ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 2011"

Transcript

1 ΤΑΞΗ B ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 2011 Α ΦΑΣΗ Να γράυεηε ζηο ηεηράδηό ζας ηολ αρηζκό θαζελός από ηα παραθάηφ ζέκαηα θαη δίπια ηοσ ηο γράκκα ποσ α- ληηζηοητεί ζηε ζφζηή απάληεζε. 1. Πνην από ηα παξαθάησ νξγαλίδηα έρεη ιηπνπξσηετληθή κεκβξάλε, έλδπκα κεηαηξνπήο ελέξγεηαο θαη ξηβνζώκαηα; Α. ιπζόζσκα Β. ππεξνμεηδηόζσκα Γ. θεληξόζσκα Γ. κηηνρόλδξην 3. Ζ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη έλαο νξγαληζκόο γηα ηε κεηαθνξά ησλ ρξήζηκσλ πιηθώλ θαη ηελ απνβνιή ησλ άρξεζησλ πξνέξρεηαη άκεζα από: Α. ην DNA Β. ηα ιίπε Γ. ηηο νξκόλεο Γ. ην ATP 5. Πνην από ηα παξαθάησ δεπγάξηα αδσηνύρσλ βάζεσλ βξίζθεηαη ζε αλαινγία 1:1 ζην κόξην ηνπ DNA; Α. Γνπαλίλε θαη Αδελίλε. Β. Αδελίλε θαη Θπκίλε. Γ. Κπηνζίλε θαη Αδελίλε. Γ. Οπξαθίιε θαη Θπκίλε. 7. Πνηα από ηηο ζεηξέο ηνπ παξαθάησ πίλαθα πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηε κνλνγνληθή αλαπαξαγσγή; αξηζκόο ζύγθξηζε απνγόλσλ γνλέσλ πξνο ηνπο γνλείο Α έλαο παλνκνηόηππνη Β έλαο δηαθνξεηηθνί Γ δύν παλνκνηόηππνη Δ δύν δηαθνξεηηθνί 2. Ζ ζσζηή αθνινπζία ησλ παξαθάησ θπηηαξηθώλ δνκώλ από ηε κεγαιύηεξε ζηε κηθξόηεξε είλαη: Α. ρξσκόζσκα ππξήλαο γνλίδην Β. ππξήλαο ρξσκόζσκα γνλίδην Γ. γνλίδην ππξήλαο ρξσκόζσκα Γ. ρξσκόζσκα γνλίδην ππξήλαο 4. Πνηα θπηηαξηθή δηαδηθαζία ζπκβαίλεη κόλν ζε θύηηαξα νξγαληζκώλ πνπ αλαπαξάγνληαη ακθηγνληθά; Α. κεηάιιαμε Β. αληηγξαθή Γ. κείσζε Γ. κίησζε 6. Ζ πιεπξά ησλ θσζθνιηπηδίσλ πνπ είλαη βπζηζκέλε ζην εζσηεξηθό ηκήκα ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο ραξαθηεξίδεηαη σο: Α. Τδξόθνβε Β. Τδξόθηιε Γ. Όμηλε Γ. Βαζηθή 8. Σν ηεζη ησδίνπ ζε έλα θύιιν ληνκαηηάο απνθάιπςε όηη ππήξρε άκπιν ζηηο 5 ην απόγεπκα κηαο ειηόινπζηεο εκέξαο ηνπ Ηνπιίνπ. Όηαλ εμεηάζηεθε κε ηώδην ην ίδην θύιιν από ην ίδην θπηό ζηηο 6 ην πξσί ηεο επόκελεο εκέξαο, βξέζεθε όηη ππήξρε ιηγόηεξν άκπιν. Ζ κείσζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ ακύινπ νθείιεηαη: Α. ζηε κεηαηξνπή ηνπ ακύινπ ζε πξσηεΐλεο Β. ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ ακύινπ από ηα θύια θαηά ηε δηαπλνή Γ. ζηε κεηαθνξά ηνπ ακύινπ άκεζα πξνο ηηο ξίδεο Γ. ζηε κεηαηξνπή ηνπ ακύινπ ζε απιά ζάθραξα 9. Πνηα από ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε ηνπ ζρήκαηνο; Α. Σν θσο είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλαπαξαγσγήο. Β. Σα θπηά δελ ζπλζέηνπλ γιπθόδε ζην ζθνηάδη. Γ. Ζ ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα θύιια. Γ. Σα θπηά ρξεηάδνληαη ιίπαζκα γηα ηε θπζηνινγηθή ηνπο αλάπηπμε. 1

2 δραζηερηόηεηα. 10. Σν δηπιαλό δηάγξακκα δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ έλδπκνπ Υ ζε έλα πξσηετληθό κόξην. Πνηα από ηηο παξαθάησ κεηαβνιέο δελ ζα επεξεάζεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ έλδπκνπ; Α. Ζ πξνζζήθε θξύνπ λεξνύ όηαλ ε αληίδξαζε βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία 50 O C. Β. Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο από 70 O C ζε 80 O C. Γ. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ πξσηετληθνύ κνξίνπ όηαλ ε ζεξκνθξαζία βξίζθεηαη ζηνπο 30 O C. Γ. Ζ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο από ηνπο 40 O C ζηνπο 10 O C ζερκοθραζία ( O C) 11. ην ζρήκα απεηθνλίδεηαη κηα θπηηαξηθή δηαίξεζε. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία απηή, είλαη ζσζηή; Α. Οη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θπηηάξνπ Β είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ έρνπλ ηα θύηηαξα Α θαη Γ. Β. Σν DNA ηνπ θπηηάξνπ Γ είλαη θαηά 50% ίδην κε ην DNA ηνπ θπηηάξνπ Β. Γ. Σν DNA ηνπ θπηηάξνπ Α είλαη θαηά 75% ίδην κε ην DNA ηνπ θπηηάξνπ Β. Γ. Σα θύηηαξα Α, Β θαη Γ πεξηέρνπλ εληειώο δηαθνξεηηθέο γελεηηθέο πιεξνθνξίεο. 12. ε εμαηξεηηθά ρακειέο ζπγθεληξώζεηο νμπγόλνπ, ζεκαληηθέο θπηηαξηθέο πξσηεΐλεο ράλνπλ ηε ρσξνδηάηαμε (unravel) ηνπο. Άιιεο ελδνθπηηαξηθέο πξσηεΐλεο, νη Hsp60, αλαθαιύθζεθαλ ζε πνιιά είδε πξνθαξπσηηθώλ θαη επθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ. Οη Ζsp60 κπνξνύλ λα πξνζδέλνληαη ζε άιιεο πξσηεΐλεο ώζηε λα πξνιακβάλεηαη ε απώιεηα ηεο ρσξνδηάηαμεο ηνπο. Δίλαη ινγηθό λα ζπκπεξάλνπκε όηη νη Ζsp60. Α. Καηαζθεπάδνληαη ζε ειεύζεξα ξηβνζώκαηα. Β. Έρνπλ δεπηεξνηαγή δνκή. Γ. Παξάγνληαη ζπλερώο από έλα θύηηαξν. Γ. Παξάγνληαη ζε ίζεο πνζόηεηεο από δσληαλά θύηηαξα ζε έλα πνιπθύηηαξν νξγαληζκό. 13. Σν δηάγξακκα παξηζηάλεη αιιαγέο ζηελ πνζόηεηα ηνπ DNA πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ. Πνηα θάζε αληηζηνηρεί ζηελ έλδεημε Υ; Α. κεζόθαζε Β. κεηάθαζε Γ. πξόθαζε Γ. ηειόθαζε 14. Ζ δηαδηθαζία πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα, απνηειεί ηκήκα: Α. ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ελόο γακέηε Β. ηεο θαγνθπηηάξσζεο ελόο βαθηεξίνπ από θαγνθύηηαξν Γ. ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ δπγσηνύ Γ. ηεο επηδηόξζσζεο ελόο θαηεζηξακκέλνπ δσηθνύ ηζηνύ 2

3 15. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θσηεηλήο απόρξσζεο πνπ έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε θσηνζύλζεζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο ηύπνη θπηώλ όκνηνπ κεγέζνπο ηα νπνία παξέκεηλαλ γηα ηνλ ίδην ρξόλν εθηεζεηκέλα ζε θσο ηεο ίδηαο έληαζεο αιιά δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο. Όινη νη άιινη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο παξέκεηλαλ νη ίδηνη. Μεηά από 15 ιεπηά έγηλε θαηαγξαθή ησλ θπζαιίδσλ πνπ απειεπζέξσλε θάζε θπηό γηα δηάζηεκα 30 δεπηεξνιέπησλ θάζε θνξά κε ηε ρξήζε θηλεκαηνγξαθηθήο θάκεξαο. Γηα θάζε θπηό έγηλαλ έμη θαηαγξαθέο θαη νη κέζνη όξνη ησλ κεηξήζεσλ θαηαρσξήζεθαλ ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο απνηειεί έλα έγθπξν ζπκπέξαζκα κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα; Α. Κάζε θπηό θσηνζπλζέηεη θαιύηεξα ζε δηαθνξεηηθό ρξώκα θσηόο. Β. Σν θόθθηλν θσο είλαη πξνηηκόηεξν γηα ηε θσηνζύλζεζε απ όηη ην κπιε. Γ. Σα θπηά απηά θαηαζθεπάδνπλ πδαηάλζξαθεο κε πην γξήγνξν ξπζκό ζην θόθθηλν θαη ζην κπιε θσο. Γ. Σν λεξό πξέπεη λα απνξξνθά ην θόθθηλν θαη ην πξάζηλν θσο. Μέζνο όξνο θπζαιίδσλ γηα 30 δεπηεξόιεπηα ηύπος θσηού θόθθηλο θφς θίηρηλο θφς πράζηλο θφς κπιε θφς Elodea Potamogeton Utricularia Πνηα από ηηο παξαθάησ απεηθνλίζεηο αθνξά ηελ δεπηεξνηαγή δνκή κηαο πξσηεΐλεο; 17. Ζ δνκή ζηα αξηζηεξά θαη ε δνκή ζηα δεμηά ζηελ παξαθάησ εηθόλα είλαη αληίζηνηρα: Α. ζάθραξν θαη ιηπίδην Β. ζάθραξν θαη ακηλνμύ Γ. λνπθιενηίδην θαη ακηλνμύ Γ. λνπθιενηίδην θαη ζάθραξν ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε θσηεηλή θάζε ηεο θσηνζύλζεζεο. 18. Ζ ρεκηθή νπζία Υ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θσηεηλή θάζε κπνξεί λα είλαη Α. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα Β. ην λεξό Γ. ην νμπγόλν Γ. ε γιπθόδε 19. Ζ ρεκηθή νπζία Τ πνπ παξάγεηαη ζηε θσηεηλή θάζε κπνξεί λα είλαη Α. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα Β. ην λεξό Γ. ην νμπγόλν Γ. ε γιπθόδε 20. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην πξσηετληθό κόξην ηεο εηθόλαο είλαη ιάζνο; Α.. Σν κόξην παξνπζηάδεη πξσηνηαγή δνκή. Β. Σν κόξην παξνπζηάδεη δεπηεξνηαγή δνκή. Γ. Σν κόξην παξνπζηάδεη ηξηηνηαγή δνκή. Γ. Σν κόξην παξνπζηάδεη ηεηαξηνηαγή δνκή. 3

4 21. Ζ ακπιάζε είλαη έλδπκν πνπ δηαζπά ην άκπιν. Πνηα από ηηο παξαθάησ γξαθηθέο παξαζηάζεηο απνηππώλεη ζσζηά ηηο κεηαβνιέο ζηελ αληίδξαζε θαηά ηελ πξνζζήθε ακπιάζεο ζε δεζηό δηάιπκα ακύινπ ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ςύρεηαη ζηαδηαθά από ηνπο 80 O C ζηνπο 0 O C. 22. Ζ θαδεΐλε ηνπ γάιαθηνο είλαη ε πξσηεΐλε πνπ απνζεθεύεη ην αζβέζηην θαη απνηειείηαη από κία πνιππεπηηδηθή αιπζίδα κε 332 ακηλνμέα. Σν ηειηθό επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ κνξίνπ απηνύ είλαη: Α. πξσηνηαγήο δνκή Β. δεπηεξνηαγήο δνκή Γ. ηξηηνηαγήο δνκή Γ. ηεηαξηνηαγήο δνκή 24. Σν έλδπκν πεπηηδάζε πδξνιύεη πεπηηδηθνύο δεζκνύο ζε κηθξά πξσηετληθά κόξηα. ην δηπεπηίδην ηεο εηθόλαο ν δεζκόο πνπ πξόθεηηαη λα πδξνιπζεί είλαη ν δεζκόο: Α. Γ1 Β. Γ2 Γ. Γ3 Γ. Γ4 23. Ση πξντόληα ζρεκαηίδνληαη από ηηο δύκεο ζε αλαεξόβηεο ζπλζήθεο; Α. αηζαλόιε θαη γαιαθηηθό νμύ Β. αηζαλόιε θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα Γ. λεξό θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα Γ. λεξό θαη γαιαθηηθό νμύ 25. Ζ εηθόλα αλαπαξηζηά έλα ηκήκα ελόο βηνκνξίνπ. Σν κόξην απηό ειέγρεη ηελ θπηηαξηθή δξαζηεξηόηεηα θαηεπζύλνληαο ηε ζύλζεζε: Α. πδαηαλζξάθσλ Β. ηρλνζηνηρείσλ Γ. ιηπηδίσλ Γ. πξσηετλώλ 26. πγθεθξηκέλα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα αληηδξνύλ κε βηνινγηθά καθξνκόξηα θαη δίλνπλ θαζνξηζκέλεο ρξσκαηηθέο κεηαβνιέο. Σν ρξώκα εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ βηνινγηθνύ καθξνκνξίνπ θαη ην είδνο ηνπ αληηδξαζηεξίνπ. Απηή ε πιεξνθνξία δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Έλαο εξεπλεηήο πξόζζεζε δηαθνξεηηθά αληηδξαζηήξηα ζε κεξηθά ξηβνζώκαηα πνπ είρε απνκνλώζεη. Σα ρξώκαηα πνπ ζα παξαηεξνύζε ήηαλ Α. θόθθηλν θαη πξάζηλν. Β. πξάζηλν θαη βηνιεηί. Γ. βαζύ κπιε θαη θόθθηλν. Γ. βηνιεηί θαη βαζύ κπιε. Φεκηθό αληηδραζηήρηο 27. ηελ παξαθάησ ζρεκαηηθή απεηθόληζε αλαπαξίζηαηαη έλα ζαιάζζην νηθνζύζηεκα. Οη νξγαληζκνί πνπ ζπκβνιίδνληαη σο Βηοιογηθό καθροκόρηο Φρφκαηηθή κεηαβοιή Α Άκπιν Βαζύ κπιέ Β Πξσηεΐλε Βηνιεηί Γ Ληπίδην Κόθθηλν Γ Ννπθιετθό νμύ Πξάζηλν βξίζθνληαη ζηε ζέζε απηή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ιόγσ: Α. ηνπ ph ηνπ λεξνύ Β. ηνπ ηδήκαηνο Γ. ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο Γ. ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο 4

5 Μία από ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο είλαη ε κεηαθνξά νπζηώλ. Απηή κπνξεί λα γίλεη κε θαγνθπηηάξσζε, παζεηηθή κεηαθνξά (ώζκσζε ή δηάρπζε) θαη ελεξγεηηθή κεηαθνξά. 29. Με ελεξγεηηθή κεηαθνξά πεξλνύλ Α. λεξό Β. ηόλ Να θαη ακηλνμύ Γ. ηόλ Να θαη CO 2 Γ. νμπγόλν 28. Με δηάρπζε πεξλνύλ Α. λεξό Β. ηόλ Να Γ. πξσηεΐλεο Γ. νμπγόλν θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 30. Με ώζκσζε πεξλνύλ Α. λεξό Β. ηόλ Να Γ. νμπγόλν Γ. νμπγόλν θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 31. Πνηα από ηηο παξαθάησ θξάζεηο πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηε δηαδηθαζία πνπ αλαπαξηζηά ε εηθόλα; Α. Έλα δπγσηό πνπ δηαηξείηαη κηησηηθά. Β. Έλα δπγσηό πνπ δηαηξείηαη κεησηηθά Γ. Έλαο γακέηεο πνπ δηαηξείηαη κηησηηθά Γ. Έλαο γακέηεο πνπ δηαηξείηαη κεησηηθά 32. Σν παξαθάησ δηάγξακκα αλαπαξηζηά ηελ δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 1996 γηα λα θισλνπνίεζε ην πξώην ζειαζηηθό, έλα πξόβαην κε ην όλνκα Dolly. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε Dolly είλαη ζσζηή; Α. Γακέηεο από ην πξόβαην Α θαη από ην πξόβαην Β ζπληήρζεθαλ γηα λα παξαρζεί ε Dolly. Β. Σα ρξσκνζώκαηα ηεο Dolly είλαη παλνκνηόηππα κε απηά ηνπ πξνβάηνπ Α. Γ. Ζ Dolly θαη ην πξόβαην Γ έρνπλ παλνκνηόηππν DNA. Γ. Ζ Dolly πεξηέρεη γνλίδηα από ην πξόβαην Α θαη ην πξόβαην Γ. 33. Πνηα από ηηο παξαθάησ απεηθνληδόκελεο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγνύλ απνγόλνπο κε γελεηηθή πνηθηινκνξθία; 34. Έλα δεύγνο νκνιόγσλ ρξσκνζσκάησλ ζπκκεηέρεη ζε κηα θπζηνινγηθή κεησηηθή δηαίξεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα σνζήθε θαη θέξεη ηα αιιειόκνξθα όπσο απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθόλα. Παξάρζεθαλ σάξηα από ηελ παξαπάλσ κεησηηθή δηαίξεζε πνπ θέξνπλ ρξσκνζώκαηα 5

6 Σν ζρήκα απεηθνλίδεη ηκήκα επθαξπσηηθνύ δσηθνύ θπηηάξνπ θαη ηα δηαδνρηθά ζηάδηα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ εμειίζζεηαη. 35. Ζ δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζην ζεκείν 1 νλνκάδεηαη Α. δηάρπζε Β. εμσθύηησζε Γ. ώζκσζε Γ. ελδνθύηησζε 36. Σν νξγαλίδην κε ηνλ αξηζκό 2 είλαη έλα: Α. πεπηηθό θελνηόπην Β. ιπζόζσκα Γ. ξηβόζσκα Γ. ζύκπιεγκα Golgi 37. Σν νξγαλίδην κε ηνλ αξηζκό 3 είλαη έλα: Α. πεπηηθό θελνηόπην Β. ιπζόζσκα Γ. ξηβόζσκα Γ. ζύκπιεγκα Golgi 38. Ζ δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζην ζεκείν 4 νλνκάδεηαη: Α. δηάρπζε Β. εμσθύηησζε Γ. ώζκσζε Γ. ελδνθύηησζε 39. Σν λεκαηνεηδέο θύθνο Cladophora θσηίδεηαη κε θσο πνπ δηαζπείξεηαη κε ηε βνήζεηα πξίζκαηνο. Όπσο θαίλεηαη ζηε ζρεκαηηθή παξάζηαζε, ην αεξόβην βαθηήξην Pseudomonas πνπ ππάξρεη ζην ζξεπηηθό κέζν, παξνπζηάδεη απμεκέλε ζπγθέληξσζε ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ην θύθνο θσηίδεηαη κε θσο ζηα 656 nm θαη 486 nm. Σν βαθηήξην Pseudomonas δελ παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή απηή αλ ην θύθνο Cladophora απνκαθξπλζεί από ην ζξεπηηθό κέζν. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο εμεγεί θαιύηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ βαθηεξίνπ. Α. Σν άκπιν πνπ ζπληίζεηαη θαηά ηε θσηνζύλζεζε εθθξίλεηαη από ην θύθνο ζηηο πεξηνρέο πνπ θσηίδνληαη κε θσο 656 nm θαη 486 nm. Β. Σα βαθηήξηα πξνζειθύνληαη από ην νμπγόλν πνπ παξάγεηαη θαηά ηε θσηνζύλζεζε ζηηο πεξηνρέο πνπ θσηίδνληαη κε θσο 656 nm θαη 486 nm. Γ. Σν θύθνο θαη ηα βαθηήξηα έρνπλ κηα ζπκβησηηθή ζρέζε. Σα βαθηήξηα ρξεηάδνληαη ην νμπγόλν πνπ παξέρεηαη από ην θύθνο θαη ην θύθνο ρξεηάδεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ παξέρεηαη από ηα βαθηήξηα. Γ. Σα βαθηήξηα απσζνύληαη από ηηο πςειέο ζπγθεληξώζεηο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηηο πεξηνρέο πνπ θσηίδνληαη κε θσο ζηα 589 nm θαη 527 nm. 40. ε έλα επθαξπσηηθό θύηηαξν κπνξνύκε λα αληρλεύζνπκε m RNA: Α. Μόλν ζην θπηηαξόπιαζκα. Β. Μόλν ζηνλ ππξήλα. Γ. ηνλ ππξήλα, ηα κηηνρόλδξηα, ηνπο ρισξνπιάζηεο θαη ζην θπηηαξόπιαζκα. Γ. Πνηέ ζηνπο ρισξνπιάζηεο. 41. Οη δπλαηνί ζπλδπαζκνί ησλ κεηξηθήο θαη παηξηθήο πξνέιεπζεο ρξσκνζσκάησλ ελόο αλζξώπνπ ζηνπο θπζηνινγηθνύο ηνπ γακέηεο είλαη: Α Β. 2 2 Γ. 2 4 Γ

7 42. Φπηηθά θύηηαξα ηνπνζεηνύληαη ζε δηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ δύν δηαθνξεηηθέο νπζίεο Κ1 θαη Κ2 ζε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο. Ο ξπζκόο πξόζιεςεο ησλ νπζηώλ Κ1 θαη Κ2 από ηα θύηηαξα κεηξήζεθε κε θαηάιιειε πεηξακαηηθή δηάηαμε θαη ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Πνηα από ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα είλαη ζσζηά; Α. Ζ νπζία Κ1 κεηαθηλείηαη κε ελεξγεηηθή κεηαθνξά ελώ ε Κ2 κε παζεηηθή κεηαθνξά. Β. Ζ νπζία Κ1 κεηαθηλείηαη κε δηάρπζε ελώ ε Κ2 κε ελεξγεηηθή κεηαθνξά. ΟΤΗΑ Κ1 Κ1 Κ2 πγθέληξσζε ζην δηάιπκα 20 x 10-3 Μ 100 x 10-3 Μ 40 x 10-3 Μ Ρπζκόο πξόζιεςεο 1 x 10-3 mol/min 5 x 10-3 mol/min 4 x 10-3 mol/min Γ. Καη νη δύν νπζίεο Κ1 θαη Κ2 πξνζιακβάλνληαη κε ελεξγεηηθή κεηαθνξά. Γ. Καη νη δύν νπζίεο Κ1 θαη Κ2 κεηαθέξνληαη κε δηάρπζε. Κ2 200 x 10-3 Μ 4 x 10-3 mol/min 43. Ζ παξαθάησ παξάγξαθνο πεξηέρεη 8 ζεκαληηθά ιάζε. Γξάςηε ζην ηεηξάδηό ζαο θάζε ιαλζαζκέλε ιέμε ή θξάζε πνπ επηζεκαίλεηε ζην αξρηθό θείκελν θαζώο θαη ηε ζσζηή. Ζ θπηηαξνπιαζκαηηθή δηαίξεζε ζπκβαίλεη αθξηβώο πξηλ ηε κίησζε. Σν επθαξπσηηθό θύηηαξν, κεηαμύ δύν θπηηαξηθώλ δηαηξέζεσλ βξίζθεηαη ζε ιαλζάλνπζα θάζε, κία θάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δηπιαζηάδεηαη ην γελεηηθό πιηθό, απμάλεη ε κάδα ηνπ θπηηάξνπ θαη δεκηνπξγνύληαη λέα νξγαλίδηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο ππξεληθήο δηαίξεζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα: πξόθαζε, κεηάθαζε, αλάθαζε θαη ηειόθαζε. Ζ άηξαθηνο είλαη έλα ζύκπιεγκα κηθξντληδίσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηε κεηαθίλεζε ησλ ρξσκνζσκάησλ. Σα ηλίδηα ηεο αηξάθηνπ πξνζδέλνληαη ζε θάζε ρξσκόζσκα ζε κία ζέζε πνπ νλνκάδεηαη θεληξνζσκάηην. Καηά ην ζηάδην ηεο ηειόθαζεο νη αδειθέο ρξσκαηίδεο θηλνύληαη πξνο ηνπο πόινπο ηεο αηξάθηνπ. Μεηά ηελ ππξεληθή δηαίξεζε, αθνινπζεί ε δηαίξεζε ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο. Σα λέα ζπγαηξηθά θύηηαξα δηαρσξίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θξαγκνπιάζηε, γηα ηα δσηθά θύηηαξα θαη ηνλ πεξηθεξεηαθό δαθηύιην γηα ηα θπηηθά θύηηαξα. Ζ επηζηήκε κπνξεί λα πξνζθέξεη ιύζεηο γηα ην ζνβαξόηαην ελεξγεηαθό πξόβιεκα ησλ αλζξώπηλσλ θνηλσληώλ ηνπ 21νπ Αηώλα. Οη ιύζεηο απηέο νθείινπλ λα είλαη αεηθόξεο θαη ζπλάκα λα κελ αιινηώλνπλ ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. Δύινγα ε ηερλνινγία ζηξέθεηαη ζηελ αλαδήηεζε δηαδηθαζηώλ απόδνζεο ελέξγεηαο ησλ βηνινγηθώλ ζπζηεκάησλ, αθνύ (νη δηαδηθαζίεο απηέο) έρνπλ «δνθηκαζηεί» εκπξάθησο γηα εθαηνκκύξηα ρξόληα ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη αζθαιείο γηα ηνπο νξγαληζκνύο θαη ηα νηθνζπζηήκαηα. ε απηά ηα πιαίζηα γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα «θηλεηήξεο λεξνύ», θηλεηήξεο, δειαδή πνπ ζα απνδίδνπλ ρξεζηηθή ελέξγεηα αμηνπνηώληαο ηε ζύλζεζε λεξνύ (ηζρπξά εμώζεξκε αληίδξαζε) κέζσ ηεο έλσζεο πδξνγόλνπ κε νμπγόλν (αηκνζθαηξηθό). Φπζηθά, ήδε ππάξρνπλ πεηξακαηηθνί «θηλεηήξεο θπςειώλ θαπζίκνπ» (θπςέιε θύηηαξν -cell), ην κεγάιν πξόβιεκα όκσο παξακέλεη αθόκα ε εύξεζε δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πδξνγόλνπ πνπ λα είλαη θζελή, αμηόπηζηε θαη όρη ελεξγνβόξνο ή επηβαξπληηθή γηα ην πεξηβάιινλ. ε ζρέζε κε απηά λα ραξαθηεξίζεηε κε () ηηο πξνηάζεηο από ηηο παξαθάησ πνπ ζεσξείηε ζσζηέο θαη κε (Λ) απηέο πνπ ζεσξείηε ιαλζαζκέλεο: 44. Σν ηεξάζηην πνζνζηό ηεο απαξαίηεηεο ελέξγεηαο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ αλώηεξσλ νξγαληζκώλ απνδίδεηαη, κε «ηειηθό πξντόλ» ην λεξό, θαηά ηε θσηνζύλζεζε. 45. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πδξνγόλνπ ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηνπο «θηλεηήξεο λεξνύ» είλαη ζθόπηκν λα αμηνπνηεζεί ε «ζθνηεηλή θάζε» ηεο θσηνζύλζεζεο. 46. Αμηνπνηώληαο ηε θσηνζύλζεζε γηα ηελ καδηθή παξαγσγή πδξνγόλνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε «θηλεηήξεο λεξνύ» ζα αιινησζεί ην πεξηβάιινλ καο, αθνύ καθξνπξόζεζκα ζα αιιάμεη ην ηζνδύγην λεξνύ ζηνλ πιαλήηε. 47. Γηα ηελ απόδνζε ελέξγεηαο κέζσ ηεο ζύλζεζεο λεξνύ ζε θηλεηήξεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ θαη δηαδηθαζίεο ηεο θσηνζύλζεζεο θαη δηαδηθαζίεο ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο. 48. Γηαδηθαζίεο ηεο θσηνζύλζεζεο ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ειεθηξνλίσλ, ηα ν- πνία κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνύλ λα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 49. Οη «θηλεηήξεο λεξνύ» δελ ζα ζπλεηζθέξνπλ θαζόινπ ζηε «ζεξκηθή ξύπαλζε» ηνπ Πεξηβάιινληνο, αθνύ δελ ζα έρνπλ θαζόινπ ζεξκηθέο εθπνκπέο. 50. ηνπο νξγαληζκνύο πξνθύπηεη λεξό κόλν θαηά ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή θαη ηε θσηνζύλζεζε. 7

8 Γηα ηε κέηξεζε ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο ησλ πδξόβησλ κηθξννξγαληζκώλ (θπηνπιαγθηό) κηαο ιίκλεο πξαγκαηνπνηήζεθε ην παξαθάησ πείξακα: λεξό από ηε ιίκλε ηνπνζεηήζεθε ζε δύν κπνπθάιηα, ην έλα κε δηαθαλή ηνηρώκαηα ώζηε λα πεξλάεη ην θσο θαη ην άιιν κε καύξα ηνηρώκαηα ώζηε ην δείγκα λα βξίζθεηαη ζην ζθνηάδη. ε θάζε κπνπθάιη κεηξήζεθε ε αξρηθή ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζθξαγίζηεθαλ θαη ηα δύν. Μεηά από 24 ώξεο κεηξήζεθε μαλά ε ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ ζε θάζε κπνπθάιη, όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Αξρηθή ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ = 10 mg L -1 πγθέληξσζε νμπγόλνπ ζην «θσηεηλό» κπνπθάιη κεηά 24 ώξεο = 12 mg L -1 πγθέληξσζε νμπγόλνπ ζην «ζθνηεηλό» κπνπθάιη κεηά 24 ώξεο = 7 mg L Ζ εκεξήζηα θπηηαξηθή αλαπλνή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί: Α. Φσο (12 mg L -1 ) Αξρηθή (10 mg L -1 ) = 2 mg L -1 νμπγόλνπ Β. Φσο (12 mg L -1 ) θνηάδη (7 mg L -1 ) = 5 mg L -1 νμπγόλνπ Γ. Αξρηθή (10 mg L -1 ) θνηάδη (7 mg L -1 ) = 3 mg L -1 νμπγόλνπ Γ. θνηάδη (7 mg L -1 ) + 1/2 Φσο (6 mg L -1 ) = 13 mg L -1 νμπγόλνπ 52. ην δηάζηεκα ησλ 24 σξώλ, ζην «θσηεηλό» κπνπθάιη έρεη παξαρζεί νμπγόλν: Α. Φσο (12 mg L -1 ) Αξρηθή (10 mg L -1 ) = 2 mg L -1 νμπγόλνπ Β. Φσο (12 mg L -1 ) θνηάδη (7 mg L -1 ) = 5 mg L -1 νμπγόλνπ Γ. Αξρηθή (10 mg L -1 ) θνηάδη (7 mg L -1 ) = 3 mg L -1 νμπγόλνπ Γ. Αξρηθή (10 mg L -1 ) + θνηάδη (7 mg L -1 ) = 17 mg L -1 νμπγόλνπ Σνπνζεηήζεθαλ ζε θαζέλα από ηέζζεξα γπάιηλα δνρεία έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο πδξόβηνπ θπηνύ θαη έλα είδνο ςαξηνύ. ηα ςάξηα δόζεθε ηξνθή. Σα δνρεία απνκνλώζεθαλ ην έλα από ην άιιν θαη ην θαζέλα θσηίζηεθε από δηαθνξεηηθή έγρξσκε θσηεηλή πεγή. 53. ε πνην από ηα δνρεία ε θηλεηηθόηεηα ησλ ςαξηώλ ζα κεησζεί ιηγόηεξν κεηά από ηελ πάξνδν νξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Α. ην δνρείν Α. Β. ην δνρείν Β. Γ. ην δνρείν Γ. Γ. ην δνρείν Γ. 54. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο, ηα ςάξηα ζηα δνρεία ρξεζηκνπνηνύλ ην νμπγόλν: Α. ην ζηάδην ηεο γιπθόιπζεο. Β. Γηα ηελ δηάζπαζε κνξίσλ ΑΣΡ ζε κόξηα ADP. Γ. Γηα λα ζπλδπαζηεί κε ην CO 2 ώζηε λα παξαρζεί γιπθόδε. Γ. Ωο ηνλ ηειηθό απνδέθηε ειεθηξνλίσλ θαη ηόλησλ πδξνγόλνπ. 8

9 ηα παξαθάησ θείκελα ππάξρνπλ αξηζκεκέλα θελά ηα νπνία ζπκπιεξώλνληαη κε ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ζα βξείηε ζηηο αληίζηνηρεο αξηζκεκέλεο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ δίλνληαη παξαθάησ. 55. Η γισθόδε ζηα θσηά: Δίλαη κηα νπζία πνπ παξάγεηαη (1) ησλ θπηηάξσλ. Σα νξγαλίδηα απηά ζπλαληώληαη (2) ησλ θπηηθώλ νξγαληζκώλ. Γηα λα γίλεη ε παξαγσγή ηεο απαηηνύληαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ είλαη (3) θαη θσηεηλή ελέξγεηα. Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο γιπθόδεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ώζηε ην θύηηαξν λα βηνζπλζέζεη, κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεισλ ελδύκσλ θαη απιώλ νπζηώλ, όπσο αλόξγαλεο ξίδεο, κέηαιια θ.α., όια ηα δνκηθά ηνπ κόξηα. Κάπνηα πνζόηεηα ηεο παξαγόκελεο γιπθόδεο κπνξεί λα νμεηδσζεί (4) γηα παξαγσγή ελέξγεηαο, ε νπνία κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε ηε κνξθή (5) θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί από όια ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ. Κάπνηα άιιε πνζόηεηα πνιπκεξίδεηαη ζε (6) γηα ηε δόκεζε ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο ελώ θάπνηα άιιε πνζόηεηα ζπκππθλώλεηαη θαη απνζεθεύεηαη ζην θύηηαξν ππό κνξθή (7). Ζ απνζήθεπζε γίλεηαη (8) ηνπ θπηηάξνπ. (1) Α. ζηα κηηνρόλδξηα Β. ζηνπο ρισξνπιάζηεο Γ. ζηα ξηβνζώκαηα Γ. ζηνλ ππξήλα (3) Α. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα Β. ην λεξό Γ. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην λεξό Γ. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην λεξό θαη ε ειηαθή ελέξγεηα (5) Α. ειεύζεξσλ ειεθηξνλίσλ Β. ΑDΡ Γ. ΑΣΡ Γ. ζπλελδύκσλ (7) Α. ακύινπ Β. θπηηαξίλεο Γ. ακύινπ θαη θπηηαξίλεο Γ. θπηηαξίλεο θαη γιπθνγόλνπ (2) Α. ζηηο ξίδεο Β. κόλν ζηελ επάλσ επηθάλεηα ησλ θύιισλ Γ. ζε όια ηα πξάζηλα κέξε Γ. ζηνλ θνξκό (4) Α. ζηα κηηνρόλδξηα Β. ζηνπο ρισξνπιάζηεο Γ. ζηα ξηβνζώκαηα Γ. ζηνλ ππξήλα (6) Α. ακύινπ Β. θπηηαξίλεο Γ. ακύινπ θαη θπηηαξίλεο Γ. θπηηαξίλεο θαη γιπθνγόλνπ (8) Α. ζε πεπηηθά ρπκνηόπηα Β. ζε ππεξνμεηδηνζώκαηα Γ. ζε πιαζηίδηα Γ. ζε ιπζνζώκαηα 56. Παραγφγή πρφηεάζες Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο πξσηεάζεο ζην δσηθό επθαξπσηηθό θύηηαξν, αξρίδεη κε ηελ (1) ηνπ γνληδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην DNA ηνπ (2) ηνπ θπηηάξνπ. Από ηελ δηαδηθαζία απηή παξάγεηαη (3) ην νπνίν ζα πεξάζεη ζην θπηηαξόπιαζκα, δηα κέζνπ ησλ πόξσλ ηεο (4) θαη ζα βξεζεί ζηα (5) ηνπ αδξνύ ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ. ηα νξγαλίδηα απηά ζα γίλεη ε (6) ησλ αγγειηαθόξσλ RNA θαη ε ζύλζεζε ηεο πξσηνηαγνύο δνκήο ησλ πεπηηδηθώλ αιπζίδσλ. ηε δηαδηθαζία απηή αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ (7) δεζκνί (8). Οη πεπηηδηθέο αιπζίδεο ζα εηζέιζνπλ ζηνπο αγσγνύο ηνπ αδξνύ ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ όπνπ ζα ππνζηνύλ επεμεξγαζία θαη ζα πάξνπλ ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο πξσηεάζεο είλαη ε (9). Σν ηειηθό πξντόλ ζα ζπζθεπαζηεί ζε ζθαηξηθά θπζηίδηα ηα (10). Απηά ζα απειεπζεξσζνύλ ζην θπηηαξόπιαζκα όπνπ ζα παίμνπλ ηνλ ξόιν ηνπο. (1) Α. πδξόιπζε Β. κεηαγξαθή Γ. αληηγξαθή Γ. κεηάθξαζε (3) Α. DNA Β. trna Γ. mrna Γ. rrna (2) Α. ππξήλα Β. κηηνρνλδξίνπ Γ. ππξελίζθνπ Γ. θελνηνπίνπ (4) Α. ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο Β. ηεο ππξεληθήο κεκβξάλεο Γ. ηνπ ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ Γ. ηνπ ζπκπιέγκαηνο Golgi 9

10 (5) Α. ιπζνζώκαηα Β. ξηβνζώκαηα Γ. ππεξνμεηδηνζώκαηα Γ. ρξσκνζώκαηα (7) Α. ακηλνμέσλ Β. λνπθιενηηδίσλ Γ. κνλνζαθραξηηώλ Γ. ιηπαξώλ νμέσλ (9) Α. πξσηνηαγήο δνκή Β. δεπηεξνηαγήο δνκή Γ. ηξηηνηαγήο δνκή Γ. ηεηαξηνηαγήο δνκή (6) Α. πδξόιπζε Β. κεηαγξαθή Γ. αληηγξαθή Γ. κεηάθξαζε (8) Α. κεηαμύ ησλ πιεπξηθώλ νκάδσλ R Β. πδξόθνβνη δεζκνί Γ. δεζκνί πδξνγόλνπ Γ. πεπηηδηθνί δεζκνί (10) Α. ππεξνμεηδηνζώκαηα Β. ιπζνζώκαηα Γ. πεπηηθά θελνηόπηα Γ. ζύκπιεγκα Golgi ε κηα ζεηξά πεηξακάησλ ηνπνζεηήζεθαλ κέζα ζε δηαιύκαηα δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ θπηηθά θαη δσηθά θύηηαξα. Γηάισκα Φ: απεζηαγκέλν λεξό. Γηάισκα Υ: ζπγθέληξσζε ίδηα κε ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο ησλ θπηηάξσλ ζηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο. Γηάισκα Z: πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο από ηελ ζπγθέληξσζή ηεο ζην θπηηαξόπιαζκα ησλ θπηηάξσλ ζηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο. Παξαθάησ απεηθνλίδνληαη ηα θύηηαξα ζηελ αξρή ησλ πεηξακάησλ. Μεηά από κεξηθά ιεπηά κέζα ζηα δηαιύκαηα ηα θύηηαξα εκθαλίδνληαη όπσο παξαδίπια: 57. Από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζπκπεξαίλνπκε όηη: Α. Σν πείξακα 1 απεηθνλίδεη έλα δσηθό θύηηαξν ζην δηάιπκα Υ. Β. Σν πείξακα 2 απεηθνλίδεη έλα δσηθό θύηηαξν ζην δηάιπκα Ε. Γ. Σν πείξακα 5 απεηθνλίδεη έλα θπηηθό θύηηαξν ζην δηάιπκα Ε. Γ. Σν πείξακα 6 απεηθνλίδεη έλα θπηηθό θύηηαξν ζην δηάιπκα Υ. 58. Οη παξαηεξνύκελεο κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ έγηλαλ ιόγσ: Α. ηεο ελεξγεηηθήο κεηαθνξάο. Β. ηεο δηάρπζεο. Γ. ηεο όζκσζεο. Γ. ηεο πηλνθύηησζεο 10

11 59. ηε δηάηαμε ηεο δηπιαλήο εηθόλαο, ην δηάθξαγκα εκπνδίδεη ηα κόξηα ηεο δάραξεο λα κεηαθηλεζνύλ από ηελ πεξηνρή ΗΗ πξνο ηελ πεξηνρή Η. Πνηα θπηηαξηθή δνκή έρεη ηνλ ίδην ξόιν κε ην δηάθξαγκα ηεο εηθόλαο; Πνηεο άιιεο ιεηηνπξγίεο έρεη ζην θύηηαξν ε δνκή απηή; 60. Δπηιέμηε κία από ηηο νκάδεο Α θαη Β νξγαληδίσλ - δνκώλ από ηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηελ νκάδα πνπ επηιέμαηε, πξνζδηνξίζηε κία θπηηαξηθή ιεηηνπξγία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην νξγαλίδην Η. Δμεγείζηε πώο ηα δύν νξγαλίδηα, ζηελ νκάδα πνπ επηιέμαηε, αιιειεπηδξνύλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνζδηνξίζαηε. οκάδα Α οκάδα Β νξγαλίδην Η ξηβόζσκα κηηνρόλδξην νξγαλίδην ΗΗ ππξήλαο θπηηαξηθή κεκβξάλε 61. Σν παξαθάησ δηάγξακκα αλαπαξηζηά έλα ζύζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζε έλα δηαζηεκηθό ζηαζκό θαη πεξηιακβάλεη κία δεμακελή λεξνύ θαη θύθε (πδξόβηα θπηά). Έλαο αζηξνλαύηεο από ην δηαζηεκόπινην, επηβηβάδεηαη ζην δηαζηεκηθό ζηαζκό. α) Δπηζεκάλεηε δύν κεηαβνιέο ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ηνπ δηαζηεκηθνύ ζηαζκνύ, σο απνηέιεζκα ηεο επηβίβαζεο ηνπ αζηξνλαύηε ζην δηαζηεκηθό ζηαζκό. β) ε ηη δηαθέξεη ν αέξαο ησλ θπζαιίδσλ από ηνλ εηζεξρόκελν; γ) θαηαγξάςηε δύν κεηαβνιέο ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ηεο αηκόζθαηξαο ηνπ δηαζηεκηθνύ ζηαζκνύ, σο απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ηνπ θσηηζκνύ. Βαζκνιόγεζε εξσηήζεσλ Δξσηήζεηο 1-20, 22-33, 35-38, 40-41, κόξην 45 Υ 1 = 45 Δξσηήζεηο 21, 34, 39, 42, 51-54, κόξηα 10 Υ 2 = 20 Δξσηήζεηο 43, 55 θαη κόξηα = 17 Δξσηήζεηο κόξηα 3 Υ 6 = 18 ΤΝΟΛΟ 100 κόξηα 11

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία είλαη ε εθπνκπή ζην ρώξν Η/Μ ελέξγεηαο ππό κνξθή Η/Μ θπκάησλ, ηα νπνία είλαη ζπγρξνληζκέλα ηαιαληεπόκελα ειεθηξηθά θαη

Ηιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία είλαη ε εθπνκπή ζην ρώξν Η/Μ ελέξγεηαο ππό κνξθή Η/Μ θπκάησλ, ηα νπνία είλαη ζπγρξνληζκέλα ηαιαληεπόκελα ειεθηξηθά θαη ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΙΣΤΑΣ Α3 Ηιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία είλαη ε εθπνκπή ζην ρώξν Η/Μ ελέξγεηαο ππό κνξθή Η/Μ θπκάησλ, ηα νπνία είλαη ζπγρξνληζκέλα ηαιαληεπόκελα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία Αλάινγα κε ηελ ζπρλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Α. Θέμα Β. Α.1 - γ Α.2 - δ Α.3 - γ Α.4 - α Α.5 α. Σ β. Λ γ. Λ δ. Λ ε. Σ

Θέμα Α. Θέμα Β. Α.1 - γ Α.2 - δ Α.3 - γ Α.4 - α Α.5 α. Σ β. Λ γ. Λ δ. Λ ε. Σ ΠΑΝΕΛΛΑΔΘΚΕ ΕΞΕΣΑΕΘ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΘΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΛΤΚΕΘΟΤ ΔΕΤΣΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΤ 016 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΗΜΕΘΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΘΜΟΤ (ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ) (Ενδεικηικές Απανηήζεις) Θέμα Α Α.1 - γ Α. - δ Α.3 - γ Α.4 - α Α.5 α. Σ β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ

ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ 6 Τα Τ-ιεκθνθύηηαξα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλνζηαθή απάληεζε έλαληη ηωλ πξωηεϊληθώλ αληηγόλωλ. Από ηε ζηηγκή πνπ όινη νη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί πεξηέρνπλ πξωηεΐλεο, ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4

1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4 1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4 Παξαθαιώ απαληήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, απζηεξά ζηα δηαζηήκαηα πνπ ζαο δίλνληαη, κέρξη ηηο 31/10/11 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ). Γηα όζνπο απνζηείινπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις)

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα Ηουνίου 08 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α Α. Απόδεημε ζεωξήκαηνο ζει. 99 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α. α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαγώνιζμα Χημείας Γ λσκείοσ 21/10/2012

Γιαγώνιζμα Χημείας Γ λσκείοσ 21/10/2012 ΕΠΩΝΤΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΣΙΜΙΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΤ ΝΣΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 7077 594 ΑΡΣΑΚΗ 1 - Κ. ΣΟΤΜΠΑ THΛ: 919113 9494 ΣΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Γιαγώνιζμα Χημείας Γ λσκείοσ 1/10/01 Θέμα 1 ο Α1. Να ζεκεηώζεηε ηελ ζσζηή απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ ζε έλα ηξνρηαθό, είλαη :

Χημεία Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ ζε έλα ηξνρηαθό, είλαη : Χημεία 30-03-2014 ΘΕΜΑ 1 ο Γηα ηηο εξσηήζεηο 1.1-1.4 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 1.1. Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ειεθηξνλίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/03/2013

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/03/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/03/013 ΘΔΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ Γηα ηηο εξσηήζεηο Α.1 έσο Α.5 λα γξάςεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε δίπια ζηνλ αξηζκό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΜΟ Α Mάθημα 5: To παραγωγής σναρηήζεις κόζηοσς Η ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο C FC VC Όπνπ FC= ην ζηαζεξό θόζηνο (ην θόζηνο γηα ηνλ ζηαζεξό παξαγσγηθό ζπληειεζηή) θαη VC= ην κεηαβιεηό

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Β3: Σει 98 Η δηάγλσζε ησλ γελεηηθώλ αζζελεηώλ.ηνπ DNA (κνξηαθή δηάγλσζε).

Β3: Σει 98 Η δηάγλσζε ησλ γελεηηθώλ αζζελεηώλ.ηνπ DNA (κνξηαθή δηάγλσζε). Βιολογία Κατεύθυνσης Απαντήσεις Θέμα Α Α1: δ Α2: γ Α3: β Α4: γ Α5: β Θέμα Β Β1: 4 2 1 6 3 5 Β2: α: DNA πνιπκεξάζε β: πξηκόζσκα γ: DNA δεζκάζε δ: DNA ειηθάζε ε: RNA πνιπκεξάζε Β3: Σει 98 Η δηάγλσζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική χημεία. Όλνκα: Δπίζεην: Ζκ/ληα:

Οργανική χημεία. Όλνκα: Δπίζεην: Ζκ/ληα: Οργανική χημεία Όλνκα: Δπίζεην: Ζκ/ληα: Θέμα 1 Α)Ποιερ από ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ είναι ζυζηέρ (Σ) και ποιερ λάθορ (Λ); 1. Καηά ηελ νμείδσζε ελόο αηόκνπ άλζξαθα, ε ειεθηξνληαθή ηνπ ππθλόηεηα απμάλεηαη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Γάθηζεο Δκκαλνπήι ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΜΑ 1 ο Α Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 11 Πνην από ηα παξαθάησ άηνκα ή ηόληα έρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα