ΣΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΤΙΑ/ΜΕΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΕΙΑ/ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΤΙΑ/ΜΕΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΕΙΑ/ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ"

Transcript

1 ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ DOW HELLAS A.E. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ 2015/830 Ολνκαζία πξνΐόληνο: DOWFAX 2A1 SOLUTION SURFACTANT Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: DOW HELLAS A.E. ζαο ελζαξξύλεη θαη ζαο ζπκβνπιεύεη λα κειεηήζεηεθαη λα θαηαλνήζεηε ην πιήξεο ΓΓΑ(Τ), θαζώο ην παξόλ έληππν πεξηέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. αο ζπκβνπιεύνπκε λα πάξεηε ηηο πξνθπιάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξόλ έγγξαθν, εθηόο θη αλ νη ζπλζήθεο ρξήζεο απαηηνύλ άιιεο θαηάιιειεο κεζόδνπο ή ελέξγεηεο. ΣΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΤΙΑ/ΜΕΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΕΙΑ/ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο: DOWFAX 2A1 SOLUTION SURFACTANT 1.2 πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο: Δπηθαλεηνδξαζηηθή νπζία πνιιαπιήο ρξήζεο. 1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ DOW HELLAS A.E. LAVRION PLANT THORIKON LAVRION GREECE Αξηζκόο ηειεθώλνπ πιεξνθόξεζεο πειαηώλ : (31) ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟΤ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΖ 24σξε επηθνηλσλία έθηαθηεο αλάγθεο: Δπηθνηλσλήζηε ζηνλ αξηζκό εθηάθηνπ αλάγθεο 166 (ΔΚΑΒ): 30/ Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ αξηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο: ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ 2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008: νβαξή νθζαικηθή βιάβε - Καηεγνξία 1 - H318 Ομεία θαη ππνμεία ηνμηθόηεηα πηελώλ - Καηεγνξία 2 - H411 Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Ζ-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελόηεηα, βιέπε Δλόηεηα 16. Δκπνξηθό ζήκα ηεο The Dow Chemical Company ("Dow") ή ζπλδεκέλεο εηαηξείαο κε ηελ Dow ειίδα 1 aπό 13

2 2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο Δπηζήκαλζε ζύκθσλε κε ην θαλνληζκό (ΔΚ) Αξηζ. 1272/2008 [ΣΔ/ΠΔ]: Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: ΚΗΝΓΤΝΟ Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. H411 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. Γειώζεηο πξνθπιάμεσλ P273 Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. P280 Να θνξάηε κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ πξόζσπν. P305 + P351 + P338 + P310 Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ/γηαηξό. P391 Μαδέςηε ηε ρπκέλε πνζόηεηα. P501 Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζε εγθεθξηκέλε κνλάδα δηάζεζεο απνβιήησλ. Πεξηέρεη αιθνληθό βελδόιην, 1,1/-δηο νμύ-ηεηξαπξνππιέλην 2.3 Άιινη θίλδπλνη Κίλδπλνο νιίζζεζεο. ΣΜΗΜΑ 3: ΤΝΘΕΗ/ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 3.2 Μείγκαηα Σν πξντόλ είλαη κίγκα. Αξηζκόο CAS / EK-Αξηζ. / Αξηζκόο θαηαιόγνπ Αξηζκόο θαηαρώξηζεο REACH πγθέληξσζε πζηαηηθό Σαμηλόκεζε: ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 ειίδα 2 aπό 13

3 Αξηζκόο CAS EK-Αξηζ Αξηζκόο θαηαιόγνπ Αξηζκόο CAS EK-Αξηζ Αξηζκόο θαηαιόγνπ ,0% αιθνληθό βελδόιην, 1,1/-δηο νμύηεηξαπξνππιέλην ,0% Γηλαηξηνύρν άιαο ζεηηθνύ νμένο Eye Dam H318 Aquatic Chronic H411 Γελ ηαμηλνκείηαη Αξηζκόο CAS EK-Αξηζ Αξηζκόο θαηαιόγνπ _ 52,0% λεξό Γελ ηαμηλνκείηαη Δθόζνλ ππάξρνπλ ζην πξντόλ, ηπρόλ κε ηαμηλνκεκέλα ζπζηαηηθά, ηα νπνία γλσζηνπνηνύληαη αλσηέξσ θαη γηα ηα νπνία δελ αλαθέξεηαη θακία εηδηθή ηηκή νξίσλ επαγγεικαηηθήο έθζεζεο (OEL) γηα ηε ρώξα ζηελ ελόηεηα 8, γλσζηνπνηνύληαη σο νηθεηνζειώο γλσζηνπνηεκέλα ζπζηαηηθά. Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Ζ-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελόηεηα, βιέπε Δλόηεηα 16. ΣΜΗΜΑ 4: ΜΕΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ Γεληθέο ππνδείμεηο: Όζνη παξέρνπλ Πξώηεο Βνήζεηεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί ώζηε λα απηνπξνζηαηεύνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ζπληζηώκελν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό (γάληηα αλζεθηηθά ζε ρεκηθέο νπζίεο, πξνζηαζίεο από ζηαγόλεο) Αλ ππάξρεη ε πηζαλόηεηα έθζεζεο, αλαηξέμηε ζηελ Δλόηεηα 8 γηα ηα εηδηθά κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Δηζπλνή: ε πεξίπησζε επηπηώζεσλ, κεηαθηλείζηε ζηνλ θαζαξό αέξα. πκβνπιεπηείηε έλα γηαηξό. Δπαθή κε ην δέξκα: Πιύλεηε κε πνιύ λεξό. Δπαθή κε ηα κάηηα: Σν άκεζν θαη ζπλερέο πιύζηκν κε ηξερνύκελν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά είλαη επηβεβιεκέλν. Αθαηξέζηε ηνπο θαθνύο επαθήο κεηά ηα πξώηα 5 ιεπηά θαη ζπλερίζηε ην πιύζηκν. Λάβεηε άκεζα ηαηξηθή ζπκβνπιή, θαηά πξνηίκεζε από νθζαικίαηξν. Θα πξέπεη λα ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκν θαηάιιειν ζύζηεκα νθζαικηθώλ πιύζεσλ. Καηάπνζε: Δάλ θαηαπνζεί, δεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα. Μελ πξνθαιέζεηε εκεηό, εθηόο εάλ ζαο ην ππνδείμεη ηαηξηθό πξνζσπηθό. ειίδα 3 aπό 13

4 4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο: Δθηόο από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ «Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ» (παξαπάλσ) θαη ζηελ «Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο» (παξαθάησ), ηπρόλ πξόζζεηα ζεκαληηθά ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλόηεηα 11: Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο. 4.3 Έλδεημε νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο Τπνδείμεηο γηα ηνλ γηαηξό: Δγθαύκαηα ζηα κάηηα από ρεκηθέο νπζίεο κπνξεί λα απαηηνύλ παξαηεηακέλν θαηαηνληζκό. Θα πξέπεη λα δεηήζεηε ηε ζπκβνπιή ηαηξνύ, θαηά πξνηίκεζε νθζαικίαηξνπ. Καλέλα εηδηθό αληίδνην. Τπνζηεξηθηηθή ζεξαπεία. Ζ ζεξαπεία βαζίδεηαη ζηελ θξίζε ηνπ γηαηξνύ, αλάινγα κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αζζελνύο. ΣΜΗΜΑ 5: ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα: Γηα ηελ θαηάζβεζε εύθαπζησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ πξντόληνο, ρξεζηκνπνηήζηε αεξόιπκα λεξνύ, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, μεξά ζθόλε ή αθξό. Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα Δπηθίλδπλα πξντόληα θαύζεσο: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, κεξηθά ζπζηαηηθά απηνύ ηνπ πξντόληνο κπνξεί λα απνζπληεζνύλ. Ο θαπλόο κπνξεί λα πεξηέρεη απξνζδηόξηζηεο ηνμηθέο θαη/ή ελώζεηο πνπ πξνμελνύλ εξεζηζκό. Σα επηθίλδπλα πξντόληα θαύζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ, ρσξίο λα αλαθέξνληαη όια, ηα εμήο : Ομείδηα ηνπ ζείνπ. Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Αζπλήζηζηνη θίλδπλνη από Ππξθαγηά θαη Έθξεμε: Σν πιηθό απηό δελ θαίγεηαη αλ δελ εμαηκηζηεί ην λεξό. Σν ππόιεηκκα κπνξεί λα θαεί. 5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο Γηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ππξθαγηάο: Απνκαθξύλεηε ηνπο αλζξώπνπο, Απνκνλώζηε ηελ πεξηνρή ηεο θσηηάο θαη απαγνξεύζηε ηε κε απαξαίηεηε είζνδν. Γηα ηελ θαηάζβεζε εύθαπζησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ πξντόληνο, ρξεζηκνπνηήζηε αεξόιπκα λεξνύ, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, μεξά ζθόλε ή αθξό. Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: Φνξάηε απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή ζεηηθήο πίεζεο θαη πξνζηαηεπηηθό ππξίκαρν ξνπρηζκό (πνπ πεξηιακβάλεη ππξνζβεζηηθό θξάλνο, θόξκα, παληειόλη, κπόηεο θαη γάληηα λενπξελίνπ). Αλ ν πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο δελ είλαη δηαζέζηκνο ή δε ρξεζηκνπνηείηαη, θαηαπνιεκείζηε ηε θσηηά από κηα πξνζηαηεπκέλε ζέζε ή από απόζηαζε αζθαιείαο. ΣΜΗΜΑ 6: ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΤΦΑΙΑ ΕΚΛΤΗ 6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο: Δθθελώζηε ηελ πεξηνρή. Μείλεηε πξνζήλεκα ηεο θειίδαο. Δμαεξείζηε ηελ πεξηνρή ηεο δηαξξνήο ή ηνπ δηαζθνξπηζκνύ. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιύ νιηζζεξέο επηθάλεηεο όηαλ είλαη πγξό. Μόλν εθπαηδεπκέλν θαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλν πξνζσπηθό κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζηηο επηρεηξήζεηο θαζαξηζκνύ. Βιέπε ελόηεηα 7, Υεηξηζκόο, γηα επηπξόζζεηα πξνιεπηηθά κέηξα. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ ειίδα 4 aπό 13

5 απαξαίηεην εμνπιηζκό αζθάιεηαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηελ Δλόηεηα 8, Διεγρόκελε έθζεζε/ Πξνζσπηθή πξνζηαζία. 6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: Απνηξέςηε ηελ εηζαγσγή ζην έδαθνο, ζε ραληάθηα, ππνλόκνπο, δηόδνπο λεξνύ ή/θαη ζην ππόγεην λεξό. Γείηε ηηο Οηθνινγηθέο Πιεξνθνξίεο, Δλόηεαη Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: Πεξηνξίζηε ην ρπκέλν πιηθό αλ είλαη δπλαηό. Απνξξόθεζε κε πιηθά όπσο: Πξηνλίδη. Cob grit. Zorb-all. Hazorb. Μελ ρξεζηκνπνηείηε λεξό γηα ηνλ θαζαξηζκό. πιιέμηε ζε θαηάιιεια θαη ζσζηά εηηθεηαξηζκέλα δνρεία. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. Δλόηεηα 13, ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε. 6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα: Οη αλαθνξέο ζε άιια ηκήκαηα, εθόζνλ ηζρύεη, έρνπλ πξνβιεθζεί ζηηο πξνεγνύκελεο ππνελόηεηεο. ΣΜΗΜΑ 7: ΦΕΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό: Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή αηκώλ. Κξαηείζηε ηα δνρεία θιεηζηά. Υξεζηκνπνηείηαη ζε θαηάιιειν εμαεξηζκό. Πιύλεηε επηκειώο κεηά ηε ρξήζε. Βι. Δλόηεηα 8, 'Διεγρνη 'Δθζεζεο/Πξνζσπηθή Πξνζηαζία. 7.2 πλζήθεο αζθαινύο θύιαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ θαηαζηάζεσλ: Σν πξντόλ κπνξεί λα γίλεη ζηεξεό ζε ζεξκνθξαζίεο ρακειόηεξεο από 0 C (32 F) ηαζεξόηεηα θαηά ηελ απνζήθεπζε Υξόλνο δσήο: Υξεζηκνπνηήζηε εληόο 12 Μήλεο 7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην ηερληθό δειηίν δεδνκέλσλ γηα ην πξντόλ. ΣΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΦΟ ΣΗ ΕΚΘΕΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ Οη νξηαθέο ηηκέο εθζέζεσο δίλνληαη παξαθάησ, αλ ηζρύνπλ Σα όξηα έθζεζεο δελ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηηο νπζίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ ζύλζεζε, εάλ απηέο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί. 8.2 Έιεγρνη έθζεζεο Σερληθνί έιεγρνη: Υξεζηκνπνηείηε ηνπηθό ζύζηεκα εμαεξηζκνύ ή άιια κεραληθά κέζα ειέγρνπ γηα λα δηαηεξείηε ηα αηκνζθαηξηθά επίπεδα θάησ από ην όξην έθζεζεο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ή νδεγίεο. Αλ δελ ππάξρνπλ ηζρύνπζεο απαηηήζεηο ή νδεγίεο ζρεηηθά κε ην όξην έθζεζεο, γηα ηηο πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα επαξθεί ν γεληθόο αεξηζκόο. Ο ηνπηθόο εμαεξηζκόο ίζσο είλαη απαξαίηεηνο γηα νξηζκέλεο εξγαζίεο. Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ειίδα 5 aπό 13

6 Πξνζηαζία ησλ καηηώλ / ηνπ πξνζώπνπ: Υξεζηκνπνηήζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά έλαληη ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ. Σα γπαιηά αζθαιείαο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ην πξόηππν EN 166 ή άιιν αληίζηνηρν. Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ: Γελ απαηηνύληαη πξνζηαηεπηηθά γάληηα θαηά ηελ επαθή κε απηό ην πιηθό. ύκθσλα κε ηνπο γεληθνύο θαλόλεο πγηεηλήο, νη νπνίνη ηζρύνπλ γηα θάζε πιηθό, ε επαθή κε ην δέξκα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην. Αιιε πξνζηαζία: Γε ρξεηάδεηαη θακηά άιιε πξνθύιαμε εθηόο από νιόζσκε θαζαξή ελδπκαζία. Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ: Ζ αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία είλαη απαξαίηεηε όηαλ ππάξρεη πηζαλόηεηα ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ έθζεζεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ή νδεγίεο. Αλ δελ ππάξρνπλ ζε ηζρύ απαηηήζεηο ή νδεγίεο γηα ην όξην έθζεζεο, θνξάηε αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξνύληαη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο όπσο εξεζηζκόο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ή δπζθνξία ή όηαλ ππνδεηθλύεηαη από ηελ ηνπηθή δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θηλδύλσλ. Γηα ηηο πεξηζζόηεξεο ζπλζήθεο, δελ απαηηείηαη πξνζηαζία ηεο αλαπλνήο. Ωζηόζν, αλ αληηκεησπίζεηε δπζθνξία, ρξεζηκνπνηήζηε εγθεθξηκέλε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θαζαξηζκνύ ηνπ αέξα. Υξεζηκνπνηείηε ηνλ αθόινπζν αλαπλεπζηήξα θαζαξηζκνύ αέξα κε έγθξηζε CE: Κπιηλδξηθή ζήθε νξγαληθώλ αηκώλ κε πξνθίιηξν ζσκαηηδίσλ, ηύπνπ ΑΡ2 Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο Βι. ΔΝΟΣΖΣΑ 7: «Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε» θαη ΔΝΟΣΖΣΑ 13: «Δμάιεηςε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο» ζρεηηθά κε ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή αθξαίαο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο θαηά ηε ρξήζε θαη ηελ απόξξηςε ησλ απνβιήησλ. ΣΜΗΜΑ 9: ΥΤΙΚΕ ΚΑΙ ΦΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο Όςε Φπζηθή θαηάζηαζε Τγξό Υξώκα Αρξσκν έσο θίηξηλν Οζκή: Άνζκν έσο ήπην Σηκή θαησθιίνπ νζκήο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. ph 8-10,5 Υπολογιζμένο. εκείν ηήμεο/πεξηνρή ηήμεο κε εθαξκόζηκν ζηα πγξά εκείν πήμεο 4 C Υπολογιζμένο. εκείν βξαζκνύ (760 mmhg) 100 C Υπολογιζμένο. εκείν αλάθιεμεο θιεηζηό θύπειιν Mε εθαξκόζηκν Σαρύηεηα εμάηκηζεο (νμηθόο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. βνπηπιεζηέξαο = 1) Aλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό, αέξην) κε εθαξκόζηκν ζηα πγξά Καηώηεξν όξην έθξεμεο Με εθαξκόζηκν Αλώηεξν όξην έθξεμεο Με εθαξκόζηκν Πίεζε αηκνύ < 0,01 mmhg ζε 20 C Υπολογιζμένο. ρεηηθή ππθλόηεηα αηκώλ (αέξαο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. = 1) ρεηηθή ππθλόηεηα ( λεξό = 1) 1,12-1,16 ζε 25 C Υπολογιζμένο. ειίδα 6 aπό 13

7 Τδαηνδηαιπηόηεηα πληειεζηήο θαηαλνκήο: n- νθηαλόιε/λεξό Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο Κηλεκαηηθό ημώδεο Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο 9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο Μνξηαθό βάξνο 100 % Οπηικόρ πιήξσο αλακίμηκν κε ην λεξό log Pow: -2,68 Εκηιμώμενο. Με εθαξκόζηκν Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. 131,8 cst ζε 25 C Υπολογιζμένο. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 576 g/mol Υπολογιζμένο. ΠΡΟΟΥΖ: Σα θπζηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ είλαη ηππηθέο ηηκέο θαη δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη σο πξνζδηνξηζκόο. ΣΜΗΜΑ 10: ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 10.1 Αληηδξαζηηθόηεηα: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα: ηαζεξό ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ: Γε ζα ζπκβεί 10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγήλ: Ζ ελεξγόο νπζία δηαζπάηαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο Με ζπκβαηά πιηθά: Απνθύγεηε ηελ επαθή κε: Ηζρπξά νμέα Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο: Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο εμαξηώληαη από ηε ζεξκνθξαζία, ηελ παξνρή αέξα θαη ηελ παξνπζία άιισλ πιηθώλ. Σα πξντόληα δηάζπαζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: Ομείδηα ηνπ ζείνπ. ΣΜΗΜΑ 11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Οι ηοξικολογικέρ πληποθοπίερ εμθανίζονηαι ζε αςηό ηο ημήμα όηαν είναι διαθέζιμα ηέηοια δεδομένα Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο Ομεία ηνμηθόηεηα Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ ζηόκαηνο Ζ ηνμηθόηεηα ζεσξείηαη ρακειή ζε εθάπαμ δηα ηνπ ζηόκαηνο δόζε. Ζ θαηάπνζε κηθξώλ πνζνηήησλ ζύκθσλα κε ηηο θαλνληθέο ιεηηνπξγίεο ρεηξηζκνύ είλαη απίζαλν λα πξνθαιέζεη βιάβε. Ζ θαηάπνζε κεγαιύηεξσλ πνζνηήησλ από απηέο κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε. LD50, Αξνπξαίνο, ζειπθό, > mg/kg ηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθέληξσζε δελ ζεκεηώζεθαλ ζάλαηνη. Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηνπ δέξκαηνο ειίδα 7 aπό 13

8 Μία κόλν παξαηεηακέλε έθζεζε είλαη απίζαλν λα νδεγήζεη ζηελ απνξξόθεζε επηβιαβώλ πνζνηήησλ ηεο νπζίαο από ην δέξκα._ LD50, Κνπλέιη, αξζεληθό, > mg/kg ηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθέληξσζε δελ ζεκεηώζεθαλ ζάλαηνη. Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ε έθζεζε ζηνλ αηκό είλαη ειάρηζηε, ιόγσ ηεο ρακειήο πηεηηθόηεηαο. Ζ απιή έθζεζε δελ είλαη κάιινλ επηθίλδπλε. Ζ ππεξβνιηθή έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ζηελ αλσηέξα αλαπλεπζηηθή νδό. Ωο πξντόλ. Σν LC50 δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί. Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο Ζ παξαηεηακέλε έθζεζε δε ζεσξείηαη πηζαλό λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθό εξεζηζκό ζην δέξκα. νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ησλ καηηώλ Δλδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζνβαξό εξεζηζκό κε ηξαπκαηηζκό ηνπ θεξαηνεηδνύο ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κόληκε βιάβε ηεο όξαζεο, αθόκε θαη ζε ηύθισζε. Δλδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ ρεκηθά εγθαύκαηα. Δπαηζζεηνπνίεζε Γελ πξνθάιεζε αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ζην δέξκα όηαλ έγηλαλ πεηξάκαηα ζε αλζξώπνπο. Γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ: Γελ έρνπλ βξεζεί ζρεηηθά δεδνκέλα. Δηδηθή πζηεκαηηθή Σνμηθόηεηα ζε Όξγαλα ηόρνπο (Μνλαδηθή έθζεζε) Ζ αμηνιόγεζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ππνδεηθλύεη όηη ην πιηθό απηό δελ είλαη ηνμηθή νπζία STOT- SE. Δηδηθή πζηεκαηηθή Σνμηθόηεηα ζε Όξγαλα ηόρνπο (Δπαλεηιεκκέλε Έθζεζε) Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, ε επαλεηιεκκέλε έθζεζε δελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο δπζκελείο επηπηώζεηο. Καξθηλνγέλεζε Γελ πξνθάιεζε θαξθίλν ζε πεηξακαηόδσα. Σεξαηνγέλεζε Γηα παξόκνηα πιηθά Γελ πξνθάιεζε γελεηηθά ειαηηώκαηα ή άιιεο επηπηώζεηο ζην έκβξπν αθόκα θαη ζε δόζεηο πνπ πξνθαινύλ ηνμηθέο επηπηώζεηο ζηε κεηέξα. Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή Γηα παξόκνηα πιηθά Μειέηεο ζε δώα έρνπλ δείμεη όηη δελ παξεκβαίλεη ζηελ αλαπαξαγσγή. ε κειέηεο ζε δώα, δελ παξνπζηάζηεθε αιιειεπίδξαζε κε ηε γνληκόηεηα. Μεηαιιαμηνγέλεζε Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο γηα παξόκνην πιηθό: Οη in vitro κειέηεο γελεηηθήο ηνμηθόηεηαο ήηαλ αξλεηηθέο. Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηώλ κεηαιιαμνγέλεζεο ζηα δώα ήηαλ αξλεηηθά. Κίλδπλνο από Αλαξξόθεζε Με βάζε ηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο, δελ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη θίλδπλν αλαξξόθεζεο. ειίδα 8 aπό 13

9 ΤΣΑΣΗΚΑ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΑ: αιθνληθό βελδόιην, 1,1/-δηο νμύ-ηεηξαπξνππιέλην Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ε έθζεζε ζηνλ αηκό είλαη ειάρηζηε, ιόγσ ηεο ρακειήο πηεηηθόηεηαο. Ζ απιή έθζεζε δελ είλαη κάιινλ επηθίλδπλε. Ζ ππεξβνιηθή έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ζηελ αλσηέξα αλαπλεπζηηθή νδό. Ωο πξντόλ. Σν LC50 δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί. Γηλαηξηνύρν άιαο ζεηηθνύ νμένο Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο Οη αηκνί είλαη απίζαλνη ιόγσ ησλ θπζηθώλ ηδηνηήησλ. Μηα κόλν έθζεζε ζε νκίριε ζεσξείηαη απίζαλν λα πξνθαιέζεη παξελέξγεηεο. Ζ ζθόλε κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ζηελ αλσηέξα αλαπλεπζηηθή νδό. LC50, Αξνπξαίνο, αξζεληθό θαη ζειπθό, 4 h, ζθόλε/εθλέθσκα, > 2,4 mg/l ηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθέληξσζε δελ ζεκεηώζεθαλ ζάλαηνη. ΣΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Οι οικολογικέρ-ηοξικολογικέρ πληποθοπίερ εμθανίζονηαι ζε αςηό ηο ημήμα όηαν είναι διαθέζιμα ηέηοια δεδομένα Σνμηθόηεηα Ομεία ηνμηθόηεηα ζηα ςάξηα Σν πιηθό είλαη ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο (LC50/EC50/IC50 κεηαμύ 1 θαη 10 mg/l ζηα πιένλ επαίζζεηα είδε). LC50, Oncorhynchus mykiss (Ηξηδίδνπζα πέζηξνθα), ζηαηηθό ηεζη, 96 h, 6,2 mg/l LC50, Lepomis macrochirus (Πέξθα (ςάξη)), ζηαηηθό ηεζη, 96 h, 6,81 mg/l Ομεία ηνμηθόηεηα ζηα πδξόβηα αζπόλδπια LC50, Daphnia magna (Νεξόςπιινο ν κέγαο), ζηαηηθό ηεζη, 48 h, 1,64 mg/l, Άιιεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο Ομεία ηνμηθόηεηα ζε θύθε/ πδξόβηα θπηά EC50, Pseudokirchneriella subcapitata (πξάζηλα θύθηα), 21 d, Αλαζηνιή αύμεζεο, 100 mg/l Σνμηθόηεηα ζηα βαθηεξίδηα Με βάζε ηελ αληηζηνηρία. EC50, ελεξγνπνηεκέλε ηιύο, ζηαηηθό ηεζη, 0,5 h, Ρπζκνί αλαπλνήο., > 100 mg/l, δνθηκή δξαζηηθήο ιάζπεο (OECD 209) Ομεία θαη ππνμεία ηνμηθόηεηα πηελώλ Μαθξνρξόληα ηνμηθόηεηα ζηα πδξόβηα αζπόλδπια NOEC, Ceriodaphnia dubia (λεξόςπιινο-δάθληα), εκηζηαηηθό ηεζη, 7 d, επηβίσζε, 0,65 mg/l ειίδα 9 aπό 13

10 Σνμηθόηεηα ζηνπο νξγαληζκνύο πνπ θαηνηθνύλ κέζα ζην έδαθνο LC50, Eisenia fetida (γήηλνη ζθώιεθεο), 28 d, > mg/kg 12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο Βηναπνδνκεζηκόηεηα: Ζ νπζία είλαη θιεξνλνκηθά βηναπνηθνδνκήζηκε. Φηάλεη ζε πνζνζηά βηναπνηθνδόκεζεο κεγαιύηεξα ηνπ 20% ζε δνθηκαζία(εο) OECD γηα θιεξνλνκηθόηεηα βηναπνηθνδόκεζεο. Βάζεη ησλ απζηεξώλ νδεγηώλ ησλ δνθηκαζηώλ, ε νπζία απηή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εύθνια βηναπνηθνδνκήζηκε. Ωζηόζν, ηα απνηειέζκαηα απηά δε ζεκαίλνπλ απαξαίηεηα όηη ε νπζία δελ είλαη βηναπνηθνδνκήζηκε ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Γηάζηεκα 10 εκεξώλ: δελ ηζρύεη Βηναπνηθνδόκεζε: < 70 % Υξόλνο έθζεζεο: 28 d Μέζνδνο: Καηεπζπληήξηα νδεγία δνθηκώλ ΟΟΑ 302B ή αληίζηνηρε Γηάζηεκα 10 εκεξώλ: δελ ηζρύεη Βηναπνηθνδόκεζε: < 60 % Υξόλνο έθζεζεο: 20 d Μέζνδνο: Καηεπζπληήξηα νδεγία δνθηκώλ ΟΟΑ 301D ή αληίζηνηρε 12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλόιε/λεξό(log Pow): -2,68 ζε 20 C Δθηηκώκελν Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο Γελ έρνπλ βξεζεί ζρεηηθά δεδνκέλα Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αααβ Ζ νπζία απηή δελ ζεσξείηαη εκκέλνπζα, βηνζπζζσξεύζηκε θαη ηνμηθή (PBT). Ζ νπζία απηή δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα εκκέλνπζα θαη ηδηαίηεξα βηνζπζζσξεύζηκε (vpvb) Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο Ζ νπζία απηή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν νπζηώλ ηνπ Πξσηνθόιινπ ηνπ Μόληξεαι, νη νπνίεο θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο. ΣΜΗΜΑ 13: ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΘΕΗ 13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Απηό ην πξντόλ, όηαλ απνξξίπηεηαη ελώ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη κνιπλζεί, ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηα επηθίλδπλα απόβιεηα θαη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηέηνην ζύκθσλα κε ηελ επξσπατθή νδεγία 2008/98/ΔΚ. Όιεο νη κέζνδνη απόξξηςεο πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ εζληθή θαη ηελ ηνπηθή λνκνζεζία, θαζώο θαη κε ηηο δεκνηηθέο ή θαηά ηόπνπο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηα επηθίλδπλα απόβιεηα. Πξόζζεηε αμηνιόγεζε ελδέρεηαη λα είλαη απαξαίηεηε γηα ρξεζηκνπνηεκέλα, κνιπζκέλα θαη ελαπνκείλαληα πιηθά. Μελ απνξξίπηεηε ζε ππνλόκνπο, ζην έδαθνο ή ζε νπνηνδήπνηε πδάηηλν ζηξώκα. Ζ νξηζηηθή θαηάηαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνύ ζηελ θαηάιιειε νκάδα Δπξσπατθνύ Καηαιόγνπ Απνβιήησλ (EWC) θαη, ζπλεπώο, ν νξζόο θσδηθόο EWC γηα ην πιηθό ζα εμαξηεζνύλ από ηε ρξήζε ηνπ πιηθνύ. Δπηθνηλσλήζηε κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο δηάζεζεο απνβιήησλ. ειίδα 10 aπό 13

11 ΣΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ Σαμηλόκεζε γηα ΟΓΗΚΖ θαη ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ κεηαθνξά (ADR/RID): 14.1 Αξηζκόο ΟΖΔ UN Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΖΔ 14.3 Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά 14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο III ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ, ΤΓΡΔ, Δ. Α. Ο.(Γηζνπιθνληθόο εζηέξαο δσδεθπινδηθαηλπινμεηδίνπ) Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Γηζνπιθνληθόο εζηέξαο δσδεθπινδηθαηλπινμεηδίνπ 14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε Αξηζ. αλαγλώξηζεο θηλδύλνπ: 90 Υαξαθηεξηζκόο γηα ηε ΘΑΛΑΗΑ κεηαθνξά (IMO-IMDG): 14.1 Αξηζκόο ΟΖΔ UN Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΖΔ 14.3 Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά 14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο III ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(Γηζνπιθνληθόο εζηέξαο δσδεθπινδηθαηλπινμεηδίνπ) Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Γηζνπιθνληθόο εζηέξαο δσδεθπινδηθαηλπινμεηδίνπ 14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε 14.7 Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα I ή II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC ή IGC EmS: F-A, S-F Υαξαθηεξηζκόο γηα ηελ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ κεηαθνξά (IATA/ICAO): 14.1 Αξηζκόο ΟΖΔ UN Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΖΔ 14.3 Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά 14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο III 14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Με εθαξκόζηκν 14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε Consult IMO regulations before transporting ocean bulk Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.(γηζνπιθνληθόο εζηέξαο δσδεθπινδηθαηλπινμεηδίνπ) 9 Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. Ζ πιεξνθόξεζε απηή δελ έρεη ζθνπό λα κεηαθέξεη όιεο ηηο εηδηθέο θαλνληζηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο / πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηό ην πξντόλ. Οη κεηαθνξηθέο ηαμηλνκήζεηο κπνξεί λα ειίδα 11 aπό 13

12 δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ όγθν εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη κπνξνύλ λα επεξεαζηνύλ από ηηο ηνπηθέο ή θξαηηθέο παξαιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνύο. Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο κπνξνύλ λα δσζνύλ κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ πσιήζεσλ ή αληηπξνζώπνπ εμππεξέηεζεο πειαηώλ. Δίλαη επζύλε ηεο κεηαθνξηθήο εηαηξείαο λα ηεξεζνύλ όινη νη ηζρύνληεο λόκνη, θαλνληζκνί θαη θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ηε κεηαθνξά ηνπ πιηθνύ. ΣΜΗΜΑ 15: ΣΟΙΦΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ 15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα Καλνληζκόο (ΔΚ) αξ. 1907/2006 γηα ηελ θαηαρώξεζε, ηελ αμηνιόγεζε, ηελ αδεηνδόηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ ("REACH") Σν πξντόλ απηό πεξηέρεη κόλν ζπζηαηηθά πνπ είηε έρνπλ πξν-εγγξαθεί, είηε έρνπλ θαηαρσξεζεί, είηε εμαηξνύληαη από ηελ θαηαρώξηζε ή ζεσξνύληαη θαηαρσξηζκέλα ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 1907/2006 (REACH)., Οη πξναλαθεξόκελεο ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο ζε ζρέζε κε ην θαζεζηώο ηαμηλόκεζεο ελόο ρεκηθνύ πξντόληνο ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνύ REACH παξέρνληαη «θαιή ηε πίζηεη» θαη ζεσξνύληαλ αθξηβείο θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο. Ωζηόζν, δελ παξέρεηαη θακία ξεηή ή έκκεζε εγγύεζε. Δλαπόθεηηαη ζηελ επζύλε ηνπ αγνξαζηή/ ρξήζηε λα δηαζθαιίζεη όηη έρεη θαηαλνήζεη νξζά ην ξπζκηζηηθό θαζεζηώο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο. Seveso III: Οδεγία 2012/18/EE ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδόκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Αλαθέξεηαη (-νληαη) ζηνλ θαλνληζκό: ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Αξηζκόο ηνπ θαλνληζκνύ: E2 200 t 500 t 15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο Mε εθαξκόζηκν ΣΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Πιήξεο θείκελν H-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελόηεηεο 2 θαη 3. H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. H411 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. Ζ ηαμηλόκεζε θαη ε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη ε ηαμηλόκεζε ησλ κεηγκάησλ αθνινπζεί ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ 1272/2008 Eye Dam H318 - Με βάζε δεδνκέλα από δνθηκαζίεο. Aquatic Chronic H411 - Με βάζε δεδνκέλα από δνθηκαζίεο. Έληππα πξντόληνο ειίδα 12 aπό 13

13 Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο γηα πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηό θαη άιια πξντόληα. Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντόλ απηό κπνξείηε λα ιάβεηε, θαιώληαο ηνλ ππεύζπλν πσιήζεσλ ή εμππεξέηεζεο πειαηώλ. Εεηήζηε έλα θπιιάδην ηνπ πξντόληνο. Αλαζεώξεζε Αλαγλσξηζηηθόο αξηζκόο: / A317 / Ζκεξνκελία έθδνζεο.: / Οη πην πξόζθαηεο αλαζεσξήζεηο είλαη επηζεκαζκέλεο κε έληνλα γξάκκαηα θαη δηπιή ππνγξάκκηζε ζην αξηζηεξό πεξηζώξην νιόθιεξνπ ηνπ εγγξάθνπ. Πεγέο ελεκέξσζεο θαη πεγέο αλαθνξάο Σν παξόλ ΓΓΑ θαηαξηίδεηαη από Ρπζκηζηηθέο Τπεξεζίεο Πξντόλησλ θαη Οκάδεο Κνηλνπνίεζεο Κηλδύλσλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από εζσηεξηθέο πεγέο αλαθνξάο εληόο ηεο εηαηξείαο καο. DOW HELLAS A.E. ζπληζηά ζε όινπο ηνπο πειάηεο ή ηνπο παξαιήπηεο απηνύ ηνπ (M)SDS λα ην κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά θαη λα ζπκβνπιεπηνύλ θάπνηνλ εηδηθό, εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα λα ελεκεξσζνύλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην (M)SDS, όπσο θαη ηνπο ελδερόκελνπο θηλδύλνπο ζρεηηθά κε ην πξντόλ. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ παξόληνο παξέρνληαη θαινπίζησο θαη ζεσξνύληαη αθξηβείο βάζεη ηεο πξναλαθεξόκελεο ηζρύνπζαο εκεξνκελίαο. Ωζηόζν, δελ παξέρεηαη θακία άκεζε ή έκκεζε εγγύεζε. Οη θαλνληζηηθέο πξνδηαγξαθέο ππόθεηληαη ζε αιιαγέο θαη δύλαηαη λα πνηθίινπλ αλά ηνπνζεζία. Δίλαη επζύλε ηνπ αγνξαζηή/ρξήζηε λα δηαζθαιίζεη όηη νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζπκκνξθώλνληαη κε όινπο ηνπο νκνζπνλδηαθνύο, θξαηηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο ή ηνπηθνύο λόκνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξόλ αθνξνύλ ην πξντόλ θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ. Δθόζνλ νη ζπλζήθεο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο δελ εκπίπηνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ θαηαζθεπαζηή, είλαη θαζήθνλ ηνπ αγνξαζηή/ρξήζηε λα θαζνξίζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο αζθαινύο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο. Λόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ησλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο,όπσο ην (M)SDS πνπ παξέρεη ν θαηαζθεπαζηήο, δε θέξνπκε θαη δε δπλάκεζα λα θέξνπκε επζύλε γηα ην (M)SDS πνπ απνθηήζαηε από άιιε πεγή. Αλ έρεηε απνθηήζεη (M)SDS από άιιε πεγή ή δελ είζηε ζίγνπξνη όηη ην (M)SDS είλαη επίθαηξν, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο γηα κηα πην πξόζθαηε έθδνζε. ειίδα 13 aπό 13

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 25/8/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 1/9/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 25/8/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 1/9/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 25/8/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 1/9/2015 ΣΜΗΜΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΕΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΕΊΑ/ ΕΠΙΦΕΊΡΗΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ DOW AGROSCIENCES S.A.S. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ 2015/830

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ DOW AGROSCIENCES S.A.S. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ 2015/830 ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ DOW AGROSCIENCES S.A.S. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ 2015/830 Ολνκαζία πξνΐόληνο: DELEGATE 250 WG Insecticide Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: DOW AGROSCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : EF-1295 QUINOXYFEN 250 SC FUNGICIDE : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : EF-1295 QUINOXYFEN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : GF-976 Spinosyn A & D 44.2%wt SC : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : GF-976 Spinosyn

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Αζθαινύο Φεηξηζκνύ Πξνϊόληνο (MSDS) Ηκεξνκελία : 10/10/2003

Γειηίν Αζθαινύο Φεηξηζκνύ Πξνϊόληνο (MSDS) Ηκεξνκελία : 10/10/2003 Ηκεξνκελία : 10/10/2003 Φώξα : ΔΛΛΑΓΑ Αλαζεώξεζε βάζεη REACH από Agrotechnica: 29/5/2009 Πξνϊόλ : METALDEHYDE 5 PEL Έθδνζε : 1 1. Ταπηόηεηα νπζίαο / ζθεπάζκαηνο θαη εηαηξίαο 1.1. Σηνηρεία νπζίαο / παξαζθεπάζκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 453/2010. Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 453/2010. Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10 NOVEL CHEMICALS-ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΓΑΓΛΑ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ - ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖΛ. : 2310 797 277 FAX : 2310 796 916 ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10 1. Σκήκα 1.ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : GF-837 Methoxyfenozide 240g/l ai SC : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : GF-837 Methoxyfenozide

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : EF-1383 DE-570 + 2,4-D SE Herbicide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : EF-1383 DE-570

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ECO COMPLEX BLUE (FOOD PROCESSING SAFE ) Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Υξήζε ηεο Οπζίαο/ηνπ Μείγκαηνο.

1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Υξήζε ηεο Οπζίαο/ηνπ Μείγκαηνο. ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : Ολνκαζία ηεο νπζίαο : CA2463 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0890 900 90 - ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ 90 ΣΔΜ.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0890 900 90 - ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ 90 ΣΔΜ. ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΠΑΝΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 90 ΣΔΜ. Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0890 900 90

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. (). 453/2010 : GF-2007 Aminopyralid 30.0wt% ae + : DOW AGROSCIENCES S.A.S. (),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : GF-2007 Aminopyralid

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. GRANIKOT PRIMER ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GRANIKOT PRIMER

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. GRANIKOT PRIMER ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GRANIKOT PRIMER ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

EcoTergent, cobas c 701

EcoTergent, cobas c 701 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία : Πξντόληνο Αξ. πιηθνύ / Αξ. Genisys : 05907543190 Ολνκαζία ηεο νπζίαο : ECOTergent

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : LONTREL* 100 Herbicide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ 1.1 : LONTREL* 100 Herbicide 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΔΡΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ 500ML

ΠΟΛΤΜΔΡΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ 500ML ΣΜΗΜΑ 1: Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : ΠΟΛΤΜΔΡΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0893 158 1.2 πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο :

1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο : ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο

ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : Ολνκαζία ηεο νπζίαο : CA2625 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 29/5/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 29/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 29/5/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 29/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 29/5/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 29/5/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

11527 Αζήλα +30 210 779 3777 Ννζνθνκείν Παίδσλ "Αγιαΐα Κπξηαθνύ" rectory/en/

11527 Αζήλα +30 210 779 3777 Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγιαΐα Κπξηαθνύ rectory/en/ Δλεκέξσζε: 09/05/2011 Τπεξηζρύεη ηνπ/ησλ: 09/05/2011 Έθδνζε: 9.0 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία/υαξαθηεξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : EF-1315 CHLORPYRIFOS 75WG Insecticide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : EF-1315 CHLORPYRIFOS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : GF-1325 Chlorpyrifos-Methyl EC Insecticide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : GF-1325

Διαβάστε περισσότερα

Klüberpaste UH

Klüberpaste UH 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 005113 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΤΑ ΦΑΛΚΟΥ CU G

ΠΑΣΤΑ ΦΑΛΚΟΥ CU G ΤΜΗΜΑ 1: Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : ΠΑΣΑ ΥΑΛΚΟΤ CU 800 100G Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0893 800 1 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΡΟ ΓΙΑΡΡΟΩΝ FREON 7,5ML

ΤΓΡΟ ΓΙΑΡΡΟΩΝ FREON 7,5ML ΣΜΗΜΑ 1: Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : ΤΓΡΟ ΓΗΑΡΡΟΩΝ FREON 7,5ML Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 764 010 1.2 πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. (). 453/2010 : GF-1365 Aminopyralid K Salt 30g ae/l + : DOW AGROSCIENCES S.A.S. (),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : GF-1365 Aminopyralid

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 5/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 5/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 5/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 5/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 5/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 5/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Trinseo LLC Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζύκθσλα κε ηνλ αξ. πξση. (ΔΚ) 2015/830 Ολνκαζία πξνηόληνο: CALIBRE* 1060 DVD Polycarbonate Resin Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 23 Jul 2015 Trinseo

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο

ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Rust Remover Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο. : Precinorm Protein

ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο. : Precinorm Protein ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : Αξ. πιηθνύ / Αξ. Genisys : 10557897122 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

AllStart RNA Master (ROX), 5 ml

AllStart RNA Master (ROX), 5 ml ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία : Πξντόληνο Αξ. πιηθνύ / Αξ. Genisys : 05999375001 Ολνκαζία ηεο νπζίαο : AllStart

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΦΔΙΑΣ ΠΗΞΗΣ 10KG

ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΦΔΙΑΣ ΠΗΞΗΣ 10KG ΤΜΗΜΑ 1: Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : ΞΤΛΟΚΟΛΛΑ ΣΑΥΔΗΑ ΠΖΞΖ 10KG Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 100 112 1.2 Σπλαθείο

Διαβάστε περισσότερα

Assy Temp Verifier Slides 10

Assy Temp Verifier Slides 10 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία : Πξντόληνο Αξ. πιηθνύ / Αξ. Genisys : 05424615001 Ολνκαζία ηεο νπζίαο : Verifier

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Metal Free Paste Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο STAINLESS STEEL CLEANER FG Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ DOW HELLAS A.E. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ 2015/830

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ DOW HELLAS A.E. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ 2015/830 ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ DOW HELLAS A.E. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ 2015/830 Ολνκαζία πξνΐόληνο: TRITON X-100 SURFACTANT. Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 30.03.2017 DOW HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

MPLC Total NA Isolation Kit-Large Volume

MPLC Total NA Isolation Kit-Large Volume ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία : Πξντόληνο Αξ. πιηθνύ / Αξ. Genisys : 03264793001 Ολνκαζία ηεο νπζίαο : MagNA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο: Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο

Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο: Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο ήκα θαηαηεζέλ : Potassium Chloride FCC, FAO, WHO, E 508 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο PROTETTIVO PER NAUTICA Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΙΚΗ ΥΡΩΣΙΚΗ ΤΛΗ PLAST-PT ΜΑΤΡΗ 75ML

ΠΛΑΣΙΚΗ ΥΡΩΣΙΚΗ ΤΛΗ PLAST-PT ΜΑΤΡΗ 75ML ΣΜΗΜΑ 1: Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο ήκα θαηαηεζέλ : ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΡΧΣΗΚΖ ΤΛΖ PLAST-PT ΜΑΤΡΖ Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0893 280 1 1.2 πλαθείο

Διαβάστε περισσότερα

KIT cobas 4800 SYS CTL DIL 10 SETS IVD

KIT cobas 4800 SYS CTL DIL 10 SETS IVD ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία : Πξντόληνο Αξ. πιηθνύ / Αξ. Genisys : 05235847190 Ολνκαζία ηεο νπζίαο : 1.2 Σπλαθείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RATCUM 0,005 BB

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RATCUM 0,005 BB 1 Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο / ζθεπάζκαηνο θαη ηεο εηαηξίαο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία: 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

KIT CA IC DET100 TESTS IVD-CE

KIT CA IC DET100 TESTS IVD-CE ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία : Πξντόληνο Αξ. πιηθνύ / Αξ. Genisys : 20757608122 Ολνκαζία ηεο νπζίαο : KIT CA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 12/07/2017 Ζκ. Δθηύπσζεο: 12/7/2017 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 12/07/2017 Ζκ. Δθηύπσζεο: 12/7/2017 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 12/07/2017 Ζκ. Δθηύπσζεο: 12/7/2017 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1.Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο πληζηώκελνη πεξηνξηζκνί ρξήζεο

1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο πληζηώκελνη πεξηνξηζκνί ρξήζεο 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία : Πξντόληνο Αξ. πιηθνύ / Αξ. Genisys : 05279542001 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

: ChromoMap Blue Kit. 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο πληζηώκελνη πεξηνξηζκνί ρξήζεο

: ChromoMap Blue Kit. 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο πληζηώκελνη πεξηνξηζκνί ρξήζεο ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία : Πξντόληνο Αξ. πιηθνύ / Αξ. Genisys : 05266661001 Ολνκαζία ηεο νπζίαο : Kit 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) CYTROL FORTE WP. Ημερομηνία Αναθεώρηςησ 09/03/2017 Έκδοςη 6 Αντικαθιςτά ημερομηνία 16/12/2016

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) CYTROL FORTE WP. Ημερομηνία Αναθεώρηςησ 09/03/2017 Έκδοςη 6 Αντικαθιςτά ημερομηνία 16/12/2016 1 - Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο / ζθεπάζκαηνο θαη ηεο εηαηξίαο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία: 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Kit CA-SCRN HBV AMP/DET 96T EXPT-IVD CE

Kit CA-SCRN HBV AMP/DET 96T EXPT-IVD CE ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία : Πξντόληνο Αξ. πιηθνύ / Αξ. Genisys : 21118323123 Ολνκαζία ηεο νπζίαο : COBAS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ DOW HELLAS A.E. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ 2015/830

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ DOW HELLAS A.E. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ 2015/830 ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ DOW HELLAS A.E. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ 2015/830 Ολνκαζία πξνΐόληνο: TERGITOL NP-9 SURFACTANT Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 19.12.2016 DOW HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Complesal calcidic Complesal P-Max

Complesal calcidic Complesal P-Max 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΕΑΝΣΩΝ PREMIUM 400ΜL

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΕΑΝΣΩΝ PREMIUM 400ΜL ΣΜΖΜΑ 1: Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0893 476 500 1.2 πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο

ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία : Πξντόληνο Αξ. πιηθνύ / Αξ. Genisys : 05272017001 Ολνκαζία ηεο νπζίαο : Nuclear

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/7

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/7 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 18/9/2017 Ηκ. Δθηύπσζεο: 18/9/2017 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 18/9/2017 Ηκ. Δθηύπσζεο: 18/9/2017 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 18/9/2017 Ηκ. Δθηύπσζεο: 18/9/2017 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1.Αλαγλσξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Complesal calcidic K-Max

Complesal calcidic K-Max 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : Complesal calcidic K-Ma 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ DOW HELLAS A.E. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ 2015/830

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ DOW HELLAS A.E. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ 2015/830 ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ DOW HELLAS A.E. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ 2015/830 Ολνκαζία πξνΐόληνο: Dipropylene Glycol LO+ Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 25.05.2017 DOW HELLAS A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΤΙΑ/ΜΕΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΕΙΑ/ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

ΣΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΤΙΑ/ΜΕΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΕΙΑ/ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ DOW HELLAS A.E. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ 2015/830 Ολνκαζία πξνΐόληνο: FLOORMATE 700-AP Extruded Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 22.03.2017 DOW HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KB 2

Festo Spezialfett LUB-KB 2 1. Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 017035 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 26/6/2017 Ζκ. Δθηύπσζεο: 28/6/2017 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 26/6/2017 Ζκ. Δθηύπσζεο: 28/6/2017 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 26/6/2017 Ζκ. Δθηύπσζεο: 28/6/2017 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1.Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KB 5

Festo Spezialfett LUB-KB 5 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 017083 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 19/5/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 19/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 19/5/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 19/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 19/5/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 19/5/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 14/05/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 14/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 14/05/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 14/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 14/05/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 14/5/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΨΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΨΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΨΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Σύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 453/2010 SeraSnow SF 10 Ηκεξνκελία έθδνζεο: 2013-10- 14 Ηκεξνκελία αλαζεώξεζεο: Γελ εθαξκόδεηαη Έθδνζε: R0001.0001 SECTION 1: Σηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΑΛΗ ΑΔΡΙΟΤ ΓΙΑ DIGA CS-1 ΚΑΙ SPIT PULSA ML

ΦΙΑΛΗ ΑΔΡΙΟΤ ΓΙΑ DIGA CS-1 ΚΑΙ SPIT PULSA ML ΣΜΗΜΑ 1: Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : ΦΗΑΛΖ ΑΔΡΗΟΤ ΓΗΑ DIGA CS-1 ΚΑΗ SPIT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0864 900 000 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο AMBERGREASE FG2 Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΗΚΟ ΦΡΑΓΗΖ ΣΕΑΜΗΩΝ 20ML

ΤΛΗΚΟ ΦΡΑΓΗΖ ΣΕΑΜΗΩΝ 20ML ΣΜΖΜΑ 1: Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : ΤΛΗΚΟ ΦΡΑΓΗΖ ΣΕΑΜΗΧΝ 20ML Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0893 012 414 1.2 πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα