ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ UNIVERSITE DU MAINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ UNIVERSITE DU MAINE"

Transcript

1 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ UNIVERSITE DU MAINE ΚΟΗΝΟ ΔΛΛΖΝΟΓΑΛΛΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα: Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο πόιεο ζε ειιεληθά παηδηθά θαη λεαληθά κπζηζηνξήκαηα Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Καξαθίηζηνο Αλδξέαο Φνηηήηξηα: Αθξνδίηε Φισξά Θεζζαινλίθε 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Ζ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΟΤ ΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΝ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΚΟ ΛΟΓΟ Ζ ΠΟΛΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ: ΤΝΘΖΚΔ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖΝ ΔΗΚΟΝΑ ΣΖ ΠΟΛΖ ΟΗ ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΧΝ ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑΣΧΝ ΘΔΜΔΛΗΑΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΑΛΤΖ ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑΣΩΝ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΣΟΠΗΟΤ Ζ αλάδπζε ηεο εηθφλαο ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ Οη αλαηξνπέο ζηελ εηθφλα ηεο πφιεο Ζ ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ησλ Θξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ Ζ ππνβιεηηθφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ ζπκβφισλ Ζ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΣΟΠΗΟΤ Ζ ζάιαζζα Σα πξνάζηηα θαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο Ο θαηξφο θαη ε νλεηξηθή κεηαιιαγή ηνπ ρψξνπ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΠΗΟ Κνηλσληθή δηαζηξσκάησζε Πνιπεζλνηηθή ζπγθξφηεζε ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΠΗΟ Αλαπαξαζηάζεηο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη πφιε ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΠΗΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

3 ΕΙΑΓΩΓΗ Οη ζπγγξαθείο ηεο πφιεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη απφ ηνπο πιένλ νμπδεξθείο θαηνίθνπο ηεο, παξαηεξνχλ ηηο αιιαγέο ησλ ρψξσλ πνπ δνπλ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο θαηαγξάθνπλ κε εληππσζηαθφ ηξφπν ζηα θείκελά ηνπο. 1 Σα πεδνγξαθήκαηα απηά καο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπκε κε πνιχ δηαθνξεηηθφ θαη ζπρλά ιεπηνκεξεηαθφ ηξφπν ηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο πιεπξέο ελφο αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 2 Αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή θαη ηε ινγνηερληθή πφιε, είλαη γεγνλφο, φηη πνιινί ζχλδεζκνη είλαη έκκεζνη θαη ζχλζεηνη θαη δελ πξφθεηηαη γηα απιέο αλαθνξέο απφ ηε κηα ζηελ άιιε. Πφιε θαη ινγνηερληθφ θείκελν δεκηνπξγνχλ κηα πξσηφηππε θαη κνλαδηθή ζρέζε, κε ηελ νπνία αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα ε θξηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. 3 Ζ δφκεζε ηεο πφιεο ζπληζηά ηελ επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα νξηνζεηήζεη ην ρψξν ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Ζ πξνζπάζεηά ηνπ φκσο απηή λα ραξηνγξαθήζεη ηνλ αζηηθφ ρψξν κε επηγξαθέο δξφκσλ θαη πηλαθίδεο θαζίζηαηαη ηειηθά αληηθαηηθή, θαζψο νδεγεί ζε αζηακάηεηεο δαηδαιψδεηο πεξηπιαλήζεηο θαη παξάγεη αλαπφθεπθηα κηα δξαζηεξηφηεηα κε πνηθίιεο ζεκαζηνδνηήζεηο. Ο Barthes επηκέλεη φηη ην λφεκα ζηα δηαθνξνπνηεκέλα θαη αθαζφξηζηα απηά αζηηθά νξφζεκα δίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. 4 Ζ αληίιεςε ησλ πεδνγξάθσλ / θαηνίθσλ έρεη επεξεαζηεί απφ ηε ινγνηερληθή παξνπζίαζε ησλ αζηηθψλ ρψξσλ ζε πξνεγνχκελνπο ζπγγξαθείο. Σν δεκηνχξγεκα ηεο αηνκηθήο πφιεο ζηα θείκελά ηνπο πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ επεμεξγαζία δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθψλ αλακλήζεσλ, νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ηειηθά ηε ζπιινγηθή κλήκε. Ο ρψξνο δελ αληηκεησπίδεηαη κφλν απφ ηελ πιηθή ηνπ πιεπξά, αιιά ζεσξείηαη σο έλαο λνεκαηηθφο ρψξνο θαη σο ηέηνηνο κηα ζεκαίλνπζα νιφηεηα θαη έλα επηθνηλσληαθφ θαηλφκελν. 5 Ο πιηθφο θφζκνο ηεο πφιεο δε δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ ςπρνινγηθφ θφζκν ησλ πξνζψπσλ / εξψσλ, ηα νπνία φρη κφλν πξνζδηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην αζηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά ηαπηφρξνλα ην εξκελεχνπλ. χκθσλα κε ηε Wirth- Nesher, απφ ηα πνιιά ινγνηερληθά είδε ην κπζηζηφξεκα είλαη εθείλν, ην νπνίν παξακέλεη ε πην πνιπθσληθή απφδνζε ηεο πφιεο, εθείλε πνπ επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε λα δηαιερζεί κε ηηο εηθφλεο ηεο πφιεο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ πφιε. 6 ηελ αλάδεημε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή θαη ηελ θεηκεληθή πφιε αληηπξνζσπεπηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Αζήλαο, γηαηί ζπλδπάδνπλ πνιιά απφ ηα παγθφζκηα 1 ρεηηθά κε ηελ αμία ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ ζπγγξαθέσλ γηα ηελ πφιε ηνπο βι. θαη Jamie S. Scott and Paul Simpson-Housley, "Eden, Babylon, New Jerusalem. A taxonomy for writing the city", Writing the city, Routledge, London 1994, ζ Γηα ηελ "αλάγλσζε" κηαο πφιεο κέζα απφ ηα θείκελα πνπ έρνπλ γξαθηεί γη' απηήλ βι. θαη Hana Wirth- Nesher, City Codes. Reading the Modern Urban Novel, Cambridge University Press, 1996, ζ.3. 3 εκαληηθέο εξγαζίεο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ην ζέκα ηεο πφιεο έρνπλ γξαθηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα: Raymond Williams, The Country and the City, 1973, Burton Pike, The Image of the City in Modern Literature, 1981, William Sharpe, Unreal Cities, 1990, Hana Wirth-Nesher, City Codes, 1996, Richard Lehan, The City in Literature, 1998, Λίδπ Σζηξηκψθνπ, Λνγνηερλία ηεο πόιεο, Roland Barthes, "Semiology and the Urban", The City and the Sign: An introduction to Urban Semiotics, trans. Karin Boklund-Lagopoulou, M. Gottdiener and Alexandros Ph. Lagopoulos, Columbia University Press, New York 1986, ζ Γηα ηελ έλλνηα ηνπ λνεκαηηθνχ ρψξνπ βι. θαη Αιέμαλδξνο Φαίδσλαο Λαγφπνπινο, "Τπνθεηκεληθή ηζηνξηθή γεσγξαθία θαη ζεκεησηηθή: ε πεξίπησζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο", Εζηνξηθή Γεσγξαθία Αξόκνη θαη Κόκβνη ηεο ΐαιθαληθήο Ώπό ηελ Ώξραηόηεηα ζηελ Βληαία Βπξώπε, Γηεζλέο πλέδξην Ηζηνξηθήο Γεσγξαθίαο, Θεζζαινλίθε 1998, ζ Wirth Nesher H., City Codes, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, ζ. 3, 11 3

4 ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεγαινππφιεσλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, ελψ ηαπηφρξνλα απνηεινχλ κηα κφληκε πεγή ινγνηερληθήο έκπλεπζεο γηα ηνπο πεδνγξάθνπο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε απηέο. Γηα ηελ εξγαζία καο επηιέρζεθε ην ζέκα ηεο ινγνηερληθήο πφιεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη πφιεηο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Αζήλαο φπσο απηέο αλαπαξίζηαληαη ζηα παηδηθά θαη λεαληθά κπζηζηνξήκαηα. Ο αζηηθφο θαη πνιππνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ησλ δχν απηψλ πφιεσλ, θαζψο θαη ε πινχζηα ηζηνξία ηνπο, ελέπλεπζε πνιινχο ινγνηέρλεο λα αθεγεζνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο απηέο πφιεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηα δχν κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο. Πνιινί είλαη νη ιφγνη πνπ σζνχλ ηνπο ζπγγξαθείο λα εκπλεπζηνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα δχν απηά αζηηθά θέληξα. Μάιηζηα κπνξνχκε λα ηνπο θαηαηάμνπκε ζε ιφγνπο ππνθεηκεληθνχο θαη ιφγνπο αληηθεηκεληθνχο. Οη ππνθεηκεληθνί ιφγνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηνζπγθξαζία, ηνλ ραξαθηήξα αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ βηψλεη ηελ πφιε. Δπίζεο κε ην βαζκφ πνπ ν ίδηνο επεξεάδεηαη απφ ηε ινγνηερληθή παξάδνζε ηεο πφιεηο. Οη αληηθεηκεληθνί ιφγνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο πφιεο θαη ησλ δηαρξνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο: 1. Δίλαη ε δηαξθήο ηζηνξηθή παξνπζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πφιεσλ, παξάιιεια κε ηε ζηαζεξή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ηνπο. 2. Πξφθεηηαη γηα δχν πνιχ ζεκαληηθά Δπξσπατθά θέληξα, ηα νπνία δηαηήξεζαλ ηα θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πφιεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 3. Σελ πνιππνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Ηδηαίηεξα ν αζηηθφο ρψξνο ηεο Θεζζαινλίθεο απνηέιεζε θνκβηθφ ζεκείν ζπλάληεζεο δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ θαη πνιηηηζκψλ. 4

5 2. ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 2.3 ηόσοι και μεθοδολογία Απφ ηα ηέιε ηνπ 18 νπ θαη θπξίσο απφ ηνλ 19 ν αηψλα ε εγγξαθή ηεο πφιεο κέζα ζην ινγνηερληθφ θείκελν εγείξεη θαηλνχξηα θαη ελδηαθέξνληα δεηήκαηα. Ο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιακβάλνπλ λα επηηειέζνπλ ηα ηκήκαηα ηεο πφιεο, ν ξφινο ηεο αθήγεζεο θαη ηεο πεξηγξαθήο, ε ρξήζε ησλ γισζζηθψλ εξγαιείσλ εηθνλνπνηίαο θαη ζπκβνινπνίεζεο ζηελ αλίρλεπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπίσλ θαη πξνζψπσλ ππνδεηθλχνπλ αλακθηζβήηεηα έλα εχθνξν πεδίν κειέηεο, ινγνηερλία θαη πόιε, θαη επηθέξνπλ ηειηθά ζεακαηηθέο αιιαγέο θαη αλαδηαηάμεηο ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ινγνηερλίαο. Δηδηθφηεξα γηα ην ζχγρξνλν κπζηζηφξεκα απφ ηελ επνρή ηνπ κνληεξληζκνχ θαη κεηά, δε ζα ήηαλ ππεξβνιή λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα λεφηεξα αθεγεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνβάιινληαη πάλσ ζηελ πφιε, ζηνπο θνηλσληθνχο αγψλεο θαη ηηο πνηθίιεο ζπγθξνχζεηο αλζξψπηλσλ ραξαθηήξσλ θαη ζπκθεξφλησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν. Δξγαζίεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ απεηθφληζε ησλ ζχγρξνλσλ κεγάισλ πφιεσλ ζε εθηελείο θαη ζχληνκεο ινγνηερληθέο αθεγήζεηο ζπλζέηνπλ έλαλ λέν ρψξν εθδήισζεο κχζσλ απφ ηελ επνρή ηνπ κνληεξληζκνχ θαη κεηά, έζησ θαη εάλ φιεο νη ινγνηερληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ πφιεσλ δελ πςψλνληαη θαη δελ αλαδχνληαη κέζα απφ ηηο ζπγθξνηεκέλεο θεηκεληθέο πξνζεγγίζεηο σο άξηηνη θαη νινθιεξσκέλνη κχζνη. 7 Ήδε, εξγαζίεο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ πφιεσλ πνπ επηζεκαίλνπλ ην ξφιν ηνπο ζηε ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κπζηζηνξήκαηνο έρνπλ κηα πνζνζηηαία αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αλάκεζα ζηηο απηνλφεηεο αλαθνξέο θαη επηζεκάλζεηο ηεο επξχηεξεο ζεκαηηθήο (ινγνηερλία θαη πόιε) εγείξνληαη πνηθίια δεηήκαηα θαη αλαδεηθλχνληαη θαηλνχξγηεο νπηηθέο. Πνιχ επηγξακκαηηθά, ζέκαηα φπσο νη ηξφπνη θαη νη ηχπνη αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρψξνπ θαη εηδηθφηεξα ηεο πφιεο θαη ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηεο, ιεηηνπξγηψλ ή ηκεκάησλ ηεο, ν ξφινο ηεο αθήγεζεο θαη ηεο πεξηγξαθήο, ε ρξήζε ησλ γισζζηθψλ εξγαιείσλ εηθνλνπνηίαο θαη ζπκβνινπνίεζεο ζηελ απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ θαη ε αλίρλεπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπίσλ θαη πξνζψπσλ ζπληζηνχλ κηα πεξηνρή αλαδεηήζεσλ κε πνιχ ελδηαθέξνλ θαη αλάινγε πξννπηηθή. Ζ επξχηεηα φκσο ησλ αλαδεηήζεσλ, ε πνηθηιία ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηδίσο ε δηαθνξεηηθή επηζηεκνληθή αθεηεξία ησλ κειεηεηψλ έρεη δεκηνπξγήζεη θαηαζηάζεηο αζάθεηαο θαη ζχγρπζεο κε παξειθφκελα ηελ εκθάληζε ηδηαίηεξσλ θαη ππνθεηκεληθψλ αλαγλψζεσλ, ζπρλά αζχκβαησλ κε ην ππφινηπν ζψκα ησλ αλαγλψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αλαγλψζεηο ελφο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο θαη ζπνπδαηφηεξνπο κειεηεηέο, ηνπ Gaston Bachelard, νη νπνίεο έρνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αλάδεημε ηεο θαηλνκελνινγίαο ηνπ πνηεηηθνχ ρψξνπ, επηθεληξψλνληαη ζηελ ςπραλαιπηηθή εξκελεία ζπγθεθξηκέλσλ αλαπαξηζηψκελσλ αλζξψπηλσλ ή θαη ζετθψλ δεκηνπξγεκάησλ, φπσο ην ζπίηη, ε θσιηά, ην θξεβάηη, ε ζάιαζζα, ην θπζηθφ ηνπίν. ηνλ αληίπνδα ησλ παξαπάλσ αλαγλψζεσλ βξίζθνληαη νη εξγαζίεο ηνπ Pierre Sansot φπνπ δηαθξίλεηαη επρεξψο ε πεξηπιάλεζε κηαο πνηεηηθήο καηηάο ζηα ζηελά θαη ζηνπο δξφκνπο, ε νπνία ζπλδέεη ην έκςπρν κε ην άςπρν: "νη άλζξσπνη είλαη έλα θνκκάηη ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ", αιιά "θαη νη κηθξνί δξόκνη θαη ηα 7 Gilloch G., Myth and Metropolis, Walter Benjamin and the City, Polity Press, London, 1996, ζ. 11 5

6 ζηελά θαη ηα κηθξά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζηακαηνύλ ηε ζησπή ηνπο. ρη γηαηί κεηαθέξνπλ έλα κήλπκα πνπ έξρεηαη από καθξηά θαη από αιινύ, αιιά γηαηί παξακέλνπλ κάξηπξεο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ηζηνξίαο ησλ αλζξώπσλ". Μάιηζηα ζηελ εξγαζία ηεο Λ. Σζηξηκψθνπ, κηα απφ ηηο πξψηεο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ην ελδηαθέξνλ, εθηφο απφ ηηο θιαζηθέο αληηζέζεηο πόιεο vs ππαίζξνπ, αζηηθήο vs αγξνηηθήο ινγνηερλίαο, εληνπίδεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ινγνηερληθήο Αζήλαο, αιιά θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ ράξηε ησλ ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ θαη αθεγεκαηηθψλ ηερλαζκάησλ. Γελ έρεη ζπγθξνηεζεί επνκέλσο κηα εληαία ζεσξία πνπ λα ιεηηνπξγεί θαηαιεθηηθά θαη θαηαιπηηθά, αιιά θπξίσο νιηζηηθά, έηζη ψζηε λα κπνξεί ε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο πφιεο λα δψζεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα θαη λα θαιχςεη κηα νπζηαζηηθή κειέηε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. Δπίζεο, δελ ππάξρεη θαη κηα εληαία κεζνδνινγηθή αξρή ζρεηηθά κε ηε κειέηε ησλ εηθφλσλ, ησλ ηνπίσλ θαη ησλ πνηθίισλ απεηθνλίζεσλ ηεο πφιεο, πέξα απφ θνηλά ζηνηρεία ή θνηλέο αμησκαηηθέο πξννπηηθέο, φπσο είλαη ηα δηαιεθηηθά δεχγε αληηζέζεσλ (θέληξν vs πεξηθέξεηα, αζηηθή vs εξγαηηθή ηάμε θ.η.ι.) ε ιεηηνπξγία ηνπ ρξνλφηνπνπ θαη νη επηζεκάλζεηο κε ηηο νπνίεο εκθαίλεηαη ε κεηαηξνπή ησλ πνηθίισλ πξνζψπσλ ηεο πφιεο ζε θεηκεληθφ, γισζζηθφ πιηθφ. Αληηζέησο, κπνξνχκε φκσο λα ηνλίζνπκε, θαη απηφ πάιη κε επηθπιάμεηο, φηη πίζσ απφ κηθξνδηαθνξέο ππνβφζθεη ε θνηλή αληίιεςε ησλ κειεηεηψλ φηη ε νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθφηεηα, ηζηνξηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή εγγξάθεηαη κέζα ζην ινγνηερληθφ θείκελν σο γισζζηθή κνξθή θαη απηφ έρεη ηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο. Να ζπκθσλήζνπκε επίζεο φηη ε ινγνηερληθή αθήγεζε θσηνγξαθίδεη θαη απνηππψλεη ρψξνπο, θαηαζηάζεηο θαη πξφζσπα, αιιά δελ ειέγρεηαη νχηε ζην βαζκφ πηζηφηεηαο, νχηε ζην βαζκφ απφθιηζεο απφ ην πξαγκαηηθφ. Γελ ρξεηάδεηαη λα απνδείμεη νχηε θαηά ην ειάρηζην ηελ αιήζεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα ησλ αλαπαξαζηάζεψλ ηεο, φπσο άιινπ ηχπνπ αθεγήζεηο (ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο, εζλνινγηθέο), απιά κφλνλ νθείιεη λα πείζεη πεξί ηεο αιεζνθάλεηαο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ, θάηη πνπ έρεη δηαηππσζεί ήδε απφ ηνλ Αξηζηνηέιε: θαηά ησ ηνλ κελ ηα γελόκελα ιέγεη [ηζηνξία] ηνλ δε νηα αλ γέλνηην [πνίεζε] (Αξηζηνηέιεο, Πνηεηηθή, 1451b, 2-3). Ζ ινγνηερληθή αθήγεζε ζπληζηά κηα θαληαζηαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ, ζηα πιαίζηα πνπ ππαγνξεχνπλ νη δηθνί ηεο θαλφλεο θαη ζπκβάζεηο, κηα θαληαζηαθά πξαγκαησκέλε δηάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 8 πσο πξναλαθέξζεθε, ε ζχγρξνλε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεδίνπ «ε πόιε ζηε ινγνηερλία» ζπγθξνηεί κηα εηδηθή πεξηνρή ζηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο θαη είλαη αλνηθηή ζε πνηθίιεο πξννπηηθέο θαη αλάινγεο αλαγλψζεηο. Οη πην ζεκαληηθέο εξγαζίεο, ζηηο νπνίεο ζπκππθλψλνληαη ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο, ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο: G. Augustine 1991, M. Bakhtin 1981, G. Bachelard 1957, M. E. Blanchard 1985, M. Butor 1964, G. Gilloch 1996, A. Kestner 1978, R. Lehan 1998, L. Luttwach 1984, H. Mitterand 1980, B. Pike 1981, W. Raymond 1973, P. Sansot 1984, W. Sharpe 1990, G. Genette 1983, G. Zoran 1984, H. Wirth - Nesher Μεηά ην 1980 εκθαλίδνληαη θαη νη πξψηεο ειιεληθέο κειέηεο κε εκθαλή ηε κεζνδνινγηθή πνηθηιία θαη ζεκαηηθή επξπρσξία, φπσο ηεο Λ. Σζηξηκψθνπ 1987, 2000, ηεο Β. Απνζηνιίδνπ 1991, 1998, ηεο Δ. Υνπδνχξε 1995, ηεο Δ. ηαπξνπνχινπ 1998, ηεο Μ. Παπαξνχζε Καξαπνζηφιεο Β., Δ αδηαρώξεηε θνηλσλία. Έλαο δηάινγνο ηεο θνηλσληνινγίαο κε ηε ινγνηερλία, εθδ. Πνιχηππν, Αζήλα, 1985, ζ

7 Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζηνρεύεη: λα δηεξεπλήζεη ηηο πνιιαπιέο απνηππώζεηο ηεο πόιεο θαη ηνπο ηξόπνπο εγγξαθήο ηεο ζε θείκελα ηεο ειιεληθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη ηδηαίηεξα ζην ζύγρξνλν παηδηθό / λεαληθό κπζηζηόξεκα. Γελ καο ελδηαθέξεη κνλάρα ε απεηθφληζε ηεο πφιεο σο ζθεληθνχ θαη ε ζηαηηθή πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ ηεο, αιιά θπξίσο ε αλάδεημε ησλ ζρέζεσλ ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηελ πφιε. Δπηρεηξνχκε λα εμεηάζνπκε θαηά πφζν νη ζχγρξνλεο αλαδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο εηεξφηεηαο, ηνπ θχινπ, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θ.ά. κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο ηδενινγίαο ηνπ ρψξνπ θαη λα εγθαζηδξχζνπλ έλα λέν γεσγξαθηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ινγνηερλίαο. Γελ ζα πεξηνξηζηεί ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ θαη ζηελ απεηθφληζε ηεο πφιεο σο ληεθφξ πνπ ζπλνδεχεη ηελ αθήγεζε, φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη πεξηπέηεηεο ησλ εξψσλ, φζν θπξίσο ζα δψζεη έκθαζε ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζρέζεσλ ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηελ πφιε ηνπ, ζηηο δηαδξνκέο ηνπ ζηα ζηελά θαη ζηηο πιαηείεο. λα επηκείλεη θπξίσο γισζζηθέο επηινγέο ησλ ζπγγξαθέσλ, δειαδή ζηηο γισζζηθέο ιύζεηο (πεξηγξαθέο θαη αθεγήζεηο, νπηηθή γσλία, εηθνλνπνηία, ξεηνξηθά θαη πθνινγηθά ζρήκαηα) κε ηηο νπνίεο αλαπαξίζηαηαη ν αζηηθόο ρώξνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεξεπλήζεη αλ θαη κε πνηφλ ηξφπν νη ινγνηερληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πφιεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Αζήλαο, κέζσ επηιεγκέλσλ ζεκάησλ θαη ζεκαληηθψλ ηερληθψλ, ζεκειηψλνπλ κηα μερσξηζηή ηαπηφηεηα ησλ πφιεσλ, έλαλ μερσξηζηφ ινγνηερληθφ κχζν γηα ηελ θαζεκία. λα εμεηάζεη ηηο δηαδηθαζίεο ζπκβνινπνίεζεο ηεο πόιεο. Οη πεξηπιαλήζεηο ησλ εξώσλ κέζα από ηνπο ρώξνπο θαη ηα ζηελά ηεο πόιεο απνθηνύλ έλα μερσξηζηό ζπλαίζζεκα θαη ελδερνκέλσο κηα άιιε ζπκβνιηθόηεηα. Μέζα απφ ηε ζπλερή αλάπηπμε ηεο απιήο ζρέζεο ζεκαίλνληνο / ζεκαηλφκελνπ ζα ζρεκαηηζηεί έλαο ράξηεο αλαγλσξίζηκσλ ζεκείσλ ηεο πφιεο, δειαδή επψλπκνη δξφκνη, επψλπκεο πιαηείεο, επψλπκεο νλνκαηνζεζίεο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε αλψλπκα ζχκβνια ηνπ πξνζψπνπ ηεο πφιεο, γηαηί εγγξάθνληαη ζηε ζπλείδεζε ησλ εξψσλ ησλ ινγνηερληθψλ αθεγήζεσλ θαη ησλ αθεγεηψλ θαη πεξλνχλ ζηε ζθαίξα ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο θαη ζην ρψξν ηεο ζπκβφινπ. Σειηθά θάπνηα απφ απηά ηα ζχκβνια κπνξεί θαη λα ππνθαηαζηήζνπλ ην πξφζσπν φιεο ηεο πφιεο, π.ρ. ε ζάιαζζα, ην δάζνο, ε παξαιία, ην θέληξν, ν Λεπθφο Πχξγνο, ε Αθξφπνιε θ.ι.π. Αλαιπηηθφηεξα, ην φλνκα ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ζεκείν, νπφηε ε παξαδνζηαθή ζρέζε αλαθνξάο νλφκαηνο πξάγκαηνο, αληηθαζίζηαηαη απφ ηε λέα ζρέζε ζεκαίλνληνο ζεκαηλφκελνπ 9. Δίλαη επλφεην φηη ν αξηζκφο, ε έθηαζε, ε δχλακε ηεο επηξξνήο θαη ην εξκελεπηηθφ θχξνο ησλ πξνζσπηθψλ ζπκβφισλ πνηθίιεη θαη δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ζπγγξαθέσλ. Οη ζηφρνη πνπ ζέζακε γηα ηελ εξγαζία επέβαιιαλ σο βαζηθφ εξγαιείν ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ έλα ζπλδπαζκφ ηεο ανάλσσης περιετομένοσ κε απιά ζηνηρεία ηεο θεωρίας της αυήγησης. Σν κνληέιν απηφ ηεο κειέηεο, δνθηκαζκέλν απνηειεζκαηηθά ζηε ινγνηερλία γηα ελήιηθεο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί εμίζνπ απνδνηηθά θαη ζε έξγα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο κε δηαθνξεηηθή ζεκαηνινγία (ηζηνξηθνχ - θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ, επηζηεκνληθήο θαληαζίαο θ.η.ι.). 9 Γηα πεξηζζφηεξα βι. Λίδπ Σζηξηκψθνπ, Βζσηεξηθή ηαρύηεηα, Ανθίκηα γηα ηε ινγνηερλία, εθδφζεηο Άγξα, 2000, ζ

8 Με ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ην πιηθφ ηαμηλνκείηαη ζε ζεκειηαθέο θαηεγνξίεο πνπ ζπκππθλψλνπλ ζπζηεκαηηθά ηα θείκελα θαη επηηπγράλεηαη σο έλα βαζκφ ε ππνθαηάζηαζε ηεο ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο κε ηελ αληηθεηκεληθφηεξε αλάιπζε. Βαζηθή πξνυπφζεζε, βέβαηα, είλαη φηη δελ εκκέλνπκε ζε κία θιαζηθή θηινινγηθή αλάγλσζε πνπ αλαδεηά απιά ην ζεκαηηθφ κήλπκα, αιιά ελδηαθεξφκαζηε πξσηίζησο γηα ηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο θνηλσληθήο ηεο ιεηηνπξγίαο. Ζ κειέηε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηηο ινγνηερληθέο αθεγήζεηο απνηειεί έλα πεδίν εθαξκνγψλ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, εθφζνλ απηή μεπεξλά ηελ θιαζηθή θηινινγηθή αλάγλσζε πνπ παξακέλεη απιά ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ζεκαηηθνχ λνήκαηνο θαη κελχκαηνο θαη αδηαθνξεί γηα ηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ, αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ, λννηξνπηψλ θαη ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ επελδχνληαη θαη πξνβάιινληαη. Ζ παξνπζία ηεο ζεσξίαο ηεο αθήγεζεο (ε ζρεηηθή ειιεληθή θαη δηεζλήο βηβιηνγξαθία είλαη ηεξάζηηα, ελδεηθηηθά ζεκεηψλνπκε κεξηθέο απφ ηηο πιένλ ρξήζηκεο θαη βνεζεηηθέο κειέηεο ζηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζή ηεο: Δ. Γ. Καςσκέλνο 2004, Γ. Σδηφβαο 1987, R. Barthes 1982, G. Genette 1966, 1969, 1972, 1983) σο κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ αλάγλσζεο επηηξέπεη θαη ππνζηεξίδεη κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο αθεγεκαηηθήο γξαθήο κε ζηνηρεία απφ ηηο ζχγρξνλεο κεζνδνινγίεο αλάιπζεο ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ λα αλαδεηθλχνληαη νη θψδηθεο αλάγλσζεο ησλ θεηκέλσλ θαη λα απνθαιχπηνληαη ηα αμηαθά ζπζηήκαηα ηνπ εθάζηνηε δεκηνπξγνχ. Δηδηθφηεξα ζηα εξσηήκαηα πνηνο κηιά θαη πνηνο βιέπεη νη απαληήζεηο έξρνληαη απφ ηελ πιεπξά ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ή δηαζρίδνπλ ηελ πφιε, αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πφιεο πνπ κε ηα ζηελά, ηηο πιαηείεο, ηνπο δξφκνπο, ηα θηίξηα θαη ηα κλεκεία ηεο κεηαηξέπεηαη ζε κπζηθφ πξφζσπν. Δπίζεο ζηελ ελφηεηα, πνπ αλαθέξεηαη ζην θνηλσληθφ ηνπίν, ε αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ζηεξίρηεθε ζε εξγαιεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηεο πνιηηηζκηθήο εηθνλνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο. H πνιηηηζκηθή εηθνλνινγία Imagologie, θιάδνο ηεο πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο, έρεη σο αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ηεο εηθφλαο ηεο άιιεο, ηεο μέλεο ρψξαο, ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα ινγνηερληθά θείκελα θαη ζηελ νπζία είλαη έλα ζχζηεκα ζθέςεο πνπ αληηκεησπίδεη ην ινγνηερληθφ θείκελν σο έλα ληνθνπκέλην κηα καξηπξία γηα ηνλ μέλν ή ηνλ άιιν. Πξνρσξεί κε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη θάζεηο θαη εμεηάδεη ηηο εηθφλεο ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλεο- ηνπ μέλνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ κε βάζε ηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ ζε δηάθνξα επίπεδα: ζην επίπεδν ησλ ιέμεσλ, ηεο ηεξάξρεζεο ησλ ζρέζεσλ, ηνπ ζελαξίνπ θαη ησλ ζεκαηηθψλ κνηίβσλ 10. Αμηνπνηήζεθε ε ζπλνιηθή παξνπζία ηεο πφιεο ζε έμη ειιεληθά, παηδηθά/ λεαληθά κπζηζηνξήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία αλαπαξηζηνχλ ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηα ηξία ηελ πφιε ηεο Αζήλαο. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κπζηζηνξεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε γλψκνλα, πξψηνλ ηελ θαηαρψξηζή ηνπο ζηνπο θαηάινγνπο ησλ εηδηθψλ πεξηνδηθψλ, Δπηζεψξεζε παηδηθήο Λνγνηερλίαο θαη Γηαδξνκέο ή ζε θαηαιφγνπο παηδηθψλ βηβιηνζεθψλ θαη δεχηεξνλ ηελ έθδνζή ηνπο απφ επίζεκνπο εθδνηηθνχο νίθνπο. 10 Γηα πεξηζζφηεξα βι Ακπαηδνπνχινπ Φ.,

9 2.5 Θεμελιακέρ καηηγοπίερ Γηα ηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή, αιιά θπξίσο γηα ηελ εξεπλεηηθή αμηνπηζηία ηεο κειέηεο καο θαηαιήμακε ζε ηέζζεξηο ζεκειηψδεηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη γισζζηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ εηθφλσλ ηεο πφιεο ζηα έξγα, κε φινπο ηνπο ζπλεηξκνχο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπινθέο πνπ απηή δεκηνπξγεί. Με πξνζσπνπνηήζεηο, κεηαθνξέο, παξνκνηψζεηο, ζπρλή ρξήζε εληππσζηαθψλ επηζέησλ, ππνθνξηζηηθψλ θαη έμππλνπο δηάινγνπο ησλ λεαξψλ πξσηαγσληζηψλ αλαπιάζνληαη ινγνηερληθά ζηα έξγα, ρψξνη απφ ην πεξηβάιινλ δχν ειιεληθψλ πφιεσλ: ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Αζήλαο. ηελ πξψηε ζεκειηαθή θαηεγνξία, ηνπ νηθηζηηθνύ ηνπίνπ, εληάζζνπκε ηηο ινγνηερληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ππαξθηψλ θαη ησλ επηλνεκέλσλ πνιενδνκηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ αζηηθή δψλε ή ζηηο πεξηαζηηθέο πεξηνρέο, ζε ππαίζξηνπο ή θιεηζηνχο ρψξνπο. Εσηηθά ζεκεία ηεο πφιεο, φπσο ε θεληξηθή πιαηεία / πεξηθεξεηαθή πιαηεία, ην θέληξν, ηα πξνάζηηα, νη ζπλνηθίεο, νη δξφκνη, νη ρψξνη ηεο πφιεο γεληθφηεξα, δίλνπλ ζπρλή παξνπζία κε δηρνηνκίεο θαη θιαζηθέο αληηζέζεηο. Φαληαζηαθέο απεηθνλίζεηο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ παξαπάλσ ρψξσλ δελ αθπξψλνπλ παξαπνκπέο ηεο ρσξνηαμίαο θαη ηεο εηθνλνπνηίαο ησλ αθεγεκαηηθψλ ηφπσλ ζηα ζεκεία ηεο πξαγκαηηθήο πφιεο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ, εμεηάδνπκε ηνπο ρψξνπο θαη ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο πνπ εληάζζνληαη νξγαληθά κέζα ζηα φξηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη "παξεκβαίλνπλ" κάιηζηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζην νηθηζηηθφ ηνπίν ηεο πφιεο. Ζ ηππνινγηθή δηάθξηζε πφιεο / ππαίζξνπ (Σζηξηκψθνπ 1988: 10-12, 25-30) θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πεδνγξάθνη ζπγθξνηνχλ ηνλ θεηκεληθφ ρψξν κε ηελ παξνπζία θαη ηε ρξήζε θπζηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ε ζάιαζζα, ην δάζνο, νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θ.η.ι. 11 (Wirth-Nesher 1996: 37). ηελ ηξίηε θαηεγνξία ηνπ θνηλσληθνύ ηνπίνπ ε ινγνηερληθή πφιε ζπληζηά ηνλ θνηλσληθφ νξγαληζκφ κέζα ζηνλ νπνίν ζεκαζηνδνηείηαη ε ζπκβίσζε θαη ε δξάζε ησλ εξψσλ ζε κηα θνηλή αζηηθή δσή. Ο ρψξνο ζηεγάδεη απηή αθξηβψο ηε ζπιινγηθή ελέξγεηα θαη αλαδεηθλχεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζην νηθηζηηθφ ηνπίν. Καζψο απνθξππηνγξαθνχκε ηνπο θψδηθεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζην αζηηθφ πιαίζην δηεξεπλνχκε ηαπηφρξνλα αλ ν ηξφπνο εγγξαθήο ηεο νκάδαο σο εζλνηηθνχ ζπλφινπ αληηηίζεηαη ζηε ινγηθή ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη εξκελείαο ησλ ηζηνξηθψλ αθεγήζεσλ, πνπ ζπλήζσο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε, ζθφπηκε θαη εζλνθεληξηθή. Ζ θαηεγνξία ηνπ ηζηνξηθνύ ηνπίνπ βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή δηαιεθηηθή ζρέζε θαη εμάξηεζε κε απηή ηνπ θνηλσληθνύ ηνπίνπ. Ζ πφιε ηεο ηζηνξίαο - "ε παγθόζκηα ηζηνξία είλαη ε ηζηνξία ησλ πόιεσλ" (Spengler 1948: 89) - δηαζιάηαη ζηα ινγνηερληθά θείκελα ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηηο ζπκβαηηθέο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο. Ζ ινγνηερληθή πφιε ζπληζηά κηα θαληαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα δνκεκέλε κε ξεηνξηθά ζρήκαηα θαη πνηεηηθά ηερλάζκαηα. Ζ ηζηνξηθή κλήκε αλαδεηθλχεηαη σο ν ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηελ αηνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα ελεξγνπνηεί ην ρξφλην πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο ζρέζεηο ηζηνξηνγξαθίαο θαη ινγνηερλίαο. Ζ επηινγή ησλ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ γεγνλφησλ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ε απνηχπσζή ηνπο ζηα έξγα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ραξαθηήξα θαη ηελ ηδενινγία ηνπ 11 Hana Wirth - Nesher, City Codes, Cambridge University Press, Cambridge 1996, ζ. 37 9

10 θάζε δεκηνπξγνχ, ελψ ν ηξφπνο αλαζχλζεζήο ηνπο απνθαιχπηεη νπζηαζηηθά ηηο πξνζέζεηο ηνπ. 2.2 Η αποηύπωζη ηος αζηικού σώπος ζηον πεζογπαθικό λόγο. χκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ν ρψξνο, σο θαηεγνξία ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ζπκβνιηθήο ιεηηνπξγίαο, λνεκαηνδνηεί ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. ηνλ αζηηθφ ρψξν θπξηαξρεί ε δξάζε ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία νπζηαζηηθά κεηαζρεκαηίδεη ηε γεσγξαθηθή ηνπ δηάζηαζε ζε θνηλσληθφ κέγεζνο. Καηά ηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο αηψλεο ε πφιε, σο ην δεζπφδνλ κφξθσκα ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, θαζφξηζε ζε θάζε πεξίπησζε ηελ πνιηηηζηηθή κνίξα ηνπ θφζκνπ. 12 Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πφιεο είλαη ην γεγνλφο φηη παξείρε πάληνηε ζπλνρή θαη πξνζηαζία ζηνπο θαηνίθνπο ηεο. ηα πξψηα ηεξνγιπθηθά ην ηδεφγξακκά ηεο απνηειείηαη απφ έλα ζηαπξφ κέζα ζε έλαλ θχθιν. Ο ζηαπξφο αληηπξνζσπεχεη ηε ζχγθιηζε ησλ δξφκσλ, ελψ ν θχθινο έλαλ πξνζηαηεπηηθφ ηνίρν ή κία ηάθξν. 13 Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλαλ "αζθαιή" ρψξν, ν νπνίνο απφ ηελ επνρή αθφκε ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο ζεσξείηαη ην ζπλψλπκν ηνπ πνιηηηζκνχ. Ο έπαηλνο ηνπ Πιάησλα ζην δηάινγν ηνπ σθξάηε κε ην καζεηή ηνπ Φαίδξν, δείρλεη ηελ αμία ηεο δσήο κέζα ζηελ πφιε. ηαλ ν ηειεπηαίνο κέκθεηαη ην δάζθαιφ ηνπ σο θαλαηηθφ ηεο αγνξάο, κε κηα δσή ρσξίο κεηαθηλήζεηο θαη ηαμίδηα έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Αζήλαο, ν σθξάηεο ηνπ απαληά απνζηνκσηηθά : θηινκαζήο γαξ εηκί, ππνζηεξίδνληαο φηη κπνξείο λα δηδαρηείο κνλάρα απφ ηνπο αλζξψπνπο κέζα ζηελ πφιε. 14 Απφ ηνλ 17 ν αηψλα θαη κεηά ε αλάπηπμεο ηεο κνληέξλαο πφιεο -ζρεκαηηθά- ζα παξνπζίαδε ηξεηο θάζεηο 15 : α. ηελ εκπνξηθή, θαηά ηελ νπνία νξγαλψζεθε γχξσ απφ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηξάπεδεο, επηρεηξήζεηο θηι. θαη πήξε ηε ζέζε ηεο παιηάο πλεπκαηηθήο πφιεο κε ην ηεξφ λα δεζπφδεη ζην θέληξν ηεο β. ηε βηνκεραληθή, κε κία δπλακηθή δνκή πνπ νξγάλσζε ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ, ηε δηαλνκή θαη ηειηθά ηελ θαηαλάισζή ηνπο θαη γ. ηε κεηαβηνκεραληθή ή παγθφζκηα. Παξαηεξνχκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα "νινθιεξσκέλε" πφιε, ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηερλνινγηθή ηεο επάξθεηα, ελψ έρεη αλαδεηρζεί εμαηξεηηθά επάισηε ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη απξφζπκε λα δηαζθαιίζεη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Μηα ζεηξά επηπιένλ πξνβιήκαηα πξνβάιινπλ κε ηξφπν εκθαηηθφ, φπσο είλαη ν έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηψλ, ν ρεηξηζκφο 12 Βι. Γ. Λαδνγηάλλε, "Πιαηεία / Απιή. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ζηε δξακαηνπξγία ηνπ 20νχ αηψλα", Φηινζνθία, Βπηζηήκεο θαη Πνιηηηθή, πγθνκηδή πξνο ηηκήλ ηνπ νκόηηκνπ θαζεγεηή Βπηύρε Μπηηζάθε, εθδ. ηππσζήησ Γηψξγνο Γάξδαλνο, Αζήλα 1998, ζ M. Hammad, "Απνθάιπςε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ρψξνπ : Ζ πεξίπησζε ησλ ηειεηνπξγηψλ ηνπ ηζαγηνχ ζηελ Ηαπσλία", Δ Γσή ησλ εκείσλ, επηκ. Δ. Γ. Καςσκέλνο, Γξ. Παζραιίδεο, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ Αιέμαλδξνο Φαίδσλ Λαγφπνπινο, "Ηζηνξηθφο πιηζκφο θαη επηζηεκνινγηθή αλάιπζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ", Πνιενδνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1984, ζ Richard Lehan, The City in Literature. An Intellectual and Cultural History, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London 1998, ζ Robert S. Lopez, "The Crossroads within the Wall", The Historian and the City, Oscar Handlin and John Burchard Cambridge, Mass : MIT Press, 1962, ζ Πιάησλ, Φαίδξνο, 230 d. 15 Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηεο κνληέξλαο πφιεο βι. Richard Lehan, "Urban signs and urban literature : literary form and historical process", Studies in historical change, ed. Ralph Cohen, University Press of Virginia, Charlottesville and London, ζ

11 ησλ πνιηηψλ σο ρεηξαγσγήζηκεο κάδαο, ν πεξηνξηζκφο ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ θ.ά. 16 Οπζηαζηηθά ε απεηθφληζε ηεο πφιεο άξρηζε λα αιιάδεη απφ ηνλ 18 ν αηψλα σο ηηο αξρέο ηνπ 20νχ. Ζ πφιε ή θαιχηεξα ν αζηηθόο ρώξνο, ν νπνίνο ππήξμε έλλνηα παξακειεκέλε απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, δελ αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ πιηθή ηνπ πιεπξά, αιιά ζεσξείηαη έλαο λνεκαηηθφο ρψξνο, κηα ζεκαίλνπζα νιφηεηα πνπ ζπληζηά έλα θαηλφκελν επηθνηλσλίαο. 17 Έπαςε λα αληηκεησπίδεηαη σο ζηαηηθφ ζχλνιν, θνιιεκέλν ζην ρψξν, αιιά αληίζεηα κεηαηξάπεθε ζε έλα απνζπαζκαηηθφ θαη ππνθεηκεληθφ θαιεηδνζθφπην, ην νπνίν αιιάδεη δηαξθψο ζην ρξφλν. πλεπψο ε πφιε σο "λνεκαηηθφο ρψξνο" ζπγθξνχεηαη ζε βάζνο κε ην ρξφλν, πνπ ζπληζηά ηελ θπξίαξρε ζχκβαζε ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία. 18 Ζ Μφζρα ηνπ Νηνζηνγηέθζθη ή ην Λνλδίλν ηνπ Νηίθελο είλαη θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεο πνπ έρνπλ αλαπαξαζηεί ζηελ παγθφζκηα ινγνηερλία. Αλ κειεηήζεη θαλείο πξνζεθηηθά ηα έξγα απηά ζα δηαπηζηψζεη φηη ζπκβνιίδνπλ θαη ζπκππθλψλνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο βηνκεραληθνχ θαη εκπνξηθνχ πνιηηηζκνχ, κέζα απφ ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο αλαδεηθλχεη ηελ ππνβάζκηζε, ηελ εμαζιίσζε, ηελ απαλζξσπηά θαη ηελ αδηθία ζε βάξνο ηνπ αλζξψπνπ. Καηά ηα πξψηα ηξηάληα ρξφληα ηνπ 20 νχ αηψλα νη κπζηζηνξηνγξάθνη, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, πηνζεηνχλ αξλεηηθή ζηάζε 19 απέλαληη ζηνλ αζηηθφ ρψξν θαη θαηαδηθάδνπλ ηε βηνκεραλνπνηεκέλε πφιε χληνκα πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ζα δεη ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ελψ ζηε Γπηηθή Δπξψπε ην πνζνζηφ αγγίδεη ήδε ην 70%. Οη πξφζθαηεο κειέηεο γηα ηε κειινληηθή πφιε είλαη αλεζπρεηηθέο. χκθσλα κε κηα αλαθνξά ηνπ United Nations Population Fund, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνπο New York Times ζηηο 15 Οθησβξίνπ 1996, κέρξη ην 2006 ν κηζφο πιεζπζκφο ηεο γεο ζα δεη ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Σν απφ ηνπο 3 θαηνίθνπο ησλ θησρψλ ρσξψλ (4,4 δηο) ζα δνπλ ζε πφιεηο, ελψ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ζα ππάξρεη έληνλν πξφβιεκα αλεξγίαο ζηνπο λένπο θαη πνιπεζληθή ιαλζάλνπζα θνηλσληθή θξίζε. Οη κειινληηθέο ζπγθξνχζεηο ζηνλ θφζκν ζα μεθηλήζνπλ ζηηο πφιεηο. Βι. θαη Richard Lehan, The City in Literature, φ.π., ζ Γηα ην "λνεκαηηθφ ρψξν" βι. Αιέμαλδξνο Φαίδσλ Λαγφπνπινο, "Τπνθεηκεληθή ηζηνξηθή γεσγξαθία θαη ζεκεησηηθή : ε πεξίπησζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο", Εζηνξηθή Γεσγξαθία Αξόκνη θαη Κόκβνη ηεο ΐαιθαληθήο Ώπό ηελ Ώξραηόηεηα ζηελ Βληαία Βπξώπε, Γηεζλέο πλέδξην Ηζηνξηθήο Γεσγξαθίαο, Θεζζαινλίθε 1998, ζ Βι. Burton Pike, The image of the city in modern literature, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1981, ζ. xiii (Preface). 19 "Δ "δνύγθια ησλ πόιεσλ", όπσο αλαθέξεη ν ηίηινο ελόο δξάκαηνο ηνπ Μπξερη, ζα θαηαγγειζεί κέζα από έξγα ηόζν δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο, όπσο ην "Professor Unrat" θαη ην "Der Untertan" ηνπ Υάηλξηρ Μαλ, ην "Bebuquin" ηνπ Καξι Ώτλζηάηλ, "Ο ιύθνο ηεο ζηέππαο" ηνπ Έξκαλ Έζζε", "Ο άλζξσπνο ρσξίο ηδηόηεηεο" ηνπ Ρνκπέξη Μνπδίι. Ο Σόκαο Μαλ πξνθεηκέλνπ λα ελζαξθώζεη κέζα από ηνλ ήξσά ηνπ Υαλο Κάζηνξπ, ηηο έλλνηεο ηεο αιήζεηαο, ηνπ κέηξνπ θαη ηεο ειεπζεξίαο, ηνλ απνκαθξύλεη ζηαδηαθά από ην αζηηθό πεξηβάιινλ. Ο Φώθλεξ ηνπνζεηεί ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ έμσ από ην ρώξν ησλ πόιεσλ, γηαηί αθξηβώο εμνκνηώλεη ηνλ αζηηθό ηξόπν δσήο θαη ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε κε ηελ έλλνηα ηνπ θαθνύ". χκθσλα κε ην Zeraffa κνλάρα ν Επι Ρνκαίλ ππνζηήξηδε φηη ε πφιε θέξλεη πην θνληά ηνπο αλζξψπνπο. Michel Zeraffa, "Ζ θαηαπίεζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζην κπζηζηφξεκα", απφδνζε Νηφβε Λπγθηάξε, πεξ. Σν δέληξν, ηρ. 33, 1983, ζ (απηνηειέο ηκήκα απφ ην άξζξν ηνπ Michel Zeraffa κε ηίηιν "Présence de la ville dans l' écriture du roman. Aspects psychologiques et formels" δεκνο4ηεπκέλν ζην πεξηνδηθφ Journal de Psychologie Νν 2 Απξίιηνο Ηνχληνο 1975), ζην Κσηφπνπινο. Σ., «Ζ Θεζζαινλίθε ζην έξγν ησλ Θεζζαινληθέσλ πεδνγξάθσλ, Κψδηθαο 2006, ζ εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο νπηηθήο απηήο έπαημε θαη ε κνξθή ηεο ζχγρξνλεο πφιεο. Σν κπεηφλ θαη ην αηζάιη ζεσξήζεθαλ πξνηηκφηεξα απφ ην ηνχβιν θαη ην μχιν ζηελ αξρηηεθηνληθή απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ κνληεξληζκνχ, ξεχκα πνπ επηθξάηεζε κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν θαη έδηλε πνιχ ιίγε ζεκαζία ζην πξάζηλν. Ο ζεκαληηθφηεξνο εθπξφζσπφο ηνπ, ν Γάιινο Le Corbusier, αγαπνχζε ηα κεγάια γσληψδε θηίξηα θαη ηε λέα θαηαζθεπαζηηθή ηερλνινγία. Πίζηεπε φηη ε απιή γεσκεηξία κε ηηο επζείεο θαη ηηο ζσζηέο γσλίεο ήηαλ ε ιχζε ζην ζρεδηαζκφ πφιεσλ θαη θηηξίσλ. Πνιινί αξρηηέθηνλεο επεξεαζκέλνη απφ ηηο απφςεηο ηνπ έρηηζαλ ρηιηάδεο ηέηνηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζε φιν ηνλ θφζκν δίλνληαο ην κνλφηνλν θπβηζηηθφ ζρήκα ησλ πεξηζζφηεξσλ ζεκεξηλψλ αζηηθψλ θέληξσλ. Βι. F. Gómez, 11

12 Πην ζπγθεθξηκέλα αλάκεζα ζην 1850 θαη ζην 1940 ε πφιε ηαπηίδεηαη ζηε ινγνηερλία κε ηελ έλλνηα ηνπ θαθνχ. Κη ελψ ζηα ινγνηερληθά θείκελα πξηλ ηνλ 20φ αηψλα ε πφιε είλαη νινθιεξσηηθά ηόπνο, ην ζθεληθφ φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην άηνκν, ζε έξγα ηνπ αηψλα απηνχ απνθηά αξθεηά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα. Γίλεηαη ιηγφηεξν ηόπνο θαη πεξηζζφηεξν άλζξσπνο. 21 χκθσλα κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη νπνίεο πξαγκαηεχνληαη ην ζέκα ηεο πφιεο ζην ζχγρξνλν αζηηθφ κπζηζηφξεκα, 22 πξνθχπηεη φηη ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα ζρεηίδνληαη κε ηδηφηεηεο ηνπ ρψξνπ : 1. Ζ ζχγθιηζε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ. Σν ζπίηη δελ απνηειεί πιένλ ηνλ θπξίαξρν ρξνλφηνπν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ην θαηαθχγην, φπνπ δηαηεξνχληαλ ε παξάδνζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ηάμεο. Γηάθνξα κνηίβα θαη ηερληθέο ζπκπιέθνπλ ηα πξφζσπα θαη ηε δξάζε ηνπο κε ην ρψξν, ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα απνθαιχςεη ή λα κεηαβηβάζεη ηελ ηδενινγία πνπ ελππάξρεη ζην έξγν Ζ αιιαγή απφ ηελ παξαδνζηαθή αληηπαξάζεζε ππαίζξνπ vs πφιεο ζε έλα απνθιεηζηηθά αζηηθφ πεξηβάιινλ. Σν ζέκα ηεο πφιεο, ην νπνίν απνηεινχζε κέρξη πξφζθαηα γηα ηελ θξηηηθή κηα πεξηνρή πξνβιεκαηηθή θαη πεξηζσξηνπνηεκέλε ζε αληίζεζε κε ηελ ηζρπξή παξνπζία ησλ ραξαθηήξσλ, ηεο πινθήο θαη ηνπ ζέκαηνο, θαηέρεη πιένλ θεληξηθή ζέζε ζην ζχγρξνλν αζηηθφ κπζηζηφξεκα. 24 ηνλ θεηκεληθφ ρψξν ηεο ινγνηερλίαο ηνπ 20νχ αηψλα, κέξνο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηεο θνηλσλίαο, ν κνληεξληζκφο (modernism) εμηζψλεηαη ηειηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ (urbanism). ηαλ αλαθεξφκαζηε ζην ζχγρξνλν αζηηθφ κπζηζηφξεκα ρξεζηκνπνηνχκε ζπλήζσο ηνπο φξνπο πόιε θαη ινγνηερλία. χκθσλα κε ηε Λ. Σζηξηκψθνπ, ν ζπλδπαζκφο ησλ φξσλ απηψλ νξίδεη δπλακηθά δχν πεδία έξεπλαο, ηε ινγνηερλία ηεο N. Tamarit, J. Jabaloyes, Green zones, bibliomatic studies and human comfort in the future development of urban planning, Landscape and Urban Planning 55, 2001, ζ Ζ Jane Augustine παξαηεξεί ην κεηαζρεκαηηζκφ απηφ κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ζε αγγιηθέο λνπβέιεο θαη κπζηζηνξήκαηα ηνπ 19 νπ αηψλα θαη ζε έξγα ζπγθεθξηκέλσλ Ακεξηθαλψλ ζπγγξαθέσλ ηνπ 20νχ αηψλα, ηνπο νπνίνπο ραξαθηεξίδεη σο "επαίζζεηνπο θνηλσληθνύο παξαηεξεηέο", φπσο νη Theodore Dreiser, Henry James, Saul Bellow, Allison Lurie. Βι. Jane Augustine "From topos to anthropoid : the city as character in twentieth-century texts", City Images, ed. Mary Ann Caws, Gordon and Breach, New York Philadelphia, London, Paris, Montreux, Tokyo, Melbourne 1991, ζ Raymond Williams, The Country and the City, Oxford University Press, New York Burton Pike, The Image of the City in Modern Literature, Princeton University Press, Princeton William Sharpe, Unreal Cities: Urban Figurations in Wordsworth, Baudelaire, Whitman, Eliot and Williams, Johns Hopkins University Press, Baltimore Hana Wirth - Nesher, City Codes, Cambridge University Press, Cambridge Richard Lehan, The City in Literature, University California Press, Berkeley, Los Angeles, London Βι. ηηο πξφζθαηεο κειέηεο πνπ ζηξάθεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ξφιν ηνπ ζχγρξνλνπ αζηηθνχ κπζηζηνξήκαηνο Leonard J. Davis, Resisting Novels: Ideology and Fiction, Methuen, London Philip Fisher, Hard Facts: Setting and Form in the American Novel, Oxford University Press, New York Alexander Gelley, "Setting and a Sence of World in the Novel", Yale Review, 62, Winter 1973, ζ Leonard Luttwack, The Role of Place in Literature, Syracuse University Press, Syracuse, NY Allon Whire and Peter Stallybrass, The Politics and Poetics of Transgression, Cornell University Press, Ithaca, NY, Βι. Hana Wirth-Neser, φ.π., ζ

13 πόιεο θαη ηηο πόιεηο ηεο ινγνηερλίαο, 25 ηα νπνία δαλείδνπλ ζηνηρεία ην έλα ζην άιιν θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Με ηνλ πξψην φξν, ινγνηερλία ηεο πόιεο, δελ νξηνζεηείηαη έλα λέν ινγνηερληθφ είδνο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζδηνξηζκέλε ηνπνγξαθηθά ινγνηερλία, φπνπ εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ηζηνξηθή θαη αιεζηλή πφιε απνηππψλεηαη ζηε ινγνηερλία, αιιά θαη ηε ζρέζε απηήο ηεο δεχηεξεο, πιαζκαηηθήο, πφιεο κε ηελ πξψηε. ηα θείκελα απηά ηα πξφζσπα ζπρλά εθηνπίδνληαη ράλνληαο ηνλ θπξηαξρηθφ αθεγεκαηηθφ ηνπο ξφιν. Ζ πφιε αλαιακβάλεη νπζηαζηηθά λα απαληήζεη ζηελ θαηεμνρήλ αθεγεκαηνινγηθή εξψηεζε "πνηνο κηιά;". 26 Οη πόιεηο ηεο ινγνηερλίαο δελ ηαπηίδνληαη κε ηηο ηζηνξηθέο, ηηο πξαγκαηηθέο πφιεηο. Αθφκε θαη φηαλ παξαπέκπνπλ ζε ππαξθηνχο αζηηθνχο ρψξνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηθήο καο εξγαζίαο, πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ λεφηεξνπ ινγνηερληθνχ ξεαιηζκνχ είλαη ην ηέρλαζκα ηεο αιεζνθάλεηαο (ή ξεαιηζηηθή ςεπδαίζζεζε). 27 Ζ δηαδηθαζία δειαδή ηεο "απζεληηθνπνίεζεο ηνπ ινγνηερληθνύ γεγνλόηνο". 28 Οη ζπγγξαθείο γίλνληαη δεκηνπξγνί νλνκάησλ θαη φρη πξαγκαηηθψλ πξνζψπσλ θαη ρψξσλ, φκσο ε επηινγή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ειεχζεξα θαη απζαίξεηα. Αληίζεηα κφλν ε ζπλνιηθή αθήγεζε είλαη απζαίξεηε. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε πξνζθέξνπλ βνήζεηα ηφζν ν ζεβαζκφο ησλ θαλφλσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ινγνηερληθνχ είδνπο, αθφκε δειαδή θη αλ ε ηήξεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ ππνλφκεπζε θαη ηελ ηειηθή αλαηξνπή ηνπ φζν θαη ε πξνζπάζεηα πηζηνπνίεζεο ηεο εμσινγνηερληθήο ηνπ ηζηνξηθφηεηαο. 29 ηελ παγθφζκηα ινγνηερληθή παξαγσγή αξθεηά έξγα αλαδεηθλχνληαη σο πνιχζεκα θέληξα απηήο ηεο γισζζηθήο εγγξαθήο. Ο Ulysses θαη νη Dubliners ηνπ James Joyce (Γνπβιίλν), The Family Moskat ηνπ Isaac Bashevis Singer (Βαξζνβία), My Michael ηνπ Amos Oz (Ηεξνπζαιήκ), Sister Carrie ηνπ Theodore Dreiser (ηθάγν θαη Νέα Τφξθε), The Ambassadors ηνπ Henri James (Παξίζη), Mrs. Dalloway ηεο Virginia Woolf (Λνλδίλν), Invisible Man ηνπ Ralph Ellison (Νέα Τφξθε), απνηππψλνπλ πφιεηο, νη νπνίεο επαλαδεκηνπξγνχληαη κε ηε γξαθή, αλαιακβάλνπλ ιεηηνπξγίεο θαη επσκίδνληαη αηζζεηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο ξφινπο. 30 Μέζα απφ ηα έξγα απηά δηαπηζηψλνπκε ηειηθά φηη "όζν θαιύηεξα δηαβάδνπκε ηελ πόιε, ηόζν θαιύηεξα ζα δηαβάδνπκε θαη ην ινγνηερληθό θείκελν". 31 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζην άξζξν ηεο «Ο ξφινο ηεο ινγνηερλίαο ζηε κπζνπνίεζε ηεο πφιεο» ε Β. Απνζηνιίδνπ, ε χπαξμε ηνπ ζχγρξνλνπ κπζηζηνξήκαηνο δελ κπνξεί λα λνεζεί ρσξίο ηελ πφιε θαη φ,ηη απηή πξνυπνζέηεη: θνηλσληθνχο αγψλεο θαη ζπγθξνχζεηο, δξαζηηθέο αιιαγέο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη κηα πινπζηφηαηε 25 Σνπο φξνπο αλαιχεη θαη εμεηάδεη ε Λίδπ Σζηξηκψθνπ ζην Λνγνηερλία ηεο πόιεο, Λσηφο, Αζήλα 1988, ζ Γηα ηα αλάινγα πξνβιήκαηα αθεγεκαηηθήο ηερληθήο G. Gennete, Nouveau discours du récit, Paris, Seuil, 1983, ζ Βι ην άξζξν ηνπ R. Barthes, "L effect de réel", αλαδεκνζηεπκέλν ζηνλ ηφκν Littérature et réalité, coll. Points, Seuil, 1982, ζει ηνλ ίδην ηφκν θαη ε κειέηε ηνπ M. Riffatere, "L illusion référentille", ζ Βι. Σζηξηκψθνπ, φ.π., ζ "Δ πόιε δελ πξέπεη πνηέ λα ζπγρέεηαη κε ηηο ιέμεηο πνπ ηελ πεξηγξάθνπλ. Κη όκσο, αλάκεζα ηνπο ππάξρεη θάπνηα ζρέζε". Ίηαιν Καιβίλν, Οη αόξαηεο Πόιεηο, κηθξ. Δ.Γ. Αζιαλίδεο άζα Καπνγηαλλνπνχινπ, Οδπζζέαο, Αζήλα 1983, ζ Βι. Κσηφπνπινο Σ., Δ Θεζζαινλίθε ζην έξγν ησλ Θεζζαινληθέσλ πεδνγξάθσλ, Κψδηθαο 2006, ζ Richard Lehan, "Urban signs and urban literature : literary form and historical process", ed. Ralph Cohen, Studies in Historical Change, University Press of Virginia, Charlottesville and London 1992, ζ

14 πνηθηιία απφ παξάιιεισλ ή ζπγθξνπφκελσλ αλζξψπηλσλ ραξαθηήξσλ. 32 Οη κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα είραλ σο ζεκείν αλαθνξάο ηνλ αζηηθφ ρψξν ηεο πξσηεχνπζαο, ηεο Αζήλαο. Μπνξνχκε φκσο λα βξνχκε θαη αξθεηέο αθφκε, νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ κε άιιεο πφιεηο, ηελ πξσηνθαζεδξία ησλ νπνίσλ έρεη ε πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Με ηε δηθή καο εξγαζία απνδεηθλχεηαη φηη ν θάζε πεδνγξάθνο αλάινγα κε ηα βηψκαηα, ηελ ηδενινγία, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ, "ζπλνκίιεζε" κε ηελ πφιε ηνπ. ηε κεηαγξαθή απηή ζε έληερλν ιφγν ηφζν ε Θεζζαινλίθε, φζν θαη ε Αζήλα κεηακνξθψζεθαλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε αλαδείρηεθαλ ζε δχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πόιεηο ηεο ινγνηερλίαο. 33 Ο Michel Butor έρξηζε ηελ πφιε σο "ινγνηερληθφ γέλνο", 34 έρνληαο ζην κπαιφ ηνπ θείκελα πνπ αλαπαξηζηνχλ ηηο εηθφλεο θαη ην ιφγν ζπνπδαίσλ πφιεσλ. 2.3 Η πόλη ζηη νεοελληνική πεζογπαθία: ζςνθήκερ εξέλιξηρ ζηην εικόνα ηηρ πόληρ. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ δηαρξνληθά ηε ινγνηερληθή παξαγσγή θαη ελνπνηνχληαη ζε ξεχκαηα ηδενινγηθά, πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά, απνηππψλνπλ ζπγρξνληθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δεκηνπξγψληαο πχιεο θαη αλαθνξέο ζπκβνιηθέο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο. Χο εθ ηνχηνπ νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ απνηχπσζε ηεο πφιεο ζην κπζηζηφξεκα αθνινπζνχλ ηφζν ηηο εζσηεξηθέο φζν θαη ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ησλ ζπγγξαθέσλ, απνηππψλνπλ ηηο παξνξκήζεηο θαη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο δηάινγν κε ηνλ ρξφλν θαη ην ρψξν, απνηεινχλ απνηππψζεηο θαη αλαδηνξγαλψζεηο ηεο πφιεο θαη εθθξάδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηφζν θνηλσληθνχο φζν θαη εθπαηδεπηηθνχο θαη ςπρ-αγσγηθνχο. Ο κειεηεηήο ηεο πεδνγξαθηθήο παξαγσγήο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Αζήλαο θαίλεηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ηδηαίηεξεο ηζηνξηθέο, πνιηηηθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζην ρψξν ηνπο σο ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα. Πξφθεηηαη γηα ζπλζήθεο νη νπνίεο καξηπξνχλ ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηελ ηζηνξηθή αηξαπφ ησλ δχν πφιεσλ. Αλαθεξφκαζηε ζηελ εμέιημε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δεθαεηίεο θαη πνπ θαηέζηεζε ηηο δχν απηέο πφιεηο κεγάια θαη ζεκαληηθά αζηηθά θέληξα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Σν λέν ξεχκα ζην πεδνγξαθηθφ γίγλεζζαη ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο ζπληειείηαη κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη απνθιίζεηο έπαςαλ λα πθίζηαληαη νινθιεξσηηθά. Νέεο αλαδεηήζεηο ζην ηέινο ηνπ 19 νπ αηψλα ζπληεινχληαη σο γλσζηφλ ζηελ Αζήλα κε ηε γεληά ηνπ 1880 ε νπνία ζηξέθεηαη πέξα απφ ην ξνκαληηζκφ, πξνο ην εζνγξαθηθφ δηήγεκα θαη ην ρξνλνγξάθεκα. Αλαδήηεζε ην ξεαιηζκφ, ην λαηνπξαιηζκφ θαη ιίγν αξγφηεξα ην ζπκβνιηζκφ. Σν πεξηβάιινλ σο θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπίν απαζρνιεί πιένλ ηνλ ζπγγξαθέα πνπ ελδηαθέξεηαη λα πξνζεγγίζεη πην ξεαιηζηηθά ηε δνκή ηεο θνηλσληθήο δσήο κέζα απφ ηε κειέηε ησλ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ απφ ηε δσή ηεο ππαίζξνπ θαζψο θαη ηε θχζε. Αιιαγέο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα φπνπ ε δσή θαίλεηαη λα νκαινπνηήζεθε, αλαδσνγφλεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αλάδεημε ηεο 32 Γηα πεξηζζφηεξα βι Βελεηία Απνζηνιίδνπ, "Ο ξφινο ηεο πεδνγξαθίαο ζηε κπζνπνίεζε ηεο πφιεο. Σν παξάδεηγκα ηεο Θεζζαινλίθεο", πεξ. Βληεπθηήξην, ηρ. 45/3, Θεζζαινλίθε, 1998, ζ ην ππνθεθάιαην "La ville comme genre littéraire". Michel Butor, "La Ville comme texte", Répertoire V, Minuit, Paris 1982, ζ

15 εκπνξηθήο ηάμεο ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. Ζ αζηηθνπνίεζε επεξεάδεη ζαθψο ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη δηακνξθψλεη λέεο ζρέζεηο κε ην ρψξν, θαηαζθεπάδεη θαη κνξθνπνηεί λέεο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κε ηε πφιε. ηαδηαθά επηηεχρζεθε ε εμέιημε ηεο εζνγξαθίαο θαη ε κεηαθνξά ηεο απφ ην αγξνηηθφ ζην αζηηθφ πιαίζην κε ηνπο Κ. Υξεζηνκάλν, Κ. Υαηδφπνπιν θαη Κ. Θενηφθε 35. Σν πξψηκν αζηηθφ κπζηζηφξεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε, απνηέιεζε νπζηαζηηθά κία φςηκε πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ ηεο δπηηθήο Δπξψπεο. 36 Ζ λέα απηή θάζε ηνπ λενειιεληθνχ κπζηζηνξήκαηνο, πνπ δεκηνπξγήζεθε κέρξη ην 1930, δελ έθεξε ζην πξνζθήλην αμηφινγεο ινγνηερληθέο δεκηνπξγίεο. Γελ κπφξεζαλ νη ζπγγξαθείο, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ην αζηηθφ κπζηζηφξεκα λα απνδψζνπλ ηελ αικαηψδε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, πνπ παξαηεξείηαη ζε κηα ζχγρξνλε κεγαινχπνιε. Γελ κπφξεζαλ λα απνδψζνπλ ηε ζχλζεηε θαη πεξίπινθε δσή πνπ βηψλνπλ νη θάηνηθνη ζε έλα κεγάιν αζηηθφ θέληξν, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη (άγρνο, αλσλπκία, ζφξπβνο). Παξφια απηά φκσο άλνημε ν δξφκνο γηα ηε κπζηζηνξεκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο δσήο ζηελ πφιε. 37 Χο ην 1920 ηνπιάρηζηνλ, ε πφιε, ηελ νπνία αλαπαξάζηεζαλ ζηα έξγα ηνπο νη έιιελεο πεδνγξάθνη ήηαλ ε πξνπνιεκηθή Αζήλα. Πξφθεηηαη θπζηθά γηα ην αζελατθφ κπζηζηφξεκα. Ζ βαζκηαία απνκάθξπλζε απφ ηελ θαζαξεχνπζα θαη ε ζηαδηαθή θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο, εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαηλνχξγηνπ πξνζψπνπ ηεο λενειιεληθήο πεδνγξαθίαο. Ζ λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα ζηε ινγνηερλία ζπληειέζηεθε θπξίσο κε ην έξγν ησλ : Γ. Βηδπελνχ, Α. Παπαδηακάληε, Γ. Ξελφπνπινπ, Π. Νηξβάλα, Α. Καξθαβίηζα, Γ. Βιαρνγηάλλε, Γ. Γξνζίλε, Γ. Φπράξε, Α. Δθηαιηψηε. 38 Με θνκβηθφ ζεκείν ηελ έλαξμε ηεο ειιεληθήο ηππνγξαθίαο, γχξσ ζηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ηα πξψηα πεδνγξαθηθά θείκελα, ζηε Θεζζαινλίθε. ηα 1855 εθδφζεθε ε πεδνγξαθηθή αιιεγνξία ηνπ ηαηξνχ Μαξίλνπ Κνπηνχβαιε Υεηκεξηλαί λύθηαη, ν βίνο όλεηξνο ήηνη κία λπμ ελ ησ παξαδείζσ 39 θαη ιίγν αξγφηεξα ην πεδνγξάθεκα ηνπ Μηραήι Παπαδφπνπινπ Ο ηαηξόο Πνιπδεύθεο. 40 Σα ηδαληθά ηνπ ξνκαληηζκνχ, πνπ παξαηεξήζεθαλ έληνλα θαη ζηελ Δπξσπατθή ινγνηερλία, είλαη εθείλα πνπ εκπλένπλ ηνπο δεκηνπξγνχο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ηεο επνρήο εθείλεο. Σν γισζζηθφ δήηεκα ην νπνίν ραξαθηήξηδε ηελ επνρή εθείλε, εκθαλίδεη ηνπο ζπγγξαθείο λα ζηεξνχληαη κηαο ζηέξεαο γισζζηθήο ζπλείδεζεο, κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχλ άιινηε ηελ θαζαξεχνπζα θαη άιινηε κία κηθηή γιψζζα κε ζηνηρεία ιφγηα, αιιά θαη δάλεηα απφ ηε δεκνηηθή. Πξέπεη πάλησο λα ππνγξακκίζνπκε φηη ηα ινγνηερληθά πεξηνδηθά ηεο πφιεο θηινμέλεζαλ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ησλ Θεζζαινληθέσλ ινγνηερλψλ θαη βνήζεζαλ ηα κέγηζηα, ηάζε επξχηεξε ζηα ρξνληθά ηεο ειιεληθήο ινγνηερληθήο δσήο θαηά ηνλ 19 ν αηψλα ρεηηθά κε ηε κεηάβαζε απφ ην αγξνηηθφ ζην αζηηθφ πιαίζην, βι. θαη Κ. Θ. Γεκαξά, Διίαο Καπεηαλάθεο Δ ζηηγκή ηνπ, Αζήλα 1975, ζ. 7 θαη M. Vitti, Δ ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο εζνγξαθίαο, Κείκελα, Αζήλα, 1974, ζ Βι. Γεσξγία Λαδνγηάλλε, Κνηλσληθή θξίζε θαη αηζζεηηθή αλαδήηεζε ζηνλ κεζνπόιεκν. Δ παξέκβαζε ηνπ πεξηνδηθνύ "Εδέα", Οδπζζέαο, Αζήλα 1993, ζ χκθσλα κε ηνλ Α. αρίλε είλαη ε ηξίηε θάζε, κεηά ην ηζηνξηθφ θαη ην εζνγξαθηθφ κπζηζηφξεκα. Με ην ηζηνξηθφ νη ζπγγξαθείο αθεγήζεθαλ ην απψηεξν, εξσηθφ θαη παηξησηηθφ παξειζφλ, ελψ κε ην εζνγξαθηθφ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δεκνηηθή, κειέηεζαλ ηα ήζε θαη έζηκα ηεο αγξνηηθήο Διιάδαο. Απφζηνινο αρίλεο, Σν Νενειιεληθό κπζηζηόξεκα, Δζηία, Αζήλα , ζ Λ. Πνιίηεο, Εζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ΜΗΔΣ, Αζήλα , ζ , Σφιεο Καδαληδήο, Δ πεδνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο , Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1991, ζ ρεηηθά κε ην μεθίλεκα ηεο ληόπηαο ινγνηερληθήο παξαγσγήο βι. Κ. Ν. Πιαζηήξαο, Δ ινγνηερληθή θίλεζε ζηε Θεζζαινλίθε: Πξώηεο αηζζεηέο δηακνξθώζεηο ( ), Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Θεζζαινλίθε 1998, ζ Βι. Υξηζηηαλφπνπινο, "Λνγνηερληθά βηβιία θαη πεξηνδηθά πνπ ηππψζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε, Αλάηππν απφ ην πεξ. Αηαγώληνο, 4,

16 Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ θαη νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην δηάζηεκα απηφ ζηελ Αζήλα, επεξέαζαλ αλακθηζβήηεηα ηνπο ινγνηέρλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην Αζελατθφ κπζηζηφξεκα. Αληίζεηα ηνπο Θεζζαινληθηνχο ινγνηέρλεο ηνπο επεξέαζε κε θάπνηα θαζπζηέξεζε. Έηζη ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα εκθαλίζηεθε ζηε Θεζζαινλίθε κία δεχηεξε γεληά πεδνγξάθσλ. κσο ζε ζρέζε κε ηελ Αζήλα, ζηε Θεζζαινλίθε ε πεδνγξαθία βξηζθφηαλ αθφκε ζε δεχηεξε κνίξα ζε ζρέζε κε ηελ πνίεζε. Κπξηαξρνχζαλ ηα ξνκαληηθά είδε, ην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα θαη ην δηήγεκα, ηα νπνία φκσο παξνπζηάδνληαη ινγηφηεξα γισζζηθά απφ απηά ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. ην ρψξν ηεο παξαδνζηαθήο ξνκαληηθήο πεδνγξαθίαο μερψξηζαλ νη ζπγγξαθείο : Κ. ηακαηφπνπινο, Σδσλ Υαηδεπαπάο, Δ. Ενπδαθίδνπ, Γ. Υαηδεθπξηαθνχ θαη Η. Μπήηνο. 42 Σα ειάρηζηα δείγκαηα γξαθήο ηνπ εζνγξαθηθνχ δηεγήκαηνο απνδεηθλχνπλ πσο δελ είρε πνιχ κεγάιε αληαπφθξηζε αλάκεζα ζηνπο πεδνγξάθνπο ηεο πφιεο. εκαληηθφηεξνη εθθξαζηέο ηνπ εζνγξαθηθνχ δηεγήκαηνο ηεο επνρήο ππήξμαλ νη Κ. ηακαηφπνπινο, Η. Αλησληάδεο θαη Υξ. Γνπγνχζεο. Με ηα έξγα ηνπ Υξ. Γνπγνχζε θαη θπξίσο κε απηά ηνπ Γ. Μφδε, ηνπ πην ζεκαληηθνχ απφ ηνπο πνιινχο πνπ ππεξέηεζαλ ην εξσηθφ πεδνγξάθεκα θαη ηνλ αιπηξσηηζκφ, κπνξνχκε εχθνια λα δηαθξίλνπκε κία ζηξνθή πξνο ην δεκνηηθηζκφ. Ο Μφδεο ζπλέρηζε κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ, ην 1975, λα ρξεζηκνπνηεί κε ηνλ ίδην ηξφπν ηε ζεκαηηθή θαη ηα εθθξαζηηθά ηνπ κέζα. ηαλ ε πεδνγξαθία απνηεινχζε πηα ηελ θπξίαξρε έθθξαζε, παξαηεξνχκε άλζηζε -πέξα απφ ην εζνγξαθηθφ δηήγεκα θαη ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο. χκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο πεγέο ηεο επνρήο, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηνλ ηχπν ηεο πφιεο θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ην ρξνλνγξάθεκα θαη κάιηζηα κε ηξφπν εληππσζηαθφ. Σφζν δεκνζηνγξάθνη, φζν θαη πεδνγξάθνη ηεο επνρήο αζρνιήζεθαλ κε ην λέν απηφ είδνο. Ο Μαθεδνληθφο Αγψλαο, ε Κξεηηθή επαλάζηαζε, ην θίλεκα ζην Γνπδί, ππήξμαλ ηελ επνρή εθείλε ηα λέα πνιηηηθνθνηλσληθά δεδνκέλα, ηα νπνία ζπλέβαιαλ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν νη πξνυπνζέζεηο γηα λα εθθξαζηνχλ ζηελ πεδνγξαθία εζληθνί πξνβιεκαηηζκνί. Οη έληνλνη εζληθνί πξνβιεκαηηζκνί εθθξάζηεθαλ σο επί ην πιείζηνλ ζηα έξγα ηνπ Π. Γηαλλφπνπινπ, Α. ηθειηαλνχ, Ί. Γξαγνχκε θαη ηεο Π. Γέιηα. Σελ ίδηα πεξίνδν ζε θείκελα πνιιψλ δεκηνπξγψλ απερνχληαλ ν επξσπνθεληξηθφο αηζζεηηζκφο θαη ν ζπκβνιηζκφο κε αξρηθνχο εθθξαζηέο ηνλ Κ. Υξεζηνκάλν, ηνλ Πιάησλα Ρνδνθαλάθε, ηνλ πήιην Παζαγηάλλε, ηνλ Κ. Υαηδφπνπιν θαη ηνλ Κ. Θενηφθε. Ζ ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζην ειιεληθφ θξάηνο, ην 1912, νδήγεζαλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο θνηλσληθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο. Ζ απειεπζέξσζε ηεο απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζήκαλε θαη ηελ ππνβάζκηζή ηεο ζε επαξρηαθφ θέληξν. ηα ρξφληα απφ ην 1855 θαη κέρξη πεξίπνπ ην 1930, ε εθπξνζψπεζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο ρψξαο ήηαλ αλαινγηθά κηθξή. Σηο αηηίεο κπνξνχκε λα ηηο αλαδεηήζνπκε ζε δχν ιφγνπο : α. θπξίσο ζηε κεγάιε θηλεηηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαη ζηηο αληίζηνηρεο αιιαγέο ησλ θνηλσληθψλ ηεο δηαζηξσκαηψζεσλ 43 θαη β. ζηελ ηδηάδνπζα αλζξσπνγεσγξαθία ηεο, δειαδή ζηελ πνηθηιία ησλ εζλνηήησλ πνπ ηελ θαηνηθνχζαλ. Ζ ηειηθή επηθξάηεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ θαη ηα ζπνπδαία ηζηνξηθά γεγνλφηα Β' Βαιθαληθφο, Α' Παγθφζκηνο, Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή αλέηξεςαλ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, ζεκαηνδφηεζαλ λέεο ινγνηερληθέο πξννπηηθέο θαη πξνεηνίκαζαλ ηελ έιεπζε ησλ ζπνπδαίσλ πεδνγξάθσλ ηεο γεληάο ηνπ '30. Ζ Θεζζαινλίθε δελ ππήξμε πάλησο ζε θακία πεξίπησζε ινγνηερληθά κία "Έξεκε 42 Βι. Κ. Ν. Πιαζηήξα, φ. π. ζ Βι. θαη Αιέμεο Εήξαο, "πλππάξμεηο παξαδνζηαθνχ θαη κνληέξλνπ ζηελ πξψηκε πεδνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο ", Πξαθηηθά πλεδξίνπ "Παξακπζία Θεζζαινλίθεο. Δ πεδνγξαθία ζηε Θεζζαινλίθε από ην 1912 έσο ην 1995, Θεζζαινλίθε 1997, ζ

17 Υψξα", πξηλ ηε ρξνλνινγία απηή, φπσο ππνζηήξημε ν ζπνπδαίνο πνηεηήο ηεο Γ. Θ. Βαθφπνπινο. 44 ηα ρξφληα ηνπ κεζνπνιέκνπ ζηε δηεζλή ζθελή νη ζηαζεξέο θαη αλαιινίσηεο αμίεο αλαηξάπεθαλ, ελψ ε κεηαβαηηθφηεηα ηεο επνρήο επηθπξψζεθε ζηε θξίθε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. ηε ρψξα καο ε ρξνληά ηνπ 1930 ζεσξείηαη ην φξην κηαο αλαλεσηηθήο πεξηφδνπ γηα ηε λενειιεληθή ινγνηερλία, ε νπνία απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη κηα αθεηεξία δεκηνπξγηθήο πξνζθνξάο ζηελ πλεπκαηηθή δσή, ησλ δχν κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο κάιηζηα, μεθηλψληαο απφ ην βξαρχβην ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ "Σέρλε", ην 1921, πνιινί δεκνηηθηζηέο ινγνηέρλεο, κε ζεκαληηθφηεξν ην Ράδν Υαηδελάζε θαη ηνπο Γ. Θ. Βαθφπνπιν, Κ. Κφθθηλν, 45 Κ. Καζηξηλφ απφ ηνλ φκηιν "Μφξθσζε", ζπγθξφηεζαλ ηνλ επφκελν ρξφλν ην πξψην ππνινγίζηκν ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ ηεο πφιεο, ηα "Μαθεδνληθά Γξάκκαηα" ( ). 46 Δθείλν φκσο πνπ έθεξε ζπλεηδεηά ην θνηλφ ηεο πφιεο, αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο, ζε επαθή κε ηα κνληέξλα ινγνηερληθά θηλήκαηα ηεο Δπξψπεο, ήηαλ νη "Μαθεδνληθέο Ζκέξεο" ( , ), ηεο πξψηεο πεξηφδνπ. Οη κφληκνη ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ, ηνπο νπνίνπο ραξαθηήξηδε εμαηξεηηθή πνηφηεηα ήηαλ εθείλνη πνπ εμαζθάιηζαλ κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ πεξηνδηθνχ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζην πεξηνδηθφ ήηαλ ε παξνπζία ηνπ Πέηξνο παλδσλίδεο, θηινιφγνπ θαη εμαηξεηηθνχ θξηηηθνχ 47. Δμίζνπ βαξχλνπζα ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ η. Ξεθινχδα, ησλ πνηεηψλ Γ. Θ. Βαθφπνπινπ, Σ. Βαξβηηζηψηε θαη Γ. Θέκειε, ν Β. Σαηάθε. 48 Δπίζεο ν Γεκ. Γήκνπ κε ηηο εμαηξεηηθέο ηνπ κεηαθξάζεηο, αιιά θαη ν αλεπαλάιεπηνο Η. Θ. Καθξηδήο. Παξφηη κάιηζηα ζηα αζελατθά πεξηνδηθά αθζνλνχζαλ ζηε ζεκαηνινγία ηνπο νη ιανγξαθηθέο αλαδεηήζεηο, ζηηο «Μαθεδνληθέο κέξεο» απνπζίαδαλ ζέκαηα κε αληίζηνηρν πεξηερφκελν. 49 ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνδηθφ ηεο Θεζζαινλίθεο κεηαθξάζηεθαλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γηα πξψηε θνξά, αξθεηνί ζπγγξαθείο πνπ αλαλέσζαλ ηελ επξσπατθή ινγνηερλία : M. Proust, J. Joyce, Κ. Mansfield, V. Woolf, F. Kafka, R. M. Rilke θηι. Δμέρνπζα ζέζε δφζεθε ζηε ζπζηεκαηηθή ινγνηερληθή θξηηηθή, ελψ ζηα 1932 μεθίλεζε ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε γηα ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν απφ ηηο ζηήιεο ηνπ, κφιηο έλα ρξφλν κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξψηνπ ζεσξεηηθνχ θεηκέλνπ γη' απηφλ ζηα 1931 απφ ηνλ Dujardin. Πνιινί ζα 44 Γ. Θ. Βαθφπνπινο, Μηθξφο πξφινγνο. Δηο κλήκελ. Βι. Κ. Υ.Κφθθηλνο, Μηθξά Πεδά, Γηαγψληνο, Θεζζαινλίθε 1977, ζ Γηα νξηζκέλνπο κειεηεηέο ν Κφθθηλνο είλαη ν πξνάγγεινο ηεο ηάζεο πνπ εμέθξαζαλ ινγνηερληθά νη ζπγγξαθείο ηνπ θχθινπ ησλ "Μαθεδνληθψλ Ζκεξψλ". Α. Εήξαο, φ.π., ζ Γηα ηα ινγνηερληθά πεξηνδηθά ηεο Θεζζαινλίθεο, βι. Σειέκαρνο Αιαβέξαο, "Σέρλε θαη Μαθεδνληθά Γξάκκαηα, ηα πξψηα πεξηνδηθά ηεο Θεζζαινλίθεο", εθ. Βζπεξηλή ξα, Νη. Υξηζηηαλφπνπινο, "Λνγνηερληθά βηβιία θαη πεξηνδηθά πνπ ηππψζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε, Αλάηππν απφ ην πεξ. Αηαγώληνο, 4, Βίθπ Καιαηδνπνχινπ, πκβνιή ζηε κειέηε ησλ ινγνηερληθώλ θαη εκηινγνηερληθώλ πεξηνδηθώλ ηεο Θεζζαινλίθεο, , Γηαγψληνο, Θεζζαινλίθε χκθσλα κε ηνλ Σ. Καδαληδή, ν παλδσλίδεο ππήξμε έλαο δηαλννχκελνο, λεσηεξηζηήο, αιιά κε ζπληεξεηηθέο πεπνηζήζεηο, "άληζνο" ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ζηηο απφςεηο ηνπ, κε ζπρλά βίαηεο αληηδξάζεηο ν νπνίνο "δελ έθηαλε πάληα ζε νξζέο εθηηκήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα". Σφιεο Καδαληδήο, φ.π., ζ Ο Σαηάθεο είρε ζπνπδάζεη Φηινζνθία ζηε Γαιιία, δηαδέρηεθε ηνλ Αιέμαλδξν Γεικνχδν ζηε δηεχζπλζε ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, δηεηέιεζε ζχκβνπινο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη θαηέιεμε θαζεγεηήο ηεο Φηινζνθίαο ζην Α.Π. Θ. Σ. Καδαληδήο, φ.π. ζ χκθσλα κε ηνλ Κ. Θ. Γεκαξάο, επηζεκαίλεηαη ε ελίζρπζε πνπ δέρηεθε ν ιανγξαθηζκφο, κέζα ζηνλ ειιεληθφ πλεπκαηηθφ ρψξν, απφ ην ξεαιηζκφ θαη ην λαηνπξαιηζκφ, Εζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, Ίθαξνο, Αζήλα , ζ. 371 θ.έ.. 17

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα