ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΩΝ Απόζπαζκα από ην βηβιίν: Γηάλλεο Ρέληδνο Ανθρωπογεωγραφία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΩΝ Απόζπαζκα από ην βηβιίν: Γηάλλεο Ρέληδνο Ανθρωπογεωγραφία"

Transcript

1 ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΩΝ Απόζπαζκα από ην βηβιίν: Γηάλλεο Ρέληδνο Ανθρωπογεωγραφία Σα ηνπσλχκηα απνηεινχλ, φπσο έρεη εηπσζεί, κηα έθθξαζε ηεο ζπκθσλίαο ησλ αλζξψπσλ κε ηνχο ηφπνπο. Με ην ηνπσλχκην, αλαγλσξίδεηαη θαη δειψλεηαη φηη θάπνην αλώλσκο θοκκάηη ηοσ θσζηθού τώροσ έγηλε επώλσκος αλζρφπηθός ηόπος. Καη' απηή ηελ έλλνηα έλα αληηθείκελν ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο θηινινγίαο, πνπ είλαη βαζηθά ε ελαζρφιεζε κε ηα ηνπσλχκηα θαη ηα αλζξσπσλχκηα, κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη πεδίν αλζξσπνγεσγξαθηθήο πξνζέγγηζεο. Αλ ζηελ πξνζέγγηζε απηή ζπκπεξηιάβνπκε ηα γεσγξαθηθά νλφκαηα φισλ ησλ γήηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ρσξψλ, ησλ ιαψλ θ.ιπ. γίλεηαη θαλεξφ φηη ε «γεσλπκηθή» αλάιπζε είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο. Δμάιινπ, ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο ηεο πξψελ Γηνπγθνιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο (πγγμ ή FYROM), πνπ πξφβαιε μαθληθά ζηελ επηθαηξφηεηα, έδεημε κε παξαζηαηηθφ παηδαγσγηθφ ηξφπν πφζε ζεκαζία απνδίδνπλ ηα θξάηε θαη νη ιανί ζε έλα δήηεκα πνπ απφ γισζζηθφ (πνπ κνηάδεη) γίλεηαη γεσγξαθηθφ θαη γεσπνιηηηθφ (φπσο ηα ζχλνξα ή ε νηθνλνκία). ην κάζεκα πνπ αθνινπζεί ζα δνζνχλ κεξηθά ζηνηρεία απφ ην ρψξν ησλ γεσγξαθηθψλ νλνκάησλ κε ζθνπφ λα επαηζζεηνπνίεζεί ν αλαγλψζηεο ζηε ζρεηηθή πξνβιεκαηηθή. Υσξίο λα ην ππελζπκίδνπκε ξεηά ζε θάζε ζεκείν, κε ηε ιέμε ηνπσλχκηα ελλννχκε γεληθφηεξα ηα γεσλχκηα, δειαδή ηνπσλχκηα, πδξσλχκηα, νξεσλχκηα θαη άιια εδαθσλχκηα ή απιά ζεζεσλχκηα. ΓΛΩΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΔΩΝΤΜΙΑ Γηα έλα παηδαγσγηθφ ζέκα πνπ είλαη θαηά βάζε αλζξσπνινγηθφ-πνιηηηζηηθφ θαη πνπ άπηεηαη ηεο γεσλπκίαο, ην φλνκα ησλ Κπθιάδσλ πνπ «θπθιψλνπλ» ηελ αξραία ηεξή λήζν ηεο Γήινπ, ζα κπνξνχζε λα καο έξζεη ακέζσο ζην κπαιφ. Ζ πξνθαλήο εηπκνινγία (θχθινο-κπθιάδεο), ν κπζηηθηζκφο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεξνχ απηνχ ρψξνπ θαη ε παξάδνζε πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ απνηεινχλ ζνβαξά αλζξσπνινγηθά θαη αλζξσπνγεσγξαθηθά θίλεηξα γηα έξεπλα. Μηα πηπρή είλαη γεσπνιηηηθή, αθνχ ε Γήινο ήηαλ θαη έδξα ηεο «Γειηαθήο πκκαρίαο», άξα ζηνηρείν θαη ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο. Ωζηφζν ηελ πξνζνρή ζα πξνζειθχζνπλ εδψ άιια ελδηαθέξνληα ζηνηρεία: ε έλα άκεζν γισζζνινγηθφ επίπεδν πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα πην πνιιά νλφκαηα ησλ λεζηψλ λεζσλχκηα (Άλδξνο, Σήλνο, ίθλνο θαη φρη κφλν ζηηο Κπθιάδεο) πεξηέρνπλ ζηελ θαηάιεμε έλα φκηθξνλ. Μήπσο απηφ είλαη ν θνξέαο ηεο έλλνηαο «λεζί»; Ζ παξαηήξεζε δελ είλαη θαζφινπ πξσηφηππε αθνχ, γηα παξάδεηγκα ζηε δαληθή γιψζζα, έλαο παξφκνηνο θζφγγνο θαη έλα παξφκνην γξάκκα (ø) απνηεινχλ ηε κνλνγξάκκαηε ιέμε πνπ ζεκαίλεη «λεζί». (Σν βξίζθνκε, γηα παξάδεηγκα, ζην φλνκα Φεξφεο Νήζνη: Færøer = Fær-ø-er = 1

2 Πξνβαην-λήζη-α ή Μαθξν-λήζη-α, ζηα δαληθά, φπνπ -er είλαη ε θαηάιεμε ηνπ πιεζπληηθνχ). ε έλα άιιν επίπεδν πξνζέγγηζεο, ζα κπνξνχζακε αθφκα λα αλαξσηεζνχκε γηαηί ηα λεζσλχκηα κνηάδνπλ λα είλαη αξζεληθνχ γέλνπο κε ηε ραξαθηεξηζηηθή θαηάιεμε ζε -ος. Βέβαηα ζηε ζχγρξνλε γιψζζα ε θαηάιεμε απηή έρεη ζπληεξεζεί απφ ηε ιφγηα παξάδνζε θαη ηελ θαζαξεχνπζα. Ζ θπζηνινγηθή εμέιημε ήηαλ πξνο ην ζειπθφ γέλνο, φπσο ην βιέπνπκε ζηνλ ηίηιν ηνπ ζνισκηθνχ έξγνπ «Ζ Γπλαίθα ηεο Εάθπλζνο», δειαδή: ε Εάθπλζν, ηεο Εάθπλζνο. Ζ ιέμε «λεζάθη» πνπ φιν θαη ζπρλφηεξα αθνχκε, ζα κπνξνχζε θαη απηή λα απνηειέζεη έλα ζηνηρείν ζηελ γισζζηθή αλζξσπνινγηθή έξεπλά καο ηεο γεσλπκίαο. Σί εθθξάδεη ην ππνθνξηζηηθφ κε ηελ θαηάιεμε -άθη; Σελ αληίιεςε θάπνηνπ κηθξνχ κεγέζνπο εθ κέξνπο ησλ ίδησλ ησλ λεζησηψλ ή ηε ζπκπάζεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Αηηηθνχ Λεθαλνπεδίνπ γηα ηνλ ηφπν ησλ δηαθνπψλ ηνπο; Ζ «κηθξφηεηα» είλαη 1) έλα αληηθεηκεληθφ γεσγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ (απφ απηά πνπ ζπληζηνχλ ηε «λεζφηεηα») ή 2) θαζεκεξηλφ ξηδσκέλν βίσκα ηνπ αλζξψπνπ πνπ δεη ζην λεζί (θαη έρεη λα θάλεη κε ηε «λεζησηηθφηεηα»); Πνηα απφ ηα γισζζηθά ζηνηρεία απηά εθθξάδνπλ θάπνηα «γλσζηηθή δνκνιφγεζε ηνπ ρψξνπ»; ηελ αλζξψπηλε γιψζζα ππάξρνπλ γεληθνί θαζνιηθνί ραξαθηήξεο (universals) πνπ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ θάπνηα γλσζηηθή δνκνιφγεζε ηνπ ρψξνπ. Γειαδή αλ αληηιακβαλφκαζηε φινη νη άλζξσπνη θαη ζε φινπο ηνπ ηφπνπο θάπνηεο ρσξηθέο δνκέο, κπνξνχκε κε ηε γιψζζα καο φπνηα θαη άλ είλαη λα ηηο απνδψζνπκε. Γηα παξάδεηγκα ζε θάζε αλζξψπηλε γιψζζα ππάξρεη ε αληίζεζε «εδψ-εθεί», φπσο ππάξρεη θαη ε αληίζεζε ηνπ «ηψξα-άιινηε». ηα γαιιηθά κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε θαη έλαλ πηζαλφ θσλεηηθφ ζπκβνιηζκφ ζηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο ici-là. Σν ici (εδψ) πεξηέρεη ην θζφγγν /i/ γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη κηθξφ άλνηγκα ηνπ ζηφκαηνο, ελψ ην là πεξηέρεη ην θζφγγν /a/ γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη κεγάιν άλνηγκα. Δχθνια κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη γηα ην «εδψ-θνληά» καο δελ ρξεηάδεηαη δπλαηή θσλή, ελψ γηα ην «εθεί-καθξπά» ρξεηάδεηαη. Αλάινγα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ θαη κε ην αγγιηθφ δεπγάξη this (απηφ εδψ) θαη that (απηφ εθεί πέξα). O θσλεηηθφο ζπκβνιηζκφο πνιχ ιίγν ρξεζηκεχεη ζηε αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Ο «κηθξννξγαληζκφο», κε ηα πεξηζζφηεξα γξάκκαηα απφ ηε «θάιαηλα», είλαη βαξχηεξε ιέμε. Ωζηφζν πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε κηα έξεπλα φπνπ δεηήζεθε «κεηαμχ ησλ πφιεσλ Τκέιε, Αξαθ θαη Υηνπκπ (κηαο θαληαζηηθήο ρψξαο) λα επηζεκαλζεί ε πξσηεχνπζα», ε εχερε θαη θαινγξακκέλε κε χςηινλ Τκέιε ζεσξήζεθε ε πην πηζαλή. Με ηε ινγηθή απηή ζα κπνξνχζακε λα αλαδεηήζνπκε θάπνηα ζρέζε αληίζεζεο, γηα παξάδεηγκα, αλάκεζα ζηε Λάξηζα θαη ηνλ Πχξγν. Ζ ιέμε ιάρηζα ίζσο παξαπέκπεη ζε κηα ήξεκε ζειπθφηεηα (ι-α, ζ-α), ελψ ή ιέμε πύργος ζα εθθξάδεη ηελ επηζεηηθή αλδξνπξέπεηα (ξ-γ) 2

3 Πέξα απφ ηνπο θαζνιηθνχο γισζζηθνχο ραξαθηήξεο θαη ην θσλεηηθφ ζπκβνιηζκφ πνπ κπνξεί λα εθθξάδνπλ ζηνηρεία απφ ηε δνκνινγεκέλε αληίιεςε ηνπ ρψξνπ, ε ζεκαζία ησλ ηνπσλπκίσλ δειψλεη, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, κηα ηαμηλφκεζε νκφινγε πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ην δεπγάξη ηνπσλπκίσλ «θάκπνο-θνξπθή» εθθξάδεη κηα απηνλφεηε πςνκεηξηθή ζρέζε. Απηφ επαιεζεχεηαη θαη ζηαηηζηηθά, αλ δειαδή ζπγθξίλνπκε ην κέζν φξν ηνπ πςνκέηξνπ ησλ ηφπσλ πνπ, ζηε Διιάδα, νλνκάδνληαη θάκπος θαη ησλ ηφπσλ πνπ νλνκάδνληαη θορσθή. Ζ ζρέζε είλαη 230 m / 600 m. Ο Alfred Gell, ζε κηα ζεηξά απφ εξγαζίεο ηνπ, επηρεηξεί λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ηε ζρέζε αξζξσηηθνχ/θσλεηηθνχ ζπκβνιηζκνχ θαη γεσλπκίαο κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηνπο Umeda ηεο Παπνχα - Νέαο Γνπηλέαο. Τπνζηεξίδεη φηη ζε κεξηθέο γιψζζεο πνπ νκηινχληαη ζε ππθλά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, φπνπ ζαθψο ππεξηζρχνπλ ε αθνή θαη ε φζθξεζε ζηελ φξαζε (θαη κάιηζηα γηα κεγάιεο απνζηάζεηο), παξαηεξνχληαη ραξαθηεξηζηηθά θαηλφκελα θσλεηηθνχ ζπκβνιηζκνχ. ηνπο Umeda, γηα παξάδεηγκα, ηα θαηληαθά ζχκθσλα φπσο ην /d/ θαη ην /t/ εθθξάδνπλ ηε «θεληξηθφηεηα», ελψ ηα ππεξσηθά φπσο ην /g/ θαη ην /k/ εθθξάδνπλ ηελ «πεξηθεξεηαθφηεηα». Αθφκα, ζηε ιέμε sis πνπ ζεκαίλεη βνπλφ, ν επαλαιακβαλφκελνο ζπξηζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ /s/ θαη ην θιεηζηφ θσλήελ /i/ ζπλδένληαη κε ραξαθηήξεο ησλ βνπλψλ ηνπ ρψξνπ φπνπ δνπλ νη Umeda θαη εκθαλίδνληαη θαη ζε άιιεο ιέμεηο πνπ δειψλνπλ παξφκνηνπο ραξαθηήξεο. Ζ ιέμε awsis, ζηε νπνία νη θζφγγνη /aw/ πξνθέξνληαη έηζη ψζηε ην πνιχ αλνηρηφ /a/ λα «θξελάξεη» πάλσ ζην /w/, ζεκαίλεη απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα αληηιεθζνχκε αλ αλαιχακε εηπκνινγηθά ηε ιέμε: «θξάγκα βνπλψλ». ε θαζαξά θπζηθν-αλζξσπνινγηθφ θαη ζσκαηνινγηθφ επίπεδν κηα γεληθή αίζζεζε ηνπ ρψξνπ πνπ ζα απνηεινχζε θαη ηε βάζε γηα κηα δνκνιφγεζή ηνπ κπνξεί λα πξνέιζεη 1) απφ ην πεδίν βαξχηεηαο, πνπ καο δίλεη ηε δηεχζπλζε πάλσ-θάησ (ηεο θαηαθνξχθνπ), 2) απφ ηε θαηλνκεληθή θίλεζε ηνπ ήιηνπ κε ηελ αλαηνιή (Αλαηνιή) θαη ηε δχζε (Γχζε) θαη 3) απφ ην γεσκαγλεηηθφ πεδίν πνπ καο δίλεη ηε δηεχζπλζε ηνπ Βνξξά. Ζ αίζζεζε ηνπ «πάλσ-θάησ» είλαη πξάγκαηη γλσζηή θαη θπξίαξρε ζην αλζξψπηλν είδνο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ φξζηα ζέζε θαη ηελ πηψζε. ε θάπνηα επνρή ηεο εμέιημήο καο, ε θπξηφηεξε αηηία ζαλάηνπ ήηαλ ε πηψζε απφ ηα δέλδξα. Αληίζεηα ν Βνξξάο θαη ηα άιια ζεκεία ηνπ Οξίδνληα δελ απνηεινχλ έλα γεληθφ θαη θαζνιηθφ πιαίζην νλνκαηνζέηεζεο ηνπ ρψξνπ. Γη' απηφ θαη ε γεσλπκία ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ θαηαθφξπθν παξά κε ηα ζεκεία ηνπ Οξίδνληα. Αλ ζέιακε λα πεξηνξηζηνχκε ζηελ ειιεληθή ηνπσλπκία, ηα επηξξήκαηα άλσ θαη θάησ πξνζδηνξίδνπλ εθαηνληάδεο ηνπσλχκηα, ελψ ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα βξίζθνληαη κφλν ζε ειάρηζηεο δηνηθεηηθέο νξηνζεηήζεηο. Σα «Βφξεηα πξνάζηηα» ηνπ Αηηηθνχ Λεθαλνπεδίνπ απνηεινχλ κηα ζπάληα πεξίπησζε ειιεληθήο νλνκαηνζεζίαο κε ρξήζε ζεκείνπ ηνπ νξίδνληα. εκεηψλνπκε πσο ην «άλσ» ελλνεί πνιιέο θνξέο θαη «πέξα» «εθείζελ». Ο David Sopher παξαηεξεί φηη ην θηλέδηθν ηνπσλπκηθφ ζχζηεκα αληιεί πνιιά 3

4 απφ ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ηνπ νξίδνληα. Ίζσο νη Κηλέδνη είραλ επηζεκάλεη πψο ηα θηλέδηθα θνπηάιηα απφ «νπηή γε» (ςεκέλνο πειφο), φηαλ ηα ζηξηθνγχξηδαλ ζαλ «ξνπιέηα» πάλσ ζην ηξαπέδη, ζηακαηνχζαλ ζε νξηζκέλεο ζέζεηο «πξνζαλαηνιηζκέλα» πξνο ην Βνξξά. Γίλνληαλ δειαδή ππμίδεο. Σα νλφκαηα Πεθίλν θαη Ναλθίλ (ή Ναλθίλγθ) εηπκνινγνχληαη σο «Πξσηεχνπζα ηνπ Βνξξά» θαη «Πξσηεχνπζα ηνπ Νφηνπ». Υσξίο λα θχγνπκε απφ ηνλ αλζξσπνγεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Άπσ Αλαηνιήο, ε ηαπσληθή πξσηεχνπζα Σφθην εηπκνινγηθά ζεκαίλεη «πξσηεχνπζα ηεο Αλαηνιήο». Απφ ηηο δπηηθέο γιψζζεο, ππνζηεξίδεη ν ίδηνο εξεπλεηήο, νη αγγινζαμνληθέο γιψζζεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα απφ φηη νη λενιαηηληθέο. Βέβαηα ην δήηεκα πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ην θαηά πφζν θάπνηα ηνπσλχκηα είλαη ιατθά θαη παξαδνζηαθά ή έρνπλ πιαζηεί απφ ινγίνπο θαη ηε δηνίθεζε ή ηηο ζηξαηησηηθέο γεσγξαθηθέο ππεξεζίεο. Πέξα απφ ηε ρξήζε ησλ ζεκειησδψλ δηεπζχλζεσλ ζην ρψξν, αλζξσπνινγηθή ζεκαζία έρεη επίζεο θαη ε χπαξμε θαη δεκηνπξγία νλνκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ππφςε θαη άιινπο γεληθνχο ηνπνινγηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ ρψξνπ. Γηα παξάδεηγκα ην κέζν θαη ην θέληξν, φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη άλζξσπνη. Δπίζεο, ζε ζρέζε κε κηα επζεία φπσο ε αθηή, είλαη ελδηαθέξνλ λα αλαδεηεζεί ή χπαξμε ηνπσλπκίσλ πνπ λα δειψλνπλ ην «πξνο ηελ αθηή» ή «απφ ηελ αθηή». Αθφκε, ζε έλα λεζί, αο πνχκε θπθιηθφ, ζα είρε αλζξσπνινγηθή αμία σο πξνο ηε δνκνιφγεζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ θάηνηθφ ηνπ αλ αλαθαιχπηακε ηνπσλχκηα ή γεσλπκηθέο εθθξάζεηο πνπ λα δείρλνπλ ηε ζρέζε κε ην ρψξν σο αθηηληθή (θεληξνκφιν ή θπγφθεληξε) θίλεζε θαη πεξηκεηξηθή (δεμηφζηξνθε ή αξηζηεξφζηξνθε) θίλεζε. Ο γάιινο επηζηεκνιφγνο Gaston Bachelard ( ) ζην βηβιίν ηνπ Η ποηεηηθή ηοσ τώροσ θάλεη πνιιαπιέο θαη βαζηέο αλαδεηήζεηο ζε ηέηνηα ζέκαηα, φρη βέβαηα ζε ζρέζε κε ηα ηνπσλχκηα αιιά ζε ζρέζε κε ηελ ελζπλείδεηε ή φρη δνκνινγίζηκε αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ηφπσλ, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηελ πεδνγξαθία θαη ηελ πνίεζε. ηε «δηαιεθηηθή ηνπ έμσ θαη ηνπ κέζα», πνπ είλαη ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ πην πάλσ βηβιίνπ, παξαζέηεη απφζπαζκα απφ θείκελν κε ηηο εκπεηξίεο ελφο ζπγγξαθέα ζηελ απέξαληε πάκπα ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο: «Μεηά από ηόζο ποιύ άιογο [= ηππαζία] θαη ηόζε ειεσζερία, θαη κεηά από ηόζολ ορίδοληα ποσ έκελε πάληα ίδηος τφρίς λ' αιιάδεη, παρά ηολ απειπηζκέλο θαιπαζκό, ε πάκπα έπαηρλε γηα κέλα ηελ όυε θσιαθής, απ' ηης άιιες πηο κεγάιες». Μηα ηέηνηα δηαπίζησζε γηα ηε ζρεηηθφηεηα ηεο αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ηφπσλ καο θέξλεη ζην λνπ απηφ πνπ γξάθεη ν Βίθησξ Οπγθφ ζηελ Παλαγία ηφλ Παρηζίφλ θαη πνπ παξαζέηεη πάιη ν Bachelard: «Γηα ηολ Κοσαζηκόδο ο θαζεδρηθός λαός ήηαλ ηο ασγό, ε θφιηά, ηο ζπίηη, ε παηρίδα, ηο Σύκπαλ». Ίζσο πξέπεη εδψ λα ζπκεζνχκε ηελ πεξίθεκε εκηηειή εθθιεζία Sagrada Familia ηνπ Gaudi ζηε Βαξθειψλε πνπ ελψλεη, άζηεγε θαη εκηηειήο θαζψο είλαη, ην κηθξφ 4

5 «κέζα» κε ην απέξαλην «έμσ». Ζ, λα θέξνπκε ζην λνπ καο, θαη κεξηθνχο πίλαθεο ηνπ Ρελέ Μαγθξίη. Οκσο γηα ηα δεηήκαηα ηεο ηνπσλπκίαο, πνπ καο ελδηαθέξνπλ εδψ, απηή ε ζρεηηθφηεηα ζηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ πνπ δηαπηζηψλνπκε έρεη ηελ εμήο ζεκαζία: Σνπσλχκηα ησλ νπνίσλ ην θαλεξφ ή εηπκνινγηθφ πεξηερφκελν είλαη θάπνην θπζηθφ, γεσγξαθηθφ ή πιεζπζκηθφ κέγεζνο δελ είλαη βέβαην φηη αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξά κφλν ζρεηηθά. Ζ πεξίπησζε «Πάξνο-Αληίπαξνο» είλαη έλα σξαίν παξάδεηγκα αθξηβνχο νλνκαηνινγίαο αιιά απφιπηα «παξνθεληξηθφ». Πφζν αλεμάξηεηε θαη ππεξήθαλε είλαη ε νλνκαηνδνζία ζην Μεγαλήζη ηεο Λεπθάδαο! Πφζν κεγάιν φκσο είλαη απηφ ην κηθξφ λεζί; Αλ ηα Νεζηά Άληακαλ ήηαλ κόλν δύν, ε νλνκαζία κε ρξήζε ηωλ ιέμεωλ «Βόξεηα» θαη «Νόηηα» Νήζνο ζα ήηαλ αξθεηή. Δπίζεο κε ηελ επηπιένλ ρξήζε ηεο ιέμεο «Κεληξηθή» Νήζνο Άληακαλ ζα ξπζκηδόηαλ ην δήηεκα ηνπ νλόκαηνο ηνπ κεζαίνπ λεζηνύ. Όκωο ε ύπαξμε θαη ηέηαξηνπ κηθξόηεξνπ λεζηνύ επηβάιιεη ηε ρξήζε ελόο αθόκα επηζέηνπ «Μηθξή». Αιιά ην λεζί απηό είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην «λόηην» πνπ, κάιηζηα, αθνύ πξνζηίζεηαη ωο ηέηαξην, αλαηξέπεη ηελ έλλνηα ηνπ κεζαίνπ, ηεο «Κεληξηθήο Νήζνπ», αθνύ παύνπλ λα είλαη κνλά θαη γίλνληαη δπγά. Σα νλφκαηα ησλ (κεγαιχηεξσλ) Νήζσλ Άληακαλ απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα ησλ δπζθνιηψλ κηαο αληηθεηκεληθήο νλνκαηνδνζίαο. Τπνγξακκίδνπκε εδψ ην εμήο: Αλ ηα νλφκαηά ηνπο ήηαλ απνηέιεζκα κηαο βησκαηηθήο ζπλαίζζεζεο «βνξεηφηεηαο», «κηθξφηεηαο» θ.ιπ., ζα είρακε έλα σξαίν παξάδεηγκα «γλσζηηθήο δνκνιφγεζεο ηνπ ρψξνπ» κε αλάδεημε ζρέζεσλ, δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ ίζσο πξνεξρφηαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ή ηνπο 5

6 πξψηνπο νηθηζηέο (επνίθνπο). Σα επίζεηα φκσο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ρσξίο ακθηβνιία ρξήζηκεο δηνηθεηηθέο ή ιφγηεο επηλνήζεηο. Σειεηψλνληαο ην κέξνο απηφ ζεσξνχκε ρξήζηκν λα επηζεκάλνπκε : 1) Πφζν πεξίεξγε είλαη ε εηπκνινγηθή ζρέζε ηεο αγγιηθήο ιέμεο North (Βνξξάο) κε ηηο αξραίεο ειιεληθέο ιέμεηο λέρζε (θάησ) θαη λέρηερος (θαηψηεξνο) θαη 2) Πφζν πεξίεξγε είλαη ε ραξηνγξαθηθή επζπγξάκκηζε ησλ πφιεσλ πνπ πεξηέρνπλ ηε ηλδνεπξσπατθή ξίδα ales (φπσο ζηε ιέμε Διεπζίλα). Βι ράξηε. Ναη. Σα νλφκαηα έρνπλ θάπνηα ζρεηηθή ηζηνξηθή αμία. Όκσο πφζν ρσξηφ (= Dorf) είλαη ην Düsseldorf, απηή ε σξαία πφιε ηεο Γεξκαλίαο; Ο γάιινο θηιφινγνο Xavier Guichard (Ξαβηέ Γθηζάξ) ζην έξγν ηνπ Eleusis Alesia (1936), φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη 555 ράξηεο, επεζήκαλε ηελ παξνπζία ζηνλ επξσπατθφ γεσγξαθηθφ ρψξν πνιπάξηζκσλ ηνπσλπκίσλ κε θνηλή ηε ξίδα -ales ηα νπνία αληηζηνηρνχζαλ ζηα εμήο ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (l) ηνπίν κε ιφθν, πνηάκη θαη πεγάδη, θαη (2) ππαγσγή ζε κεξηθέο επζείεο. Σν γθξίδν νξζνγψλην ηεο εηθφλαο παξαπέκπεη γηα ηα πνιπάξηζκα γαιιηθά ηνπσλχκηα ζε άιιν ράξηε. ην ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ επζεηψλ βξίζθεηαη n πφιε Alaise. Βι. θαη ηελ επφκελε εηθφλα. 6

7 Θέζεηο κε ηνπσλχκηα Διεπζίλαο θαη Αιχζηαο ή Αιέζηαο αλαγλσξίδνληαη ζε πνιιέο εθηάζεηο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ θαη απνηεινχλ αληηθείκελν κηαο «κπζηηθήο» γεσγξαθίαο. Αο ζπκεζνχκε ηελ Διεπζίλα θαη ηα «ειεπζίληα κπζηήξηα». «Διεπζίλεο» ππήξραλ, θαηά ηνλ Γθηζάξ, δχν. Η ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ε πνιιέο ηλδνεπξσπατθέο γιψζζεο ε ιέμε "ζάιαζζα " απνδίδεηαη κε εηπκνινγηθά ζπγγελείο κεηαμχ ηνπο ιέμεηο φπσο mer (γαιι.), mare (ηηαι.), Море (ξσζ.), ελψ ε ειιεληθή ιέμε έρεη πηζαλψο πξνειιεληθή πξνέιεπζε. Αλάινγα ζπκβαίλνπλ θαη κε ηε ιέμε "λήζν" (λεζί) πνπ ζε πνιιέο επξσπατθέο γιψζζεο [isola (ηηαι.), isla (ηζπ.), island (αγγι.)] θαίλεηαη λα έρεη κηα θνηλή πξνέιεπζε μέρσξε απφ ηελ ειιεληθή (γηα ηελ νπνία παξάβαιε: λασς, λεύζης, 7

8 λήζζα, ιέμεηο πνπ φιεο ζπλδένληαη κε ην πγξφ ζηνηρείν θαη ελδέρεηαη λα παξαπέκπνπλ ζηε κνξθή ηνπ «Αξρηπειάγνπο» [= ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ] ζαλ επηπιεφλησλ φγθσλ). Αληίζεηα, ην φξνο (βνπλφ) παξνπζηάδεη νκνηφηεηα ζηα ειιεληθά θαη ηηο ζιαβηθέο γιψζζεο (ξσζ. Гора) φρη φκσο θαη ζηηο λενιαηηληθέο. Σέηνηεο παξαηεξήζεηο νδεγνχλ φηαλ αθνινπζνχληαη επαθξηβψο νη θαλφλεο ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο εζλνινγίαο ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο επαθέο ησλ ιαψλ θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Ο αξραηνιφγνο Cyrus Gordon, γηα παξάδεηγκα, βαζηδφκελνο ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ε ξίδα para ζε πνιπάξηζκα νλφκαηα πνηακψλ ηεο Ν. Ακεξηθήο (Παξαλά, Παξαγνπάεο, Παξατκπα, Παξαλάηκπα, θ.ά) θάλεη έλα ζπζρεηηζκφ κε ηνλ Δπθξάηε, ηνπ νπνίνπ ε κε εμειιεληζκέλε απφδνζε πεξηέρεη θαζαξά ηελ ίδηα ξίδα. Φηάλεη έηζη ζην ζπκπέξαζκα φηη πξν 6000 εηψλ ζα ππήξρε κηα ζρέζε αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ηεο Ν. Ακεξηθήο. ε γεληθφηεξε βάζε, νη γεσγξαθηθνί φξνη, ηα ηνπσλχκηα ή ε ζπζηεκαηηθή επαλάιεςε ησλ θαηαιήμεψλ ηνπο απνηεινχλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν δηαζηαχξσζεο ή απνθάιπςεο αλζξσπνγεσγξαθηθψλ θαη ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ο πίλαθαο πνπ δίλνπκε πην θάησ (ζε απφζπαζκα) επηηξέπεη ζηνπο κειεηεηέο ηεο ηζηνξίαο ηεο Μ. Βξεηαλίαο λα κειεηήζνπλ ηελ ηζηνξηθή δηαδνρή ησλ θαηαθηήζεσλ πνπ ππέζηε ν ρψξνο απηφο. ην ράξηε βιέπνπκε πσο είραλ θαηαιεθζεί θαη επνηθηζζεί δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Μ. Βξεηαλίαο πξηλ απφ ηνπο Ννξκαλδνχο. Γεληθά ε place-name investigation σο κέξνο ησλ place-name studies παξνπζηάδεη πνιιαπιφ αλζξσπνγεσγξαθηθφ ελδηαθέξνλ. 8

9 Με βάζε ηελ ηνπσλπκηθή έξεπλα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ν παξαπάλσ ράξηεο ησλ δηαδνρηθψλ θαηαθηήζεσλ πνπ ππέζηεζαλ ηα βξεηαληθά λεζηά κέρξη ηνπο Ννξκαλδνχο (1066). Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ξσκατθέο-ιαηηληθέο εθδνρέο. ΟΙ ΑΛΛΑΓΔ ΣΩΝ ΣΟΠΩΝΤΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑ ΔΞΩΝΤΜΙΑ ηα πιαίζηα ησλ ζεκεξηλψλ θξαηψλ ε έξεπλα ησλ ηνπσλπκίσλ δελ έρεη κφλν αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ. Έρεη θαη εηδηθφηεξε ζεκαζία. Πνιχ ζπρλά, απιά ηνπσλχκηα αιιά θαη νλφκαηα ρσξψλ αιιάδνπλ. Άιινηε πξφθεηηαη γηα θαζαξά ζπκβνιηθέο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνην εζληθφ ή εζλνηηθφ γφεηξν θαη άιινηε γηα ζηνρνζεηεκέλεο δξάζεηο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν εδαθηθφ γεσπνιηηηθφ ραξαθηήξα. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ ρσξψλ ηηο Αθξηθήο, είδακε καδηθέο κεηνλνκαζίεο: Εαΐξ (πξψελ Βειγηθφ Κνγθφ θαη κεηά πάιη Εαΐξ), Σαλδαλία (πξψελ Σαλγθαλίθα, καδί κε ηε λήζν Εαλδηβάξε), Γθάλα (πξψελ Υξπζή Αθηή), Μπέληλ (πξψελ Γαρνκέε), Εάκπηα (πξψελ Β. Ρνδεζία) θ.ά. Αο ζεκεησζεί φηη ε Νφηηα Αθξηθή, φπνπ πξφζθαηα ν καχξνο πιεζπζκφο απέθηεζε αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα, δε κεηέβαιε ην φλνκά ηεο ππέξ ηνπ νλφκαηνο Αδαλία, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο παξαδνζηαθφ νη θαηαπηεδφκελνη καχξνη θάηνηθνη. 9

10 Σν «Breitenbach» (Μπξάηηελκπαρ, γεξκ. Πιαησρύαθας) ηεο Αιζαηίαο κεηαθξάζηεθε απφ «εζληθηζηέο» ζε «Large-Rivière» (Λάξδ-ξηβηέξ, γαιι. Πιαησπόηακος). ην ρψξν ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, κεηά ηηο κείδνλεο πνιηηηθέο αιιαγέο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ 20νχ αηψλα, παξαηεξήζεθαλ κεξηθέο εχινγεο κεηνλνκαζίεο. Γηα παξάδεηγκα ην επίζεκν φλνκα ηεο Λεπθνξσζίαο, ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο μέλεο ρψξεο, δελ ζα πξνέξρεηαη πιένλ απφ ηε ξσζηθή απφδνζε (Μπηεινξνζίγηα) αιιά απφ ηε ιεπθνξσζηθή (Μπειαξνχο). Ζ πην ελδηαθέξνπζα αιιαγή, κε κεγάιε ζπκβνιηθή ζεκαζία, είλαη ε επαλαθνξά ηνπ παιαηνχ νλφκαηνο ηνπ Λέληλγθξαλη, δειαδή Αγία Πεηξνχπνιε. ηα ειιεληθά, πάλησο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξε ε απφδνζε Αγηνπεηξνχπνιε, αθνχ ην επίζεην "άγηνο" πξνζδηνξίδεη ην φλνκα Πέηξνο θαη φρη ηελ πφιε. Άιιεο αιιαγέο: Μαξηνχπνιε (πξψελ Εληάλνθ), Νίδλη Ννβγθνξφλη (πξψελ Γθφξθη, πξνο ηηκή ηνπ Μαμίκ Γθφξθη, πνπ γελλήζεθε εθεί), Δθαηεξίλκπνπξγθ (πξψελ βεξληιφθζθ).σα νλφκαηα Εληάλνθ θαη βεξληιφθ αλήθνπλ ζε πξνεμάξρνπζεο θπζηνγλσκίεο ηεο ζνβηεηηθήο ηζηνξίαο. Απφ πνιιά ρξφληα, πνιιά γλσζηά θηλεδηθά ηνπσλχκηα έρνπλ άιιε επίζεκε απφδνζε απφ απηή πνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχζακε ζηηο δηάθνξεο γιψζζεο. Γηα παξαδεηγκα ην Πεθίλν απνδίδεηαη επίζεκα ζηα αγγιηθά σο Beijing (πξνθέξεηαη "πεηγίλ") θαη φρη σο Peking ή Peiping. Δπίζεο ε Καληψλ απνδίδεηαη σο Guangzhou (Γθνπάλγθηζννπ) θαη φρη σο Canton. Ζ ίδηα ε Κίλα ιέγεηαη Zhongguo! Ζ Βηξκαλία έγηλε Burma θαη κεηά Myanmar, πνπ είλαη ην παξαδνζηαθφ ηεο φλνκα. Ζ Κευιάλε έγηλε ξί Λάλθα, πνπ είλαη δεθηφ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζηελ νπνία, πάλησο ππήξρε ην φλνκα Σαπξνβάλε. Σν εξψηεκα είλαη αλ κηα λεζησηηθή ρψξα πνπ αιιάδεη φλνκα σο θξάηνο, πξέπεη λα δηεθδηθεί θαη αιιαγή 10

11 ηνπ νλφκαηνο ηνπ λεζηνχ κε βάζε ηελ θπξίαξρε γιψζζα-εζλφηεηα. Σν άιινηε ηάκ είλαη ε ζεκεξηλή Σατιάλδε. Ζ ζεκεξηλή Σατβάλ (ή Σατνπάλ) είλαη ε άιινηε Φνξκφδα, πνπ ζεκαίλεη ζηα πνξηνγαιηθά, πνπ ήηαλ γιψζζα ηεο απνηθηνθξαηίαο, «φκνξθε» λήζνο. Ζ αιιαγκέλε δηεζλήο νλνκαζία ηεο πξψελ Bombay- Βνκβάεο Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ γίλεηαη ρξήζε φρη ηνπ επίζεκνπ ή γεληθά απνδεθηνχ νλφκαηνο αιιά ελφο άιινπ νλφκαηνο, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ έλλνηα εμσλχκην ή εμψλπκν. χκθσλα κε ηα Ζλσκέλα Έζλε (ΖΔ), «εμσλχκην είλαη έλα γεσγξαθηθφ φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα γιψζζα γηα κηα γεσγξαθηθή νληφηεηα πνπ θείηαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή (area) φπνπ ε γιψζζα έρεη επίζεκν θαζεζηψο θαη ην νπνίν δηαθέξεη απφ ην φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επίζεκε γιψζζα ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη ε γεσγξαθηθή νληφηεηα». Δίλαη θαλεξφ φηη, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, ην ιεμηιφγηφ καο, κε ιέμεηο φπσο Γεξκαλία (γεξκ., Deutschland), Γαιιία (γαιι. France), Κσλζηαληηλνχπνιε (ηνπξθ. Istanbul), βξίζεη απφ εμσλχκηα. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα επηζεκάλνπκε εδψ πσο ε Σνπξθία δηεθδίθεζε ηελ ακεηάθξαζηε ρξήζε ηεο ιέμεο «Istanbul» απφ φιεο ηηο γιψζζεο-ρψξεο, ελψ ε FYROM δηεθδηθεί ηε κεηαθξαζκέλε ρξήζε ηεο νλνκαζίαο ηεο ρψξαο. Γειαδή αλ ζε θάπνηα γιψζζα δηδάζθεηαη φηη ν Μέγαο Αιέμαλδξνο γελλήζεθε ζηε «Μνπθνπληάλ» (= Μαθεδνλία), ε FYROM πξέπεη θαη απηή λα ιέγεηαη Μνπθνπληάλ ζηε γιψζζα απηή, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί κηα εληαία ηζηνξία ηνπ ρψξνπ ηεο. Τπνζηεξίδνπκε φηη 1) είλαη βέβαηα δηθαίσκα ηνπ θάζε θξάηνπο θαη ηνπ θάζε ιανχ λα θάλεη ρξήζε νπνηαζδήπνηε απηνπξνζδηνξηζηηθήο νλνκαζίαο αιιά 2) ε φπνηα νλνκαζία ρξεζηκνπνηείηαη, δελ πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ππνρξεσηηθά θαη λα δηαδίδεηαη αλαγθαζηηθά δηα ηνπ νρήκαηνο ησλ δηεζλψλ γισζζψλ. Αλ θαη πνιιέο ξίδεο ιέμεσλ (θηλ-, θηλέδ-, ζηληθ- θαη ζεξν- π.ρ. Κίλα, θηλέδηθν, ζηληθφ θαη ζεξνηξνθία) ελλννχλ ζηε γιψζζα καο ηε Zhongguo, αγλννχκε ην πξαγκαηηθφ φλνκα ηεο κεγάιεο απηήο ρψξαο, ηεο Κίλαο. Αλάινγα βέβαηα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ θαη ζηηο άιιεο γιψζζεο. Σα γεξκαληθά ζηα ξσζηθά ιέγνληαη «κνπγθηθά» (Νηκέηζθη, «γιψζζα ησλ κνπγθψλ») αιιά ε ρψξα Германия (Γθεξκαλίγηα, Γεξκαλία). 11

12 Ζ Εηκπάκπνπε. Απφζπαζκα (δεμηά) απφ γισζζάξη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηα επίζεκα νλφκαηα ησλ ρσξψλ, ησλ θξαηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ. Οη γιψζζεο ηνπ γισζζαξηνχ, δειαδή νη έμη επίζεκεο γιψζζεο ησλ ΖΔ, είλαη αγγιηθά θαη γαιιηθά, ξσζηθά θαη ηζπαληθά, θηλέδηθα θαη αξαβηθά. Σα ΖΔ εθδίδνπλ ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα γισζζάξηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα επίζεκα νλφκαηα ησλ θξαηψλ. Δπίζεο ην πκβνχιην Γεσγξαθηθψλ Ολνκάησλ ησλ ΖΠΑ (The United State Board on Geographic Names) εθδίδεη γεσγξαθηθά νλνκαηνιφγηα (gazetteers). Μηα ζπζηεκαηηθή καδηθή αιιαγή ηνπσλπκίσλ έγηλε ζηελ Ηξιαλδία ηνλ 19 ν αηψλα απφ ηηο βξεηαληθέο δπλάκεηο θαηνρήο. ε έξγν ηνπ κε ηίηιν «Translations» (1980), ν Ηξιαλδφο ζπγγξαθέαο Brian Friel θαηαγγέιιεη ηνλ πνιηηηζκηθφ ηκπεξηαιηζκφ κε επηθέληξσζε ζηα δεηήκαηα ηεο γιψζζαο σο εξγαιείνπ αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ. Σν έξγν, πνπ αλεβάζηεθε θαη ζηελ Αζήλα κε ηίηιν «Ο Ξεξηδσκφο», έρεη ελδηαθέξνληα γεσραξηνγξαθηθά θαη ζρνιηθά ζπκθξαδφκελα. ηελ εηθφλα ην εμψθπιιν κε κηα δίγισζζε πηλαθίδα, ν ζπγγξαθέαο θαη κηα ζθελή. ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ηε ρψξα καο, κε ηε ηξηζρηιηεηή γξαπηή παξάδνζε αιιά θαη ηηο πνιιαπιέο πεξηπέηεηεο ηνπ εδάθνπο πνπ απνηέιεζε ρψξν δηαβίσζεο ηνπ ειιεληζκνχ, ηα ηνπσλχκηα έρνπλ κεγάιν θαη αλεμάληιεην ελδηαθέξνλ. Μεξηθά επηβηψλνπλ απφ ηελ αξραία επνρή, ελψ ηα πεξηζζφηεξα απνηεινχλ αλαζχζηαζε ή ζχγρξνλε επηλφεζε πνπ ζπλήζσο πξνθχπηεη απφ κεηνλνκαζία. 12

13 ε πφιεηο κηθξέο, φπσο ε Πξέβεδα, αιιά θα πφιεηο κεγάιεο, φπσο ε Μφζρα, ηα νδσλχκηα απνηεινχλ κέζν έθθξαζεο ηηκήο απέλαληη ζε θάπνηα πξφζσπα ή κέζν πξνβνιήο ηεο ζεζκνπνηεκέλεο κλήκεο, φπσο ηνπιάρηζηνλ ηελ επηβάιιεη ην άξρνλ θνηλσληθφ ζχκπιεγκα. Ο κεγάινο δξφκνο ηεο παξαιίαο, ιέγεηαη ζηελ Πξέβεδα Λεσθφξνο Δι. Βεληδέινπ. Φσηνγ. απφ ην ηζηνιφγην ηνπ θαζ. Δπ. Απδίθνπ. Ζ κνζρνβίηηθε εηθφλα είλαη απφ δξφκν ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο επνρήο. Καη πξνζθέξεηαη ζε θάζε είδνπο ζεκεηνινγηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο αλαιχζεηο. Σφηε ιεγφηαλ αθφκα Σβέξζθαγηα (Οδφο Σβεξ) ελλνψληαο θαηεχζπλζε πξνο ηελ πφιε Σβεξ. Μεηά ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε (1917) κεηνλνκάζηεθε ζε Οδφ Γθφξθη (Οπιίηζα Γθφξθαβα), ελψ ε ίδηα ε πφιε Σβεξ έγηλε Καιίληλ, πξνο ηηκήλ ηνπ νκψλπκνπ ζνβηεηηθνχ, εγέηε. Απηνχ ηνπ ηειεπηαίνπ ην φλνκα έρνπκε θαη ζην Καιίληλγθξαλη (ηελ άιινηε πξσζζηθή πφιε Καίληγθζκπεξγθ, φπνπ είρε δήζεη ν Καλη). Οη επηγξαθέο ησλ θαηαζηεκάησλ έρνπλ πνιχ «πξνεπαλαζηαηηθφ» ελδηαθέξνλ. Γηαθξίλνπκε κηα γαιιηθή επηγξαθή θαζψο θαη δείγκαηα ηεο παιηάο νξζνγξαθίαο (θαηάιεμε -ΑΒΟ θαη ην ζηαπξσηφ έςηινλ ). 13

14 Οη κεηνλνκαζίεο απνβιέπνπλ ζηνλ εμειιεληζκφ ησλ μελφγισζζσλ ηνπσλπκίσλ, ζπλήζσο ζιαβηθψλ θαη ηνπξθηθψλ. Γίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα γηα ηελ έθδνζε ηνπ νπνίνπ αθνινπζείηαη νξηζκέλε δηαδηθαζία. Σα ηνπσλχκηα Βνζηίηζα θαη άισλα, γλσζηά απφ ηηο ζπλειεχζεηο πνπ έγηλαλ εθεί ζηηο παξακνλέο/αξρέο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, έγηλαλ Αίγην θαη Άκθηζζα. Ωζηφζν ε Βφληηζα θαη ε Πξέβεδα, πφιεηο ηνπ Ακβξαθηθνχ Κφιπνπ, έκεηλαλ ακεηάβιεηεο. Σν ίδην θαη ηα πάηα θαη ε Βαξπκπφκπε, πνπ ην φλνκά ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηηο αξβαλίηηθεο νηθνγέλεηεο ηεο πεξηνρήο. Ο Γ.Π. αββίδεο επηθξίλνληαο ζε έλα ζεκείσκά ηνπ ηελ «"εζληθή" καο πνιηηηθή ηνπ άθξηηνπ καζθαξέκαηνο ηφζσλ ηνπσλπκίσλ» επηζεκαίλεη ζε βηβιηνθξηηηθφ απφζπαζκα απφ έλα ζρεηηθφ βηβιίν γηα ηε Γσξίδα ηα εμήο: «Απνθαζίζηεθε απφ ην Κξάηνο θαη ηνπο κνξθσκέλνπο ηνπ ζπκβνχινπο λα δνζνχλ νλφκαηα πνπ, θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε ζηεξνχληαη ηζηνξηθήο θαη ιανγξαθηθήο ζεκαζίαο. Καη δφζεθαλ νλφκαηα πνπ βνήζεζαλ ζηνλ αθαληζκφ ησλ κλεκείσλ ηεο δσήο ησλ πεξαζκέλσλ αηψλσλ ηνπ ιανχ». Με ην ίδην επηθξηηηθφ βιέκκα αληηκεησπίδνληαη κεηνλνκαζίεο ζέζεσλ ζην Ννκφ Γσδεθαλήζνπ. ε ηνπηθφ πεξηνδηθφ (Δρόκος, Γεθ. 1983) δηαβάδνπκε: «Ο ηξφπνο ηεο πξφζθαηεο κεηνλνκαζίαο απέδεημε ηελ παληνδπλακία αιιά θαη ηελ αζρεηνζχλε ηεο ειιεληθήο γξαθεηνθξαηίαο, ηεο νπνίαο κεξηθέο ελέξγεηεο γίλνληαη αο ην πνχκε μεθάζαξα επηθίλδπλεο θαη αληεζληθέο! [...] Γελ είλαη θαζφινπ ινηπφλ αδηθαηνιφγεηε ε αγαλάθηεζε ησλ αλζξψπσλ, πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, φρη κφλν γηαηί παξαγθσλίζηεθαλ αιιά θαη γηαηί δπζθνιεχεηαη ε εξγαζία ηνπο». Σν πκβνχιην Σνπσλπκηψλ γλσκνδνηεί γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα ηνπσλχκηα. Σν Λεμηθφ ησλ Γήκσλ, Κνηλνηήησλ θαη Οηθηζκψλ ηεο Διιάδνο, πνπ εθδίδεη ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο πεξηιακβάλεη ιεμηθνγξαθεκέλνπο ηνπο πεξίπνπ νηθηζκνχο ηεο ρψξαο καο Ζ Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ (ΓΤ) δηαζέηεη ειιελφγξαπηα θαη ιαηηλφγξαπηα νλνκαηνιφγηα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ππφ έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. ΟΓΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΟΘΔΙΑ ΣΩΝ ΟΓΩΝ Ο ππθλφο ζε αλζξσπνγεσγξαθηθέο εθδειψζεηο αζηηθφο ρψξνο, ε πφιε, έρεη δψζεη κηα ηδηαίηεξε κνξθή ζηε γεσλπκία. Πξφθεηηαη γηα ηα νλφκαηα ησλ νδψλ, νη νπνίεο πνιπδηαζπνχλ θαη ηαπηφρξνλα αλαζπλζέηνπλ έλαλ ηφπν. Με ηηο νδνχο, ν ρψξνο αλαθαηαλέκεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε κηα άιιε βάζε. Ωο θάπνην βαζκφ, νη νδνί γίλνληαη, απηέο νη ίδηεο, θαηλνχξηνη ηφπνη. Σφπνη αλζξσπηθνί θαη επψλπκνη. Ζ Λεσθφξνο ησλ Ζιπζίσλ Πεδίσλ ζην Παξίζη, ε Πέκπηε Λεσθφξνο ζηε Νέα Τφξθε, ε Ομθνξλη ηξίη ζην Λνλδίλν, ε Μπάλνθ ηξάζε ηεο Επξίρεο, ε Ηζηηθιάι Σζαληεζί (ην Πέξαλ) ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ή ε Σβέξζθαγηα (Οπιίηζα Γθφξθαβα, Οδφο Γθφξθη, θαηά ηε ζνβηεηηθή επνρή) ηεο Μφζραο απνηεινχλ ζηελ θπξηνιεμία ηφπνπο. Καη ηαπηφρξνλα ζχκβνια γηα ηνπο θνζκνπνιίηεο, ηνπο ηαμηδηψηεο ή ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο. 14

15 Σν Σφθην ίζσο απνηειεί ηε κφλε εμαίξεζε κεγαινχπνιεο φπνπ νη πην πνιινί δξφκνη δελ έρνπλ νλφκαηα! Όπσο γξάθεη ν ηέιηνο Κνχινγινπ: αθφκε θαη ζήκεξα αλ θάπνηνο ζέιεη λα δψζεη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, δελ γξάθεη ηνλ αξηζκφ ή ην φλνκα ηνπ δξφκνπ (πνπ ππάξρεη κφλν ζηα αξρεία ηνπ Γήκνπ) αθνχ θαλέλαο ηαμηηδήο δελ ζα μέξεη λα βξεη ην δξφκν θαη θαλέλαο πεξαζηηθφο δελ ζα κπνξεί λα βνεζήζεη. ρεδηάδεη απιψο ζε έλα ραξηί ην ζπίηη ηνπ, πξνζδηνξίδνληαο νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία ηεο γεηηνληάο. Σα ζεκεησκαηάξηα ησλ δηεπζχλζεσλ είλαη ζειίδεο γεκάηεο κε ζρεδηαγξάκκαηα. Σν δήηεκα δελ άθεζε απαξαηήξεην θαη ν ζεκεηνιφγνο Roland Barthes, ν νπνίνο ζπγθξίλεη ην δπηηθφ αξηζκεηηθφ ηξφπν νλνκαζίαο ησλ νδψλ (π.ρ. ζηηο ΖΠΑ) κε ηελ αλππαξμία θάζε νξζνινγηθνχ ζηνηρείνπ νδσλπκίαο ζην Σφθην. Έλαο ακεξηθαλνραβαλέδνο επηρεηξεκαηίαο πνπ δηεπζχλεη κηα πηηζαξία δηαλνκήο θαη' νίθνλ ζην Σφθην δειψλεη φηη ζ' απηή ηελ ηφζν πνιχπινθα εμειηγκέλε πφιε κπνξείο λα βξεηο ην δξφκν ζνπ κφλν κε ηε δηαίζζεζε. Σαπηφρξνλα φκσο έρεη επηλνήζεη έλα δίθηπν δηαλνκήο «πίηζαο ζε 30 ιεπηά» πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαδξνκή πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ην κεραλάθη ζε 7 ιεπηά. Ο ηζνπεδσηηθφο ζεηζκφο ηνπ 1923, νη βνκβαξδηζκνί ηνπ Β' Παγθ. Πνιέκνπ θαη νη βηαζηηθέο αλνηθνδνκήζεηο πνπ επαθνινχζεζαλ ίζσο είλαη ε αηηία γηα ηελ θαηάζηαζε απηή. Μεξηθνί ηζηνξηθνί φκσο ππνζηεξίδνπλ φηη ην ραψδεο πξφηππν ηνπ Σφθηνπ δελ είλαη ηπραίν αιιά αθνινπζήζεθε εθ πξνζέζεσο. Ζ κε ζπζηεκαηηθή ράξαμε ησλ νδψλ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ παξαδνζηαθψλ ρσξηψλ πνπ αλάβιπζαλ θαη απιψζεθαλ άηαθηα είρε ην πιενλέθηεκα λα κπνξεί λα επηβξαδχλεη ηελ πξνέιαζε ησλ εηζβνιέσλ ζηηο πφιεηο-θένπδα ησλ αξρφλησλ. Καη ίζσο ζε κεηαγελέζηεξε θάζε απηά ηα απζφξκεηα πνιενδνκηθά ζηνηρεία λα απνηέιεζαλ θαη πνιενδνκηθφ πξφηππν ζην νπνίν δφζεθε κηα πξσηνθαζεδξία ζηε θπζηθφηεηα ηνπ ηνπίνπ. Όζν, βέβαηα, απηφ δελ ράλεηαη απφ ηηο κεγάιεο νδηθέο αξηεξίεο θαη ηνπο νπξαλνμχζηεο πνπ βξίζθνληαη ζθφξπηνη ζε θάζε ζπλνηθία! Σν κηθξφ απηφ εηθνλφγξαπην (θφκημ) εθθξάδεη πνιχ απιά θαη θαζαξά ην δήηεκα ηεο γεσπνιηηηθήο ηεο γεσλπκίαο. Αλ ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο νδσλπκίαο απνηειεί έλα θαηάινηπν ηεο πξνζπάζεηαο γηα δηαηήξεζε ηεο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο κε βάζε ηηο ίδηεο ηηο 15

16 δνκέο ηνπ ρψξνπ (ζην Σφθην), ην ίδην πξάγκα γίλεηαη, ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, κε ηε ζπζηεκαηηθή νδσλπκία πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο κε ηελ θηινεμνπζηαζηηθή νδσλπκία (Οδφο Βαζηιέσο, Οδφο Πξσζππνπξγνχ ). ηηο κηθξέο πφιεηο, φηαλ θάπνηνο δεηάεη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο νδφ θαη αξηζκφ, δειψλεη έκκεζα ην γεγνλφο φηη δελ είλαη απφ θείλα ηα κέξε, αθνχ είλαη βέβαην φηη νη ληφπηνη έρνπλ άιιν ζχζηεκα ζήκαλζεο. Ωζηφζν ε νδσλπκία, πνπ ηνπο είλαη εληειψο άρξεζηε γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, κεηέρεη ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηεο ζεζκνπνηεκέλεο κλήκεο πνπ ζπλήζσο παξάγνπλ θαη αλαπαξάγνπλ νη θξαηηθνί κεραληζκνί θαη φρη κφλν απηνί. Σν φλνκα ελφο νπαιηθνχ ρσξηνχ, ιέγεηαη πσο έρεη πεξηζζφηεξα γξάκκαηα απφ φζνπο θαηνίθνπο έρεη ην ρσξηφ. Ζ κεηάθξαζε ζηα αγγιηθά: St Mary's Church in the Hollow of the White Hazel near a Rapid Whirlpool and the Church of St. Tysilio near the Red Cave. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα φζα γξάθεη ζε κηαλ εξεπλά ηνπ ν Δπάγγεινο Απδίθνο γηα ηηο νλνκαζίεο θαη κεηνλνκαζίεο ησλ νδψλ ζηελ Πξέβεδα, φπνπ επηθξαηεί ην ζπλεζηζκέλν πξνζσπνιαηξηθφ ζηνηρείν: «Οη νδνί ηεο Πξέβεδαο θηινμελνχλ ηνπο Φηιειειεχζεξνπο έλα ρξφλν κεηά ηνπο θηινβαζηιηθνχο. Πάλσ ζε απηέο θαηαγξάθεηαη ε ζθνδξή θνκκαηηθή θαη ηδενινγηθή ζχγθξνπζε πνπ ζπάξαδε ηελ Διιάδα ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα. Οη απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Πξέβεδαο αληαλαθινχλ ην ηξφπν πξφζιεςεο απφ ην ιαφ ησλ θπξίαξρσλ αληηζέζεσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.[...]. Ζ βαζηθή κνξθή πξφζιεςεο ήηαλ ε κεηνλνκαζία ησλ νδψλ κε νλφκαηα πνπ ζεκαηνδνηνχζαλ 16

17 ηελ θαηάθαζε θαη θπξίσο ηελ αθνζίσζε θαη πξνζήισζε ζε θάπνηεο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο αξρέο.[..] Γηλφηαλ κάιηζηα κε ηφζν απφιπην θαη ζνξπβψδε ηξφπν, ψζηε λα πείζνπλ θάπνηνπο γηα ηελ πξνζήισζή ηνπο». Σα ηειεπηαία ρξφληα, πάλησο, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, αζθψληαο ηελ νδσλπκηθή ηνπ εμνπζία ζηξάθεθε πξνο αμίεο ιηγφηεξν θζαξηέο θαη θαζφινπ πξνζσπνιαηξηθέο. Ο κεγαιχηεξνο δξφκνο ηεο πφιεο απηήο κεηνλνκάζηεθε ζε «Λεσθφξν Δηξήλεο». Καηά πεξίεξγε ζχκπησζε είλαη ν δξφκνο πνπ θηάλεη απέλαληη ζρεδφλ απφ ηελ ΝΑΣΟτθή αεξνπνξηθή βάζε ησλ AWACS... Παξφκνηεο είλαη βέβαηα νη ζπλζήθεο ζε φιεο ηηο ειιεληθέο πφιεηο ρσξίο λα απνηειεί εμαίξεζε θαη ε πξσηεχνπζα. Απφ θαζαξά γεσγξαθηθή θαη ζεκεηνινγηθή πιεπξά κάιηζηα ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε θαη ην εμήο: Δλψ ν ρψξνο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ θαίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ εληαίνο θαη αδηαίξεηνο Αζήλα, θάζε δήκνο ηνπ κπνξεί λα ηηκήζεη κε νλνκαηνζεζία έλα πξφζσπν, έζησ θαη αλ ππάξρνπλ ήδε νδνί κε ην φλνκα απηφ ζε άιια ζεκεία ηνπ Λεθαλνπεδίνπ. Έηζη έρνπκε 46 δξφκνπο κε ην φλνκα ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ κε πην γλσζηφ ηελ Οδφ Παλεπηζηεκίνπ!, 33 κε ην φλνκα ηνπ Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ θαη άιιεο 33 κε ην φλνκα ηνπ Αξηζηνηέινπο. Οη νδεγνί ηαμί δηεγνχληαη δηάθνξεο ηζηνξίεο θαζεκεξηλήο επηθνηλσληαθήο ηξέιαο γη' απηή ηελ πνιπζεκία θαη πψο απφ ην ληχζηκν, ηελ νκηιία θαη κηαλ απζφξκεηε ρεηξνλνκία ηνπ επηβάηε κηα "Βαζηιίζζεο νθίαο" κπαίλεη ζσζηά ζην λνεηηθφ ηνπο ράξηε. Ο Γήκνο Γάθλεο θαζηέξσζε μερσξηζηφ ρξψκα γηα ηηο πηλαθίδεο ησλ δξφκσλ ηνπ. Έηζη ρξσκαηίδεη θαη εμσξαΐδεη ην έδαθνο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα δηεπθνιχλεη ηνπο δηαθηλνπκέλνπο κεηαμχ ησλ φκνξσλ δήκσλ. ΔΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΓΔΩΝΤΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΩΝΤΜΙΑ ην κέξνο πνπ αθνινπζεί ζα εκβαζχλνπκε ζηελ εηπκνινγία κεξηθψλ γεσλπκίσλ θαη νλνκάησλ ιαψλ. Θα πξνζεγγίζνπκε επίζεο θαη ην ρψξν ησλ γεσγξαθηθψλ πξνζσλπκίσλ (geographical nicknames). Ζ επαθή ησλ δπν δεηεκάησλ δελ είλαη ηπραία. Πξαγκαηηθά, ζην πξνζσλχκην βιέπνπκε θαζαξά ην ζπκβνιηζκφ ή ηε κεηαθνξά πνπ επηρεηξνχληαη, πξάγκα πνπ ζην γεσλχκην θξχβεηαη, νπφηε ρξεηάδεηαη λα θαηαθχγεη θαλείο ζηελ εηπκνιφγεζή ηνπ. Δμάιινπ, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί, ρσξίο ππεξβνιή, φηη ηα πξαγκαηηθά γεσλχκηα είλαη ζε κεγάιν βαζκν πξνζσλχκηα ηα νπνία αλαγλσξίζηεθαλ, επηθξάηεζαλ ή επηβιήζεθαλ. Ζ επηινγή ησλ εηπκνινγηθψλ πεξηπηψζεσλ έγηλε κε δηάθνξα θξηηήξηα θαη κε ζθνπφ λα θαηαδεηρζεί ε πνηθηιία ηελ νπνία παξνπζηάδεη ε πξνέιεπζε ησλ ηνπσλπκίσλ θαη ησλ εζλσλπκίσλ. Σα γεσγξαθηθά πξνζσλχκηα επειέγεζαλ ελδεηθηηθά ψζηε λα θαλεί ε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο. ηηο επφκελεο ζειίδεο αθνινπζεί παξάξηεκα κε πίλαθα γεσλπκίσλ θαη γεσγξαθηθψλ πξνζσλπκίσλ ζην νπνίν θαη παξαπέκπνπκε γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη παξαηεξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ. 17

18 (Α) Όπσο παξαηεξνχκε, σο πξνο ηελ εηπκνινγία: 1. Μεξηθνί ηφπνη ή πφιεηο ή θαη ιανί έρνπλ νλφκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ (Μάιηα, Πνισλία). 2. ε άιιεο πεξηπηψζεηο έρνπκε κηα ηπραία ρξήζε ελφο ηνπσλπκίνπ πνπ ηειηθά επηθξαηεί ελψ ην πεξηερφκελφ ηνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε γεληθψο αληηιεπηή πξαγκαηηθφηεηα (Ρίν Ηαλέηξν, Κακεξνχλ). 3. Ο ιφγηνο ζρεκαηηζκφο είλαη επίζεο πνιχ δηαδεδνκέλνο (Απζηξαιία., Ηλδνθίλα). 4. Ζ ηηκεηηθή ρξήζε ελφο νλφκαηνο εγεκφλα γίλεηαη επίζεο ζπρλά (Μαξηάλλεο Νήζνη, Φηιηππίλεο). 5. Πνιινί ιανί ηαπηίδνληαη νλνκαηνινγηθά κε ηελ αλζξσπφηεηα, δειαδή απην-απνθαινχληαη «νη άλζξσπνη» (Ατλνχ, Καλάθ, Μπαληνχ). 6. Μεξηθνί ιανί ηαπηίδνληαη νλνκαηνινγηθά κε ηνλ αιαδνληθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπ «δπλαηνχ» (Βηξκαλία, Σνπξθία). 7. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο έρνπκε κηα κπζνινγηθή ζπζρέηηζε (Καιθνχηα). 8. Έλα ηνπσλχκην κπνξεί λα νλνκάζεη δπν δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο νληφηεηεο (Βφξλεν, Μπξνπλέη). 9. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην φλνκα θηάλεη ζηε δηθή καο γιψζζα φρη θαηεπζείαλ απφ ηελ αληίζηνηρε γεσγξαθηθή νληφηεηα αιιά κε θάπνηα κεζνιάβεζε (Κνπεγράγε). Πξέπεη εδψ λα επηζεκάλνπκε φηη, παξά ηε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ πξνέιεπζε, πνπ ν κηθξφο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί δε καο επηηξέπεη λα αληηιεθζνχκε, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη, ζε ιαλζάλνπζα ή θαλεξή κνξθή, κηα δηαδηθαζία νλνκαηνζεζίαο πνπ απνξξέεη απφ ζρέζεηο εμνπζίαο θαη επηβνιήο ηνπ νλφκαηνο. Θα κπνξνχζακε δειαδή άλεηα λα κηιήζνπκε γηα κηα γεσπνιηηηθή ηεο γεσλπκίαο. Καη κάιηζηα, απηή δελ εμαληιείηαη ζηελ νλνκαηνζεζία αιιά ζπλερίδεη κε άιια κέζα θαη ζηελ απνδνρή ελφο νλφκαηνο απφ ηξίηνπο. Αλ πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ Απζηξαιία βιέπνπκε φηη απηή ε ήπεηξνο πήξε έλα ιφγην επξσπατθφ φλνκα κέζσ ηεο βξεηαληθήο ζηξαηησηηθήο θπξηαξρίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην φλνκα ηεο δαληθήο πξσηεχνπζαο Κνπεγράγεο θζάλεη ζηε γιψζζα καο κέζσ ησλ γαιιηθψλ θαη φρη απφ ηα δαληθά. Δπηζεκαίλεηαη εδψ θάπνηα πνιηηηζηηθή ή πνιηηηθή επηβνιήο, φρη βέβαηα αλαγθαζηηθά απφ Γάιινπο αιιά ίζσο απφ έιιελεο γεσγξάθνπο, ιφγηνπο, δηπισκαηηθνχο ή (ζηε ζχγρξνλε επνρή) ηα ΜΜΔ. Πξφζθαην παξάδεηγκα είλαη ην Κφζνβν θαη ε νλνκαζία ησλ θαηνίθσλ ηνπ «Κνζνβάξσλ». Ζ θαηάιεμε άρος δελ είλαη ζπλήζεο ζηα ειιεληθά, θαη κάιινλ πξφθεηηαη γηα ζχγρξνλν «έηνηκν» δάλεην κε επίδξαζε μέλσλ γισζζψλ. Πην θπζηθή ζα ήηαλ ε θαηάιεμε ίηεο («Κνζνβίηεο») πνπ ζπλαληνχκε ζε πνιιά εζληθνηνπηθά νλφκαηα (Κεξάζνβν-Κεξαζνβίηεο, Μέηζνβν-Μεηζνβίηεο, Σέξνβν-Σεξνβίηεο). (Β) Ωο πξνο ηα πξνζσλχκηα, νη παξαηεξήζεηο καο ζα είλαη πην ζεκεηαθέο, αθνχ θαη ε εκβέιεηα ησλ πξνζσλπκίσλ είλαη πεξηνξηζκέλε.. Αο πάξνπκε, γηα παξάδεηγκα, ηελ πξνζσλπκία «ην λεζί» γηα ην λεζάθη Αιθαηξάδ, φπνπ 18

19 βξίζθνληαλ νη πεξίθεκεο θπιαθέο, απέλαληη ζηελ πφιε αλ Φξαληζίζθν. Δδψ δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ επηβνιή ελφο ηνπσλπκίνπ πνπ δηεθδηθεί κηα απνθιεηζηηθφηεηα, ζαλ λα ήηαλ ην κφλν θαη ζπνπδαηφηεξν λεζί. Αιιά ππάξρεη θάηη ην δξακαηηθφ ή ππαηληθηηθφ θαη εηξσληθφ, πνπ θαζηζηά ην Αιθαηξάδ ην θαη' εμνρήλ λεζί: νη θνβεξέο θπιαθέο. Σελ ίδηα έλλνηα είραλ ζηελ Διιάδα παξφκνηεο αλαθνξέο «ζηα λεζηά» φπνπ ππήξραλ ζηξαηφπεδα πνιηηηθψλ εμφξηζησλ. Αο δνχκε επίζεο, ζαλ παξάδεηγκα, ηελ παξνκνίσζε ηεο Κνξίλζνπ ζαλ «Παξίζη ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ». Σν δήηεκα απνηειεί αληηθείκελν κηαο βαζχηεξεο αλάιπζεο πνπ δελ πξφθεηηαη βέβαηα λα γίλεη εδψ κε ζθνπφ λα αλαγλσξηζζνχλ ηα ζπγθξίζηκα κεηαμχ Παξηζηνχ θαη Κνξίλζνπ ζηνηρεία θαη λα αηηηνινγεζεί ή φρη ην πξνζσλχκην. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη ίζσο θαη γηα ηηο δπν πφιεηο: ε ζπζζψξεπζε πινχηνπ, ε ειεπζεξηφηεηα θάπνησλ θχθισλ ή ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ, νη απνηθίεο, ε επαλάζηαζε (ηνπ 657 π.υ. ζηελ Κφξηλζν θαη ηνπ 1789 ζην Παξίζη). Φπζηθά ππάξρνπλ απζηεξφηεξα θαη ζνβαξφηεξα θξηηήξηα ειέγρνπ νκνηφηεηαο ησλ πφιεσλ ηνπ θφζκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ζε απηέο. Αιιά ζε κηα πξψηε πξνζέγγηζε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα παξαδερηνχκε πσο ην πξνζσλχκην απηφ εθθξάδεη θάπνηα ρνλδξηθή νκνηφηεηα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΠΙΝΑΚΑ ΔΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΝΤΜΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΗΜΑΙΑ Αγθόια Απφδνζε ηνπ νλφκαηνο ελφο ηνπηθνχ θπιάξρνπ ζηα Πνξηνγαιηθά. Αηγαίν Πηζαλψο απφ πξνειιεληθή ιέμε. «Κχκαηα», δειαδή ζάιαζζα. Αίγππηνο Πηζαλψο απφ πξνειιεληθή ιέμε. «Παξαζαιάζζηα ρψξα». Αϊλνύ Ηζαγελείο ηνπ βνξεηφηαηνπ λεζηνχ «Οη άλζξσπνη». Υνθάτλην ηεο Ηαπσλίαο. Δπηδνχλ αθφκα κεξηθέο ρηιηάδεο. Άκζηεξληακ Φπζηθή γεσγξαθηθή έλλνηα. «Αλάρσκα ζηνλ Πνηακφ Άκζηει». Αλδαινπζία Παξαθζνξά απφ ην φλνκα ησλ «Ννκάδεο». Βαλδάισλ. Αλόη Παιηφ φλνκα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ «Μεηαμχ (δπν) άιινηε Βνξείνπ Βηεηλάκ. πνηακψλ». Απζηξαιία Λαηηλνγελήο ιέμε πνπ «Νφηηα, λνηφγεηα» 19

20 ρξεζηκνπνίεζαλ νη Άγγινη γηα ηελ κέρξη ηφηε «Νέα Οιιαλδία». Απζηξία Δθιαηηληζκέλε απφδνζε ηεο γεξκαληθήο ιέμεσο Österreich. «Αλαηνιηθφ (γεξκαληθφ) βαζίιεην». Βαιθάληα Ζ νξνζεηξά ηνπ Αίκνπ. Σνπξθηθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη φξε ή νξνζεηξά. Βάξβαξνη Ολνκαηνπνηία απφ ην "κπνπξκπνπξ" πνπ αθνχγεηαη φηαλ νη μέλνη κηιάλ ηε δηθή ηνπο γιψζζα, πνπ αγλννχκε. Βηξκαλία Πηζαλή παξαθζνξά ηεο βηξκαληθήο ιέμεο «myanmar». Βόξλεν Παξαθζνξά ηνπ νλφκαηνο ηεο πφιεο Μπξνπλέη, πνπ έρεη δψζεη ην φλνκά ηεο θαη ζην νπιηαλάην Μπξνπλέη. Γξαηθνί Ιλδνθίλα Καιθνύηα Κακεξνύλ Παιαηφηεξν φλνκα ησλ Διιήλσλ. «...Οη θαινχκελνη ηφηε κελ γξαηθνί, λπλ δε Διιελεο» (Μεηεφροιογηθά, Αξηζηνηέινπο). Ίζσο πξνέξρεηαη απφ ηνπσλχκην. Λφγηα επηλφεζε γεσγξάθνπ ησλ αξρψλ ηνπ 19νπ αηψλα γηα λα νλνκάζεη ηελ ρεξζφλεζν πνπ είλαη κεηαμχ Ηλδίαο θαη Κίλαο. Ζ κεησηηθή ζεκαζία ηνπ άιινπ. «Οη δπλαηνί». Ίζσο πξνέξρεηαη απφ ηνπσλχκην. «Καηνηθία ηεο Θεάο Κάιη». «Γαξίδεο». ηε ζαλζθξηηηθή γιψζζα "Kali- Kata". Απφ ηηο γαξίδεο ή θαξαβίδεο πνπ πξφζεμαλ νη πνξηνγάινη, φηαλ έθηαζαλ ην 1471 ζηελ πεξηνρή. Σν φλνκα «πνηακφο ησλ γαξίδσλ» δφζεθε ζε έλα πνηάκη. Μεηά δφζεθε ζε νιφθιεξε ηε ρψξα απφ ηνπο Γεξκαλνχο. Καλάθ Οη ηζαγελείο ηεο Νέαο Καιεδνλίαο. «Οη άλζξσπνη». Κνπεγράγε Ζ ειιεληθή ιέμε πξνέξρεηαη απφ Ζ δαληθή ζχλζεηε ιέμε κεηαγιψηηηζε ηεο αληίζηνηρεο København ζεκαίλεη γαιιηθήο. «Δκπφξσλ Ληκάλη». Ληβεξία Liberia: Ηδξχζεθε απφ «Υψξα ησλ ειεπζεξσκέλνπο αθξνακεξηθάλνπο. Διεχζεξσλ». Μάιηα Απφ ηελ ειιεληθή νλνκαζία Μειίηε, Πξνέξρεηαη απφ ξίδα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε θπζηθνγεσγξαθηθή πνπ ζεκαίλεη ηεο κνξθή. «βξαρψδεο χςσκα». 20

21 Μαξηάλλεο Νήζνη Μίζηγθαλ Δθεί ν Δηξεληθφο Ωθεαλφο έρεη ην κεγαιχηεξν βάζνο ηνπ. Απφ ην φλνκα ηεο ηζπαλίδαο βαζίιηζζαο Μαξίαο Άλλαο. Πφιε θαη Λίκλε ησλ ΖΠΑ, απφ ηλδηάληθε ιέμε. Μόλαρν Απφ ηνπο κνλαρνχο πνπ απνζήθεπαλ ην αιάηη πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην άιηζκπνπξγθ. (= αιαηφβνπλν). Μπαληνύ Πνιωλία Ρίν Ιαλέηξν όθηα Όινη ζρεδφλ νη καχξνη ιανί ηεο Τπνζαραξηθήο Αθξηθήο. Απφ ηελ πνισληθή ιέμε pole. Αληηζηνηρεί ζην αλάγιπθν ηεο ρψξαο Οη πνξηνγάινη πνπ αλαθάιπςαλ ηελ πεξηνρή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1504 λφκηζαλ φηη ν θφιπνο ήηαλ εθβνιέο πνηακνχ! Ολνκάζηεθε έηζη απφ ην 16ν αη. απφ ηε κλεκεηψδε εθθιεζία Αγία νθία. «Μεγάιε ιίκλε». «Οη άλζξσπνη». «Πεδηάδα, ρψξα». πεδηλή Rio de Janeiro = «Πνηακφο ηνπ Γελάξε». (Αγία) νθία. Σαϊιάλδε «Υψξα ησλ Διεχζεξσλ». «Υψξα ησλ Διεχζεξσλ». Σέμαο Με απηή ηε ιέμε ππνδέρηεθαλ ηνπο πξψηνπο Ηζπαλνχο νη Ηλδηάλνη ελφο ρσξηνχ. Ο ραηξεηηζκφο ζεσξήζεθε, απφ παξεμήγεζε, φηη ήηαλ ην φλνκα ηεο πεξηνρήο. «Φίινη». Σνπξθία Υψξα ησλ «Σνχξθσλ». Καηά κηα άπνςε "turk" ζεκαίλεη δχλακε. Φηιηππίλεο Ολνκάζηεθαλ έηζη πξνο ηηκήλ ηνπ. ηζπαλνχ βαζηιηά Φηιίππνπ ηνπ Β'. Υαξηνύκ Πξσηεχνπζα ηνπ νπδάλ πνπ «Πξνβνζθίδα βξίζθεηαη ζηελ ηξηγσληθή γιψζζα ειέθαληα». γεο κεηαμχ Λεπθνχ θαη Κπαλνχ Νείινπ. Β. ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΩΝΤΜΙΩΝ Πόιε - Υώξα Αζήλα Πξνζωλύκην - Μάηη ηεο Διιάδαο - Ηνζηεθέο άζηπ. 21

22 Δπίζεκαίλεηαη επίζεο ε ρξήζε ηεο Αζήλαο ζε πνιιέο εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ «Κφξδνβα, ε Αζήλα ηεο Γχζεο», «Δδηκβνχξγν, Αζήλα ηεο θσηίαο» θ.ιπ. Αιθαηξάδ - Σν Νεζί - Νεζί ηνπ πειεθάλνπ (απφ ηε ζεκαζία ηεο αξαβηθήο ιέμεο "αιθαηξάδ") - Νεζί ηνπ αγχξηζηνπ. Δδηκβνύξγν - Αζήλα ηνπ Βνξξά - Πχξγνο ησλ παξζέλσλ - Πφιε ησλ παιαηηψλ - χγρξνλε Αζήλα - Βνπλφ ηεο ζιίςεο - Βαζίιηζζα ηνπ Βνξξά. Ιξιαλδία - Αρίιιεηνο πηέξλα ηεο Αγγιίαο - καξάγδη ηεο Δπξψπεο - Αγία Νήζνο - Νεζί ησλ Αγίσλ - Νεζί ηεο παηάηαο - Λπθνλήζη Κίλα - Οπξάληα απηνθξαηνξία - Οιάλζηζηε ρψξα 中 国 - Πεηλαζκέλνο δξάθνο - Κνηκηζκέλνο γίγαληαο - Μέζν βαζίιεην (είλαη ε εηπκνινγία ηνπ νλφκαηνο ηεο Κίλαο, φπσο απνδίδεηαη κε θηλεδηθνχο ραξαθηήξεο, βι. αξηζηεξά). Κόξηλζνο - Φσο ηεο Διιάδαο - Παξίζη ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ Μπνξληό - Οίθνο ηνπ Οίλνπ νκαιία - Κέξαο ηεο Αθξηθήο (ιφγσ ηεο ραξηνγξαθηθήο νκνηφηεηαο κε θέξαο) Υνλγθ-Κνλγθ - Σξάπεδα ηεο κηζήο αλζξσπφηεηαο. Δθηά δξάθνη - Λέγεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ εμήο ρσξψλ: Ηλδνλεζία, Μαιαηζία, Νφηηα Κνξέα, ηγθαπνχξε, Σατβάλ, Σατιάλδε θαη Υνλγθ-Κνλγθ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ Gaston Bachelard, La poétique de l'espace, Quadrige/PUF, 1981,, ζει. 92, 199. Alfred Gell, «The Landscape of Forest», ζην Eric Hirsch and Michael O Hanlon (Ed.), The Anthropology of Landscape, Clarendon 22

23 Press-Oxford, 1995, ζει Αrthur Guest, Man and Landscape, Heinemann, 1978 Cyrus H. Gordon, Before Columbus, London, Francis Hitching, Petite encyclopédie des grands mystères du monde, Albin Michel, 1978, ζει Le Monde/Voyages, «Terres d'asies», Samedi 8 octobre 1994, ζει.i-xvi Serge Losique, Dictionnaire étymologique des noms de pays et de peuples, Editions Klincksieck, Harold S. Sharp, Handbook of Geographical Nicknames, London, 1980 David E. Sopher, «The Structuring of Space in Place Names and Words of Space», ζην Humanistic Geography, Ed. by David Ley & Marwyn S. Samuels, Croom Helm, London, 1978, ζει The Unesco Courier, Οθη. 1989, αθηέξσκα "Μλήκεο Γξφκσλ". UN Glossary, No 330, 1991 UN Glossary, No 345, 1993 US Board on Geographic Names, θπιιάδην ηνπ BGN Βαγγέιεο Απδίθνο, «Ζ απνηχπσζε ησλ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ γεγνλφησλ ζηελ νλνκαηνζεζία ησλ νδψλ ηεο Πξέβεδαο», ζην Πρεβεδάληθα Χροληθά, Δηνο Ε, Σεχρνο 24, ζει ΔΤΔ, Λεμηθφ ησλ Γήκσλ, Κνηλνηήησλ θαη Οηθηζκψλ ηεο Διιάδνο, Αζήλαη, 1984 Γηάλλε Κακπνπξφπνπινπ, «Γήκνη ρσξίο "πηζηνπνηεηηθά γελλήζεσο"», Η Καζεκερηλή, Νίθνο Κεξακίδαο, Οη δήκνη αλαδεηνχλ ηηο ξίδεο ηνπο, Ζ Καζεκεξηλή, Νηθ. Γ. Κνληνζφπνπινο, «Graecia ή Hellas», Αληί, η. 576, ζει Νηθ. Γ. Κνληνζφπνπινο, L influence du français sur le grec, Athènes,1978 ηέιηνο Κνχινγινπ, Άπφ Αλαηοιή, Νέα χλνξα, ρ.έ,έ. Ο Δρόκος, Σεχρνο 17-18, Γεθ. 83, Ρφδνο, ζει Π.Γ 312/1982, 313/1982, Μεηνλνκαζίεο ζην Ννκφ Γσδεθαλήζνπ θαη ζην Ννκφ Ησαλλίλσλ, ΦΕΚ 112/1982, η.α. Κ. Μ. νθνχιε, Β. Νηαιάθνπ, Ζ "Νεζησηηθφηεηα" ζηελ Πνίεζε ηνπ Διχηε, ζηα Αηοιηθά Φύιια, Υξ. Ε, Σεχρνο 27, Οθη. 1002, ζει Γ.Π.αββίδεο, «Ζ εζληθή καο ανξηζηία», επηθπιιίδα ζτα Νέα, Υξ. αξηδεηάθεο, (Δπηζηνιή), Αληί, η. 579, ζει

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα