ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΩΝ Απόζπαζκα από ην βηβιίν: Γηάλλεο Ρέληδνο Ανθρωπογεωγραφία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΩΝ Απόζπαζκα από ην βηβιίν: Γηάλλεο Ρέληδνο Ανθρωπογεωγραφία"

Transcript

1 ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΩΝ Απόζπαζκα από ην βηβιίν: Γηάλλεο Ρέληδνο Ανθρωπογεωγραφία Σα ηνπσλχκηα απνηεινχλ, φπσο έρεη εηπσζεί, κηα έθθξαζε ηεο ζπκθσλίαο ησλ αλζξψπσλ κε ηνχο ηφπνπο. Με ην ηνπσλχκην, αλαγλσξίδεηαη θαη δειψλεηαη φηη θάπνην αλώλσκο θοκκάηη ηοσ θσζηθού τώροσ έγηλε επώλσκος αλζρφπηθός ηόπος. Καη' απηή ηελ έλλνηα έλα αληηθείκελν ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο θηινινγίαο, πνπ είλαη βαζηθά ε ελαζρφιεζε κε ηα ηνπσλχκηα θαη ηα αλζξσπσλχκηα, κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη πεδίν αλζξσπνγεσγξαθηθήο πξνζέγγηζεο. Αλ ζηελ πξνζέγγηζε απηή ζπκπεξηιάβνπκε ηα γεσγξαθηθά νλφκαηα φισλ ησλ γήηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ρσξψλ, ησλ ιαψλ θ.ιπ. γίλεηαη θαλεξφ φηη ε «γεσλπκηθή» αλάιπζε είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο. Δμάιινπ, ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο ηεο πξψελ Γηνπγθνιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο (πγγμ ή FYROM), πνπ πξφβαιε μαθληθά ζηελ επηθαηξφηεηα, έδεημε κε παξαζηαηηθφ παηδαγσγηθφ ηξφπν πφζε ζεκαζία απνδίδνπλ ηα θξάηε θαη νη ιανί ζε έλα δήηεκα πνπ απφ γισζζηθφ (πνπ κνηάδεη) γίλεηαη γεσγξαθηθφ θαη γεσπνιηηηθφ (φπσο ηα ζχλνξα ή ε νηθνλνκία). ην κάζεκα πνπ αθνινπζεί ζα δνζνχλ κεξηθά ζηνηρεία απφ ην ρψξν ησλ γεσγξαθηθψλ νλνκάησλ κε ζθνπφ λα επαηζζεηνπνίεζεί ν αλαγλψζηεο ζηε ζρεηηθή πξνβιεκαηηθή. Υσξίο λα ην ππελζπκίδνπκε ξεηά ζε θάζε ζεκείν, κε ηε ιέμε ηνπσλχκηα ελλννχκε γεληθφηεξα ηα γεσλχκηα, δειαδή ηνπσλχκηα, πδξσλχκηα, νξεσλχκηα θαη άιια εδαθσλχκηα ή απιά ζεζεσλχκηα. ΓΛΩΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΔΩΝΤΜΙΑ Γηα έλα παηδαγσγηθφ ζέκα πνπ είλαη θαηά βάζε αλζξσπνινγηθφ-πνιηηηζηηθφ θαη πνπ άπηεηαη ηεο γεσλπκίαο, ην φλνκα ησλ Κπθιάδσλ πνπ «θπθιψλνπλ» ηελ αξραία ηεξή λήζν ηεο Γήινπ, ζα κπνξνχζε λα καο έξζεη ακέζσο ζην κπαιφ. Ζ πξνθαλήο εηπκνινγία (θχθινο-κπθιάδεο), ν κπζηηθηζκφο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεξνχ απηνχ ρψξνπ θαη ε παξάδνζε πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ απνηεινχλ ζνβαξά αλζξσπνινγηθά θαη αλζξσπνγεσγξαθηθά θίλεηξα γηα έξεπλα. Μηα πηπρή είλαη γεσπνιηηηθή, αθνχ ε Γήινο ήηαλ θαη έδξα ηεο «Γειηαθήο πκκαρίαο», άξα ζηνηρείν θαη ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο. Ωζηφζν ηελ πξνζνρή ζα πξνζειθχζνπλ εδψ άιια ελδηαθέξνληα ζηνηρεία: ε έλα άκεζν γισζζνινγηθφ επίπεδν πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα πην πνιιά νλφκαηα ησλ λεζηψλ λεζσλχκηα (Άλδξνο, Σήλνο, ίθλνο θαη φρη κφλν ζηηο Κπθιάδεο) πεξηέρνπλ ζηελ θαηάιεμε έλα φκηθξνλ. Μήπσο απηφ είλαη ν θνξέαο ηεο έλλνηαο «λεζί»; Ζ παξαηήξεζε δελ είλαη θαζφινπ πξσηφηππε αθνχ, γηα παξάδεηγκα ζηε δαληθή γιψζζα, έλαο παξφκνηνο θζφγγνο θαη έλα παξφκνην γξάκκα (ø) απνηεινχλ ηε κνλνγξάκκαηε ιέμε πνπ ζεκαίλεη «λεζί». (Σν βξίζθνκε, γηα παξάδεηγκα, ζην φλνκα Φεξφεο Νήζνη: Færøer = Fær-ø-er = 1

2 Πξνβαην-λήζη-α ή Μαθξν-λήζη-α, ζηα δαληθά, φπνπ -er είλαη ε θαηάιεμε ηνπ πιεζπληηθνχ). ε έλα άιιν επίπεδν πξνζέγγηζεο, ζα κπνξνχζακε αθφκα λα αλαξσηεζνχκε γηαηί ηα λεζσλχκηα κνηάδνπλ λα είλαη αξζεληθνχ γέλνπο κε ηε ραξαθηεξηζηηθή θαηάιεμε ζε -ος. Βέβαηα ζηε ζχγρξνλε γιψζζα ε θαηάιεμε απηή έρεη ζπληεξεζεί απφ ηε ιφγηα παξάδνζε θαη ηελ θαζαξεχνπζα. Ζ θπζηνινγηθή εμέιημε ήηαλ πξνο ην ζειπθφ γέλνο, φπσο ην βιέπνπκε ζηνλ ηίηιν ηνπ ζνισκηθνχ έξγνπ «Ζ Γπλαίθα ηεο Εάθπλζνο», δειαδή: ε Εάθπλζν, ηεο Εάθπλζνο. Ζ ιέμε «λεζάθη» πνπ φιν θαη ζπρλφηεξα αθνχκε, ζα κπνξνχζε θαη απηή λα απνηειέζεη έλα ζηνηρείν ζηελ γισζζηθή αλζξσπνινγηθή έξεπλά καο ηεο γεσλπκίαο. Σί εθθξάδεη ην ππνθνξηζηηθφ κε ηελ θαηάιεμε -άθη; Σελ αληίιεςε θάπνηνπ κηθξνχ κεγέζνπο εθ κέξνπο ησλ ίδησλ ησλ λεζησηψλ ή ηε ζπκπάζεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Αηηηθνχ Λεθαλνπεδίνπ γηα ηνλ ηφπν ησλ δηαθνπψλ ηνπο; Ζ «κηθξφηεηα» είλαη 1) έλα αληηθεηκεληθφ γεσγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ (απφ απηά πνπ ζπληζηνχλ ηε «λεζφηεηα») ή 2) θαζεκεξηλφ ξηδσκέλν βίσκα ηνπ αλζξψπνπ πνπ δεη ζην λεζί (θαη έρεη λα θάλεη κε ηε «λεζησηηθφηεηα»); Πνηα απφ ηα γισζζηθά ζηνηρεία απηά εθθξάδνπλ θάπνηα «γλσζηηθή δνκνιφγεζε ηνπ ρψξνπ»; ηελ αλζξψπηλε γιψζζα ππάξρνπλ γεληθνί θαζνιηθνί ραξαθηήξεο (universals) πνπ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ θάπνηα γλσζηηθή δνκνιφγεζε ηνπ ρψξνπ. Γειαδή αλ αληηιακβαλφκαζηε φινη νη άλζξσπνη θαη ζε φινπο ηνπ ηφπνπο θάπνηεο ρσξηθέο δνκέο, κπνξνχκε κε ηε γιψζζα καο φπνηα θαη άλ είλαη λα ηηο απνδψζνπκε. Γηα παξάδεηγκα ζε θάζε αλζξψπηλε γιψζζα ππάξρεη ε αληίζεζε «εδψ-εθεί», φπσο ππάξρεη θαη ε αληίζεζε ηνπ «ηψξα-άιινηε». ηα γαιιηθά κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε θαη έλαλ πηζαλφ θσλεηηθφ ζπκβνιηζκφ ζηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο ici-là. Σν ici (εδψ) πεξηέρεη ην θζφγγν /i/ γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη κηθξφ άλνηγκα ηνπ ζηφκαηνο, ελψ ην là πεξηέρεη ην θζφγγν /a/ γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη κεγάιν άλνηγκα. Δχθνια κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη γηα ην «εδψ-θνληά» καο δελ ρξεηάδεηαη δπλαηή θσλή, ελψ γηα ην «εθεί-καθξπά» ρξεηάδεηαη. Αλάινγα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ θαη κε ην αγγιηθφ δεπγάξη this (απηφ εδψ) θαη that (απηφ εθεί πέξα). O θσλεηηθφο ζπκβνιηζκφο πνιχ ιίγν ρξεζηκεχεη ζηε αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Ο «κηθξννξγαληζκφο», κε ηα πεξηζζφηεξα γξάκκαηα απφ ηε «θάιαηλα», είλαη βαξχηεξε ιέμε. Ωζηφζν πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε κηα έξεπλα φπνπ δεηήζεθε «κεηαμχ ησλ πφιεσλ Τκέιε, Αξαθ θαη Υηνπκπ (κηαο θαληαζηηθήο ρψξαο) λα επηζεκαλζεί ε πξσηεχνπζα», ε εχερε θαη θαινγξακκέλε κε χςηινλ Τκέιε ζεσξήζεθε ε πην πηζαλή. Με ηε ινγηθή απηή ζα κπνξνχζακε λα αλαδεηήζνπκε θάπνηα ζρέζε αληίζεζεο, γηα παξάδεηγκα, αλάκεζα ζηε Λάξηζα θαη ηνλ Πχξγν. Ζ ιέμε ιάρηζα ίζσο παξαπέκπεη ζε κηα ήξεκε ζειπθφηεηα (ι-α, ζ-α), ελψ ή ιέμε πύργος ζα εθθξάδεη ηελ επηζεηηθή αλδξνπξέπεηα (ξ-γ) 2

3 Πέξα απφ ηνπο θαζνιηθνχο γισζζηθνχο ραξαθηήξεο θαη ην θσλεηηθφ ζπκβνιηζκφ πνπ κπνξεί λα εθθξάδνπλ ζηνηρεία απφ ηε δνκνινγεκέλε αληίιεςε ηνπ ρψξνπ, ε ζεκαζία ησλ ηνπσλπκίσλ δειψλεη, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, κηα ηαμηλφκεζε νκφινγε πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ην δεπγάξη ηνπσλπκίσλ «θάκπνο-θνξπθή» εθθξάδεη κηα απηνλφεηε πςνκεηξηθή ζρέζε. Απηφ επαιεζεχεηαη θαη ζηαηηζηηθά, αλ δειαδή ζπγθξίλνπκε ην κέζν φξν ηνπ πςνκέηξνπ ησλ ηφπσλ πνπ, ζηε Διιάδα, νλνκάδνληαη θάκπος θαη ησλ ηφπσλ πνπ νλνκάδνληαη θορσθή. Ζ ζρέζε είλαη 230 m / 600 m. Ο Alfred Gell, ζε κηα ζεηξά απφ εξγαζίεο ηνπ, επηρεηξεί λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ηε ζρέζε αξζξσηηθνχ/θσλεηηθνχ ζπκβνιηζκνχ θαη γεσλπκίαο κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηνπο Umeda ηεο Παπνχα - Νέαο Γνπηλέαο. Τπνζηεξίδεη φηη ζε κεξηθέο γιψζζεο πνπ νκηινχληαη ζε ππθλά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, φπνπ ζαθψο ππεξηζρχνπλ ε αθνή θαη ε φζθξεζε ζηελ φξαζε (θαη κάιηζηα γηα κεγάιεο απνζηάζεηο), παξαηεξνχληαη ραξαθηεξηζηηθά θαηλφκελα θσλεηηθνχ ζπκβνιηζκνχ. ηνπο Umeda, γηα παξάδεηγκα, ηα θαηληαθά ζχκθσλα φπσο ην /d/ θαη ην /t/ εθθξάδνπλ ηε «θεληξηθφηεηα», ελψ ηα ππεξσηθά φπσο ην /g/ θαη ην /k/ εθθξάδνπλ ηελ «πεξηθεξεηαθφηεηα». Αθφκα, ζηε ιέμε sis πνπ ζεκαίλεη βνπλφ, ν επαλαιακβαλφκελνο ζπξηζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ /s/ θαη ην θιεηζηφ θσλήελ /i/ ζπλδένληαη κε ραξαθηήξεο ησλ βνπλψλ ηνπ ρψξνπ φπνπ δνπλ νη Umeda θαη εκθαλίδνληαη θαη ζε άιιεο ιέμεηο πνπ δειψλνπλ παξφκνηνπο ραξαθηήξεο. Ζ ιέμε awsis, ζηε νπνία νη θζφγγνη /aw/ πξνθέξνληαη έηζη ψζηε ην πνιχ αλνηρηφ /a/ λα «θξελάξεη» πάλσ ζην /w/, ζεκαίλεη απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα αληηιεθζνχκε αλ αλαιχακε εηπκνινγηθά ηε ιέμε: «θξάγκα βνπλψλ». ε θαζαξά θπζηθν-αλζξσπνινγηθφ θαη ζσκαηνινγηθφ επίπεδν κηα γεληθή αίζζεζε ηνπ ρψξνπ πνπ ζα απνηεινχζε θαη ηε βάζε γηα κηα δνκνιφγεζή ηνπ κπνξεί λα πξνέιζεη 1) απφ ην πεδίν βαξχηεηαο, πνπ καο δίλεη ηε δηεχζπλζε πάλσ-θάησ (ηεο θαηαθνξχθνπ), 2) απφ ηε θαηλνκεληθή θίλεζε ηνπ ήιηνπ κε ηελ αλαηνιή (Αλαηνιή) θαη ηε δχζε (Γχζε) θαη 3) απφ ην γεσκαγλεηηθφ πεδίν πνπ καο δίλεη ηε δηεχζπλζε ηνπ Βνξξά. Ζ αίζζεζε ηνπ «πάλσ-θάησ» είλαη πξάγκαηη γλσζηή θαη θπξίαξρε ζην αλζξψπηλν είδνο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ φξζηα ζέζε θαη ηελ πηψζε. ε θάπνηα επνρή ηεο εμέιημήο καο, ε θπξηφηεξε αηηία ζαλάηνπ ήηαλ ε πηψζε απφ ηα δέλδξα. Αληίζεηα ν Βνξξάο θαη ηα άιια ζεκεία ηνπ Οξίδνληα δελ απνηεινχλ έλα γεληθφ θαη θαζνιηθφ πιαίζην νλνκαηνζέηεζεο ηνπ ρψξνπ. Γη' απηφ θαη ε γεσλπκία ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ θαηαθφξπθν παξά κε ηα ζεκεία ηνπ Οξίδνληα. Αλ ζέιακε λα πεξηνξηζηνχκε ζηελ ειιεληθή ηνπσλπκία, ηα επηξξήκαηα άλσ θαη θάησ πξνζδηνξίδνπλ εθαηνληάδεο ηνπσλχκηα, ελψ ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα βξίζθνληαη κφλν ζε ειάρηζηεο δηνηθεηηθέο νξηνζεηήζεηο. Σα «Βφξεηα πξνάζηηα» ηνπ Αηηηθνχ Λεθαλνπεδίνπ απνηεινχλ κηα ζπάληα πεξίπησζε ειιεληθήο νλνκαηνζεζίαο κε ρξήζε ζεκείνπ ηνπ νξίδνληα. εκεηψλνπκε πσο ην «άλσ» ελλνεί πνιιέο θνξέο θαη «πέξα» «εθείζελ». Ο David Sopher παξαηεξεί φηη ην θηλέδηθν ηνπσλπκηθφ ζχζηεκα αληιεί πνιιά 3

4 απφ ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ηνπ νξίδνληα. Ίζσο νη Κηλέδνη είραλ επηζεκάλεη πψο ηα θηλέδηθα θνπηάιηα απφ «νπηή γε» (ςεκέλνο πειφο), φηαλ ηα ζηξηθνγχξηδαλ ζαλ «ξνπιέηα» πάλσ ζην ηξαπέδη, ζηακαηνχζαλ ζε νξηζκέλεο ζέζεηο «πξνζαλαηνιηζκέλα» πξνο ην Βνξξά. Γίλνληαλ δειαδή ππμίδεο. Σα νλφκαηα Πεθίλν θαη Ναλθίλ (ή Ναλθίλγθ) εηπκνινγνχληαη σο «Πξσηεχνπζα ηνπ Βνξξά» θαη «Πξσηεχνπζα ηνπ Νφηνπ». Υσξίο λα θχγνπκε απφ ηνλ αλζξσπνγεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Άπσ Αλαηνιήο, ε ηαπσληθή πξσηεχνπζα Σφθην εηπκνινγηθά ζεκαίλεη «πξσηεχνπζα ηεο Αλαηνιήο». Απφ ηηο δπηηθέο γιψζζεο, ππνζηεξίδεη ν ίδηνο εξεπλεηήο, νη αγγινζαμνληθέο γιψζζεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα απφ φηη νη λενιαηηληθέο. Βέβαηα ην δήηεκα πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ην θαηά πφζν θάπνηα ηνπσλχκηα είλαη ιατθά θαη παξαδνζηαθά ή έρνπλ πιαζηεί απφ ινγίνπο θαη ηε δηνίθεζε ή ηηο ζηξαηησηηθέο γεσγξαθηθέο ππεξεζίεο. Πέξα απφ ηε ρξήζε ησλ ζεκειησδψλ δηεπζχλζεσλ ζην ρψξν, αλζξσπνινγηθή ζεκαζία έρεη επίζεο θαη ε χπαξμε θαη δεκηνπξγία νλνκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ππφςε θαη άιινπο γεληθνχο ηνπνινγηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ ρψξνπ. Γηα παξάδεηγκα ην κέζν θαη ην θέληξν, φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη άλζξσπνη. Δπίζεο, ζε ζρέζε κε κηα επζεία φπσο ε αθηή, είλαη ελδηαθέξνλ λα αλαδεηεζεί ή χπαξμε ηνπσλπκίσλ πνπ λα δειψλνπλ ην «πξνο ηελ αθηή» ή «απφ ηελ αθηή». Αθφκε, ζε έλα λεζί, αο πνχκε θπθιηθφ, ζα είρε αλζξσπνινγηθή αμία σο πξνο ηε δνκνιφγεζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ θάηνηθφ ηνπ αλ αλαθαιχπηακε ηνπσλχκηα ή γεσλπκηθέο εθθξάζεηο πνπ λα δείρλνπλ ηε ζρέζε κε ην ρψξν σο αθηηληθή (θεληξνκφιν ή θπγφθεληξε) θίλεζε θαη πεξηκεηξηθή (δεμηφζηξνθε ή αξηζηεξφζηξνθε) θίλεζε. Ο γάιινο επηζηεκνιφγνο Gaston Bachelard ( ) ζην βηβιίν ηνπ Η ποηεηηθή ηοσ τώροσ θάλεη πνιιαπιέο θαη βαζηέο αλαδεηήζεηο ζε ηέηνηα ζέκαηα, φρη βέβαηα ζε ζρέζε κε ηα ηνπσλχκηα αιιά ζε ζρέζε κε ηελ ελζπλείδεηε ή φρη δνκνινγίζηκε αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ηφπσλ, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηελ πεδνγξαθία θαη ηελ πνίεζε. ηε «δηαιεθηηθή ηνπ έμσ θαη ηνπ κέζα», πνπ είλαη ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ πην πάλσ βηβιίνπ, παξαζέηεη απφζπαζκα απφ θείκελν κε ηηο εκπεηξίεο ελφο ζπγγξαθέα ζηελ απέξαληε πάκπα ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο: «Μεηά από ηόζο ποιύ άιογο [= ηππαζία] θαη ηόζε ειεσζερία, θαη κεηά από ηόζολ ορίδοληα ποσ έκελε πάληα ίδηος τφρίς λ' αιιάδεη, παρά ηολ απειπηζκέλο θαιπαζκό, ε πάκπα έπαηρλε γηα κέλα ηελ όυε θσιαθής, απ' ηης άιιες πηο κεγάιες». Μηα ηέηνηα δηαπίζησζε γηα ηε ζρεηηθφηεηα ηεο αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ηφπσλ καο θέξλεη ζην λνπ απηφ πνπ γξάθεη ν Βίθησξ Οπγθφ ζηελ Παλαγία ηφλ Παρηζίφλ θαη πνπ παξαζέηεη πάιη ν Bachelard: «Γηα ηολ Κοσαζηκόδο ο θαζεδρηθός λαός ήηαλ ηο ασγό, ε θφιηά, ηο ζπίηη, ε παηρίδα, ηο Σύκπαλ». Ίζσο πξέπεη εδψ λα ζπκεζνχκε ηελ πεξίθεκε εκηηειή εθθιεζία Sagrada Familia ηνπ Gaudi ζηε Βαξθειψλε πνπ ελψλεη, άζηεγε θαη εκηηειήο θαζψο είλαη, ην κηθξφ 4

5 «κέζα» κε ην απέξαλην «έμσ». Ζ, λα θέξνπκε ζην λνπ καο, θαη κεξηθνχο πίλαθεο ηνπ Ρελέ Μαγθξίη. Οκσο γηα ηα δεηήκαηα ηεο ηνπσλπκίαο, πνπ καο ελδηαθέξνπλ εδψ, απηή ε ζρεηηθφηεηα ζηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ πνπ δηαπηζηψλνπκε έρεη ηελ εμήο ζεκαζία: Σνπσλχκηα ησλ νπνίσλ ην θαλεξφ ή εηπκνινγηθφ πεξηερφκελν είλαη θάπνην θπζηθφ, γεσγξαθηθφ ή πιεζπζκηθφ κέγεζνο δελ είλαη βέβαην φηη αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξά κφλν ζρεηηθά. Ζ πεξίπησζε «Πάξνο-Αληίπαξνο» είλαη έλα σξαίν παξάδεηγκα αθξηβνχο νλνκαηνινγίαο αιιά απφιπηα «παξνθεληξηθφ». Πφζν αλεμάξηεηε θαη ππεξήθαλε είλαη ε νλνκαηνδνζία ζην Μεγαλήζη ηεο Λεπθάδαο! Πφζν κεγάιν φκσο είλαη απηφ ην κηθξφ λεζί; Αλ ηα Νεζηά Άληακαλ ήηαλ κόλν δύν, ε νλνκαζία κε ρξήζε ηωλ ιέμεωλ «Βόξεηα» θαη «Νόηηα» Νήζνο ζα ήηαλ αξθεηή. Δπίζεο κε ηελ επηπιένλ ρξήζε ηεο ιέμεο «Κεληξηθή» Νήζνο Άληακαλ ζα ξπζκηδόηαλ ην δήηεκα ηνπ νλόκαηνο ηνπ κεζαίνπ λεζηνύ. Όκωο ε ύπαξμε θαη ηέηαξηνπ κηθξόηεξνπ λεζηνύ επηβάιιεη ηε ρξήζε ελόο αθόκα επηζέηνπ «Μηθξή». Αιιά ην λεζί απηό είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην «λόηην» πνπ, κάιηζηα, αθνύ πξνζηίζεηαη ωο ηέηαξην, αλαηξέπεη ηελ έλλνηα ηνπ κεζαίνπ, ηεο «Κεληξηθήο Νήζνπ», αθνύ παύνπλ λα είλαη κνλά θαη γίλνληαη δπγά. Σα νλφκαηα ησλ (κεγαιχηεξσλ) Νήζσλ Άληακαλ απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα ησλ δπζθνιηψλ κηαο αληηθεηκεληθήο νλνκαηνδνζίαο. Τπνγξακκίδνπκε εδψ ην εμήο: Αλ ηα νλφκαηά ηνπο ήηαλ απνηέιεζκα κηαο βησκαηηθήο ζπλαίζζεζεο «βνξεηφηεηαο», «κηθξφηεηαο» θ.ιπ., ζα είρακε έλα σξαίν παξάδεηγκα «γλσζηηθήο δνκνιφγεζεο ηνπ ρψξνπ» κε αλάδεημε ζρέζεσλ, δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ ίζσο πξνεξρφηαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ή ηνπο 5

6 πξψηνπο νηθηζηέο (επνίθνπο). Σα επίζεηα φκσο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ρσξίο ακθηβνιία ρξήζηκεο δηνηθεηηθέο ή ιφγηεο επηλνήζεηο. Σειεηψλνληαο ην κέξνο απηφ ζεσξνχκε ρξήζηκν λα επηζεκάλνπκε : 1) Πφζν πεξίεξγε είλαη ε εηπκνινγηθή ζρέζε ηεο αγγιηθήο ιέμεο North (Βνξξάο) κε ηηο αξραίεο ειιεληθέο ιέμεηο λέρζε (θάησ) θαη λέρηερος (θαηψηεξνο) θαη 2) Πφζν πεξίεξγε είλαη ε ραξηνγξαθηθή επζπγξάκκηζε ησλ πφιεσλ πνπ πεξηέρνπλ ηε ηλδνεπξσπατθή ξίδα ales (φπσο ζηε ιέμε Διεπζίλα). Βι ράξηε. Ναη. Σα νλφκαηα έρνπλ θάπνηα ζρεηηθή ηζηνξηθή αμία. Όκσο πφζν ρσξηφ (= Dorf) είλαη ην Düsseldorf, απηή ε σξαία πφιε ηεο Γεξκαλίαο; Ο γάιινο θηιφινγνο Xavier Guichard (Ξαβηέ Γθηζάξ) ζην έξγν ηνπ Eleusis Alesia (1936), φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη 555 ράξηεο, επεζήκαλε ηελ παξνπζία ζηνλ επξσπατθφ γεσγξαθηθφ ρψξν πνιπάξηζκσλ ηνπσλπκίσλ κε θνηλή ηε ξίδα -ales ηα νπνία αληηζηνηρνχζαλ ζηα εμήο ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (l) ηνπίν κε ιφθν, πνηάκη θαη πεγάδη, θαη (2) ππαγσγή ζε κεξηθέο επζείεο. Σν γθξίδν νξζνγψλην ηεο εηθφλαο παξαπέκπεη γηα ηα πνιπάξηζκα γαιιηθά ηνπσλχκηα ζε άιιν ράξηε. ην ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ επζεηψλ βξίζθεηαη n πφιε Alaise. Βι. θαη ηελ επφκελε εηθφλα. 6

7 Θέζεηο κε ηνπσλχκηα Διεπζίλαο θαη Αιχζηαο ή Αιέζηαο αλαγλσξίδνληαη ζε πνιιέο εθηάζεηο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ θαη απνηεινχλ αληηθείκελν κηαο «κπζηηθήο» γεσγξαθίαο. Αο ζπκεζνχκε ηελ Διεπζίλα θαη ηα «ειεπζίληα κπζηήξηα». «Διεπζίλεο» ππήξραλ, θαηά ηνλ Γθηζάξ, δχν. Η ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ε πνιιέο ηλδνεπξσπατθέο γιψζζεο ε ιέμε "ζάιαζζα " απνδίδεηαη κε εηπκνινγηθά ζπγγελείο κεηαμχ ηνπο ιέμεηο φπσο mer (γαιι.), mare (ηηαι.), Море (ξσζ.), ελψ ε ειιεληθή ιέμε έρεη πηζαλψο πξνειιεληθή πξνέιεπζε. Αλάινγα ζπκβαίλνπλ θαη κε ηε ιέμε "λήζν" (λεζί) πνπ ζε πνιιέο επξσπατθέο γιψζζεο [isola (ηηαι.), isla (ηζπ.), island (αγγι.)] θαίλεηαη λα έρεη κηα θνηλή πξνέιεπζε μέρσξε απφ ηελ ειιεληθή (γηα ηελ νπνία παξάβαιε: λασς, λεύζης, 7

8 λήζζα, ιέμεηο πνπ φιεο ζπλδένληαη κε ην πγξφ ζηνηρείν θαη ελδέρεηαη λα παξαπέκπνπλ ζηε κνξθή ηνπ «Αξρηπειάγνπο» [= ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ] ζαλ επηπιεφλησλ φγθσλ). Αληίζεηα, ην φξνο (βνπλφ) παξνπζηάδεη νκνηφηεηα ζηα ειιεληθά θαη ηηο ζιαβηθέο γιψζζεο (ξσζ. Гора) φρη φκσο θαη ζηηο λενιαηηληθέο. Σέηνηεο παξαηεξήζεηο νδεγνχλ φηαλ αθνινπζνχληαη επαθξηβψο νη θαλφλεο ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο εζλνινγίαο ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο επαθέο ησλ ιαψλ θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Ο αξραηνιφγνο Cyrus Gordon, γηα παξάδεηγκα, βαζηδφκελνο ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ε ξίδα para ζε πνιπάξηζκα νλφκαηα πνηακψλ ηεο Ν. Ακεξηθήο (Παξαλά, Παξαγνπάεο, Παξατκπα, Παξαλάηκπα, θ.ά) θάλεη έλα ζπζρεηηζκφ κε ηνλ Δπθξάηε, ηνπ νπνίνπ ε κε εμειιεληζκέλε απφδνζε πεξηέρεη θαζαξά ηελ ίδηα ξίδα. Φηάλεη έηζη ζην ζπκπέξαζκα φηη πξν 6000 εηψλ ζα ππήξρε κηα ζρέζε αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ηεο Ν. Ακεξηθήο. ε γεληθφηεξε βάζε, νη γεσγξαθηθνί φξνη, ηα ηνπσλχκηα ή ε ζπζηεκαηηθή επαλάιεςε ησλ θαηαιήμεψλ ηνπο απνηεινχλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν δηαζηαχξσζεο ή απνθάιπςεο αλζξσπνγεσγξαθηθψλ θαη ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ο πίλαθαο πνπ δίλνπκε πην θάησ (ζε απφζπαζκα) επηηξέπεη ζηνπο κειεηεηέο ηεο ηζηνξίαο ηεο Μ. Βξεηαλίαο λα κειεηήζνπλ ηελ ηζηνξηθή δηαδνρή ησλ θαηαθηήζεσλ πνπ ππέζηε ν ρψξνο απηφο. ην ράξηε βιέπνπκε πσο είραλ θαηαιεθζεί θαη επνηθηζζεί δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Μ. Βξεηαλίαο πξηλ απφ ηνπο Ννξκαλδνχο. Γεληθά ε place-name investigation σο κέξνο ησλ place-name studies παξνπζηάδεη πνιιαπιφ αλζξσπνγεσγξαθηθφ ελδηαθέξνλ. 8

9 Με βάζε ηελ ηνπσλπκηθή έξεπλα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ν παξαπάλσ ράξηεο ησλ δηαδνρηθψλ θαηαθηήζεσλ πνπ ππέζηεζαλ ηα βξεηαληθά λεζηά κέρξη ηνπο Ννξκαλδνχο (1066). Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ξσκατθέο-ιαηηληθέο εθδνρέο. ΟΙ ΑΛΛΑΓΔ ΣΩΝ ΣΟΠΩΝΤΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑ ΔΞΩΝΤΜΙΑ ηα πιαίζηα ησλ ζεκεξηλψλ θξαηψλ ε έξεπλα ησλ ηνπσλπκίσλ δελ έρεη κφλν αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ. Έρεη θαη εηδηθφηεξε ζεκαζία. Πνιχ ζπρλά, απιά ηνπσλχκηα αιιά θαη νλφκαηα ρσξψλ αιιάδνπλ. Άιινηε πξφθεηηαη γηα θαζαξά ζπκβνιηθέο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνην εζληθφ ή εζλνηηθφ γφεηξν θαη άιινηε γηα ζηνρνζεηεκέλεο δξάζεηο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν εδαθηθφ γεσπνιηηηθφ ραξαθηήξα. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ ρσξψλ ηηο Αθξηθήο, είδακε καδηθέο κεηνλνκαζίεο: Εαΐξ (πξψελ Βειγηθφ Κνγθφ θαη κεηά πάιη Εαΐξ), Σαλδαλία (πξψελ Σαλγθαλίθα, καδί κε ηε λήζν Εαλδηβάξε), Γθάλα (πξψελ Υξπζή Αθηή), Μπέληλ (πξψελ Γαρνκέε), Εάκπηα (πξψελ Β. Ρνδεζία) θ.ά. Αο ζεκεησζεί φηη ε Νφηηα Αθξηθή, φπνπ πξφζθαηα ν καχξνο πιεζπζκφο απέθηεζε αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα, δε κεηέβαιε ην φλνκά ηεο ππέξ ηνπ νλφκαηνο Αδαλία, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο παξαδνζηαθφ νη θαηαπηεδφκελνη καχξνη θάηνηθνη. 9

10 Σν «Breitenbach» (Μπξάηηελκπαρ, γεξκ. Πιαησρύαθας) ηεο Αιζαηίαο κεηαθξάζηεθε απφ «εζληθηζηέο» ζε «Large-Rivière» (Λάξδ-ξηβηέξ, γαιι. Πιαησπόηακος). ην ρψξν ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, κεηά ηηο κείδνλεο πνιηηηθέο αιιαγέο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ 20νχ αηψλα, παξαηεξήζεθαλ κεξηθέο εχινγεο κεηνλνκαζίεο. Γηα παξάδεηγκα ην επίζεκν φλνκα ηεο Λεπθνξσζίαο, ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο μέλεο ρψξεο, δελ ζα πξνέξρεηαη πιένλ απφ ηε ξσζηθή απφδνζε (Μπηεινξνζίγηα) αιιά απφ ηε ιεπθνξσζηθή (Μπειαξνχο). Ζ πην ελδηαθέξνπζα αιιαγή, κε κεγάιε ζπκβνιηθή ζεκαζία, είλαη ε επαλαθνξά ηνπ παιαηνχ νλφκαηνο ηνπ Λέληλγθξαλη, δειαδή Αγία Πεηξνχπνιε. ηα ειιεληθά, πάλησο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξε ε απφδνζε Αγηνπεηξνχπνιε, αθνχ ην επίζεην "άγηνο" πξνζδηνξίδεη ην φλνκα Πέηξνο θαη φρη ηελ πφιε. Άιιεο αιιαγέο: Μαξηνχπνιε (πξψελ Εληάλνθ), Νίδλη Ννβγθνξφλη (πξψελ Γθφξθη, πξνο ηηκή ηνπ Μαμίκ Γθφξθη, πνπ γελλήζεθε εθεί), Δθαηεξίλκπνπξγθ (πξψελ βεξληιφθζθ).σα νλφκαηα Εληάλνθ θαη βεξληιφθ αλήθνπλ ζε πξνεμάξρνπζεο θπζηνγλσκίεο ηεο ζνβηεηηθήο ηζηνξίαο. Απφ πνιιά ρξφληα, πνιιά γλσζηά θηλεδηθά ηνπσλχκηα έρνπλ άιιε επίζεκε απφδνζε απφ απηή πνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχζακε ζηηο δηάθνξεο γιψζζεο. Γηα παξαδεηγκα ην Πεθίλν απνδίδεηαη επίζεκα ζηα αγγιηθά σο Beijing (πξνθέξεηαη "πεηγίλ") θαη φρη σο Peking ή Peiping. Δπίζεο ε Καληψλ απνδίδεηαη σο Guangzhou (Γθνπάλγθηζννπ) θαη φρη σο Canton. Ζ ίδηα ε Κίλα ιέγεηαη Zhongguo! Ζ Βηξκαλία έγηλε Burma θαη κεηά Myanmar, πνπ είλαη ην παξαδνζηαθφ ηεο φλνκα. Ζ Κευιάλε έγηλε ξί Λάλθα, πνπ είλαη δεθηφ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζηελ νπνία, πάλησο ππήξρε ην φλνκα Σαπξνβάλε. Σν εξψηεκα είλαη αλ κηα λεζησηηθή ρψξα πνπ αιιάδεη φλνκα σο θξάηνο, πξέπεη λα δηεθδηθεί θαη αιιαγή 10

11 ηνπ νλφκαηνο ηνπ λεζηνχ κε βάζε ηελ θπξίαξρε γιψζζα-εζλφηεηα. Σν άιινηε ηάκ είλαη ε ζεκεξηλή Σατιάλδε. Ζ ζεκεξηλή Σατβάλ (ή Σατνπάλ) είλαη ε άιινηε Φνξκφδα, πνπ ζεκαίλεη ζηα πνξηνγαιηθά, πνπ ήηαλ γιψζζα ηεο απνηθηνθξαηίαο, «φκνξθε» λήζνο. Ζ αιιαγκέλε δηεζλήο νλνκαζία ηεο πξψελ Bombay- Βνκβάεο Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ γίλεηαη ρξήζε φρη ηνπ επίζεκνπ ή γεληθά απνδεθηνχ νλφκαηνο αιιά ελφο άιινπ νλφκαηνο, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ έλλνηα εμσλχκην ή εμψλπκν. χκθσλα κε ηα Ζλσκέλα Έζλε (ΖΔ), «εμσλχκην είλαη έλα γεσγξαθηθφ φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα γιψζζα γηα κηα γεσγξαθηθή νληφηεηα πνπ θείηαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή (area) φπνπ ε γιψζζα έρεη επίζεκν θαζεζηψο θαη ην νπνίν δηαθέξεη απφ ην φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επίζεκε γιψζζα ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη ε γεσγξαθηθή νληφηεηα». Δίλαη θαλεξφ φηη, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, ην ιεμηιφγηφ καο, κε ιέμεηο φπσο Γεξκαλία (γεξκ., Deutschland), Γαιιία (γαιι. France), Κσλζηαληηλνχπνιε (ηνπξθ. Istanbul), βξίζεη απφ εμσλχκηα. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα επηζεκάλνπκε εδψ πσο ε Σνπξθία δηεθδίθεζε ηελ ακεηάθξαζηε ρξήζε ηεο ιέμεο «Istanbul» απφ φιεο ηηο γιψζζεο-ρψξεο, ελψ ε FYROM δηεθδηθεί ηε κεηαθξαζκέλε ρξήζε ηεο νλνκαζίαο ηεο ρψξαο. Γειαδή αλ ζε θάπνηα γιψζζα δηδάζθεηαη φηη ν Μέγαο Αιέμαλδξνο γελλήζεθε ζηε «Μνπθνπληάλ» (= Μαθεδνλία), ε FYROM πξέπεη θαη απηή λα ιέγεηαη Μνπθνπληάλ ζηε γιψζζα απηή, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί κηα εληαία ηζηνξία ηνπ ρψξνπ ηεο. Τπνζηεξίδνπκε φηη 1) είλαη βέβαηα δηθαίσκα ηνπ θάζε θξάηνπο θαη ηνπ θάζε ιανχ λα θάλεη ρξήζε νπνηαζδήπνηε απηνπξνζδηνξηζηηθήο νλνκαζίαο αιιά 2) ε φπνηα νλνκαζία ρξεζηκνπνηείηαη, δελ πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ππνρξεσηηθά θαη λα δηαδίδεηαη αλαγθαζηηθά δηα ηνπ νρήκαηνο ησλ δηεζλψλ γισζζψλ. Αλ θαη πνιιέο ξίδεο ιέμεσλ (θηλ-, θηλέδ-, ζηληθ- θαη ζεξν- π.ρ. Κίλα, θηλέδηθν, ζηληθφ θαη ζεξνηξνθία) ελλννχλ ζηε γιψζζα καο ηε Zhongguo, αγλννχκε ην πξαγκαηηθφ φλνκα ηεο κεγάιεο απηήο ρψξαο, ηεο Κίλαο. Αλάινγα βέβαηα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ θαη ζηηο άιιεο γιψζζεο. Σα γεξκαληθά ζηα ξσζηθά ιέγνληαη «κνπγθηθά» (Νηκέηζθη, «γιψζζα ησλ κνπγθψλ») αιιά ε ρψξα Германия (Γθεξκαλίγηα, Γεξκαλία). 11

12 Ζ Εηκπάκπνπε. Απφζπαζκα (δεμηά) απφ γισζζάξη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηα επίζεκα νλφκαηα ησλ ρσξψλ, ησλ θξαηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ. Οη γιψζζεο ηνπ γισζζαξηνχ, δειαδή νη έμη επίζεκεο γιψζζεο ησλ ΖΔ, είλαη αγγιηθά θαη γαιιηθά, ξσζηθά θαη ηζπαληθά, θηλέδηθα θαη αξαβηθά. Σα ΖΔ εθδίδνπλ ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα γισζζάξηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα επίζεκα νλφκαηα ησλ θξαηψλ. Δπίζεο ην πκβνχιην Γεσγξαθηθψλ Ολνκάησλ ησλ ΖΠΑ (The United State Board on Geographic Names) εθδίδεη γεσγξαθηθά νλνκαηνιφγηα (gazetteers). Μηα ζπζηεκαηηθή καδηθή αιιαγή ηνπσλπκίσλ έγηλε ζηελ Ηξιαλδία ηνλ 19 ν αηψλα απφ ηηο βξεηαληθέο δπλάκεηο θαηνρήο. ε έξγν ηνπ κε ηίηιν «Translations» (1980), ν Ηξιαλδφο ζπγγξαθέαο Brian Friel θαηαγγέιιεη ηνλ πνιηηηζκηθφ ηκπεξηαιηζκφ κε επηθέληξσζε ζηα δεηήκαηα ηεο γιψζζαο σο εξγαιείνπ αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ. Σν έξγν, πνπ αλεβάζηεθε θαη ζηελ Αζήλα κε ηίηιν «Ο Ξεξηδσκφο», έρεη ελδηαθέξνληα γεσραξηνγξαθηθά θαη ζρνιηθά ζπκθξαδφκελα. ηελ εηθφλα ην εμψθπιιν κε κηα δίγισζζε πηλαθίδα, ν ζπγγξαθέαο θαη κηα ζθελή. ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ηε ρψξα καο, κε ηε ηξηζρηιηεηή γξαπηή παξάδνζε αιιά θαη ηηο πνιιαπιέο πεξηπέηεηεο ηνπ εδάθνπο πνπ απνηέιεζε ρψξν δηαβίσζεο ηνπ ειιεληζκνχ, ηα ηνπσλχκηα έρνπλ κεγάιν θαη αλεμάληιεην ελδηαθέξνλ. Μεξηθά επηβηψλνπλ απφ ηελ αξραία επνρή, ελψ ηα πεξηζζφηεξα απνηεινχλ αλαζχζηαζε ή ζχγρξνλε επηλφεζε πνπ ζπλήζσο πξνθχπηεη απφ κεηνλνκαζία. 12

13 ε πφιεηο κηθξέο, φπσο ε Πξέβεδα, αιιά θα πφιεηο κεγάιεο, φπσο ε Μφζρα, ηα νδσλχκηα απνηεινχλ κέζν έθθξαζεο ηηκήο απέλαληη ζε θάπνηα πξφζσπα ή κέζν πξνβνιήο ηεο ζεζκνπνηεκέλεο κλήκεο, φπσο ηνπιάρηζηνλ ηελ επηβάιιεη ην άξρνλ θνηλσληθφ ζχκπιεγκα. Ο κεγάινο δξφκνο ηεο παξαιίαο, ιέγεηαη ζηελ Πξέβεδα Λεσθφξνο Δι. Βεληδέινπ. Φσηνγ. απφ ην ηζηνιφγην ηνπ θαζ. Δπ. Απδίθνπ. Ζ κνζρνβίηηθε εηθφλα είλαη απφ δξφκν ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο επνρήο. Καη πξνζθέξεηαη ζε θάζε είδνπο ζεκεηνινγηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο αλαιχζεηο. Σφηε ιεγφηαλ αθφκα Σβέξζθαγηα (Οδφο Σβεξ) ελλνψληαο θαηεχζπλζε πξνο ηελ πφιε Σβεξ. Μεηά ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε (1917) κεηνλνκάζηεθε ζε Οδφ Γθφξθη (Οπιίηζα Γθφξθαβα), ελψ ε ίδηα ε πφιε Σβεξ έγηλε Καιίληλ, πξνο ηηκήλ ηνπ νκψλπκνπ ζνβηεηηθνχ, εγέηε. Απηνχ ηνπ ηειεπηαίνπ ην φλνκα έρνπκε θαη ζην Καιίληλγθξαλη (ηελ άιινηε πξσζζηθή πφιε Καίληγθζκπεξγθ, φπνπ είρε δήζεη ν Καλη). Οη επηγξαθέο ησλ θαηαζηεκάησλ έρνπλ πνιχ «πξνεπαλαζηαηηθφ» ελδηαθέξνλ. Γηαθξίλνπκε κηα γαιιηθή επηγξαθή θαζψο θαη δείγκαηα ηεο παιηάο νξζνγξαθίαο (θαηάιεμε -ΑΒΟ θαη ην ζηαπξσηφ έςηινλ ). 13

14 Οη κεηνλνκαζίεο απνβιέπνπλ ζηνλ εμειιεληζκφ ησλ μελφγισζζσλ ηνπσλπκίσλ, ζπλήζσο ζιαβηθψλ θαη ηνπξθηθψλ. Γίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα γηα ηελ έθδνζε ηνπ νπνίνπ αθνινπζείηαη νξηζκέλε δηαδηθαζία. Σα ηνπσλχκηα Βνζηίηζα θαη άισλα, γλσζηά απφ ηηο ζπλειεχζεηο πνπ έγηλαλ εθεί ζηηο παξακνλέο/αξρέο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, έγηλαλ Αίγην θαη Άκθηζζα. Ωζηφζν ε Βφληηζα θαη ε Πξέβεδα, πφιεηο ηνπ Ακβξαθηθνχ Κφιπνπ, έκεηλαλ ακεηάβιεηεο. Σν ίδην θαη ηα πάηα θαη ε Βαξπκπφκπε, πνπ ην φλνκά ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηηο αξβαλίηηθεο νηθνγέλεηεο ηεο πεξηνρήο. Ο Γ.Π. αββίδεο επηθξίλνληαο ζε έλα ζεκείσκά ηνπ ηελ «"εζληθή" καο πνιηηηθή ηνπ άθξηηνπ καζθαξέκαηνο ηφζσλ ηνπσλπκίσλ» επηζεκαίλεη ζε βηβιηνθξηηηθφ απφζπαζκα απφ έλα ζρεηηθφ βηβιίν γηα ηε Γσξίδα ηα εμήο: «Απνθαζίζηεθε απφ ην Κξάηνο θαη ηνπο κνξθσκέλνπο ηνπ ζπκβνχινπο λα δνζνχλ νλφκαηα πνπ, θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε ζηεξνχληαη ηζηνξηθήο θαη ιανγξαθηθήο ζεκαζίαο. Καη δφζεθαλ νλφκαηα πνπ βνήζεζαλ ζηνλ αθαληζκφ ησλ κλεκείσλ ηεο δσήο ησλ πεξαζκέλσλ αηψλσλ ηνπ ιανχ». Με ην ίδην επηθξηηηθφ βιέκκα αληηκεησπίδνληαη κεηνλνκαζίεο ζέζεσλ ζην Ννκφ Γσδεθαλήζνπ. ε ηνπηθφ πεξηνδηθφ (Δρόκος, Γεθ. 1983) δηαβάδνπκε: «Ο ηξφπνο ηεο πξφζθαηεο κεηνλνκαζίαο απέδεημε ηελ παληνδπλακία αιιά θαη ηελ αζρεηνζχλε ηεο ειιεληθήο γξαθεηνθξαηίαο, ηεο νπνίαο κεξηθέο ελέξγεηεο γίλνληαη αο ην πνχκε μεθάζαξα επηθίλδπλεο θαη αληεζληθέο! [...] Γελ είλαη θαζφινπ ινηπφλ αδηθαηνιφγεηε ε αγαλάθηεζε ησλ αλζξψπσλ, πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, φρη κφλν γηαηί παξαγθσλίζηεθαλ αιιά θαη γηαηί δπζθνιεχεηαη ε εξγαζία ηνπο». Σν πκβνχιην Σνπσλπκηψλ γλσκνδνηεί γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα ηνπσλχκηα. Σν Λεμηθφ ησλ Γήκσλ, Κνηλνηήησλ θαη Οηθηζκψλ ηεο Διιάδνο, πνπ εθδίδεη ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο πεξηιακβάλεη ιεμηθνγξαθεκέλνπο ηνπο πεξίπνπ νηθηζκνχο ηεο ρψξαο καο Ζ Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ (ΓΤ) δηαζέηεη ειιελφγξαπηα θαη ιαηηλφγξαπηα νλνκαηνιφγηα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ππφ έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. ΟΓΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΟΘΔΙΑ ΣΩΝ ΟΓΩΝ Ο ππθλφο ζε αλζξσπνγεσγξαθηθέο εθδειψζεηο αζηηθφο ρψξνο, ε πφιε, έρεη δψζεη κηα ηδηαίηεξε κνξθή ζηε γεσλπκία. Πξφθεηηαη γηα ηα νλφκαηα ησλ νδψλ, νη νπνίεο πνιπδηαζπνχλ θαη ηαπηφρξνλα αλαζπλζέηνπλ έλαλ ηφπν. Με ηηο νδνχο, ν ρψξνο αλαθαηαλέκεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε κηα άιιε βάζε. Ωο θάπνην βαζκφ, νη νδνί γίλνληαη, απηέο νη ίδηεο, θαηλνχξηνη ηφπνη. Σφπνη αλζξσπηθνί θαη επψλπκνη. Ζ Λεσθφξνο ησλ Ζιπζίσλ Πεδίσλ ζην Παξίζη, ε Πέκπηε Λεσθφξνο ζηε Νέα Τφξθε, ε Ομθνξλη ηξίη ζην Λνλδίλν, ε Μπάλνθ ηξάζε ηεο Επξίρεο, ε Ηζηηθιάι Σζαληεζί (ην Πέξαλ) ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ή ε Σβέξζθαγηα (Οπιίηζα Γθφξθαβα, Οδφο Γθφξθη, θαηά ηε ζνβηεηηθή επνρή) ηεο Μφζραο απνηεινχλ ζηελ θπξηνιεμία ηφπνπο. Καη ηαπηφρξνλα ζχκβνια γηα ηνπο θνζκνπνιίηεο, ηνπο ηαμηδηψηεο ή ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο. 14

15 Σν Σφθην ίζσο απνηειεί ηε κφλε εμαίξεζε κεγαινχπνιεο φπνπ νη πην πνιινί δξφκνη δελ έρνπλ νλφκαηα! Όπσο γξάθεη ν ηέιηνο Κνχινγινπ: αθφκε θαη ζήκεξα αλ θάπνηνο ζέιεη λα δψζεη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, δελ γξάθεη ηνλ αξηζκφ ή ην φλνκα ηνπ δξφκνπ (πνπ ππάξρεη κφλν ζηα αξρεία ηνπ Γήκνπ) αθνχ θαλέλαο ηαμηηδήο δελ ζα μέξεη λα βξεη ην δξφκν θαη θαλέλαο πεξαζηηθφο δελ ζα κπνξεί λα βνεζήζεη. ρεδηάδεη απιψο ζε έλα ραξηί ην ζπίηη ηνπ, πξνζδηνξίδνληαο νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία ηεο γεηηνληάο. Σα ζεκεησκαηάξηα ησλ δηεπζχλζεσλ είλαη ζειίδεο γεκάηεο κε ζρεδηαγξάκκαηα. Σν δήηεκα δελ άθεζε απαξαηήξεην θαη ν ζεκεηνιφγνο Roland Barthes, ν νπνίνο ζπγθξίλεη ην δπηηθφ αξηζκεηηθφ ηξφπν νλνκαζίαο ησλ νδψλ (π.ρ. ζηηο ΖΠΑ) κε ηελ αλππαξμία θάζε νξζνινγηθνχ ζηνηρείνπ νδσλπκίαο ζην Σφθην. Έλαο ακεξηθαλνραβαλέδνο επηρεηξεκαηίαο πνπ δηεπζχλεη κηα πηηζαξία δηαλνκήο θαη' νίθνλ ζην Σφθην δειψλεη φηη ζ' απηή ηελ ηφζν πνιχπινθα εμειηγκέλε πφιε κπνξείο λα βξεηο ην δξφκν ζνπ κφλν κε ηε δηαίζζεζε. Σαπηφρξνλα φκσο έρεη επηλνήζεη έλα δίθηπν δηαλνκήο «πίηζαο ζε 30 ιεπηά» πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαδξνκή πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ην κεραλάθη ζε 7 ιεπηά. Ο ηζνπεδσηηθφο ζεηζκφο ηνπ 1923, νη βνκβαξδηζκνί ηνπ Β' Παγθ. Πνιέκνπ θαη νη βηαζηηθέο αλνηθνδνκήζεηο πνπ επαθνινχζεζαλ ίζσο είλαη ε αηηία γηα ηελ θαηάζηαζε απηή. Μεξηθνί ηζηνξηθνί φκσο ππνζηεξίδνπλ φηη ην ραψδεο πξφηππν ηνπ Σφθηνπ δελ είλαη ηπραίν αιιά αθνινπζήζεθε εθ πξνζέζεσο. Ζ κε ζπζηεκαηηθή ράξαμε ησλ νδψλ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ παξαδνζηαθψλ ρσξηψλ πνπ αλάβιπζαλ θαη απιψζεθαλ άηαθηα είρε ην πιενλέθηεκα λα κπνξεί λα επηβξαδχλεη ηελ πξνέιαζε ησλ εηζβνιέσλ ζηηο πφιεηο-θένπδα ησλ αξρφλησλ. Καη ίζσο ζε κεηαγελέζηεξε θάζε απηά ηα απζφξκεηα πνιενδνκηθά ζηνηρεία λα απνηέιεζαλ θαη πνιενδνκηθφ πξφηππν ζην νπνίν δφζεθε κηα πξσηνθαζεδξία ζηε θπζηθφηεηα ηνπ ηνπίνπ. Όζν, βέβαηα, απηφ δελ ράλεηαη απφ ηηο κεγάιεο νδηθέο αξηεξίεο θαη ηνπο νπξαλνμχζηεο πνπ βξίζθνληαη ζθφξπηνη ζε θάζε ζπλνηθία! Σν κηθξφ απηφ εηθνλφγξαπην (θφκημ) εθθξάδεη πνιχ απιά θαη θαζαξά ην δήηεκα ηεο γεσπνιηηηθήο ηεο γεσλπκίαο. Αλ ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο νδσλπκίαο απνηειεί έλα θαηάινηπν ηεο πξνζπάζεηαο γηα δηαηήξεζε ηεο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο κε βάζε ηηο ίδηεο ηηο 15

16 δνκέο ηνπ ρψξνπ (ζην Σφθην), ην ίδην πξάγκα γίλεηαη, ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, κε ηε ζπζηεκαηηθή νδσλπκία πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο κε ηελ θηινεμνπζηαζηηθή νδσλπκία (Οδφο Βαζηιέσο, Οδφο Πξσζππνπξγνχ ). ηηο κηθξέο πφιεηο, φηαλ θάπνηνο δεηάεη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο νδφ θαη αξηζκφ, δειψλεη έκκεζα ην γεγνλφο φηη δελ είλαη απφ θείλα ηα κέξε, αθνχ είλαη βέβαην φηη νη ληφπηνη έρνπλ άιιν ζχζηεκα ζήκαλζεο. Ωζηφζν ε νδσλπκία, πνπ ηνπο είλαη εληειψο άρξεζηε γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, κεηέρεη ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηεο ζεζκνπνηεκέλεο κλήκεο πνπ ζπλήζσο παξάγνπλ θαη αλαπαξάγνπλ νη θξαηηθνί κεραληζκνί θαη φρη κφλν απηνί. Σν φλνκα ελφο νπαιηθνχ ρσξηνχ, ιέγεηαη πσο έρεη πεξηζζφηεξα γξάκκαηα απφ φζνπο θαηνίθνπο έρεη ην ρσξηφ. Ζ κεηάθξαζε ζηα αγγιηθά: St Mary's Church in the Hollow of the White Hazel near a Rapid Whirlpool and the Church of St. Tysilio near the Red Cave. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα φζα γξάθεη ζε κηαλ εξεπλά ηνπ ν Δπάγγεινο Απδίθνο γηα ηηο νλνκαζίεο θαη κεηνλνκαζίεο ησλ νδψλ ζηελ Πξέβεδα, φπνπ επηθξαηεί ην ζπλεζηζκέλν πξνζσπνιαηξηθφ ζηνηρείν: «Οη νδνί ηεο Πξέβεδαο θηινμελνχλ ηνπο Φηιειειεχζεξνπο έλα ρξφλν κεηά ηνπο θηινβαζηιηθνχο. Πάλσ ζε απηέο θαηαγξάθεηαη ε ζθνδξή θνκκαηηθή θαη ηδενινγηθή ζχγθξνπζε πνπ ζπάξαδε ηελ Διιάδα ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα. Οη απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Πξέβεδαο αληαλαθινχλ ην ηξφπν πξφζιεςεο απφ ην ιαφ ησλ θπξίαξρσλ αληηζέζεσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.[...]. Ζ βαζηθή κνξθή πξφζιεςεο ήηαλ ε κεηνλνκαζία ησλ νδψλ κε νλφκαηα πνπ ζεκαηνδνηνχζαλ 16

17 ηελ θαηάθαζε θαη θπξίσο ηελ αθνζίσζε θαη πξνζήισζε ζε θάπνηεο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο αξρέο.[..] Γηλφηαλ κάιηζηα κε ηφζν απφιπην θαη ζνξπβψδε ηξφπν, ψζηε λα πείζνπλ θάπνηνπο γηα ηελ πξνζήισζή ηνπο». Σα ηειεπηαία ρξφληα, πάλησο, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, αζθψληαο ηελ νδσλπκηθή ηνπ εμνπζία ζηξάθεθε πξνο αμίεο ιηγφηεξν θζαξηέο θαη θαζφινπ πξνζσπνιαηξηθέο. Ο κεγαιχηεξνο δξφκνο ηεο πφιεο απηήο κεηνλνκάζηεθε ζε «Λεσθφξν Δηξήλεο». Καηά πεξίεξγε ζχκπησζε είλαη ν δξφκνο πνπ θηάλεη απέλαληη ζρεδφλ απφ ηελ ΝΑΣΟτθή αεξνπνξηθή βάζε ησλ AWACS... Παξφκνηεο είλαη βέβαηα νη ζπλζήθεο ζε φιεο ηηο ειιεληθέο πφιεηο ρσξίο λα απνηειεί εμαίξεζε θαη ε πξσηεχνπζα. Απφ θαζαξά γεσγξαθηθή θαη ζεκεηνινγηθή πιεπξά κάιηζηα ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε θαη ην εμήο: Δλψ ν ρψξνο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ θαίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ εληαίνο θαη αδηαίξεηνο Αζήλα, θάζε δήκνο ηνπ κπνξεί λα ηηκήζεη κε νλνκαηνζεζία έλα πξφζσπν, έζησ θαη αλ ππάξρνπλ ήδε νδνί κε ην φλνκα απηφ ζε άιια ζεκεία ηνπ Λεθαλνπεδίνπ. Έηζη έρνπκε 46 δξφκνπο κε ην φλνκα ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ κε πην γλσζηφ ηελ Οδφ Παλεπηζηεκίνπ!, 33 κε ην φλνκα ηνπ Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ θαη άιιεο 33 κε ην φλνκα ηνπ Αξηζηνηέινπο. Οη νδεγνί ηαμί δηεγνχληαη δηάθνξεο ηζηνξίεο θαζεκεξηλήο επηθνηλσληαθήο ηξέιαο γη' απηή ηελ πνιπζεκία θαη πψο απφ ην ληχζηκν, ηελ νκηιία θαη κηαλ απζφξκεηε ρεηξνλνκία ηνπ επηβάηε κηα "Βαζηιίζζεο νθίαο" κπαίλεη ζσζηά ζην λνεηηθφ ηνπο ράξηε. Ο Γήκνο Γάθλεο θαζηέξσζε μερσξηζηφ ρξψκα γηα ηηο πηλαθίδεο ησλ δξφκσλ ηνπ. Έηζη ρξσκαηίδεη θαη εμσξαΐδεη ην έδαθνο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα δηεπθνιχλεη ηνπο δηαθηλνπκέλνπο κεηαμχ ησλ φκνξσλ δήκσλ. ΔΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΓΔΩΝΤΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΩΝΤΜΙΑ ην κέξνο πνπ αθνινπζεί ζα εκβαζχλνπκε ζηελ εηπκνινγία κεξηθψλ γεσλπκίσλ θαη νλνκάησλ ιαψλ. Θα πξνζεγγίζνπκε επίζεο θαη ην ρψξν ησλ γεσγξαθηθψλ πξνζσλπκίσλ (geographical nicknames). Ζ επαθή ησλ δπν δεηεκάησλ δελ είλαη ηπραία. Πξαγκαηηθά, ζην πξνζσλχκην βιέπνπκε θαζαξά ην ζπκβνιηζκφ ή ηε κεηαθνξά πνπ επηρεηξνχληαη, πξάγκα πνπ ζην γεσλχκην θξχβεηαη, νπφηε ρξεηάδεηαη λα θαηαθχγεη θαλείο ζηελ εηπκνιφγεζή ηνπ. Δμάιινπ, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί, ρσξίο ππεξβνιή, φηη ηα πξαγκαηηθά γεσλχκηα είλαη ζε κεγάιν βαζκν πξνζσλχκηα ηα νπνία αλαγλσξίζηεθαλ, επηθξάηεζαλ ή επηβιήζεθαλ. Ζ επηινγή ησλ εηπκνινγηθψλ πεξηπηψζεσλ έγηλε κε δηάθνξα θξηηήξηα θαη κε ζθνπφ λα θαηαδεηρζεί ε πνηθηιία ηελ νπνία παξνπζηάδεη ε πξνέιεπζε ησλ ηνπσλπκίσλ θαη ησλ εζλσλπκίσλ. Σα γεσγξαθηθά πξνζσλχκηα επειέγεζαλ ελδεηθηηθά ψζηε λα θαλεί ε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο. ηηο επφκελεο ζειίδεο αθνινπζεί παξάξηεκα κε πίλαθα γεσλπκίσλ θαη γεσγξαθηθψλ πξνζσλπκίσλ ζην νπνίν θαη παξαπέκπνπκε γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη παξαηεξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ. 17

18 (Α) Όπσο παξαηεξνχκε, σο πξνο ηελ εηπκνινγία: 1. Μεξηθνί ηφπνη ή πφιεηο ή θαη ιανί έρνπλ νλφκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ (Μάιηα, Πνισλία). 2. ε άιιεο πεξηπηψζεηο έρνπκε κηα ηπραία ρξήζε ελφο ηνπσλπκίνπ πνπ ηειηθά επηθξαηεί ελψ ην πεξηερφκελφ ηνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε γεληθψο αληηιεπηή πξαγκαηηθφηεηα (Ρίν Ηαλέηξν, Κακεξνχλ). 3. Ο ιφγηνο ζρεκαηηζκφο είλαη επίζεο πνιχ δηαδεδνκέλνο (Απζηξαιία., Ηλδνθίλα). 4. Ζ ηηκεηηθή ρξήζε ελφο νλφκαηνο εγεκφλα γίλεηαη επίζεο ζπρλά (Μαξηάλλεο Νήζνη, Φηιηππίλεο). 5. Πνιινί ιανί ηαπηίδνληαη νλνκαηνινγηθά κε ηελ αλζξσπφηεηα, δειαδή απην-απνθαινχληαη «νη άλζξσπνη» (Ατλνχ, Καλάθ, Μπαληνχ). 6. Μεξηθνί ιανί ηαπηίδνληαη νλνκαηνινγηθά κε ηνλ αιαδνληθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπ «δπλαηνχ» (Βηξκαλία, Σνπξθία). 7. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο έρνπκε κηα κπζνινγηθή ζπζρέηηζε (Καιθνχηα). 8. Έλα ηνπσλχκην κπνξεί λα νλνκάζεη δπν δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο νληφηεηεο (Βφξλεν, Μπξνπλέη). 9. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην φλνκα θηάλεη ζηε δηθή καο γιψζζα φρη θαηεπζείαλ απφ ηελ αληίζηνηρε γεσγξαθηθή νληφηεηα αιιά κε θάπνηα κεζνιάβεζε (Κνπεγράγε). Πξέπεη εδψ λα επηζεκάλνπκε φηη, παξά ηε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ πξνέιεπζε, πνπ ν κηθξφο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί δε καο επηηξέπεη λα αληηιεθζνχκε, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη, ζε ιαλζάλνπζα ή θαλεξή κνξθή, κηα δηαδηθαζία νλνκαηνζεζίαο πνπ απνξξέεη απφ ζρέζεηο εμνπζίαο θαη επηβνιήο ηνπ νλφκαηνο. Θα κπνξνχζακε δειαδή άλεηα λα κηιήζνπκε γηα κηα γεσπνιηηηθή ηεο γεσλπκίαο. Καη κάιηζηα, απηή δελ εμαληιείηαη ζηελ νλνκαηνζεζία αιιά ζπλερίδεη κε άιια κέζα θαη ζηελ απνδνρή ελφο νλφκαηνο απφ ηξίηνπο. Αλ πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ Απζηξαιία βιέπνπκε φηη απηή ε ήπεηξνο πήξε έλα ιφγην επξσπατθφ φλνκα κέζσ ηεο βξεηαληθήο ζηξαηησηηθήο θπξηαξρίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην φλνκα ηεο δαληθήο πξσηεχνπζαο Κνπεγράγεο θζάλεη ζηε γιψζζα καο κέζσ ησλ γαιιηθψλ θαη φρη απφ ηα δαληθά. Δπηζεκαίλεηαη εδψ θάπνηα πνιηηηζηηθή ή πνιηηηθή επηβνιήο, φρη βέβαηα αλαγθαζηηθά απφ Γάιινπο αιιά ίζσο απφ έιιελεο γεσγξάθνπο, ιφγηνπο, δηπισκαηηθνχο ή (ζηε ζχγρξνλε επνρή) ηα ΜΜΔ. Πξφζθαην παξάδεηγκα είλαη ην Κφζνβν θαη ε νλνκαζία ησλ θαηνίθσλ ηνπ «Κνζνβάξσλ». Ζ θαηάιεμε άρος δελ είλαη ζπλήζεο ζηα ειιεληθά, θαη κάιινλ πξφθεηηαη γηα ζχγρξνλν «έηνηκν» δάλεην κε επίδξαζε μέλσλ γισζζψλ. Πην θπζηθή ζα ήηαλ ε θαηάιεμε ίηεο («Κνζνβίηεο») πνπ ζπλαληνχκε ζε πνιιά εζληθνηνπηθά νλφκαηα (Κεξάζνβν-Κεξαζνβίηεο, Μέηζνβν-Μεηζνβίηεο, Σέξνβν-Σεξνβίηεο). (Β) Ωο πξνο ηα πξνζσλχκηα, νη παξαηεξήζεηο καο ζα είλαη πην ζεκεηαθέο, αθνχ θαη ε εκβέιεηα ησλ πξνζσλπκίσλ είλαη πεξηνξηζκέλε.. Αο πάξνπκε, γηα παξάδεηγκα, ηελ πξνζσλπκία «ην λεζί» γηα ην λεζάθη Αιθαηξάδ, φπνπ 18

19 βξίζθνληαλ νη πεξίθεκεο θπιαθέο, απέλαληη ζηελ πφιε αλ Φξαληζίζθν. Δδψ δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ επηβνιή ελφο ηνπσλπκίνπ πνπ δηεθδηθεί κηα απνθιεηζηηθφηεηα, ζαλ λα ήηαλ ην κφλν θαη ζπνπδαηφηεξν λεζί. Αιιά ππάξρεη θάηη ην δξακαηηθφ ή ππαηληθηηθφ θαη εηξσληθφ, πνπ θαζηζηά ην Αιθαηξάδ ην θαη' εμνρήλ λεζί: νη θνβεξέο θπιαθέο. Σελ ίδηα έλλνηα είραλ ζηελ Διιάδα παξφκνηεο αλαθνξέο «ζηα λεζηά» φπνπ ππήξραλ ζηξαηφπεδα πνιηηηθψλ εμφξηζησλ. Αο δνχκε επίζεο, ζαλ παξάδεηγκα, ηελ παξνκνίσζε ηεο Κνξίλζνπ ζαλ «Παξίζη ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ». Σν δήηεκα απνηειεί αληηθείκελν κηαο βαζχηεξεο αλάιπζεο πνπ δελ πξφθεηηαη βέβαηα λα γίλεη εδψ κε ζθνπφ λα αλαγλσξηζζνχλ ηα ζπγθξίζηκα κεηαμχ Παξηζηνχ θαη Κνξίλζνπ ζηνηρεία θαη λα αηηηνινγεζεί ή φρη ην πξνζσλχκην. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη ίζσο θαη γηα ηηο δπν πφιεηο: ε ζπζζψξεπζε πινχηνπ, ε ειεπζεξηφηεηα θάπνησλ θχθισλ ή ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ, νη απνηθίεο, ε επαλάζηαζε (ηνπ 657 π.υ. ζηελ Κφξηλζν θαη ηνπ 1789 ζην Παξίζη). Φπζηθά ππάξρνπλ απζηεξφηεξα θαη ζνβαξφηεξα θξηηήξηα ειέγρνπ νκνηφηεηαο ησλ πφιεσλ ηνπ θφζκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ζε απηέο. Αιιά ζε κηα πξψηε πξνζέγγηζε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα παξαδερηνχκε πσο ην πξνζσλχκην απηφ εθθξάδεη θάπνηα ρνλδξηθή νκνηφηεηα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΠΙΝΑΚΑ ΔΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΝΤΜΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΗΜΑΙΑ Αγθόια Απφδνζε ηνπ νλφκαηνο ελφο ηνπηθνχ θπιάξρνπ ζηα Πνξηνγαιηθά. Αηγαίν Πηζαλψο απφ πξνειιεληθή ιέμε. «Κχκαηα», δειαδή ζάιαζζα. Αίγππηνο Πηζαλψο απφ πξνειιεληθή ιέμε. «Παξαζαιάζζηα ρψξα». Αϊλνύ Ηζαγελείο ηνπ βνξεηφηαηνπ λεζηνχ «Οη άλζξσπνη». Υνθάτλην ηεο Ηαπσλίαο. Δπηδνχλ αθφκα κεξηθέο ρηιηάδεο. Άκζηεξληακ Φπζηθή γεσγξαθηθή έλλνηα. «Αλάρσκα ζηνλ Πνηακφ Άκζηει». Αλδαινπζία Παξαθζνξά απφ ην φλνκα ησλ «Ννκάδεο». Βαλδάισλ. Αλόη Παιηφ φλνκα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ «Μεηαμχ (δπν) άιινηε Βνξείνπ Βηεηλάκ. πνηακψλ». Απζηξαιία Λαηηλνγελήο ιέμε πνπ «Νφηηα, λνηφγεηα» 19

20 ρξεζηκνπνίεζαλ νη Άγγινη γηα ηελ κέρξη ηφηε «Νέα Οιιαλδία». Απζηξία Δθιαηηληζκέλε απφδνζε ηεο γεξκαληθήο ιέμεσο Österreich. «Αλαηνιηθφ (γεξκαληθφ) βαζίιεην». Βαιθάληα Ζ νξνζεηξά ηνπ Αίκνπ. Σνπξθηθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη φξε ή νξνζεηξά. Βάξβαξνη Ολνκαηνπνηία απφ ην "κπνπξκπνπξ" πνπ αθνχγεηαη φηαλ νη μέλνη κηιάλ ηε δηθή ηνπο γιψζζα, πνπ αγλννχκε. Βηξκαλία Πηζαλή παξαθζνξά ηεο βηξκαληθήο ιέμεο «myanmar». Βόξλεν Παξαθζνξά ηνπ νλφκαηνο ηεο πφιεο Μπξνπλέη, πνπ έρεη δψζεη ην φλνκά ηεο θαη ζην νπιηαλάην Μπξνπλέη. Γξαηθνί Ιλδνθίλα Καιθνύηα Κακεξνύλ Παιαηφηεξν φλνκα ησλ Διιήλσλ. «...Οη θαινχκελνη ηφηε κελ γξαηθνί, λπλ δε Διιελεο» (Μεηεφροιογηθά, Αξηζηνηέινπο). Ίζσο πξνέξρεηαη απφ ηνπσλχκην. Λφγηα επηλφεζε γεσγξάθνπ ησλ αξρψλ ηνπ 19νπ αηψλα γηα λα νλνκάζεη ηελ ρεξζφλεζν πνπ είλαη κεηαμχ Ηλδίαο θαη Κίλαο. Ζ κεησηηθή ζεκαζία ηνπ άιινπ. «Οη δπλαηνί». Ίζσο πξνέξρεηαη απφ ηνπσλχκην. «Καηνηθία ηεο Θεάο Κάιη». «Γαξίδεο». ηε ζαλζθξηηηθή γιψζζα "Kali- Kata". Απφ ηηο γαξίδεο ή θαξαβίδεο πνπ πξφζεμαλ νη πνξηνγάινη, φηαλ έθηαζαλ ην 1471 ζηελ πεξηνρή. Σν φλνκα «πνηακφο ησλ γαξίδσλ» δφζεθε ζε έλα πνηάκη. Μεηά δφζεθε ζε νιφθιεξε ηε ρψξα απφ ηνπο Γεξκαλνχο. Καλάθ Οη ηζαγελείο ηεο Νέαο Καιεδνλίαο. «Οη άλζξσπνη». Κνπεγράγε Ζ ειιεληθή ιέμε πξνέξρεηαη απφ Ζ δαληθή ζχλζεηε ιέμε κεηαγιψηηηζε ηεο αληίζηνηρεο København ζεκαίλεη γαιιηθήο. «Δκπφξσλ Ληκάλη». Ληβεξία Liberia: Ηδξχζεθε απφ «Υψξα ησλ ειεπζεξσκέλνπο αθξνακεξηθάλνπο. Διεχζεξσλ». Μάιηα Απφ ηελ ειιεληθή νλνκαζία Μειίηε, Πξνέξρεηαη απφ ξίδα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε θπζηθνγεσγξαθηθή πνπ ζεκαίλεη ηεο κνξθή. «βξαρψδεο χςσκα». 20

21 Μαξηάλλεο Νήζνη Μίζηγθαλ Δθεί ν Δηξεληθφο Ωθεαλφο έρεη ην κεγαιχηεξν βάζνο ηνπ. Απφ ην φλνκα ηεο ηζπαλίδαο βαζίιηζζαο Μαξίαο Άλλαο. Πφιε θαη Λίκλε ησλ ΖΠΑ, απφ ηλδηάληθε ιέμε. Μόλαρν Απφ ηνπο κνλαρνχο πνπ απνζήθεπαλ ην αιάηη πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην άιηζκπνπξγθ. (= αιαηφβνπλν). Μπαληνύ Πνιωλία Ρίν Ιαλέηξν όθηα Όινη ζρεδφλ νη καχξνη ιανί ηεο Τπνζαραξηθήο Αθξηθήο. Απφ ηελ πνισληθή ιέμε pole. Αληηζηνηρεί ζην αλάγιπθν ηεο ρψξαο Οη πνξηνγάινη πνπ αλαθάιπςαλ ηελ πεξηνρή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1504 λφκηζαλ φηη ν θφιπνο ήηαλ εθβνιέο πνηακνχ! Ολνκάζηεθε έηζη απφ ην 16ν αη. απφ ηε κλεκεηψδε εθθιεζία Αγία νθία. «Μεγάιε ιίκλε». «Οη άλζξσπνη». «Πεδηάδα, ρψξα». πεδηλή Rio de Janeiro = «Πνηακφο ηνπ Γελάξε». (Αγία) νθία. Σαϊιάλδε «Υψξα ησλ Διεχζεξσλ». «Υψξα ησλ Διεχζεξσλ». Σέμαο Με απηή ηε ιέμε ππνδέρηεθαλ ηνπο πξψηνπο Ηζπαλνχο νη Ηλδηάλνη ελφο ρσξηνχ. Ο ραηξεηηζκφο ζεσξήζεθε, απφ παξεμήγεζε, φηη ήηαλ ην φλνκα ηεο πεξηνρήο. «Φίινη». Σνπξθία Υψξα ησλ «Σνχξθσλ». Καηά κηα άπνςε "turk" ζεκαίλεη δχλακε. Φηιηππίλεο Ολνκάζηεθαλ έηζη πξνο ηηκήλ ηνπ. ηζπαλνχ βαζηιηά Φηιίππνπ ηνπ Β'. Υαξηνύκ Πξσηεχνπζα ηνπ νπδάλ πνπ «Πξνβνζθίδα βξίζθεηαη ζηελ ηξηγσληθή γιψζζα ειέθαληα». γεο κεηαμχ Λεπθνχ θαη Κπαλνχ Νείινπ. Β. ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΩΝΤΜΙΩΝ Πόιε - Υώξα Αζήλα Πξνζωλύκην - Μάηη ηεο Διιάδαο - Ηνζηεθέο άζηπ. 21

22 Δπίζεκαίλεηαη επίζεο ε ρξήζε ηεο Αζήλαο ζε πνιιέο εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ «Κφξδνβα, ε Αζήλα ηεο Γχζεο», «Δδηκβνχξγν, Αζήλα ηεο θσηίαο» θ.ιπ. Αιθαηξάδ - Σν Νεζί - Νεζί ηνπ πειεθάλνπ (απφ ηε ζεκαζία ηεο αξαβηθήο ιέμεο "αιθαηξάδ") - Νεζί ηνπ αγχξηζηνπ. Δδηκβνύξγν - Αζήλα ηνπ Βνξξά - Πχξγνο ησλ παξζέλσλ - Πφιε ησλ παιαηηψλ - χγρξνλε Αζήλα - Βνπλφ ηεο ζιίςεο - Βαζίιηζζα ηνπ Βνξξά. Ιξιαλδία - Αρίιιεηνο πηέξλα ηεο Αγγιίαο - καξάγδη ηεο Δπξψπεο - Αγία Νήζνο - Νεζί ησλ Αγίσλ - Νεζί ηεο παηάηαο - Λπθνλήζη Κίλα - Οπξάληα απηνθξαηνξία - Οιάλζηζηε ρψξα 中 国 - Πεηλαζκέλνο δξάθνο - Κνηκηζκέλνο γίγαληαο - Μέζν βαζίιεην (είλαη ε εηπκνινγία ηνπ νλφκαηνο ηεο Κίλαο, φπσο απνδίδεηαη κε θηλεδηθνχο ραξαθηήξεο, βι. αξηζηεξά). Κόξηλζνο - Φσο ηεο Διιάδαο - Παξίζη ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ Μπνξληό - Οίθνο ηνπ Οίλνπ νκαιία - Κέξαο ηεο Αθξηθήο (ιφγσ ηεο ραξηνγξαθηθήο νκνηφηεηαο κε θέξαο) Υνλγθ-Κνλγθ - Σξάπεδα ηεο κηζήο αλζξσπφηεηαο. Δθηά δξάθνη - Λέγεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ εμήο ρσξψλ: Ηλδνλεζία, Μαιαηζία, Νφηηα Κνξέα, ηγθαπνχξε, Σατβάλ, Σατιάλδε θαη Υνλγθ-Κνλγθ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ Gaston Bachelard, La poétique de l'espace, Quadrige/PUF, 1981,, ζει. 92, 199. Alfred Gell, «The Landscape of Forest», ζην Eric Hirsch and Michael O Hanlon (Ed.), The Anthropology of Landscape, Clarendon 22

23 Press-Oxford, 1995, ζει Αrthur Guest, Man and Landscape, Heinemann, 1978 Cyrus H. Gordon, Before Columbus, London, Francis Hitching, Petite encyclopédie des grands mystères du monde, Albin Michel, 1978, ζει Le Monde/Voyages, «Terres d'asies», Samedi 8 octobre 1994, ζει.i-xvi Serge Losique, Dictionnaire étymologique des noms de pays et de peuples, Editions Klincksieck, Harold S. Sharp, Handbook of Geographical Nicknames, London, 1980 David E. Sopher, «The Structuring of Space in Place Names and Words of Space», ζην Humanistic Geography, Ed. by David Ley & Marwyn S. Samuels, Croom Helm, London, 1978, ζει The Unesco Courier, Οθη. 1989, αθηέξσκα "Μλήκεο Γξφκσλ". UN Glossary, No 330, 1991 UN Glossary, No 345, 1993 US Board on Geographic Names, θπιιάδην ηνπ BGN Βαγγέιεο Απδίθνο, «Ζ απνηχπσζε ησλ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ γεγνλφησλ ζηελ νλνκαηνζεζία ησλ νδψλ ηεο Πξέβεδαο», ζην Πρεβεδάληθα Χροληθά, Δηνο Ε, Σεχρνο 24, ζει ΔΤΔ, Λεμηθφ ησλ Γήκσλ, Κνηλνηήησλ θαη Οηθηζκψλ ηεο Διιάδνο, Αζήλαη, 1984 Γηάλλε Κακπνπξφπνπινπ, «Γήκνη ρσξίο "πηζηνπνηεηηθά γελλήζεσο"», Η Καζεκερηλή, Νίθνο Κεξακίδαο, Οη δήκνη αλαδεηνχλ ηηο ξίδεο ηνπο, Ζ Καζεκεξηλή, Νηθ. Γ. Κνληνζφπνπινο, «Graecia ή Hellas», Αληί, η. 576, ζει Νηθ. Γ. Κνληνζφπνπινο, L influence du français sur le grec, Athènes,1978 ηέιηνο Κνχινγινπ, Άπφ Αλαηοιή, Νέα χλνξα, ρ.έ,έ. Ο Δρόκος, Σεχρνο 17-18, Γεθ. 83, Ρφδνο, ζει Π.Γ 312/1982, 313/1982, Μεηνλνκαζίεο ζην Ννκφ Γσδεθαλήζνπ θαη ζην Ννκφ Ησαλλίλσλ, ΦΕΚ 112/1982, η.α. Κ. Μ. νθνχιε, Β. Νηαιάθνπ, Ζ "Νεζησηηθφηεηα" ζηελ Πνίεζε ηνπ Διχηε, ζηα Αηοιηθά Φύιια, Υξ. Ε, Σεχρνο 27, Οθη. 1002, ζει Γ.Π.αββίδεο, «Ζ εζληθή καο ανξηζηία», επηθπιιίδα ζτα Νέα, Υξ. αξηδεηάθεο, (Δπηζηνιή), Αληί, η. 579, ζει

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

«Πξέζπα θαη Σξηεζλέο: Δζλνγξαθηθή έξεπλα ζε κία ζπλνξηαθή πεξηνρή»

«Πξέζπα θαη Σξηεζλέο: Δζλνγξαθηθή έξεπλα ζε κία ζπλνξηαθή πεξηνρή» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ, ΛΑΒΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ..: ποσδές ζηις Γλώζζες και ηον Πολιηιζμό ηφν Υφρών ηης Νοηιοαναηολικής Δσρώπης ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εζηκνηππίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ πξνβαδίζκαηνο δηαθσηίδεηαη κέζα απφ κία ηζηνξηθή δηαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα