Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες"

Transcript

1 Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜ ΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες 1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 23 Έτος 3 Μάιος 2012 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Προσκλήσεις-Προθεσμίες 1. Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2015 Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 8 Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 10 Ευρωπαϊκά Θέματα 16 Διεθνή Θέματα 22 Διαβουλεύσεις 23 Σεμινάρια Κατάρτισης 24 Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 25 Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2015 Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τον Πολιτισμό, την Ενέργεια, τις ΤΠΕ και τη Νεολαία Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2012 Μετά την πρόσφατη (18 Νοεμβρίου 2011) ανακήρυξη της Θεσσαλονίκης ως Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2014, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας (ΕΦΝ), η ομοσπονδία 90 και πλέον εθνικών συμβουλίων νέων και διεθνών ΜΚΟ νεολαίας, που εκπροσωπεί πάνω από 10 εκατομμύρια νέους από όλη την Ευρώπη, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε όλους τους ΟΤΑ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την φιλοξενία της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας» για το Ο τίτλος της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας» απονέμεται σε μια Ευρωπαϊκή πόλη για μια περίοδο 12 μηνών, στη διάρκεια της οποίας δίνεται η ευκαιρία στην τοπική αρχή να επιδείξει το πολιτιστικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό δυναμικό της νεολαίας της. H ενδιαφερόμενη τοπική αρχή θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στην οποία θα περιγράφονται οι ετήσιοι στόχοι/δράσεις για το 2015, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός και οι τρόποι συμμετοχής των νέων στις ανωτέρω προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Συνέδριο για τα Δίκτυα Περιφερειών και Πόλεων Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για τα Διαρθρωτικά Ταμεία Βραβεία Europa Nostra 2012 Τοπικές Αρχές και Οικονομική Κρίση Διαβούλευση για το Μέλλον των Θαλάσσιων Μεταφορών

2 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σκέλος 1.3.5: Σχέδια συνεργασίας με τρίτες χώρες (διάρκειας έως είκοσι τέσσερις μήνες) Παράλληλα, στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται μια γραπτή απόδειξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την τοπική αρχή (υπογεγραμμένη από το δήμαρχο), καθώς και μια γραπτή δήλωση υποστήριξης από μια ανεξάρτητη τοπική ή περιφερειακή οργάνωση νεολαίας. Εάν δεν υπάρχει τοπικό συμβούλιο νέων, μια συμμαχία τοπικών ΜΚΟ νεολαίας θα πρέπει να υποστηρίξει γραπτώς την αίτηση της τοπικής αρχής. Στόχος της τέταρτης κατηγορίας είναι η στήριξη σχεδίων πολιτιστικής συνεργασίας που αφορούν τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνίες σύνδεσης ή συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες περιλαμβάνουν πολιτιστικές ρήτρες. Κάθε χρόνο επιλέγεται για το συγκεκριμένο έτος μία τρίτη χώρα (ή και περισσότερες). Φέτος η επιλεγείσα χώρα είναι η Νότιος Αφρική. Η δράση πρέπει να δημιουργεί μια πραγματική διάσταση διεθνούς συνεργασίας. Τα σχέδια συνεργασίας προβλέπουν τη συμμετοχή τριών (3) τουλάχιστον πολιτιστικών παραγόντων από τρεις τουλάχιστον Προθεσμία: 1 Μαΐου Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πολιτισμός, Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός για τους ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Το πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους: ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και προϊόντων ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου. χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και πολιτιστική συνεργασία με έναν τουλάχιστον οργανισμό από την επιλεγείσα τρίτη χώρα και την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην επιλεγείσα τρίτη χώρα. Διατίθενται κονδύλια ύψους από ευρώ έως ευρώ κατά το μέγιστο, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Προθεσμία: 4 Μαΐου 2012 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας κ. Ειρήνη Κομνηνού Τηλ: , Ιστοσελίδα: 2

3 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3. Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα (CIP): Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη Το Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE) συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενέργεια 2020 και διευκολύνει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μη τεχνολογικών εμποδίων στη διάδοση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. Ενδεικτικοί τύποι δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα είναι, μεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή ανταλλαγή εμπειριών/τεχνογνωσίας, η διάδοση καλών πρακτικών, η ενίσχυση θεσμικής και διοικητικής ικανότητας, η εκπαίδευση και επιμόρφωση, η δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών κ.α. γικών στόχων, κατάρτιση των μέσων και των μηχανισμών για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αντίκτυπου των μέτρων που θεσπίζονται από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στους τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω πρόγραμμα. Τόνωση των επενδύσεων, στο σύνολο των κρατών μελών, σε νέες και ιδιαίτερα αποδοτικές τεχνολογίες στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής διαφοροποίησης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μεταφορών, με τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της επιτυχούς επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών και της αποτελεσματικής εφαρμογής τους στην αγορά, σε ευρεία κλίμακα, προκειμένου να τονωθούν οι επενδύσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, να προωθηθούν οι καίριες στρατηγικές τεχνολογίες, να περισταλούν οι δαπάνες, να αυξηθεί η πείρα της αγοράς και να μειωθούν οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και άλλοι παράγοντες που θεωρούνται κίνδυνοι ή φραγμοί οι οποίοι δυσχεραίνουν τις εν λόγω επενδύσεις. Άρση των μη τεχνολογικών φραγμών στα αποτελεσματικά και ευφυή σχέδια για την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας με την προώθηση της ενίσχυσης των θεσμικών ικανοτήτων - μεταξύ άλλων, σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο - με την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ιδίως μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, με την ενθάρρυνση των ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνο- Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια- Ευρώπη αποβλέπει στα εξής: Παροχή των απαραίτητων στοιχείων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη του δυναμικού των πόλεων και των περιφερειακών, καθώς και για την εκπόνηση των νομοθετικών μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των σχετικών στρατη- 3

4 Τεύχος 23 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ γνωσίας μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων φορέων, των επιχειρήσεων και των πολιτών γενικώς, καθώς και με την εντονότερη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών, ιδίως μέσω της προώθησής τους σε κοινοτικό επίπεδο. Οι προτεραιότητας του προγράμματος για το 2012 είναι οι εξής: Αποδοτικότητα ενέργειας και ορθολογική χρήση των πόρων (SAVE). Νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ALTENER). Ενέργεια στις μεταφορές για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη χρήση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα μέσα μεταφοράς (STEER). Ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν δράσεις, οι οποίες ενσωματώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε διάφορους τομείς της οικονομίας και συνδυάζουν διάφορα εργαλεία και φορείς στο πλαίσιο της ίδιας δράσης ή πρωτοβουλίας. Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για το 2012 θα χρηματοδοτηθούν κυρίως σχέδια και πρωτοβουλίες στους ανωτέρω τομείς. Αναμένεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 50 σχέδια με το συνολικό ποσό των 67 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI), σχεδιάζει τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που είναι συμπληρωματικές σε σχέδια των τοπικών ή περιφερειακών αρχών. Το ποσοστό της κοινοτικής συνδρομής μπορεί να φθάσει το 75% των επιλέξιμων δαπανών. Η δε μέγιστη διάρκεια μιας πρωτοβουλίας μπορεί να φθάσει τα 3 έτη. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νομικά πρόσωπα, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, του Λιχενστάιν και της Κροατίας. Επίσης, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από ομάδα φορέων που προέρχονται από τρία τουλάχιστον νομικά πρόσωπα, το καθένα εκ των οποίων έχει την έδρα του σε τρία διαφορετικά από τα ανωτέρω επιλέξιμα κράτη. Προθεσμία: 8 Μαΐου Εθνικά Σημεία Επαφής: ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. Κα Ευφροσύνη-Εύα Κοτσάκη Τηλ: Fax: Κος Δημήτρης Σοφιανόπουλος Τηλ: Fax:

5 Τεύχος 23 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4. Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα (CIP): 6η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Υποστήριξη Πολιτικών για Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» Το πρόγραμμα "Υποστήριξη Πολιτικών για τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών)" (ICT PSP) αποτελεί το κύριο μέσο υλοποίησης της πρωτοβουλίας "i2010: Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας". Στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση των εμπειριών από τα προγράμματα ICT, eten, econtent, MODINIS και ο συντονισμός υπηρεσιών ΤΠΕ και της αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου τους. Την ξεκάθαρη ανάγκη για οικονομική επιδότηση σε κοινοτικό επίπεδο. Την ετοιμότητα των ενδιαφερομένων μερών να κινητοποιήσουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την υλοποίηση των κοινοτικών στόχων. Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, το πρόγραμμα εργασίας για το 2012 εστιάζεται σε πέντε θεματικές ενότητες: (α) ΤΠΕ για Έξυπνες Πόλεις (27 εκ. ) (β) Ψηφιακό περιεχόμενο, προσβάσιμα δεδομένα και δημιουργικότητα (41 εκ. ) (γ) ΤΠΕ για την υγεία, την τρίτη ηλικία και την ένταξη (24 εκ. ) (δ) Καινοτόμος κυβέρνηση και δημόσιες υπηρεσίες (20 εκ. ) (ε) Αξιόπιστες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και άλλες δράσεις (12 εκ. ) τους για την ανάπτυξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς και αναμένεται να ενισχύσει την εσωτερική αγορά και τις επενδύσεις στις ΤΠΕ, να ενθαρρύνει την καινοτομία και να προωθήσει την Κοινωνία της Πληροφορίας, με αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής. Για την καλύτερη αξιοποίηση της κοινοτικής χρηματοδότησης, το πρόγραμμα προσανατολίζει τις δράσεις του σε ορισμένες θεματικές και στόχους βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: Τις προτεραιότητες της ΕΕ (Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη). Τη βελτίωση της καινοτομικής δυνατότητας της ΕΕ και των δυνατοτήτων ανοίγματος της ευρωπαϊκής αγοράς προϊόντων και Αυτές οι θεματικές θα υποστηριχθούν από έναν περιορισμένο αριθμό υψηλής απήχησης πιλοτικά σχέδια ή βέλτιστες πρακτικές, καθώς και από θεματικά δίκτυα στο πλαίσιο συμπράξεων από φορείς προερχόμενους τουλάχιστον από 4 έως 7 επιλέξιμα κράτη. Προθεσμία: 15 Μαΐου psp/participating/calls/call_proposals_12/index_en.ht m Εθνικά Σημεία Επαφής: κα Μαρία Κουτροκόη Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Τηλ: κ. Θεόδωρος Καρούμπαλης Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γενική Δ/νση Επικοινωνιών Τηλ:

6 Τεύχος 23 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5. Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης Επιχειρηματικότητας 2012 Η Επιτροπή προκήρυξε πρόσφατα (8 Μαρτίου τ.ε.) τον διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Στον διαγωνισμό αυτό βραβεύονται δημόσιοι φορείς και συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που σημείωσαν επιτυχία στην προώθηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Ένα από τα θέματα του διαγωνισμού για το 2012 είναι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τους επιχειρηματίες που σκοπεύουν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές. Με δεδομένη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, αναγνωρίζεται ότι οι ΜΜΕ συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ότι οι δυνατότητές τους για δημιουργία θέσεων εργασίας είναι εντυπωσιακές. Οι ΜΜΕ παρέχουν το 85% του συνόλου των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Οι δημόσιες αρχές υποστηρίζουν τις ΜΜΕ με πολυάριθμες πρωτοβουλίες. Μια κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα επιλέξει το μέτρο με το μεγαλύτερο αντίκτυπο και θα του απονείμει το βραβείο στο πλαίσιο της συνέλευσης των ΜΜΕ για το 2012, που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στην Κύπρο. Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε, είναι οι εξής: Προώθηση Επιχειρηματικότητας Επένδυση στις Δεξιότητες Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας Περιφέρειες, δήμοι ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής/περιφερειακής οικονομίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε δύο στάδια: 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας των προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού. 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των καλύτερων συμμετοχών (shortlist). Προθεσμία: 18 Μαΐου Εθνικό σημείο επαφής: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΕΥΔ&ΠΛΑΠ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Δ/νση Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων Υπόψιν κκ. Λήδα Σανιώτη και Όλγα Νικολοπούλου Τηλ: /

7 Τεύχος 23 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 6. Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης για τη Νεολαία (EURO-MED YOUTH IV) Το Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα για τη Νεολαία συνιστά έναν από τους πυλώνες του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νεολαία στις χώρες του τρίτου κόσμου. Πρόκειται για ένα από τα περιφερειακά προγράμματα του τρίτου κεφαλαίου της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ανεπίσημης εκπαίδευσης και του διαπολιτισμικού διαλόγου στα ευρωμεσογειακά κράτη εταίρους. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 1999 και μπορεί να θεωρηθεί προέκταση του Προγράμματος Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή αυτή. Το εν λόγω Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω ειδικών διαρθρωμένων δομών που καλούνται Ευρωμεσογειακές Μονάδες Νεολαίας (EMYU), και εδρεύουν στις Χώρες Εταίρους της Μεσογείου (Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή και Τυνησία). Οι δράσεις του προγράμματος αφορούν: Ευρωμεσογειακές ανταλλαγές Νέων Ευρωμεσογειακή Υπηρεσία Εθελοντών Ευρωμεσογειακή δικτύωση και κατάρτιση Νέων Ο συνολικός προϋπολογισμός για την 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων κυμαίνεται από (Ιορδανία) μέχρι και (Παλαιστινιακή Αρχή). Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο: Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: ευρώ. Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: ευρώ. Προθεσμία: 31 Μαΐου Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Βραβείο «Παγκόσμιος Δήμαρχος 2012» Το Ίδρυμα Δήμαρχοι των Πόλεων δημοσίευσε πρόσφατα την 6η πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο «Παγκόσμιος Δήμαρχος 2012». Το βραβείο απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ, τοπικές αρχές και οργανώσεις που εμπλέκονται σε θέματα νεολαίας και άτυπες μορφές εκπαίδευσης) και εδρεύουν σε κάποια από τις 8 χώρες εταίρους της Μεσογείου. Οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με αντίστοιχους φορείς από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο. εκείνο το δήμαρχο, ο οποίος βρίσκεται τουλάχιστον στη δεύτερη θητεία του και έχει αποδεδειγμένα σημαντική συνεισφορά στην τοπική κοινότητα. Εν προκειμένω, οι διοργανωτές του βραβείου αναζητούν εκείνους τους αιρετούς που διακρίνονται για την ηγεσία και το όραμα, τις διαχειριστικές τους ικανότητες, την αξιοπρέπεια, την κοινωνική ευαισθησία και την ικανότητά τους να παρέχουν ασφάλεια στους δημότες τους, σεβασμό στο περιβάλλον και αλληλεγγύη μεταξύ κοινοτήτων από διαφορετικό πολιτιστικό, εθνοτικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Προθεσμία: Μέσα Μαΐου 7

8 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 1. Δήμος Θεσσαλονίκης: «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Αρχών για τη Νεολαία» (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση ) Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης οι εργασίες της 3ης συνάντησης του σχεδίου ΕΝSΑ-Υ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Αρχών για τη Νεολαία), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Νεολαία σε Δράση. Στη διοργάνωση συμμετείχαν περισσότεροι από 50 εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων από Ελλάδα, Ισπανία (Βαλένθια, Μαδρίτη), Ιταλία (Βενετία) και Βέλγιο (Βρυξέλλες). Σκοπός της συνάντησης ήταν να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή κοινωνική συμμετοχή των νέων, να προάγει την αλληλεγγύη και την ανοχή και να ενδυναμώσει την κοινωνική συνοχή στην Ε.Ε., ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των νέων από διαφορετικές χώρες. Το πρόγραμμα επιδιώκει επίσης να αναπτύξει την ποιότητα των υποστηρικτικών συστημάτων για δράσεις νεολαίας και να ενισχύσει τις δυνατότητες των οργανισμών για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν δύο εργαστήρια με δύο θεματικές το καθένα: Εργαστήρι 1: α) "Νέοι και Φύση": δράσεις που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση του πολίτη και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων για την προστασία του περιβάλλοντος. β) "Ανάπτυξη της σχέσης των νέων με τη φύση εντός του αστικού περιβάλλοντος": τα μικρά πάρκα και οι νησίδες πρασίνου αποτελούν ιδανικούς τόπους για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσα στο αστικό τοπίο. Εργαστήρι 2: α) "Κοινωνική ενσωμάτωση νέων και παιδιών" β) "Οι νέοι συνομιλούν με νεότερους Δράσεις από νέους για το παιδί": παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που έχουν οι νέοι να αναπτύξουν δράσεις και δημιουργικές πρωτοβουλίες για τα παιδιά, ενώ έγινε ευρύτερη αναφορά στο ρόλο και το πεδίο δράσης των ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης που ασχολούνται με το παιδί ή με θέματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης και στο πώς μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά και διαδραστικά οι νέοι εθελοντές. Οι εργασίες της 3ης συνάντησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΝSΑ-Υ, ολοκληρώθηκαν με επισκέψεις μελέτης των συνέδρων στο Παιδικό Χωριό SOS του Φιλύρου, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ, προκειμένου να μελετηθούν οι δομές και η λειτουργία τους που αφορούν στους νέους και στις δράσεις τους. - 8

9 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. Δήμος Ρόδου: «Προώθηση καλών πρακτικών γα την ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικής συμπεριφοράς των καταναλωτών σε Ευρωπαϊκά νησιά» (PROMISE) (Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα (CIP): Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη) Το έργο PROMISE στοχεύει να προάγει την εξοικονόμηση ενέργειας και την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών που βρίσκονται σε ορισμένα από τα πιο όμορφα και απομακρυσμένα νησιά της Ευρώπης. Σχεδιάστηκε με βάση το γεγονός ότι η χρήση οικιακής ενέργειας παραμένει ως επί το πλείστον αθέατη στο χρήστη ενώ παράλληλα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς λόγω μεγαλύτερων διαστάσεων Στην πορεία, το PROMISE θα συμπεριλάβει και άλλα ευρωπαϊκά νησιά ώστε να προωθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές για την ενεργειακή απόδοση, η διαφοροποίηση και η τεχνογνωσία. Στόχος του PROMISE είναι να εμφυσήσει στα νοικοκυριά των κατοικημένων νησιών μια ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά, με τους εξής τρόπους: των κατοικιών, νέων υπηρεσιών και πρόσθετων οικιακών συσκευών. Μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας, ενεργειακοί οργανισμοί από το νησί Σάμσο της Δανίας, την Ισλανδία, τη Ρόδο (Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου) και την ισπανική νήσο Τενερίφη εργάζονται για την προαγωγή δοκιμασμένων μεθόδων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών. Η μεταβίβαση γνώσεων και η ανταλλαγή εμπειριών θα επιτευχθεί μέσω εργαστηρίων ανάπτυξης δυναμικού, καθώς και μέσω εξατομικευμένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης στην Ισλανδία, τη Ρόδο και την Τενερίφη, με επικεφαλής το Σάμσο που αποτελεί επιτυχημένο υπόδειγμα ενεργειακής αυτάρκειας. ανταλλαγή μεταξύ νήσων-εταίρων των ορθών πρακτικών, που εφαρμόστηκαν κυρίως στο Σάμσο, για την επιτυχή θέσπιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης διεξαγωγή εργαστηρίων και πραγματοποίηση τοπικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης στις νήσους-στόχους, δηλαδή την Ισλανδία, τη Ρόδο και την Τενερίφη, με σκοπό την ενθάρρυνση των νοικοκυριών να υιοθετήσουν ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά, τόσο στις αγοραστικές τους συνήθειες όσο και στη χρήση του εξοπλισμού ενεργειακής κατανάλωσης παροχή πληροφοριών στους τοπικούς σχεδιαστές πολιτικής ώστε να λαμβάνεται υπ όψιν η ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά των καταναλωτών στα τοπικά σχέδια ενεργειακής δράσης διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών νήσων. 9

10 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εκδηλώσεις Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) Αειφόρος Ανάπτυξη και Υπεύθυνη Επένδυση (Βαντούζ, 2-4 Μαΐου 2012) Η ετήσια Σύνοδος του Λίχτενστάιν προσφέρει μια πρακτική ερευνητική πλατφόρμα και πεδίο πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη και την υπεύθυνη επένδυση. Βασικές θεματικές της Συνόδου χανίας, της κοινωνίας πολιτών, του ακαδημαϊκού και ερευνητικού τομέα καθώς και τοπικών και περιφερειακών αρχών με σκοπό τη διερεύνηση των τάσεων που διαμορφώνουν τις προοπτικές του συγκεκριμένου τομέα. index.html Έξυπνη Ενέργεια και Αειφόρες ΤΠΕ (Βρυξέλλες, 3-4 Μαΐου 2012) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει συνέδριο για τις αειφόρες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τις έξυπνες πόλεις. Το είναι, μεταξύ άλλων, η εξέταση των οικονομικά βιώσιμων αστικών συστημάτων και κτιρίων, οι ανανεώσιμες πόλεις, αρχιτεκτονική, ιδιοκτησία και υποδομές κ.α. Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (Λειψία, 2-4 Μαΐου 2012) Το ετήσιο διεθνές φόρουμ για τις μεταφορές είναι το παγκόσμιο σημείο συνάντησης για συζητήσεις σχετικά με το μέλλον των μέσων μεταφορών. Υπουργοί από περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως συναντούν εκπροσώπους της βιομη- διήμερο συνέδριο θα εξετάσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων, τους τρόπους με τους οποίους οι αειφόρες ΤΠΕ μπορούν να κάνουν τις πόλεις περισσότερο πράσινες μέσω ανταλλαγές πρακτικών. m/cf/itemdetail.cfm?item_id=

11 Τεύχος 23 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο Σχεδιασμός Αειφόρων Πόλεων, Κοινοτήτων και Γειτονιών (Πόρτλαντ, 4 Μαΐου 2012) Ο σχεδιασμός των πόλεων και των γειτονιών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της Καινοτομία για την Αειφόρο Παραγωγή (Μπρυζ, 6-9 Μαΐου 2012) Ο σχεδιασμός νέων ενεργειακών συστημάτων, νέων εννοιών για τις μεταφορές και την κινητικότητα, αειφόρων βιομηχανικών διαδικασιών για τα υλικά και τα χημικά ποιότητας ζωής. Τα πρόσφατα μοντέλα σχεδιασμού παρέχουν περαιτέρω έμπνευση για τη μεταμόρφωση των κοινοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από συζητήσεις, το συνέδριο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον θα παρέχει μια πλατφόρμα παρουσίασης αειφόρων καινοτομιών στον τομέα του σχεδιασμού. php?coursekey= η Διεθνής Σύνοδος για Περιβαλλοντικά ζητήματα και πολιτικές (Τραπεζούντα, 4-6 Μαΐου 2012) Σκοπός της διεθνούς συνόδου για το περιβάλλον είναι η σύγκριση αστικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων και πολιτικών από διαφορετικές χώρες. προϊόντα και των νέων αστικών και αγροτικών σχεδίων που βασίζονται στις αρχές της αειφορίας αποτελούν μερικές από τις βασικές θεματικές διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνει το φλαμανδικό ινστιτούτο για την τεχνολογική έρευνα. https://www.isup2012.org/home/pages/home.aspx Ενεργειακά Συστήματα σε Τοπικό Επίπεδο (Λονδίνο, 8 Μαΐου 2012) Με αφορμή την υλοποίηση του σχεδίου CLUES που υλοποιείται από τη σύμπραξη έξι βρετανικών πανεπιστημίων, διοργανώνεται συνέδριο στο πλαίσιο του οποίου θα παρουσιαστούν πρακτικές από την υλοποίηση ενεργειακών συστημάτων σε τοπικό επίπεδο. s-conference

12 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διαχείριση της Κινητικότητας (Καλιφόρνια, 9-10 Μαΐου 2012) Η αμερικανική ένωση δημόσιων μεταφορών διοργανώνει συνέδριο για τη μέτρηση της απόδο- συνάντηση, οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να απαντήσουν στα εξής ζητήματα: στους πολιτιστικούς παράγοντες που καθορίζουν τον τρόπο και τους λόγους χρήσης και διαχείρισης της ενέργειας με συγκεκριμένο τρόπο καθώς και τις εμπειρίες άλλων χωρών, περιφερειών και πόλεων. Δίκτυα και Αστικοί Ιστοί (Λισσαβόνα, 7-12 Μαΐου 2012) σης, το σχηματισμό συμπράξεων με διαφορετικές οργανώσεις, τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας στον τομέα των μεταφορών. Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της πορτογαλικής πρωτεύουσας διοργανώνει διεθνές σεμινάριο/εργαστήριο για την μέτρηση της /default.aspx Ενεργειακές Πόλεις (Γκιμαράες, 9-11 Μαΐου 2012) Η πορτογαλική πόλη Γκιμαράες, η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2012, φιλοξενεί αστικής μορφής σε σύγχρονα ζητήματα, όπως στο σχεδιασμό και στη ρύθμιση μιας εκτεταμένης πόλης. Εν προκειμένω, θα συζητηθεί η σημασία των συνδυασμένων ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων για την έρευνα του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος και των σχεδιαστικών στρατηγικών. την ετήσια συνάντηση των ενεργειακών πόλεων, ένα μήνα πριν το Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (RIO+20). Στην εν λόγω 12

13 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθεκτικές Πόλεις 2012 (Βόννη, Μαΐου 2012) Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση το 2010 και το 2011 των πρώτων δύο παγκόσμιων συνεδρίων, η παγκόσμια σύμπραξη των Ανθεκτικών Πόλεων Το συνέδριο θα διερευνήσει θέματα σχετικά με την ενσωμάτωση στην αστική ατζέντα της αβεβαιότητας που συνοδεύει την κλιματική αλλαγή. Τα έξυπνα δίκτυα αλλά και ο ρόλος της τεχνολογίας στην αναζήτηση λύσεων στις προκλήσεις του περιβάλλοντος αποτελούν μερικά από τα ζητήματα που θα τεθούν προς συζήτηση. προσκαλεί τις τοπικές αρχές για να συζητηθούν θέματα σχετικά με την ανθεκτικότητα των αστικών ιστών και την κλιματική αλλαγή. Δίκτυα Περιφερειών και Πόλεων: Δημιουργώντας Έξυπνες, Βιώσιμες και Περιεκτικές Περιοχές (Ντελφτ, Μαΐου 2012) Η Ένωση Περιφερειακών Σπουδών διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό της στο ολλανδικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ντελφτ με θέμα τα δίκτυα των περιφερειών και των πόλεων Παγκόσμια Σύνοδος για το Νερό, το Κλίμα και την Ενέργεια (Δουβλίνο, Μαΐου 2012) Η Διεθνής Ένωση Υδάτινων Πόρων εγκαινιάζει τη διοργάνωση παγκόσμιων συνεδρίων για τους υδάτινους πόρους, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. και την εν γένει ευέλικτη μορφή διακυβέρνησης που προκύπτει γύρω από τις παραδοσιακές μορφές διοίκησης. onf-may/cfp.pdf 13

14 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αναμιγνύοντας την Πόλη: Προς την Αειφορία και την Ανθεκτικότητα (Σβέχατ, Μαΐου 2012) Το 17 ο διεθνές συνέδριο για τον αστικό σχεδιασμό και την περιφερειακή ανάπτυξη στην κοινωνία της πληροφορίας θα εξετάσει τρόπους με τους οποί- το ζήτημα της αστικοποίησης σε γοργά αναπτυσσόμενες οικονομίες σε Ασία, Μέση Ανατολή και Λατινική Αμερική. Σχεδιασμός και Γήρανση (Πόρτο, 18 Μαΐου 2012) Απόλυτα εναρμονισμένο με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση και τη ους η ανάμιξη εκείνων των στοιχείων που συνιστούν τις σύγχρονες πόλεις μπορεί να οδηγήσει σε απαντήσεις στις προκλήσεις που θέτουν η οικονομική κρίση και οι δημογραφικές αλλαγές. Σύνοδος Νέων Πόλεων (Παρίσι, Μαΐου 2012) Το Ίδρυμα των Νέων Πόλεων, ένας ελβετικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, διοργανώνει το πρώτο συνέδριό του, το οποίο θα υπογραμμίσει Διαγενεακή Αλληλεγγύη, το πορτογαλικό ερευνητικό κέντρο για το έδαφος, τις μεταφορές και το περιβάλλον διοργανώνει συνέδριο με θέμα τη σημασία του σχεδιασμού για την τρίτη ηλικία. Υγιείς Περιεκτικές Κοινότητες (Πόρτλαντ, Μαΐου 2012) Το 49ο ετήσιο συνέδριο του διεθνούς κινήματος 14

15 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ πάρκων και την ηγεσία που διοργανώνεται από το αυστραλιανό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων επιδιώκει να καταστήσει τα μέλη των τοπικών κοινωνιών συμμέτοχους στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. 2 ο Ετήσιο Φόρουμ για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Άμστερνταμ, Μαΐου 2012) Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων αλλά και η παρουσίαση πρακτικών Ενεργά Αποδοτικές Πόλεις-Περιφέρειες (Κέιμπριτζ, Μαΐου 2012) Το τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ διοργανώνει το 2 ο ετήσιο συμπόσιο για την εφαρμογή μοντέλων αστικής προσομοίωσης με σκοπό να διερευνήσεις την πολύπλοκη δήμων στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελούν μερικές από τις θεματικές ενότητες του εν λόγω συνεδρίου. να γίνουν οι πόλεις βιώσιμες επικεντρώνει το θεματικό ενδιαφέρον του στη φυσική και κοινωνική ευημερία των κατοίκων των σύγχρονων πόλεων. Πάρκα πέρα από Σύνορα (Αδελαΐδα, Μαΐου 2012) Το 5ο διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση των δυναμική των αλλαγών που επέρχονται στις πόλεις-περιφέρειες. 15

16 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκά Θέματα Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο: Το προγραμματικό εργαλείο για τα διαρθρωτικά ταμεία Μετά τις προτάσεις της πολιτικής συνοχής της 6ης Οκτωβρίου 2011 και για να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη να προετοιμαστούν για την επόμενη προγραμματική περίοδο, η Επιτροπή παρουσίασε στις 14 Μαρτίου 2012 το «Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο» (ΚΣΠ). Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο έχει ως στόχο να συμβάλει στον καθορισμό στρατηγικής κατεύθυνσης για την επόμενη δημοσιονομική προγραμματική περίοδο στα Κράτη Μέλη και τις περιφέρειές τους. Αυτό θα επιτρέψει έναν πολύ καλύτερο συνδυασμό των διαφόρων ταμείων που θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των επενδύσεων της Ε.Ε. Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές θα χρησιμοποιήσουν αυτό το πλαίσιο ως βάση για να διαμορφώσουν το προσχέδιο των δικών τους «συμβάσεων εταιρικής σχέσης» με την Επιτροπή, δεσμευόμενοι να επιτύχουν τους στόχους ανάπτυξης και θέσεων εργασίας της Ευρώπης για το νωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιευτικής Πολιτικής), ενισχύοντας την ολοκλήρωση των πολιτικών της Ε.Ε. και εξασφαλίζοντας καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο θα εγκριθεί στην τελική του μορφή μόνο μετά την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη δέσμη νομοθετικών μέτρων που προτάθηκαν στις 6 Οκτωβρίου 2011 και αφορούν τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. dex_en.cfm Βραβεία Europa Nostra 2012 Οι νικητές του βραβείου πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Europa Nostra για το 2012 ανακοινώθηκαν στις 21 Μαρτίου τ.ε. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Europa Nostra. Το Πλαίσιο αυτό αντικαθιστά τις υφιστάμενες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική συνοχής, την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και για την αλιευτική και θαλάσσια πολιτική και παρέχει μια μοναδική βάση καθοδήγησης για τα πέντε μελλοντικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοι- Από τα 28 σχέδια που βραβεύτηκαν, τα έξι θα χαρακτηρισθούν ως τα σημαντικότερα επιτεύγματα πολιτιστικής κληρονομιάς του 2012 (grand prix) και καθένας από τους έξι νικητές θα λάβει ευρώ. Τα βραβεία χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες- συντήρηση, έρευνα, ειδικές υπηρεσίες και εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. Για κάθε κατηγορία υπάρχει ειδική κριτική επιτροπή που αποτελείται από ανεξάρτητους 16

17 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη. Όλοι οι νικητές θα λάβουν αναμνηστική πλάκα ή έπαθλο. Οι 28 νικητές του βραβείου πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ Europa Nostra για το 2012, επιλέχθηκαν μεταξύ 226 σχεδίων από 31 χώρες. Στην κατηγορία "Συντήρηση", βραβεύτηκαν, μεταξύ άλλων, από ελληνικής πλευράς, το σχέδιο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ της Αθήνας για το "Κτίριο Αβέρωφ", οι "Ανεμό- μυλοι της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου" στην Πάτμο και η "Αρχαία Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα" στη Σίφνο. Επιπλέον, στην κατηγορία "Ειδικές υπηρεσίες", βραβεύτηκε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Τα βραβεία θα απονεμηθούν την 1η Ιουνίου κατά τη διάρκεια τελετής στο Μοναστήρι Jerónimos της Λισαβόνας. Η πρόταση 6 πόλεων της Δανίας για την ανεργία των νέων Ακολουθώντας το παράδειγμα του δικτύου Πόλεις για Ενεργό Ένταξη του μεγαλύτερου δικτύου ευρωπαϊκών πόλεων EUROCITIES, το Ρότερνταμ μαζί με άλλες πέντε μεγάλες πόλεις της Δανίας (Άαλμποργκ, Άαρχους, Οντένσε, Έσμπεργκ και Ράντερς) συνέταξαν ένα κείμενο προτάσεων, ένα χάρτη για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η ανεργία στη Δανία ανέρχεται στο 7,6% (2010), ενώ για τις ηλικίες ετών το ποσοστό φθάνει στο 14,3%. Οι βασικές προτάσεις των εν λόγω τοπικών αρχών μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: Μεταρρύθμιση του συστήματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παροχή ευκαιριών σε νέους χωρίς προσόντα. Υποστήριξη αποφοίτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ώστε σε πολύ σύντομο διάστημα να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό της χώρας. s%20the%20future_final.pdf 17

18 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι Τοπικές Αρχές βασική συνιστώσα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης Το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) δημοσίευσε πρόσφατα (21 Μαρτίου τ.ε.) έναν οδηγό με τίτλο Οι Τοπικές Αρχές σε Κρίσιμες Εποχές: Πολιτικές για την Κρίση, την Ανάκαμψη και για ένα Βιώσιμο Μέλλον. Ουσιαστικά το εν λόγω έργο συνοψίζει Έναρξη Ισχύος του Κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Τέθηκε από 1 Απριλίου τ.ε. σε ισχύ η εφαρμογή του Κανονισμού αριθ.211/2011 για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. τις αποφάσεις της 17 ης Υπουργικής Συνόδου του ΣτΕ που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο τον περασμένο Νοέμβριο. Από την αρχή της κρίσης, το CEMR συνεχώς υποστηρίζει ότι η παρούσα κατάσταση αποτελεί μια ευκαιρία για την Ευρώπη να προσδιορίσει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, βασισμένο στην ενδογενή ανάπτυξη των περιφερειών της. Εκτός από την ανάλυση των επιμέρους διαστάσεων της κρίσης, το κείμενο αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την ανάκαμψη των οικονομιών. itical_times.en.pdf Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί μια πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει νομοθεσία σε τομείς όπου η ΕΕ έχει αρμοδιότητα να νομοθετεί. Μια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ που θα προέρχονται από τουλάχιστον 7 από τα 27 κράτη μέλη. Σε καθένα από τα 7 κράτη μέλη απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων. Μια πρωτοβουλία πολιτών είναι δυνατή σε οποιονδήποτε τομέα όπου η Επιτροπή έχει την εξουσία να προτείνει νομοθεσία, π.χ. περιβάλλον, γεωργία, μεταφορές και δημόσια υγεία. Για να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία πολιτών, οι πολίτες πρέπει να συγκροτήσουν μια "επιτροπή πολιτών" αποτελούμενη από τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη. Τα μέλη της επιτροπής πολιτών πρέπει να είναι πολίτες της ΕΕ σε ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία όπου το όριο ηλικίας είναι 16 ετών). 18

19 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1ο Φόρουμ για τα Αστικά Κέντρα: Οι Πόλεις στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ Στο πρώτο Αστικό Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 16 Φεβρουαρίου τ.ε., οι προσκεκλημένοι δήμαρχοι και εκπρόσωποι των πόλεων και των οργάνων της Ε.Ε. εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο μιας δυναμικότερης προσέγγισης για την ανάπτυξη των αστικών περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, στη μελλοντική πολιτική για την αστική ανάπτυξη προτείνεται: Χρηματοδότηση αποκλειστικά για την ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη: Τουλάχιστον 5% των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε κάθε κράτος μέλος θα επενδύεται σε συντονισμένες δράσεις που θα δημιουργούν μακροπρόθεσμη, ενεργειακά αποδοτική και καινοτόμο αστική ανάπτυξη. Ενιαία επενδυτική στρατηγική: Τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να στηρίζουν στρατηγικές που απαντούν ταυτόχρονα στις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές. Καινοτόμες αστικές δράσεις: Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση ενός μέρους του προϋπολογισμού (το 0,2% των κονδυλίων για το ΕΤΠΑ) για τη χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων στις αστικές περιοχές. Οι καινοτόμες αστικές δράσεις θα είναι αστικά πιλοτικά προγράμματα, σχέδια επίδειξης και συναφείς μελέτες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης: Με βάση καταλόγους πόλεων που έχουν προταθεί από τα κράτη μέλη, θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση του απευθείας διαλόγου μεταξύ των ίδιων των πόλεων και μεταξύ των πόλεων και της Επιτροπής. Τα βασικότερα παραδείγματα βασικών έργων που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια του φόρουμ αφορούσαν τις εξής δράσεις: (α) Αναζωογόνηση μιας παραμελημένης συνοικίας της Βουδαπέστης στο διαμέρισμα Józsefváros Το πρόγραμμα «Συνοικία Magdolna IΙ» σηματοδοτεί το δεύτερο στάδιο ενός ολοκληρωμένου κοινωνικού προγράμματος αστικής ανάπλασης με τη στήριξη της ΕΕ και στόχο την αναγέννηση της συνοικίας Magdolna στη Βουδαπέστη. (β) Αναμόρφωση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Καμπανία Περίπου 3,5 εκατομμύρια άτομα ζουν στο κέντρο και στα περίχωρα της Νάπολης, με αποτέλεσμα οι συχνές, βολικές και άνετες σιδηροδρομικές 19

20 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ λούσαν μνημεία της ιστορίας των περιοχών τους. μεταφορές να αποτελούν πλέον προτεραιότητα στην Καμπανία. Το έργο «περιφερειακό σύστημα μετρό» απαντά σ αυτήν την προτεραιότητα, ενσωματώνοντας τη βιώσιμη κινητικότητα και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. (ε) Πράσινες αστικές κατοικίες στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας Γερμανία, Βαλτικές Χώρες, Πολωνία και Λευκορωσία (γ) Η ολλανδική επαρχία Gelderland μειώνει τα αυξανόμενα επίπεδα αστικού θορύβου Μια ολλανδική επαρχία μειώνει τα επίπεδα θορύβου από την κίνηση στους δρόμους και, μ αυτόν τον τρόπο, περιορίζει τις σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους της περιοχής. (δ) Αναβίωση γειτονιών το πρόγραμμα REVIT για την αναζωογόνηση βιομηχανικών περιοχών της Γερμανίας, της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Χάρη στο πρόγραμμα REVIT, έξι ευρωπαϊκές πόλεις αντάλλαξαν εμπειρίες σχετικά με την αναζωογόνηση βιομηχανικών χώρων που αποτε- Οι κατοικίες είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας και μία από τις σημαντικότερες πηγές εκπομπών CO2. Με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και καθώς οι ενεργειακές πηγές προσπαθούν με δυσκολία να ικανοποιήσουν τη ζήτηση, το πρόγραμμα Urb.Energy που εγκαινιάστηκε πρόσφατα αποβλέπει στην ενθάρρυνση της μεγαλύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέροντας καινοτόμα χρηματοδοτικά προγράμματα για σχετικές δραστηριότητες και εισάγοντας πέντε στρατηγικές για ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών και εγχειριδίων. erence=ip/12/133&format=html&aged=0&langua ge=el&guilanguage=fr 20

21 Τεύχος 23 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ O Ευρωπαϊκός Ιστός του 21 ου Αιώνα Η 5 η Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Δήμων της Ευρώπης, με τίτλο "Ο ευρωπαϊκός αστικός ιστός του 21ου αιώνα", διοργανώθηκε από την ΕτΠ σε συνεργασία με την πόλη της Κοπεγχάγης και την Περιφέρεια-Πρωτευούσης της Δανίας στις Μαρτίου τ.ε. Παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Πρωθυπουργού της Δανίας, οι 300 δήμαρχοι και οι πρόεδροι περιφερειών από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν τη "Διακήρυξη της Κοπεγχάγης" με την οποία δεσμεύονται να καταστήσουν τις πόλεις πιο πράσινες, πιο ανταγωνιστικές από οικονομική άποψη και με μεγαλύτερες ικανότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η Διακήρυξη εκφράζει την πολιτική βούληση των πόλεων και των περιφερειών της Ευρώπης να δώσουν κεντρική σημασία στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη κατά τη Διάσκεψη κορυφής για τον πλανήτη "Ρίο+20" που θα πραγματοποιηθεί στις Ιουνίου. Οι πόλεις και οι περιφέρειες κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να μοιραστεί σε παγκόσμιο επίπεδο βέλτιστες πρακτικές όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων και οι Πράσινες Πρωτεύουσες της Ευρώπης. Στη "Διακήρυξη της Κοπεγχάγης" καθορίζονται σαφείς στόχοι για τις πόλεις της Ευρώπης: προσπάθειες για την επίτευξη "ουδετερότητας σε σχέση με το κλίμα", κοινωνική ένταξη, αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, βελτίωση της εκπαίδευσης και της υγείας, υλικές υποδομές και νέες τεχνολογίες, όπως και για την καλύτερη ένταξη των πόλεων στο περιβάλλον τους. Κατά την καταληκτήρια συνεδρίαση της Διάσκεψης, η Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) κα Mercedes Bresso υπογράμμισε το κεντρικό μήνυμα της Διάσκεψης: "Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από τις πόλεις μας. Στο πλαίσιο της αλλαγής του κλίματος και της υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων, οι πόλεις μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για αειφόρο ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να επιτευχθεί μέσω πολιτικών στους τομείς της στέγασης, της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της κατανάλωσης νερού, της καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων, και των καθαρότερων μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεδομένου ότι οι πόλεις διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημοκρατική διαδικασία, έχουν ζωτική σημασία για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της. Από αυτή την άποψη, είναι το "κλειδί" για μια πραγματική ευρωπαϊκή "αναγέννηση". Στη σύνοδο κορυφής συμμετείχαν επίσης και κορυφαίοι αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και ερευνητές στον τομέα της αστικής ανάπτυξης, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη θα προβληθεί καλύτερα στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια ατζέντα. erence=cor/12/20&format=html&aged=0&langu age=en&guilanguage=en 21

22 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διεθνή Θέματα Οι Αστικές Ασθένειες των Κινεζικών Πόλεων 6 η Λατινο-Αμερικανική Σύνοδος των Πόλεων και Τοπικών Αρχών Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της κινεζικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών, οι μεγάλες πόλεις της αναδυόμενης παγκόσμιας υπερδύναμης βρίσκονται Περισσότεροι από συμμετέχοντες από 23 χώρες της Λατινικής Αμερικής, και όχι μόνον, έλαβαν μέρος στην 6 η Λατινο-Αμερικανική Σύνοδο των Πόλεων που πραγματοποι- ήθηκε στις Μαρτίου τ.ε. στο Σαντιάγκο της Χιλής. Στη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου τονίστηκε η σημαντική συνεισφορά του αυτοδιοικητικού κινήματος στην εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η πλειονότητα των συνέδρων είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει εμπειρίες και πρακτικές από διαδικασίες αποκέντρωσης, ενώ συζητήθηκαν επίσης τα εξής θέματα: ο ρόλος των τοπικών αρχών σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο δικαιώματα και συμμετοχή των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση περιβαλλοντική διαχείριση τοπική οικονομική ανάπτυξη πρόληψη φυσικών καταστροφών δημοτικό ενωσιακό κίνημα αποκέντρωση και τοπική αυτοδιοίκηση. ge/declaracion_final_sntesis_vi_cumbre_ch ILE...pdf ενώπιον του κινδύνου μεγάλων ελλείψεων σε πόρους και υποδομές που συνοψίζονται στον όρο «αστικές ασθένειες». Αυτές αντανακλούν την ανισορροπία ανάμεσα στην πληθυσμιακή πύκνωση των αστικών κέντρων, ιδιαίτερα πόλεων όπως το Πεκίνο και η Σαγκάη, και την επάρκεια των πόρων τους. Η αυξανόμενη αστικοποίηση τα τελευταία χρόνια έχει μεταλλάξει την πληθυσμιακή δομή της παραδοσιακά αγροτικής χώρας. Οι κάτοικοι των πόλεων έχουν πλέον ξεπεράσει αριθμητικά τον αγροτικό πληθυσμό αφού συνιστούν το 51.27% ( εκατ.) του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Αυτό αναδεικνύει την αδήριτη ανάγκη για έναν αστικό σχεδιασμό που θα προβλέπει πολιτικές βιώσιμες στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος. china s-balanced-urban-rural-development- (2012)-p html?osCsid=mbj9rlanbv3baqc16ambrfm625 22

23 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διαβουλεύσεις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών Η παρούσα διαβούλευση προσφέρει στα κράτη μέλη, σε άλλους οργανισμούς και στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα ποικίλα ζητήματα που τίθενται. Η Επιτροπή θα αναλύσει επιμελώς τα αποτελέσματα της διαβούλευσης πριν αποφασίσει σε ποιο βαθμό επιβάλλονται τροποποιήσεις στους ισχύοντες κανόνες και, αν το κρίνει αναγκαίο, θα παρουσιάσει πρόταση για την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη θέση όσον αφορά ενδεχόμενη τροποποίηση των υφιστάμενων κατευθυντηρίων γραμμών. Τα κράτη μέλη και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Λόγω των ενδεχόμενων καθυστερήσεων στη μετάφραση των παρατηρήσεων που υποβάλλονται σε ορισμένες γλώσσες, η μετάφραση των απαντήσεων στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά θα επιτρέψει στην Επιτροπή να προχωρήσει ταχύτερα στην επεξεργασία τους. Το 2004, η Επιτροπή εξέδωσε τις τελευταίες κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών (στο εξής «κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές»). Στο κείμενο διευκρινίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα επανεξεταστούν εντός επτά ετών από την ημερομηνία εφαρμογής τους. Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να καλέσει τα κράτη μέλη, άλλα όργανα και τα ενδιαφερόμενα μέρη να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο, πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές και τα αποτελέσματά τους, καθώς και τυχόν σχόλια και προτάσεις σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Ορισμένες ερωτήσεις απευθύνονται συγκεκριμένα σε δημόσιες αρχές ή σε ορισμένους ενδιαφερομένους και, ως εκ τούτου, οι ερωτώμενοι δεν οφείλουν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Ευπρόσδεκτη θα είναι κάθε υποβαλλόμενη παρατήρηση και πληροφορία πέραν των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ιδίως άλλα έγγραφα, εκθέσεις, μελέτες, πηγές δεδομένων κ.λπ. που μπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Προθεσμία: 14 Μαΐου _maritime_transport/index_en.html 23

24 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σεμινάρια Κατάρτισης Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) Important Developments in the EU Internal Market: Free Movements of Goods in Services and Institutional Capacity Ημερομηνία: Μαΐου 2012 Τόπος: Μάαστριχτ Regions and Cities after Lisbon: New Challenges Implementing EU Law Ημερομηνία: Μαΐου 2012 Τόπος: Βαρκελώνη How to Develop a Convincing Project Strategy for EU-Funding: Dos and Donts for Local and Regional Actors Ημερομηνία:7-9 Μαΐου 2012 Τόπος: Βαρκελώνη Managing the Project Pipeline for EU Structural Funds Programmes Ημερομηνία: 9-11 Μαΐου 2012 Τόπος: Μάαστριχτ Internal and External Audit of the EU Funded Programmes and Projects Ημερομηνία: 9-11 Μαΐου 2012 Τόπος: Βαρκελώνη How to Set Up and Implement a Successful Twinning Project in EU Candidate, Potential Candidate and Neighbourhood Countries Ημερομηνία: Μαΐου 2012 Τόπος: Μάαστριχτ Public Sector Budget Review and Service Reform in a cold economic climate Ημερομηνία: Μαΐου 2012 Τόπος: Δουβλίνο Writing for the Internet: New Approaches to Producing Concise and Compelling Texts Ημερομηνία: Μαΐου 2012 Τόπος: Μάαστριχτ Budgetary Decision-Making After Lisbon: Actors, Procedures and Dynamics Ημερομηνία: Μαΐου 2012 Τόπος: Μάαστριχτ Embracing the Future of Communication: Putting Social Media to use in Public Administration Ημερομηνία: Μαΐου 2012 Τόπος: Μάαστριχτ Managing in Crisis: Public Sector Reform and the Path to Recovery Ημερομηνία: 31 Μαΐου-1 Ιουνίου 2012 Τόπος: Μάαστριχτ 24

25 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χωρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρία και η Περίπτωση της Ελλάδας Cities and Global Governance New Sites for International Relations Σελ.244 M. Amen, N.J.Toly, P. L. McCartney, K.Segbers (επιμ.) Εκδ. Ashgate Πλούσιο από βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα, το εν λόγω έργο αρκετά πειστικά υποστηρίζει ότι πλέον οι πόλεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Οι επιμελητές του τόμου καινοτομούν στο χώρο της θεωρίας των διεθνών σχέσεων με περιπτώσεις πόλεων που πιστοποιούν την ανάγκη θεωρητικής εμβάθυνσης του ρόλου του υποεθνικού επιπέδου στις παγκόσμιες υποθέσεις. Κάθεμιά από τις οκτώ εξεταζόμενες περιπτώσεις αναδεικνύει την αλληλόδραση μεταξύ του τοπικού και του παγκόσμιου μέσα από τρεις θεματικές: τον αντίκτυπο των πόλεων και περιφερειών στην εξωτερική πολιτική του εθνικού κράτους τις διάφορες διαστάσεις του ρόλου των πόλεων στην παγκόσμια πολιτική για το περιβάλλον και τις πολλαπλές μεθόδους μέτρησης του ειδικού βάρους των παγκόσμιων πόλεων. Σελ.352 Λ.Κ. Βασενχόβεν, Κ. Σαπουντζάκη, Ευ. Ασπρογέρακας, Ηλ. Γιαννίρης, Θ. Παγώνης Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ Αντικείμενο του βιβλίου είναι η θεωρία και η ως τώρα εμπειρία της χωρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Αποτέλεσμα μακρόχρονης ερευνητικής προσπάθειας, το εν λόγω έργο αναζητεί μια κεντρική θέση στην περιορισμένη σχετική ελληνική βιβλιογραφία, στα πεδία της χωροταξίας και πολεοδομίας, της αστικής και περιφερειακής γεωγραφίας, της δημόσιας διοίκησης και άλλων κοινωνικών επιστημών. Οι συγγραφείς επιχειρούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως κατά πόσο έχουν διεισδύσει οι αρχές της διακυβέρνησης (άνοιγμα προς την κοινωνία, εξωστρέφεια, συμμετοχή, διαβούλευση, οριζόντια και κάθετη συνεργασία, αποδοτικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία και συνεκτικότητα πολιτικής) στην πρακτική της διοίκησης, αν συνδέονται οι αλλαγές με μια φθίνουσα πορεία του κεντρικού κράτους, η έρευνα για τις καινοτομικές εμπειρίες που υιοθετήθηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες κ.α. 25

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. 3284

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών»

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» 21-22 Ιουνίου 2016, Αθήνα Έξυπνο Νησί είναι εκείνο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Περίληψη Το «Balkan-Med Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Το Κυπριακό Σημείο Επαφής «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 4 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων

ΘΕΜΑ: Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 4 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4/11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: EACEA 45/2016: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή του σχεδίου του υποπρογράμματος Πολιτισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Αλέξης Χατζημπίρος Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Έργων Εθνικός εταίρος Τι είναι οι πράσινες ή οικολογικές συμβάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα