Τίτλος Εισήγησης: Μαθαίνω Φιλοσοφία ή µαθαίνω να φιλοσοφώ; Μια εναλλακτική διδακτική πρόταση στο µάθηµα: Αρχές Φιλοσοφίας της Β Λυκείου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Εισήγησης: Μαθαίνω Φιλοσοφία ή µαθαίνω να φιλοσοφώ; Μια εναλλακτική διδακτική πρόταση στο µάθηµα: Αρχές Φιλοσοφίας της Β Λυκείου."

Transcript

1 Τίτλος Εισήγησης: Μαθαίνω Φιλοσοφία ή µαθαίνω να φιλοσοφώ; Μια εναλλακτική διδακτική πρόταση στο µάθηµα: Αρχές Φιλοσοφίας της Β Λυκείου. Περπερίδης Παύλος, ρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Π 407/85 1 Περίληψη: Οι σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής διαµορφώνουν ένα πλαίσιο επιστηµονικών αρχών για τον καλύτερο δυνατό διδακτικό σχεδιασµό, επισηµαίνοντας τα πλεονεκτήµατα της ενεργητικής και διερευνητικής µάθησης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται ένα µοντέλο οµαδοκεντρικής διδασκαλίας το οποίο απαιτεί πολυδύναµες δράσεις, όπου ο µαθητής θα έχει τη δυνατότητα να δοκιµάσει να µάθει µε διαφορετικούς τρόπους, άλλοτε να εκφράζει τα ατοµικά του ενδιαφέροντα, να αυτενεργεί, άλλοτε να συναποφασίζει τον προσδιορισµό κανόνων δράσης, ώστε να µαθαίνει πώς να µαθαίνει. Υλοποιώντας το αίτηµα µιας, πιο ενισχυµένης, «πρακτικής φιλοσοφίας»(praktische Philosophie),-στο πλαίσιο της χειραφετητικής-επικοινωνιακής διδακτικής-και, µε γενικό σκοπό, την ανάπτυξη ικανοτήτων προσέγγισης της φιλοσοφικής γνώσης, ικανοτήτων κριτικής δράσης (Bönsch 1991, 26) παρουσιάζεται ένα µοντέλο οµαδοκεντρικής διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης (project). Το σχέδιο δράσης (project) θα αναφέρεται στη διδακτική ενότητα του σχολικού βιβλίου της Φιλοσοφίας της Β Λυκείου: «Ανακαλύπτοντας το νού»-κεφάλαιο πέµπτο (υποενότητες: πρώτη, δεύτερη, τρίτη και πέµπτη) και την ενότητα: «Αξιολογώντας την πράξη»- Κεφάλαιο Έβδοµο, (υποενότητα τέταρτη). Στην παρούσα εισήγηση, εκκινούµενος από την αλλαγή παραδείγµατος (Paradigmenwescheln), που παρατηρείται, ήδη από τη δεκαετία του 90-τόσο στο πεδίο της γενικής διδακτικής όσο και στο ειδικό της διδακτικής της φιλοσοφίας, προτείνω µια εναλλακτική διδακτική πρόταση στο µάθηµα : «Αρχές Φιλοσοφίας της Β Λυκείου». Το κύριο σηµείο αυτής της παιδαγωγικής και διδακτικής «στροφής» είναι η µετάβαση από την «παραδοσιακή» διδακτική που επικεντρώνεται στη συστηµατοποιηµένη µετάδοση και αποτελεσµατικότερη αφοµοίωση µιας προδοµηµένης επιστηµονικής γνώσης, σε µια «κριτική» διδακτική που αποβλέπει σε µια αναδοµητική και αναστοχαστική µαθησιακή δραστηριότητα, µέσω της οποίας οι µαθητές θα καταστούν ικανοί να µαθαίνουν, δηλαδή να διερευνούν, να ανακαλύπτουν, να αξιολογούν και να µετασχηµατίζουν τη γνώση.(kösel, 1995, Κοσσυβάκη, 2006). Μια τέτοια διδακτική µετατόπιση στο γνωστικό πεδίο της φιλοσοφίας σηµατοδοτεί αφενός την αποδυνάµωση διδακτικών τεχνικών µιας µονοδιάστατης, ερµηνευτικού ή «ιστορικιστικού» τύπου (προδιαγεγραµµένης διδασκαλίας των φιλοσοφικών θεµάτων), µε το πρόσχηµα της αυταξίας της φιλοσοφικής γνώσης ή της διασφάλισης της αντικειµενικότητας της ως γνωστικού αντικειµένου και, αφετέρου της ενθάρρυνσης και της προώθησης διδακτικών µοντέλων ικανών να αναπαράγουν κριτικές και αναστοχαστικές ικανότητες. Στους γενικούς σκοπούς του επίσηµου αναλυτικού προγράµµατος αναγνωρίζεται η «πραξιακή» διάσταση του φιλοσοφικού µαθήµατος, που σκοπό έχει: ISSN

2 την κριτική συνειδητοποίηση και την αναστοχαστική κριτική των µαθητών σχετικά µε τις προσωπικές και κοινωνικές τους εµπειρίες, ώστε να βιώνουν τους εαυτούς τους ως κοινωνικά, ιστορικά, επικοινωνιακά και δηµιουργικά άτοµα. να προωθήσει την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών στην ανακάλυψη της γνώσης χάρη στην παράλληλη αξιοποίηση του έντυπου και του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού να εγκαινιάσει µια διαθεµατική προσέγγιση των φιλοσοφικών προβληµάτων, ώστε να αξιοποιήσει γνώσεις και εµπειρίες των µαθητών\τριών και από άλλα γνωστικά αντικείµενα. Χάρη στη φιλοσοφία, οι µαθητές\-τριες αποκτούν συνείδηση των γνώσεων, που τους προσφέρει το σχολείο και αρχίζουν να ερευνούν ποιο είναι το λογικό κύρος της γνώσης γενικά, ποια είναι η πηγή της και κατά πόσο η νοούσα συνείδηση καθορίζει το αντικείµενο της ή αντίθετα, καθορίζεται απ αυτό κ.λ.π. Στους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος διαβάζουµε: να συνειδητοποιήσουν ότι η φιλοσοφία είναι ταυτόχρονα γνώση, µέθοδος έρευνας και στάση ζωής. να διαµορφώσουν σταδιακά προσωπική, αλλά κριτικά θεµελιωµένη, άποψη για τον κόσµο και τη ζωή, µε αφετηρία τη σύνθεση των σχολικών γνώσεων, των προσωπικών τους απόψεων και της κοινωνικής εµπειρίας τους, να οδηγηθούν έτσι στην αυτογνωσία και, µέσω αυτής, στην προσπάθεια για αυτοκαθορισµό τους ως ατόµων, κοινωνικών υπάρξεων και ενεργών πολιτών. Η διδασκαλία της φιλοσοφίας σήµερα δε µπορεί να αποσκοπεί στην ευθεία µεταβίβαση γνώσεων ή αξιών. Η διδασκαλία της φιλοσοφίας θα ήταν πολύ πιο αποδοτική για την κριτική αυτοδυναµία και την πνευµατική χειραφέτηση των µαθητών, αν γινόταν για να εκπαιδεύσει αναγνώστες ικανούς να «βλέπουν»: ικανούς να προσανατολίζονται κριτικά στο σύµπαν της φιλοσοφικής γραφής, αλλά και κάθε σηµαίνουσας πρακτικής, να αντλούν ευχαρίστηση από την περιπλάνησή τους και να αποκοµίζουν όχι µόνο ό,τι νοµίζουµε πως τους χρειάζεται, αλλά και ό,τι τους αφορά. (Βιρβιδάκης, Σ., Καρασµάνης, Β., Τουρνά, Χ. 2007). Η φιλοσοφία δεν είναι µόνο µια επιστήµη ούτε καν µια γνώση, δεν είναι µια επιπλέον µάθηση, είναι ένας στοχασµός πάνω στις διαθέσιµες γνώσεις. Γι αυτόν το λόγο δεν µπορεί κάποιος να µάθει τη φιλοσοφία, έλεγε ο Κάντ, το µόνο που µπορεί να µάθει είναι να φιλοσοφεί. Φιλοσοφώντας αυτός ο ίδιος: διερωτώµενος για τη δική του σκέψη, για τη σκέψη των άλλων, για τον κόσµο, για την κοινωνία, γι αυτό που µας µαθαίνει η εµπειρία, γι αυτό που αγνοούµε. Τα σχολικά βιβλία γενικά και της φιλοσοφίας ειδικά πάντα γράφονται µε ιδιαίτερα βαρύ, συµπυκνωµένο και γι αυτό δυσνόητο αφηγηµατικό περιεχόµενο, συµπυκνώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, σύµφωνα µε άκαµπτα αναλυτικά προγράµµατα, τα οποία επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους κυρίως στη διδακτέα ύλη, στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα της γνώσης. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής διαµορφώνουν ένα σύγχρονο πλαίσιο επιστηµονικών αρχών για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασµό εκπαιδευτικών βιβλίων, επισηµαίνοντας τα πλεονεκτήµατα της ενεργητικής και διερευνητικής µάθησης µε τη χρήση πηγών, των εικονογραφηµένων βιβλίων για τα παιδιά που σήµερα ζουν και διαπλάθονται σε µια εποχή χρήσης πολλαπλών νέων µέσων πληροφόρησης και παγκόσµιας ISSN

3 επικοινωνίας. Έτσι η σχολική γνώση µπορεί να γίνει λειτουργική, όταν προσφέρεται µε πολλά ερεθίσµατα, και το εικονιστικό υλικό (εικόνες, πίνακες, σχεδιαγράµµατα...) παρέχει επίσης σηµαντικές πληροφορίες και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διδακτικής διαδικασίας. Η ιδιοτυπία του φιλοσοφικού µαθήµατος ως διαπαιδαγωγικής δραστηριότητας, η πολυµορφία και οι δυσχέρειες της φιλοσοφικής µάθησης προϋποθέτουν ότι για τη διαµόρφωση και την ανάπτυξη της φιλοσοφικής ικανότητας του µαθητή πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών διδακτικών επιλογών, ανάλογα µε την εκάστοτε διδακτική ενότητα, µεταξύ µιας κατευθυντικήςκανονιστικής διδακτικής (διδασκαλία ως διάλεξη), µιας διαλογικήςδιαλεκτικής(σωκρατική-µαιευτική µέθοδος) και µιας διδασκαλίας νοούµενης ως πράξης-άσκησης.(henke, 2009). Ωστόσο, στην καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική υποβαθµίζεται η προοπτική αυτή, καθόσον δίνεται έµφαση σε περιγραφικού ή ερµηνευτικού τύπου διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες αρκούνται στην «γραµµατολογική» κατανόηση του περιεχόµενου των φιλοσοφικών κειµένων και στη «φιλολογική» τους επεξεργασία αποσκοπώντας σε µια ευθεία µεταβίβαση γνώσεων ή αξιών. (Βιρβιδάκης- Καρασµάνης-Τουρνά, 2007). Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι η διδακτική της φιλοσοφίας, καθώς βάλλεται τις ανιστορικές και ισοπεδωτικές πιέσεις της µεταµοντέρνας διδακτικής πρακτικής, πρέπει να µετατραπεί σε µουσειακό αντικείµενο σχολιασµού και να αντιµετωπίζεται ως «επιστηµονικό αντικείµενο» ξεκοµµένο από την ιστορικότητα της κατανόησής του. Χωρίς αυτήν «δε µπορούµε να φτάσουµε ως την πηγή της γνωστικής υποκειµενικότητας και να τη φωτίσουµε σε αυτό που είναι, ως µια ανεξάντλητη, δηλαδή, παρακαταθήκη βιωµατικών στοιχείων».( εληγιώργη 2002). Γιατί, για να µπορέσουµε να υπάρξουµε µέσα στον κόσµο που µας περιβάλλει και τον βιώνουµε, είµαστε αναγκασµένοι να τον κρίνουµε, να τον εξηγούµε ή να τον ερµηνεύουµε. Πρέπει να τηρούµε προσεκτική στάση έναντι των τεχνολογικών εφαρµογών της εργαλειακής και λογιστικής ορθολογικότητας οι οποίες εισβάλλουν στο βιόκοσµο του σχολείου για να τον µεταλλάξουν και να διαβρώσουν το αίτηµα της γνήσιας αναστοχαστικής δράσης. Αυτό είναι «και το µόνο που δικαιολογεί την ύπαρξη της φιλοσοφίας»( εληγιώργη 2002). Υλοποιώντας το αίτηµα µιας, πιο ενισχυµένης, «πρακτικής φιλοσοφίας»(praktische Philosophie),-στο πλαίσιο της χειραφετητικήςεπικοινωνιακής διδακτικής-και, µε γενικό σκοπό, την ανάπτυξη ικανοτήτων προσέγγισης της φιλοσοφικής γνώσης, ικανοτήτων κριτικής δράσης (Bönsch 1991, 26), θα παρουσιάσω ένα µοντέλο οµαδοκεντρικής διδασκαλίας (Meyer, 1987, 244, Κοσσυβάκη, 2006, 404) στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης (project) (Ταρατόρη- Τσαλκατίδου, 2002, Χρυσαφίδης, 1994, Ματσαγγούρας 2002, Κοσσυβάκη 2006, 449). Αυτή η οµαδοσυνεργατική µέθοδος για την προσανατολισµένη στη διδασκαλία δράση (Κοσσυβάκη 2006, 35-40) απαιτεί πολυδύναµες δράσεις, όπου ο µαθητής θα έχει τη δυνατότητα να δοκιµάσει να µάθει µε διαφορετικούς τρόπους, άλλοτε να εκφράζει τα ατοµικά του ενδιαφέροντα, να αυτενεργεί, άλλοτε να συναποφασίζει ISSN

4 µέσα από διαδικασίες συµµετοχής τον προσδιορισµό κανόνων δράσης, ώστε να µαθαίνει πώς να µαθαίνει, να συνυπάρχει και να υπάρχει. Άλλωστε ο τρόπος, που όλοι µας αντιλαµβανόµαστε την πραγµατικότητα επηρεάζεται καθοριστικά από τον τρόπο που την βιώνουµε. Και, στο βαθµό που επιχειρούµε να την κατανοήσουµε και να την κρίνουµε, µεταφερόµαστε στο επίπεδο του κριτικού και αναστοχαστικού λόγου. Το σχέδιο δράσης (project) θα αναφέρεται στη διδακτική ενότητα: «Ανακαλύπτοντας το νου»-κεφάλαιο πέµπτο (υποενότητες: πρώτη, δεύτερη, τρίτη και πέµπτη) και, τη διδακτική ενότητα: «Αξιολογώντας την πράξη»- Κεφάλαιο Έβδοµο, (υποενότητα τέταρτη). Στο project- 7 διδακτικών ωρών- θα συνδυαστούν οι παρακάτω διδακτικές δραστηριότητες : ιακριτική παρέµβαση του εκπαιδευτικού στην εισαγωγική φάση(παρουσίαση νέας θεµατικής ενότητας, κύριων και επιµέρους φιλοσοφικών προβληµατισµών: π.χ. µεταφυσική, οντολογία, ον, δυισµός-µονισµός, τεχνητή νοηµοσύνη). Ανάθεση(εκπαιδευτικός) και η ανάληψη (µαθητές) εργασιών κλειστού, ανοιχτού ή ελεύθερου τύπου δραστηριοτήτων, µέσω διαφοροποιηµένων και υπεύθυνων δραστηριοτήτων από τους µαθητές (εισήγηση, διάλογος, ανάγνωση λογοτεχνικού κειµένου, σύνταξη ερωτηµατολογίου, συνέντευξη από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων: βιολόγου-θεολόγου). Επιτόπια έρευνα στη βιβλιοθήκη (αναζητούν οι µαθητές εικόνες, κείµενα, υλικό στο διαδίκτυο ή σε έντυπα µέσα), έρευνα στο σπίτι. Οι µαθητές παρουσιάζουν, περιγράφουν, καταγράφουν, διατυπώνουν ερωτήµατα στην ολοµέλεια και δίνουν δυνατές απαντήσεις, είτε στη σχολική τάξη(εφηµερίδες τοίχου), είτε στη σχολική εφηµερίδα ή στο περιοδικό. Χρησιµοποιούν τεχνικά µέσα: κασετόφωνο, φωτογραφική µηχανή, βιντεοκάµερα, βιντεοπροβολέας, υπολογιστές. Ρόλος εκπαιδευτικού Η παραδοσιακή παιδαγωγική είχε επιβάλει την άποψη ότι ο διδάσκων - αυθεντία, πηγή κάθε γνώσης και σοφίας, είχε ως βασικό έργο τη µετάδοση απλώς και µόνο γνώσεων στους µαθητές του. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναπτύχθηκε ο τύπος του τεχνοκράτη δασκάλου, που θεωρεί ως κύριο έργο του να παρεµβαίνει άµεσα στο µαθητή και να τροποποιεί ή να κατευθύνει τη συµπεριφορά του. (Κοσσυβάκη 1998). Το σχέδιο διδασκαλίας (που παρατίθεται στη συνέχεια) ακολουθεί τις αρχές της συνεργατικής µάθησης µε διερευνητικό χαρακτήρα, γι αυτό και παρατηρείται µια διαφοροποίηση στον καθιερωµένο αυτό ρόλο του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί το διδακτικό του ρόλο, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτόν. Συγκεκριµένα: Αναλαµβάνει τους ρόλους του εµψυχωτή, του καθοδηγητή και του συντονιστή των οµάδων και βοηθά τους µαθητές να γίνουν οι ίδιοι φορείς της µάθησής τους(θεοφιλίδης, 1997:93, Μπαγάκης, 2000). Υποβάλλει την ερευνητική στάση έναντι της γνώσης, το ευρετικό πνεύµα, (Entwistle, 1970 στο Θεοφιλίδης, 1997:37) Αναλαµβάνει το ρόλο του «κριτικού διαµεσολαβητή», κινητοποιώντας τους µαθητές να υποβάλλουν ερωτήσεις και απορίες (Χατζηγεωργίου, 2004:63). ISSN

5 Υποστηρίζει διακριτικά τη διαδικασία αναζήτησης, επεξεργασίας και µελέτης του µαθησιακού υλικού παρέχοντας τα απαραίτητα στηρίγµατα, εξοµαλύνοντας ενδεχόµενες δυσκολίες και διευκολύνοντας την εργασία των οµάδων ώστε, βήµαβήµα, και µέσα στα καθορισµένα χρονικά πλαίσια, να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Με τον συνδυασµό αυτό πιστεύουµε ότι διευρύνουµε το διδακτικό ορίζοντα για το φιλοσοφικό µάθηµα, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, ικανοποιώντας τα διδακτικά κριτήρια της διερεύνησης, της χειραφέτησης, της υπεύθυνης, κριτικής και δηµιουργικής δράσης των µαθητών.(κοσσυβάκη, 2006, 408). Έτσι δίνεται στους µαθητές η δυνατότητα να παρουσιάσουν τον προσωπικό τους «κόσµο» (Haynes, 2008), να θέτουν ερωτήµατα που προκύπτουν από την ίδια τους τη ζωή, υιοθετούν κανόνες αλληλεπίδρασης, ενθαρρύνονται να ακούν προσεκτικά ο ένας τον άλλον, µιλούν εκ περιτροπής, αναζητούν λύσεις, σκέφτονται λογικά, κριτικά και δηµιουργικά, επιχειρηµατολογούν και αναστοχάζονται. Ι. Στόχοι του projekt Α). Γενικοί: οι µαθητές να αποσαφηνίζουν απλές και σύνθετες έννοιες αναπτύσσουν την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης προσεγγίζουν τη γνώση µε διαφορετικούς τρόπους µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες αναπτύσσουν δεξιότητες για αυτόνοµη µάθηση εκφράζουν ελεύθερα απόψεις, συναισθήµατα (ενίσχυση της ενσυναίσθησης) οικοδοµούν συλλογικά και να οικειοποιούνται τη σχολική γνώση µε ευέλικτες διαδικασίες εµπειρικών και βιωµατικών γνώσεων. Β) Ειδικοί: Τα περιεχόµενα του φιλοσοφικού µαθήµατος από αφηρηµένης-ιδεατής µορφής να γίνουν κατανοητή και βιωµατική ύλη- αυτοαναφορικότητα. Να σταθµίσει κάθε µαθητής τη σηµασία που έχει το συγκεκριµένο θέµα διδασκαλίας (µεταφυσική). Να κατανοηθεί η διεπιστηµονικότητα και η διαθεµατικότητα, η καθολικότητα του φιλοσοφικού Λόγου. Να αντιληφθεί κάθε µαθητής ότι ο φιλοσοφικός «τόπος»και «τρόπος» σκέψης, προσοµοιάζει µε το προσωπικό του, εφηβικό «σκέπτεσθαι». Να συνειδητοποιήσει κάθε µαθητής ότι η φιλοσοφία είναι γνώση, έρευνα και στάση ζωής. ΙΙ. ιδακτικά σχόλια - παρατηρήσεις Α. Επιλογή του Κεφαλαίου 5, σελ , από το σχολικό Βιβλίο, Αρχές Φιλοσοφίας, Β Τάξη Γενικού Λυκείου- Θεωρητική Κατεύθυνση. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 1) Η εποχή µας είναι αντι-µεταφυσική. Ωστόσο, η µεταφυσική καταργήθηκε, αντικαταστάθηκε ή µετασχηµατίστηκε; 2) Το κεφάλαιο αυτό ISSN

6 προσφέρει, κατά την άποψή µου, µεθοδολογικά τη δυνατότητα, αφενός στον καθηγητή να διατρέξει αναστοχαστικά τις γνωσιολογικές και επιστηµολογικές απόψεις που έχουν ήδη εκτεθεί σε προηγούµενα κεφάλαια, να τις συσχετίσει διαλεκτικά και, αφετέρου στο µαθητή να αναστοχαστεί το στοχαστικό έργο της φιλοσοφίας εκ των έσω. Β. Υλοποίηση ενός σχεδίου διδασκαλίας µε αναφορά στη µέθοδο projekt (7 διδακτικές ώρες). Στάδια - φάσεις projekt (1η διδακτική ώρα) Εισαγωγικά: Σύντοµη Εισαγωγή-ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί ένα «Γλωσσικό παίγνιο» χρησιµοποιώντας τους όρους: «φύσις»- µετα-φυσική-υπερφυσικό-παρα-φυσικό. Αναφέρεται στις βασικές αρχές του κεφαλαίου, ενώ συσχετίζοντας µε ήδη γνωστές φιλοσοφικές έννοιες παραπέµπει στα προηγούµενα (Κεφάλαιο 1, ενότητα 1- Κεφάλαιο 2, ενότητα 1 (καθολικές έννοιες)- Ενότητα 2(νόηµα, αλήθεια), κεφάλαιο 3 σελ , 60, και Κεφάλαιο 4). Η µεταφυσική µια αιτιολογική-ερωτηµατική δραστηριότητα η οποία µεταθέτει το οντολογικό ερώτηµα Τι εστιν; Σε τι ην το είναι. Πρώτη φιλοσοφία- Philosophia Perennis- αιώνια, άχρονη-αρχετυπική πραγµατικότητα. (2η διδακτική ώρα). Τύπος επικοινωνίας- ηµιουργία οµάδων- Αυτονοµία µάθησης. ηµιουργούνται έξι οµάδες στην τάξη µε επιλογή κυρίως των µαθητών και µε βασικό κριτήριο τη µεταξύ τους σχέση και τη δυνατότητα επικοινωνίας(χωριά), την επίδοση, τα ενδιαφέροντα αλλά και µε εσωτερική διαφοροποίηση. Συζήτηση µε κάθε οµάδα για τη διεξαγωγή του Projekt: Εύρεση υλικού (σχολικό βιβλίο- διαδίκτυο- σχολική βιβλιοθήκη). Χρόνος διεξαγωγής. Τόπος διεξαγωγής(σχολική βιβλιοθήκη-εργαστήριο Φυσικής). Χρόνος και Τρόπος µεθοδολογίας. Παρουσίαση -επιλογή του τρόπου παρουσίασης από κάθε οµάδα. (3η διδακτική ώρα). Παρουσίαση Projekt Η παρουσίαση των εργασιών έγινε µε βάση τη σειρά των ενοτήτων στο σχολικό βιβλίο. 1η οµάδα: Παρουσίαση µε σχετικό βίντεο των βασικών εννοιών της µεταφυσικής. ιεξήχθη διάλογος και τέθηκαν αναστοχαστικά ερωτήµατα. 2η οµάδα: Η οµάδα παρουσίασε τη θεµατική της µεταφυσικής Φιλοσοφίας, των σχέσεών της µε τη γνωσιολογία και την επιστήµη κάνοντας µια δραµατοποίηση της συνέντευξης του καθηγητή Θ. Πελεγρίνη στο Ν. Κουµαρτζή. Από τα µέλη της πρώτης οµάδας βιντεοσκοπήθηκε η δραµατοποιηµένη συνέντευξη. ISSN

7 (4η διδακτική ώρα). 3η οµάδα: Η οµάδα παρουσίασε ένα Poier Point αναφερόµενο στην έννοια του υϊσµού και µια γενική αναφορά στο ζήτηµα των σχέσεων Νου και σώµατος. Με πρωτοβουλία των µαθητών παρουσιάστηκε σύντοµα το θέµα του θανάτου. 4η οµάδα: Η οµάδα παρουσίασε ένα Poier Point µε θέµα τον Μονισµό. Οι µαθητές άντλησαν υλικό από το διαδίκτυο καθώς και από το βιβλίο του Thomas Nagel(1989), Θεµελιώδη φιλοσοφικά προβλήµατα, σελ και (5η διδακτική ώρα). 5η οµάδα: Παρουσίαση ενός Poier Point µε θέµα την τεχνητή νοηµοσύνη. Οι µαθητές αναφέρθηκαν σύντοµα σε ταινίες επιστηµονικής φαντασίας ή σε Site. Ειδικότερα µας «ξενάγησαν» στο gr 6η οµάδα: παρουσίαση µε τη µορφή κατασκευών στον πίνακα βασικών µεταφυσικών εννοιών. Κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης προέκυψε ένα αίτηµα των µαθητών: ζητήθηκε από τους µαθητές να προσεγγίσουµε µερικά από τα µεταφυσικά ερωτήµατα σε µια συζήτηση ολοµέλειας καλώντας και συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων και συγκεκριµένα τη θεολόγο και τη βιολόγο του σχολείου. Τέθηκε το ζήτηµα της διεπιστηµονικής προσέγγισης των µεταφυσικών ζητηµάτων. (6η διδακτική ώρα). Κοινή δράση του συνόλου της τάξης. Πρώτη ολοµέλεια. Συζήτηση µε την παρουσία της θεολόγου και της βιολόγου. Τέθηκαν ερωτήµατα για µεταφυσικά ζητήµατα. Η θεολογική ερµηνεία προκάλεσε στους µαθητές έντονα ερωτήµατα. Οι µαθητές αξιολόγησαν τις δύο διαφορετικές επιστηµονικές εκδοχές, διατυπώνοντας απορία και αµηχανία. Αναπτύχθηκε έντονος διάλογος. Κατανοήθηκε η διαφορετική οπτική στην κάθε επιστήµη. Κατανοήθηκε ο ρόλος της φιλοσοφίας ως ενοποιητικής, καθολικής και συνάµα ανοιχτής γνωστικής δραστηριότητας. (7η διδακτική ώρα). Συµπεράσµατα Αξιολόγηση στόχων Projekt. εύτερη ολοµέλεια. Οι µαθητές ανάπτυξαν δεξιότητες συλλογικής άµιλλας, επικοινωνίας και διαλεκτικής αντιπαράθεσης. Αισθάνθηκαν ικανοποιηµένοι µε την επιτυχή και αποτελεσµατική συµβολή τους στην ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης. ιαχειρίστηκαν βιωµατικά τη γνώση αξιοποιώντας την προσέγγισή της από διαφορετική οπτική γωνία, µε εναλλακτικές µεθόδους µάθησης. ηµιουργήθηκε ο αναστοχασµός, αποδείχθηκε η εξεταστική, διερευνητική φιλοσοφική πρακτική και η συσχέτισή της µε την εφηβική φύση. Κατανοήθηκε η αναγκαιότητα µεταφυσικής ερωτηµατοθεσίας-προβληµατισµού. Επισηµάνθηκε ο βιωµατικός χαρακτήρας του Projekt. Οι µαθητές άρθρωσαν χειραφετητικό, επικοινωνιακό, υπεύθυνο λόγο Οι µαθητές έλεγξαν τους προσδοκώµενους στόχους τους, εξέφρασαν τις επιθυµίες τους. Ανάληψη υπευθυνότητας, πρωτοβουλιών, συµµετοχικότητας ISSN

8 ιατύπωσαν απόψεις για τον τρόπο λειτουργίας της οµάδας τους, για την παρουσίαση των άλλων οµάδων, για τις παραλείψεις τους, αλλά και για µελλοντικές τους επιλογές σε παρόµοιο µάθηµα. Εκφράσανε ζωηρά την επιθυµία τους αν συµµετέχουν σε παρόµοιες µαθησιακές διαδικασίες. ISSN

9 Βιβλιογραφικές παραποµπές: Βιρβιδάκης, Σ., Καρασµάνης, Β., Τουρνά, Χ.(2007). Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου, Βιβλίο του καθηγητή, Αθήνα:ΥΠΕΠΘ, ΟΕ Β. Bönsch, M. (1991). Variable Lernwege. Ein Lehrbuch der Unterrichtsmethoden, Schöning. München, Vien, Zürich: Paderborn. εληγιώργη, Α., (2002). Σκέψη και προοπτική. Από το quattrocento στο ηλεκτρονικό novecento, (1 η εκδ.). Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Haynes, J. (2008). Τα παιδιά ως φιλόσοφοι, Μάθηση µέσω έρευνας και διαλόγου στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, µτφρ. Γ. Τζαβάρας, Αθήνα: Μεταίχµιο. Henke, R. (2009). Philosophieren in der Schule aber Wodurch, Από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Praktische Philosophie - Schulversuch. Θεοφιλίδης, Χ.(1997). ιαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας, Αθήνα: Γρηγόρης. Kösel, E. (1995). Die Modellierung von Lernwelten. Hanbuch zu einer subjektivendidaktik, Berlin: Elztal-Dallau. Κοσσυβάκη, Φ. (1998). Κριτική Επικοινωνιακή ιδασκαλία. Κριτική Προσέγγιση της ιδακτικής Πράξης, (2 η εκδ.). Αθήνα: Gutenberg. Κοσσυβάκη, Φ.(2006). Εναλλακτική ιδακτική, Προτάσεις για µετάβαση από τη ιδακτική του Αντικειµένου στη ιδακτική του Ενεργού Υποκειµένου, Αθήνα.: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση υπερµέσων, Αθήνα: Κλειδάριθµος. Meyer, H. (1987). Unterrichtsmethoden, Bd. I, II, Frankfurt/a.M: Cornlese. Μπαγιάκης, Γ.(2000). Προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα στη σχολική εκπαίδευση, Αθήνα: Μεταίχµιο. Nagel Th., (1989). Θεµελιώδη φιλοσοφικά προβλήµατα. Σύντοµη εισαγωγή στη φιλοσοφία, Αθήνα:Σµίλη. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (2002). Η µέθοδος Projekt στη θεωρία και στην πράξη, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Xατζηγεωργίου, Ι. (2004). Αναλυτικά Προγράµµατα: Προβλήµατα και Προοπτικές. Στο Γ. Μπαγάκης (Επ.), Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραµµα. Αθήνα: Μεταίχµιο. Χρυσαφίδης, Κ.(1994). Βιωµατική Επικοινωνιακή ιδασκαλία, Η εισαγωγή της µεθόδου Projekt στο Σχολείο, Αθήνα: Gutenberg. ISSN

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Από τη Βιωματική Μάθηση στο Συνεργατικό Μοντέλο Βιωματικών Δράσεων

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Από τη Βιωματική Μάθηση στο Συνεργατικό Μοντέλο Βιωματικών Δράσεων ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295379 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (Α.Μ. 12735) ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Α.Μ. 12444) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΔΡ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ~

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Παναγιώτα Σιακοβέλη WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Έκφραση-Έκθεση: Βιογραφικά Είδη Β Λυκείου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Ταυτότητα του σεναρίου 4 Α1 Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760)

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760) Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760) ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο

3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 365 3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο Γραµµατική Σαµαρά Νηπιαγωγός Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται έντονοι προβληµατισµοί σχετικά µε το

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- Μαρούσι, 6-11-2012 Αρ. πρωτ. : 138371 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφούμεν μετ έρωτος και ερώμεν φιλοσοφούντες!

Φιλοσοφούμεν μετ έρωτος και ερώμεν φιλοσοφούντες! Φιλοσοφούμεν μετ έρωτος και ερώμεν φιλοσοφούντες!: μία πρόταση για ερευνητική εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α Λυκείου Μαργαρού Ελένη, Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ02 Χειμαριού

Διαβάστε περισσότερα

Το Blog της Ε 2 του Π.Π.Δ.Σχ. Σερρών

Το Blog της Ε 2 του Π.Π.Δ.Σχ. Σερρών Το Blog της Ε 2 του Π.Π.Δ.Σχ. Σερρών Καραγκιόζης Ιωάννης Εκπαιδευτικός (ΠΕ 70) ioankaragk@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στις μέρες μας αποτελεί γεγονός η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και η προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr Organisation Mondiale pour L'Éducation Préscolaire World Organisation for Early Childhood Education Organización Mundial para La Educación Preescolar Ο.Μ.Ε.Ρ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Χρηστίνα Φωτοπούλου, ΜΕ08038 Επιβλέπουσα: Φωτεινή Παρασκευά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης K;ona και Θρησκευμάτων ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής στην Οδηγός Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PROJECT KAI TOY ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα