«ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΤΖ ΒΗΟΜΑΕΑ Δ ΣΕΑΚΗΑ Δ ΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ» ΚΑΗ «ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΔΗΠΝΔΟΜΔΝΑ ΑΗΩΡΟΤΜΔΝΑ ΩΜΑΣΗΓΗΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΤΖ ΒΗΟΜΑΕΑ Δ ΣΕΑΚΗΑ Δ ΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ» ΚΑΗ «ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΔΗΠΝΔΟΜΔΝΑ ΑΗΩΡΟΤΜΔΝΑ ΩΜΑΣΗΓΗΑ»"

Transcript

1 «ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΤΖ ΒΗΟΜΑΕΑ Δ ΣΕΑΚΗΑ Δ ΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ» ΚΑΗ «ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΔΗΠΝΔΟΜΔΝΑ ΑΗΩΡΟΤΜΔΝΑ ΩΜΑΣΗΓΗΑ» Αζ. Βαιαβαλίδεο, η. Πεξδηθάξεο θαη Θωκαΐο Βιαρνγηάλλε Σκήκα Χεκείαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε Εωγξάθνπ, Αζήλα ΔΗΑΓΩΓΖ : Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε ζε Αζηηθέο Πεξηνρέο Οη πεξηβαιινληηθέο έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έδεημαλ φηη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ ζε νηθίεο, γξαθεία θαη βηνηερλίεο αιιά θαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ απφ ηα δηάθνξα είδε ηξνρνθφξσλ, θνξηεγψλ θαη κέζσλ καδηθήο ζπγθνηλσλίαο. Πξφζθαηα ζηελ Αζήλα (2012), κία πφιε κε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ην πεξίθεκν «λέθνο», ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πνιινί θάηνηθνη ηα ηδάθηα ηνπο ή ζφκπεο γηα ζέξκαλζε. Όπσο ήηαλ θπζηθφ ε ρξήζε θαθήο πνηφηεηαο θαπζφμπισλ, πξντφλησλ βηνκάδαο θαη δηάθνξα παιαηά μχιηλα ή πιαζηηθά πιηθά δεκηνχξγεζαλ πξνβιήκαηα ξχπαλζεο απφ επηθίλδπλα αησξνχκελα ζσκαηίδηα θαη άιινπο ξχπνπο. Μειέηεο έρνπλ ηεθκεξηψζεη επηζηεκνληθά φηη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε (αέξηνη ξχπνη θαη εηζπλεφκελα αησξνχκελα ζσκαηίδηα) κπνξεί λα έρεη άκεζεο αιιά θαη καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ. Αιιά ζπγρξφλσο ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία απφ ηε ξχπαλζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ πνπ πξνθαινχλ νη δηάθνξεο ζπζθεπέο ζέξκαλζεο, ηδηαίηεξα ηα ηδάθηα πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά θαη νη ρψξνη δελ αεξίδνληαη. Οη αξρηθέο έξεπλεο ζε αζηηθέο πεξηνρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 (Λνλδίλν, Λνο Αληδειεο, θιπ) γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε εζηηάζζεθαλ ζηνπο βαζηθνχο ηνμηθνχο ξχπνπο, φπσο ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO 2 ), ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NO x ), ην φδνλ (O 3 ) θαη ηνλ καχξν θαπλφ ησλ θαπζαεξίσλ, θαζψο θαη ζηηο δηάθνξεο πεγέο ξχπαλζεο. Βαζηθή αηηία ήηαλ ε ξππνγφλνο πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ (θάξβνπλν, πεηξέιαην) θαη παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο ησλ ηξνρνθφξσλ. Απφ ηφηε ζεκεηψζεθαλ αξθεηέο βειηηψζεηο, ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο θαη επηβιήζεθαλ απζηεξφηεξνη θαλνληζκνί γηα ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθέο ρψξεο. πγρξφλσο έγηλε βειηίωζε ηωλ θαπζίκωλ (κείσζε ηνπ ζείνπ ζην πεηξέιαην, αληηθαηάζηαζε ηνπ θάξβνπλνπ κε θπζηθφ αέξην, δειαδή κεζάλην, βειηίσζε ηνπ δηυιηζκέλνπ

2 πεηξειαίνπ), βειηίωζε ηεο απόδνζεο ηωλ κεραλώλ ησλ ηξνρνθφξσλ θαη θαπζηήξσλ ζέξκαλζεο, αιιά θαη εθαξκνγή θαηαιπηώλ γηα ηε κείσζε ησλ θαπζαεξίσλ απηνθηλήησλ. Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο κε πςειφ ξππαληηθφ θνξηίν απνκαθξχλζεθαλ απφ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη έγηλε ππνρξεσηηθή ε ρξήζε «θαζαξφηεξσλ» θαπζίκσλ θαη ειεθηξνζηαηηθψλ θίιηξσλ ζηηο θακηλάδεο. Παξά ηηο βειηηψζεηο απηέο, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε παξακέλεη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη πξφσξε ζλεζηκφηεηαο, ηδηαίηεξα γηα αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε επηζηεκνληθή έξεπλα έρεη κεηαηνπηζζεί ζηα εηζπλεφκελα αησξνχκελα ζσκαηίδηα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ζηελ πξνέιεπζε, ηε ζχζηαζε θαη ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ, ιφγσ ησλ επηβιαβψλ επηπηψζεσλ ζηνπο πλεπκνληθνχο ηζηνχο θαη ζηελ αλάπηπμε ρξφλησλ αλαπλεπζηηθψλ θαη θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. Γηαηί ηα εηζπλεόκελα αηωξνύκελα ζωκαηίδηα από ηελ θαύζε μύιωλ ή βηνκάδαο είλαη επηθίλδπλα ζηελ πγεία; Η θαχζε νξγαληθψλ πιηθψλ (θάξβνπλν, μχιν, βηνκάδα, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην) έρεη σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ αεξίσλ θαη άθαπζησλ αλζξαθνχρσλ ζσκαηηδίσλ (θαπλφο). Σα ζσκαηίδηα απηά πνξψδε θαη ζηνπο κ πφξνπο ηνπο εηζξνθνχληαη ηνμηθά βαξέα κέηαιια, θαξθηλνγφλνη πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο (ΠΑΤ), άιιεο κεηαιιαμηγφλεο νξγαληθέο ελψζεηο. Δπίζεο, πξνζξνθνχληαη ζηαζεξέο ειεχζεξεο ξίδεο πνπ εγθισβίδνληαη ζηνλ πνιπκεξηζκέλν αλζξαθνχρν ζθειεηφ ησλ ζσκαηηδίσλ. ρήκα 1. Η θαχζε μχισλ ζε ηδάθηα παξάγεη ζεκαληηθφ αξηζκφ ζσκαηηδίσλ θαπλνχ θαη άιινπο ξχπνπο πνπ είλαη ηνμηθά γηα ηνλ άλζξσπν θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ ζπηηηψλ Σα εηζπλεφκελα αησξνχκελα ζσκαηίδηα εηζρσξνχλ απφ ην ξηλνθάξπγγα ζην ηξαγρεηνβξνγρηθφ δέλδξν θαη κεηά ζηνπο πλεπκνληθνχο αεξαγσγνχο, βξφγρνπο θαη πλεπκνληθέο θπςειίδεο φπνπ αλάινγα κε ην κέγεζνο (αεξνδπλακηθή δηάκεηξνο) θαηαθξαηνχληαη ζηα ηνηρψκαηά ηνπο απφ ην πλεπκνληθφ παξέγρπκα. Οη επηζηεκνληθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη ηελ ηζρπξφηεξε θπηηαξνηνμηθή θαη θαξθηλνγφλν δξάζε έρνπλ ηα ζσκαηίδηα κε δηάκεηξν κηθξφηεξε ησλ 10 κm

3 (κηθξφκεηξα, 10-6 m). Σα ζσκαηίδηα απηά ζπκβνιίδνληαη σο PM 10, PM 2.5, PM 1.0 (Particulate Matter, κε αεξνδπλακηθή δηάκεηξν ζε κηθξά) θαη ην αξηζκφ πνπ ππνδειψλεη ηελ αεξνδπλακηθή δηάκεηξν. Ο θαπλφο ησλ ηδαθηψλ κε θαχζε μχισλ ή άιιεο βηνκάδαο κνηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ θαη πεξηέρεη αληίζηνηρεο θαξθηλνγφλεο θαη ηνμηθέο ρεκηθέο νπζίεο πνπ πξνθαινχλ βιάβεο ζηνπο πλεχκνλεο. Ο θαπλφο ηνπ ηζηγάξνπ πεξηέρεη παξφκνηα αλζξαθνχρα ζσκαηίδηα κε εμαηξεηηθά κηθξή δηάκεηξν θαη κε πξνζξνθεκέλεο ηνμηθέο θαη θαξθηλνγφλεο νπζίεο. Οη έξεπλεο έδεημαλ φηη ην θάπληζκα επηβαξχλεη ηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία θαη πξνθαιεί θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα κεηά απφ καθξνρξφληα έθζεζε ζε πνζνζηφ 80-90% (αλάινγα θαη κε άιινπο ζπλεξγηθνχο παξάγνληεο), ελψ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζε άιιεο θαθνήζεηο λενπιαζίεο θαη θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο θαη λεπξνεθθπιηζηηθέο παζήζεηο. Σδάθηα πνπ δελ έρνπλ πξνδηαγξαθέο γηα ηθαλνπνηεηηθή θαχζε βηνκάδαο θαη απαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ εηζπλεφκελα αησξνχκελα ζσκαηίδηα, παξφκνηα κε ην παζεηηθφ θάπληζκα ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία είλαη παξφκνηεο κε ην ελεξγφ θάπληζκα. ηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο, είλαη γλσζηφ φηη πνιιέο γπλαίθεο νη νπνίεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ρξεζηκνπνηνχζαλ μπιφζνκπεο, νηθηαθνχο θνχξλνπο γηα ςήζηκν θαγεηψλ θαη ηδάθηα γηα ζέξκαλζε παξνπζίαζαλ πςειή λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα (θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο). ρήκα 2. Σα αησξνχκελα ζσκαηίδηα απφ ηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ είλαη παξφκνηαο ζχζηαζεο κε ηνλ θαπλφ ησλ ηδαθηψλ θαη εηζρσξνχλ ζηηο θπςειίδεο ησλ πλεπκφλσλ. Ο εγθισβηζκφο ηνπο ζηηο θπςειίδεο θαη ε έθιπζε ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ ζην πλεπκνληθφ επηζήιην πξνθαιεί νμεηδσηηθέο βιάβεο

4 Σν κίγκα εηζπλεφκελσλ αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο κπνξεί λα δξάζεη ζπλεξγηθά ή πξνζζεηηθά γηα νμεηδσηηθέο βιάβεο ζηνπο πλεπκνληθνχο ηζηνχο αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα έθζεζεο. Πνηνί βηνρεκηθνί κεραληζκνί επηηαρύλνπλ ηηο βιαβεξέο επηπηώζεηο ηωλ εηζπλεόκελωλ ζωκαηηδίωλ ; Σα εηζπλεφκελα αησξνχκελα ζσκαηίδηα εηζρσξνχλ ζηνπο πλεχκνλεο, εγθισβίδνληαη ζηα βξνγρηφιηα θαη ηηο θπςειίδεο ησλ πλεπκφλσλ θαη δελ κπνξνχλ λα εθδησρζνχλ απφ ην βιελλνθξνζζσηφ ζχζηεκα θαζαξηζκνχ. Λφγσ ηεο κηθξήο δηακέηξνπ κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ θπηηαξηθέο κεκβξάλεο πξνθαιψληαο νμεηδσηηθέο βιάβεο, ηφζν ζε πξσηετληθά ππνζηξψκαηα (έλδπκα) θαη ιηπίδηα, φζν θαη ζην ρξσκνζσκηθφ πιηθφ ηνπ ππξήλα (DNA) κέζσ νμπγνλνχρσλ ειεπζέξσλ ξηδψλ. Οξηζκέλνη κεραληζκνί ππνβνεζνχληαη απφ νμεηδναλαγσγηθέο αληηδξάζεηο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ, πνπ είλαη πξνζξνθεκέλα ζηα ζσκαηίδηα, κε ην θπζηνινγηθφ ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ ησλ θπηηάξσλ. ρήκα 3. Σα εηζπλεφκελα αησξνχκελα ζσκαηίδηα εηζρσξνχλ ζηηο πλεπκνληθέο θπςειίδεο θαη αλάινγα κε ηελ αεξνδπλακηθή ηνπο δηάκεηξν εγθισβίδνληαη Σα αησξνχκελα ζσκαηίδηα πεξηέρνπλ ΠΑΤ, ληηξνππξέληα, θηλφλεο θαη κεηαιιαμηγφλεο νπζίεο σο απνηέιεζκα ηεο αηεινχο θαχζεο ησλ θαπζίκσλ. Μέζσ κεραληζκψλ ειεπζέξσλ ξηδψλ κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ επηγελεηηθά θαξθηλνγφλα θαη λα κεηαβιεζνχλ νη ειεθηξνληφθηιεο ηδηφηεηέο ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα ΠΑΤ (επηγελεηηθά θαξθηλνγφλα) κεηά ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο ζρεκαηίδνπλ «ζχκπινθα» ή πξφζζεηα κε ην DNA (DNAadducts), ηα νπνία έρνπλ κεηξεζεί ζε άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε πςειά επίπεδα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Παξφκνηεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη θαη κε ηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ. Οη θαπληζηέο εηζπλένπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ εμαηξεηηθά ιεπηψλ αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ ηνπ θαπλνχ ηνπ ηζηγάξνπ πνπ ελεξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη πξνθαινχλ βιάβεο ζηνπο πλεχκνλεο, ηλ νπνίσλ ην ηειηθφ

5 απνηέιεζκα κεηά απφ καθξνρξφληα έθζεζε είλαη ε αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα θαη άιιεο βξνγρνπλεπκνληθέο αζζέλεηεο. Οη θπηηαξνηνμηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζσκαηηδίσλ επαπμάλνληαη ιφγσ ηνπ εγθισβηζκνχ ζηηο θπςειίδεο. Ωο μελνβηνηηθέο νπζίεο ελεξγνπνηνχλ ηελ αληίδξαζε ησλ θαγνθπηηάξσλ πνπ εθθξίλνπλ ρεκεηνηαθηηθέο νπζίεο θαη νμεηδσηηθέο ελψζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ «εηζβνιή». Οη θιεγκνλέο πνπ ζρεκαηίδνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη βαζηθέο αηηίεο θαξθηλνγέλεζεο. Άιιεο επηβιαβείο δξάζεηο ησλ ζσκαηηδίσλ είλαη ε ππεξνμείδσζε ιηπηδίσλ (lipid peroxidation) ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ πνπ κπνξεί λα θαηαζηεί αηηία ζεηξάο αληηδξάζεσλ θαη έλαξμεο ηεο θαξθηλνγέλεζεο. Οη νμπγνλνχρεο ειεχζεξεο ξίδεο πξνθαινχλ ζεκαληηθέο νμεηδσηηθέο βιάβεο ζηηο λνπθιενβάζεηο ηνπ DNA θαη άιια είδε κεηαιιάμεσλ. Δπηπιένλ, νη ειεχζεξεο ξίδεο παξεκπνδίδνπλ ηνπο επηδηνξζσηηθνχο ελδπκηθνχο κεραληζκνχο ηνπ DNA θαη παξεκβάιινληαη ζηε δξάζε ησλ θαηαζηαιηηθψλ νγθνγνληδίσλ. Οη δξάζεηο απηέο επηβαξχλνληαη αθφκε θαη κε ηελ απνβνιή ζηδήξνπ ιφγσ νμεηδσηηθήο δξάζεο ξηδψλ απφ ην έλδπκν θεξξηηίλε πνπ ζπκπινθνπνηεί ην ζίδεξν θαη δελ ηνλ αθήλεη λα δξάζεη θαηαιπηηθά γηα ηελ παξαγσγή ειεπζέξσλ ξηδψλ. Οη κεραληζκνί απηνί έρνπλ κειεηεζεί θαη πξνζνκνησζεί ζε βηνινγηθά πεηξάκαηα ζε πεηξακαηφδσα. Πνηα είλαη ηα Δπηζηεκνληθά Γεδνκέλα από Δπηδεκηνινγηθέο Έξεπλεο γηα ηα Αηωξνύκελα ωκαηίδηα ηεο Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα έρνπλ δηεμαρζεί πνιπάξηζκεο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Σν 2002 ν C.A. Pope θαη ζπλεξγάηεο παξνπζίαζαλ ηελ κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλα γηα ηε ζρέζε ησλ αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο κε ηελ νιηθή ζλεζηκφηεηα, ηε ζλεζηκφηεηα απφ θαξδηνπλεπκνληθά λνζήκαηα θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. Η έξεπλα απηή έιαβε κεγάιε δεκνζηφηεηα θαη επαλέθεξε ην κεγάιν ζέκα ησλ θαξθηλνγφλσλ ηδηνηήησλ ησλ αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ. Η έξεπλα ησλ Pope θαη ζπλεξγαηψλ μεθίλεζε ην 1982 θαη ππνζηεξίρζεθε απφ πνιιά θέληξα εξεπλψλ, ιεπηνκεξείο κεηξήζεηο ΡΜ 2.5 θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ ζλεζηκφηεηαο (θαζψο θαη δηάθνξεο άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα). Η έξεπλα θάιπςε πεξίπνπ 100 κεγάια αζηηθά θέληξα ζηηο ΗΠΑ θαη απνηεινχληαλ απφ 1,2 εθαηνκκχξηα άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ ππνκειέηε γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε απφ ιεπηά ζσκαηίδηα δηακέηξνπ 2.5 κm. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία βξήθαλ φηη γηα θάζε 10 κg/m 3 αχμεζε ησλ ΡΜ 2.5 απμάλεηαη ν θίλδπλνο: γηα ηελ νιηθή ζλεζηκφηεηα θαηά 4%, γηα ηε ζλεζηκφηεηα απφ θαξδηνπλεπκνληθά λνζήκαηα θαηά 6% θαη γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα θαηά 8%. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ αηφκσλ ηεο έξεπλαο έθαλε δπλαηφ λα ππνινγηζζεί ε «κηθξή» αχμεζε κε αξθεηή αθξίβεηα, ελψ ζην παξειζφλ, νη κηθξφηεξεο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο είραλ πεξηνξηζκέλα φξηα αμηνπηζηίαο. Η πξνζαξκνζκέλε ζλεζηκφηεηα ηνπ ρεηηθνχ Κηλδχλνπ (adjusted mortality relative risk, RR) ήηαλ κε 10 κg/m 3 PM 2.5 (95% Cl confidence limits, 95% φξηα αμηνπηζηίαο) :

6 Αιτίες θανάτου Μέσος όρος Όιεο νη αηηίεο 1.04( ) 1.06( ( ) Καξδηνπλεπκνληθά 1.06( ) 108( ) 1.09( ) Καξθίλνο πλεχκνλα 1.08( ) 1.13( ) 1.14( ) Όιεο νη άιιεο αηηίεο 1.01( ) 1.01( ) 1.01( ) Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κεγάιεο θιίκαθαο επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο, νη ζρεηηθνί θίλδπλνη είλαη αξθεηά κηθξνί, αιιά ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ δείγκαηνο ηα φξηα αμηνπηζηίαο είλαη εμαηξεηηθά απφ ζηαηηζηηθή άπνςε (νη ππνινγηζκνί είλαη πξνηππσκέλνη σο πξνο ειηθία, θχιν, θπιή, κνξθσηηθφ επίπεδν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, βάξνο, θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ, επαγγεικαηηθέο εθζέζεηο, θαπληζκαηηθέο ζπλήζεηεο θαη είδνο δηαηξνθήο). Σν ζεκαληηθφηεξν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε επηβεβαίσζε φηη ηα εηζπλεφκελα αησξνχκελα ζσκαηίδηα κε κηθξή αεξνδπλακηθή δηάκεηξν ηεο ζε αζηηθέο πεξηνρέο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα έλαξμεο θαη πξναγσγήο ηεο θαξθηλνγέλεζεο. Σν γεγνλφο ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ απφ ηελ έθζεζε ζε αησξνχκελα ζσκαηίδηα δελ κπνξνχζε λα επηβεβαησζεί παξά κφλν κέζσ ηεο κνξηαθήο επηδεκηνινγίαο (molecular epidemiology), φπνπ νη θαξθηλνγφλεο νπζίεο πξνθαινχζαλ ζπγθεθξηκέλεο βιάβεο (πξφζζεηα-dna) κε κεηαιιαμηγφλν δξάζε ζην γνληδίσκα. Μειέηε ζην εξγαζηήξην καο (Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ) έδεημε φηη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα PM 10 θαη PM 2.5, ηδηαίηεξα απφ κεραλέο ληίδει, πξνθαινχλ απμεκέλε παξαγσγή ξηδψλ πδξνμπιίνπ (HO ) ζε θπζηνινγηθφ ph ζε ζπλάξηεζε κε ηα βαξέα κέηαιια θαη ηηο ζηαζεξέο θηλνεηδείο ειεχζεξεο ξίδεο ηνπ αλζξαθνχρνπ ηκήκαηνο ησλ ζσκαηηδίσλ. Οη ξίδεο απηέο πξνθαινχλ ζπγθεθξηκέλεο βιάβεο ζην DNA (βηνδείθηεο ηεο λνπθιενβάζεο 8-πδξνμπ-2 -δενμπγνπαλνζίλεο) θαη ιηπηδηθή ππεξνμείδσζε ησλ ιηπηδίσλ ησλ κεκβξαλψλ ησλ θπηηάξσλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο πξνάγνπλ ηνπο κεραληζκνχο θαξθηλνγέλεζε ζηνπο πλεπκνληθνχο ηζηνχο. πγρξφλσο, άιιεο έξεπλεο δηεξεχλεζαλ ηε ζπκβνιή ησλ αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, ιφγσ ηεο ζπλεξγηθήο δξάζεο κε ην ελεξγφ θαη ην παζεηηθφ θάπληζκα, θαη ηηο εθζέζεηο ζε θαξθηλνγφλεο νπζίεο ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. Έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ εχξεκα ησλ εξεπλψλ ήηαλ φηη ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηα ζσκαηίδηα κπνξνχλ λα δηεζεζνχλ κέζσ ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ θαη λα πεξάζνπλ ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ παζνγέλεζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. Δπηδεκηνινγηθέο θαη βηνινγηθέο έξεπλεο γηα ηε ζρέζε λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε έρνπλ γίλεη ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο. ηελ Διιάδα ηηο πην ζεκαληηθέο έξεπλεο έρεη νινθιεξψζεη ην Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ππφ ηε θαζνδήγεζε ηνπ γλσζηνχ επηδεκηνιφγνπ θαζ. Γ. Σξηρφπνπινπ (αθαδεκατθφο θαη θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ ηνπ Harvard). εκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηεο θαζεγήηξηαο Κιέαο Καηζνπγηάλλε θαη ηνπ Γξ.. Κπξηφπνπινπ (Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ) κε ηα πξνγξάκκαηα APHEA (Air Pollution and Health: A European Approach, πνπ δεμάγεηαη ζε 29 Δπξσπατθέο πφιεηο) θαη AULIS project (biomarkers of genotoxicity of air pollution), κε ηα νπνία κειεηήζεθε ν ζπζρεηηζκφο ηεο απμεκέλεο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα θαη ηνπο άιινπο αέξηνπο ξχπνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο, θαζψο θαη νη βηνδείθηεο ηεο γνλνηνμηθφηεηαο ησλ ξχπσλ ηεο αηκφζθαηξαο.

7 πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο έξεπλεο απηέο θαίλεηαη φηη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ηδηαίηεξα ηα εηζπλεφκελα αησξνχκελα ζσκαηίδηα, ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα θαξδηνπλεπκνληθά λνζήκαηα θαη θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. Σα αησξνχκελα ζσκαηίδηα είλαη έλα κίγκα αξθεηψλ ηνμηθψλ θαη θαξθηλνγφλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ δξνπλ κεκνλσκέλα αιιά θαη κε ζπλεξγηθή ή/θαη πξνζζεηηθή δξάζε ζην πλεπκνληθφ επηζειηαθφ ηζηφ θαη ηηο θπςειίδεο. Δπίζεο, ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα, αλάινγα κε ην κέγεζνο, επαπμάλνπλ ηελ ηνμηθή ηνπο δξάζε κε ηελ ηαπηφρξνλε έθζεζε ζε φδνλ, δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη νμείδηα ηνπ αδψηνπ. Σα αησξνχκελα ζσκαηίδηα ηεο ακνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζπλεξγνχλ θαη επαπμάλνπλ ηελ θαξθηλνγφλν δξάζε ηνπο κε ηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ. Δάλ ζπγθξίλνπκε, ζχκθσλα κε ηηο κέρξη ζήκεξα έξεπλεο, ηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εμσγελείο παξάγνληεο : ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαίλεηαη φηη ζπκβάιιεη ζην 1-2% ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, ην παζεηηθφ θάπληζκα, πεξίπνπ, 3-4%, νη επαγγεικαηηθέο εθζέζεηο (αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη) ζην 6-8% θαη ην ελεξγφ θάπληζκα ζην 85-90%. Φπζηθά ζε φιεο απηέο ηηο εθηηκήζεηο δελ πξέπεη λα ππνηηκεζεί ε ζπλεξγηθή δξάζε θαη άιισλ παξαγφλησλ, φπσο ε δηαηξνθή, ε ειηθία θαη ε θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε. ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ ΜΔΛΔΣΖ 1. Pope CA, III. Mortality effects of longer term exposures to fine particulate air pollution: review of recent epidemiological evidence. Inhalation Toxicology 19 (Suppl. 1):33-38, Pope CA III, Burnet RT, Thun MJ, et al. Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution. J Am Med. Assoc (JAMA) 287: , Katsouyianni K, Touloupi G, Samoli E, et al. Confounding and effect modification in the short-term effects of ambient particles on total mortality: results from 29 European cities within the APHEA 2 project. Epidemiology 12: , Kyrtopoulos SA, Georgiadis P, Autrup H, Farmer P, Haugen A, Katsouyianni K, et al. Biomarkers of genotoxicity of urban air pollution. Overview and descriptive data from the molecular epidemiology study on population exposed to moderate-to-low levels of polycyclic aromatic hydrocarbons: the AULIS project. Mutation Research 2001, 496: Valavanidis A, Vlahoyianni Th, Fiotakis K. Comparative study of the formation of oxidative damage marker 8-hydroxy-2 -deoxyguanosine (8- OHdG) adduct from the nucleoside 2 -deoxyguanosine by transition metals and suspensions of particulate matter in relation to metal content and redox reactivity. Free Radical Research 39: , Aynul Bari, M, Baumbach G, Brodbeck J, et al. Characterisation of particulates and carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in

8 wintertime wood-fired heating in residential areas. Atmospheric Environ 45(40): , European Committee for Standardization CEN, 1998, European Committee for Standardization (CEN Air quality determination of the PM 10 fraction of suspended particulate matter reference method and field test procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods, European Standard EN 12341:1988 (1998). 8. Peng RD, Dominici F, Pator-Barriuso R, Zeger SL, Samet JM. Seasonal analyses of air pollution and mortality in 100 US cities. Am J Epidemiology 161: , Ghio AJ, Carraway MS, Madden MC. Composition of air pollution particles and oxidative stress in cells, tissues and living systems. J Toxicol Environ Health B, Critical Review 15(1):1-021, Ruckerl R, Schneider A, Breltner S, Cyrus J, Peters A. Health effects of particulate air pollution. A review of epidemiological evidence. Inhalation Toxicology 23(10): , Valavanidis A, Fiotakis K, Vlachogianni Th. Airborne particulate matter and human health. Toxicological assessment and importance of size and composition.review. J Environ Science Health. Part C, Environmental Carcinogenesis & Ecotoxicology 26(4): , Βαιαβαλίδεο Α, Βιαρνγηάλλε Θ. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ζηελ Διιάδα. «Πξντφληα ηνπ βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ» ή «αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο»;. Ιατρική 98(1): , Valavanidis A, Fiotakis K, Vlachogianni Th. The role of stable free radicals, metals and PAHs of airborne particulate matter in mechanisms of oxidative stress and carcinogenesis. In: Zereini F, Wiseman CLS (Eds). Urban Airborne Matter. Origin, Chemistry, Fate and Health Impacts. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp , Valavanidis A, Fiotakis K, Vlachogianni Th., et al. Characterization of atmospheric particle-bound transition metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in urban air in the centre of Athens (Greece). Chemosphere 65: , Valavanidis A, Fiotakis K, Bakeas E, Vlachogianni Th. Electron paramagnetic resonance study of the generation of reactive oxygen species catalysed by transition metals and quinoid redox cycling by inhalable ambient particulate matter. Redox Report 10(1):1-15, Βαιαβαλίδεο Α. Η ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ θαπλνχ ηνπ ηζηγάξνπ. Σνμηθέο, θαξθηλνγφλεο, κεηαιιαμηγφλεο θαη ηεξαηνγφλεο ρεκηθέο νπζίεο, βαξέα κέηαιια θαη ξαδηελεξγά ζηνηρεία ζην θχξην θαη ζην παξάπιεπξφ ξεχκα ηνπ θαπλνχ. Ιατρική 54: 20-27, Βαιαβαλίδεο Α. Ρχπαλζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ απφ ηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ θαη παζεηηθφ θάπληζκα. Αρχεία Ελληνικής ιατρικής 8: , 1991.

9 18. Βαιαβαλίδεο Α. Διεχζεξεο ξίδεο ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ πξφθιεζε θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα. Ελληνική Ιατρική 57 (4): , Βαιαβαλίδεο Α. Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα. πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηηο εθζέζεηο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ην ελεξγφ θαη ην παζεηηθφ θάπληζκα. Ιατρική 70(6): , Σξηρφπνπινο Γ, Καιαληίδνπ Α, Καηζνπγηάλλε Κ, Υαηδάθεο Α, Πεηξίδνπ Δ, πάξνο Δ. Παζεηηθφ θάπληζκα θαη πγεία. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 4: , Trichopouulos D, Kalandidi A, Sparos L, MacMahon B. Lung cancer and passive smoking. International J Cancer 27(1): 1-4, U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Respiratory Health Effects of Passive Smoking: Lung Cancer and Other Disorders. EPA publications 600/6.90/006F) Washington DC, Valavanidis A, Vlachogianni T, Fiotakis K. Tobacco smoke: invνlvement of reactive oxygen species and stable free radicals in mechanisms of oxidative damage, carcinogenesis and synergistic effects with other respirable particles. Int. J Environ Res Public Health 6: , Katsouyanni K, Samet JM, Anderson HR, Atkinson R, Le Tertre A, Medina S, Samoli E, Touloumi G, et al.. Res Rep Health Effect Institute Oct (142):5-90, Samoli E, Peng R, Ramsay T, Pipikou M, Touloumi G, Dominici F, Burnett R, Cohen A, Krewski D, Samet J, Katsouyanni K. Acute effects of ambient particulate matter on mortality in Europe and North America: results from the APHENA study. Environ Health Perspect. 116(11):1480-6, Katsouyanni K, Touloumi G, Spix C, Schwartz J, Balducci F, Medina S, Rossi G, Wojtyniak B, Sunyer J, Bacharova L, et al. Short-term effects of ambient sulphur dioxide and particulate matter on mortality in 12 European cities: results from time series data from the APHEA project. Air Pollution and Health: a European Approach. Brit Med J 314(7095): , Touloumi G, Samoli E, Pipikou M, Le Tertre A, Atkinson R, Katsouyanni K; APHEA-2 Project Group. Seasonal confounding in air pollution and health time-series studies: effect on air pollution effect estimates. Stat Med 25(24): , Saravia J, Lee GI, Lomnicki S, Dellinger B, Cormier SA. Particulate Matter Containing Environmentally Persistent Free Radicals and Adverse Infant Respiratory Health Effects: A Review. J Biochem Mol Toxicol Dec 20. doi: /jbt [Epub ahead of print]. 29. Shiraiwa M, Selzle K, Pöschl U. Hazardous components and health effects of atmospheric aerosol particles: reactive oxygen species, soot, polycyclic aromatic compounds and allergenic proteins. Free Radic Res 46(8): , 2012.

10 30. Laumbach RJ, Kipen HM. Respiratory health effects of air pollution: update on biomass smoke and traffic pollution. J Allergy Clin Immunol 129(1): 3-11, Janssen NA, Hoek G, Simic-Lawson M, Fischer P, van Bree L, ten Brink H, Keuken M, Atkinson RW, Anderson HR, Brunekreef B, Cassee FR. Black carbon as an additional indicator of the adverse health effects of airborne particles compared with PM10 and PM2.5. Environ Health Perspect 119(12): , 2011.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) για τη μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών εκθέσεων στην υγεία

Η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) για τη μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών εκθέσεων στην υγεία 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών ArcGIS 8 & 9 Μαΐου 2014 Η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) για τη μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών εκθέσεων στην υγεία Κ. Δημακοπούλου, Α. Γρυπάρης,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Εξέλιξη ηηρ παγκόζμιαρ θεπμοκπαζίαρ και ηος επιπέδος ηηρ θάλαζζαρ ζηον 21 ο αιώνα με ηη σπήζη ενόρ απλού μονηέλος.» Πέηξνπ Ηιίαο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α 18.3.2005 «Ποιότητα της ατµόσφαιρας σε αστικές περιοχές Νέα δεδοµένα και προοπτικές» Αιωρούµενα Σωµατίδια (PM 10 /PM 2,5 ) και Ποιότητα της Ατµόσφαιρας στην Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο «ΤΓΕΘΑ & ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΧΗ» Θλζηηηνύην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο ΕΚΕΣΑ Τπεύζπλνο Έξγνπ ΚΡΗΠΘ: Ηιίαο Υνύζηεο Βόλος, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γλυτσός Θόδωρος Διεύθυνση: Γεωργίου Παπαδάκη 6, Χανιά Ημερομηνία Γέννησης: 17-6-1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Β. ΓΚΔΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο

Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Έιεγρνο Πνηόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΗΡΑ ΥΡΗΣΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΑΤΡΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2009 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1 Γεληθά... 3 1.2 Γηαηί Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα