ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΔΟ 23 ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΔΟ 23 ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Ι"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΔΟ 23 ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Ι ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2009

2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων Δηζαγσγή... 3 Παξάγνληεο πεξηβάιινληνο σο κνρινί επηξξνήο ηεο δνκήο θαη ζηξαηεγηθήο αιπζίδσλ ιηαλεκπνξηθνχ θιάδνπ Αλάιπζε ηεο κνξθήο νξγάλσζεο ηεο δχλακεο πσιεηψλ γηα κεγάινπο πειάηεο ηεο εηαηξίαο SATO... 8 χζηεκα αμηνιφγεζεο πσιεηψλ ηεο SATO γηα κεγάινπο πειάηεο Βηβιηνγξαθία

3 Διζαγωγή Μέζα απφ ηελ παξνχζα κειέηε ζα επηρεηξεζεί ε πξνζέγγηζε θη αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δνκή θαη ηελ ζηξαηεγηθή ησλ αιπζίδσλ ιηαλεκπνξηθνχ θιάδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηεί πσο νη νηθνλνκηθνί, πνιηηηθν-λνκηθνί, ηερλνινγηθνί θαη θαηαλαισηηθνί παξάγνληεο ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ησλ αιπζίδσλ ιηαλεκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, επεξεάδνπλ ηηο ηειεπηαίεο ζεκαληηθά, ζε ζεκείν πνπ αλ ε δελ αληηιεθζνχλ εγθαίξσο ηηο αιιαγέο, κεηαβνιέο θαη ηάζεηο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, θηλδπλεχεη ε βησζηκφηεηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο κνξθήο νξγάλσζεο ηεο δχλακεο πσιεηψλ γηα κεγάινπο πειάηεο ηεο εηαηξίαο παξαγσγήο επίπισλ γξαθείνπ SATO. Σέινο, γηα ηελ ίδηα επηρείξεζε, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ απφδνζε ηεο δχλακεο πσιεηψλ ηεο γηα κεγάινπο πειάηεο. Παπάγονηερ πεπιβάλλονηορ ωρ μοσλοί επιπποήρ ηηρ δομήρ και ζηπαηηγικήρ αλςζίδων λιανεμποπικού κλάδος. Οη παξάγνληεο πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ηε δνκή θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ ιηαλεκπνξηθνχ θιάδνπ είλαη νη αθφινπζνη: Η δνκή ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε απηφ, δέρνληαη ηελ επίδξαζε ηνπ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ. Η ζπλνιηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πνπ εθθξάδεηαη κε ην χςνο θαη κε ηνλ δείθηε αλάπηπμεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Οικονομικό Πξντφληνο, κε ην χςνο ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο, κε ηελ πεπιβάλλον: θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, κε ηελ ξνπή πξνο απνηακίεπζε θη επέλδπζε, θαζψο, επίζεο, κε ην δείθηε πιεζσξηζκνχ θιπ. επηδξά ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ αγνξά ιηαλεκπνξηθψλ πξντφλησλ 1. Γηα παξάδεηγκα, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπκε ην ηειεπηαίν 1 Γίθηπα Γηαλνκήο, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Πσιήζεσλ, ΔΑΠ, Πάηξα

4 δηάζηεκα, νδήγεζε ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο ζηε κεγαιχηεξε πηψζε απφ ην 2005, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ θαηαλάισζε, αθνχ ππάξρνπλ απνδεδεηγκέλα πιένλ ιηγφηεξα ρξήκαηα ζηα ρέξηα ησλ θαηαλαισηψλ. 2 Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ε πηζησηηθή θξίζε θαη ην αθξηβφ θφζηνο ρξήκαηνο έρνπλ θάλεη θεηδσιέο ηηο ηξάπεδεο ζηελ έγθξηζε δαλείσλ θπξίσο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, αιιάδεη ηε κνξθή ηνπ ιηαλεκπνξηθνχ θιάδνπ θαη επηθέξεη ηε δεκηνπξγία θαη ζπγθέληξσζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζε κεγάιεο αιπζίδεο θη εκπνξηθά θέληξα (malls), πνπ είλαη πνιπκεηνρηθά ζρήκαηα θαη πην νηθνλνκηθά εχξσζηα, ζε βάξνο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ θιείλνπλ ε κία κεηά ηελ άιιε. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πηψζεο ησλ πσιήζεσλ, πνιπθαηαζηήκαηα, φπσο ηα Notos Galleries, αλαδηακνξθψλνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο: γηα παξάδεηγκα, εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο αγνξψλ είηε κε παξνρή δσξν-επηηαγψλ αλάινγα κε ην χςνο αγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί θάζε πειάηεο, είηε κε δηελέξγεηα θιηκαθσηψλ εθπηψζεσλ ην πνζνζηφ ησλ νπνίσλ, απμάλεη κεηά απφ θάζε αγνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην θαηάζηεκα εληφο δεδνκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ (θαη άλσ ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ αγνξψλ). Πολιηικόνομικό πεπιβάλλον: Οη πνιηηηθφ-λνκηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ ιηαλεκπνξίνπεηδηθφηεξα ζηηο δηαηάμεηο αληαγσληζκνχ θαη ηεο πνιενδνκίαο, ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ ιηαλεκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ θη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο, ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ζην πηζησηηθφ ζχζηεκα θιπ. Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πνιηηηθν- 2 Γ. Παλεγπξάθεο, «Η Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε θαη ην Μάξθεηηλγθ - Αλάγθε γηα έλα λέν Μάξθεηηλγθ», 4

5 λνκηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε δνκή κηαο νιφθιεξεο αγνξάο είλαη ε χπαξμε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ franchising. Σν franchising απνηειεί έλα ηξφπν επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο κίαο επηηπρεκέλεο, γλσζηήο ή θαηλνηνκηθήο επηρείξεζεο, φπνπ ν δηθαηνπάξνρνο (franchisor) παξέρεη ηα δηθαηψκαηα ζηνλ δηθαηνδφρν (franchisee) λα ηδξχζεη ζεκείν πψιεζεο (θαηάζηεκα), ζην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην φλνκα ηνπ, ηελ ηερλνγλσζία ηνπ, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ην ζχζηεκα δηαθίλεζεο εηδψλ, πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θ.ιπ. Δπνκέλσο, κε ηελ έιεπζε ηνπ franchising ε δνκή ηεο αγνξάο άιιαμε ξηδηθά, δηφηη κέρξη ηφηε απνηεινχληαλ απφ ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα, απφ αιπζίδεο ηδηφθηεησλ θαηαζηεκάησλ θη απφ πνιπθαηαζηήκαηα. Αιιά θαη σο επηινγή ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην franchise βξίζθεηαη ζε πιήξε άλζεζε ζηε ρψξα καο. ηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ην 2007 πεξηζζφηεξα απφ άηνκα επέιεμαλ ηε κέζνδν ηνπ franchise θαη έγηλαλ λένη επαγγεικαηίεο 3. Καηαζηήκαηα έλδπζεο, εηδψλ ζπηηηνχ, ζνχπεξ κάξθεη εθπαηδεπηήξηα θιπ. πξνζρσξνχλ ζε επψλπκα franchise θαη πηνζεηνχλ έλα έηνηκν κίγκα κάξθεηηλγθ πνπ είλαη δνθηκαζκέλν θη αλαγλσξίζηκν, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην ξίζθν απνηπρίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπο. Καηαναλωηικό πεπιβάλλον Η ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή σο πξνο ηελ επηινγή θαηαζηήκαηνο δέρεηαη πνιιέο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο (κνξθσηηθέο, δεκνγξαθηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνγελεηαθέο), θαζψο επίζεο θαη εζσηεξηθέο (ςπρνγξαθηθέο). Σα ιηαλεκπνξηθά θαηαζηήκαηα (κε ηε δηακφξθσζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ην πξνζσπηθφ πσιήζεσλ, ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο θ.α.), απφ ηα νπνία αγνξάδνπλ νη θαηαλαισηέο, απνηεινχλ κηα έθθξαζε ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 3 %CE%9D%CE%AD%CE%B1/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE %B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-Franchise- %CE%9A%CE%95%CE%9C-2009.htm 5

6 θαηαλαισηή. Δπνκέλσο, νη αιιαγέο ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή, επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο δνκήο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ιηαλεκπφξην. ε απηφ ην πιαίζην παξαηεξνχκε φηη ε ξαγδαία αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο εζπξέζν, αιιά θαη ε επηηπρεκέλε ελζσκάησζε ζηηο ειιεληθέο θαηαλαισηηθέο ζπλζήθεο ηφζν ησλ αξσκαηηθψλ θαθέδσλ θίιηξνπ, φζν θαη ζεηξψλ λέσλ ξνθεκάησλ δηαθνξεηηθψλ γεχζεσλ κε βάζε ηνλ θαθέ, άιιαμε ξηδηθά ηε δνκή ηεο αγνξάο ιηαληθήο πψιεζεο θαθέ, πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηνλ ηδίξν παξαδνζηαθψλ θαθεθνπηείσλ πνπ δηαθηλνχλ νπζηαζηηθά ηνλ ειιεληθφ θαθέ θαη νδήγεζαλ ζηελ επηηπρεκέλε εκθάληζε ηεο αιπζίδαο Coffeeway. Αλαθνξηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηεκάησλ, παξαηεξνχκε φηη ηα Coffeeway αλαδεηνχλ θαη βξίζθνπλ δηαξθψο λέεο ηδέεο θαη πξντφληα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο αιιά θαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο απαηηήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Σα θαηαζηήκαηα δελ ζηακαηνχλ λα αλαλεψλνπλ ηα πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ κε λέεο ζπλεξγαζίεο θαη απνθιεηζηηθέο αληηπξνζσπείεο, κε θχξην γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο πνηφηεηαο 4. Σεσνολογικό πεπιβάλλον: Η αιιαγή ζηελ ηερλνινγία έρεη επηδξάζεη ηφζν ζηνλ θαηαλαισηή φζν θαη ζην ιηαλεκπφξην. Ο ζεκεξηλφο θαηαλαισηήο ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ ηερλνινγία θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα νθέιε πνπ ε ηερλνινγία ηνπ πξνζθέξεη. Η αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ έρεη γίλεη επθνιφηεξε κε ηελ ηερλνινγία ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηνλ θαηαλαισηή φπσο θαηαςχθηεο, θνχξλνη κηθξνθπκάησλ θ.α. Οη ηερλνινγηθέο ηάζεηο θαη ηα επηηεχγκαηα πνπ ζεκεηψλνληαη ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έρνπλ αιιάμεη άξδελ ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ηνπ 4 Σα ζηνηρεία γηα ην παξάδεηγκα ησλ Coffeeway αληιήζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα: 6

7 εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ, κε απνηέιεζκα ηα ηειεπηαία ρξφληα λα εκθαλίδνληαη ζην ιηαλεκπφξην επηρεηξήζεηο θηλεηήο ηειεθσλίαο (π.ρ. Γεξκαλφο, Cosmote, Vodafone) θαη αιπζίδεο ειεθηξνληθψλ εηδψλ (π.ρ. Media Markt, Saturn, Κσηζφβσινο) πνπ πνπιάλε laptop, ηειενξάζεηο LCD, MP3 players, νζφλεο πξνηδέθηνξεο θιπ. Ο αληαγσληζκφο απηψλ ησλ αιπζίδσλ είλαη νμχο κε απνηέιεζκα θάπνηεο αιπζίδεο ειεθηξνληθψλ εηδψλ λα πξνβαίλνπλ ζε επελδχζεηο ζε λέα ζεκεία δηαλνκήο (θαη ηδηαίηεξα ζε λέα θαηαζηήκαηα κεγάιεο έθηαζεο (mega stores)) θαη λα επηδίδνληαη σο πξνο ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζε πφιεκν πξνζθνξψλ γηα ηελ απφζπαζε κεγαιχηεξσλ κεξηδίσλ αγνξάο. Ο Μπνπξαληάο (2002) αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε έξεπλεο, απφ ηηο εθαηφ κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα, ζήκεξα ππάξρνπλ κφλν δέθα. Απφ ηηο πεληαθφζηεο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο πξψηεο ιίζηαο ηνπ πεξηνδηθνχ Fortune, ζήκεξα ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν είθνζη ελλέα. χκθσλα κε ηνλ ίδην ζπγγξαθέα, φιεο νη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο δηέζεηαλ δνκή, ζηξαηεγηθή, πξντφληα, ζπζηήκαηα θιπ. ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Όηαλ φκσο ην πεξηβάιινλ άιιαμε νη αηηίεο επηηπρίαο κεηαηξάπεθαλ ζε αηηίεο απνηπρίαο. Δπνκέλσο, είλαη αλακθηζβήηεηε ε ζπνπδαηφηεηα ησλ παξαγφλησλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο, νη νπνίνη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ νξγάλσζε ηεο δνκήο ηεο θαη ζηε θαηάζηξσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. 7

8 Ανάλςζη ηηρ μοπθήρ οπγάνωζηρ ηηρ δύναμηρ πωληηών για μεγάλοςρ πελάηερ ηηρ εηαιπίαρ SATO ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα εμεηαζηεί ε νξγαλσηηθή δνκή πνπ έρεη αλαπηχμεη γηα κεγάινπο πειάηεο ε εηαηξίαο παξαγσγήο επίπισλ SATO. χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο (www.sato.gr ): «Η SATO είλαη ν αδηακθηζβήηεηνο εγέηεο ηεο αγνξάο επίπισλ γξαθείνπ. Μέζα ζε κηα δύζθνιε θαη αληαγσληζηηθή αγνξά ην Brand SATO θαηνξζώλεη όρη κόλν λα δηαηεξεί, αιιά θαη λα δηεπξύλεη ηα πςειά κεξίδηα αγνξάο ηνπ θαζώο θαηνξζώλεη λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηνπ πξντόληα θαη ππεξεζίεο πνπ θαιύπηνπλ θαη ηηο πιένλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Βαζηθή πξνηεξαηόηεηα είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ε αλαλέσζε ησλ πξντόλησλ, ώζηε λα παξέρνληαη ιύζεηο ιεηηνπξγηθέο θαη ζύγρξνλεο, δηαηεξώληαο παξάιιεια ηα πςειά standard πνηόηεηαο θαη εξγνλνκίαο ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ην brand. H δηαξθήο αλάπηπμε θαη αλαλέσζε ησλ πξντόλησλ επηηπγράλεηαη κε δύν ηξόπνπο: κέζσ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζηελ Ειιάδα, όζν θαη κέζσ απνθιεηζηηθώλ ζπλεξγαζηώλ κε ηνπο κεγαιύηεξνπο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνύ. Παξάιιεια, ηδηαίηεξε βαξύηεηα δίλεηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ service αιιά θαη ηηο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε κεηά ηελ πώιεζε. Η εηαηξεία είλαη ε κνλαδηθή ζην ρώξν ηεο πνπ έρεη μερσξηζηό ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηώλ, θαη απηό γηαηί πξώην ηεο κέιεκα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ ηεο. Η δηαηήξεζε ηεο πςειήο πνηόηεηαο ζηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ απαηηεηηθή αγνξά Β2Β (Business to Business) όπνπ θαηά θύξην ιόγσ ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη. Η SATO δηαηεξεί ην κεγαιύηεξν δίθηπν επίπισλ γξαθείνπ ζηελ Ειιάδα κε 27 εθζέζεηο, 52 αληηπξνζώπνπο θαη 11 franchisees θαιύπηνληαο απνηειεζκαηηθά ην ζύλνιν ηεο ρώξαο.» Ήδε απφ ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα πξνθχπηεη φηη ε εηαηξία SATO αλεμάξηεηα απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή πνπ πηνζεηεί γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ πσιεηψλ ηεο, αλαπηχζζεη νξγαλσηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ κεγάισλ θαη ζεκαληηθψλ πειαηψλ ηεο. Ο φκηινο SATO δηαζέηεη έλα επξχ πειαηνιφγην, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηα κεγαιχηεξα νλφκαηα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηε βηνκεραλία, ην εκπφξην, ην δεκφζην, ηηο ηξάπεδεο, ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηδηψηεο. O φκηινο 8

9 εθαξκφδεη εδψ θαη ρξφληα ηελ ππεξεζία CRM (Customer Relationship Management) απνζθνπψληαο ζηελ ηαρχηεξε θαη βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ. Οη ηδηψηεο πειάηεο, νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο εμππεξεηνχληαη απφ ηηο εθζέζεηο θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο εηαηξίαο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεγάισλ πειαηψλ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα μερσξηζηφ δίθηπν πσιεηψλ πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εμεηαδφκελε θαηεγνξία. Η πξνζέγγηζε απηή απνηειεί κία μερσξηζηή ιεηηνπξγία θαη βξίζθεηαη ζην ίδην ηεξαξρηθφ επίπεδν κε ηε ιεηηνπξγία κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ θαη ν ππεχζπλνο δηεπζπληήο ηνπ δηθηχνπ πσιεηψλ γηα κεγάινπο πειάηεο αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ γεληθφ δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο (βι. ζρήκα πνπ αθνινπζεί) Η δηεχζπλζε κεγάισλ πειαηψλ απνηειείηαη απφ πσιεηέο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο κειέηεο θαη ζρεδηαζκνχ ρψξσλ θαη κε ηθαλφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη ππνβνιήο νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ δηακφξθσζεο ρψξνπ (ζπλζέζεσλ) ζηνλ πειάηε. Οη πσιεηέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηνπο κεγάινπο ινγαξηαζκνχο, αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε κειέηεο θαη πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο εηαηξίαο. Έλαο ή δχν πσιεηέο ηεο δηεχζπλζεο πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεψλ ηνπο θαη πινπνηνχλ επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηνπο ππφ δηακφξθσζε ρψξνπο. ηε ζπλέρεηα, εθπνλείηαη κία ρσξνηαμηθή κειέηε πξνζθνξά, ε νπνία ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηνλ ππεχζπλν δηεπζπληή θαη ηνλ γεληθφ δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο. Αθνινπζεί ε πξαγκαηνπνίεζε παξνπζίαζεο ζηνλ πειάηε. ε πεξίπησζε αλάιεςεο ηνπ έξγνπ, ν γεληθφο δηεπζπληήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή κεγάισλ πειαηψλ θαη ηηο δηεπζχλζεηο πνπ εκπιέθνληαη, ζρεδηάδνπλ ην πξφγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε πσιεηή ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο ηεο εηαηξίαο, ε φιε δηαδηθαζία απαηηεί άξηζην ζπληνληζκφ ησλ δηεπζχλζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα πεξηζψξηα ρξφλνπ είλαη πνιχ πηεζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο, ζεκαληηθφ επίηεπγκα ηεο SATO ζηε δηάξθεηα ηνπ 2007, ήηαλ ε επηηπρεκέλε πινπνίεζε 9

10 ηνπ project ηεο Vodafone. πγθεθξηκέλα, ε εηαηξία θαηφξζσζε κέζα ζε δψδεθα κήλεο λα εμνπιίζεη κε έπηπια 273 θαηαζηήκαηα ηεο Vodafone ζε φιε ηελ Διιάδα. Σν ζχλνιν ησλ εηδψλ αθνξνχζε ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο θαηά απαίηεζε ηνπ πειάηε, έλα θνκκάηη ηεο αγνξάο ζην νπνίν ε SATO επηδηψθεη λα δίλεη βαξχηεηα, αιιά θαη λα έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. ύζηημα αξιολόγηζηρ πωληηών ηηρ SATO για μεγάλοςρ πελάηερ χκθσλα κε πνιινχο ζεσξεηηθνχο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ αμηνιφγεζεο πσιεηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαη κε ηερλνγλσζία. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη θαηά πξψην ιφγν λα απεηθνλίδνπλ ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ. Σα πξνγξάκκαηα αμηνιφγεζεο νθείινπλ λα απνηεινχλ «θνκκάηη» ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο, ππεξεηψληαο ην ζπλνιηθφ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ε εηαηξεία ηα δεηήκαηα αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 5. Δπηπιένλ, ν επαγγεικαηηζκφο, ε αμηνπηζηία θαη ε εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ απνδεηθλχνληαη «ζηελ πξάμε», απφ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ ζηειερψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία ηέηνηα δηαδηθαζία. Οη πιένλ αζθαιείο δείθηεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηνπ είδνπο είλαη ε παξνρή επαλαπιεξνθφξεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ν -απηνλφεηνο- ραξαθηήξαο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έξρνληαη ζηελ θαηνρή ηεο εηαηξείαο 6. Υσξίο λα είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε εάλ ηεξνχληαη ηα παξαπάλσ γηα ηελ εμεηαδφκελε εηαηξία, αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πσιεηψλ κεγάισλ ινγαξηαζκψλ ζεκεηψλνπκε φηη ε εηαηξία SATO ρξεζηκνπνηεί δχν θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ key account πσιεηψλ ηεο: α) Κξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν πσιεηήο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ (input criteria ή behavior based criteria) β) Κξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ πσιεηή (output criteria ή outcome based criteria)

11 ρεκαηηθά, ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί εηαηξία γηα απηήλ ηελ θαηεγνξία ησλ πσιεηψλ ηεο είλαη : Απφ ην παξαπάλσ ζρήκε θαηλεηαη φηη ε εηαηξία θαηαθεχγεη ζε ζπλδπαζκφ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ, ν νπνίνο νδεγεί ζε πην νινθιεξσκέλα θαη απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα αμηνιφγεζεο Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ σο πξνο ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν πσιεηήο γηα λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ (Input criteria), ρξεζηκνπνηείηαη έλα πνιπθξηηεξηαθφ ππφδεηγκα, φπνπ θάζε θξηηήξην ζηαζκίδεηαη αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ ηνπ απνδίδεη ε εηαηξία θαη ζηε ζπλέρεηα, πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηελ επίδνζε πνπ θάζε πσιεηήο ζεκεηψλεη ζην ελ ιφγσ θξηηήξην. χκθσλα κε ηνλ Robert J. Hershock, ηέσο Αληηπξφεδξν ηεο 3M 7 : «Σήκεξα νη αληηπξόζσπνη ησλ πσιήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαη business managers, ππεύζπλνη γηα ηνπο key accounts. Πξέπεη λα είλαη ηθαλνί θαη επέιηθηνη ώζηε λα πξνζαξκόδνπλ ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, λα είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηηο ζύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο 7 11

12 ηνπ Key Account Management. Να έρνπλ ηθαλόηεηεο ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο επηρεηξεκαηηθώλ πιάλσλ γηα ηνπο ζεκαληηθνύο πειάηεο». Η απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ησλ πξντφλησλ, ε βηνκεραληθή ζπξξίθλσζε θαη ε γεληθφηεξε ηάζε πξνο ηηο θεληξηθνπνηεκέλεο αγνξέο, θαζηζηνχλ ηνπο κεγάινπο ινγαξηαζκνχο πειαηψλ θξίζηκνπο γηα ηελ επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, φζνη ρεηξίδνληαη ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο δελ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη κφλν κε πνζνηηθά θξηηήξηα, πνπ αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, αιιά θαη κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηελ αθνζίσζή ηνπο ζην αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ηελ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο εμαηξεηηθψλ θαη καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο. 12

13 Βιβλιογπαθία Γ. Απισλίηεο & Ν. Παπαβαζηιείνπ, Γίθηπα Γηαλνκήο, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Πσιήζεσλ, ΔΑΠ, Πάηξα Ιζηνζειίδεο: %CE%9D%CE%AD%CE%B1/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C %CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1- %CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-Franchise- %CE%9A%CE%95%CE%9C-2009.htm

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ (FRANCHISING) ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ COFFEERIGHT

Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ (FRANCHISING) ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ COFFEERIGHT ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ (FRANCHISING) ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ.

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ηεο ΑΓΓΔΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Δ - ΒΑΝΚΗΝG ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΣΟ Δ - BANKING

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΤ ΠΩΛΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗ ΝΔΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΜΑΓΩΝ ΠΩΛΖΔΩΝ» Μαξία Ρνύδηνπ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ:

«ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΤ ΠΩΛΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗ ΝΔΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΜΑΓΩΝ ΠΩΛΖΔΩΝ» Μαξία Ρνύδηνπ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΩΚΡΑΣΗ ΜΟΥΟΤΡΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας».

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΞΚΠ ΔΟΩΞΑΪΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΘΔΚΑ ΓΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: «Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΓΑΙΑΡΠΗΓΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΑΚ 6/09 ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ: ΚΞΗΡΕΔΛΖΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Management και Προμήθειες

Supply Chain Management και Προμήθειες ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Supply Chain Management και Προμήθειες Δπιβλέπων Καθηγητής : Μάρδας Γημήτρης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΔ Κ. ΒΛΑΥΑΚΖ ΩΣΖΡΖ ΛΑΠΗΠ ΜΑΡΗΝΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ SITES ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ CRM "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ SITES ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ CRM ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ SITES ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Χ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A.

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ηξαηεγηθή ζεκειίσζεο αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα