Αριθµός 32 του 1987 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο Παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόµος του 1987.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός 32 του 1987 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1987. 1. Ο Παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόµος του 1987."

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι Αρ. 2216, Ν. 32/87 Ο περί Eγγραφής Γεωπόνων Νόµος του 1987 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 32 του 1987 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1987 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40 του του (I) του (Ι) του Ερµηνεία. 2(α) του 150(Ι) του 1. Ο Παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόµος του Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειµένου «άσκηση γεωπονίας» σηµαίνει την παροχή υπηρεσιών συµβούλου εκτιµητή, εµπειρογνώµονος µελετητή, επιβλέποντος επί θεµάτων που αφορούν σε δραστηριότητες γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και περιλαµβάνει (i) παροχή τεχνικών και τεχνοοικονοµικών συµβουλών, εκπόνηση γεωργικών ζωοτεχνικών και γεωργοεδαφολογικών µελετών, εγγείων βελτιώσεων που αφορούν τη γεωργία και τη διαµόρφωση του τοπίου, µελετών χρήσης ύδατος στη γεωργία και συστηµάτων άρδευσης (ii) διενέργεια ελέγχων, εκτιµήσεων, αξιολογήσεων, πιστοποιήσεων και πραγµατογνωµοσυνών (αα) επί της αξίας των γεωργικών εκτάσεων, της ηρτηµένης εσοδείας, της αναµενόµενης γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και της αξίας του γεωργοφυτικού και ζωικού κεφαλαίου (ββ) επί της γενετικής βελτίωσης των φυτών και της καταλληλότητας σπόρων, σποροφύτων, δενδρυλλίων, οποροφόρων δένδρων και του κάθε λογής γεωργοφυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και επί της γενετικής και βελτιωτικής αξίας ζώων (γγ) επί της καταλληλότητας χώρων αποθήκευσης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, σταθερών ή κινητών, εκτός από τον έλεγχο υγιεινής (δδ) επί των θρεπτικών αναγκών και των σιτηρεσίων όλων των ζώων και της καταλληλότητας για κάθε είδος ζώου κάθε είδους ζωοτροφών, προσθετικών των ζωοτροφών και διαιτητικών παραγόντων, καθώς και τη σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων (iii) οργάνωση και επίβλεψη της διεξαγωγής εργασιών χηµικής, βιολογικής και ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας για καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών ή ζιζανίων των καλλιεργειών σε συστήµατα συµβατικής, ολοκληρωµένης και βιολογικής γεωργίας, καθώς και απεντοµώσεων και απολυµάνσεων χώρων και µεταφορικών µέσων µε όλες τις µεθόδους, περιλαµβανοµένης και εκείνης του υποκαπνισµού (iv) παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εµπορίας, διάθεση, διαφήµιση και ενηµέρωση των αγροτών για τα λιπάσµατα, φυτοφάρµακα και προϊόντα βιολογικής καταπολέµησης, εκτός από εκείνα που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση (v) διενέργεια ποιοτικού και φυτοϋγειονοµικού ελέγχου των γεωργικών

2 προϊόντων που προορίζονται για διακίνηση σε κράτη µέλη, καθώς και για εισαγωγή ή εξαγωγή από ή σε τρίτες χώρες (vi) παροχή υπηρεσιών συµβούλου στην κατάρτιση και εφαρµογή αναπτυξιακών προγραµµάτων, στον έλεγχο και πιστοποίηση προϊόντων βιολογικών, ολοκληρωµένης διαχείρισης, ονοµασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και ειδικών προϊόντων (vii) µελέτη, διαµόρφωση και διαχείριση πάρκων, κήπων και χώρων πρασίνου και τη φυτοτεχνική διαµόρφωση αστικού και περιαστικού πρασίνου (viii) γενετική βελτίωση φυτών και ζώων και βιοτεχνολογικές εφαρµογές στη γεωργία, κτηνοτροφία και γεωργικές βιοµηχανίες (ix) διενέργεια ελέγχων εκτιµήσεων και συναφών εργασιών που αφορούν την ασφάλιση γεωργικών προϊόντων (x) βιολογικό και τοξικολογικό έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έλεγχο υπολειµµάτων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών σε προϊόντα και στο περιβάλλον, σε συνεργασία µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες (ix) σύνταξη και υπογραφή µελετών για τη δηµιουργία ή επέκταση και εκσυγχρονισµό γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (xii) συλλογή, αξιολόγηση, συντήρηση, πιστοποίηση και χρησιµοποίηση γενετικών πόρων (xiii) σύνταξη, διαχείριση και εφαρµογή αγροτουριστικών και αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων και γενικά προώθηση του αγροτουρισµού, µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες (xiv) σχεδιασµό, οργάνωση, ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ποιοτικούτεχνολογικού ελέγχου τροφίµων µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες (xv) παρακολούθηση της γεωργικής παραγωγής καθόλη τη διάρκεια της γεωργικής περιόδου, παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών στις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών ολικής ποιότητας (xvi) καταρτισµό σιτηρεσίων και προγραµµάτων διατροφής για οποιοδήποτε είδος ζώου (xvii) διενέργεια ελέγχου της ποιότητας, προµήθειας και χρήσης των ζωοτροφών και προσθετικών των ζωοτροφών «γεωπόνος» σηµαίνει τον δυνάµει του άρθρου 4 εγγεγραµµένον γεωπόνον «γεωπόνος εξ επαγγέλµατος» σηµαίνει τον δυνάµει του άρθρου εγγεγραµµένον γεωπόνον εξ επαγγέλµατος «Κατάλογος» σηµαίνει τον δυνάµει του άρθρου 10 τηρούµενον κατάλογον γεωπόνων εξ επαγγέλµατος 2(β) του 150(Ι) του 2(β) του 150(Ι) του κράτος µέλος σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συµβαλλόµενο µέρος της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, καθώς και την Ελβετία ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. σηµαίνει το Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Υπηρεσιών Νόµων του 1996 έως 2000 «Μητρώον» σηµαίνει το δυνάµει του άρθρου 7 τηρούµενον µητρώον

3 εγγεγραµµένων γεωπόνων «Συµβούλιον» σηµαίνει το δυνάµει του άρθρου 3 καθιδρυόµενον συµβούλιον γεωπόνων. 2(β) του 150(Ι) του Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο σηµαίνει τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφθηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992 όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται 2(β) του 150(Ι) του Καθίδρυσις Συµβουλίου. τρίτη χώρα σηµαίνει χώρα που δεν είναι κράτος µέλος (1) Θα καθιδρυθή διά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου Συµβούλιον απαρτιζόµενον εκ τριών µελών διοριζοµένων υπό του Υπουργικού Συµβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ο είς θα ανήκη εις την δηµοσίαν υπηρεσίαν της ηµοκρατίας, και τεσσάρων µελών εκλεγοµένων υπό των γεωπόνων εν γενική συνελεύσει. (2) Το Συµβούλιον συγκροτείται εντός δύο µηνών από της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου, διά δε την πρώτην συγκρότησίν του (α) τα υπό του Υπουργικού Συµβουλίου διοριζόµενα µέλη θα είναι πρόσωπα άτινα θα δικαιούνται να εγγραφώσιν ως γεωοπόνοι δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, και ευθύς µετά την συγκρότησιν του Συµβουλίου εγγράφονται ως γεωπόνοι (β) εντός ενός µηνός από του διορισµού των, τα υπό του Υπουργικού Συµβουλίου διοριζόµενα µέλη καλούν γενικήν συνέλευσιν των προσώπων άτινα κατά την άποψίν των θα δικαούνται να εγγραφώσιν ως γεωπόνοι διά την εκλογήν των ετέρων τεσσάρων µελών του Συµβουλίου. (3) Εντός ενός µηνός από της άνω αναφεροµένης γενικής συνελεύσεως τα διορισθέντα υπό του Υπουργικού Συµβουλίου και τα εκλεγέντα υπο της γενικής συνελεύσεως µέλη συνέρχονται και καταρτίζονται εις σώµα διά την εκλογήν Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραµµατέως και Ταµείου της εκλογής γινοµένης διά χωριστής, διά κάθε αξίωµα, µυστικής ψηφοφορίας. (4) Τα ονόµατα των µελών του Συµβουλίου δηµοσιεύονται εις την επίσηµον εφηµερίδα της ηµοκρατίας. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι διετής από της ηµεροµηνίας της τοιαύτης δηµοσιεύσεως: Νοείται ότι το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται καθ οιονδήποτε χρόνον προ της λήξεως της θητείας των διοριζοµένων µελών να τερµατίση τον διορισµόν οιουδήποτε εξ αυτών. (5) Το Συµβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως της χηρείας οιασδήποτε θέσεως αυτού. (6)(α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συµβουλίου και προεδρεύει αυτών. Εν περιπτώσει απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της συνεδριάσεως, απουσία δε και του Αντιπροέδρου τα παρόντα µέλη εκλέγουσιν ένα εξ αυτών όπως προεδρεύση της συνεδριάσεως: Νοείται ότι ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέση συνεδρίαν του Συµβουλίου εάν απαιτήσουν τούτο γραπτώς τρία τουλάχιστον µέλη του Συµβουλίου. (β) Απαρτίαν αποτελούσι πέντε παρόντα µέλη. (γ) Το Συµβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. (δ) Το Συµβούλιον δύναται, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου,

4 όπως ρυθµίζη τα των εργασιών αυτού και ιδιαιτέρως τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων, της προς τούτο διδοµένην ειδοποίησιν, την κατά τας συνεδριάσεις ακολουθουµένην διαδικασίαν και την τήρησιν των πρακτικών, διά Κανονισµών εγκρινόµενων υπό του Υπουργικού Συµβουλίου. (ε) Το Συµβούλιον δύναται να ζητά και να λαµβάνη την γνώµην προσώπου ειδικού επί τινος θέµατος και εν ανάγκη να καλή το τοιούτο πρόσωπον να εκθέση τας απόψεις του είς τινα συνεδρίαν του Συµβουλίου. (στ) Τα µέλη του Συµβουλίου δύνανται να λαµβάνουν αποζηµίωσιν ως ήθελεν εγκρίνει γενική συνέλευσις των µελών. Προσόντα δι εγγραφήν ως γεωπόνος. 3(α) του 150(Ι) του 3(β) του 150(Ι) του 3(δ) του 150(Ι) του 3(γ) του 150(Ι) του 3(ε) του 150(Ι) του 179(Ι) του (Ι) του Γεωπόνοι ανεγνωρισµένου κύρους εκ του εξωτερικού. 4 του 150(Ι) του 4. (1) Παν πρόσωπον το οποίον ήθελεν ικανοποιήσει το Συµβούλιον: (α) ότι είναι πολίτης της ηµοκρατίας ή πολίτης κράτους µέλους και έχει την συνήθη αυτού διαµονήν εν Κύπρω (β) ότι είναι καλού χαρακτήρος και δεν είναι, συνεπεία οιασδήποτε συµπεριφοράς ήτις θα εδικαιολόγει το Συµβούλιον να λάβη µέτρα εναντίον του δυνάµει του άρθρου 16, ακατάλληλον πρόσωπον να εγγραφή ως γεωπόνος και (γ)(ι) κατέχει πτυχίον ή δίπλωµα γεωπονίας ή κλάδου αυτής πανεπιστηµίου ή ετέρου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ανωτάτης βαθµίδος, αναγνωρισµένο από το Συµβούλιο, το οποίο σε περίπτωση αµφιβολίας σ ό,τι αφορά την ακαδηµαϊκή αναγνώριση προσόντος, µπορεί να ζητά τη συµβουλευτική γνώµη του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., ήθελεν εγκρίνει ή (ιι) κατέχει πτυχίον ή δίπλωµα συναφούς επιστήµης προς την γεωπονίαν, πανεπιστηµίου ή σχολής ανωτάτης βαθµίδος, και επί πλέον κατέχει δίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους εις ένα συγκεκριµένον κλάδον της γεωπονίας ως εις την υποπαράγραφον (ι) αναφέρεται, (iii) να έχει καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας εγγράφεται ως γεωπόνος, τη υποβολή αιτήσεως εγγραφής τω Συµβουλίω και τη καταβολή του νενοµισµένου τέλους εγγραφής: Νοείται ότι απαγορεύεται η άσκηση γεωπονίας σε άλλους κλάδους της γεωπονίας, εκτός από τον κλάδο για τον οποίο εγκρίνεται από το Συµβούλιο, µε βάση το πτυχίο ή το δίπλωµα που κατέχεται. (2) Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από πολίτες κρατών µελών, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται, τηρουµένων των διατάξεων των περί Γενικού Συστήµατος Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµων του 2002 και Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόµω διαλαµβανοµένου το Συµβούλιον δύναται, κατά την κρίσιν του, τη αιτήσει γεωπόνου ανεγνωρισµένου κύρους από τρίτη χώρα, να παραχωρή ειδικήν άδειαν εις τον τοιούτον γεωπόνον διά την εκτέλεσιν ή επίβλεψιν έργου ειδικώς καθοριζοµένου εν τη αδεία νοουµένου ότι ούτος θα εργάζεται τη βοηθεία γεωπόνου εγγεγραµµένου δυνάµει του παρόντος Νόµου. Ουδέν τέλος θα καταβάλλεται διά την παραχώρησιν της τοιαύτης αδείας. Πιστοποιητικόν εγγραφής γεωπόνου. Μητρώον γεωπόνων. 6. Άµα τη εγγραφή γεωπόνου το Συµβούλιον εκδίδει πιστοποιητικόν εγγραφής εν τω υπό του Συµβουλίου καθωρισµένω τύπω, το δε πιστοποιητικόν τούτο είναι, εκ πρώτης όψεως, απόδειξις ότι το πρόσωπον το οποίον αναφέρεται εις αυτό ενεγράφη ως γεωπόνος δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου Το Συµβούλιον έχει καθήκον όπως καταρτίση και τηρή Μητρώον εγγεγραµµένων γεωπόνων εν ω εγγράφονται το όνοµα και η διεύθυνσις παντός

5 γεωπόνου οµού µετά τοιούτων ετέρων στοιχείων ως το Συµβούλιον ήθελε κρίνει αναγκαία. Γεωπόνοι εξ επαγγέλµατος. 2 του 40 του (1) Ανεξαρτήτως παντός διαλαµβανοµένου εν τω παρόντι Νόµω, πας όστις κέκτηται τα εν παραγράφοις (α) και (β) του άρθρου 4 αναφερόµενα προσόντα, δύναται µέχρι της 31ης εκεµβρίου, 1988 να υποβάλη αίτησιν εις το Συµβούλιον διά να εγγραφή ως γεωπόνος εξ επαγγέλµατος εάν ικανοποιήση το Συµβούλιον ότι Πιστοποιητικόν εγγραφής γεωπόνου εξ επαγγέλµατος. Κατάλογος γεωπόνων εξ επαγγέλµατος. Άσκησις γεωπονίας. 5 του 150(Ι) του 6 του 150(Ι) του Γεωπόνοι που παρέχουν υπηρεσίες. (α) κατά την ηµεροµηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου ήσκει καλή τη πίστει το επάγγελµα του γεωπόνου έν τινι υπευθύνω ιδιότητι διά επτά τουλάχιστον συνεχή έτη εις ένα ή περισσότερους κλάδους της γεωπονίας, και (β) κέκτηται επαρκείς γνώσεις περί την εργασίαν του γεωπόνου εις ένα ή περισσοτέρους κλάδους της γεωπονίας. (2) Το Συµβούλιον εξετάζει και αποφασίζει επί υποβληθείσης αιτήσεως και γνωστοποιεί την απόφασίν του, ήτις δέον να αναφέρη τον κλάδον της γεωπονίας εν σχέσει προς τον οποίον χορηγείται εγγραφή, εντός τριών µηνών από της ηµεροµηνίας της υποβολής της αιτήσεως. 9. (1) Άµα τη εγγραφή γεωπόνου εξ επαγγέλµατος το Συµβούλιον εκδίδει πιστοποιητικόν εγγραφής εν τω υπό του Συµβουλίου καθωρισµένω τύπω, το δε πιστοποιητικόν τούτο είναι εκ πρώτης όψεως απόδειξις ότι το πρόσωπον το οποίον αναγράφεται εις αυτό ενεγράφη ως γεωπόνος εξ επαγγέλµατος δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου. (2) Ο γεωπόνος εξ επαγγέλµατος δικαιούται να ασκή το επάγγελµά του εις ένα ή περισσότερους κλάδους της γεωπονίας κατά τον αυτόν τρόπον ως ο εγγεγραµµένος γεωπόνος, υπό τον όρον ότι δεν δικαιούται να αναλαµβάνη ουδέ να εκτελή εργασίαν εις άλλους κλάδους ή τοµείς της γεωπονίας πλην του κλάδου ή τοµέως εν σχέσει προς τον οποίον εγένετο η εγγραφή. 10. Το Συµβούλιον έχει καθήκον όπως καταρτίση και τηρή Κατάλογον εν ω εγγράφεται το όνοµα και η διεύθυνσις παντός γεωπόνου εξ επαγγέλµατος οµού µετά τοιούτων ετέρων στοιχείων ως το Συµβούλιον ήθελε κρίνει αναγκαία. 11. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 11Α, ουδείς δικαιούται να ασκή την γεωπονίαν είτε ως ελεύθερος επαγγελµατίας είτε ως υπάλληλος, ουδέ να προβάλλη εαυτόν ως γεωπόνον εκτός εάν είναι εγγεγραµµένος γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλµατος, αναλόγως της περιπτώσεως, δυνάµει του παρόντος Νόµου, και του έχει εκδοθή ετησία άδεια εν τω τοιούτω τύπω ως το Συµβούλιον ήθελεν από καιρού εις καιρόν καθορίσει. (2) Ο ασκών την γεωπονίαν και ο προβάλλων εαυτόν ως γεωπόνον κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόµου είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης αυτού, εις φυλάκισιν τριών ετών ή εις χρηµατικήν ποινήν τριακοσίων λιρών ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 11Α.-(1) Πολίτες κρατών µελών που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος και κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται στον παρόντα νόµο, µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στον τοµέα της γεωπονίας για χρονική περίοδο που να µην υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο µητρώο γεωπόνων και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας από το Συµβούλιο. (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), το Συµβούλιο τηρεί µητρώο γεωπόνων που παρέχουν υπηρεσίες, στο οποίο, αιτητής δυνάµει του εδαφίου (1) µπορεί να εγγραφεί χωρίς την καταβολή τελών, όταν προσκοµίσει στο Συµβούλιο (α) δήλωση, όπου θα αναφέρονται οι υπηρεσίες, του αιτητή, καθώς και το χρονικό διάστηµα που θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές

6 (β) βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους, στο οποίο ο αιτητής είναι εγκατεστηµένος, ότι ο αιτητής- (i) κατέχει τα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλµατος του γεωπόνου, και (ii) ασκεί νόµιµα το επάγγελµα του γεωπόνου: Νοείται ότι η ανωτέρω βεβαίωση δεν µπορεί να υποβληθεί µετά την πάροδο δώδεκα µηνών από την έκδοση της. 6 του 150(Ι) του ιαγραφή από το µητρώο γεωπόνων που παρέχουν υπηρεσίες. 6 του 150(Ι) του Πειθαρχικές διαδικασίες. ηµοσίευσις ονοµάτων γεωπόνων και γεωπόνων εξ επαγγέλµατος. ιαγραφή ονόµατος εκ του Μητρώου ή Καταλόγου. Γεωπονικόν ένσηµον. Εισπραττόµενα χρηµατικά ποσά. Πειθαρχικό Συµβούλιο. 11Β. Γεωπόνος, εγγεγραµµένος στο µητρώο γεωπόνων που παρέχουν υπηρεσίες διαγράφεται όταν (i) εγκατασταθεί µονίµως ως γεωπόνος στη ηµοκρατία, ή παρατείνει την υπηρεσία που παρέχει για περίοδο πέραν των 6 µηνών, (ii) του έχει αφαιρεθεί οριστικά ή προσωρινά το δικαίωµα να ασκεί το επάγγελµα του γεωπόνου στο κράτος µέλος, στο οποίο είναι εγκατεστηµένος Γ. Γεωπόνος, εγγεγραµµένος στο µητρώο γεωπόνων που παρέχουν υπηρεσίες υπόκειται στις ίδιες πειθαρχικές διατάξεις που ισχύουν για τους εγγεγραµµένους γεωπόνους στη ηµοκρατία. 12. Το Συµβούλιον ουχί βραδύτερον των δύο ετών από της ενάρξως της ισχύος του παρόντος Νόµου, µετέπειται δε καθ έκαστον έτος δηµοσιεύει εις την επίσηµον εφηµερίδα της ηµοκρατίας τα ονόµατα των εγγεγραµµένων γεωπόνων και γεωπόνων εξ επαγγέλµατος και προσφέρει προς πώλησιν εις την υπό του Συµβουλίου καθορισθησοµένην τιµήν αντίγραφα του Μητρώου και Καταλόγου. 13. Το Συµβούλιον δύναται να διαγράψη εκ του Μητρώου ή Καταλόγου, αναλόγως της περιπτώσεως, το όνοµα παντός γεωπόνου ή γεωπόνου εξ επαγγέλµατος όστις απεβίωσεν ή γραπτώς ητήσατο την τοιαύτην διαγραφήν δύναται δε ωσαύτως να προβαίνη εις την αναγκαίαν τροποποίησίν του διά της διορθώσεως στοιχείου κακώς ή ανακριβώς καταχωρηθέντος. 14. Επί οιουδήποτε πιστοποιητικού, βεβαιώσεως, αναφοράς, µελέτης ή σχεδίου γενοµένου υπό εγγεγραµµένου γεωπόνου ή γεωπόνου εξ επαγγέλµατος επικολλάται γεωπονικόν ένσηµον, εκδιδόµενον υπό του Συµβουλίου, αναλόγως της αξίας του εν αυτώ αναφεροµένου έργου, αλλ εν ουδεµία περιπτώσει η αξία το τοιούτου ενσήµου, ήτις καταβάλλεται υπό του γεωπόνου, να είναι µικροτέρα των πεντήκοντα σεντ. 15. Οιαδήποτε εισπραττόµενα υπό του Συµβουλίου χρηµατικά ποσά ως δικαιώµατα εγγραφής, εκδόσεως αδείας, παραχωρήσεως ενσήµων ή άλλως πως κατατίθενται εις το Ταµείον του Συµβουλίου και χρησιµοποιούνται διά τους σκοπούς αυτούς. 16. Το Συµβούλιο ενεργεί και ως Πειθαρχικό Συµβούλιο για άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των γεωπόνων και των γεωπόνων εξ επαγγέλµατος οι οποίοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη και υπόκεινται στην πειθαρχική διαδικασία που προνοείται στον παρόντα Νόµο. Πειθαρχικά παραπτώµατα. 17. Γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλµατος υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη (α) Αν καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα που ενέχει, κατά την κρίση του Συµβουλίου, έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα (β) αν αυτός, κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, επιδείξει, κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του, επονείδιστη ή ανέντιµη ή δόλια ή ασυµβίβαστη προς το

7 επάγγελµα του διαγωγή (γ) αν πράξει ή παραλείψει κάτι κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του µε τρόπο που ισοδυναµεί µε παραβίαση καθήκοντος ή υποχρέωσης που επιβάλλεται σ αυτόν βάσει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος ή άλλου Νόµου ή των εκδοθέντων βάσει αυτών Κανονισµών, ή δυνάµει οποιασδήποτε διοικητικής πράξης που γίνεται βάσει αυτων ή δυνάµει διαταγής ή οδηγίας που εκδίδεται. Μια µόνο δίωξη για το ίδιο παράπτωµα. Μια µόνο πειθαρχική ποινή για κάθε πειθαρχικό παράπτωµα. Ποινικη δίωξη. Πειθαρχική δίωξη ύστερα από ποινική δίωξη. Καταδίκη για ορισµένα αδικήµατα. Πειθαρχικές ποινές. 18. Πειθαρχική δίωξη δεν µπορεί να ασκηθεί εναντίον γεωπόνου ή γεωπόνου εξ επαγγέλµατος για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο αυτός ήδη βρέθηκε ένοχος ή για το οποίο αθωώθηκε. 19. Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα δεν επιβάλλονται περισσότερες από µια πειθαρχικές ποινές Αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον γωπόνου ή γεωπόνου εξ επαγγέλµατος, δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχιστεί εναντίον του καµιά πειθαρχική δίωξη για λόγους που σχετίζονται µε την ποινική δίωξη, µέχρις ότου η ποινική δίωξη τελειώσει οριστικά. 21. Γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλµατος που διώχθηκε για ποινικό αδίκηµα και δε βρέθηκε ένοχος, δεν µπορει να διωχθεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, µπορεί όµως να διωχθεί για πειθαρχικό παράπτωµα που προκύπτει από τη διαγωγή του η οποία σχετίζεται µε την ποινική υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το ίδιο επίδικο θέµα όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την ποινική δίωξη. 22. Όταν γεωοπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλµατος καταδικαστεί τελεσίδικα για οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα, το Συµβούλιο λαµβάνει το γρηγορότερο πιστοποιηµένο αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας του δικαστηρίου που εκδίκασε την υπόθεση και, σε περίπτωση που, κατά την κρίση του Συµβουλίου, το αδίκηµα ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα, χωρίς περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης µέσα σε δεκαπέντε µέρες από τη λήψη των πρακτικών κα αφού δώσει στον πειθαρχικά διωκόµενο την ευκαιρία να ακουστεί, προβαίνει στην επιβολή της πειθαρχικής ποινής που δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις. 23. Οι πιο κάτω πειθαρχικές ποινές µπορούν να επιβληθούν σε γεωπόνο ή γεωπόνο εξ επαγγέλµατος από το Συµβούλιο, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου (α) Γραπτή επίπληξη (β) πρόστιµο µέχρι πεντακόσιες λίρες: Νοείται ότι οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται ως πρόστιµο κατατίθεται στο Ταµείο του Συµβουλίου και διατίθεται για τους σκοπούς αυτού (γ) αναστολή άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος για περίοδο µέχρι οκτώ έτη (δ) διαγραφή από το Μητρώο ή τον Κατάλογο. Επανεγγραφή ονόµατος στο Μητρώο ή τον Κατάλογο. 24. Το Συµβούλιο µπορεί, οποτεδήποτε µετά την παρέλευση πέντε ετών από την ηµεροµηνία διαγραφής του ονόµατος γεωπόνου ή γεωπόνου εξ επαγγέλµατος απ το Μητρώο ή τον Κατάλογο, ανάλογα µε την περίπτωση, είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από εισήγηση του ενδιαφεροµένου προσώπου, να διατάξει την επανεγγραφή αυτού στο Μητρώο ή στον Κατάλογο, είτε ατελώς είτε µε την

8 καταβολή που καθορίζεται από το Συµβούλιο. Αποφάσεις Συµβουλίου. 25. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου, όταν ενεργεί ως Πειθαρχικό σώµα, λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, θα είναι υπέρ του πειθαρχικά διωκόµενου. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου δεν έχει νικώσα ψήφο. Έναρξη διαδικασίας. Έρευνα για διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων. Πίνακας. Ισχύς αποφάσεων Συµβουλίου. 3 του 17(Ι) του Παράδοσις πιστοποιητικού άµα τη διαγραφή. 3 του 17(Ι) του Κανονισµοί. 26. Η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας µπορεί να γίνει (α) Από το Συµβούλιο αυτεπάγγελτα (β) ύστερα από καταγγελία οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει παράπονο από τη διαγωγή του γεωπόνου ή του γεωπόνου εξ επαγγέλµατος, και αφού ληφθεί πρώτα η άδεια του Συµβουλίου. 27. Αν καταγγελθεί στο Συµβούλιο και δοθεί άδεια από αυτό, ή περιέλθει σε γνώση του Συµβουλίου ότι γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλµατος δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκηµα, το Συµβούλιο οφείλει να διεξαγάγει έρευνα σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στον Πίνακα του παρόντος Νόµου. 28. Κάθε απόφαση του Συµβουλίου λογίζεται ως διάταγµα συνοπτικής διαδικασίας και εκτελείται κατά τον αυτό τρόπο ως το διάταγµα του εν λόγω δικαστηρίου.» (1) Ο γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλµατος το όνοµα του οποίου δι οιονδήποτε λόγον διαγράφεται εκ του Μητρώου ή Καταλόγου, αναλόγως της περιπτώσεως, οφείλει εντός ενός µηνός εκ της τοιαύτης διαγραφής να παραδώση εις το Συµβούλιον το πιστοποιητικόν εγγραφής γεωπόνου ή γεωπόνου εξ επαγγέλµατος, αναλόγως της περιπτώσεως, ωσαύτως δε οιανδήποτε ισχύουσαν ετησίαν άδειαν. (2) Πας όστις αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθή προς τας διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις χρηµατικήν ποινήν εκατών λιρών ή εις φυλάκισιν τριών µηνών ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 30. (1) Το Συµβούλιον δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συµβουλίου, να εκδίδη Κανονισµούς δηµοσιευοµένους εις την επίσηµον εφηµερίδα της ηµοκρατίας, δια την καλυτέραν εφαρµογήν του παρόντος Νόµου. (2) Άνευ βλάβης ή επηρεασµού της γενικότητος του εδαφίου (1) οι δυνάµει τούτου εκδιδόµενοι Κανονισµοί δύνανται να προβλέψωσι περί των ακολούθων θεµάτων (α) τον τύπον και διαδικασίαν διά την υποβολήν αιτήσεων δι εγγραφήν γεωπόνων ή γεωπόνων εξ επαγγέλµατος (β) τον τύπον του Μητρώου και Καταλόγου (γ) τον τύπον της αδείας εγγεγραµµένων γεωπόνων ή γεωπόνων εξ επαγγέλµατος (δ) των τελών εγγραφής και εκδόσεως αδειών γεωπόνων ή γεωπόνων εξ επαγγέλµατος (ε) την πλήρωσιν τυχόν κενών θέσεων του Συµβουλίου (στ) την διενέργειαν εξετάσεων αι οποίαι δέον να γίνουν δυνάµει του παρόντος

9 Νόµου (ζ) την έκδοσιν γεωπονικών ενσήµων (η) την βελτίωσιν των επιπέδων και των θέσεων των γεωπόνων (θ) τον καθορισµόν κλίµακος αµοιβής των εγγεγραµµένων γεωπόνων και γεωπόνων εξ επαγγέλµατος, δι επαγγελµατικήν συµβουλήν, παρασχεθησοµένην υπηρεσίαν ή εκτελεσθησοµένην εργασίαν 4 του 17(Ι) του 3 του 17(Ι) του 2 του 25 του Μεταβατική διάταξη. 7 του 150(Ι) του 17(Ι) του (ι) την καθίδρυσιν ταµείου συντάξεων γεωπόνων προς παροχήν συντάξεων και χορηγηµάτων εις εγγεγραµµένους γεωπόνους ή γεωπόνους εξ επαγγέλµατος και περί απάντων των συναφών θεµάτων (ια) την άσκηση και δεοντολογία του επαγγέλµατος (ιβ) παντός θέµατος όπερ δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου δέον ή δύναται να καθορισθή. (3) Κανονισµοί γενόµενοι δυνάµει το παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν µετά πάροδον 45 ηµερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισµούς εν όλω ή εν µέρει, τότε ούτοι αµέσως µετά την πάροδον της ως άνω προθεσµίας δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ηµοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλων ή εν µέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ηµοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. 31. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου δε θεωρείται άσκηση γεωπονίας η υπό προσώπων, που κατέχουν θέση στη δηµόσια υπηρεσία κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος άρθρου, άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους και τα οποία, λόγω των επιστηµονικών τους προσόντων, δεν µπορούν να εγγραφούν ως γεωπόνοι. 7. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία προσχώρησης της Κυπριακής ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 27) Έρευνα πειθαρχικών παραπτωµάτων 1. Το Συµβούλιο ορίζει το ταχύτερο ένα από τα µέλη του, ή έναν εγγεγραµµένο γεωπόνο ή γεωπόνο εξ επαγγέλµατος που διακρίνεται για το ήθος και το ενδιαφέρον του για την εξύψωση του γεωπονικου επαγγέλµατος και που έχει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, για διεξαγωγή έρευνας. Το πρόσωπο που ορίζεται για τη διεξαγωγή της έρευνας καλείται Ερευνών Λειτουργός. Το Συµβούλιο µπορεί και αυτεπάγγελτα να προχωρήσει σε έρευνα, ορίζοντας για το σκοπό αυτό ένα από τα µέλη του ως «Ερευνώντα Λειτουργό» Η έρευνα διεξάγεται από τον «Ερευνώντα Λειτουργό» το γρηγορότερο και οπωσδήποτε συµπληρώνεται το αργότερο µέσα σε τριάντα µέρες από την ηµεροµηνία της εντολής, µε δυνατότητα εύλογης παράτασης που δίδεται από το Συµβούλιο εάν θεωρηθεί αναγκαίο. 3. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, ο «Ερευνών Λειτουργός» έχει εξουσία να εκδίδει κλήσεις, να ακούει οποιουσδήποτε µάρτυρες ή να πάρει γραπτές καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο που µπορεί αν γνωρίζει οτιδήποτε για τα γεγονότα της υπόθεσης και κάθε τέτοιο πρόσωπο οφείλει να δώσει κάθε πληροφορία που περιήλθε σε γνώση του και να υπογράφει, αφού διαβαστεί από

10 αυτόν οποιαδήποτε κατάθεση που δόθηκε κατ αυτό τον τρόπο, να καλεί και εξετάζει το πρόσωπο εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα, να απαιτήσει προσαγωγή εγγράφων, να προβεί σε διενέργεια αυτοψίας. 4. Ο γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλµατος δικαιούται να γνωρίζει το εναντίον του ερευνώµενο πειθαρχικό παράπτωµα. Για το σκοπό αυτό, παραδίδεται ιδιοχείρως από τον «Ερευνώντα Λειτουργό» στο πρόσωπο εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα, σχετική ειδοποίηση αναφορικά µε την έναρξη πειθαρχικής έρευνας στην οποία αναγράφεται το υπό έρευνα πειθαρχικό παράπτωµα.αντίγραφο της εν λόγω ειδοποίησης επιστρέφεται στον «Ερευνώντα Λειτουργό», αφού το υπό έρευνα πρόσωπο υπογράψει βεβαίωση παραλαβής της. Στο πρόσωπο εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα παρέρχονται αντίγραφα των µαρτυρικών καταθέσεων και οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων, καθώς και η ευκαιρία να δώσει γραπτή κατάθεση και/ή να ακουστεί. Η µη προσέλευση αυτού µετά που καλείται ή η άρνηση του να δώσει κατάθεση, δεν εµποδίζει τη συνέχιση της έρευνας. 5. Κάθε πρόσωπο το οποίο, ενώ καλείται να εµφανιστεί ενώπιον του «Ερευνώντα Λειτουργού» ή του Συµβουλίου, παραλείπει, άνευ ευλόγου αιτίας, να προσέλθει κατά το χρόνο και στον τόπο που αναφέρεται σε σχετική κλήση που εκδίδεται και επιδίδεται σ αυτόν, ή αρνείται να απαντήσει σ οποιαδήποτε ερώτηση που νόµιµα τίθεται σ αυτόν, ή να παρουσιάσει έγγραφο, είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 200 (διακόσιες λίρες). 6.Μετά τη συµπλήρωση της έρευνας, ο «Ερευνών Λειτουργός» υποβάλλει το πόρισµά του πλήρως αιτιολογηµένο στο Συµβούλιο, αφού συνυποβάλει όλα τα σχετικά έγγραφα, σε περίπτωση δε που κρίνει ότι µπορεί να διατυπωθεί κατηγορία, προβαίνει στη διατύπωση του κατηγορητηρίου. 7. Το Συµβούλιο εξετάζει µε όλη τη δυνατή ταχύτητα το ζήτηµα. (α) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζει τον τόπο, την ηµέρα και ώρα συνεδρίασης του Συµβουλίου για την εκδίκαση της υπόθεσης και επιδίδει στον πειθαρχικά διωκόµενο έγκαιρα (τουλάχιστο δέκα µέρες προηγουµένως) κλήση για να εµφανιστεί ενώπιον του Συµβουλίου. Η κλήση επιδίδεται στον πειθαρχικά διωκόµενο, ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, µε ιδιόχειρη παράδοση αυτής. Στη συνέχεια, τα πρόσωπα στα οποία επιδίδεται υπογράφουν βεβαίωση της παραλαβής σε αντίγραφο της κλήσης, η οποία επιστρέφεται στο Συµβούλιο. (β) Η εν λόγω κλήση θα καθορίζει συνοπτικά την κατηγορία και θα καλεί τον πειθαρχικά διωκόµενο να παρουσιαστεί ενώπιον του Συµβουλίου αυτοπροσώπως ή/και µε δικηγόρο στο χρόνο και τόπο που καθορίζει. 8. Ο πειθαρχικά διωκόµενος δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση και µπορεί να αντιπροσωπευτεί µε δικηγόρο της εκλογής του. 9. Στον πειθαρχικά διωκόµενο παρέχονται αντίγραφα των µαρτυρικών καταθέσεων, της έκθεσης και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων. 10. Η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται, όσο είναι δυνατό, κατά τον ίδιο τρόπο όπως η ακρόαση ποινικής υπόθεσης, που εκδικάζεται συνοπτικά Ο «Ερευνών Λειτουργός» δεν µπορεί να συµµετέχει στο Συµβούλιο που εκδικάζει την υπόθεση. 12. Το Συµβούλιο έχει εξουσίες (i) Να καλέσει και απαιτήσει την προσέλευση µαρτύρων και του πειθαρχικά διωκόµενου, όπως γίνεται σε δίκες που διεξάγονται συνοπτικά

11 (ii) να απαιτήσει προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται µε την κατηγορία (iii) να αποδεχτεί οποιαδήποτε µαρτυρία, έγγραφη ή προφορική, έστω και αν αυτή δε θα γινόταν δεκτή σε πολιτική ή ποινική διαδικασία (iv) να διενεργήσει αυτοψία (v) να αναβάλει την ακρόαση, νοουµένου ότι αυτή προχωρεί το ταχύτερο δυνατό. 13. Κατά την ακρόαση τηρούνται τα πρακτικά της διαδικασίας. 14. Αν ο πειθαρχικά διωκόµενος δεν εµφανισθεί κατά την ορισθείσα από το Συµβούλιο ηµεροµηνία για την ακρόαση της υπόθεσης, αφού αποδειχθεί ότι του έχει επιδοθεί η κλήση, το Συµβούλιο ορίζει άλλη ηµεροµηνία για την ακρόαση της υπόθεσης, την οποία φροντίζει να κοινοποιήσει σ αυτόν. Σε περίπτωση που δεν εµφανισθεί και πάλι, η ακρόαση διεξάγεται στην απουσία του: Νοείται ότι το Συµβούλιο µπορεί να απαιτήσει την προσωπική προσέλευση του πειθαρχικά διωκόµενου. 15. Το Συµβούλιο, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, µπορεί να βρεί τον πειθαρχικά διωκόµενο ένοχο όλων των παραπτωµάτων, ή για οποιοδήποτε από αυτά για τα οποία κατηγορείται ή για οποιοδήποτε άλλο παράπτωµα ήθελε αποδειχτεί από την ενώπιόν του µαρτυρία, και να του επιβάλει οποιαδήποτε από τις πειθαρχικές ποινές ή να απαλλάξει αυτόν από την κατηγορία: Νοείται ότι το Συµβούλιο ακούει τον πειθαρχικά διωκόµενο πριν την καταδίκη του και πριν από την επιµέτρηση της ποινής. 16. Κάθε απόφαση υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συµβουλίου.

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟ 179(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟ 179(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟ 179(I)/2011 Για σκοπούς διασφάλισης πλήρους συμβατότητας με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.09.2005,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3459 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 31 (Ι) του 1996

Αριθµός 31 (Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3049, 29.3.96 Ν. 31(Ι)/96 Ο περί Εγγραφής Επιστηµόνων Τροφίµων και ιαιτολόγων Νόµος του 1996, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 136(Ι)/2001 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3549 της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος του 1996, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3549, 23/11/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3549, 23/11/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3549 της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 1. Συνοπτικός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι) του 2003... του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 4088, 21.7.2006 Ν. 105(I)/2006 O περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96 28 Ν. 9(Ι)/96 Ο περί Ρυθμίσεως της Ασκησης του Επαγγέλματος το>ν Οδοντοτεχνιτών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, Ν. 75(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, Ν. 75(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 75(Ι)/2013 Ν. 75(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3558, 14/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3558, 14/12/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3558 της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 Ν. 148(Ι)/2013 148(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με την

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λιπασμάτων Νόμος του 2006. Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 273(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4144, 9/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4144, 9/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3. Συμβούλιο Εγγραφής. 4. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 98(Ι) του 2003

Αριθµός 98(Ι) του 2003 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3739, 25.7.2003 Ν. 98(Ι)/2003 Ο περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου Χρόνου (Απαγόρευση υσµενούς Μεταχείρισης) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Αριθµός 2540 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (στο εξής αναφερόµενοι ως "οι Κανονισµοί") (Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Πεδίο Εφαρμογής. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ TOY 2015

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ TOY 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ TOY 2015 Προοίµιο. ΕΠΕΙ Η, το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο Συναντίληψης µεταξύ της Κυπριακής ηµοκρατίας και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. 1, Αρ. 2571, Ν. 3/91

E.E., Παρ. 1, Αρ. 2571, Ν. 3/91 E.E., Παρ. 1, Αρ. 2571,18.1.91 5 Ν. 3/91 Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ, ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ακολούθως: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Κανονισµοί δυνάµει του Άρθρου 22

Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Κανονισµοί δυνάµει του Άρθρου 22 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Κανονισµοί δυνάµει του Άρθρου 22 Ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Άρθρο 22 του περί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974 Λευκωσία, 6 Απριλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρίες/Κύριοι, Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα