Αριθµός 32 του 1987 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο Παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόµος του 1987.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός 32 του 1987 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1987. 1. Ο Παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόµος του 1987."

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι Αρ. 2216, Ν. 32/87 Ο περί Eγγραφής Γεωπόνων Νόµος του 1987 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 32 του 1987 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1987 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40 του του (I) του (Ι) του Ερµηνεία. 2(α) του 150(Ι) του 1. Ο Παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόµος του Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειµένου «άσκηση γεωπονίας» σηµαίνει την παροχή υπηρεσιών συµβούλου εκτιµητή, εµπειρογνώµονος µελετητή, επιβλέποντος επί θεµάτων που αφορούν σε δραστηριότητες γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και περιλαµβάνει (i) παροχή τεχνικών και τεχνοοικονοµικών συµβουλών, εκπόνηση γεωργικών ζωοτεχνικών και γεωργοεδαφολογικών µελετών, εγγείων βελτιώσεων που αφορούν τη γεωργία και τη διαµόρφωση του τοπίου, µελετών χρήσης ύδατος στη γεωργία και συστηµάτων άρδευσης (ii) διενέργεια ελέγχων, εκτιµήσεων, αξιολογήσεων, πιστοποιήσεων και πραγµατογνωµοσυνών (αα) επί της αξίας των γεωργικών εκτάσεων, της ηρτηµένης εσοδείας, της αναµενόµενης γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και της αξίας του γεωργοφυτικού και ζωικού κεφαλαίου (ββ) επί της γενετικής βελτίωσης των φυτών και της καταλληλότητας σπόρων, σποροφύτων, δενδρυλλίων, οποροφόρων δένδρων και του κάθε λογής γεωργοφυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και επί της γενετικής και βελτιωτικής αξίας ζώων (γγ) επί της καταλληλότητας χώρων αποθήκευσης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, σταθερών ή κινητών, εκτός από τον έλεγχο υγιεινής (δδ) επί των θρεπτικών αναγκών και των σιτηρεσίων όλων των ζώων και της καταλληλότητας για κάθε είδος ζώου κάθε είδους ζωοτροφών, προσθετικών των ζωοτροφών και διαιτητικών παραγόντων, καθώς και τη σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων (iii) οργάνωση και επίβλεψη της διεξαγωγής εργασιών χηµικής, βιολογικής και ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας για καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών ή ζιζανίων των καλλιεργειών σε συστήµατα συµβατικής, ολοκληρωµένης και βιολογικής γεωργίας, καθώς και απεντοµώσεων και απολυµάνσεων χώρων και µεταφορικών µέσων µε όλες τις µεθόδους, περιλαµβανοµένης και εκείνης του υποκαπνισµού (iv) παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εµπορίας, διάθεση, διαφήµιση και ενηµέρωση των αγροτών για τα λιπάσµατα, φυτοφάρµακα και προϊόντα βιολογικής καταπολέµησης, εκτός από εκείνα που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση (v) διενέργεια ποιοτικού και φυτοϋγειονοµικού ελέγχου των γεωργικών

2 προϊόντων που προορίζονται για διακίνηση σε κράτη µέλη, καθώς και για εισαγωγή ή εξαγωγή από ή σε τρίτες χώρες (vi) παροχή υπηρεσιών συµβούλου στην κατάρτιση και εφαρµογή αναπτυξιακών προγραµµάτων, στον έλεγχο και πιστοποίηση προϊόντων βιολογικών, ολοκληρωµένης διαχείρισης, ονοµασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και ειδικών προϊόντων (vii) µελέτη, διαµόρφωση και διαχείριση πάρκων, κήπων και χώρων πρασίνου και τη φυτοτεχνική διαµόρφωση αστικού και περιαστικού πρασίνου (viii) γενετική βελτίωση φυτών και ζώων και βιοτεχνολογικές εφαρµογές στη γεωργία, κτηνοτροφία και γεωργικές βιοµηχανίες (ix) διενέργεια ελέγχων εκτιµήσεων και συναφών εργασιών που αφορούν την ασφάλιση γεωργικών προϊόντων (x) βιολογικό και τοξικολογικό έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έλεγχο υπολειµµάτων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών σε προϊόντα και στο περιβάλλον, σε συνεργασία µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες (ix) σύνταξη και υπογραφή µελετών για τη δηµιουργία ή επέκταση και εκσυγχρονισµό γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (xii) συλλογή, αξιολόγηση, συντήρηση, πιστοποίηση και χρησιµοποίηση γενετικών πόρων (xiii) σύνταξη, διαχείριση και εφαρµογή αγροτουριστικών και αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων και γενικά προώθηση του αγροτουρισµού, µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες (xiv) σχεδιασµό, οργάνωση, ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ποιοτικούτεχνολογικού ελέγχου τροφίµων µε άλλους συναρµόδιους επιστήµονες (xv) παρακολούθηση της γεωργικής παραγωγής καθόλη τη διάρκεια της γεωργικής περιόδου, παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών στις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών ολικής ποιότητας (xvi) καταρτισµό σιτηρεσίων και προγραµµάτων διατροφής για οποιοδήποτε είδος ζώου (xvii) διενέργεια ελέγχου της ποιότητας, προµήθειας και χρήσης των ζωοτροφών και προσθετικών των ζωοτροφών «γεωπόνος» σηµαίνει τον δυνάµει του άρθρου 4 εγγεγραµµένον γεωπόνον «γεωπόνος εξ επαγγέλµατος» σηµαίνει τον δυνάµει του άρθρου εγγεγραµµένον γεωπόνον εξ επαγγέλµατος «Κατάλογος» σηµαίνει τον δυνάµει του άρθρου 10 τηρούµενον κατάλογον γεωπόνων εξ επαγγέλµατος 2(β) του 150(Ι) του 2(β) του 150(Ι) του κράτος µέλος σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συµβαλλόµενο µέρος της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, καθώς και την Ελβετία ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. σηµαίνει το Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Υπηρεσιών Νόµων του 1996 έως 2000 «Μητρώον» σηµαίνει το δυνάµει του άρθρου 7 τηρούµενον µητρώον

3 εγγεγραµµένων γεωπόνων «Συµβούλιον» σηµαίνει το δυνάµει του άρθρου 3 καθιδρυόµενον συµβούλιον γεωπόνων. 2(β) του 150(Ι) του Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο σηµαίνει τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφθηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992 όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται 2(β) του 150(Ι) του Καθίδρυσις Συµβουλίου. τρίτη χώρα σηµαίνει χώρα που δεν είναι κράτος µέλος (1) Θα καθιδρυθή διά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου Συµβούλιον απαρτιζόµενον εκ τριών µελών διοριζοµένων υπό του Υπουργικού Συµβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ο είς θα ανήκη εις την δηµοσίαν υπηρεσίαν της ηµοκρατίας, και τεσσάρων µελών εκλεγοµένων υπό των γεωπόνων εν γενική συνελεύσει. (2) Το Συµβούλιον συγκροτείται εντός δύο µηνών από της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου, διά δε την πρώτην συγκρότησίν του (α) τα υπό του Υπουργικού Συµβουλίου διοριζόµενα µέλη θα είναι πρόσωπα άτινα θα δικαιούνται να εγγραφώσιν ως γεωοπόνοι δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, και ευθύς µετά την συγκρότησιν του Συµβουλίου εγγράφονται ως γεωπόνοι (β) εντός ενός µηνός από του διορισµού των, τα υπό του Υπουργικού Συµβουλίου διοριζόµενα µέλη καλούν γενικήν συνέλευσιν των προσώπων άτινα κατά την άποψίν των θα δικαούνται να εγγραφώσιν ως γεωπόνοι διά την εκλογήν των ετέρων τεσσάρων µελών του Συµβουλίου. (3) Εντός ενός µηνός από της άνω αναφεροµένης γενικής συνελεύσεως τα διορισθέντα υπό του Υπουργικού Συµβουλίου και τα εκλεγέντα υπο της γενικής συνελεύσεως µέλη συνέρχονται και καταρτίζονται εις σώµα διά την εκλογήν Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραµµατέως και Ταµείου της εκλογής γινοµένης διά χωριστής, διά κάθε αξίωµα, µυστικής ψηφοφορίας. (4) Τα ονόµατα των µελών του Συµβουλίου δηµοσιεύονται εις την επίσηµον εφηµερίδα της ηµοκρατίας. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι διετής από της ηµεροµηνίας της τοιαύτης δηµοσιεύσεως: Νοείται ότι το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται καθ οιονδήποτε χρόνον προ της λήξεως της θητείας των διοριζοµένων µελών να τερµατίση τον διορισµόν οιουδήποτε εξ αυτών. (5) Το Συµβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως της χηρείας οιασδήποτε θέσεως αυτού. (6)(α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συµβουλίου και προεδρεύει αυτών. Εν περιπτώσει απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της συνεδριάσεως, απουσία δε και του Αντιπροέδρου τα παρόντα µέλη εκλέγουσιν ένα εξ αυτών όπως προεδρεύση της συνεδριάσεως: Νοείται ότι ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέση συνεδρίαν του Συµβουλίου εάν απαιτήσουν τούτο γραπτώς τρία τουλάχιστον µέλη του Συµβουλίου. (β) Απαρτίαν αποτελούσι πέντε παρόντα µέλη. (γ) Το Συµβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. (δ) Το Συµβούλιον δύναται, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου,

4 όπως ρυθµίζη τα των εργασιών αυτού και ιδιαιτέρως τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων, της προς τούτο διδοµένην ειδοποίησιν, την κατά τας συνεδριάσεις ακολουθουµένην διαδικασίαν και την τήρησιν των πρακτικών, διά Κανονισµών εγκρινόµενων υπό του Υπουργικού Συµβουλίου. (ε) Το Συµβούλιον δύναται να ζητά και να λαµβάνη την γνώµην προσώπου ειδικού επί τινος θέµατος και εν ανάγκη να καλή το τοιούτο πρόσωπον να εκθέση τας απόψεις του είς τινα συνεδρίαν του Συµβουλίου. (στ) Τα µέλη του Συµβουλίου δύνανται να λαµβάνουν αποζηµίωσιν ως ήθελεν εγκρίνει γενική συνέλευσις των µελών. Προσόντα δι εγγραφήν ως γεωπόνος. 3(α) του 150(Ι) του 3(β) του 150(Ι) του 3(δ) του 150(Ι) του 3(γ) του 150(Ι) του 3(ε) του 150(Ι) του 179(Ι) του (Ι) του Γεωπόνοι ανεγνωρισµένου κύρους εκ του εξωτερικού. 4 του 150(Ι) του 4. (1) Παν πρόσωπον το οποίον ήθελεν ικανοποιήσει το Συµβούλιον: (α) ότι είναι πολίτης της ηµοκρατίας ή πολίτης κράτους µέλους και έχει την συνήθη αυτού διαµονήν εν Κύπρω (β) ότι είναι καλού χαρακτήρος και δεν είναι, συνεπεία οιασδήποτε συµπεριφοράς ήτις θα εδικαιολόγει το Συµβούλιον να λάβη µέτρα εναντίον του δυνάµει του άρθρου 16, ακατάλληλον πρόσωπον να εγγραφή ως γεωπόνος και (γ)(ι) κατέχει πτυχίον ή δίπλωµα γεωπονίας ή κλάδου αυτής πανεπιστηµίου ή ετέρου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ανωτάτης βαθµίδος, αναγνωρισµένο από το Συµβούλιο, το οποίο σε περίπτωση αµφιβολίας σ ό,τι αφορά την ακαδηµαϊκή αναγνώριση προσόντος, µπορεί να ζητά τη συµβουλευτική γνώµη του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., ήθελεν εγκρίνει ή (ιι) κατέχει πτυχίον ή δίπλωµα συναφούς επιστήµης προς την γεωπονίαν, πανεπιστηµίου ή σχολής ανωτάτης βαθµίδος, και επί πλέον κατέχει δίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους εις ένα συγκεκριµένον κλάδον της γεωπονίας ως εις την υποπαράγραφον (ι) αναφέρεται, (iii) να έχει καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας εγγράφεται ως γεωπόνος, τη υποβολή αιτήσεως εγγραφής τω Συµβουλίω και τη καταβολή του νενοµισµένου τέλους εγγραφής: Νοείται ότι απαγορεύεται η άσκηση γεωπονίας σε άλλους κλάδους της γεωπονίας, εκτός από τον κλάδο για τον οποίο εγκρίνεται από το Συµβούλιο, µε βάση το πτυχίο ή το δίπλωµα που κατέχεται. (2) Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από πολίτες κρατών µελών, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται, τηρουµένων των διατάξεων των περί Γενικού Συστήµατος Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµων του 2002 και Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόµω διαλαµβανοµένου το Συµβούλιον δύναται, κατά την κρίσιν του, τη αιτήσει γεωπόνου ανεγνωρισµένου κύρους από τρίτη χώρα, να παραχωρή ειδικήν άδειαν εις τον τοιούτον γεωπόνον διά την εκτέλεσιν ή επίβλεψιν έργου ειδικώς καθοριζοµένου εν τη αδεία νοουµένου ότι ούτος θα εργάζεται τη βοηθεία γεωπόνου εγγεγραµµένου δυνάµει του παρόντος Νόµου. Ουδέν τέλος θα καταβάλλεται διά την παραχώρησιν της τοιαύτης αδείας. Πιστοποιητικόν εγγραφής γεωπόνου. Μητρώον γεωπόνων. 6. Άµα τη εγγραφή γεωπόνου το Συµβούλιον εκδίδει πιστοποιητικόν εγγραφής εν τω υπό του Συµβουλίου καθωρισµένω τύπω, το δε πιστοποιητικόν τούτο είναι, εκ πρώτης όψεως, απόδειξις ότι το πρόσωπον το οποίον αναφέρεται εις αυτό ενεγράφη ως γεωπόνος δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου Το Συµβούλιον έχει καθήκον όπως καταρτίση και τηρή Μητρώον εγγεγραµµένων γεωπόνων εν ω εγγράφονται το όνοµα και η διεύθυνσις παντός

5 γεωπόνου οµού µετά τοιούτων ετέρων στοιχείων ως το Συµβούλιον ήθελε κρίνει αναγκαία. Γεωπόνοι εξ επαγγέλµατος. 2 του 40 του (1) Ανεξαρτήτως παντός διαλαµβανοµένου εν τω παρόντι Νόµω, πας όστις κέκτηται τα εν παραγράφοις (α) και (β) του άρθρου 4 αναφερόµενα προσόντα, δύναται µέχρι της 31ης εκεµβρίου, 1988 να υποβάλη αίτησιν εις το Συµβούλιον διά να εγγραφή ως γεωπόνος εξ επαγγέλµατος εάν ικανοποιήση το Συµβούλιον ότι Πιστοποιητικόν εγγραφής γεωπόνου εξ επαγγέλµατος. Κατάλογος γεωπόνων εξ επαγγέλµατος. Άσκησις γεωπονίας. 5 του 150(Ι) του 6 του 150(Ι) του Γεωπόνοι που παρέχουν υπηρεσίες. (α) κατά την ηµεροµηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου ήσκει καλή τη πίστει το επάγγελµα του γεωπόνου έν τινι υπευθύνω ιδιότητι διά επτά τουλάχιστον συνεχή έτη εις ένα ή περισσότερους κλάδους της γεωπονίας, και (β) κέκτηται επαρκείς γνώσεις περί την εργασίαν του γεωπόνου εις ένα ή περισσοτέρους κλάδους της γεωπονίας. (2) Το Συµβούλιον εξετάζει και αποφασίζει επί υποβληθείσης αιτήσεως και γνωστοποιεί την απόφασίν του, ήτις δέον να αναφέρη τον κλάδον της γεωπονίας εν σχέσει προς τον οποίον χορηγείται εγγραφή, εντός τριών µηνών από της ηµεροµηνίας της υποβολής της αιτήσεως. 9. (1) Άµα τη εγγραφή γεωπόνου εξ επαγγέλµατος το Συµβούλιον εκδίδει πιστοποιητικόν εγγραφής εν τω υπό του Συµβουλίου καθωρισµένω τύπω, το δε πιστοποιητικόν τούτο είναι εκ πρώτης όψεως απόδειξις ότι το πρόσωπον το οποίον αναγράφεται εις αυτό ενεγράφη ως γεωπόνος εξ επαγγέλµατος δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου. (2) Ο γεωπόνος εξ επαγγέλµατος δικαιούται να ασκή το επάγγελµά του εις ένα ή περισσότερους κλάδους της γεωπονίας κατά τον αυτόν τρόπον ως ο εγγεγραµµένος γεωπόνος, υπό τον όρον ότι δεν δικαιούται να αναλαµβάνη ουδέ να εκτελή εργασίαν εις άλλους κλάδους ή τοµείς της γεωπονίας πλην του κλάδου ή τοµέως εν σχέσει προς τον οποίον εγένετο η εγγραφή. 10. Το Συµβούλιον έχει καθήκον όπως καταρτίση και τηρή Κατάλογον εν ω εγγράφεται το όνοµα και η διεύθυνσις παντός γεωπόνου εξ επαγγέλµατος οµού µετά τοιούτων ετέρων στοιχείων ως το Συµβούλιον ήθελε κρίνει αναγκαία. 11. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 11Α, ουδείς δικαιούται να ασκή την γεωπονίαν είτε ως ελεύθερος επαγγελµατίας είτε ως υπάλληλος, ουδέ να προβάλλη εαυτόν ως γεωπόνον εκτός εάν είναι εγγεγραµµένος γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλµατος, αναλόγως της περιπτώσεως, δυνάµει του παρόντος Νόµου, και του έχει εκδοθή ετησία άδεια εν τω τοιούτω τύπω ως το Συµβούλιον ήθελεν από καιρού εις καιρόν καθορίσει. (2) Ο ασκών την γεωπονίαν και ο προβάλλων εαυτόν ως γεωπόνον κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόµου είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης αυτού, εις φυλάκισιν τριών ετών ή εις χρηµατικήν ποινήν τριακοσίων λιρών ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 11Α.-(1) Πολίτες κρατών µελών που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος και κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται στον παρόντα νόµο, µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στον τοµέα της γεωπονίας για χρονική περίοδο που να µην υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο µητρώο γεωπόνων και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας από το Συµβούλιο. (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), το Συµβούλιο τηρεί µητρώο γεωπόνων που παρέχουν υπηρεσίες, στο οποίο, αιτητής δυνάµει του εδαφίου (1) µπορεί να εγγραφεί χωρίς την καταβολή τελών, όταν προσκοµίσει στο Συµβούλιο (α) δήλωση, όπου θα αναφέρονται οι υπηρεσίες, του αιτητή, καθώς και το χρονικό διάστηµα που θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές

6 (β) βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους, στο οποίο ο αιτητής είναι εγκατεστηµένος, ότι ο αιτητής- (i) κατέχει τα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλµατος του γεωπόνου, και (ii) ασκεί νόµιµα το επάγγελµα του γεωπόνου: Νοείται ότι η ανωτέρω βεβαίωση δεν µπορεί να υποβληθεί µετά την πάροδο δώδεκα µηνών από την έκδοση της. 6 του 150(Ι) του ιαγραφή από το µητρώο γεωπόνων που παρέχουν υπηρεσίες. 6 του 150(Ι) του Πειθαρχικές διαδικασίες. ηµοσίευσις ονοµάτων γεωπόνων και γεωπόνων εξ επαγγέλµατος. ιαγραφή ονόµατος εκ του Μητρώου ή Καταλόγου. Γεωπονικόν ένσηµον. Εισπραττόµενα χρηµατικά ποσά. Πειθαρχικό Συµβούλιο. 11Β. Γεωπόνος, εγγεγραµµένος στο µητρώο γεωπόνων που παρέχουν υπηρεσίες διαγράφεται όταν (i) εγκατασταθεί µονίµως ως γεωπόνος στη ηµοκρατία, ή παρατείνει την υπηρεσία που παρέχει για περίοδο πέραν των 6 µηνών, (ii) του έχει αφαιρεθεί οριστικά ή προσωρινά το δικαίωµα να ασκεί το επάγγελµα του γεωπόνου στο κράτος µέλος, στο οποίο είναι εγκατεστηµένος Γ. Γεωπόνος, εγγεγραµµένος στο µητρώο γεωπόνων που παρέχουν υπηρεσίες υπόκειται στις ίδιες πειθαρχικές διατάξεις που ισχύουν για τους εγγεγραµµένους γεωπόνους στη ηµοκρατία. 12. Το Συµβούλιον ουχί βραδύτερον των δύο ετών από της ενάρξως της ισχύος του παρόντος Νόµου, µετέπειται δε καθ έκαστον έτος δηµοσιεύει εις την επίσηµον εφηµερίδα της ηµοκρατίας τα ονόµατα των εγγεγραµµένων γεωπόνων και γεωπόνων εξ επαγγέλµατος και προσφέρει προς πώλησιν εις την υπό του Συµβουλίου καθορισθησοµένην τιµήν αντίγραφα του Μητρώου και Καταλόγου. 13. Το Συµβούλιον δύναται να διαγράψη εκ του Μητρώου ή Καταλόγου, αναλόγως της περιπτώσεως, το όνοµα παντός γεωπόνου ή γεωπόνου εξ επαγγέλµατος όστις απεβίωσεν ή γραπτώς ητήσατο την τοιαύτην διαγραφήν δύναται δε ωσαύτως να προβαίνη εις την αναγκαίαν τροποποίησίν του διά της διορθώσεως στοιχείου κακώς ή ανακριβώς καταχωρηθέντος. 14. Επί οιουδήποτε πιστοποιητικού, βεβαιώσεως, αναφοράς, µελέτης ή σχεδίου γενοµένου υπό εγγεγραµµένου γεωπόνου ή γεωπόνου εξ επαγγέλµατος επικολλάται γεωπονικόν ένσηµον, εκδιδόµενον υπό του Συµβουλίου, αναλόγως της αξίας του εν αυτώ αναφεροµένου έργου, αλλ εν ουδεµία περιπτώσει η αξία το τοιούτου ενσήµου, ήτις καταβάλλεται υπό του γεωπόνου, να είναι µικροτέρα των πεντήκοντα σεντ. 15. Οιαδήποτε εισπραττόµενα υπό του Συµβουλίου χρηµατικά ποσά ως δικαιώµατα εγγραφής, εκδόσεως αδείας, παραχωρήσεως ενσήµων ή άλλως πως κατατίθενται εις το Ταµείον του Συµβουλίου και χρησιµοποιούνται διά τους σκοπούς αυτούς. 16. Το Συµβούλιο ενεργεί και ως Πειθαρχικό Συµβούλιο για άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των γεωπόνων και των γεωπόνων εξ επαγγέλµατος οι οποίοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη και υπόκεινται στην πειθαρχική διαδικασία που προνοείται στον παρόντα Νόµο. Πειθαρχικά παραπτώµατα. 17. Γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλµατος υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη (α) Αν καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα που ενέχει, κατά την κρίση του Συµβουλίου, έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα (β) αν αυτός, κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, επιδείξει, κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του, επονείδιστη ή ανέντιµη ή δόλια ή ασυµβίβαστη προς το

7 επάγγελµα του διαγωγή (γ) αν πράξει ή παραλείψει κάτι κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του µε τρόπο που ισοδυναµεί µε παραβίαση καθήκοντος ή υποχρέωσης που επιβάλλεται σ αυτόν βάσει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος ή άλλου Νόµου ή των εκδοθέντων βάσει αυτών Κανονισµών, ή δυνάµει οποιασδήποτε διοικητικής πράξης που γίνεται βάσει αυτων ή δυνάµει διαταγής ή οδηγίας που εκδίδεται. Μια µόνο δίωξη για το ίδιο παράπτωµα. Μια µόνο πειθαρχική ποινή για κάθε πειθαρχικό παράπτωµα. Ποινικη δίωξη. Πειθαρχική δίωξη ύστερα από ποινική δίωξη. Καταδίκη για ορισµένα αδικήµατα. Πειθαρχικές ποινές. 18. Πειθαρχική δίωξη δεν µπορεί να ασκηθεί εναντίον γεωπόνου ή γεωπόνου εξ επαγγέλµατος για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο αυτός ήδη βρέθηκε ένοχος ή για το οποίο αθωώθηκε. 19. Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα δεν επιβάλλονται περισσότερες από µια πειθαρχικές ποινές Αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον γωπόνου ή γεωπόνου εξ επαγγέλµατος, δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχιστεί εναντίον του καµιά πειθαρχική δίωξη για λόγους που σχετίζονται µε την ποινική δίωξη, µέχρις ότου η ποινική δίωξη τελειώσει οριστικά. 21. Γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλµατος που διώχθηκε για ποινικό αδίκηµα και δε βρέθηκε ένοχος, δεν µπορει να διωχθεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, µπορεί όµως να διωχθεί για πειθαρχικό παράπτωµα που προκύπτει από τη διαγωγή του η οποία σχετίζεται µε την ποινική υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το ίδιο επίδικο θέµα όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την ποινική δίωξη. 22. Όταν γεωοπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλµατος καταδικαστεί τελεσίδικα για οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα, το Συµβούλιο λαµβάνει το γρηγορότερο πιστοποιηµένο αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας του δικαστηρίου που εκδίκασε την υπόθεση και, σε περίπτωση που, κατά την κρίση του Συµβουλίου, το αδίκηµα ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα, χωρίς περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης µέσα σε δεκαπέντε µέρες από τη λήψη των πρακτικών κα αφού δώσει στον πειθαρχικά διωκόµενο την ευκαιρία να ακουστεί, προβαίνει στην επιβολή της πειθαρχικής ποινής που δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις. 23. Οι πιο κάτω πειθαρχικές ποινές µπορούν να επιβληθούν σε γεωπόνο ή γεωπόνο εξ επαγγέλµατος από το Συµβούλιο, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου (α) Γραπτή επίπληξη (β) πρόστιµο µέχρι πεντακόσιες λίρες: Νοείται ότι οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται ως πρόστιµο κατατίθεται στο Ταµείο του Συµβουλίου και διατίθεται για τους σκοπούς αυτού (γ) αναστολή άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος για περίοδο µέχρι οκτώ έτη (δ) διαγραφή από το Μητρώο ή τον Κατάλογο. Επανεγγραφή ονόµατος στο Μητρώο ή τον Κατάλογο. 24. Το Συµβούλιο µπορεί, οποτεδήποτε µετά την παρέλευση πέντε ετών από την ηµεροµηνία διαγραφής του ονόµατος γεωπόνου ή γεωπόνου εξ επαγγέλµατος απ το Μητρώο ή τον Κατάλογο, ανάλογα µε την περίπτωση, είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από εισήγηση του ενδιαφεροµένου προσώπου, να διατάξει την επανεγγραφή αυτού στο Μητρώο ή στον Κατάλογο, είτε ατελώς είτε µε την

8 καταβολή που καθορίζεται από το Συµβούλιο. Αποφάσεις Συµβουλίου. 25. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου, όταν ενεργεί ως Πειθαρχικό σώµα, λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, θα είναι υπέρ του πειθαρχικά διωκόµενου. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου δεν έχει νικώσα ψήφο. Έναρξη διαδικασίας. Έρευνα για διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων. Πίνακας. Ισχύς αποφάσεων Συµβουλίου. 3 του 17(Ι) του Παράδοσις πιστοποιητικού άµα τη διαγραφή. 3 του 17(Ι) του Κανονισµοί. 26. Η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας µπορεί να γίνει (α) Από το Συµβούλιο αυτεπάγγελτα (β) ύστερα από καταγγελία οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει παράπονο από τη διαγωγή του γεωπόνου ή του γεωπόνου εξ επαγγέλµατος, και αφού ληφθεί πρώτα η άδεια του Συµβουλίου. 27. Αν καταγγελθεί στο Συµβούλιο και δοθεί άδεια από αυτό, ή περιέλθει σε γνώση του Συµβουλίου ότι γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλµατος δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκηµα, το Συµβούλιο οφείλει να διεξαγάγει έρευνα σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στον Πίνακα του παρόντος Νόµου. 28. Κάθε απόφαση του Συµβουλίου λογίζεται ως διάταγµα συνοπτικής διαδικασίας και εκτελείται κατά τον αυτό τρόπο ως το διάταγµα του εν λόγω δικαστηρίου.» (1) Ο γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλµατος το όνοµα του οποίου δι οιονδήποτε λόγον διαγράφεται εκ του Μητρώου ή Καταλόγου, αναλόγως της περιπτώσεως, οφείλει εντός ενός µηνός εκ της τοιαύτης διαγραφής να παραδώση εις το Συµβούλιον το πιστοποιητικόν εγγραφής γεωπόνου ή γεωπόνου εξ επαγγέλµατος, αναλόγως της περιπτώσεως, ωσαύτως δε οιανδήποτε ισχύουσαν ετησίαν άδειαν. (2) Πας όστις αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθή προς τας διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις χρηµατικήν ποινήν εκατών λιρών ή εις φυλάκισιν τριών µηνών ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 30. (1) Το Συµβούλιον δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συµβουλίου, να εκδίδη Κανονισµούς δηµοσιευοµένους εις την επίσηµον εφηµερίδα της ηµοκρατίας, δια την καλυτέραν εφαρµογήν του παρόντος Νόµου. (2) Άνευ βλάβης ή επηρεασµού της γενικότητος του εδαφίου (1) οι δυνάµει τούτου εκδιδόµενοι Κανονισµοί δύνανται να προβλέψωσι περί των ακολούθων θεµάτων (α) τον τύπον και διαδικασίαν διά την υποβολήν αιτήσεων δι εγγραφήν γεωπόνων ή γεωπόνων εξ επαγγέλµατος (β) τον τύπον του Μητρώου και Καταλόγου (γ) τον τύπον της αδείας εγγεγραµµένων γεωπόνων ή γεωπόνων εξ επαγγέλµατος (δ) των τελών εγγραφής και εκδόσεως αδειών γεωπόνων ή γεωπόνων εξ επαγγέλµατος (ε) την πλήρωσιν τυχόν κενών θέσεων του Συµβουλίου (στ) την διενέργειαν εξετάσεων αι οποίαι δέον να γίνουν δυνάµει του παρόντος

9 Νόµου (ζ) την έκδοσιν γεωπονικών ενσήµων (η) την βελτίωσιν των επιπέδων και των θέσεων των γεωπόνων (θ) τον καθορισµόν κλίµακος αµοιβής των εγγεγραµµένων γεωπόνων και γεωπόνων εξ επαγγέλµατος, δι επαγγελµατικήν συµβουλήν, παρασχεθησοµένην υπηρεσίαν ή εκτελεσθησοµένην εργασίαν 4 του 17(Ι) του 3 του 17(Ι) του 2 του 25 του Μεταβατική διάταξη. 7 του 150(Ι) του 17(Ι) του (ι) την καθίδρυσιν ταµείου συντάξεων γεωπόνων προς παροχήν συντάξεων και χορηγηµάτων εις εγγεγραµµένους γεωπόνους ή γεωπόνους εξ επαγγέλµατος και περί απάντων των συναφών θεµάτων (ια) την άσκηση και δεοντολογία του επαγγέλµατος (ιβ) παντός θέµατος όπερ δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου δέον ή δύναται να καθορισθή. (3) Κανονισµοί γενόµενοι δυνάµει το παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν µετά πάροδον 45 ηµερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισµούς εν όλω ή εν µέρει, τότε ούτοι αµέσως µετά την πάροδον της ως άνω προθεσµίας δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ηµοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλων ή εν µέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ηµοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. 31. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου δε θεωρείται άσκηση γεωπονίας η υπό προσώπων, που κατέχουν θέση στη δηµόσια υπηρεσία κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος άρθρου, άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους και τα οποία, λόγω των επιστηµονικών τους προσόντων, δεν µπορούν να εγγραφούν ως γεωπόνοι. 7. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία προσχώρησης της Κυπριακής ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 27) Έρευνα πειθαρχικών παραπτωµάτων 1. Το Συµβούλιο ορίζει το ταχύτερο ένα από τα µέλη του, ή έναν εγγεγραµµένο γεωπόνο ή γεωπόνο εξ επαγγέλµατος που διακρίνεται για το ήθος και το ενδιαφέρον του για την εξύψωση του γεωπονικου επαγγέλµατος και που έχει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, για διεξαγωγή έρευνας. Το πρόσωπο που ορίζεται για τη διεξαγωγή της έρευνας καλείται Ερευνών Λειτουργός. Το Συµβούλιο µπορεί και αυτεπάγγελτα να προχωρήσει σε έρευνα, ορίζοντας για το σκοπό αυτό ένα από τα µέλη του ως «Ερευνώντα Λειτουργό» Η έρευνα διεξάγεται από τον «Ερευνώντα Λειτουργό» το γρηγορότερο και οπωσδήποτε συµπληρώνεται το αργότερο µέσα σε τριάντα µέρες από την ηµεροµηνία της εντολής, µε δυνατότητα εύλογης παράτασης που δίδεται από το Συµβούλιο εάν θεωρηθεί αναγκαίο. 3. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, ο «Ερευνών Λειτουργός» έχει εξουσία να εκδίδει κλήσεις, να ακούει οποιουσδήποτε µάρτυρες ή να πάρει γραπτές καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο που µπορεί αν γνωρίζει οτιδήποτε για τα γεγονότα της υπόθεσης και κάθε τέτοιο πρόσωπο οφείλει να δώσει κάθε πληροφορία που περιήλθε σε γνώση του και να υπογράφει, αφού διαβαστεί από

10 αυτόν οποιαδήποτε κατάθεση που δόθηκε κατ αυτό τον τρόπο, να καλεί και εξετάζει το πρόσωπο εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα, να απαιτήσει προσαγωγή εγγράφων, να προβεί σε διενέργεια αυτοψίας. 4. Ο γεωπόνος ή γεωπόνος εξ επαγγέλµατος δικαιούται να γνωρίζει το εναντίον του ερευνώµενο πειθαρχικό παράπτωµα. Για το σκοπό αυτό, παραδίδεται ιδιοχείρως από τον «Ερευνώντα Λειτουργό» στο πρόσωπο εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα, σχετική ειδοποίηση αναφορικά µε την έναρξη πειθαρχικής έρευνας στην οποία αναγράφεται το υπό έρευνα πειθαρχικό παράπτωµα.αντίγραφο της εν λόγω ειδοποίησης επιστρέφεται στον «Ερευνώντα Λειτουργό», αφού το υπό έρευνα πρόσωπο υπογράψει βεβαίωση παραλαβής της. Στο πρόσωπο εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα παρέρχονται αντίγραφα των µαρτυρικών καταθέσεων και οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων, καθώς και η ευκαιρία να δώσει γραπτή κατάθεση και/ή να ακουστεί. Η µη προσέλευση αυτού µετά που καλείται ή η άρνηση του να δώσει κατάθεση, δεν εµποδίζει τη συνέχιση της έρευνας. 5. Κάθε πρόσωπο το οποίο, ενώ καλείται να εµφανιστεί ενώπιον του «Ερευνώντα Λειτουργού» ή του Συµβουλίου, παραλείπει, άνευ ευλόγου αιτίας, να προσέλθει κατά το χρόνο και στον τόπο που αναφέρεται σε σχετική κλήση που εκδίδεται και επιδίδεται σ αυτόν, ή αρνείται να απαντήσει σ οποιαδήποτε ερώτηση που νόµιµα τίθεται σ αυτόν, ή να παρουσιάσει έγγραφο, είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 200 (διακόσιες λίρες). 6.Μετά τη συµπλήρωση της έρευνας, ο «Ερευνών Λειτουργός» υποβάλλει το πόρισµά του πλήρως αιτιολογηµένο στο Συµβούλιο, αφού συνυποβάλει όλα τα σχετικά έγγραφα, σε περίπτωση δε που κρίνει ότι µπορεί να διατυπωθεί κατηγορία, προβαίνει στη διατύπωση του κατηγορητηρίου. 7. Το Συµβούλιο εξετάζει µε όλη τη δυνατή ταχύτητα το ζήτηµα. (α) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζει τον τόπο, την ηµέρα και ώρα συνεδρίασης του Συµβουλίου για την εκδίκαση της υπόθεσης και επιδίδει στον πειθαρχικά διωκόµενο έγκαιρα (τουλάχιστο δέκα µέρες προηγουµένως) κλήση για να εµφανιστεί ενώπιον του Συµβουλίου. Η κλήση επιδίδεται στον πειθαρχικά διωκόµενο, ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, µε ιδιόχειρη παράδοση αυτής. Στη συνέχεια, τα πρόσωπα στα οποία επιδίδεται υπογράφουν βεβαίωση της παραλαβής σε αντίγραφο της κλήσης, η οποία επιστρέφεται στο Συµβούλιο. (β) Η εν λόγω κλήση θα καθορίζει συνοπτικά την κατηγορία και θα καλεί τον πειθαρχικά διωκόµενο να παρουσιαστεί ενώπιον του Συµβουλίου αυτοπροσώπως ή/και µε δικηγόρο στο χρόνο και τόπο που καθορίζει. 8. Ο πειθαρχικά διωκόµενος δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση και µπορεί να αντιπροσωπευτεί µε δικηγόρο της εκλογής του. 9. Στον πειθαρχικά διωκόµενο παρέχονται αντίγραφα των µαρτυρικών καταθέσεων, της έκθεσης και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων. 10. Η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται, όσο είναι δυνατό, κατά τον ίδιο τρόπο όπως η ακρόαση ποινικής υπόθεσης, που εκδικάζεται συνοπτικά Ο «Ερευνών Λειτουργός» δεν µπορεί να συµµετέχει στο Συµβούλιο που εκδικάζει την υπόθεση. 12. Το Συµβούλιο έχει εξουσίες (i) Να καλέσει και απαιτήσει την προσέλευση µαρτύρων και του πειθαρχικά διωκόµενου, όπως γίνεται σε δίκες που διεξάγονται συνοπτικά

11 (ii) να απαιτήσει προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται µε την κατηγορία (iii) να αποδεχτεί οποιαδήποτε µαρτυρία, έγγραφη ή προφορική, έστω και αν αυτή δε θα γινόταν δεκτή σε πολιτική ή ποινική διαδικασία (iv) να διενεργήσει αυτοψία (v) να αναβάλει την ακρόαση, νοουµένου ότι αυτή προχωρεί το ταχύτερο δυνατό. 13. Κατά την ακρόαση τηρούνται τα πρακτικά της διαδικασίας. 14. Αν ο πειθαρχικά διωκόµενος δεν εµφανισθεί κατά την ορισθείσα από το Συµβούλιο ηµεροµηνία για την ακρόαση της υπόθεσης, αφού αποδειχθεί ότι του έχει επιδοθεί η κλήση, το Συµβούλιο ορίζει άλλη ηµεροµηνία για την ακρόαση της υπόθεσης, την οποία φροντίζει να κοινοποιήσει σ αυτόν. Σε περίπτωση που δεν εµφανισθεί και πάλι, η ακρόαση διεξάγεται στην απουσία του: Νοείται ότι το Συµβούλιο µπορεί να απαιτήσει την προσωπική προσέλευση του πειθαρχικά διωκόµενου. 15. Το Συµβούλιο, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, µπορεί να βρεί τον πειθαρχικά διωκόµενο ένοχο όλων των παραπτωµάτων, ή για οποιοδήποτε από αυτά για τα οποία κατηγορείται ή για οποιοδήποτε άλλο παράπτωµα ήθελε αποδειχτεί από την ενώπιόν του µαρτυρία, και να του επιβάλει οποιαδήποτε από τις πειθαρχικές ποινές ή να απαλλάξει αυτόν από την κατηγορία: Νοείται ότι το Συµβούλιο ακούει τον πειθαρχικά διωκόµενο πριν την καταδίκη του και πριν από την επιµέτρηση της ποινής. 16. Κάθε απόφαση υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συµβουλίου.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. του παρόντος Νόμου

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. του παρόντος Νόμου ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1988 ΚΑΙ 199Ο ΜΕΡΟΣ Ι. - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, 22.7.88 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε Ε., Παρ. Ι, Αρ. 2562, 7.12.90 Ν. 224/90 Ο περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµος του 1990 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 182(Ι) του 2013

Αριθμός 182(Ι) του 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 1549 Ν. 182(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος του 1996, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 3557 Ν. 214/88 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

2749 Ν. 132/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2338, 22.7.88

2749 Ν. 132/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2338, 22.7.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2338, 22.7.88 2749 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 44/81 Ο περί Ταµείων Προνοίας Νόµος του 1981 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2004

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2004 ΜΕΡΟΣ Ι - ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Εφαρµογή. 4. Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες και τις Εγκυκλίους.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3481 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του 2001 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Ρύθμιση των Τεχνικών Επαγγελμάτων που έχουν σχέση με την Οικοδομή

Νομική Ρύθμιση των Τεχνικών Επαγγελμάτων που έχουν σχέση με την Οικοδομή Λευκωσία, 23 Ιουλίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Γενικό Γραμματέα Νομική Ρύθμιση των Τεχνικών Επαγγελμάτων που έχουν σχέση με την Οικοδομή Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΣ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 3. Νοµικό Συµβούλιο. Σύνθεση και αρµοδιότητες. 4. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3. Συμβούλιο Εγγραφής. 4. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2548 της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2548 της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 169/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2548 της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνίατρων Νόμος του 1990 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λιπασμάτων Νόμος του 2006. Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999. Μέρος Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

O ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999. Μέρος Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3360, 1.11.99 Ν. 125(Ι)/99 O ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία Μέρος Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μέρος ΙΙ - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 67(Ι) του 1996 15(Ι) του 1997 67(Ι) του 1997 10(Ι) του 1999 193(Ι) του 2002 45(Ι) του 2003 25(Ι) του 2004 221 (Ι) του 2004 198(Ι) του 2007 89(Ι) του 2008 88(Ι) του 2009 1(Ι) του 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα