Α Α: Ω6 ΜΟΡ1Ο-5ΙΠ. Σελίδα 1 από 33. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: Ω6 ΜΟΡ1Ο-5ΙΠ. Σελίδα 1 από 33. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Α Α: Ω6 ΜΟΡ1Ο-5ΙΠ Θεσσαλονίκη, Αρ.Πρωτ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας: Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Κ.Τσαλάστρα Τηλ. : 2313/ , Fax : 2313/ Ε-mail : Θέµα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την προµήθεια και εγκατάσταση της απαραίτητης υποδοµής για την ιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση µε σύγχρονες εφαρµογές για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση-διακίνηση εγγράφων µε χρήση ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων αρµοδιότητας της 4 ης Υ.ΠΕ» Σας γνωρίζουµε ότι η Επιτροπή του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ αριθ. 10 ης / Απόφασης της Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ε.Λ.Κ.Ε.Α της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύµβασης µε τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr) στο Πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ, και θα δηµοσιευτεί στις εφηµερίδες ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ και ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ την Παρασκευή για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας και εγκατάστασης της απαραίτητης υποδοµής για την ιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση µε σύγχρονες εφαρµογές για την ηλεκτρονική αρχειοθέτησηδιακίνηση εγγράφων µε χρήση ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων αρµοδιότητας της 4 ης Υ.ΠΕ, και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Εφόσον η εταιρεία σας ενδιαφέρεται, παρακαλούµε να καταθέσετε προσφορά, σύµφωνα µε την υπ αρίθµ. 15/ επισυναπτόµενη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της υπηρεσίας µας. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ της 4 ης Yγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης α/α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΥΠΟ ΙΟΙΚΗΤΗΣ Σελίδα 1 από 33

2 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΚΕΑ 4 ης ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας: Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Κ.Τσαλάστρα Τηλ. : 2313/ Fax : 2313/ Ε-mail : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ µε αριθµ. 15 / για την προµήθεια και εγκατάσταση της απαραίτητης υποδοµής για την «ιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση µε σύγχρονες εφαρµογές για την ηλεκτρονική αρχειοθέτησηδιακίνηση εγγράφων µε χρήση ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων αρµοδιότητας της 4 ης Υ.ΠΕ» και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο ιοικητής και Πρόεδρος του ΕΛΚΕΑ της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.2286/95 «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα» 2. Το Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.2522/1997 «ικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». 4. Το Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρο 83 ιαγωνισµός - Εξαιρέσεις. 5. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (ΦΕΚ 81/ ,τευχ. Α ) όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το ΥΥΚΑ και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 25/ ,τευχ. Α ) και τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (ΦΕΚ 129/ ,τευχ. Α ). 6. Το Ν.3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης.» 7. Τις διατάξεις του Π.. 60/ΦΕΚ 64/ τεύχος Α, Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου Τις διατάξεις του Π.. 118/ 2007 ΦΕΚ 150 τεύχος Α / «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 9. Την υπ αριθµ. πρωτ. Υ5γ/Γ.Π./οικ.75762/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Σελίδα 2 από 33

3 Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις ιοικήσεις Υγειονοµικής Περιφέρειας (.Υ.ΠΕ)», άρθρο 2, παράγραφος β, (ΦΕΚ 1037/ ,τευχ. Β ). 10. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 11. Τις διατάξεις της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΓ3(α)/Γ.Π./οικ Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υγείας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (ΦΕΚ 390/ , τεύχος Β ) «Οργάνωση και διαδικασίες για την διεξαγωγή κλινικής έρευνας σε δοµές υγείας». 12. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του Άρθρου 20 του Νόµου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α / ) για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας υπουργείου εσωτερικών, δηµόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης έτσι όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Νόµου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α / ) ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας υπουργείου εσωτερικών, δηµόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης και εν συνεχεία από την ΥΑΠ/Φ.60/76/984 (ΦΕΚ 1162/Β'/ ) Καθορισµός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού ηµοσίου (ΑΠΕ ) και κατάργηση διατάξεων», από τις αρµόδιες υπηρεσίες της 4 ης ΥΠΕ και τις δοµές που διακινούν / συλλέγουν έγγραφα και στοιχεία σε τακτά και έκτακτα χρονικά διαστήµατα, τα οποία πρέπει να εµφανίζονται σωστά, απαιτείται εκπαίδευση, αναδιάρθρωση και σοβαρότητα στην διακίνηση και αρχειοθέτηση αυτών, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιάζονται, αξιολογούνται και να αρχειοθετούνται τα πραγµατικά στοιχεία και όχι (ενδεχοµένως) πλασµατικά ή µη ορθά. 13. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/ ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις 14. Την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή ΕΛΚΕΑ 4 ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης κατά την 10 η /22 Σεπτεµβρίου 2014 συνεδρίασή της. Προκηρύσσει Την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια και εγκατάσταση της απαραίτητης υποδοµής για την «ιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση µε σύγχρονες εφαρµογές για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση-διακίνηση εγγράφων µε χρήση ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων αρµοδιότητας της 4 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας και Θράκης)», µε χρηµατοδότηση από τον ΕΛΚΕΑ της 4 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας και Θράκης) και προϋπολογισµό δαπάνης ποσού (59.500,00 ) πλέον ΦΠΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. ιαδικασία για τη σύναψη της σύµβασης: Πρόχειρος διαγωνισµός µε τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µε τη συλλογή κλειστών προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 2 12 του Ν.2286/ 1995 Τύπος σύµβασης : Σύµβαση µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. Περιγραφή εργασιών: Αντικείµενο του έργου αποτελεί η «ιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση µε σύγχρονες εφαρµογές για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση- Σελίδα 3 από 33

4 διακίνηση εγγράφων µε χρήση ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων αρµοδιότητας της 4 ης Υ.ΠΕ. Απόφαση έγκρισης: Η υπ αριθ. 10 η /22 Σεπτεµβρίου 2014 (Έκτακτη Συνεδρίαση) Απόφαση που έλαβε η Επιτροπή ΕΛΚΕΑ 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης Χρηµατοδότηση: Από τον ΕΛΚΕΑ 4 ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης Μέσα στο φάκελο τοποθετείται σε δύο (2) αντίγραφα: Α. Προσφορά σύγχρονων εφαρµογών για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διακίνηση εγγράφων.χρήση λογισµικού και αξιοποίηση της υφιστάµενης υποδοµής µετά από αναβάθµιση, προϋπολογισµού και αναλυτικά ως εξής: - Α.1 Εφαρµογή Λογισµικού ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης των εγγράφων, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και παρακολούθησης των διαδικασιών µε χρήση ψηφιακών υπογραφών, για τις ανάγκες της 4ης Υ.Πε., προϋπολογισµού Α. 2 Αναβαθµίσεις, προϋπολογισµού 1.000,00. - Α. 3 Υποδοµές (ο ανάδοχος οφείλει να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας για να έχει ιδία αντίληψη του όγκου των υλικών, του εξοπλισµού και των υπηρεσιών που απαιτούνται). Οι παρακάτω απαιτήσεις είναι από µετρήσεις τις υπηρεσίας και είναι οι ελάχιστες δυνατές. Σε κάθε περίπτωση το έργο πρέπει να είναι άρτιο και να ικανοποιεί τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι εργασίες όλες θα γίνουν παρουσία της µηχανογράφησης της υπηρεσίας σε ώρες που δεν επηρεάζουν την λειτουργία της υπηρεσίας.( περίπου 8 ηµέρες), προϋπολογισµού ,00. Β. Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λοιπού εξοπλισµού/λογισµικού για την αναβάθµιση της πληροφοριακής υποδοµής, για τις ανάγκες σύνδεσης, αξιοποίησης του λογισµικού ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και διακίνησης εγγράφων µε χρήση ψηφιακών υπογραφών από το προσωπικό και την δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση, προϋπολογισµού ,00. - Β. 1 Προµήθεια 21 (είκοσι ενός) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (πλήρης µονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι) Όλες οι διακριτές συνιστώσες του συστήµατος να είναι του ίδιου κατασκευαστή και να καλύπτονται από τους ίδιους όρους της εγγύησης µέγεθος µονάδας Minitower ή Small Form Factor, προϋπολογισµού ,00. - Β. 2 Λογισµικά και εκπαίδευση, προϋπολογισµού 3.300,00. - Β. 3 Υπηρεσίες, προϋπολογισµού ,00. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για κάθε µέρος του πίνακα συµµόρφωσης δηλαδή Α.1, Α.2, Α.3, Β.1, Β.2, Β.3 είτε συνδυαστικά και για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας. ηµοσίευση της πρόσκλησης: ηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης (www.4ype.gr), στο Πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ (Α Α: 7ΣΠ0ΟΡ1Ο-3Ν6). Επίσης περίληψη της πρόσκλησης δηµοσιεύεται στις εφηµερίδες ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ και ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρεία. Συνολική Προϋπολογισθείσα απάνη : Εβδοµήντα τρείς χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (73.185,00 ) µε Φ.Π.Α. Προθεσµία υποβολής προσφορών: Μέχρι την Τετάτρη και ώρα 14:00 µ.µ., στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης. Ηµεροµηνία ιενέργειας: Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., στα Γραφεία της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µε τους εξής όρους: Β) Γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις: Ελληνική Γ) Πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προσφοράς: Κάθε προσφορά υποβάλλεται, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, που θα περιέχει την τεχνική και οικονοµική προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα, βάσει των αναφερόµενων στον πίνακα συµµόρφωσης και των επισυναπτόµενων στην παρούσα πρόσκληση τεχνικών προδιαγραφών. Στον φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς: Σελίδα 4 από 33

5 ) ιεύθυνση που θα αποσταλούν ή θα υποβληθούν οι προσφορές : 4 η.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, FAX: 2313/327838, για την επιτροπή ΕΛΚΕΑ. Ε) ιάρκεια ισχύος προσφοράς: Ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες: (άρθρο 13, παρ. 1, Π 118/07) από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της. Χρόνοι παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει βάση του πίνακα που ακολουθεί: Α 1. Εφαρµογής Λογισµικού ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης των εγγράφων, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και παρακολούθησης των διαδικασιών µε χρήση ψηφιακών υπογραφών, για τις ανάγκες της 4ης Υ.Πε. ιάστηµα έως τρείς (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης Α 2. Αναβαθµίσεις ιάστηµα δέκα πέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης Α 3. Υποδοµές Β Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (πλήρης µονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι) Όλες οι διακριτές συνιστώσες του συστήµατος να είναι του ίδιου κατασκευαστή και να καλύπτονται από τους ίδιους όρους της εγγύησης µέγεθος µονάδας Minitower ή Small Form Factor Β 2. Λογισµικά και εκπαίδευση Β 3.1. Υπηρεσίες ελέγχου και εξυγίανσης δικτυακής υποδοµής στην κεντρική υπηρεσία. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αναθέτουσα Αρχή η Επιτροπή ΕΛΚΕΑ 4 ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης ιακήρυξη No: 15 / Για την επιλογή αναδόχου για το έργο : Προµήθεια και εγκατάσταση της απαραίτητης υποδοµής για την «ιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση µε σύγχρονες εφαρµογές για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση-διακίνηση εγγράφων µε χρήση ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων αρµοδιότητας της 4 ης Υ.ΠΕ» Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού : Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) : επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός τηλεµοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ιάστηµα τριάντα πέντε (35) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ιάστηµα τριάντα πέντε (35) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ιάστηµα τριάντα πέντε (35) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ιάστηµα τριάντα (30) εργάσιµων από την υπογραφή της σύµβασης ηµερών Σελίδα 5 από 33

6 Β 3.2. Υπηρεσίες λογισµικών συστηµάτων Β 3.3. υπηρεσίες υποστήριξης Ισχύει από την υπογραφή της σύµβασης 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ να µονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 2.1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς συµπεριλαµβάνουν, πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, που ζητούνται από τµήµα της παρούσης που αναφέρονται στις «Τεχνικές Προδιαγραφές»: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Σ Ε) ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ ΡΕ) ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ), (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) Ο υποψήφιος Ανάδοχος του έργου για το λογισµικού διαχείρισης εγγράφων (Σ Ε) & λογισµικού ροής εργασιών (Σ ΡΕ) και εκπαίδευση σε αυτό, θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής στο ιαγωνισµό: 1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα οποία να είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: - επιχειρηµατική δοµή - τοµείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης - προϊόντα και υπηρεσίες 1.2 Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών του στο σχεδιασµό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία (υπηρεσίες συντήρησης ή υποστήριξης) πληροφοριακών συστηµάτων. Σελίδα 6 από 33

7 Απαιτείται ο υποψήφιος Ανάδοχος να διαθέτει σε ισχύ για τις υπηρεσίες που προσφέρει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναµο του 1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυµία Υπεργολάβου Ηµεροµηνία ήλωσης Συνεργασία ς 2. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκµηριωµένη και αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα προµήθειας, εγκατάστασης, σχεδιασµού, ανάπτυξης, θέσης σε λειτουργία και ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων µέσω τεχνολογιών διαδικτύου, Συστηµάτων ιαχείρισης Εγγράφων, εφαρµογών ροής εργασιών µε χρήση ψηφιακών υπογραφών και εφαρµογών στο χώρο της υγείας, αντιστοίχου µεγέθους και πολυπλοκότητας µε το υπό ανάθεση έργο Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 2.1 Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συµµετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα µε το υπό ανάθεση Έργο. Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: Α/ ΠΕΛΑ ΣΥΝΤΟ ΙΑΡΚ ΠΡΟΫΠΟ ΠΑΡ ΣΥΝΟΠΤΙ ΠΟΣΟΣΤ ΣΤΟΙΧ Α ΤΗΣ ΜΗ ΕΙΑ - ΟΥΣ ΚΗ Ο ΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡ ΕΚΤΕΛ ΛΟΓΙΣΜ Α ΠΕΡΙΓΡΑ ΣΥΜΜΕΤ ΤΕΚΜ ΑΦΗ ΕΣΗΣ ΟΣ ΦΑΣ ΦΗ ΟΧΗΣ ΗΡΙΩ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΣΥΝΕΙΣΦ ΣΤΟ ΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από έως) ΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ (προϋπο λογισµός) (τύπος & ηµ/νία Σελίδα 7 από 33

8 ) Όπου: - «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο ή σε εξέλιξη - «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή µαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσµατος του Έργου όπως πιστοποιητικό ηµόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής ηµόσιας Αρχής, δήλωση πελάτηιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιµης υπηρεσίας κοκ o εάν ο Πελάτης είναι ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρµοδίως υπογραφεί από την αρµόδια ηµόσια Αρχή. o σε περιπτώσεις δηµοσίων έργων που εκτελέστηκαν από το Προσφέροντα σύµφωνα µε σύµβαση υπερογολαβίας µε τον ανάδοχο του έργου η προσήκουσα εκτέλεση τους αποδεικνύεται µε στοιχεία που µπορούν να τεκµηριώσουν τα υλοποιηθέντα έργα (συµβάσεις υπεργολαβίας, στοιχεία τιµολόγησης και εξόφλησης έργων). o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισµού όπως εκπροσωπείται από τον Νόµιµο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου. Από τα παραπάνω έργα, o υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει (ως ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής) να έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τουλάχιστον 3 έργα συναφή µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση Έργου, τα τελευταία 6 έτη τα οποία και θα περιγράψει αναλυτικά (σε περίπτωση ένωσης θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά). Συναφή Έργα θεωρούνται τα παρακάτω: Α) Έργα πληροφορικής µε αντικείµενο διαδικτυακές εφαρµογές διαχείρισης εγγράφων. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα αντίστοιχο έργο. Β) Έργα πληροφορικής µε αντικείµενο διαδικτυακές εφαρµογές ροής εργασιών µε χρήση ψηφιακών υπογραφών. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα αντίστοιχο έργο. Γ) Έργα πληροφορικής µε αντικείµενο διαδικτυακές εφαρµογές βασισµένες σε πρότυπα διαλειτουργικότητας που αναφέρονται στις προδιαγραφές της Ε.Ε. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα αντίστοιχο έργο. 3. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και επαγγελµατικού τύπου δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριµένα απαιτείται: Σελίδα 8 από 33

9 1. Να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) µε τα ακόλουθα προσόντα και εµπειρία: Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναµο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων εξωτερικού) στον τοµέα της πληροφορικής (πληροφορικής, θετικών επιστηµών, πολυτεχνικών σχολών), Μεταπτυχιακό ή ιδακτορικό δίπλωµα στην Ιατρική Πληροφορική ή Βιοϊατρική Τεχνολογία ή άλλο ισοδύναµο στο τοµέα της Πληροφορικής. εκαετή (10), τουλάχιστον, επαγγελµατική εµπειρία στη πληροφορική και οκταετή (8), τουλάχιστον, επαγγελµατική εµπειρία στην διαχείριση έργων πληροφορικής. 2. Να διατεθεί ένας Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου (ΑΥΕ) µε τα ακόλουθα προσόντα και εµπειρία: Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναµο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων εξωτερικού) στον τοµέα της πληροφορικής (πληροφορικής, θετικών επιστηµών, πολυτεχνικών σχολών), Μεταπτυχιακό δίπλωµα στο παραπάνω επιστηµονικό πεδίο. εκαετή (10), τουλάχιστον, επαγγελµατική εµπειρία στη πληροφορική και οκταετή (8), τουλάχιστον, επαγγελµατική εµπειρία στη διαχείριση έργων πληροφορικής 3. Να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Παραµετροποίησης Συστήµατος (ΥΠΣ) µε τα ακόλουθα προσόντα και εµπειρία: Πανεπιστηµιακό (ΑΕΙ ή ισοδύναµο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων εξωτερικού) Τίτλο Σπουδών στον τοµέα της πληροφορικής (πληροφορικής, θετικών επιστηµών, πολυτεχνικών σχολών) 10-ετής, τουλάχιστον, επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση έργων πληροφορικής Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 3.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: Α/ Α Εταιρία (σε περίπτωση Ένωσης - Κοινοπραξίας) Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου Ρόλος στην Οµάδα Έργου - Θέση στο σχήµα υλοποίησης Ανθρωπο µήνες Ποσοστ ό συµµετο χής* (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1) Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των υπαλλήλων υπό την µορφή Υπεύθυνης ήλωσης. 3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: Σελίδα 9 από 33

10 Α/ Α Επωνυµία Εταιρείας Υπεργολάβου Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου Ρόλος στην Οµάδα Έργου Θέση στο σχήµα υλοποίησης Ανθρωπο µήνες Ποσοστ ό συµµετ οχής* (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2) Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των στελεχών των υπεργολάβων υπό την µορφή Υπεύθυνης ήλωσης. 3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: Ρόλος στην Ποσοστ Α/ Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Οµάδα Έργου Ανθρωπο ό Α Έργου Θέση στο σχήµα µήνες συµµετο υλοποίησης χής* (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3) *ως Ποσοστό Συµµετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωποµηνών του δια των συνολικών προσφερόµενων ανθρωποµηνών (άθροισµα των µερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την µορφή Υπεύθυνης ήλωσης. 3.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του υποδείγµατος στο Μέρος C της ιακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει όπως προκύπτει Σελίδα 10 από 33

11 από τον ρόλο που προτείνετε να συµµετέχει στην οµάδα Έργου. 3.5 Συνοδευτικά έγγραφα στα οποία αποτυπώνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του Υπευθύνου του έργου, του Αναπληρωτή του και του Υπεύθυνου Παραµετροποίησης Συστήµατος, από τα οποία να προκύπτει σαφώς η εξειδικευµένη τους γνώση ως προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου και να αναδεικνύεται η σχετική αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητά τους σε συνάρτηση µε το συγκεκριµένο έργο. Ως συνοδευτικά έγγραφα νοούνται: Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα αρκεί να προσκοµιστεί ο τίτλος σπουδών, εάν έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Αποδεικτικά εµπειρίας. Η εµπειρία αποδεικνύεται µε έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδότη, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή άλλα επίσηµα έγγραφα) στα οποία αποτυπώνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των στελεχών που συνδέονται µε το έργο και προκύπτει σαφώς η εξειδικευµένη τους γνώση και εµπειρία ως προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου. 4. Να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2011, 2012, 2013) µεγαλύτερο από το 300% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 300% του προϋπολογισµού του Έργου. 4.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος, υποβάλλει Ισολογισµούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2011, 2012, 2013) σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών ή ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών. ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 1. Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισµού εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την λήψη του σχετικού αιτήµατος. 2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης που θεωρεί ότι τεκµηριώνει την ικανότητα για συµµετοχή του στον διαγωνισµό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών µόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. Σελίδα 11 από 33

12 3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: - τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, - οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα µέλη 4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκµηρίωσης της χρηµατοοικονοµικής του ικανότητας για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας του. 5. Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής από τρίτους, Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση εντός του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής της σχετικής έγγραφης δέσµευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύµβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 6. Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Πλήρες «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ».Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να συµπληρώσει το φύλλο συµµόρφωσης για κάθε σηµείο των τεχνικών προδιαγραφών (τεκµηρίωση και παραποµπή). θα απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας την σειρά των τεχνικών προδιαγραφών ειδικών όρων. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαµβάνει υλικό τεκµηρίωσης για τα προσφερόµενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης Οι προσφορές γίνονται δεκτές για κάθε µέρος του πίνακα συµµόρφωσης δηλαδή Α.1, Α.2, Α.3, Β.1, Β.2, Β.3 είτε συνδυαστικά και για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας. Για την συµπλήρωση του Πίνακα (Φύλλου) Συµµόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω: Στη Στήλη «ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στην στήλη ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας την σειρά και συµπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης µε αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκµηρίωση Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόµενο η σαφής παραποµπή (µε αριθµό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς ή στον τυχόν επιπλέον φάκελο µε τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύει τον κυρίως φάκελο που κατά την κρίση του διαγωνιζόµενου τεκµηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συµµόρφωσης. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ α/α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 12 από 33

13 3.2. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς: Συµπεριλαµβάνουν την προσφερόµενη τιµή. Στις τιµές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση του εξοπλισµού, εγκατάσταση των αναγκαίων προγραµµάτων, θέση αυτών σε λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και συντήρησή του στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται σε Euro. Η τιµή θα δίνεται µε Φ.Π.Α. Τρόπος πληρωµής : 1) Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει από τον προϋπολογισµό του ΕΛΚΕΑ της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την προσκόµισή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος είναι η κατάθεση στην αρµόδια υπηρεσία της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης: α) Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών ή Τιµολογίου Πώλησης Προϊόντων β) Αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 2) Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των υπηρεσιών και των ειδών. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: i)υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.. 422/1981): 3,00% iii) Επί του ποσού από τις κρατήσεις του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόµενου επί του τέλους χαρτοσήµου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). iv) Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των αγαθών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήµατος. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την 4η.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει στο 100% της αξίας του έργου µετά την ολοκλήρωση αυτού και µε την σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των παραδοτέων, από την αρµόδια Επιτροπή µε την προσκόµιση του σχετικού τιµολογίου της προµήθειας εξοπλισµού ή του Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών για τις ανάγκες της προµήθειας και εγκατάστασης της απαραίτητης υποδοµής για την «ιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση µε σύγχρονες εφαρµογές για την ηλεκτρονική αρχειοθέτησηδιακίνηση εγγράφων µε χρήση ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων αρµοδιότητας της 4 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας και Θράκης)» Η καταβολή της αµοιβής για τα είδη του πίνακα Β3 θα πραγµατοποιείται ανά τρίµηνο και µετά την σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των παραδοτέων, από την αρµόδια Επιτροπή µε την προσκόµιση του σχετικού Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο ανάδοχος για την για την προµήθεια και εγκατάσταση της απαραίτητης υποδοµής για την «ιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση µε σύγχρονες εφαρµογές για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση-διακίνηση εγγράφων µε χρήση ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων αρµοδιότητας της 4 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας και Θράκης)» είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύµβασης, έχοντας την υποχρέωση το αργότερο κατά Σελίδα 13 από 33

14 την υπογραφή αυτής να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α, η οποία θα επιστραφεί µετά από την ολοκλήρωση του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαµβάνει εκτός των άλλων προϋποθέσεων της 3 του άρθρου 25 του Π 118/2007 τα ακόλουθα: α) τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και το εν λόγω προς ανάθεση έργο και β) την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής που καθορίζεται στους τρεις επιπλέον µήνες µετά τη παράδοση του υπό προµήθεια είδους ή την ολοκλήρωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών αυτής. Ουδεµία άλλη συµφωνία όσον αφορά το αντικείµενο της σύµβασης, προγενέστερη και µη αναφερόµενη σε αυτήν είναι ισχυρή. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, αποκλειόµενου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, χωρίς να µεταβάλλεται το έργο, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών του ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΛΕΑ της 4 ης Yγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης α/α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΥΠΟ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα 14 από 33

15 Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείµενο του έργου αποτελεί η «ιοργάνωση εκπαιδευτικού προγράµµατος συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση µε σύγχρονες εφαρµογές για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διακίνηση εγγράφων µε ψηφιακή υπογραφή του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων αρµοδιότητας της 4 ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Το πληροφοριακό σύστηµα πρέπει να επιτρέπει την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη ολοκλήρωση των εργασιών διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών µε χρήση ψηφιακών υπογραφών και πιστοποιητικών ενσωµατώνοντας τα πλέον σύγχρονα και ανοικτά πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα και την οµαλή ολοκλήρωσή της στο υπάρχον και το µελλοντικό τεχνολογικό περιβάλλον του οργανισµού. Ο παρόν διαγωνισµός περιλαµβάνει: Προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού διαχείρισης εγγράφων (Σ Ε) Υπηρεσίες παραµετροποίησης του Σ Ε σύµφωνα µε τις ανάγκες του οργανισµού Υπηρεσίες µετάπτωσης δεδοµένων για το σύστηµα διαχείρισης εγγράφων Προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού ροής εργασιών (Σ ΡΕ) Υλοποίηση ροής εργασίας που θα υποδείξει ο Φορέας Προµήθεια δέκα (10) usb tokens και παραµετροποίηση τους ώστε να διασυνδεθούν µε την τα ψηφιακά πιστοποιητικά που διαθέτει ο φορέας από τη Πύλη Ερµής Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού Προµήθεια λογισµικών εµπορίου Ανάπτυξη της πληροφοριακής υποδοµής σε χώρους του φορέα Προµήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών, λοιπού µηχανογραφικού εξοπλισµού και λογισµικού συστήµατος και Λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες Το λογισµικό θα παραµετροποιηθεί για τις ανάγκες της ΥΠε και θα εγκατασταθεί στον εξυπηρετητή που θα υποδειχθεί από την ΥΠε. Β. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Β.1 Λειτουργικές και Τεχνικές Περιγραφές του Σ Ε ιαθέτει τις ακόλουθες ελάχιστες βασικές προδιαγραφές: υνατότητα διαχείρισης (αποθήκευσης / ανάκτησης / επισκόπησης) οποιουδήποτε τύπου εγγράφου. ιαχείριση δικαιωµάτων (ανά χρήστη, ανά έγγραφο, ανά υπηρεσία/δυνατότητα ή/και ανά οµάδες χρηστών, εγγράφων κλπ.), o Απλής πρόσβασης/ανάγνωσης o Εγγραφής/δηµιουργίας o Τροποποίησης/διαγραφής κ.α. Εκχώρηση δικαιωµάτων ανάλογα µε θέση εργασίας όπως για παράδειγµα συγγραφέας εγγράφων, χρήστης υπεύθυνος για την έγκριση των προς έκδοση εγγράφων, κτλ. ιαχείριση εγγράφων που λαµβάνονται ή αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τηλεοµοιοτυπίας (fax), αρχείων σε διάφορες µορφές (τουλάχιστον PDF, postscript, ODF, MS-Word, MS-Excel, Rich Text Format ), καθώς και µέσω ενεργών εντύπων ιστοσελίδων (web forms). υνατότητα αποθήκευσης των εγγράφων εκτός της βάσης δεδοµένων στην αρχική τους µορφή (native format) υνατότητα µαζικής εισαγωγής εγγράφων στο σύστηµα υνατότητα υποστήριξης καταγραφής διαφορετικών εκδόσεων (versions) και υποεκδόσεων των εγγράφων. υνατότητα εκτύπωσης της ιστορίας του κάθε εγγράφου. Σελίδα 15 από 33

16 Πρόσβαση ή µη σε προηγούµενες εκδόσεις Καθορισµός αριθµού εκδόσεων (versions & subversions) ανά Βιβλιοθήκη Εγγράφων υνατότητα χρήσης πολλαπλών λέξεων-κλειδιών (keywords) για κάθε έγγραφο υνατότητα δηµιουργίας απεριόριστων φακέλων εγγράφων και απεριόριστων υποφακέλων σε κάθε φάκελο. Κάθε φάκελος/υποφάκελος θα µπορεί να περιέχει έγγραφα διαφόρων τύπων. Εισαγωγή εγγράφων άµεσα από τους σταθµούς εισαγωγής µέσω σαρωτών εικόνας (scanners) Αναζήτηση σε συγκεκριµένα πεδία χαρακτηριστικά του κειµένου (πχ όνοµα, κατηγορία, ηµεροµηνία, θέµα) καθώς και στα µεταδεδοµένα. Υποστήριξη τρόπων γρήγορης αναζήτησης µε βάση τα έγγραφα που αναζητήθηκαν πιο πρόσφατα Το σύστηµα παρέχει στο χρήστη διάφορες επιλογές για τη σειρά εµφάνισης των αποτελεσµάτων µιας αναζήτησης. υνατότητα προβολής των περιεχοµένων των εγγράφων που έχουν προκύψει από την αναζήτηση και δυνατότητα εκτύπωσής τους (άνοιγµα και εκτύπωση εγγράφου), εφόσον είναι εγκατεστηµένη η εφαρµογή που υποστηρίζει το άνοιγµα του αρχείου. υνατότητα τοπικής αποθήκευσης των εγγράφων που έχουν ανακτηθεί, ανάλογα µε τα δικαιώµατα του χρήστη. υνατότητα αποστολής εγγράφων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης των δεδοµένων του συστήµατος αρχειοθέτησης από χρήστες µέσω web, παρέχοντάς τους ασφαλή πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία Υποστήριξη τήρησης ιστορικού αρχείου, µε καταγραφή όλων των επεµβάσεων στα αρχεία. υνατότητα παράλληλης προβολής και επεξεργασίας από χρήστες του ίδιου εγγράφου και χρήση δεικτών για την σωστότερη παρακολούθηση των εγγράφων. Β.2. Λειτουργικές και Τεχνικές Περιγραφές του Σ ΡΕ Το σύστηµα θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Ο χρήστης βλέπει τις ροές εργασίας που τον αφορούν και τις λειτουργίες που µπορεί να επιτελέσει (προσωποποίηση του περιβάλλοντος εργασίας). Το σύστηµα να διαθέτει µηχανισµό αποστολής και λήψης ηλεκτρονικών µηνυµάτων. υνατότητα εµφάνισης του ιστορικού µίας ροής εργασίας. Προσθήκη σηµειώσεων σχόλιων, υπογραµµίσεων και επισυνάψεων σε οποιαδήποτε εργασία της ροής εργασιών. Το σύστηµα υποστηρίζει την εκτέλεση αυτόµατων ενεργειών (π.χ. αυτόµατη αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Ο χρήστης θα βλέπει την ροή εργασίας τουλάχιστον σε µία από τις παρακάτω διαφορετικές µορφές: Γραφική αναπαράσταση της ροής εργασίας XML µορφή της ροής εργασίας Υποστήριξη τεχνολογίας XML στις ροές εργασιών. Οι ροές εργασιών να µπορούν να αναπαρασταθούν ως XML αρχεία. Υποστήριξη ορισµού συνηµµένων (attachments) σε κάθε βήµα (task) των ροών εργασίας. Ο χρήστης βλέπει τις ροές εργασίας που τον αφορούν και τις λειτουργίες που µπορεί να επιτελέσει (προσωποποίηση του περιβάλλοντος εργασίας). υνατότητα εµφάνισης των εργασιών του κάθε χρήστη που εκκρεµούν. Υποστηρίζεται η υλοποίηση επιχειρησιακών κανόνων για κάθε Τµήµα χωριστά. Το σύστηµα παρέχει δυνατότητα τροποποίησης των ροών εργασιών από τους διαχειριστές των ροών (workflow/process managers). Το σύστηµα επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάστασης και ροής των εργασιών και τη διεκπεραίωση των εργασιών. Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να εµφανίζονται σε κατάλληλο διαµορφωµένο περιβάλλον αναλυτικά στοιχεία για κάθε βήµα των ροών εργασίας, π.χ. περιγραφή, κατάσταση, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης, υπεύθυνος κλπ. Σελίδα 16 από 33

17 Σε κάθε διακοπή στην εκτέλεση µίας εργασίας (π.χ. λόγω αστοχίας του συστήµατος) κατά την επανεκκίνηση του συστήµατος, κάθε στιγµιότυπο οποιασδήποτε ροής εργασίας, το οποίο εκτελούνταν κατά την εµφάνιση του προβλήµατος, να συνεχίζει κανονικά από το σηµείο στο οποίο διακόπηκε, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Β.3. Ταυτοποίηση µε χρήση αναγνωριστικού και συνθηµατικού Η µέθοδος ταυτοποίησης µε χρήση αναγνωριστικού και συνθηµατικού θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για το σύνολο των χρηστών. Η συγκεκριµένη µέθοδος ταυτοποίησης θα χρησιµοποιηθεί για την πρόσβαση των τελικών χρηστών στο Σ ΡΕ και απαιτεί ολοκλήρωση µε την κεντρική Υποδοµή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication and Authorization Infrastructure, AAI) του Οργανισµού (Active Directory), ώστε να χρησιµοποιηθούν οι υπάρχοντες λογαριασµοί των χρηστών. Β.4. Ισχυρή ταυτοποίηση µε χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών Το Σ ΡΕ θα πρέπει να υποστηρίζει τη µέθοδο ισχυρής ταυτοποίησης µε χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών, η οποία µπορεί µελλοντικά να χρησιµοποιηθεί για τους χρήστες που έχουν σχέση εξάρτησης µε τον Φορέα και πρόσβαση σε κρίσιµα δεδοµένα όπως οικονοµικά στοιχεία, έγγραφα, κλπ. Το Σ ΡΕ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης του µηχανισµού ταυτοποίησης µε τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών και να αναγνωρίζει από αυτά τα στοιχεία ταυτότητας του χρήστη στο σύστηµα. Επίσης, το Σ ΡΕ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα χρήσης των πιστοποιητικών για ψηφιακή υπογραφή συγκεκριµένων δεδοµένων/εγγράφων. Η υλοποίηση Υπηρεσίας ιαχείρισης και Προµήθειας Ψηφιακών Πιστοποιητικών δεν αποτελεί αντικείµενο του παρόντος έργου και είναι ευθύνη του Φορέα. Β.5. Λοιπά λογισµικά και εκπαίδευση Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει θα προσαρµόσει και παραµετροποιήσει για τις ανάγκες των µηχανικών της υπηρεσίας τα παρακάτω λογισµικά α) της 4Μ προκοστολόγησης έργωντευχών δηµοπράτησης νέων τιµών µε 2 άδειες χρήσης, β) IDEA νόµος µε 1 άδεια χρήσης και γ) AutoCAD lite µε 1 άδεια χρήσης. Για τα 3 παραπάνω λογισµικά θα δοθεί εκπαίδευση στα στελέχη της υπηρεσίας διάρκειας τουλάχιστον 10 ωρών. Β.6. αναβαθµίσεις Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει, λειτουργικό σύστηµα, Β.7. υποδοµές Ο ανάδοχος θα ελέγξει την υφιστάµενη καλωδίωση και θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την αξιοποίησή της (προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικού, εργασίες κλπ). Με το τέλος των εργασιών θα παραδώσει αρχείο µε τις πιστοποιήσεις του δικτύου. Β.8. λοιπός εξοπλισµός Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει εξοπλισµό όπως Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες, µνήµες κλπ Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ1. Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραµετροποίησης Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα προσαρµόσει και παραµετροποιήσει το Σύστηµα ιαχείρισης Εγγράφων (Σ Ε) σύµφωνα µε τις ανάγκες του οργανισµού. Παράλληλα θα παρέχει υπηρεσίες µετάπτωσης δεδοµένων για το σύστηµα διαχείρισης εγγράφων. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει, προσαρµόσει και παραµετροποιήσει το Σύστηµα ιαχείρισης Ροών Εργασίας (Σ ΡΕ) και θα προβεί στην υλοποίηση τουλάχιστον δύο (2) ροών που θα υποδείξει ο Φορέας. Το Σ ΡΕ θα υποστηρίζει ψηφιακές υπογραφές και ψηφιακά πιστοποιητικά. Σελίδα 17 από 33

18 Γ2. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών Να περιγραφεί η µεθοδολογία εκπαίδευσης και να δοθεί το χρονοδιάγραµµα που θα χρησιµοποιηθεί για την εκπαίδευση. Να δοθεί πίνακας στον οποίον θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι προσφερόµενες κατά αντικείµενο εκπαιδεύσεις και η διάρκειά τους. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγµατοποιηθούν τόσο για τους διαχειριστές όσο και για τους βασικούς χρήστες σε µορφή σεµιναρίων σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο που θα διαθέσει η υπηρεσία. Γ3. Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης Ο Ανάδοχος καλείται περιγράψει και να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για ένα (1) έτος. Γ4. Υπηρεσίες για τις µηχανογραφικές υποδοµές Ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει στην κεντρική υπηρεσία της 4 ης ΥΠΕ υπηρεσίες ελέγχου και εξυγίανσης δικτυακής υποδοµής υπηρεσίες λογισµικών συστηµάτων υπηρεσίες υποστήριξης όπως αυτές περιγράφονται στον πίνακα συµµόρφωσης Σελίδα 18 από 33

19 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Α Εφαρµογές (Προϋπολογισµός ,00 ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 1 Εφαρµογής Λογισµικού ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης των εγγράφων, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και παρακολούθησης των διαδικασιών µε χρήση ψηφιακών υπογραφών, για τις ανάγκες της 4ης Υ.Πε. (Προϋπολογισµός ,00 ) 1.1 Σύστηµα διαχείρισης εγγράφων υνατότητα διαχείρισης (αποθήκευσης / ανάκτησης / επισκόπησης) οποιουδήποτε τύπου εγγράφου Το πρόγραµµα διαχείρισης των εγγράφων θα πρέπει να υποστηρίζει την πρόσβαση των χρηστών σε συγκεκριµένες λειτουργίες. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να µπορεί ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήµατος να ορίσει συγκεκριµένα δικαιώµατα (ανά χρήστη, ανά έγγραφο, ανά υπηρεσία/δυνατότητα ή/και ανά οµάδες χρηστών, εγγράφων κλπ.), - Απλής πρόσβασης/ανάγνωσης - Εγγραφής/δηµιουργίας - Τροποποίησης/διαγραφής κ.α. Τέτοιες εκχωρήσεις δικαιωµάτων θα µπορούσαν να χαρακτηρίζουν και θέσεις εργασίες όπως για παράδειγµα συγγραφέας εγγράφων, χρήστης υπεύθυνος για την έγκριση των προς έκδοση εγγράφων, κτλ Το σύστηµα διαχειρίζεται έγγραφα που λαµβάνονται ή αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τηλεοµοιοτυπίας (fax), αρχείων σε διάφορες µορφές (τουλάχιστον PDF, postscript, ODF, MS-Word, MS-Excel, Rich Text Format), καθώς και µέσω ενεργών εντύπων ιστοσελίδων (web forms) υνατότητα αποθήκευσης των εγγράφων εκτός της βάσης δεδοµένων στην αρχική τους µορφή (native format) υνατότητα µαζικής εισαγωγής εγγράφων στο σύστηµα υνατότητα υποστήριξης καταγραφής διαφορετικών εκδόσεων (versions) και υπο-εκδόσεων των εγγράφων υνατότητα εκτύπωσης της ιστορίας του κάθε εγγράφου Πρόσβαση ή µη σε προηγούµενες εκδόσεις Καθορισµός αριθµού εκδόσεων (versions & subversions) ανά Βιβλιοθήκη Εγγράφων Σελίδα 19 από 33

20 υνατότητα χρήσης πολλαπλών λέξεων-κλειδιών (keywords) για κάθε έγγραφο υνατότητα δηµιουργίας απεριόριστων φακέλων εγγράφων και απεριόριστων υποφακέλων σε κάθε φάκελο. Κάθε φάκελος/υποφάκελος θα µπορεί να περιέχει έγγραφα διαφόρων τύπων Εισαγωγή εγγράφων άµεσα από τους σταθµούς εισαγωγής µέσω σαρωτών εικόνας (scanners) Αναζήτηση σε συγκεκριµένα πεδία χαρακτηριστικά του κειµένου (πχ όνοµα, κατηγορία, ηµεροµηνία, θέµα) καθώς και στα µεταδεδοµένα Υποστήριξη τρόπων γρήγορης αναζήτησης µε βάση τα έγγραφα που αναζητήθηκαν πιο πρόσφατα Το σύστηµα παρέχει στο χρήστη διάφορες επιλογές για τη σειρά εµφάνισης των αποτελεσµάτων µιας αναζήτησης υνατότητα προβολής των περιεχοµένων των εγγράφων που έχουν προκύψει από την αναζήτηση και δυνατότητα εκτύπωσής τους (άνοιγµα και εκτύπωση εγγράφου), εφόσον είναι εγκατεστηµένη η εφαρµογή που υποστηρίζει το άνοιγµα του αρχείου υνατότητα τοπικής αποθήκευσης των εγγράφων που έχουν ανακτηθεί, ανάλογα µε τα δικαιώµατα του χρήστη υνατότητα αποστολής εγγράφων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης των δεδοµένων του συστήµατος αρχειοθέτησης από χρήστες µέσω web, παρέχοντάς τους ασφαλή πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία Υποστήριξη τήρησης ιστορικού αρχείου, µε καταγραφή όλων των επεµβάσεων στα αρχεία υνατότητα παράλληλης προβολής και επεξεργασίας από χρήστες του ίδιου εγγράφου και χρήση δεικτών για την σωστότερη παρακολούθηση των εγγράφων. 1.2 Σύστηµα ιαχείρισης Ροών Εργασίας (Σ ΡΕ) Ο χρήστης βλέπει τις ροές εργασίας που τον αφορούν και τις λειτουργίες που µπορεί να επιτελέσει (προσωποποίηση του περιβάλλοντος εργασίας) Το σύστηµα διαθέτει µηχανισµό αποστολής και λήψης ηλεκτρονικών µηνυµάτων υνατότητα εµφάνισης του ιστορικού µίας ροής εργασίας Προσθήκη σηµειώσεων σχόλιων, υπογραµµίσεων και επισυνάψεων σε οποιαδήποτε εργασία της ροής εργασιών Το σύστηµα υποστηρίζει την εκτέλεση αυτόµατων ενεργειών (π.χ. αυτόµατη αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) Το web σχεδιαστικό εργαλείο ροών πρέπει να παρέχει περιβάλλον όπου ο χρήστης θα βλέπει την ροή εργασίας τουλάχιστον σε µία από τις παρακάτω διαφορετικές µορφές: Γραφική αναπαράσταση της ροής εργασίας XML µορφή της ροής εργασίας Σελίδα 20 από 33

21 1.2.7 Υποστήριξη τεχνολογίας XML στις ροές εργασιών. Οι ροές εργασιών να µπορούν να αναπαρασταθούν ως XML αρχεία Υποστήριξη ορισµού συνηµµένων (attachments) σε κάθε βήµα (task) των ροών εργασίας Ο χρήστης βλέπει τις ροές εργασίας που τον αφορούν και τις λειτουργίες που µπορεί να επιτελέσει (προσωποποίηση του περιβάλλοντος εργασίας). υνατότητα εµφάνισης των εργασιών του κάθε χρήστη που εκκρεµούν Το σύστηµα παρέχει δυνατότητα τροποποίησης των ροών εργασιών από τους διαχειριστές των ροών (workflow / process managers) Το σύστηµα επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάστασης και ροής των εργασιών και τη διεκπεραίωση των εργασιών Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα να εµφανίζονται σε κατάλληλο διαµορφωµένο περιβάλλον αναλυτικά στοιχεία για κάθε βήµα των ροών εργασίας, π.χ. περιγραφή, κατάσταση, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης, υπεύθυνος κλπ Σε κάθε διακοπή στην εκτέλεση µίας εργασίας (π.χ. λόγω αστοχίας του συστήµατος) κατά την επανεκκίνηση του συστήµατος, κάθε στιγµιότυπο οποιασδήποτε ροής εργασίας, το οποίο εκτελούνταν κατά την εµφάνιση του προβλήµατος, να συνεχίζει κανονικά από το σηµείο στο οποίο διακόπηκε, εφόσον αυτό είναι εφικτό. 1.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραµετροποίησης Εγκατάσταση και παραµετροποίηση του Συστήµατος ιαχείρισης Εγγράφων (Σ Ε) σύµφωνα µε τις ανάγκες του οργανισµού Μετάπτωση δεδοµένων για το σύστηµα διαχείρισης εγγράφων Εγκατάσταση, προσαρµογή και παραµετροποίηση για το Σύστηµα ιαχείρισης Ροών Εργασίας (Σ ΡΕ) Υλοποίηση ροών που θα υποδείξει ο Φορέας Υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών και ψηφιακών πιστοποιητικών από το Σύστηµα Προµήθεια usb tokens και παραµετροποίηση τους ώστε να διασυνδεθούν µε την τα ψηφιακά πιστοποιητικά που 10 διαθέτει ο φορέας από τη Πύλη Ερµής Οι προδιαγραφές βρίσκονται στο σχετικό Link 1.4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού Να περιγραφεί η µεθοδολογία εκπαίδευσης και να δοθεί το χρονοδιάγραµµα που θα χρησιµοποιηθεί για την εκπαίδευση Να δοθεί πίνακας στον οποίον θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι προσφερόµενες κατά αντικείµενο εκπαιδεύσεις και η διάρκειά τους Οι εκπαιδεύσεις θα πραγµατοποιηθούν τόσο για τους διαχειριστές όσο και για τους βασικούς χρήστες σε µορφή σεµιναρίων σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο που θα διαθέσει η υπηρεσία. 1.5 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης Σελίδα 21 από 33

22 1.5.1 Ο Ανάδοχος καλείται περιγράψει και να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για ένα (1) έτος. 2 Αναβαθµίσεις (Προϋπολογισµός 1.000,00 ) 2.1 WinSrvStd Proc 64bit 1 τµχ 3 Υποδοµές (ο ανάδοχος οφείλει να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας για να έχει ιδία αντίληψη του όγκου των υλικών, του εξοπλισµού και των υπηρεσιών που απαιτούνται). Οι παρακάτω απαιτήσεις είναι από µετρήσεις τις υπηρεσίας και είναι οι ελάχιστες δυνατές. Σε κάθε περίπτωση το έργο πρέπει να είναι άρτιο και να ικανοποιεί τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι εργασίες όλες θα γίνουν παρουσία της µηχανογράφησης της υπηρεσίας σε ώρες που δεν επηρεάζουν την λειτουργία της υπηρεσίας.( περίπου 8 ηµέρες) (Προϋπολογισµός ,00 ) 3.1 ιευθετήσεις των rack για τις καλωδιώσεις των voice, data και ρεύµατος της κεντρικής υπηρεσίας Εργασίες καταγραφής, διευθέτησης rack Όλα τα patch panel UTP CAT5e 24-ports για 160 +καλώδια- οριζόντιας δοµηµένης καλωδίωσης επαναφορά µεικτονοµήσεων στην πρότερη µορφή Εργασίες καταγραφής, µεταφοράς, διευθέτησης καλωδιώσεων διπλανών rack 22U και 42U, µεταφορά σε rack 42U, επαναφορά µεικτονοµήσεων σε πρότερη µορφή την εποµένη κάθε φάσης θα υπάρχει επιφυλακή συνεργείου στους χώρους της υπηρεσίας µε εξοπλισµό για την αντιµετώπιση και επίλυση τυχόν προβληµάτων προκύψουν στο δίκτυο δεδοµένων της υπηρεσίας ως ότου βεβαιωθεί η σωστή λειτουργία των υπολογιστικών και τηλεφωνικών συστηµάτων. Να δοθεί χρονοδιάγραµµα ενεργειών κάθε φάσης εργασίες Αναγνώρισης καλωδίων Σχάρα καλωδίων 300Χ60Χ0,75mm. 10 τµχ Εγκατάσταση µεταλλικής σχάρας 200/50 10 τµχ Patch cord UTP RJ45-RJ45 CAT5e διαφόρων µεγεθών όσα χρειασθούν περίπου 100τµχ managed switch 24port 100/ τµχ µεταφορές και ταξινόµηση του παθητικού, τουλάχιστον 4+ switch 48port, κλπ ενεργά. ενεργού δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού στα rack σύµφωνα µε τις οδηγίες της µηχανογράφησης Περιλαµβάνεται κάθε αναγκαία κύρια και συµπληρωµατική εργασία και κάθε υλικό και µικροϋλικό προς την επίτευξη της άρτιας εκτέλεσης της εγκατάστασης παραδοτέο καταγραφή µεικτονοµήσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή Οι χώροι πίσω από τα rack πρέπει να είναι καθαροί από καλώδια για να είναι επισκέψιµοι Οι εργασίες σε εργάσιµες ηµέρες από 08:30 ως 18:30 Σελίδα 22 από 33

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά, 28-7-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.πρωτ. 38388 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002678906 2015-04-01

15PROC002678906 2015-04-01 Θεσσαλονίκη 30.03..2015 Αρ. πρωτ. 19838 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΡΓΟ: «e-topos ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 13PROC001561702

Α ΑΜ: 13PROC001561702 Α ΑΜ: 13PROC001561702 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 29/7/2013 Κεντρική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ: 70720 Ακαδηµίας 40-10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213 21 16 100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2 Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάπτυξη Λογισμικού Στατιστικών Λειτουργίας Συμβατών Με Τον Χάρτη Υγείας του Προγράμματος «Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002687200 2015-04-03

15PROC002687200 2015-04-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 105 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού, συνολικού ποσού 65.124,98 με το ΦΠΑ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Σελίδα 1 από 18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: Σελίδα 1 από 18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4 Θεσσαλονίκη 12.07.2013 Αρ. πρωτ. 17956 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679115 2015-04-01

15PROC002679115 2015-04-01 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη 30.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ Στοιχεία διακήρυξης: 630.7/34/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

... 6 . & ... 25 . ... 33 ... 38 1. ... 48

... 6 . & ... 25 . ... 33    ... 38 1. ... 48 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 Προηγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού Για την Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002556339 2015-02-03

15PROC002556339 2015-02-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών Θεσσαλονίκη.../10/2015 Αρ. Πρωτ. :...(...) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002664894 2015-03-26

15PROC002664894 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α: Α ΑΜ: Πειραιάς, 23 Μαρτίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 4118/A2-2333 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα