ΑΔΑ: ΒΛΛΠΟΟ-Β2Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΛΠΟΟ-Β2Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λ. Αµαλίας 12 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. Πληροφορίες: Ι. Κορρές Τηλέφωνο: FAX: ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού µε τη χρήση ψηφιακών υπογραφών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισµού. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 2. Το Ν. 2362/1995 «Περί δηµόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα. 3. Το Π.. 136/2011 (ΦΕΚ 267 Α ) «Περί καθορισµού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο». 4. Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α). 5. Το Π.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/2010). 6. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών του δηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 7. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ) 8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Τις διατάξεις της αριθ. Π1/2380/ Κ.Υ.Α. «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β/ ). 10. Το Ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού» (ΦΕΚ 187/Α/ ). 11. Το άρθρο τέταρτο, παρ. 1, του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη - µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (.Ν.Τ.)» (Φ.Ε.Κ. 65/Α/ ), όπως τροποποίησε (και ισχύει) το άρθρο 21, παρ. 1, α) και β) εδάφια του Κώδικα Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α/ ). 12. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/ ). 13. Το Π.. 149/2005 «Οργανισµός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 211/Α/ ). 14. Το άρθρο 6 του Π.. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 141/Α/ ). 1

2 15. Το Π.. 86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 141/ Α/ ). 16. Το Π.. 98/2012 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/ ) «Τροποποίηση του Π.. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/ ) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 4 του Π.. 98/2012, όπως αυτό τροποποιεί το άρθρο 6 του Π.. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/ ). 17. Την υπ αριθ / Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισµού περί διορισµού του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Τουρισµού (Φ.Ε.Κ. 353/Υ.Ο.Ο../ ). 18. Την υπ αριθµ / Απόφαση της Υπουργού Τουρισµού περί ορισµού του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Τουρισµού ως Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών» (Α..Α.: ΒΛΩ3ΟΟ-ΩΛ3). 19. Την υπ αριθµ / Απόφαση της Υπουργού Τουρισµού (Φ.Ε.Κ. 3558/τ.Β / ) για τη «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Τουρισµού, στον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων, στον Προϊστάµενο Γενικής ιεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, στον Προϊστάµενο Γενικής ιεύθυνσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στον Προϊστάµενο ιεύθυνσης ιοικητικού και στον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Οικονοµικού του Υπουργείου Τουρισµού», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις υπ αριθµ. 5551/ (Φ.Ε.Κ. 742/τ.Β / ) και 14520/ (Φ.Ε.Κ. 1652/τ.Β / ) Αποφάσεις της Υπουργού Τουρισµού. 20. Τις διατάξεις του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις». 21. Το Π.. 150/2001 «Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (Φ.Ε.Κ. 125/Α/ ). 22. Τις διατάξεις του Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/Α) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής » 23. Την µε αριθµ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β/ ) για την προµήθεια προϊόντων µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 24. Τις διατάξεις του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 25. Το µε αρ. πρωτ. 326/ (Α ΑΜ: 13REQ ) Υπηρεσιακό Σηµείωµα πρωτογενούς αιτήµατος 26. Την υπ αριθµ. Πρωτ / (Α Α: ΒΛ9ΣΟΟ-4Β1, Α ΑΜ: 13REQ ) απόφαση δέσµευσης δαπάνης ποσού ,00 επί της οποίας βεβαιώνεται µε σχετική πράξη της Υ..Ε., µε αριθµό καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι εντός του ποσοστού διάθεσης της πίστωσης του ΚΑΕ 0873, φορέα οικονοµικού έτους Το µε αριθµ. Πρωτ. 740/ υπηρεσιακό σηµείωµα της ιεύθυνσης ιοικητικού σχετικό µε την προµήθεια ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα αυτής και τα συνηµµένα σε αυτό αντικείµενο σύµβασης και τεχνικές προδιαγραφές που καλύπτουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού µε τη χρήση ψηφιακών υπογραφών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισµού, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές (Παραρτήµατα Α και Β ) που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. 1. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0873, µε ειδικό φορέα , του Τακτικού Προϋπολογισµού του Υπουργείου Τουρισµού του οικονοµικού έτους Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του εν λόγω διαγωνισµού, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, στο Υπουργείο Τουρισµού επί της Λ. Αµαλίας 12, ΤΚ 10557, Αθήνα, στις 16 Οκτωβρίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες diavgeia.gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην κατηγορία «Προκηρύξεις» σύµφωνα µε τον Ν. 4013/11, στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου και σε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. Προσφορά µπορεί να υποβληθεί µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την Τρίτη 15 Οκτωβρίου

3 3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της προκήρυξης αυτής και τις διατάξεις του Π.. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών του δηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ). Γενικοί όροι του διαγωνισµού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τεχνικές Προδιαγραφές..... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς.... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπόδειγµα συµβάσεως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 4. Αντίγραφα της παρούσας καθώς και σχετικές πληροφορίες µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να ζητούν όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το τµήµα Συµβάσεων Προµηθειών και Περιουσίας του Υπουργείου Τουρισµού (Λ. Αµαλίας 12, ΤΚ 10557, τηλ ). Πληροφορίες σχετικές µε τεχνικά ζητήµατα και τεχνικές προδιαγραφές µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να ζητούν όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Τουρισµού (Λ. Αµαλίας 12, ΤΚ 10557, τηλ ) ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π..: 1. Εταιρείες Εµπορίας Λογισµικού 2. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Υπουργού - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα - Γραφείο Γενικής /νσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης Εσωτερική ιανοµή - /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών - /νση ιοικητικού - Τµήµα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών - Τµήµα Συµβάσεων Προµηθειών και Περιουσίας 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού µε τη χρήση ψηφιακών υπογραφών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισµού, όπως παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προκήρυξης, συνολικής δαπάνης µέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ) συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. Β. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. µε Εµπορικό - Βιοµηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικό µε το διαγωνιζόµενο αντικείµενο της προµήθειας το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισµός. Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/07. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. 2. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ηµοσίου µε απόφαση του αρµόδιου φορέα. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό, ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει µέσα στον φάκελο, µαζί µε την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συµµετοχής: α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: 1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 2. Θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του: - είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο. - δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ούτε έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή. - δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντα, όπως επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. - δεν τελεί σε αποκλεισµό κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α) - Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/A), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι, σε περίπτωση ανάδειξής τους ως αναδόχων, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναλαµβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συναφθησόµενη σύµβαση και ιδίως ότι αναλαµβάνουν την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας. 4

5 γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο των προκηρυχθέντων άλλως η προσφορά θα αποκλείεται από τον διαγωνισµό. Οι προσφορές πρέπει: α) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. β) Να αναφέρουν την τιµή της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α., υποχρεωτικά επίσης θα αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εν λόγω προσφορά. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. γ) Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. δ) Nα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισµού σε δύο (2) αντίτυπα. Σε ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται ή λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. ε) Να αναφέρουν ότι ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. στ) Να αναφέρουν τη γενική συνολική τιµή της προσφοράς, η οποία θα αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α. Υποχρεωτικά επίσης θα αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εν λόγω προµήθεια. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. δ) Να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ) και να είναι µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX & Ε-ΜΑΙL του ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Λ. Αµαλίας 12, Αθήνα, Τ.Κ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. «Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού µε τη χρήση ψηφιακών υπογραφών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισµού» - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. : / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ:. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: Φάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής» που περιέχει τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας προκήρυξης. Φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» η οποία θα είναι σύµφωνη µε τα τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β. Σηµειώνεται ότι στην τεχνική προσφορά δεν αναγράφονται τιµές. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β και να περιέχει επιπλέον: α) την αναλυτική περιγραφή 5

6 της σχετικής εµπειρίας του υποψήφιου αναδόχου σε θέµατα που συνδέονται µε το αντικείµενο της προµήθειας και του έργου της εγκατάστασης και παραµετροποίησης, β) την αντίληψή του για το αντικείµενο της προµήθειας, του έργου της εγκατάστασης και παραµετροποίησης και την προσέγγισή του για την υλοποίησή του και γ) τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Η Τεχνική Προσφορά δεν αξιολογείται για οποιαδήποτε κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της χρησιµοποιούνται µόνο για τον αποκλεισµό Προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης (Παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών Β). Φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» θα έχει την µορφή του Παραρτήµατος Γ. Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: -ένα (1) πρωτότυπο -ένα (1) αντίγραφο που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο Φάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: -ένα (1) πρωτότυπο -ένα (1) αντίγραφο που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: -ένα (1) πρωτότυπο -ένα (1) αντίγραφο που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή που θα απευθύνεται στο Υπουργείο Τουρισµού, Λ. Αµαλίας 12, Αθήνα Τ.Κ και που θα προορίζεται για την αρµόδια Επιτροπή µε τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όλες οι προσφορές ακόµα και αυτές που θα υποβληθούν ταχυδροµικά, θα ληφθούν υπόψη µόνο αν φθάσουν στην Επιτροπή την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη. εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. Το άνοιγµα των προσφορών θα γίνει στις ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ. στη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Τουρισµού επί της Λ. Αµαλίας 12, Αθήνα, Τ.Κ Μετά την κατάθεση των προσφορών, η Επιτροπή θα τις αποσφραγίσει ενώπιον των διαγωνιζοµένων ή των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους. Επισηµαίνεται ότι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, (άρθρο 14 του Π.. 118/07). ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, συµπληρωµένη, επί ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ενός έτους πλέον του χρόνου παράδοσης του έργου. ΑΡΘΡΟ 5 : ΤΙΜΕΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ Α) ΤΙΜΕΣ: Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ σε άλλο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται επίσης ως απαράδεκτες. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: Τιµή χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαµβάνεται υπόψη η προσφερόµενη τιµή χωρίς Φ.Π.Α. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Β) ΠΛΗΡΩΜΗ 6

7 Η πληρωµή της αξίας του λογισµικού που θα προµηθευτεί η Υπηρεσία µας θα πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας την εγκατάσταση και παραµετροποίησή του και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια Επιτροπή, µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού έτους 2013 µε ειδικό φορέα ΚΑΕ 0873, αφού υποβληθούν και τα απαιτούµενα για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΕΡΓΟΥ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Η παράδοση του έργου θα γίνει στο επί της Λ. Αµαλίας 12 κτίριο του Υπουργείου Τουρισµού, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής που θα συγκροτηθεί. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και θα αρχίσει αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Ο προµηθευτής που θα ανακηρυχθεί µειοδότης είναι υποχρεωµένος να υπογράψει τη σχετική σύµβαση µέσα σε 10 ηµέρες από την ηµέρα που θα κληθεί, προσκοµίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση προς το 10% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα παραµένει στην Υπηρεσία µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση µη τήρησης των όρων της σύµβασης ως προς το χρόνο παράδοσης, ισχύουν οι περί κρατικών προµηθειών διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 7 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισµού και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η χαµηλότερη προσφορά στο σύνολο του έργου, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας, εφόσον αυτό πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την προκήρυξη. ΑΡΘΡΟ 8: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.. 118/2007, ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει να υποβάλει τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. Τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσµίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η Υπηρεσία από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και στους λοιπούς προσφέροντες, των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί, ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ιαγωνισµού προβαίνει στην αποσφράγιση και µονογραφή όλων των σελίδων του φακέλου των δικαιολογητικών του Προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε την ως άνω πρόσκληση - ανακοίνωση της Υπηρεσίας. Ο ιαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις κείµενες διατάξεις - µε την έκδοση της απόφασης Κατακύρωσης του Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εκδίδεται µετά από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 που ο προκρινόµενος προσφέρων έχει προσκοµίσει στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε τους όρους της ως άνω διάταξης. Η Απόφαση Κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται µέσω τηλεοµοιοτυπίας σε όλους τους ιαγωνιζόµενους, οι οποίοι δεν αποκλείστηκαν από τον ιαγωνισµό. Αν ο προκρινόµενος προσφέρων δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. ΑΡΘΡΟ 9 : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α). 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού µε τη χρήση ψηφιακών υπογραφών A.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.1.1ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το παρόν έργο αφορά στην προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ψηφιακού περιβάλλοντος αυτοµατοποίησης και τυποποίησης της ροής, της παρακολούθησης και του ελέγχου διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης πληροφορίας και γενικότερα υποστήριξης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης το οποίο θα καλύψει τις σχετικές ανάγκες του Υπουργείου Τουρισµού. Το σύστηµα αυτό θα καλύψει αρχικά τις ανάγκες των Υπηρεσιακών Μονάδων (ΥΜ) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισµού, αλλά θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου, όπως αυτές θα υφίστανται, καθώς και να µπορεί να εξυπηρετήσει και ένα συνολικό αριθµό υπαλλήλων που συµµετέχουν σε όλο τον κύκλο ζωής των πάσης φύσης εγγράφων που ανέρχεται σε 150 σε πρώτη φάση. Ο κάθε υποψήφιος προµηθευτής µπορεί να προτείνει είτε ένα ενιαίο λογισµικό που θα καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις του έργου, είτε διακριτά πακέτα λογισµικού που θα καλύπτουν τις επί µέρους λειτουργίες (π.χ. Λογισµικό Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Λογισµικό ιαχείρισης - ιακίνησης Εγγράφων και λογισµικό για διαχείριση ψηφιακών υπογραφών), τα οποία όµως θα πρέπει να διαλειτουργούν πλήρως µεταξύ τους µε τρόπο που δε θα επιβαρύνει στο ελάχιστο την εργασία των τελικών χρηστών. Πιο συγκεκριµένα στο αντικείµενο της σύµβασης που θα συναφθεί µε τον Ανάδοχο του παρόντος διαγωνισµού περιλαµβάνονται: Η προµήθεια και εγκατάσταση σε υπάρχοντα server του Υπουργείου του κατάλληλου λογισµικού Η προµήθεια 150 αδειών χρήσης του λογισµικού εσωτερικά από υπαλλήλους του Υπουργείου που εργάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία. Η παραµετροποίηση του συστήµατος ώστε να καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών που εκτελούνται εσωτερικά στο Υπουργείο και αποτυπώνονται σε έγγραφα. Η λειτουργική ενσωµάτωση του λογισµικού στις υφιστάµενες υποδοµές εξοπλισµού και λογισµικού συστηµάτων Η εισαγωγή στοιχείων της οργανωτικής δοµής, της ιεραρχίας και των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους διαχειριστές του συστήµατος, καθώς και σε επιλεγµένους τελικούς χρήστες (περίπου 40) που βρίσκονται σε κρίσιµα σηµεία εντός του Οργανισµού σε ότι αφορά την πρωτοκόλληση, σήµανση µε ψηφιακή υπογραφή και διακίνηση εγγράφων. Η παροχή υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης του λογισµικού για διάστηµα ενός έτους Η µεταφορά των data και της εφαρµογής που θα έχουν προκύψει από την αρχική χρήση του συστήµατος σε νέους µεγαλύτερους δίσκους ή και σε νέο σύστηµα που θα προµηθευτεί το Υπουργείο σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο του έτους από την αρχική εγκατάσταση. 8

9 A.1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Σκοπός του έργου είναι η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην διαχείριση, διακίνηση, πρωτοκόλληση και υπογραφή πάσης φύσης εγγράφων που εισέρχονται, εξέρχονται, διακινούνται εσωτερικά στην ΚΥ του Υπουργείου. Μέσω του έργου επιδιώκεται να επιτευχθούν οι εξής στόχοι: Η σηµαντική µείωση του χρόνου εκτέλεσης όλων των κρίσιµων εσωτερικών διαδικασιών Η άµεση εξοικονόµηση πόρων για την προµήθεια χαρτιού και αναλωσίµων εκτυπωτών και φωτοτυπικών µηχανών Η σηµαντική µείωση του φόρτου εργασίας, ειδικά υπηρεσιών στις οποίες παρουσιάζεται ένταση εργασιών Η καλύτερη ενηµέρωση του κάθε εργαζόµενου για το αντικείµενο και την ροή της εργασίας του Η καλύτερη ενηµέρωση της ιοίκησης του Υπουργείου και των στελεχών που κατέχουν θέσεις ευθύνης Η ταχύτερη αναζήτηση παλαιών εγγράφων µε λέξεις - κλειδιά και ευρετήριο Η άµεση και ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων που συναλλάσσονται µε το Υπουργείο και η επίτευξη καλύτερης επικοινωνίας µε άλλες αρχές και οργανισµούς του κράτους σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο Η απόκτηση συνολικής εικόνας για την αποτελεσµατικότητα του Υπουργείου σε σχέση µε την προώθηση και επίλυση θεµάτων που διαχειρίζεται όπως και µεγαλύτερης διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Η δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας των εγγράφων ανά κατηγορία εγγράφου και η εξαγωγή συµπερασµάτων Η ασφαλής αποθήκευση των εγγράφων A.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Τουρισµού έχει ως κύρια αποστολή τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής και τον επιτελικό σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης της Χώρας στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. Το έργο αυτό υλοποιεί µε την κατάρτιση βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων προγραµµάτων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, στήριξης των επενδύσεων, προώθησης της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και συντονισµένης επικοινωνιακής προβολής της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό. - Εισηγείται προς τα αρµόδια κυβερνητικά όργανα τα αναγκαία µέτρα και ενέργειες για την αποτελεσµατική λειτουργία του τουριστικού τοµέα. - Παρεµβαίνει για την εναρµόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν τον Τουρισµό. - Ασκεί επιτελικό και συντονιστικό ρόλο σε θέµατα Τουρισµού και συνεργάζεται και υποστηρίζει αρχές της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς µε αρµοδιότητες στον τοµέα του Τουρισµού. 9

10 A.2.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Η ιοίκηση του Υπουργείου ασκείται επιτελικά από τον Υπουργό Τουρισµού, σε συνεργασία µε τον Γενικό Γραµµατέα Τουρισµού και τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικών Υποδοµών & Επενδύσεων. Η οργανωτική δοµή του Υπουργείου διαρθρώνεται, ως εξής: I. Στο Γενικό Γραµµατέα Τουρισµού υπάγεται η Γενική ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής & Οργάνωσης και η Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών. Α. Η Γενική ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής & Οργάνωσης αποτελείται από: 1. ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής & Συντονισµού i. Τµήµα Τουριστικής Πολιτικής ii. Τµήµα Εποπτείας ΝΠ & ΑΕ iii. Τµήµα Νοµοθετικού Συντονισµού iv. Τµήµα Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 2. ιεύθυνση ιοικητικού i. Τµήµα Οργάνωσης Προσωπικού ii. Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας iii. Τµήµα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών iv. Τµήµα Ποιότητας & Αποδοτικότητας v. Τµήµα Γραµµατείας & ιεκπεραίωσης 3. ιεύθυνση ιεθνών Σχέσεων i. Τµήµα ιµερών ιακρατικών Σχέσεων & ιεθνών Οργανισµών ii. Τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης iii. Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων iv. Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού 4. ιεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης i. Τµήµα ΑΣΤΕ και Σχολών Ξεναγών ii) Τµήµα ΕΠΑΣ και ΙΕΚ iii) Τµήµα Κατάρτισης και ιασύνδεσης µε την Αγορά Εργασίας Β. Η Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών αποτελείται από: 1. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 1. Τµήµα Προϋπολογισµού και ΠΜ Σ 2. Τµήµα Εκκαθάρισης Αποδοχών 3. Τµήµα Συµβάσεων, Προµηθειών & Περιουσίας 4. Τµήµα ηµοσιονοµικών Αναφορών και Εποπτευόµενων Φορέων 5. Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Περιφερειακών Υπηρεσιών II. Στο Γενικό Γραµµατέα Τουριστικών Υποδοµών & Επενδύσεων υπάγεται η Γενική ιεύθυνση Επενδύσεων & Ανάπτυξης, η οποία αποτελείται από: 1. ιεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων i. Τµήµα Επενδυτικών Προγραµµάτων ii. Τµήµα Επιχειρησιακών Προγραµµάτων iii. Τµήµα Ειδικών Μορφών Τουρισµού 2. ιεύθυνση Τουριστικών Λιµένων i. Τµήµα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιµένων ii. Τµήµα Συµβάσεων Παραχώρησης iii. Τµήµα ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης 3. ιεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασµού i. Τµήµα Χωροταξικού Σχεδιασµού & Χωροταξικής Οργάνωσης ii. Τµήµα Μελέτης Ζωνών Ειδικού Σχεδιασµού iii. Γραφείο ιευκόλυνσης Προσβασιµότητας ΑΜΕΑ 4. ιεύθυνση Εποπτείας Καζίνο i. Τµήµα Αδειών & Συµβάσεων Καζίνων ii. Τµήµα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνων. III. Απευθείας στο Γραφείο του Υπουργού υπάγεται: i) η ιεύθυνση ΠΣΕΑ ii) Το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους iii) το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και 10

11 iv) το Γραφείο Τύπου. A.2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Οι επιχειρησιακές διεργασίες, οι οποίες επηρεάζονται από την εφαρµογή του έργου µπορούν σε ταξινοµηθούν σε 2 οµάδες: ιεργασίες συναλλαγών Υπηρεσιών µε πολίτες ή επιχειρήσεις. Το έργο πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγονται µέχρι σήµερα αρκετές από τις συναλλαγές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισµού, εξασφαλίζοντας αµεσότητα στην επικοινωνία του πολίτη ή επιχείρησης µε την Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την διεκπεραίωση της υπόθεσής τους, χωρίς να είναι πάντα απαραίτητη η φυσική παρουσία τους και σε ορισµένες περιπτώσεις χωρίς την δική τους εµπλοκή στην αναζήτηση και συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς θα γίνεται αυτόµατα. Το γεγονός αυτό θα αλλάξει ριζικά τις σχέσεις πολιτών/επιχειρήσεων µε "το ηµόσιο" και την εικόνα του Υπουργείου προς το κοινό, θα παράγει προστιθέµενη αξία προς τους πολίτες/επιχειρήσεις και θα συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας. Επίσης, ενδεχοµένως να εξασφαλίσει µικρότερους χρόνους διεκπεραίωσης υποθέσεων και µείωση του φόρτου εργασίας των εµπλεκόµενων υπαλλήλων. ιεργασίες που αφορούν διοικητικές διαδικασίες και λήψη αποφάσεων. Με την υλοποίηση του παρόντος έργου, θα βελτιωθούν στο µέγιστο βαθµό οι διοικητικές διαδικασίες εντός της περιφέρειας µιας και το σύνολο της διακινούµενης πληροφορίας θα βρίσκεται αποθηκευµένο σε ένα σηµείο και θα είναι προσβάσιµο από το σύνολο των εµπλεκόµενων υπαλλήλων στελεχών άµεσα. Με την εγκατάσταση του παρόντος συστήµατος διασφαλίζεται η εγκυρότητα της πληροφορίας, αποτυπώνονται πλήρως οι εσωτερικές διαδικασίες που σχετίζονται µε έγγραφα και παρέχεται η δυνατότητα για έγκυρη παρακολούθηση και έλεγχο των διαδικασιών στο σύνολό τους. Επίσης η υλοποίηση του παρόντος έργου αναµένεται να συµβάλλει στην εξοικονόµηση πόρων, τόσο οικονοµικών λόγω της ελαχιστοποίησης της χρήσης χαρτιού, όσο και χρόνου, µιας και δεν θα απαιτείται η διακίνηση των εγγράφων µε φυσικό τρόπο από υπηρεσία σε υπηρεσία. Λήψη διοικητικών αποφάσεων. Όσοι είναι επιφορτισµένοι µε το σοβαρό έργο της λήψης ιοικητικών Αποφάσεων θα έχουν πλέον πρόσβαση σε έγκυρη και έγκαιρη πληροφορία, η οποία θα µπορεί να αντλείται από το σύνολο του Υπουργείου, και η οποία δεν θα είναι αποσπασµατική. Η κάθε υπηρεσία - διεύθυνση θα πάψει να τηρεί δικά της ξεχωριστά και µεµονωµένα αρχεία µε στατιστικά στοιχεία και διοικητική πληροφόρηση (τα οποία δεν είναι δυναµικά ενηµερώσιµα εξάλλου). Αυτή η ριζική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του Φορέα θα προσφέρει άµεσα προστιθέµενη αξία στους υπαλλήλους και διοικούντες και έµµεσα στους πολίτες και επιχειρήσεις. A.2.4 ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Στο υπουργείο υπάρχει εγκατεστηµένος και λειτουργεί mail server (exchange server 2008) και ένας file server πάλι µε Windows Και στους δύο λειτουργεί active directory. Ο file server προορίζεται να φιλοξενήσει την υπό προµήθεια εφαρµογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 11

12 Στο Υπουργείο υπάρχουν εγκατεστηµένα συστήµατα παραγωγής και διαχείρισης εγγράφων τα οποία σε επόµενη φάση θα πρέπει να µπορούν να διασυνδεθούν µε το προσφερόµενο σύστηµα που θα προσφερθεί και να είναι απολύτως λειτουργικά. Ειδικότερα : 1. Το Σύστηµα Ανάπτυξης και Λειτουργίας Υπηρεσίας Μιας Στάσης για την εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των επιχειρήσεων του Τουριστικού Τοµέα (ΠΟΛΙΤΕΙΑ). Πρόκειται για ένα σύστηµα ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται καθηµερινά µε το Υπουργείο. Λειτουργεί µια ιαδικτυακή Πύλη η οποία, µεταξύ άλλων, διευκολύνει τη διεκπεραίωση διοικητικών συναλλαγών των τουριστικών επιχειρήσεων µε τους φορείς του τουρισµού. 2. Το ηλεκτρονικό Μητρώο Ξεναγών, όπου καταχωρίζονται στοιχεία για τους επαγγελµατίες Ξεναγούς 3. Η Πλατφόρµα πρόσβασης, εξυπηρέτησης, παρακολούθησης και διαχείρισης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου (TOUR ON NET). Πρόκειται για µια πλατφόρµα που διαχειρίζεται τις αιτήσεις εξυπηρέτησης των πολιτών τόσο απευθείας προς τα διάφορα Τµήµατα του Υπουργείου όσο και µέσω των εποπτευόµενων από αυτό νοµικών προσώπων. A.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ A.3.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Θα καλυφθεί σε πρώτη φάση η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου A.3.2 ΥΠΟ ΟΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το υπό προµήθεια λογισµικό θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντα server του Υπουργείου. Ο εν λόγω server βρίσκεται εγκατεστηµένος στο data center του Υπουργείου. Πρόκειται για Η/Υ HP proliant 350 G6 µε τα εξής χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής Xeon E Gh Μνήµη Ram : 8Gb ίσκοι : 1 Tb σε Raid 5 στους οποίους υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 630Gb. Από αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου τα 400Gb. Λειτουργικό Windows Server 2008 Standard SP1 Το υπουργείο βρίσκεται στο δίκτυο Σύζευξις και οι υπολογιστές είναι συνδεδεµένοι σε δίκτυο Ethernet 1 Gb. Οι προσωπικοί υπολογιστές των χρηστών είναι διαφόρων τύπων και έχουν λειτουργικό σύστηµα Windows XP SP3, Windows Vista SP2 32bit και 64bit, Windows 7 Pro 32bit και 64bit καθώς και Windows 8. Όλοι οι υπολογιστές έχουν τουλάχιστον 512 MB Μνήµη Ram, CPU Pentium 4 2GHz και σκληρό δίσκο 40Gb. A.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Βασικό συστατικό στοιχείο των επιχειρησιακών λειτουργιών του Υπουργείου αποτελεί η παραγωγή και η ασφαλής, έγκυρη και έγκαιρη διακίνηση της πληροφορίας. Η απρόσκοπτη και ασφαλής διακίνηση εγγράφων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την προώθηση του σκοπού του Υπουργείου, όσο και για την αποτελεσµατική και άµεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. 12

13 Στην παρούσα φάση το Υπουργείο χρησιµοποιεί παρωχηµένες τεχνολογίες και υποδοµές που υποστηρίζονται από αναλογικά συστήµατα (π.χ. fax), για την ανταλλαγή εγγράφων οποιασδήποτε διαβάθµισης και προτεραιότητας. Η επανατύπωση εγγράφων και η φυλλοµέτρηση µεγάλου όγκου τυπωµένης πληροφορίας (τηλεγραφήµατα, φαξ κ.α.) αποτελούν ακολουθούµενες πρακτικές που λειτουργούν ανασχετικά ως προς την αποτελεσµατικότητα της ανάλυσης και της διακίνησης της πληροφορίας. Σε πολλές περιπτώσεις, τα έγγραφα που ανταλλάσσονται δεν είναι ηλεκτρονικά επεξεργάσιµα και δεν παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά µε τον κύκλο ζωής τους, όπως π.χ. επιβεβαίωση του χρόνου και του ορθού της λήψεως, του χρόνου εισόδου και εξόδου από τον φορέα κλπ. Επιπλέον, στο Υπουργείο λειτουργεί ένα σύνολο επιχειρησιακών αλλά και υποστηρικτικών εφαρµογών οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε ετερογενή, και πολλές φορές παρωχηµένα τεχνολογικά περιβάλλοντα, γεγονός που επιφέρει δυσκολίες υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθµισης τους. Το απαιτούµενο σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις διαχείρισης και διακίνησης όλων των παραγόµενων ή παραλαµβανόµενων από την υπηρεσία εγγράφων (εξερχοµένων και εισερχοµένων), για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των εγγράφων αυτών. Το λογισµικό θα πρέπει να εγκατασταθεί κεντρικά, σε υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισµό που θα διαθέσει η υπηρεσία. Η πρόσβαση στο λογισµικό και τις λειτουργίες θα πρέπει να παρέχει στον χρήστη ένα απλό και φιλικό περιβάλλον εργασίας. Το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει όλους τους συνηθισµένους τύπους εγγράφων (εισερχόµενο, εξερχόµενο, σχέδιο, εσωτερική αλληλογραφία) και να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των εγγράφων ανάλογα µε τον τύπο του κάθε εγγράφου. (α) ιαχείριση και διακίνηση εξερχοµένων εγγράφων Θα παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης εξερχόµενου εγγράφου µε χρήση της διάταξης ψηφιακής υπογραφής που χρησιµοποιείται από το Ελληνικό ηµόσιο καθώς και της ενσωµάτωσης κατάλληλων µεταδεδοµένων. Το σύστηµα θα πρέπει να διασφαλίζει την µέγιστη δυνατή ευκολία στην καταχώρηση αυτών των µεταδεδοµένων από τον χρήστη ενσωµατώνοντας έξυπνο µηχανισµό δυναµικής εµφάνισης των επιλογών ανά τύπο και είδος εγγράφου. Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει την αυτόµατη πρωτοκόλληση του εξερχόµενου έγγραφου και τη δηµιουργία αντιγράφων του όταν αυτό διακινείται εντός της οργανωτικής δοµής του φορέα, ενώ παράλληλα, θα πρέπει να αποθηκεύει το ψηφιακό αρχείο του εξερχόµενου εγγράφου. Στα µεταδεδοµένα του εξερχοµένου εγγράφου θα πρέπει να περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο παραλήπτης του εγγράφου, ενώ για όλους τους εξωτερικούς παραλήπτες θα παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Για όλα τα εξερχόµενα έγγραφα, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της διακίνησης του εγγράφου εντός του φορέα από τους χρήστες µε κατάλληλα δικαιώµατα. Κατά την έξοδό του από το σύστηµα, το έγγραφο θα πρέπει να επισυνάπτεται σε µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να αποστέλλεται στον παραλήπτη τα στοιχεία του οποίου καταχωρήθηκαν κατά την εισαγωγή του εγγράφου στο σύστηµα. 13

14 (β) ηµιουργία, υπογραφή και διακίνηση σχεδίων Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής ενός εγγράφου τύπου σχεδίου (χωρίς άµεση πρωτοκόλληση), το οποίο θα δηµιουργείται από τον συντάκτη του και στη συνέχεια θα ακολουθεί (µέσω του συστήµατος) την προκαθορισµένη (βάση της ιεραρχίας) πορεία για έγκριση. Σε κάθε στάδιο της διακίνησής του κατά τη διαδικασία της έγκρισής του θα πρέπει να ενσωµατώνονται και οι ψηφιακές υπογραφές του αντίστοιχου υπογράφοντα (εφόσον αυτός διαθέτει τα απαραίτητα ψηφιακά πιστοποιητικά). Η ενσωµάτωση της ψηφιακής υπογραφής θα πρέπει να γίνεται µέσα από τη γραφική διεπαφή του συστήµατος διαχείρισης εγγράφων, χωρίς την απαίτηση για εγκατάσταση και χρήση οποιασδήποτε desktop εφαρµογής (λ.χ. office, acrobat, κλπ). Η ψηφιακή υπογραφή θα πρέπει να χρησιµοποιεί αποκλειστικά ψηφιακά πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης σε usb tokens ή smart cards, συµβατά µε την υποδοµή δηµόσιου κλειδιού που διατηρεί η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού ηµοσίου και η Εθνική ιαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ. Όταν το σχέδιο λαµβάνει την τελική υπογραφή (από τον δηλωθέντα ως τελικό υπογράφοντα), τότε αυτό θα πρέπει να επιστρέφεται στον συντάκτη του για την µετατροπή του σε εξερχόµενο, το οποίο στη συνέχεια ακολουθεί την πορεία εξερχοµένου εγγράφου. Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εµπλεκόµενο στην διαδικασία έγκρισης του σχεδίου εγγράφου να καταχωρεί τις παρατηρήσεις του και να τροποποιεί το ψηφιακό αρχείο, ενσωµατώνοντάς τες σε αυτό. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε τη δηµιουργία αναθεωρηµένων, ψηφιακά υπογεγραµµένων, εγγράφων κάθε φορά που πραγµατοποιείται κάποια αλλαγή στο σχέδιο εγγράφου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η πλήρης αποτύπωση των παρεµβάσεων επί του σχεδίου εγγράφου καθόλη τη διαδικασία έγκρισης και συλλογής των απαραίτητων υπογραφών. (γ) ιαχείριση και διακίνηση εισερχοµένων εγγράφων Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει την καταχώρηση και διεκπεραίωση εισερχοµένων εγγράφων. Τα εισερχόµενα έγγραφα σε ψηφιακή µορφή θα πρέπει λαµβάνονται µέσω µεταφόρτωσης από το σύστηµα αρχείων του χρήστη, µέσω λήψης από fax server και µέσω λήψης από mail server. Στα µεταδεδοµένα του εισερχοµένου θα πρέπει να καταχωρείται υποχρεωτικά ο αποστολέας του εγγράφου, ο αριθµός πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία αποστολής, καθώς και όλα τα µεταδεδοµένα που θα κριθούν σκόπιµο από την υπηρεσία, µε βάση τις αρχές του Κώδικα Επικοινωνίας ηµοσίων Υπηρεσιών (ΚΕ Υ). Με την καταχώρηση ενός εισερχοµένου εγγράφου θα πρέπει αυτό να πρωτοκολλείται αυτόµατα. Η καταχώρηση ενός εισερχοµένου θα πρέπει να µπορεί να γίνει τόσο στην υπηρεσία κεντρικού πρωτοκόλλου όσο και σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή µονάδα από οποιονδήποτε χρήστη. Όταν το έγγραφο πρωτοκολλείται σε υπηρεσία διαφορετική από το Κεντρικό Πρωτόκολλο, θα λαµβάνει αυτόµατα και αριθµό πρωτοκόλλου και στο κεντρικό πρωτόκολλο. Τη διαδικασία καταχώρησης και πρωτοκόλλησης θα ακολουθεί διαδικασία διακίνησης και διεκπεραίωσης του εγγράφου. Πιο συγκεκριµένα, ο καταχωρητής θα µπορεί να αποστείλει το έγγραφο στις υπηρεσιακές 14

15 µονάδες στις οποίες αυτό απευθύνεται και ο εκτελών χρέη προϊσταµένου της κάθε υπηρεσιακής µονάδας να το χρεώνει προς διεκπεραίωση σε υπάλληλο χειριστή µε συγκεκριµένη εντολή διεκπεραίωσης. Ένα είδος εντολής προς διεκπεραίωση είναι η απάντηση. Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής που χρεώνεται το έγγραφο θα πρέπει να µπορεί να συντάξει σχέδιο εγγράφου προς απάντηση του εισερχοµένου και να το καταχωρήσει στο σύστηµα. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να λάβει τις ψηφιακές υπογραφές των προϊσταµένων στην ιεραρχία, να επιστρέψει στο συντάκτη για ενσωµάτωση των σχολίων και στη συνέχεια να παραχθεί ακριβές αντίγραφο το οποίο να φέρει την ψηφιακή υπογραφή της αρµοδίας υπαλλήλου του τµήµατος διεκπεραίωσης. Το έγγραφο αυτό θα πρωτοκολλείται αυτόµατα ως εξερχόµενο και θα ακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης εξερχοµένων εγγράφων. (δ) ιαχείριση και διακίνηση εγγράφων που δεν διακινούνται εκτός του οργανισµού Εκτός της δυνατότητας διαχείρισης και διακίνησης εισερχοµένων, εξερχοµένων και σχεδίων εγγράφων, το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση και διακίνηση εγγράφων που παράγονται σε µια υπηρεσιακή µονάδα του οργανισµού και δεν εξέρχονται του οργανισµού. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει πρωτοκολλούνται µόνο µε ρητή επιλογή του χρήστη, ενώ κατά τα λοιπά θα πρέπει να διεκπεραιώνονται ως εξερχόµενα στην υπηρεσιακή µονάδα που τα παράγει και ως εισερχόµενα στην υπηρεσιακή µονάδα που τα παραλαµβάνει. Το προσφερόµενο λογισµικό (ή λογισµικά) θα πρέπει να ενσωµατώνει τουλάχιστον τις ακόλουθες δυνατότητες διαχείρισης από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένους χρήστες του: Περιβάλλον διαχείρισης του συστήµατος µέσα από την ίδια την εφαρµογή (web based) Υποστήριξη διαχείρισης σύνθετων οργανογραµµάτων µε ανάθεση ρόλων και αρµοδιοτήτων στους χρήστες κάθε επί µέρους διοικητικής οντότητας υνατότητα διαχείρισης της ιεραρχικής δοµής ενός φορέα µέσα από εύχρηστο interface υνατότητα δηµιουργίας ειδικών οµάδων εκτός της βασικής ιεραρχίας υνατότητα διαχείρισης των χρηστών / ρόλων χρηστών υνατότητα διαχείρισης των µεταδεδοµένων των εγγράφων και των τιµών τους υναµικές προβολές εγγράφων ανά υπηρεσία ιαχείριση Αιτηµάτων/Αναφορών Πολιτών µε δυνατότητα εξαγωγής δεδοµένων Τέλος, το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει σε επίπεδο παραγωγής αναφορών στατιστικών στοιχείων να υποστηρίζει µηχανισµό παραγωγής δυναµικών αναφορών ανά υπηρεσία και ανά χρήστη του συστήµατος. Ο µηχανισµός αυτός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες για παραγωγή δυναµικών αναφορών µε χρήση συγκεκριµένων κριτηρίων και εξαγωγή τους σε εκτυπώσιµη µορφή (π.χ. αρχεία pdf ή εικόνες). Πέρα των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών που θα συγκεντρώνει το λογισµικό, θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένο σε τουλάχιστον µία εγκατάσταση Ελληνικού ηµόσιου Φορέα, µε τουλάχιστον 1000 ενεργούς χρήστες µε δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης στο λογισµικό. 15

16 A.5 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Α. Γενικά Χαρακτηριστικά 1. Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του προσφερόµενου λογισµικού ή λογισµικών 2. Το σχετικό λογισµικό θα πρέπει να έχει τουλάχιστον µία υπάρχουσα εγκατάσταση µε περισσότερους από 1000 ενεργούς χρήστες 3. Αριθµός Χρηστών που µπορούν να χρησιµοποιούν το σύστηµα 150 ταυτόχρονα (αδειοδότηση) 4. Αριθµός διαχειριστών που µπορούν να παραµετροποιούν το 10 σύστηµα 5. Συµβατότητα µε τον Κανονισµό Επικοινωνίας ηµοσίων Υπηρεσιών (ΚΕ Υ) Β. Αρχιτεκτονική 6. Το σύστηµα στηρίζεται σε 3-tier αρχιτεκτονική 7. Το σύστηµα θα πρέπει να χρησιµοποιεί σχεσιακή βάση δεδοµένων και να υποστηρίζει τις πλέον δηµοφιλείς βάσεις δεδοµένων (Oracle, SQL Server, MySQL) 8. Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλές πλατφόρµες (λ.χ. Windows, Linux) 9. Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης - επικοινωνίας ή / και ολοκλήρωσης µε άλλα συστήµατα, όπου αυτό απαιτείται. Να περιγραφεί η τεχνική προσέγγιση για τη διασύνδεση µε τρίτα υποσυστήµατα. 10.Το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα επιλογής αναγνώρισης αυθεντικοποίησης των χρηστών τουλάχιστον µεταξύ των ακόλουθων: Με χρήση υφιστάµενης πλατφόρµας LDAP (Active directory σε Windows Server) Με χρήση FBA 11.Πλήρως Web Based περιβάλλον εργασίας, χωρίς την απαίτηση για εγκατάσταση client εφαρµογής 12. υνατότητα διασύνδεσης µε εξωτερικό portal για τη 16

17 δηµοσίευση και την παρακολούθηση του κύκλου ζωής εγγράφων που αναρτώνται σε αυτό µε τρόπο ενιαίο (δηλ. ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες όπως και στην εσωτερική διαχείριση εγγράφων) Γ. Λειτουργίες ιαχείρισης Εγγράφων 13.Υποστήριξη τουλάχιστον των ακόλουθων τύπων εγγράφων: Εισερχόµενο Εξερχόµενο Σχέδιο Εσωτερική Αλληλογραφία 14.Υποστήριξη χρήσης φακέλων αρχειοθέτησης/ τήρησης εγγράφων 15.Σήµανση εγγράφων µε µεταδεδοµένα (keywords). 16. υνατότητα προκαθορισµού συγκεκριµένων τιµών µεταδεδοµένων ανά τύπο / κατηγορία εγγράφου για γρήγορη επιλογή από λίστα 17. υνατότητα πρόσβασης στα αποθηκευµένα έγγραφα µέσω απόδοσης στατικού link 18. υνατότητα δυναµικής αναζήτησης εγγράφων µε βάση συνδυασµό δυνατοτήτων όπως: ηµεροµηνίες (σύνταξης, δηµοσίευσης κλπ.) τίτλους µεταδεδοµένα Να αναλυθούν οι δυνατότητες του µηχανισµού αναζήτησης 19.Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης δικαιωµάτων βάσει: χρήστη/ ρόλου / θέσης οργανογράµµατος τύπο εγγράφου / φάκελο είδος δικαιώµατος (πρόσβαση, τροποποίηση κλπ.) 20.Τήρηση κατ ελάχιστον των ακόλουθων µεταδεδοµένων: µοναδικός αριθµός πρωτοκόλλου και έτος ηµεροµηνία εισερχοµένου/εξερχοµένου ή εσωτερικής διακίνησης Στοιχεία και διευθύνσεις αποστολέα και αποδέκτη Ηµεροµηνία, τρόπος και τόπος επίδοσης Πληροφορίες σχετικές µε αποστολή/επίδοση (π.χ. κωδικοί εταιρίας 17

18 ταχυµεταφοράς) Σήµανση: Προς ενέργεια/ Προς ενηµέρωση/προς απάντηση κλπ. Παρατηρήσεις Σχετιζόµενα έγγραφα (ηλεκτρονικά αρχεία) 21.Υποστήριξη διαδικασίας χρεώσεων, κοινοποιήσεων και διανοµών (σε τµήµατα, αποδέκτες κλπ.) εισερχοµένων εγγράφων 22.Υποστήριξη διαδικασίας σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης, δηµιουργίας ακριβούς αντιγράφου και αποστολής/ κοινοποίησης εξερχόµενων εγγράφων 23. υνατότητα παρακολούθησης της «διαδροµής» του εγγράφου εντός του φορέα 24.Προβολή ιστορικού ενεργειών χρήστη επί κάθε εγγράφου ως προς την διαχείριση, διακίνηση και διεκπεραίωση του 25.Υποστήριξη δηµοσίευσης των εγγράφων στον ιστότοπο/ portal του φορέα 26. υνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων µέσα από τον διαδικτυακό κόµβο του φορέα και αυτόµατης προώθησής τους προς τις αρµόδιες προς ενέργεια µονάδες του φορέα 27.Παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης ενός θέµατος, µέσω του διαδικτυακού κόµβου του φορέα 28.Υποστήριξη αυτόµατης δηµοσίευσης αποφάσεων στο ΙΑΥΓΕΙΑ 29.Υποστήριξη πολλαπλών αντιγράφων (ένα για κάθε ενδιαφερόµενη υπηρεσιακή µονάδα) 30.Υποστήριξη σχετικών εγγράφων και προσδιορισµός του τύπου της σχέσης 31.Υποστήριξη συνηµµένων εγγράφων 32. υνατότητα απευθείας πρόσβασης/ ανάκτησης του σχετικού ψηφιακού/ ψηφιοποιηµένου εγγράφου από το περιβάλλον της εφαρµογής (UI) 33. υνατότητα εφαρµογής να ενσωµατώνει (στη ροή δηµιουργίας και πρωτοκόλλησης εγγράφου) υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής από πάροχο σχετικών 18

19 υπηρεσιών. 34.Υποστήριξη δυνατότητας αυτόµατου υπολογισµού συνυπογραφών µέχρι τη τελική υπογραφή 35.Ψηφιακή υπογραφή σχεδίου εγγράφου µέσα από το σύστηµα, χρησιµοποιώντας τον Web Browser, χωρίς την ανάγκη για χρήση οποιασδήποτε client εφαρµογής (όπως για παράδειγµα MS Word, Acrobat, κλπ) 36.Λειτουργία επαλήθευσης της ψηφιακής υπογραφής µέσα από το σύστηµα χρησιµοποιώντας αποκλειστικά το web browser 37.Υποστήριξη και πλήρης συµβατότητα µε το σύστηµα διαχείρισης δηµοσίων κλειδιών (Public Key Infrastructure) της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού ηµοσίου 38.Πλήρης διαλειτουργία µε τις υπηρεσίες επαλήθευσης ψηφιακών πιστοποιητικών της Εθνικής Πύλης ηµόσιας ιοίκησης ΕΡΜΗΣ 39.Υποστήριξη χρονοσήµανσης - tιme-stamping 40.Υποστήριξη διαδικασίας δηµιουργίας και διακίνησης σχεδίων εγγράφων και καταχώρηση των αντίστοιχων υπογραφών κατά τη διακίνησή τους στην ιεραρχία 41.Υποστήριξη δυνατότητας µετατροπής σχεδίου σε εξερχόµενο έγγραφο µε αυτόµατη απόδοση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 42.Υποστήριξη δυνατότητας ανάθεσης σχεδίου σε διαφορετικό από τον συντάκτη χειριστή 43.Υποστήριξη µηχανισµού auditing σε επίπεδο µεταδεδοµένων εγγράφου 44.Υποστήριξη δηµιουργία ατζέντας θεµάτων προς συζήτηση και λήψη απόφασης από συλλογικά όργανα της διοίκησης (π.χ. ιοικητικό Συµβούλιο) 45.Παρακολούθηση λειτουργίας ad hoc συλλογικών οργάνων και επιτροπών 46.Υποστήριξη µηχανισµού φίλτρων αναζήτησης εγγράφων, µε εύκολη διαχείριση των φίλτρων από τον διαχειριστή µέσα από το περιβάλλον της εφαρµογής 19

20 47. υνατότητα ακύρωσης Αρ. Πρωτοκόλλου σε κατάλληλα εξουσιοδοτηµένους χρήστες, να περιγραφεί η διαδικασία. 48. υνατότητα αρχειοθέτησης εγγράφου µε αυτόµατη άρση δυνατοτήτων τροποποίησης του. Υποσύστηµα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 49.Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα απόδοσης αρ. πρωτοκόλλου εγγενώς ενσωµατώνοντας σχετικό µηχανισµό 50.Παρέχεται η δυνατότητα απόδοσης ξεχωριστού αρ. πρωτοκόλλου σε όλες τις µονάδες της οργανωτικής δοµής του φορέα (πολλαπλά βιβλία πρωτοκόλλου) 51.Αυτόµατη επίδοση αριθµού πρωτοκόλλου κατά την καταχώρηση Ε. ιαχείριση Συστήµατος 52.Το σύστηµα θα πρέπει να επιδέχεται παραµετροποίηση σε επίπεδο διαχειριστή, χωρίς την ανάγκη επέµβασης στο βασικό κώδικα. Να περιγραφούν οι δυνατότητες διαχείρισης χωρίς επέµβαση στον κώδικα του συστήµατος 53.Ο ανάδοχος θα παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες παραµετροποίησης και προσαρµογής µε βάση τη διοικητική δοµή, το επιχειρησιακό µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες του οργανισµού 54.Υποστήριξη διαχείρισης σύνθετων οργανογραµµάτων µε ανάθεση ρόλων και αρµοδιοτήτων στους χρήστες κάθε επί µέρους διοικητικής οντότητας 55.Περιβάλλον διαχείρισης του συστήµατος µέσα από την ίδια την εφαρµογή (web based) 56. υνατότητα διαχείρισης της ιεραρχικής δοµής ενός φορέα µέσα από εύχρηστο interface 57. υνατότητα δηµιουργίας ειδικών οµάδων εκτός της βασικής ιεραρχίας 58. υνατότητα διαχείρισης των χρηστών / ρόλων χρηστών 59. υνατότητα διαχείρισης των µεταδεδοµένων των εγγράφων και των τιµών τους 60. υναµικές προβολές εγγράφων ανά υπηρεσία 20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002283191 2014-09-10

14PROC002283191 2014-09-10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002283191 2014-09-10 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002448866 2014-12-04

14PROC002448866 2014-12-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 239252 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (Δ31) β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983952 2015-08-21

15PROC002983952 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7Β6ΞΝ-10 ΑΠΟΦΑΣΗ

Α Α: 7Β6ΞΝ-10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 38313 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 20.08.2008

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 20.08.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΝΤΕRRΕG IIΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑ Α - ΠΓ Μ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46Ψ8ΝΣ-ΕΩΜ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46Ψ8ΝΣ-ΕΩΜ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Στο πλαίσιο του έργου «DARIAH- ΑΤΤΙΚΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΠΥΡΟΣ ΜΙΙΙ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΠΥΡΟΣ ΜΙΙΙ ΣΤΟ Μ.Τ.Π. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα