Διαχείριση παράκτιων υδροφορέων με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση παράκτιων υδροφορέων με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων"

Transcript

1 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. Tech. Chron. Sci. J. TCG, No Διαχείριση παράκτιων υδροφορέων με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός, Υπ.Δρ ΑΠΘ Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ Καθηγητής ΑΠΘ Περίληψη Η υφαλμύριση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα των παράκτιων υδροφορέων με επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων ύδρευσης και άρδευσης. Στην παρούσα εργασία ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο υπολογίζει τον συνολικό όγκο υφάλμυρου νερού, που αντλείται από πηγάδια σε παράκτιο υδροφορέα της Ανατολικής Μακεδονίας. Πρόκειται για τεχνητό νευρωνικό δίκτυο ανάδρασης με νευρώνες εισόδου που αντιστοιχούν στις παροχές άντλησης των πηγαδιών και έναν νευρώνα εξόδου που αντιστοιχεί στη συνολική παροχή θαλασσινού νερού, που αντλείται από αυτά. Για την εκπαίδευσή του χρησιμοποιούνται αποτελέσματα αριθμητικής προσομοίωσης της ροής με τη μέθοδο των οριακών στοιχείων. Η συσχέτιση των τιμών, που εκτιμά το νευρωνικό δίκτυο, με αυτές που υπολογίζονται από τον κώδικα οριακών στοιχείων, ενθαρρύνει την περαιτέρω διερεύνηση και επέκταση της εφαρμογής με την εκπαίδευση και τον έλεγχο του νευρωνικού δικτύου με δεδομένα μετρήσεων πεδίου. Ένα καλά εκπαιδευμένο δίκτυο, λόγω της απλότητας της εφαρμογής του -καθώς δεν απαιτεί από τον χρήστη εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο φαινόμενο που πραγματεύεται- μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο στον τομέα της διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (artificial neural networks-ann) προσομοιώνουν με απλοποιημένο τρόπο τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Στηρίζονται στην ιδέα ότι ορισμένες χαρακτηριστικές ιδιότητες των βιολογικών νευρώνων μπορούν να απομονωθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός απλοποιημένου «εγκεφάλου» που μιμείται κάποιες ικανότητες του αντίστοιχου ανθρώπινου, ιδιαίτερα την αναγνώριση προτύπων και τη συνειρμική λογική. Με τα νευρωνικά δίκτυα δεν επιχειρείται μαθηματική προσομοίωση των εξεταζόμενων φαινομένων, αλλά εξαγωγή ποσοτικών συμπερασμάτων για συγκεκριμένα δεδομένα, με βάση ανάλογες περιπτώσεις. Επομένως τα νευρωνικά δίκτυα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν: α) η μαθηματική προσο- Υποβλήθηκε:..0 Έγινε δεκτή:..0 μοίωση του φυσικού προβλήματος δεν είναι δυνατή ή είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και β) όταν δεν έχουν προσδιοριστεί με επαρκή ακρίβεια απαραίτητες παράμετροι (π.χ. η υδραυλική αγωγιμότητα ενός υδροφορέα). Λόγω της προαναφερθείσας ικανότητάς τους για αναγνώριση προτύπων, αλλά και για αναπαραγωγή σειρών δεδομένων που αφορούν καθαρά στοχαστικά φαινόμενα, τα νευρωνικά δίκτυα έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς, ιδίως από τις αρχές της δεκαετίας του 0, σε διάφορους τομείς της υδρολογίας όπως η πρόβλεψη βροχοπτώσεων [] [] [], η σύνθεση και ανάλυση χρονοσειρών υδρολογικών δεδομένων [], η προσομοίωση της σχέσης βροχόπτωσης-απορροής [][][][][] και η πρόβλεψη της χειμαρρικής παροχής [][][][]. Ακόμη τα νευρωνικά δίκτυα έχουν χρησιμοποιηθεί σε θέματα ποιότητας υδατικών πόρων [] [] [], λειτουργίας ταμιευτήρων [], υπολογισμού των παραμέτρων υδροφορέων [] και πρόβλεψης της στάθμης τους [][], πρόβλεψης της κίνησης ρύπων σε υπόγεια νερά [][], βελτιστοποίησης της διαχείρισης υδροφορέων [][] κ.ά. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου ανάδρασης (backpropagation feedforward neural network) να προσδιορίσει την ποσότητα υφάλμυρου νερού που αντλείται σε παράκτιο υδροφορέα, χρησιμοποιώντας ως στοιχεία εισόδου τις παροχές γεωτρήσεων. Ως δεδομένα για την εκπαίδευση του δικτύου χρησιμοποιήθηκαν αποτελέσματα μαθηματικού μοντέλου, που προσομοιώνει την κίνηση του θαλασσινού νερού στον υδροφορέα και επιλύεται αριθμητικά με τη μέθοδο των οριακών στοιχείων. Ουσιαστικός στόχος είναι η διερεύνηση της ικανότητας ενός νευρωνικού δικτύου να προβλέψει τον κίνδυνο υφαλμύρισης σε παράκτιο υδροφορέα, του οποίου η ακριβής μαθηματική προσομοίωση δεν είναι εφικτή (π.χ. λόγω ανομοιογένειας, ύπαρξης ρηγμάτων ή καρστικών φαινομένων).

2 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. Tech. Chron. Sci. J. TCG, No. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Η εφαρμογή του νευρωνικού δικτύου πραγματοποιήθηκε στη λεκάνη Ελευθερών Καβάλας, η οποία ανήκει στην υδρολογική λεκάνη Γυαλοχωρίων του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας. Για τη μελέτη του φαινομένου της υφαλμύρισης επιλέχθηκαν γεωτρήσεις ( ερευνητικές και αρδευτικές), των οποίων οι αποστάσεις από την ακτή είναι γνωστές με ακρίβεια []. Αντί για δεδομένα μετρήσεων, χρησιμοποιήθηκαν αποτελέσματα αριθμητικής επίλυσης μιας «ισοδύναμης» διδιάστατης ροής με τη μέθοδο των οριακών στοιχείων. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: α) Δεν απαιτεί κατασκευή κανάβου στο πεδίο ροής, αλλά βασίζεται σε διακριτοποίηση των ορίων του και υπολογίζει απευθείας τις κάθετες ταχύτητες στα όρια αυτά. Έτσι προκύπτει άμεσα η παροχή θαλασσινού νερού, που εισρέει στον υδροφορέα β) Η επιρροή της παροχής κάθε γεώτρησης λαμβάνεται υπ όψιν με ακρίβεια (ως μεμονωμένο φορτίο, δηλαδή χωρίς κατανομή της σε κάποιο στοιχείο κανάβου) και γ) Ο υπολογισμός των ταχυτήτων σε εσωτερικά σημεία του πεδίου ροής είναι απλός, οπότε συνδυάζεται αποτελεσματικά με τη μέθοδο των κινουμένων σημείων, η οποία χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της κίνησης του εισρέοντος θαλάσσιου νερού προς τις γεωτρήσεις.. ΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. Γενικά Όπως αναφέρθηκε, ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο είναι ένας αλγόριθμος που μιμείται τον τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αποτελείται από τις μονάδες επεξεργασίας ή νευρώνες και τις μεταξύ τους συνδέσεις. Οι νευρώνες, που στο σχήμα παριστάνονται με κύκλους, είναι κατά κανόνα διαταγμένοι σε τουλάχιστον στρώματα. Ένα στρώμα εισόδου, μέσω του οποίου εισάγονται τα δεδομένα, ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα στρώματα (που αποκαλούνται και κρυφά), και ένα στρώμα εξόδου, το οποίο δίνει τα αποτελέσματα. Οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων, που παριστάνονται με ευθύγραμμα τμήματα στο σχήμα, συνοδεύονται από συντελεστές, που αποκαλούνται βάρη και δείχνουν την ένταση της επίδρασης του ανάντη (ως προς τη ροή της πληροφορίας) νευρώνα στον κατάντη. Τα κρυφά στρώματα εισάγουν μη-γραμμικότητα στη διαδικασία υπολογισμού της εξόδου του δικτύου. Σχήμα : Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο Σχήμα : Διακριτοποίηση των ορίων του υδροφορέα Για την εφαρμογή του κώδικα οριακών στοιχείων το όριο του υδροφορέα απλοποιήθηκε και διακριτοποιήθηκε σε ευθύγραμμα οριακά στοιχεία μήκους 00m το καθένα, όπως φαίνεται στo σχήμα. Κάθε κόμβος τοποθετήθηκε στο μέσον του αντίστοιχου οριακού στοιχείου. Για τους παράκτιους κόμβους (κόμβοι έως ) ισχύει οριακή συνθήκη σταθερού φορτίου, ενώ για τους υπόλοιπους θεωρείται οριακή συνθήκη γνωστής παροχής, η οποία είναι μηδενική για όσους κόμβους βρίσκονται σε αδιαπέρατο όριο. Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου είναι η αρχιτεκτονική του (architecture), δηλαδή ο τρόπος διασύνδεσης των νευρώνων, ο αλγόριθμος εκμάθησης (learning algorithm), η μέθοδος δηλαδή που ακολουθείται για την προσαρμογή του βάρους κάθε σύνδεσης στο εξεταζόμενο πρόβλημα και η συνάρτηση ενεργοποίησης (activation function), με την οποία υπολογίζεται η έξοδος κάθε νευρώνα για δεδομένο άθροισμα εισόδων (και μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε επίπεδο) []. Για ένα νευρωνικό δίκτυο με ένα κρυφό επίπεδο (όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε στο παρόν πρόβλημα), η γενική εξίσωση που δίνει την έξοδο του δικτύου είναι: (.) όπου, y η έξοδος του δικτύου, k ο αριθμός των κρυφών

3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. Tech. Chron. Sci. J. TCG, No νευρώνων, n ο αριθμός των εισόδων, w ji τα βάρη που συνδέουν τους νευρώνες εισόδου με τους κρυφούς νευρώνες, w j τα βάρη που συνδέουν τους κρυφούς νευρώνες με την έξοδο, Q i τα στοιχεία εισόδου, και h, h οι συναρτήσεις ενεργοποίησης για το κρυφό επίπεδο και το επίπεδο εξόδου, αντιστοίχως. Η συνάρτηση ενεργοποίησης πρέπει να έχει ορισμένες μαθηματικές ιδιότητες, όπως συνέχεια και ομαλότητα. Η επιλογή της εξαρτάται από τη φύση των δεδομένων και την υποτεθείσα κατανομή των μεταβλητών εξόδου. Έτσι, για ένα κλασικό πρόβλημα γραμμικής παλινδρόμησης, η συνάρτηση ενεργοποίησης είναι ταυτοτική, ούτως ώστε από την εξίσωση (.) να προκύπτει μία γραμμική σχέση της εξόδου y με τις εισόδους Q i. Σε συνθετότερα προβλήματα χρησιμοποιείται πολύ συχνά η σιγμοειδής συνάρτηση ή συνάρτηση υπερβολικής εφαπτομένης. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται σιγμοειδής συνάρτηση ενεργοποίησης στο κρυφό επίπεδο (για να εισαγάγει τη μη-γραμμικότητα), και γραμμική συνάρτηση στο επίπεδο εξόδου (για να δώσει το ζητούμενο αποτέλεσμα παροχής).. Ο αλγόριθμος Quickprop Η συνήθης μορφή νευρωνικών δικτύων, που χρησιμοποιείται στα προβλήματα υδρολογίας, είναι τα δίκτυα με ανάδραση (back-propagation). Για την προσαρμογή του βάρους των συνδέσεων χρησιμοποιούν την τυπική μέθοδο εκπαίδευσης με επίβλεψη. Δίνονται δηλαδή στο δίκτυο σειρές δεδομένων (είσοδοι) και τα αντίστοιχα επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία συγκρίνονται με τα αποτελέσματα (εξόδους) που παράγει το δίκτυο. Το υπολογιζόμενο σφάλμα χρησιμοποιείται για την αναπροσαρμογή των βαρών στις συνδέσεις των νευρώνων. Κριτήριο επιτυχίας της προσέγγισης σε κάθε κύκλο εκπαίδευσης αποτελεί το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (εξ..), όπου d (p) το διάνυσμα επιθυμητών εξόδων και y (p) το διάνυσμα των εξόδων του δικτύου. (.) Ο κλασικός αλγόριθμος ανάδρασης υπολογίζει την πρώτη μερική παράγωγο του συνολικού σφάλματος ως προς το αντίστοιχο βάρος, δηλαδή την κλίση της επιφάνειας σφάλματος, για την ελαχιστοποίηση του οποίου χρησιμοποιεί τη μέθοδο της πιο απότομης καθόδου (steepest descent). Η μέθοδος αυτή έχει κάποιους περιορισμούς, που οφείλονται στο ότι χρησιμοποιεί τοπική πληροφορία μόνο, γι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλους χρόνους εκπαίδευσης. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας στον αλγόριθμο Quickprop προτιμήθηκε η προσέγγιση του Fahlman [], που επιτρέπει μεγαλύτερα βήματα και χρησιμοποιεί την εξίσωση (.) για τον υπολογισμό της μεταβολής του βάρους, στην οποία Δ t+ w ij η πραγματική μεταβολή βάρους, S t+ η μερική παράγωγος της συνάρτησης σφάλματος ως προς το βάρος w ij και S t η προηγούμενη μερική παράγωγος. (.) Το πόσες σειρές δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου, εξαρτάται από τη φύση του εξεταζόμενου προβλήματος και την αρχιτεκτονική του δικτύου (ο απαιτούμενος αριθμός αυξάνει με το πλήθος των συνδέσεων).. Εφαρμογή στον παράκτιο υδροφορέα Για τη μελέτη του φαινομένου της υφαλμύρισης στον εξεταζόμενο υδροφορέα επιλέχθηκε ένα δίκτυο ανάδρασης που περιλαμβάνει νευρώνες εισόδου, ο καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί στην παροχή άντλησης μιας γεώτρησης, ένα κρυφό στρώμα και το στρώμα εξόδου που αποτελείται από έναν νευρώνα, ο οποίος δίνει τη συνολική παροχή θαλασσινού νερού Q s στον υδροφορέα. Το πλήθος των κρυφών νευρώνων καθορίστηκε με δοκιμές. Η σύνδεση μεταξύ των στρωμάτων είναι πλήρης, δηλαδή κάθε νευρώνας του ενός στρώματος συνδέεται με όλους τους νευρώνες του επομένου. Δίνουμε δηλαδή σε όλα τα δεδομένα εισόδου την ίδια δυνατότητα επηρεασμού του τελικού αποτελέσματος. Επιπλέον εξετάστηκε και η επίδραση της προσθήκης απευθείας συνδέσεων μεταξύ του στρώματος εισόδου και του νευρώνα εξόδου. Για την εκπαίδευση του δικτύου χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος Quickprop, που σκιαγραφήθηκε στο υποκεφάλαιο... ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σημαντικότατο ρόλο στην απόδοση ενός νευρωνικού δικτύου έχει η επιλογή των δεδομένων εκπαίδευσης. Στo σχήμα παρουσιάζεται η συσχέτιση των αποτελεσμάτων του νευρωνικού δικτύου με τα αναμενόμενα, όταν η εκπαίδευση του δικτύου γίνεται με σειρές δεδομένων (πρότυπα), των οποίων το εύρος τιμών (δηλαδή των παροχών άντλησης από τις γεωτρήσεις), συμπίπτει με αυτό των προτύπων ελέγχου. Παρατηρείται εμμονή των εξόδων γύρω από την τιμή Q s =, ωστόσο αυτές ακολουθούν τις διακυμάνσεις των αναμενόμενων και, μάλιστα, αντιδρούν στην ακραία τιμή 0, διαφοροποιούμενες σημαντικά. Η αύξηση του εύρους τιμών των προτύπων εκπαίδευσης πέραν αυτού των προτύπων ελέγχου οδηγεί σε σημαντική βελτίωση του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των αναμενόμενων τιμών και αυτών που υπολογίσθηκαν από σε, όπως φαίνεται στο σχήμα. Περαιτέρω διεύρυνση των προτύπων εκπαίδευσης βελτιώνει ακόμη περισσότερο τον συντελεστή συσχέτισης

4 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. Tech. Chron. Sci. J. TCG, No σε, όπως φαίνεται στο σχήμα. Παρατηρήθηκε, ωστόσο, πως ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα και πτώση της συσχέτισης. Τα αντίστοιχα συγκριτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα Σχήμα : Εκπαίδευση & έλεγχος με το ίδιο εύρος τιμών Σχήμα : Εκπαίδευση με αυξημένο εύρος τιμών Σχήμα : Διεύρυνση τιμών εκπαίδευσης Σχήμα : Συγκριτικά αποτελέσματα Λόγω της σημασίας για το φυσικό φαινόμενο της απόστασης κάθε γεώτρησης από το όριο της θάλασσας, επιχειρήθηκε στη συνέχεια η «ενσωμάτωση» μιας πρόσθετης πληροφορίας στα πρότυπα εκπαίδευσης. Είναι γνωστό ότι σε μόνιμη ροή, η πτώση στάθμης που προκαλεί η άντληση παροχής Q από μία γεώτρηση μειώνεται με τον λογάριθμο της απόστασης από τη γεώτρηση. Για τον λόγο αυτό, η υφαλμύριση παράκτιων υδροφορέων εξαρτάται άμεσα από την απόσταση μεταξύ των γεωτρήσεων και της ακτογραμμής. Έτσι το δίκτυο εκπαιδεύτηκε με δεδομένα το πηλίκο της παροχής κάθε γεώτρησης με το λογάριθμο της απόστασής της από τη θάλασσα. Από τα αποτελέσματα συνάγεται, πως, όταν το εύρος τιμών εκπαίδευσης είναι μεγάλο, η συσχέτιση βελτιώνεται σημαντικά (σχήμα ). Τέλος, τροποποιήθηκε η δομή του δικτύου με προσθήκη περισσότερων νευρώνων στο κρυφό επίπεδο, και, κατόπιν, με προσθήκη νέων απευθείας συνδέσεων μεταξύ του επιπέδου εισόδου και του επιπέδου εξόδου. Το παράδειγμα που παρουσιάζεται στο σχήμα, αφορά στην τροποποίηση της δοκιμής που περιγράφεται από το σχήμα. Στη νέα δοκιμή προστέθηκαν δέκα επιπλέον νευρώνες στο κρυφό επίπεδο (πρόκειται δηλαδή για δομή --). Η απόδοση βελτιώθηκε και ο συντελεστής συσχέτισης ανήλθε στην τιμή log Σχήμα : Ενσωμάτωση επιπλέον πληροφορίας Σχήμα : Τροποποίηση δομής δικτύου Σε επόμενη δοκιμή διατηρήθηκε η δομή --, αλλά προστέθηκαν απευθείας συνδέσεις μεταξύ επιπέδου εισόδου και επιπέδου εξόδου. Η απόδοση του δικτύου βελτιώθηκε και ο συντελεστής συσχέτισης έφθασε σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο (.%). Οι δύο δοκιμές απεικονίζονται στο σχήμα.

5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. Tech. Chron. Sci. J. TCG, No. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το πρώτο βήμα για την εξακρίβωση της ικανότητας των τεχνητών νευρωνικών δικτύων να προβλέψουν την εξέλιξη ενός φυσικού φαινομένου είναι η διερεύνηση της ικανότητάς τους να υποκαθιστούν τη λειτουργία των κλασικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Σ αυτό το πλαίσιο, η απόδοση του νευρωνικού δικτύου μπορεί στην καλύτερη περίπτωση να προσεγγίσει την απόδοση του υποκαθιστώμενου κλασικού μοντέλου, που χρησιμοποιήθηκε και για την εκπαίδευσή του. Από την έρευνά μας προέκυψε ότι το συγκεκριμένο νευρωνικό δίκτυο μπορεί να υποκαταστήσει ικανοποιητικά το μοντέλο των οριακών στοιχείων, εφόσον εκπαιδευθεί κατάλληλα. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αναμένεται ουσιαστικό όφελος σε υπολογιστικό χρόνο. Αυτό συμπεραίνεται τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και από την παρούσα εργασία. Πράγματι, αν και χρησιμοποιήθηκε η εναλλακτική μέθοδος εκπαίδευσης με ανάδραση που εισήγαγε ο Fahlman, και η οποία θεωρείται ταχύτερη, για ένα τόσο απλό από άποψη υπολογιστικών απαιτήσεων πρόβλημα το νευρωνικό δίκτυο δεν είναι ταχύτερο από τον κώδικα των οριακών στοιχείων. Μάλιστα, όταν αυξάνεται το πλήθος των κύκλων εκπαίδευσης του δικτύου (από 00 σε 00 ή 000 κύκλους) καθυστερεί σε κάποιο βαθμό η εξαγωγή αποτελεσμάτων, χωρίς, ταυτόχρονα, να σημειώνεται σημαντικό κέρδος ως προς την ακρίβειά τους. Εκτιμάται πως ουσιαστική συνεισφορά στην ταχύτητα προσφέρουν τα νευρωνικά δίκτυα στην περίπτωση που συνεργάζονται ή υποκαθιστούν μοντέλα της μεθόδου Monte-Carlo, τα οποία απαιτούν μεγάλο αριθμό πραγματοποιήσεων για τη σύνθεση χρονοσειρών [], καθώς και όταν υποκαθιστούν τα μοντέλα προσομοίωσης της ροής στη συνάρτηση αποτίμησης Γενετικών Αλγορίθμων. Στις περιπτώσεις αυτές το νευρωνικό δίκτυο χρησιμοποιείται πολλές φορές με διαφορετικά δεδομένα μετά από μία εκπαίδευση μόνο. Συγκρίνοντας τις απαιτήσεις του κώδικα οριακών στοιχείων με αυτές του νευρωνικού δικτύου, είναι σαφές πως το νευρωνικό δίκτυο είναι απλούστερο στην κατασκευή του και δεν προϋποθέτει παραδοχές, όπως η απλοποίηση των ορίων του πεδίου, που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του κώδικα των οριακών στοιχείων. Για τον λόγο αυτό είναι πιθανό να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια με το νευρωνικό δίκτυο, αν η εκπαίδευσή του γίνει με δεδομένα από μετρήσεις πεδίου. Ουσιαστικά η χρήση των νευρωνικών δικτύων στην υδραυλική και την υδρολογία προσβλέπει στη μίμηση των υποκείμενων υδρολογικών διεργασιών, τις οποίες η επιστήμη δεν κατανοεί πλήρως ή δεν μπορεί να εκφράσει με τις συνήθεις μαθηματικές διατυπώσεις. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως, λόγω της ίδιας της φύσης της δομής και της λειτουργίας τους, τα νευρωνικά δίκτυα γενικώς δεν προσφέρουν καλύτερη κατανόηση των υδρολογικών διεργασιών και των φυσικών φαινομένων, καθώς απλοποιούν τη φυσική και την «εκφυλίζουν» σε βάρη και τιμές κατωφλιού []. Έτσι και στην περίπτωση του φαινομένου της υφαλμύρισης πρέπει κανείς να κατανοεί το φυσικό φαινόμενο για να κάνει ορθή επιλογή της δομής του δικτύου και του κατάλληλου αλγόριθμου εκπαίδευσης που πρέπει να εφαρμοστεί. Επιπλέον, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η ορθή επιλογή αρχιτεκτονικής δικτύου, συναρτήσεων ενεργοποίησης και μεθόδων εκμάθησης, παρά μόνο μέσα από μια διαδικασία δοκιμών και ελέγχου. Το ίδιο ισχύει και για την ορθή επιλογή δεδομένων εκπαίδευσης, των οποίων είναι απαραίτητη η κατάλληλη προετοιμασία και κανονικοποίηση. Έτσι και στην παρούσα εργασία ενώ θα περίμενε κανείς η απόδοση του δικτύου να είναι βέλτιστη, όταν οι τιμές εκπαίδευσης και ελέγχου κινούνται στο ίδιο διάστημα, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, ίσως λόγω της μικρής διακύμανσης των τιμών του πραγματικού φαινομένου. Αυτή η αδυναμία εξήγησης της συμπεριφοράς του δικτύου μπορεί να φαντάζει μη αποδεκτή για τον μηχανικό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνά κανείς πως, όταν κινείται στα ασαφή πλαίσια των στοχαστικών φαινομένων και, ιδιαίτερα, της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό, όχι μόνο μπορεί να είναι αποδεκτό, αλλά, ίσως είναι και το ζητούμενο. Με άλλα λόγια, είναι ζητούμενο να παρέχεται μέσω της δομής και λειτουργίας του στο δίκτυο η δυνατότητα να «αυτονομείται» από τον εκπαιδευτή του, ώστε να επιτύχει την ιδέα της «νοούσης μηχανής». Από την άλλη, αν βρεθεί κάποιος τρόπος να εξάγονται συμπεράσματα από τα βάρη και τα κατώφλια για τη συσχέτιση υδρολογικών μεταβλητών, η οποία έως τώρα δεν έχει εντοπιστεί, τα νευρωνικά δίκτυα είναι ικανά να βοηθήσουν σημαντικά, π.χ. στην επέκταση και την ανάλυση χρονοσειρών. Πάντως, σε ένα πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων σε τοπικό επίπεδο, λόγω του φιλικού προς τον χρήστη χαρακτήρα των νευρωνικών δικτύων, αυτά μπορούν να εφαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο από μη ειδικούς, καθώς μετά τη φάση της εκπαίδευσής τους δεν απαιτούνται γνώσεις πάνω στο φαινόμενο για την διερεύνηση διάφορων σεναρίων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. S. Tohma & S. Igata, Rainfall estimation from GMS imagery data using neural network., Hydraulic engineering software Volume, W.R. Blain and K.L. Katsifarakis eds., Computanional Mechanics Publications,, Southampton, U.K, pp -0. H. Navone & H. Ceccatto, Predicting Indian monsoon rainfall: a neural network approach, Climate Dyn.,, pp.-. A. Barros & R. Kuligowski, Experiments in short-term precipitation forecasting using artificial neural networks, Stochastic and statistical methods on hydrology and environmental engineering time series analysis in hydrology and environmental engineering. K.W. Hipel, et al., eds.,, Kluwer, Dordrecht, The Nederlands, pp.-

6 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. Tech. Chron. Sci. J. TCG, No. H. Raman & N. Sunilkumar, Multi-variate modeling of water resources time series using artificial neural networks, Hydrological Sci. 0,, pp.-. A. Halff & A. H. M. Azmoodeh, Predicting runoff from rainfall using neural networks, Proc. Engrg. Hydrol., ASCE, New York, pp. 0.. A. Hjelmfelt & M. Wang, Runoff hydrograph estimation using artificial neural networks, Proc., ASAE Conference,, American Society of Civil Engineers, St. Joshep, Mich.. M. Zhu, M. Fujita & N. Hashimoto, Application of neural networks to runoff prediction., Stochastic and statistical methods in hydrology anf environmental engineering. K.W. Hipel et al., eds, Kluwer,, Drordrecht, The Nederlands, pp. -.. J. Smith & R. Eli, Neural-network models of rainfall-runoff process, J. Water Resour. Plng. and Mgmt., ASCE (),, pp. 0.. P. Carriere, S. Mohagheh &R. Gaskari Performance of a virtual runoff hydrograph system., J. Water Resour. Plng. and Mgmt., ASCE (),, pp.-.. K.W. Kang, J.H. Kim, C.H. Park & K.J. Ham, Evaluation of hydrological forecasting system based on neural network model, Proc., th Congress of Int. Assoc. For Hydr. Res., International Association of Hydraulic Research,, Delft, The Nederlands, pp. -.. N. Karunanithi, W.J. Grenney, D. Whitley &K. Bovee, Neural networks for river flow prediction, J. Comp. In Civ. Engrg, ASCE (),,, pp.-.. M. Markus, J.D. Salas, H.K. Shin & R. Grande, Predicting streamflows based on neural networks, Proc., st Int. Conf. On Water Resour. Engrg., ASCE,, New York, pp. -.. M. Tawfic, A. Ibrahim & H. Fahmy, Hysteresis sensitive neural network for modeling rating curves, J. Comp. In Civ. Engrg., ASCE (),, pp.-.. H. Maier & G. Dandy., The use of artificial neural networks for the prediction of water quality parameters, Water Resour. Res. (),, pp.-.. N. Sandhu & R. Finch, Emulation of DWRDSM using artificial neural networks and estimation of Sacramento River flow from salinity, Proc., North Am. Water and Envir. Conf., ASCE,, New York, pp.-0.. P. Hutton, et al., Predicting THM formation with artificial neural networks, Proc., North Am. Water and Envir. Conf., ASCE,, New York.. H. Raman & V. Chandramouli., Deriving a general operating policy for reservoirs using neural networks, J. Water resour. Plng and Mgmt., ASCE (),, pp.-. A. Aziz & K. Wong., Neural network approach to the determination of aquifers parameters, Ground Water (),, pp. -.. P. Nayak, Y.R.S. Rao & K.P. Sudheer, Groundwater level forecasting in a shallow aquifer using artificial neural network approach, Water Resources Management, 0, pp.-0. C. Yang, S.O. Prasher & R. Lacroix, Application of artificial neural networks to simulate water-table depth under subirrigation, Can. Water Resour. J., Lethbridge, Canada (),, pp.-. S. Starrett, Y.M. Najjar & J.C. Hill, Neural networks predict pesticide leaching, Proc., Am. Water and Envir. Conf., ASCE,, New York, pp. -. C. Ray & K. Klindworth, Use of artificial neural networks for agricultural chemical assessment of rural private wells, Proc., North Am. Water and Envir. Conf., ASCE,, New York, pp.-.. L. Rogers & F. Dowla, Optimization of groundwater remediation using artificial neural networks with parallel solute transport model, Water Resour. Res. (),, pp. -. S.V.N. Rao, B.S. Thandaveswara, S.M. Bhallamudi & V. Srinivasulu, Optimal Groundwater Management in Deltaic Regions using Simulated Annealing and Neural Networks, Water Resources Management (), 0, pp. 0-. C. Karamperidou, E. Karamperidou & K.L. Katsifarakis Seawater intrusion into the aquifer of Eleftherae-N. Peramos, Kavala, Greece, Proc. Int. Conf. River Basin Management ΙV, 0, pp. -, Kos, Greece.. E. El-Sebakhy, Artificial Neural Networks, Probabilistic Networks, Support Vector Machines, Adaptive-Neuro Fuzzy Systems and Functional Networks. Elsevier Science, 0. S.E. Fahlman, An Empirical Study of Learning Speed in Back-Propagation Networks, Technical report CMU_CS--,. A. Minns & M. Hall, Artificial neural networks as rainfallrunoff models, Hydrologic Sci. (),, pp. -.. ASCE Task Committee on Application of Artificial Neural Networks in Hydrology, Artificial Neural Networks in hydrology, II: Hydrologic Applications, Journal of Hydrologic Engineering :, 00 Χριστίνα Καραμπερίδου Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Δρ ΑΠΘ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Μαργαρίτης Βαφειάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης Καθηγητής ΑΠΘ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

7 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. Tech. Chron. Sci. J. TCG, No Extended Summary Optimization of groundwater resources management by means of artificial neural networks CHRISTINA KARAMPERIDOU Civil Engineer, Ph.D. student, A.U.Th. MARGARITIS VAFEIADIS KONSTANTINOS L. KATSIFARAKIS Associate Professor A.U.Th. Professor A.U.Th. Abstract Seawater intrusion into coastal aquifers is an important problem worldwide, since it renders groundwater unusable for drinking or irrigation. For this reason, the respective scientific literature is very rich. The present paper addresses the issue of training an artificial neural network (ANN) in order to estimate the total volume of salt water that is pumped from a coastal aquifer in Eastern Macedonia, Greece. The ANN used consists of input neurons that represent the wells pumping rate, one hidden layer and a single output neuron that represents the volume of seawater that is pumped from the wells. The network uses the Quickprop Algorithm, a method of speeding back-propagation style training that was developed by Fahlman; the training patterns are derived from numerical flow simulations, by means of a Boundary Element Code. The correlation achieved between expected and estimated values of seawater intrusion, although highly dependent on the training data, encourages further investigation that should include training the ANN with actual field data. The final product, namely a well trained ANN, could be easily used, even by non-specialists, in the study of basin-scale water resource management problems. hydraulics and hydrology, owing to their capacity for pattern recognition and reconstruction of time series. Since the 0s, ANNs have been used successfully for rainfall-runoff modeling, stream flow prediction, groundwater modeling, water resource management, precipitation forecasting, hydrological time series analysis and reconstruction and reservoir network operation. Articles addressing the flow of pollutants in groundwater tables, as well as optimization of groundwater resource management in coastal aquifers by means of artificial neural networks, are also available in the international literature. This paper is an attempt to assess the ability of a backpropagation artificial neural network to estimate the total volume of salt water that is pumped from a coastal aquifer, using pumping rates as input variables. Training patterns are produced through the implementation of a numerical model that combines a boundary element code with a particle tracking scheme.. INTRODUCTION. AREA OF STUDY Artificial neural networks (ANNs) are based on the idea that certain properties of biological neurons can be isolated and used for the creation of a simplified brain which imitates to an extent the computational capacity of a human brain. ANNs do not use mathematical simulations of the phenomena. They try instead to achieve quantitative results, based on similar known cases. Thus, they are particularly useful when mathematical simulation of the physical phenomena is either impossible or too complicated. ANNs have been used extensively to address problems in Submitted: May, 0 Accepted: Sep., 0 The aquifer of Eleftherae, Kavala is situated in the region of Eastern Macedonia, Greece. Pumping from twenty-one existing wells ( research wells and irrigation wells) was taken into account. The aquifer s boundary was simplified and divided into fifty-seven linear boundary elements, each 00m long, as shown in fig.. A boundary condition of constant hydraulic head h=0 was considered for nodes to, which lie on the coastline, while the nodal flow rates were set equal to zero for nodes that lie on the impermeable boundary. Finally, known constant inflow rates were considered for the remaining nodes.

8 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. Tech. Chron. Sci. J. TCG, No. ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ANNs consist of simple interconnected processing units (neurons) that present complex parallel behavior; the latter is determined by the properties of their connections. ANNs use learning algorithms that alter the strength (weights) of these connections, in order to achieve optimal results. Back-propagation ANNs in particular, use supervised learning algorithms, namely they are provided both with input patterns and desired output patterns. Then they calculate the error between estimated and expected output values, and adjust their weights in order to minimize this error. Learning is completed when the Root Mean Squared Error (RMSE) is minimized (eq..). Commonly used back-propagation networks minimize RMSE by using a gradient descent technique. In this article, the network uses the Quickprop algorithm proposed by Fahlman, which encompasses training speeding techniques. The network used in our case consists of an input layer with neurons, which represent the well pumping rates, one hidden layer, and an output layer with one neuron representing the total pumping rate of salt water. The number of hidden neurons was determined by trial and error. Neurons in different layers were fully connected, as shown in fig.. In addition, the result of introducing additional cross-cut connections between the input and output layer was investigated.. TRAINING AND RESULTS Sets with different ranges of input values were used in the training process. As shown in figures to, ANN performance improved, up to a certain point, when the range of input values used in the training sets exceeded that of the control sets. Moreover, as shown in fig., performance definitely improved when well flow-rate values used for training were divided by the logarithm of each well s distance from the coastline, since in this case the ANN was fed additional important information. Finally, as shown in fig., the network achieved very good correlation (.%) between calculated and expected results when a more complex architecture was used, including a -- structure and cross-cut connections between the input and the output layer.. DISCUSSION The first step in determining the ability of ANNs to forecast values in hydrological processes is to determine whether they can efficiently replace the respective simulation models. Of course, a network trained with patterns produced by a classical model cannot exceed its performance. This is the case of the ANN described in this paper, which achieved a satisfactory performance. ANNs are particularly useful in dealing with complex processes that cannot be described adequately by typical simulation models. In our case, the ANN could probably achieve better results if trained with measured field data. Regarding the gain in computational speed and burden, it is negligible in straightforward and simple -in terms of computational requirements- problems. However, ANNs may offer faster responses when multiple realizations that increase computational burden are required, e.g. in time series reconstruction using the Monte Carlo method, or for flow simulations included in the evaluation function of genetic algorithm models. It should be mentioned that, due to their structure and way of function, ANNs generally do not offer a better understanding of the underlying natural processes, since they reduce physics to a set of optimal weights and threshold values. Moreover, their capacity for self-organizing and autonomous function may lead to fallacious results and conclusions; thus, controlling the ANN s output with classical methods is suggested, when applicable. Accordingly, in the case of salt water intrusion, one has to understand the physical phenomenon in order to evaluate training data, choose appropriate network architecture and training algorithms, and decide on the value of the network s output. After proper training, though, an ANN can be considered a robust, fast, and user-friendly tool that can be easily operated by non-specialists in basin-scale water resource management problems. Christina Karamperidou Civil Engineer, Ph.D. Cand. A.U.Th. Department of Civil Engineering, Division of Hydraulics and Environmental Engineering, GR, Thessaloniki, Greece Margaritis Vafeiadis Associate Professor A.U.Th. Department of Civil Engineering, Division of Hydraulics and Environmental Engineering, GR, Thessaloniki, Greece Konstantinos L. Katsifarakis Professor A.U.Th. Department of Civil Engineering, Division of Hydraulics and Environmental Engineering, GR, Thessaloniki, Greece

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.1 Εισαγωγη ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστηματα εφαρμοζονται σε αναπτυξιακα προγραμματα, σε μελετες σχεδιασμου εργων, σε προγραμματα διατηρησης ή προστασιας περιβαλλοντος και υδατικων πορων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση βροχόπτωσης απορροής με τη χρήση της παλινδρόμησης των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης

Προσομοίωση βροχόπτωσης απορροής με τη χρήση της παλινδρόμησης των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης Προσομοίωση βροχόπτωσης απορροής με τη χρήση της παλινδρόμησης των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης Δημήτριος Μπότσης 1, Περικλής Λατινόπουλος 2, Κωνσταντίνος Διαμαντάρας 3 1&2 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE ,.., 1. *, 2. 2. 1, /,. 32, 55134,, opatrikaki@yahoo.gr 2,, &, 54124,, kazakis@geo.auth.gr :,, -,., 133,6 Km 2 -. ( - ) -. - -.., ( ). 23,59 m 2 951,8 m. ( ). - (G.I.S.). - -. 15%, - 12%, 635 mm. ESTIMATION

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Κυβ. Δημήτρης Γιαννουλάτος Αεροπορικές Μεταφορές-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ31 (2004-5) ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ #3 Στόχος Στόχος αυτής της εργασίας είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και ποιο συγκεκριμένα θέματα εκπαίδευσης και υλοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60

Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60 «Η Οδηγία 2000/60 και η Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Έρευνα και Προοπτικές» 16 Μαρτίου 2015, Αθήνα, Αμφιθέατρο YΠΑΠΕΝ Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60 Ανδρέας Ευστρατιάδης, Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υφαλμύρωση Παράκτιων Υδροφορέων

Υφαλμύρωση Παράκτιων Υδροφορέων Υφαλμύρωση Παράκτιων Υδροφορέων Α. Νάνου-Γιάνναρου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ 1 Εισαγωγή Η εκμετάλλευση και διαχείριση των υπόγειων νερών παράκτιων υδροφορέων είναι άμεσα συνδεδεμένη με το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων NETWORKING DAY Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον

FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον Dimitris Poursanidis a, Giorgos Kochilakis a, Nektarios Chrysoulakis a, Vassiliki Varella

Διαβάστε περισσότερα

"Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1

Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1 e e a - grants Iceland liechtenstein norway "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1 Β1.5. Προσομοίωση των υπόγειων υδάτων στο Νομό Ροδόπης με τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική

Βιογραφικό Σημείωμα. Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική Βιογραφικό Σημείωμα Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Δημητρακάκη 41 Χανιά, 73100 Tηλέφωνο: 28210 37793 Κινητό: 6937733274

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE3 ENV/GR/217 Task 4.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων 1.1. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή Ο όρος (Operations Research) χρησιµοποιείται ευρέως για να περιγράψει την επιστήµη που ασχολείται µε τη βελτιστοποίηση (optimization) της απόδοσης ενός συστήµατος (Τσαντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

To SIMULINK του Matlab

To SIMULINK του Matlab ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΘ. Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ Χ. ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΣ Τ.Θ. 472 54 124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μάθημα: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα