Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο. (Άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Κ.η.Β.) ηελ Αζήλα ζήκεξα, 29 Απξηιίνπ 2010, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9.10, ζπλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο. (Άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Κ.η.Β.) ηελ Αζήλα ζήκεξα, 29 Απξηιίνπ 2010, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9.10, ζπλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα"

Transcript

1 ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΓ - ΤΝΟΓΟ Α ΓΙΑΡΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΑΓΙΟΡΘΩΣΑ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο (Άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Κ.η.Β.) ηελ Αζήλα ζήκεξα, 29 Απξηιίνπ 2010, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9.10, ζπλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα Γεξνπζίαο, ε Γηαξθήο Δπηηξνπή Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ, ππό ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, θπξίνπ Γεσξγίνπ Νηθεηηάδε, κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: «πλέρηζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη εμέηαζεο ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ «Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζηέξσζε θαλόλσλ αμηνιόγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». (Αθξόαζε εμσθνηλνβνπιεπηηθώλ πξνζώπσλ - 2 ε ζπλεδξίαζε). ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ ε Τπνπξγόο θαη ε Τθππνπξγόο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, θπξία Άλλα Γηακαληνπνύινπ θαη θπξία Παξαζθεπή (Έθε) Υξηζηνθηινπνύινπ, θαζώο θαη αξκόδηνη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο. O Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, αθνύ δηαπίζησζε ηελ ύπαξμε απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη έθαλε ηελ α αλάγλσζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο. Παξόληεο ήηαλ νη Βνπιεπηέο θ.θ.: ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ (Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Μπξάηεο. ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ (Πξόεδξνο ηεο ΓΟΔ): Θα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ θύξηε Πξόεδξε γηα ηελ πξόζθιεζε λα παξεπξεζνύκε ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ. Θα ήζεια λα μεθηλήζσ από ηελ αγσλία ηεο θπξίαο Γηαλλαθά γηα ην ζρνιείν θαη γηα ηα παηδηά. Η δηθή καο αγσλία είλαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία ην επηέκβξην. Δζείο σο εζληθή αληηπξνζσπεία, αιιά θαη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο αιιά θαη ε Κπβέξλεζε ζα πξέπεη λα καο πείηε πώο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία ην επηέκβξην κε ιηγόηεξν πξνζσπηθό. Πώο ζα θάλνπλ πξάμε νη

2 εθπαηδεπηηθνί ηα νξάκαηά ηνπο γηα ην λέν ζρνιείν πνπ εηζεγείηαη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο όηαλ ζην παξόλ λνκνζρέδην πνπ κηιάεη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, απηό πνπ γίλεηαη επί έμη κήλεο ηώξα είλαη λα ζηνρνπνηείηαη ν εθπαηδεπηηθόο ν νπνίνο γηαηί κεηαηίζεηαη, γηαηί κεηαθηλείηαη, γηαηί απνζπάηαη, γηαηί πξέπεη λα δήζεη κε επξώ, γηαηί όηαλ ε γπλαίθα ηνπ είλαη ζηνλ Έβξν θαη ν ίδηνο είλαη ζηελ Κξήηε γηαηί δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί, ηηκσξώληαο ηνλ κε ηξία ρξόληα ππνρξεσηηθή παξακνλή; Κπξία Γηαλλαθά, γηα έλαλ εθπαηδεπηηθό πνπ ην 2006 έθαλε 42 κέξεο απεξγία γηα 105 επξώ, ηα νπνία πήξε ζε ηέζζεξα ρξόληα θαη ηα νπνία ν θ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη ε Κπβέξλεζε κε κηα απόθαζε πεξηέθνςε, κε κηα δηάηαμε λόκνπ, ηα 55 επξώ. Δκείο είκαζηε δάζθαινη θαη δνύκε από ηνλ κηζζό καο, θπξία Γηαλλαθά θαη γηα λα θάλνπκε ηελ δνπιεηά καο δε ζέινπκε θάζε κέξα λα καο ιέλε πόζν δελ είκαζηε θαινί. Δγώ είκαη ππεξήθαλνο, θύξηε Γεκαξά, γηα ηνλ ρώξν πνπ εθπξνζσπώ θαη ηα ζρνιεία ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ ράξε ζην θηιόηηκν ησλ δαζθάισλ. ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΑΡΑ: Γελ πξέπεη λα γίλνληαη πξνζσπηθέο αλαθνξέο. ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ (Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δίλαη δηαδηθαζηηθή ε παξέκβαζή ζαο. ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ: Με ελόριεζε ν ηόλνο ησλ εξσηήζεσλ πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο ΟΛΜΔ ην όηη δελ έρνπκε δήζελ αγσλία γηα ηα παηδηά ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. αο πιεξνθνξώ ινηπόλ, όηη εκείο σο δάζθαινη όρη κόλν έρνπκε αγσλία θαη ηδηαίηεξε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κε ην παηδί θαη ηνλ γνληό γηαηί είκαζηε πέληε σο επηά ώξεο ηελ εκέξα καδί ηνπ πέληε κέξεο ηελ βδνκάδα, ελληά κήλεο ην ρξόλν αιιά έρνπκε ζπλείδεζε ηνπ ξόινπ θαη ηεο απνζηνιήο καο θαη δελ επηηξέπσ ζε θαλέλαλ λα ην ακθηζβεηεί. πλερίδνληαο, έιεγα όηη δώζακε έλαλ αγώλα 42 εκεξώλ θαη δελ είδα ηελ επαηζζεζία ηεο Κπβέξλεζεο απέλαληη ζε απηό. Ξέξεηε δνύκε κε επξώ ην κήλα θαη από ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην ληώζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί όηη βάιινληαη. Φηαίλε απηνί γηαηί είλαη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί, θηαίλε απηνί γηα ηηο απνζπάζεηο, θηαίλε απηνί γηα ηελ κεηάζεζε. Γειαδή ε θηλεηηθόηεηα ησλ κεηαζέζεσλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θέηνο ήηαλ ην 4%, από ηνπο 84 ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνύο κεηαθηλήζεθαλ Αμίδεη απηόλ ηνλ θόπν γηα λα ππνρξεώζνπκε όινπο λα θάζνληαη δύν ρξόληα ζηε ζέζε ηνπο θαη εγώ ξσηώ όηαλ νη κεηαβνιέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γίλνληαη ηνλ Ινύλην πνην πξόβιεκα δεκηνπξγείηαη ηνλ επηέκβξην, αλ κεηαθηλεζεί έλαο εθπαηδεπηηθόο θαη πάεη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ή είλαη θαιύηεξα λα είλαη ν έλαο ζηνλ Έβξν θαη ν άιινο ζηελ Κξήηε θαη λα ζπλαληώληαη ηα ζαββαηνθύξηαθα γηα λα βξεζνύλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο; Γε λνκίδσ όηη έηζη είλαη ν ρξόλνο κε ηηο δηαθνπέο θαη ζα έξζσ ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία.

3 Αιήζεηα, θύξηνη Βνπιεπηέο, εζείο πνπ λνκνζεηείηε είλαη επλνκνύκελε πνιηηεία όηαλ από ην 1998 κέρξη ζήκεξα αιιάδεη ηέζζεξηο θνξέο ην ζύζηεκα πξνζιήςεσλ; Σν 1998 ν Γεξάζηκνο Αξζέλεο θαηήξγεζε ηελ επεηεξίδα, ην 2002 ν θ. Δπζπκίνπ επαλέθεξε έλα κέξνο ηεο επεηεξίδαο, ην 2004 ηζνξξνπήζακε ζην 60% - 40% θαη ην 2010 μαλαλνκνζεηνύκε. Μαο ξώηεζαλ ρηιηάδεο γνλείο: λα πάλε ηα παηδηά καο ζηα παηδαγσγηθά; Να πάλε ηνπο είπακε, γηαηί έρεη κεγάιε απνξξνθεηηθόηεηα. Καη ήμεξαλ ηηο δηαδηθαζίεο. Δίλαη ινγηθό θαη ζπκίδεη ρώξα ηεο ΔΔ; ε πνηα άιιε ρώξα γίλεηαη απηό, ζε 12 ρξόληα λα αιιάδεη 4 θνξέο ην ζύζηεκα πξνζιήςεσλ; Καη επεηδή κηινύκε γηα αιιαγέο, επαλεξρόκαζηε ηώξα, ζε ό,ηη αθνξά 100% ΑΔΠ, γηαηί ΑΔΠ ππήξρε ζηελ εθπαίδεπζε, ζην λ. 2525/97 ηνπ θ. Αξζέλε ζε ό,ηη αθνξά ηξία ζεκεία. Σν πξώην είλαη νη πξνζιήςεηο, ην δεύηεξν ην πηζηνπνηεηηθό παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη ην ηξίην ν δόθηκνο εθπαηδεπηηθόο. Γηαηί ηόζνο ζόξπβνο γηα ηέηνηα δεηήκαηα; ε ό,ηη αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ηελ νπνία επηθαιείζζε μαλά είλαη λνκνζεηεκέλε ζην λ Ρσηώ, ινηπόλ, ζ απηήλ ηελ πεξίνδν πνπ ν εθπαηδεπηηθόο αηζζάλεηαη έηζη ζηα ζρνιεία κε 5 ρηιηάδεο αλαπιεξσηέο θαη πεξίκελαλ λα δηνξηζζνύλ, ην πξώην ζέκα ήηαλ ην πώο ζα αιιάμνπκε ην ζύζηεκα πξνζιήςεσλ πνπ δεκηνπξγεί έηζη θαη αιιηώο εληάζεηο ή λα δνύκε πώο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία ηνλ επηέκβξε; Καη έξρνκαη ζηηο απνζπάζεηο. Θα πσ όηη είλαη κεγάιν ςέκα όηη 18 ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνί είλαη εθηόο ζρνιείσλ. Δμ απηώλ νη 12 ρηιηάδεο είλαη ζηα ζρνιεία. Απιά άιιαμαλ ζρνιείν, πήξαλ απόζπαζε λα βξνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, γηα ιόγνπο πγείαο, πξάγκα πνπ θαη εζείο ζαλ Βνπιεπηέο πνιιέο θνξέο επηθνηλσλείηε κε ηνπο αηξεηνύο εθπξνζώπνπο καο θαη δεηάηε λα απνζπαζζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην θαιό ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη θαιά θάλεηε. ινο ν ζόξπβνο γηλόηαλ γηα ηηο απνζπάζεηο ζηα γξαθεία, ζηνπο Οξγαληζκνύο θαη νπνπδήπνηε αιινύ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη έμσ από ηελ εθπαίδεπζε είλαη 2385 ζε ό,ηη αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ση αιιάδεη θέηνο ινηπόλ; Η εγθύθιηνο ησλ απνζπάζεσλ πνπ βγήθε από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη αθξηβώο ε ίδηα. Ξέξεηε πνηνη θάλνπλ ηηο απνζπάζεηο θαη πνηνη λνκνζεηήζαλε λα παίξλνπλ ηα κόξηα από ηηο νξγαληθέο ζέζεηο; Θπκεζείηε ηνλ λ.2986/2002. Θπκεζείηε πνηνο πήξε ηηο απνζπάζεηο από ηα θεληξηθά ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα εθπαηδεπηηθώλ θαη ηηο πήγε ζηνλ Τπνπξγό Παηδείαο. Σίπνηα δελ αιιάδεη ζε απηό θύξηνη Βνπιεπηέο. Σηο απνζπάζεηο ζηα παλεπηζηήκηα, ζηα γξαθεία, ζηα ΙΔΚ, ζηνπο θνξείο θαη πάιη ζα ηηο θάλεη ν Τπνπξγόο Παηδείαο. Γειαδή, ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ εθάζηνηε Τπνπξγό Παηδείαο λα ξνπζθεηνινγεί. Δκείο έρνπκε δεηήζεη εδώ θαη 10 ρξόληα

4 όιεο νη απνζπάζεηο, γηα λα ππάξρεη δηαθάλεηα, λα είλαη ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζην ΚΤΠΔ θαη ζην ΚΤΓΔ. Ούηε θαλ απηό δελ θάλεη ην παξόλ λνκνζρέδην. Γελ θαηάιαβα γηαηί απηό δελ γίλεηαη πξάμε γηα λα έρνπλ δηαθάλεηα όπνπ πεγαίλνπλ. Έρσ θέξεη καδί κνπ ηα πξαθηηθά ηεο ΠΓΔ. Δκείο ζπκκεηείρακε ζηνλ εζληθό δηάινγν γηα ηελ παηδεία, θαηαζέζακε πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ νκόθσλα απνδεθηέο. Γηα ην δόθηκν εθπαηδεπηηθό ζα ζαο πσ ηελ άπνςή καο. ηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα ηώξα κπαίλεη έλαο καζεηήο κε 19 ρηιηάδεο κόξηα. Απηόο ν λένο άλζξσπνο παίξλεη ην πηπρίν ηνπ, αμηνινγείηαη γη απηό. Γίλεη εμεηάζεηο ζηνλ ΑΔΠ αμηνινγείηαη θαη γη απηό. Λέεη ε πξόηαζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο όηη ζα παξαθνινπζεί επηκόξθσζε πνπ ζα πηζηνπνηείηαη πάιη. Λέεη μαλά όηη ζα έρεη ηνλ κέληνξα θαη δύν αμηνινγεηέο αθόκε. Γειαδή πξηλ από ην 1997 πνπ ππήξρε ε επεηεξίδα νη δάζθαινί ζαο δελ ήηαλ θαινί; Γειαδή γηα λα θηηάμνπκε ηνλ θαιό εθπαηδεπηηθό πξέπεη λα ηνλ αμηνινγήζνπκε έμη θνξέο, γηα λα ηνλ κνληκνπνηήζνπκε ζηε δηεηία ηνπ; Γηαηί δελ πηνζεηείηαη ηελ δηθή καο πξόηαζε πνπ έγηλε νκόθσλα δεθηή θαη ιέεη όηαλ δηνξηζζεί έλαο λένο άλζξσπνο επεηδή δελ γλσξίδεη ηα ηνπ ζρνιείνπ, έλαλ ρξόλν λα έρεη εηζαγσγηθή επηκόξθσζε, δειαδή λα πεγαίλεη ζε έλα ζρνιείν δίπια ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο λα καζαίλεη όινπο ηνπο ηύπνπο ζρνιείσλ, ζηελ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, ζηα ζρνιεία πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα κε καζεηέο πνπ έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη λα ιύλεηαη ην δήηεκα κε απηόλ ηνλ ηξόπν; Γίλεηαη κηα ξύζκηζε γηα ηελ εηδηθή αγσγή. Φηαίλε νη ζπλάδειθνί καο πνπ έρνπλ ελλέα ρξόληα αλαπιεξσηέο θαη όρη ν λνκνζέηεο πνπ δελ πξόβιεςε ξύζκηζε ζηνλ ΑΔΠ; Ωο ηώξα παξαθαινύζακε ηελ πξνεγνύκελε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο από ην 2003 λα ιύζεη απηό ην δήηεκα. Έξρεηαη κηα ξύζκηζε ηώξα πνπ είλαη κηζή. Λέεη ζε έλαλ από ηνπο επόκελνπο δηαγσληζκνύο ρσξίο λα ιέεη πόηε ή ηη ζα γίλεη κε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο γηα λα βξνπλ κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά. Κύξηνη Βνπιεπηέο, ππάξρνπλ ζπκβνύιηα επηινγήο. Μεηώλεηαη ε ζπλέληεπμε θαη βαζκνινγείηαη θαηά ηελ επηινγή ζηειερώλ. Απηό είλαη έλα βήκα. Γελ είλαη όκσο νξζό λα επηιέγεη ν εθάζηνηε Τπνπξγόο Παηδείαο ην πνηνη ζα θάλνπλ ηελ επηινγή δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Γειαδή, ην ΠΤΠΔ Δπξπηαλίαο ζα βάδεη ζην ζπκβνύιην επηινγήο έλαλ ζρνιηθό ζύκβνπιν θαη έλαλ Γηεπζπληή ζρνιείνπ ν Τπνπξγόο Παηδείαο από ηελ Αζήλα. Καη κεηά κηιάκε γηα απνθέληξσζε. Ή ζην ΑΠΤΠΔ Κξήηεο λα βάδνπκε έλαλ εθπξόζσπν ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ, έλαλ ζρνιηθό ζύκβνπιν θαη έλαλ Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο γηα λα επηιέμνπλ ηξεηο πξντζηακέλνπο γξαθείσλ. Δπηιέγνληαη νη πξντζηάκελνη ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν αιιά ε Τπνπξγόο Παηδείαο από ην θέληξν νξίδεη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο όρη κόλν ζηελ πεξηθέξεηα αιιά θαη ζην λνκό. Καη κνπ ιέηε όηη θάλνπκε ηνκή. Ση ηνκή θάλνπκε;

5 ζνλ αθνξά ηελ ηξηεηή παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζα ζαο αλαθέξσ θάπνηα πξάγκαηα από κηα επηζηνιή πνπ έζηεηιε κηα ζπλάδειθνο γηα λα ηε δηαβάζσ ζήκεξα ζηελ Δπηηξνπή. Λέεη όηη ν ζύδπγνο ηεο έρεη πεηύρεη ηξείο θνξέο ζην δηαγσληζκό ηνπ ΑΔΠ ην 2000,2002,2004 θαη βξίζθεηαη ζε έλα λεζί ηνπ Αηγαίνπ, ζε δπζπξόζηηε πεξηνρή επί ηξία ρξόληα σο αλαπιεξσηήο. Σελ επόκελε ρξνληά πνπ δηνξηζηεί κόληκα, ζύκθσλα κε ηε ξύζκηζε, ππνρξεώλεηαη λα κείλεη ηξία επηπιένλ ρξόληα ππνρξεσηηθά ζηε πεξηνρή ηνπ πξώηνπ δηνξηζκνύ πνπ κπνξεί λα είλαη ζε άιιε πεξηνρή. Απηό είλαη ινγηθό; Γηαηί δελ πηνζεηείηαη ε πξόηαζε καο πνπ ιέεη όηη αλαγλσξίδνπκε ηε ζπνπδαηόηεηα παξακνλήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην ίδην ζρνιείν θαη απηό κέρξη ζήκεξα ζπκβαίλεη ζε πνιύ πςειό πνζνζηό. Καλνληθά, ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζα έπξεπε λα έρεη κηα κειέηε πνπ λα ιέεη πόζνη εθπαηδεπηηθνί κέλνπλ ζην ίδην ζρνιείν, γηα δύν, ηξία ή θαη πεξηζζόηεξα ρξόληα. Πξνζσπηθά ην αλαγλσξίδσ, όκσο απηό δε γίλεηαη ηηκσξεηηθά θαη κε επηβνιή. Δίπακε ζηελ Τπνπξγό Παηδείαο θαη ην δεηάκε ζήκεξα, λα θάλεη κηα ξύζκηζε κε παξνρή θηλήηξσλ, όρη νηθνλνκηθώλ. Απηή ε ξύζκηζε λα ιέεη όηη ζπλήζσο έρνπκε εθπαηδεπηηθνύο από ηε Βόξεηα Διιάδα ζηε Νόηηα Διιάδα θαη ελδηαθέξνληαη λα πάλε ζην ηόπν ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπο. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο λα ζεζπίζεη θάηη πνπ λα αθνξά όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαη ηνπο , όηη δειαδή όπνηνο κέλεη έλα ρξόλν ζε έλα ζρνιείν παίξλεη παξαδείγκαηνο ράξηλ 10 κόξηα. Αλ κείλεη δεύηεξν ρξόλν ζην ίδην ζρνιείν ζα πάξεη 20 κόξηα. Αλ κείλεη θαη ηξίην ρξόλν, ζα πάξεη 30 κόξηα. Θα έρεη ζπλ 30, ζπλνιηθά 60 γηα ηε κεηάζεζή ηνπ. Απηό είλαη έλα θίλεηξν πνπ δελ θνζηίδεη ηίπνηε. Ση ζα πεηύρεη ην λνκνζρέδην αλ 900 δάζθαινη πάλε ζε 60 λνκνύο ηεο ρώξαο, ζε ό,ηη αθνξά ηε ζηόρεπζε λα κείλνπλ ζην ίδην ζρνιείν, εθόζνλ νη κεηαθηλνύληαη; Με 15 πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε λνκό ζα ιύζνπκε ην δήηεκα ηεο ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ζρνιεία; Ή κε ην θίλεηξν λα δώζνπκε κόξηα ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο; Γηαηί ιέηε όηη δελ έρνπκε αμηόινγεο πξνηάζεηο θαη πξέπεη νπσζδήπνηε ν άιινο λα λνηώζεη όηη ηηκσξείηαη; Κύξηε Παληνύια, γλσξίδεηαη σο κέινο ηεο ΟΛΜΔ παιηά, όηη κέρξη ην 1992 είρακε ηε δηεηή παξακνλή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ νξγαληθή ζέζε. Γη απηό κηιάκε γηα ρεηξόηεξεο ξπζκίζεηο, ελώ πξνέβιεπε κόλν γηα ηνπο λενδηόξηζηνπο, βάδεη δύν ρξόληα θαη ζηνπο κόληκνπο ηηκσξηηηθά λα κέλνπλ ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε. Γηα πην ιόγν δελ ηνπ δίλεη θίλεηξα; Σν θαηαξγήζακε ην 1982 θαη έξρεηαη ηώξα μαλά απηό ην λνκνζρέδην θαη ην νξηνζεηεί. Γη απηό ην ιόγν κηιώ γηα θιίκα ζηα ζρνιεία. Νε κελ κπνξεί ε Τπνπξγόο Παηδείαο κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο λα πείζεη έλα κέξνο ηεο θνηλσλίαο, αιιά λα μέξεηε όηη δελ πείζεη θαζόινπ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη είλαη εμνξγηζκέλνη από απηά πνπ ζπκβαίλνπλ θαη λνηώζνπλ όηη θαλέλαο δελ ηνπο πεξηβάιεη κε ηελ εκπηζηνζύλε πνπ πξέπεη γηα λα επηηειέζνπλ ην έξγν

6 ηνπο. Απηό κε εμνπζηνδόηεζαλ λα ζαο πσ θαη παξαθαιώ λα ην ιάβεηε ζνβαξά ππ όςηλ ζαο. Με ηηκσξεηηθέο δηαηάμεηο δελ δεκηνπξγείηαη εκπηζηνζύλε ζηα ζρνιεία. ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ( Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο) : Σν ιόγν έρεη ε θ. νθία Γηαλλαθά. ΟΦΗΑ ΓΗΑΝΝΑΚΑ: Γελ ζα αλαθεξζώ επί πξνζσπηθνύ ζηνλ θ.μπξάηε. Αλ ην έθαλα, ζα αλαθεξόκνπλ ζηα πςειόηεξα πνζνζηά θόζηνπο αλά καζεηή ζηελ Διιάδα κε ηνπο αξλεηηθόηεξνπο δείθηεο πνπ ππάξρνπλ σο πξν ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία. Άθνπζα ηνλ ζπλδηθαιηζηηθό ζαο ιόγν θαη είρα πξαγκαηηθά ηελ εληύπσζε, θύξηε Μπξάηε, όηη αλαθέξεζηε ζε θάπνηα ΓΔΚΟ. Μηιάηε ζπλδηθαιηζηηθά ζαλ λα βξίζθεζηε ζηε ΓΔΖ ή ζηνλ ΟΣΔ παιηόηεξα ίζσο θαη δελ αλαθέξεζηε θαζόινπ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη ζηνλ καζεηή. Μηιάηε γηα ηηκσξία θαη πώο ζα επαλαζπλδέζνπκε ηνπο γνλείο πνπ ν έλαο είλαη ζηε Κνδάλε θαη ν άιινο ζε λεζί. Πώο ζα εγθαηαιείςεη ν εθπαηδεπηηθόο ηα παηδηά ηνπ. Σελ ηάμε ηνπ πώο ζα ηελ εγθαηαιείςεη; Ο καζεηήο είλαη γηα ζαο κηα έλλνηα; ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ( Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο) : Σν ιόγν έρεη ν θ. Μόζηαινο. ΖΛΗΑ ΜΟΗΑΛΟ : Δίπαηε όηη θάπνηνο ρξεηάδεηαη κόξηα γηα λα εηζαρζεί ζηηο παηδαγσγηθέο ζρόιεο ησλ παλεπηζηεκίσλ. Αλαθεξζήθαηε ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη πξέπεη λα εμεηαζηεί θάπνηνο γηα λα πάξεη πηπρίν, λα πεξάζεη από ηηο δηαδηθαζίεο ΑΔΠ. Αλαξσηεζήθαηε γηα πνηνλ ιόγν ζα πξέπεη λα ππάξρεη πεξεηαίξσ αμηνιόγεζε. Δπνκέλσο, ζεσξείηε όηη θάπνηνο πνπ κπαίλεη ζηα 25 ή ζηα 27 ηνπ ρξόληα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 15 ή 20 ρξόληα κεηά έρεη ηελ επάξθεηα λα ππεξαζπίδεηαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαη ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηώλ. Γειαδή, ην παίξλεηε σο δεδνκέλν. Με βάζε πνηα ινγηθή ην παίξλεηε σο δεδνκέλν; Μπνξνύκε λα εκπηζηεπηνύκε ηελ αλζξώπηλε δηαδηθαζία από κόλε ηεο, νύησο ώζηε λα έρνπκε εγγύεζε ηεο δεκόζηαο παξνπζίαο θαη ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. Δπεηδή αλαθεξζήθαηε ζην ΑΔΠ πνιύ ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηνηρεία ζηηο ηειεπηαίεο δηαδηθαζίεο δείρλνπλ όηη κόλν 69 δάζθαινη πέηπραλ από ηνπο 3247 πνπ έδσζαλ εμεηάζεηο. Ηζρύεη απηό ην δεδνκέλν ή όρη; ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ( Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο) : Σν ιόγν έρεη ν θ. Βαγησλάο. ΓΔΩΡΓΗΟ ΒΑΓΗΩΝΑ : Κύξηε Μπξάηε, κε εληππσζηάζαηε, κηιήζαηε γηα εθπαηδεπηηθνύο ή δαζθάινπο; ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ(Πξόεδξνο ηεο ΓΟΔ) : Μίιεζα γηα εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γελ ην είπα εγώ, αιιά ην δήισζε ε Τπνπξγόο Παηδείαο επίζεκα. ΓΔΩΡΓΗΟ ΒΑΓΗΩΝΑ : Από ην 1998 κέρξη ην 2010 είζαζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ην ζύζηεκα πξνζιήςεσλ; Τπάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί εθηόο ζρνιείσλ.

7 ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ(Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ) : Τπάξρεη απάληεζε ζηε Βνπιή κε όια ηα ζηνηρεία. ΓΔΩΡΓΗΟ ΒΑΓΗΩΝΑ : Όηαλ ιέηε γηα 2385 εθπαηδεπηηθνύο εθηόο αηζνύζεο, ελλνείηε κόλν δαζθάινπο ή θαη θαζεγεηέο; Ζ επηινγή πξντζηακέλσλ κε ην ζύζηεκα πνπ επηθξαηνύζε κέρξη ζήκεξα είλαη αδηαθαλέο; ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ( Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο) : Σν ιόγν έρεη ν θ. Γεσξγηάδεο. ΠΤΡΗΓΩΝ-ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ : Κύξηε Μπξάηε, επεηδή αλαθεξζήθαηε ζην 1982 θαη ζηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ηόηε, ζεσξείηε όηη ηα παηδηά καο κάζαηλαλ θαιύηεξα γξάκκαηα κέρξη ην 1982 ή βγαίλνπλ πην κνξθσκέλα ζήκεξα; Έρνληαο θαη ηελ εκπεηξία παηδηώλ πνπ ηειεηώλνπλ ην ζρνιείν, παξαηεξώ όηη θάζε ρξόλν είλαη πεξηζζόηεξν αγξάκκαηα παξά πνηέ. Ση πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα είλαη ηα παηδηά καο πην κνξθσκέλα; Σα ππόινηπα ζπλδηθαιηζηηθά καο είλαη κελ πνιύ ελδηαθέξνληα, αιιά πξώηα κε ελδηαθέξεη λα κνπ πείηε ηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα πάςνπλ ηα παηδηά καο ρσξίο λα γλσξίδνπλ ειιεληθά, λα είλαη ηα γξαπηά ηνπο γεκάηα νξζνγξαθηθά ιάζε θαη αζπληαμίεο, έρνληαο θηηάμεη ηελ πην αγξάκκαηνη γεληά Διιήλσλ από ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Γεύηεξν εξώηεκα. Αθνύ θζάζεη, ινηπόλ, κεηά ηηο έμη θνξέο, πηζηεύεηε όηη όιε ηελ ππόινηπε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, πξέπεη λα είλαη αλεμέιεγθηνο; Γελ πξέπεη λα αμηνινγεζεί μαλά; Γειαδή, δελ πξέπεη λα ππάξρεη θαλέλα ζύζηεκα παξαθνινπζήζεσο ηεο επηδόζεώο ηνπ κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ βίνπ; Ή ρσξίο όξνπο δέρεζηε όηη όινη νη ζπλάδειθνί ζαο είλαη εμαίξεηνη; Δξώηεκα ηξίην. Αλαθεξζήθαηε ζηνπο λόκνπο Αξζέλε, λα ζαο πσ, επεηδή εγώ είκαη επηρεηξεκαηίαο θαη κόλν ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα έρσ ππνζηεί 17 δηαθνξεηηθά θνξνινγηθά λνκνζρέδηα, άξα, δε είζηε ζε κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία, είζηε ζηελ ίδηα ρώξα πνπ δνύκε όινη. Σν ιέσ γηα λα κε θαλεί πσο ππάξρεη θάπνηα εκπάζεηα πξνο ηελ παηδεία. Θα ήζεια λα πσ ην εμήο : Δζείο κε ηελ εκπεηξία πνπ έρεηε, ζεσξείηε θαιύηεξε δηαδηθαζία πνπ έρεη εηζάγεη ν λόκνο Αξζέλε ην ή θαιύηεξε δηαδηθαζία πνπ έρεη εηζαρζεί από ηνλ θ. Δπζπκίνπ ή από ηελ θπξία Γηαλλάθνπ; Γειαδή, ε εκπεηξία ηη έδεημε; Όηη σθειήζεθε ε παηδεία από ηηο αιιαγέο ηνπ ηόηε λόκνπ Αξζέλε ή έπαζε δεκηά; ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ (Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο) : Σν ιόγν έρεη ε θπξία Ηαηξίδε. ΣΑΜΠΗΚΑ (ΜΗΚΑ) ΗΑΣΡΗΓΖ : Καηάγνκαη από ην λνκό Γσδεθαλήζσλ θαη πξάγκαηη, ζέισ λα ζαο πσ, όηη ε ηξηεηήο παξακνλή θάησ ζηα Γσδεθάλεζα θαη ζε όινπο ηνπο αθξίηεο Έιιελεο, είρε γίλεη απνδεθηή πνιύ ζεηηθά. Γηόηη αληηκεησπίδνπκε απηό ην δήηεκα παξακνλήο πνιιώλ επαγγεικαηηθώλ θιάδσλ, αιιά θαη επηζηεκόλσλ γεληθόηεξα, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ παηδεία θαη ηελ πγεία ζπγθεθξηκέλα, επεηδή αθξηβώο δελ ζέινπλ λα

8 παξακείλνπλ ζηηο αθξηηηθέο απηέο πεξηνρέο. Δζείο ζίγνπξα έρεηε ηα δηθά ζαο επηρεηξήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη ε 3εηήο απηή παξακνλή. Αλ ε θπξία Τπνπξγόο θαηαζέηεη ηε δηθή ζαο ηελ πξόηαζε, πξνθεηκέλνπ ην πξώην έηνο λα είλαη 10 κόξηα θαη λα δηπιαζηάδνληαη ή λα ηξηπιαζηάδνληαη κε ην θάζε έηνο παξακνλήο. Αλ θάπνηνο εθπαηδεπηηθόο ζειήζεη λα πάξεη απηή ηε κνξηνδόηεζε από άιια ζρνιεία θαη από άιιεο πεξηνρέο, ρσξίο λα επηδηώθεη ηόζν άκεζα ηελ αλέιημε ή ηελ εμέιημε ησλ κνξίσλ ηνπ. Έηζη, ηα λεζηά καο θαη νη αθξηηηθέο πεξηνρέο δελ ζα αληηκεησπίδνπλ πάιη ην ίδην δήηεκα; Γειαδή, ζα πξέπεη λα βξνύκε κηα ρξπζή ηνκή ζ απηό ην ζέκα, δηόηη ηόζν θαη εζείο ζέιεηε λα είζηε ζηηο δηθέο ζαο πεξηνρέο θαη ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ζαο, αιιά θαη εκείο εθεί θάησ, ζαο πιεξνθνξώ όηη έρνπκε πνιύ κεγάιν πξόβιεκα θαη ηα παηδηά καο, ηα παηδηά όιεο ηεο Διιάδαο, έρνπλ θαη πξέπεη λα έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα. ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ (Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο) : Σν ιόγν έρεη ν θ. Λπθνπξέληδνο. ΑΝΓΡΔΑ ΛΤΚΟΤΡΔΝΣΕΟ : Πνιύ ζύληνκα δύν παξαηεξήζεηο. Πξώηνλ, θύξηε Πξόεδξε, γλσξίδεηε όηη έρνπκε εθθξάζεη ηελ εκπηζηνζύλε καο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, αιιά θαη ηελ ππεξεθάλεηα καο γηα ην έξγν ην νπνίν παξάγνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ παηξίδα. Από απηό, όκσο, κέρξη λα καο θαηεγνξείηαη όηη δελ ζηεξίδνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λνκίδσ όηη ππάξρεη κηα πνιύ κεγάιε απόζηαζε θαη είλαη άδηθε απηή ε αμηνιόγεζε. Γεύηεξνλ, ππάξρεη κηα αληίιεςε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, όηη ην θξάηνο είλαη ηδησηηθή ππόζεζε ηνπ θαζελόο δεκνζίνπ ππαιιήινπ, θξαηηθνύ ιεηηνπξγνύ. Απηή ε αληίιεςε από εκέλα δελ γίλεηαη δεθηή θαη δελ γίλεηαη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζηε Βνπιή. Ο θξαηηθόο ιεηηνπξγόο θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ηελ παηξίδα από ηελ ώξα πνπ δέρεηαη λα είλαη δεκόζηνο ππάιιεινο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνλ ρξεηάδεηαη. Γύν ζύληνκεο εξσηήζεηο, απηέο πνπ έθαλα θαη πξνεγνύκελα ζηελ ΟΛΜΔ. Πξώηνλ, πσο εζείο βιέπεηε λα ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ε αμηνιόγεζε; Γεύηεξνλ, επεηδή είρακε πνιιέο ζπδεηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ ζην Τπνπξγείν θαη κάιηζηα, είραηε ρξεζηκνπνηήζεη κηα θξάζε κνπ κε άδηθν ηξόπν, λα κνπ πείηε, ινηπόλ, εάλ ηα θξηηήξηα θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηινγή ησλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο, ζήκεξα, δελ ππεξεηνύλ ηνλ θνκκαηηζκό, όπσο καο θαηεγνξνύζαηε θαηά ην παξειζόλ, αιιά, πξάγκαηη, πξνάγνπλ ηελ αμηνθξαηηθή επηινγή ησλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο; ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ (Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο) : Σν ιόγν έρεη ν θ. Παληνύιαο. ΜΗΥΑΖΛ ΠΑΝΣΟΤΛΑ (Δηζεγεηήο ηεο Πιεηνςεθίαο) : ηε ζπλέρεηα ηεο εξώηεζεο ηνπ θ. Μόζηαινπ, ζέισ λα κνπ πείηε ζηνλ ηειεπηαίν δηαγσληζκό ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα ηελ πξσηνβάζκηα πνηνο ήηαλ ν αξηζκόο, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ηειεπηαίνπ δηαγσληζκνύ ηνπ ΑΔΠ θαη πνην ήηαλ ην πνζνζηό ησλ επηηπρόλησλ;

9 Γεύηεξνλ, κηιήζαηε θαη εζείο θαη ε ΟΛΜΔ γηα ηελ αμηνιόγεζε, ηηο ζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ πνπ ππάξρνπλ. Μπνξείηε λα κνπ πείηε γηα πνην ιόγν κέρξη ηώξα, θακία δηαδηθαζία από απηά πνπ λνκνζεηήζεθαλ, θαιώο ή θαθώο, δελ πινπνηήζεθε ζην ζρνιείν. Μπνξείηε λα κνπ πείηε; Απεπζπλόκελνο ζε εζάο θαη ζηελ ΟΛΜΔ πνπ δελ κπόξεζα λα ξσηήζσ, κπνξείηε λα θαηαζέζεηε κέρξη ην απόγεπκα ζην πξνεδξείν ηεο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ θαη λα καο ην κνηξάζνπλ, ηηο ηειεπηαίεο νινθιεξσκέλεο ζέζεηο ζαο πεξί ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ; Να ην θαηαζέζεηε. Σν ιέσ θαη ζηελ ΟΛΜΔ, κέρξη ην απόγεπκα γηα λα ηηο πάξνπκε, γηαηί ζα ζπδεηήζνπκε θαη επί ησλ άξζξσλ. ε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηε κόληκε παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Δγώ ζέισ λα ζαο πσ κηα εκπεηξία πνπ έδεζα σο εθπαηδεπηηθόο. Πήγα δηεπζπληήο ζην Γπκλάζην Γνιηαλώλ Ησαλλίλσλ θαη εθεί δηαπηζηώζακε κε ην Λπθεηάξρε, όηη επί 15 ρξόληα νπδείο καζεηήο από απηό ην ζρνιείν έκπαηλε ζε ζρνιή Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Η.. Κάλακε κηα παηδαγσγηθή ζπλεδξίαζε γηα λα εμεηάζνπκε ηνπο ιόγνπο, γηαηί ζπκβαίλεη απηό ζε κηα πεξηνρή, απηά ηα παηδηά είλαη ηόζν έμσ από ην κέζν όξν ησλ ειιελόπνπισλ; Καη από ηελ θνπβέληα πνπ θάλακε, θαηαιήμακε όηη πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε εκείο κε πξσηνβνπιία καο έλα ζρνιηθό πεξηβάιινλ δηαξθνύο επαθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη πήξακε απόθαζε 15 εθπαηδεπηηθνί, λα θαζίζνπκε ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα ζην ζρνιείν. Γηθή καο απόθαζε. Σν απνηέιεζκα μέξεηε πνην ήηαλ; Από ην κεδεληθό πνζνζηό θζάζακε ζε έλα πνζνζηό, όπνπ δηέθεξε ζε ηίπνηε ην Λύθεην Γνιηαλώλ Ησαλλίλσλ ζηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε από ηα άιια ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ λνκνύ Ησαλλίλσλ, αθόκε θαη ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ. Δγώ, ινηπόλ, ιέσ, απηό ην πξάγκα εζάο δελ ζαο απαζρνιεί; Γελ ζεσξείηε ζσζηό λα βξνύκε ηξόπνπο λα δηακνξθώζνπκε κόληκε ζρέζε εθπαηδεπηηθνύ κε ηελ ηάμε; ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ (Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο) : Σν ιόγν έρεη ε θπξία Ενύλε. ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ (ΠΔΜΖ) ΕΟΤΝΖ : Δκείο νη βνπιεπηέο, είκαζηε θαη γνλείο, ήκαζηαλ καζεηέο θαη είκαζηε νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί, δάζθαινη. Δγώ ήκνπλ ζηελ κεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε 16 ρξόληα. Δπνκέλσο, κπνξνύκε ζύληνκα ζηα πέληε ιεπηά πνπ έρεηε, θαληάδνκαη όηη ζαο αδηθεί απηόο ν ηξόπνο πνπ ηα παξνπζηάδεηε. Γελ είλαη ζέκα δεκηνπξγίαο εληππώζεσλ, είλαη πνιύ πξαθηηθά. ηα πέληε ιεπηά ρσξάλε νη απηνθξηηηθέο θαη νη πξνηάζεηο. Απηό είλαη άδηθν, αληηπξνηείλνπκε απηό. ηα πέληε ιεπηά είλαη πάξα πνιιέο νη ιέμεηο, εθαηνληάδεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Θεσξώ, όηη δελ κηιάκε γηα ηηο εληππώζεηο. Απηό ήζεια λα ζαο πσ όηη γηα λα κελ αδηθείηαη ε παξνπζία ζαο θαη ν ιόγνο ζαο ηεο ΟΛΜΔ θαη ν δηθόο ζαο, πνιύ ζπγθεθξηκέλα ν λνώλ λνείησ. Καηαιαβαίλνπκε όινη εδώ κέζα αλ καο πείηε όηη απηό δελ είλαη θαιό θαη πξνηείλεηε θάηη άιιν. ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ (Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο) : Σν ιόγν έρεη ν θ. Εηώγαο.

10 ΗΩΑΝΝΖ ΕΗΩΓΑ : Κύξηε Πξόεδξε, γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα, απαηηνύληαη δεθάδεο εμεηάζεηο. Πηζηεύεηε όηη ν δηαγσληζκόο ζηνλ ΑΔΠ είλαη πιένλ αμηνθξαηηθόο ή ηνπιάρηζηνλ ηζόηηκνο από ηηο δεθάδεο εμεηάζεηο πνπ δίλεη έλα παηδί γηα λα πάξεη πηπρίν; Γηαηί ππάξρεη κηα ζενπνίεζε θαη κπζνπνίεζε ηειηθά απηνύ ηνπ ζεζκνύ θαη ησλ εμεηάζεσλ απηώλ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ (Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο) : Σν ιόγν έρεη ν θ. Κνπξάθεο. ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ : Ήζεια λα ζαο ξσηήζσ ην εμήο : Πξώηνλ, γλσξίδνπκε όηη ζρεηηθά κε ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ ππάξρεη πξόβιεκα δηνξηζκνύ. Μάιηζηα, κεξηθνί πξνζιακβάλνληαη κόιηο έρνπλ ηειεηώζεη ην πηπρίν ηνπο. Ζ δηαδηθαζία πνπ βάδεη ηώξα γηα ΑΔΠ, ζε ηη βνεζάεη απηή ηε δηαδηθαζία, αλ απηό ην πξάγκα έρεη ζθνπό ηνλ απνθιεηζκό θαη όρη ηε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε δαζθάινπο. Καη έλα δεύηεξν είλαη ε αίζζεζε πνπ έρνπκε εκείο σο πνιηηηθόο ρώξνο, σο ΤΡΗΕΑ, είλαη όηη ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ δαζθάισλ είλαη αληίζεην ζε απηό ην λνκνζρέδην πνπ θαηεβαίλεη. Πξνθαλώο, εζείο εθπξνζσπείηε κε έλαλ απνιύησο λόκηκν ηξόπν, ζα κνπ πείηε εάλ θαη ηα ππόινηπα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ΓΟΔ έρνπλ ηελ ίδηα αληίιεςε θαη εάλ ε άπνςε πνπ εθθξάδεηαη πξνζσπηθά πηζηεύσ όηη είλαη ζσζηέο αληηπξνζσπεύνπλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ ή δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα, αλαθέξνκαη ζηνπο ζπλάδειθνπο ηνπο δηθνύο ζαο. Δπραξηζηώ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ(Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνύκε θαη εκείο. Σν ιόγν έρεη ν θ. Γεκαξάο. ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΑΡΑ: Κύξηε Πξόεδξε ηεο Δπηηξνπήο, ζέισ λα απεπζπλζώ ζηνλ πξόεδξν ηεο ΓΟΔ θαη λα παξαηεξήζσ ηα εμήο θαη λα ηνλ δηαβεβαηώζσ όπσο θαη ηνλ πξόεδξν ηεο ΟΛΜΔ όηη ε ζρέζε θαζεγεηή δαζθάινπ, καζεηή, είλαη εμίζνπ ηεξή όπσο ε ζρέζε ηνπ γνλέσο. Γη' απηό είκαζηε όινη πεπεηζκέλνη, δελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο λα επηρεηξεκαηνινγήζεη θαλείο ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε θαη εθηίκεζε. Δπίζεο, ζέισ λα πσ όηη ην εξρόκαζηε από ην δεκόζην ζρνιείν, είρακε ζπνπδαίνπο δαζθάινπο θαη εκείο θαη ηα παηδηά θαη ηα δηθά κνπ θαη άιισλ ζπλαδέιθσλ θνηηνύλ ζην δεκόζην ζρνιείν. Όπσο επίζεο, θαη ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη εμ εκώλ, αλ όρη όινη, ππνζηεξίδνπλ ην ζεζκό ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ. Έρεη ηύρεη θέηνο, όκσο, θύξηε πξόεδξε, παξαθνινπζώληαο ηα παηδηά ζηα ζρνιεία πνπ πεγαίλνπλ πνιύ ζπρλά θάζε εβδνκάδα λα ππάξρεη έλα θελό θάπνηνπ καζήκαηνο κέζα ζηε κέζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ηνπ σξαξίνπ. Ξαθληθά ηα παηδηά καίλνπλ ζην πξναύιην ηεο ή νπσζδήπνηε αιινύ, απηό ην θελό πνηνο ην θαιύπηεη; Σίλνο είλαη ε επζύλε; Πώο ηα παηδηά ηα αθήλνπλ λα γπξλάλε από δσ θη από θεη; Ξέξσ πνιύ θαιά όηη εάλ έλα παηδί απνπζηάζεη αδηθαηνιόγεηα ππάξρεη ν θαλνληζκόο πνπ ιέεη όηη ζα κείλεη ιόγσ απνπζηώλ. Δγώ ζεσξώ όηη όινη νη δάζθαινη θαη θαζεγεηέο δελ απνπζηάδνπλ αδηθαηνιόγεηα. Απηό ην ζπρλό θαηλόκελν κέζα ζε κία εβδνκάδα λα ππάξρνπλ ηόζεο εθπαηδεπηηθέο

11 ρώξεο θελά θαηαγεγξακκέλεο, αλαξσηηέκαη πνύ νθείιεηαη; Πώο γίλεηαη; Όηαλ όκσο απνπζηάδεη έλα παηδί από ηελ ηξίηε ζηελ ηέηαξηε ώξα παίξλεη απνπζία, παίξλεη απνβνιή, δελ μέξσ ηη γίλεηαη, δελ παξεκβαίλσ ζηε δηαδηθαζία ηελ εθπαηδεπηηθή ησλ παηδηώλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζην δεκόζην ζρνιείν, όηη έρσ λα πσ ην ιέσ ζε εζάο θαη εξσηώ πνηα είλαη ε επζύλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, εάλ ηελ έρνπλ κόλν απηνί ώζηε λα πξνζηαηεπηεί ν πεξηβάιισλ ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ, όπνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο έρσ δηαπηζηώζεη όηη αληί λα είλαη έλαο εθπαηδεπηηθόο ρώξνο πνπ ηηκά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, αιιά θαη ηνπο καζεηεπόκελνπο, είλαη ρώξνο ληξνπήο θαη βξσκηάο. ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ(Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνύκε. Σν ιόγν έρεη ν θ. Κεδίθνγινπ. ΤΜΔΩΝ ΚΔΓΗΚΟΓΛΟΤ: Έλα ζύληνκν εξώηεκα, ην νπνίν γελλήζεθε αθνύγνληαο απηή ηελ παξαηήξεζε ζηελ νκηιία ζαο, όηαλ κηιήζαηε γηα ην ζεζκό ηνπ κέληνξα θαη όηη δηαθσλείηε κε ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο, όπσο εηζάγεηαη, πξνηείλεηε κηα εηζαγσγηθή επηκόξθσζε γηα έλα έηνο ηνπνζεηνύκελε ζηα ζρνιεία «δίπια» ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο. Απηό ην «δίπια» πώο ην ελλνείηε; Φαληάδνκαη πσο δελ είλαη ρσξνηαμηθό εάλ δελ ππάξρεη αμηνιόγεζε γηα ηνλ δόθηκν, ηόηε ηη δόθηκνο είλαη θαη απηέο ζα απνθαζίζνπκε εάλ θάλεη γηα ηελ αίζνπζα θαη αλ δελ πάεη όπσο ηζρπξίδεζηε, λα πάεη γηα δηνηθεηηθή ζέζε. Αθνύ πξάγκαηη πεξλάλε ηόζεο εμεηάζεηο θαη θαηαιήγνπκε ζην ζεκείν κεηά από πέληε ή έμη αμηνινγήζεηο λα κελ πεξλάλε ηνπο δηαγσληζκνύο ηνπ ΑΔΠ νη εθπαηδεπηηθνί ζε κεγάιν πνζνζηό, απηή ε απνηπρία θαηά ηε γλώκε ζαο πνύ νθείιεηαη; Έρεη λα θάλεη κε ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο; ηελ αλεπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ; Άξα θάηη δελ πάεη θαιά θαη θαίλεηαη όηη δελ είλαη ηόζν έηνηκνη γηα ηελ αίζνπζα. Δπραξηζηώ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ(Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνύκε. Σν ιόγν έρεη ν θ. Μπξάηεο. ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ(Πξόεδξνο ηεο ΓΟΔ): Δπραξηζηώ. Ξεθίλεζα πξώηα από ηνλ ζπλδηθαιηζηηθό ιόγν θαη ηνλ ιόγν ησλ εληππώζεσλ. Γελ ιέκε ηίπνηα γηα ην καζεηή, από εθεί μεθηλάεη ε δηαθσλία καο. Γειαδή, ππάξρεη κηα άπνςε πνπ ιέεη όηη γηα ην καζεηή ελδηαθέξεηαη ε πνιηηεία θαη όρη νη εθπαηδεπηηθνί. Γηα καο δελ είλαη θαλείο πξώηνο ζε απηή ηε δηαδηθαζία, πξώηνη είλαη όινη ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Δθπαηδεπηηθόο, καζεηήο, γνληόο, νη πάληεο, ε ηνπηθή θνηλσλία, όινη. ηαλ ινηπόλ ιέκε, δήζελ, όηη δελ ελδηαθεξόκαζηε γηα ην καζεηή θαη αθήλνπκε απηό, δειαδή δελ είπακε ηίπνηα ζηηο πξνηάζεηο καο γηα ην καζεηή, πνπ θαληάδνκαη πσο όηαλ έξζεη ε ώξα ην επηέκβξην γηα λα κηιήζεηο γηα ηνλ καζεηή ζα πξέπεη λα ηνπ έρεηο εμαζθαιίζεη, θπξία Γηαλλαθά ην απηνλόεην. Να έρεη δάζθαιν! θαληάδνκαη ην πξώην είλαη απηό γηα λα κηιήζεηο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ.. Δγώ ινηπόλ, ζαο ιέσ από ηώξα όηη ην επηέκβξην ζα έρνπκε πνιιά ηκήκαηα πνπ δελ ζα έρνπλ δάζθαιν θαη μέξεηε

12 πνηα ζα είλαη απηά; Σα πεξηζζόηεξν ππνβαζκηζκέλα. Οη ηάμεηο ππνδνρήο, ηα θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα, νη ηάμεηο γηα ηνπο κεηαλάζηεο, όια όζα γλσξίδεηε όκσο αληηζηαζκηζηηθή δηδαζθαιία ζηελ εθπαίδεπζε. Γελ ζα έρνπλ ηα νινήκεξα, δηόηη ζα κεησζνύλ νη πξνζιήςεηο. Μαο ιέηε λα θάλνπκε ζαύκαηα, ζαο ιέσ κπνξείο λα ην ρξεζηκνπνηώ σο επηρείξεκα όηη ε Φηλιαλδία δελ έρεη θακία αμηνιόγεζε, έρεη όκσο 7% ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ παηδεία. Λέηε δειαδή λα θάλνπκε ζαύκαηα κε ιηγόηεξεο πξνζιήςεηο, κε ρακεινύο κηζζνύο, κε απηή ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, κε ηα πάληα. Λέκε δειαδή λα θάλνπκε κεηαξξύζκηζε ρσξίο λα έρνπκε ηίπνηε ζηα ρέξηα καο, ρσξίο θακία επηκόξθσζε εδώ θαη είθνζη ρξόληα, ιέεη ε πνιηηηθή εγεζία νξαηή δελ ην ζπκπεξηέιαβε, κηιάεη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ρσξίο έζησ λα ζπκπεξηιάβεη όηη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζα γίλεηαη ε επηκόξθσζε. Πνηεο θείκελεο δηαηάμεηο θαη δελ έρνπκε είθνζη ρξόληα θακία επηκόξθσζε; Πνηεο; Σα πξνγξάκκαηα πνπ πηζαλόλ θαηαξηίδνληαη ηώξα, δειαδή ηη είλαη ν καζεηήο θαη επεηδή ξώηεζε θαη ν θ. Γεσξγηάδεο, ηειηθά ηα παηδηά καο ζήκεξα παίξλνπλ πεξηζζόηεξεο γλώζεηο, είλαη θαιύηεξα ζε επίπεδν γλώζεσλ από εκάο, δελ είλαη ζίγνπξα πην κνξθσκέλα από εκάο, θαη λα ηνπ πσ όηη αλ ζέινπκε λα ζεβόκαζηε ζηελ θνηλσλία καο ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο κε ηηο νπνίεο κεγαιώζακε γηα λα έρνπκε ην κνξθσκέλν άλζξσπν θαη λα κελ θηάζνπκε ζηα παξαδείγκαηα ηνπ 1920 θαη 1930, ζε άιιεο ρώξεο πνπ καο έθηαηγαλ όινη νη άιινη εθηόο από καο, γηα λα θάλνπκε ηνλ κνξθσκέλν άλζξσπν, ζα πξέπεη λα κελ δώζνπκε βάξνο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έσο ηα 18, ζηελ εμεηδίθεπζε, αιιά ζηελ αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε. Απηό ζεκαίλεη όηη ην παηδί νηηδήπνηε δνπιεηά θαη αλ θάλεη σο ηα 18 ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη ηέηνηα θνπιηνύξα ώζηε λα κπνξεί λα δήζεη ζε έλα πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο, ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ θόζκνπ νιόθιεξνπ. Απηά ην ζρνιείν ππεξεηνύκε εκείο θαη γη απηό κηιάκε. ρη γηα ην ζρνιείν πνπ ηνπ καζαίλεη ππνρξεσηηθά γλώζεηο θαη εμεηδίθεπζε. Απηή είλαη ε δηθή καο άπνςε. Σώξα έλα δεύηεξν παξακύζη, όηη δελ πεξλάλε νη δάζθαινη ζηνλ ΑΔΠ.. Βέβαηα, εάλ εζείο μέξαηε όηη ζα ζαο πξνζιάβνπλ κε ην 40% όινπο, δηόηη ππάξρεη απνξξνθεηηθόηεηα, ζα πεγαίλαηε λα δώζεηε εμεηάζεηο γηα λα κπείηε; ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπκε δαζθάινπο θαη λεπηαγσγνύο. ηνπο λεπηαγσγνύο νη ζέζεηο είλαη 1 πξνο 10, ζηνπο δαζθάινπο είλαη κία πξνο κία, ζηνπο λεπηαγσγνύο δελ έρνπκε θακία απνηπρία. Ξαθληθά αλαθαιύςακε ηελ Ακεξηθή; ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΑΡΑ: λα μέξνπκε πόζνη έδσζαλ εμεηάζεηο θαη πόζνη πέξαζαλ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ: Μπνξώ λα ζαο ηα βξσ ηα λνύκεξα, δελ ηα έρσ πξόρεηξα. ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΑΡΑ: Έδσζαλ 3247 θαη 69 πέξαζαλ.

13 ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ: Γελ ηζρύεη απηό. Αθνύ πέξζη από ηνλ ΑΔΠ δηνξίζακε 900. Πέξαζαλ νη 69; Απνθιείεηαη. ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ(Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ): Απηνί πνπ είλαη λα δηνξηζηνύλ κε ηνλ ΑΔΠ είλαη 64. Από ηνπο πίλαθεο πνπ έρνπλ δηνξηζηεί, επί 3500 πέξαζαλ ηελ βάζε νη 867. ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ: Γηαηί; Γηόηη πξνθαλώο όινη όζνη πήγαλ ζην δηαγσληζκό γλώξηδαλ όηη ηνπο δαζθάινπο ηνπο παίξλνπκε κόιηο απνθνηηήζνπλ. Ση επηρείξεκα είλαη απηό θαη δελ ην θαηαιαβαίλσ; Να ην πάξσ θαη αιιηώο. Δάλ θάλνπκε έλα εληαηηθό θξνληηζηήξην γηα ηνλ ΑΔΠ θαη δώζνπλ απηνί θαη πεξάζνπλ όινη θαη ζα πξνζιεθζνύλ, ζα έρνπκε θαιύηεξνπο δαζθάινπο, ελώ 4 ρξόληα ζην παλεπηζηήκην δελ ήηαλ ηθαλνί λα δηδάμνπλ. Γειαδή, κνπ ιέηε όηη παηδηά κε κόξηα πάλε ζην παλεπηζηήκην θαη «ηπθιώλνληαη» πξνθαλώο. ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Απηό γίλεηαη θαη αλαδεηήζεηε ηηο αηηίεο αιινύ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΠΡΑΣΖ: Κύξηε Πξόεδξε, απηό είλαη πνιύ ζνβαξό. ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: πγγλώκε, από κέλα αθνύηε όηη έρνπκε ηα ρεηξόηεξα παλεπηζηήκηα ηνπ θόζκνπ; Κνξντδεπόκαζηε εδώ πέξα κέζα; Μαο ιέηε όηη είλαη πην κνξθσκέλα ηα παηδηά ζήκεξα ελώ δελ μέξνπλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ; ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ: Μελ εθλεπξίδεζηε. ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Θέιεηε λα βάινπκε 10 καζεηέο λα γξάςνπλ κηα ζειίδα; Έρεηε κπεη ζε αίζνπζα παλεπηζηεκίνπ πνηέ; Θα πνύκε αιήζεηεο ή δελ ζα πνύκε; Θα ήηαλ θαηόξζσκα λα θαηαθέξνπλ λα γξάςνπλ κηα ζειίδα απηνί νη 10 καζεηέο. ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ: Σόηε ινηπόλ, θύξηε Γεσξγηάδε, ζηνπο θηινιόγνπο, ηνπο λεπηαγσγνύο, ηνπο καζεκαηηθνύο, ηνπο πιεξνθνξηθάξηνπο, ζε όινπο ηνπο άιινπο πνπ έρνπκε κεγάιε επηηπρία, έρνπκε θαιά παλεπηζηήκηα. Απηό πνπ ιέηε πξνθαλώο, ηζρύεη κόλν γηα ηα παηδαγσγηθά, δηόηη ζε όινπο ηνπο άιινπο θιάδνπο έρνπκε πιεζώξα επηηπρόλησλ πάλσ από 55%. ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Να θέξεηε 10 καζεηέο γηα λα δνύκε εδώ ηη γξάκκαηα έρνπλ κάζεη. ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ(Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δάλ ζέιεηε λα θέξνπκε 150 καζεηέο. ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Γηόηη έρεηε επζύλεο θαη εζείο. ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ: Αθνύζηε, θύξηε Γεσξγηάδε λα ζαο πσ. Ή ηζρύεη ην έλα ή ηζρύεη ην άιιν. Πξνθαλώο όιεο νη άιιεο ζρνιέο είλαη θαιέο. Γηα ηελ αμηνιόγεζε, ζέισ λα ζαο θαηαζέζσ θαη απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε. Σελ έρνπκε μαλαδώζεη θαη ζηελ Τπνπξγό Παηδείαο θαη από ην 1993 ππάξρεη δηθή καο πξόηαζε. Ξέξεηε, γηαηί δελ

14 εθαξκόζηεθε πνηέ; Γηαηί δελ έγηλε πνηέ έλαο νπζηαζηηθόο δηάινγνο. Λέεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο όηη έρεη θνκκάηη αμηνιόγεζεο. Η εγθύθιηνο γηα ηελ απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθνύ αξρίδεη έλαο δηάινγνο, πήγε ζηα ζρνιεία εδώ θαη ηξηάληα κέξεο, πξηλ δειαδή μεθηλήζεη ν δηάινγνο κε ηνπο θνξείο. Πώο θάλνπκε απηό ην δηάινγν; Πώο ηνλ ζεσξνύκε, ζεζκνζεηεκέλν; Δκείο ιέκε λα θαζίζνπκε θάησ θαη λα ζαο δείμσ θαη ηα πξαθηηθά ηνπ ΠΓΔ, πνπ ζπκθσλήζακε. Σν είπα θαη πξηλ ζηνλ θ. Λπθνπξέληδν, όηη παξά ηηο αληηδξάζεηο ηόηε, εκείο, σο νκνζπνλδία, πήγακε ζηνλ εζληθό δηάινγν γηα ηελ παηδεία θαη θαηαζέζακε πξνηάζεηο. Πξέπεη λα ζαο πσ όηη ε πξόηαζή καο θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη απηναμηνιόγεζε θαη γηα ην δήηεκα ησλ λεπηαγσγείσλ θαη γηα ην δήηεκα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη γηα ην δήηεκα ηνπ ελόο ρξόλνπ εηζαγσγηθή επηκόξθσζε, πνπ ξσηήζαηε, έγηλε νκόθσλα απνδεθηή από ην ΠΓΔ. ην ΠΓΔ ζπκκεηέρνπλ όινη νη θνηλσληθνί θνξείο. Δγώ ζα επηκείλσ ζε ό,ηη αθνξά ζηα Γσδεθάλεζα, όηη ηα ζρνιεία δελ κνξηνδνηνύληαη ην ίδην. ηα Γσδεθάλεζα, πνπ έρνπκε πξόβιεκα, ε κνξηνδόηεζε είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή από ό,ηη είλαη ζηελ ππόινηπε Διιάδα. Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα. Έλαο εθπαηδεπηηθόο πνπ ππεξεηεί ζηελ Αζήλα παίξλεη έλα κόξην. Έλαο εθπαηδεπηηθόο πνπ ππεξεηεί ζηα Γσδεθάλεζα παίξλεη 10. Άξα, ινηπόλ, δελ ζα θεύγεη εθπαηδεπηηθόο, όηαλ ηνπ δώζνπκε θίλεηξα. Αλαθέξσ, ινηπόλ, ζε επίπεδν πξνηάζεσλ, απηέο πνπ δώζακε ζηελ Τπνπξγό Παηδείαο θαη δελ έθαλε θακηά απνδεθηή. Γηα ην ζύζηεκα πξνζιήςεσλ, είπα ηελ άπνςή. Γηα ηελ ηξηεηή παξακνλή, ιέκε λα δνζνύλ θίλεηξα θαη λα κε γίλεη όπσο είλαη. Γηα ην δόθηκν εθπαηδεπηηθό, λα πηνζεηεζεί ε νκόθσλε πξόηαζε ηνπ ΠΓΔ γηα ηνλ έλα ρξόλν εηζαγσγηθή επηκόξθσζε. Τπάξρεη ν λόκνο. Καη εκείο κηινύκε γηα αμηνιόγεζε ζην ηέινο απηήο ηεο επηκόξθσζεο, αιιά κε άιια ραξαθηεξηζηηθά βέβαηα, πνπ δελ ζα θαίλεηαη όηη ηνλ αμηνινγνύκε δεθαπέληε θνξέο ζαλ λα κελ αμηνινγήζεθε πνηέ. Γηα ηηο κεηαζέζεηο, δελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο λα αιιάμεη ην ζεκεξηλό ζύζηεκα, γηαηί κόλν ην 4% ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηαθηλείηαη. Γηα ηηο απνζπάζεηο, λα θαηαξγεζνύλ νη απνζπάζεηο ηώξα από όινπο ηνπο θνξείο θαη από ηα γξαθεία ησλ βνπιεπηώλ. Δίλαη δηθό καο αίηεκα. Μέρξη θαη ζήκεξα, εζείο απνζπάηε δαζθάινπο, πνπ έρνπκε έιιεηςε, ζηα γξαθεία ζαο, παξά ην γεγνλόο όηη έρνπκε έιιεηςε. Γηα ην δήηεκα ηεο αμηνιόγεζεο, ιέκε όρη ζηελ αμηνιόγεζε - ρεηξαγώγεζε, ζηελ επαλαθνξά ηνπ επηζεσξεηηζκνύ. Λέκε λαη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο.

15 Γηα ηελ εηδηθή αγσγή, λα θαζνξηζηνύλ ζέζεηο θαη άκεζα ν δηαγσληζκόο, γηα λα κελ είλαη ζε νκεξία νη άλζξσπνη. Γηα ηελ επηινγή ζηειερώλ εθπαίδεπζεο, λα θαζηεξσζεί αμηνθξαηηθό αληηθεηκεληθό ζύζηεκα, γηαηί, θ. Λπθνπξέληδν, ήηαλ θνκκαηηθέο νη επηινγέο πνπ θάλαηε. Δίλαη θαλεξό. Δγώ εμήγεζα από ηνλ λόκν όηη αλαγλώξηζα δύν δεηήκαηα, όηη ε ζπλέληεπμε παίξλεη ρακειόηεξν πνζνζηό θαη καγλεηνθσλείηαη. Έρεη ζεκαζία όηη γηα πξώηε θνξά ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα καγλεηνθσλείηαη. Ο θιάδνο καο δελ είρε πνηέ ζέζε λα θαηαξγεζεί ε ζπλέληεπμε γηα ηελ επηινγή ζηειερώλ. Δίρε ζέζε λα ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ηέηνηεο, πνπ λα κπνξεί λα είλαη δηαθαλείο γηα όιν ηνλ θόζκν, λα κελ βάδεη ν θαζέλαο ό,ηη βαζκνινγία ζέιεη. Ο θ. Παπιόπνπινο έθαλε λόκν γηα ηηο πξνζιήςεηο, γηα λα βξεη θάπνηνο εξγαζία. ΑΝΓΡΔΑ ΛΤΚΟΤΡΔΝΣΕΟ: αο ξσηώ, αλ κπνξείηε λα κνπ πείηε έλα θξηηήξην, πνπ απαιιάζζεη ηε δηαδηθαζία από ηνλ θνκκαηηζκό, γηα ηνλ νπνίν καο θαηεγνξείηε. Μνπ ιέηε επζέσο όηη θάλακε θνκκαηηθή πνιηηηθή θαη δελ κνπ ιέηε έλα θξηηήξην πνπ αιιάδεη ηα πξάγκαηα. ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ: Δγώ δελ ιέσ ηε δηθή κνπ άπνςε. Θα ζαο πσ όηη απηό πνπ είπα γηα ηε δηθή ζαο άπνςε είλαη απόθαζε ηεο νκνζπνλδίαο, ε νπνία έρεη εθδνζεί, όηαλ θαηαξηίζαηε ηνλ ζρεηηθό λόκν. ΑΝΓΡΔΑ ΛΤΚΟΤΡΔΝΣΕΟ: Όπνπ νη ζπλδηθαιηζηέο κνίξαδαλ ηηο ζέζεηο. Κύξηε Πξόεδξε, κελ ππνθξίλεζηε, κνηξάδαηε ηηο ζέζεηο θαη ηηο βαζκνινγίεο. Καη θαηεγνξείηε εκάο, γηα θνκκαηηζκό. ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ: Γελ ζαο θαηεγνξώ εγώ, ζαο θαηεγνξεί ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο νκνζπνλδίαο. αο ηηκά, θ. Λπθνπξέληδν, πνπ ην 2004, ζε κηα λύρηα, επηιέμαηε όια ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο; Αλ ζαο ηηκά απηό, πέζηε ην. Δγώ είπα όηη θαη απηή ε δηαδηθαζία, κε άιιε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη άιιν θόκκα, πάιη ζα αιιάμεη, αλ ζέιεηε ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε. Καη ιέσ όηη δελ ηηκά θαλέλαλ καο όηη δελ κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε ζε έλα ζρέδην επηινγήο, απνδεθηό. ηε ζπλάληεζε πνπ είρακε κε ηε ΓΟΔ, εζείο είπαηε, ην ζπκάκαη πάξα πνιύ θαιά, όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα επεκβαίλνπλ ηα θόκκαηα, νη ζπλδηθαιηζηέο ν θαζέλαο ζηελ επηινγή. Πεξηκέλακε εδώ θαη έλα ρξόλν απηά πνπ είρακε ζπκθσλήζεη καδί ζαο θαη καο θάιεζε ν θ. πειησηόπνπινο ην επηέκβξην ηνπ 2009 θαη καο είπε όηη ό,ηη είραηε ζπκθσλήζεη κε ηνλ θ. Λπθνπξέληδν πέξαζαλ θαη ηώξα δελ κπνξνύκε λα ηα θάλνπκε. Δκείο κηιάκε γηα ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία, πνπ πξέπεη λα ζεβόκαζηε. Δγώ, ινηπόλ, ζήκεξα ζηελ Τπνπξγό Παηδείαο θαηαζέησ ηηο απόςεηο, πνπ θαηαζέζακε ζηε ζπλάληεζε πνπ είρακε καδί ηεο θαη ιέσ λα ηηο θάλεη απνδεθηέο. Σν κεηαβαηηθό ζηάδην, θπξία Τπνπξγέ, είλαη θνξντδία γηα απηνύο ηνπο αλζξώπνπο, αθνύ δελ ζα δηνξίζεηε θαλέλαλ ζρεδόλ ηνλ επόκελν ρξόλν.

16 Δίλαη δπλαηόλ λα ηνπο ιέηε δύν ρξόληα; Σηλάδεηε νηθνγέλεηαο ζηνλ αέξα. αο ιέκε γηα ηελ ηξηεηή παξακνλή. Κάλνπκε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. αο ιέκε, κελ δηνξίδεηε θαη εθηίζεζηε σο πνιηηηθή εγεζία. Κάληε αμηνθξαηηθόηεξεο αθόκα ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ ζηειερώλ, όζν κπνξείηε. Ήξζακε εδώ λα αλαπηύμνπκε ηηο πξνηάζεηο. Λάβεηε ππόςε ηηο ζέζεηο πνπ ιέκε. Κιείλσ, ιέγνληαο όηη όια ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ζέκα θιίκαηνο. Απηό ζέισ λα δειώζσ. Σν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηα ζρνιεία, θπξία Τπνπξγέ, θαη ζαο ην έρσ πεη θαη θάηη ηδίαλ, σο ΓΟΔ, όηαλ έρνπκε έξζεη, θάζε άιιν παξά θιίκα ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο κεηαμύ δαζθάισλ θαη πνιηηηθήο εγεζίαο είλαη. Απηό νθείιεηαη ζην όηη νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη όηη είλαη ζην ζηόραζηξν από εζάο θαη ζαο ην ιέσ λα ην πξνζέμεηε. Αλ πηζηεύεη θαλείο όηη ην επηέκβξην, κε ιηγόηεξνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη κε απηό ην θιίκα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία, είλαη γειαζκέλνο. Δγώ ζα έιεγα λα θάλεηε κηα πνιύ κεγάιε πξνζπάζεηα, κε ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα θάλεηε ζην λνκνζρέδην, γηα λα κπνξέζεηε θαη πάιη λα θαιιηεξγήζεηε απηό ην θιίκα εκπηζηνζύλεο, πνπ πξέπεη λα ππάξρεη. ΓΔΩΡΓΗΟ ΒΑΓΗΩΝΑ: Έθαλα ηέζζεξηο κόλν, κνλνιεθηηθέο εξσηήζεηο θαη δελ πήξα θακία απάληεζε. αο ξώηεζα αλ νη θξίζεηο ζηελ επηινγή πξντζηακέλσλ ήηαλ δηαθαλείο κέρξη ηνύδε ή δελ ήηαλ θαη είπαηε όηη ήηαλ θνκκαηηθέο. Έηζη είλαη; ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ: Οη θξίζεηο από ηόηε πνπ έγηλαλ, από ην 1980 θαη κεηά, κέρξη θαη πξνρηέο, νπδέπνηε ππήξμαλ δηαθαλείο, επί νπνηαζδήπνηε θπβέξλεζεο. ΓΔΩΡΓΗΟ ΒΑΓΗΩΝΑ: Πνηνο θηαίεη γη' απηό; Μήπσο θηαίλε νη ζπλδηθαιηζηέο; ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ: Δπί νπνηαζδήπνηε θπβέξλεζεο. ΓΔΩΡΓΗΟ ΛΗΑΝΖ : Πνιύ ζπάληα παίξλσ ην ιόγν ζε απηή ηελ επηηξνπή, αλ θαη είκαη ην παιαηόηεξν κέινο ηεο θαη ν παιαηόηεξνο πξόεδξόο ηεο. Δμεπιάγελ από ηε δήισζε ηνπ πξνέδξνπ πνπ απήιζε κόιηο από ην βήκα. Σν θιίκα πνπ δηακνξθώλεηαη ζηα ζρνιεία είλαη άζρεκν εμαηηίαο ησλ ζρέζεσλ ησλ δαζθάισλ κε ηελ πνιηηηθή εγεζία; Απίζηεπην. ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΑΡΑ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Κύξηε Ληάλε, ζαο παξαθαιώ λα κε βνεζήζεηε. Απηό πνπ θάλεηε δελ είλαη δηαδηθαζηηθή παξέκβαζε, αιιά θξίζε επί ησλ απόςεσλ ηνπ θ. Πξνέδξνπ. Παξαθαιώ λα βάιεηε «ηειεία». ΓΔΩΡΓΗΟ ΛΗΑΝΖ : Καη ε θξίζε επί ησλ απόςεσλ ηνπ θ. Πξνέδξνπ δελ επηηξέπεηαη; ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΑΡΑ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Γελ είλαη δηαδηθαζηηθό ζέκα. ΓΔΩΡΓΗΟ ΛΗΑΝΖ : Να κνπ δώζεηε ην ιόγν ζηε ζπλέρεηα.

17 ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΑΡΑ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Ωξαία. Σν ιόγν έρεη ν θ. Βνύξνο. ΗΩΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ : Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θύξηε Πξόεδξε, θαη ζε θάπνην βαζκό επί πξνζσπηθνύ. Ο θ. Πξόεδξνο αλαθέξζεθε, πέξα από ην όηη δελ ζέισ λα θξίλσ ην ύθνο ηνπ, γηαηί κάιινλ κπέξδεςε ηελ έδξα ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ επηηξνπή θαη καο θνύλεζε απεηιεηηθά ην δάθηπιό ηνπ, ζε κεηαζέζεηο πνπ γίλνληαη αθόκε θαη ζήκεξα κέζα από ηα βνπιεπηηθά γξαθεία. Δπεηδή απηό είλαη θάηη πνπ δελ αθνξά θαλέλαλ από ηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ, ζα ήζεια λα αλαθαιέζεη. ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΑΡΑ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Κύξηε Μπξάηε, δεηάηε ην ιόγν. Δίλαη έλα κεγάιν θαη ζνβαξό ζέκα απηό πνπ ζα αλαθεξζείηε. Δλδερνκέλσο, λα έρεηε δίθην, αιιά κπνξεί θαη λα κελ έρεηε. Γελ είλαη ώξα λα ζπδεηεζεί θάηη ηέηνην. Πάλησο, θαλέλαο από εκάο δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηε βνπιεπηηθή ηνπ ηδηόηεηα γηα λα βνιέςεη θάπνηνλ εθπαηδεπηηθό. Να είζηε ζίγνπξνο γηα απηό. Σν ιόγν έρεη ν θ. Μπξάηεο. ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ (Πξόεδξνο ΓΟΔ): Δγώ θύξηε Βνύξε, δελ ζα ζαο δώζσ απάληεζε, αιιά ζα δεηήζσ από ηελ θπξία Τπνπξγό Παηδείαο, όηαλ ζα ηνπνζεηεζεί λα ζαο δώζεη ηα ζηνηρεία, πνηνη βνπιεπηέο κεηά ηηο εθινγέο απέζπαζαλ όρη νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθό, δαζθάινπο πνπ έρνπκε έιιεηςε, ζηα γξαθεία ηνπο. Απηό είλαη αιεζέο, θαη όρη κόλν δελ αλαθαιώ, αιιά δεηώ θαη ηελ επηβεβαίσζε.... ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΑΡΑ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Γελ είλαη ζηε δηάζεζή κνπ, νύηε ζέισ λα δηαθόςσ θαλέλαλ, απ όζνπο νκηινύλ. Αγαπεηέ θύξηε πλάδειθε, δελ ξσηήζαηε, αιιά θάλαηε ηνπνζέηεζε, ηελ νπνία ζα κπνξνύζαηε λα θάλεηε αξγόηεξα επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ λνκνζρεδίνπ. Παξάθιεζε πξνο όινπο, λα πεξάζνπκε όζν γίλεηαη θαιύηεξα θαη πνηνηηθόηεξα απηή ηε δηαδηθαζία. Κύξηε Πξόεδξε, έρεηε ην ιόγν γηα ηε δηεπθξίλεζε πνπ ζέιεηε λα θάλεηε. ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΡΑΣΗ (Πξόεδξνο ηεο ΓΟΔ): Θα ήζεια λα δηεπθξηλίζσ όηη εγώ, δελ κίιεζα γηα ην θιίκα δηδαζθαιίαο θαη γηα ην θιίκα κεηαμύ δαζθάινπ- καζεηή. Ίζσο ν θ. Ληάλεο, δελ παξαθνινύζεζε από ηελ αξρή ηελ ηνπνζέηεζε κνπ. Δγώ, είπα όηη νη αιιαγέο ηηο νπνίεο ην Τπνπξγείν Παηδείαο αλαθνίλσζε πξηλ από κέξεο όρη πνπ είλαη ζε απηό ην λνκνζρέδην- πνπ ζέιεη ζπκκάρνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα λα ηηο πεξάζεη ζην ζρνιείν θαη πνπ πνιιά από απηά πεξηέρνληαη ζηηο δηθέο καο πξνηάζεηο, γηα ην νινήκεξν ζρνιείν, γηα δεηήκαηα

18 επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θ.α., όηαλ ππάξρεη θιίκα ζύγθξνπζεο, έρεη απνδείμεη ε ηζηνξία όηη, δελ βνεζάεη ζην λα πεξάζνπλ νη αιιαγέο. Θα ζαο ζπκίζσ, όηη ε κεγαιύηεξε κεηαξξύζκηζε ζηελ Παηδεία, Παπαλδξένπ- Παπαλνύηζνπ ην 1964, πνπ ηζρύεη έσο θαη ζήκεξα, γηαηί δελ έγηλε θακία νπζηαζηηθή αιιαγή, πέξαζε, γηαηί είρε ζύκκαρό ηεο ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα. απηό ην θιίκα αλαθέξζεθα θαη ζε θακία πεξίπησζε ζηε δνπιεηά πνπ θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο καζεηέο. Γελ είπα όηη απηό ην θιίκα κεηαμύ δαζθάινπ θαη καζεηή δηαηαξάζζεηαη εμ αηηίαο ησλ δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ ή ησλ ζπγθξνύζεσλ πνπ πνιιέο θνξέο έρνπκε κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη κε ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΑΡΑ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Κύξηε Πξόεδξε, επραξηζηνύκε.. ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΑΡΑ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ε θπξία Γηαλλαθά. ΟΦΗΑ ΓΗΑΝΝΑΚΑ: Κύξηε Πξόεδξε, κε εηδνπνίεζαλ εθπαηδεπηηθνί από ηνλ λνκό όπνπ εθιέγνκαη θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ λνκό Αηησιναθαξλαλίαο όηη ν θύξηνο Μπξάηεο, πνπ δπζηπρώο απνρώξεζε, απέζηεηιε κήλπκα παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, κε ην νπνίν θαηαδηθάδεη ηα επηρεηξήκαηα θαη ηηο απόςεηο πνπ εμέζεζα πξν νιίγνπ ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ. Δπεηδή απνπζηάδεη δελ ζα θάλσ θαλέλα ζρόιην αιιά ην κόλν πνπ ζα πσ είλαη όηη πξνζσπηθά ζέισ λα παξαδώζσ απηή ηε ζπλδηθαιηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παξειζόληνο ζηελ αλάγθε ηνπ κέιινληνο. Σν κέιινλ αλήθεη ζε όινπο εκάο θαη ζηα παηδηά καο. Απηό ην θάλσ ηώξα -παξόιν πνπ απνπζηάδεη- γηα λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά.. ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΑΡΑ : Θέισ λα θάλσ κηα απαξαίηεηε δηεπθξίληζε. Καηά ηελ νιηγόιεπηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ζαο, ε θπξία Γηαλλαθά πήξε ην ιόγν επί πξνζσπηθνύ. Μαο πιεξνθόξεζε όηη ν θ. Μπξάηεο έζηεηιε κε ην θηλεηό ηνπ κελύκαηα ζε δαζθάινπο ζε όιε ηελ Διιάδα, ζρεηηθά κε ηηο απόςεηο πνπ εμέθξαζε ε θπξία Γηαλλαθά. Θεσξώ όηη, αλ κε ηη άιιν, νύηε δόθηκν είλαη, νύηε πξέπνλ είλαη θαη θπξίσο είλαη αληηδενληνινγηθό. απηέο ηηο ηόζν δύζθνιεο κέξεο πνπ βηώλνπκε όινη καο, είλαη ην ιηγόηεξν νιίζζεκα, αλ όρη έγθιεκα, λα ζηνρεύεη ν

19 έλαο ζηνλ άιιν. Δίλαη ιάζνο. Τπάξρεη δεκόζηνο δηάινγνο, δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο λα δηαηππώζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο. Γελ λνκηκνπνηείηαη θαλέλαο βγαίλνληαο έμσ από ηελ Δπηηξνπή, λα ζηέιλνπκε κελύκαηα ζε όιε ηελ Διιάδα γηα ηηο απόςεηο ησλ άιισλ. Τπάξρνπλ ηα πξαθηηθά θαη όπνηνο ζέιεη κπνξεί λα θαηαθύγεη ζε απηά θαη λα βξεη αθξηβώο ηελ αιήζεηα ησλ όζσλ ζηεξίμακε ν θαζέλαο από εκάο. ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΖΣΗΑΓΖ (Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): ε θάζε πεξίπησζε, εμνπζηνδνηείηαη ην πξνεδξείν, επεηδή ην πξόβιεκα, πξνθαλώο, είλαη κηα απνζπαζκαηηθή κεηαθνξά θάπνηαο άπνςεο, λα ζπλελλνεζώ κε ηελ θπξία Γηαλλαθά θαη λα δεηήζσ από ηνλ θ. Μπξάηε, λα κεηαθεξζεί ην ζύλνιν ηεο ζθέςεο ηεο θπξίαο Γηαλλαθά.. Σέινο θαη πεξί ώξα ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ Κύξηε Παζράιε, Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζνπκε εζάο θαη ην ζρνιείν γηα ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπέηεηαο πγείαο ηνπ γηνύ καο, Κσλζηαληίλνπ. Ιδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Β ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΥΑΗΑ ΘΑΣΔΤΘΤΛΖ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΙΤΗΑ ΤΠΔΡ ΚΑΛΣΗΘΔΟΤ 20-21 Α/Α : 0_17686 ΚΑΘΗΓΗΣΕ : ΓΘΙΔΕΑΘΟΤ ΑΠΑΗΑ/ΘΟΤΣΟΓΗΑΛΛΟΠΟΤΙΟΤ ΦΩΣΔΗΛΖ/ΠΑΠΑΛΣΩΛΗΟΤ ΘΤΡΗΑΘΖ Β. Παξαηεξήζεηο 1.Θαηάιαβα όκσο ηώξα, θύξηνη βνπιεπηέο,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα