Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

2 1η Ε β δ ο µ ά δ α Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ς µ ε θ έ µ α Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Χ Ω Ρ Ο Σ 3-7/10/2012 Π λ α τ ε ί α Κ α π ν ε ρ γ ά τ η Σκοπός τ ης Ε β δ οµ ά δ α ς, η οποί α πρ όκε ι τ α ι ν α κα θ ι ε ρ ω θ ε ί κά θ ε χ ρ όν ο µ ε δ ι α φ ορ ε τ ι κό θ έ µ α, ε ί ν α ι έ ν α ά ν οι γ µ α πρ ος τ ου ς σ υ µ πολ ί τ ε ς µ α ς, ώ σ τ ε α υ τ οί ν α α ρ χ ί σ ου ν ν α πρ οβ λ ηµ α τ ί ζ ον τ α ι γ ι α τ α ζ ητ ήµ α τ α τ ης πόλ ης µ α ς, ν α α ν α θ ε ω ρ ήσ ου ν κά ποι α πρ ά γ µ α τ α κα ι ν α ε ν ηµ ε ρ ω θ ού ν γ ι α πι θ α ν έ ς λ ύ σ ε ι ς, α λ λ ά κα ι γ ι α τ ο ρ όλ ο που µ πορ ε ί ν α δ ι α δ ρ α µ α τ ί σ ε ι ο α ρ χ ι τ έ κτ ον α ς. Ό λ ε ς οι ε κδ ηλ ώ σ ε ι ς έ γ ι ν α ν σ τ ον α ν οι χ τ ό χ ώ ρ ο τ ης πλ α τ ε ί α ς Κ α πν ε ρ γ ά τ η σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε ά λ λ ου ς φ ορ ε ί ς κα ι σ υ λ λ όγ ου ς τ ης πόλ ης, ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ι σ τ ε ί η ί δ ι α η σ υ µ µ ε τ οχ ή τ ω ν πολ ι τ ώ ν. Στ α πλ α ί σ ι α α υ τ ής πρ α γ µ α τ οποι ήθ ηκα ν πλ ήθ ος ε κδ ηλ ώ σ ε ω ν κα ι δ ρ ά σ ε ω ν σ χ ε τ ι κώ ν µ ε τ ο θ έ µ α α υ τ ό σ ε υ πα ί θ ρ ι ου ς χ ώ ρ ου ς τ ης πόλ ης, όπω ς 2 ηµ ε ρ ί δ ε ς, 2 πρ οβ ολ έ ς β ί ν τ ε ο, 2 α ρ χ ι τ ε κτ ον ι κοί πε ρ ί πα τ οι, 2 σ υ ν α υ λ ί ε ς, ποδ ηλ α τ οδ ρ οµ ί α κα ι χ ορ ός σ τ ην πόλ η. Στ α πλ α ί σ ι α τ ης 1ης Ε β δ οµ ά δ α ς α ρ χ ι τ ε κτ ον ι κής πρ α γ µ α τ οποήθ ηκε τ ο Σά β β α τ ο 6/10 (10:00) Συ ν ε δ ρ ί α σ η Συ ν τ ον ι σ τ ι κού Ορ γ ά ν ου ΣΑ ΑΣ- ΠΕ Α Ε υ χ α ρ ι σ τ ού µ ε θ ε ρ µ ά τ ου ς σ υ ν δ ι ορ γ α ν ω τ έ ς γ ι α τ ην ε ν ε ρ γ ή υ ποσ τ ήρ ι ξ η τ ου ς σ ε α υ τ ήν τ ην πρ ώ τ η ορ γ ά ν ω σ η τ ης α ρ χ ι τ ε κτ ον ι κής ε β δ οµ ά δ α ς κα θ ώ ς κα ι τ ου ς χ ορ ηγ ού ς µ α ς γ ι α τ ην υ ποσ τ ήρ ι ξ ή τ ου ς. Τ ο κε ί µ ε ν ο ή κα ι µ έ ρ ος τ ω ν κε ι µ έ ν ω ν δ ε ν µ πορ ε ί ν α α ν α πα ρ α χ θ ε ί κα ι ν α δ ι α ν ε µ ηθ ε ί µ ε οποι α δ ήποτ ε µ ορ φ ή ή µ ε οποι οδ ήποτ ε µ έ σ ο χ ω ρ ί ς τ ην πρ οηγ ού µ ε ν η ά δ ε ι α τ ου σ υ γ γ ρ α φ έ α. Copyright 2012, ΣΥ Λ Λ ΟΓ ΟΣ ΑΡ Χ Ι Τ Ε Κ Τ ΟΝ Ω Ν Ν ΟΜΟΥ Κ ΑΒ ΑΛ ΑΣ Β ΟΤ ΣΗ Κ ΑΒ ΑΛ Α Τ ηλ έ φ ω ν ο: , Fax: Ε Κ ΟΣΗ Online , Ε ΠΙ ΜΕ Λ Ε Ι Α: ΑΠΟΣΤ ΟΛ ΟΣ Β ΟΥ Ρ Β ΟΥ Τ ΣΙ Ω Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο: Σoφ ί α Κ ι ρ τ ά ζ ο γ λ ο υ Τ Η Σ

3 Κ α θ ηµ ε ρ ι ν ά λ ε ι τ ου ρ γ ού σ α ν σ τ ην Κ α πν α ποθ ήκη τ ης πλ α τ ε ί α ς Κ α πν ε ρ γ ά τ η οι ε ξ ής ε κθ έ σ ε ι ς: - «Public city/ ηµ όσ ι α πόλ η» τ ου Τ Ε Ε /Τ Κ Μ - Οκτ ώ πρ οτ ά σ ε ι ς γ ι α τ ην Κ α β ά λ α Ε ι κόν ε ς α πό τ ο µ έ λ λ ον τ ης πόλ ης - Αξ ι οποί ησ η πε ρ ι οχ ής Λ ηµ ν ί ου ήµ ου Ξ ά ν θ ης - ΑΣΤ Ι Κ ΟΣ ΣΧ Ε Ι ΑΣΜΟΣ- ΠΡ ΟΓ Ρ ΑΜΜΑΤ Ι ΣΜΟΣ Κ ΑΙ ΣΥ Ν ΘΕ ΣΗ ΑΣΤ Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ω Ν I - II / URBAN DESIGN I-II (2011) Ε Κ ΘΕ ΣΗ Φ ΟΙ Τ Η Τ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ ΑΣΙ Ω Ν Τ ΟΥ Τ ΜΗ ΜΑΤ ΟΣ ΑΡ Χ Ι Τ Ε Κ Τ ΟΝ Ω Ν ΜΗ Χ ΑΝ Ι Κ Ω Ν ΠΘ - Ε Κ ΘΕ ΣΗ Φ Ω Τ ΟΓ Ρ ΑΦ Ι ΑΣ ΜΕ ΘΕ ΜΑ Τ ΟΝ Η ΜΟΣΙ Ο Χ Ω Ρ Ο. ΠΑΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ ΠΟΒ Ρ Υ Χ Ι ΑΣ Φ Ω Τ ΟΓ Ρ ΑΦ Ι ΑΣ Ε Ρ Ε Υ Ν ΑΣ Κ ΑΙ Τ Ε Χ Ν ΟΛ ΟΓ Ι ΑΣ - Τ ΜΗ ΜΑ ΣΥ Ν Ε Ρ Γ ΑΣΙ ΑΣ Φ Ω Τ ΟΓ Ρ ΑΦ Ι ΑΣ Κ ΑΙ Υ ΠΟΒ Ρ Υ Χ Ι ΑΣ Φ Ω Τ ΟΓ Ρ ΑΦ Ι ΑΣ. Tα µ έ λ η τ η ς ο ρ γ αν ω ε π ι τ ρ ο π ή ς ε ί ν αι : Α. Αν ασ τ ασ ι ά δ ο υ Ε. Αν τ ω ν ά ρ α Α. Β ο υ ρ β ο υ τ σ ι ώ τ η ς Φ. Γ ο υ ν αρ ο π ο ύ λ ο υ Ο. Ζ ώ ν ι ο υ Ε. Κ ασ ν ή Σ. Κ ι ρ τ ά ζ ο γ λ ο υ Ι. Ν ε σ τ ο ρ ί δ η ς Σ. Παλ αι ο λ ό γ ο υ Σ. Πο ύ λ ι ο υ Α. Σκ ι π ε τ ά ρ η Ε. Σπ αν ο υ δ ά κ η Χ. Τ σ ακ αλ ί δ ο υ Π. Φρ αγ γ ί δ ο υ Π. Χατ ζ η λ ι ά δ ο υ τ ι κ ή ς

4 Α. Π ε ρ ι λ ή ψ ε ι ς Ε κ θ έ σ ε ω ν 1. «Public city/ ηµ όσ ι α πόλ η» τ ου Τ Ε Ε /Τ Κ Μ - ΠΕ Ρ Ι Γ Ρ ΑΦ Η Ι 2. Αξ ι οποί ησ η πε ρ ι οχ ής Λ ηµ ν ί ου ήµ ου Ξ ά ν θ ης ΣΥ Ν Τ ΟΜΗ ΠΕ Ρ Ι Γ Ρ ΑΦ Η 3. Ε Κ ΘΕ ΣΗ Φ ΟΙ Τ Η Τ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ ΑΣΙ Ω Ν Τ ΟΥ Τ ΜΗ ΜΑΤ ΟΣ ΑΡ Χ Ι Τ Ε Κ Τ ΟΝ Ω Ν ΜΗ Χ ΑΝ Ι Κ Ω Ν ΠΘ Β. Π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς Π ε ρ ι π ά τ ω ν 1. Πα ρ α δ οσ ι α κή γ ε ι τ ον ι ά Ε λ λ ην ι κής ηµ οκρ α τ ί α ς, Πα ρ ου σ ί α σ η: Σα πφ ώ Αγ γ ε λ ού δ η, Αρ χ ι τ έ κτ ω ν Μηχ /κος Πα ρ ου σ ί α σ η Ε ι σ ήγ ησ ης 2. Με ν τ ρ ε σ έ ς-οδ ός Κ ολ οκοτ ρ ώ ν η, Αν ά πλ α σ η πε ρ ι οχ ής Πι πί ν ου, Πα ρ ου σ ί α σ η: Ε λ έ ν η Κ ου σ κού τ η, Αρ χ ι τ έ κτ ω ν Μηχ /κος Πε ρ ι γ ρ α φ ή µ ε λ έ τ ης κα ι Σχ έ δ ι α Με λ έ τ ης Γ. Ε ι σ η γ ή σ ε ι ς Χ α ι ρ ε τ ι σ µ Ε ι σ δ ρ Κ Φ ω φ ώ Γ ν α ρ λ µ ε θ έ µ α ι Χ ώ ρ Χ α ι ρ ε τ ι σ µ δ ρ ρ τ ώ ε σ ί δ ι α β ά σ τ ι ι Χ Ρ Ε Τ Ι Τ Γ Ε Ν Γ Ρ Έ Ε Ξ Ι Η ώ ά σ ε ι γ ι α τ Κ α β ά λ α ι ε α τ µ έ λ λ τ Τ ί τ δ λ Κ α θ ρ ι α χ ι τ ε ι τ ί Χ ώ ρ Τ µ α χ ι τ ε ω ν Κ ε ί µ ε ν τ ε ι σ 1. ός- ήγ ησ η Πρ οέ ου ΣΑΝ ου οπού ου : «Ο ηµ όσ ος ος» 2. ός Πρ οέ ου ΣΑ ΑΣ Μυ ς ποτ η, ηκα κα ο ΑΙ ΣΜΟΣ ΟΥ. ΑΜΜΑΤ Α κ. ΑΛ Α 3. Οκτ πρ οτ ς ην Ε κόν ς πό ο ον ης πόλ ης, η Πα πα οπού ου, ηγ ήτ Αρ κτ ον κής ου ηµ οσ ου ου ήµ Αρ κτ όν Α.Π.Θ. ο ης ήγ ησ ης

5 PUBLICCITY/ Η ΜΟ Σ Ι Α Π Ο Λ Η Έ κ θ ε σ η β ρ α β ε υ µ έ ν ω ν α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ώ ν µ ε λ ε τ ώ ν γ ι α τ ο δ η µ ό σ ι ο χ ώ ρ ο : Η έ κ θ ε σ η α υ τ ή σ χ ε δ ι ά σ τ ηκ ε κ α ι υ λ ο π ο ι ή θ ηκ ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ 1 ο υ Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ γ ι α τ ο ηµ ό σ ι ο χ ώ ρ ο µ ε τ ί τ λ ο : «η µ ό σ ι ο ς χ ώ ρ ο ς α ν α ζ η τ ε ί τ α ι», π ο υ π ρ α γ µ α τ ο π ο ι ή θ ηκ ε α π ό τ ο Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ ητ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς / Τ µ ή µ α Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς Μα κ ε δ ο ν ί α ς, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε τ ο Σ ύ λ λ ο γ ο Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν ι π λ ω µ α τ ο ύ χ ω ν Α ν ω τ ά τ ω ν Σ χ ο λ ώ ν Π α ν ε λ λ ή ν ι α ς Έ ν ω σ ης Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν, τ η Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν τ ο υ Ε θ ν ι κ ο ύ Με τ σ ό β ι ο υ Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ κ α ι τ α Τ µ ή µ α τ α Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν τ ω ν Π ο λ υ τ ε χ ν ι κ ώ ν Σ χ ο λ ώ ν τ ω ν Π α ν ε π ι σ τ ηµ ί ω ν : Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ε ι ο υ, Π α τ ρ ώ ν, Θ ε σ σ α λ ί α ς, ηµ ο κ ρ ί τ ε ι ο υ κ α ι Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ Κ ρ ή τ ης. Τ ο σ υ ν έ δ ρ ι ο π ρ α γ µ α τ ο π ο ι ή θ ηκ ε σ τ ι ς Ο κ τ ω β ρ ί ο υ σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η, κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ ο π ο ί ο υ α ν α ζ ητ ή θ ηκ α ν κ α ι ή λ θ α ν σ τ ο π ρ ο σ κ ή ν ι ο ό λ ε ς τ ι ς π λ ε υ ρ έ ς τ ω ν ν έ ω ν δ ε δ ο µ έ ν ω ν γ ύ ρ ω α π ό τ ο δ ηµ ό σ ι ο α σ τ ι κ ό χ ώ ρ ο, τ η µ ε τ α β λ ητ ό τ ητ α κ α ι τ α σ ηµ ε ρ ι ν ά ρ ε υ σ τ ά τ ο υ ό ρ ι α, τ ι ς ν έ ε ς ν ο ηµ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ς τ ο υ, α λ λ ά κ α ι τ α υ π α ρ κ τ ά κ α ι δ ε δ ο µ έ ν α π ρ ο β λ ή µ α τ α τ ης δ ι α χ ε ί ρ ι σ ης κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ σ τ ι ς ε λ λ ην ι κ έ ς π ό λ ε ι ς. Σ τ α π λ α ί σ ι α λ ο ι π ό ν τ ο υ Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ α υ τ ο ύ δ ι ο ρ γ α ν ώ θ ηκ ε π α ρ ά λ λ ηλ α Έ κ θ ε σ η β ρ α β ε υ µ έ ν ω ν µ ε λ ε τ ώ ν σ ε α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ο ύ ς δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ ς µ ε τ ί τ λ ο «P u b l i c i t y η µ ό σ ι α Π ό λ η». Η έ κ θ ε σ η π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι β ρ α β ε υ µ έ ν ε ς µ ε λ έ τ ε ς α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ώ ν δ ι α γ ω ν ι σ µ ώ ν π ο υ έ γ ι ν α ν σ τ ην Ε λ λ ά δ α κ α ι β ρ α β ε υ µ έ ν ε ς µ ε λ έ τ ε ς Ε λ λ ή ν ω ν α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν σ ε δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ ς σ τ ο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό, τ α τ ε λ ε υ τ α ί α 3 0 χ ρ ό ν ι α. Ε ί ν α ι µ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ο υ γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά ε π ι χ ε ι ρ ε ί τ α ι κ α ι π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι ό λ ο τ ο π α ν ό ρ α µ α τ ης ε ξ έ λ ι ξ ης τ ω ν α π ό ψ ε ω ν κ α ι τ ης α ι σ θ ητ ι κ ή ς γ ι α τ ο δ ηµ ό σ ι ο χ ώ ρ ο σ τ ην Ε λ λ ά δ α. Η Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή ξ ε κ ί ν ησ ε τ ην υ λ ο π ο ί ησ η τ ης έ κ θ ε σ ης α υ τ ή ς µ ε τ η σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η β ρ α β ε υ µ έ ν ω ν µ ε λ ε τ ώ ν σ ε α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ο ύ ς δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ ς π ο υ έ γ ι ν α ν τ α τ ε λ ε υ τ α ί α 3 0 χ ρ ό ν ι α κ α ι ε ί χ α ν ω ς α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο τ ο δ ηµ ό σ ι ο χ ώ ρ ο, κ α ι τ ην έ κ δ ο σ η ε ν ό ς λ ε υ κ ώ µ α τ ο ς µ ε ό λ ε ς τ ι ς ε κ τ ι θ έ µ ε ν ε ς µ ε λ έ τ ε ς. Ε π ε ι δ ή δ ε ν υ π ή ρ χ ε κ α τ α γ ρ α φ ή τ ω ν δ ι α γ ω ν ι σ µ ώ ν η Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή α π έ σ τ ε ι λ ε ε π ι σ τ ο λ έ ς µ ε ηλ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό τ α χ υ δ ρ ο µ ε ί ο σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς ή µ ο υ ς τ ης Ε λ λ ην ι κ ή ε π ι κ ρ ά τ ε ι α ς, δ ηλ α δ ή σ ε π ε ρ ί π ο υ ή µ ο υ ς. Α ν α ζ ή τ ησ ε ε π ί σ ης, σ τ ην ε λ λ ην ι κ ή β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α κ α ι σ τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο, τ ο υ ς π ι ο σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ ς α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ο ύ ς δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ ς µ ε α π ο τ έ λ ε σ µ α ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ο ύ ν 6 0 α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ο ί δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ί µ ε θ έ µ α τ ο ν δ ηµ ό σ ι ο χ ώ ρ ο κ α ι 9 9 σ υ ν ο λ ι κ ά σ υ µ µ ε τ ο χ έ ς γ ι α τ ην Έ κ θ ε σ η. Η έ κ θ ε σ η α ν κ α ι δ ε ν π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ώ ν δ ι α γ ω ν ι σ µ ώ ν, σ υ ν ι σ τ ά µ ι α π ρ ώ τ η κ α τ α γ ρ α φ ή π ο υ σ α φ έ σ τ α τ α α π ο τ ε λ ε ί α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ό δ ε ί γ µ α τ ης ε ξ έ λ ι ξ ης τ ω ν ι δ ε ώ ν κ α ι τ ο υ σ χ ε δ ι α σ µ ο ύ τ ο υ δ ηµ ό σ ι ο υ χ ώ ρ ο υ σ τ ην Ε λ λ ά δ α. Η ε π ι τ ρ ο π ή π α ρ έ λ α β ε τ α ηλ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά α ρ χ ε ί α κ α ι σ χ ε δ ί α σ ε τ ι ς π ι ν α κ ί δ ε ς κ α ι τ ην έ κ θ ε σ η. Ε π ί σ ης σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε τ ο ν ε κ δ ο τ ι κ ό ο ί κ ο Ι Α Ν Ο Σ σ χ ε δ ί α σ ε τ ο ν κ α τ ά λ ο γ ο τ ης έ κ θ ε σ ης, έ ν α κ α τ ά λ ο γ ο π ο υ α π ο τ ε λ ε ί τ η µ ο ν α δ ι κ ή κ α τ α γ ρ α φ ή β ρ α β ε υ µ έ ν ω ν α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ώ ν µ ε λ ε τ ώ ν σ τ ην ε λ λ ην ι κ ή ε π ι κ ρ ά τ ε ι α.

6 Σ τ ην έ κ θ ε σ η π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο ν τ α ι µ ε λ έ τ ε ς π ο υ δ ι α κ ρ ί θ ηκ α ν σ ε α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ο ύ ς δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ ς, ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς α π ό τ ο ν δ ι α γ ω ν ι σ µ ό ι δ ε ώ ν γ ι α τ ην α ξ ι ο π ο ί ησ η κ α ι δ ι α µ ό ρ φ ω σ η τ ο υ χ ώ ρ ο υ τ ο υ Π ν ε υ µ α τ ι κ ο ύ Κ έ ν τ ρ ο υ Α θ ην ώ ν τ ο υ ω ς κ α ι τ ο ν π ρ ό σ φ α τ ο γ ι α τ ην α ν ά δ ε ι ξ η τ ης π λ α τ ε ί α ς Ν ί κ ης τ ης Κ ο ζ ά ν ης τ ο υ Ο ι µ ε λ έ τ ε ς α υ τ έ ς σ ηµ α τ ο δ ο τ ο ύ ν τ ην α ν τ ί λ ηψ η τ ω ν α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν σ τ ο ν σ χ ε δ ι α σ µ ό τ ο υ δ ηµ ό σ ι ο υ χ ώ ρ ο υ, α λ λ ά κ α ι τ ο α υ ξ α ν ό µ ε ν ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ης α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ς ε ι δ ι κ ά κ α τ ά τ ι ς δ ύ ο τ ε λ ε υ τ α ί ε ς δ ε κ α ε τ ί ε ς σ τ ι ς ο π ο ί ε ς κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι 2 8 κ α ι 6 6 δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ί α ν τ ί σ τ ο ι χ α, ό τ α ν µ έ χ ρ ι τ ο µ ό ν ο τ ρ ε ι ς α φ ο ρ ο ύ ν έ µ µ ε σ α τ ο ν δ ηµ ό σ ι ο χ ώ ρ ο. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά α ν α φ έ ρ ο υ µ ε ό τ ι α π ό τ ι ς 9 9 µ ε λ έ τ ε ς π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι έ χ ο υ ν υ λ ο π ο ι ηθ ε ί µ ό λ ι ς ο ι ε π τ ά, γ ε γ ο ν ό ς π ο υ δ ηµ ι ο υ ρ γ ε ί π ο λ λ ά ε ρ ω τ ή µ α τ α γ ι α τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α κ α ι τ ην α π ο τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ό τ ητ α τ ω ν φ ο ρ έ ω ν π ο υ κ α λ ο ύ ν τ α ι ν α τ ο υ ς υ λ ο π ο ι ή σ ο υ ν. Η Έ κ θ ε σ η κ α ι ο α ν τ ί σ τ ο ι χ ο ς κ α τ ά λ ο γ ο ς π ο υ τ η σ υ ν ο δ ε ύ ε ι έ χ ο υ ν δ ο µ ηθ ε ί έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α γ ί ν ε ι ε µ φ α ν ή ς η ε ξ ε λ ι κ τ ι κ ή π α ρ ο υ σ ί α σ η µ ε λ ε τ ώ ν µ ε κ ύ ρ ι ο κ ο ρ µ ό τ ι ς π ό λ ε ι ς ε κ ε ί ν ε ς σ τ ι ς ο π ο ί ε ς κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν τ ρ ι ά ν τ α χ ρ ό ν ω ν υ π ή ρ ξ ε σ ηµ α ν τ ι κ ό έ ρ γ ο. Ο ι π ό λ ε ι ς α υ τ έ ς ε ί ν α ι η Α θ ή ν α, η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η, τ ο Η ρ ά κ λ ε ι ο, η Κ α β ά λ α κ α ι η Κ ο ζ ά ν η. Σ τ ην έ κ θ ε σ η π ε ρ ι έ χ ο ν τ α ι ε π ί σ ης κ α ι β ρ α β ε υ µ έ ν ε ς µ ε λ έ τ ε ς κ α ι α π ό ά λ λ ε ς π ό λ ε ι ς τ ης Ε λ λ ά δ α ς. Η π ρ ώ τ η π α ρ ο υ σ ί α σ η τ ης Έ κ θ ε σ ης έ γ ι ν ε σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η, τ α ε γ κ α ί ν ι α τ ης ο π ο ί α ς έ γ ι ν α ν σ τ ι ς 1 5 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ τ ο υ σ τ ο ν κ ή π ο τ ω ν Ρ ό δ ω ν σ τ ην ν έ α π α ρ α λ ί α, κ α ι δ ι ή ρ κ ησ ε µ έ χ ρ ι τ ι ς 3 0 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ Με τ ά α π ό σ υ ν ε ν ν ό ησ η µ ε τ ο Μο υ σ ε ί ο Μπ ε ν ά κ η, η έ κ θ ε σ η µ ε τ α φ έ ρ θ ηκ ε σ τ ην Α θ ή ν α σ τ ο α ί θ ρ ι ο τ ο υ κ τ ι ρ ί ο υ τ ης Π ε ι ρ α ι ώ ς α π ό τ ι ς 1 3 / 1 2 / έ ω ς 1 3 / 2 / Η δ ε ύ τ ε ρ η α υ τ ή έ κ θ ε σ η δ ι ο ρ γ α ν ώ θ ηκ ε α π ό τ ο Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ ητ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ ο Μο υ σ ε ί ο Μπ ε ν ά κ η, υ π ό τ ην α ι γ ί δ α τ ο υ Υ Π Ε Κ Α. Ε λ π ί ζ ο υ µ ε η έ κ θ ε σ η α υ τ ή, π ο υ α υ τ ή τ η φ ο ρ ά π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι σ τ ην π ό λ η τ ης Κ α β ά λ α ς, ν α σ υ µ β ά λ λ ε ι σ τ ο ν π ρ ο β λ η µ α τ ι σ µ ό κ α ι σ τ η ν α ν τ α λ λ α γ ή τ ω ν α π ό ψ ε ω ν σ χ ε τ ι κ ά µ ε ζ η τ ή µ α τ α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ ο δ η µ ό σ ι ο χ ώ ρ ο. Σ τ ο χ ε ύ ε ι δ ε σ τ η ν ε ν ε ρ γ ό σ υ µ µ ε τ ο χ ή α λ λ ά κ α ι σ τ η ν ο ι κ ε ι ο π ο ί η σ η τ ο υ δ η µ ό σ ι ο υ χ ώ ρ ο υ α π ό τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς, π ο υ α π ο τ ε λ ε ί τ ο π ρ ω τ α ρ χ ι κ ό ζ ητ ο ύ µ ε ν ο γ ι α τ ην ε ξ α σ φ ά λ ι σ η ε ν ό ς σ υ ν ε κ τ ι κ ο ύ τ ρ ό π ο υ κ α τ ο ί κ ησ ης µ έ σ α σ τ ο σ ηµ ε ρ ι ν ό, δ ι α ρ κ ώ ς µ ε τ α β α λ λ ό µ ε ν ο, κ α ι ρ ε υ σ τ ό τ ο π ί ο τ ης ν έ α ς α σ τ ι κ ό τ ητ α ς. Σ τ ο ι χ ε ί α ο ρ γ ά ν ω σ η ς τ η ς έ κ θ ε σ η ς : Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή Έ κ θ ε σ η ς : Π α ρ α σ κ ε υ ή Κ ω σ τ α ν τ ά ρ α, Γ ι ώ τ α Μ ο υ ρ α τ ί δ ο υ, Τ ό ν ι α Μ α υ ρ ο υ δ ή κ α ι Π ρ ό δ ρ ο µ ο ς Ν ι κ η φ ο ρ ί δ η ς. Η π ρ ο σ π ά θ ε ι α α υ τ ή υ λ ο π ο ι ή θ η κ ε µ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η κ α ι τ η χ ο ρ η γ ί α τ ω ν π α ρ α κ ά τ ω φ ο ρ έ ω ν κ α ι ε τ α ι ρ ε ι ώ ν : Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ, Η Μ Ο Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ, Η Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ, Γ Ρ Α Β Α Ν Η Σ, Μ Α Ρ Μ Α Ρ Α Ι Ο Ν Υ Σ Ο Υ, L A F A R G E, D O M O T E L, L A P P S E T κ α ι Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Θ Ω Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ H O L I D A Y I N N.

7 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ Ρ ΙΟΧ ΗΣ Λ ΙΜ Ν ΙΟΥ Πρ ο β λ έ πο ν τ αι ο ι ε ρ γ ασ ί ε ς πο υ απαι τ ο ύ ν τ αι γ ι α τ η ν αξ ι ο πο ί η σ η τ η ς πε ρ ι ο χ ή ς τ ο υ λ ι µ ν ί ο υ σ ε έ κ τ ασ η πε ρ ί πο υ 11,50 σ τ ρ ε µ µ ά τ ω ν. Η ε ν λ ό γ ω έ κ τ ασ η έ χ ε ι τ η ν πρ ο ο πτ ι κ ή ν α ε ξ ε λ ι χ θ ε ί σ ε χ ώ ρ ο αν αψ υ χ ή ς µ ε θ ε µ ατ ι κ ά πά ρ κ α, πε ζ ο δ ρ ό µ ο υ ς πε ρ ι πά τ ο υ µ ε κ αθ ι σ τ ι κ ά, ε ι δ ι κ ό χ ώ ρ ο δ ρ ασ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν γ ι α κ ατ ο ι κ ί δ ι α ζ ώ α κ αι πο δ η λ ατ ό δ ρ ο µ ο. Θ α δ η µ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν τ ρ ί α θ ε µ ατ ι κ ά πά ρ κ α πο υ θ α αν απτ υ χ θ ο ύ ν σ τ ο µ ε γ αλ ύ τ ε ρ ο µ έ ρ ο ς τ η ς έ κ τ ασ η ς. Τ ο έ ν α θ έ µ α ε ί ν αι ο ι 4 ε πο χ έ ς, µ ε φ υ τ ά πο υ ε υ δ ο κ ι µ ο ύ ν κ αι αν θ ί ζ ο υ ν κ αι τ ι ς τ έ σ σ ε ρ ι ς ε πο χ έ ς τ ο υ χ ρ ό ν ο υ. Τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο αφ ο ρ ά β ό τ αν α κ αι αρ ω µ ατ ι κ ά φ υ τ ά πο υ σ υ ν αν τ ο ύ µ ε σ τ ο ν ε λ λ αδ ι κ ό χ ώ ρ ο ε ν ώ τ ο τ ρ ί τ ο θ ε µ ατ ι κ ό πά ρ κ ο αφ ο ρ ά τ η ν τ ο πο θ έ τ η σ η δ ι αφ ό ρ ω ν παι χ ν ι δ ι ώ ν ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ χ ώ ρ ο υ πο υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ αι µ ε τ α σ τ ο ι χ ε ί α τ η ς φ ύ σ η ς κ αθ ώ ς κ αι τ ι ς αν θ ρ ώ πι ν ε ς αι σ θ ή σ ε ι ς. Έ τ σ ι ο ι µ ι κ ρ ο ί ε πι σ κ έ πτ ε ς, αλ λ ά κ αι ο ι µ ε γ ά λ ο ι, θ α µ πο ρ ο ύ ν ν α παί ξ ο υ ν κ αι ν α αι σ θ αν θ ο ύ ν τ ο ν ά ν ε µ ο, τ ο ν ή χ ο, τ ο φ ω ς, τ η ν κ ί ν η σ η κ αι ά λ λ α σ τ ο ι χ ε ί α.

8 ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΘ Η έκθεση αποτελεί επιλογή φοιτητικών εργασιών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος Αστικός Σχεδιασμός: Προγραμματισμός και σύνθεση αστικών χώρων, το οποίο διδάσκεται στο 4 ο έτος σπουδών. Η περιοχή μελέτης (οικόπεδο) βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Καβάλας, στην περιοχή κάτω από τον οικισμό της «χερσονήσου της Παναγίας», αποτελεί το νότιο θαλάσσιο όριο της πόλης και σημείο του αστικού ιστού με σημαντικές ιδιαιτερότητες. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα συντάσσεται και οργανώνεται στο χώρο που διαμορφώνουν μέρος των λιμενικών εγκαταστάσεων. Η σημερινή κατάσταση της περιοχής χαρακτηρίζεται από έλλειψη σχεδιασμού και οργάνωσης χώρου. Κτίρια που περιλαμβάνονται σήμερα στην περιοχή μελέτης ανήκουν στις εγκαταστάσεις λιμένα, κυρίως αποτελούν βοηθητικά κτίσματα και αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και ένα νέο μικρό επιβατικό σταθμό. Οι μεγάλες πλατφόρμες από μπετόν χαρακτηρίζονται από έλλειψη δημόσιων δραστηριοτήτων, παρόλο που βρίσκονται σε τόσο κεντρικό σημείο του ιστού της πόλης. Στο συνθετικό θέμα του μαθήματος προτείνεται η μετεγκατάσταση των παραπάνω χρήσεων από το χώρο μελέτης και η απελευθέρωση του χώρου αυτού από λιμενικές χρήσεις και βοηθητικά κτιριακά κελύφη, ώστε να ανασχεδιαστεί πλήρως ως ενιαίος υπαίθριος χώρος, με στόχο τη μετατροπή του σε ένα περιβάλλον πολιτιστικών δρώμενων, αναψυχής, ήπιων αθλητικών δραστηριοτήτων, περιπάτου και χαλάρωσης. Εξαίρεση αποτελεί το μεγάλο επίμηκες κτίριο στο μέτωπο των λιμενικών εγκαταστάσεων στο οποίο καλούνται οι ομάδες των φοιτητών να παρέμβουν. Οι φοιτητές διατηρούν στα πλαίσια του θέματος το κέλυφος του μεγάλου κτιρίου αποθηκών /γραφείων αποκαλύπτοντας ή ανατρέποντας μέρος των βασικών δομικών στοιχείων του και μετατρέποντάς το σε μεγάλες πλατφόρμες αστικού εδάφους με πολλαπλές χρήσεις, όπως περιοχές πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκθέσεων καθώς και την δημιουργία ενός νέου τύπου αστικής πλατείας σε διαφορετική υπερυψωμένη στάθμη από το έδαφος.

9 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 01-07/10/2012 Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα Σαπφώ Αγγελούδη- Ζαρκάδα Δρ. Αρχιτέκτων Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

10 Οι Καβαλιώτες ως το 1864 είναι περιορισμένοι εντός των τειχών της Παναγίας και μόνο 50 μαγαζιά και Αποθήκες υπήρχαν εκτός της. Το 1864, επωφελούμενοι του Νόμου περί οικοδομών και ενθαρρυμένοι από το παράδειγμα του Βόλου λαμβάνουν την άδεια να κτίσουν εκτός των τειχών. Στο τέλος του 19ου αι. έχουν κτιστεί οι νέες συνοικίες Αγ. Ιωάννη, Κιουτσούκ Ορμάν, Κεντρική Συνοικία, Ποταμουδίων και Καρά Ορμάν(Αγ. Αθανασίου)

11 Η ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η πόλη δοκιμάζεται το 1923 όταν καταφθάνουν οι πρόσφυγες. Χαρακτηριστικά το 1928 ο πληθυσμός της είναι κάτοικοι, εκ των οποίων οι είναι αυτόχθονες (20,90%), οι εσωτερικοί μετανάστες (22,20%) και οι είναι πρόσφυγες (56,90%). Οι τελευταίοι προσωρινά κατοικούν σε σκηνές, παράγκες και καπναποθήκες

12 ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. Μέχρι το 1924 το κράτος επιλέγει τη λύση των πρόχειρων και βραχυπρόθεσμων κατασκευών. 4.Σε ανταλλάξιμα οικόπεδα Α της σημερινής συνοικίας του Βύρωνα, κατά μήκος της σημερινής οδού Αρκαδίου, κατασκευάστηκαν 23 ισόγειες ξύλινες οικοδομές. Οι «παράγκες» κατοικήθηκαν από 92 οικογένειες μέχρι τη δεκαετία του Στη Συνοικία Αγ. Βαρβάρας, σε ανταλλάξιμα οικόπεδα των οδών Κολοκοτρώνη, Σανταρόζα, Μ. Μπότσαρη, Κανάρη, Σαχτούρη, Αγ. Βαρβάρας, Γκούρα και Καραϊσκάκη, ανεγέρθηκαν 190 κατοικίες, Άλλες 253 οικογένειες στεγάστηκαν σε ισόγεια παραπήγματα του ενός δωματίου στην ίδια Συνοικία αλλά και στις οδούς Αγ. Αθανασίου και Σαππέων στην Συνοικία Αγ. Αθανασίου. Οι παράγκες είχαν κοινές κουζίνες και WC. Αρκετές κατεδαφίστηκαν κατά την Κατοχή και οι περισσότερες στη δεκαετία του 1950.

13 Άλλοι πρόσφυγες επωφελούμενοι του προγράμματος παροχής ξυλείας για αυτοστέγαση, κατασκεύασαν ισόγειες και διώροφες μικρές κατοικίες στην αδόμητη περιοχή των Καμαρών, σε δημόσια γη. Συγκεκριμένα στηνπεριοχή δυτικά του Υδραγωγείου μέχρι την οδό Ελληνικής Δημοκρατίας και ανατολικά του Υδραγωγείου έως την οδό Λαχανά που ονομάστηκε «Ματζίρικα».

14 Δύο μάλιστα διώροφα σπίτια κατασκευάστηκαν μέσα στα τόξα του Υδραγωγείου!

15 ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

16 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, Κτίστηκαν οι προσφυγικές γειτονιές: Χίλια, Δεκαοχτώ, Πεντακόσια, ο Βύρωνας, η Συνοικία Γκιρτζή, η Αγία Βαρβάρα, Δεξαμενή. Από το 1954 και μετά παραχωρήθηκαν οικόπεδα και οικονομική ενίσχυση δρχ. για αυτοστέγαση στο νέο προσφυγικό συνοικισμό Κηπούπολης-Καλαμίτσας.

17 Σήμερα στην πόλη διατηρούνται με επεμβάσεις οι περιοχές των οργανωμένων προσφυγικών οικισμών, ενώ από τις εγκαταστάσεις της πρώτης περιόδου, σώζονται μόνο οι δύο περιοχές εκατέρωθεν του Υδραγωγείου. Η μελέτη αφορά την περιοχή δυτικά του Υδραγωγείου

18 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Σήμερα τα σπίτια ανήκουν στα Δημόσια Κτήματα και κατοικούνται μόνο τρία. Τα περισσότερα είναι παραμελημένα, όμως εντυπωσιάζει η προσαρμογή τους στο έδαφος, το πλέγμα των κοινόχρηστων χώρων, η κοινοκτημοσύνη των ελεύθερων χώρων, η σοφία των λύσεων, η κλίμακα και η δυνατότητα ικανοποίησης των αναγκών στέγασης σε ελάχιστο χώρο. Σημαντικό στοιχείο είναι η ιδιωτικότητα των ελεύθερων χώρων που είναι προφυλαγμένοι από τη βοή των δρόμων.

19 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ Στη γειτονιά σώζονται 18 κατοικίες και μαγαζιά. Όλα είναι κατασκευασμένα με την τεχνική του μπαγδατιού. Πηχάκια ή καλάμια καρφώνονται πάνω σε ξύλινο σκελετό κατά οριζόντια διάσταση και επιχρίονται με επίχρισμα που περιέχει σβησμένο ασβέστη και άμμο στο οποίο προστίθενται συνήθως άχυρα ή τρίχες κατσίκας, έτσι ώστε το μείγμα να αποκτήσει ελαστικότητα, που θα το προστατεύει από τις διαστολές και συστολές του ξύλινου σκελετού. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξωτερικά καρφώνονται λαμαρίνες ή ξύλινες φαρδιές σανίδες, απευθείας στον ξύλινο σκελετό. Οι κατάχωμένοι τοίχοι είναι πέτρινοι.

20 ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ Ξύλινα σπίτια κτίζονταν σε ευρεία έκταση, σε όλες τις περιοχές τις Βαλκανικής που βρίσκονται κοντά σε δάση. Το βασικό πλεονέκτημα των ξύλινων σπιτιών είναι το φτηνό κόστος η μη ανάγκη εξειδικευμένων τεχνιτών και η γρήγορη κατασκευή. Πράγματι, με τη χρήση παραδοσιακών εργαλείων και μεθόδων, αρκούν περίπου δύο μήνες για να ολοκληρωθεί μια διώροφη κατοικία 150 τετρ. μέτρων. Άριστη είναι και η συμπεριφορά τους έναντι των σεισμών, ενώ το βασικό μειονέκτημα τους είναι βέβαια η εύφλεκτη κατασκευή τους.

21 ΟΙ ΟΓΚΟΙ, ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

22 Η ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ, Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

23 ΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, Η ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗ Στην περιοχή εντοπίστηκε το αυτοφυές λουλούδι allium Neapolitanum, που συναντάται σε τρεις ποικιλίες εκ των οποίων η μία ονομάζεται Φίλιπποι. Με δεδομένο ότι η Καβάλα ως τον 9ο αιώνα ονομαζόταν Νεάπολις, το λουλούδι αυτό μπορεί να ονομαστεί «το λουλούδι της Καβάλας» και να γίνει σήμα της πόλης μας

24 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Η γειτονιά θα αποκατασταθεί από το Δήμο Καβάλας. Θα επισκευαστούν τα σπιτάκια με την τεχνολογία των ξύλινων σπιτιών, θα κατεδαφιστούν ορισμένα ερείπια και θα δημιουργηθούν περισσότερα πλατώματα. Οι χρήσεις που προτείνονται είναι: 1. Φιλοξενία. (Παράρτημα Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης, ΕΑSA, ΕΛΙΞ, Εργαστήρια Αρχιτεκτονικών Σχολών ΑΠΘ, ΔΠΘ). 2. Στέγαση Φορέων (Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, Πολιτιστικών Συλλόγων). 3. Στέγαση παραδοσιακών επαγγελματικών χρήσεων (τενεκετζή, υφάντριας, εργαστήριο αναμνηστικών με βάση το λουλούδι, βιβλιοπωλείο ιστορικών εκδόσεων, εργαστήριο εποχικών προϊόντων, κατασκευής αξεσουάρ με το σήμα της πόλης, παραδοσιακής ταβέρνας.) 4. Δημιουργία Θεματικού Μουσείου Προσφύγων (Κάθε σπιτάκι να γίνει «αντιπρόσωπος» προσφυγικών χωριών, των οποίων οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν αυτούσιοι στο νομό μας από τις χαμένες πατριδες και πήραν το όνομα των μητρικών χωριών, όπως ο Γέροντας, τα Δωμάτια, Ν. Πέραμος, Ν. Ηρακλείτσα, Γραβούνα, το Χορτοκόπι, η Ν. Καρβάλη, Ν. Καριά, Νέος Ξεριάς, κλπ.) 5. Στο χώρο Β. να δημιουργηθεί βιότοπος του allium Neapolitanum

25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕ Ρ ΙΓ Ρ Α Φ Η Μ Ε Λ Ε ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ Ε Ν ΤΡ Ε ΣΕ Σ ΧΑΤΖ Η ΑΛΙ -ΠΑΣΑ Η µε λ έ τη έ χ ε ι ω ς α ν τι κε ί µε ν ο την α π οκα τά στα ση του µε ν τρ ε σέ του Χα τζ ή Αλ ή Πα σά κα ι τη ε π α ν ά χ ρ ησή του ω ς χ ώ ρ ου π ολ ι τι στι κώ ν δ ρ ά σε ω ν. Στην α ρ χ ι κή του µορ ή, το κτί ρ ι ο α π οτε λ ού σε τµήµα ε ν ό ς ε υρ ύ τε ρ ου συγκρ οτήµα τος (kulliye) το οπ οί ο π ε ρ ι ε λ ά µβ α ν ε δ ι ά φ ορ α µι κρ ά κτί ρ ι α κα ι έ ν α τζ α µί γύ ρ ω α π ό έ ν α ν ε ν ι α ί ο υπ α ί θ ρ ι ο χ ώ ρ ο. Σκε π τι κό της α π οκα τά στα σης του κτι ρ ί ου ε ί ν α ι η ε π α ν α φ ορ ά του ω ς π ρ ος τα στοι χ ε ί α της α ρ χ ι κής δ οµής κα ι µορ φ ής του µε τα υτό χ ρ ον η ε π έ µβ α ση µε π ι ο ε λ ε ύ θ ε ρ ο τρ ό π ο σε τµήµα τα του κτι ρ ί ου ήδ η α λ λ οι ω µέ ν α α π ό µε τα γε ν έ στε ρ ε ς ε π ε µβ ά σε ι ς, έ τσι ώ στε ν α δ ι α φ ορ οπ οι ού ν τα ι α π ό τα α π οκα τε στηµέ ν α τµήµα τα, ε ν ώ λ α µβ ά ν ον τα ι υπ ό ψ η κα ι οι α ν ά γκε ς π ου π ρ οκύ π τουν α π ό τη ν έ α χ ρ ήση του κτι ρ ί ου. Ω ς β α σι κό στοι χ ε ί ο γι α την α π οκα τά στα ση θ ε ω ρ ε ί τα ι η µον ά δ α ε ν ό ς δ ω µα τί ου µε ν τρ ε σέ, η οπ οί α σε π α ρ ά θ ε ση συν θ έ τε ι το σύ ν ολ ο. Το κά θ ε δ ω µά τι ο έ χ ε ι ε ί σοδ ο κα ι α ν οί γµα τα φ ω τι σµού α π ό τη µί α π λ ε υρ ά ε ν ώ ο α π έ ν α ν τι στην ε ί σοδ ο τοί χ ος ε ί ν α ι τυφ λ ό ς κα ι σε α υτό ν συν α ν τά τα ι το τζ ά κι. Η ε π ι κοι ν ω ν ί α τω ν χ ώ ρ ω ν α υτώ ν ε ί ν α ι κα τά β ά ση ε ξω τε ρ ι κή, µέ σω ε ν ό ς στε γα σµέ ν ου χ ώ ρ ου, του χ α γι α τι ού. Γ ι α την ε ξυπ ηρ έ τηση της ν έ α ς χ ρ ήσης ω ς χ ώ ρ ου π ολ ι τι στι κώ ν δ ρ ά σε ω ν π ρ οτε ί ν ε τα ι η δ ι ά ν οι ξη θ υρ ώ ν ε π ι κοι ν ω ν ί α ς µε τα ξύ τω ν χ ώ ρ ω ν Χ02, Χ03 κα ι Χ04. Έ τσι τα δ ω µά τι α π ου δ ι α τηρ ού ν α ρ κε τά α π ό τα α ρ χ ι κά χ α ρ α κτηρ ι στι κά τους α π οκτού ν την α ρ χ ι κή τους δ οµή: οι τοι χ οπ οι ί ε ς συν τηρ ού ν τα ι, τα α ν οί γµα τα ε π ί της Κολ οκοτρ ώ ν η σφ ρ α γί ζ ον τα ι κα ι, ό π ου υπ ά ρ χ ουν α κό µα ε ν δ ε ί ξε ι ς κα µι ν ά δ ω ν α ν α κα τα σκε υά ζ ον τα ι τα τζ ά κι α α κολ ουθ ώ ν τα ς α ν τί στοι χ α π ρ ό τυπ α. Ε ξα ί ρ ε ση α π οτε λ ού ν τα δ ω µά τι α τα οπ οί α έ χ ουν υπ οστε ί τό σε ς α λ λ οι ώ σε ι ς π ου δ ε ν δ ι α τηρ ού ν τί π οτα α π ό το α ρ χ ι κό κτί ρ ι ο του µε ν τρ ε σέ. Αυτά κα θ α ι ρ ού ν τα ι π λ ήρ ω ς δ ί ν ον τα ς τη θ έ ση τους σε έ ν α ν α ν οι χ τό δ ι α µπ ε ρ ή χ ώ ρ ο ε ι σό δ ου κά τω α π ό την ε ν ι α ί α ξύ λ ι ν η στέ γη, ο οπ οί ος οδ ηγε ί τον ε π ι σκέ π τη στο χ α γι ά τι του µε ν τρ ε σέ. Στην α ρ χ ι κή δ οµή του κτι ρ ί ου, α π ό α υτό το χ α γι ά τι γι ν ό τα ν η ε ί σοδ ος στους ε π ι µέ ρ ους χ ώ ρ ους, α π οτε λ ού σε δ ηλ α δ ή τη ρ α χ οκοκα λ ι ά του κτι ρ ί ου. Στό χ ος ε ί ν α ι η ε π α ν α φ ορ ά της β α ρ ύ τητα ς του χ α γι α τι ού γι α το κτί ρ ι ο. Αυτό ε π ι τυγχ ά ν ε τα ι κα ι µέ σω της ε ν ί σχ υσης της ά µε σης ε ι σό δ ου α π ό την π λ ε υρ ά του χ α γι α τι ού : στην υφ ι στά µε ν η π έ τρ ι ν η σκά λ α ε π α ν α π οδ ί δ ε τα ι η α ρ χ ι κή χ ρ ήση µε τά β α σης α π ό έ ν α ν ε σω τε ρ ι κό α κά λ υπ το στο χ α γι ά τι κα ι α π ό ε κε ί στα δ ω µά τι α, µε τον σχ ε δ ι α σµό του υπ α ί θ ρ ι ου π ε ρ ι β ά λ λ ον τα χ ώ ρ ου του µε ν τρ ε σέ ω ς έ ν α ε κτε τα µέ ν ο α ν έ β α σµα π ου οδ ηγε ί σε έ ν α στη στά θ µη του π α λ α ι ό τε ρ ου υπ α ι θ ρ ί ου χ ώ ρ ου του συγκρ οτήµα τος. Η στέ γη του µε ν τρ ε σέ α ν α κα τα σκε υά ζ ε τα ι, α π οτε λ ώ ν τα ς σηµα ν τι κό χ α ρ α κτηρ ι στι κό στοι χ ε ί ο ε ν οπ οι ητι κό -µα ζ ί µε το χ α γι ά τι - τω ν ε π ι µέ ρ ους δ ω µα τί ω ν. Στην α π ό λ ηξη π ρ ος τι ς Κα µά ρ ε ς, η ό ψ η του µε ν τρ ε σέ δ ι α µορ φ ώ ν ε τα ι µε έ µφ α ση στην τοµή π ου έ χ ε ι ε π έ λ θ ε ι στο κτί ρ ι ο κα ι το έ χ ε ι κα τα κε ρ µα τί σε ι. Ο π έ τρ ι ν ος τοί χ ος π ου στέ κε ι ε π ί της οδ ού Κολ οκοτρ ώ ν η κα ι µί α π ρ οέ κτα ση της ν έ α ς ξύ λ ι ν ης στέ γης µε τη µορ φ ή ξύ λ ι ν ου σκε λ ε τού θ α λ ε ι τουρ γού ν ω ς υπ ό µν ηση της π α λ α ι ό τε ρ ης γε ι τν ί α σης του µε ν τρ ε σέ µε τι ς Κα µά ρ ε ς. Στο κτί ρ ι ο κα τα σκε υά ζ ε τα ι µι κρ ό τµήµα υπ ογε ί ου µε β οηθ ητι κέ ς χ ρ ήσε ι ς (α π οθ ήκη, wc)

26 Ι ΑΜ ΟΡ Φ Ω ΣΗ ΠΕ Ρ Ι Β ΑΛΛΟΝ ΤΟΣ ΧΩ Ρ ΟΥ Μ Ε Ν ΤΡ Ε ΣΕ Ο α κά λ υπ τος χ ώ ρ ος του µε ν τρ ε σέ, ο οπ οί ος γε ι τν ι ά ζ ε ι µε τα υφ ι στά µε ν α κτί ρ ι α δ ι α µορ φ ώ ν ε τα ι ω ς έ ν α α ν οι χ τό π λ ά τω µα α ν ά δ ε ι ξης της β α σι κής ό ψ ης του κτι ρ ί ου. Το π λ ά τω µα α υτό ε π ε κτε ί ν ε τα ι π ρ ος τον κε ν ό χ ώ ρ ο π ου δ ηµι ουρ γήθ ηκε α π ό την κα τε δ ά φ ι ση τω ν δ ύ ο κτι ρ ί ω ν π ου α π α λ λ οτρ ι ώ θ ηκα ν. Σχ ε δ ι ά ζ ε τα ι σε τρ ε ι ς ζ ώ ν ε ς π α ρ ά λ λ ηλ ε ς µε τι ς Κα µά ρ ε ς : Η π ρ ώ τη, στη µε σοτοι χ ί α µε τα υφ ι στά µε ν α κτί ρ ι α, ε ί ν α ι α υστηρ ά γρ α µµι κή, της οπ οί α ς η γρ α µµι κό τητα ε ν ι σχ ύ ε τα ι µε α υστηρ ά ορ ι σµέ ν η φ ύ τε υση ψ ηλ ώ ν δ έ ν δ ρ ω ν κα ι κα τα σκε υή τοί χ ου στο ό ρ ι ο. Η δ ε ύ τε ρ η ζ ώ ν η ε ί ν α ι η ί δ ι α η κλ ί µα κα α ν ά β α σης. Αυστηρ ά ορ ι σµέ ν η στη µί α της π λ ε υρ ά, στην ά λ λ η σβ ήν ε ι µέ σα στο χ ώ µα κα ι ορ ι οθ ε τε ί τα ι µε π ολ ύ π ι ο χ α λ α ρ ό τρ ό π ο α π ό χ α µηλ ή φ ύ τε υση. Πά ν ω σε µι α ορ ι σµέ ν η ε υθ ε ί α α ν ά β α σης ορ γα ν ώ ν ε τα ι η κα τε υθ υν ό µε ν η κί ν ηση, η οπ οί α κα τά δ ι α στήµα τα συν α ν τά ε ι µι κρ ά π λ α τύ σκα λ α. Το σηµα ν τι κό τε ρ ο α π ό α υτά δ ι ε υρ ύ ν ε τα ι κα ι ε π ε κτε ί ν ε τα ι σε µί α ε υθ ε ί α κί ν ηση η οπ οί α δ ι α στα υρ ώ ν ε τα ι µε την κλ ί µα κα α ν ά β α σης π ρ ος τον µε ν τρ ε σέ κα ι, π ε ρ ν ώ ν τα ς κά τω α π ό τι ς Κα µά ρ ε ς, συν δ έ ε τα ι µε την υφ ι στά µε ν η δ ι α µό ρ φ ω ση της π λ α τε ί α ς Ν ι κοτσά ρ α. Η τρ ί τη ζ ώ ν η ε ί ν α ι τε λ ε ί ω ς ε λ ε ύ θ ε ρ η. Ε ί ν α ι π ε ρ ι οχ ή χ α µηλ ού π ρ α σί ν ου η οπ οί α π ε ρ ι β ά λ λ ε ι ά µε σα το µν ηµε ί ο κα ι λ ε ι τουρ γε ί ω ς έ ν α φ υσι κό ό ρ ι ο α ν ά µε σα στι ς Κα µά ρ ε ς κα ι οπ οι α δ ήπ οτε ν έ α κα τα σκε υή. ΑΝ ΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕ Ρ Ι ΟΧΗΣ Μ Ε ΤΑΞ Υ ΤΩ Ν Ο Ω Ν Π. Υ Ρ ΑΓ Ω Γ Ε Ι ΟΥ ΚΑΙ Λ. ΚΑΤΣΩ Ν Η Η ν ό τι α π ε ρ ι οχ ή µε λ έ της (µε τα ξύ τω ν οδ ώ ν Π. Υ δ ρ α γω γε ί ου & Λ. Κα τσώ ν η) α π α ρ τί ζ ε τα ι α π ό δ ύ ο τµήµα τα : α υτό το οπ οί ο β ρ ί σκε τα ι κά τω α π ό την οδ ό Πι π ί ν ου κα ι α υτό π ά ν ω α π ό α υτήν. Το τµήµα κά τω α π ό την οδ ό Πι π ί ν ου, α ν τι µε τω π ί ζ ε τα ι α ν ά λ ογα µε τη δ ι α µό ρ φ ω ση του π ε ρ ι β ά λ λ ον τος χ ώ ρ ου του µε ν τρ ε σέ. ηλ α δ ή ε ί ν α ι σχ ε δ ι α σµέ ν ο σε τρ ε ι ς ζ ώ ν ε ς, µε µί α ε γκά ρ σι α γρ α µµή κί ν ησης ν α τι ς δ ι α π ε ρ ν ά ε ι η οπ οί α συν δ έ ε ι το ν έ ο κοι ν ό χ ρ ηστο χ ώ ρ ο µε την υφ ι στά µε ν η δ ι α µό ρ φ ω ση της π λ α τε ί α ς Ν ι κοτσά ρ α. Η κε ν τρ ι κή ι δ έ α ε ί ν α ι κοι ν ή κα ι γι α τι ς δ ύ ο α ν τι κρ ι στέ ς π ε ρ ι οχ έ ς, κα ι α υτό ε π ι τυγχ ά ν ε τα ι µε τον ορ ι σµό τω ν τρ ι ώ ν α υτώ ν ζ ω ν ώ ν µε α ν τί στοι χ ε ς α ν ά π ε ρ ι οχ ή π οι ό τητε ς, υλ ι κά, λ ε ι τουρ γί ε ς κα ι φ ω τι σµό. Γ ι α π ά ν ω α π ό ό π ί ν χ ε ί ν α ι ν α ρ ε ί ρ ς δ χ ώ ρ π π α ρ α ε ί ι ρ α ό π ν ι θ ν α ν ν λ έ ι α ν π ε ζ ώ ν Γ ι α λ ό α π ρ ί ν ε ι π ε ζ ρ ό π ί ν α π ό ς ρ ε ς χ ρ ι ι π ρ ώ π α ρ ά λ λ δ ρ ό χ α ν ά π α ς ε ν ι α ί α ς π ε ρ ι ε ν ω ν ρ ω π ε ρ ι ώ ν α ς α ς δ ι ε ν λ α ί α ς α θ α φ ώ ν ε ι ζ ώ ν α π ό α π ό λ δ ι ε ν α ν ά β α ε ρ ι α π ό ι ν ό π ί ν χ ρ ι ι ό ν π λ α ί α π δ ί ι ε ν ό ς α ι θ ε ά β ρ ι ν ψ ό ρ α α π ό ό λ π π ε ρ ι ι α π ό β λ έ π ε ι α ν ε ό δ ι π ρ ς ρ ε ς ι α π έ ν α ν π ρ ν ε λ ι ό ν Έ α π λ ε ε ί ν α ι ν α α ν α π θ ε ί α ε χ ι π ρ α ρ α π ό ό Υ δ ρ α ί χ ρ ι ι ν α π ε ρ ί π το τµήµα την οδ Πι ου στό ος κα τα γηθ ο κα τα κε µα τι σµό του ηµό σι ου ου ου τηρ τα σήµε, ου η κί ηση κα η στά µε υση τω υτοκι ήτω µπ κε τα µε υτή τω. το γο υτό οτε τα η οδ µηση της οδ ού Πι ου τι Κα µά µέ κα τον το ηλ ο µο µε στό ο την τυξη µι οχ ής κτό σης τω γύ οχ κα τοι κί, µι υρ υµέ ης "π τε " η οπ οί γε υρ τη η την ηξη της υρ υµέ ης σης (π οχ ή κά τω την υφ στά µε η οδ Πι ου), µέ κα την οδ Λ. Κα τσώ η. Η τε ου ηµι ουρ γε τα, µέ σω µι κρ ού µφ τρ ου το οπ οί ο σκό µε ο ηλ τε την υπ οι η οχ ή κα το Ο.Τ.3 µπ στα ος τι Κα µά κα τι ος τον µε τρ σέ, κα τα ήγε στην οδ Λ. Κα τσώ η. τσι το οτέ σµα τυχ µι συν ής οπ τι κή κα γµα τι κή οή την οδ Π. γω γε ου µέ κα την Λ. Κα τσώ η, η οπ οί σε τω ση

27 µε λ λ ον τι κής α ν ά π λ α σης κα ι του Ο.Τ.3, θ α µπ ορ ε ί ν α ε ν οπ οι ηθ ε ί κα ι µε την π ε ρ ι οχ ή του µε ν τρ ε σέ. π ε ζ ρ ν ό ς π ί ν α π λ ε ί ρ α χ λ ι ά δ ι α ρ φ ω δ α ί θ ρ ι χ ώ ρ δ έ ς α π ε ζ χ ρ π λ α ί α Ν ι ρ α π ε ρ ι α ν α ι α π ό ς ρ ε ς ά α ς π ί ν ε ί ν α δ ι α χ ω ρ ι ί δ ύ α ν ά λ χ ρ ι χ ώ ρ π α ν ν ι ε ρ ω θ ε ν α Η οδ οµηµέ η οδ Πι ου, οτε τη οκοκα της µό σης του ηµό σι ου υπ ου ου συν ον τα γι ή ήση την τε κοτσά µε την οχ ή τολ κά τι Κα µά. Ο ξον της Πι ου µπ ορ στε σε ο τµήµα τα, ογα µε τη ήση του κα τους ους ου συν τώ τα κα τέ υτού. Το π ρ ώ το τµήµα, α π ό τι ς Κα µά ρ ε ς µέ χ ρ ι κα ι τον στε ν ό ε γκά ρ σι ο δ ρ ό µο (σήµε ρ α κα τε β α ί ν ε ι α π ό την Λ. Κα τσώ ν η µε σκα λ οπ ά τι α π ρ ος την Πί π ί ν ου) ε ί ν α ι το τµήµα του δ ρ ό µου π ου π ε ζ οδ ρ οµε ί τα ι π λ ήρ ω ς κα ι ό π ου ε π ι τρ έ π ε τα ι η α σφ α λ ής, π λ έ ον ορ γα ν ω µέ ν η κί ν ηση π ε ζ ώ ν. Πά ν ω σε α υτό το κοµµά τι του ά ξον α της Πι π ί ν ου α ν α π τύ σσον τα ι µί α π λ α τε ί α -ε ξώ στης µε θ έ α π ρ ος τι ς Κα µά ρ ε ς κα ι τον µε ν τρ ε σέ στην α π έ ν α ν τι π λ ε υρ ά, έ ν α µι κρ ό υπ α ί θ ρ ι ο α µφ ι θ έ α τρ ο ω ς χ ώ ρ ος στά σης κα ι συν ά ν τησης κα ι µί α ν έ α π α ι δ ι κή χ α ρ ά. Το δ ε ύ τε ρ ο τµήµα της Πι π ί ν ου ε ί ν α ι α υτό το οπ οί ο β ρ ί σκε τα ι π α ρ ά π λ ε υρ α της ν έ α ς π ε ρ ι οχ ής υπ α ί θ ρ ι α ς στά θ µε υσης η οπ οί α π ρ οτε ί ν ε τα ι ώ στε ν α ε ξυπ ηρ ε τήσε ι, στο β α θ µό π ου η κλ ί µα κα της π ε ρ ι οχ ής µε λ έ της το ε π ι τρ έ π ε ι, την α υξηµέ ν η α ν ά γκη γι α στά θ µε υση π ου έ χ ε ι η γύ ρ ω κα τοι κηµέ ν η π ε ρ ι οχ ή. Αυτό το τµήµα της Πι π ί ν ου π ε ζ οδ ρ οµε ί τα ι α φ ήν ον τα ς ό µω ς τη δ υν α τό τητα κί ν ησης σε οχ ήµα τα α π οκλ ε ι στι κά κα ι µό ν ο γι α την ε ί σοδ ο κα ι έ ξοδ ο τους α π ό τον χ ώ ρ ο στά θ µε υσης.

28 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΕΝΤΡΕΣΕ ΣΤΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΨΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ελένη Κουσκούτη, Ελένη Μαλαχία Σύµβουλος Αρχιτεκτονικών: Γιάννης Κίζης

29 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΨΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ-ΤΟΜΕΣ ΜΕΝΤΡΕΣΕ Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ελένη Κουσκούτη, Ελένη Μαλαχία Σύµβουλος Αρχιτεκτονικών: Γιάννης Κίζης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΕΝΤΡΕΣΕ ΣΤΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ

30 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΕΝΤΡΕΣΕ ΣΤΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΨΗ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ελένη Κουσκούτη, Ελένη Μαλαχία Σύµβουλος Αρχιτεκτονικών: Γιάννης Κίζης

31

32

33

34 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ κ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ Στην εβδομάδα Αρχιτεκτονικής με θέμα «Αρχιτεκτονική και Δημόσιος Χώρος» Καβάλα 3-7 Οκτώβρη 2012 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, ο οποίος σας καλωσορίζει στην Εβδομάδα Αρχιτεκτονικής που συνδιοργανώνεται από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων του Ν. Καβάλας και το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, όπου επιστήμονες θα καταθέσουν προβληματισμούς και θα ανταλλάξουν εμπειρίες στο κρίσιμο ζήτημα της σχέσης της αρχιτεκτονικής με το δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με τον Jan Gehl ο δημόσιος χώρος είναι «ο χώρος όπου όλοι έχουμε δικαίωμα πρόσβασης, χωρίς εισοδηματικούς ή κοινωνικούς περιορισμούς». Ο δημόσιος χώρος έχει υποκειμενικό περιεχόμενο το οποίο προσλαμβάνεται και ερμηνεύεται από τον καθένα διαφορετικά. Οπωσδήποτε όμως, συνδέεται με τα δικαιώματα του πολίτη, ενσαρκώνοντας τη δεύτερη φύση του ανθρώπου ως μέλους ενός συνόλου. Στην ελληνική πόλη, ο δημόσιος χώρος με τις μνήμες που ενεργοποιεί, τις διαδοχικές μεταλλαγές που έχει υποστεί υπό την επίδραση ανθρωπογενών και μη επιδράσεων αλλά και τα νοήματα που συμπυκνώνει, αποτυπώνει την εικόνα της πόλης και των κατοίκων της. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι η αρχιτεκτονική του δημοσίου χώρου αποτέλεσε διαχρονικά δημόσια έκφραση, με σεβασμό στους θεσμούς και στους πολίτες, μέσα από το διάλογο των δημιουργών και των πολιτών στους οποίους απευθύνεται. Σήμερα, εξαιτίας του τρόπου που οι πόλεις διαχρονικά έχουν ή δεν έχουν σχεδιαστεί, έχει προκύψει τεράστιο έλλειμμα δημόσιων χώρων, ενώ είναι έντονη και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των υφιστάμενων. Ως πολιτική ηγεσία, έχοντας διαπιστώσει το πρόβλημα που υπάρχει, έχουμε ήδη δρομολογήσει δράσεις, ώστε μέσω της βελτίωσης του δημόσιου χώρου να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωή των κατοίκων των πόλεων, σε συνδυασμό με την αισθητική βελτίωση του τοπίου. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της απαίτησης, προσπάθειες όπως η Εβδομάδα Αρχιτεκτονικής, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά, προκειμένου όχι μόνο να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον γύρω από το θέμα του δημόσιου χώρου και της αρχιτεκτονικής του, αλλά και να προτείνουν λύσεις που θα συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό και την ανάκτηση του. Ευχόμαστε η συγκεκριμένη προσπάθεια, να συνεχιστεί ως θεσμός, που θα συντελέσει στη σημαντική αλλαγή της εικόνας του αστικού περιβάλλοντος. Ευχαριστώ, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, τους συναδέλφους, την οργανωτική επιτροπή, και όλους όσους τιμάτε με την παρουσία και τη συμμετοχή σας τη σημαντική αυτή προσπάθεια. 1

35

36

37

38

Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα

Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 01-07/10/2012 Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα Σαπφώ Αγγελούδη- Ζαρκάδα Δρ. Αρχιτέκτων Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Οι Καβαλιώτες

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού" Περιοχές αρχαιοτήτων κλασική περίοδος ελληνιστική ρωμαϊκή περιόδος μεσαιωνική περίοδος νεοκλασσική περίοδος Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΣΠΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ».

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΣΠΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». Δημοσιογραφική Διάσκεψη Δημάρχου Αγίου Αθανασίου Κυριάκου Χατζηττοφή με την ευκαιρία της υπογραφής του συμβολαίου για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών δημιουργίας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο πυρασφάλειας

Ενημερωτικό φυλλάδιο πυρασφάλειας Ενημερωτικό φυλλάδιο πυρασφάλειας Η ασφάλειά σας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αυτό το φυλλάδιο παρέχει συμβουλές για το πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τον κίνδυνο φωτιάς και περιλαμβάνει οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαπιστώσεις επιτόπιων ελέγχων στη νήσο Μακρόνησο»

ΘΕΜΑ: «Διαπιστώσεις επιτόπιων ελέγχων στη νήσο Μακρόνησο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ Χρόνος Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627)

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ ΣΥΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ E.M.Π. ΣXOΛH APXITEKTONΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AKAΔΗΜΑΪΚΟ ETOΣ 2012-13 TOMEAΣ I APXITEKTONIKOY ΣXEΔIAΣMOY 5ο XEIMEPINO EΞAMHNO MAΘHMA: APXITEKTONIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ 5 Διδακτική ομάδα: Β. Γκανιάτσας, Καθηγητής Στ. Γυφτόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 146 7 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14

των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14 των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14 ΚΩ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΝ (ΣΣΕ & Α) ΤΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΝ ΚΑΙ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΝ ΜΕ ΤΑΛ ΛOY ΤΩΝ ΜΕ ΤΑΛ ΛOYΡ ΓΙ ΚΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΥΦΟΣ. Kinsterna Hotel & Spa

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΥΦΟΣ. Kinsterna Hotel & Spa APXITEKTONIKH ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΥΦΟΣ κείμενο Μαρία Νικολακοπούλου φωτογράφηση Cathy Cunliffe Kinsterna Hotel & Spa Το αρχοντικό βρίσκεται 8 Km νότια της Μονεμβασιάς και χτίστηκε σε διαφορετικές φάσεις έως τα

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα