Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

2 1η Ε β δ ο µ ά δ α Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ς µ ε θ έ µ α Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Χ Ω Ρ Ο Σ 3-7/10/2012 Π λ α τ ε ί α Κ α π ν ε ρ γ ά τ η Σκοπός τ ης Ε β δ οµ ά δ α ς, η οποί α πρ όκε ι τ α ι ν α κα θ ι ε ρ ω θ ε ί κά θ ε χ ρ όν ο µ ε δ ι α φ ορ ε τ ι κό θ έ µ α, ε ί ν α ι έ ν α ά ν οι γ µ α πρ ος τ ου ς σ υ µ πολ ί τ ε ς µ α ς, ώ σ τ ε α υ τ οί ν α α ρ χ ί σ ου ν ν α πρ οβ λ ηµ α τ ί ζ ον τ α ι γ ι α τ α ζ ητ ήµ α τ α τ ης πόλ ης µ α ς, ν α α ν α θ ε ω ρ ήσ ου ν κά ποι α πρ ά γ µ α τ α κα ι ν α ε ν ηµ ε ρ ω θ ού ν γ ι α πι θ α ν έ ς λ ύ σ ε ι ς, α λ λ ά κα ι γ ι α τ ο ρ όλ ο που µ πορ ε ί ν α δ ι α δ ρ α µ α τ ί σ ε ι ο α ρ χ ι τ έ κτ ον α ς. Ό λ ε ς οι ε κδ ηλ ώ σ ε ι ς έ γ ι ν α ν σ τ ον α ν οι χ τ ό χ ώ ρ ο τ ης πλ α τ ε ί α ς Κ α πν ε ρ γ ά τ η σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε ά λ λ ου ς φ ορ ε ί ς κα ι σ υ λ λ όγ ου ς τ ης πόλ ης, ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ι σ τ ε ί η ί δ ι α η σ υ µ µ ε τ οχ ή τ ω ν πολ ι τ ώ ν. Στ α πλ α ί σ ι α α υ τ ής πρ α γ µ α τ οποι ήθ ηκα ν πλ ήθ ος ε κδ ηλ ώ σ ε ω ν κα ι δ ρ ά σ ε ω ν σ χ ε τ ι κώ ν µ ε τ ο θ έ µ α α υ τ ό σ ε υ πα ί θ ρ ι ου ς χ ώ ρ ου ς τ ης πόλ ης, όπω ς 2 ηµ ε ρ ί δ ε ς, 2 πρ οβ ολ έ ς β ί ν τ ε ο, 2 α ρ χ ι τ ε κτ ον ι κοί πε ρ ί πα τ οι, 2 σ υ ν α υ λ ί ε ς, ποδ ηλ α τ οδ ρ οµ ί α κα ι χ ορ ός σ τ ην πόλ η. Στ α πλ α ί σ ι α τ ης 1ης Ε β δ οµ ά δ α ς α ρ χ ι τ ε κτ ον ι κής πρ α γ µ α τ οποήθ ηκε τ ο Σά β β α τ ο 6/10 (10:00) Συ ν ε δ ρ ί α σ η Συ ν τ ον ι σ τ ι κού Ορ γ ά ν ου ΣΑ ΑΣ- ΠΕ Α Ε υ χ α ρ ι σ τ ού µ ε θ ε ρ µ ά τ ου ς σ υ ν δ ι ορ γ α ν ω τ έ ς γ ι α τ ην ε ν ε ρ γ ή υ ποσ τ ήρ ι ξ η τ ου ς σ ε α υ τ ήν τ ην πρ ώ τ η ορ γ ά ν ω σ η τ ης α ρ χ ι τ ε κτ ον ι κής ε β δ οµ ά δ α ς κα θ ώ ς κα ι τ ου ς χ ορ ηγ ού ς µ α ς γ ι α τ ην υ ποσ τ ήρ ι ξ ή τ ου ς. Τ ο κε ί µ ε ν ο ή κα ι µ έ ρ ος τ ω ν κε ι µ έ ν ω ν δ ε ν µ πορ ε ί ν α α ν α πα ρ α χ θ ε ί κα ι ν α δ ι α ν ε µ ηθ ε ί µ ε οποι α δ ήποτ ε µ ορ φ ή ή µ ε οποι οδ ήποτ ε µ έ σ ο χ ω ρ ί ς τ ην πρ οηγ ού µ ε ν η ά δ ε ι α τ ου σ υ γ γ ρ α φ έ α. Copyright 2012, ΣΥ Λ Λ ΟΓ ΟΣ ΑΡ Χ Ι Τ Ε Κ Τ ΟΝ Ω Ν Ν ΟΜΟΥ Κ ΑΒ ΑΛ ΑΣ Β ΟΤ ΣΗ Κ ΑΒ ΑΛ Α Τ ηλ έ φ ω ν ο: , Fax: Ε Κ ΟΣΗ Online , Ε ΠΙ ΜΕ Λ Ε Ι Α: ΑΠΟΣΤ ΟΛ ΟΣ Β ΟΥ Ρ Β ΟΥ Τ ΣΙ Ω Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο: Σoφ ί α Κ ι ρ τ ά ζ ο γ λ ο υ Τ Η Σ

3 Κ α θ ηµ ε ρ ι ν ά λ ε ι τ ου ρ γ ού σ α ν σ τ ην Κ α πν α ποθ ήκη τ ης πλ α τ ε ί α ς Κ α πν ε ρ γ ά τ η οι ε ξ ής ε κθ έ σ ε ι ς: - «Public city/ ηµ όσ ι α πόλ η» τ ου Τ Ε Ε /Τ Κ Μ - Οκτ ώ πρ οτ ά σ ε ι ς γ ι α τ ην Κ α β ά λ α Ε ι κόν ε ς α πό τ ο µ έ λ λ ον τ ης πόλ ης - Αξ ι οποί ησ η πε ρ ι οχ ής Λ ηµ ν ί ου ήµ ου Ξ ά ν θ ης - ΑΣΤ Ι Κ ΟΣ ΣΧ Ε Ι ΑΣΜΟΣ- ΠΡ ΟΓ Ρ ΑΜΜΑΤ Ι ΣΜΟΣ Κ ΑΙ ΣΥ Ν ΘΕ ΣΗ ΑΣΤ Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ω Ν I - II / URBAN DESIGN I-II (2011) Ε Κ ΘΕ ΣΗ Φ ΟΙ Τ Η Τ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ ΑΣΙ Ω Ν Τ ΟΥ Τ ΜΗ ΜΑΤ ΟΣ ΑΡ Χ Ι Τ Ε Κ Τ ΟΝ Ω Ν ΜΗ Χ ΑΝ Ι Κ Ω Ν ΠΘ - Ε Κ ΘΕ ΣΗ Φ Ω Τ ΟΓ Ρ ΑΦ Ι ΑΣ ΜΕ ΘΕ ΜΑ Τ ΟΝ Η ΜΟΣΙ Ο Χ Ω Ρ Ο. ΠΑΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ ΠΟΒ Ρ Υ Χ Ι ΑΣ Φ Ω Τ ΟΓ Ρ ΑΦ Ι ΑΣ Ε Ρ Ε Υ Ν ΑΣ Κ ΑΙ Τ Ε Χ Ν ΟΛ ΟΓ Ι ΑΣ - Τ ΜΗ ΜΑ ΣΥ Ν Ε Ρ Γ ΑΣΙ ΑΣ Φ Ω Τ ΟΓ Ρ ΑΦ Ι ΑΣ Κ ΑΙ Υ ΠΟΒ Ρ Υ Χ Ι ΑΣ Φ Ω Τ ΟΓ Ρ ΑΦ Ι ΑΣ. Tα µ έ λ η τ η ς ο ρ γ αν ω ε π ι τ ρ ο π ή ς ε ί ν αι : Α. Αν ασ τ ασ ι ά δ ο υ Ε. Αν τ ω ν ά ρ α Α. Β ο υ ρ β ο υ τ σ ι ώ τ η ς Φ. Γ ο υ ν αρ ο π ο ύ λ ο υ Ο. Ζ ώ ν ι ο υ Ε. Κ ασ ν ή Σ. Κ ι ρ τ ά ζ ο γ λ ο υ Ι. Ν ε σ τ ο ρ ί δ η ς Σ. Παλ αι ο λ ό γ ο υ Σ. Πο ύ λ ι ο υ Α. Σκ ι π ε τ ά ρ η Ε. Σπ αν ο υ δ ά κ η Χ. Τ σ ακ αλ ί δ ο υ Π. Φρ αγ γ ί δ ο υ Π. Χατ ζ η λ ι ά δ ο υ τ ι κ ή ς

4 Α. Π ε ρ ι λ ή ψ ε ι ς Ε κ θ έ σ ε ω ν 1. «Public city/ ηµ όσ ι α πόλ η» τ ου Τ Ε Ε /Τ Κ Μ - ΠΕ Ρ Ι Γ Ρ ΑΦ Η Ι 2. Αξ ι οποί ησ η πε ρ ι οχ ής Λ ηµ ν ί ου ήµ ου Ξ ά ν θ ης ΣΥ Ν Τ ΟΜΗ ΠΕ Ρ Ι Γ Ρ ΑΦ Η 3. Ε Κ ΘΕ ΣΗ Φ ΟΙ Τ Η Τ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ ΑΣΙ Ω Ν Τ ΟΥ Τ ΜΗ ΜΑΤ ΟΣ ΑΡ Χ Ι Τ Ε Κ Τ ΟΝ Ω Ν ΜΗ Χ ΑΝ Ι Κ Ω Ν ΠΘ Β. Π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς Π ε ρ ι π ά τ ω ν 1. Πα ρ α δ οσ ι α κή γ ε ι τ ον ι ά Ε λ λ ην ι κής ηµ οκρ α τ ί α ς, Πα ρ ου σ ί α σ η: Σα πφ ώ Αγ γ ε λ ού δ η, Αρ χ ι τ έ κτ ω ν Μηχ /κος Πα ρ ου σ ί α σ η Ε ι σ ήγ ησ ης 2. Με ν τ ρ ε σ έ ς-οδ ός Κ ολ οκοτ ρ ώ ν η, Αν ά πλ α σ η πε ρ ι οχ ής Πι πί ν ου, Πα ρ ου σ ί α σ η: Ε λ έ ν η Κ ου σ κού τ η, Αρ χ ι τ έ κτ ω ν Μηχ /κος Πε ρ ι γ ρ α φ ή µ ε λ έ τ ης κα ι Σχ έ δ ι α Με λ έ τ ης Γ. Ε ι σ η γ ή σ ε ι ς Χ α ι ρ ε τ ι σ µ Ε ι σ δ ρ Κ Φ ω φ ώ Γ ν α ρ λ µ ε θ έ µ α ι Χ ώ ρ Χ α ι ρ ε τ ι σ µ δ ρ ρ τ ώ ε σ ί δ ι α β ά σ τ ι ι Χ Ρ Ε Τ Ι Τ Γ Ε Ν Γ Ρ Έ Ε Ξ Ι Η ώ ά σ ε ι γ ι α τ Κ α β ά λ α ι ε α τ µ έ λ λ τ Τ ί τ δ λ Κ α θ ρ ι α χ ι τ ε ι τ ί Χ ώ ρ Τ µ α χ ι τ ε ω ν Κ ε ί µ ε ν τ ε ι σ 1. ός- ήγ ησ η Πρ οέ ου ΣΑΝ ου οπού ου : «Ο ηµ όσ ος ος» 2. ός Πρ οέ ου ΣΑ ΑΣ Μυ ς ποτ η, ηκα κα ο ΑΙ ΣΜΟΣ ΟΥ. ΑΜΜΑΤ Α κ. ΑΛ Α 3. Οκτ πρ οτ ς ην Ε κόν ς πό ο ον ης πόλ ης, η Πα πα οπού ου, ηγ ήτ Αρ κτ ον κής ου ηµ οσ ου ου ήµ Αρ κτ όν Α.Π.Θ. ο ης ήγ ησ ης

5 PUBLICCITY/ Η ΜΟ Σ Ι Α Π Ο Λ Η Έ κ θ ε σ η β ρ α β ε υ µ έ ν ω ν α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ώ ν µ ε λ ε τ ώ ν γ ι α τ ο δ η µ ό σ ι ο χ ώ ρ ο : Η έ κ θ ε σ η α υ τ ή σ χ ε δ ι ά σ τ ηκ ε κ α ι υ λ ο π ο ι ή θ ηκ ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ 1 ο υ Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ γ ι α τ ο ηµ ό σ ι ο χ ώ ρ ο µ ε τ ί τ λ ο : «η µ ό σ ι ο ς χ ώ ρ ο ς α ν α ζ η τ ε ί τ α ι», π ο υ π ρ α γ µ α τ ο π ο ι ή θ ηκ ε α π ό τ ο Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ ητ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς / Τ µ ή µ α Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς Μα κ ε δ ο ν ί α ς, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε τ ο Σ ύ λ λ ο γ ο Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν ι π λ ω µ α τ ο ύ χ ω ν Α ν ω τ ά τ ω ν Σ χ ο λ ώ ν Π α ν ε λ λ ή ν ι α ς Έ ν ω σ ης Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν, τ η Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν τ ο υ Ε θ ν ι κ ο ύ Με τ σ ό β ι ο υ Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ κ α ι τ α Τ µ ή µ α τ α Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν τ ω ν Π ο λ υ τ ε χ ν ι κ ώ ν Σ χ ο λ ώ ν τ ω ν Π α ν ε π ι σ τ ηµ ί ω ν : Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ε ι ο υ, Π α τ ρ ώ ν, Θ ε σ σ α λ ί α ς, ηµ ο κ ρ ί τ ε ι ο υ κ α ι Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ Κ ρ ή τ ης. Τ ο σ υ ν έ δ ρ ι ο π ρ α γ µ α τ ο π ο ι ή θ ηκ ε σ τ ι ς Ο κ τ ω β ρ ί ο υ σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η, κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ ο π ο ί ο υ α ν α ζ ητ ή θ ηκ α ν κ α ι ή λ θ α ν σ τ ο π ρ ο σ κ ή ν ι ο ό λ ε ς τ ι ς π λ ε υ ρ έ ς τ ω ν ν έ ω ν δ ε δ ο µ έ ν ω ν γ ύ ρ ω α π ό τ ο δ ηµ ό σ ι ο α σ τ ι κ ό χ ώ ρ ο, τ η µ ε τ α β λ ητ ό τ ητ α κ α ι τ α σ ηµ ε ρ ι ν ά ρ ε υ σ τ ά τ ο υ ό ρ ι α, τ ι ς ν έ ε ς ν ο ηµ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ς τ ο υ, α λ λ ά κ α ι τ α υ π α ρ κ τ ά κ α ι δ ε δ ο µ έ ν α π ρ ο β λ ή µ α τ α τ ης δ ι α χ ε ί ρ ι σ ης κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ σ τ ι ς ε λ λ ην ι κ έ ς π ό λ ε ι ς. Σ τ α π λ α ί σ ι α λ ο ι π ό ν τ ο υ Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ α υ τ ο ύ δ ι ο ρ γ α ν ώ θ ηκ ε π α ρ ά λ λ ηλ α Έ κ θ ε σ η β ρ α β ε υ µ έ ν ω ν µ ε λ ε τ ώ ν σ ε α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ο ύ ς δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ ς µ ε τ ί τ λ ο «P u b l i c i t y η µ ό σ ι α Π ό λ η». Η έ κ θ ε σ η π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι β ρ α β ε υ µ έ ν ε ς µ ε λ έ τ ε ς α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ώ ν δ ι α γ ω ν ι σ µ ώ ν π ο υ έ γ ι ν α ν σ τ ην Ε λ λ ά δ α κ α ι β ρ α β ε υ µ έ ν ε ς µ ε λ έ τ ε ς Ε λ λ ή ν ω ν α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν σ ε δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ ς σ τ ο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό, τ α τ ε λ ε υ τ α ί α 3 0 χ ρ ό ν ι α. Ε ί ν α ι µ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ο υ γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά ε π ι χ ε ι ρ ε ί τ α ι κ α ι π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι ό λ ο τ ο π α ν ό ρ α µ α τ ης ε ξ έ λ ι ξ ης τ ω ν α π ό ψ ε ω ν κ α ι τ ης α ι σ θ ητ ι κ ή ς γ ι α τ ο δ ηµ ό σ ι ο χ ώ ρ ο σ τ ην Ε λ λ ά δ α. Η Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή ξ ε κ ί ν ησ ε τ ην υ λ ο π ο ί ησ η τ ης έ κ θ ε σ ης α υ τ ή ς µ ε τ η σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η β ρ α β ε υ µ έ ν ω ν µ ε λ ε τ ώ ν σ ε α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ο ύ ς δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ ς π ο υ έ γ ι ν α ν τ α τ ε λ ε υ τ α ί α 3 0 χ ρ ό ν ι α κ α ι ε ί χ α ν ω ς α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο τ ο δ ηµ ό σ ι ο χ ώ ρ ο, κ α ι τ ην έ κ δ ο σ η ε ν ό ς λ ε υ κ ώ µ α τ ο ς µ ε ό λ ε ς τ ι ς ε κ τ ι θ έ µ ε ν ε ς µ ε λ έ τ ε ς. Ε π ε ι δ ή δ ε ν υ π ή ρ χ ε κ α τ α γ ρ α φ ή τ ω ν δ ι α γ ω ν ι σ µ ώ ν η Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή α π έ σ τ ε ι λ ε ε π ι σ τ ο λ έ ς µ ε ηλ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό τ α χ υ δ ρ ο µ ε ί ο σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς ή µ ο υ ς τ ης Ε λ λ ην ι κ ή ε π ι κ ρ ά τ ε ι α ς, δ ηλ α δ ή σ ε π ε ρ ί π ο υ ή µ ο υ ς. Α ν α ζ ή τ ησ ε ε π ί σ ης, σ τ ην ε λ λ ην ι κ ή β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α κ α ι σ τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο, τ ο υ ς π ι ο σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ ς α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ο ύ ς δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ ς µ ε α π ο τ έ λ ε σ µ α ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ο ύ ν 6 0 α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ο ί δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ί µ ε θ έ µ α τ ο ν δ ηµ ό σ ι ο χ ώ ρ ο κ α ι 9 9 σ υ ν ο λ ι κ ά σ υ µ µ ε τ ο χ έ ς γ ι α τ ην Έ κ θ ε σ η. Η έ κ θ ε σ η α ν κ α ι δ ε ν π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ώ ν δ ι α γ ω ν ι σ µ ώ ν, σ υ ν ι σ τ ά µ ι α π ρ ώ τ η κ α τ α γ ρ α φ ή π ο υ σ α φ έ σ τ α τ α α π ο τ ε λ ε ί α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ό δ ε ί γ µ α τ ης ε ξ έ λ ι ξ ης τ ω ν ι δ ε ώ ν κ α ι τ ο υ σ χ ε δ ι α σ µ ο ύ τ ο υ δ ηµ ό σ ι ο υ χ ώ ρ ο υ σ τ ην Ε λ λ ά δ α. Η ε π ι τ ρ ο π ή π α ρ έ λ α β ε τ α ηλ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά α ρ χ ε ί α κ α ι σ χ ε δ ί α σ ε τ ι ς π ι ν α κ ί δ ε ς κ α ι τ ην έ κ θ ε σ η. Ε π ί σ ης σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε τ ο ν ε κ δ ο τ ι κ ό ο ί κ ο Ι Α Ν Ο Σ σ χ ε δ ί α σ ε τ ο ν κ α τ ά λ ο γ ο τ ης έ κ θ ε σ ης, έ ν α κ α τ ά λ ο γ ο π ο υ α π ο τ ε λ ε ί τ η µ ο ν α δ ι κ ή κ α τ α γ ρ α φ ή β ρ α β ε υ µ έ ν ω ν α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ώ ν µ ε λ ε τ ώ ν σ τ ην ε λ λ ην ι κ ή ε π ι κ ρ ά τ ε ι α.

6 Σ τ ην έ κ θ ε σ η π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο ν τ α ι µ ε λ έ τ ε ς π ο υ δ ι α κ ρ ί θ ηκ α ν σ ε α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ο ύ ς δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ ς, ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς α π ό τ ο ν δ ι α γ ω ν ι σ µ ό ι δ ε ώ ν γ ι α τ ην α ξ ι ο π ο ί ησ η κ α ι δ ι α µ ό ρ φ ω σ η τ ο υ χ ώ ρ ο υ τ ο υ Π ν ε υ µ α τ ι κ ο ύ Κ έ ν τ ρ ο υ Α θ ην ώ ν τ ο υ ω ς κ α ι τ ο ν π ρ ό σ φ α τ ο γ ι α τ ην α ν ά δ ε ι ξ η τ ης π λ α τ ε ί α ς Ν ί κ ης τ ης Κ ο ζ ά ν ης τ ο υ Ο ι µ ε λ έ τ ε ς α υ τ έ ς σ ηµ α τ ο δ ο τ ο ύ ν τ ην α ν τ ί λ ηψ η τ ω ν α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν σ τ ο ν σ χ ε δ ι α σ µ ό τ ο υ δ ηµ ό σ ι ο υ χ ώ ρ ο υ, α λ λ ά κ α ι τ ο α υ ξ α ν ό µ ε ν ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ης α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ς ε ι δ ι κ ά κ α τ ά τ ι ς δ ύ ο τ ε λ ε υ τ α ί ε ς δ ε κ α ε τ ί ε ς σ τ ι ς ο π ο ί ε ς κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι 2 8 κ α ι 6 6 δ ι α γ ω ν ι σ µ ο ί α ν τ ί σ τ ο ι χ α, ό τ α ν µ έ χ ρ ι τ ο µ ό ν ο τ ρ ε ι ς α φ ο ρ ο ύ ν έ µ µ ε σ α τ ο ν δ ηµ ό σ ι ο χ ώ ρ ο. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά α ν α φ έ ρ ο υ µ ε ό τ ι α π ό τ ι ς 9 9 µ ε λ έ τ ε ς π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι έ χ ο υ ν υ λ ο π ο ι ηθ ε ί µ ό λ ι ς ο ι ε π τ ά, γ ε γ ο ν ό ς π ο υ δ ηµ ι ο υ ρ γ ε ί π ο λ λ ά ε ρ ω τ ή µ α τ α γ ι α τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α κ α ι τ ην α π ο τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ό τ ητ α τ ω ν φ ο ρ έ ω ν π ο υ κ α λ ο ύ ν τ α ι ν α τ ο υ ς υ λ ο π ο ι ή σ ο υ ν. Η Έ κ θ ε σ η κ α ι ο α ν τ ί σ τ ο ι χ ο ς κ α τ ά λ ο γ ο ς π ο υ τ η σ υ ν ο δ ε ύ ε ι έ χ ο υ ν δ ο µ ηθ ε ί έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α γ ί ν ε ι ε µ φ α ν ή ς η ε ξ ε λ ι κ τ ι κ ή π α ρ ο υ σ ί α σ η µ ε λ ε τ ώ ν µ ε κ ύ ρ ι ο κ ο ρ µ ό τ ι ς π ό λ ε ι ς ε κ ε ί ν ε ς σ τ ι ς ο π ο ί ε ς κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν τ ρ ι ά ν τ α χ ρ ό ν ω ν υ π ή ρ ξ ε σ ηµ α ν τ ι κ ό έ ρ γ ο. Ο ι π ό λ ε ι ς α υ τ έ ς ε ί ν α ι η Α θ ή ν α, η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η, τ ο Η ρ ά κ λ ε ι ο, η Κ α β ά λ α κ α ι η Κ ο ζ ά ν η. Σ τ ην έ κ θ ε σ η π ε ρ ι έ χ ο ν τ α ι ε π ί σ ης κ α ι β ρ α β ε υ µ έ ν ε ς µ ε λ έ τ ε ς κ α ι α π ό ά λ λ ε ς π ό λ ε ι ς τ ης Ε λ λ ά δ α ς. Η π ρ ώ τ η π α ρ ο υ σ ί α σ η τ ης Έ κ θ ε σ ης έ γ ι ν ε σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η, τ α ε γ κ α ί ν ι α τ ης ο π ο ί α ς έ γ ι ν α ν σ τ ι ς 1 5 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ τ ο υ σ τ ο ν κ ή π ο τ ω ν Ρ ό δ ω ν σ τ ην ν έ α π α ρ α λ ί α, κ α ι δ ι ή ρ κ ησ ε µ έ χ ρ ι τ ι ς 3 0 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ Με τ ά α π ό σ υ ν ε ν ν ό ησ η µ ε τ ο Μο υ σ ε ί ο Μπ ε ν ά κ η, η έ κ θ ε σ η µ ε τ α φ έ ρ θ ηκ ε σ τ ην Α θ ή ν α σ τ ο α ί θ ρ ι ο τ ο υ κ τ ι ρ ί ο υ τ ης Π ε ι ρ α ι ώ ς α π ό τ ι ς 1 3 / 1 2 / έ ω ς 1 3 / 2 / Η δ ε ύ τ ε ρ η α υ τ ή έ κ θ ε σ η δ ι ο ρ γ α ν ώ θ ηκ ε α π ό τ ο Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ ητ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ ο Μο υ σ ε ί ο Μπ ε ν ά κ η, υ π ό τ ην α ι γ ί δ α τ ο υ Υ Π Ε Κ Α. Ε λ π ί ζ ο υ µ ε η έ κ θ ε σ η α υ τ ή, π ο υ α υ τ ή τ η φ ο ρ ά π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι σ τ ην π ό λ η τ ης Κ α β ά λ α ς, ν α σ υ µ β ά λ λ ε ι σ τ ο ν π ρ ο β λ η µ α τ ι σ µ ό κ α ι σ τ η ν α ν τ α λ λ α γ ή τ ω ν α π ό ψ ε ω ν σ χ ε τ ι κ ά µ ε ζ η τ ή µ α τ α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ ο δ η µ ό σ ι ο χ ώ ρ ο. Σ τ ο χ ε ύ ε ι δ ε σ τ η ν ε ν ε ρ γ ό σ υ µ µ ε τ ο χ ή α λ λ ά κ α ι σ τ η ν ο ι κ ε ι ο π ο ί η σ η τ ο υ δ η µ ό σ ι ο υ χ ώ ρ ο υ α π ό τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς, π ο υ α π ο τ ε λ ε ί τ ο π ρ ω τ α ρ χ ι κ ό ζ ητ ο ύ µ ε ν ο γ ι α τ ην ε ξ α σ φ ά λ ι σ η ε ν ό ς σ υ ν ε κ τ ι κ ο ύ τ ρ ό π ο υ κ α τ ο ί κ ησ ης µ έ σ α σ τ ο σ ηµ ε ρ ι ν ό, δ ι α ρ κ ώ ς µ ε τ α β α λ λ ό µ ε ν ο, κ α ι ρ ε υ σ τ ό τ ο π ί ο τ ης ν έ α ς α σ τ ι κ ό τ ητ α ς. Σ τ ο ι χ ε ί α ο ρ γ ά ν ω σ η ς τ η ς έ κ θ ε σ η ς : Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή Έ κ θ ε σ η ς : Π α ρ α σ κ ε υ ή Κ ω σ τ α ν τ ά ρ α, Γ ι ώ τ α Μ ο υ ρ α τ ί δ ο υ, Τ ό ν ι α Μ α υ ρ ο υ δ ή κ α ι Π ρ ό δ ρ ο µ ο ς Ν ι κ η φ ο ρ ί δ η ς. Η π ρ ο σ π ά θ ε ι α α υ τ ή υ λ ο π ο ι ή θ η κ ε µ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η κ α ι τ η χ ο ρ η γ ί α τ ω ν π α ρ α κ ά τ ω φ ο ρ έ ω ν κ α ι ε τ α ι ρ ε ι ώ ν : Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ, Η Μ Ο Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ, Η Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ, Γ Ρ Α Β Α Ν Η Σ, Μ Α Ρ Μ Α Ρ Α Ι Ο Ν Υ Σ Ο Υ, L A F A R G E, D O M O T E L, L A P P S E T κ α ι Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Θ Ω Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ H O L I D A Y I N N.

7 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ Ρ ΙΟΧ ΗΣ Λ ΙΜ Ν ΙΟΥ Πρ ο β λ έ πο ν τ αι ο ι ε ρ γ ασ ί ε ς πο υ απαι τ ο ύ ν τ αι γ ι α τ η ν αξ ι ο πο ί η σ η τ η ς πε ρ ι ο χ ή ς τ ο υ λ ι µ ν ί ο υ σ ε έ κ τ ασ η πε ρ ί πο υ 11,50 σ τ ρ ε µ µ ά τ ω ν. Η ε ν λ ό γ ω έ κ τ ασ η έ χ ε ι τ η ν πρ ο ο πτ ι κ ή ν α ε ξ ε λ ι χ θ ε ί σ ε χ ώ ρ ο αν αψ υ χ ή ς µ ε θ ε µ ατ ι κ ά πά ρ κ α, πε ζ ο δ ρ ό µ ο υ ς πε ρ ι πά τ ο υ µ ε κ αθ ι σ τ ι κ ά, ε ι δ ι κ ό χ ώ ρ ο δ ρ ασ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν γ ι α κ ατ ο ι κ ί δ ι α ζ ώ α κ αι πο δ η λ ατ ό δ ρ ο µ ο. Θ α δ η µ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν τ ρ ί α θ ε µ ατ ι κ ά πά ρ κ α πο υ θ α αν απτ υ χ θ ο ύ ν σ τ ο µ ε γ αλ ύ τ ε ρ ο µ έ ρ ο ς τ η ς έ κ τ ασ η ς. Τ ο έ ν α θ έ µ α ε ί ν αι ο ι 4 ε πο χ έ ς, µ ε φ υ τ ά πο υ ε υ δ ο κ ι µ ο ύ ν κ αι αν θ ί ζ ο υ ν κ αι τ ι ς τ έ σ σ ε ρ ι ς ε πο χ έ ς τ ο υ χ ρ ό ν ο υ. Τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο αφ ο ρ ά β ό τ αν α κ αι αρ ω µ ατ ι κ ά φ υ τ ά πο υ σ υ ν αν τ ο ύ µ ε σ τ ο ν ε λ λ αδ ι κ ό χ ώ ρ ο ε ν ώ τ ο τ ρ ί τ ο θ ε µ ατ ι κ ό πά ρ κ ο αφ ο ρ ά τ η ν τ ο πο θ έ τ η σ η δ ι αφ ό ρ ω ν παι χ ν ι δ ι ώ ν ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ χ ώ ρ ο υ πο υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ αι µ ε τ α σ τ ο ι χ ε ί α τ η ς φ ύ σ η ς κ αθ ώ ς κ αι τ ι ς αν θ ρ ώ πι ν ε ς αι σ θ ή σ ε ι ς. Έ τ σ ι ο ι µ ι κ ρ ο ί ε πι σ κ έ πτ ε ς, αλ λ ά κ αι ο ι µ ε γ ά λ ο ι, θ α µ πο ρ ο ύ ν ν α παί ξ ο υ ν κ αι ν α αι σ θ αν θ ο ύ ν τ ο ν ά ν ε µ ο, τ ο ν ή χ ο, τ ο φ ω ς, τ η ν κ ί ν η σ η κ αι ά λ λ α σ τ ο ι χ ε ί α.

8 ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΘ Η έκθεση αποτελεί επιλογή φοιτητικών εργασιών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος Αστικός Σχεδιασμός: Προγραμματισμός και σύνθεση αστικών χώρων, το οποίο διδάσκεται στο 4 ο έτος σπουδών. Η περιοχή μελέτης (οικόπεδο) βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Καβάλας, στην περιοχή κάτω από τον οικισμό της «χερσονήσου της Παναγίας», αποτελεί το νότιο θαλάσσιο όριο της πόλης και σημείο του αστικού ιστού με σημαντικές ιδιαιτερότητες. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα συντάσσεται και οργανώνεται στο χώρο που διαμορφώνουν μέρος των λιμενικών εγκαταστάσεων. Η σημερινή κατάσταση της περιοχής χαρακτηρίζεται από έλλειψη σχεδιασμού και οργάνωσης χώρου. Κτίρια που περιλαμβάνονται σήμερα στην περιοχή μελέτης ανήκουν στις εγκαταστάσεις λιμένα, κυρίως αποτελούν βοηθητικά κτίσματα και αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και ένα νέο μικρό επιβατικό σταθμό. Οι μεγάλες πλατφόρμες από μπετόν χαρακτηρίζονται από έλλειψη δημόσιων δραστηριοτήτων, παρόλο που βρίσκονται σε τόσο κεντρικό σημείο του ιστού της πόλης. Στο συνθετικό θέμα του μαθήματος προτείνεται η μετεγκατάσταση των παραπάνω χρήσεων από το χώρο μελέτης και η απελευθέρωση του χώρου αυτού από λιμενικές χρήσεις και βοηθητικά κτιριακά κελύφη, ώστε να ανασχεδιαστεί πλήρως ως ενιαίος υπαίθριος χώρος, με στόχο τη μετατροπή του σε ένα περιβάλλον πολιτιστικών δρώμενων, αναψυχής, ήπιων αθλητικών δραστηριοτήτων, περιπάτου και χαλάρωσης. Εξαίρεση αποτελεί το μεγάλο επίμηκες κτίριο στο μέτωπο των λιμενικών εγκαταστάσεων στο οποίο καλούνται οι ομάδες των φοιτητών να παρέμβουν. Οι φοιτητές διατηρούν στα πλαίσια του θέματος το κέλυφος του μεγάλου κτιρίου αποθηκών /γραφείων αποκαλύπτοντας ή ανατρέποντας μέρος των βασικών δομικών στοιχείων του και μετατρέποντάς το σε μεγάλες πλατφόρμες αστικού εδάφους με πολλαπλές χρήσεις, όπως περιοχές πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκθέσεων καθώς και την δημιουργία ενός νέου τύπου αστικής πλατείας σε διαφορετική υπερυψωμένη στάθμη από το έδαφος.

9 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 01-07/10/2012 Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα Σαπφώ Αγγελούδη- Ζαρκάδα Δρ. Αρχιτέκτων Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

10 Οι Καβαλιώτες ως το 1864 είναι περιορισμένοι εντός των τειχών της Παναγίας και μόνο 50 μαγαζιά και Αποθήκες υπήρχαν εκτός της. Το 1864, επωφελούμενοι του Νόμου περί οικοδομών και ενθαρρυμένοι από το παράδειγμα του Βόλου λαμβάνουν την άδεια να κτίσουν εκτός των τειχών. Στο τέλος του 19ου αι. έχουν κτιστεί οι νέες συνοικίες Αγ. Ιωάννη, Κιουτσούκ Ορμάν, Κεντρική Συνοικία, Ποταμουδίων και Καρά Ορμάν(Αγ. Αθανασίου)

11 Η ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η πόλη δοκιμάζεται το 1923 όταν καταφθάνουν οι πρόσφυγες. Χαρακτηριστικά το 1928 ο πληθυσμός της είναι κάτοικοι, εκ των οποίων οι είναι αυτόχθονες (20,90%), οι εσωτερικοί μετανάστες (22,20%) και οι είναι πρόσφυγες (56,90%). Οι τελευταίοι προσωρινά κατοικούν σε σκηνές, παράγκες και καπναποθήκες

12 ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. Μέχρι το 1924 το κράτος επιλέγει τη λύση των πρόχειρων και βραχυπρόθεσμων κατασκευών. 4.Σε ανταλλάξιμα οικόπεδα Α της σημερινής συνοικίας του Βύρωνα, κατά μήκος της σημερινής οδού Αρκαδίου, κατασκευάστηκαν 23 ισόγειες ξύλινες οικοδομές. Οι «παράγκες» κατοικήθηκαν από 92 οικογένειες μέχρι τη δεκαετία του Στη Συνοικία Αγ. Βαρβάρας, σε ανταλλάξιμα οικόπεδα των οδών Κολοκοτρώνη, Σανταρόζα, Μ. Μπότσαρη, Κανάρη, Σαχτούρη, Αγ. Βαρβάρας, Γκούρα και Καραϊσκάκη, ανεγέρθηκαν 190 κατοικίες, Άλλες 253 οικογένειες στεγάστηκαν σε ισόγεια παραπήγματα του ενός δωματίου στην ίδια Συνοικία αλλά και στις οδούς Αγ. Αθανασίου και Σαππέων στην Συνοικία Αγ. Αθανασίου. Οι παράγκες είχαν κοινές κουζίνες και WC. Αρκετές κατεδαφίστηκαν κατά την Κατοχή και οι περισσότερες στη δεκαετία του 1950.

13 Άλλοι πρόσφυγες επωφελούμενοι του προγράμματος παροχής ξυλείας για αυτοστέγαση, κατασκεύασαν ισόγειες και διώροφες μικρές κατοικίες στην αδόμητη περιοχή των Καμαρών, σε δημόσια γη. Συγκεκριμένα στηνπεριοχή δυτικά του Υδραγωγείου μέχρι την οδό Ελληνικής Δημοκρατίας και ανατολικά του Υδραγωγείου έως την οδό Λαχανά που ονομάστηκε «Ματζίρικα».

14 Δύο μάλιστα διώροφα σπίτια κατασκευάστηκαν μέσα στα τόξα του Υδραγωγείου!

15 ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

16 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, Κτίστηκαν οι προσφυγικές γειτονιές: Χίλια, Δεκαοχτώ, Πεντακόσια, ο Βύρωνας, η Συνοικία Γκιρτζή, η Αγία Βαρβάρα, Δεξαμενή. Από το 1954 και μετά παραχωρήθηκαν οικόπεδα και οικονομική ενίσχυση δρχ. για αυτοστέγαση στο νέο προσφυγικό συνοικισμό Κηπούπολης-Καλαμίτσας.

17 Σήμερα στην πόλη διατηρούνται με επεμβάσεις οι περιοχές των οργανωμένων προσφυγικών οικισμών, ενώ από τις εγκαταστάσεις της πρώτης περιόδου, σώζονται μόνο οι δύο περιοχές εκατέρωθεν του Υδραγωγείου. Η μελέτη αφορά την περιοχή δυτικά του Υδραγωγείου

18 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Σήμερα τα σπίτια ανήκουν στα Δημόσια Κτήματα και κατοικούνται μόνο τρία. Τα περισσότερα είναι παραμελημένα, όμως εντυπωσιάζει η προσαρμογή τους στο έδαφος, το πλέγμα των κοινόχρηστων χώρων, η κοινοκτημοσύνη των ελεύθερων χώρων, η σοφία των λύσεων, η κλίμακα και η δυνατότητα ικανοποίησης των αναγκών στέγασης σε ελάχιστο χώρο. Σημαντικό στοιχείο είναι η ιδιωτικότητα των ελεύθερων χώρων που είναι προφυλαγμένοι από τη βοή των δρόμων.

19 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ Στη γειτονιά σώζονται 18 κατοικίες και μαγαζιά. Όλα είναι κατασκευασμένα με την τεχνική του μπαγδατιού. Πηχάκια ή καλάμια καρφώνονται πάνω σε ξύλινο σκελετό κατά οριζόντια διάσταση και επιχρίονται με επίχρισμα που περιέχει σβησμένο ασβέστη και άμμο στο οποίο προστίθενται συνήθως άχυρα ή τρίχες κατσίκας, έτσι ώστε το μείγμα να αποκτήσει ελαστικότητα, που θα το προστατεύει από τις διαστολές και συστολές του ξύλινου σκελετού. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξωτερικά καρφώνονται λαμαρίνες ή ξύλινες φαρδιές σανίδες, απευθείας στον ξύλινο σκελετό. Οι κατάχωμένοι τοίχοι είναι πέτρινοι.

20 ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ Ξύλινα σπίτια κτίζονταν σε ευρεία έκταση, σε όλες τις περιοχές τις Βαλκανικής που βρίσκονται κοντά σε δάση. Το βασικό πλεονέκτημα των ξύλινων σπιτιών είναι το φτηνό κόστος η μη ανάγκη εξειδικευμένων τεχνιτών και η γρήγορη κατασκευή. Πράγματι, με τη χρήση παραδοσιακών εργαλείων και μεθόδων, αρκούν περίπου δύο μήνες για να ολοκληρωθεί μια διώροφη κατοικία 150 τετρ. μέτρων. Άριστη είναι και η συμπεριφορά τους έναντι των σεισμών, ενώ το βασικό μειονέκτημα τους είναι βέβαια η εύφλεκτη κατασκευή τους.

21 ΟΙ ΟΓΚΟΙ, ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

22 Η ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ, Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

23 ΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, Η ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗ Στην περιοχή εντοπίστηκε το αυτοφυές λουλούδι allium Neapolitanum, που συναντάται σε τρεις ποικιλίες εκ των οποίων η μία ονομάζεται Φίλιπποι. Με δεδομένο ότι η Καβάλα ως τον 9ο αιώνα ονομαζόταν Νεάπολις, το λουλούδι αυτό μπορεί να ονομαστεί «το λουλούδι της Καβάλας» και να γίνει σήμα της πόλης μας

24 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Η γειτονιά θα αποκατασταθεί από το Δήμο Καβάλας. Θα επισκευαστούν τα σπιτάκια με την τεχνολογία των ξύλινων σπιτιών, θα κατεδαφιστούν ορισμένα ερείπια και θα δημιουργηθούν περισσότερα πλατώματα. Οι χρήσεις που προτείνονται είναι: 1. Φιλοξενία. (Παράρτημα Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης, ΕΑSA, ΕΛΙΞ, Εργαστήρια Αρχιτεκτονικών Σχολών ΑΠΘ, ΔΠΘ). 2. Στέγαση Φορέων (Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, Πολιτιστικών Συλλόγων). 3. Στέγαση παραδοσιακών επαγγελματικών χρήσεων (τενεκετζή, υφάντριας, εργαστήριο αναμνηστικών με βάση το λουλούδι, βιβλιοπωλείο ιστορικών εκδόσεων, εργαστήριο εποχικών προϊόντων, κατασκευής αξεσουάρ με το σήμα της πόλης, παραδοσιακής ταβέρνας.) 4. Δημιουργία Θεματικού Μουσείου Προσφύγων (Κάθε σπιτάκι να γίνει «αντιπρόσωπος» προσφυγικών χωριών, των οποίων οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν αυτούσιοι στο νομό μας από τις χαμένες πατριδες και πήραν το όνομα των μητρικών χωριών, όπως ο Γέροντας, τα Δωμάτια, Ν. Πέραμος, Ν. Ηρακλείτσα, Γραβούνα, το Χορτοκόπι, η Ν. Καρβάλη, Ν. Καριά, Νέος Ξεριάς, κλπ.) 5. Στο χώρο Β. να δημιουργηθεί βιότοπος του allium Neapolitanum

25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕ Ρ ΙΓ Ρ Α Φ Η Μ Ε Λ Ε ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ Ε Ν ΤΡ Ε ΣΕ Σ ΧΑΤΖ Η ΑΛΙ -ΠΑΣΑ Η µε λ έ τη έ χ ε ι ω ς α ν τι κε ί µε ν ο την α π οκα τά στα ση του µε ν τρ ε σέ του Χα τζ ή Αλ ή Πα σά κα ι τη ε π α ν ά χ ρ ησή του ω ς χ ώ ρ ου π ολ ι τι στι κώ ν δ ρ ά σε ω ν. Στην α ρ χ ι κή του µορ ή, το κτί ρ ι ο α π οτε λ ού σε τµήµα ε ν ό ς ε υρ ύ τε ρ ου συγκρ οτήµα τος (kulliye) το οπ οί ο π ε ρ ι ε λ ά µβ α ν ε δ ι ά φ ορ α µι κρ ά κτί ρ ι α κα ι έ ν α τζ α µί γύ ρ ω α π ό έ ν α ν ε ν ι α ί ο υπ α ί θ ρ ι ο χ ώ ρ ο. Σκε π τι κό της α π οκα τά στα σης του κτι ρ ί ου ε ί ν α ι η ε π α ν α φ ορ ά του ω ς π ρ ος τα στοι χ ε ί α της α ρ χ ι κής δ οµής κα ι µορ φ ής του µε τα υτό χ ρ ον η ε π έ µβ α ση µε π ι ο ε λ ε ύ θ ε ρ ο τρ ό π ο σε τµήµα τα του κτι ρ ί ου ήδ η α λ λ οι ω µέ ν α α π ό µε τα γε ν έ στε ρ ε ς ε π ε µβ ά σε ι ς, έ τσι ώ στε ν α δ ι α φ ορ οπ οι ού ν τα ι α π ό τα α π οκα τε στηµέ ν α τµήµα τα, ε ν ώ λ α µβ ά ν ον τα ι υπ ό ψ η κα ι οι α ν ά γκε ς π ου π ρ οκύ π τουν α π ό τη ν έ α χ ρ ήση του κτι ρ ί ου. Ω ς β α σι κό στοι χ ε ί ο γι α την α π οκα τά στα ση θ ε ω ρ ε ί τα ι η µον ά δ α ε ν ό ς δ ω µα τί ου µε ν τρ ε σέ, η οπ οί α σε π α ρ ά θ ε ση συν θ έ τε ι το σύ ν ολ ο. Το κά θ ε δ ω µά τι ο έ χ ε ι ε ί σοδ ο κα ι α ν οί γµα τα φ ω τι σµού α π ό τη µί α π λ ε υρ ά ε ν ώ ο α π έ ν α ν τι στην ε ί σοδ ο τοί χ ος ε ί ν α ι τυφ λ ό ς κα ι σε α υτό ν συν α ν τά τα ι το τζ ά κι. Η ε π ι κοι ν ω ν ί α τω ν χ ώ ρ ω ν α υτώ ν ε ί ν α ι κα τά β ά ση ε ξω τε ρ ι κή, µέ σω ε ν ό ς στε γα σµέ ν ου χ ώ ρ ου, του χ α γι α τι ού. Γ ι α την ε ξυπ ηρ έ τηση της ν έ α ς χ ρ ήσης ω ς χ ώ ρ ου π ολ ι τι στι κώ ν δ ρ ά σε ω ν π ρ οτε ί ν ε τα ι η δ ι ά ν οι ξη θ υρ ώ ν ε π ι κοι ν ω ν ί α ς µε τα ξύ τω ν χ ώ ρ ω ν Χ02, Χ03 κα ι Χ04. Έ τσι τα δ ω µά τι α π ου δ ι α τηρ ού ν α ρ κε τά α π ό τα α ρ χ ι κά χ α ρ α κτηρ ι στι κά τους α π οκτού ν την α ρ χ ι κή τους δ οµή: οι τοι χ οπ οι ί ε ς συν τηρ ού ν τα ι, τα α ν οί γµα τα ε π ί της Κολ οκοτρ ώ ν η σφ ρ α γί ζ ον τα ι κα ι, ό π ου υπ ά ρ χ ουν α κό µα ε ν δ ε ί ξε ι ς κα µι ν ά δ ω ν α ν α κα τα σκε υά ζ ον τα ι τα τζ ά κι α α κολ ουθ ώ ν τα ς α ν τί στοι χ α π ρ ό τυπ α. Ε ξα ί ρ ε ση α π οτε λ ού ν τα δ ω µά τι α τα οπ οί α έ χ ουν υπ οστε ί τό σε ς α λ λ οι ώ σε ι ς π ου δ ε ν δ ι α τηρ ού ν τί π οτα α π ό το α ρ χ ι κό κτί ρ ι ο του µε ν τρ ε σέ. Αυτά κα θ α ι ρ ού ν τα ι π λ ήρ ω ς δ ί ν ον τα ς τη θ έ ση τους σε έ ν α ν α ν οι χ τό δ ι α µπ ε ρ ή χ ώ ρ ο ε ι σό δ ου κά τω α π ό την ε ν ι α ί α ξύ λ ι ν η στέ γη, ο οπ οί ος οδ ηγε ί τον ε π ι σκέ π τη στο χ α γι ά τι του µε ν τρ ε σέ. Στην α ρ χ ι κή δ οµή του κτι ρ ί ου, α π ό α υτό το χ α γι ά τι γι ν ό τα ν η ε ί σοδ ος στους ε π ι µέ ρ ους χ ώ ρ ους, α π οτε λ ού σε δ ηλ α δ ή τη ρ α χ οκοκα λ ι ά του κτι ρ ί ου. Στό χ ος ε ί ν α ι η ε π α ν α φ ορ ά της β α ρ ύ τητα ς του χ α γι α τι ού γι α το κτί ρ ι ο. Αυτό ε π ι τυγχ ά ν ε τα ι κα ι µέ σω της ε ν ί σχ υσης της ά µε σης ε ι σό δ ου α π ό την π λ ε υρ ά του χ α γι α τι ού : στην υφ ι στά µε ν η π έ τρ ι ν η σκά λ α ε π α ν α π οδ ί δ ε τα ι η α ρ χ ι κή χ ρ ήση µε τά β α σης α π ό έ ν α ν ε σω τε ρ ι κό α κά λ υπ το στο χ α γι ά τι κα ι α π ό ε κε ί στα δ ω µά τι α, µε τον σχ ε δ ι α σµό του υπ α ί θ ρ ι ου π ε ρ ι β ά λ λ ον τα χ ώ ρ ου του µε ν τρ ε σέ ω ς έ ν α ε κτε τα µέ ν ο α ν έ β α σµα π ου οδ ηγε ί σε έ ν α στη στά θ µη του π α λ α ι ό τε ρ ου υπ α ι θ ρ ί ου χ ώ ρ ου του συγκρ οτήµα τος. Η στέ γη του µε ν τρ ε σέ α ν α κα τα σκε υά ζ ε τα ι, α π οτε λ ώ ν τα ς σηµα ν τι κό χ α ρ α κτηρ ι στι κό στοι χ ε ί ο ε ν οπ οι ητι κό -µα ζ ί µε το χ α γι ά τι - τω ν ε π ι µέ ρ ους δ ω µα τί ω ν. Στην α π ό λ ηξη π ρ ος τι ς Κα µά ρ ε ς, η ό ψ η του µε ν τρ ε σέ δ ι α µορ φ ώ ν ε τα ι µε έ µφ α ση στην τοµή π ου έ χ ε ι ε π έ λ θ ε ι στο κτί ρ ι ο κα ι το έ χ ε ι κα τα κε ρ µα τί σε ι. Ο π έ τρ ι ν ος τοί χ ος π ου στέ κε ι ε π ί της οδ ού Κολ οκοτρ ώ ν η κα ι µί α π ρ οέ κτα ση της ν έ α ς ξύ λ ι ν ης στέ γης µε τη µορ φ ή ξύ λ ι ν ου σκε λ ε τού θ α λ ε ι τουρ γού ν ω ς υπ ό µν ηση της π α λ α ι ό τε ρ ης γε ι τν ί α σης του µε ν τρ ε σέ µε τι ς Κα µά ρ ε ς. Στο κτί ρ ι ο κα τα σκε υά ζ ε τα ι µι κρ ό τµήµα υπ ογε ί ου µε β οηθ ητι κέ ς χ ρ ήσε ι ς (α π οθ ήκη, wc)

26 Ι ΑΜ ΟΡ Φ Ω ΣΗ ΠΕ Ρ Ι Β ΑΛΛΟΝ ΤΟΣ ΧΩ Ρ ΟΥ Μ Ε Ν ΤΡ Ε ΣΕ Ο α κά λ υπ τος χ ώ ρ ος του µε ν τρ ε σέ, ο οπ οί ος γε ι τν ι ά ζ ε ι µε τα υφ ι στά µε ν α κτί ρ ι α δ ι α µορ φ ώ ν ε τα ι ω ς έ ν α α ν οι χ τό π λ ά τω µα α ν ά δ ε ι ξης της β α σι κής ό ψ ης του κτι ρ ί ου. Το π λ ά τω µα α υτό ε π ε κτε ί ν ε τα ι π ρ ος τον κε ν ό χ ώ ρ ο π ου δ ηµι ουρ γήθ ηκε α π ό την κα τε δ ά φ ι ση τω ν δ ύ ο κτι ρ ί ω ν π ου α π α λ λ οτρ ι ώ θ ηκα ν. Σχ ε δ ι ά ζ ε τα ι σε τρ ε ι ς ζ ώ ν ε ς π α ρ ά λ λ ηλ ε ς µε τι ς Κα µά ρ ε ς : Η π ρ ώ τη, στη µε σοτοι χ ί α µε τα υφ ι στά µε ν α κτί ρ ι α, ε ί ν α ι α υστηρ ά γρ α µµι κή, της οπ οί α ς η γρ α µµι κό τητα ε ν ι σχ ύ ε τα ι µε α υστηρ ά ορ ι σµέ ν η φ ύ τε υση ψ ηλ ώ ν δ έ ν δ ρ ω ν κα ι κα τα σκε υή τοί χ ου στο ό ρ ι ο. Η δ ε ύ τε ρ η ζ ώ ν η ε ί ν α ι η ί δ ι α η κλ ί µα κα α ν ά β α σης. Αυστηρ ά ορ ι σµέ ν η στη µί α της π λ ε υρ ά, στην ά λ λ η σβ ήν ε ι µέ σα στο χ ώ µα κα ι ορ ι οθ ε τε ί τα ι µε π ολ ύ π ι ο χ α λ α ρ ό τρ ό π ο α π ό χ α µηλ ή φ ύ τε υση. Πά ν ω σε µι α ορ ι σµέ ν η ε υθ ε ί α α ν ά β α σης ορ γα ν ώ ν ε τα ι η κα τε υθ υν ό µε ν η κί ν ηση, η οπ οί α κα τά δ ι α στήµα τα συν α ν τά ε ι µι κρ ά π λ α τύ σκα λ α. Το σηµα ν τι κό τε ρ ο α π ό α υτά δ ι ε υρ ύ ν ε τα ι κα ι ε π ε κτε ί ν ε τα ι σε µί α ε υθ ε ί α κί ν ηση η οπ οί α δ ι α στα υρ ώ ν ε τα ι µε την κλ ί µα κα α ν ά β α σης π ρ ος τον µε ν τρ ε σέ κα ι, π ε ρ ν ώ ν τα ς κά τω α π ό τι ς Κα µά ρ ε ς, συν δ έ ε τα ι µε την υφ ι στά µε ν η δ ι α µό ρ φ ω ση της π λ α τε ί α ς Ν ι κοτσά ρ α. Η τρ ί τη ζ ώ ν η ε ί ν α ι τε λ ε ί ω ς ε λ ε ύ θ ε ρ η. Ε ί ν α ι π ε ρ ι οχ ή χ α µηλ ού π ρ α σί ν ου η οπ οί α π ε ρ ι β ά λ λ ε ι ά µε σα το µν ηµε ί ο κα ι λ ε ι τουρ γε ί ω ς έ ν α φ υσι κό ό ρ ι ο α ν ά µε σα στι ς Κα µά ρ ε ς κα ι οπ οι α δ ήπ οτε ν έ α κα τα σκε υή. ΑΝ ΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕ Ρ Ι ΟΧΗΣ Μ Ε ΤΑΞ Υ ΤΩ Ν Ο Ω Ν Π. Υ Ρ ΑΓ Ω Γ Ε Ι ΟΥ ΚΑΙ Λ. ΚΑΤΣΩ Ν Η Η ν ό τι α π ε ρ ι οχ ή µε λ έ της (µε τα ξύ τω ν οδ ώ ν Π. Υ δ ρ α γω γε ί ου & Λ. Κα τσώ ν η) α π α ρ τί ζ ε τα ι α π ό δ ύ ο τµήµα τα : α υτό το οπ οί ο β ρ ί σκε τα ι κά τω α π ό την οδ ό Πι π ί ν ου κα ι α υτό π ά ν ω α π ό α υτήν. Το τµήµα κά τω α π ό την οδ ό Πι π ί ν ου, α ν τι µε τω π ί ζ ε τα ι α ν ά λ ογα µε τη δ ι α µό ρ φ ω ση του π ε ρ ι β ά λ λ ον τος χ ώ ρ ου του µε ν τρ ε σέ. ηλ α δ ή ε ί ν α ι σχ ε δ ι α σµέ ν ο σε τρ ε ι ς ζ ώ ν ε ς, µε µί α ε γκά ρ σι α γρ α µµή κί ν ησης ν α τι ς δ ι α π ε ρ ν ά ε ι η οπ οί α συν δ έ ε ι το ν έ ο κοι ν ό χ ρ ηστο χ ώ ρ ο µε την υφ ι στά µε ν η δ ι α µό ρ φ ω ση της π λ α τε ί α ς Ν ι κοτσά ρ α. Η κε ν τρ ι κή ι δ έ α ε ί ν α ι κοι ν ή κα ι γι α τι ς δ ύ ο α ν τι κρ ι στέ ς π ε ρ ι οχ έ ς, κα ι α υτό ε π ι τυγχ ά ν ε τα ι µε τον ορ ι σµό τω ν τρ ι ώ ν α υτώ ν ζ ω ν ώ ν µε α ν τί στοι χ ε ς α ν ά π ε ρ ι οχ ή π οι ό τητε ς, υλ ι κά, λ ε ι τουρ γί ε ς κα ι φ ω τι σµό. Γ ι α π ά ν ω α π ό ό π ί ν χ ε ί ν α ι ν α ρ ε ί ρ ς δ χ ώ ρ π π α ρ α ε ί ι ρ α ό π ν ι θ ν α ν ν λ έ ι α ν π ε ζ ώ ν Γ ι α λ ό α π ρ ί ν ε ι π ε ζ ρ ό π ί ν α π ό ς ρ ε ς χ ρ ι ι π ρ ώ π α ρ ά λ λ δ ρ ό χ α ν ά π α ς ε ν ι α ί α ς π ε ρ ι ε ν ω ν ρ ω π ε ρ ι ώ ν α ς α ς δ ι ε ν λ α ί α ς α θ α φ ώ ν ε ι ζ ώ ν α π ό α π ό λ δ ι ε ν α ν ά β α ε ρ ι α π ό ι ν ό π ί ν χ ρ ι ι ό ν π λ α ί α π δ ί ι ε ν ό ς α ι θ ε ά β ρ ι ν ψ ό ρ α α π ό ό λ π π ε ρ ι ι α π ό β λ έ π ε ι α ν ε ό δ ι π ρ ς ρ ε ς ι α π έ ν α ν π ρ ν ε λ ι ό ν Έ α π λ ε ε ί ν α ι ν α α ν α π θ ε ί α ε χ ι π ρ α ρ α π ό ό Υ δ ρ α ί χ ρ ι ι ν α π ε ρ ί π το τµήµα την οδ Πι ου στό ος κα τα γηθ ο κα τα κε µα τι σµό του ηµό σι ου ου ου τηρ τα σήµε, ου η κί ηση κα η στά µε υση τω υτοκι ήτω µπ κε τα µε υτή τω. το γο υτό οτε τα η οδ µηση της οδ ού Πι ου τι Κα µά µέ κα τον το ηλ ο µο µε στό ο την τυξη µι οχ ής κτό σης τω γύ οχ κα τοι κί, µι υρ υµέ ης "π τε " η οπ οί γε υρ τη η την ηξη της υρ υµέ ης σης (π οχ ή κά τω την υφ στά µε η οδ Πι ου), µέ κα την οδ Λ. Κα τσώ η. Η τε ου ηµι ουρ γε τα, µέ σω µι κρ ού µφ τρ ου το οπ οί ο σκό µε ο ηλ τε την υπ οι η οχ ή κα το Ο.Τ.3 µπ στα ος τι Κα µά κα τι ος τον µε τρ σέ, κα τα ήγε στην οδ Λ. Κα τσώ η. τσι το οτέ σµα τυχ µι συν ής οπ τι κή κα γµα τι κή οή την οδ Π. γω γε ου µέ κα την Λ. Κα τσώ η, η οπ οί σε τω ση

27 µε λ λ ον τι κής α ν ά π λ α σης κα ι του Ο.Τ.3, θ α µπ ορ ε ί ν α ε ν οπ οι ηθ ε ί κα ι µε την π ε ρ ι οχ ή του µε ν τρ ε σέ. π ε ζ ρ ν ό ς π ί ν α π λ ε ί ρ α χ λ ι ά δ ι α ρ φ ω δ α ί θ ρ ι χ ώ ρ δ έ ς α π ε ζ χ ρ π λ α ί α Ν ι ρ α π ε ρ ι α ν α ι α π ό ς ρ ε ς ά α ς π ί ν ε ί ν α δ ι α χ ω ρ ι ί δ ύ α ν ά λ χ ρ ι χ ώ ρ π α ν ν ι ε ρ ω θ ε ν α Η οδ οµηµέ η οδ Πι ου, οτε τη οκοκα της µό σης του ηµό σι ου υπ ου ου συν ον τα γι ή ήση την τε κοτσά µε την οχ ή τολ κά τι Κα µά. Ο ξον της Πι ου µπ ορ στε σε ο τµήµα τα, ογα µε τη ήση του κα τους ους ου συν τώ τα κα τέ υτού. Το π ρ ώ το τµήµα, α π ό τι ς Κα µά ρ ε ς µέ χ ρ ι κα ι τον στε ν ό ε γκά ρ σι ο δ ρ ό µο (σήµε ρ α κα τε β α ί ν ε ι α π ό την Λ. Κα τσώ ν η µε σκα λ οπ ά τι α π ρ ος την Πί π ί ν ου) ε ί ν α ι το τµήµα του δ ρ ό µου π ου π ε ζ οδ ρ οµε ί τα ι π λ ήρ ω ς κα ι ό π ου ε π ι τρ έ π ε τα ι η α σφ α λ ής, π λ έ ον ορ γα ν ω µέ ν η κί ν ηση π ε ζ ώ ν. Πά ν ω σε α υτό το κοµµά τι του ά ξον α της Πι π ί ν ου α ν α π τύ σσον τα ι µί α π λ α τε ί α -ε ξώ στης µε θ έ α π ρ ος τι ς Κα µά ρ ε ς κα ι τον µε ν τρ ε σέ στην α π έ ν α ν τι π λ ε υρ ά, έ ν α µι κρ ό υπ α ί θ ρ ι ο α µφ ι θ έ α τρ ο ω ς χ ώ ρ ος στά σης κα ι συν ά ν τησης κα ι µί α ν έ α π α ι δ ι κή χ α ρ ά. Το δ ε ύ τε ρ ο τµήµα της Πι π ί ν ου ε ί ν α ι α υτό το οπ οί ο β ρ ί σκε τα ι π α ρ ά π λ ε υρ α της ν έ α ς π ε ρ ι οχ ής υπ α ί θ ρ ι α ς στά θ µε υσης η οπ οί α π ρ οτε ί ν ε τα ι ώ στε ν α ε ξυπ ηρ ε τήσε ι, στο β α θ µό π ου η κλ ί µα κα της π ε ρ ι οχ ής µε λ έ της το ε π ι τρ έ π ε ι, την α υξηµέ ν η α ν ά γκη γι α στά θ µε υση π ου έ χ ε ι η γύ ρ ω κα τοι κηµέ ν η π ε ρ ι οχ ή. Αυτό το τµήµα της Πι π ί ν ου π ε ζ οδ ρ οµε ί τα ι α φ ήν ον τα ς ό µω ς τη δ υν α τό τητα κί ν ησης σε οχ ήµα τα α π οκλ ε ι στι κά κα ι µό ν ο γι α την ε ί σοδ ο κα ι έ ξοδ ο τους α π ό τον χ ώ ρ ο στά θ µε υσης.

28 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΕΝΤΡΕΣΕ ΣΤΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΨΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ελένη Κουσκούτη, Ελένη Μαλαχία Σύµβουλος Αρχιτεκτονικών: Γιάννης Κίζης

29 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΨΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ-ΤΟΜΕΣ ΜΕΝΤΡΕΣΕ Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ελένη Κουσκούτη, Ελένη Μαλαχία Σύµβουλος Αρχιτεκτονικών: Γιάννης Κίζης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΕΝΤΡΕΣΕ ΣΤΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ

30 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΕΝΤΡΕΣΕ ΣΤΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΨΗ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ελένη Κουσκούτη, Ελένη Μαλαχία Σύµβουλος Αρχιτεκτονικών: Γιάννης Κίζης

31

32

33

34 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ κ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ Στην εβδομάδα Αρχιτεκτονικής με θέμα «Αρχιτεκτονική και Δημόσιος Χώρος» Καβάλα 3-7 Οκτώβρη 2012 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, ο οποίος σας καλωσορίζει στην Εβδομάδα Αρχιτεκτονικής που συνδιοργανώνεται από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων του Ν. Καβάλας και το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, όπου επιστήμονες θα καταθέσουν προβληματισμούς και θα ανταλλάξουν εμπειρίες στο κρίσιμο ζήτημα της σχέσης της αρχιτεκτονικής με το δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με τον Jan Gehl ο δημόσιος χώρος είναι «ο χώρος όπου όλοι έχουμε δικαίωμα πρόσβασης, χωρίς εισοδηματικούς ή κοινωνικούς περιορισμούς». Ο δημόσιος χώρος έχει υποκειμενικό περιεχόμενο το οποίο προσλαμβάνεται και ερμηνεύεται από τον καθένα διαφορετικά. Οπωσδήποτε όμως, συνδέεται με τα δικαιώματα του πολίτη, ενσαρκώνοντας τη δεύτερη φύση του ανθρώπου ως μέλους ενός συνόλου. Στην ελληνική πόλη, ο δημόσιος χώρος με τις μνήμες που ενεργοποιεί, τις διαδοχικές μεταλλαγές που έχει υποστεί υπό την επίδραση ανθρωπογενών και μη επιδράσεων αλλά και τα νοήματα που συμπυκνώνει, αποτυπώνει την εικόνα της πόλης και των κατοίκων της. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι η αρχιτεκτονική του δημοσίου χώρου αποτέλεσε διαχρονικά δημόσια έκφραση, με σεβασμό στους θεσμούς και στους πολίτες, μέσα από το διάλογο των δημιουργών και των πολιτών στους οποίους απευθύνεται. Σήμερα, εξαιτίας του τρόπου που οι πόλεις διαχρονικά έχουν ή δεν έχουν σχεδιαστεί, έχει προκύψει τεράστιο έλλειμμα δημόσιων χώρων, ενώ είναι έντονη και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των υφιστάμενων. Ως πολιτική ηγεσία, έχοντας διαπιστώσει το πρόβλημα που υπάρχει, έχουμε ήδη δρομολογήσει δράσεις, ώστε μέσω της βελτίωσης του δημόσιου χώρου να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωή των κατοίκων των πόλεων, σε συνδυασμό με την αισθητική βελτίωση του τοπίου. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της απαίτησης, προσπάθειες όπως η Εβδομάδα Αρχιτεκτονικής, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά, προκειμένου όχι μόνο να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον γύρω από το θέμα του δημόσιου χώρου και της αρχιτεκτονικής του, αλλά και να προτείνουν λύσεις που θα συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό και την ανάκτηση του. Ευχόμαστε η συγκεκριμένη προσπάθεια, να συνεχιστεί ως θεσμός, που θα συντελέσει στη σημαντική αλλαγή της εικόνας του αστικού περιβάλλοντος. Ευχαριστώ, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, τους συναδέλφους, την οργανωτική επιτροπή, και όλους όσους τιμάτε με την παρουσία και τη συμμετοχή σας τη σημαντική αυτή προσπάθεια. 1

35

36

37

38

Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα

Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 01-07/10/2012 Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα Σαπφώ Αγγελούδη- Ζαρκάδα Δρ. Αρχιτέκτων Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Οι Καβαλιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σπύρο Ραυτόπουλο για τη συνεργασία, καθοδήγηση και βοήθειά του και όλους όσους με βοήθησαν να

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σπύρο Ραυτόπουλο για τη συνεργασία, καθοδήγηση και βοήθειά του και όλους όσους με βοήθησαν να Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σπύρο Ραυτόπουλο για τη συνεργασία, καθοδήγηση και βοήθειά του και όλους όσους με βοήθησαν να συλλέξω το υλικό αυτής της εργασίας. 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας

diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας επιµέλεια: βύρων λευκωσία, ιωάννου 2013 Diplomeeting ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. iii 2012 * Πανεπιστήµιο Frederick * Τµήµα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας ψηφιακή έκδοση

diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας ψηφιακή έκδοση diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ψηφιακή ηµερίδας έκδοση Diplomeeting ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. iii 2012 * Πανεπιστήµιο Frederick * Τµήµα Αρχιτεκτονικής ΑναγνωστόπουλοςΓιάννης, Ολοκληρωµένη «Κρητικών» παρέµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2013 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Σαπφώ Αγγελούδη Γρηγόρης Κουρουξούς ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΥΓΚΟΙΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιεχόμενα Εισαγωγή Ταυτότητα της μελέτης... 1 Κεφ.1. Αναγνώριση γενικών χαρακτηριστικών... 3 1.1. Ο προσφυγικός οικισμός και ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας.... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012. Αρχιτεκτονικές & Καλλιτεχνικές Προτάσεις για το αστικό τοπίο του Ηρακλείου Κρήτης 21-31 Μαΐου 2012 Βασιλική Αγίου Μάρκου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012. Αρχιτεκτονικές & Καλλιτεχνικές Προτάσεις για το αστικό τοπίο του Ηρακλείου Κρήτης 21-31 Μαΐου 2012 Βασιλική Αγίου Μάρκου ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 Αρχιτεκτονικές & Καλλιτεχνικές Προτάσεις για το αστικό τοπίο του Ηρακλείου Κρήτης 21-31 Μαΐου 2012 Βασιλική Αγίου Μάρκου Η πόλη υπόσχεται τις περισσότερες φορές παραπάνω από αυτό που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ανδρουλακάκη Ελευθερία, Χαρμαλιά Κωνσταντίνα Ακαδ. Έτος: 2007 2008 Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. ΠΟΛΥΖΟΣ,. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Μ.Β. Λαυρεντιάδου, πρώην επιστημονική σύμβουλος Δημάρχου Δ. Νίκαιας email: marie.lavrentiadou@wanadoo.fr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 ο Εξάμηνο Διδάσκοντες: κος Μπελαβιλας Σπουδαστές: Βασιλάκη Πηνελόπη 04105003 Βερτεούρη Αναστασία 04105060 Έτος σπουδών: 2007-2008 Ιστορική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. εισαγωγή

ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. εισαγωγή Ο ΟΣ Γ ΚΥΖΗ ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ εισαγωγή Υπάρχει στις µέρες µας η ανάγκη για διαφύλαξη των πολεοδοµικών αξιών, εκείνων που συνιστούν την ταυτότητα του τόπου. Προκειµένου να γίνει κάτι τέτοιο, οι αξίες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

H μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών του κέντρου σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές περιοχές: Η περίπτωση του Γκαζιού στην Αθήνα.

H μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών του κέντρου σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές περιοχές: Η περίπτωση του Γκαζιού στην Αθήνα. H μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών του κέντρου σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές περιοχές: Η περίπτωση του Γκαζιού στην Αθήνα. ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΚΟΝΗ Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ. Μ.Β. Λαυρεντιάδου και Ν.Α.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ. Μ.Β. Λαυρεντιάδου και Ν.Α. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Μ.Β. Λαυρεντιάδου και Ν.Α. Αθανασοπούλου Διδάσκουσα Ανοικτού Πανεπιστημίου. Email: marie.lavrentiadou@wanadoo.fr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ν. ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ, Μ. ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΟΔΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΟΕΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατάρτιση Νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή. 2.

«Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή. 2. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚ.ΕΤΟΣ: 2008-2009 ΜΑΘΗΜΑ : Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εισαγωγή. δεν αποτελεί δηλαδή αν τικείμενο της εργασίας η λεπτομερής αν αφορά στην ιστορία της

Α. Εισαγωγή. δεν αποτελεί δηλαδή αν τικείμενο της εργασίας η λεπτομερής αν αφορά στην ιστορία της Α. Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας εί ναι η πόλη της Χα λκ ίδας. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη πόλη τόσο γιατί αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς αναπτύσσεται εκατέρωθεν του πορθμού του Ευρίπου, όσο

Διαβάστε περισσότερα

αειχώρος Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης

αειχώρος Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης αειχώρος Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης 2012 17 ΣυντακτικH ΕπιτροπH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΕΤΣΟΥ-ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΕΤΣΟΥ-ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΕΤΣΟΥ-ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Ε.Μ.Π. ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ερευνητικό πρόγραµµα :

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Ε.Μ.Π. ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ερευνητικό πρόγραµµα : ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Ε.Μ.Π. ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ερευνητικό πρόγραµµα : «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΣ *** Αλέξανδρος Αντωνίου *** Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 155 ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ (Περίληψη Διπλωματικής) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Επιβλέποντες καθηγητές: Εύη Αθανασίου Νίκος Κομνηνός

Διαβάστε περισσότερα

«Αποκλίσεις Χρήσεων. Η μεταβολή του αρχιτεκτονικού προγράμματος και της δομής στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.»

«Αποκλίσεις Χρήσεων. Η μεταβολή του αρχιτεκτονικού προγράμματος και της δομής στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.» «Αποκλίσεις Χρήσεων. Η μεταβολή του αρχιτεκτονικού προγράμματος και της δομής στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.» Μεταπτυχιακή Εργασία Παπανδρέου Ευάγγελος Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ίρις Λυκουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. Πειραιά Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΘΕΜΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ Εισηγητής:Γ.Κ.Βαρελίδης ρ. Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: DR ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες Δαλγίτση Ανδρομάχη Άννα Σύμβουλος Τσίμας Νίκος (Διδ./407) Επιβλέποντες καθηγητές Πολυχρονόπουλος Δημήτρης (Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα