ΠΡΟΣ. τον Κύριο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΙΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ. τον Κύριο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΙΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ τον Κύριο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΙΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» που εδρεύει στην Ιεράπετρα, όπως εκπροσωπείται νομίμως. ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ και ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: ο Πέτρος Ι. Μηλιαράκης, Δικηγόρος, κάτοικος Αθήνας οδός Στουρνάρη αριθμός 63. (Τ.Θ Τ.Κ )

2 Κύριε Υπουργέ Με την παρούσα μας αίτηση οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας ζητάμε τη σύμφωνα με την αυστηρή διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 20 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 και 4 του Ν.2690/1999 που κυρώνει τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, την Διοικητική μας Προστασία. Προβάλλουμε δε τους παρακάτω απολύτως αληθείς, ορισμένους, βάσιμους αλλά και λυσιτελείς λόγους παραδοχής του παρόντος αιτήματός μας πρόκριμα Όλα όσα προβάλλουμε ενταύθα αφορούν αφενός μεν ουσιώδεις ισχυρισμούς μας και αφετέρου επίκληση ουσιαστικών κανόνων δικαίου που έχει ιδρύσει αυστηρώς η εσωτερική και ευρωπαϊκή έννομη τάξη και που αφορούν έννομα αγαθά και ατομικά δικαιώματά μας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. (πρβλ. G.Marty et P.Raynaud, Droit civil II. 2 no 57 σ. 73 επ., Planiol-Ripert Traité III nos 286 επ., Jean Gaudemet, études sur le régime juridique de l indivision, Monier I σ. 370 επ., Josserand, Essai sur la propriete collective en livre du centenaire τομ. Ι σ. 357). ειδικότερα: 1) Όπως επιτάσσει η Νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων το πτυχίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αφορά τίτλο σπουδών στον οποίο αποδεικνύεται όχι μόνο η επάρκεια και η γνώση ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, αλλά ταυτοχρόνως ενσωματώνεται και περιουσιακό στοιχείο (πρβλ. άλλωστε αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου [E.C.H.R.]: «The Trakroren Aktiebolag κατά Σουηδίας της 7 ης Ιουλίου 1989», «Gasus Dosier-und Forderte Chnik GmbH κατά Ολλανδίας της 23 ης Φεβρουαρίου 1995», «Pine Valley Developments LTD and others κατά Ιρλανδίας της 29 ης Νοεμβρίου 1991» καθώς και «Albert Benthem κατά Ολλανδίας της 23 ης Οκτωβρίου 1985»). 2

3 2) Επίσης, όπως νομολογούν τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι κυρίως και πρωτίστως επαγγελματική. (πρβλ. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Λουξεμβούργου [ΔΕΚ ήδη ΔΕΕ] υπόθεση Gravier, 293/83 και υπόθεση Blaizot, 24/86, όπου η παραδοχή ότι η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε οποιαδήποτε βαθμίδα αυτής είναι εκπαίδευση επαγγελματική.) Ωστόσο: 3) Με το ανακοινωθέν σχέδιο για την ανασυγκρότηση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της Χώρας «ΑΘΗΝΑ», κατά το μέρος που αφορά στο Τμήμα στο οποίο φοιτούν τα Μέλη μας, οι όλες διαδικασίες βάλλουν εναντίον του Τμήματός μας κατά τρόπο αδιστάκτως βέβαιον και έχουν ως συνέπεια την κατάργηση αφενός μεν του ακαδημαϊκού κεκτημένου των Μελών μας και αφετέρου την αναντιστοιχία του τίτλου σπουδών των Μελών μας, αναφορικώς με το γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο που αφορά στο πεδίο της εμπορίας και διαφήμισης marketing. Έτσι δεν καταργείται μόνο το ακαδημαϊκό κεκτημένο και η ειδικότητα των Μελών του Συλλόγου μας, κεκτημένο και ειδικότητα που επέλεξαν τα Μέλη μας με ευθύνη του Κράτους, αλλά καθίσταται έως και εξ ολοκλήρου αδύνατη η ένταξη των Μελών του Συλλόγου μας στην οικονομική και κοινωνική ζωή, ενώ καθίσταται εξαιρετικώς δυσχερής η εν γένει πρόσβαση στο χώρο της εργασίας, καθόσον το πτυχίο των Μελών του Συλλόγου μας δεν θα είναι «εκείνο» για το οποίο αποφάσισαν να φοιτήσουν και να αποφοιτήσουν, και το οποίο διεκδικεί και επιζητεί η Αγορά. Ως εκ τούτου τα Μέλη μας ευρίσκονται ενώπιον απολύτως καταχρηστικής συμπεριφοράς (πρβλ. Συμβούλιο της Επικρατείας: 2504/2000 και 3126/2001 καθώς επίσης πρβλ. Θ.Τσάτσου, Η επέκτασις της έννοιας της καταχρήσεως εξουσίας, Μελέται Διοικητικού Δικαίου 197, σελ. 25 επ. και G.Leze, La jurispudence du Conseil d Etat et le deturnement de pouvoir dans la jurispudence administrative, RDP 1952 σελ. 257). Περαιτέρω: 4) Είναι προδήλως βέβαιον ότι τα Μέλη του Συλλόγου μας με συνειδητό τρόπο εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη φοίτηση και στη συγκεκριμένη 3

4 παρακολούθηση για την κατάκτηση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου για την απονομή σ αυτούς ειδικώς τους συγκεκριμένου πτυχίου. Η συνειδητή δε αυτή συμπεριφορά και κατεύθυνση για σπουδές και γνωστικό αντικείμενο έλαβε χώρα με Δεδικαιολογημένη Εμπιστοσύνη έναντι του Κράτους. (πρβλ. Συμβούλιο της Επικρατείας: 2295/1965, 2810/1967, 331/1971, 3938/1978, 818/1982, 3646/1985, 2008/1987, 1387/1989, 997/1990 και 2441/1996 καθώς και Ελεγκτικό Συνέδριο: 1348/1981 και 1222/1982) 5) Ο τρόπος που έχει αναγγελθεί αναφορικώς με την κατ ουσίαν κατάργηση του Τμήματος στο οποίο φοιτούν τα Μέλη μας ιδρύει ανεπιτρέπτως δυσμενή διάκριση σε βάρος όλων των Μελών μας, αλλά και ανισότητα ενώπιον εννόμων καταστάσεων, καθόσον αφενός μεν όσοι πριν την έναρξη σε ισχύ του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» θα έχουν λάβει πτυχίο από το συγκεκριμένο Τμήμα θα έχουν τη μεγαλύτερη αποδοχή στην αγορά, σε αντίθεση με εμάς που ήδη φοιτούμε ή που σε λίγο αποφοιτούμε και που θα ενσωματωθούμε σε διαδικασίες τέτοιες που ακυρώνουν τη συγκεκριμένη ειδικότητά μας. Έτσι όμως ιδρύεται άνιση συμπεριφορά κατά παράβαση του της παρ. 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος. (πρβλ. Θ.Βαής, Η Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το Σύνταγμα, ΤοΣ 2, 1976, σελ. 385 επ, 533 επ. ΤοΣ 3, 1977, σελ. 42 επ., 199 επ., ως και αυτοτελώς στη «Βιβλιοθήκη Δημ. Δικαίου» αριθμ. 1, 1977, Φ.Βεγλερής, Παρατηρήσεις επί της νομολογίας περί το δημόσιον δίκαιον, 1955, σελ. 44 επ., ιδία 108 επ., Δημ. Βλάχος Η αρχή της ισότητος εις το δημόσιον δίκαιον, τομ. Α 1950, τομ. Ε 1952, Αλεξ. Α.Λίποβατς, Συνταγματική ισότητα και ανισότητα ΝοΒ 28, 1980 σελ. 449 επ., Αρ. Μάνεσης, Η συνταγματική αρχή της ισότητος και η εφαρμογή της υπό των δικαστηρίων, ΕΕΝ 25, 1958, σελ. 444 επ., Δ.Αγγελή, Η Συνταγματική ισότης ενώπιον του ΣτΕ και η παροχή εργασίας ΝΔ 4, 483, Α.Γαζή, Το σχέδιο της αναθεωρητικής επιτροπής για την ισονομία Ελλήνων και Ελληνίδων στο Αστικό Δίκαιο. ΝοΒ , Χ.Γεραρή, Η κοινοτική αρχή της ίσης μεταχειρίσεως των εργαζομένων και το Ελληνικό Δημόσιο Δίκαιο ΤοΣ 13, 464, Β.Καράκωστα, Συνταγματική ισότητα αμοιβής για ισάξια εργασία. Τριτενέργεια και Συλλογική αυτονομία. ΕΔΚΑ 29, 705, Β.Καράκωστα, 4

5 Έλεγχος συνταγματικότητας αντισυνταγματικής διάταξης ΔΦΝ 41, 514, Α.Κατράνη, Η θεωρία της τριτενέργειας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. ΤοΣ 1978, 237 επ., Α.Μανιτάκη, Η συνταγματική αρχή της ισότητας και η έννοια του γενικού συμφέροντος. ΤοΣ 4, 443 και Β.Ρώτης, Το πρόβλημα της ισότητας στη δόμηση του Ελληνικού Δημοσίου Δικαίου. ΤοΣ 9, 607). R.Errera, Les Libertes U l abandon, 1968, Yves Nadiot, Droits de l homme et libertes publiques, 1976, Laurence H.Tribe, The Constitutional Protection of Individual Rights, 1978). 6) Σε κάθε περίπτωση η σχεδιαζόμενη σε βάρος μας καταχρηστική συμπεριφορά στην ουσιαστική της εκτίμηση χαρακτηρίζεται από πλήρη πλάνη και περί το δίκαιον και περί τα πράγματα. (πρβλ. όλως ενδεικτικώς Συμβούλιο της Επικρατείας: υπ αριθμ. 1440/1963, 1028/1966, 1720/1977, 4799/1977, 662/1978, 2187/1984, 2228/1987, 3821/1990, αποφάσεις του, επίσης βλ. Ε.Σπηλιωτόπουλου Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2002, σελ. 528 και επ., Γ.Παπαχατζή, Η Διακριτική Ευχέρεια των Διοικητικών Αρχών, Μελέτες 1961, σελ. 354, επ., Σ.Παπαφράγκου, πορίσματα, Νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σελ. 179 επ., Μ.Στασινόπουλου, Δίκαιον Διοικητικών Πράξεων σελ. 298, επ., Goldenberg, Le Conseil d Etat, juge de fait, Th 1932, Chavon-Demersay, L examen du fait par la Conseil d Etat, Th 1932, J.Auby-R.Drago, Traité de Contentieux administratif, III σελ. 1182, επ., R.Odent, Contentieux administratif σελ. 1251). Ενταύθα κατά τρόπο ορισμένο προβάλλονται και τα εξής: Το ό,τι η Διοίκηση πλανάται περί το δίκαιον και περί τα πράγματα προκύπτει από το γενικό δίκαιο ξεσηκωμό όλων των παραγόντων της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου. Με το καθήκον της αληθείας θέτουμε υπ όψιν Σας τα εξής, αναφορικώς με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από τη Διοίκηση το μοναδικό Τμήμα ΤΕΙ που λειτουργεί στη μεγαλύτερη πόλη του Νομού Λασιθίου και που αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Κρήτης, καθόσον δίδεται στο Τμήμα μας ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες και παρέχει τη δυνατότητα ταχείας επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων. Το άκρως ελκυστικό αντικείμενο με την εξειδίκευση των Μελών 5

6 μας στο marketing ειδικότερα των αγροτικών προϊόντων, του τουριστικού τομέα και γενικότερα της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας με αναφορά στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, εγγυάται ότι η κατάργηση του συγκεκριμένου Τμήματος από την Πολιτεία συνεπάγεται την απόλυτη πλάνη αυτής. Τα προαναφερόμενα εντάσσονται σε σχετική επιστολή με αριθμ. πρωτ. 63/ του Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ.κ. Ευγενίου. Η θέση όμως αυτή δεν είναι μόνο της Εκκλησίας. Ευρίσκει αντίθετη ολόκληρη την τοπική κοινωνία και όχι μόνον! Ενταύθα αναφερόμαστε: 1) Στο από 5/2/2013 ψήφισμα του Δήμου Ιεράπετρας 2) Στο από 6/2/2013 ψήφισμα της «Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης» (με έδρα τον Άγιο Νικόλαο) 3) Στο από 6/2/2013 ψήφισμα της «Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» (Παράρτημα Νομού Λασιθίου) 4) Στο από 8/2/2013 ψήφισμα του «ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» 5) Στην με αριθμ. πρωτ. 1/2013, 1/2/2013 Διαμαρτυρία της «Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης» 6) Στο με αριθμ. πρωτ. 22/ ψήφισμα του «Βιομηχανικού Πάρκου Ιεράπετρας Κρήτης Α.Ε.» 7) Στο από 6/2/2013 ψήφισμα του «Νέου Πολιτιστικού Συλλόγου Ιεράπετρας» 8) Στην υπ αριθμ. πρωτ. 150/2013 απόφαση του «Συλλόγου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ιεράπετρας «9) Στο υπ αριθμ. πρωτ. 21/ ψήφισμα του «Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες. Γονέων και Φίλων Ιεράπετρας» 6

7 10) Στο από 4/2/2013 ψήφισμα του «Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου Ανατολής» 11) Στην Ανακοίνωση του «Αθλητικού Συλλόγου Ιεράπετρας» 12) Στο από 5/2/2013 ψήφισμα-διαμαρτυρία της «Μορφωτικής Κίνησης Ιεράπετρας» ( Πέραν των προαναφερομένων, για τους φοιτητές του Συλλόγου μας για εμάς του ίδιους δηλαδή, προς απόδειξη της πλάνης που επικρατεί στη Διοίκηση επικαλούμαστε και τις όλως ενδεικτικώς αναφερόμενες παρακάτω περιπτώσεις που αποδεικνύουν την έκταση του κοινωνικού προβλήματος: 1) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμη κάτοικος Αθηνών.(ακολουθεί διεύθυνση), προσωρινά διαμένουσα λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα Κρήτης και στην οδό..(ακολουθεί διεύθυνση), είναι εργαζόμενη φοιτήτρια του τμήματος, ώστε να μπορεί με τα εισοδήματα της να συνεισφέρει στα φοιτητικά έξοδα που επωμίζονται οι γονείς της. Αυτόματα με την συγχώνευση του Τμήματος και τη μεταφορά του στο Ηράκλειο θα είναι πολύ δύσκολο να βρει εκ νέου απασχόληση σε μια περισσότερο ανταγωνιστική αλλά και κορεσμένη αγορά εργασίας. Είναι τελειόφοιτη και η απροσδόκητη απώλεια του υφιστάμενου Τίτλου Σπουδών της, με άγνωστες ακόμα επιδράσεις στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών και την συνακόλουθη απώλεια μαθημάτων στα οποία έχει ήδη επιτύχει εξεταζόμενη, θα ανατρέψει τις καθ όλο το διάστημα της φοίτησης της καταβαλλόμενες προσπάθειες εξασφάλισης υψηλού βαθμού πτυχίου. Επίσης η σύμβαση μισθώσεως οικίας στην Ιεράπετρα από κοινού με συμφοιτήτρια της θα διακοπεί, με αποτέλεσμα ενώ εξοικονομούσε ένα σημαντικό ποσό μισθώματος, να βρεθεί στη δυσχερή θέση αναζήτησης νέας οικίας, όπως και συγκατοίκου, επιβαρυνόμενη με όλα τα έξοδα της λύσης της παλαιάς μίσθωσης, της σύναψης νέας και της μετακόμισης των προσωπικών της αντικειμένων, ενώ το μεταβατικό διάστημα της μετοικίσεως της κατά το οποίο θα υφίσταται τις παραπάνω επιβαρύνσεις, είναι άγνωστης 7

8 διάρκειας. Επιπλέον το υψηλό κόστος ζωής της πόλης του Ηρακλείου και η προσθήκη στα έξοδα διαβίωσης της και των εξόδων καθημερινής μετακίνησης τα οποία δεν υφίσταντο στην Ιεράπετρα αλλά ούτε και είχαν προβλεφθεί από τους γονείς της, θα δυσχεράνουν ακόμα περισσότερο την οικονομική της θέση. 2) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), μόνιμος κάτοικος Αθηνών.(ακολουθεί διέυθυνση), προσωρινά διαμένων λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα Κρήτης, εργάζεται υποαπασχολούμενος εδώ και ένα έτος στην επιχείρηση καφέ.(ακολουθεί όνομα επιχείρησης). Με την εργασία του είναι αυτοσυντήρητος και η μεταφορά του τμήματος στο Ηράκλειο, θα οδηγήσει σε απώλεια της εργασίας του που ως τώρα του εξασφάλιζε ένα σταθερό εισόδημα. Ως άνεργος πλέον φοιτητής, θα αναγκαστεί προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του αντιμετωπίζοντας τα σχετικά έξοδα, να αναζητήσει νέα εργασία στην νέα πόλη όπου θα κληθεί να μετοικίσει, ερχόμενος αντιμέτωπος με την ανεργία, τον ανταγωνισμό και τον κορεσμό της αγοράς εργασίας. 3) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), μόνιμος κάτοικος Ηρακλείου.(ακολουθεί διεύθυνση), προσωρινά διαμένων λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα Κρήτης, με τις γνώσεις που έχει ήδη αποκομίσει από το Τμήμα ειδικότερα εκ των μαθημάτων στην ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ στα οποία επέτυχε εξεταζόμενος και συγκεκριμένα στα μαθήματα «Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο» και «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες», εργάζεται ήδη απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου για την εταιρία ( ακολουθεί όνομα εταιρίας) στο τμήμα της κατασκευής ιστοσελίδων με εφαρμογές μάρκετινγκ (developer). Η για οποιοδήποτε λόγω αλλαγή του Τίτλου Σπουδών του και η συνακόλουθη αλλαγή του παρόντος προγράμματος σπουδών του Τμήματος και των διδασκομένων μαθημάτων ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ βάσει των οποίων προσλήφθηκε και εργάζεται, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της δυνατότητας άμεσης επαγγελματικής ανέλιξης και αύξησης του εισοδήματος από την εργασία του στην παραπάνω εταιρία, την οποία θα επιτύγχανε μετά βεβαιότητας εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του με τα διδασκόμενα μαθήματα 8

9 ειδικότητας όπως «Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου» και «Εφαρμογές πολυμέσων στο Μάρκετινγκ» καθώς βάσει αυτών θα είχε τη δυνατότητα να αναλάβει τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών διαφημιστικών καμπανιών με χρήση δισδιάστατων και τρισδιάστατων κινήσεων ήχου, εικόνων κειμένου και βίντεο. 4) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμη κάτοικος Χανίων.(ακολουθεί διεύθυνση), προσωρινά διαμένουσα λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα Κρήτης, φοιτήτρια δευτέρου εξαμήνου στο Τμήμα, εργάζεται τρείς φορές την εβδομάδα στην υπηρεσία σέρβις του εστιατόριου.(ακολουθεί όνομα επιχείρησης) στην Ιεράπετρα, καθώς οι γονείς της δυσκολεύονται στη κάλυψη των φοιτητικών της εξόδων και η μεταφορά του Τμήματος στο Ηράκλειο θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη δουλειά της και να υποστεί τα έξοδα της μετοικίσεως της και να υποστεί ένα αόριστης διάρκειας, διάστημα ανεργίας μέχρι να εξεύρει κάποια καινούργια απασχόληση. 5) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμη κάτοικος Αθηνών.(ακολουθεί διεύθυνση), προσωρινά διαμένουσα λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα Κρήτης και στην οδό..(ακολουθεί διεύθυνση), είναι εργαζόμενη φοιτήτρια στην Ιεράπετρα προσπαθεί να καλύπτει τα έξοδα της επιβαρύνοντας όσο το δυνατό λιγότερο την οικογένεια της καθώς ο πατέρας της είναι άνεργος και δυσκολεύονται πολύ. Με την μετακίνηση στο Ηράκλειο η συνέχιση των σπουδών της θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την εύρεση νέας απασχόλησης. Η παραπάνω ως τελειόφοιτη, με αυτές τις συνθήκες, κινδυνεύει να απωλέσει το πτυχίο της. Επίσης διαθέτει σύμβαση μισθώσεως οικίας στην Ιεράπετρα από κοινού με συμφοιτήτρια της η οποία θα διακοπεί, με αποτέλεσμα ενώ εξοικονομούσε ένα σημαντικό ποσό μισθώματος, να βρεθεί στη δυσχερή θέση αναζήτησης νέας οικίας, κάλυψης των σχετικών εξόδων λύσης της σύμβασης μισθώσεως και σύναψης νέας, όπως και εξεύρεσης συγκατοίκου, ενώ τα παραπάνω βάρη θα δυσχεράνουν ακόμα περισσότερο την οικονομική της θέση δεδομένου ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι αυτοσυντήρητη. 9

10 6) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμη κάτοικος Ιεράπετρας Κρήτης και στην οδό..(ακολουθεί διεύθυνση), ιδιωτικός υπάλληλος, φοιτήτρια του τμήματος στο ΣΤ εξάμηνο, μετά τη μεταφορά του Τμήματος δε θα είναι σε θέση να παρακολουθεί πλέον τα μαθήματα και θα παύσει τη φοίτησης της, καθώς εργάζεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ.(ακολουθεί επωνυμία ΝΠΔΔ) ως Προϊσταμένη (ακολουθεί ειδικότητα) και καθώς είναι μητέρα με κόρη φοιτήτρια, δεν θα είναι σε θέση λόγω των οικονομικών της υποχρεώσεων να εγκαταλείψει την εργασία της ακολουθώντας το Τμήμα στην μεταφορά του. Επίσης, η εφ όρου ζωής αναπηρία 67% και άνω από την οποία πάσχει, δεν της επιτρέπει την πολύωρη οδήγηση που απαιτούν τα συχνά ταξίδια στο Ηράκλειο. Επιπλέον, με την συνακόλουθη των παραπάνω, παύση της φοίτησης της, είναι πιθανό να οδηγηθεί και σε απώλεια της θέσης της προϊσταμένης στην εργασία της, η οποία της προσφέρθηκε εξαιτίας των ειδικών γνώσεων που αποκόμιζε από τα συμπεριλαμβανόμενα στο πρόγραμμα σπουδών της μαθήματα, και σε απώλεια της προοπτικής της μετέπειτα προαγωγής της, καθώς είναι δεν είναι κάτοχος άλλου πτυχίου. 7) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), είναι τελειόφοιτος του Τμήματος στο Πτυχίο Γ, κατάγεται από την Κύπρο από όπου και εισήχθη στο Τμήμα με Παγκύπριες εξετάσεις όπου η βάση εισαγωγής στην Ελληνική Τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν πολύ υψηλότερη από εκείνη των αντίστοιχων Ιδρυμάτων στην Κύπρο. Ενώ λοιπόν θα μπορούσε να έχει επιλέξει οποιοδήποτε άλλο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρα του, επέλεξε το συγκεκριμένο Τμήμα στο οποίο φοιτά με κριτήρια, τον τίτλο σπουδών και την ειδικότητα του Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Η αλλαγή του Τίτλου σπουδών του τμήματος, ακόμα και στην περίπτωση που κατ εξαίρεση για το δικό του καθεστώς, διατηρηθεί ο υφιστάμενος Τίτλος, θα έχει ως συνέπεια, την είσοδο του στην αγορά εργασίας με ένα πτυχίο προερχόμενο από μη υφιστάμενο πλέον αυτόνομο Τμήμα με αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο, με συνακόλουθη απώλεια του Ακαδημαϊκού κύρους του πτυχίου του και απώλεια του κύρους και της ισχύος του πτυχίου αυτού ως τεκμηρίου εξειδίκευσης, στο βιογραφικό του. Επίσης ο σκοπός του να προχωρήσει στην 10

11 απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην Αγγλία στον κλάδο των δημόσιων σχέσεων που αποτελούν εργαλείο του Μάρκετινγκ, σε Ίδρυμα όπου δέχεται ως όρο εισαγωγής προπτυχιακό τίτλο σπουδών Μάρκετινγκ αλλά που δεν δέχεται απαραίτητα αντίστοιχο τίτλο Διοίκησης Επιχειρήσεων, αναιρείται καθώς δεν μπορεί πλέον μετά βεβαιότητας να προβλέψει αν θα έχει πιθανότητες να γίνει δεκτός και να πραγματοποιήσει το μεταπτυχιακό αυτό. 8) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), δικηγόρος και φοιτήτρια του Τμήματος, κάτοικος Ιεράπετρας.(ακολουθεί διεύθυνση), με τη μεταφορά του τμήματος στο Ηράκλειο, θα αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα της γεωγραφικής του απόστασης από την επαγγελματική της έδρα που θα την αναγκάσει να μετακινείται συνεχώς μεταξύ Ιεράπετρας- Ηρακλείου. Με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπίσει προσκόμματα τόσο στην συνέχιση της επαγγελματικής της δραστηριότητας όσο και στην παρακολούθηση των μαθημάτων που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην εγκατάλειψη των συνεχιζόμενων σπουδών της τις οποίες εξάλλου επέλεξε με κριτήριο την εξειδίκευση του Τίτλου Σπουδών με σαφή προσανατολισμό στην τεχνολογική εκπαίδευση μέσω του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης που με την εργασιακή της εμπειρία αναγνωρίζει ως περιζήτητα στην αγορά εργασίας, και αφετέρου την εγγύτητα του Τμήματος στον τόπο κατοικίας και εργασίας της ενώ σκοπό είχε να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της δημιουργικής διαφήμισης καθώς και στην ειδίκευση στο δίκαιο διαφήμισης, κατευθύνοντας έτσι την απασχόληση της σε εξειδικευμένο τομέα και αντιμετωπίζοντας με αυτό τον τρόπο τα προβλήματα που προκαλεί ο κορεσμός του Δικηγορικού επαγγέλματος. Σε περίπτωση ωστόσο που αποστερηθεί το πρόγραμμα και τον τίτλο σπουδών της ως έχει, καθώς και την ευκολία πρόσβασης στο Τμήμα, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πλέον με βεβαιότητα αν θα είναι εφικτή η συνέχιση της φοίτησης της. 9) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), κάτοικος.(ακολουθεί διεύθυνση) Ιεράπετρας, Διοικητικός υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΥΕ, Κλάδου Γενικών Υπηρεσιών, κατοικεί μόνιμα σε ιδιόκτητη οικία στην..(ακολουθεί η ως 11

12 άνω διεύθυνση) και αν γίνει η μεταφορά του Τμήματος στο Ηράκλειο θα αναγκαστεί να παραιτηθεί από την εργασία του καθώς είτε τα έξοδα ενοικίασης νέας οικίας στο Ηράκλειο εάν αποφασίσει να μετακομίσει στο Ηράκλειο προκειμένου να συνεχίσει να εργάζεται στην ίδια θέση είτε τα έξοδα καυσίμων που θα είναι απαραίτητα για τις καθημερινές μετακινήσεις στην περίπτωση που συνεχίσει να κατοικεί στην (ακολουθεί η ως άνω διεύθυνση), θα αποτελέσουν απαγορευτική και ασύμφορη για την συνέχιση της εργασίας του επιβάρυνση. Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για την συνέχιση της εργασίας του στο Ηράκλειο είναι η διάσπαση της οικογενειακής του ενότητας καθώς είναι παντρεμένος και διαμένει με τη γυναικά του και το παιδί του από τους οποίους θα αναγκαστεί να ζει απομακρυσμένος λόγω της μετακίνησης και συγχώνευσης του Τμήματος. Εάν παραιτηθεί από την παραπάνω εργασία του, θα είναι άνεργος στην ηλικία των 52 ετών και ενώ θα συνταξιοδοτούνταν στα 65 έτη, θα βρεθεί στη δυσχερή θέση να αναζητήσει εκ νέου εργασία και μάλιστα σε αυτή την προχωρημένη ηλικία και ενώ στερείται οποιασδήποτε εξειδίκευσης και εκπαίδευσης. 10) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), μόνιμος κάτοικος Αθηνών.(ακολουθεί διεύθυνση), προσωρινά διαμένων λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα της Κρήτης, ανταπεξέρχεται με δυσκολία στα φοιτητικά του έξοδα, καθώς η μητέρα του είναι καθηγήτρια διορισμένη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ο πατέρας μου συνταξιούχος και έχουν υποστεί έντονες περικοπές στα εισοδήματα τους. Η μεταφορά του στο Ηράκλειο θα αυξήσει τα πραγματικά έξοδα του, όπως είναι αυτά της μετακίνησης καθώς δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο, του ενοικίου καθώς ο μέσος όρος μισθωμάτων είναι μεγαλύτερος στο Ηράκλειο ειδικά κοντά στο χώρο στέγασης του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ θα επιφορτισθεί εξολοκλήρου με την ευθύνη της μετακόμισης, καθώς οι γονείς του δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαθέσουν επιπλέον χρήματα εκτός του προγράμματος και του οικιακού τους προϋπολογισμού προκειμένου να ταξιδέψουν στην Κρήτη και να τον βοηθήσουν στην εξεύρεση νέας οικίας και στην μετακόμιση των προσωπικών του αντικειμένων, ενώ θα υποστούν στερήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κόστος λύσης της υφισταμένης μίσθωσης και εκ νέου 12

13 μίσθωσης νέας οικίας. Ο παραπάνω επίσης, κατά τους θερινούς μήνες όπου ο τουρισμός της πόλης της Ιεράπετρας είναι ιδιαίτερα αυξημένος, είχε εξασφαλίσει υπόσχεση εποχιακής πρόσληψης, σε επιχείρηση ψυχαγωγίας, ωστόσο με τη μεταφορά στο Ηράκλειο και συγχώνευση του Τμήματος δεν γνωρίζει εάν θα μπορέσει να έχει τις ίδιες πιθανότητες πρόσληψης καθώς η αγορά εργασίας δεν θα είναι το ίδιο προσιτή. 11) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), μόνιμος κάτοικος Κομοτηνής, προσωρινά διαμένων λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα της Κρήτης, αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας που συνίσταται σε αλλεργική αντίδραση στη σκόνη πρόβλημα που αναμένεται να επιδεινωθεί από την μετοίκηση του στην πόλη του Ηρακλείου, ενώ το ίδιο πρόβλημα βρισκόταν σε ύφεση λόγω των καιρικών συνθηκών και της καθαρότητας της ατμόσφαιρας στην πόλη της Ιεράπετρας. Επιπλέον του ως άνω, οι γονείς του διαθέτουν επιχείρηση μέσων μαζικής ενημέρωσης (ακολουθεί ονομασία και έδρα επιχείρησης). Ο στόχος των γονέων του αλλάκαι δικός του ήταν να απασχοληθεί στην ως άνω επιχείρηση των γονέων του, καλύπτοντας το τμήμα Μάρκετινγκ και εφαρμόζοντας τις πρακτικές που θα διδαχθεί στον τομέα του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ στην επιχείρηση αυτή, καλύπτοντας ένα σημαντικό κομμάτι εργασιών που θα τονώσει τη λειτουργία της επιχείρησης μεταφέροντας την επικοινωνία με το κοινό από τον φυσικό στον ψηφιακό κόσμο. 12) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), κάτοικος Ιεράπετρας και στην οδό..(ακολουθεί διεύθυνση), επιχειρηματίας και φοιτητής του Τμήματος ο οποίος διαθέτει επιχείρηση ραδιοφωνικού σταθμού με την ονομασία (ακολουθεί ονομασία επιχείρησης), με τη μεταφορά και συγχώνευση του τμήματος, θα αναγκαστεί να παύσει τη φοίτηση του, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ήδη στο 6 εξάμηνο φοίτησης και διατηρεί ένα μέχρι στιγμής υψηλό μέσο όρο βαθμολογίας έχοντας επιλέξει την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ, καθώς κατοικεί μόνιμα στην πόλη της Ιεράπετρας όπου δραστηριοποιείται και η παραπάνω επιχείρηση του, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να εγκαταλείψει την επαγγελματική του δραστηριότητα χάριν της συνέχισης των σπουδών του. Η 13

14 εγκατάλειψη των σπουδών του θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει να εφαρμόσει στην επιχείρηση του τις γνώσεις που του προσφέρει η φοίτηση στο τμήμα. Επίσης, η λήψη του πτυχίου του θα χρησιμοποιούνταν ως επιπρόσθετο προσόν στην επικείμενη στην Περιφέρεια Κρήτης, κρίση για την οριστικοποίηση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης του. Εκτός αυτού, η δια βίου μάθηση και τα εφόδια γνώσης για την επαγγελματική του ανέλιξη στα οποία έχει ήδη επενδύσει τρία χρόνια φοίτησης θυσιάζοντας προσωπικό και εργασιακό χρόνο, τώρα απροσδόκητα θα διακοπούν. Επιπλέον θα απωλέσει και εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι προέρχονταν από το φοιτητικό σώμα και με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή συνεργασία για την παραγωγή μουσικών εκπομπών, διαφημιστικών σποτ και ηλεκτρονικών εφαρμογών μάρκετινγκ. 13) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμη κάτοικος Αλικαρνασσού, προσωρινά διαμένουσα λόγω σπουδών στην πόλη της Ιεράπετρας, καίτοι με τη μεταφορά και συγχώνευση του τμήματος θα κληθεί να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης διαμονής της, ανατρέπεται ωστόσο η παρούσα της οικογενειακή κατάσταση καθώς κατά τη διάρκεια των σπουδών της συνήψε σχέση και αρραβωνιάστηκε με μόνιμο κάτοικο Ιεράπετρας συνεργαζόμενη με εκείνον στην επιχείρηση παραγωγής πρώιμων κηπευτικών που διατηρεί στην περιοχή (ακολουθεί ονομασία περιοχής) της Ιεράπετρας, εφαρμόζοντας στην επιχείρηση αυτή τις γνώσεις που έχει αποκομίσει από την ειδικότητα Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και από τα μαθήματα Αγροτικού Μάρκετινγκ που παρακολουθεί στο Τμήμα. Η μεταφορά του τμήματος θα την αναγκάσει να παύσει τη φοίτηση της προκειμένου να διατηρήσει τον αρραβώνα της. Η τροποποίηση δε του τίτλου σπουδών και της ειδικότητας μαθημάτων που έχει επιλέξει, θα είναι ένας επιπλέον λόγος παύσης των σπουδών της καθώς δεν θα έχει κίνητρο συνέχισης τους αφού δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να προβεί σε κατάστρωση με τον παραπάνω αρραβωνιαστικό της, ενός κοινού μέλλοντος όπου οι εξειδικευμένες της γνώσεις μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες στην ανάπτυξη της επιχείρησης του και έτσι στην ενίσχυση δημιουργίας μιας ευημερούσας οικογένειας. 14

15 14) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), μόνιμος κάτοικος Αθηνών.(ακολουθεί διεύθυνση), προσωρινώς διαμένων λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα Κρήτης στο εξάμηνο ΣΤ είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει το επόμενο εξάμηνο φοίτησης μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών «Erasmus», σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα παρεμφερούς αντικειμένου στην Αγγλία, προκειμένου να εγκλιματιστεί στη χώρα με σκοπό να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της διαφήμισης ή σε αντίστοιχο τμήμα της ΑΣΟΕ, οι οποίες μεταπτυχιακές σπουδές απαιτούν ως προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής σε αυτές, αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο προπτυχιακού επιπέδου. Ο στόχος αυτών των ενεργειών είναι η διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας στην συνεργαζόμενη με την οικογένεια του διαφημιστική εταιρία.(ακολουθεί όνομα εταιρίας) εφαρμόζοντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές στη διαφήμιση, τη δημιουργική ανάπτυξη διαφημιστικών μηνυμάτων, στον σχεδιασμό ιστοσελίδων και διαδραστικών διαδικτυακών καμπανιών. Επίσης ο ως άνω έχει ως παράλληλο στόχο να εργαστεί στην επιχείρηση κατασκευής επίπλων της οικογένειας του η οποία υφίσταται εδώ και 50 χρόνια περίπου έχοντας δημιουργήσει παράδοση στο χώρο του επίπλου που ωστόσο αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας λόγω της πτώσης της ζήτησης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, τα οποία ανάγκασαν τους γονείς του να υποθηκεύσουν το εργοστάσιο και το σπίτι τους προς ασφάλεια επαγγελματικού δανείου. Ο ως άνω με την βοήθεια του, βάσει της ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ που έχει επιλέξει και των μαθημάτων που αφορούν τον τομέα της διαφήμισης, θα συνεισφέρει στη κατάστρωση ενός μίγματος μάρκετινγκ και στις ανάλογες ερευνητικές ενέργειες για τον εντοπισμό απορροφητικών αγορών αλλά και προώθησης των προϊόντων, αυξάνοντας το καταναλωτικό κοινό της επιχείρησης και οδηγώντας την στην ανάκαμψη. Με τη μεταφορά του τμήματος, ο παραπάνω θα πρέπει να αντιμετωπίσει το κόστος μετοίκησης, να αποκοπεί από τον κοινωνικό κύκλο που έχει δημιουργήσει στον τόπο προσωρινής διαμονής του, να υποβληθεί στο υψηλό κόστος ζωής μιας πολυπληθούς πόλης όπως είναι το Ηράκλειο και σε συνδυασμό με την πιθανή τροποποίηση του Τίτλου και του προγράμματος σπουδών λόγω της συγχώνευσης του Τμήματος με το Τμήμα Διοίκησης 15

16 Επιχειρήσεων, όλα τα παραπάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τις σπουδές του διότι ο στενός οικογενειακός οικονομικός προγραμματισμός λόγω και των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων, δε θα του επιτρέψει να καλύψει αυτά τα έκτακτα και απρόβλεπτα αυξανόμενα έξοδα, που υπερβαίνουν ήδη τα όρια των δυνατοτήτων στήριξης της οικογενείας του, ενώ το Γνωστικό αντικείμενο πλέον θα είναι γενικό και θα απέχει πολύ από αυτό που επέλεξε να διδαχθεί. 15) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμη κάτοικος Ιεράπετρας περιοχή..(ακολουθεί διεύθυνση), φοιτά στο Τμήμα, στο εξάμηνο Ζ στο οποίο εισήχθη με κατατακτήριες εξετάσεις. Είναι άνεργη και εάν πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Τμήματος στο Ηράκλειο, θα εγκαταλείψει τις σπουδές της λόγω αδυναμίας αντιμετώπισης των οικονομικών υποχρεώσεων που θα προκύψουν για την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών της. Για την παραπάνω εκκρεμεί αίτηση πρόσληψης στον ραδιοφωνικό σταθμό (ακολουθεί όνομα επιχείρησης) με σκοπό την εφαρμογή του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος στο ραδιόφωνο με δημιουργία διαφημιστικών σποτ, η οποία υπεβλήθη με την προοπτική συνέχισης της εκπαίδευσης και λήψης του πτυχίου της, όμως πλέον δεν θα ανταποκρίνεται μετά την παύση της φοίτησης της στην πραγματική κατάσταση. Έχει ήδη πραγματοποιήσει δραστηριότητες που άπτονται του γνωστικού της αντικειμένου όπως διοργάνωση γεγονότων και εθελοντικών δράσεων με σκοπό την προώθηση τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς τα μαθήματα που παρακολουθεί εδράζονται στον τομέα του Τουριστικού μάρκετινγκ και έχει διενεργήσει αφιλοκερδώς καμπάνιες ενημέρωσης για το τοπικό εκκλησιαστικό έργο προς ενίσχυση του βιογραφικού της και συνδυάζοντας τις μέχρι τώρα σπουδές της Κοινωνικής θεολογίας, με το Γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ. Η δράσεις της προσανατολίζονται στην μέσω του Μάρκετινγκ προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής κοινωνίας προς ενίσχυση του τουρισμού και της θρησκευτικού χαρακτήρα επισκεψιμότητας της. Τις δράσεις της αυτές θα αναγκαστεί ωστόσο να εγκαταλείψει καθώς δεν θα έχει ένα εξειδικευμένο τίτλο 16

17 προκειμένου να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της, πέραν του εθελοντικού πλαισίου, σε επαγγελματικό επίπεδο. 16) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμη κάτοικος Χανίων, προσωρινά διαμένουσα λόγω σπουδών στην Ιεράπετρας Κρήτης, φοιτήτρια του Τμήματος στο ΣΤ Εξάμηνο εργάζεται εδώ και έξι μήνες στον τομέα της προώθησης προϊόντων της εταιρίας παραγωγής τσιγάρων (ακολουθεί όνομα επιχείρησης) και στην εργασία της την έχουν βοηθήσει εξαιρετικά τα εξειδικευμένα μαθήματα μάρκετινγκ όπως βιομηχανικό μάρκετινγκ, μίγμα μάρκετινγκ όπως και τα μαθήματα ειδικότητας τουριστικού μάρκετινγκ, βάσει των οποίων προσδοκούσε επαγγελματική ανέλιξη στη θέση της συντονίστριας προώθησης στην παραπάνω εταιρία και στην εργασία της σε ποιό μόνιμο επίπεδο στην Ξενοδοχειακή επιχείρηση (ακολουθεί όνομα επιχείρησης) στα Χανιά όπου είναι και η μόνιμη κατοικία της. Με την μεταφορά του τμήματος και την αλλαγή του τίτλου σπουδών η παραπάνω θα το εγκαταλείψει καθώς δεν επιθυμεί την λήψη γενικού πτυχίου διοίκησης επιχειρήσεων οργανισμών και συστημάτων, αλλά το εξειδικευμένο αντικείμενο του μάρκετινγκ το οποίο επέλεξε για τους παραπάνω πραγματικούς λόγους. 17) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας (ακολουθεί όνομα φοιτητή), μόνιμος κάτοικος Καλαμπάκας (ακολουθεί διεύθυνση), Φοιτητής του τμήματος στο πτυχίο Β και προσωρινά διαμένων στην Ιεράπετρα Λασιθίου λόγω σπουδών, έχει σκοπό άμεσης επαγγελματικής ενασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος καθώς έχει επιλέξει την ειδικότητα του Τουριστικού Μάρκετινγκ με συναφή μαθήματα Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και η οικογένεια του διατηρεί οικογενειακή επιχείρηση και συγκεκριμένα τουριστική μονάδα 3 αστέρων κατηγορίας Β, στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, που λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια του έτους απευθυνόμενη τόσο σε Έλληνες όσο και σε Τουρίστες καθώς η περιοχή στην οποία βρίσκεται..(ακολουθεί όνομα περιοχής) διαθέτει ιδιαίτερη γεωλογική διαμόρφωση, αποτελεί τόπο συγκέντρωσης πιστών και θρησκευτικής λατρείας καθώς και κέντρο αθλητικών δραστηριοτήτων. Όλα τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικογενειακής επιχείρησης είχε σκοπό να αναδείξει με την 17

18 εργασία του ο παραπάνω σε συνεργασία και με τον αδερφό του που έχει σπουδάσει Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ο συνδυασμός των πτυχίων τους θα τους επέτρεπε την άρτια υποστήριξη και επέκταση της δραστηριότητας της ως άνω επιχείρησης, ενισχύοντας τόσο την οικογένεια του όσο και την τοπική οικονομία παραμένοντας στον τόπο του. Το πτυχίο του προσφέρει επίσης συγκριτικό πλεονέκτημα προκειμένου να απορροφήσει και να αξιοποιήσει δημόσιες και Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για την αναδιαμόρφωση της επιχείρησης του με στόχο την τουριστική ανάπλαση και της ευρύτερης περιοχής. Η απώλεια του υφιστάμενου Τίτλου σπουδών και ειδικότητας φοίτησης θα έχει ως αποτέλεσμα την αναίρεση όλων των παραπάνω προσδοκιών του σχετικά με την επαγγελματική του απασχόληση και ενίσχυση των δράσεων του με κριτήρια εξειδίκευσης του Τίτλου σπουδών του. Η μεταφορά του Τμήματος στο Ηράκλειο θα διασπάσει τη συγκατοίκηση του με συμφοιτητές του στην οποία έχει προβεί προς διαμοιρασμό των εξόδων, θα προκαλέσει την απώλεια της εργασίας του καθώς δουλεύει part time στην επιχείρηση καφέ με την ονομασία (ακολουθεί όνομα επιχείρησης) όπως και θα συνεπάγεται γι αυτόν κόστος μετακόμισης. Η μεταφορά του τμήματος στο Ηράκλειο επίσης θα διασπάσει τον κύκλο κοινωνικών σχέσεων που έχει ήδη αναπτύξει με την τοπικήκοινωνία και θα του αφαιρέσει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις εθελοντικές του δράσεις καθώς συμμετέχει σε τοπικό σύλλογο ανταλλακτικής οικονομίας. 18) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας (ακολουθεί όνομα φοιτήτριας) κάτοικος Ιεράπετρας (ακολουθεί διεύθυνση), φοιτήτρια στο Πτυχίο Β, άνεργη, η οποία έχει ένα γιο τριών ετών, είναι παντρεμένη και κατοικεί με το σύζυγο και το παιδί της μόνιμα στην πόλη της Ιεράπετρας. Ο σύζυγος της εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος και διατηρεί θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Με τη Μεταφορά του Τμήματος δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τα μαθήματα και θα αναγκαστεί για τις υποχρεωτικές παρακολουθήσεις αυτών να επωμίζεται το βάρος των εξόδων μεταφοράς και μάλιστα μη έχουσα μέσο μεταφοράς, θα πρέπει να χρησιμοποιεί την συγκοινωνία με συνέπεια λόγω των ακανόνιστων ωρών των μαθημάτων να είναι απαραίτητο να καταλύει στο Ηράκλειο τουλάχιστον τρείς ημέρες της 18

19 εβδομάδος, υπολογιζόμενων βάσει των μαθημάτων που εκκρεμούν και που λόγω της σημασίας τους δεν είναι δεν είναι δυνατόν να μην παρακολουθεί, άρα θα αντιμετωπίζει και έξοδα διαμονής. Επιπροσθέτως, καθώς έχει εξολοκλήρου αναλάβει λόγω εργασίας του συζύγου της την φροντίδα του τέκνου τους, θα πρέπει κατά τις ημέρες απουσίας της για τους σκοπούς της φοίτησης της, να πληρώνει και υπηρεσίες φύλαξης παιδιών. Σκοπό είχε η ως άνω να ακολουθήσει και επαγγελματικά την ειδικότητα του αγροτικού μάρκετινγκ που έχει επιλέξει και να εργαστεί σε αγροτικό συνεταιρισμό από τον οποίο ανέμενε την πρόσληψη της με τη λήψη του πτυχίου, προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής. Εναλλακτικά στόχο είχε να εφαρμόσει τις γνώσεις της στην επιχείρηση θερμοκηπιακής καλλιέργειας του συζύγου της. Το πτυχίο της αποτελεί μια διέξοδο στην ανεργία ενώ η οικογένεια της ασχολείται ως επί το πλείστον με το αντικείμενο των αγροτικών καλλιεργειών και βάσει αυτού του κριτήριου ως και της γεωγραφικής εγγύτητας, επέλεξε να φοιτήσει στο συγκεκριμένο Τμήμα, στη συγκεκριμένη ειδικότητα και αποστερούμενη των τίτλο σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών της, χάνει τη δυνατότητα να εργαστεί όπως παραπάνω εκτέθηκε αλλά και εναλλακτικά να εργαστεί αυτόνομα και συμβουλευτικά διατηρώντας δική της επιχείρηση συμβουλών, πιστοποιήσεων, αναλύσεων τροφίμων και έρευνας αγορών απορροφώντας σχετικά βοηθητικά δημόσια κονδύλια και συνεισφέροντας στην κατεύθυνση της τοπικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με τις επιταγές των αγορών. 19) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας (ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμος κάτοικος Ιεράπετρας, (ακολουθεί διεύθυνση), φοιτήτρια στο Ζ εξάμηνο, άνεργη, κατέχουσα ήδη πρώτο πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας, εργάστηκε στο αντικείμενο αυτό από το (αναφορά σε τριετία) με πρόγραμμα stage στο νοσοκομείο Ιεράπετρας ως διοικητικό προσωπικό, και πέραν αυτής της απασχόλησης, δεν απασχολήθηκε πουθενά αλλού με βάση το πρώτο πτυχίο της. Αποφάσισε να εισαχθεί με κατάταξη πτυχίου στο Τμήμα λόγω της ειδικότητας του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ στο οποίο παρουσιάζει υψηλές επιδόσεις, όπως και της γεωγραφικής εγγύτητας του. Είναι παντρεμένη αλλά δεν υπάρχει η 19

20 δυνατότητα οικονομικής στήριξης από το σύζυγο της, όσον αφορά τα έξοδα μετακινήσεων στο Ηράκλειο προκειμένου να παρακολουθήσει το μάθημα που της απομένει για τη λήψη του πτυχίου της, επομένως ενώ δεν είχε τέτοια πρόθεση, ενόψει μιας τέτοιας πιθανής μετακίνησης, ανέλαβε ταυτόχρονα την πρακτική άσκηση της με ειδική άδεια, την πτυχιακή εργασία της καθώς και την παρακολούθηση του μαθήματος βαρύτητας «διαφημιστική εκστρατεία» με στρεσογόνες και πιεστικές συνθήκες υπό το κράτος φόβου και άγχους για την απώλεια του τίτλου και των επαγγελματικών της δικαιωμάτων. Η αγωνία της αυτή αυξάνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός της υποβολής της σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης όπου ο συνδυασμός αυτής με το παραπάνω φορτωμένο πρόγραμμα εργασιών, θέτουν σε δοκιμασία την σωματική της υγεία. 20) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας (ακολουθεί όνομα φοιτήτριας) μόνιμος κάτοικος Ευβοίας (ακολουθεί διεύθυνση) και προσωρινά διαμένουσα στην Ιεράπετρα Κρήτης (ακολουθεί διεύθυνση) φοιτήτρια του Τμήματος στο Δ εξάμηνο, στηρίζεται οικονομικά για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και φοίτησης της στην μητέρα της, καθώς οι γονείς της είναι σε διάσταση. Η μητέρα της διαθέτει ατομική επιχείρηση ανθοπωλείου στην οποία έχει σκοπό να ασχοληθεί μελλοντικά αναπτύσσοντας την, αναλαμβάνοντας το τμήμα μάρκετινγκ της επιχείρησης έχοντας εξειδικευτεί στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ με σκοπό την αύξηση του πελατολόγιου με τον σχεδιασμό Ιστοσελίδας και χρήση εφαρμογών προώθησης, -marketing και διαφήμισης. Η επιχείρηση της μητέρας της αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας λόγω της περιορισμένης ζήτησης του αγοραστικού κοινού και για αυτό το λόγο η μητέρα της έχει προβεί στη λήψη δανείου το οποίο ταυτόχρονα με τα έξοδα φοίτησης της παραπάνω, δυσκολεύεται να αποπληρώσει. Η πιθανή τροποποίηση του Τίτλου και του προγράμματος Σπουδών θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι πλέον σε θέση η παραπάνω να εφαρμόσει εξειδικευμένες λύσεις στα προβλήματα της οικογενειακής επιχείρησης. Με τη μεταφορά στο Ηράκλειο και την αύξηση του κόστους ζωής, δεν θα είναι δυνατόν να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο οικονομικό βάρος και θα αναγ κα στεί να εργαστεί για να καλύψει τα έξοδα της όπως και να 20

21 συγκατοικήσει με συμφοιτητές της, στερούμενη τον απρόσκοπτη παρακολούθηση των σπουδών της και τον προσωπικό χώρο που τώρα λόγω χαμηλού μισθώματος, μπορεί να διατηρεί. 21) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας (ακολουθεί όνομα φοιτητή) μόνιμος κάτοικος Αττικής (ακολουθεί διεύθυνση) προσωρινά διαμένων λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα (ακολουθεί διεύθυνση), φοιτητής στο ΣΤ εξάμηνο με επιλογή ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ, εργάζεται σε δύο δουλειές για να καλύψει τα έξοδα του και συγκεκριμένα στην υπηρεσία σέρβις του καφέ- μπαρ (ακολουθεί όνομα επιχείρησης) και part time ως web master στην ιστοσελίδα (ακολουθεί όνομα επιχείρησης) που αποτελεί ιστοσελίδα τοπικής επιχείρησης η οποία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών ειδών και υπολογιστών. Διαχειρίζεται την ιστοσελίδα ως προς την λειτουργία και την δομή της, με επεξεργασία φωτογραφιών και εργασίες αρχιτεκτονικής ιστοσελίδων, δεξιότητες τις οποίες αποκομισε από τα μαθήματα ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και συγκεκριμένα από τα μαθήματα «Εφαρμογές Δικτύων» «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές επικοινωνίες» «προγραμματισμό στο διαδίκτυο» «Αρχιτεκτονική Ιστοσελίδων». Με τη μεταφορά, θα χάσω τις εργασίες μου αυτές και οι γονείς μου που έχουν τη δυνατότητα κάλυψης των εξόδων ενοικίου μου και μόνο, θα επωμιστούν τα επιπλέον έξοδα ακριβότερου μισθώματος ενώ τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης μου τα οποία καλύπτω εξολοκλήρου, δεν γνωρίζω εάν μετά την απώλεια της εργασίας μου θα είμαι σε θέση να αντιμετωπίσω αναζητώντας εκ νέου νέα θέση εργασίας στο Ηράκλειο. Ο σκοπός μου είναι να προχωρήσω σε εξειδίκευση μου στην Αρχιτεκτονική Ιστοσελίδων με εφαρμογές Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας δημιουργώντας τη δική μου επιχείρηση. Χάνοντας τον τίτλος σπουδών μου και το πρόγραμμα των μαθημάτων μου δεν θα συνεχίσω τη φοίτηση μου καθώς η διοίκηση επιχειρήσεων δεν είναι το αντικείμενο που θα ήθελα να ακολουθήσω επαγγελματικά και η κατεύθυνση μάρκετινγκ που προτείνεται από το Σχέδιο Αθηνά δεν παρέχει την τεχνολογική κατάρτιση της τωρινής ειδικότητα μου., θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσω οποιαδήποτε πρόσφορη εργασία αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους εκμετάλλευσης μου ως 21

22 ανειδίκευτου ανθρώπινου δυναμικού και χάνοντας τρία χρόνια συνεχούς φοίτησης και προσπάθειας στο Τμήμα. Η προαναφερόμενη όλως ενδεικτικώς κατάσταση θα μπορούσε να ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ και για τα υπόλοιπα Μέλη του Συλλόγου μας. Πάντως η ανατροπή της διαμορφωθείσας κατάστασης και παγιωμένης πρακτικής θέτει σε αβεβαιότητα, αλλά και διακινδύνευση τον ενιαίο χαρακτήρα του πτυχίου του Τμήματος μας, την αντιστοιχία του τίτλου σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο του marketing και το επαγγελματικό μέλλον, αλλά και παρόν, των αποφοίτων, όπως και την δυνατότητα προσπορισμού εισοδήματος δυνάμει των ήδη (βάσει του προγράμματος σπουδών), αποκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς πολλοί φοιτητές έχουν ήδη βολιδοσκοπήσει την αγορά και διεκδικούν λυσιτελώς θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου προετοιμάζονται ενόψει της αποφοίτησής τους για την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία. Συνεπώς η ανατροπή της παγιωμένης κατάστασης συνεπάγεται και για τους απόφοιτους προϋπόθεση αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι άλλων πτυχιούχων που κατέχουν ήδη το συγκεκριμένο πτυχίο, πράγμα όμως που απαγορεύεται αυστηρώς από την Αρχή της Αναλογικότητας, όπως αυτή ιδρύεται από την παρ. 1 του άρθρου 25 του Συντάγματος και όπως παγίως Νομολογείται από τα Ανώτατα Ακυρωτικά Δικαστήρια της Χώρας, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. (πρβλ. άλλωστε Συμβούλιο της Επικρατείας: 1149/ /1993, 1874/1994, καθώς και 2110/2003, αλλά και στο επίπεδο της ευρωπαϊκής έννομης τάξης πρβλ. ΔΕΚ (ήδη ΔΕΕ) 114/76 Συλλ. 1977, 1211, επίσης 116/76 Συλλ. 1977, 1247, /76 Συλλ. 1977, 1247, βλ. επίσης Συλλ //ΙΙ, σελ. 54, επίσης υπόθεση Man, απόφαση της , Συλλ σελ. 2889, σκέψη 20). Τούτων δοθέντων συνάγεται ότι η υπέρβαση του μέτρου παραβιάζει βασική Αρχή Ασφάλειας Δικαίου και ως εκ τούτου υφίσταται και πλάνη της Διοίκησης περί το δίκαιον. 22

23 Επειδή η παρούσα μας αίτηση αφορά τους παρακάτω φοιτητές του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) της Ιεράπετρας, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Κρήτης, ήτοι τους/τις παρακάτω φοιτητές/φοιτήτριες: (ακολουθούν ονόματα 139 Φοιτητών). Επειδή οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος, με σύγχρονο εξοπλισμό χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΑΕΚ, έχουν παραχωρηθεί από τον ΟΑΕΔ με μηδενικό κόστος στο ΤΕΙ Κρήτης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΕΘΙΑΓΕ παραχώρησε και αυτό με τη σειρά του γειτνιάζον στο Τμήμα οικόπεδο για την περαιτέρω κτηριακή ανάπτυξη του Τμήματος. Ως εκ τούτου δεν προκύπτει ζήτημα ή πρόβλημα που να αφορά σε οικονομικά κόστη τέτοια που να δικαιολογούν την οποιαδήποτε μετεγκατάσταση. Επειδή η παρούσα μας αίτηση: Α) έχει ουσιαστικό για μας χαρακτήρα (βλ. απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου [E.C.H.R.]: «Van Leuven και De Meyere κατά Βελγίου της 23 Ιουνίου 1981», και Β) σχετίζεται με ζητήματα πραγματικά και νομικά (βλ. απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου [E.C.H.R.]: «Albert και Le Compte κατά Βελγίου της 10 Φεβρουαρίου 1983»). Επειδή η παρούσα μας ερείδεται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 1 παρ. 5, 1 παρ. 16, 2 παρ. 20,1 παρ. 21, 1 παρ. 22, 1 παρ. 25 (ως προς την Αρχή της Αναλογικότητας) του Συντάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2690/1999 και σε αναφορά με τα άρθρα 8 και 14 της ΕΣΔΑ σε σχέση με το άρθρο 2 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής. Επειδή η παρούσα μας αίτηση είναι αίτηση οφειλομένης νομίμου ενεργείας καθόσον: α. Υφίσταται νόμιμη υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί στην ικανοποίηση του αιτήματός μας (βλ. Συμβούλιο της Επικρατείας 431/1977). 23

24 β. Υποβάλλεται με την παρούσα το σχετικό αίτημα στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης (βλ. Συμβούλιο της Επικρατείας 44/1964) και στηρίζεται στην Αρχή Ενότητας της Διοίκησης -Συνεπώς αφής περιέλθει η παρούσα αίτησή μας στην Υπηρεσία Σας, οφείλετε κάθε αρμόδιο Όργανο αφενός μεν να συνεργασθείτε μεταξύ Σας, αφετέρου η κάθε αρμοδία Υπηρεσία να αναλάβει τις υποχρεώσεις της και να ασκήσει την αρμοδιότητά της ώστε να προβεί στα δέοντα στα πλαίσια Αρχής τήρησης της Νομιμότητας (πρβλ. Συμβούλιο της Επικρατείας 2560/1969, 254/1974 και 3131/1993) και γ. Νομιμοποιούμαστε για την υποβολή του παρόντος αιτήματος (Βλ. Συμβούλιο της Επικρατείας 1236/1971). Επειδή η παρούσα μας είναι νόμιμη και βάσιμη και Επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις του παραδεκτού αυτής ΓΙ ΑΥΤΟ Με τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας (πρβλ. Donna Gomien, Short guide to the European Convention on Human Rights -Council of Europe, Strasbourg, 2000, σελ. 39 και επ., επίσης πρβλ. γενικώς A.Drzemczewski, European Human Rights Convention in domestic law - Oxford: Clarendon Press, 1983, D. Gomien, D.Harris and L.Zwaak, Law and practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter Strasbourg: Council of Europe Publishing, Επίσης πρβλ. ενδεικτικώς R.Abraham, Les incidences de la Convention europeenne des droits de l homme sur le contentieux administratife français, in Bulletin, de l Association pour la fidélité à la pensée du président René Cassin, no 11, 1990, σελ. 1 επ., J.Pralus-Dupuy, L article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et les contentieux de la répression disciplinaire, Revue de science criminelle et le droit pénal comparé, 1995, σελ. 723 επ., P. Tavernier La convention européenne des droits de l homme et la distinction droit public,droit privé in Liber amicorum Marc-André Eissen, BRUYLANT-L.G.D.J., Bruxelles-Paris, 1995, σελ. 399 επ., R.Zimmermann, Les sanctions disciplinaires et administratives au regard de l article 6 CEDH, Revue de droit administratif et de droit fiscal 1994, σελ. 335 επ.). 24

25 ΖΗΤΑΜΕ 1) Να γίνει δεκτή η παρούσα μας αίτηση οφειλομένης νομίμου ενεργείας 2) Να παραμείνει σε λειτουργία το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Κρήτης, απονέμοντας τα πτυχία όπως αυτά μέχρι σήμερα απονέμονται, διατηρούμενου του αυτού γνωστικούεπιστημονικού αντικειμένου, του αυτού ακαδημαϊκού κεκτημένου, και της αυτής έδρας-εγκατάστασης (Ιεράπετρα). Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα μας αίτηση οφειλομένης νομίμου ενεργείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, που ως εκ της Υπηρεσίας του κατοικεί και εδρεύει στην Αθήνα, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες και να την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεσή του επίδοσης. Αθήνα, 05 Μαρτίου 2013 Ο Πληρεξούσιος και Αντίκλητος Δικηγόρος 25

Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα

Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα in EUROPE http://europa.eu/youthonthemove Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα Οδηγός για τα δικαιώματα των μετακινούμενων φοιτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ίση μεταχείριση. ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και. τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009

Ίση μεταχείριση. ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και. τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009 ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ειδική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 166 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 Oι ονομασίες και οι αρμοδιότητες των Υπουργείων αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 «Οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Συγγραφείς Μαρία -Ντανιέλλα Μαρούδα, Ελένη Κουτσουράκη, Βασιλική Σαράντη με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Η Νέα Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας. Το εθνικό πλαίσιο προσόντων. Το στοίχημα της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Η Νέα Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας. Το εθνικό πλαίσιο προσόντων. Το στοίχημα της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Η Νέα Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας Το εθνικό πλαίσιο προσόντων Το στοίχημα της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ29 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ρόλος των Ψυχομετρικών Τεστ και της Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα MBA TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ»

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιά Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 28 Απριλίου 2006 Με την κατάθεση του τελικού αυτού πορίσματος, η Επιτροπή του ΕΣΥΠ για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Α.Μ.:193) Επιβλέπων: Δημοτίκαλης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ίση Μεταχείριση. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ίση Μεταχείριση. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ Ίση Μεταχείριση ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ιδρυτής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Διευθυντής: ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος ΕΤΟΣ ΝΔ' - Αριθμ. τευχ. 4/635 ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιούλιος - Αύγουστος 2012 τηλ.: 210-3635651

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Α.Σ. Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΏΝ ΟΜΆΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ΚΥΚΛΆΔΩΝ Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στο Νομό Κυκλάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πάνου Ευάγγελος (PhD), Κυριαζόπουλος Ευάγγελος (PhD), Πετροπούλου Μαρία (MSc)

Παράρτημα Ι. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πάνου Ευάγγελος (PhD), Κυριαζόπουλος Ευάγγελος (PhD), Πετροπούλου Μαρία (MSc) Παράρτημα Ι Ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Μελέτη Περίπτωσης ενός «μικρού» και ενός «μεγάλου» Μητροπολιτικού Δήμου της Αθήνας Πάνου Ευάγγελος (PhD), Κυριαζόπουλος Ευάγγελος (PhD),

Διαβάστε περισσότερα