Ανοικηή και εξ Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανοικηή και εξ Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη"

Transcript

1 ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΛΗΑ Ανοικηή και εξ Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη Δπαστηπιότητερ και Ασκήσειρ Αςτοαξιολόγησηρ ΑΘΗΝΑ

2 1. Η ζημαζία ηυν ίζυν εςκαιπιών ππόζβαζηρ ζηιρ πληποθοπίερ για ηοςρ θοιηηηέρ ζηην ΑεξΑΔ, πεπιοπιζμοί και επιπηώζειρ από ηιρ δςζκολίερ ππόζβαζηρ ζε αςηέρ Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ Ληνλαξάθεο Α. & Λπθνπξηώηεο Α. (1998,1999). Αλνηθηή θαη Παξαδνζηαθή Δθπαίδεπζε. Σην Α. Βεξγίδεο & Α. Ληνλαξάθεο & Α. Λπθνπξηώηεο & Β. Μαθξάθεο & Φ. Μαηξαιήο, Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε, Θεζκνί θαη Λεηηνπξγίεο (Τόκνο Α, ζει ). Πάηξα: ΔΑΠ. Σπαλαθά Α. Δ.Α.Π. Αλνηθηή Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. Αλάθηεζε 4/4/2013 από World Wide Web: ΔΑΠ: Ο Ηδξπηηθόο Νόκνο 2552/1997 κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Αλάθηεζε 7/4/2013 από World Wide Web: UNESCO (2002), Open and Distance Learning: Trends, Policy and Strategy Considerations. Retrieved April 3, 2013, from: Γπαζηηπιόηηηα: Αθνύ κειεηήζεηε ηηο ζειίδεο 29 έωο 35 από ην βηβιίν πνπ ζαο παξαζέηνπκε, θαζώο θαη ηηο ςεθηαθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κε βάζε ηηο δηθέο ζαο εκπεηξίεο, λα αλαπηύμεηε ζε κηα παξάγξαθν 100 ιέμεσλ ηελ άπνςή ζαο γηα ην ηη κπνξεί λα ζπκβεί αλ θάπνηνη από ηνπο ζπνπδαζηέο, ζε έλα πξόγξακκα ΑεμΑΔ, δελ έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο θαη επθαηξίεο πξόζβαζεο κε ηνπο άιινπο ζπνπδαζηέο ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο κεραληζκνύο ζηήξημήο ηνπο από ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα. Όηαλ ζα έρεηε νινθιεξώζεη απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ζπγθξίλεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ηε δηθή καο, ηελ νπνία παξαζέηνπκε παξαθάησ. Αλ έρεηε απαληήζεη επαξθώο, ζπγραξεηήξηα, έρεηε κειεηήζεη θαη θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο. Σηελ 1

3 πεξίπησζε πνπ ε απάληεζή ζαο είλαη ειιηπήο, κελ απνγνεηεύεζηε, αλαηξέμαηε πάιη ζηηο πεγέο γηα λα εληνπίζεηε ηα ζεκεία πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζερζνύλ ηδηαίηεξα. Άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: Από ηελ καζεζηαθή πνξεία ζηηο ζπνπδέο ζαο ωο θνηηεηήο ζε έλα παλεπηζηήκην ΑεμΑΕ, θαη κε βάζε όζα έρεηε κειεηήζεη έωο ηώξα από ην δηδαθηηθό ζαο πιηθό ζπκπιεξώζηε ζηνλ παξαθάηω πίλαθα κε έλα Χ ζε όηη ζεωξείηε όηη είλαη ζωζηό ή ιάζνο αληίζηνηρα: Τι είναι σωστό και τι λάθορ από τα παπακάτω Σωστό Λάθορ 1. Η κόξθωζε είλαη δηθαίωκα όιωλ ηωλ αλζξώπωλ, αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ηνπο θαη ζα πξέπεη λα ηελ απνιακβάλνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δωήο ηνπο 2. Η αλνηρηή εθπαίδεπζε είλαη έλα ηδεώδεο, κηα θηινζνθία 3. Τα αλνηρηά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο απαηηνύλ ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ θνηηεηή ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 4. Γηα ηελ εγγξαθή θαη θνίηεζε ζηα αλνηρηά παλεπηζηήκηα απαηηνύληαη εηζαγωγηθέο εμεηάζεηο 5. Η εθπαίδεπζε από απόζηαζε απνηειεί ην πην ζεκαληηθό κέζνλ εξγαιείν ζηελ Αλνηρηή Εθπαίδεπζε Δνδεικηική «απάνηηζη» ζηη δπαζηηπιόηηηα: Ζ θηινζνθία θαη ν ηξόπνο πινπνίεζεο ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο ζηελ αλνηθηή εθπαίδεπζε γίλνληαη πξάμε κε ηε δηαζθάιηζε ίζσλ εθπαηδεπηηθώλ επθαηξηώλ από ηε κηα θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο από ηελ άιιε. Ο θνηηεηήο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ ζε έλα εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ΑεμΑΔ, παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή ηνπ παξνπζία ζε κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Έηζη, γηα ηελ απξόζθνπηε θαη επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ ζπνπδώλ ηνπο, είλαη 2

4 απαξαίηεην, όινη νη θνηηεηέο λα έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο πξόζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζηνπο κεραληζκνύο ππνζηήξημήο ηνπο από ην ίδξπκα. Αλ απηό γηα θάπνηνπο δελ ηζρύεη, ζα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηελ πνξεία ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαη είλαη πηζαλόλ αθόκε θαη λα ηηο εγθαηαιείςνπλ. Απανηήζειρ ζηην άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: 1 Σσζηό, 2 Σσζηό, 3 Λάζνο, 4 Λάζνο, 5 Σσζηό 2. Η ζημαζία ηος μαθηζιακού ςλικού για ηιρ ζποςδέρ ζηην ΑεξΑΔ και οι επιπηώζειρ, ζηην ανάπηςξή ηος, από ηη μονομεπή άποτη ηυν δημιοςπγών. Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ Γθηόζνο, Η. & Κνπηζνύκπα, Μ. (2005). Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηελ ΑεμΑΔ. Σην Α. Ληνλαξάθεο (επηκ.), Αλνηρηή θαη εμ Απνζηάζεωο Εθπαίδεπζε, Παηδαγωγηθέο θαη Τερλνινγηθέο Εθαξκνγέο (Γ ηόκνο, ζει ). Πάηξα: ΔΑΠ. Μπνπδάθεο Φ. (2006). Εθπαίδεπζε Ελειίθωλ: Η εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ - Παξαδείγκαηα θαη πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο Αζήλα, ΥΠΔΠΘ. Αλάθηεζε 4/4/2013 από World Wide Web: Ληνλαξάθεο Α. & Σπαλαθά Α. & Φνπιηάξα Ξ. (2011) Η έλλνηα ηεο πνιπκνξθηθόηεηαο ζην εμαε δηδαθηηθό πιηθό: ζεώξεζε, ζρεδηαζκόο, δεηήκαηα εθαξκνγήο. 6 ν Γηεζλέο Σπλέδξην ζηελ ΑεμΑΔ, Ννέκβξηνο 2011, (ζει ). Αλάθηεζε 5/4/2013 από World Wide Web: 3

5 Mohammad Habibur Rahman (2006), Developing Course Materials for Open and Distance Learning: BOU Perspective. Turkish Online Journal of Distance Education- TOJDE July 2006 ISSN Volume: 7 Number: 4 Article: 4, (pp 55-60), Bangladesh Retrieved April 3, 2013, from: Γπαζηηπιόηηηα: πξηλ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ δηδαθηηθό πιηθό, αλαθαιέζηε ζηε κλήκε ζαο από ηηο δηθέο ζαο εκπεηξίεο ζηηο ζπνπδέο ζαο, αλ ππήξμαλ πεξηπηώζεηο πνπ θαηά ηε κειέηε ελόο επηζηεκνληθνύ ζπγγξάκκαηνο, είραηε δηαθνξεηηθέο απόςεηο κε απηέο ηνπ ζπγγξαθέα. Σηελ ζπλέρεηα κειεηήζηε από ην βηβιίν ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο πνπ ζαο παξαζέηνπκε ηηο ζειίδεο θαη ζπγθξίλεηαη όζα αλαθέξνληαη γηα ηε ζεκαζία θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο κνλνκέξεηαο ζην καζεζηαθό πιηθό ζηελ εμαδ, κε ηηο δηθέο ζαο εκπεηξίεο. Άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: Αθνύ έρεηε κειεηήζεη ηα ζρεηηθά κε ην ζέκα θείκελα, λα αλαπηύμεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ηε ζεκαζία ηεο πνιπκνξθηθόηεηαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνύ ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο ΑεμΑΔ, αιιά θαη ηνπο θηλδύλνπο από ηε κνλνκέξεηα απόςεσλ ησλ δεκηνπξγώλ ηνπ πιηθνύ απηνύ. Τελ απάληεζή ζαο, πνπ ζα έρεη έθηαζε 100 πεξίπνπ ιέμεσλ, λα ηελ αληηπαξαβάιιεηε κε ηελ δηθή καο άπνςε. Απάνηηζη ζηην άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο ζηελ ΑεμΑΔ γίλεηαη κε βάζε ην δηδαθηηθό πιηθό πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν εθπαηδεπόκελνο. Γηα ην ιόγν απηό ε κνλνκέξεηα απόςεσλ απνηειεί εκπόδην γηα ηε δηεύξπλζε ησλ γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ ζπνπδαζηώλ. Αληίζεηα ε κειέηε ελόο δηδαθηηθνύ πιηθνύ πνπ ην δηαθξίλεη ε πνιπκνξθηθόηεηα θαη ν πινπξαιηζκόο απόςεσλ ησλ δεκηνπξγώλ ηνπ απνηειεί θίλεηξν γηα ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηνπο σζεί ζε πξνβιεκαηηζκό θαη παξαπέξα κειέηε κε ζηόρν ηε δηακόξθσζε από απηνύο κηα αληηθεηκεληθήο άπνςεο. Έηζη νη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, παξάιιεια κε ηελ λέα γλώζε λα απνθηήζνπλ λέεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη λα δηεπξύλνπλ ηηο γλσζηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο, πηνζεηώληαο λέεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 4

6 3. Η σπήζη, η ζημαζία και ηα όπια ηυν ΣΠΔ ζηην ΑεξΑΔ Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ Λιοναράκης Α. ( 2006), Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο, ζην Ληνλαξάθεο Α. (επηκ.) Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεωο Εθπαίδεπζε: Σηνηρεία ζεωξίαο θαη πξάμεο, εθδόζεηο Πξνπνκπόο, (ζειίδεο 7 έσο 41) Αζήλα 2006 Καπξαβέινπ Α. (2011), Ζ ζεκαζία ησλ ζεσξηώλ κάζεζεο ζην πιαίζην ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Volume 7, Number 1, 2011 Section one. Open Education (pp ) ISSN: Αλάθηεζε 4/4/2013 από World Wide Web: Europe.eu (2002), Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adopting a multiannual program ( ) for the effective integration of information and communication technologies (ICT) in European education and training (elearning), Official Journal of the European Union. Retrieved April 2, 2013, from: Τδώηνπ Μ. (2010), Νέεο ηερλνινγίεο θαη εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε: ε ζπκβνιή ηωλ ΤΠΕ ζηελ εμαηνκηθεπκέλε ειεθηξνληθή κάζεζε. Αλαθηήζεθε ζηηο 1/4/2013 από: Γπαζηηπιόηηηα: Δζηηάζηε ζηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, πνπ αλαπηύζζνληαη ζηηο ζειίδεο ζει ηνπ πεξηνδηθνύ πνπ αλαθέξεηε ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηεο ελόηεηαο απηήο, ζρεηηθά κε ην δήηεκα πνπ αθνξά ηελ αιόγηζηε θαη άλαξρε ρξήζε θαζώο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ππάξρνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ ΤΠΔ ζηελ εμαδ. Πνηα ζεσξείηε όηη είλαη ηα θύξηα ζεκεία απηήο ηεο 5

7 ζπδήηεζεο;; Αθνύ εληνπίζεηε ηα ζεκεία απηά πεξηγξάςηε ηα ζε κία έθζεζε 130 ιέμεσλ. Οινθιεξώλνληαο απηή ηε δξαζηεξηόηεηα κπνξείηε λα δείηε ηα ζεκεία πνπ εκείο θαηαγξάςακε θαη λα ηα ζπγθξίλεηαη κε ηε δηθή ζαο απάληεζε. Απάνηηζη ζηη δπαζηηπιόηηηα: Τα θύξηα ζεκεία είλαη: Ζ ζπκβνιή ησλ ΤΠΔ ζηελ αλάπηπμε ηεο ΑεμΔ θαη ε αλάγθε γηα όξηα ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Ο δηαρσξηζκόο ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ θαη ε ηνπ δηαθξηηνύ ξόινπ κεηαμύ ηνπο. Ζ ηαύηηζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηηο ΤΠΔ. Ζ πξνζπάζεηα λα ππνθαηαζηήζεη ε εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα κε ην δηδάζθνληα κέζσ ηεο νζόλεο ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ε αλεμέιηθηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ε ςεθηαθή κεηαθνξά δηδαθηηθνύ πιηθνύ πνπ δελ είλαη θαηάιιειν γηα εμαδ, δίρσο πνηνηηθό ζρεδηαζκό πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο. Ζ δηαπίζησζε όηη ηειηθά δελ είλαη ην κέζν ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο ηνπ καζεζηαθνύ πιηθνύ πνπ θάλεη απνηειεζκαηηθή ηε κάζεζε, αιιά ν ζσζηόο παηδαγσγηθόο ζρεδηαζκόο θαη αλάπηπμή ηνπ. Δπίζεο ε πιεζώξα ησλ ελλνηώλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε δεκηνπξγεί θόβν θαη ζύγρπζε ζηνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηηο ζπνπδέο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ. Άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: Αθνύ κειεηήζεηε ηα θείκελα από ηηο πεγέο πνπ ζαο παξαζέηνπκε, λα αλαπηύμεηε ζε έλα θείκελν πνπ λα κε μεπεξλά ηηο 70 ιέμεηο, ηελ άπνςή ζαο γηα ην πνηνο πξέπεη λα είλαη ηειηθά ν ξόινο ησλ ΤΠΔ ζηελ ΑεμΑΔ. Απάνηηζη ζηην άζκηζη αςηόαξιολόγηζηρ: Ζ ηερλνινγία αλαπηύζζεηαη παξάιιεια κε ηελ ΑεμΑΔ θαη ηελ επεξεάδεη. Ζ ππνζηήξημε ηνπ ζπνπδαζηή γίλεηαη θπξίσο κέζσ ησλ ΤΠΔ, ιόγσ ηεο θπζηθήο απόζηαζεο από ηνλ δηδάζθνληα. Γηα ην ιόγν απηό είλαη πηζαλό λα ζεσξήζνπκε όηη ε εμαδ είλαη ζήκεξα νη λέεο ηερλνινγίεο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα νη ΤΠΔ απιά είλαη ην κέζν κεηαθνξάο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 6

8 4. Ο ςποζηηπικηικόρ πόλορ ηος διδάζκονηα και η ζςμβολή ηος ζηη αςηομάθηζη ηος ζποςδαζηή ζηην ΑεξΑΔ Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ Κόθθνο Α. (1998). Αξρέο Μάζεζεο Δλειίθσλ. Σην Κόθθνο Α. & Ληνλαξάθεο Α., Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε, Σρέζεηο δηδαζθόληωλ - δηδαζθνκέλωλ. (Τόκνο Α, ζει ). Πάηξα: Ε.Α.Π. Παπαγεσξγίνπ Β. (2010) Η Δηδαζθαιία ζηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Εθπαίδεπζε: Η αλάδεημε λέωλ ξόιωλ θαη νη ηξόπνη δηαρείξηζήο ηνπο. Αλαθηήζεθε ζηηο 28 Μαξηίνπ 2013 από World Wide Web: Μπνπδάθεο Φ. (2006). Εθπαίδεπζε Ελειίθωλ: Η εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ - Παξαδείγκαηα θαη πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο Αζήλα, ΥΠΔΠΘ. Αλάθηεζε 4/4/2013 από World Wide Web: Sciuto G. (2002), Setting Students Up for Success: The Instructor's Role in Creating a Positive, Asynchronous, Distance Education Experience. Motivating & Retaining Adult Learners Online - - The Virtual University Gazette (pp ) Retrieved April 2, 2013, from: 11 7

9 Γπαζηηπιόηηηα: Μηα από ηηο αξρέο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ είλαη όηη απηνί καζαίλνπλ κέζα από ηηο ακθίδξνκεο ζρέζεηο δηδαζθόλησλ - δηδαζθνκέλσλ. Μεηά ηε κειέηε ζαο ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ πξνζπαζήζηε λα αλαπηύμεηε, ζε έλα θείκελν 100 πεξίπνπ ιέμεσλ, ηνλ ηξόπν πνπ γίλεηαη πξάμε απηή ε αξρή θαη πώο απηή ε ζρέζε επεξεάδεη ηα ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο; ζηελ ΑεμΑΔ. Απάνηηζη ζηην δπαζηηπιόηηηα: Σηελ ΑεμΑΔ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ αθαδεκατθή ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηνπο παξαπάλσ εκπιεθόκελνπο ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Μέζα από απηή ηε ζρέζε ν δηδάζθσλ δίλεη έκθαζε ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ζηνλ εθπαηδεπόκελν ε αίζζεζε ελόο θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο, πξαγκαηηθήο θαη εηιηθξηλνύο επηθνηλσλίαο θαη απνδνρήο θαη λα θαιιηεξγεζεί κηα ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζά ηνπο Αθόκε θξνληίδεη λα εληζρύζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, λα αλαγλσξίζεη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηνπο ξπζκνύο κάζεζεο. Αθνύ γίλνπλ πξάμε όια απηά ηόηε είλαη εθηθηό ν δηδάζθσλ λα αλνίμεη ζην δηδαζθόκελν έλα "παξάζπξν" ζηε γλώζε, σο δηάκεζνο, δηεπθνιπληήο θαη ππνζηεξηθηήο θαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά θαη θαζνξηζηηθά ζην λα θζάζεη ν δηδαζθόκελνο ζε κηα επξεηηθή πξνο ηε γλώζε πνξεία. Άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: Αλαζηνραζηείηε αλ ζηε κέρξη ζήκεξα πνξεία ησλ ζπνπδώλ ζαο νη ζρέζεηο πνπ έρεηε κε ην δηδάζθνληα ζαο, ζαο έρνπλ δώζεη ηε δεμηόηεηα γηα κηα επξεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο θαη αλ έρεηε θαηαθηήζεη απηό πνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ληνλαξάθεο Α., σο βαζηθή αξρή γηα ηελ Αλνηθηή Δθπαίδεπζε: «αο ηνπο κάζνπκε πώο λα καζαίλνπλ». 5. Ο πόλορ ηος Καθηγηηή - ςμβούλος ζε ένα ανοικηό και δημοκπαηικό ζύζηημα εκπαίδεςζηρ. 8

10 Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ Μαηξαιήο Φ. & Λπθνπξηώηεο Α. (1998, 1999), Ηδηαίηεξα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη κέζνδνη. Σην Βεξγίδεο Γ. & Ληνλαξάθεο Α. & Λπθνπξηώηεο Α. & Μαθξάθεο Β. & Μαηξαιήο Φ. Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζεζκνί θαη ιεηηνπξγίεο (Α ηόκνο, ζει. (63 79) Πάηξα: ΔΑΠ Αλαζηαζηάδεο Π. & Ζιηάδνπ Φ. (2010), Δπηθνηλσλία Καζεγεηή Σπκβνύινπ θαη θνηηεηώλ ζηηο Σπνπδέο από απόζηαζε: Απόςεηο θνηηεηώλ ζην πιαίζην ηεο Θ.Δ.ΔΚΠ65 ηνπ Δ.Α.Π. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume 6, Number 1 & 2, 2010 Section one. (pp 29-45) Open Education ISSN: Αλάθηεζε 28/3/2013 από World Wide Web: Επγνύξεο Φ. & Μαπξνεηδήο Ζ. (2011), Ζ επηθνηλσλία δηδάζθνληα θαη δηδαζθόκελσλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Μειέηε πεξίπησζεο ζην Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ ηνπ Κ.Δ.Δ.ΔΝ.ΑΠ. Αλνηθηή Εθπαίδεπζε: ην πεξηνδηθό γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Εθπαίδεπζε θαη ηελ Εθπαηδεπηηθή Τερλνινγία, Τόκ. 7, Αξ. 1 (ζει ) (2011) Αλάθηεζε 29/3/2013 από World Wide Web: Glen Postle and Mark A. Tyler (2010), Learning and Teaching Strategies and Practices in Teacher Education through Open and Distance Learning (pp61-74). Vancouver, 2010 SBN Retrieved April 2, 2013, from: Γπαζηηπιόηηηα: Αθνύ κειεηήζεηε ηηο ζειίδεο 57 θαη 58 από ην βηβιίν επηρεηξήζηε λα αλαθέξεηε ζε έλα θείκελν 100 ιέμεσλ ηηο ζεκαληηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί, κέζα από ην ξόιν ηνπ, ν Καζεγεηήο Σύκβνπινο ζε έλα ζε έλα αλνηθηό θαη εμ απνζηάζεσο ζύζηεκα εθπαίδεπζεο. Σηε ζπλέρεηα δείηε θαη ηε δηθή καο απάληεζε. Απάνηηζη ζηη δπαζηηπιόηηηα: Ο Καζεγεηήο Σύκβνπινο επηηειεί ην έξγν ηνπ ζηελ ΑεμΑΔ επηδηώθνληαο λα εκπιέμεη ελεξγά ην ζπνπδαζηή ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία κε ην δηδαθηηθό πιηθό, δίρσο λα ηνλ δηδάζθεη ν ίδηνο αιιά βνεζώληαο ηνλ κέζσ κηαο θαιήο ζρέζεο θαη κηα ζσζηήο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο λα καζαίλεη κόλνο ηνπ κέζα από έλα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθό πιηθό. Τνλ αμηνινγεί ζηεξίδνληάο ηνλ ηαπηόρξνλα ζηελ εθπόλεζε ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ηηο δηνξζώλεη θαη ηηο βαζκνινγεί, ζηέιλνληάο ηνπ αλαηξνθνδόηεζε κε ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε. Τνλ ππνζηεξίδεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 9

11 θνίηεζήο ηνπ θαη ηνπ δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα λα ζπλερίζεη απξόζθνπηα θαη λα νινθιεξώζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ κε επηηπρία. Άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: Αθνύ έρεηε νινθιεξώζεη ηε κειέηε ηνπ δηδαθηηθνύ ζαο πιηθνύ, κε βάζε απηά πνπ δηαβάζαηε θαη κε ηελ πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία από ηηο ζπνπδέο ζαο., πνηνο ζεσξείηε όηη πξέπεη ηειηθά λα είλαη ν ξόινο ηνπ θαζεγεηή ζπκβνύινπ ζε έλα αλνηθηό θαη δεκνθξαηηθό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο; Αλαπηύμηε ηελ απάληεζή ζαο ζε έλα θείκελν 90 πεξίπνπ ιέμεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα δείηε θαη ηε δηθή καο απάληεζε γηα ην ζέκα απηό. Απάνηηζη ζηην άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: Σε έλα ζύζηεκα αλνηρηήο εθπαίδεπζεο απηόο πνπ δηδάζθεη ην ζπνπδαζηή δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Καζεγεηήο Σύκβνπινο αιιά ην εθπαηδεπηηθό παθέην πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν ζπνπδαζηήο. Ο ξόινο ηνπ Καζεγεηή Σπκβνύινπ είλαη πην ζύλζεηνο από εθείλνλ ελόο δηδάζθνληα: αλαιακβάλεη λα ππνζηεξίδεη, λα ελζαξξύλεη, λα αμηνινγεί θαη λα ζηεξίδεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθό παξάγνληα πνπ ζπληειεί ζην λα θαηαθέξνπλ λα νινθιεξώζνπλ κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπο νη ζπνπδαζηέο θαη γεληθόηεξα είλαη εθείλνο πνπ θαζνξίδεη, κέζα από ην ζεζκηθό ηνπ ξόιν, πόζν απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγεί έλα αλνηρηό δεκνθξαηηθό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο. 6. Η ζημαζία ηηρ επικοινυνίαρ μεηαξύ Καθηγηηή - ςμβούλος και ζποςδαζηών ζε ένα πεπιβάλλον εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ Κόθθνο Α. (1998) Αξρέο Μάζεζεο Δλειίθσλ. Σην Κόθθνο Α. & Ληνλαξάθεο Α. Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε, ζρέζε δηδαζθόληωλ δηδαζθνκέλωλ, (ηόκνο Β, ζει ) Πάηξα: ΔΑΠ 10

12 Αλαζηαζηάδεο Π. & Καξβνύλεο Λ. (2010), Απόςεηο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ 65 «Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε» γηα ην ξόιν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Καζεγεηή Σπκβνύινπ ζην ΔΑΠ. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume 6, Number 1 & 2, (pp 79-91) 2010 Section one. Open Education ISSN: Ανάκηηζη 29/3/2013 από World Wide Web: Nemati H. (2008) The Essential Role of Tutors in Supporting Distance Education Students, the Case of Payame Noor University of Iran (PNU) Fifth International Conference on elearning for Knowledge-Based Society, December 11-12, (pp ), Bangkok,Thailand Retrieved April 2, 2013, from: Αλδξεάδνπ Γ. & Βαζάια Π. (2010) H ππνζηήξημε από ηνπο θαζεγεηέο - ζπκβνύινπο θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Οη αληηιήςεηο ησλ απνθνίησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Σπνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ. Αλνηθηή Εθπαίδεπζε: ην πεξηνδηθό γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Εθπαίδεπζε θαη ηελ Εθπαηδεπηηθή Τερλνινγία, Τόκ. 6, Αξ. 1,2 (ζει ) (2010) Αλάθηεζε 29/3/2013 από World Wide Web: Γπαζηηπιόηηηα: Μειεηήζεηε ζην Κόθθνο Α. (1998), ηόκνο Β από ην θεθάιαην Αξρέο Μάζεζεο Ελειίθωλ, ηηο ζει 43 έσο 45. Σηε ζπλέρεηα λα αλαπηύμεηε ζε έλα θείκελν 120 πεξίπνπ ιέμεσλ ηελ άπνςή ζαο γηα ην αλ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη επαξθήο επηθνηλσλία κεηαμύ ζπνπδαζηή θαη εθπαηδεπηή ζηελ ΑεμΑΔ. Σηνηρεία γηα ην ζέκα απηό κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε θαη ζηηο ειεθηξνληθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ ζαο παξαζέηνπκε. Αθνύ νινθιεξώζεηε ηε δξαζηεξηόηεηα δηαβάζηε θαη ηε δηθή καο απάληεζε. Απάνηηζη ζηη δπαζηηπιόηηηα: Ζ κάζεζε απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ δηδάζθνληα θαη δηδαζθνκέλσλ. Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ θαη θαιιηεξγνύλ ηελ επηθνηλσλία θαη αλαπηύζζνπλ ηηο ακθίδξνκεο ζρέζεηο ζηελ ΑεμΑΔ είλαη ε εηιηθξίλεηα θαη ε «αλνηθηόηεηα» κεηαμύ ησλ δύν πόισλ θαζώο ησλ άιισλ κειώλ ηεο νκάδαο. Δπίζεο νη δηδαζθόκελνη πξέπεη λα αηζζάλνληαη όηη πξνζθέξνπλ θαη απηνί ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία θαη λα ππάξρεη θιίκα ακνηβαηόηεηαο θαη εκπηζηνζύλεο. Ο δηδάζθσλ θξνληίδεη λα εληζρύεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ δηδαζθνκέλσλ επηβξαβεύνληαο ηελ πξόνδό ηνπο θαη λα ηνπο κάζεη λα καζαίλνπλ κέζα από ηα ιάζε ηνπο. Δπίζεο λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο ηνπ παηδαγσγηθνύ ζπκβνιαίνπ, πνπ έρνπλ ακνηβαία ζπκθσλήζεη θαη απνδερζεί, θαζώο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα. Με όια ηα παξαπάλσ θαη κέζα ζε έλα δεζηό παηδαγσγηθό θαη εγθάξδην θιίκα θαιώλ ζρέζεσλ νη 11

13 εθπαηδεπόκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηαηα θαη ηελ επθαηξία λα μεπεξλνύλ ηα εκπόδηα πνπ ζπλαληνύλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη λα ηηο νινθιεξώζνπλ κε επηηπρία. Άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ζαο θαη κε βάζε θαη ηε δηθή ζαο εκπεηξία πνπ έρεηε απνθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζαο, πνην ζεσξείηε όηη είλαη ην θιεηδί γηα λα είλαη όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθόο ζην ξόιν ηνπ ν Καζεγεηήο Σύκβνπινο ζε έλα πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο; Σπγθξίλεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ηε δηθή καο. Απάνηηζη ζηην άζκηζη αςηοαξιολόγηζηρ: Τν θιεηδί γηα λα αληαπνθξηζεί ζην ζύλζεην θαη απαηηεηηθό ξόιν ηνπ ν Καζεγεηήο Σύκβνπινο, ζε έλα πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζεσξνύκε όηη, πέξα από ηελ θαηάξηηζή ηνπ, είλαη θπξίσο νη θαιέο ζρέζεηο θαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία πνπ ζα θαιιηεξγήζεη κε ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ. 12

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Κείμενο 7 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Θανάζηρ Καπαλήρ Διζαγωγή ην θείκελν απηό παξνπζηάδεηαη κία εξγαζία πνπ εθπόλεζε ν ππνγξάθσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο επηκνξθσηώλ- κειώλ.δ.π.

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηη ζσολική ηάξη μέζα από ηην επιζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ: Παιδαγυγικέρ πποζεγγίζειρ

Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηη ζσολική ηάξη μέζα από ηην επιζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ: Παιδαγυγικέρ πποζεγγίζειρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 67 Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηη ζσολική ηάξη μέζα από ηην επιζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ: Παιδαγυγικέρ πποζεγγίζειρ Π. Αναζηαζιάδηρ 1, Α. Μικπόποςλορ 2, Α. Σοθόρ 3,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ A proposal for the use of Learning Activity Management System

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Moodle για ηο Moodle

Ένα Moodle για ηο Moodle 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 685 Ένα Moodle για ηο Moodle Ε. Πιλάβη 1, Μ. Τζοπάνογλος 1, Ε. Κανίδηρ 2 1 Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Α.Σ.Δ.Ι Πεηξαηά, e.pilavi@gmail.com, m.tsopanoglou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft

Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 229 Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2 1 Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, edimou@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο daousis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα