Κύξηε Φαξηιάνπ πσο μεθίλεζε ε ηζηνξία γηα ηελ θνξνιόγεζε ηεο Δθθιεζίαο;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύξηε Φαξηιάνπ πσο μεθίλεζε ε ηζηνξία γηα ηελ θνξνιόγεζε ηεο Δθθιεζίαο;"

Transcript

1 Εξσηήζεηο πξνο Δηεπζπληή Ειεγθηηθνύ Σκήκαηνο ηεο Εθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ θ. Ισάλλε Υαξηιάνπ γηα ζπλέληεπμε ζηελ εθεκεξίδα «Η ΜΑΥΗ» ηελ Κπξηαθή 19 Δεθεκβξίνπ ΕΡΩΣΗΗ 1 Κύξηε Φαξηιάνπ πσο μεθίλεζε ε ηζηνξία γηα ηελ θνξνιόγεζε ηεο Δθθιεζίαο; ΑΠΑΝΣΗΗ 1 Σπλήζσο ηα ηειεπηαία ρξόληα νη αξλεηηθέο δεκόζηεο ηνπνζεηήζεηο από θάπνηνπο γηα ηα θνξνινγηθά ηεο Δθθιεζίαο, πξνέθππηαλ όηαλ δηδόηαλ ζηε δεκνζηόηεηα ε έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο. Η Γεληθή Διέγθηξηα κέρξη ηελ έθζεζε ηεο γηα ην 2008, ε νπνία δόζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζηελ δεκνζηόηεηα, αλαθεξόηαλ ζε έλα κεγάιν πνζό, δήζελ νθεηιώλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ πξνο ην Κξάηνο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ν έληππνο θαη ειεθηξνληθόο ηύπνο κε πξσηνζέιηδνπο ηίηινπο θαη πξώηεο εηδήζεηο ζηα ηειενπηηθά δειηία εηδήζεσλ, αλέθεξαλ εκθαληηθά ηηο ππνδείμεηο ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο γηα ην ηεξάζηην πνζό ην νπνίν ε Δθθιεζία δήζελ όθεηιε ζην Κξάηνο. Τν όιν ζθεληθό ζπκπιεξσλόηαλ κε δειώζεηο δεκόζησλ πξνζώπσλ πνιηηηθώλ θαη κε. Οη δε θξηηέο θαη θαηαθξηηέο ηεο Δθθιεζίαο, πάληνηε ρξεζηκνπνηνύζαλ σο όπιν ηνπο ηα ζηνηρεία θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο, όπσο αλαθέξνληαλ ζηελ έθζεζε ηεο. Τα ηειεπηαία δύν ρξόληα δε, ππήξμαλ εληνλόηαηεο δεκόζηεο αληηπαξαζέζεηο γηα ην ζέκα ηεο θνξνιόγεζεο, αιιά θαη εηδηθόηεξα γηα ην δήζελ νθεηιόκελν πνζό ηεο Δθθιεζίαο, κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ελόο ηνπιάρηζηνλ πνιηηηθνύ θόκκαηνο από ηε κία πιεπξά θαη ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ από ηελ άιιε πιεπξά. Δπαλεηιεκκέλα ν Αξρηεπίζθνπνο θαη εγώ πξνζσπηθά, εκθαληηθά αλαθέξλακε όηη θαηά ηελ άπνςε καο ηα πνζά ηα νπνία αλαθέξνληαη (πνπ γηα ην 2008 αλέξρνληαλ ζε 169 εθ. πεξίπνπ), ήηαλ θαληαζηηθά, αηεθκεξίσηα, θαη αζηήξηρηα. Δπηπρώο ζηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο γίλεηαη θαηά ηελ άπνςε καο παξαδνρή, όηη ηα πνζά απηά ήηαλ αζηήξηθηα θαη αηεθκεξίσηα θαη σο εθ ηνύηνπ δηθαηώλεηαη ε Δθθιεζία. ΕΡΩΣΗΗ 2 Πσο πξνέθπςε απηή ε κεηαζηξνθή θαη ε δηθαίσζε ηειηθά ηεο Εθθιεζίαο? ΑΠΑΝΣΗΗ 2 Page 1

2 Η Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Βνπιήο ζηηο 11 Μαΐνπ, 2010 θάιεζε ηελ Δθθιεζία, ηελ Γεληθή Διέγθηξηα θαη όινπο ηνπο αξκόδηνπο θπβεξλεηηθνύο θνξείο, λα ζπδεηήζνπλ ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξεη ε Γεληθή Διέγθηξηα ζηελ έθζεζε ηεο γηα ην Ο Μαθαξηώηαηνο επέιεμε θαη απνθάζηζε λα παξεπξεζεί ν ίδηνο ζηελ ζπλεδξία θαη λα εμεγήζεη μαλά όηη δελ πθίζηαληαη ηέηνηεο νθεηιέο από ηελ Δθθιεζία θαη όηη όια ηα νπνία αλαθέξνληαη είλαη αβάζηκα θαη αζηήξηθηα. Δλ ζπλερεία ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Βνπιήο, ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ απνθάζηζε λα ζέζεη μαλά γξαπηώο ηηο ζέζεηο ηεο θαη λα ηηο απνζηείιεη ζηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο, ζηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, ζηνλ Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ ηεο Βνπιήο, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Βνπιήο, ζηελ Γεληθή Διέγθηξηα, ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο αιιά θαη ζε πνιινύο άιινπο πνπ ζεώξεζε νξζό. Σηηο 23 Ινπλίνπ 2010 εηνίκαζα ζρεηηθή έθζεζε κέζσ ηεο νπνίαο, παξέζεηα ηηο ζέζεηο καο επί ησλ δύν ζεκάησλ γηα ηα νπνία πνιιέο θνξέο ε Δθθιεζία θαηεγνξήζεθε θαη δηαζύξζεθε αδίθσο. Τν πξώην ζέκα αθνξνύζε ην θνξνινγηθό θαη ηηο ιεγόκελεο δήζελ νθεηιέο ηεο Δθθιεζίαο εθαηνκκπξίσλ επξώ θαη ην δεύηεξν ζέκα αθνξνύζε ην κηθξό επίδνκα πνπ δίδεηαη από ην Κξάηνο ζε νξηζκέλνπο ηεξείο ηεο Υπαίζξνπ, έλαληη ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ γεο πνπ παξαρσξήζεθαλ από ηελ Δθθιεζία ζην Κξάηνο, κε βάζε ηελ ζπκθσλία Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο ηνπ 1971 επί Πξνεδξίαο ηνπ αεηκλήζηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ. Σεκεηώλνπκε όηη θαη ηα δύν ζέκαηα ηίζνληαλ πάληνηε ζηηο εθζέζεηο ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο. Σηελ έθζεζε κνπ απηή, παξαζέηακε ζηνηρεηνζεηεκέλα θαη ηεθκεξησκέλα θαη απνδεηθλύακε πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, όηη δελ νθείιεη ε Δθθιεζία ζην Κξάηνο νπνηεζδήπνηε θνξνινγηθέο νθεηιέο από ηε κία θαη από ηελ άιιε απεδείθλπε όηη ε Δθθιεζία ηεξεί κε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα ηελ ζπκθσλία ηνπ 1971 κεηαμύ Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο γηα ηνπο ηεξείο ηεο Υπαίζξνπ. Σηελ έθζεζε απηή, θαινύζακε επίζεο όινπο ηνπο αξκνδίνπο θνξείο ηνπ Κξάηνπο, λα εμεηάζνπλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ νξζόηεηα ηνπο κε ζθνπό λα δηαθαλεί ε πξαγκαηηθή εηθόλα θαη λα ζηακαηήζεη ν άδηθνο δηαζπξκόο ηεο Δθθιεζίαο αιιά θαη ε ζπλερήο αληηπαξάζεζε Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο. Σπγθεθξηκέλα γηα ηηο δήζελ νθεηιέο παξαζέζακε ηα εμήο παξαδείγκαηα θαη αθήλακε λα απνθαζίζνπλ νη απνδέθηεο ηεο έθζεζεο θαηά πόζν έρεη δίθαην ε Δθθιεζία λα αλαθέξεη όηη ηα πνζά είλαη θαληαζηηθά, αηεθκεξίσηα θαη αζηήξηρηα. 1. Ιεξόο Ναόο Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηνπο Καπέδεο Ο κηθξόο απηόο Ναόο ζην ρσξηό Καπέδεο, ηνπ νπνίνπ πηζαλό ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο , είλαη ρξεσκέλνο κε ηνπιάρηζηνλ, 18 εθ. πεξίπνπ θόξν αθίλεηεο Page 2

3 ηδηνθηεζίαο. Γηα λα έρεη απηόλ ην θόξν θάπνηνο, πξέπεη λα έρεη πεξηνπζία δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ κε αμίεο ηνπ Ιεξόο Ναόο Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην Φαξκαθά Ο Ναόο απηόο ζην ρσξηό Κακπί ηνπ Φαξκαθά, ηνπ νπνίνπ πηζαλό ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία πάιη λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο , είλαη ρξεσκέλνο κε 16 εθ. πεξίπνπ θόξν αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. Γηα λα έρεη απηόλ ην θόξν θάπνηνο πξέπεη λα έρεη θαη πάιη πεξηνπζία δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ κε αμίεο ηνπ Ιεξόο Ναόο Αγίνπ Αλδξνλίθνπ ζην Σζέξη Ο Ναόο απηόο ζηελ θνηλόηεηα Τζεξίνπ είλαη ρξεσκέλνο θαη πάιη κε 16 εθ. πεξίπνπ θόξν αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. Γηα λα έρεη απηόλ ην θόξν θάπνηνο πξέπεη λα έρεη θαη πάιη πεξηνπζία δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ κε αμίεο ηνπ Ιεξά Μνλή Μαραηξά Η Ιεξά Μνλή Μαραηξά ηεο νπνίαο σο επί ην πιείζηνλ ε πεξηνπζία ηεο απνηειείηαη από αλαμηνπνίεηεο πεξηνρέο θαη δάζε, πνπ δελ έρνπλ νπζηαζηηθή αμία, είλαη ρξεσκέλε κε άιια 15 εθ. πεξίπνπ θόξν αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. Γηα λα έρεη απηόλ ην θόξν θάπνηνο πξέπεη λα έρεη θαη πάιη πεξηνπζία δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ κε αμίεο ηνπ Φαίλεηαη όηη κειεηώληαο ηελ έθζεζε καο, ε Διεγθηηθή Υπεξεζία ηνπ Κξάηνπο έιαβε πνιύ ζνβαξά ππόςε ηηο ζέζεηο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηα παξαδείγκαηα καο θαη θαίλεηαη όηη πξνέβεθε ζε απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο εμαθξίβσζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ηνπο δώζακε. Δπίζεο απνδεδεηγκέλα πιένλ επαιεζεύζεθαλ νη ζέζεηο ηεο Δθθιεζίαο πνπ αδίθσο έρεη δηαζπξζεί θαη έρεη θαηεγνξεζεί επαλεηιεκκέλα. ΕΡΩΣΗΗ 3 Δθόζνλ δηαθσλνύζαηε γηαηί δελ ππνβάιιαηε έλζηαζε επί ησλ θνξνινγηώλ ζαο όπσο θάλεη όινο ν θόζκνο όηαλ ζεσξεί ηελ θνξνινγία ηνπ άδηθε. ΑΠΑΝΣΗΗ 3 Πνιιέο θνξέο αθνύζακε απηή ηελ εξώηεζε ε νπνία είλαη πνιύ ινγηθή. Κάπνηνο εύθνια κπνξεί λα ππνζέζεη όηη ε Δθθιεζία δελ αληέδξαζε νξζά θαη λνκόηππα όπσο κπνξεί λα θάλεη νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαθαλεί όηη αδηθείηαη ή ιαλζαζκέλα θνξνινγείηαη. Θέινπκε λα ηνλίζνπκε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, όηη ε Δθθιεζία δελ πξνέβεθε ζε νπνηαδήπνηε ζηεξεόηππε έλζηαζε πξνο ην Τκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ, γηαηί απιά νπδέπνηε πήξε από ην ηκήκα νπνηαδήπνηε θνξνινγία πνπ αθνξνύζε ηα δηαθηινληθνύκελα πνζά. Ωο εθ Page 3

4 ηνύηνπ δηεξσηόκαζηε πεξί πνηνπ ζέκαηνο θαη πνίαο θνξνινγίαο ζα ππέβαιιε έλζηαζε ε Δθθιεζία. Τν αξκόδην ηκήκα ζηελ Κύπξν λα επηβάιιεη θνξνινγίεο είλαη ην Τκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ. Αληηζέησο ππνγξακκίδνπκε όηη ηα πνζά πνπ δήζελ όθεηιε ε Δθθιεζία, δεκνζηνπνηνύληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ ζηηο εθάζηνηε εθζέζεηο ηεο Διεγθηηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Κξάηνπο. Σην ζεκείν απηό ζέινπκε λα αλαθέξνπκε όηη σο Δθθιεζία δηεξσηόκαζηε πάληα πσο κπνξεί λα γξάθνληαη απηέο νη θνξνινγίεο ζηηο εθζέζεηο ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο, εθόζνλ νπδέπνηε καο θνηλνπνηήζεθαλ ηέηνηεο θνξνινγίεο από ην Τκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ. ΕΡΩΣΗΗ 4 Δπίζεο θ. Φαξηιάνπ αθνύνληαη θσλέο όηη ε Δθθιεζία δελ πιεξώλεη θνξνινγίεο θαη ν Μαθαξηώηαηνο θη εζείο αλαθέξεηε όηη πιεξώλεηε θνξνινγίεο νηθηνζειώο. Τειηθά πιεξώλεηε θαη ηη; ΕΡΩΣΗΗ 4 Σαο επραξηζηώ πνπ κνπ αλαθέξεηε απηήλ ηελ εξώηεζε. Μνπ δίλεηε ηελ επθαηξία λα ηνλίζσ μαλά όηη παξόιν πνπ ην Σύληαγκα αιιά θαη άιιεο Ννκνζεζίεο, πξνζηαηεύνπλ ηελ Δθθιεζία θαη ηελ απαιιάζζνπλ από θνξνινγίεο, ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ νηθηνζειώο θαη κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, πιεξώλεη θνξνινγίεο. Οη δεκόζηεο ηνπνζεηήζεηο πνπ γίλνληαη από θαηξνύ εηο θαηξόλ, όηη ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ δελ πιεξώλεη θόξνπο, είλαη αλαιεζείο θαη αλππόζηαηεο. Σπγθεθξηκέλα, ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ πιεξώλεη ηνπο αθόινπζνπο θόξνπο: Φόξνο Κεθαιαηνπρηθώλ Κεξδώλ Σύκθσλα κε ηνλ πεξί Φνξνινγίαο Κεθαιαηνπρηθώλ Κεξδώλ Νόκν, νπνηνδήπνηε θέξδνο πξνθύπηεη από ηε δηάζεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή δηάζεζε κεηνρώλ εηαηξείαο, ε νπνία είλαη θάηνρνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ππόθεηηαη ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 20%. Η Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ πιεξώλεη νπνηνδήπνηε θόξν πξνθύπηεη επί ηνπ θέξδνπο από ηε δηάζεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο. Φόξνο Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο Η Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ πιεξώλεη θόξν αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο γηα νπνηαδήπνηε ηεκάρηα εθπνηεί. Η Δθθιεζία πξνβαίλεη ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία πξνο ην παξώλ επεηδή δηεθδηθεί θαη δεηά όπσο ε Κπβέξλεζε ηεξήζεη ηα ζπκθσλεζέληα κε ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηνλ θόξν απηό. Δηαηξηθόο θόξνο Ο θόξνο απηόο επηβάιιεηαη επί ησλ θεξδώλ ησλ εηαηξεηώλ. Σεκεηώλνπκε όηη νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δθθιεζίαο σο Page 4

5 επί ην πιείζηνλ, βξίζθνληαη θάησ από εηαηξείεο. Οη εηαηξείεο απηέο πιεξώλνπλ εηαηξηθό θόξν, όπσο όιεο νη εηαηξείεο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Έθηαθηε Δηζθνξά γηα ηελ Άκπλα Οη πξόλνηεο ηνπ πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νόκνπ, εθαξκόδνληαη θαη γηα όια ηα Δθθιεζηαζηηθά Ιδξύκαηα. Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε Δθθιεζία είλαη θαηαλαισηήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ, θαηαβάιιεη ΦΠΑ. Γειώλνπκε εκθαληηθά όηη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο αλέγεξζεο θαη ζπληήξεζεο Ναώλ θαη Ιεξώλ Μνλώλ θαη γεληθά ηεο αλέγεξζεο θαη ζπληήξεζεο νπνησλδήπνηε νηθνδνκώλ πνπ αλήθνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ Δθθιεζία, γηα ηελ επηηέιεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη θηιαλζξσπηθήο απνζηνιήο ηεο, πιεξώλνπκε ΦΠΑ. Τέιε Φαξηνζήκσλ Η Δθθιεζία θαηαβάιιεη θαλνληθά ηα ηέιε ραξηνζήκσλ, όπσο ππνβάιινπλ νη πεξί Φαξηνζήκσλ Νόκνη. Γεκνηηθά, θνηλνηηθά, απνρεηεπηηθά ηέιε Η Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ πιεξώλεη νπνηαδήπνηε δεκνηηθά, θνηλνηηθά ή απνρεηεπηηθά ηέιε πξνθύπηνπλ. Τέιε Μεηαβίβαζεο Αθηλήησλ Η Δθθιεζία πιεξώλεη ζην Κηεκαηνιόγην νπνηαδήπνηε ηέιε κεηαβίβαζεο πξνθύπηνπλ, γηα νπνηεζδήπνηε αγνξέο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη. Φξεκαηηζηεξηαθά Τέιε Η Δθθιεζία πιεξώλεη νπνηαδήπνηε ρξεκαηηζηεξηαθά ηέιε πξνθύπηνπλ, ζε πεξίπησζε πώιεζεο ή αγνξάο κεηνρώλ ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ. Φόξνο Δηζνδήκαηνο Καζόζνλ αθνξά ην Φόξν Δηζνδήκαηνο όπσο αλαθέξακε πην πάλσ, ε Δθθιεζία απαιιάζζεηαη όπσο όια ηα ζξεζθεπηηθά θαη θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα, ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκνπ (Ν.58/1961) θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 8. Σεκεηώλνπκε δε όηη γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009 πιεξώζακε πεξίπνπ 30 εθ. πνπ αθνξνύζαλ θπξίσο Φόξν Κεθαιαηνπρηθώλ Κεξδώλ θαη Φόξν Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο. Σεκεηώλνπκε επίζεο όηη ζην πην πάλσ πνζό δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Δηαηξηθόο Φόξνο ησλ εηαηξεηώλ ηεο Δθθιεζίαο θαη ν Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο πνπ πιήξσζε ε Δθθιεζία. Ωο εθ ηνύηνπ, αληί λα εθθξάδεηαη από όινπο ε επαξέζθεηα ηνπο γηα ην γεγνλόο όηη ε Δθθιεζία πιεξώλεη θόξνπο εθαηνκκπξίσλ νηθεηνζειώο, αληίζεηα Page 5

6 ππάξρνπλ θσλέο πνπ αθνύγνληαη όηη ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ δελ πιεξώλεη θόξνπο. Ο ιαόο καο ην έρεη αληηιεθζεί θαη ην γλσξίδεη όηη ηέηνηεο δειώζεηο θαη ζπλζήκαηα από θάπνηνπο είλαη αβάζηκα θαη αλαιεζή. ΕΡΩΣΗΗ 5 Πηζηεύεηε όηη νη αηρκέο θαη νη θαηεγνξίεο από θπβεξλεηηθνύο αμησκαηνύρνπο αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ην ζέκα ήζειαλ ηειηθά λα πιήμνπλ ην θύξνο ηεο Δθθιεζίαο; ΑΠΑΝΣΗΗ 5 Θέισ λα πηζηεύσ όηη όια έγηλαλ θαη ιέρζεθαλ γηαηί δελ είραλ κπξνζηά ηνπο ηα νξζά ζηνηρεία θαη ηελ νξζή πιεξνθόξεζε. Δελ ζέισ λα πηζηέςσ νηηδήπνηε άιιν. ΕΡΩΣΗΗ 6 Παξόιν πνπ ε Έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο Φξπζηάιιαο Γησξθάηδε γηα ην 2009 δηθαηώλεη θαηά θάπνην ηξόπν ηελ Δθθιεζία, σζηόζν αλαθέξεηαη ζε απηή όηη ππάξρνπλ θάπνηεο νθεηιέο. Φξσζηάεη ηειηθά ε Δθθιεζία ζην θξάηνο ή όρη; ΑΠΑΝΣΗΗ 6 Καζόζνλ αθνξά ην ζεκείν ην νπνίν ε Γεληθή Διέγθηξηα αθήλεη λα λνεζεί όηη ε Δθθιεζία νθείιεη θάπνηνπο θόξνπο ρσξίο λα αλαθέξεη πνζό, εκείο απαληνύκε όηη δηαθσλνύκε θάζεηα θαη δειώλνπκε όηη δελ ρξσζηάκε νύηε έλα ζελη. Όπσο ηεθκεξησκέλα δηθαησζήθακε γηα ηηο πξνεγνύκελεο ζέζεηο καο, ζα δηθαησζνύκε θαη ηώξα. Η εκπεηξία απέδεημε όηη όηαλ ε Δθθιεζία αλαθέξεη θάηη, ην αλαθέξεη κεηά από πξνβιεκαηηζκό θαη κειέηε θαη ηεθκεξησκέλα. ΕΡΩΣΗΗ 7 Τη πξνλνεί ε ζπκθσλία κεηαμύ Δθθιεζίαο θαη Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ην 2005 θαη πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην ζέκα; Γηαηί έγηλε απηή ε ζπκθσλία ; Δίλαη ζύκθσλε ε Δθθιεζία λα ηεζεί ε ζπκθσλία απηή ζε λέα βάζε ή είλαη γηα εζάο αδηαπξαγκάηεπηε; Γηαηί ε Γεληθή Διέγθηξηα ζε πξνεγνύκελεο εθζέζεηο ηεο αλέθεξε γηα εηεξνβαξή ζπκθσλία. ΑΠΑΝΣΗΗ 7 Η ζπκθσλία πεξηιακβάλεη όια ηα ζεκεία θνξνινγίαο. Κάπνηνη δελ κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ ηνπο ιόγνπο ηνπο νπνίνπο νδήγεζαλ ηελ Δθθιεζία ζηελ πξσηνβνπιία λα ζπλάςεη ζπκθσλία κε ην Κξάηνο θαη Page 6

7 ζεσξνύλ ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δθθιεζίαο γηα δηάινγν θαη ζπκθσλία, σο αδπλακία ηεο. Σνλίδνπκε όηη ε Εθθιεζία πξνέβεθε ζε απηήλ ηελ θίλεζε γηα ηνπο πην θάησ ιόγνπο: 1. Από ηελ απόθαζε ηεο λα βνεζήζεη ην θξάηνο, θαη 2. Γηα λα ζηακαηήζνπλ γηα πάληα νπνηαδήπνηε αξλεηηθά ζρόιηα γίλνληαη από νπνηνλδήπνηε ζρεηηθά κε ηε Φνξνιόγεζε ηεο Εθθιεζίαο. Οπζηαζηηθά θαη παξάιιεια κε ηελ απόθαζε ηεο λα πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή θόξνπ, ε Δθθιεζία αλέιαβε θαη ηελ πξσηνβνπιία λα αξρίζεη δηάινγν κε ην Κξάηνο, κε ζθνπό λα ζπλαθζεί θαη κηα ζπκθσλία πξνο ηνύην. Ήηαλ θαη είλαη μεθάζαξν όηη ν κόλνο πνπ εμππεξεηείηαη από απηή ηε ζπκθσλία είλαη ην Κξάηνο, επεηδή ρσξίο ηε ζπκθσλία απηή ε Δθθιεζία νπνηαδήπνηε ζηηγκή, κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ζηακαηήζεη λα πιεξώλεη νηθεηνζειώο θόξνπο. Απηό ην πξάγκα δπζηπρώο δελ ην αληηιακβάλνληαη όζνη ελαληηώλνληαη ζηε ζπκθσλία πνπ έγηλε κεηαμύ Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο ην 2005, ή όζνη ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπκθσλία εηεξνβαξή γηα ην Κξάηνο. Πσο κπνξεί λα είλαη κηα ζπκθσλία εηεξνβαξήο γηα ηελ πιεπξά πνπ ρσξίο ηε ζπκθσλία απηή, δελ έρεη ην δηθαίσκα θαη ηε δπλαηόηεηα λα εηζπξάηηεη θόξνπο από ηελ Δθθιεζία. Με ηε κε πξνώζεζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο, απηόο πνπ δεκηώλεη είλαη ην Κξάηνο γηαηί ράλεη ηελ επθαηξία λα απνθηήζεη δηθαηώκαηα είζπξαμεο θόξνπ από ηελ Δθθιεζία, ηα νπνία ηώξα δελ έρεη. Σε απηό ην ζεκείν ζέινπκε λα ηνλίζνπκε όηη είλαη δύζθνιν λα πηζηέςνπκε όηη ν θ. Μηραιάθεο Σαξξήο, ν νπνίνο είλαη γλσζηό πόζν επηηπρεκέλνο ππνπξγόο θαη ηερλνθξάηεο ήηαλ θαη νη ηερλνθξάηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Τκήκαηνο Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ, ζα ζύλαπηαλ κία ζπκθσλία εηεξνβαξή γηα ην Κξάηνο. Να είζηε βέβαηνη όηη ν θ. Σαξξήο θαη νη ππόινηπνη ζπλεξγάηεο ηνπ, πξνρώξεζαλ ζε απηή ηε ζπκθσλία, εμππεξεηώληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ Κξάηνπο. Φξνλνινγηθά θαη γηα ζθνπνύο ηζηνξίαο, ζαο αλαθέξσ όηη ε Δθθιεζία, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ επεμήγεζα πην πάλσ, δήηεζε επί πξνεδξίαο θ. Γιαύθνπ Κιεξίδε θαη ππνπξγίαο ηνπ θ. Τάθε Κιεξίδε λα αξρίζνπκε δηάινγν κε ζθνπό λα επηηεπρζεί κηα ζπκθσλία. Ο δηάινγνο απηόο ζπλερίζηεθε θαη επί ππνπξγίαο ηνπ θ. Μάξθνπ Κππξηαλνύ, επί ππνπξγίαο ηνπ θ. Μάθε Κεξαπλνύ θαη επί ππνπξγίαο ηνπ θ. Μηραιάθε Σαξξή. Δπί ππνπξγίαο ηνπ θ. Σαξξή, θαηαιήμακε ζε ζπκθσλία κεηαμύ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ. Σπγθεθξηκέλα ζηηο 22/12/2005, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ κε επηζηνιή ηνπ, καο θνηλνπνίεζε ηα ζπκθσλεζέληα κεηαμύ καο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί, δεηώληαο ηε δηθή καο απνδνρή. Σηηο 27/12/2005 απαληήζακε σο Δθθιεζία όηη απνδερόκαζηε ηε ζπκθσλία. Page 7

8 Η ζπκθσλία απηή πξνλννύζε ηελ πην θάησ δηαδηθαζία, ηελ νπνία αλέιαβε λα θάλεη ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ: Να ηύρεη ειέγρνπ από ηε Ννκηθή Υπεξεζία, λα ππνβιεζεί ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην πξνο έγθξηζε θαη λα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε ζεκάησλ πνπ πηζαλόλ λα ρξεηάδνληαη λνκνζεηηθή ξύζκηζε. Όπσο καο ιέρζεθε πξνθνξηθώο παιαηόηεξα, ηέζεθε ελώπηνλ ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Κξάηνπο. Γπζηπρώο όκσο κέρξη ζήκεξα, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ δελ πξνώζεζε ηε ζπκθσλία ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην πξνο έγθξηζε. Η Κπβέξλεζε ηώξα, όπσο είλαη γλσζηό, αξλήζεθε λα απνδερηεί ηε ζπκθσλία απηή. Σε ζπλαληήζεηο πνπ είρε ν Μαθαξηώηαηνο Αξρηεπίζθνπνο Κύπξνπ θαη εθπξόζσπνη ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ κε ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, δεηήζεθε από πιεπξάο Δθθιεζίαο όπσο πξνσζεζεί ε ζπκθσλία απηή σο έρεη. Αληηζέησο, ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ δήηεζε όπσο αιιάμνπλ θάπνηνη όξνη ηεο ζπκθσλίαο, θάηη πνπ δελ έγηλε απνδεθηό από ηελ εθθιεζηαζηηθή πιεπξά. Δκείο ζεσξνύκε όηη νη εθάζηνηε Κπβεξλήζεηο κε ηηο ζπκθσλίεο ηνπο, δεζκεύνπλ ην Κξάηνο δηαρξνληθά. Οθείινπκε λα αλαθέξνπκε όηη κεηά ηα λέα δεδνκέλα όπσο πξνέθπςαλ κεηά ηελ έθζεζε καο, πήξακε πξόζθιεζε από ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ γηα λα ζπλαληεζνύκε. Η πξώηε ζπλάληεζε έγηλε ζηηο 24 Σεπηεκβξίνπ 2010, κεηαμύ ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Φαξίιανπ Σηαπξάθε θαη εκέλα, γηα ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ. Υπήξμε κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλάληεζε όπνπ κεηαμύ άιισλ ηνπ αλέιπζα κε ιεπηνκέξεηα ηε ζπκθσλία ηνπ 2005 θαη πόζν θαιή θαη ζπκθέξνπζα είλαη γηα ην Κξάηνο. Σπκθσλήζεθε λέα ζπλάληεζε ζηηο 7 Οθησβξίνπ Σηηο 6 Οθησβξίνπ 2010, ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ αθύξσζε ηε ζπλάληεζε, κε ηε δηθαηνινγία όηη ε θπβεξλεηηθή πιεπξά δελ είλαη αθόκε έηνηκε γηα ηε δεύηεξε ζπλάληεζε θαη καο δόζεθε σο πηζαλόηεξε πεξίνδνο ζπλάληεζεο ζην ηέινο Οθησβξίνπ Γπζηπρώο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπκε πάξεη νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε από ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαη αλακέλνπκε. Πάλησο εκείο ζεσξνύκε όηη, κεηά θαη ηα λέα δεδνκέλα, ην πην ζνθό από πιεπξάο Κπβέξλεζεο είλαη λα απνδερζεί ηε ζπκθσλία θαη λα θιείζεη όιν απηό ην δήηεκα. ΕΡΩΣΗΗ 8 Τειηθά θ. Φαξηιάνπ πνηνο πιεξώλεη ηνπ ηεξείο; Κάπνηνη ιέλε όηη ηνπο πιεξώλεη ην Κξάηνο. Τη είλαη απηή ε ζπκθσλία γηα ηνπο ηεξείο θαη γηαηί αλαθεξόηαλ ε ζπκθσλία κέρξη πέξζη ζηελ έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο. ΑΠΑΝΣΗΗ 8 Η Κπβεξλεηηθή ρνξεγία κέξνπο ηνπ κηζζνύ ησλ ηεξέσλ ηεο ππαίζξνπ πξνθύπηεη από ηε ζπκθσλία κεηαμύ ηεο Εθθιεζίαο θαη ηνπ Κξάηνπο θαη Page 8

9 ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ ππ αξ. 82/71 εκεξνκελίαο 11/02/1971. Η απόθαζε ηνπ ππνπξγηθνύ αλαθέξεη : 1.Δγθξίλε ηελ επηρνξήγεζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππεξεηνύλησλ εηο ηελ ύπαηζξν ηεξέσλ δηα πνζνύ αλεξρνκέλνπ εηο ην ήκηζπ ησλ εθάζηνηε απνιαβώλ ησλ πξσηνδηνξηδνκέλσλ δεκνδηδαζθάισλ. Δηο αληηπαξνρήλ ε Ιεξά Αξρηεπηζθνπή ζα παξαρσξήζεη εηο ηελ Κπβέξλεζε ηελ αγξνηηθή θηεκνζύλε ηεο αλεξρνκέλε εηο πεξίπνπ ζηξέκκαηα. 2. Δπηηξνπή, απαξηηδνκέλε εθ ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Παηδείαο, Δζσηεξηθώλ, Γεσξγίαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη Σπγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, κειεηήζεη ηξόπνπο αμηνπνηήζεσο ηεο σο άλσ θηεκνζύλεο, πξνο ηνλ ζθνπόλ δηαζέζεσο ησλ εμ απηήο πξνζόδσλ δηα θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμηλ ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, θαη ππνβάιε έθζεζηλ εηο ην Σπκβνύιηνλ. 3. Δμνπζηνδνηήζε ηνλ Υπνπξγόλ Οηθνλνκηθώλ λα ηξνπνπνηήζε θαηαιιήισο ηνλ ήδε θαηαηεζέληα εηο ηελ Βνπιήλ ησλ Αληηπξνζώπσλ Ταθηηθόλ Πξνϋπνινγηζκόλ δηά ην έηνο 1971 πξνο θάιπςηλ ηεο απαηηεζεζνκέλεο δαπάλεο ππνινγηδνκέλεο εηο θαη 4. Παξαθιεζή ν Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο λα εηνηκάζε Ννκνζρέδηνλ πξνλννύλ δηά ηελ εθαξκνγήλ ηεο Απνθάζεσο εηο ηελ ππνπαξάγξαθνλ (1) αλσηέξσ ην νπνίνλ δένλ όπσο ππνβιεζή εηο ην Σπκβνύιηνλ πξνο έγθξηζηλ. Οπζηαζηηθά ην Κξάηνο πιεξώλεη έλα κέξνο ηνπ κηζζνύ ησλ ηεξέσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ύπαηζξν κόλν, ην νπνίν ζήκεξα αλέξρεηαη ζε κεληαίσο, πνζό ην νπνίν είλαη πεξίπνπ ην 35% 40% ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ κηζζνύ ησλ Ιεξέσλ ηεο ππαίζξνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, ην Κξάηνο απιώο πιεξώλεη έλα πνζνζηό ηνπ κηζζνύ ησλ Ιεξέσλ πνπ βξίζθνληαη κόλν ζηελ ύπαηζξν. Σπγθεθξηκέλα θαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία καο, ην Κξάηνο πιήξσζε πεξίπνπ 5 εθ. ην Η Δθθιεζία πιήξσζε αληίζηνηρα 11.4 εθ. γηα ηε κηζζνδνζία όισλ ησλ Ιεξέσλ ην Ωο αληίηηκν ε Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Κύπξνπ, αληαπνθξηλόκελε πιήξσο ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο θαη ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλόεζε κε ην Κξάηνο, θαηαρώξεζε ζην Κηεκαηνιόγην εηο πίζηε ηνπ Κξάηνπο, αξηζκό ζηξεκκάησλ, πεξίπνπ, όπσο πξνλνεί θαη ε ζπκθσλία. Τα ζηξέκκαηα απηά είλαη ραξαθηεξηζκέλα ζην Κηεκαηνιόγην όηη αλήθνπλ ζην Κξάηνο θαη όηη δόζεθαλ ην 1971 από ηελ Δθθιεζία ζην Κξάηνο, δπλάκεη ηεο ζπκθσλίαο πνπ έγηλε ην 1971 κεηαμύ Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο. Όια ηα ζηξέκκαηα απηά από ηελ εκέξα ηεο ζπκθσλίαο, ην Κξάηνο ηα δηαρεηξίδεηαη όπσο απηό ζέιεη θαη ε Δθθιεζία δελ πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε δηαρείξηζε ηνπο. Page 9

10 Αληηιακβάλεζηε όηη ε ζπκθσλία απηή έγηλε αξρέο ηνπ Μεγάιν κέξνο απηώλ ησλ ζηξεκκάησλ ηα νπνία δόζεθαλ ζην Κξάηνο ην 1971 (73% πεξίπνπ), ζήκεξα βξίζθνληαη θάησ από ηελ ηνπξθηθή θαηνρή. Γελ είλαη εμ ππαηηηόηεηαο ηεο Δθθιεζίαο πνπ κεγάιν κέξνο ησλ ζηξεκκάησλ απηώλ βξίζθνληαη θάησ από ηνπξθηθή θαηνρή. Όηαλ έγηλε ε ζπκθσλία δελ ππήξρε θαηνρή θαη ε γε απηή ήηαλ ειεύζεξε. Τν ππόινηπν κέξνο, δειαδή ην 27% πεξίπνπ ηεο γεο, βξίζθνληαη ζηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο. Σεκεηώλνπκε όηη ζύκθσλα κε πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε πνπ πξνέβεθε ε Δθθιεζία γηα ηελ αμία ησλ ζηξεκκάησλ ζηελ ειεύζεξε Κύπξν, απηή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθ. πεξίπνπ. Οπζηαζηηθά πνηέ δελ ακθηζβεηήζεθε ε νπζία θαη ε ύπαξμε ηεο ζπκθσλίαο από ηηο δύν πιεπξέο, εθηόο από ηα ηειεπηαία ρξόληα. Η Σπκθσλία ηεο Δθθιεζίαο κε ην Κξάηνο έγηλε ην Γηα δεθαεηίεο νπδείο ακθηζβήηεζε ηε Σπκθσλία σο Σπκθσλία θαη ηελ νπζία ηεο θαη νπδέπνηε ππήξμε νπνηαδήπνηε δεκόζηα ζπδήηεζε ή αηρκέο ελαληίνλ ηεο Δθθιεζίαο από Κπβεξλεηηθήο ή άιιεο πιεπξάο επί ηνπ ζέκαηνο απηνύ. Μηθξνπξνβιήκαηα ππήξμαλ. Σηηο αξρέο ηνπ ρξόλνπ αθνύζηεθαλ θάπνηα ζρόιηα από θπβεξλεηηθήο πιεπξάο γηα ηε Σπκθσλία απηή. Μεηά ηηο δειώζεηο απηέο, ε θνηλή γλώκε κπνξνύζε λα δηακνξθώζεη ηελ άπνςε όηη ην Κξάηνο πιεξώλεη ηνπο κηζζνύο ησλ απιώλ Ιεξέσλ βάζεη κηαο ζπκθσλίαο ρσξίο ε Δθθιεζία λα ηεξεί ηε Σπκθσλία. Ωο απνηέιεζκα ν Μαθαξηώηαηνο αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζε δειώζεηο δίδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηε Σπκθσλία. Τν ηειηθό απνηέιεζκα ήηαλ θαη πάιη ε Δθθιεζία λα βξεζεί ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ θπβεξλεηηθή πιεπξά, θάηη πνπ ε ίδηα δελ επηζπκεί. Σεκεηώλνπκε ζε απηό ην ζεκείν όηη καο μέληζε ε αλαθνξά από θπβεξλεηηθήο πιεπξάο γηα ην ζέκα απηό πνπ αθνξνύζε ζπκθσλία δεθαεηηώλ, ε νπνία ιεηηνπξγνύζε ζε κηα θαιή βάζε θαη δηεξσηεζήθακε γηαηί αλαθέξζεθαλ ζε απηό ην ζέκα. Δπίζεο δηεξσηεζήθακε θαηά πόζν ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη άιινη θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο δελ είραλ πιήξε θαη νξζή ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο. Γη απηό ην ιόγν, κέζα ζηελ έθζεζε κνπ ηνλ Ινύλην έδσζα πιήξε ζηνηρεία γηα ηε ζπκθσλία απηή. Από εθείλε ηελ εκέξα, θαλείο δελ πξνέβεθε ζε νπνηαδήπνηε δήισζε από θπβεξλεηηθήο πιεπξάο, θαη καο εμέπιεμε επράξηζηα ην γεγνλόο όηη παξόιν όηη ςάμακε πνιύ θαιά ηελ έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο, δελ βξήθακε νπνηνδήπνηε ζρόιην γη απηό ην ζέκα. Σεκεηώλνπκε όηη ην ζέκα απηό ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ην θαηέγξαθε αλειιηπώο ε Γεληθή Διέγθηξηα ζηελ έθζεζε ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ ζεσξνύκε όηη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπλ πείζεη νη ζέζεηο καο θαη ε ηεθκεξίσζε πνπ δώζακε ζε όινπο. ΕΡΩΣΗΗ 9 Έρεη ε Δθθιεζία επεξεαζηεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε; Page 10

11 ΑΠΑΝΣΗΗ 9 Η Δθθιεζία γηα λα κπνξέζεη λα εθπιεξώζεη ηα ζξεζθεπηηθά, ηα εζληθά, ηα θηιαλζξσπηθά, ηα πνιηηηζηηθά θαη ηα θνηλσληθά ηεο θαζήθνληα, αιιά θαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη δηνηθεηηθά, ρξεηάδεηαη λα έρεη εηζνδήκαηα. Γηα λα κπνξέζεη λα έρεη απηά ηα εηζνδήκαηα, είρε πξνβεί ζε δηάθνξεο επελδύζεηο όπσο ε αλέγεξζε θαη ε ελνηθίαζε μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ, ή ε αγνξά κεηνρώλ, θπξίσο ζε ηξάπεδεο. Όπσο όινη γλσξίδεηε, ε νηθνλνκία καο πεξλά ύθεζε, σο εθ ηνύηνπ θαη ηα εηζνδήκαηα απηά πεξηνξίζηεθαλ ράλνληαο πεξηζζόηεξν από ην 60%. Ωο εθ ηνύηνπ ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα ε Δθθιεζία πξνβαίλεη ζε δαλεηζκνύο αιιά θαη ηαπηόρξνλα πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ησλ εμόδσλ θαη αλεύξεζεο λέσλ εηζνδεκαηηθώλ πόξσλ. Παξάιιεια θαη κηιώληαο γεληθά γηα ηελ νηθνλνκία ζεσξνύκε όηη ην Κξάηνο ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, κε κέηξα πνπ ζα δίλνπλ θίλεηξα ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα γηα αλάπηπμε. Page 11

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Θεζζαινλίθε, 7 επηεκβξίνπ 2012 ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Κύξηε Πξόεδξε ηεο ΚΔΔΔ θαη Πξόεδξνη κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, θύξηε Πξόεδξε ηνπ ΔΒΔ Θεζζαινλίθεο, θύξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ Αλαζηαζία Ηξ. ωηεξνπνύινπ Ληβαδεηά, 21 Ιαλνπαξίνπ 2012 Γηθεγόξνο Κνξίλεο 14, Ληβαδεηά 32 100 Τει/Fax 22610 21345, θηλ. 6972258023 E-mail: asotirop@otenet.gr ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Α.Σ.Μ. ΑΝ. ΣΔΡΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4 Σμ Υνμκηθό Ίδνοζεξ ηεξ.τπ.ε.σ.ε απμηειεί έκα «ηαλίδη» ζηεκ πενίμδμ επη.2005-επη.2008. Λέζα από ηηξ ζειίδεξ ημο λεδηπιώκμκηαη γκςζηά θαη άγκςζηα γεγμκόηα, θνηηηθή, ενςηήμαηα θαη απακηήζεηξ πμο ζπεηίδμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ

ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ ΔΞΑΗΡΔΖ ΠΗΝΑΚΑ Α 1. Οη θαλνληζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν του Κων. Γερ. Γιαννόπουλου α. Τν 1959, ε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε «Όξληζεο» 1 δελ αλέβαηλε γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο Δθεκεξίδα Γπηηθή Όρζε.

Πξνο Δθεκεξίδα Γπηηθή Όρζε. Πξνο Δθεκεξίδα Γπηηθή Όρζε. Με αθνξκή δεκνζίεπκά ζαο πνπ αθνξά ζε ζέκαηα ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Λπθείνπ Εεθπξίνπ θαη ηηο ζπλεπαθόινπζεο ελέξγεηεο θαη επεηδή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην νλνκά κνπ ζην δεκνζίεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο:

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1. Θζοιογηζκός 1.1 Οπιζμόρ Ο ηζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (financial statement) ηεο επηρείξεζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δηδηθόηεξα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ AΝΣΑΠΑΝΣΖΖ ΑΠΟ ΕΤΓΟ Αγαπεηή θα Αληηγόλε, ε επραξηζηώ γηα ηελ εθηελή απάληεζε θαη ραίξνκαη γηα ηελ ηαπηόηεηα απόςεσλ ζε βαζηθά ζέκαηα. Πηζηεύσ όηη ζε πξνζσπηθό επίπεδν αιιά αθόκα θαη δεκόζηα νη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ. Δκδήλωζη για ηα 30τρονα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.A Παλνζηνινγηόηαηε,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για ηην παγκόζμια σπημαηοοικονομική κπίζη. , ή κςνηγώνηαρ ηιρ σαμένερ ςποθήκερ

Λίγα λόγια για ηην παγκόζμια σπημαηοοικονομική κπίζη. , ή κςνηγώνηαρ ηιρ σαμένερ ςποθήκερ Λίγα λόγια για ηην παγκόζμια σπημαηοοικονομική κπίζη, ή κςνηγώνηαρ ηιρ σαμένερ ςποθήκερ Μέρξη ηα κέζα ηνπ 20 νπ αηώλα ην ρξήκα πνπ θπθινθνξνύζε παγθνζκίσο αληηζηνηρνύζε ζε ρξπζό πνπ δηαθύιαζζαλ ηα θξάηε

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε

Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε Αξ. Φαθ.: Α.Κ.Ρ 40/2007 Λεπθωζία, 16 Ννεκβξίνπ 2007 2 1.- Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα