Κύξηε Φαξηιάνπ πσο μεθίλεζε ε ηζηνξία γηα ηελ θνξνιόγεζε ηεο Δθθιεζίαο;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύξηε Φαξηιάνπ πσο μεθίλεζε ε ηζηνξία γηα ηελ θνξνιόγεζε ηεο Δθθιεζίαο;"

Transcript

1 Εξσηήζεηο πξνο Δηεπζπληή Ειεγθηηθνύ Σκήκαηνο ηεο Εθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ θ. Ισάλλε Υαξηιάνπ γηα ζπλέληεπμε ζηελ εθεκεξίδα «Η ΜΑΥΗ» ηελ Κπξηαθή 19 Δεθεκβξίνπ ΕΡΩΣΗΗ 1 Κύξηε Φαξηιάνπ πσο μεθίλεζε ε ηζηνξία γηα ηελ θνξνιόγεζε ηεο Δθθιεζίαο; ΑΠΑΝΣΗΗ 1 Σπλήζσο ηα ηειεπηαία ρξόληα νη αξλεηηθέο δεκόζηεο ηνπνζεηήζεηο από θάπνηνπο γηα ηα θνξνινγηθά ηεο Δθθιεζίαο, πξνέθππηαλ όηαλ δηδόηαλ ζηε δεκνζηόηεηα ε έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο. Η Γεληθή Διέγθηξηα κέρξη ηελ έθζεζε ηεο γηα ην 2008, ε νπνία δόζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζηελ δεκνζηόηεηα, αλαθεξόηαλ ζε έλα κεγάιν πνζό, δήζελ νθεηιώλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ πξνο ην Κξάηνο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ν έληππνο θαη ειεθηξνληθόο ηύπνο κε πξσηνζέιηδνπο ηίηινπο θαη πξώηεο εηδήζεηο ζηα ηειενπηηθά δειηία εηδήζεσλ, αλέθεξαλ εκθαληηθά ηηο ππνδείμεηο ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο γηα ην ηεξάζηην πνζό ην νπνίν ε Δθθιεζία δήζελ όθεηιε ζην Κξάηνο. Τν όιν ζθεληθό ζπκπιεξσλόηαλ κε δειώζεηο δεκόζησλ πξνζώπσλ πνιηηηθώλ θαη κε. Οη δε θξηηέο θαη θαηαθξηηέο ηεο Δθθιεζίαο, πάληνηε ρξεζηκνπνηνύζαλ σο όπιν ηνπο ηα ζηνηρεία θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο, όπσο αλαθέξνληαλ ζηελ έθζεζε ηεο. Τα ηειεπηαία δύν ρξόληα δε, ππήξμαλ εληνλόηαηεο δεκόζηεο αληηπαξαζέζεηο γηα ην ζέκα ηεο θνξνιόγεζεο, αιιά θαη εηδηθόηεξα γηα ην δήζελ νθεηιόκελν πνζό ηεο Δθθιεζίαο, κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ελόο ηνπιάρηζηνλ πνιηηηθνύ θόκκαηνο από ηε κία πιεπξά θαη ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ από ηελ άιιε πιεπξά. Δπαλεηιεκκέλα ν Αξρηεπίζθνπνο θαη εγώ πξνζσπηθά, εκθαληηθά αλαθέξλακε όηη θαηά ηελ άπνςε καο ηα πνζά ηα νπνία αλαθέξνληαη (πνπ γηα ην 2008 αλέξρνληαλ ζε 169 εθ. πεξίπνπ), ήηαλ θαληαζηηθά, αηεθκεξίσηα, θαη αζηήξηρηα. Δπηπρώο ζηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο γίλεηαη θαηά ηελ άπνςε καο παξαδνρή, όηη ηα πνζά απηά ήηαλ αζηήξηθηα θαη αηεθκεξίσηα θαη σο εθ ηνύηνπ δηθαηώλεηαη ε Δθθιεζία. ΕΡΩΣΗΗ 2 Πσο πξνέθπςε απηή ε κεηαζηξνθή θαη ε δηθαίσζε ηειηθά ηεο Εθθιεζίαο? ΑΠΑΝΣΗΗ 2 Page 1

2 Η Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Βνπιήο ζηηο 11 Μαΐνπ, 2010 θάιεζε ηελ Δθθιεζία, ηελ Γεληθή Διέγθηξηα θαη όινπο ηνπο αξκόδηνπο θπβεξλεηηθνύο θνξείο, λα ζπδεηήζνπλ ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξεη ε Γεληθή Διέγθηξηα ζηελ έθζεζε ηεο γηα ην Ο Μαθαξηώηαηνο επέιεμε θαη απνθάζηζε λα παξεπξεζεί ν ίδηνο ζηελ ζπλεδξία θαη λα εμεγήζεη μαλά όηη δελ πθίζηαληαη ηέηνηεο νθεηιέο από ηελ Δθθιεζία θαη όηη όια ηα νπνία αλαθέξνληαη είλαη αβάζηκα θαη αζηήξηθηα. Δλ ζπλερεία ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Βνπιήο, ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ απνθάζηζε λα ζέζεη μαλά γξαπηώο ηηο ζέζεηο ηεο θαη λα ηηο απνζηείιεη ζηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο, ζηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, ζηνλ Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ ηεο Βνπιήο, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Βνπιήο, ζηελ Γεληθή Διέγθηξηα, ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο αιιά θαη ζε πνιινύο άιινπο πνπ ζεώξεζε νξζό. Σηηο 23 Ινπλίνπ 2010 εηνίκαζα ζρεηηθή έθζεζε κέζσ ηεο νπνίαο, παξέζεηα ηηο ζέζεηο καο επί ησλ δύν ζεκάησλ γηα ηα νπνία πνιιέο θνξέο ε Δθθιεζία θαηεγνξήζεθε θαη δηαζύξζεθε αδίθσο. Τν πξώην ζέκα αθνξνύζε ην θνξνινγηθό θαη ηηο ιεγόκελεο δήζελ νθεηιέο ηεο Δθθιεζίαο εθαηνκκπξίσλ επξώ θαη ην δεύηεξν ζέκα αθνξνύζε ην κηθξό επίδνκα πνπ δίδεηαη από ην Κξάηνο ζε νξηζκέλνπο ηεξείο ηεο Υπαίζξνπ, έλαληη ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ γεο πνπ παξαρσξήζεθαλ από ηελ Δθθιεζία ζην Κξάηνο, κε βάζε ηελ ζπκθσλία Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο ηνπ 1971 επί Πξνεδξίαο ηνπ αεηκλήζηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ. Σεκεηώλνπκε όηη θαη ηα δύν ζέκαηα ηίζνληαλ πάληνηε ζηηο εθζέζεηο ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο. Σηελ έθζεζε κνπ απηή, παξαζέηακε ζηνηρεηνζεηεκέλα θαη ηεθκεξησκέλα θαη απνδεηθλύακε πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, όηη δελ νθείιεη ε Δθθιεζία ζην Κξάηνο νπνηεζδήπνηε θνξνινγηθέο νθεηιέο από ηε κία θαη από ηελ άιιε απεδείθλπε όηη ε Δθθιεζία ηεξεί κε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα ηελ ζπκθσλία ηνπ 1971 κεηαμύ Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο γηα ηνπο ηεξείο ηεο Υπαίζξνπ. Σηελ έθζεζε απηή, θαινύζακε επίζεο όινπο ηνπο αξκνδίνπο θνξείο ηνπ Κξάηνπο, λα εμεηάζνπλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ νξζόηεηα ηνπο κε ζθνπό λα δηαθαλεί ε πξαγκαηηθή εηθόλα θαη λα ζηακαηήζεη ν άδηθνο δηαζπξκόο ηεο Δθθιεζίαο αιιά θαη ε ζπλερήο αληηπαξάζεζε Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο. Σπγθεθξηκέλα γηα ηηο δήζελ νθεηιέο παξαζέζακε ηα εμήο παξαδείγκαηα θαη αθήλακε λα απνθαζίζνπλ νη απνδέθηεο ηεο έθζεζεο θαηά πόζν έρεη δίθαην ε Δθθιεζία λα αλαθέξεη όηη ηα πνζά είλαη θαληαζηηθά, αηεθκεξίσηα θαη αζηήξηρηα. 1. Ιεξόο Ναόο Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηνπο Καπέδεο Ο κηθξόο απηόο Ναόο ζην ρσξηό Καπέδεο, ηνπ νπνίνπ πηζαλό ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο , είλαη ρξεσκέλνο κε ηνπιάρηζηνλ, 18 εθ. πεξίπνπ θόξν αθίλεηεο Page 2

3 ηδηνθηεζίαο. Γηα λα έρεη απηόλ ην θόξν θάπνηνο, πξέπεη λα έρεη πεξηνπζία δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ κε αμίεο ηνπ Ιεξόο Ναόο Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην Φαξκαθά Ο Ναόο απηόο ζην ρσξηό Κακπί ηνπ Φαξκαθά, ηνπ νπνίνπ πηζαλό ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία πάιη λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο , είλαη ρξεσκέλνο κε 16 εθ. πεξίπνπ θόξν αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. Γηα λα έρεη απηόλ ην θόξν θάπνηνο πξέπεη λα έρεη θαη πάιη πεξηνπζία δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ κε αμίεο ηνπ Ιεξόο Ναόο Αγίνπ Αλδξνλίθνπ ζην Σζέξη Ο Ναόο απηόο ζηελ θνηλόηεηα Τζεξίνπ είλαη ρξεσκέλνο θαη πάιη κε 16 εθ. πεξίπνπ θόξν αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. Γηα λα έρεη απηόλ ην θόξν θάπνηνο πξέπεη λα έρεη θαη πάιη πεξηνπζία δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ κε αμίεο ηνπ Ιεξά Μνλή Μαραηξά Η Ιεξά Μνλή Μαραηξά ηεο νπνίαο σο επί ην πιείζηνλ ε πεξηνπζία ηεο απνηειείηαη από αλαμηνπνίεηεο πεξηνρέο θαη δάζε, πνπ δελ έρνπλ νπζηαζηηθή αμία, είλαη ρξεσκέλε κε άιια 15 εθ. πεξίπνπ θόξν αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. Γηα λα έρεη απηόλ ην θόξν θάπνηνο πξέπεη λα έρεη θαη πάιη πεξηνπζία δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ κε αμίεο ηνπ Φαίλεηαη όηη κειεηώληαο ηελ έθζεζε καο, ε Διεγθηηθή Υπεξεζία ηνπ Κξάηνπο έιαβε πνιύ ζνβαξά ππόςε ηηο ζέζεηο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηα παξαδείγκαηα καο θαη θαίλεηαη όηη πξνέβεθε ζε απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο εμαθξίβσζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ηνπο δώζακε. Δπίζεο απνδεδεηγκέλα πιένλ επαιεζεύζεθαλ νη ζέζεηο ηεο Δθθιεζίαο πνπ αδίθσο έρεη δηαζπξζεί θαη έρεη θαηεγνξεζεί επαλεηιεκκέλα. ΕΡΩΣΗΗ 3 Δθόζνλ δηαθσλνύζαηε γηαηί δελ ππνβάιιαηε έλζηαζε επί ησλ θνξνινγηώλ ζαο όπσο θάλεη όινο ν θόζκνο όηαλ ζεσξεί ηελ θνξνινγία ηνπ άδηθε. ΑΠΑΝΣΗΗ 3 Πνιιέο θνξέο αθνύζακε απηή ηελ εξώηεζε ε νπνία είλαη πνιύ ινγηθή. Κάπνηνο εύθνια κπνξεί λα ππνζέζεη όηη ε Δθθιεζία δελ αληέδξαζε νξζά θαη λνκόηππα όπσο κπνξεί λα θάλεη νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαθαλεί όηη αδηθείηαη ή ιαλζαζκέλα θνξνινγείηαη. Θέινπκε λα ηνλίζνπκε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, όηη ε Δθθιεζία δελ πξνέβεθε ζε νπνηαδήπνηε ζηεξεόηππε έλζηαζε πξνο ην Τκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ, γηαηί απιά νπδέπνηε πήξε από ην ηκήκα νπνηαδήπνηε θνξνινγία πνπ αθνξνύζε ηα δηαθηινληθνύκελα πνζά. Ωο εθ Page 3

4 ηνύηνπ δηεξσηόκαζηε πεξί πνηνπ ζέκαηνο θαη πνίαο θνξνινγίαο ζα ππέβαιιε έλζηαζε ε Δθθιεζία. Τν αξκόδην ηκήκα ζηελ Κύπξν λα επηβάιιεη θνξνινγίεο είλαη ην Τκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ. Αληηζέησο ππνγξακκίδνπκε όηη ηα πνζά πνπ δήζελ όθεηιε ε Δθθιεζία, δεκνζηνπνηνύληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ ζηηο εθάζηνηε εθζέζεηο ηεο Διεγθηηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Κξάηνπο. Σην ζεκείν απηό ζέινπκε λα αλαθέξνπκε όηη σο Δθθιεζία δηεξσηόκαζηε πάληα πσο κπνξεί λα γξάθνληαη απηέο νη θνξνινγίεο ζηηο εθζέζεηο ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο, εθόζνλ νπδέπνηε καο θνηλνπνηήζεθαλ ηέηνηεο θνξνινγίεο από ην Τκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ. ΕΡΩΣΗΗ 4 Δπίζεο θ. Φαξηιάνπ αθνύνληαη θσλέο όηη ε Δθθιεζία δελ πιεξώλεη θνξνινγίεο θαη ν Μαθαξηώηαηνο θη εζείο αλαθέξεηε όηη πιεξώλεηε θνξνινγίεο νηθηνζειώο. Τειηθά πιεξώλεηε θαη ηη; ΕΡΩΣΗΗ 4 Σαο επραξηζηώ πνπ κνπ αλαθέξεηε απηήλ ηελ εξώηεζε. Μνπ δίλεηε ηελ επθαηξία λα ηνλίζσ μαλά όηη παξόιν πνπ ην Σύληαγκα αιιά θαη άιιεο Ννκνζεζίεο, πξνζηαηεύνπλ ηελ Δθθιεζία θαη ηελ απαιιάζζνπλ από θνξνινγίεο, ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ νηθηνζειώο θαη κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, πιεξώλεη θνξνινγίεο. Οη δεκόζηεο ηνπνζεηήζεηο πνπ γίλνληαη από θαηξνύ εηο θαηξόλ, όηη ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ δελ πιεξώλεη θόξνπο, είλαη αλαιεζείο θαη αλππόζηαηεο. Σπγθεθξηκέλα, ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ πιεξώλεη ηνπο αθόινπζνπο θόξνπο: Φόξνο Κεθαιαηνπρηθώλ Κεξδώλ Σύκθσλα κε ηνλ πεξί Φνξνινγίαο Κεθαιαηνπρηθώλ Κεξδώλ Νόκν, νπνηνδήπνηε θέξδνο πξνθύπηεη από ηε δηάζεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή δηάζεζε κεηνρώλ εηαηξείαο, ε νπνία είλαη θάηνρνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ππόθεηηαη ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 20%. Η Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ πιεξώλεη νπνηνδήπνηε θόξν πξνθύπηεη επί ηνπ θέξδνπο από ηε δηάζεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο. Φόξνο Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο Η Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ πιεξώλεη θόξν αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο γηα νπνηαδήπνηε ηεκάρηα εθπνηεί. Η Δθθιεζία πξνβαίλεη ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία πξνο ην παξώλ επεηδή δηεθδηθεί θαη δεηά όπσο ε Κπβέξλεζε ηεξήζεη ηα ζπκθσλεζέληα κε ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηνλ θόξν απηό. Δηαηξηθόο θόξνο Ο θόξνο απηόο επηβάιιεηαη επί ησλ θεξδώλ ησλ εηαηξεηώλ. Σεκεηώλνπκε όηη νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δθθιεζίαο σο Page 4

5 επί ην πιείζηνλ, βξίζθνληαη θάησ από εηαηξείεο. Οη εηαηξείεο απηέο πιεξώλνπλ εηαηξηθό θόξν, όπσο όιεο νη εηαηξείεο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Έθηαθηε Δηζθνξά γηα ηελ Άκπλα Οη πξόλνηεο ηνπ πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νόκνπ, εθαξκόδνληαη θαη γηα όια ηα Δθθιεζηαζηηθά Ιδξύκαηα. Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε Δθθιεζία είλαη θαηαλαισηήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ, θαηαβάιιεη ΦΠΑ. Γειώλνπκε εκθαληηθά όηη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο αλέγεξζεο θαη ζπληήξεζεο Ναώλ θαη Ιεξώλ Μνλώλ θαη γεληθά ηεο αλέγεξζεο θαη ζπληήξεζεο νπνησλδήπνηε νηθνδνκώλ πνπ αλήθνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ Δθθιεζία, γηα ηελ επηηέιεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη θηιαλζξσπηθήο απνζηνιήο ηεο, πιεξώλνπκε ΦΠΑ. Τέιε Φαξηνζήκσλ Η Δθθιεζία θαηαβάιιεη θαλνληθά ηα ηέιε ραξηνζήκσλ, όπσο ππνβάιινπλ νη πεξί Φαξηνζήκσλ Νόκνη. Γεκνηηθά, θνηλνηηθά, απνρεηεπηηθά ηέιε Η Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ πιεξώλεη νπνηαδήπνηε δεκνηηθά, θνηλνηηθά ή απνρεηεπηηθά ηέιε πξνθύπηνπλ. Τέιε Μεηαβίβαζεο Αθηλήησλ Η Δθθιεζία πιεξώλεη ζην Κηεκαηνιόγην νπνηαδήπνηε ηέιε κεηαβίβαζεο πξνθύπηνπλ, γηα νπνηεζδήπνηε αγνξέο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη. Φξεκαηηζηεξηαθά Τέιε Η Δθθιεζία πιεξώλεη νπνηαδήπνηε ρξεκαηηζηεξηαθά ηέιε πξνθύπηνπλ, ζε πεξίπησζε πώιεζεο ή αγνξάο κεηνρώλ ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ. Φόξνο Δηζνδήκαηνο Καζόζνλ αθνξά ην Φόξν Δηζνδήκαηνο όπσο αλαθέξακε πην πάλσ, ε Δθθιεζία απαιιάζζεηαη όπσο όια ηα ζξεζθεπηηθά θαη θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα, ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκνπ (Ν.58/1961) θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 8. Σεκεηώλνπκε δε όηη γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009 πιεξώζακε πεξίπνπ 30 εθ. πνπ αθνξνύζαλ θπξίσο Φόξν Κεθαιαηνπρηθώλ Κεξδώλ θαη Φόξν Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο. Σεκεηώλνπκε επίζεο όηη ζην πην πάλσ πνζό δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Δηαηξηθόο Φόξνο ησλ εηαηξεηώλ ηεο Δθθιεζίαο θαη ν Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο πνπ πιήξσζε ε Δθθιεζία. Ωο εθ ηνύηνπ, αληί λα εθθξάδεηαη από όινπο ε επαξέζθεηα ηνπο γηα ην γεγνλόο όηη ε Δθθιεζία πιεξώλεη θόξνπο εθαηνκκπξίσλ νηθεηνζειώο, αληίζεηα Page 5

6 ππάξρνπλ θσλέο πνπ αθνύγνληαη όηη ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ δελ πιεξώλεη θόξνπο. Ο ιαόο καο ην έρεη αληηιεθζεί θαη ην γλσξίδεη όηη ηέηνηεο δειώζεηο θαη ζπλζήκαηα από θάπνηνπο είλαη αβάζηκα θαη αλαιεζή. ΕΡΩΣΗΗ 5 Πηζηεύεηε όηη νη αηρκέο θαη νη θαηεγνξίεο από θπβεξλεηηθνύο αμησκαηνύρνπο αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ην ζέκα ήζειαλ ηειηθά λα πιήμνπλ ην θύξνο ηεο Δθθιεζίαο; ΑΠΑΝΣΗΗ 5 Θέισ λα πηζηεύσ όηη όια έγηλαλ θαη ιέρζεθαλ γηαηί δελ είραλ κπξνζηά ηνπο ηα νξζά ζηνηρεία θαη ηελ νξζή πιεξνθόξεζε. Δελ ζέισ λα πηζηέςσ νηηδήπνηε άιιν. ΕΡΩΣΗΗ 6 Παξόιν πνπ ε Έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο Φξπζηάιιαο Γησξθάηδε γηα ην 2009 δηθαηώλεη θαηά θάπνην ηξόπν ηελ Δθθιεζία, σζηόζν αλαθέξεηαη ζε απηή όηη ππάξρνπλ θάπνηεο νθεηιέο. Φξσζηάεη ηειηθά ε Δθθιεζία ζην θξάηνο ή όρη; ΑΠΑΝΣΗΗ 6 Καζόζνλ αθνξά ην ζεκείν ην νπνίν ε Γεληθή Διέγθηξηα αθήλεη λα λνεζεί όηη ε Δθθιεζία νθείιεη θάπνηνπο θόξνπο ρσξίο λα αλαθέξεη πνζό, εκείο απαληνύκε όηη δηαθσλνύκε θάζεηα θαη δειώλνπκε όηη δελ ρξσζηάκε νύηε έλα ζελη. Όπσο ηεθκεξησκέλα δηθαησζήθακε γηα ηηο πξνεγνύκελεο ζέζεηο καο, ζα δηθαησζνύκε θαη ηώξα. Η εκπεηξία απέδεημε όηη όηαλ ε Δθθιεζία αλαθέξεη θάηη, ην αλαθέξεη κεηά από πξνβιεκαηηζκό θαη κειέηε θαη ηεθκεξησκέλα. ΕΡΩΣΗΗ 7 Τη πξνλνεί ε ζπκθσλία κεηαμύ Δθθιεζίαο θαη Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ην 2005 θαη πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην ζέκα; Γηαηί έγηλε απηή ε ζπκθσλία ; Δίλαη ζύκθσλε ε Δθθιεζία λα ηεζεί ε ζπκθσλία απηή ζε λέα βάζε ή είλαη γηα εζάο αδηαπξαγκάηεπηε; Γηαηί ε Γεληθή Διέγθηξηα ζε πξνεγνύκελεο εθζέζεηο ηεο αλέθεξε γηα εηεξνβαξή ζπκθσλία. ΑΠΑΝΣΗΗ 7 Η ζπκθσλία πεξηιακβάλεη όια ηα ζεκεία θνξνινγίαο. Κάπνηνη δελ κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ ηνπο ιόγνπο ηνπο νπνίνπο νδήγεζαλ ηελ Δθθιεζία ζηελ πξσηνβνπιία λα ζπλάςεη ζπκθσλία κε ην Κξάηνο θαη Page 6

7 ζεσξνύλ ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δθθιεζίαο γηα δηάινγν θαη ζπκθσλία, σο αδπλακία ηεο. Σνλίδνπκε όηη ε Εθθιεζία πξνέβεθε ζε απηήλ ηελ θίλεζε γηα ηνπο πην θάησ ιόγνπο: 1. Από ηελ απόθαζε ηεο λα βνεζήζεη ην θξάηνο, θαη 2. Γηα λα ζηακαηήζνπλ γηα πάληα νπνηαδήπνηε αξλεηηθά ζρόιηα γίλνληαη από νπνηνλδήπνηε ζρεηηθά κε ηε Φνξνιόγεζε ηεο Εθθιεζίαο. Οπζηαζηηθά θαη παξάιιεια κε ηελ απόθαζε ηεο λα πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή θόξνπ, ε Δθθιεζία αλέιαβε θαη ηελ πξσηνβνπιία λα αξρίζεη δηάινγν κε ην Κξάηνο, κε ζθνπό λα ζπλαθζεί θαη κηα ζπκθσλία πξνο ηνύην. Ήηαλ θαη είλαη μεθάζαξν όηη ν κόλνο πνπ εμππεξεηείηαη από απηή ηε ζπκθσλία είλαη ην Κξάηνο, επεηδή ρσξίο ηε ζπκθσλία απηή ε Δθθιεζία νπνηαδήπνηε ζηηγκή, κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ζηακαηήζεη λα πιεξώλεη νηθεηνζειώο θόξνπο. Απηό ην πξάγκα δπζηπρώο δελ ην αληηιακβάλνληαη όζνη ελαληηώλνληαη ζηε ζπκθσλία πνπ έγηλε κεηαμύ Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο ην 2005, ή όζνη ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπκθσλία εηεξνβαξή γηα ην Κξάηνο. Πσο κπνξεί λα είλαη κηα ζπκθσλία εηεξνβαξήο γηα ηελ πιεπξά πνπ ρσξίο ηε ζπκθσλία απηή, δελ έρεη ην δηθαίσκα θαη ηε δπλαηόηεηα λα εηζπξάηηεη θόξνπο από ηελ Δθθιεζία. Με ηε κε πξνώζεζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο, απηόο πνπ δεκηώλεη είλαη ην Κξάηνο γηαηί ράλεη ηελ επθαηξία λα απνθηήζεη δηθαηώκαηα είζπξαμεο θόξνπ από ηελ Δθθιεζία, ηα νπνία ηώξα δελ έρεη. Σε απηό ην ζεκείν ζέινπκε λα ηνλίζνπκε όηη είλαη δύζθνιν λα πηζηέςνπκε όηη ν θ. Μηραιάθεο Σαξξήο, ν νπνίνο είλαη γλσζηό πόζν επηηπρεκέλνο ππνπξγόο θαη ηερλνθξάηεο ήηαλ θαη νη ηερλνθξάηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Τκήκαηνο Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ, ζα ζύλαπηαλ κία ζπκθσλία εηεξνβαξή γηα ην Κξάηνο. Να είζηε βέβαηνη όηη ν θ. Σαξξήο θαη νη ππόινηπνη ζπλεξγάηεο ηνπ, πξνρώξεζαλ ζε απηή ηε ζπκθσλία, εμππεξεηώληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ Κξάηνπο. Φξνλνινγηθά θαη γηα ζθνπνύο ηζηνξίαο, ζαο αλαθέξσ όηη ε Δθθιεζία, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ επεμήγεζα πην πάλσ, δήηεζε επί πξνεδξίαο θ. Γιαύθνπ Κιεξίδε θαη ππνπξγίαο ηνπ θ. Τάθε Κιεξίδε λα αξρίζνπκε δηάινγν κε ζθνπό λα επηηεπρζεί κηα ζπκθσλία. Ο δηάινγνο απηόο ζπλερίζηεθε θαη επί ππνπξγίαο ηνπ θ. Μάξθνπ Κππξηαλνύ, επί ππνπξγίαο ηνπ θ. Μάθε Κεξαπλνύ θαη επί ππνπξγίαο ηνπ θ. Μηραιάθε Σαξξή. Δπί ππνπξγίαο ηνπ θ. Σαξξή, θαηαιήμακε ζε ζπκθσλία κεηαμύ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ. Σπγθεθξηκέλα ζηηο 22/12/2005, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ κε επηζηνιή ηνπ, καο θνηλνπνίεζε ηα ζπκθσλεζέληα κεηαμύ καο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί, δεηώληαο ηε δηθή καο απνδνρή. Σηηο 27/12/2005 απαληήζακε σο Δθθιεζία όηη απνδερόκαζηε ηε ζπκθσλία. Page 7

8 Η ζπκθσλία απηή πξνλννύζε ηελ πην θάησ δηαδηθαζία, ηελ νπνία αλέιαβε λα θάλεη ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ: Να ηύρεη ειέγρνπ από ηε Ννκηθή Υπεξεζία, λα ππνβιεζεί ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην πξνο έγθξηζε θαη λα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε ζεκάησλ πνπ πηζαλόλ λα ρξεηάδνληαη λνκνζεηηθή ξύζκηζε. Όπσο καο ιέρζεθε πξνθνξηθώο παιαηόηεξα, ηέζεθε ελώπηνλ ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Κξάηνπο. Γπζηπρώο όκσο κέρξη ζήκεξα, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ δελ πξνώζεζε ηε ζπκθσλία ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην πξνο έγθξηζε. Η Κπβέξλεζε ηώξα, όπσο είλαη γλσζηό, αξλήζεθε λα απνδερηεί ηε ζπκθσλία απηή. Σε ζπλαληήζεηο πνπ είρε ν Μαθαξηώηαηνο Αξρηεπίζθνπνο Κύπξνπ θαη εθπξόζσπνη ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ κε ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, δεηήζεθε από πιεπξάο Δθθιεζίαο όπσο πξνσζεζεί ε ζπκθσλία απηή σο έρεη. Αληηζέησο, ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ δήηεζε όπσο αιιάμνπλ θάπνηνη όξνη ηεο ζπκθσλίαο, θάηη πνπ δελ έγηλε απνδεθηό από ηελ εθθιεζηαζηηθή πιεπξά. Δκείο ζεσξνύκε όηη νη εθάζηνηε Κπβεξλήζεηο κε ηηο ζπκθσλίεο ηνπο, δεζκεύνπλ ην Κξάηνο δηαρξνληθά. Οθείινπκε λα αλαθέξνπκε όηη κεηά ηα λέα δεδνκέλα όπσο πξνέθπςαλ κεηά ηελ έθζεζε καο, πήξακε πξόζθιεζε από ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ γηα λα ζπλαληεζνύκε. Η πξώηε ζπλάληεζε έγηλε ζηηο 24 Σεπηεκβξίνπ 2010, κεηαμύ ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Φαξίιανπ Σηαπξάθε θαη εκέλα, γηα ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ. Υπήξμε κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλάληεζε όπνπ κεηαμύ άιισλ ηνπ αλέιπζα κε ιεπηνκέξεηα ηε ζπκθσλία ηνπ 2005 θαη πόζν θαιή θαη ζπκθέξνπζα είλαη γηα ην Κξάηνο. Σπκθσλήζεθε λέα ζπλάληεζε ζηηο 7 Οθησβξίνπ Σηηο 6 Οθησβξίνπ 2010, ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ αθύξσζε ηε ζπλάληεζε, κε ηε δηθαηνινγία όηη ε θπβεξλεηηθή πιεπξά δελ είλαη αθόκε έηνηκε γηα ηε δεύηεξε ζπλάληεζε θαη καο δόζεθε σο πηζαλόηεξε πεξίνδνο ζπλάληεζεο ζην ηέινο Οθησβξίνπ Γπζηπρώο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπκε πάξεη νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε από ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαη αλακέλνπκε. Πάλησο εκείο ζεσξνύκε όηη, κεηά θαη ηα λέα δεδνκέλα, ην πην ζνθό από πιεπξάο Κπβέξλεζεο είλαη λα απνδερζεί ηε ζπκθσλία θαη λα θιείζεη όιν απηό ην δήηεκα. ΕΡΩΣΗΗ 8 Τειηθά θ. Φαξηιάνπ πνηνο πιεξώλεη ηνπ ηεξείο; Κάπνηνη ιέλε όηη ηνπο πιεξώλεη ην Κξάηνο. Τη είλαη απηή ε ζπκθσλία γηα ηνπο ηεξείο θαη γηαηί αλαθεξόηαλ ε ζπκθσλία κέρξη πέξζη ζηελ έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο. ΑΠΑΝΣΗΗ 8 Η Κπβεξλεηηθή ρνξεγία κέξνπο ηνπ κηζζνύ ησλ ηεξέσλ ηεο ππαίζξνπ πξνθύπηεη από ηε ζπκθσλία κεηαμύ ηεο Εθθιεζίαο θαη ηνπ Κξάηνπο θαη Page 8

9 ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ ππ αξ. 82/71 εκεξνκελίαο 11/02/1971. Η απόθαζε ηνπ ππνπξγηθνύ αλαθέξεη : 1.Δγθξίλε ηελ επηρνξήγεζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππεξεηνύλησλ εηο ηελ ύπαηζξν ηεξέσλ δηα πνζνύ αλεξρνκέλνπ εηο ην ήκηζπ ησλ εθάζηνηε απνιαβώλ ησλ πξσηνδηνξηδνκέλσλ δεκνδηδαζθάισλ. Δηο αληηπαξνρήλ ε Ιεξά Αξρηεπηζθνπή ζα παξαρσξήζεη εηο ηελ Κπβέξλεζε ηελ αγξνηηθή θηεκνζύλε ηεο αλεξρνκέλε εηο πεξίπνπ ζηξέκκαηα. 2. Δπηηξνπή, απαξηηδνκέλε εθ ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Παηδείαο, Δζσηεξηθώλ, Γεσξγίαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη Σπγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, κειεηήζεη ηξόπνπο αμηνπνηήζεσο ηεο σο άλσ θηεκνζύλεο, πξνο ηνλ ζθνπόλ δηαζέζεσο ησλ εμ απηήο πξνζόδσλ δηα θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμηλ ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, θαη ππνβάιε έθζεζηλ εηο ην Σπκβνύιηνλ. 3. Δμνπζηνδνηήζε ηνλ Υπνπξγόλ Οηθνλνκηθώλ λα ηξνπνπνηήζε θαηαιιήισο ηνλ ήδε θαηαηεζέληα εηο ηελ Βνπιήλ ησλ Αληηπξνζώπσλ Ταθηηθόλ Πξνϋπνινγηζκόλ δηά ην έηνο 1971 πξνο θάιπςηλ ηεο απαηηεζεζνκέλεο δαπάλεο ππνινγηδνκέλεο εηο θαη 4. Παξαθιεζή ν Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο λα εηνηκάζε Ννκνζρέδηνλ πξνλννύλ δηά ηελ εθαξκνγήλ ηεο Απνθάζεσο εηο ηελ ππνπαξάγξαθνλ (1) αλσηέξσ ην νπνίνλ δένλ όπσο ππνβιεζή εηο ην Σπκβνύιηνλ πξνο έγθξηζηλ. Οπζηαζηηθά ην Κξάηνο πιεξώλεη έλα κέξνο ηνπ κηζζνύ ησλ ηεξέσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ύπαηζξν κόλν, ην νπνίν ζήκεξα αλέξρεηαη ζε κεληαίσο, πνζό ην νπνίν είλαη πεξίπνπ ην 35% 40% ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ κηζζνύ ησλ Ιεξέσλ ηεο ππαίζξνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, ην Κξάηνο απιώο πιεξώλεη έλα πνζνζηό ηνπ κηζζνύ ησλ Ιεξέσλ πνπ βξίζθνληαη κόλν ζηελ ύπαηζξν. Σπγθεθξηκέλα θαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία καο, ην Κξάηνο πιήξσζε πεξίπνπ 5 εθ. ην Η Δθθιεζία πιήξσζε αληίζηνηρα 11.4 εθ. γηα ηε κηζζνδνζία όισλ ησλ Ιεξέσλ ην Ωο αληίηηκν ε Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Κύπξνπ, αληαπνθξηλόκελε πιήξσο ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο θαη ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλόεζε κε ην Κξάηνο, θαηαρώξεζε ζην Κηεκαηνιόγην εηο πίζηε ηνπ Κξάηνπο, αξηζκό ζηξεκκάησλ, πεξίπνπ, όπσο πξνλνεί θαη ε ζπκθσλία. Τα ζηξέκκαηα απηά είλαη ραξαθηεξηζκέλα ζην Κηεκαηνιόγην όηη αλήθνπλ ζην Κξάηνο θαη όηη δόζεθαλ ην 1971 από ηελ Δθθιεζία ζην Κξάηνο, δπλάκεη ηεο ζπκθσλίαο πνπ έγηλε ην 1971 κεηαμύ Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο. Όια ηα ζηξέκκαηα απηά από ηελ εκέξα ηεο ζπκθσλίαο, ην Κξάηνο ηα δηαρεηξίδεηαη όπσο απηό ζέιεη θαη ε Δθθιεζία δελ πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε δηαρείξηζε ηνπο. Page 9

10 Αληηιακβάλεζηε όηη ε ζπκθσλία απηή έγηλε αξρέο ηνπ Μεγάιν κέξνο απηώλ ησλ ζηξεκκάησλ ηα νπνία δόζεθαλ ζην Κξάηνο ην 1971 (73% πεξίπνπ), ζήκεξα βξίζθνληαη θάησ από ηελ ηνπξθηθή θαηνρή. Γελ είλαη εμ ππαηηηόηεηαο ηεο Δθθιεζίαο πνπ κεγάιν κέξνο ησλ ζηξεκκάησλ απηώλ βξίζθνληαη θάησ από ηνπξθηθή θαηνρή. Όηαλ έγηλε ε ζπκθσλία δελ ππήξρε θαηνρή θαη ε γε απηή ήηαλ ειεύζεξε. Τν ππόινηπν κέξνο, δειαδή ην 27% πεξίπνπ ηεο γεο, βξίζθνληαη ζηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο. Σεκεηώλνπκε όηη ζύκθσλα κε πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε πνπ πξνέβεθε ε Δθθιεζία γηα ηελ αμία ησλ ζηξεκκάησλ ζηελ ειεύζεξε Κύπξν, απηή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθ. πεξίπνπ. Οπζηαζηηθά πνηέ δελ ακθηζβεηήζεθε ε νπζία θαη ε ύπαξμε ηεο ζπκθσλίαο από ηηο δύν πιεπξέο, εθηόο από ηα ηειεπηαία ρξόληα. Η Σπκθσλία ηεο Δθθιεζίαο κε ην Κξάηνο έγηλε ην Γηα δεθαεηίεο νπδείο ακθηζβήηεζε ηε Σπκθσλία σο Σπκθσλία θαη ηελ νπζία ηεο θαη νπδέπνηε ππήξμε νπνηαδήπνηε δεκόζηα ζπδήηεζε ή αηρκέο ελαληίνλ ηεο Δθθιεζίαο από Κπβεξλεηηθήο ή άιιεο πιεπξάο επί ηνπ ζέκαηνο απηνύ. Μηθξνπξνβιήκαηα ππήξμαλ. Σηηο αξρέο ηνπ ρξόλνπ αθνύζηεθαλ θάπνηα ζρόιηα από θπβεξλεηηθήο πιεπξάο γηα ηε Σπκθσλία απηή. Μεηά ηηο δειώζεηο απηέο, ε θνηλή γλώκε κπνξνύζε λα δηακνξθώζεη ηελ άπνςε όηη ην Κξάηνο πιεξώλεη ηνπο κηζζνύο ησλ απιώλ Ιεξέσλ βάζεη κηαο ζπκθσλίαο ρσξίο ε Δθθιεζία λα ηεξεί ηε Σπκθσλία. Ωο απνηέιεζκα ν Μαθαξηώηαηνο αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζε δειώζεηο δίδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηε Σπκθσλία. Τν ηειηθό απνηέιεζκα ήηαλ θαη πάιη ε Δθθιεζία λα βξεζεί ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ θπβεξλεηηθή πιεπξά, θάηη πνπ ε ίδηα δελ επηζπκεί. Σεκεηώλνπκε ζε απηό ην ζεκείν όηη καο μέληζε ε αλαθνξά από θπβεξλεηηθήο πιεπξάο γηα ην ζέκα απηό πνπ αθνξνύζε ζπκθσλία δεθαεηηώλ, ε νπνία ιεηηνπξγνύζε ζε κηα θαιή βάζε θαη δηεξσηεζήθακε γηαηί αλαθέξζεθαλ ζε απηό ην ζέκα. Δπίζεο δηεξσηεζήθακε θαηά πόζν ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη άιινη θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο δελ είραλ πιήξε θαη νξζή ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο. Γη απηό ην ιόγν, κέζα ζηελ έθζεζε κνπ ηνλ Ινύλην έδσζα πιήξε ζηνηρεία γηα ηε ζπκθσλία απηή. Από εθείλε ηελ εκέξα, θαλείο δελ πξνέβεθε ζε νπνηαδήπνηε δήισζε από θπβεξλεηηθήο πιεπξάο, θαη καο εμέπιεμε επράξηζηα ην γεγνλόο όηη παξόιν όηη ςάμακε πνιύ θαιά ηελ έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο, δελ βξήθακε νπνηνδήπνηε ζρόιην γη απηό ην ζέκα. Σεκεηώλνπκε όηη ην ζέκα απηό ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ην θαηέγξαθε αλειιηπώο ε Γεληθή Διέγθηξηα ζηελ έθζεζε ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ ζεσξνύκε όηη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπλ πείζεη νη ζέζεηο καο θαη ε ηεθκεξίσζε πνπ δώζακε ζε όινπο. ΕΡΩΣΗΗ 9 Έρεη ε Δθθιεζία επεξεαζηεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε; Page 10

11 ΑΠΑΝΣΗΗ 9 Η Δθθιεζία γηα λα κπνξέζεη λα εθπιεξώζεη ηα ζξεζθεπηηθά, ηα εζληθά, ηα θηιαλζξσπηθά, ηα πνιηηηζηηθά θαη ηα θνηλσληθά ηεο θαζήθνληα, αιιά θαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη δηνηθεηηθά, ρξεηάδεηαη λα έρεη εηζνδήκαηα. Γηα λα κπνξέζεη λα έρεη απηά ηα εηζνδήκαηα, είρε πξνβεί ζε δηάθνξεο επελδύζεηο όπσο ε αλέγεξζε θαη ε ελνηθίαζε μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ, ή ε αγνξά κεηνρώλ, θπξίσο ζε ηξάπεδεο. Όπσο όινη γλσξίδεηε, ε νηθνλνκία καο πεξλά ύθεζε, σο εθ ηνύηνπ θαη ηα εηζνδήκαηα απηά πεξηνξίζηεθαλ ράλνληαο πεξηζζόηεξν από ην 60%. Ωο εθ ηνύηνπ ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα ε Δθθιεζία πξνβαίλεη ζε δαλεηζκνύο αιιά θαη ηαπηόρξνλα πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ησλ εμόδσλ θαη αλεύξεζεο λέσλ εηζνδεκαηηθώλ πόξσλ. Παξάιιεια θαη κηιώληαο γεληθά γηα ηελ νηθνλνκία ζεσξνύκε όηη ην Κξάηνο ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, κε κέηξα πνπ ζα δίλνπλ θίλεηξα ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα γηα αλάπηπμε. Page 11

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο,πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα