Κύξηε Φαξηιάνπ πσο μεθίλεζε ε ηζηνξία γηα ηελ θνξνιόγεζε ηεο Δθθιεζίαο;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύξηε Φαξηιάνπ πσο μεθίλεζε ε ηζηνξία γηα ηελ θνξνιόγεζε ηεο Δθθιεζίαο;"

Transcript

1 Εξσηήζεηο πξνο Δηεπζπληή Ειεγθηηθνύ Σκήκαηνο ηεο Εθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ θ. Ισάλλε Υαξηιάνπ γηα ζπλέληεπμε ζηελ εθεκεξίδα «Η ΜΑΥΗ» ηελ Κπξηαθή 19 Δεθεκβξίνπ ΕΡΩΣΗΗ 1 Κύξηε Φαξηιάνπ πσο μεθίλεζε ε ηζηνξία γηα ηελ θνξνιόγεζε ηεο Δθθιεζίαο; ΑΠΑΝΣΗΗ 1 Σπλήζσο ηα ηειεπηαία ρξόληα νη αξλεηηθέο δεκόζηεο ηνπνζεηήζεηο από θάπνηνπο γηα ηα θνξνινγηθά ηεο Δθθιεζίαο, πξνέθππηαλ όηαλ δηδόηαλ ζηε δεκνζηόηεηα ε έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο. Η Γεληθή Διέγθηξηα κέρξη ηελ έθζεζε ηεο γηα ην 2008, ε νπνία δόζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζηελ δεκνζηόηεηα, αλαθεξόηαλ ζε έλα κεγάιν πνζό, δήζελ νθεηιώλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ πξνο ην Κξάηνο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ν έληππνο θαη ειεθηξνληθόο ηύπνο κε πξσηνζέιηδνπο ηίηινπο θαη πξώηεο εηδήζεηο ζηα ηειενπηηθά δειηία εηδήζεσλ, αλέθεξαλ εκθαληηθά ηηο ππνδείμεηο ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο γηα ην ηεξάζηην πνζό ην νπνίν ε Δθθιεζία δήζελ όθεηιε ζην Κξάηνο. Τν όιν ζθεληθό ζπκπιεξσλόηαλ κε δειώζεηο δεκόζησλ πξνζώπσλ πνιηηηθώλ θαη κε. Οη δε θξηηέο θαη θαηαθξηηέο ηεο Δθθιεζίαο, πάληνηε ρξεζηκνπνηνύζαλ σο όπιν ηνπο ηα ζηνηρεία θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο, όπσο αλαθέξνληαλ ζηελ έθζεζε ηεο. Τα ηειεπηαία δύν ρξόληα δε, ππήξμαλ εληνλόηαηεο δεκόζηεο αληηπαξαζέζεηο γηα ην ζέκα ηεο θνξνιόγεζεο, αιιά θαη εηδηθόηεξα γηα ην δήζελ νθεηιόκελν πνζό ηεο Δθθιεζίαο, κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ελόο ηνπιάρηζηνλ πνιηηηθνύ θόκκαηνο από ηε κία πιεπξά θαη ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ από ηελ άιιε πιεπξά. Δπαλεηιεκκέλα ν Αξρηεπίζθνπνο θαη εγώ πξνζσπηθά, εκθαληηθά αλαθέξλακε όηη θαηά ηελ άπνςε καο ηα πνζά ηα νπνία αλαθέξνληαη (πνπ γηα ην 2008 αλέξρνληαλ ζε 169 εθ. πεξίπνπ), ήηαλ θαληαζηηθά, αηεθκεξίσηα, θαη αζηήξηρηα. Δπηπρώο ζηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο γίλεηαη θαηά ηελ άπνςε καο παξαδνρή, όηη ηα πνζά απηά ήηαλ αζηήξηθηα θαη αηεθκεξίσηα θαη σο εθ ηνύηνπ δηθαηώλεηαη ε Δθθιεζία. ΕΡΩΣΗΗ 2 Πσο πξνέθπςε απηή ε κεηαζηξνθή θαη ε δηθαίσζε ηειηθά ηεο Εθθιεζίαο? ΑΠΑΝΣΗΗ 2 Page 1

2 Η Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Βνπιήο ζηηο 11 Μαΐνπ, 2010 θάιεζε ηελ Δθθιεζία, ηελ Γεληθή Διέγθηξηα θαη όινπο ηνπο αξκόδηνπο θπβεξλεηηθνύο θνξείο, λα ζπδεηήζνπλ ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξεη ε Γεληθή Διέγθηξηα ζηελ έθζεζε ηεο γηα ην Ο Μαθαξηώηαηνο επέιεμε θαη απνθάζηζε λα παξεπξεζεί ν ίδηνο ζηελ ζπλεδξία θαη λα εμεγήζεη μαλά όηη δελ πθίζηαληαη ηέηνηεο νθεηιέο από ηελ Δθθιεζία θαη όηη όια ηα νπνία αλαθέξνληαη είλαη αβάζηκα θαη αζηήξηθηα. Δλ ζπλερεία ηεο ζπλεδξίαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Βνπιήο, ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ απνθάζηζε λα ζέζεη μαλά γξαπηώο ηηο ζέζεηο ηεο θαη λα ηηο απνζηείιεη ζηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο, ζηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, ζηνλ Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ ηεο Βνπιήο, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Βνπιήο, ζηελ Γεληθή Διέγθηξηα, ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο αιιά θαη ζε πνιινύο άιινπο πνπ ζεώξεζε νξζό. Σηηο 23 Ινπλίνπ 2010 εηνίκαζα ζρεηηθή έθζεζε κέζσ ηεο νπνίαο, παξέζεηα ηηο ζέζεηο καο επί ησλ δύν ζεκάησλ γηα ηα νπνία πνιιέο θνξέο ε Δθθιεζία θαηεγνξήζεθε θαη δηαζύξζεθε αδίθσο. Τν πξώην ζέκα αθνξνύζε ην θνξνινγηθό θαη ηηο ιεγόκελεο δήζελ νθεηιέο ηεο Δθθιεζίαο εθαηνκκπξίσλ επξώ θαη ην δεύηεξν ζέκα αθνξνύζε ην κηθξό επίδνκα πνπ δίδεηαη από ην Κξάηνο ζε νξηζκέλνπο ηεξείο ηεο Υπαίζξνπ, έλαληη ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ γεο πνπ παξαρσξήζεθαλ από ηελ Δθθιεζία ζην Κξάηνο, κε βάζε ηελ ζπκθσλία Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο ηνπ 1971 επί Πξνεδξίαο ηνπ αεηκλήζηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ. Σεκεηώλνπκε όηη θαη ηα δύν ζέκαηα ηίζνληαλ πάληνηε ζηηο εθζέζεηο ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο. Σηελ έθζεζε κνπ απηή, παξαζέηακε ζηνηρεηνζεηεκέλα θαη ηεθκεξησκέλα θαη απνδεηθλύακε πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, όηη δελ νθείιεη ε Δθθιεζία ζην Κξάηνο νπνηεζδήπνηε θνξνινγηθέο νθεηιέο από ηε κία θαη από ηελ άιιε απεδείθλπε όηη ε Δθθιεζία ηεξεί κε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα ηελ ζπκθσλία ηνπ 1971 κεηαμύ Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο γηα ηνπο ηεξείο ηεο Υπαίζξνπ. Σηελ έθζεζε απηή, θαινύζακε επίζεο όινπο ηνπο αξκνδίνπο θνξείο ηνπ Κξάηνπο, λα εμεηάζνπλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ νξζόηεηα ηνπο κε ζθνπό λα δηαθαλεί ε πξαγκαηηθή εηθόλα θαη λα ζηακαηήζεη ν άδηθνο δηαζπξκόο ηεο Δθθιεζίαο αιιά θαη ε ζπλερήο αληηπαξάζεζε Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο. Σπγθεθξηκέλα γηα ηηο δήζελ νθεηιέο παξαζέζακε ηα εμήο παξαδείγκαηα θαη αθήλακε λα απνθαζίζνπλ νη απνδέθηεο ηεο έθζεζεο θαηά πόζν έρεη δίθαην ε Δθθιεζία λα αλαθέξεη όηη ηα πνζά είλαη θαληαζηηθά, αηεθκεξίσηα θαη αζηήξηρηα. 1. Ιεξόο Ναόο Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηνπο Καπέδεο Ο κηθξόο απηόο Ναόο ζην ρσξηό Καπέδεο, ηνπ νπνίνπ πηζαλό ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο , είλαη ρξεσκέλνο κε ηνπιάρηζηνλ, 18 εθ. πεξίπνπ θόξν αθίλεηεο Page 2

3 ηδηνθηεζίαο. Γηα λα έρεη απηόλ ην θόξν θάπνηνο, πξέπεη λα έρεη πεξηνπζία δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ κε αμίεο ηνπ Ιεξόο Ναόο Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην Φαξκαθά Ο Ναόο απηόο ζην ρσξηό Κακπί ηνπ Φαξκαθά, ηνπ νπνίνπ πηζαλό ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία πάιη λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο , είλαη ρξεσκέλνο κε 16 εθ. πεξίπνπ θόξν αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. Γηα λα έρεη απηόλ ην θόξν θάπνηνο πξέπεη λα έρεη θαη πάιη πεξηνπζία δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ κε αμίεο ηνπ Ιεξόο Ναόο Αγίνπ Αλδξνλίθνπ ζην Σζέξη Ο Ναόο απηόο ζηελ θνηλόηεηα Τζεξίνπ είλαη ρξεσκέλνο θαη πάιη κε 16 εθ. πεξίπνπ θόξν αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. Γηα λα έρεη απηόλ ην θόξν θάπνηνο πξέπεη λα έρεη θαη πάιη πεξηνπζία δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ κε αμίεο ηνπ Ιεξά Μνλή Μαραηξά Η Ιεξά Μνλή Μαραηξά ηεο νπνίαο σο επί ην πιείζηνλ ε πεξηνπζία ηεο απνηειείηαη από αλαμηνπνίεηεο πεξηνρέο θαη δάζε, πνπ δελ έρνπλ νπζηαζηηθή αμία, είλαη ρξεσκέλε κε άιια 15 εθ. πεξίπνπ θόξν αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. Γηα λα έρεη απηόλ ην θόξν θάπνηνο πξέπεη λα έρεη θαη πάιη πεξηνπζία δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ κε αμίεο ηνπ Φαίλεηαη όηη κειεηώληαο ηελ έθζεζε καο, ε Διεγθηηθή Υπεξεζία ηνπ Κξάηνπο έιαβε πνιύ ζνβαξά ππόςε ηηο ζέζεηο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηα παξαδείγκαηα καο θαη θαίλεηαη όηη πξνέβεθε ζε απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο εμαθξίβσζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ηνπο δώζακε. Δπίζεο απνδεδεηγκέλα πιένλ επαιεζεύζεθαλ νη ζέζεηο ηεο Δθθιεζίαο πνπ αδίθσο έρεη δηαζπξζεί θαη έρεη θαηεγνξεζεί επαλεηιεκκέλα. ΕΡΩΣΗΗ 3 Δθόζνλ δηαθσλνύζαηε γηαηί δελ ππνβάιιαηε έλζηαζε επί ησλ θνξνινγηώλ ζαο όπσο θάλεη όινο ν θόζκνο όηαλ ζεσξεί ηελ θνξνινγία ηνπ άδηθε. ΑΠΑΝΣΗΗ 3 Πνιιέο θνξέο αθνύζακε απηή ηελ εξώηεζε ε νπνία είλαη πνιύ ινγηθή. Κάπνηνο εύθνια κπνξεί λα ππνζέζεη όηη ε Δθθιεζία δελ αληέδξαζε νξζά θαη λνκόηππα όπσο κπνξεί λα θάλεη νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαθαλεί όηη αδηθείηαη ή ιαλζαζκέλα θνξνινγείηαη. Θέινπκε λα ηνλίζνπκε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, όηη ε Δθθιεζία δελ πξνέβεθε ζε νπνηαδήπνηε ζηεξεόηππε έλζηαζε πξνο ην Τκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ, γηαηί απιά νπδέπνηε πήξε από ην ηκήκα νπνηαδήπνηε θνξνινγία πνπ αθνξνύζε ηα δηαθηινληθνύκελα πνζά. Ωο εθ Page 3

4 ηνύηνπ δηεξσηόκαζηε πεξί πνηνπ ζέκαηνο θαη πνίαο θνξνινγίαο ζα ππέβαιιε έλζηαζε ε Δθθιεζία. Τν αξκόδην ηκήκα ζηελ Κύπξν λα επηβάιιεη θνξνινγίεο είλαη ην Τκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ. Αληηζέησο ππνγξακκίδνπκε όηη ηα πνζά πνπ δήζελ όθεηιε ε Δθθιεζία, δεκνζηνπνηνύληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ ζηηο εθάζηνηε εθζέζεηο ηεο Διεγθηηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Κξάηνπο. Σην ζεκείν απηό ζέινπκε λα αλαθέξνπκε όηη σο Δθθιεζία δηεξσηόκαζηε πάληα πσο κπνξεί λα γξάθνληαη απηέο νη θνξνινγίεο ζηηο εθζέζεηο ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο, εθόζνλ νπδέπνηε καο θνηλνπνηήζεθαλ ηέηνηεο θνξνινγίεο από ην Τκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ. ΕΡΩΣΗΗ 4 Δπίζεο θ. Φαξηιάνπ αθνύνληαη θσλέο όηη ε Δθθιεζία δελ πιεξώλεη θνξνινγίεο θαη ν Μαθαξηώηαηνο θη εζείο αλαθέξεηε όηη πιεξώλεηε θνξνινγίεο νηθηνζειώο. Τειηθά πιεξώλεηε θαη ηη; ΕΡΩΣΗΗ 4 Σαο επραξηζηώ πνπ κνπ αλαθέξεηε απηήλ ηελ εξώηεζε. Μνπ δίλεηε ηελ επθαηξία λα ηνλίζσ μαλά όηη παξόιν πνπ ην Σύληαγκα αιιά θαη άιιεο Ννκνζεζίεο, πξνζηαηεύνπλ ηελ Δθθιεζία θαη ηελ απαιιάζζνπλ από θνξνινγίεο, ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ νηθηνζειώο θαη κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, πιεξώλεη θνξνινγίεο. Οη δεκόζηεο ηνπνζεηήζεηο πνπ γίλνληαη από θαηξνύ εηο θαηξόλ, όηη ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ δελ πιεξώλεη θόξνπο, είλαη αλαιεζείο θαη αλππόζηαηεο. Σπγθεθξηκέλα, ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ πιεξώλεη ηνπο αθόινπζνπο θόξνπο: Φόξνο Κεθαιαηνπρηθώλ Κεξδώλ Σύκθσλα κε ηνλ πεξί Φνξνινγίαο Κεθαιαηνπρηθώλ Κεξδώλ Νόκν, νπνηνδήπνηε θέξδνο πξνθύπηεη από ηε δηάζεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή δηάζεζε κεηνρώλ εηαηξείαο, ε νπνία είλαη θάηνρνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ππόθεηηαη ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 20%. Η Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ πιεξώλεη νπνηνδήπνηε θόξν πξνθύπηεη επί ηνπ θέξδνπο από ηε δηάζεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο. Φόξνο Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο Η Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ πιεξώλεη θόξν αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο γηα νπνηαδήπνηε ηεκάρηα εθπνηεί. Η Δθθιεζία πξνβαίλεη ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία πξνο ην παξώλ επεηδή δηεθδηθεί θαη δεηά όπσο ε Κπβέξλεζε ηεξήζεη ηα ζπκθσλεζέληα κε ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηνλ θόξν απηό. Δηαηξηθόο θόξνο Ο θόξνο απηόο επηβάιιεηαη επί ησλ θεξδώλ ησλ εηαηξεηώλ. Σεκεηώλνπκε όηη νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δθθιεζίαο σο Page 4

5 επί ην πιείζηνλ, βξίζθνληαη θάησ από εηαηξείεο. Οη εηαηξείεο απηέο πιεξώλνπλ εηαηξηθό θόξν, όπσο όιεο νη εηαηξείεο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Έθηαθηε Δηζθνξά γηα ηελ Άκπλα Οη πξόλνηεο ηνπ πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νόκνπ, εθαξκόδνληαη θαη γηα όια ηα Δθθιεζηαζηηθά Ιδξύκαηα. Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε Δθθιεζία είλαη θαηαλαισηήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ, θαηαβάιιεη ΦΠΑ. Γειώλνπκε εκθαληηθά όηη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο αλέγεξζεο θαη ζπληήξεζεο Ναώλ θαη Ιεξώλ Μνλώλ θαη γεληθά ηεο αλέγεξζεο θαη ζπληήξεζεο νπνησλδήπνηε νηθνδνκώλ πνπ αλήθνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ Δθθιεζία, γηα ηελ επηηέιεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη θηιαλζξσπηθήο απνζηνιήο ηεο, πιεξώλνπκε ΦΠΑ. Τέιε Φαξηνζήκσλ Η Δθθιεζία θαηαβάιιεη θαλνληθά ηα ηέιε ραξηνζήκσλ, όπσο ππνβάιινπλ νη πεξί Φαξηνζήκσλ Νόκνη. Γεκνηηθά, θνηλνηηθά, απνρεηεπηηθά ηέιε Η Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ πιεξώλεη νπνηαδήπνηε δεκνηηθά, θνηλνηηθά ή απνρεηεπηηθά ηέιε πξνθύπηνπλ. Τέιε Μεηαβίβαζεο Αθηλήησλ Η Δθθιεζία πιεξώλεη ζην Κηεκαηνιόγην νπνηαδήπνηε ηέιε κεηαβίβαζεο πξνθύπηνπλ, γηα νπνηεζδήπνηε αγνξέο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη. Φξεκαηηζηεξηαθά Τέιε Η Δθθιεζία πιεξώλεη νπνηαδήπνηε ρξεκαηηζηεξηαθά ηέιε πξνθύπηνπλ, ζε πεξίπησζε πώιεζεο ή αγνξάο κεηνρώλ ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ. Φόξνο Δηζνδήκαηνο Καζόζνλ αθνξά ην Φόξν Δηζνδήκαηνο όπσο αλαθέξακε πην πάλσ, ε Δθθιεζία απαιιάζζεηαη όπσο όια ηα ζξεζθεπηηθά θαη θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα, ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκνπ (Ν.58/1961) θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 8. Σεκεηώλνπκε δε όηη γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009 πιεξώζακε πεξίπνπ 30 εθ. πνπ αθνξνύζαλ θπξίσο Φόξν Κεθαιαηνπρηθώλ Κεξδώλ θαη Φόξν Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο. Σεκεηώλνπκε επίζεο όηη ζην πην πάλσ πνζό δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Δηαηξηθόο Φόξνο ησλ εηαηξεηώλ ηεο Δθθιεζίαο θαη ν Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο πνπ πιήξσζε ε Δθθιεζία. Ωο εθ ηνύηνπ, αληί λα εθθξάδεηαη από όινπο ε επαξέζθεηα ηνπο γηα ην γεγνλόο όηη ε Δθθιεζία πιεξώλεη θόξνπο εθαηνκκπξίσλ νηθεηνζειώο, αληίζεηα Page 5

6 ππάξρνπλ θσλέο πνπ αθνύγνληαη όηη ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ δελ πιεξώλεη θόξνπο. Ο ιαόο καο ην έρεη αληηιεθζεί θαη ην γλσξίδεη όηη ηέηνηεο δειώζεηο θαη ζπλζήκαηα από θάπνηνπο είλαη αβάζηκα θαη αλαιεζή. ΕΡΩΣΗΗ 5 Πηζηεύεηε όηη νη αηρκέο θαη νη θαηεγνξίεο από θπβεξλεηηθνύο αμησκαηνύρνπο αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ην ζέκα ήζειαλ ηειηθά λα πιήμνπλ ην θύξνο ηεο Δθθιεζίαο; ΑΠΑΝΣΗΗ 5 Θέισ λα πηζηεύσ όηη όια έγηλαλ θαη ιέρζεθαλ γηαηί δελ είραλ κπξνζηά ηνπο ηα νξζά ζηνηρεία θαη ηελ νξζή πιεξνθόξεζε. Δελ ζέισ λα πηζηέςσ νηηδήπνηε άιιν. ΕΡΩΣΗΗ 6 Παξόιν πνπ ε Έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο Φξπζηάιιαο Γησξθάηδε γηα ην 2009 δηθαηώλεη θαηά θάπνην ηξόπν ηελ Δθθιεζία, σζηόζν αλαθέξεηαη ζε απηή όηη ππάξρνπλ θάπνηεο νθεηιέο. Φξσζηάεη ηειηθά ε Δθθιεζία ζην θξάηνο ή όρη; ΑΠΑΝΣΗΗ 6 Καζόζνλ αθνξά ην ζεκείν ην νπνίν ε Γεληθή Διέγθηξηα αθήλεη λα λνεζεί όηη ε Δθθιεζία νθείιεη θάπνηνπο θόξνπο ρσξίο λα αλαθέξεη πνζό, εκείο απαληνύκε όηη δηαθσλνύκε θάζεηα θαη δειώλνπκε όηη δελ ρξσζηάκε νύηε έλα ζελη. Όπσο ηεθκεξησκέλα δηθαησζήθακε γηα ηηο πξνεγνύκελεο ζέζεηο καο, ζα δηθαησζνύκε θαη ηώξα. Η εκπεηξία απέδεημε όηη όηαλ ε Δθθιεζία αλαθέξεη θάηη, ην αλαθέξεη κεηά από πξνβιεκαηηζκό θαη κειέηε θαη ηεθκεξησκέλα. ΕΡΩΣΗΗ 7 Τη πξνλνεί ε ζπκθσλία κεηαμύ Δθθιεζίαο θαη Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ην 2005 θαη πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην ζέκα; Γηαηί έγηλε απηή ε ζπκθσλία ; Δίλαη ζύκθσλε ε Δθθιεζία λα ηεζεί ε ζπκθσλία απηή ζε λέα βάζε ή είλαη γηα εζάο αδηαπξαγκάηεπηε; Γηαηί ε Γεληθή Διέγθηξηα ζε πξνεγνύκελεο εθζέζεηο ηεο αλέθεξε γηα εηεξνβαξή ζπκθσλία. ΑΠΑΝΣΗΗ 7 Η ζπκθσλία πεξηιακβάλεη όια ηα ζεκεία θνξνινγίαο. Κάπνηνη δελ κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ ηνπο ιόγνπο ηνπο νπνίνπο νδήγεζαλ ηελ Δθθιεζία ζηελ πξσηνβνπιία λα ζπλάςεη ζπκθσλία κε ην Κξάηνο θαη Page 6

7 ζεσξνύλ ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δθθιεζίαο γηα δηάινγν θαη ζπκθσλία, σο αδπλακία ηεο. Σνλίδνπκε όηη ε Εθθιεζία πξνέβεθε ζε απηήλ ηελ θίλεζε γηα ηνπο πην θάησ ιόγνπο: 1. Από ηελ απόθαζε ηεο λα βνεζήζεη ην θξάηνο, θαη 2. Γηα λα ζηακαηήζνπλ γηα πάληα νπνηαδήπνηε αξλεηηθά ζρόιηα γίλνληαη από νπνηνλδήπνηε ζρεηηθά κε ηε Φνξνιόγεζε ηεο Εθθιεζίαο. Οπζηαζηηθά θαη παξάιιεια κε ηελ απόθαζε ηεο λα πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή θόξνπ, ε Δθθιεζία αλέιαβε θαη ηελ πξσηνβνπιία λα αξρίζεη δηάινγν κε ην Κξάηνο, κε ζθνπό λα ζπλαθζεί θαη κηα ζπκθσλία πξνο ηνύην. Ήηαλ θαη είλαη μεθάζαξν όηη ν κόλνο πνπ εμππεξεηείηαη από απηή ηε ζπκθσλία είλαη ην Κξάηνο, επεηδή ρσξίο ηε ζπκθσλία απηή ε Δθθιεζία νπνηαδήπνηε ζηηγκή, κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ζηακαηήζεη λα πιεξώλεη νηθεηνζειώο θόξνπο. Απηό ην πξάγκα δπζηπρώο δελ ην αληηιακβάλνληαη όζνη ελαληηώλνληαη ζηε ζπκθσλία πνπ έγηλε κεηαμύ Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο ην 2005, ή όζνη ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπκθσλία εηεξνβαξή γηα ην Κξάηνο. Πσο κπνξεί λα είλαη κηα ζπκθσλία εηεξνβαξήο γηα ηελ πιεπξά πνπ ρσξίο ηε ζπκθσλία απηή, δελ έρεη ην δηθαίσκα θαη ηε δπλαηόηεηα λα εηζπξάηηεη θόξνπο από ηελ Δθθιεζία. Με ηε κε πξνώζεζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο, απηόο πνπ δεκηώλεη είλαη ην Κξάηνο γηαηί ράλεη ηελ επθαηξία λα απνθηήζεη δηθαηώκαηα είζπξαμεο θόξνπ από ηελ Δθθιεζία, ηα νπνία ηώξα δελ έρεη. Σε απηό ην ζεκείν ζέινπκε λα ηνλίζνπκε όηη είλαη δύζθνιν λα πηζηέςνπκε όηη ν θ. Μηραιάθεο Σαξξήο, ν νπνίνο είλαη γλσζηό πόζν επηηπρεκέλνο ππνπξγόο θαη ηερλνθξάηεο ήηαλ θαη νη ηερλνθξάηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Τκήκαηνο Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ, ζα ζύλαπηαλ κία ζπκθσλία εηεξνβαξή γηα ην Κξάηνο. Να είζηε βέβαηνη όηη ν θ. Σαξξήο θαη νη ππόινηπνη ζπλεξγάηεο ηνπ, πξνρώξεζαλ ζε απηή ηε ζπκθσλία, εμππεξεηώληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ Κξάηνπο. Φξνλνινγηθά θαη γηα ζθνπνύο ηζηνξίαο, ζαο αλαθέξσ όηη ε Δθθιεζία, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ επεμήγεζα πην πάλσ, δήηεζε επί πξνεδξίαο θ. Γιαύθνπ Κιεξίδε θαη ππνπξγίαο ηνπ θ. Τάθε Κιεξίδε λα αξρίζνπκε δηάινγν κε ζθνπό λα επηηεπρζεί κηα ζπκθσλία. Ο δηάινγνο απηόο ζπλερίζηεθε θαη επί ππνπξγίαο ηνπ θ. Μάξθνπ Κππξηαλνύ, επί ππνπξγίαο ηνπ θ. Μάθε Κεξαπλνύ θαη επί ππνπξγίαο ηνπ θ. Μηραιάθε Σαξξή. Δπί ππνπξγίαο ηνπ θ. Σαξξή, θαηαιήμακε ζε ζπκθσλία κεηαμύ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ. Σπγθεθξηκέλα ζηηο 22/12/2005, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ κε επηζηνιή ηνπ, καο θνηλνπνίεζε ηα ζπκθσλεζέληα κεηαμύ καο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί, δεηώληαο ηε δηθή καο απνδνρή. Σηηο 27/12/2005 απαληήζακε σο Δθθιεζία όηη απνδερόκαζηε ηε ζπκθσλία. Page 7

8 Η ζπκθσλία απηή πξνλννύζε ηελ πην θάησ δηαδηθαζία, ηελ νπνία αλέιαβε λα θάλεη ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ: Να ηύρεη ειέγρνπ από ηε Ννκηθή Υπεξεζία, λα ππνβιεζεί ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην πξνο έγθξηζε θαη λα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε ζεκάησλ πνπ πηζαλόλ λα ρξεηάδνληαη λνκνζεηηθή ξύζκηζε. Όπσο καο ιέρζεθε πξνθνξηθώο παιαηόηεξα, ηέζεθε ελώπηνλ ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Κξάηνπο. Γπζηπρώο όκσο κέρξη ζήκεξα, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ δελ πξνώζεζε ηε ζπκθσλία ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην πξνο έγθξηζε. Η Κπβέξλεζε ηώξα, όπσο είλαη γλσζηό, αξλήζεθε λα απνδερηεί ηε ζπκθσλία απηή. Σε ζπλαληήζεηο πνπ είρε ν Μαθαξηώηαηνο Αξρηεπίζθνπνο Κύπξνπ θαη εθπξόζσπνη ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ κε ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, δεηήζεθε από πιεπξάο Δθθιεζίαο όπσο πξνσζεζεί ε ζπκθσλία απηή σο έρεη. Αληηζέησο, ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ δήηεζε όπσο αιιάμνπλ θάπνηνη όξνη ηεο ζπκθσλίαο, θάηη πνπ δελ έγηλε απνδεθηό από ηελ εθθιεζηαζηηθή πιεπξά. Δκείο ζεσξνύκε όηη νη εθάζηνηε Κπβεξλήζεηο κε ηηο ζπκθσλίεο ηνπο, δεζκεύνπλ ην Κξάηνο δηαρξνληθά. Οθείινπκε λα αλαθέξνπκε όηη κεηά ηα λέα δεδνκέλα όπσο πξνέθπςαλ κεηά ηελ έθζεζε καο, πήξακε πξόζθιεζε από ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ γηα λα ζπλαληεζνύκε. Η πξώηε ζπλάληεζε έγηλε ζηηο 24 Σεπηεκβξίνπ 2010, κεηαμύ ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Φαξίιανπ Σηαπξάθε θαη εκέλα, γηα ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ. Υπήξμε κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλάληεζε όπνπ κεηαμύ άιισλ ηνπ αλέιπζα κε ιεπηνκέξεηα ηε ζπκθσλία ηνπ 2005 θαη πόζν θαιή θαη ζπκθέξνπζα είλαη γηα ην Κξάηνο. Σπκθσλήζεθε λέα ζπλάληεζε ζηηο 7 Οθησβξίνπ Σηηο 6 Οθησβξίνπ 2010, ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ αθύξσζε ηε ζπλάληεζε, κε ηε δηθαηνινγία όηη ε θπβεξλεηηθή πιεπξά δελ είλαη αθόκε έηνηκε γηα ηε δεύηεξε ζπλάληεζε θαη καο δόζεθε σο πηζαλόηεξε πεξίνδνο ζπλάληεζεο ζην ηέινο Οθησβξίνπ Γπζηπρώο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπκε πάξεη νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε από ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαη αλακέλνπκε. Πάλησο εκείο ζεσξνύκε όηη, κεηά θαη ηα λέα δεδνκέλα, ην πην ζνθό από πιεπξάο Κπβέξλεζεο είλαη λα απνδερζεί ηε ζπκθσλία θαη λα θιείζεη όιν απηό ην δήηεκα. ΕΡΩΣΗΗ 8 Τειηθά θ. Φαξηιάνπ πνηνο πιεξώλεη ηνπ ηεξείο; Κάπνηνη ιέλε όηη ηνπο πιεξώλεη ην Κξάηνο. Τη είλαη απηή ε ζπκθσλία γηα ηνπο ηεξείο θαη γηαηί αλαθεξόηαλ ε ζπκθσλία κέρξη πέξζη ζηελ έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο. ΑΠΑΝΣΗΗ 8 Η Κπβεξλεηηθή ρνξεγία κέξνπο ηνπ κηζζνύ ησλ ηεξέσλ ηεο ππαίζξνπ πξνθύπηεη από ηε ζπκθσλία κεηαμύ ηεο Εθθιεζίαο θαη ηνπ Κξάηνπο θαη Page 8

9 ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ ππ αξ. 82/71 εκεξνκελίαο 11/02/1971. Η απόθαζε ηνπ ππνπξγηθνύ αλαθέξεη : 1.Δγθξίλε ηελ επηρνξήγεζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππεξεηνύλησλ εηο ηελ ύπαηζξν ηεξέσλ δηα πνζνύ αλεξρνκέλνπ εηο ην ήκηζπ ησλ εθάζηνηε απνιαβώλ ησλ πξσηνδηνξηδνκέλσλ δεκνδηδαζθάισλ. Δηο αληηπαξνρήλ ε Ιεξά Αξρηεπηζθνπή ζα παξαρσξήζεη εηο ηελ Κπβέξλεζε ηελ αγξνηηθή θηεκνζύλε ηεο αλεξρνκέλε εηο πεξίπνπ ζηξέκκαηα. 2. Δπηηξνπή, απαξηηδνκέλε εθ ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Παηδείαο, Δζσηεξηθώλ, Γεσξγίαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη Σπγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, κειεηήζεη ηξόπνπο αμηνπνηήζεσο ηεο σο άλσ θηεκνζύλεο, πξνο ηνλ ζθνπόλ δηαζέζεσο ησλ εμ απηήο πξνζόδσλ δηα θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμηλ ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, θαη ππνβάιε έθζεζηλ εηο ην Σπκβνύιηνλ. 3. Δμνπζηνδνηήζε ηνλ Υπνπξγόλ Οηθνλνκηθώλ λα ηξνπνπνηήζε θαηαιιήισο ηνλ ήδε θαηαηεζέληα εηο ηελ Βνπιήλ ησλ Αληηπξνζώπσλ Ταθηηθόλ Πξνϋπνινγηζκόλ δηά ην έηνο 1971 πξνο θάιπςηλ ηεο απαηηεζεζνκέλεο δαπάλεο ππνινγηδνκέλεο εηο θαη 4. Παξαθιεζή ν Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο λα εηνηκάζε Ννκνζρέδηνλ πξνλννύλ δηά ηελ εθαξκνγήλ ηεο Απνθάζεσο εηο ηελ ππνπαξάγξαθνλ (1) αλσηέξσ ην νπνίνλ δένλ όπσο ππνβιεζή εηο ην Σπκβνύιηνλ πξνο έγθξηζηλ. Οπζηαζηηθά ην Κξάηνο πιεξώλεη έλα κέξνο ηνπ κηζζνύ ησλ ηεξέσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ύπαηζξν κόλν, ην νπνίν ζήκεξα αλέξρεηαη ζε κεληαίσο, πνζό ην νπνίν είλαη πεξίπνπ ην 35% 40% ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ κηζζνύ ησλ Ιεξέσλ ηεο ππαίζξνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, ην Κξάηνο απιώο πιεξώλεη έλα πνζνζηό ηνπ κηζζνύ ησλ Ιεξέσλ πνπ βξίζθνληαη κόλν ζηελ ύπαηζξν. Σπγθεθξηκέλα θαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία καο, ην Κξάηνο πιήξσζε πεξίπνπ 5 εθ. ην Η Δθθιεζία πιήξσζε αληίζηνηρα 11.4 εθ. γηα ηε κηζζνδνζία όισλ ησλ Ιεξέσλ ην Ωο αληίηηκν ε Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Κύπξνπ, αληαπνθξηλόκελε πιήξσο ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο θαη ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλόεζε κε ην Κξάηνο, θαηαρώξεζε ζην Κηεκαηνιόγην εηο πίζηε ηνπ Κξάηνπο, αξηζκό ζηξεκκάησλ, πεξίπνπ, όπσο πξνλνεί θαη ε ζπκθσλία. Τα ζηξέκκαηα απηά είλαη ραξαθηεξηζκέλα ζην Κηεκαηνιόγην όηη αλήθνπλ ζην Κξάηνο θαη όηη δόζεθαλ ην 1971 από ηελ Δθθιεζία ζην Κξάηνο, δπλάκεη ηεο ζπκθσλίαο πνπ έγηλε ην 1971 κεηαμύ Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο. Όια ηα ζηξέκκαηα απηά από ηελ εκέξα ηεο ζπκθσλίαο, ην Κξάηνο ηα δηαρεηξίδεηαη όπσο απηό ζέιεη θαη ε Δθθιεζία δελ πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε δηαρείξηζε ηνπο. Page 9

10 Αληηιακβάλεζηε όηη ε ζπκθσλία απηή έγηλε αξρέο ηνπ Μεγάιν κέξνο απηώλ ησλ ζηξεκκάησλ ηα νπνία δόζεθαλ ζην Κξάηνο ην 1971 (73% πεξίπνπ), ζήκεξα βξίζθνληαη θάησ από ηελ ηνπξθηθή θαηνρή. Γελ είλαη εμ ππαηηηόηεηαο ηεο Δθθιεζίαο πνπ κεγάιν κέξνο ησλ ζηξεκκάησλ απηώλ βξίζθνληαη θάησ από ηνπξθηθή θαηνρή. Όηαλ έγηλε ε ζπκθσλία δελ ππήξρε θαηνρή θαη ε γε απηή ήηαλ ειεύζεξε. Τν ππόινηπν κέξνο, δειαδή ην 27% πεξίπνπ ηεο γεο, βξίζθνληαη ζηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο. Σεκεηώλνπκε όηη ζύκθσλα κε πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε πνπ πξνέβεθε ε Δθθιεζία γηα ηελ αμία ησλ ζηξεκκάησλ ζηελ ειεύζεξε Κύπξν, απηή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθ. πεξίπνπ. Οπζηαζηηθά πνηέ δελ ακθηζβεηήζεθε ε νπζία θαη ε ύπαξμε ηεο ζπκθσλίαο από ηηο δύν πιεπξέο, εθηόο από ηα ηειεπηαία ρξόληα. Η Σπκθσλία ηεο Δθθιεζίαο κε ην Κξάηνο έγηλε ην Γηα δεθαεηίεο νπδείο ακθηζβήηεζε ηε Σπκθσλία σο Σπκθσλία θαη ηελ νπζία ηεο θαη νπδέπνηε ππήξμε νπνηαδήπνηε δεκόζηα ζπδήηεζε ή αηρκέο ελαληίνλ ηεο Δθθιεζίαο από Κπβεξλεηηθήο ή άιιεο πιεπξάο επί ηνπ ζέκαηνο απηνύ. Μηθξνπξνβιήκαηα ππήξμαλ. Σηηο αξρέο ηνπ ρξόλνπ αθνύζηεθαλ θάπνηα ζρόιηα από θπβεξλεηηθήο πιεπξάο γηα ηε Σπκθσλία απηή. Μεηά ηηο δειώζεηο απηέο, ε θνηλή γλώκε κπνξνύζε λα δηακνξθώζεη ηελ άπνςε όηη ην Κξάηνο πιεξώλεη ηνπο κηζζνύο ησλ απιώλ Ιεξέσλ βάζεη κηαο ζπκθσλίαο ρσξίο ε Δθθιεζία λα ηεξεί ηε Σπκθσλία. Ωο απνηέιεζκα ν Μαθαξηώηαηνο αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζε δειώζεηο δίδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηε Σπκθσλία. Τν ηειηθό απνηέιεζκα ήηαλ θαη πάιη ε Δθθιεζία λα βξεζεί ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ θπβεξλεηηθή πιεπξά, θάηη πνπ ε ίδηα δελ επηζπκεί. Σεκεηώλνπκε ζε απηό ην ζεκείν όηη καο μέληζε ε αλαθνξά από θπβεξλεηηθήο πιεπξάο γηα ην ζέκα απηό πνπ αθνξνύζε ζπκθσλία δεθαεηηώλ, ε νπνία ιεηηνπξγνύζε ζε κηα θαιή βάζε θαη δηεξσηεζήθακε γηαηί αλαθέξζεθαλ ζε απηό ην ζέκα. Δπίζεο δηεξσηεζήθακε θαηά πόζν ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη άιινη θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο δελ είραλ πιήξε θαη νξζή ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο. Γη απηό ην ιόγν, κέζα ζηελ έθζεζε κνπ ηνλ Ινύλην έδσζα πιήξε ζηνηρεία γηα ηε ζπκθσλία απηή. Από εθείλε ηελ εκέξα, θαλείο δελ πξνέβεθε ζε νπνηαδήπνηε δήισζε από θπβεξλεηηθήο πιεπξάο, θαη καο εμέπιεμε επράξηζηα ην γεγνλόο όηη παξόιν όηη ςάμακε πνιύ θαιά ηελ έθζεζε ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο, δελ βξήθακε νπνηνδήπνηε ζρόιην γη απηό ην ζέκα. Σεκεηώλνπκε όηη ην ζέκα απηό ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ην θαηέγξαθε αλειιηπώο ε Γεληθή Διέγθηξηα ζηελ έθζεζε ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ ζεσξνύκε όηη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπλ πείζεη νη ζέζεηο καο θαη ε ηεθκεξίσζε πνπ δώζακε ζε όινπο. ΕΡΩΣΗΗ 9 Έρεη ε Δθθιεζία επεξεαζηεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε; Page 10

11 ΑΠΑΝΣΗΗ 9 Η Δθθιεζία γηα λα κπνξέζεη λα εθπιεξώζεη ηα ζξεζθεπηηθά, ηα εζληθά, ηα θηιαλζξσπηθά, ηα πνιηηηζηηθά θαη ηα θνηλσληθά ηεο θαζήθνληα, αιιά θαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη δηνηθεηηθά, ρξεηάδεηαη λα έρεη εηζνδήκαηα. Γηα λα κπνξέζεη λα έρεη απηά ηα εηζνδήκαηα, είρε πξνβεί ζε δηάθνξεο επελδύζεηο όπσο ε αλέγεξζε θαη ε ελνηθίαζε μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ, ή ε αγνξά κεηνρώλ, θπξίσο ζε ηξάπεδεο. Όπσο όινη γλσξίδεηε, ε νηθνλνκία καο πεξλά ύθεζε, σο εθ ηνύηνπ θαη ηα εηζνδήκαηα απηά πεξηνξίζηεθαλ ράλνληαο πεξηζζόηεξν από ην 60%. Ωο εθ ηνύηνπ ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα ε Δθθιεζία πξνβαίλεη ζε δαλεηζκνύο αιιά θαη ηαπηόρξνλα πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ησλ εμόδσλ θαη αλεύξεζεο λέσλ εηζνδεκαηηθώλ πόξσλ. Παξάιιεια θαη κηιώληαο γεληθά γηα ηελ νηθνλνκία ζεσξνύκε όηη ην Κξάηνο ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, κε κέηξα πνπ ζα δίλνπλ θίλεηξα ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα γηα αλάπηπμε. Page 11

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα