Φιλικά, Κρίτων Διονυσίου Πρόεδρος ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Η.Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φιλικά, Κρίτων Διονυσίου Πρόεδρος ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Η.Β"

Transcript

1

2 Συμφοιτητές/τριες Μέσω αυτού του οδηγού σπουδών αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επιτυχία σας εξασφαλίζοντας θέση σε ένα από τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ε- μπειρία της φοιτητικής ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο θα σας είναι ανεπανάληπτη, καθώς θα σας προσφέρει τις βάσεις, γνώσεις και ε- φόδια για να προχωρήσετε δυναμικά στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία σαν νέοι επιστήμονες. Την ίδια ώρα, οι εμπειρίες και οι παραστάσεις που θα ζήσετε σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπως αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου, θα σας εφοδιάσουν με τα ε- χέγγυα για να βαδίσετε δυναμικά και με αυτοπεποίθηση στην προσωπική σας ζωή. Η ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εδώ και 33 χρόνια βρίσκεται ενεργά δίπλα στον Κύπριο φοιτητή του Ηνωμένου Βασιλείου. Με την πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη δράση μας στα εθνικά, πολιτισμικά και φιλανθρωπικά δρώμενα, βοηθούμε και προωθούμε τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του κυπριακού φοιτητικού κινήματος. Πρώτιστος στόχος της ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι να βοηθά τους φοιτητές στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος στη καθημερινότητα του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βασικός και καταστατικός στόχος της παράταξης μας είναι επίσης η προώθηση και ενεργή προβολή του Κυπριακού προβλήματος και του αντικατοχικού μας α- γώνα. Τέλος θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή αρχή και καλή επιτυχία τόσο στην προσωπική όσο και στην ακαδημαϊκή σας ζωή. Η ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, μέσω των αντιπροσώπων της σε όλα τα μήκη και πλάτη του Ηνωμένου Βασιλείου θα βρίσκετε πάντα δίπλα σας. Φιλικά, Κρίτων Διονυσίου Πρόεδρος ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Η.Β

3 Λίγα λόγια για την ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Όπως ορίζει το καταστατικό της παράταξης η Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι αυτοτελής, πρωτοπόρος, μαζική, συνδικαλιστική πολιτική οργάνωση φοιτητών καθώς αποτελεί το φοιτητικό τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ. Την ίδια στιγμή όμως διατηρεί την πολιτική της αυτονομία όσον αφορά το πλαίσιο δράσης της και λήψης πολιτικών αποφάσεων βάζοντας φρένο στον άκρατο κομματισμό και συντηρητισμό κάποιον άλλων. Πυρήνας των πολιτικών μας θέσεων και φάρος των δράσεων μας είναι η δικαιωμένη ιδεολογία του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Κυρίαρχα ιδεώδη της πολιτικής μας είναι αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ιδεολογική μας τοποθέτηση δημιουργεί στόχους, καθορίζει σκοπούς, κινητοποιεί δρώντες και τροχιοδρομεί δράσεις. Είναι γι αυτό που αποτελεί την πεμπτουσία ολόκληρης της παρουσίας και της δραστηριοποίησης μας. Έχουμε συγκεκριμένο όραμα για την κοινωνία μας, την ευρωπαϊκή οικογένεια, τον κόσμο: Είμαστε αμετανόητοι υποστηρικτές της ελευθερίας σκέψης, βούλησης και έκφρασης. Εργαζόμαστε με ζήλο και αφοσίωση για τα εθνικά συμφέροντα του τόπου μας. Στηρίζουμε την ανοιχτή κοινωνία των πολιτών και τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Πιστεύουμε στην ισότητα ευκαιριών αλλά και στην αναγνώριση των ι- κανοτήτων και αναγκών του κάθε ανθρώπου. Είμαστε ταγμένοι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής. Επιζητούμε μια Κύπρο σύγχρονη στη καρδιά μιας ολοένα και πιο ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα ενισχύει συνεχώς τη θεσμική της αποτελεσματικότητα με κραταιά παρουσία στο διεθνές σκηνικό. Μέσα από τη δράση μας προάγουμε τις αξίες της συμμετοχής στα κοινά, της ανιδιοτελούς προσφοράς, και της συνεχούς συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Αμετάθετος μας στόχος είναι η μεταφορά των νέων ανθρώπων στο επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας. Η αισθητή παρουσία τους στις αρένες, όπου κρίνεται το κοινό τους μέλλον. Βασική επιδίωξη μας είναι ο εκσυγχρονισμός του πολιτικού κόσμου μέσω της προσαρμογής του στα νέα διεθνή, οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης.

4 Φοιτητικός Συνδικαλισμός Η Εθνικη Φοιτητικη Ε νωση Κυπρι ων Ηνωμε νου Βασιλει ου αποτελει το συνδικαλιστικο ο ργανο των Κυπρι ων φοιτητω ν του Ηνωμε νου Βασιλει ου. Ο πρω τος οργανωμε νος φοιτητικο ς συ λλογος στο Ηνωμε νο Βασι λειο η ταν η Εθνικη Φοιτητικη Ε νωση Κυπρι ων Αγγλι ας (ΕΦΕΚΑ), που ιδρυ θηκε το Η ι δρυση της συνε πεσε με την περι οδο προετοιμασι ας και διεξαγωγη ς του απελευθερωτικου αγω να της Κυ πρου. Η κυ ρια δρα ση της, πε ρα απο τα φοιτητικα θε ματα, περιστρα φηκε γυ ρω απο την ενι σχυση του αγω να της Κυ πρου με σω της διαφω τισης της Αγγλικη ς κοινη ς γνω μης και τη διανομη πληροφοριακου υλικου στον Αγγλικο τυ πο. Η ΕΦΕΚ προσπαθει και αγωνι ζεται συνεχω ς για την επι τευξη των στο χων και την διασφα λιση των δικαιωμα των ο λων των Κυ πριων φοιτητω ν στο Ηνωμε νο Βασι λειο. Η ΕΦΕΚ ε χει πια καταστει σημαιοφο ρος για ο λους τους Κυ πριους φοιτητε ς του Ηνωμε νου Βασιλει ου και θα παραμει νει και πα λι στην εμπροσθοφυλακη του σημερινου αγω να του Κυπριακου Ελληνισμου για ελευθερι α, ειρη νη και προ οδο. Σκοποι της ΕΦΕΚ ει ναι α) Η συνεχη ς προσπα θεια για επι λυση των κα θε ει δους φοιτητικω ν προβλημα των των Κυπρι ων φοιτητω ν που σπουδα ζουν στο Η.Β. β) Η προβολη του Κυπριακου προβλη μα- τος και ο συντονισμο ς των προσπαθειω ν των Κυπριακω ν Φοιτητι- κω ν Οργανω σεων για διαφω τιση της Βρετανικη ς κοινη ς γνω μης γι- α τον αγω να του Κυπριακου λαου, με στο χο μια Κυ προ ελευ θερη, ενωμε νη ανεξα ρτητη, κυρι αρχη, εδαφικα ακε ραιη, χωρι ς κατοχικα στρατευ ματα. γ) Η επαφη και συνεργασι α με αντι στοιχους Συλλο γους και Οργανω σεις ξε νων φοιτητω ν με προοπτικη την ανα πτυξη συναδελφικω ν δεσμω ν για αντιμετω πιση κοινω ν προβλημα των και προω θηση των Σκοπω ν του Συλλο γου. Η ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ε χει ως κινητη ρια δυ ναμη της την εμπιστοσυ νη που της δει χνουν οι φοιτητε ς. Η εμπιστοσυ νη αυτη ε δωσε στη ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ την πρωτει α στις προηγου μενες φοιτητικε ς ε- κλογε ς παι ρνοντας τε σσερις απο τις εννε α ε δρες της ΕΦΕΚ ΗΒ.

5 ΔΙΑΜΟΝΗ Ίσως το πιο σημαντικό θέμα που χρήζει διευθέτησης πρώτού ξεκινήσει η ακαδημαϊκή χρονιά για τον κάθε φοιτητή, πρωτοετή και μη, είναι η εξεύρεση χώρου διαμονής εκεί όπου θα φοιτάει. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ Πολλά πανεπιστήμια εγγυούνται παραχώρηση δωματίου σε μία από τις πανεπιστημιακές τους εστίες σε όλους ή τουλάχιστον στους περισσότερους νεοεισερχόμενους τους φοιτητές. Σε campus πανεπιστήμια οι εστίες βρίσκονται εντός των ορίων του πανεπιστημίου ενώ αλλού, π.χ. Λονδίνο οι εστίες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα διάφορα παραρτήματα του κάθε πανεπιστημίου. Όπως είναι φυσικό, το κάθε πανεπιστήμιο είναι διαφορετικό, άρα υπάρχουν εστίες ποικίλων τύπων οι οποίες παρέχουν διαφορετικές διευκολύνσεις έναντι διαφορετικού αντιτίμου. Υπάρχουν δωμάτια με δικό τους μπάνιο ενώ αλλού 2+ φοιτητές ενδέχεται να μοιράζονται τη χρήση του μπάνιου και αποχωρητηρίου. Σε εστίες τύπου catered τα γεύματα συμπεριλαμβάνονται στο κόστος διαμονής, ενώ στις non-catered υπάρχει μία κουζίνα η ο- ποία μοιράζετε μεταξύ ενός μικρού αριθμού φοιτητών, συνήθως διαφορετικών εθνικοτήτων. Το τι είναι σίγουρο είναι οτι η εμπειρία της φοιτητικής εστίας για τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο είναι άκρως εποικοδομητική αφού βάζει τον πρωτοετή πιο εύκολα στο κλίμα της φοιτητικής ζωής βοηθώντας τον να γνωρίσει και να φιλέψει συμφοιτητές απο όλο τον κόσμο αλλά και να βιώσει τη διαφορετική κουλτούρα, παραδόσεις και τρόπο ζωής τους. Στις πλείστες εστίες παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρισμός, νερό, εβδομαδιαία υπηρεσία καθαριότητας αλλά και υπηρεσία ασφαλείας (campus watch). Προσοχή, οποιαδήποτε παράβαση στους κανονισμούς διαμονής ενδέχεται να τιμωρηθεί με προειδοποίηση, χρηματικό πρόστιμο, ακόμα και έξωση από την εστία! Σε μεγάλες πόλεις όπως Λονδίνο, Μάνστσεστερ, Νότινγκχαμ, Μπίρμινγκχαμ κτλ, δραστηριοποιούνται εταιρείες όπως η Unite, Mansion, Nido κτλ, παρέχοντας ιδιωτικές φοιτητικές εστίες σε όσους δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν διαμονή σε αυτές του πανεπιστημίου τους ή επιλέξουν λόγω κόστους ή προτίμησης να διαμείνουν σ αυτές. Τα κόστα είναι παρόμοια με τις πανεπιστημιακές εστίες και εκεί είναι συνήθως ευκολότερο να διαμείνει μια παρέα συμφοιτητών στο ίδιο flat. Πολλά πανεπιστήμια αλλά και ιδιωτικές εστίες παρέχουν τη δυνατότητα σε δευτεροετείς και τριτοετείς να συνεχίσουν να διαμένουν σε εστία, εάν και εφόσον το προτιμήσουν από την ενοικίαση διαμερίσματος. Υ.Γ. Το φοιτητικό δάνειο της Βρετανικής κυβέρνησης δεν καλύπτει το κόστος διαμονής ασχέτως αν ο φοιτητής διαμένει σε πανεπιστημιακές εστίες.

6 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ΟΙΚΙΑ Εδώ απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσοχή και ευθύνη ούτως ώστε να βρείτε και να ενοικιάσετε το σωστό διαμέρισμα. Μη ξεχνάτε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα έχετε να κάνετε με κτηματομεσιτικό γραφείο, δηλαδή με επαγγελματίες οι οποίοι, ως επί το πλείστων, κύριο σκοπό έχουν το χρηματικό κέρδος και όχι την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κάθε φοιτητή. Τι πρέπει να προσέξετε: -Απόσταση από το πανεπιστήμιο -Απόσταση από το κέντρο της πόλης -Πλησιέστερες συγκοινωνίες-σιδηρόδρομος, σταθμός λεωφορείου -Κόστος ενοικίου καθώς και ποιά είναι τα προκαταβολικά κόστα που πρέπει να καταβληθούν -Ηλικία και κατάσταση κτηρίου και διαμερίσματος -EPC (Energy Performance Chart) του διαμερίσματος, το οποίο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το πόσο περιβαλλοντικά φιλικό είναι το κατάλυμα καθώς και το μέσο χρονιαίο και μηνιαίο κόστος της ενέργειας προς τον ενοικιαστή. Συστήνουμε να κοιτάτε διαμερίσματα που έχουν βαθμολογία χαμηλού Β και άνω. -Τι υπηρεσίες και κόστα παρέχονται μέσα στη τιμή του ενοικίου, π.χ. utilities/ bills package όπως λογαριασμός νερού, ενέργεια, διαδίκτυο κτλ. -Εάν υπάρχουν ζημιές η συσκευές που δεν λειτουργούν π.χ. πλυντήριο, παράθυρα που δεν ασφαλίζουν. Απαιτήστε απο τον ενοικιαστή να τα επιδιορθώσει το συντομότερο δυνατό και εαν χρειαστεί ζητήστε αντίτυπο του Inventory List για να δείτε τι συμπεριλαμβάνεται στην οικία (άρα και τι πρέπει να λειτουργεί) -Με την έναρξη κάθε συμβολαίου ενοικίασης ο ενοικιαστής είναι υπόχρεος να φέρει συνεργείο καθαρισμού στην οικία. Απαιτήστε το. -Εάν υπάρχει χώρος αποκλειστικός στον κάθε ένοικο/φοιτητή ούτως ώστε να διαβάζει ανενόχλητος από τους συγκατοίκους του. -Εάν μένουν (ως επί το πλείστων) φοιτητές ή οικογένειες στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Παίζει ρόλο στο πόσο θορυβώδης μπορεί να είστε χωρίς επιπτώσεις! Για περισσότερες συμβουλές όσον αφορά την ενοικίαση διαμερίσματος αλλά και για βοήθεια εξεύρεσης συγκατοίκου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τοπικό Παράρτημα της ΦΠΚ όπου κι αν σπουδάζετε.

7 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Το ΗΒ διαθέτει ένα από τα πιο ανεπτυγμένα δίκτυα συγκοινωνιών ανά το παγκόσμιο. Ως εκ τούτου αυτό παρέχει στο φοιτητή την δυνατότητα να ταξιδεύει άνετα και γρήγορα τόσο εντός αλλά και εκτός των ορίων της πόλης του. Μεγάλες πόλεις όπως το Μάνστσεστερ, το Νότινγκαμ και το Λονδίνο διαθέτουν υπόγειο/υπέργειο σιδηρόδρομο για να ευκολύνουν τις διακινήσεις σας. Στο Λονδίνο, με την εξασφάλιση της έξυπνης Student Oyster Card από οποιοδήποτε σιδηροδρομικό σταθμό ο κάθε φοιτητής επωμίζεται μόνο τα 2/3 του κόμιστρου για κάθε ταξίδι. Η εν λόγω κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διακίνηση με τα διάσημα Double Decker Buses του Λονδίνου (τα οποία κοστίζουν ελαφρώς λιγότερο από το London Underground). Όσον αφορά τα υπεραστικά ταξίδια το κόστος εισιτηρίου διαφέρει αναλόγως του σημείου έναρξης, προορισμού, απόστασης, διαρκείας του ταξιδιού αλλά και το πότε γίνεται η κράτηση. Π.χ. από το Μάντσεστερ στο Λονδίνο, το κόστος μπορεί να υπερβεί τις 100 εάν η κράτηση γίνει λίγές μέρες πριν το ταξίδι. Αντιθέτως, υ- πάρχουν δρομολόγια όπως το Canterbury-Λονδίνο όπου το κόστος είναι πάντα σταθμισμένο στις 30. Με την προσκόμιση της Railcard (συστήνουμε την 3ετή αντι μονοετή κάρτα) οι φοιτητές μπορούν να επωφελούνται έκπτωσης 30% σε κάθε κόμιστρο ανεξαρτήτως κόστους, προορισμού κτλ. Άρα το ταξίδι Μάνστεστερ-Λονδίνο μειώνεται αυτόματα στις 67 από τις 100. Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τρόποι να εξασφαλίσετε καλύτερες τιμές για τις υ- περαστικές σας μεταφορές όπως τα group tickets εαν ταξιδεύετε παρέα και discount travel companies όπως Megabus και Trainline. Για πληροφορίες για τα επερχόμενα σας ταξίδια επισκεφθείτε το: Επίσης, άλλοι χρήσιμοι ιστότοποι:

8 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ National Health Service Το NHS( National Health Service) είναι η υπηρεσία στην οποία μπορεί ο κάθε φοιτητής αλλά και οποιοσδήποτε κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο να απευθυνθεί για θέματα υγείας. Οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μ. Βρετανία. Κάθε εγγεγραμμένος μαθητής έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Βρετανικό Κράτος. Στη Μ. Βρετανία ισχύει το σύστημα του προσωπικού ιατρού σύμφωνα με το οποίο κάθε φοιτητής επιλέγει και εγγράφεται, χωρίς χρέωση, σε ένα παθολόγο (General Practitioner), ο οποίος αποτελεί και τον ιατρό που θα τον εξετάσει για έκτακτα περιστατικά ή θα του συστήσει περαιτέρω εξετάσεις. Γιατί πάντα υπάρχει γιατρός μέσα στο πανεπιστήμιο συστήνεται από το NHS οι φοιτητές να εγγράφονται στον γιατρό του πανεπιστημίου πριν τους επισκεφθούν. Θα μπορείτε να επωφεληθείτε από το Εθνικό Σύστημα Ιατρικής Περίθαλψης (NHS), καθώς και από τις μειωμένες τιμές στα φάρμακα, οδοντιατρική κάλυψη και οφθαλμολογικές εξετάσεις. Ευρωπαϊκή Κάρτα Νοσηλείας Σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες της Κύπρου παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Νοσηλείας στους πελάτες της, η οποία έχει τη δυνατότητα να παρέχει δωρεάν περίθαλψη και στους τομείς τους οποίους το NHS δεν παρέχει δωρεάν θεραπεία. Η κάρτα νοσηλείας έχει διάρκεια ενός έτους.

9 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αυτό το κομμάτι αφορά μόνο όσους επιλέξουν να διαμείνουν σε διαμέρισμα/οικία. Η παροχή ενέργειας/ρεύματος στο Η.Β. είναι ακόμα ένας τομέας δια τον οποίο ο κάθε φοιτητής οφείλει να γνωρίζει κάποια βασικά πράγματα, ελαφρώς όμως πιο περίπλοκα από ότι το διαδίκτυο κτλ. α) Ενημερωθείτε ποια είναι η εταιρεία/παροχέας ενέργειας στο διαμέρισμα σας προτού ξεκινήσει το συμβόλαιο ενοικίασης, καθώς και με τι είδους συμβόλαιο/ πλάνο παροχής δεσμεύονταν οι προηγούμενοι ενοικιαστές, αλλά και κατά πόσον αυτό θα τρέχει κατά τη διάρκεια της ενοικίασης σας. β) Ζητήστε από το κτηματομεσιτικό γραφείο/σπιτονοικοκύρη να σας υποδείξει τον μετρητή ρεύματος και σιγουρευτείτε ότι έχετε εύκολη πρόσβαση σ αυτόν (συνήθως βρίσκεται έξω από το σπίτι κλειδωμένος). γ) Καταγράψτε τον αριθμό που γράφει το συντομότερο δυνατό από τη ημερομηνία παραλαβής των κλειδιών του σπιτιού. Προτείνεται να καταγράφεται μετά απο κάθε λογαριασμό. (έτσι ξέρετε αν υπερχρεωθήκατε). δ) Ζητήστε να μάθετε κατά πόσο το σπίτι προμηθεύεται μόνο ηλεκτρική ενέργεια, μόνο φυσικό αέριο, ή και από τα 2 (παίζει ρόλο). Υπάρχουν πάρα πολλοί παροχείς ενέργειας στο Η.Β. με ποικίλα πλάνα παροχής διαθέσιμα, φτάνει μόνο να μπείτε στο κόπο να ψάξετε και να ρωτήσετε κατευθείαν τον παροχέα τι σας προσφέρει. ΠΡΟΣΟΧΗ-εάν αμελήσετε να ασχοληθείτε με την παροχή ενέργειας ενδέχεται να πληρώνετε πέραν των 100 ανά μήνα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ο λογαριασμός να μην υπερβαίνει τις 36 ανά μήνα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ π.χ. με το Blue Plus Price Promise Plan by EDF Energy. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε ιστοσελίδες όπως το

10 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Διαδίκτυο-Σταθερή Τηλεφωνία Satellite/Cable TV Όσοι από σας θα διαμένουν σε φοιτητικές εστίες είτε πανεπιστημιακές είτε ιδιωτικές δεν είναι ανάγκη να ανησυχείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο αφού συνήθως συμπεριλαμβάνεται μέσα στο κόστος διαμονής, και μάλιστα η ταχύτητα ενδέχεται να είναι άκρως ικανοποιητική. Για όσους επιλέξουν να ενοικιάσουν κανονικό διαμέρισμα/οικία, η εγκατάσταση διαδικτύου συνοδεύεται αναγκαστικά από σταθερή τηλεφωνική γραμμή, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι κατ ανάγκην θα επωμίζεστε κάποιο επιπρόσθετο κόστος π.χ. τηλεφωνικό πάγιο (συνήθως είναι δωρεάν). Όπως και στη Κύπρο η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών (broadband) γίνεται με την υπογραφή συμβολαίου ελάχιστης διαρκείας ενός έτους και το κόστος ξεκινά από περίπου 20 ανά μήνα για ταχύτητες Mb (ειρωνικά οι χαμηλότερες που προσφέρονται ενώ για τη Κύπρο θεωρούνται σχετικά υψηλές). Εαν είστε απαιτητικός χρήστης π.χ. gamer, έχετε περισσότερες από 3-4 συσκευές συνδεδεμένες την ίδια ώρα η συγκατοικείτε περισσότερο από 2 άτομα εισηγούμαστε να εκμεταλλευτείτε το υψηλό επίπεδο τέτοιου είδους υπηρεσιών που παρέχεται στο Η.Β. αλλά και το εξευτελιστικό αντίτιμο για αυτά και να προχωρήσετε στην ε- γκατάσταση δικτύου Fiber Optics με μέγιστη δυνατότητα λήψης ταχυτήτων 40 Mb η 80 Mb και κόστος από περίπου 30 ανά μήνα! Σχεδόν ολες οι εταιρίες παροχής διαδικτυακών και τηλεφωνικών υπηρεσιών προσφέρουν και τηλεοπτικά πακέτα των οποίων τα κόστα και η ποικιλία δεν συγκρίνονται ούτε κατά διάνοια με οτι έχετε συνηθίσει στη Κύπρο, τα πλείστα σε ευκρίνεια HD. Παρόλα αυτά η παροχή και λήψη τηλεοπτικού σήματος στο Η.Β. είναι παράνομη χωρίς εξασφάλιση TV License, κάτι το οποίο ελέγχεται συχνά και τιμωρείται με πρόστιμο Το κόστος της εν λόγω άδειας ανέρχεται στις ανά έτος, αν και είναι δυνατή η επιστροφή μέρος του προ-πληρωτέου ποσού για την χρονική διάρκεια που θα λείπετε από το Η.Β., π.χ. το καλοκαίρι! Για περισσότερες πληροφορίες προηγηθείτε στο Για πλήρης πληροφόρηση για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών στην περιοχή σας αλλά και το πακέτο που σας ταιριάζει επισκεφθείτε ιστοσελίδες όπως η

11 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Πολλοί φοιτητές επιλέγουν να χρησιμοποιούν μόνο κάρτες Κυπριακών τραπεζών στο Η.Β., κάτι το οποίο έχει τα καλά του αλλά και τα κακά του. Αφενός το ποσό μιας κατάθεσης είναι διαθέσιμο στιγμιαία στον κάτοχο, αφετέρου κάθε συναλλαγή ενδέχεται να υπόκειται μια μικρή χρέωση από το ΑΤΜ όπου γίνεται η ανάληψη (συνήθως 1+). Επίσης, διάφορες εταιρείες παροχής υπηρεσιών όπως διαδίκτυο, συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας κτλ, απαιτούν όπως ο ενδεχόμενος φοιτητής/πελάτης χρησιμοποιεί κάρτα αγγλικής τράπεζας για διεκπεραίωση των πληρωμών. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών μέσω Direct Debit, που παρέχεται μόνο μέσω αγγλικής τράπεζας, συνήθως εξασφαλίζει τις πιο συμφέρουσες προσφορές και συμβόλαια! Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για φοιτητές στο Η.Β. είναι λοιπόν κάτι χρήσιμο αλλά και αναγκαίο, το οποίο όμως μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να επιχειρήσετε εάν οι γονείς η τα αδέλφια σας δεν έχουν υφιστάμενο τραπεζικό λογαριασμό σε κάποιο από τα τραπεζικά ιδρύματα στο Η.Β. Θα χρειαστείτε βεβαίωση από το πανεπιστήμιο σας οτι φοιτάτε σε αυτό η οποία πρέπει να αναγράφει το συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο απευθύνεται. Η πιο συμφέρουσα επιλογή για φοιτητές είναι το άνοιγμα Current Account με Debit Card, αφού οι πλείστες τράπεζες χρεώνουν ελάχιστα για τη χρήση τους, (συνήθως από 5 Account Fee κάθε τριμηνία). Για ελαχιστοποίηση του κόστους διεθνών συναλλαγών αλλά και για ευκολία, η αποστολή λεφτών μέσω SWIFT είναι η προτεινόμενη μέθοδος, με χρόνο διεκπεραίωσης της συναλλαγής 1-2 εργάσιμες μέρες (υπάρχουν 2 διαφορετικές υπηρεσίες SWIFT). Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Η.Β. με φοιτητικό τραπεζικό λογαριασμό και σε Κυπριακή αλλά και σε Αγγλική τράπεζα ούτως ώστε να είστε προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο. Top Tip: Το Direct Debit κάνει τη ζωή σας στο Η.Β. πολύ πιο εύκολη όσον αφορά τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, αφού μπορείτε εσείς να καθορίσετε πότε φεύγουν λεφτά από το λογαριασμό αυτομάτως!

12 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η αύξηση των διδάκτρων στη Βρετανία δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην απόφαση κάποιου για φοίτηση εκεί. Για τους Ευρωπαίους φοιτητές υπάρχει η διευκόλυνση του Ευρωπαϊκού Φοιτητικού Δανείου με πολύ ευέλικτους τρόπους μακρόχρονης αποπληρωμής. Το φοιτητικό δάνειο παρέχεται από το Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας σε όλους όσους έχουν γίνει δεκτοί στα Βρετανικά πανεπιστήμια, αφού συμπληρωθεί η κατάλληλη αίτηση, ώστε να μπορεί ο προπτυχιακός φοιτητής να ανταπεξέλθει στα έξοδα των σπουδών του. Το δάνειο καλύπτει ακριβώς το κόστος των διδάκτρων του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Ακόμη το δάνειο καλύπτει μέχρι και φοιτητές πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή κολλέγιο. Είναι επίσης διαθέσιμο για άτομα που φοιτούν εξ αποστάσεως. Τα δίδακτρα καταβάλλονται απευθείας στο πανεπιστήμιο ή το κολέγιο φοίτησης. Το δάνειο είναι άτοκο και πρέπει να αποπληρωθεί από το φοιτητή αφότου αποφοιτήσει και μόνον εφόσον εργάζεται με ετήσιες προσωπικές αποδοχές αγγλικές λίρες και άνω. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη μηνιαία αποπληρωμή του δανείου (μαζί με τον τόκο) με βάση το ετήσιο εισόδημα του φοιτητή: ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 21,000 και κάτω Καμία αποπληρωμή 25, , , , , (Πηγή:http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/index.htm) Στην περίπτωση που κάποιος χάσει την δουλειά του ή εξασφαλίσει άλλη εργασία με χαμηλότερο εισόδημα η δόση αναστέλλεται και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα διαγράφεται. Έτσι ο φοιτητής απαλλάσσεται από την ανάγκη για πληρωμή του δανείου. Το βρετανικό δάνειο λοιπόν δεν μοιάζει με τα συνηθισμένα τραπεζικά δάνεια και μπορούμε να το θεωρήσουμε περισσότερο ως χορηγία.

13 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ Καταρχάς, οι τρεις κύριες εταιρίες σε γενικές γραμμές αυτή την στιγμή στο Ην. Βασίλειο είναι η GIFFGAFF, η Ο2 και η ΤΗREE. GIFFGAFF: Μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να μάθετε όποιες πληροφορίες θέλετε για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εν λόγω εταιρία. Στον πάρακατω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε και τα πακέτα που προσφέρονται ( ). Νεοσύστατη εταιρία με αρκετά καλές τιμές. Οι χρεώσεις για Κύπρο έχουν ως εξής: Για σταθερά το κόστος είναι 3 σεντ το λεπτό. Για κινητά το κόστος είναι 9 σεντ το λεπτό. Τα μηνύματα κοστίζουν 8 σεντ. Όταν λαμβάνετε κλήσεις ή μηνύματα από Κύπρο δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τους χρήστες της εταιρίας. O2: Μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να μάθετε όποιες πληροφορίες θέλετε για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εν λόγω εταιρία. Υπάρχουν αρκετά πακέτα και υπηρεσίες τα οποία μπορείτε να βρείτε μέσω της ιστοσελίδας: Οι χρεώσεις για Κύπρο έχουν ως εξής: Για τους κατόχους PAY MONTHLY: Για σταθερά το κόστος είναι 60 σεντ το λεπτό. Για κινητά το κόστος είναι 60 σεντ το λεπτό. Τα μηνύματα κοστίζουν 20 σεντ. Όταν λαμβάνετε κλήσεις ή μηνύματα από Κύπρο δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τους χρήστες της εταιρίας Για τους κατόχους PAY AS YOU GO: Για σταθερά το κόστος είναι 150 σεντ το λεπτό. Για κινητά το κόστος είναι 150 σεντ το λεπτό. Τα μηνύματα κοστίζουν 20 σεντ. Όταν λαμβάνετε κλήσεις ή μηνύματα από Κύπρο δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τους χρήστες της εταιρίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δώσετε στην international calling card της Ο2 μιας και προσφέρει πολύ χαμηλές χρεώσεις.( 1 σεντ το λεπτό για σταθερά και 3 σεντ για κινητά) Για περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί. https://www.o2.co.uk/shop/international/calling-card

14 ΤΗREE: Μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να μάθετε όποιες πληροφορίες θέλετε για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εν λόγω εταιρία. Υπάρχουν αρκετά πακέτα και υπηρεσίες τα οποία μπορείτε να βρείτε μέσω της ιστοσελίδας ή αν επισκεφθείτε ένα κατάστημα τους όταν θα φτάσετε στο Ην. Βασίλειο. Αναλυτικές χρεώσεις θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. (http://www.three.co.uk/three_price_guide ) Οι χρεώσεις για Κύπρο έχουν ως εξής (για PAY MONTHLY και PAY AS YOU GO): Για σταθερά το κόστος είναι 46 σεντ το λεπτό. Για κινητά το κόστος είναι 46 σεντ το λεπτό. Τα μηνύματα κοστίζουν 25.2 σεντ. Όταν λαμβάνετε κλήσεις ή μηνύματα από Κύπρο δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τους χρήστες της εταιρίας. Αναλύοντας τις χρεώσεις και τα πακέτα της κάθε εταιρίας η πιο συμφέρουσα εταιρία όσων αφορά τις χρεώσεις μεταξύ αγγλικών τηλεφώνων είναι η GIFFGAFF η οποία με 12 λίρες προσφέρει απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα μηνύματα και 250 λεπτά ομιλίας προς οποιοδήποτε αγγλικό τηλέφωνο. Όλες οι εταιρίες προσφέρουν πακέτα αγοράς συσκευής με απευθείας ή μηνιαίες πληρωμές. Και σε αυτό τον τομέα υπερισχύει η GIFFGAFF, κάτι το οποίο θα διαπιστώσετε αφότου κάνετε την δική σας έρευνα αγοράς. Όσον αφορά τις διεθνείς κλήσεις (προς Κύπρο ουσιαστικά) από τις τρεις εταιρίες πάλι ξεχωρίζει η GIFFGAFF μιας και όπως βλέπετε πιο πάνω έχει τις πιο χαμηλές χρεώσεις. Παρόλα αυτά η international calling card της Ο2 μπορεί να σας φανεί χρήσιμη μιας και έχει πολύ χαμηλή χρέωση σε σχέση με τα κανονικά πακέτα των εταιριών. Θα ήταν πιο φρόνιμο να ανοίξετε τον σύνδεσμο πιο πάνω για περισσότερες πληροφορίες όπως επίσης να επισκεφθείτε κάποιο από τα καταστήματα της εταιρίας. Όσο μεγαλύτερη έρευνα αγοράς κάνετε και οι ίδιοι τόσο πιο εύκολο θα είναι και για εσάς να καταλήξετε στην πιο συμφέρουσα εταιρία. Οι εταιρίες THREE και Ο2 έχουν παραρτήματα σε όλο το Ην. Βασίλειο ενώ η GIFFGAFF λειτουργεί μόνο διαδικτυακά. Για περαιτέρω πληροφορίες και περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της κινητής τηλεφωνίας στο Η.Β. επισκεφθείτε το για να βρείτε το πακέτο/συμβόλαιο που σας ταιριάζει.

15 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑ! Εκτός από την ταυτότητα ή το διαβατήριό, λίγες στερλίνες, την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, καλό είναι να έχετε επίσης μαζί σας και κάποια τηλέφωνα γνωστών σας στην πόλη που θα φτάσετε, ώστε οποτεδήποτε χρειαστείτε άμεσα τη βοήθειά τους, να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους. Όπως επίσης και κάποιο τηλέφωνο τοπικού ταξί για περίπτωση έκτακτης ανάγκης ώστε να αποφύγετε τις υπερχρεώσεις. Απαραίτητο είναι να έχετε μαζί σας τα χαρτιά που θα χρειαστείτε για την εγγραφή σας στο πανεπιστήμιο και την εστία που θα μείνετε. Θυμίζουμε ότι αποχαιρετάμε τη ζεστή Κύπρο και πηγαίνουμε στην κρύα Αγγλία, γι`αυτό μαζί σας φροντίστε να έχετε ένα σακάκι και μία ομπρέλα. Προαιρετικά μία λίστα με τα ψώνια που θα κάνετε με την άφιξή σας. Φραπεδιέρα, τάβλι, φουκού και κάποια ιδιαίτερα κυπριακά φαγητά που δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτά, πάρτε τα μαζί σας! Πάνω απ` όλα θέληση, όρεξη και καλή διάθεση θα κάνουν πολύ πιο εύκολη την προσαρμογή σας.

16 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ National Rail: Phone: From overseas: National Health Service: Phone: Transport for London: Phone: Αστυνομία: Phone: 112 Cyprus High Commission: 13, St. James Square London SW1Y 4LB Phone: Cyprus Airways: Phone: British Airways: Phone: Υπηρεσία CYBEE:

17 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΗΒ Πρόεδρος: Κρίτων Διονυσίου Αν. Πρόεδρος: Ανδρέας Παναγιώτου Αντιπρόεδροι: Δάφνη Μαππουρίδου/ Λούκας Περικλέους Γενικός Γραμματέας: Γεωργία Αριστείδου Ειδικός Γραμματέας: Σταύρια Χαραλάμπους Οικονομικός Διαχειριστής: Σάββας Αβραάμ Γενικός Οργανωτικός: Κλεάνθης Κουτσόφτας Ειδικός Οργανωτικός: Πουλλάς Σωτήρης Υπεύθυνος Τύπου: Παντελής Ποιητής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων: Μιχάλης Φουλιάς Υπεύθυνοι Φοιτητικών Θεμάτων: Ειρήνη Οικονόμου, Μαριάννα Ταβέλλα Ex Οfficio: Ανδρέας Σπύρου, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Βρές τον εκπρόσωπο σου Νότια Αγγλία : Λούκας Περικλέους / Βόρεια Αγγλία : Δάφνη Μαππουρίδου / Άλλες πόλεις : Κλεάνθης Κουτσόφτας /

18

Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας

Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συµβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δηµιουργία ή/ και η ενίσχυση υποδοµών και θεσµών

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία

Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία Ως επισκέπτης σε μια ξένη χώρα μπορεί να αισθάνεστε ανασφάλεια επειδή δεν γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και μπορεί να φοβόσαστε ότι ίσως κάποιος σας

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εφαρμογής των Μέτρων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εφαρμογής των Μέτρων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_3_01072015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_4_02072015 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αίτηση για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο Αίτηση για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο www.ucas.com/international ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2014 Βημα Επιλογη προγραµµατων σπουδων Βημα Αιτηση Βημα Προετοιµασια για τις σπουδες Τι είναι η UCAS; Η UCAS παρέχει ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Παράρτημα V.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Ο νέος, σύγχρονος τρόπος ασφάλισης! Η Anytime αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για έναν νέο μοναδικό τρόπο να ασφαλιστείτε εύκολα, σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE)

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE) Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave Το Sharesave σας δίνει μια ευκαιρία να αποταμιεύετε κάθε μήνα επί τρία έτη και με αυτά τα χρήματα να αγοράσετε Μετοχές της Thomas Cook Group plc

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Κύρια πλεονεκτήματα ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ -Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα -Άμεση πρόσβαση -Φορολογικά κίνητρα -Σχετικά χαμηλός φόρος κεφαλαιουχ.κερδώ ν -Διευκόλυνση πρόσβασης σε όλες τις χώρες Σένγκεν φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS

ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS Παράρτημα V.1.β.ii Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος : ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS Παρακαλούμε: α) το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ) Θέμα : Λειτουργία Εξοχικών Κατοικιών ΠΟΕΔ κατά τη θερινή περίοδο

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ) Θέμα : Λειτουργία Εξοχικών Κατοικιών ΠΟΕΔ κατά τη θερινή περίοδο ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Λεωφ. Μακαρίου Γ 18, 1065 Λευκωσία Κύπρος, Τηλ. : 22817585 Φαξ : 22817599, E-mail : poed@cytanet.com.cy ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ) Προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ. Προπτυχιακό επίπεδο

ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ. Προπτυχιακό επίπεδο ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Το Ισραήλ κατέχει ένα αξιόλογο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως με κάποια από τα πανεπιστήμια του να κατατάσσονται στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια, έτσι συνεπώς

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2004 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.:1004908/381 α) /νση 12 η Φορολογίας Εισοδήµατος β) " 13 η " Κεφαλαίου γ) " 16 η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πληροφορίες επισκεπτών - FAQs

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πληροφορίες επισκεπτών - FAQs Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πληροφορίες επισκεπτών - FAQs Γενικές Τι είδους καιρό να περιμένω στη Μυτιλήνη; Πόση ώρα διαρκεί το ταξίδι με πλοίο από τον Πειραιά (Αθήνα) στη Μυτιλήνη; Που μπορώ να ενημερωθώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία. London 2012. των Ολυμπιακών Αγώνων

Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία. London 2012. των Ολυμπιακών Αγώνων Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων London 2012 Χρησιμοποιήστε κάρτες Visa εκδόσεως Alpha Bank για οποιαδήποτε αγορά σας και κερδίστε. H Visa σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΑΣ Aredrk hr rk UrKr xbi r Bengali Πληρωμή του ενοικίου σας Greek Pagamento da renda Portuguese Bixinta kiradaada Somali Pago de su alquiler

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Κιτ Σύνδεσης με το NBN

Το δικό σας Κιτ Σύνδεσης με το NBN Το δικό σας Κιτ Σύνδεσης με το NBN Ήρθε η ώρα για να συνδέσετε το τηλέφωνο σταθερής τηλεφωνίας και το ιντερνέτ με το Εθνικό Δίκτυο Ευρείας Ζώνης (National Broadband Network). Το Εθνικό σας Δίκτυο Ευρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ Αποστολή του Γραφείου Στέγασης είναι η παροχή ενός ασφαλούς, υγιεινού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ρεκόρ αιτήσεων για σπουδές στη Μ.Βρετανία φέτος!

Ρεκόρ αιτήσεων για σπουδές στη Μ.Βρετανία φέτος! Newsletter 0910/04 Μάρτιος 2010 Καλωσήρθατε στην Πασχαλινή έκδοση του Glaux Newsletter! Εδώ µπορείτε να ενηµερωθείτε για νέα κι εκδηλώσεις, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κάρτα Dental Card

Τι είναι η κάρτα Dental Card Τι είναι η κάρτα Dental Card Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών που εξυπηρετούν την αρχή του υγιούς ανταγωνισμού, η οποία σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και της αυξημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματεία Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικών Εστιών

Γραμματεία Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικών Εστιών Γραμματεία Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικών Εστιών Η Γραμματεία Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικών Εστιών έχει υπό την επίβλεψη της τα κτίρια του χώρου της Πανεπιστημιούπολης αλλά και ολόκληρο το συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση Σελ. 1 / 5 Ομιλία του κου Περικλή Θανόπουλου, ιευθύνων Σύμβουλος της. Θανόπουλος Α.Ε. για την ημερίδα της Ελ.Ετ.Υπ.Ε. «Υποστηριζόμενη Εργασία για Όλους» που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2009 Καταρχάς θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

«Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης».

«Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης». Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009 Αριθμ. Πρωτ. 1780 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : 23 Ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι το 23 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μέλος της Travelife και συνεργαστείτε με ευρωπαϊκούς και διεθνείς διοργανωτές ταξιδίων για να διαχειρίζεστε και να προωθείτε την αειφορία.

Γίνετε μέλος της Travelife και συνεργαστείτε με ευρωπαϊκούς και διεθνείς διοργανωτές ταξιδίων για να διαχειρίζεστε και να προωθείτε την αειφορία. Γίνετε μέλος της Travelife και συνεργαστείτε με ευρωπαϊκούς και διεθνείς διοργανωτές ταξιδίων για να διαχειρίζεστε και να προωθείτε την αειφορία. Καλωσήλθατε στην Travelife Η Travelife έχει ως μέλη ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός Σας εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες απευθείας κρατήσεις! + + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης Online Reservation Platform Online Πλατφόρμα ξενοδοχειακών κρατήσεων Travel Guide

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστικά δάνεια. Ενημερωτικό φυλλάδιο. Απρίλιος 2011. Πώς λειτουργούν τα στεγαστικά δάνεια;

Στεγαστικά δάνεια. Ενημερωτικό φυλλάδιο. Απρίλιος 2011. Πώς λειτουργούν τα στεγαστικά δάνεια; Στεγαστικά δάνεια Ενημερωτικό φυλλάδιο Απρίλιος 2011 Η αγορά δικού σας σπιτιού ίσως είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές αποφάσεις που θα πάρετε ποτέ. Ενώ λίγοι τυχεροί άνθρωποι μπορεί να έχουν ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση!

Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση! Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση! Πίνακας περιεχομένων Πρόσβαση στην κλινική... 3 Χάρτης... 3 Συγκοινωνία... 3 Χρήσιμα Τηλέφωνα... 3 Γενικές Παροχές...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις Τα περιοριστικά µέτρα. 1. Το όριο ανάληψης µετρητών ισχύει ανά κάτοχο λογαριασµού ή κατά λογαριασµό; Κάθε πρόσωπο (νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο των πλέον σημαντικών χαρακτηριστικών της Κοινωνικής Ασφάλισης, του Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλισης (SSI) και των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Ενημερωτικό έντυπο Κόστους & χρεώσεων

ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Ενημερωτικό έντυπο Κόστους & χρεώσεων ΦΡΟΝΤΙΔΑ Ενημερωτικό έντυπο Κόστους & χρεώσεων Ποιός καλύπτει το κόστος της φροντίδας μου; Κατά τη διάρκεια που βρίσκεστε στα γηροκομεία μας, το κόστος της φροντίδας σας καλύπτεται από έναν συνδυασμό επιχορηγήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Τηλεφωνητής Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Χρήσιμες Συμβουλές: Τηλεφωνητής Η Vodafone σου παρέχει την υπηρεσία Vodafone Business Connect Voicemail ώστε όποιος σε καλεί στον επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ [Α.Π. 1091]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ [Α.Π. 1091] ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ [Α.Π. 1091] ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ CENTRUM research Ετοιµάστηκε ειδικά για την παρουσίαση στο Τουριστικό

Διαβάστε περισσότερα