Φιλικά, Κρίτων Διονυσίου Πρόεδρος ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Η.Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φιλικά, Κρίτων Διονυσίου Πρόεδρος ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Η.Β"

Transcript

1

2 Συμφοιτητές/τριες Μέσω αυτού του οδηγού σπουδών αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επιτυχία σας εξασφαλίζοντας θέση σε ένα από τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ε- μπειρία της φοιτητικής ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο θα σας είναι ανεπανάληπτη, καθώς θα σας προσφέρει τις βάσεις, γνώσεις και ε- φόδια για να προχωρήσετε δυναμικά στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία σαν νέοι επιστήμονες. Την ίδια ώρα, οι εμπειρίες και οι παραστάσεις που θα ζήσετε σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπως αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου, θα σας εφοδιάσουν με τα ε- χέγγυα για να βαδίσετε δυναμικά και με αυτοπεποίθηση στην προσωπική σας ζωή. Η ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εδώ και 33 χρόνια βρίσκεται ενεργά δίπλα στον Κύπριο φοιτητή του Ηνωμένου Βασιλείου. Με την πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη δράση μας στα εθνικά, πολιτισμικά και φιλανθρωπικά δρώμενα, βοηθούμε και προωθούμε τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του κυπριακού φοιτητικού κινήματος. Πρώτιστος στόχος της ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι να βοηθά τους φοιτητές στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος στη καθημερινότητα του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βασικός και καταστατικός στόχος της παράταξης μας είναι επίσης η προώθηση και ενεργή προβολή του Κυπριακού προβλήματος και του αντικατοχικού μας α- γώνα. Τέλος θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή αρχή και καλή επιτυχία τόσο στην προσωπική όσο και στην ακαδημαϊκή σας ζωή. Η ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, μέσω των αντιπροσώπων της σε όλα τα μήκη και πλάτη του Ηνωμένου Βασιλείου θα βρίσκετε πάντα δίπλα σας. Φιλικά, Κρίτων Διονυσίου Πρόεδρος ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Η.Β

3 Λίγα λόγια για την ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Όπως ορίζει το καταστατικό της παράταξης η Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι αυτοτελής, πρωτοπόρος, μαζική, συνδικαλιστική πολιτική οργάνωση φοιτητών καθώς αποτελεί το φοιτητικό τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ. Την ίδια στιγμή όμως διατηρεί την πολιτική της αυτονομία όσον αφορά το πλαίσιο δράσης της και λήψης πολιτικών αποφάσεων βάζοντας φρένο στον άκρατο κομματισμό και συντηρητισμό κάποιον άλλων. Πυρήνας των πολιτικών μας θέσεων και φάρος των δράσεων μας είναι η δικαιωμένη ιδεολογία του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Κυρίαρχα ιδεώδη της πολιτικής μας είναι αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ιδεολογική μας τοποθέτηση δημιουργεί στόχους, καθορίζει σκοπούς, κινητοποιεί δρώντες και τροχιοδρομεί δράσεις. Είναι γι αυτό που αποτελεί την πεμπτουσία ολόκληρης της παρουσίας και της δραστηριοποίησης μας. Έχουμε συγκεκριμένο όραμα για την κοινωνία μας, την ευρωπαϊκή οικογένεια, τον κόσμο: Είμαστε αμετανόητοι υποστηρικτές της ελευθερίας σκέψης, βούλησης και έκφρασης. Εργαζόμαστε με ζήλο και αφοσίωση για τα εθνικά συμφέροντα του τόπου μας. Στηρίζουμε την ανοιχτή κοινωνία των πολιτών και τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Πιστεύουμε στην ισότητα ευκαιριών αλλά και στην αναγνώριση των ι- κανοτήτων και αναγκών του κάθε ανθρώπου. Είμαστε ταγμένοι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής. Επιζητούμε μια Κύπρο σύγχρονη στη καρδιά μιας ολοένα και πιο ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα ενισχύει συνεχώς τη θεσμική της αποτελεσματικότητα με κραταιά παρουσία στο διεθνές σκηνικό. Μέσα από τη δράση μας προάγουμε τις αξίες της συμμετοχής στα κοινά, της ανιδιοτελούς προσφοράς, και της συνεχούς συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Αμετάθετος μας στόχος είναι η μεταφορά των νέων ανθρώπων στο επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας. Η αισθητή παρουσία τους στις αρένες, όπου κρίνεται το κοινό τους μέλλον. Βασική επιδίωξη μας είναι ο εκσυγχρονισμός του πολιτικού κόσμου μέσω της προσαρμογής του στα νέα διεθνή, οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης.

4 Φοιτητικός Συνδικαλισμός Η Εθνικη Φοιτητικη Ε νωση Κυπρι ων Ηνωμε νου Βασιλει ου αποτελει το συνδικαλιστικο ο ργανο των Κυπρι ων φοιτητω ν του Ηνωμε νου Βασιλει ου. Ο πρω τος οργανωμε νος φοιτητικο ς συ λλογος στο Ηνωμε νο Βασι λειο η ταν η Εθνικη Φοιτητικη Ε νωση Κυπρι ων Αγγλι ας (ΕΦΕΚΑ), που ιδρυ θηκε το Η ι δρυση της συνε πεσε με την περι οδο προετοιμασι ας και διεξαγωγη ς του απελευθερωτικου αγω να της Κυ πρου. Η κυ ρια δρα ση της, πε ρα απο τα φοιτητικα θε ματα, περιστρα φηκε γυ ρω απο την ενι σχυση του αγω να της Κυ πρου με σω της διαφω τισης της Αγγλικη ς κοινη ς γνω μης και τη διανομη πληροφοριακου υλικου στον Αγγλικο τυ πο. Η ΕΦΕΚ προσπαθει και αγωνι ζεται συνεχω ς για την επι τευξη των στο χων και την διασφα λιση των δικαιωμα των ο λων των Κυ πριων φοιτητω ν στο Ηνωμε νο Βασι λειο. Η ΕΦΕΚ ε χει πια καταστει σημαιοφο ρος για ο λους τους Κυ πριους φοιτητε ς του Ηνωμε νου Βασιλει ου και θα παραμει νει και πα λι στην εμπροσθοφυλακη του σημερινου αγω να του Κυπριακου Ελληνισμου για ελευθερι α, ειρη νη και προ οδο. Σκοποι της ΕΦΕΚ ει ναι α) Η συνεχη ς προσπα θεια για επι λυση των κα θε ει δους φοιτητικω ν προβλημα των των Κυπρι ων φοιτητω ν που σπουδα ζουν στο Η.Β. β) Η προβολη του Κυπριακου προβλη μα- τος και ο συντονισμο ς των προσπαθειω ν των Κυπριακω ν Φοιτητι- κω ν Οργανω σεων για διαφω τιση της Βρετανικη ς κοινη ς γνω μης γι- α τον αγω να του Κυπριακου λαου, με στο χο μια Κυ προ ελευ θερη, ενωμε νη ανεξα ρτητη, κυρι αρχη, εδαφικα ακε ραιη, χωρι ς κατοχικα στρατευ ματα. γ) Η επαφη και συνεργασι α με αντι στοιχους Συλλο γους και Οργανω σεις ξε νων φοιτητω ν με προοπτικη την ανα πτυξη συναδελφικω ν δεσμω ν για αντιμετω πιση κοινω ν προβλημα των και προω θηση των Σκοπω ν του Συλλο γου. Η ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ε χει ως κινητη ρια δυ ναμη της την εμπιστοσυ νη που της δει χνουν οι φοιτητε ς. Η εμπιστοσυ νη αυτη ε δωσε στη ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ την πρωτει α στις προηγου μενες φοιτητικε ς ε- κλογε ς παι ρνοντας τε σσερις απο τις εννε α ε δρες της ΕΦΕΚ ΗΒ.

5 ΔΙΑΜΟΝΗ Ίσως το πιο σημαντικό θέμα που χρήζει διευθέτησης πρώτού ξεκινήσει η ακαδημαϊκή χρονιά για τον κάθε φοιτητή, πρωτοετή και μη, είναι η εξεύρεση χώρου διαμονής εκεί όπου θα φοιτάει. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ Πολλά πανεπιστήμια εγγυούνται παραχώρηση δωματίου σε μία από τις πανεπιστημιακές τους εστίες σε όλους ή τουλάχιστον στους περισσότερους νεοεισερχόμενους τους φοιτητές. Σε campus πανεπιστήμια οι εστίες βρίσκονται εντός των ορίων του πανεπιστημίου ενώ αλλού, π.χ. Λονδίνο οι εστίες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα διάφορα παραρτήματα του κάθε πανεπιστημίου. Όπως είναι φυσικό, το κάθε πανεπιστήμιο είναι διαφορετικό, άρα υπάρχουν εστίες ποικίλων τύπων οι οποίες παρέχουν διαφορετικές διευκολύνσεις έναντι διαφορετικού αντιτίμου. Υπάρχουν δωμάτια με δικό τους μπάνιο ενώ αλλού 2+ φοιτητές ενδέχεται να μοιράζονται τη χρήση του μπάνιου και αποχωρητηρίου. Σε εστίες τύπου catered τα γεύματα συμπεριλαμβάνονται στο κόστος διαμονής, ενώ στις non-catered υπάρχει μία κουζίνα η ο- ποία μοιράζετε μεταξύ ενός μικρού αριθμού φοιτητών, συνήθως διαφορετικών εθνικοτήτων. Το τι είναι σίγουρο είναι οτι η εμπειρία της φοιτητικής εστίας για τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο είναι άκρως εποικοδομητική αφού βάζει τον πρωτοετή πιο εύκολα στο κλίμα της φοιτητικής ζωής βοηθώντας τον να γνωρίσει και να φιλέψει συμφοιτητές απο όλο τον κόσμο αλλά και να βιώσει τη διαφορετική κουλτούρα, παραδόσεις και τρόπο ζωής τους. Στις πλείστες εστίες παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρισμός, νερό, εβδομαδιαία υπηρεσία καθαριότητας αλλά και υπηρεσία ασφαλείας (campus watch). Προσοχή, οποιαδήποτε παράβαση στους κανονισμούς διαμονής ενδέχεται να τιμωρηθεί με προειδοποίηση, χρηματικό πρόστιμο, ακόμα και έξωση από την εστία! Σε μεγάλες πόλεις όπως Λονδίνο, Μάνστσεστερ, Νότινγκχαμ, Μπίρμινγκχαμ κτλ, δραστηριοποιούνται εταιρείες όπως η Unite, Mansion, Nido κτλ, παρέχοντας ιδιωτικές φοιτητικές εστίες σε όσους δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν διαμονή σε αυτές του πανεπιστημίου τους ή επιλέξουν λόγω κόστους ή προτίμησης να διαμείνουν σ αυτές. Τα κόστα είναι παρόμοια με τις πανεπιστημιακές εστίες και εκεί είναι συνήθως ευκολότερο να διαμείνει μια παρέα συμφοιτητών στο ίδιο flat. Πολλά πανεπιστήμια αλλά και ιδιωτικές εστίες παρέχουν τη δυνατότητα σε δευτεροετείς και τριτοετείς να συνεχίσουν να διαμένουν σε εστία, εάν και εφόσον το προτιμήσουν από την ενοικίαση διαμερίσματος. Υ.Γ. Το φοιτητικό δάνειο της Βρετανικής κυβέρνησης δεν καλύπτει το κόστος διαμονής ασχέτως αν ο φοιτητής διαμένει σε πανεπιστημιακές εστίες.

6 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ΟΙΚΙΑ Εδώ απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσοχή και ευθύνη ούτως ώστε να βρείτε και να ενοικιάσετε το σωστό διαμέρισμα. Μη ξεχνάτε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα έχετε να κάνετε με κτηματομεσιτικό γραφείο, δηλαδή με επαγγελματίες οι οποίοι, ως επί το πλείστων, κύριο σκοπό έχουν το χρηματικό κέρδος και όχι την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κάθε φοιτητή. Τι πρέπει να προσέξετε: -Απόσταση από το πανεπιστήμιο -Απόσταση από το κέντρο της πόλης -Πλησιέστερες συγκοινωνίες-σιδηρόδρομος, σταθμός λεωφορείου -Κόστος ενοικίου καθώς και ποιά είναι τα προκαταβολικά κόστα που πρέπει να καταβληθούν -Ηλικία και κατάσταση κτηρίου και διαμερίσματος -EPC (Energy Performance Chart) του διαμερίσματος, το οποίο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το πόσο περιβαλλοντικά φιλικό είναι το κατάλυμα καθώς και το μέσο χρονιαίο και μηνιαίο κόστος της ενέργειας προς τον ενοικιαστή. Συστήνουμε να κοιτάτε διαμερίσματα που έχουν βαθμολογία χαμηλού Β και άνω. -Τι υπηρεσίες και κόστα παρέχονται μέσα στη τιμή του ενοικίου, π.χ. utilities/ bills package όπως λογαριασμός νερού, ενέργεια, διαδίκτυο κτλ. -Εάν υπάρχουν ζημιές η συσκευές που δεν λειτουργούν π.χ. πλυντήριο, παράθυρα που δεν ασφαλίζουν. Απαιτήστε απο τον ενοικιαστή να τα επιδιορθώσει το συντομότερο δυνατό και εαν χρειαστεί ζητήστε αντίτυπο του Inventory List για να δείτε τι συμπεριλαμβάνεται στην οικία (άρα και τι πρέπει να λειτουργεί) -Με την έναρξη κάθε συμβολαίου ενοικίασης ο ενοικιαστής είναι υπόχρεος να φέρει συνεργείο καθαρισμού στην οικία. Απαιτήστε το. -Εάν υπάρχει χώρος αποκλειστικός στον κάθε ένοικο/φοιτητή ούτως ώστε να διαβάζει ανενόχλητος από τους συγκατοίκους του. -Εάν μένουν (ως επί το πλείστων) φοιτητές ή οικογένειες στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Παίζει ρόλο στο πόσο θορυβώδης μπορεί να είστε χωρίς επιπτώσεις! Για περισσότερες συμβουλές όσον αφορά την ενοικίαση διαμερίσματος αλλά και για βοήθεια εξεύρεσης συγκατοίκου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τοπικό Παράρτημα της ΦΠΚ όπου κι αν σπουδάζετε.

7 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Το ΗΒ διαθέτει ένα από τα πιο ανεπτυγμένα δίκτυα συγκοινωνιών ανά το παγκόσμιο. Ως εκ τούτου αυτό παρέχει στο φοιτητή την δυνατότητα να ταξιδεύει άνετα και γρήγορα τόσο εντός αλλά και εκτός των ορίων της πόλης του. Μεγάλες πόλεις όπως το Μάνστσεστερ, το Νότινγκαμ και το Λονδίνο διαθέτουν υπόγειο/υπέργειο σιδηρόδρομο για να ευκολύνουν τις διακινήσεις σας. Στο Λονδίνο, με την εξασφάλιση της έξυπνης Student Oyster Card από οποιοδήποτε σιδηροδρομικό σταθμό ο κάθε φοιτητής επωμίζεται μόνο τα 2/3 του κόμιστρου για κάθε ταξίδι. Η εν λόγω κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διακίνηση με τα διάσημα Double Decker Buses του Λονδίνου (τα οποία κοστίζουν ελαφρώς λιγότερο από το London Underground). Όσον αφορά τα υπεραστικά ταξίδια το κόστος εισιτηρίου διαφέρει αναλόγως του σημείου έναρξης, προορισμού, απόστασης, διαρκείας του ταξιδιού αλλά και το πότε γίνεται η κράτηση. Π.χ. από το Μάντσεστερ στο Λονδίνο, το κόστος μπορεί να υπερβεί τις 100 εάν η κράτηση γίνει λίγές μέρες πριν το ταξίδι. Αντιθέτως, υ- πάρχουν δρομολόγια όπως το Canterbury-Λονδίνο όπου το κόστος είναι πάντα σταθμισμένο στις 30. Με την προσκόμιση της Railcard (συστήνουμε την 3ετή αντι μονοετή κάρτα) οι φοιτητές μπορούν να επωφελούνται έκπτωσης 30% σε κάθε κόμιστρο ανεξαρτήτως κόστους, προορισμού κτλ. Άρα το ταξίδι Μάνστεστερ-Λονδίνο μειώνεται αυτόματα στις 67 από τις 100. Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τρόποι να εξασφαλίσετε καλύτερες τιμές για τις υ- περαστικές σας μεταφορές όπως τα group tickets εαν ταξιδεύετε παρέα και discount travel companies όπως Megabus και Trainline. Για πληροφορίες για τα επερχόμενα σας ταξίδια επισκεφθείτε το: Επίσης, άλλοι χρήσιμοι ιστότοποι:

8 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ National Health Service Το NHS( National Health Service) είναι η υπηρεσία στην οποία μπορεί ο κάθε φοιτητής αλλά και οποιοσδήποτε κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο να απευθυνθεί για θέματα υγείας. Οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μ. Βρετανία. Κάθε εγγεγραμμένος μαθητής έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Βρετανικό Κράτος. Στη Μ. Βρετανία ισχύει το σύστημα του προσωπικού ιατρού σύμφωνα με το οποίο κάθε φοιτητής επιλέγει και εγγράφεται, χωρίς χρέωση, σε ένα παθολόγο (General Practitioner), ο οποίος αποτελεί και τον ιατρό που θα τον εξετάσει για έκτακτα περιστατικά ή θα του συστήσει περαιτέρω εξετάσεις. Γιατί πάντα υπάρχει γιατρός μέσα στο πανεπιστήμιο συστήνεται από το NHS οι φοιτητές να εγγράφονται στον γιατρό του πανεπιστημίου πριν τους επισκεφθούν. Θα μπορείτε να επωφεληθείτε από το Εθνικό Σύστημα Ιατρικής Περίθαλψης (NHS), καθώς και από τις μειωμένες τιμές στα φάρμακα, οδοντιατρική κάλυψη και οφθαλμολογικές εξετάσεις. Ευρωπαϊκή Κάρτα Νοσηλείας Σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες της Κύπρου παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Νοσηλείας στους πελάτες της, η οποία έχει τη δυνατότητα να παρέχει δωρεάν περίθαλψη και στους τομείς τους οποίους το NHS δεν παρέχει δωρεάν θεραπεία. Η κάρτα νοσηλείας έχει διάρκεια ενός έτους.

9 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αυτό το κομμάτι αφορά μόνο όσους επιλέξουν να διαμείνουν σε διαμέρισμα/οικία. Η παροχή ενέργειας/ρεύματος στο Η.Β. είναι ακόμα ένας τομέας δια τον οποίο ο κάθε φοιτητής οφείλει να γνωρίζει κάποια βασικά πράγματα, ελαφρώς όμως πιο περίπλοκα από ότι το διαδίκτυο κτλ. α) Ενημερωθείτε ποια είναι η εταιρεία/παροχέας ενέργειας στο διαμέρισμα σας προτού ξεκινήσει το συμβόλαιο ενοικίασης, καθώς και με τι είδους συμβόλαιο/ πλάνο παροχής δεσμεύονταν οι προηγούμενοι ενοικιαστές, αλλά και κατά πόσον αυτό θα τρέχει κατά τη διάρκεια της ενοικίασης σας. β) Ζητήστε από το κτηματομεσιτικό γραφείο/σπιτονοικοκύρη να σας υποδείξει τον μετρητή ρεύματος και σιγουρευτείτε ότι έχετε εύκολη πρόσβαση σ αυτόν (συνήθως βρίσκεται έξω από το σπίτι κλειδωμένος). γ) Καταγράψτε τον αριθμό που γράφει το συντομότερο δυνατό από τη ημερομηνία παραλαβής των κλειδιών του σπιτιού. Προτείνεται να καταγράφεται μετά απο κάθε λογαριασμό. (έτσι ξέρετε αν υπερχρεωθήκατε). δ) Ζητήστε να μάθετε κατά πόσο το σπίτι προμηθεύεται μόνο ηλεκτρική ενέργεια, μόνο φυσικό αέριο, ή και από τα 2 (παίζει ρόλο). Υπάρχουν πάρα πολλοί παροχείς ενέργειας στο Η.Β. με ποικίλα πλάνα παροχής διαθέσιμα, φτάνει μόνο να μπείτε στο κόπο να ψάξετε και να ρωτήσετε κατευθείαν τον παροχέα τι σας προσφέρει. ΠΡΟΣΟΧΗ-εάν αμελήσετε να ασχοληθείτε με την παροχή ενέργειας ενδέχεται να πληρώνετε πέραν των 100 ανά μήνα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ο λογαριασμός να μην υπερβαίνει τις 36 ανά μήνα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ π.χ. με το Blue Plus Price Promise Plan by EDF Energy. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε ιστοσελίδες όπως το

10 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Διαδίκτυο-Σταθερή Τηλεφωνία Satellite/Cable TV Όσοι από σας θα διαμένουν σε φοιτητικές εστίες είτε πανεπιστημιακές είτε ιδιωτικές δεν είναι ανάγκη να ανησυχείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο αφού συνήθως συμπεριλαμβάνεται μέσα στο κόστος διαμονής, και μάλιστα η ταχύτητα ενδέχεται να είναι άκρως ικανοποιητική. Για όσους επιλέξουν να ενοικιάσουν κανονικό διαμέρισμα/οικία, η εγκατάσταση διαδικτύου συνοδεύεται αναγκαστικά από σταθερή τηλεφωνική γραμμή, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι κατ ανάγκην θα επωμίζεστε κάποιο επιπρόσθετο κόστος π.χ. τηλεφωνικό πάγιο (συνήθως είναι δωρεάν). Όπως και στη Κύπρο η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών (broadband) γίνεται με την υπογραφή συμβολαίου ελάχιστης διαρκείας ενός έτους και το κόστος ξεκινά από περίπου 20 ανά μήνα για ταχύτητες Mb (ειρωνικά οι χαμηλότερες που προσφέρονται ενώ για τη Κύπρο θεωρούνται σχετικά υψηλές). Εαν είστε απαιτητικός χρήστης π.χ. gamer, έχετε περισσότερες από 3-4 συσκευές συνδεδεμένες την ίδια ώρα η συγκατοικείτε περισσότερο από 2 άτομα εισηγούμαστε να εκμεταλλευτείτε το υψηλό επίπεδο τέτοιου είδους υπηρεσιών που παρέχεται στο Η.Β. αλλά και το εξευτελιστικό αντίτιμο για αυτά και να προχωρήσετε στην ε- γκατάσταση δικτύου Fiber Optics με μέγιστη δυνατότητα λήψης ταχυτήτων 40 Mb η 80 Mb και κόστος από περίπου 30 ανά μήνα! Σχεδόν ολες οι εταιρίες παροχής διαδικτυακών και τηλεφωνικών υπηρεσιών προσφέρουν και τηλεοπτικά πακέτα των οποίων τα κόστα και η ποικιλία δεν συγκρίνονται ούτε κατά διάνοια με οτι έχετε συνηθίσει στη Κύπρο, τα πλείστα σε ευκρίνεια HD. Παρόλα αυτά η παροχή και λήψη τηλεοπτικού σήματος στο Η.Β. είναι παράνομη χωρίς εξασφάλιση TV License, κάτι το οποίο ελέγχεται συχνά και τιμωρείται με πρόστιμο Το κόστος της εν λόγω άδειας ανέρχεται στις ανά έτος, αν και είναι δυνατή η επιστροφή μέρος του προ-πληρωτέου ποσού για την χρονική διάρκεια που θα λείπετε από το Η.Β., π.χ. το καλοκαίρι! Για περισσότερες πληροφορίες προηγηθείτε στο Για πλήρης πληροφόρηση για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών στην περιοχή σας αλλά και το πακέτο που σας ταιριάζει επισκεφθείτε ιστοσελίδες όπως η

11 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Πολλοί φοιτητές επιλέγουν να χρησιμοποιούν μόνο κάρτες Κυπριακών τραπεζών στο Η.Β., κάτι το οποίο έχει τα καλά του αλλά και τα κακά του. Αφενός το ποσό μιας κατάθεσης είναι διαθέσιμο στιγμιαία στον κάτοχο, αφετέρου κάθε συναλλαγή ενδέχεται να υπόκειται μια μικρή χρέωση από το ΑΤΜ όπου γίνεται η ανάληψη (συνήθως 1+). Επίσης, διάφορες εταιρείες παροχής υπηρεσιών όπως διαδίκτυο, συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας κτλ, απαιτούν όπως ο ενδεχόμενος φοιτητής/πελάτης χρησιμοποιεί κάρτα αγγλικής τράπεζας για διεκπεραίωση των πληρωμών. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών μέσω Direct Debit, που παρέχεται μόνο μέσω αγγλικής τράπεζας, συνήθως εξασφαλίζει τις πιο συμφέρουσες προσφορές και συμβόλαια! Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για φοιτητές στο Η.Β. είναι λοιπόν κάτι χρήσιμο αλλά και αναγκαίο, το οποίο όμως μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να επιχειρήσετε εάν οι γονείς η τα αδέλφια σας δεν έχουν υφιστάμενο τραπεζικό λογαριασμό σε κάποιο από τα τραπεζικά ιδρύματα στο Η.Β. Θα χρειαστείτε βεβαίωση από το πανεπιστήμιο σας οτι φοιτάτε σε αυτό η οποία πρέπει να αναγράφει το συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο απευθύνεται. Η πιο συμφέρουσα επιλογή για φοιτητές είναι το άνοιγμα Current Account με Debit Card, αφού οι πλείστες τράπεζες χρεώνουν ελάχιστα για τη χρήση τους, (συνήθως από 5 Account Fee κάθε τριμηνία). Για ελαχιστοποίηση του κόστους διεθνών συναλλαγών αλλά και για ευκολία, η αποστολή λεφτών μέσω SWIFT είναι η προτεινόμενη μέθοδος, με χρόνο διεκπεραίωσης της συναλλαγής 1-2 εργάσιμες μέρες (υπάρχουν 2 διαφορετικές υπηρεσίες SWIFT). Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Η.Β. με φοιτητικό τραπεζικό λογαριασμό και σε Κυπριακή αλλά και σε Αγγλική τράπεζα ούτως ώστε να είστε προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο. Top Tip: Το Direct Debit κάνει τη ζωή σας στο Η.Β. πολύ πιο εύκολη όσον αφορά τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, αφού μπορείτε εσείς να καθορίσετε πότε φεύγουν λεφτά από το λογαριασμό αυτομάτως!

12 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η αύξηση των διδάκτρων στη Βρετανία δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην απόφαση κάποιου για φοίτηση εκεί. Για τους Ευρωπαίους φοιτητές υπάρχει η διευκόλυνση του Ευρωπαϊκού Φοιτητικού Δανείου με πολύ ευέλικτους τρόπους μακρόχρονης αποπληρωμής. Το φοιτητικό δάνειο παρέχεται από το Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας σε όλους όσους έχουν γίνει δεκτοί στα Βρετανικά πανεπιστήμια, αφού συμπληρωθεί η κατάλληλη αίτηση, ώστε να μπορεί ο προπτυχιακός φοιτητής να ανταπεξέλθει στα έξοδα των σπουδών του. Το δάνειο καλύπτει ακριβώς το κόστος των διδάκτρων του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Ακόμη το δάνειο καλύπτει μέχρι και φοιτητές πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή κολλέγιο. Είναι επίσης διαθέσιμο για άτομα που φοιτούν εξ αποστάσεως. Τα δίδακτρα καταβάλλονται απευθείας στο πανεπιστήμιο ή το κολέγιο φοίτησης. Το δάνειο είναι άτοκο και πρέπει να αποπληρωθεί από το φοιτητή αφότου αποφοιτήσει και μόνον εφόσον εργάζεται με ετήσιες προσωπικές αποδοχές αγγλικές λίρες και άνω. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη μηνιαία αποπληρωμή του δανείου (μαζί με τον τόκο) με βάση το ετήσιο εισόδημα του φοιτητή: ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 21,000 και κάτω Καμία αποπληρωμή 25, , , , , (Πηγή:http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/index.htm) Στην περίπτωση που κάποιος χάσει την δουλειά του ή εξασφαλίσει άλλη εργασία με χαμηλότερο εισόδημα η δόση αναστέλλεται και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα διαγράφεται. Έτσι ο φοιτητής απαλλάσσεται από την ανάγκη για πληρωμή του δανείου. Το βρετανικό δάνειο λοιπόν δεν μοιάζει με τα συνηθισμένα τραπεζικά δάνεια και μπορούμε να το θεωρήσουμε περισσότερο ως χορηγία.

13 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ Καταρχάς, οι τρεις κύριες εταιρίες σε γενικές γραμμές αυτή την στιγμή στο Ην. Βασίλειο είναι η GIFFGAFF, η Ο2 και η ΤΗREE. GIFFGAFF: Μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να μάθετε όποιες πληροφορίες θέλετε για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εν λόγω εταιρία. Στον πάρακατω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε και τα πακέτα που προσφέρονται ( ). Νεοσύστατη εταιρία με αρκετά καλές τιμές. Οι χρεώσεις για Κύπρο έχουν ως εξής: Για σταθερά το κόστος είναι 3 σεντ το λεπτό. Για κινητά το κόστος είναι 9 σεντ το λεπτό. Τα μηνύματα κοστίζουν 8 σεντ. Όταν λαμβάνετε κλήσεις ή μηνύματα από Κύπρο δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τους χρήστες της εταιρίας. O2: Μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να μάθετε όποιες πληροφορίες θέλετε για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εν λόγω εταιρία. Υπάρχουν αρκετά πακέτα και υπηρεσίες τα οποία μπορείτε να βρείτε μέσω της ιστοσελίδας: Οι χρεώσεις για Κύπρο έχουν ως εξής: Για τους κατόχους PAY MONTHLY: Για σταθερά το κόστος είναι 60 σεντ το λεπτό. Για κινητά το κόστος είναι 60 σεντ το λεπτό. Τα μηνύματα κοστίζουν 20 σεντ. Όταν λαμβάνετε κλήσεις ή μηνύματα από Κύπρο δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τους χρήστες της εταιρίας Για τους κατόχους PAY AS YOU GO: Για σταθερά το κόστος είναι 150 σεντ το λεπτό. Για κινητά το κόστος είναι 150 σεντ το λεπτό. Τα μηνύματα κοστίζουν 20 σεντ. Όταν λαμβάνετε κλήσεις ή μηνύματα από Κύπρο δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τους χρήστες της εταιρίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δώσετε στην international calling card της Ο2 μιας και προσφέρει πολύ χαμηλές χρεώσεις.( 1 σεντ το λεπτό για σταθερά και 3 σεντ για κινητά) Για περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί. https://www.o2.co.uk/shop/international/calling-card

14 ΤΗREE: Μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να μάθετε όποιες πληροφορίες θέλετε για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εν λόγω εταιρία. Υπάρχουν αρκετά πακέτα και υπηρεσίες τα οποία μπορείτε να βρείτε μέσω της ιστοσελίδας ή αν επισκεφθείτε ένα κατάστημα τους όταν θα φτάσετε στο Ην. Βασίλειο. Αναλυτικές χρεώσεις θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. (http://www.three.co.uk/three_price_guide ) Οι χρεώσεις για Κύπρο έχουν ως εξής (για PAY MONTHLY και PAY AS YOU GO): Για σταθερά το κόστος είναι 46 σεντ το λεπτό. Για κινητά το κόστος είναι 46 σεντ το λεπτό. Τα μηνύματα κοστίζουν 25.2 σεντ. Όταν λαμβάνετε κλήσεις ή μηνύματα από Κύπρο δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τους χρήστες της εταιρίας. Αναλύοντας τις χρεώσεις και τα πακέτα της κάθε εταιρίας η πιο συμφέρουσα εταιρία όσων αφορά τις χρεώσεις μεταξύ αγγλικών τηλεφώνων είναι η GIFFGAFF η οποία με 12 λίρες προσφέρει απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα μηνύματα και 250 λεπτά ομιλίας προς οποιοδήποτε αγγλικό τηλέφωνο. Όλες οι εταιρίες προσφέρουν πακέτα αγοράς συσκευής με απευθείας ή μηνιαίες πληρωμές. Και σε αυτό τον τομέα υπερισχύει η GIFFGAFF, κάτι το οποίο θα διαπιστώσετε αφότου κάνετε την δική σας έρευνα αγοράς. Όσον αφορά τις διεθνείς κλήσεις (προς Κύπρο ουσιαστικά) από τις τρεις εταιρίες πάλι ξεχωρίζει η GIFFGAFF μιας και όπως βλέπετε πιο πάνω έχει τις πιο χαμηλές χρεώσεις. Παρόλα αυτά η international calling card της Ο2 μπορεί να σας φανεί χρήσιμη μιας και έχει πολύ χαμηλή χρέωση σε σχέση με τα κανονικά πακέτα των εταιριών. Θα ήταν πιο φρόνιμο να ανοίξετε τον σύνδεσμο πιο πάνω για περισσότερες πληροφορίες όπως επίσης να επισκεφθείτε κάποιο από τα καταστήματα της εταιρίας. Όσο μεγαλύτερη έρευνα αγοράς κάνετε και οι ίδιοι τόσο πιο εύκολο θα είναι και για εσάς να καταλήξετε στην πιο συμφέρουσα εταιρία. Οι εταιρίες THREE και Ο2 έχουν παραρτήματα σε όλο το Ην. Βασίλειο ενώ η GIFFGAFF λειτουργεί μόνο διαδικτυακά. Για περαιτέρω πληροφορίες και περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της κινητής τηλεφωνίας στο Η.Β. επισκεφθείτε το για να βρείτε το πακέτο/συμβόλαιο που σας ταιριάζει.

15 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑ! Εκτός από την ταυτότητα ή το διαβατήριό, λίγες στερλίνες, την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, καλό είναι να έχετε επίσης μαζί σας και κάποια τηλέφωνα γνωστών σας στην πόλη που θα φτάσετε, ώστε οποτεδήποτε χρειαστείτε άμεσα τη βοήθειά τους, να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους. Όπως επίσης και κάποιο τηλέφωνο τοπικού ταξί για περίπτωση έκτακτης ανάγκης ώστε να αποφύγετε τις υπερχρεώσεις. Απαραίτητο είναι να έχετε μαζί σας τα χαρτιά που θα χρειαστείτε για την εγγραφή σας στο πανεπιστήμιο και την εστία που θα μείνετε. Θυμίζουμε ότι αποχαιρετάμε τη ζεστή Κύπρο και πηγαίνουμε στην κρύα Αγγλία, γι`αυτό μαζί σας φροντίστε να έχετε ένα σακάκι και μία ομπρέλα. Προαιρετικά μία λίστα με τα ψώνια που θα κάνετε με την άφιξή σας. Φραπεδιέρα, τάβλι, φουκού και κάποια ιδιαίτερα κυπριακά φαγητά που δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτά, πάρτε τα μαζί σας! Πάνω απ` όλα θέληση, όρεξη και καλή διάθεση θα κάνουν πολύ πιο εύκολη την προσαρμογή σας.

16 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ National Rail: Phone: From overseas: National Health Service: Phone: Transport for London: Phone: Αστυνομία: Phone: 112 Cyprus High Commission: 13, St. James Square London SW1Y 4LB Phone: Cyprus Airways: Phone: British Airways: Phone: Υπηρεσία CYBEE:

17 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΗΒ Πρόεδρος: Κρίτων Διονυσίου Αν. Πρόεδρος: Ανδρέας Παναγιώτου Αντιπρόεδροι: Δάφνη Μαππουρίδου/ Λούκας Περικλέους Γενικός Γραμματέας: Γεωργία Αριστείδου Ειδικός Γραμματέας: Σταύρια Χαραλάμπους Οικονομικός Διαχειριστής: Σάββας Αβραάμ Γενικός Οργανωτικός: Κλεάνθης Κουτσόφτας Ειδικός Οργανωτικός: Πουλλάς Σωτήρης Υπεύθυνος Τύπου: Παντελής Ποιητής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων: Μιχάλης Φουλιάς Υπεύθυνοι Φοιτητικών Θεμάτων: Ειρήνη Οικονόμου, Μαριάννα Ταβέλλα Ex Οfficio: Ανδρέας Σπύρου, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Βρές τον εκπρόσωπο σου Νότια Αγγλία : Λούκας Περικλέους / Βόρεια Αγγλία : Δάφνη Μαππουρίδου / Άλλες πόλεις : Κλεάνθης Κουτσόφτας /

18

Συμφοιτητή, Συμφοιτήτρια,

Συμφοιτητή, Συμφοιτήτρια, Συμφοιτητή, Συμφοιτήτρια, Με τον συγκεκριμένο οδηγό σπουδών αρχικά θα θέλαμε να σε συγχαρούμε για την επιτυχία σου εξασφαλίζοντας θέση σε ένα από τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων GOC Care AGED AND COMMUNITY CARE SERVICES Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων Ένας Οδηγός για την κατανόηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο Brisbane και στο Gold

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα... 3 Αγαπητές και Αγαπητοί Πρωτοετείς,...3. Οι πρώτοι της Λήμνου... 4 Για τους πρωτοετείς του 2009...4

Καλωσόρισμα... 3 Αγαπητές και Αγαπητοί Πρωτοετείς,...3. Οι πρώτοι της Λήμνου... 4 Για τους πρωτοετείς του 2009...4 Καλωσόρισμα... 3 Αγαπητές και Αγαπητοί Πρωτοετείς,...3 Οι πρώτοι της Λήμνου... 4 Για τους πρωτοετείς του 2009...4 Η πόλη με μια ματιά... 5 Δυο λόγια για τη Μύρινα...5 Πού βρίσκεται το Πανεπιστήμιο;...5

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Πρακτικός οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Μάθε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Οι σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο (σε επίπεδο master ή MBA) είναι διάρκειας ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΚΟΥΣΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΧΑΡΑ ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Πρακτικός οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ Μάθε τα δικαιώματά σου, άσκησε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1. ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 6 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η μετάβαση από την φοιτητική στην επαγγελματική ζωή μπορεί να αποβεί δύσκολη. Συχνά η φάση της υποβολής αιτήσεων εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ Παράπονα και καταγγελίες καταναλωτών

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ Παράπονα και καταγγελίες καταναλωτών Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 / ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Παράπονα και καταγγελίες καταναλωτών ΑΡΘΡΟ Οι θέσεις μας στην Βουλή Διεθνή και Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία!

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Οι Σωστές Επιλογές Σπουδών 7 Η Επιλογή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 10 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 12 Υποτροφίες 13 Διαμονή/Φοιτητική Ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές. Γεωργία Βασιλάκη, Γιάννης Χαριστής

Συντελεστές. Γεωργία Βασιλάκη, Γιάννης Χαριστής ΡΟ ΟΣ Συντελεστές Κείμενα - Συλλογή πληροφορίας και υλικού Συντονισμός - Επιμέλεια Χάρτες ημιουργικό Κώστας Γαβριλάκης, Μάριος Μπαλής, Γεωργία Βασιλάκη, Γιάννης Χαριστής Κώστας Γαβριλάκης Μάριος Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2011 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΙΔΡΥΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσανατολισμού

Προγράμματα Προσανατολισμού Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Οδηγός για: - Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες - Άτομα με Επικουρική Προστασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΙΔΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΙΔΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΙΔΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 www.unic.ac.cy ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Οι Σωστές Επιλογές 5 Η Επιλογή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 8 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 10 Υποτροφίες 11 Διαμονή/Φοιτητική Ζωή 12 Μετεγγραφή σε Πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Τ Ο D I R ECT M AR K E T I N G & Η Α Π Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΡΔΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ INTERNET BANKING ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος του Foundation College

Μετά το τέλος του Foundation College Μετά το τέλος του Foundation College Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτή τη σελίδα έχουν στόχο να ενημερώσουν τους μαθητές του Foundation College για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν αφού τελειώσουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Συµφωνητικό Εµπιστευτικότητας

1. Συµφωνητικό Εµπιστευτικότητας more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing More options for energy efficient mobility through Car-Sharing Αριθµός Συµβολαίου: IEE/07/696/SI2.499387 Παραδοτέο 7.5 Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ real οnline ΕΚΔΟΣΗ #1 KYΡΙΑΚΗ 27.9.2009 Ασφάλεια στο ίντερνετ Τρόποι, προφυλάξεις, κατευθύνσεις και μυστικά για τις ψηφιακές αναζητήσεις στον Κυβερνοχώρο Σύνδεση στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπό του φοιτητή: ΛΑΓΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα