ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΤ ΤΔΝΕΫ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΤ ΤΔΝΕΫ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΤ ΤΔΝΕΫ Level 2 / Castlereagh Street, SYDNEY, NSW 2000 Tel: Fax: ΕΣΘΙΑ ΕΚΘΕΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΑΤΣΡΑΛΙΑΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΡΕΒΤ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΤΔΝΕΫ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΑΦΑΡΑΝΟ, ΠΤΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΟΛΙΟ, ΠΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΓΡΦ. ΟΕΤ ΤΔΝΕΫ ΒΑΪΑΝΟ ΩΡΑΙΟΠΟΤΛΟ-ΚΕΛΕΝΘ, ΓΡΜ. ΟΕΤ Α

2 ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ Θ Αυςτραλιανι ιπειροσ ςυνιςτά μια οικονομία τθσ ομάδοσ χωρϊν G8, τθσ οποίασ οι οικονομικζσ αποφάςεισ επθρεάηουν ςθμαντικά τθ διεκνι οικονομικι ςκθνι λόγω τθσ μζχρι ςτιγμισ ςτάςθσ τθσ κυβζρνθςισ τθσ να διαχειριςτεί ορκολογικά τα δθμόςια οικονομικά τθσ και να προκαλζςει διάχυςθ των ωφελειϊν, ςτθν εκνικι τθσ οικονομία, από τθν άνοδο του κλάδου των ορυχείων κυρίωσ λόγω των ςθμαντικϊν ρυκμϊν ανόδου του οικονομικοφ γίγαντα τθσ Αςίασ, τθσ ΛΔ Κίνασ. Θ χϊρα διακζτει ςθμαντικά ενεργειακά κοιτάςματα, επενδφει ςυςτθματικά ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ενϊ αποδίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςε κζματα αςφάλειασ και εξαςφάλιςθσ των τροφίμων τα οποία προορίηονται είτε για το εςωτερικό τθσ είτε για εξαγωγζσ. Ραράλλθλα θ χϊρα διακζτει ζνα ιςχυρό δίκτυο χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν και εν γζνει ςυμβουλευτικισ το οποίο ολοζνα ενιςχφεται και αποτελεί πρότυπο για τθ διεκνι οικονομικι κοινότθτα, πρωτοςτατεί δε ςτθν Κεντρικι και Ανατολικι Αςία. Θ Αυςτραλιανι οικονομία, κατόπιν των μεταρρυκμίςεων που υιοκζτθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 80 περιορίηοντασ το ρόλο του κράτουσ ςε επιτελικό ρόλο και αφινοντασ τθν παραγωγι να περάςει επί τθσ ουςίασ ςτα χζρια ιδιωτϊν, παρουςίαςε ταχείσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ επί μια 15ετία, προ τθσ διεκνοφσ οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κυβζρνθςθ Rudd να ζχει υιοκετιςει ζνα δθμοςιονομικό πακζτο παροχϊν και επιδοτιςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομίασ το οποίο άγγιξε το φψοσ των $50 δισ, ςε ςυνάρτθςθ με μια νομιςματικι πολιτικι χαμθλϊν επιτοκίων που ευνόθςαν τθν οικονομικι δραςτθριότθτα ςε κεφαλαιουχικζσ και καταναλωτικζσ ανάγκεσ. Ωσ αποτζλεςμα οι ρυκμοί ανόδου ιταν για το 2009/10/11/12: 1,4%/2,7%/1,8%/3.5% αντίςτοιχα, ποςοςτά που κεωρικθκαν ιδιαιτζρωσ ςθμαντικά όταν υπόλοιπεσ χϊρεσ ΟΟΣΑ παρουςίαςαν ακόμα και φφεςθ ςτισ οικονομίεσ τουσ. Σε πολυμερζσ επίπεδο, θ χϊρα διαδραματίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν πορεία των διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ντόχα του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (τάςςεται υπζρ τθσ απελευκζρωςθσ των αγορϊν και κατά του προςτατευτιςμοφ) ενϊ πρωταγωνιςτεί (και ςε διμερζσ επίπεδο) ςτθν προϊκθςθ των εμπορικϊν και επενδυτικϊν ροϊν μεταξφ των κρατϊν του Ειρθνικοφ αλλά και κάκε άλλθσ γειτνιάηουςασ Οικονομικισ Ρεριφερειακισ Ζνωςθσ. Πςον αφορά ςε ηθτιματα που απαςχολοφν τθ μακροχρόνια ατηζντα άςκθςθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ είναι: θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ, θ ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ υποδομϊν, περιβαλλοντικά ηθτιματα (οικονομικζσ επιπτϊςεισ από πλθμμφρεσ και ξθραςίεσ που παρατθροφνται ςυχνά και ςε ακραίο βακμό ςυνεπεία και του φαινομζνου τθσ κλιματικισ αλλαγισ). Σε διμερζσ επίπεδο, θ Ελλάδα παρουςιάηει κετικό πρόςθμο ςτο εμπορικό ιςοηφγιο με τθν Αυςτραλία όμωσ οι εξαγωγζσ μασ μποροφν να διευρυνκοφν περαιτζρω καλφπτοντασ εκτόσ των ςυςκευαςμζνων αγροτικϊν προϊόντων και ευρφτερο φάςμα προϊόντων και ιδιαιτζρωσ ςτο τομζα τθσ υψθλισ τεχνολογίασ (βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία). Οι Ελλθνικζσ επενδφςεισ ςτθν Ωκεανία είναι ελάχιςτεσ ενϊ οι προοπτικζσ είναι κετικζσ ιδίωσ τθν περίοδο αυτι που θ εκνικι τθσ οικονομία ζχει αρχίςει να επθρεάηεται αιςκθτά από τθν επιβράδυνςθ τθσ οικονομίασ τθσ ΛΔ Κίνασ. Το Αυςτραλιανό Οικονομικό Ζτοσ διαρκεί από 1 θ Ιουλίου 30 Ιουνίου. ΓΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ / ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ 2/27

3 Α. ΕΞΕΛΙΞΘ ΑΤΣΡΑΛΙΑΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α1. ΚΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΤΣΡΑΛΙΑΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΕΡ (ανά τομζα) ΑΕΡ (ρυκμόσ ανάπτυξθσ) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ Σφνολο: $1, δισ ( ) Ρρωτογενισ: 4.1% Δευτερογενισ: 24.6% Τριτογενισ: 71.4% 3.3% ( ) ΑΕΡ (ανά κεφαλι) $67,800 ( ) Εργ.Δυναμικό (ανά τομζα) Ανεργία 5.1% Ρλθκωριςμόσ 3.4% Αγροτικι Ραραγωγι Βιομθχανικι Ραραγωγι Ιςοηφγιο Τρεχουςϊν Συναλλαγϊν Εξαγωγζσ Εξαγϊγιμα Αγακά Σφνολο: εκ. Ρρωτογενισ: 3.6% Δευτερογενισ: 21.1% Τροτογενισ: 75.1% Σιτάρι, Κρικάρι, Ηαχαροκάλαμο, Εςπεριδοειδι - Φροφτα, Βοοειδι, Αμνοερίφια, Ρτθνοτροφία Ορυχεία, Εξοπλιςμόσ Βιομθχανικόσ και Μεταφορϊν, Επεξεργαςία Τροφίμων, Χθμικά, Χαλυβουργία -$40.5 δισ $272.1 δισ ( ) $212.9 δισ ( ) Άνκρακασ, Σιδθρομετάλλευμα, Χρυςόσ, Κρζασ, Μαλλί, Αλουμίνα, Σιτάρι, Εξοπλιςμόσ Μθχανολογικόσ και Συγκοινωνιακόσ Εταίροι Εξαγωγϊν ΛΔ Κίνασ (27.4%), Ιαπωνία (19.2%), Ν.Κορζα 98.9%), Ινδία (5.8%) Ειςαγωγζσ Ειςαγϊγιμα Αγακά Εταίροι Ειςαγωγϊν Ακακάριςτεσ Επενδφςεισ Ραγίου Κεφαλαίου Ρροχπολογιςμόσ Φόροι $243.4 δισ ( ) $ δισ ( ) Εξοπλιςμόσ Μθχανολογικόσ/Συγκοινωνιακόσ/Θλεκτρονικόσ/ Τθλεπικοινωνιακόσ, Ακακάριςτο Ρετρζλαιο, Ρροϊόντα Διχλιςθσ Ρετρελαίου ΛΔ Κίνασ (18.5%), ΘΡΑ (11.4%), Ιαπωνία (7.9%), Σιγκαποφρθ (6.3%), Γερμανία (4.7%) 26.8% ΑΕΡ Ζςοδα: $473.2 δισ / Ζξοδα: $521.8 δισ (2011) Ελλειμματικόσ: -3.3% ΑΕΡ 31.8% ΑΕΡ Δθμόςιο Χρζοσ Εξωτερικό Χρζοσ Διατραπεηικό Επιτόκιο Μζςο Επιτόκιο Δανειςμοφ Εμπορ. Τραπεηϊν Απόκεμα Μετρθτϊν 26.8% ΑΕΡ $1, δις 3.25% (ζχει μειωκεί κατά 1.5 ποςοςτιαία μονάδα το τελευταίο 12μθνο) 7.8% $492.2 δις ΓΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ / ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ 3/27

4 ςτισ Συναλλαγζσ Απόκεμα Ευρφτερων Συναλλαγϊν Απόκεμα Εγχϊριων Ριςτϊςεων Αποτίμθςθ Μετοχϊν Χρθματιςτθρίου Aπόκεμα Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων ςτθν Αυςτραλία Απόκεμα Άμεςων Αυςτραλιανϊν Επενδφςεων ςτο Εξωτερικό Θλεκτριςμόσ Ρετρζλαιο Φυςικό Αζριο Φυςικοί Ρόροι $1, δισ $2, δισ $1, δισ ( ) $1, δισ ( ) $549.1 δισ ( ) $514.4 δισ ( ) $443.5 δισ ( ) $400.7 δισ ( ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΘ Ραραγωγι : 232 δισ kwh (2009) Κατανάλωςθ: δισ kwh (2009) Εξαγωγζσ : 0 kwh (2009) Ειςαγωγζσ : 0 kwh (2009) Αποδεδειγμζνα Αποκζματα: 3.32 δισ βαρζλια ( ) Ραραγωγι : 549,200 βαρζλια/θμζρα (2010) Κατανάλωςθ: 960,800 βαρζλια/θμζρα (2010) Εξαγωγζσ : 312,600 βαρζλια/θμζρα (2010) Ειςαγωγζσ : 731,400 βαρζλια/θμζρα (2010) Αποδεδειγμζνα Αποκζματα: 3.11 τρισ μ3 ( ) Ραραγωγι : δισ μ3 (2010) Κατανάλωςθ: δισ μ3 (2010) Εξαγωγζσ : δισ μ3 (2010) Ειςαγωγζσ : 5.99 δισ μ3 (2010) ΛΟΙΠΑ ΜΕΓΕΘΘ ΤΠΟΔΟΜΩΝ Βωξίτθσ, Άνκρακασ, Σιδθρομετάλλευμα, Χαλκόσ, Χρυςόσ, Αςιμι, Ουράνιο, Νικζλιο, Σπάνια Ρετρϊματα, Άμμοσ με Μεταλλικά Στοιχεία, Μόλυβδοσ, Ψευδάργυροσ, Διαμάντια, Φυςικό Αζριο, Ρετρζλαιο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ ΠΟΛΙΣΕΙΩΝ ΑΤΣΡΑΛΙΑ (Οικ. Ζτοσ ) Οικ. Ζτοσ WA SA NT QLD NSW ACT VIC TAS Πληθυςμόσ (εκ.) ΑΕΠ ($Αδις) $ $91.93 $18.58 $ $ $32.20 $ $24.17 Ρυθμόσ ΑΕΠ (%) +6.7% +2.1% +4.4% +4.0% +2.4% +3.5% +2.3% +0.5% %ΑΕΠ Αυςτραλίασ 16.2% 6.2% 1.3% 19.3% 30.9% 2.2% 22.3% 1.6% Ανεργία (%) 3.6% 5.9% 4.2% 5.1% 5.1% 3.8% 5.3% 7.0% Εξαγωγζσ ΠΡΝΣ ($Αδις) $ $11.42 $5.28 $52.90 $40.54 $0.01 $21.60 $3.17 Εξαγωγζσ ΤΠΗΡ ($Αδις) $5.38 $1.93 $0.80 $8.24 $20.29 $1.26 $12.25 $0.39 Ειςαγωγζσ ΠΡΝΣ ($Αδις) $35.08 $7.26 $4.15 $39.82 $86.37 $0.02 $59.63 $0.93 Ειςαγωγζσ ΤΠΗΡ ($Αδις) $9.51 $2.20 $0.52 $8.31 $23.26 $1.51 $14.58 $0.37 ΟΓΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ($Αδις) $ $22.8 $ $ $ $3.28 $ $4.86 Ρυθμόσ Εξαγωγών τελευταίασ 5ετίασ (%) ΔΙΑΚΙΝΟΤΜΕΝΟ ΣΟΝΝΑΗ Ε KYΡΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ (τόννοι) Πηγή: DFAT $14.2% +3.3% +4.1% +6.8% +3.7% +6.8% +1.3% -3.6% 487 εκ. 26 εκ. 4 εκ. 264 εκ. 188 εκ εκ. 11 εκ. ΓΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ / ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ 4/27

5 Οικ. Ζτοσ WA SA NT QLD NSW ACT VIC TAS Πηγή: DFAT KΤΡΙΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΓΑΘΩΝ ΚΤΡΙΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑ ΠΟΛΙΣΕΙΑ (Οικ.Ζτοσ ) ΚΤΡΙΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΤΠΘΡΕΙΕ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΤΠΘΡΕΙΕ Σιδθρομετάλλευμα, χρυςόσ, μαηοφτ, φυςικό αζριο, ςιτάρι, χαλκόσ, υγροποιθμζνο προπάνιο, βουτάνιο. Σιτάρι, αλκοολοφχα, χαλκόσ, ςιδθρομετάλλευμα, κρζασ (εκτόσ βόειου), μόλυβδοσ, λαχανικά, αυτοκίνθτα, ελαιοφχοι καρποί. Φυςικό αζριο, μαγγάνιο, ηϊντα ηϊα, ςιδθρομετάλλευμα, διχίςμζνο πετρζλαιο, αλουμίνα, δορζσ ηϊων. Άνκρακασ, βοοειδι, χαλκόσ, βαμβάκι, μόλυβδοσ, ςιτάρι, κρζασ. Άνκρακασ, χαλκόσ, αλουμίνιο, διχλιςμζνο πετρζλαιο, φαρμακευτικά, ςιτάρι, βαμβάκι, βοεειδι, μαλλί, εξοπλιςμό εργαςτθρίων. Χρυςά νομίςματα, εξοπλιςμόσ εργαςτηρίου, οπτικά όργανα, κομπιοφτερσ. Μαλλί, επιβατηγά αυτοκίνητα, ςιτάρι, αλουμίνιο, γαλακτοκομικά προϊόντα, διχλιςμζνο πετρζλαιο, κρζασ, Ψευδάργυροσ, αλουνίνιο, ςιδθρομετάλλευμα, χαλκόσ, φορτθγά οχιματα, βόειο κρζασ, οςτρακοειδι, προϊόντα ξυλείασ, γαλακτοκομικά. Ταξίδια για ςκοποφσ αναψυχισ, εκπαιδευτικοφσ και επαγγελματικοφσ. Ταξίδια για ςκοποφσ εκπαιδευτικοφσ, αναψυχισ και επιχειρθματικοφσ. Κυβερθτικζσ υπθρεςίεσ, προςωπικά ταξίδια και ταξίδια για επιχειρθματικοφσ ςκοποφσ. Ταξίδια για ςκοποφσ εκπαιδευτικοφσ, αναψυχισ και επιχειρθματικοφσ. Ταξίδια για ςκοποφσ εκπαιδευτικοφσ και αναψυχισ και επιχειρθματικοφσ, νομικζσ/ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ. Κυβερθτικζσ υπθρεςίεσ, προςωπικά ταξίδια και ταξίδια για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Ταξίδια για ςκοποφσ εκπαιδευτικοφσ και αναψυχισ και επιχειρθματικοφσ. Ταξίδια για ςκοποφσ εκπαιδευτικοφσ και αναψυχισ και επιχειρθματικοφσ. Χρυςόσ, ακάκαρτο και διχλιςμζνο πετρζλαιο, καταςκευαςτικόσ και μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, αυτοκίνθτα, πλοία, χαλυβουργικά προϊόντα, ελαςτικά. Διχίςμζνο πετρζλαιο, αυτοκίνθτα και εξαρτιματα, μόλυβδοσ, εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων, Φυςικό αζριο, διχλιςμζνο πετρζλαιο, επιβατθγά αυτοκίνθτα, θλεκτρο-μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ. Ακάκαρτο και διχλιςμζνο πετρζλαιο, επιβατθγά αυτοκίνθτα, καταςκευαςτικόσ εξοπλιςμόσ. Φαρμακευτικά, τθλ/κό εξοπλιςμό, μαηοφτ, επιβατθγά αυτοκίνθτα, κομπιοφτερσ, φορτθγά αυτοκίνθτα, μθχανζσ γραφείου, ιατρικόσ εξοπλιςμόσ, θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ. Κομπιοφτερσ, χρυςόσ, ζργα τζχμθσ, παιχνίδια, τθλ/κόσ εξοπλιςμόσ, θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ, οπτικά όργανα, εξοπλιςμόσ εργαςτθρίου. Επιβατθγά και φορτθγά οχιματα, ακάκαρτο πετρζλαιο, διχλιςμζνο πετρζλαιο, φαρμακευτικά, τθλ/κό εξοπλιςμόσ, κομπιοφτερσ, παιχνίδια, ζπιλα, ςτρϊματα, μαξιλάρια. Χάλυβασ, δομζσ αλουμινίου, διχλιςμζνο πετρζλαιο, υπολείμματα πετρελαίου, προκαταςκευζσ, ηωοτροφζσ, ελαςτικά, ανταλλακτικά αυτοκινιτων, επεξεργαςμζνα λιπάςματα, επιβατθγά οχιματα, πλοία. Ταξίδια αναψυχισ, Αρχιτεκτονικι ςυμβουλευτικι, καλάςςιεσ μεταφορζσ. Ταξίδια αναψυχισ, μεταφορζσ εμπορευμάτων και επιβατϊν. Ταξίδια αναψυχισ, μεταφορζσ επιβατϊν. Ταξίδια αναψυχισ, μεταφορζσ φορτίων και επιβατϊν. Ταξίδια αναψυχισ, μεταφορζσ φορτίων και επιβατϊν. Κυβερθτικζσ υπθρεςίεσ, προςωπικά ταξίδια και ταξίδια για επιχειρθματικοφσ ςκοποφσ ςκοποφσ. Ταξίδια αναψυχισ, μεταφορζσ φορτίων και επιβατϊν. Ταξίδια για ςκοποφσ αναψυχισ και επιχειρθματικοφσ, μεταφορζσ φορτίων και επιβατϊν. Α2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΑΤΣΡΑΛΙΑ Θ Αυςτραλιανι οικονομία ςυγκαταλζγεται ςτθν ομάδα χωρϊν G20 (το 2014 κα φιλοξενιςει τθν κορυφαία ςυνάντθςθ ςτθ Βριςβάνθ) ενϊ οι αποφάςεισ που λαμβάνονται από τθν εκάςτοτε κυβζρνθςι τθσ επθρεάηουν κατά κφριο λόγο τθ διεκνι οικονομικι ςκθνι, ςτοιχείο που ενδυναμϊκθκε και από τθ μζχρι ςτιγμισ πολιτικι τθσ να διαχειριςτεί ορκολογικά τα δθμόςια οικονομικά και να προκαλζςει διάχυςθ των ωφελειϊν, ςτθν εκνικι οικονομία, από τθν άνοδο του κλάδου των ορυχείων, ςυνεπεία των ςθμαντικϊν ρυκμϊν ανόδου του Αςιατικοφ οικονομικοφ γίγαντα, τθσ ΛΔ Κίνασ (ιδιαίτερθ βαρφτθτα απζδωςε θ κυβζρνθςθ Γκίλλαρντ ςτθν πολιτικι τθσ «Θ Αυςτραλία ςτον Αιϊνα τθσ Αςίασ»). Θ χϊρα διακζτει ςθμαντικά ενεργειακά κοιτάςματα, επενδφει ςυςτθματικά ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ενϊ αποδίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςε κζματα αςφάλειασ και εξαςφάλιςθσ των τροφίμων, τα οποία προορίηονται είτε για το εςωτερικό τθσ είτε για εξαγωγζσ. Ραράλλθλα διακζτει ζνα ιςχυρό δίκτυο χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν και εν γζνει ςυμβουλευτικισ το οποίο ολοζνα αναπτφςςεται ΓΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ / ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ 5/27

6 ςυνιςτϊντασ πρότυπο ςτθ διεκνι οικονομικι κοινότθτα και πρωτοςτατϊντασ ςτθ νότια και ανατολικι Αςία. Θ Αυςτραλιανι οικονομία (ΑΕΡ: $Α1.5 τρισ με ανά κεφαλι ΑΕΡ άνω των Α$60,000 και ανεργία ςτα επίπεδα του 5%), κατόπιν των ςθμαντικϊν μεταρρυκμίςεων (ςτθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ και των κλειςτϊν επαγγελμάτων κακϊσ και ςτισ ιδιωτικοποιιςεισ μεγάλθσ μερίδασ τθσ παραγωγισ, ςτθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων και ςτθ δθμιουργία ενόσ ανταγωνιςτικοφ επενδυτικοφ περιβάλλοντοσ) που οι παρελκοφςεσ κυβερνιςεισ Εργατικϊν και Φιλελευκζρων υιοκζτθςαν κατά τισ δεκαετίεσ 80 και 90, περιορίηοντασ το ρόλο του κράτουσ ςε επιτελικό ρόλο, παρουςίαςε ταχείσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ που εξζπλθξαν τόςο το ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ. Με τθν ευελιξία που απζκτθςε θ οικονομία, παραχϊρθςε ζνα δθμοςιονομικό πακζτο παροχϊν και επιδοτιςεων (το οποίο άγγιξε το φψοσ των $50 δισ) για τθν περαιτζρω ενδυνάμωςι τθσ, ςε ςυνάρτθςθ με μια νομιςματικι πολιτικι χαμθλϊν επιτοκίων που ευνόθςαν τθν οικονομικι δραςτθριότθτα να καλφψει κεφαλαιουχικζσ και καταναλωτικζσ ανάγκεσ. Ζκτοτε, οι άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ προσ τθν Αυςτραλία ζφκαςαν ςε επίπεδα ρεκόρ με το ςυνολικό μζγεκοσ απόκεμα να ξεπερνά τα Α$2.0 τρις. ςτα τζλθ του Tα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα που κακιςτοφν τθν Αυςτραλία μία από τισ κορυφαίεσ επιλογζσ παγκοςμίωσ για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων είναι: Σταθερό Φορολογικό Πλαίςιο (30% επί πωλήςεων-από τουσ υψηλότερουσ φόρουσ μεταξφ των χωρϊν ΟΟΣΑ), Χρηματοοικονομικό Πλαίςιο μηδενικϊν περιοριςμϊν ςτη μεταφορά κεφαλαίων, ςτον επαναπατριςμό των κερδϊν και ςτισ εμπορικζσ πληρωμζσ, Περιβάλλον χαμηλοφ ποςοςτοφ επιχειρηματικϊν Κινδφνων, Διαφανζσ πλαίςιο λειτουργίασ των κρατικϊν μηχανιςμϊν, Σαφζσ και χωρίσ πολυπλοκότητεσ νομικό επενδυτικό πλαίςιο, Λειτουργία ανεξάρτητων δικαςτικϊν αρχϊν, Υψηλό επίπεδο αξιοποίηςησ τησ ςφγχρονησ τεχνολογίασ επικοινωνιϊν, Υψηλό επίπεδο εκπαίδευςησ του εξειδικευμζνου ανθρϊπινου δυναμικοφ. Το βαςικότερο εργαλείο οικονομικισ πολιτικισ, ο Ρροχπολογιςμόσ οικονομικοφ ζτουσ , εξζφραςε τθ βοφλθςθ τθσ κυβζρνθςθσ να γυρίςει ο Ομοςπονδιακόσ προχπολογιςμόσ ςε πλεόναςμα (περί τα Α$2.5δισ) ϊςτε να δϊςει βακμοφσ ελευκερίασ ςτθν Αποκεματικι Τράπεηα να αςκιςει επεκτατικι δθμοςιονομικι πολιτικι προσ όφελοσ τθσ ανάπτυξθσ και των περίπου ενόσ εκ. μικρομεςαίων επιχειριςεων. Μεταξφ των προτεραιοτιτων τθσ κυβζρνθςθσ ιταν θ προςφορά άμεςων και ζμμεςων κοινωνικϊν παροχϊν (ενίςχυςθ προγράμματοσ αςφάλιςθσ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ -Α$1δισ για μια τετραετία με περίπου αποδζκτεσ-, τριπλαςιαςμόσ επιπζδου υποχρεωτικισ καταβολισ φόρου ςτα Α$18.000, ενίχυςθ προγράμματοσ δθμοςίων επενδφςεων ςτα Α$80 δισ για τθ βελτίωςθ των υποδομϊν των νοςοκομείων τθν αναμόρφωςθ του ςυςτιματοσ υγείασ, τθν καταςκευι περιφερειακϊν μονάδων υγείασ και τισ εν γζνει υποδομζσ μεταφορϊν, εξαςφάλιςθ Α$3.7 δισ για τθ βιωςιμότθτα του ςυςτιματοσ φροντίδασ θλικιωμζνων, χρθματοδότθςθ με Α$2δισ του εκνικοφ προγράμματοσ βελτίωςθσ δεξιοτιτων με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ). Το όλο πλαίςιο για τθν εξαςφάλιςθ κετικοφ μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ βοθκικθκε από τθν επεκτατικι νομιςματικι πολιτικι που άςκθςε θ Αποκεματικι Τράπεηα, όπου ςτο διάςτθμα Νοεμβρίου 2011-Δεκεμβρίου 2012 (μειϊςεισ διατραπεηικοφ επιτοκίου δανειςμοφ κατά 1.75%) ϊςτε να δϊςει ϊκθςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ, όπωσ το εμπόριο και οι καταςκευζσ που εν τω μεταξφ είχαν υποςτεί μεςοςτακμικι κακίηθςθ τθσ τάξθσ του -15%. Θ ιςοτιμία του Αυςτραλιανοφ νομίςματοσ ςε ςχζςθ με το αμερικανικό δολλάριο ζφκαςε ςε "parity" (1/1) και ςε ςχζςθ με το ευρϊ ςτο 1.0/0.80, όταν προ δεκαετίασ (2002) είχε διαμορφωκεί κάτω του 0,60 και για τα δφο νομίςματα δίδοντασ τθν εικόνα ενόσ εντελϊσ αδφναμου νομίςματοσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Από πλευράσ ποςοςτϊν ςυμμετοχισ των επί μζρουσ Ρολιτειϊν ςτθ διαμόρφωςθ του ΑΕΡ, πρϊτθ ζρχεται θ Νζα Νότιοσ Ουαλία (33%), δεφτερθ θ Βικτϊρια (23%) και τρίτθ θ Κουθνςλάνδθ (20%). Θ ΝΝΟ κατζχει τα πρωτεία ςτθν παραγωγι προϊόντων και υπθρεςιϊν από τθ δεκαετία '90. Από πλευράσ ςυμμετοχισ κλάδων ςτθ διαμόρφωςθ του Αυςτραλιανοφ ΑΕΡ, ο τομζασ των ΓΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ / ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ 6/27

7 υπθρεςιϊν ανζρχεται ςτο 70%, ο αγροτικόσ τομζασ ςτο 4% ενϊ εκείνοσ των ορυχείων ςτο 10%. Οι κυριότερεσ βιομθχανίεσ ανά κλάδο είναι των ορυχείων, του βιομθχανικοφ και ςυγκοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ, των οίνων και ηφκου, του μαλλιοφ, τθσ επεξεργαςίασ τροφίμων, των χθμικϊν και του χάλυβα. Το κεςμικό εμπορικό και επενδυτικό πλαίςιο τθσ Αυςτραλίασ διζπεται από τουσ εξισ Νόμουσ και τουσ κακοριςτικοφσ, ςτθν άςκθςθ πολιτικισ, Φορείσ: Foreign Acquisitions and Takeover Act 1975 FIRB/Foreign Investment Review Board, ASIC/Australian Securities & Investments Commission. Το επί μζρουσ κακεςτϊσ ίδρυςθσ και ανάπτυξθσ επιχείρθςθσ υπόκειται ςτα Ρολιτειακά όργανα, αρμόδια για εμπορικά κζματα. Θ φορολογία ςτθν Αυςτραλιανι οικονομία επιβάλλεται ςε τρία επίπεδα. Στο Ομοςπονδιακό επίπεδο ςυλλζγονται οι φόροι φυςικϊν προςϊπων, οι δαςμολογικοί και ο ΦΡΑ-GST/Goods & Services Tax. Στο Ρολιτειακό επίπεδο ςυλλζγονται οι φόροι χριςθσ γθσ για οικιςτικοφσ και επαγγελματικοφσ λόγουσ και αγοραπωλθςίασ, μιςκωτϊν υπθρεςιϊν και τυχερϊν παγνίων. Στο επίπεδο τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςυλλζγονται οι φόροι που εξυπθρετοφν ςκοποφσ ςυντιρθςθσ και αναβάκμιςθσ υποδομϊν περιοχϊν, παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και διαχείριςθσ δθμοτικϊν ακλθτικϊν κζντρων, γθροκομείων, παιδικϊν ςτακμϊν κλπ. Άξιο αναφοράσ είναι το ςφςτθμα ςυνταξιοδοτικισ αςφάλιςθσ όπου τόςο οι κρατικοί όςο και οι ιδιωτικοί οργανιςμοί είναι υποχρεωμζνοι να ςυνειςφζρουν ςτο επίπεδο του 9% των αποδιδόμενων αμοιβϊν, με τουσ ςυνταξιοδοτοφμενουσ να λαμβάνουν τα μακθματικά αποκζματα των ειςφορϊν αυτϊν. Θ κοινϊσ νοοφμενθ ςφνταξθ ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομζνα δεν υφίςταται ςτθν Αυςτραλία, ιδιαίτερα όταν θ ςυνταξιοδοτθκείςα κατζχει περιουςιακά ςτοιχεία που δφνανται να δικαιολογιςουν μιασ μορφισ ειςόδθμα. Τον Ιοφλιο 2012, με τθν ζναρξθ του οικονομικοφ ζτουσ, θ δθμοςιονομικι πολιτικι τθσ Αυςτραλίασ υπζςτθ το βάροσ δφο πρόςκετων φόρων (προϊόντα μακροχρόνιων διαβουλεφςεων) του φόρου άνκρακα και του φόρου υπερκερδϊν των ενεργοβόρων εταιρειϊν εκεμετάλευςθσ των ορυχείων ςιδιρου και άνκρακα, οι οποίοι ζχουν ωσ ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ χϊρασ ςτισ «περιβαλλοντικά κακαρζσ» του πλανιτθ, μζςω του Ρρογράμματοσ Κακαρισ Ενζργειασ το οποίο φιλοδοξεί να μειϊςει κατά 80% τισ εκπομπζσ ρφπων τθσ χϊρασ, το 2050, ςε ςχζςθ με εκείνεσ του Θ Αυςτραλία είναι «υπεφκυνθ» για το 1.5% των παγκόςμιων εκπομπϊν, όμωσ είναι ο μεγαλφτεροσ, ανά κεφαλι, ρυπαντισ μεταξφ των ανεπτυγμζνων χωρϊν (20.6 για κάκε Αυςτραλό, 19.8 για κάκε Αμερικανό) λόγω τθσ εκτεταμζνθσ χριςθσ άνκρακα, του ενεργοβόρου τομζα των ορυχείων και των βαρζων μεταφορϊν. Ωσ κφριεσ πθγζσ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςτθν Αυςτραλία κεωροφνται θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, θ διχλιςθ πετρελαιοειδϊν και θ επεξεργαςία φυςικοφ αερίου. Στθν ουςία ο νόμοσ αφορά τισ 300 μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ τθσ Αυςτραλίασ (αυτζσ που αποκαλοφμε corporate Australia) αφοφ κα πρζπει να εκπζμπουν μζςω των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν άνω των 25 χιλ. τόννων διοξειδίου ετθςίωσ ϊςτε να μποροφν να ςυμμετζχουν ςτο ςφςτθμα αγοράσ των ςχετικϊν αδειϊν εκπομπισ. Θ κριτικι που αςκείται για τθν επιβολι του φόρου του άνκρακα είναι ότι επθρεάηει ζντονα τθν άςκθςθ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ λόγω τθσ υψθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ που απαιτεί θ παραγωγι δομικϊν υλικϊν. Του εν γζνει κζματοσ ζχει επιλθφκεί θ ACCC/Australian Competition & Consumer Commission θ οποία εξετάηει περιπτϊςεισ επιβολισ υψθλϊν τιμϊν κατανάλωςθσ ρεφματοσ με πρόςχθμα τθν εκνικι πολιτικι μείωςθσ εκπομπϊν του άνκρακα. Τον Αφγουςτο 2012, υπογράφθκε θ Συμφωνία ςφνδεςθσ των αγορϊν εκπομπϊν ρφπων ΕΕ-Αυςτραλίασ (με ορίηοντα πλιρουσ εναρμόνιςθσ τον Ιοφλιο 2018) με ςτόχο τθν εναρμόνιςθ των δφο πιςτοποιθμζνων ςυςτθμάτων μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ και τθ βελτίωςθ του επενδυτικοφ κλίματοσ εκατζρωκεν αποφεφγοντασ τθ μονομερι επιβολι φόρου άνκρακα και τον αποτρεπτικό για επενδφςεισ χαρακτιρα τθσ. Πςον αφορά ςτα ηθτιματα που απαςχολοφν τθ μακροχρόνια ατηζντα άςκθςθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ είναι θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ, θ ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ υποδομϊν, περιβαλλοντικά ηθτιματα (οικονομικζσ επιπτϊςεισ από πλθμμφρεσ και ξθραςίεσ που παρατθροφνται ςυχνά και ςε ακραίο βακμό ςυνεπεία και του φαινομζνου τθσ κλιματικισ αλλαγισ) τα οποία ζχουν ςθμαντικζσ επιρροζσ ςτθν άςκθςθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων οικονομικϊν κλάδων. Eιδικότερα, θ Αυςτραλία ζχει ΓΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ / ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ 7/27

8 υπογράψει όλεσ τισ Διεκνείσ Συμβάςεισ για τθν Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ (χερςαίου και καλάςςιου), τθσ χλωρίδασ και πανίδασ. Σε όρουσ διεκνοφσ εμπορίου, θ Αυςτραλία παρουςίαςε για το 2012 (δθμοςιευμζνα ςτοιχεία) κετικό εμπορικό ιςοηφγιο προϊόντων (Εξαγωγζσ: Α$248.15δις Ειςαγωγζσ: Α$242.01δις) και αρνθτικό εμπορικό ιςοηφγιο υπθρεςιϊν (Εξαγωγζσ: Α$50.86δις Ειςαγωγζσ: Α$63.34δις). Από πλευράσ φυςικϊν πόρων θ χϊρα διακζτει ςθμαντικά αποκζματα και κατατάςςεται ςτισ πρϊτεσ πζντε κζςεισ παγκοςμίωσ για τα ορυκτά/μεταλλεφματα βωξίτθ, άνκρακα, χαλκό, ςιδθρομετάλλευμα, μόλυβδο, λίκιο, μαγγάνιο, νικζλιο, ουράνιο, ψευδάργυρο. Από πλευράσ διεκνϊν αγορϊν πρϊτθ κατατάςςεται θ Κίνα θ οποία απορροφά το 40% του Αυςτραλιανοφ διεκνοφσ εμπορίου (εξαγωγζσ και ειςαγωγζσ), δεφτερθ είναι θ Ιαπωνία θ οποία καταλαμβάνει το 22%, και τρίτθ οι ΘΡΑ που καταλαμβάνουν το 18%. Θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν Αυςτραλία είναι προθγμζνθ (ελζω αγγλικισ γλϊςςασ) με τθ χϊρα να διακζτει 41 πανεπιςτθμιακά ιδρφματα (τα 37 είναι δθμόςια αλλά επιβάλλουν δίδακτρα) και ζνα ςφςτθμα Τεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (TAFE/Technical & Further Education) που κυρίωσ αςκοφν ρόλο πρακτικισ εκπαίδευςθσ. Αρμόδιο Υπουργείο είναι το Βιομθχανίασ, Καινοτομίασ, Επιςτιμθσ, Ζρευνασ και Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ το οποίο και επιβλζπει τθν εκπαιδευτικι πολιτικι. Σφμφωνα με τθν Ζκκεςθ ΟΟΣΑ, τα πτυχία των Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν αντιπροςϊπευαν περίπου το 1/5 των ςυνολικϊν. Εν τοφτοισ και παρά τθν ικανοποιθτικι ςφνδεςθ των Ρανεπιςτθμίων με τθν αγορά εργαςίασ, παρατθρικθκε υςτζρθςθ παραγωγικότθτασ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ πλθν των ορυχείων και των καταςκευϊν. Αξιοςθμείωτθ είναι θ διαμόρφωςθ μιασ ομάδασ υψθλοφ κφρουσ Αυςτραλιανϊν Ρανεπιςτθμίων, τθσ λεγόμενθσ ομάδασ των οκτϊ (http://www.go8.edu.au/) που τθν απαρτίηουν τα εξισ: Western Australia, Adelaide, Melbourne, Monash, ANU, Sydney, NSW και Queensland. ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ-ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Πςον αφορά ςτθν αποτίμθςθ νομιςματικϊν μεγεκϊν, διαφαίνεται θ ζντονθ μεταβλθτότθτα ςτουσ ρυκμοφσ παροχισ πιςτωτικϊν διευκολφνςεων (για ςκοποφσ καταναλωτικοφσ, επιχειρθματικοφσ και καταςκευισ κατοικιϊν) με τθν τελευταία κατθγορία να παρουςιάηει αιχμι το 2004 ενϊ θ επιχειρθματικζσ πιςτϊςεισ να παρουςιάηουν διψιφια ποςοςτά αφξθςθσ το 2008 όταν τθν ίδια περίοδο, τα προςωπικά καταναλωτικά δάνεια ευρζκθκαν ςτο ναδίρ (-8%). Θ παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ κυμαίνεται μεςοςτακμικά ςτο 3% (ςτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ 30ετίασ) ενϊ οι δείκτεσ κεφαλαουχικισ επάρκειασ αυξικθκαν ιδιαίτερα ςτθ δεκαετία '90 και μετά. Ο Δείκτθσ ανεργίασ κυμαίνεται ςτο 4% ςτθν τρζχουςα περίοδο ςε ςχζςθ με τα διπλάςια νοφμερα προ εικοςαετίασ. Πςον αφορά ςτα ποςοςτά απαςχόλθςθσ ανά βιομθχανικό κλάδο, και κατά ςειρά μεγζκουσ, τα ορυχεία απαςχολοφν το 2,4%, οι χρθματοικονομικζσ υπθρεςίεσ το 3,7%, θ μεταποίθςθ το 8,3%, οι καταςκευζσ το 8,6%, το γενικό εμπόριο 14% και οι υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ το 15,4%. Από πλευράσ ποςοςτϊν ςυμμετοχισ των επί μζρουσ Ρολιτειϊν ςτθ διαμόρφωςθ του ΑΕΡ, πρϊτθ ζρχεται θ Νζα Νότιοσ Ουαλία (33%), δεφτερθ θ Βικτϊρια (23%) και τρίτθ θ Κουθςλάνδθ (20%). Θ ΝΝΟ κατζχει τα πρωτεία ςτθν παραγωγι προϊόντων και υπθρεςιϊν από τθ δεκαετία '90. Το εμπορικό ιςοηφγιο τθσ χϊρασ διαμορφϊνεται οριακά ςτο - 1,0%, ενϊ ςτισ Aυςτραλιανζσ εξαγωγζσ κυρίαρχο εταίρο ςυνςιτά θ ΛΔ Κίνασ (25%) και ακολουκοφν θ Ιαπωνία (17%), ΕΕ 27 (9%), Ινδία (8%), Ν.Κορζα (6%) και ΘΡΑ (5%). Θ ιςοτιμία του Αυςτραλιανοφ νομίςματοσ ςε ςχζςθ με το αμερικανικό δολλάριο ζχει φκάςει ςτο "parity" δθλαδι 1:1 και ςε ςχζςθ με το ευρϊ ςτο 1:0,80, όταν προ δεκαετίασ (2002) είχε διαμορφωκεί κάτω του 0,60 και για τα δφο νομίςματα, προςδίδοντασ ςυνκικεσ ενόσ εντελϊσ αδφναμου νομίςματοσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ. ΚΑΣΑΣΑΞΘ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΟΔΘΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Σφμφωνα με το Συγκριτικό Οδθγό Επιχειρείν τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ για το 2013, θ Αυςτραλία κατετάγθ ςτθ 2θ κζςθ τθσ παγκόςμιασ κατάταξθσ ςτθν ευκολία ζναρξθσ επιχείρθςθσ (2 θμζρεσ - 2 διαδικαςίεσ) και ςτθ 10θ κζςθ (άνζβθκε 5 κζςεισ) ςτθ ςυνολικι κατάταξθ τθσ διευκόλυνςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Πςον αφορά ςτθν ευκολία λιψθσ τραπεηικϊν πιςτωτικϊν διευκολφνςεων θ Αυςτραλία κατετάγθ ςτθν 4θ κζςθ. Οι χϊρεσ που αναγράφονται ςτισ πρϊτεσ κζςεισ ςυνολικά είναι θ Σιγκαποφρθ, Χονγκ Κονγκ, Νζα Ηθλανδία, ΘΡΑ, Δανία, Νορβθγία, Ν.Κορζα και ΘΒ. Σφμφωνα με τθν Ραγκόςμια Τράπεηα ο κφριοσ δείκτθσ μζτρθςθσ του ΓΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ / ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ 8/27

9 κλίματοσ ίδρυςθσ επιχείρθςθσ είναι θ προϊκθςθ διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτθν οικονομία ςφμφωνα με τισ διεκνείσ πρακτικζσ παγκοςμίωσ. Οι πολιτικζσ αυτζσ κεωροφνται κακοριςτικζσ για τθν εδραίωςθ ευνοικοφ επιχειρθματικοφ κλίματοσ (με ελάχιςτο ζωσ μθδενικό βακμό επικινδυνότθτασ) ενϊ ςυνιςτοφν ικανι και αναγκαία ςυνκικθ για ταχεία ανάπτυξθ τθσ απαςχόλθςθσ και δθμιουργία νζων επιχειρθματικϊν δομϊν. Σφμφωνα με το Συγκριτικό Οδθγό Επιχειρείν τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ ζτουσ 2013, θ Αυςτραλία κατετάγθ ςτθ δεφτερθ κζςθ τθσ παγκόςμιασ κατάταξθσ ςτθν ευκολία ζναρξθσ επιχείρθςθσ (2 θμζρεσ - 2 διαδικαςίεσ) και ςτθ δζκατθ κζςθ ςτθ ςυνολικι κατάταξθ τθσ διευκόλυνςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Θ παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ κυμαίνεται μεςοςτακμικά ςτο 3% (ςτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ 30ετίασ) ενϊ οι δείκτεσ κεφαλαουχικισ επάρκειασ αυξικθκαν ιδιαίτερα ςτθ δεκαετία '90 και μετά. Ο δείκτθσ ανεργίασ κυμάνκθκε ςτο 5%, το 2012, ςε ςχζςθ με τα διπλάςια νοφμερα προ εικοςαετίασ. Πςον αφορά ςτα ποςοςτά απαςχόλθςθσ ανά βιομθχανικό κλάδο, και κατά ςειρά μεγζκουσ, τα ορυχεία απαςχολοφν το 2,4% του εργατικοφ δυναμικοφ που ανζρχεται ςε 12 εκ. άτομα, οι χρθματοικονομικζσ υπθρεςίεσ το 3,7%, θ μεταποίθςθ το 8,3%, οι καταςκευζσ το 8,6%, το γενικό εμπόριο 14% και οι υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ το 15,4%. ΔΙΑΦΘΟΡΑ Θ Αυςτραλιανι οικονομία κατατάςςεται μεταξφ των πρϊτων λιγότερο διεφκαρμζνων του πλανιτθ, με τιμι δείκτθ 8.8, με τθ Γερμανία και τθν Ιαπωνία να ζπονται. Θ Νζα Ηθλανδία καταλαμβάνει τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν παγκόςμια κατάταξθ με τιμι δείκτθ 9.5. Το ςτοιχείο αυτό τθσ Αυςτραλιανισ οικονομίασ είναι αντιλθπτό ςτθν κακθμερινι πρακτικι με τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ να ζχει κερδίςει το ςτοίχθμα τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν ςε διαφόρουσ τομείσ δραςτθριότθτασ (οικονομικό, νομικό, τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ κλπ). Εν τοφτοισ, ςφμφωνα με πρόςφατθ ζρευνα του Australian National University (13/8-9/9/2012), το 43% των ερωτθκζντων Αυςτραλϊν πιςτεφουν ότι θ διαφκορά ζχει αυξθκεί ςε ςχζςθ με το παρελκόν ςτουσ διαφόρουσ τομείσ δραςτθριότθτασ με κατά ςειρά μεγαλφτερθ επίδραςθ ςτα ΜΜΕ (44%), ςυνδικαλιςτικοφσ φορείσ (39%), πολιτικά κόμματα (38%), δικαςτικό ςφςτθμα (23%), επιχειριςεισ (18%), δθμόςιο τομζα (13%) και άμυνα (8%). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Mε τίτλο «Ιςχυρότερθ Οικονομία, Εξυπνότερο Ζκνοσ, Δικαιότερθ Κοινωνία» ο Θεματοφφλακασ τθσ Αυςτραλιανισ οικονομίασ, Wayne Swan, κατζκεςε, ςτα μζςα τρζχοντοσ μθνόσ, τον Ρροχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ , με ςυνολικά προβλεπόμενα ζςοδα Α$387.7δις. και δαπάνεσ Α$398.3δις. Τα κφρια ηθτιματα που ζκιξε ο Ρροχπολογιςμόσ ιταν οι χρθματοδοτιςεισ για τθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ και τθν υποςτιριξθ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ. Ειδικότερα, για να ςυνθγοριςει υπζρ του κεματικοφ τίτλου του Ρροχπολογιςμοφ ο Θεματοφφλακασ εςτίαςε α) ςτισ δθμόςιεσ επενδφςεισ ςε υποδομζσ (οδικό, ςιδθροδρομικό δίκτυο) χρθματοδοτϊντασ παράλλθλα το «Πρόγραμμα Ανάπτυξησ Αυςτραλιανϊν Θζςεων Εργαςίασ» που ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ των επιχειριςεων (μεγάλων και μικρϊν) να προςλάβουν περιςςότερουσ Αυςτραλοφσ εργαηόμενουσ είτε εντόσ τθσ χϊρασ είτε εκτόσ (ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ ςτοχεφει και θ υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ «Australia in the Asian Century ) αυξάνοντασ τθν εκνικι παραγωγικότθτα μζςω του Ρρογράμματοσ Eνίςχυςθσ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Καινοτομίασ ςυνολικοφ κόςτουσ Α$24δις- αλλά και ςτθν εξαςφάλιςθ του ψθφιακοφ μζλλοντοσ τθσ χϊρασ με τθν εγκατάςταςθ του εκνικοφ δικτφου ευρζων ςυχνοτιτων διαδικτφου ςυνολικισ δαπάνθσ Α$37δις- β) ςτθ χρθματοδότθςθ του «Εκνικοφ Σχεδίου Βελτίωςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ και των Σχολικϊν Υποδομϊν» με βάςθ τισ μεταρρυκμίςεισ τθσ ομάδοσ Gonski για υψθλότερο επίπεδο κατάρτιςθσ, ϊςτε οι υψθλισ εξειδίκευςθσ εργαςίεσ να παραμείνουν ςε Αυςτραλιανά χζρια (κόςτουσ Α$10δισ για μια εξαετία, από το 2014 και μετά) και γ) ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ μεγαλφτερθσ κοινωνικισ μεταρρφκμιςθσ που ζχει ποτζ ςυμβεί ςτα Αυςτραλιανά χρονικά (μζςω τθσ υποςτιριξθσ των ΑΜΕΑ κόςτουσ περίπου Α$15 δις-) και δ) τθσ εν γζνει ενίςχυςθσ τθσ υπαίκρου και τθσ περιφερειακισ οικονομίασ (κυρίωσ αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων των ακραίων καιρικϊν φαινομζνων αλλά και τθσ διαφφλαξθσ του φυςικοφ πλοφτου του Great Barrier Reef) και των επενδφςεων ςε καινοτόμεσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ των ιατρικϊν πακιςεων και μολφνςεων. Ωσ κφρια εργαλεία κάλυψθσ των αυξθμζνων κονδυλίων για τθν περίκαλψθ και τθν εκπαίδευςθ, ο Ρροχπολογιςμόσ ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ του αςφαλίςτρου τθσ δθμόςιασ περίκαλψθσ Medicare όπωσ επίςθσ και ςτθν αφξθςθ τθσ υποχρεωτικισ ςυνειςφοράσ ςτο ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα Superannuation Guarantee από 9% ςτο 12%, εντόσ τθσ περιόδου Ιουλίου ΓΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ / ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ 9/27

10 Ραράλλθλα, θ κυβζρνθςθ ζχει ςκοπό να προβεί ςε μζτρα φοροειςπρακτικοφ χαρακτιρα για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ βελτιϊνοντασ το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ των εταιρικϊν κερδϊν ςε ςυςχζτιςθ με τισ μεριςματικζσ φοροαπαλλαγζσ και το μειωμζνο φόρο διεκνϊν ςυναλλαγϊν, μειϊνοντασ τθν εταιρικι πρόςβαςθ ςε αποςβζςιμεσ δαπάνεσ για κονδφλια ζρευνασ και ανάπτυξθσ και αυξάνοντασ τθν επιβάρυνςθ για τθν ζκδοςθ κεωριςεων ειςόδου ςτθ χϊρα κατθγορίασ «457-προςωρινι εργαςία, χορθγία εξειδικευμζνου και ςτελεχιακοφ προςωπικοφ» από Α$455 ςε Α$900, από τθν (θ κυβζρνθςθ προςβλζπει ςε ζςοδα Α$200εκ. εντόσ μιασ τετραετίασ). Από πλευράσ εξοικονόμθςθσ δαπανϊν, θ Αυςτραλιανι κυβζρνθςθ ςτοχεφει ςτθ μείωςθ των φοροελαφρφνςεων ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων που ςχετίηονται με τθν αποηθμίωςθ από τθν επιβολι υψθλισ τιμισ αποτυπϊματοσ άνκρακα, ςτον εξορκολογιςμό των δαπανϊν του Ρρογράμματοσ Ρροϊκθςθσ Κακαρισ Ενζργειασ ςτθ χϊρα, ςτθ μετάκεςθ του ςτόχου για τθν επίςθμθ αναπτυξιακι βοικεια να προςεγγίςει το 0.5% του ακακάριςτου εκνικοφ ειςοδιματοσ για το ζτοσ , ςτθν αντικατάςταςθ του προγράμματοσ «Baby Bonus με αναντίςτοιχθ αφξθςθ του οφζλουσ οικογενειακισ φορολόγθςθσ, ςτθν εξάλειψθ τθσ μθ φορολόγθςθσ των ιςόποςων κακαρϊν νοςθλείων κατά τθ διλωςθ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων, ςτθν εξοικονόμθςθ από τθ μθ ςυνζχεια τθσ καταβολισ του επιδόματοσ αποδοτικότθτασ ςτα περιςςότερα προγράμματα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και ςτθν αντικατάςταςθ των υποτροφιϊν για νζουσ φοιτθτζσ με ιςοδφναμα προγράμματα παροχισ φοιτθτικϊν δανείων. Ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ Gillard είναι θ διετισ προςπάκεια να καταγράψει πλεόναςμα ςτον προχπολογιςμό τθσ χωρίσ όμωσ κετικό αποτζλεςμα. Άξιο αναφοράσ του Ρροχπολογιςμοφ τρζχουςασ περιόδου ( ) είναι θ δθμιουργία ελλείμματοσ τθσ τάξθσ των Α$20δισ, ι άλλωσ 1.3% του ΑΕΡ, ςε αντίκεςθ με τισ αρχικζσ δθλϊςεισ (περί τα μζςα Ιανουαρίου τ.ε.) περί επίτευξθσ πλεονάςματοσ. Στο πλαίςιο τθσ όλθσ προςπάκειασ δθμιουργίασ πλεονάςματοσ θ κυβζρνθςθ παρουςίαςε ζνα πρόγραμμα για ιςοςκελιςμζνο Ρροχπολογιςμό για το ζτοσ (ςτοιχείο πρωτοφανζσ ςτθ ςφγχρονθ ιςτορία διακυβζρνθςθσ από του Εργατικό κόμμα), προςβλζποντασ ςε εξοικονόμθςθ άνω των Α$40δισ. Θ οικονομία ςχεδιάηεται να κινθκεί με χαμθλότερουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ (3%) τικαςεφοντασ τον πλθκωριςμό και ςτακεροποιϊντασ τθν ανεργία ςε χαμθλά επίπεδα (5%). Από πλευράσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ςυνζχεια τθσ ανοδικισ τάςθσ αναμζνεται να παρατθρθκεί ςτθν οικιακι κατανάλωςθ, ςτισ επενδφςεισ κατοικιϊν και ςτθν υποβολι νζων επιχειρθματικϊν ςχεδίων. Οι εξαγωγζσ προβλζπεται να αυξθκοφν κατά 7% το παρά και τθν υψθλι ιςοτιμία του Α$ ενϊ αυξθμζνεσ κα είναι και οι ειςαγωγζσ αγακϊν με ζμφαςθ ςτα κεφαλαιουχικά, ςυμβάλλοντασ ςτθν οριακι αφξθςθ του ελλείμματοσ τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν (3.5% του ΑΕΡ). Ο μεγάλοσ χαμζνοσ ςτα μακροοικονομικά μεγζκθ κα είναι το κακαρό δθμόςιο χρζοσ που από Α$147δισ το οικονομικό ζτοσ κα προςεγγίςει τα Α$190δισ το Θ αντιπολίτευςθ δια ςτόματοσ Αρχθγοφ Tony Abbott κατζκρινε τον Ρροχπολογιςμό «πανικοφ» τθσ απερχόμενθσ και με λίγεσ πικανότθτεσ επανεκλογισ κυβζρνθςθσ, όπωσ υποςτθρίηουν παράγοντεσ τθσ αγοράσ, κάνοντασ αναφορά ςτθν πρόκεςθ τθσ κυβζρνθςισ του, όταν εκλεγεί τον ερχόμενο Σεπτζμβριο, να ελαφρφνει από τθ μια τισ πιζςεισ του Ρροχπολογιςμοφ ςτο μζςο Αυςτραλιανό νοικοκυριό και από τθν άλλθ να τονϊςει τθν οικονομικι δραςτθριότθτα ϊςτε να δθμιουργθκεί πρόςφορο ζδαφοσ για τθν ανάπτυξθ κάκε γόνιμθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ που να εκπορεφεται κυρίωσ από τον ιδιωτικό τομζα. ΘΕΘ ΑΤΣΡΑΛΙΑ Ε ΜΕΙΗΟΝΑ ΠΟΛΤΜΕΡΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΘΣΘΜΑΣΑ Σε πολυμερζσ επίπεδο, θ χϊρα διαδραματίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν πορεία των διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ντόχα του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (τάςςεται υπζρ τθσ απελευκζρωςθσ των αγορϊν και κατά του προςτατευτιςμοφ) ενϊ πρωταγωνιςτεί (και ςε διμερζσ επίπεδο) ςτθν προϊκθςθ των εμπορικϊν και επενδυτικϊν ροϊν μεταξφ των κρατϊν του Ειρθνικοφ αλλά και κάκε άλλθσ γειτνιάηουςασ Οικονομικισ Ρεριφερειακισ Ζνωςθσ. Θ Αυςτραλία ζχει υπογράψει Συμφωνίεσ Ελευκζρων Συναλλαγϊν με τθ Νζα Ηθλανδία, τθ Χιλι, τισ ΘΡΑ, τθ Μαλαιςία, τθ Σιγκαποφρθ και τθν Ταχλάνδθ. Σε διαπραγματεφςεισ ευρίςκονται οι Συμφωνίεσ με τθ ΛΔ Κίνασ, τισ χϊρεσ του Κόλπου, τθν Ιαπωνία, τθν Κορζα, τθν Ινδία, τθν Ινδονθςία και με τισ χϊρεσ του Ειρθνικοφ. Με τισ χϊρεσ που δεν ζχει ςυνάψει τζτοιεσ Συμφωνίεσ, όπωσ για παράδειγμα με τθν ΕΕ, ανακφπτουν μθ δαςμολογικά εμπόδια όπωσ ςτθν αναγνϊριςθ φυτο-υγειονομικϊν πιςτοποιθτικϊν, ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ μοναδικότθτασ για τα προϊόντα γεωγραφικϊν ενδείξεων, ςτθν εςωτερικι φορολόγθςθ ιςοδυνάμου αποτελζςματοσ για τουσ ειςαγόμενοιυσ οίνουσ, ςτθν καταςτρατιγθςθ του ανταγωνιςμοφ ςτισ κρατικζσ ΓΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ / ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ 10/27

11 προμικειεσ, ςτισ πολφπλοκεσ τελωνειακζσ διατυπϊςεισ και ςτισ εξαγωγικζσ επιδοτιςεισ για τουσ κλάδουσ φαρμακευτικϊν και ζνδυςθσ/υπόδθςθσ. Κφριεσ κζςεισ τθσ Αυςτραλιανισ Κυβζρνθςθσ (DFAT-Dept of Foreign Affairs & Trade) είναι: θ διευκόλυνςθ του Ραγκόςμιου Εμπορίου Αγακϊν και Υπθρεςιϊν (ειδικότερα για τισ τελευταίεσ τζκθκε από τθν Αντιπροςωπεία ΕΕ το ηιτθμα εάν θ αρχιτεκτονικι GATS κα εξακολουκεί να διζπει τισ πλειονομερείσ ςχζςεισ). Βαρφτθτα δίδεται ςτθν πορεία των διαπραγματεφςεων τθσ Αυςτραλίασ με άλλεσ χϊρεσ οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ για υπογραφι ςυμφωνιϊν Ελευκζρων Συναλλαγϊν. Πςον αφορά ςτθν απελευκζρωςθ των υπθρεςιϊν προβλζπεtαι επίτευξθ μιασ πλειονομεροφσ Συμφωνίασ. Θ κζςθ των ΘΡΑ ότι πζραν τθσ επίτευξθσ ςυμφωνίασ αυτζσ κεωροφν ότι οι υπθρεςίεσ εξακολουκοφν να παραμζνουν ςτισ διατάξεισ τθσ Συμφωνίασ GATS (General Agreement on Trade in Services όπωσ κυρϊκθκε πολυμερϊσ το 1995). Θ Αυςτραλία δεν κεωρεί εποικοδομθτικι τθν παράκεςθ επιχειρθμάτων υπζρ ι κατά ι ακόμα και ουδζτερθσ ςτάςθσ ςτο κζμα αφοφ το 70% του παγκόςμιου ΑΕΡ και όλου του εμπορίου υπθρεςιϊν κα καλυφκεί από τθν φπαρξθ ςχετικισ ςυμφωνίασ. Ειδικότερα για τθ μακροχρόνια πορεία των διαπραγματεφςεων τθσ Αναπτυξιακισ Ατηζντασ τθσ Ντόχα ο Υπουργόσ κεωρεί ότι το άνοιγμα πολιτικισ τθσ ΕΕ προσ τθν ενταξιακι πορεία των Λιγότερο Αναπτυγμζνων Χωρϊν κα προςδϊςει λφςθ ςτθν επίτευξθ αποτελζςματοσ. Επίςθσ εκτιμά ότι εντόσ του ζτουσ κα υπάρξει ςυμφωνία ςε κζματα Διευκόλυνςθσ Εμπορίου παρά τισ αντιρριςεισ τθσ Ινδίασ και Βραηιλίασ, λόγω του ότι θ βελτίωςθ των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν δφναται να ςυμβάλει τουλάχιςτον κατά 40% ςτα οφζλθ που αναμζνονται από τθν επίτευξθ Συμφωνίασ τθσ Αναπτυξιακισ Ατηζντασ Ντόχα ενϊ το 75% εξ αυτϊν κα ωφελιςουν τισ Αναπτυςςόμενεσ Χϊρεσ. Στο πλαίςιο αυτό ιδιαίτερθ μνεία ζγινε ςτισ διαδικαςίεσ επανεξαγωγισ ςτοιχείο που δεν είναι ςτθν Θ/Δ τθσ Αυςτραλιανισ Κυβζρνθςθσ αλλά είναι απόλυτα ορκι επιλογι να βελτιωκοφν οι διαδικαςίεσ ειςαγωγϊν/προςτικζμενθσ αξίασ/επανεξαγωγϊν διότι ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ των εκνικϊν οικονομιϊν. Θ κζςθ τθσ Αντιπροςωπείασ ιταν υποςτθρικτικι λόγω του ότι το 60% του εμπορίου για αναπτυξιακι βοικεια πθγάηει από τθν ΕΕ, ο κ. Υπουργόσ όμωσ τόνιςε τθν ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ των ψευδο-επιχειρθμάτων που προζρχονται από πλευράσ ομάδων που αντιτίκενται ςε αυτι τθ λογικι. Στο πεδίο των Ρλειονομερϊν Σχζςεων θ Αυςτραλιανι Κυβζρνθςθ τάςςεται υπζρ τθσ απελευκζρωςθσ των εμπορικϊν και επενδυτικϊν ροϊν ζχοντασ ιδθ ςυνάψει Συμφωνίεσ Ελευκζρων Συναλλαγϊν με τουσ κφριουσ εμπορικοφσ εταίρουσ τθσ Αυςτραλίασ, όπωσ οι ΘΡΑ, Νζα Ηθλανδία, Ταχλάνδθ, Χιλι, Μαλαιςία, και Σιγκαποφρθ, ενϊ με άλλεσ χϊρεσ (Ιαπωνία, ΛΔ Κίνασ, Ν.Κορζα, Χϊρεσ Συμβουλίου του Κόλπου, Ινδία, Ινδονθςία και με τθ Συνεργαςία των Χωρϊν του Ειρθνικοφ) είναι υπό διαπραγμάτευςθ. Υπό το ανωτζρω πρίςμα, θ Συμφωνία AUSFTA (Australia-US FTA) ζχει ανοίξει το δρόμο για τισ ΘΡΑ ςτουσ τομείσ των εξειδικευμζνων μεταποιθτικϊν προϊόντων (ιατρικό εξοπλιςμό) ενϊ θ ANZCERTA (Australia-New Zealand FTA) προςφζρει ελεφκερο πεδίο για τισ εξαγωγζσ φαρμακευτικϊν προϊόντων προσ τθ Νζα Ηθλανδία. Γενικά οι Συμφωνίεσ Ελευκζρων Συναλλαγϊν βελτιϊνουν τθν πρόςβαςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν μεταξφ των εμπλεκομζνων χωρϊν, εξαλείφοντασ τα τυχόν δαςμολογικά και μθ εμπόδια, ενϊ προωκοφν ςτενά τισ διμερείσ επενδυτικζσ ροζσ, ενιςχφουν τθν προςταςία των διακαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ και παρζχουν διευκολφνςεισ ςτθν πρόςβαςθ ςτθν ανάλθψθ διαγωνιςμϊν για τισ κρατικζσ προμικειεσ, τομζα ιδιαίτερα ςθμαντικοφ από οικονομικισ άποψθσ. θ μθ υιοκζτθςθ του προςτατευτιςμοφ (θ οποία μπορεί να απελευκερϊςει δυνάμεισ απαςχόλθςθσ ςτθν ευρφτερθ οικονομία) με ιδιαίτερθ αναφορά ςτισ ςυναντιςεισ του ΡΟΕ και G20, ολοζνα υποχωρεί το οιοδιποτε επιχείρθμα επιβολισ υψθλϊν δαςμϊν και ποςοςτϊςεων. Ειδικότερα για τθν καμπάνια Buy Australian κεϊρθςε ότι οι απόψεισ μποροφν να εκφράηονται ελεφκερα και ότι είναι ςτθν προδιάκεςθ κάκε εκνικισ οικονομίασ να αξιοποιεί τα ςυγκριτικά τθσ πλεονεκτιματα (γνωςτι διαμάχθ περί άδικθσ μορφισ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν χϊρεσ με φκθνά εργατικά χζρια, πρόςβαςθ ςε φκθνοφσ φυςικοφσ πόρουσ κλπ). Σθμαντικι επίςθσ ιταν και θ παρζμβαςθ τθσ Αντιπροςωπείασ τθσ ΕΕ ςτο κζμα υιοκζτθςθσ του Ροιοτικοφ Ρροτφπου του Αυςτραλιανοφ Ελαιολάδου ΓΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ / ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ 11/27

12 (ςτοιχείο το οποίο κα μποροφςε να αποτελζςει ςθμείο πολεμικισ μεταξφ ειςαγομζνου και επιτοπίωσ παραγόμενου ελαιολάδου) θ οποία είχε χαρακτιρα επαινετικό για τθ μθ καταςτρατιγθςθ από πλευράσ Αυςτραλιανϊν Αρχϊν του Ρροτφπου του Διεκνοφσ Συμβουλίου Ελαιολάδου αποφεφγοντασ τοιουτοτρόπωσ μια ςθμαντικι εμπορικι αντιπαράκεςθ (ςτο κζμα υπιρξε ςοβαρι επικοινωνιακι προςζγγιςθ από τθν εδϊ Αντιπροςωπεία τθσ ΕΕ προσ τισ Αυςτραλιανζσ Αρχζσ). θ παροχι διευκολφνςεων ςτθν υλοποίθςθ ξζνων άμεςων επενδφςεων (ςθμειϊνεται θ πρόκεςθ τθσ Αντιπολίτευςθσ για μείωςθ του φψουσ ξζνθσ επζνδυςθσ που μποροφν να παραχωριςουν ςτθν Κινεηικι πλευρά, ςτο πλαίςιο υπογραφισ τθσ Συμφωνίασ Ελευκζρων Συναλλαγϊν). Στα κζματα του χαρτοφυλακίου ανταγωνιςτικότθτασ, ςε ηθτιματα ξζνων επενδφςεων θ Αυςτραλιανι κυβζρνθςθ είναι κετικι, διαφωνεί όμωσ με τθ λογικι τθσ Αντιπολίτευςθσ που υποςτθρίηει τθ μείωςθ του επενδυόμενου ποςοφ για αγορά αγροτικισ γθσ από Α$244εκ ςε Α$15εκ. ςε ηθτιματα νομιςματικισ πολιτικισ (δθλαδι του υψθλοφ επιπζδου ιςοτιμίασ Αυςτραλιανοφ νομίςματοσ) και επίδραςθσ ςτο εμπόριο και ςτισ επενδφςεισ, θ κζςθ τθσ Αυςτραλιανισ Κυβζρνθςθσ είναι ότι θ ιςοτιμία είναι κυμαινόμενθ με βάςθ τισ διεκνείσ οικονομικζσ εξελίξεισ και ότι δεν ςκοπεφουν να επαναλάβουν τα λάκθ του 1983 όταν ακόμθ υπιρχαν ςυναλλαγματικοί ζλεγχοι και θχθρζσ παρεμβάςεισ από τθν Κεντρικι Αποκεματικι Τράπεηα πριν τθν «υποχρεωτικι» διακφμανςθ τθσ ιςοτιμίασ του Αυςτραλιανοφ νομίςματοσ από τισ διεκνείσ αγορζσ. Επιςθμαίνεται θ ανάγκθ διαφοροποίθςθσ των αιτιϊν και του χρονικοφ διαςτιματοσ υποδοχισ κεφαλαίων (πχ λόγω τθσ μακροχρόνιασ υπερβάλλουςασ ανάπτυξθσ του κλάδου των ορυχείων ι βραχυχρόνιων παραγόντων που πικανόν να κεωροφν τθν Αυςτραλία ωσ αςφαλι προοριςμό δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ γειτνίαςθσ με τθν ΛΔ Κίνασ). Πντωσ είναι εμφανείσ οι δυςμενείσ επιδράςεισ του ςκλθροφ Α$ δολλαρίου ςτθ μεταποίθςθ και ςτισ εξαγωγζσ όμωσ δεν παραβλζπεται το γεγονόσ ότι θ πολιτικι αυτι του ςκλθροφ νομίςματοσ (θ οποία βζβαια υπαγορεφκθκε και από τισ αγορζσ) προκάλεςε επιβράδυνςθ των πλθκωριςτικϊν τάςεων τθσ οικονομίασ (ο πλθκωριςμόσ κυμαίνεται τϊρα ςτο 4%). Α3. ΡΟΛΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΣΙ ΧΩΡΕ G20 Συνιςτά ςθμαντικι ευκαιρία για τθ ςυμμετοχι τθσ Αυςτραλίασ ςτθ λιψθ των αποφάςεων τθσ πολιτικισ θγεςίασ του πλανιτθ. Θ Αυςτραλία κα υποδεχκεί τθ Συνάντθςθ Κορυφισ G20 ςτο Brisbane, ςτισ Στισ εν λόγω ςυναντιςεισ ςυμμετζχουν οι Ρ/Θ των χωρϊν, οι Υπουργοί Οικονομικϊν και οι Κεντρικοί Τραπεηίτεσ. Ζχει ςυνταχκεί ειδικι Taskforce: (τθλ. εντόσ Αυςτραλίασ): Ανοιχτζσ αγορζσ αγακϊν (προϊόντων/υπθρεςιϊν) παγκοςμίωσ, Χρθματοοικονομικι πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, Εξαςφάλιςθ αςφάλειασ αγροτικϊν προϊόντων ςε όλουσ, Ενίςχυςθ Ραραγωγικότθτασ Αγροτικοφ Τομζα Αναπτυςςομζνων Χωρϊν και εξαςφάλιςθσ αποκεμάτων διατροφισ παγκοςμίωσ. Ενίςχυςθ διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςε όλεσ τισ χϊρεσ-μζλθ του ΔΝΤ, Ενιχυςθ τθσ διαφάνειασ ςτισ χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ διεκνϊσ, Ενεργι ςυμμετοχι ωσ χϊρα-δωρθτισ ςτθν Ραγκόςμια Τράπεηα, Ενίχυςθ καινοτομικϊν ςυνεργαςιϊν Κυβερνιςεων-Ιδιωτικοφ Τομζα, Α4. ΧΕΕΙ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΕ Θ γεωγραφικι ζκταςθ τθσ ΕΕ είναι ελάχιςτθ μεγαλφτερθ δφο Ρολιτειϊν, μαηί, τθσ Αυςτραλίασ, τθσ Δυτικισ Αυςτραλίασ και τθσ Βόρειασ Ρεριοχισ. Θ ανακεωρθκείςα Συνκικθ τθσ ΕΕ θ οποία διζπει το Κοινοτικό κεκτθμζνο με μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων είναι θ Συνκικθ τθσ Λιςςαβϊνασ (ςε ιςχφ, 01/12/2009). Οι δφο Ρεριφζρειεσ υπζγραψαν, το 2008, το EU-Australian Partnesrship Framework ΓΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ / ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ 12/27

13 Ευρωηϊνθ ΕΕ (27) EU-AUSTRALIA PARTNERSHIP FRAMEWORK EU-AUSTRALIA MUTUAL RECOGNITION AGREEMENT (MRA) EU-AUSTRALIA FRAMEWORK AGREEMENT Νομ. αποθζματα Αυςτραλίασ Βαρφτητα Eυρώ ςτισ Διεθνείσ Εμπορικζσ υναλλαγζσ τησ Αυςτραλίασ 17 χϊρεσ μζλη (δυτικο-γεωγραφικά): Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ιςπανία, Γαλλία, Βζλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβοφργο, Γερμανία, Πολωνία, Εςθονία, Φινλανδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα και Κφπροσ. Θεωρείται θ δεφτερθ μεγαλφτερθ χρθματοοικονομικι αγορά μετά των ΘΡΑ. Ρλθκυςμόσ: 320 εκ., ΑΕΡ: 9 τρισ ευρϊ (15% παγκόςμιου). Εξαγωγζσ: 22% ΑΕΡ, Ειςαγωγζσ: 21% ΑΕΡ. Ρλθκυςμόσ: 500 εκ., ΑΕΡ: 12 τρισ ευρϊ (25% παγκόςμιου). Εξαγωγζσ: 14% ΑΕΡ, Ειςαγωγζσ: 15% ΑΕΡ. ΤΜΦΩΝΙΕ ΠΛΑΙΙΟ ΕΕ - ΑΤΣΡΑΛΙΑ Υπεγράφθ το 2008 και επικαιροποιείται τακτικά. Θεματολογία είναι θ ςυνεργαςία ςε κζματα εξωτερικισ πολιτικισ και αςφάλειασ, διεκνοφσ εμπορίου, περιφερειακισ ςθμαςίασ (Αςίασ, Ειρθνικοφ), κλιματικισ αλλαγισ, περιβάλλοντοσ, ενεργειακισ αςφάλειασ, ιχκυθρϊν, προςταςίασ των δαςϊν, βιοποικιλότθτασ, επιςτιμθσ και τεχνολογίασ, εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ. Tζκθκε ςε ιςχφ τθν Διευκολφνει τισ διμερείσ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ υπό τθ μορφι ότι επιτρζπει ςε Αυςτραλιανοφσ Φορείσ (Conformity Assessment Bodies) να εναρμονίηει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (inspection, testing and certification) των υπό εξαγωγι, ςτθν ΕΕ, προϊόντων τθσ, πριν τθν εξαγωγι τουσ, κερδίηοντασ χρόνο και χριμα. Θεωρείται ςθμαντικι ςυμφωνία διότι ςτθν ουςία καταργεί τα μθ δαςμολογικά εμπόδια ςε ότι αφορά «ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθν ΕΕ» με το γνωςτό ςιμα CE: "Conformité Européenne", δθλαδι νόμιμθ πϊλθςθ εντόσ ευρωπαϊκοφ εδάφουσ (χωρϊν μελϊν ΕΕ) χωρίσ να απαιτείται περαιτζρω ζλεγχοσ από Ευρωπαϊκό Φορζα Ριςτοποίθςθσ, απαραίτθτοσ για τθν υγεία και αςφάλεια των Ευρωπαίων πολιτϊν. Θ Συμφωνία καλφπτει 8 βιομθχανικοφσ τομείσ: automotive products electromagnetic compatibility (EMC) low voltage electrical equipment telecommunications terminal equipment machinery medical devices pharmaceuticals - Good Manufacturing Practice (GMP) pressure equipment Ρροτάκθκε από τθν Αυςτραλι Ρ/Θ Gillard ςτισ Βρυξζλλεσ, κατά τθ διάρκεια τθσ Συνάντθςθσ Asia-Europe, το 2010, ωσ ιδζα αναβάκμιςθσ των διμερϊν ςχζςεων ΕΕ- Αυςτραλίασ υπό τθ μορφι κειμζνου Συμφωνίασ Ρλαίςιου εμπλζκοντασ τισ δφο πλευρζσ ςε κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ. Είναι υπό διαπραγματεφςεισ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ 45% ςε Ευρϊ Το ευρϊ καταλαμβάνει τθν 3 θ κζςθ, μετά το Κινεηικό ρεμνιμπί και το Ιαπωνικό γιεν. H ΕΕ είναι ο ςθμαντικότεροσ εμπορικόσ εταίροσ τθσ Αυςτραλίασ, για πάνω από 25 χρόνια. Διμερζσ Εμπόριο ΕΕ-Αυςτραλίασ Το 2012, θ ΕΕ ιταν ο δεφτεροσ εμπορικόσ εταίροσ τθσ Αυςτραλίασ, μετά τθ ΛΔ Κίνασ, με όγκο εμπορίου αγακϊν (προϊόμτων και υπθρεςιϊν) Α$80 δισ. Θ ΕΕ ιταν ο 3 οσ εμπορικόσ εταίροσ προϊόντων μετά τθν Κίνα και τθν Ιαπωνία: (όγκοσ εμπορίου Α$59.7δις. : 12.2% του ςυνολικοφ τησ Αυςτραλίασ). Θ ΕΕ ιταν ο 1 οσ εμπορικόσ εταίροσ υπθρεςιϊν (όγκοσ εμπορίου Α$21.8δις : 19% του ςυνολικοφ τησ Αυςτραλίασ). ΠΡΟΪΟΝΣΑ: Αυςτραλιανζσ Εξαγωγζσ ςτθν ΕΕ: Α$17.1δισ (8% ςυνολικϊν εξαγωγϊν), *κυρίωσ άνκρακα, κραςιά, μεταλλικά ορυκτά (μόλυβδο, νικζλιο, ψευδάργυρο), κρζασ πρόβειο, μαλλί, ελαιόλαδο+ Αυςτραλιανζσ Ειςαγωγζσ από ΕΕ: Α$42.6δις (18% ςυνολικϊν ειςαγωγϊν): ΓΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ / ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ 13/27

14 *κυρίωσ φαρμακευτικά προϊόντα, επιβατθγά αυτοκίνθτα, αεροπλάνα, εξοπλιςμό+ Οικονομική Παρουςία ΕΕ ςτην Αυςτραλία Οικονομική Παρουςία Αυςτραλίασ ςτην ΕΕ People to People Links Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Αςφάλειασ Εμπόριο και Επενδφςεισ Περιβάλλον Εκπαίδευςη Επιςτήμη και Σεχνολογία ΤΠΘΡΕΙΕ: Αυςτραλιανζσ Εξαγωγζσ ςτθν ΕΕ: Α$8.4δις (16% ςυνολικϊν εξαγωγϊν), Αυςτραλιανζσ Ειςαγωγζσ από ΕΕ: Α$13.5δις (22% ςυνολικϊν ειςαγωγϊν): *κυρίωσ ταξίδια αναψυχισ, εκπαίδευςθ και ςυμβουλευτικι επιχειριςεων+ Θ ΕΕ είναι ο θγετικόσ επενδυτικόσ εταίροσ με ςυνολικά επενδεδυμζνα κεφάλαια $Α650 δισ (τζλθ 2010), δθλαδι το 33% όλων των ΑΞΕ ςτθν Αυςτραλία, οι ΘΡΑ ακολουκοφν με Α$550 δισ, τρίτθ κατατάςςεται θ Ιαπωνία με Α$120 δις. και ακολουκοφν Σιγκαποφρθ, Χονγκ Κονγκ με περίπου Α$50 δισ ζκαςτοσ. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Αντιπροςωπείασ τθσ ΕΕ ςτθν Αυςτραλία, ζχουν καταγραφεί περίπου 2,500 Ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ με ςυνολικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν $Α270 δισ (15% των ςυνολικϊν πωλιςεων ςτθν Αυςτραλία), ζχοντασ δθμιουργιςει 0.5 εκ. άμεςεσ κζςεισ εργαςίασ και άνω του 1.5 εκ. ζμμεςεσ (12% Αυςτραλιανοφ εργατικοφ δυναμικοφ). Θ ΕΕ είναι ο δεφτεροσ μεγαλφτεροσ επενδυτικόσ προοριςμόσ τθσ Αυςτραλίασ μετά τισ ΘΡΑ, με ςυνολικά επενδεδυμζνα κεφάλαια Α$370 δισ (32% των Αυςτραλιανϊν επενδφςεων ςτο εξωτερικό). Συνιςτά τον 7 ο εταίρο τθσ ΕΕ ωσ πθγι επενδφςεων. Σφμφωνα με τθν Αυςτραλιανι Απογραφι 2006, από τουσ 5 εκ. Αυςτραλοφσ που γεννικθκαν εκτόσ Αυςτραλίασ, 2 εκ. γεννιςεισ (40%) ζγιναν ςε Ευρωπαϊκό ζδαφοσ. Από τουσ περίπου 1.1 εκ. Αυςτραλοφσ που ηουν και εργάηονται ςτο εξωτερικό, οι μιςοί διαβιοφν ςτθν Ευρϊπθ. Επίςθσ περίπου 1.5 εκ. Ευρωπαίοι επιςκζπτονται κατ ζτοσ τθν Αυςτραλία. Το 2011, 40,000 Ευρωπαίοι ςπουδαςτζσ ιρκαν ςτθν Αυςτραλία να ςπουδάςουν ενϊ περίπου 5,000 Αυςτραλοί ςπουδαςτζσ ςπουδάηουν ςε Ρανεπιςτιμια τθσ Βρετανίασ, Γερμανίασ και Γαλλίασ. ΣΟΜΕΙ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΑΤΣΡΑΛΙΑ - ΕΕ Ιδιαίτερθ ςυνεργαςία πραγματοπιείται ςτθν περιοχι τθσ Αςίασ-Ειρθνικοφ ςε ηθτιματα αντιμετϊπιςθσ τθσ τρομοκρατίασ, παροχισ αςφλου, πρόλθψθσ του οργανωμζνου εγκλιματοσ και αναπτυξιακισ/ανκρωπιςτικισ βοικειασ. Οι δφο οικονομικζσ περιφζρειεσ ςυνεργάηονται ςτο πλαίςιο των διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ντόχα, ο οποίοσ πρόκειται να προςφζρει μια πλατφόρμα ευρφτερων ςυνεργαςιϊν ςε ηθτιματα απελευκζρωςθσ του πολυμεροφσ εμπορίου. Επίςθσ οι δφο πλευρζσ ςυνεργάηονται μζςω τθσ Ομάδασ G20 και με τθ ςυμμετοχι των Υπουργϊν οικονομικϊν αλλά και των Κεντρικϊν Τραπεηιτϊν για ηθτιματα προςταςίασ των δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, ενίςχυςθσ των εμπορικϊν και επενδυτικϊν ροϊν. Το ηιτθμα τθσ κλιματικισ αλλαγισ απαςχολεί ζντονα και τισ δφο πλευρζσ. Το Σεπτζμβριο 2012 ςυμφϊνθςαν θ Αυςτραλία να υιοκετιςει τθν Ευρωπαϊκι πολιτικι ςτο ηιτθμα των εκπομπϊν του διοξειδίου του άνκρακα. Οι δφο πλευρζσ ςυνεργάηονται ςτθν υιοκζτθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτο ενεργειακό τουσ μείγμα, ςτο εμπόριο των εκπομπϊν του διοξειδίου του άνκρακα, ςτθ μείωςθ του ενεργειακοφ αποτυπϊματοσ και ςτθν αποκικευςθ του άνκρακα. Επίςθσ θ ςυνεργαςία επεκτείνεται ςτουσ βιοτόπουσ και ειδικότερα ςτθ χρθςτι διαχείριςθ του καλάςςιου πλοφτου (ιχκυθρά, βιοποικιλότθτα, ρφπανςθ, κλπ). Θ Ευρ.Επιτροπι επιδιϊκει τθ ςφςφιξθ των ςχζςεων ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ μζςω του Ρρογράμματοσ Erasmus-Mundus αλλά και διμερι μεταξφ των χωρϊν προγράμματα (student working visa, working-holiday visa). Θ ΕΕ ςυνιςτά το μεγαλφτερο επιςτθμονικό εταίρο τθσ Αυςτραλίασ. Ρρϊτθ θ Αυςτραλία (από τισ τρίτεσ χϊρεσ) υπζγραψε ςχετικό Ρρωτόκολλο Επιςτθμονικισ και Τεχνολογικισ Συνεργαςίασ με τθν ΕΕ, το Θ ςχετικι πλατφόρμα ςυνεργαςίασ είναι θ FEAST (Forum for European-Australian Science & Technology) θ οποία εδραιϊκθκε το 2002 με αμοιβαία χρθματοδότθςθ. Το 2009, οι δφο πλευρζσ ανανζωςαν ζνα Κοινό Άξονα ςε Θζματα Υγείασ και Βιοτεχνολογίασ με επζκταςθ ςτθν Οικονομία τθσ Γνϊςθσ ενϊ προςφζρουν χρθματοδότθςθ και για το Ρρόγραμμα COST (Cooperation in Science and Technology) το οποίο είναι από τα μεγαλφετρα ςε χρονικι διάρκεια προγράμματα ςυνεργαςίασ μεταξφ επιςτθμόνων εντόσ τθσ Ευρϊπθσ (κεωρείται ο κφριοσ διεπιςτθμονικόσ άξονασ για τθν οικοδόμθςθ τθσ European Research Area (ERA) αλλά και με τρίτεσ χϊρεσ. Στθν ουςία ςυμπλθρϊνει τισ δράςεισ των EU Framework Programmes, γεφυρϊνοντασ τισ επιςτθμονικζσ κοινότθτεσ ενϊ ςτοχεφει ςτο καλφτερο αποτζλεςμα ςε 9 κφριουσ τομείσ αλλά διατομεακά Trans-Domain Proposals: Biomedicine and Molecular Biosciences ΓΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ / ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ 14/27

15 Food and Agriculture Forests, their Products and Services Materials, Physics and Nanosciences Chemistry and Molecular Sciences and Technologies Earth System Science and Environmental Management Information and Communication Technologies Transport and Urban Development Individuals, Societies, Cultures and Health Β. ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ Β1. ΔΙΜΕΡΕ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ/ΝΟΜΙΚΟΤ/ΑΜΤΝΣΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΜΦΩΝΙΕ-ΜΝΘΜΟΝΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΦΤΓΘ ΔΙΠΛΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ ΘΕΩΡΘΘ ΕΙΟΔΟΤ ΜΕ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΙΑ ΤΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΕΩ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΔΙΚΑΣΙΚΘ ΑΡΩΓΘ ΕΠΙ ΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑ ΑΠΟΔΕΜΕΤΙΝ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΤΙΩΝ ΕΝ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΤΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ. ΤΜΦΩΝΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΤΝΣΑΞΕΩΝ ΜΕΣΑΞΤ ΕΛΛΑΔΟ- ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΤΓΘ ΣΘ ΔΙΠΛΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ ΕΧΕΙ ΡΛΕΙΣΤΑΚΙΣ ΡΟΤΑΘΕΙ Θ ΕΝΑΞΘ ΤΩΝ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΚΥΒΕΝΘΣΘ, ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ. ΑΝΤ ΑΥΤΟΥ, Θ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘ ΚΥΒΕΝΘΣΘ ΥΡΟΣΤΘΙΗΕΙ ΤΘ ΘΕΣΘ Θ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΝΑ ΡΕΙΟΙΣΤΕΙ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΘ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΘΝ ΚΥΩΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΘΣ ΕΥΩΡΘΣ ΟΟΣΑ, ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΣΥΝΔΟΜΘ (ΑΥΤΟΜΑΤΘ, ΑΥΘΟΜΘΤΘ ΚΑΙ ΚΑΤΟΡΙΝ ΑΙΤΘΣΘΣ) ΣΕ ΦΟΟΛΟΓΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. (ΣΧΕΤΙΚΘ ΚΥΩΣΘ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΛ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ). ΕΧΕΙ ΔΟΜΟΛΟΓΘΘΕΙ Θ ΥΡΟΓΑΦΘ ΔΙΑΚΑΤΙΚΘΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. ΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΡΑΞΕΙ ΟΙΟ ΣΤΟΝ ΑΙΘΜΟ ΕΚΔΟΣΘΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΘΕΩΘΣΕΩΝ. ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 23/07/1888 ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ : Β.Δ. ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 21/07/1888 ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 188 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 01/01/1888 ΕΝΑΞΘ ΙΣΧΥΟΣ : ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 23/07/1888 ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ : Β.Δ. ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 21/07/1888 ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 188 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 01/01/1888 ΕΝΑΞΘ ΙΣΧΥΟΣ : ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΜΡΕΑ ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 07/03/1940 ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ : Α.Ν 2382 ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 04/06/1940 ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 181 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 17/06/1940 ΕΝΑΞΘ ΙΣΧΥΟΣ : 17/06/1940 ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΜΡΕΑ ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 16/06/1948 ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ : Ν.Δ ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 23/09/1949 ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 238 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 04/10/1949 ΕΝΑΞΘ ΙΣΧΥΟΣ : ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΑΘΘΝΑ ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 10/06/1971 ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ : Ν.Δ. 153 ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 15/09/1973 ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 243 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 27/09/1973 ΕΝΑΞΘ ΙΣΧΥΟΣ : 10/06/1971 ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΜΡΕΑ ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 04/11/1972 ΤΟΡΟΣ ΚΥΩΣΘΣ : Ν.Δ. 423 ΘΜΕΟΜ.ΚΥΩΣΘΣ : 01/01/1974 ΑΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 170/Α ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΦΕΚ : 20/06/1974 ΕΝΑΞΘ ΙΣΧΥΟΣ : ΤΟΡΟΣ YΡΟΓΑΦΘΣ: ΚΑΜΡΕΑ ΘΜΕ.ΥΡΟΓΑΦΘΣ : 05/05/1977 ΜΕ ΤΘΝ ΕΥΚΑΙΙΑ ΤΘΣ ΕΡΙΣΚΕΨΘΣ ΣΤΘΝ ΑΥΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΡΕΞ Κ.ΤΣΙΑΑ (ΜΑΤΙΟΣ 2013), ΥΡΕΣΧΕΘΘ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΤΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΚΥΒΕΝΘΣΘ ΤΘΝ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΥΤΘ ΤΟΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΙΧΕΘΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΡΟΒΛΕΨΘ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΡΟ ΤΙΣ ΔΥΟΧ ΩΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΡΑΑΤΕΤΑΜΕΝΘ ΔΙΑΜΟΝΘ ΜΕΧΙ 12 ΜΘΝΕΣ ΜΕ ΡΑΑΛΛΘΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΙΤΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΑΣ. *Ν. ΡΚΑ/1881 ΦΕΚ 192/1888, ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 579/1912, ΕΛΛΕΙΡΟΥΝ ΡΩΤΟΤΥΡΑ N.R.G. 3 SERIE V. 690 ΜΕΧΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΑΣ ΡΟΘΕΣΜ. ΚΑΤΑΓΓ. 1 ΕΤΟΣ.+ *ΕΡΕΞΕΤΑΘΘ ΥΡΟ ΤΘΣ ΜΕΓ. ΒΕΤΑΝΝΙΑΣ ΥΡ. ΑΝΑΚ /Γ/ ΦΕΚ 445/Α/ *ΦΕΚ 193/ , ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΘΚΕ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΣΥΤΑΛΙΑ ΘΤΑ Μ.Ε.Κ. ΕΤΘΣΙΑ ΣΙΩΡΘΩΣ ΑΝΑΚ. ΜΕΧΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ+ (ΑΝΣΑΛΛΑΓΘ ΕΠΙΣΟΛΩΝ) *ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 11/1949, U.N.T.S. VOL. 18:211] ΑΘΘΝΑ / , ΤΟΡΟΙΘΣΙΣ ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΝΘΜΟΝΙΟΥ ΑΝΩΤΕΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. (ΔΙ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ) ΓΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ / ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΑΥΣΤΑΛΙΑΝΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΜΕΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ 15/27

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ 1 Οι ιδιωτικοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα: Ιςτορικζσ Καταβολζσ και Οι Προςκλιςεισ Μπροςτά μασ Η διαδικαςία των ιδιωτικοποιιςεων ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, επί υπουργίασ του τζφανου

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group 1 Θ κρίςθ που ταλανίηει τα 5 τελευταία χρόνια τθν Ελλάδα είναι θ πρϊτθ γενικευμζνθ κοινωνικι κρίςθ και κρίςθ απαςχόλθςθσ τθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ. 2 Κατάρρευςθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Λονδίνο 30/12/2014 - Τα υψθλότερα φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ,

Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ΟΜΙΛΙΑ-ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΧΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΕΛΕΣΙΟΤ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΕΔΕ, ΤΠΟ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΣΛΟ: ΔΗΜΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΘΕΜΑ ΣΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ: «ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΣΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα Βιογραφικό ςθμείωμα Προςωπικζσ πλθροφορίεσ Επϊνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεφθυνςη (-εισ) Διεφθυνςη (-εισ) ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Ακριϊτθσ Γεϊργιοσ Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΑ-ΜΠΑΚ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΨΗ 1 ο μέρος. Θανάσης Τσακίρης Μάρτιος 2013

ΦΛΑ-ΜΠΑΚ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΨΗ 1 ο μέρος. Θανάσης Τσακίρης Μάρτιος 2013 ΦΛΑ-ΜΠΑΚ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΨΗ 1 ο μέρος Θανάσης Τσακίρης Μάρτιος 2013 Η μελζτθ τθσ οικονομίασ αφορά ζρευνα των τρόπων με τουσ οποίουσ οι άνκρωποι κατανζμουν τουσ «ςπάνιουσ πόρουσ» για τθν παραγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: H παροφςα προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ ενθμζρωςισ ςασ, και δεν επιτρζπεται θ µε οποιοδιποτε

Διαβάστε περισσότερα

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS Τι είναι το INNOVATHENS: Ζνασ ολοκλθρωμζνοσ κόμβοσ ςτιριξθσ τθσ Καινοτομίασ και τθσ Επιχειρθματικότθτασ, όπου: Παρουςιάηονται παραδειγματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα

χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα Περιεχόμενα 1 Η αναγκαιότητα του στρατηγικοφ σχεδίου εφοδιαστικής αλυσίδας - 2-1.1 Διεθνζσ Περιβάλλον λειτουργίασ τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ - 2-1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ 2015 Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ C. Politis GEL UK Marketing/PR LTD 1/1/2015 Το e-greece UK club είναι μια ολοκλθρωμζνθ εμπορικι πλατφόρμα πϊλθςθσ Ελλθνικϊν προϊόντων (B2C B2B), εδρεφει ςτο Leeds

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Περιβάλλον Η προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» ζχει ςαν ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

H Ιζπαηλινή αγοπά ελαιολάδος & επιηπαπέζιων ελιών

H Ιζπαηλινή αγοπά ελαιολάδος & επιηπαπέζιων ελιών ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΕΛ ΑΒΙΒ Γραφείο Οικονομικϊν & Εμπορικϊν Υποκζςεων 3 Daniel Frisch Str., 11th floor, 64731 Tel Aviv Τθλ : +972-3-605.52.99 Φαξ :+972-3-605.52.96 E-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr H Ιζπαηλινή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα