Πίνακας Περιεχομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων"

Transcript

1

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Προετοιμασία και σχεδιασμός του φακέλου εξειδίκευσης ECO-MATRIX Φάκελος εξειδίκευσης ECO-MATRIX Εκπαιδευτικά και ατομικά προφίλ του προγράμματος ECO-MATRIX Ορισμός και νόημα της επαγγελματικής επάρκειας Ορισμός και περιοχή της επαγγελματικής επάρκειας Οργάνωση της διαδικασίας ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας Ορισμός των διαστάσεων που καλύπτονται από την ανάπτυξη της επαγγελματικής επάρκειας Περιγραφή των ικανοτήτων σε σχέση με το εργασιακό πλαίσιο Χρήση καλών παραδειγμάτων περιπτώσεων στην περιγραφή της επαγγελματικής επάρκειας Ορισμός της επαγγελματικής επάρκειας Καθορισμός προφίλ επαγγελματικής επάρκειας Καθορισμός εκπαιδευτικών προφίλ Καθορισμός ατομικών προφίλ... Error! Bookmark not defined. 5. Αντικείμενο της οικολογίας... Error! Bookmark not defined. 5.1 Στόχοι και αντικείμενο Ιστορία της οικολογίας Σύγχρονη οικολογία Εκπαίδευση στην οικολογία: Ευκαιρίες κατάρτισης και κέντρα και ιδρύματα κατάρτισης Φάκελος εξειδίκευσηςeco-matrix Το νόημα ενός φακέλου εξειδίκευσης Η αναγκαιότητα του φακέλου εξειδίκευσης Πότε είναι χρήσιμος ο φάκελος εξειδίκευσης; Χρήστες του φακέλου εξειδίκευσης Περιεχόμενο του φακέλου εξειδίκευσης και τρόπος συγκρότησής του... Error! Bookmark not defined. 7. Βασικές και ειδικές ικανότητες του φακέλου εξειδίκευσης ECO-MATRIX... Error! Bookmark not defined. 8. Περιεχόμενα του φακέλου εξειδίκευσης ECO-MATRIX

3 1. Εισαγωγή Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) επιχειρεί να συνδυάσει τα εθνικά προσόντα διαφορετικών χωρών σε ένα κοινό ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Οι άνθρωποι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ΕΠΕΠ για να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τα επίπεδα προσόντων διαφορετικών χωρών, τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με έναν καλύτερο και ακριβέστερο τρόπο. Το ΕΠΕΠ σκοπεύει να αυξήσει τη διαφάνεια προσόντων παρέχοντας ένα κοινό ευρωπαϊκό μεταφραστικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει τη σύγκριση αρκετών διαφορετικών προσόντων που χρησιμοποιούνται σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς αποτελείται από οκτώ επίπεδα που ορίζονται σύμφωνα με μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτώνται. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συσχετίζουν τα επίπεδα των εθνικών τους προσόντων με αυτά τα οκτώ κοινά επίπεδα αναφοράς. Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, οι μέτοχοι μπορούν να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχει αποκτήσει ένας κάτοχος προσόντων. Τα ευρωπαϊκά ιδρύματα συμφώνησαν να θέσουν το ΕΠΕΠ σε εφαρμογή το Από τις χώρες ζητείται να συσχετίσουν τα εθνικά συστήματα προσόντων τους με το ΕΠΕΠ, έτσι ώστε όλες οι νέες εξειδικεύσεις που απονέμονται από το 2012 να αναφέρονται σε ένα κατάλληλο επίπεδο του ΕΠΕΠ. Για το σκοπό αυτόν έχει οριστεί ένα εθνικό σημείο συντονισμού του ΕΠΕΠ σε κάθε χώρα. Η χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων επιδρά στην εκπαίδευση, και στις πρακτικές και πολιτικές κατάρτισης. Ο κύριος στόχος της μεταμόρφωσης της παροχής εκπαίδευσης μέσω της έμφασης σε μαθησιακά αποτελέσματα είναι να ενδυναμώσει τη μάθηση και να κάνει αυτή τη μάθηση ξεκάθαρη. Από τη σκοπιά των προσόντων, η χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων για την αναγνώριση της μάθησης συμβάλλει στα παρακάτω: Οι προσδοκίες της αγοράς εργασίας ταιριάζουν με τα προσόντα. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι καλύτερα αναγνωρίσιμα μέσω μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αναπτύσσεται ευελιξία και λογοδοσία των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αναμένεται να αποδίδουν τα καθορισμένα αποτελέσματα και δίνεται μεγαλύτερη αυτονομία στον καθορισμό των δρόμων προς αυτά τα αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα χρειάζεται να είναι γραμμένα ώστε: o o o να ταιριάζουν με καθορισμένα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά πρότυπα να περιγράφουν μεμονωμένες εξειδικεύσεις και προγράμματα σπουδών να περιγράφουν κριτήρια αξιολόγησης 3

4 o να προσανατολίζουν μαθησιακές και διδακτικές διαδικασίες. Σημασία έχει η αύξηση της διαφάνειας στη μάθηση μέσω μαθησιακών αποτελεσμάτων και η αναγνώριση της μάθησης με τη χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτή η αυξημένη διαφάνεια ισχύει για τους μετόχους μέσα στις χώρες, αλλά και για τη χώρα από το εξωτερικό. Όταν χρησιμοποιούνται μαθησιακά αποτελέσματα για να κριθεί η μάθηση ενός ατόμου, η προσοχή στρέφεται στο τι γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει ανεξάρτητα από της μαθησιακή διαδικασία που ακολουθήθηκε. Η σημασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων φαίνεται σε επίσημες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης καθόρισε την προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως οριστική αρχή. Οι εταίροι του προγράμματος «Σύστημα Μεταφοράς Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στην Οικολογία» (ECO-MATRIX) ενισχύουν τον ευρωπαϊκό χώρο εργασίας βελτιώνοντας τη διαφάνεια των πιστοποιητικών και προσόντων που αποκτώνται στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι αποκτώμενες ικανότητες είναι φορητές και αναγνωρίσιμες στη βάση των αρχών του ΕΠΕΠ. Οι δραστηριότητες του προγράμματος ECO-MATRIX μεταφέρουν ένα προηγούμενο επιτυχημένο μοντέλο που οικοδομήθηκε από το πρόγραμμα VQTS (Σύστημα Μεταφοράς Επαγγελματικής Εξειδίκευσης) κι έχει λάβει το βραβείο Helsinki 2006 και το Lifelong Learning Gold 2007 για τη συμβολή του στη διαδικασία της Κοπεγχάγης. 4

5 2. Προετοιμασία και σχεδιασμός του φακέλου εξειδίκευσης ECO-MATRIX 2.1 Φάκελος εξειδίκευσης ECO-MATRIX Το εύρος και το περιεχόμενο του φακέλου εξειδίκευσης ECO-MATRIX είναι η συγκέντρωση πιστοποιητικών για ολοκληρωμένη κατάρτιση και αποκτηθείσες ικανότητες στην οικολογία. Αποτελείται από ένα Πιστοποιητικό Προφίλ Επαγγελματικής Επάρκειας, το χαρτοφυλάκιο Europass, διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας και άλλα διεθνή πιστοποιητικά. Ομάδες στόχοι του προγράμματος είναι καταρτιζόμενοι, μαθητευόμενοι, επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διευθυντές, εργοδότες και φορείς λήψης αποφάσεων. 2.2 Εκπαιδευτικά και ατομικά προφίλ του προγράμματος ECO-MATRIX Το εύρος και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών και ατομικών προφίλ του προγράμματος ECO-MATRIX είναι εκπαιδευτικά και ατομικά προφίλ επάρκειας επαγγελματιών σε διάφορα πεδία του τομέα της οικολογίας. 5

6 3. Ορισμός και νόημα της επαγγελματικής επάρκειας 3.1 Ορισμός και περιοχή της επαγγελματικής επάρκειας Με τον όρο «επαγγελματική επάρκεια» εννοούμε γνωστική επάρκεια (γνώσεις), λειτουργική επάρκεια (δεξιότητες) και κοινωνική επάρκεια (συμπεριφορά). Μια περιοχή επαγγελματικής επάρκειας ορίζει διάφορες μορφές ικανοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για την εκπλήρωση βασικών εργασιακών καθηκόντων σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο. Στη βάση των εργασιακών καθηκόντων, ορίζεται ένας αριθμός περιοχών επαγγελματικής επάρκειας ανάλογα με την πολυπλοκότητα, το εύρος δραστηριοτήτων ή τις ευκαιρίες εργασίας σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Υποθέτουμε ότι, θα ορισθούν 5-11 περιοχές επαγγελματικής επάρκειας ανά επαγγελματικό πεδίο. Μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας περιγράφει ένα «δυναμικό» κατάλογο περιοχών επαγγελματικής επάρκειας, επιτρέποντας σε αρχές που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης μήτρας επαγγελματικής επάρκειας (σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο) να ανταποκρίνονται σε μείζονες αλλαγές στα επαγγελματικά πεδία προσθέτοντας ή αφαιρώντας περιοχές επαγγελματικής επάρκειας ή αναδομώντας τη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας. 3.2 Οργάνωση της διαδικασίας ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας Για κάθε περιοχή επαγγελματικής επάρκειας περιγράφονται 2-6 βήματα της διαδικασίας ανάπτυξης επάρκειας. Η φύση της περιοχής καθορίζει αν έχει νόημα να διαφοροποιηθούν περισσότερα ή λιγότερα βήματα ανάπτυξης επάρκειας. Έτσι, δεν μπορεί να προκαθοριστεί συγκεκριμένος αριθμός βημάτων. Κατά συνέπεια, τα βήματα έχουν νόημα μόνο μέσα σε μία και μοναδική περιοχή επαγγελματικής επάρκειας (οριζόντια) και ο αριθμός βημάτων ανάπτυξης επάρκειας σε μια περιοχή δεν αντιστοιχεί αναγκαστικά στα βήματα για μια άλλη περιοχή. Αυτή η «ευκαμψία» των βημάτων δίνει επίσης τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ήδη υπαρχουσών περιγραφών βημάτων ανάπτυξης επάρκειας (για παράδειγμα, Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες). 6

7 3.3 Ορισμός των διαστάσεων που καλύπτονται από την ανάπτυξη της επαγγελματικής επάρκειας Η περιγραφή ικανοτήτων είναι δύσκολη, επειδή έχουν μια ποικιλία χαρακτηριστικών και μπορεί να εντοπίζονται σε διαφορετικές διαστάσεις (για παράδειγμα, στο βαθμό ανεξαρτησίας ή στην εκτίμηση της πολυπλοκότητας ενός καθήκοντος). Οι περιγραφές διαφόρων βημάτων πρέπει να εκφράζουν σαφώς τη διαφορά από το ένα βήμα στο επόμενο για την ανάπτυξη επάρκειας μέσα σε μια περιοχή επαγγελματικής επάρκειας. Αρχικά δεν μορούν να δοθούν προκαταβολικά συγκεκριμένα κριτήρια διαφοροποίησης των βημάτων. Ωστόσο, όποτε αυτό είναι λογικό, περιλαμβάνονται ορισμένες διαστάσεις ως σημεία αναφοράς για την περιγραφή της ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας επιπλέον των χαρακτηριστικών του πλαισίου (εργαλεία κ.τ.λ.). Οι διαστάσεις αυτές θεωρούνται ένα συνεχές. Η έκταση ή ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται από τους εκπαιδευόμενους χαρακτηρίζει τα διάφορα βήματα ή καθιστά δυνατή τη διαφοροποίηση των βημάτων. Αυτά δεν είναι ούτε ικανότητες με την αυστηρή έννοια του όρου ούτε βασικές ικανότητες ή μετα-ικανότητες, αλλά μόνο διαστάσεις της συγκεκριμένης ικανότητας. Σε αντίθεση με υπάρχοντα ταξινομικά συστήματα, η διαφοροποίηση επαγγελματικών ικανοτήτων ανάλογα με το επίπεδο απαιτεί ολιστικές περιγραφές. Για να αποφευχθούν απομονωμένες περιγραφές, αυτές οι διαστάσεις πρέπει να εκφραστούν σε σχέση με βασικά εργασιακά καθήκοντα. Οι παρακάτω αρχές πρέπει να ληφθούν υπόψη: Η περιγραφή ενός βήματος ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας όχι μόνο πρέπει να περιλαμβάνει το βαθμό εξειδίκευσης μιας ή περισσότερων διαστάσεων, αλλά πρέπει πάντοτε να καλύπτει το εργασιακό πλαίσιο. Η περιγραφή δεν πρέπει να περιορίζεται σε ικανότητες που μπορούν μεν να προσδιοριστούν αναλυτικά (για παράδειγμα, εν μέρει ικανότητες ή μεμονωμένα καθήκοντα), δεν μπορούν όμως να ταυτοποιηθούν σε εργασιακό περιβάλλον. Μπορούν να δοθούν αρκετές διαστάσεις, όπως: Ικανότητα εκτέλεσης ανεξάρτητων εργασιακών καθηκόντων και ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας: Δείχνει το βαθμό αναγκαίας υποστήριξης ή καθοδήγησης. Ικανότητα αντιμετώπισης κάποιας πολυπλοκότητας Ικανότητα ανταπόκρισης σε απαιτήσεις ελέγχου ποιότητας: Δείχνει το βαθμό στον οποίο μπορούν να ληφθούν υπόψη απαιτήσεις και πρότυπα για την εκπλήρωση εργασιακών καθηκόντων. 7

8 Ικανότητα ανταπόκρισης σε δυναμικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, αλλάζουν οι αρχικές παράμετροι ενός προβλήματος-συστήματος ή παραμένουν σταθερές; Ικανότητα ανταπόκρισης στη διαφάνεια: Μετρά την ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων περιστάσεων ή περιστάσεων εν δράσει, οι παράμετροι των οποίων δεν είναι από την αρχή ορατές. 3.4 Περιγραφή των ικανοτήτων σε σχέση με το εργασιακό πλαίσιο Η περιγραφή των ικανοτήτων και η ανάπτυξη τους κατά στάδια πραγματοποιείται σε συνάρτηση με το εργασιακό πλαίσιο. Οι ικανότητες διαμορφώνονται συνεχώς ανάλογα με την εργασικαή διαδικασία και πάντα βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τα βασικά εργασικαά καθήκοντα του επαγγελματικού πεδίου. Τα βασικά εργασιακά καθήκοντα είναι σφαιρικά καθήκοντα στα οποία πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει ένας εργαζόμενος εντός κάποιου συγκεκριμένου επαγγελματικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι ικανότητες που σχετίζονται με την εργασιακή διαδικασία προκύπτουν εμπειρικά από την επαγγελματική εμπειρία και τον τόπο εργασίας. Η περιγραφή των ικανοτήτων είναι σχεδιασμένη στη βάση του εργασιακού πλαισίου. Η περιγραφή περιλαμβάνει (όπου είναι λογικό για την αντίστοιχη περιοχή επαγγελματικής επάρκειας ή τα βήματα ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας) κατηγορίες σχετικές με το επαγγελματικό πλαίσιο ως χαρακτηριστικά που αποσαφηνίζουν τις εργασιακές δραστηριότητες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Η περιγραφή των ικανοτήτων σε σχέση με τα βασικά εργασιακά καθήκοντα γεφυρώνει το χάσμα ορολογίας και ιδεολογίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας. Μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση ένα εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Στο επίκεντρο της περιγραφής βρίσκονται οι ικανότητες που προέρχονται από την επαγγελματική εμπειρία και όχι από προγράμματα σπουδών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί ότι περιγράφονται και διαφοροποιούνται μόνο εκείνες οι ικανότητες που υπάρχουν πραγματικά στην πράξη. Θέματα διαλέξεων από το πρόγραμμα σπουδών δεν χρησιμοποιούνται στη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας και θα πρέπει να αποφεύγονται οι αναλυτικές περιγραφές βημάτων. Η περιγραφή των επαγγελματικών ικανοτήτων αποκτά σημασία μόνο μέσω της σχέσης τους με το εργασιακό πλαίσιο. Ωστόσο, η μήτρα επαγγελματικής επάρκειας θα πρέπει να χρησιμοποιείται όχι μόνο για να κάνει ορατό το προφίλ επαγγελματικής επάρκειας των ικανοτήτων που μπορούν να αποκτηθούν στο πλαίσιο ενός προγράμματος κατάρτισης, αλλά και το προφίλ επαγγελματικής επάρκειας ενός καταρτιζόμενου (δηλαδή τις ικανότητας που έχουν αποκτηθεί ως τώρα από τον καταρτιζόμενο). Ως εκ τούτου, η κατάρτιση προφίλ επαγγελματικής επάρκειας προσανατολισμένων μόνο σε επαγγελματικά προφίλ (δηλαδή προφίλ εργασιακών καθηκόντων ή προφίλ επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων 8

9 εξειδικευμένων σε κάποιο πεδίο εργασίας) δεν είναι αρκετή από μόνη της, επειδή τα βήματα ανάπτυξης επάρκειας πρέπει να είναι και αυτά διαφανή. 3.5 Χρήση καλών παραδειγμάτων περιπτώσεων στην περιγραφή της επαγγελματικής επάρκειας Good case examples are an efficient way to ensure the necessary practical relevance to the work context. Descriptions are therefore strengthened by specific examples. These examples relate to the relevant categories. For this reason, examples are not simply illustrative elements of the description: they serve to an essential purpose. Examples provide the necessary information for characterizing the different competence levels and various ways of assessing when an individual has achieved a certain level of competence. Τα καλά παραδείγματα περιπτώσεων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος εξασφάλισης της απαραίτητης πρακτικής σχέσης με το εργασιακό πλαίσιο. Οι περιγραφές, ως εκ τούτου, ενισχύονται από ειδικά παραδείγματα. Αυτά τα παραδείγματα σχετίζονται με τις ανάλογες επαγγελματικές κατηγορίες. Για το λόγο αυτόν, τα παραδείγματα δεν είναι απλώς επεξηγηματικά στοιχεία της περιγραφής, αλλά εξυπηρετούν έναν ουσιαστικό σκοπό. Τα παραδείγματα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το χαρακτηρισμό των διαφόρων επιπέδων επαγγελματικής επάρκειας και διάφορους τρόπους αξιολόγησης του πότε ένα άτομο έχει επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο επαγγελματικής επάρκειας. 3.6 Ορισμός της επαγγελματικής επάρκειας Οι μαλακές δεξιότητες λαμβάνονται υπόψη στην περιγραφή ικανοτήτων και χρησιμοποιούμε όρους όπως «Είναι σε θέση να εξηγήσει...» κατά τον ορισμό των ικανοτήτων. Οι περιοχές επαγγελματικής επάρκειας δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολικά γενικές ούτε υπερβολικά λεπτομερείς. Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να προωθούν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ ειδικευμένων εργαζομένων και ασκούμενων στο αντίστοιχο επαγγελματικό πεδίο. Για την περιγραφή των ικανοτήτων στα διάφορα βήματα ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πλήρεις προτάσεις (π.χ. «είναι σε θέση να εκτελεί καθήκοντα στην οικολογία και να παράγει οικολογικά προϊόντα») και όχι σύντομες φράσεις (π.χ. «παραγωγή οικολογικών προϊόντων»). Είναι φανερό ότι είναι δύσκολο να σχεδιαστεί μια «καλή» περιγραφή επαγγελματικής επάρκειας. Είναι επίσης σαφές ότι, σε σχέση με το σύνολο διαστάσεων που έχουν περιγραφεί, δεν μπορούν να ληφθούν πάντοτε υπόψη όλες οι πλευρές κατά την περιγραφή μιας επαγγελματικής επάρκειας. 9

10 4. Καθορισμός προφίλ επαγγελματικής επάρκειας 4.1 Καθορισμός εκπαιδευτικών προφίλ Σχετικές ικανότητες του συγκεκριμένου προγηράμματος κατάρτισης ή εξειδίκευσης φαίνονται στη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας. Αντίστοιχοι αριθμοί πιστωτικών μονάδων εισάγονται στον πίνακα οι πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το χρόνο που χρειάζεται ένας εκπαιδευόμενος για να φτάσει σε συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας (π.χ. μονάδες αντικατοπτρίζουν τη διάρκεια της απόκτησης μιας ικανότητας). Σημαντικές πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης ή εξειδίκευσης προστίθενται όταν χρειάζεται. 4.2 Καθορισμός ατομικών προφίλ Ένα ατομικό προφίλ καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας που έχει φθάσει ή επιτύχει ο φοιτητής ή μαθητευόμενος. Δείχνει τις ήδη αποκτηθείσες ικανότητες του φοιτητή ή μαθητευόμενου σε ένα πίνακα, ο οποίος δείχνει επίσης το εκπαιδευτικό προφίλ του προγράμματος κατάρτισης ή εξειδίκευσης και τους αντίστοιχους αριθμούς πιστωτικών μονάδων (οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη διάρκεια της απόκτησης μιας ικανότητας). Ένα πιστοποιητικό του προφίλ επαγγελματικής επάρκειας πρέπει να περιέχει το εκπαιδευτικό προφίλ και το ατομικό προφίλ. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τον πάροχο κατάρτισης που απονέμει το πιστοποιητικό, τον υπεύθυνο για την έκδοσή του, προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευόμενου και την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ειδικά σχεδιασμένο πεδίο για πρόσθετα σχόλια, π.χ. αν η ανάπτυξη επαγγελματικής επάρκειας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για μια συγκεκριμένη περιοχή ή στάδιο και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες δεν έχουν ακόμη απονεμηθεί, τότε είναι απαραίτητο να σημειωθεί ποιες ικανότητες λείπουν ή θα πρέπει να αποκτηθούν. 10

11 5. Αντικείμενο της Οικολογίας Η οικολογική αντίληψη είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο στη ζωή μας. Οικολογία είναι η επιστημονική μελέτη των σχέσεων που οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν μεταξύ τους και με το φυσικό τους περιβάλλον. Θέματα ενδιαφέροντος για τους οικολόγους είναι: η σύνθεση, η διανομή, το ποσό (βιομάζα), ο αριθμός και η μεταβολή των οργανισμών ενός οικοσυστήματος, αλλά και η μεταβολές εντός και μεταξύ των οικοσυστημάτων. Τα οικοσυστήματα αποτελούνται από δυναμικά αλληλεπιδρώντα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων που συνθέτουν οι οργανισμοί και τα μη ζωντανά στοιχεία του περιβάλλοντός τους. Οι διεργασίες εντός ενός οικοσυστήματος, όπως η πρωτογενής παραγωγή, η αναπαραγωγή, και ο κύκλος των θρεπτικών συστατικών, καθώς και διάφορες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, ρυθμίζουν τη ροή της ενέργειας και ύλης μέσα σε ένα περιβάλλον. Αυτές οι διεργασίες είναι συνεχείς εξ αιτίας της βιοποικιλότητας στο εσωτερικό του οικοσυστήματος. Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στις ποικιλίες των ειδών σε οικοσυστήματα, στις γενετικές παραλλαγές που περιέχουν και σε διεργασίες που λειτουργικά εμπλουτίζονται από την ποικιλία των οικολογικών αλληλεπιδράσεων. 5.1 Στόχοι και αντικείμενο Η αποστολή του έργου είναι να δημιουργήσει ειδικευμένους και αφοσιωμένους εργαζομένους, που έχουν γνώσεις και κατανόηση των φυσικών πόρων και να είναι πρόθυμοι και έτοιμοι να εργασθούν για την επίτευξη και τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η αποστολή επιτυγχάνεται με την κατανόηση των αρχών και πρακτικών της διαχείρισης των φυσικών πόρων και της οικολογίας σε ανθρώπους και την ορθή λήψη αποφάσεων στην σύνθετη διαχείριση πόρων μέσα από την πρακτική εμπειρία και εξάσκηση. Οι παρακάτω στόχοι πρέπει να χρησιμοποιούνται ως οδηγός για την ανάπτυξη μια αποτελεσματικής μήτρας επαγγελματικής επάρκειας στην οικολογία: ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να προωθήσει την επιθυμίας για περισσότερη γνώση για το φυσικό περιβάλλον και να εξοπλίσει την ομάδα-στόχο με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να εφαρμόσει τις βασικές αρχές και πρακτικές διαχείρισης πόρων και της οικολογίας σε σύνθετα περιβαλλοντικά θέματα. 11

12 Η ομάδα-στόχος πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει βασική γνώση εννοιών στη διαχείριση των φυσικών πόρων και οικολογία. 2. Να προωθήσει τη διαχείριση των φυσικών πόρων και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συνεργασίας στην επίλυση προβλημάτων και των δεξιοτήτων για λήψη αποφάσεων που απαιτούνται για την επίτευξη και διατήρηση ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η ομάδα-στόχος πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει τα οικολογικά θέματα σε μια δεδομένη κατάσταση και τους διάφορους παράγοντες που εμπλέκονται, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα. Η ομάδα-στόχος πρέπει να είναι σε θέση να εξετάσει τη φύση των πληροφοριών και των υλικών από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους. Η ομάδα-στόχος πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει εναλλακτικές λύσεις για διάφορα ζητήματα και τις αντίστοιχες προοπτικές τους. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει τις εναλλακτικές λύσεις λαμβάνοντας υπόψη τις οικολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιδράσεις τους. Επιπλέον, οι εναλλακτικές λύσεις που δημιουργούνται πρέπει να προσπαθούν να λαμβάνουν υπόψη την ποικιλία συμφερόντων, διατηρώντας ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες πρέπει να μπορούν να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τη δική τους θέση στα οικολογικά θέματα και τις σχετικές λύσεις τους. Οι θέσεις αυτές πρέπει να βασίζονται σε πολύπλευρη ενημέρωση, κριτική ανάλυση και προσεκτική σύνθεση. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις απόψεις τους απέναντι σε νέες πληροφορίες, προσωπικές εμπειρίες και πεποιθήσεις. Οι συμμετέχοντες πρέπει να μπορούν να αξιολογήσουν την αλληλεπίδραση της προτεινόμενης λύσης με άλλους οικολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, να προβλέψουν και να προγραμματίσουν τις μελλοντικές δραστηριότητές τους αξιολογώντας τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις των πιθανών λύσεων των οικολογικών προβλημάτων. 3. Να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εμπειρία σε δραστηριότητες περιβαλλοντικού προσανατολισμού, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν πολίτες με περιβαλλοντική συνείδηση, προσανατολισμένοι στη δράση. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ευρύ φάσμα γνώσεων σε στρατηγικές δράσης με στόχο την εξεύρεση λύσεων στα οικολογικά προβλήματα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν γνώση των υπηρεσιών και οργανισμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα για την αναζήτηση λύσεων σε οικολογικά προβλήματα. 12

13 Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των ενεργειών τους σε ένα ιδιαίτερο οικολογικό πρόβλημα και να επινοήσουν εναλλακτικές ενέργειες με στόχο τη βελτίωση των οικολογικών συνθηκών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα ή/και να συνεργάζονται για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων. 5.2 Ιστορία της Οικολογίας Η οικολογία αναφέρεται γενικά ως μια νέα επιστήμη, έχοντας γίνει σημαντική στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, όλοι συμφωνούν ότι η οικολογία προέκυψε ως χωριστή επιστήμη στην αρχή του 20ού αιώνα και απέκτησε δημόσια προβολή στη δεκαετία του 1960 λόγω της διάσπαρτης ανησυχίας για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ωστόσο, κάποιο επίπεδο οικολογικής σκέψης υπήρχε διάσπαρτο πολύ καιρό πριν και οι αρχές της οικολογίας αναπτύχθηκαν σταδιακά, στενά συνυφασμένες με την ανάπτυξη άλλων βιολογικών επιστημών. Είναι πιθανό ότι οι πρώτοι άνθρωποι είχαν μια οικολογική αντίληψη τουλάχιστον εκείνων των πτυχών του περιβάλλοντός τους που ενίσχυαν την επιβίωσή τους. 5.3 Σύγχρονη Οικολογία Υπό ποιες προϋποθέσεις είναι οι οργανισμοί ικανοί για ταχεία προσαρμοστική εξέλιξη; Οι Reznick και Ghalambor (2001) επανεξέτασαν δημοσιευμένες μελέτες που τεκμηριώνουν τη σύγχρονη προσαρμογή στους φυσικούς πληθυσμούς και αναζήτησαν κοινούς δρόμους για τα οικολογικά αίτια της προσαρμογής αυτής. Ανακάλυψαν ότι οι μελέτες για τη σύγχρονη προσαρμογή πληθυσμών εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες: (1) Αποικισμός νέων περιβαλλόντων με την δημιουργία νέων πληθυσμών (2) Τοπική προσαρμογή του πληθυσμού στο πλαίσιο ενός ετερογενούς περιβάλλοντος και μιας μεταπληθυσμιακής δομής. Οι τοπικές οικολογικές διεργασίες που σχετίζονται με τον αποικισμό και τις εισαγωγές είναι: (Α) ένας νέος ξενιστής ή πηγή τροφής, (Β) ένα νέο βιοφυσικό περιβάλλον, (Γ) μια νέα κοινότητα αρπακτικών και (Δ) ένας νέος συνυπάρχων ανταγωνιστής. Τα νέα περιβάλλοντα που αποικήθηκαν είχαν συχνά υπανάπτυκτες κοινότητες, μερικές φορές λόγω ανθρωπογενών διαταραχών. Η τοπική προσαρμογή σε ετερογενή περιβάλλοντα συνδεόταν επίσης 13

14 συχνά με πρόσφατες ανθρωπογενείς αλλαγές, όπως η αντίσταση στη χρήση εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων ή με βιομηχανικό μελανισμό. Ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα σε πολλά παραδείγματα ήταν ο συνδυασμός της επιλογής κατεύθυνσης με τουλάχιστον μια βραχυπρόθεσμη ευκαιρία για την αύξηση του πληθυσμού. Οι Reznick και Ghalambor (2001) δείχνουν ότι τέτοιες ευκαιρίες για αύξηση του πληθυσμού μπορεί να προκαλέσουν ταχεία εξέλιξη, δεδομένου ότι συνήθως η επιλογή κατεύθυνσης μπορεί να προκαλέσει μείωση του πληθυσμού και να οδηγήσει στην τοπική εξαφάνιση, που είναι μια πάντα παρούσα εναλλακτική λύση στην τοπική προσαρμογή. Παρατηρούν επίσης ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο ρυθμό της εξέλιξης που παρατηρείται σε σύγχρονες μελέτες και το ρυθμό εξέλιξης που φαίνεται στο αρχείο απολιθωμάτων. 5.4 Εκπαίδευση στην Οικολογία: Ευκαιρίες κατάρτισης και κέντρα και ιδρύματα κατάρτισης Πρόσφατα, blogs, wikis και περιβάλλοντα προσωπικής μάθησης (ΠΠΜ) είναι πολύ δημοφιλείς μέθοδοι κατάρτισης. Αλλά πρέπει να ορίσουμε τι είναι ένα ΠΠΜ. Το μόνο πράγμα στο οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να συμφωνούν σχετικά με τα περιβάλλοντα προσωπικής μάθησης είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για μια εφαρμογή λογισμικού. Αντίθετα, είναι κάτι περισσότερο από μια νέα προσέγγιση στη χρήση τεχνολογιών για την μάθηση. Ένα άλλο θέμα είναι το ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούσαν να ελέγξουν το προσωπικό περιβάλλον εκπαίδευσής τους διαδικτυακά. Πρέπει να κατανοήσουμε την ιδέα δημιουργίας ενός ΠΠΜ για να γίνει σαφές πώς αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο ή να γίνει πράγματι κύριος τρόπος μάθησης στο μέλλον. Φυσικά, το θέμα αυτό δεν είναι τόσο πολύ τεχνικό όσο εκπαιδευτικό και σε αυτό συνεισφέρουν οι μεταβαλλόμενες ηλεκτρονικές τεχνολογίες ως κινητήριος μοχλός στην εκπαιδευτική αλλαγή. Δια βίου μάθηση είναι μια σχετικά νέα έννοια. Η ιδέα της δια βίου μάθησης έχει τις ρίζες της στο κίνημα των εργαζομένων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οργανώσεις εργαζομένων, όπως μορφωτικοί σύλλογοι των ανθρακωρύχων, οργάνωναν μαθήματα για τους εργαζομένους με σκοπό να βελτιώσουν την εκπαίδευση τους και να τους παρέχουν πρόσβαση σε μαθησιακούς πόρους και κοινωνικές δραστηριότητες. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται συνεχή μάθηση κατά την διάρκεια ολόκληρης της εργασιακής ζωής τους, ώστε να επικαιροποιούν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και γνώσεις ή να μαθαίνουν νέες επαγγελματικές ικανότητες. Πρότερα, η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση παρεχόταν υπό την ευθύνη των εργοδοτών και το κράτος θεωρούνταν ότι παίζει ηγετικό ρόλο στην παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τώρα πλέον, συχνά υποστηρίζεται ότι τα άτομα πρέπει να είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της απασχολησιμότητάς τους, ακόμα και με τη βοήθεια επιχορηγήσεων, κουπονιών κι 14

15 επιδοτούμενων μαθημάτων. Αν δεν είναι συνεχής, η μάθηση θεωρείται πλέον ως τμηματική, με τα άτομα να επενδύουν περιστασιακά σε περιόδους τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την διάρκεια ολόκληρης της εργασιακής ζωής τους. Η έννοια ενός ΠΠΜ προϋποθέτει μια συνεχή μάθηση κι επιδιώκει να παρέχει εργαλεία, τα οποία υποστηρίζουν τη μάθηση αυτή. Αναγνωρίζει επίσης το ρόλο που παίζει το κάθε άτομο στην οργάνωση της ίδιας του της μάθησης. Το ΠΠΜ βασίζεται στην ιδέα ότι η μάθηση θα πραγματοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια και καταστάσεις και δεν θα παρέχεται από ένα και μοναδικό πάροχο μάθησης. Με αυτό συνδέεται η αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας της άτυπης μάθησης. Μαθαίνουμε σε όλη μας τη ζωή, μέσα σε όλων των ειδών τις διαφορετικές καταστάσεις και πλαίσια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μαθησιακής εμπειρίας δεν προέρχεται από επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ιδέα του ΠΠΜ είναι να περιλάβει και να συγκεντρώσει όλες τις μορφές μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης μάθησης, της μάθηση στο χώρο εργασίας, της μάθησης από το σπίτι, της μάθησης που κατευθύνεται από την επίλυση προβλημάτων και της από προσωπικό ενδιαφέρον υποκινούμενης μάθησης, μαζί με τη μάθηση μέσα από την εμπλοκή σε επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η Οικολογία είναι μια διεπιστημονική περιοχή. Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση στην οικολογία επικεντρώνεται στις επιστήμες της βιολογίας, της μηχανικής, της χημείας και της αρχιτεκτονικής. Αυτά τα πεδία περιλαμβάνουν πτυχία επιπέδου Bachelor (BSc), Master (MSc) και Διδακτορικού (Dr) σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Οι απόφοιτοι των παραπάνω επιπέδων αναζητούν επαγγελματική εξέλιξη σε πανεπιστήμια, σε οργανισμούς, συμβουλευτικές εταιρείες κ.τ.λ. 15

16 6. Φάκελος Εξειδίκευσης ECO-MATRIX 6.1 Το νόημα ενός φακέλου εξειδίκευσης Ο φάκελος εξειδίκευσης είναι ένα σύνολο από έγγραφα που αποδεικνύουν τα επιτεύγματα που ο εκπαιδευόμενος απέκτησε κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης μελέτης και/ή περιόδου κατάρτισης. Το σύνολο της εργασίας του εκπαιδευόμενου περιέχεται στο φάκελο. Περιλαμβάνονται οι προσπάθειες, η πρόοδος, τα επιτεύγματα, η ανταπόκριση και η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. Ο φάκελος έχει ως στόχο να συνδυάσει γνώση και εμπειρία που είναι αλληλένδετες με συγκεκριμένες ικανότητες της οικολογίας. 6.2 Η Αναγκαιότητα του φακέλου εξειδίκευσης Ο φάκελος: Καταδεικνύει ότι ο εκπαιδευόμενος έχει αποκτήσει ορισμένο επίπεδο ικανοτήτων στους τομείς της οικολογίας. Παρέχει πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος κατάρτισης σε σχέση με τις γνώσεις, δεξιότητες και ευρύτερες ικανότητες που είναι απαραίτητες για την απόκτηση επάρκειας στους τομείς της οικολογίας. Παρέχει στους πιθανούς εργοδότες οργανωμένες κι επιλεγμένες πληροφορίες για την επαγγελματική εξέλιξη, τις δεξιότητες κι εμπειρίες των εργαζομένων, τεκμηριώνοντας τα επιτεύγματα και τις δυνατότητες τους. Καταδεικνύει τις μεθόδους που ακολουθεί το άτομο για να βοηθήσει στον καθορισμό της μελλοντικής του κατεύθυνσης, προοπτικής και καριέρας, δεδομένου ότι η μάθηση και η ανάπτυξη είναι αναπόσπαστα μέρη της επαγγελματικής ζωής. Χρησιμεύει ως μέσο αυτοαξιολόγησης, που δείχνει πώς ο εκπαιδευόμενος έχει αποκτήσει συγκεκριμένες και ευρύτερες ικανότητες μέσω εκπαίδευσης, επιτόπιας έρευνας, κοινοτικής υπηρεσίας κι εμπειρίας από αμειβόμενη εργασία. 16

17 6.3 Πότε είναι χρήσιμος ο φάκελος εξειδίκευσης; Είναι χρήσιμος, όταν ο εκπαιδευόμενος ζητά να συνεχίσει και να τελειώσει την εκπαίδευση του σε ένα ίδρυμα υποδοχής Και όταν ένας ασκούμενος ζητά ανταλλαγή μέσω της κινητικότητας εντός καθορισμένης περιόδου μελέτης Και όταν κάποιος ζητά προαγωγή στο χώρο εργασίας του Και όταν κάποιος ζητά μια νέα θέση εργασίας. 6.4 Χρήστες του φακέλου εξειδίκευσης Ο φάκελος εξειδίκευσης είναι ένα πολλαπλών χρήσεων όργανο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από: Τον εκπαιδευόμενο για να παρακολουθεί τη δική του πρόοδο σχετικά με την απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατάρτισης, για να οριστούν οι περιοχές επαγγελματικής επάρκειας που λείπουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης και για να επιλέξει ο εκπαιδευόμενος εκείνες τις μορφωτικές εμπειρίες που θα ενισχύσουν την επιθυμητή επάρκεια στο πεδίο της οικολογίας, Το δάσκαλο για να εκσυγχρονίσει τη διαδικασία κατάρτισης σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν, ώστε να διευρυνθεί η επάρκεια που θα αποκτηθεί και να ανταποκρίνεται στα επιθυμητά προσόντα, Τον πιθανό εργοδότη για να αξιολογήσει τα προσόντα για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας Περιεχόμενο του φακέλου εξειδίκευσης και τρόπος συγκρότησής του Ο φάκελος καλύπτει τα παρακάτω βασικά τμήματα, τα οποία οργανώνονται σε δύο μέρη. ΜΕΡΟΣ Α: Βασικά έγγραφα: Σελίδα τίτλου: γενικές πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη του φακέλου (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, περιοχή εξειδίκευσης, ημερομηνία εγγραφής κ.τ.λ.) Πίνακας περιεχομένων 17

18 Περιγραφή επαγγελματικής αποστολής κι επαγγελματικών στόχων: περιγράψτε τις ιδέες σας για τα καθήκοντα, την πραγματοποίηση της αποστολής σας και την επίτευξη των στόχων σας (μέγιστο μία σελίδα ή 500 λέξεις). Επαγγελματικό Βιογραφικό Σημείωμα: δώστε πληροφορίες σχετικά με την ολοκληρωμένη εκπαίδευσή σας, την οικολογική και άλλη σχετική επαγγελματική εμπειρία ή τις ειδικές δεξιότητές σας. Ατομικό προφίλ: καταδείξτε την επαγγελματική επάρκεια που έχετε ήδη αποκτήσει ή/και το στάδιο ανάπτυξης της επάρκειας που κατέχετε στην τρέχουσα εκπαίδευση. Πιστοποιητικό του προφίλ επαγγελματικής επάρκειας (ΠΠΕΠ) : παρουσιάστε το ή τα ΠΠΕΠ που σας έχει/-ουν απονεμηθεί στη βάση του ή των ατομικών προφίλ που έχετε αποκτήσει με την ολοκλήρωση μιας περιόδου κατάρτισης. Χάρτης κινητικότητας: περιλαμβάνει ένα συμβόλαιο κινητικότητας ανάμεσα στο συμβεβλημένο εκπαιδευτικό φορέα στο εγχώριο ίδρυμα και στον εκπαιδευτικό φορέα στο ίδρυμα υποδοχής, καθώς επίσης κι ένα πακέτο πληροφοριών για να προωθηθεί στον ασκούμενο στο ίδρυμα υποδοχής. Μετά την ολοκλήρωση μιας περιόδου κατάρτισης σε ένα ίδρυμα υποδοχής, ο ασκούμενος αποκτά ΠΠΕΠ που εκδίδεται βάσει του ατομικού προφίλ επαγγελματικής επάρκειας που έχει αποκτήσει. ΜΕΡΟΣ Β: Συμπληρωματικά έγγραφα: Εμπειρία στην οικολογία: έγγραφα και στοιχεία που καταδεικνύουν την προσήλωση και την εμπειρία στην οικολογία (μια χρονολογική λίστα κάθε σχετικής εργασίας, επ αμοιβή, εθελοντική, εργασία πεδίου κ.τ.λ.) Άλλα (προαιρετικό): πιστοποιητικά που έχετε από συνέδρια, σεμινάρια και μαθήματα ή οποιαδήποτε βραβεία που λάβατε κι εξειδικευμένη επάρκεια που αποκτήσατε εκτός της οικολογίας. 18

19 7. Βασικές και ειδικές ικανότητες του φακέλου εξειδίκευσης ECO-MATRIX Οι βασικές ικανότητες αναφέρονται στη δυνατότητα του ασκούμενου ή δικαιούχου, που έχει συμπληρώσει ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης στον οικολογικό τομέα, ενώ οι ειδικές ικανότητες καθορίζουν τις γνώσεις και δεξιότητες που ένας ασκούμενος πρέπει να έχει σε μια προκαθορισμένη περιοχή της οικολογίας. Κάθε ικανότητα συνδέεται με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους και σχετικές σπουδές. Η επάρκεια αποτελείται από 3 βασικά στοιχεία: ΓΝΩΣΕΙΣ: απόκτηση, κατανόηση και απομνημόνευση συγκεκριμένου περιεχόμενου (θεωρητικές εκτιμήσεις, γεγονότα, φαινόμενα, αξιώματα, έννοιες κ.τ.λ.). Η γνώση εξασφαλίζει το «γνωρίζει τι...» και «γνωρίζει πώς να...», δηλαδή ικανότητα να κατανοεί κανείς αντικείμενα, γεγονότα, καταστάσεις, διαδικασίες και δομές και να ξέρει πώς να τα διαχειριστεί. «Γεγονότα, συναισθήματα ή εμπειρίες που είναι γνωστά σε ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων» [ΕΠΕΠ]. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: βασικές και ειδικές μέσα σε ένα καθορισμένο επαγγελματικό πλαίσιο και σχετιζόμενες άμεσα με έναν καθορισμένο επαγγελματικό ρόλο. Η έννοια των δεξιοτήτων εξασφαλίζει το «Είναι ικανός/-ή να...». Οι βασικές δεξιότητες αντιπροσωπεύουν μια βάση για επαγγελματική αναβάθμιση και ορίζουν προσωπικές ικανότητες. Οι ειδικές δεξιότητες εφαρμόζονται ως δείκτης ατομικής διαφοροποίησης, αναγκαίες σε ορισμένες περιπτώσεις, χαρακτηριστικές για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. «Η γνώση και η εμπειρία που χρειάζονται για να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον ή εργασία» [ΕΠΕΠ]. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: γενικές δεξιότητες και συμπεριφορές, που σχετίζονται με την ατομική διαδικασία της μάθησης, της σκέψης και της αυτοκατάρτισης, την παρουσία στην κοινωνική ζωή και στην εργασία. «Η ικανότητα περιλαμβάνει: i) γνωστική επάρκεια που περιλαμβάνει τη χρήση θεωρίας και εννοιών, καθώς και την άτυπη άρρητη γνώση που έχει αποκτηθεί βιωματικά, ii) λειτουργική επάρκεια (δεξιότητες ή τεχνογνωσία), εκείνα τα πράγματα που ένα πρόσωπο πρέπει να είναι σε θέση να κάνει όταν απασχολείται σε μια συγκεκριμένη περιοχή εργασίας, μάθησης ή κοινωνικής δραστηριότητας, iii) ατομική ικανότητα, που αναφέρεται στην γνώση σωστής συμπεριφοράς σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και iv) δεοντολογική επάρκεια, που αναφέρεται στην κατοχή ορισμένων προσωπικών και επαγγελματικών αξιών» [ΕΠΕΠ]. 19

20 Στο φάκελο κάθε συγκεκριμένη οικολογική περιοχή περιέχει τη δική της μήτρα. Η μήτρα αυτή περιλαμβάνει: Πληροφορίες που δείχνουν ότι ο εκπαιδευόμενος έχει επιτύχει το μέρος «Γνώσεις» της επαγγελματικής επάρκειας, σχετική με τα καθορισμένα βασικά εργασιακά καθήκοντα Πρακτικές γνώσεις που βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να επιτύχει το μέρος «Δεξιότητες» της επαγγελματικής επάρκειας, σχετική με καθορισμένες βασικές δεξιότητες «Ευρύτερη ικανότητες» που απαιτούνται για την καθορισμένη περιοχή. Η επαγγελματική επάρκεια του ECO-MATRIX είναι ως εξής: 1. Κάνετε μια αναζήτηση στη βιβλιογραφία και εφαρμόστε και αξιολογήστε κριτικά μεθόδους, αναλύστε ευρήματα που βρίσκονται συνήθως στην οικολογική βιβλιογραφία. 2. Εκτελέστε βασικές τεχνικές πληροφορικής (π.χ. βιβλιογραφική αναζήτηση, διαχείριση βάσεων δεδομένων, λογισμικό γραφικών και στατιστικών) για να ανακτήσετε, να αναλύσετε και να συνοψίσετε οικολογικές πληροφορίες. 3. Εφαρμόστε ηθικές αρχές στις οικολογικές δραστηριότητες και προσπάθειες (π.χ. χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών, αξιολόγηση και έρευνα, ανάπτυξη προγράμματος, εφαρμογή και αξιολόγηση, χάραξη πολιτικής και ανάλυση). 4. Εκτελέστε αξιολόγηση και ανάπτυξη πολιτικής αξιοπιστίας στην ανάλυση οικολογικών προβλημάτων και στις λύσεις τους. 5. Καταδείξτε τη σημασία και την αξία της συνεργατικής δέσμευσης με ποικίλες κοινότητες, τοµείς και/ή περιφέρειες για την πραγματοποίηση οικολογικών στόχων. 6. Περιγράψτε τις βασικές θεωρίες, τις έννοιες, τα μοντέλα, τις μεθόδους και τους περιορισμούς τους από τις επιστήμες που ενημερώνουν την οικολογική έρευνα. 7. Εφαρμόστε αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας στην παρουσίαση οικολογικών πληροφοριών σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. 8. Δείξτε ερευνητικές μεθόδους για την κατανόηση των οικολογικών θεμάτων καθορίστε τις προτεραιότητες για περιοχές Έρευνας & Ανάπτυξης καταδείξτε την ικανότητα μετατροπής πολύπλοκων οικολογικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων σε απαντήσιμα ερευνητικά ερωτήματα. 9. Εφαρμόστε τον κεντρικό προσανατολισμό και τις αξίες της οικολογίας στην επαγγελματική πρακτική. 10. Περιγράψτε τις κατάλληλες αρχές και μεθόδους για τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση οικολογικών δεδομένων και απαντήσεων σε ερευνητικές ερωτήσεις. 20

21 11. Περιγράψτε τις νομικές βάσεις και τις σχέσεις που υφίστανται μεταξύ του τομέα της οικολογίας και άλλων συστημάτων σε εθνικό επίπεδο (π.χ. οικολογική και περιβαλλοντική προστασία). Οι βασικοί τομείς, στους οποίους επικεντρώνονται οι συγκεκριμένες ικανότητες ECO-MATRIX, έχουν ως εξής: Βιολογία Χημεία Αρχιτεκτονική Εφαρμοσμένη μηχανική 21

22 8. Περιεχόμενα του φακέλου εξειδίκευσης ECO-MATRIX Σελίδα τίτλου Παρακαλώ δώστε γενικές πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη του φακέλου (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, περιοχή εξειδίκευσης, ημερομηνία εγγραφής κ.τ.λ.). 22

23 Πίνακας περιεχομένων Παρακαλώ παραθέστε όλα τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο. 23

24 Περιγραφή επαγγελματικής αποστολής κι επαγγελματικών στόχων Παρακαλώ περιγράψτε τις ιδέες σας για τα καθήκοντα, την πραγματοποίηση της αποστολής σας και την επίτευξη των στόχων σας (μέγιστο μία σελίδα ή 500 λέξεις). 24

25 Επαγγελματικό Βιογραφικό Σημείωμα Παρακαλώ δώστε πληροφορίες σχετικά με την ολοκληρωμένη εκπαίδευσή σας, την οικολογική και άλλη σχετική επαγγελματική εμπειρία ή τις ειδικές δεξιότητές σας. 25

26 Ατομικό προφίλ Παρακαλώ καταδείξτε την επαγγελματική επάρκεια που έχετε ήδη αποκτήσει ή/και το στάδιο ανάπτυξης της επάρκειας που κατέχετε στην τρέχουσα εκπαίδευση. 26

27 Πιστοποιητικό του προφίλ επαγγελματικήςεπάρκειας (ΠΠΕΠ) Παρακαλώ παρουσιάστε το ή τα ΠΠΕΠ που σας έχει/-ουν απονεμηθεί στη βάση του ή των ατομικών προφίλ που έχετε αποκτήσει με την ολοκλήρωση μιας περιόδου κατάρτισης. 27

28 Χάρτης κινητικότητας Παρακαλώ δώστε το συμβόλαιο κινητικότητας ανάμεσα στο συμβεβλημένο εκπαιδευτικό φορέα στο εγχώριο ίδρυμά σας και στον εκπαιδευτικό φορέα στο ίδρυμα υποδοχής που έχετε επισκεφθεί. 28

29 Εμπειρία στην οικολογία Παρακαλώ επισυνάψτε τις εμπειρίες σας στην οικολογία (έναν κατάλογο των συστάσεών σας). 29

30 Άλλα (προαιρετικό) Παρακαλώ επισυνάψτε πιστοποιητικά που έχετε από συνέδρια, σεμινάρια και μαθήματα ή οποιαδήποτε βραβεία που λάβατε κι εξειδικευμένη επάρκεια που αποκτήσατε εκτός της οικολογίας. 30

31 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, ISBN , doi: / Personal Learning Environments The Future of elearning? Graham Attwell, Pontydysgu 4. Reznick DN, Ghalambor CK. The population ecology of contemporary adaptations: what empirical studies reveal about the conditions that promote adaptive evolution. Genetica 2001; : USING LEARNING OUTCOMES European Qualifications Framework Series: Note 4 6. VQTS Project Documents 7. Wikipedia 31

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ m143 Ισίδωρος Παχουνδάκης Καθηγητής Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

No. 2011-1-ES1-LEO05-36437

No. 2011-1-ES1-LEO05-36437 Nº 2 / MΑΙΟΣ 2012 Nº 1 / DIC 2011 No. 2011-1-ES1-LEO05-36437 Εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς που θα βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν εγκάρσιες ικανότητες που αναζητούν οι

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο?

2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο? 2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο? Λίστα Ελέγχου για τον Εκπαιδευτή: Σύντομη λίστα αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτώνς για να εκτιμήσουν το συνόλο των Μεταβιβάσιμων Δεξιοτήτων. Πώς τις αποκτήσατε; Μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

AMC Career Office. Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr

AMC Career Office. Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr AMC Career Office Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr AMC Career Office: τι είναι; Οι πανεπιστημιακές σπουδές δεν είναι απλά θέμα απόκτησης ενός καλού πτυχίου, από ένα αξιόλογο

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Βασική Δράση 1- Κινητικότητα Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης / Επιμόρφωση Προσωπικού Βασική Δράση 2 - Συμπράξεις Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά, χρήσιμα μυστικά στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος.

Μικρά, χρήσιμα μυστικά στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος. Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Ο σύμβουλος πρέπει να εξηγήσει στο μαθητή το ρόλο του βιογραφικού σημειώματος (Curriculum Vitae). Ότι δηλαδή μέσα από αυτό ο υποψήφιος προβάλει και διαφημίζει τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα