Πίνακας Περιεχομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων"

Transcript

1

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Προετοιμασία και σχεδιασμός του φακέλου εξειδίκευσης ECO-MATRIX Φάκελος εξειδίκευσης ECO-MATRIX Εκπαιδευτικά και ατομικά προφίλ του προγράμματος ECO-MATRIX Ορισμός και νόημα της επαγγελματικής επάρκειας Ορισμός και περιοχή της επαγγελματικής επάρκειας Οργάνωση της διαδικασίας ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας Ορισμός των διαστάσεων που καλύπτονται από την ανάπτυξη της επαγγελματικής επάρκειας Περιγραφή των ικανοτήτων σε σχέση με το εργασιακό πλαίσιο Χρήση καλών παραδειγμάτων περιπτώσεων στην περιγραφή της επαγγελματικής επάρκειας Ορισμός της επαγγελματικής επάρκειας Καθορισμός προφίλ επαγγελματικής επάρκειας Καθορισμός εκπαιδευτικών προφίλ Καθορισμός ατομικών προφίλ... Error! Bookmark not defined. 5. Αντικείμενο της οικολογίας... Error! Bookmark not defined. 5.1 Στόχοι και αντικείμενο Ιστορία της οικολογίας Σύγχρονη οικολογία Εκπαίδευση στην οικολογία: Ευκαιρίες κατάρτισης και κέντρα και ιδρύματα κατάρτισης Φάκελος εξειδίκευσηςeco-matrix Το νόημα ενός φακέλου εξειδίκευσης Η αναγκαιότητα του φακέλου εξειδίκευσης Πότε είναι χρήσιμος ο φάκελος εξειδίκευσης; Χρήστες του φακέλου εξειδίκευσης Περιεχόμενο του φακέλου εξειδίκευσης και τρόπος συγκρότησής του... Error! Bookmark not defined. 7. Βασικές και ειδικές ικανότητες του φακέλου εξειδίκευσης ECO-MATRIX... Error! Bookmark not defined. 8. Περιεχόμενα του φακέλου εξειδίκευσης ECO-MATRIX

3 1. Εισαγωγή Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) επιχειρεί να συνδυάσει τα εθνικά προσόντα διαφορετικών χωρών σε ένα κοινό ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Οι άνθρωποι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ΕΠΕΠ για να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τα επίπεδα προσόντων διαφορετικών χωρών, τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με έναν καλύτερο και ακριβέστερο τρόπο. Το ΕΠΕΠ σκοπεύει να αυξήσει τη διαφάνεια προσόντων παρέχοντας ένα κοινό ευρωπαϊκό μεταφραστικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει τη σύγκριση αρκετών διαφορετικών προσόντων που χρησιμοποιούνται σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς αποτελείται από οκτώ επίπεδα που ορίζονται σύμφωνα με μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτώνται. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συσχετίζουν τα επίπεδα των εθνικών τους προσόντων με αυτά τα οκτώ κοινά επίπεδα αναφοράς. Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, οι μέτοχοι μπορούν να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχει αποκτήσει ένας κάτοχος προσόντων. Τα ευρωπαϊκά ιδρύματα συμφώνησαν να θέσουν το ΕΠΕΠ σε εφαρμογή το Από τις χώρες ζητείται να συσχετίσουν τα εθνικά συστήματα προσόντων τους με το ΕΠΕΠ, έτσι ώστε όλες οι νέες εξειδικεύσεις που απονέμονται από το 2012 να αναφέρονται σε ένα κατάλληλο επίπεδο του ΕΠΕΠ. Για το σκοπό αυτόν έχει οριστεί ένα εθνικό σημείο συντονισμού του ΕΠΕΠ σε κάθε χώρα. Η χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων επιδρά στην εκπαίδευση, και στις πρακτικές και πολιτικές κατάρτισης. Ο κύριος στόχος της μεταμόρφωσης της παροχής εκπαίδευσης μέσω της έμφασης σε μαθησιακά αποτελέσματα είναι να ενδυναμώσει τη μάθηση και να κάνει αυτή τη μάθηση ξεκάθαρη. Από τη σκοπιά των προσόντων, η χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων για την αναγνώριση της μάθησης συμβάλλει στα παρακάτω: Οι προσδοκίες της αγοράς εργασίας ταιριάζουν με τα προσόντα. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι καλύτερα αναγνωρίσιμα μέσω μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αναπτύσσεται ευελιξία και λογοδοσία των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αναμένεται να αποδίδουν τα καθορισμένα αποτελέσματα και δίνεται μεγαλύτερη αυτονομία στον καθορισμό των δρόμων προς αυτά τα αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα χρειάζεται να είναι γραμμένα ώστε: o o o να ταιριάζουν με καθορισμένα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά πρότυπα να περιγράφουν μεμονωμένες εξειδικεύσεις και προγράμματα σπουδών να περιγράφουν κριτήρια αξιολόγησης 3

4 o να προσανατολίζουν μαθησιακές και διδακτικές διαδικασίες. Σημασία έχει η αύξηση της διαφάνειας στη μάθηση μέσω μαθησιακών αποτελεσμάτων και η αναγνώριση της μάθησης με τη χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτή η αυξημένη διαφάνεια ισχύει για τους μετόχους μέσα στις χώρες, αλλά και για τη χώρα από το εξωτερικό. Όταν χρησιμοποιούνται μαθησιακά αποτελέσματα για να κριθεί η μάθηση ενός ατόμου, η προσοχή στρέφεται στο τι γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει ανεξάρτητα από της μαθησιακή διαδικασία που ακολουθήθηκε. Η σημασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων φαίνεται σε επίσημες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης καθόρισε την προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως οριστική αρχή. Οι εταίροι του προγράμματος «Σύστημα Μεταφοράς Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στην Οικολογία» (ECO-MATRIX) ενισχύουν τον ευρωπαϊκό χώρο εργασίας βελτιώνοντας τη διαφάνεια των πιστοποιητικών και προσόντων που αποκτώνται στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι αποκτώμενες ικανότητες είναι φορητές και αναγνωρίσιμες στη βάση των αρχών του ΕΠΕΠ. Οι δραστηριότητες του προγράμματος ECO-MATRIX μεταφέρουν ένα προηγούμενο επιτυχημένο μοντέλο που οικοδομήθηκε από το πρόγραμμα VQTS (Σύστημα Μεταφοράς Επαγγελματικής Εξειδίκευσης) κι έχει λάβει το βραβείο Helsinki 2006 και το Lifelong Learning Gold 2007 για τη συμβολή του στη διαδικασία της Κοπεγχάγης. 4

5 2. Προετοιμασία και σχεδιασμός του φακέλου εξειδίκευσης ECO-MATRIX 2.1 Φάκελος εξειδίκευσης ECO-MATRIX Το εύρος και το περιεχόμενο του φακέλου εξειδίκευσης ECO-MATRIX είναι η συγκέντρωση πιστοποιητικών για ολοκληρωμένη κατάρτιση και αποκτηθείσες ικανότητες στην οικολογία. Αποτελείται από ένα Πιστοποιητικό Προφίλ Επαγγελματικής Επάρκειας, το χαρτοφυλάκιο Europass, διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας και άλλα διεθνή πιστοποιητικά. Ομάδες στόχοι του προγράμματος είναι καταρτιζόμενοι, μαθητευόμενοι, επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διευθυντές, εργοδότες και φορείς λήψης αποφάσεων. 2.2 Εκπαιδευτικά και ατομικά προφίλ του προγράμματος ECO-MATRIX Το εύρος και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών και ατομικών προφίλ του προγράμματος ECO-MATRIX είναι εκπαιδευτικά και ατομικά προφίλ επάρκειας επαγγελματιών σε διάφορα πεδία του τομέα της οικολογίας. 5

6 3. Ορισμός και νόημα της επαγγελματικής επάρκειας 3.1 Ορισμός και περιοχή της επαγγελματικής επάρκειας Με τον όρο «επαγγελματική επάρκεια» εννοούμε γνωστική επάρκεια (γνώσεις), λειτουργική επάρκεια (δεξιότητες) και κοινωνική επάρκεια (συμπεριφορά). Μια περιοχή επαγγελματικής επάρκειας ορίζει διάφορες μορφές ικανοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για την εκπλήρωση βασικών εργασιακών καθηκόντων σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο. Στη βάση των εργασιακών καθηκόντων, ορίζεται ένας αριθμός περιοχών επαγγελματικής επάρκειας ανάλογα με την πολυπλοκότητα, το εύρος δραστηριοτήτων ή τις ευκαιρίες εργασίας σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Υποθέτουμε ότι, θα ορισθούν 5-11 περιοχές επαγγελματικής επάρκειας ανά επαγγελματικό πεδίο. Μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας περιγράφει ένα «δυναμικό» κατάλογο περιοχών επαγγελματικής επάρκειας, επιτρέποντας σε αρχές που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης μήτρας επαγγελματικής επάρκειας (σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο) να ανταποκρίνονται σε μείζονες αλλαγές στα επαγγελματικά πεδία προσθέτοντας ή αφαιρώντας περιοχές επαγγελματικής επάρκειας ή αναδομώντας τη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας. 3.2 Οργάνωση της διαδικασίας ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας Για κάθε περιοχή επαγγελματικής επάρκειας περιγράφονται 2-6 βήματα της διαδικασίας ανάπτυξης επάρκειας. Η φύση της περιοχής καθορίζει αν έχει νόημα να διαφοροποιηθούν περισσότερα ή λιγότερα βήματα ανάπτυξης επάρκειας. Έτσι, δεν μπορεί να προκαθοριστεί συγκεκριμένος αριθμός βημάτων. Κατά συνέπεια, τα βήματα έχουν νόημα μόνο μέσα σε μία και μοναδική περιοχή επαγγελματικής επάρκειας (οριζόντια) και ο αριθμός βημάτων ανάπτυξης επάρκειας σε μια περιοχή δεν αντιστοιχεί αναγκαστικά στα βήματα για μια άλλη περιοχή. Αυτή η «ευκαμψία» των βημάτων δίνει επίσης τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ήδη υπαρχουσών περιγραφών βημάτων ανάπτυξης επάρκειας (για παράδειγμα, Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες). 6

7 3.3 Ορισμός των διαστάσεων που καλύπτονται από την ανάπτυξη της επαγγελματικής επάρκειας Η περιγραφή ικανοτήτων είναι δύσκολη, επειδή έχουν μια ποικιλία χαρακτηριστικών και μπορεί να εντοπίζονται σε διαφορετικές διαστάσεις (για παράδειγμα, στο βαθμό ανεξαρτησίας ή στην εκτίμηση της πολυπλοκότητας ενός καθήκοντος). Οι περιγραφές διαφόρων βημάτων πρέπει να εκφράζουν σαφώς τη διαφορά από το ένα βήμα στο επόμενο για την ανάπτυξη επάρκειας μέσα σε μια περιοχή επαγγελματικής επάρκειας. Αρχικά δεν μορούν να δοθούν προκαταβολικά συγκεκριμένα κριτήρια διαφοροποίησης των βημάτων. Ωστόσο, όποτε αυτό είναι λογικό, περιλαμβάνονται ορισμένες διαστάσεις ως σημεία αναφοράς για την περιγραφή της ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας επιπλέον των χαρακτηριστικών του πλαισίου (εργαλεία κ.τ.λ.). Οι διαστάσεις αυτές θεωρούνται ένα συνεχές. Η έκταση ή ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται από τους εκπαιδευόμενους χαρακτηρίζει τα διάφορα βήματα ή καθιστά δυνατή τη διαφοροποίηση των βημάτων. Αυτά δεν είναι ούτε ικανότητες με την αυστηρή έννοια του όρου ούτε βασικές ικανότητες ή μετα-ικανότητες, αλλά μόνο διαστάσεις της συγκεκριμένης ικανότητας. Σε αντίθεση με υπάρχοντα ταξινομικά συστήματα, η διαφοροποίηση επαγγελματικών ικανοτήτων ανάλογα με το επίπεδο απαιτεί ολιστικές περιγραφές. Για να αποφευχθούν απομονωμένες περιγραφές, αυτές οι διαστάσεις πρέπει να εκφραστούν σε σχέση με βασικά εργασιακά καθήκοντα. Οι παρακάτω αρχές πρέπει να ληφθούν υπόψη: Η περιγραφή ενός βήματος ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας όχι μόνο πρέπει να περιλαμβάνει το βαθμό εξειδίκευσης μιας ή περισσότερων διαστάσεων, αλλά πρέπει πάντοτε να καλύπτει το εργασιακό πλαίσιο. Η περιγραφή δεν πρέπει να περιορίζεται σε ικανότητες που μπορούν μεν να προσδιοριστούν αναλυτικά (για παράδειγμα, εν μέρει ικανότητες ή μεμονωμένα καθήκοντα), δεν μπορούν όμως να ταυτοποιηθούν σε εργασιακό περιβάλλον. Μπορούν να δοθούν αρκετές διαστάσεις, όπως: Ικανότητα εκτέλεσης ανεξάρτητων εργασιακών καθηκόντων και ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας: Δείχνει το βαθμό αναγκαίας υποστήριξης ή καθοδήγησης. Ικανότητα αντιμετώπισης κάποιας πολυπλοκότητας Ικανότητα ανταπόκρισης σε απαιτήσεις ελέγχου ποιότητας: Δείχνει το βαθμό στον οποίο μπορούν να ληφθούν υπόψη απαιτήσεις και πρότυπα για την εκπλήρωση εργασιακών καθηκόντων. 7

8 Ικανότητα ανταπόκρισης σε δυναμικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, αλλάζουν οι αρχικές παράμετροι ενός προβλήματος-συστήματος ή παραμένουν σταθερές; Ικανότητα ανταπόκρισης στη διαφάνεια: Μετρά την ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων περιστάσεων ή περιστάσεων εν δράσει, οι παράμετροι των οποίων δεν είναι από την αρχή ορατές. 3.4 Περιγραφή των ικανοτήτων σε σχέση με το εργασιακό πλαίσιο Η περιγραφή των ικανοτήτων και η ανάπτυξη τους κατά στάδια πραγματοποιείται σε συνάρτηση με το εργασιακό πλαίσιο. Οι ικανότητες διαμορφώνονται συνεχώς ανάλογα με την εργασικαή διαδικασία και πάντα βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τα βασικά εργασικαά καθήκοντα του επαγγελματικού πεδίου. Τα βασικά εργασιακά καθήκοντα είναι σφαιρικά καθήκοντα στα οποία πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει ένας εργαζόμενος εντός κάποιου συγκεκριμένου επαγγελματικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι ικανότητες που σχετίζονται με την εργασιακή διαδικασία προκύπτουν εμπειρικά από την επαγγελματική εμπειρία και τον τόπο εργασίας. Η περιγραφή των ικανοτήτων είναι σχεδιασμένη στη βάση του εργασιακού πλαισίου. Η περιγραφή περιλαμβάνει (όπου είναι λογικό για την αντίστοιχη περιοχή επαγγελματικής επάρκειας ή τα βήματα ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας) κατηγορίες σχετικές με το επαγγελματικό πλαίσιο ως χαρακτηριστικά που αποσαφηνίζουν τις εργασιακές δραστηριότητες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Η περιγραφή των ικανοτήτων σε σχέση με τα βασικά εργασιακά καθήκοντα γεφυρώνει το χάσμα ορολογίας και ιδεολογίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας. Μια μήτρα επαγγελματικής επάρκειας δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση ένα εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Στο επίκεντρο της περιγραφής βρίσκονται οι ικανότητες που προέρχονται από την επαγγελματική εμπειρία και όχι από προγράμματα σπουδών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί ότι περιγράφονται και διαφοροποιούνται μόνο εκείνες οι ικανότητες που υπάρχουν πραγματικά στην πράξη. Θέματα διαλέξεων από το πρόγραμμα σπουδών δεν χρησιμοποιούνται στη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας και θα πρέπει να αποφεύγονται οι αναλυτικές περιγραφές βημάτων. Η περιγραφή των επαγγελματικών ικανοτήτων αποκτά σημασία μόνο μέσω της σχέσης τους με το εργασιακό πλαίσιο. Ωστόσο, η μήτρα επαγγελματικής επάρκειας θα πρέπει να χρησιμοποιείται όχι μόνο για να κάνει ορατό το προφίλ επαγγελματικής επάρκειας των ικανοτήτων που μπορούν να αποκτηθούν στο πλαίσιο ενός προγράμματος κατάρτισης, αλλά και το προφίλ επαγγελματικής επάρκειας ενός καταρτιζόμενου (δηλαδή τις ικανότητας που έχουν αποκτηθεί ως τώρα από τον καταρτιζόμενο). Ως εκ τούτου, η κατάρτιση προφίλ επαγγελματικής επάρκειας προσανατολισμένων μόνο σε επαγγελματικά προφίλ (δηλαδή προφίλ εργασιακών καθηκόντων ή προφίλ επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων 8

9 εξειδικευμένων σε κάποιο πεδίο εργασίας) δεν είναι αρκετή από μόνη της, επειδή τα βήματα ανάπτυξης επάρκειας πρέπει να είναι και αυτά διαφανή. 3.5 Χρήση καλών παραδειγμάτων περιπτώσεων στην περιγραφή της επαγγελματικής επάρκειας Good case examples are an efficient way to ensure the necessary practical relevance to the work context. Descriptions are therefore strengthened by specific examples. These examples relate to the relevant categories. For this reason, examples are not simply illustrative elements of the description: they serve to an essential purpose. Examples provide the necessary information for characterizing the different competence levels and various ways of assessing when an individual has achieved a certain level of competence. Τα καλά παραδείγματα περιπτώσεων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος εξασφάλισης της απαραίτητης πρακτικής σχέσης με το εργασιακό πλαίσιο. Οι περιγραφές, ως εκ τούτου, ενισχύονται από ειδικά παραδείγματα. Αυτά τα παραδείγματα σχετίζονται με τις ανάλογες επαγγελματικές κατηγορίες. Για το λόγο αυτόν, τα παραδείγματα δεν είναι απλώς επεξηγηματικά στοιχεία της περιγραφής, αλλά εξυπηρετούν έναν ουσιαστικό σκοπό. Τα παραδείγματα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το χαρακτηρισμό των διαφόρων επιπέδων επαγγελματικής επάρκειας και διάφορους τρόπους αξιολόγησης του πότε ένα άτομο έχει επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο επαγγελματικής επάρκειας. 3.6 Ορισμός της επαγγελματικής επάρκειας Οι μαλακές δεξιότητες λαμβάνονται υπόψη στην περιγραφή ικανοτήτων και χρησιμοποιούμε όρους όπως «Είναι σε θέση να εξηγήσει...» κατά τον ορισμό των ικανοτήτων. Οι περιοχές επαγγελματικής επάρκειας δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολικά γενικές ούτε υπερβολικά λεπτομερείς. Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να προωθούν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ ειδικευμένων εργαζομένων και ασκούμενων στο αντίστοιχο επαγγελματικό πεδίο. Για την περιγραφή των ικανοτήτων στα διάφορα βήματα ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πλήρεις προτάσεις (π.χ. «είναι σε θέση να εκτελεί καθήκοντα στην οικολογία και να παράγει οικολογικά προϊόντα») και όχι σύντομες φράσεις (π.χ. «παραγωγή οικολογικών προϊόντων»). Είναι φανερό ότι είναι δύσκολο να σχεδιαστεί μια «καλή» περιγραφή επαγγελματικής επάρκειας. Είναι επίσης σαφές ότι, σε σχέση με το σύνολο διαστάσεων που έχουν περιγραφεί, δεν μπορούν να ληφθούν πάντοτε υπόψη όλες οι πλευρές κατά την περιγραφή μιας επαγγελματικής επάρκειας. 9

10 4. Καθορισμός προφίλ επαγγελματικής επάρκειας 4.1 Καθορισμός εκπαιδευτικών προφίλ Σχετικές ικανότητες του συγκεκριμένου προγηράμματος κατάρτισης ή εξειδίκευσης φαίνονται στη μήτρα επαγγελματικής επάρκειας. Αντίστοιχοι αριθμοί πιστωτικών μονάδων εισάγονται στον πίνακα οι πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το χρόνο που χρειάζεται ένας εκπαιδευόμενος για να φτάσει σε συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας (π.χ. μονάδες αντικατοπτρίζουν τη διάρκεια της απόκτησης μιας ικανότητας). Σημαντικές πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης ή εξειδίκευσης προστίθενται όταν χρειάζεται. 4.2 Καθορισμός ατομικών προφίλ Ένα ατομικό προφίλ καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας που έχει φθάσει ή επιτύχει ο φοιτητής ή μαθητευόμενος. Δείχνει τις ήδη αποκτηθείσες ικανότητες του φοιτητή ή μαθητευόμενου σε ένα πίνακα, ο οποίος δείχνει επίσης το εκπαιδευτικό προφίλ του προγράμματος κατάρτισης ή εξειδίκευσης και τους αντίστοιχους αριθμούς πιστωτικών μονάδων (οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη διάρκεια της απόκτησης μιας ικανότητας). Ένα πιστοποιητικό του προφίλ επαγγελματικής επάρκειας πρέπει να περιέχει το εκπαιδευτικό προφίλ και το ατομικό προφίλ. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τον πάροχο κατάρτισης που απονέμει το πιστοποιητικό, τον υπεύθυνο για την έκδοσή του, προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευόμενου και την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ειδικά σχεδιασμένο πεδίο για πρόσθετα σχόλια, π.χ. αν η ανάπτυξη επαγγελματικής επάρκειας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για μια συγκεκριμένη περιοχή ή στάδιο και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες δεν έχουν ακόμη απονεμηθεί, τότε είναι απαραίτητο να σημειωθεί ποιες ικανότητες λείπουν ή θα πρέπει να αποκτηθούν. 10

11 5. Αντικείμενο της Οικολογίας Η οικολογική αντίληψη είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο στη ζωή μας. Οικολογία είναι η επιστημονική μελέτη των σχέσεων που οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν μεταξύ τους και με το φυσικό τους περιβάλλον. Θέματα ενδιαφέροντος για τους οικολόγους είναι: η σύνθεση, η διανομή, το ποσό (βιομάζα), ο αριθμός και η μεταβολή των οργανισμών ενός οικοσυστήματος, αλλά και η μεταβολές εντός και μεταξύ των οικοσυστημάτων. Τα οικοσυστήματα αποτελούνται από δυναμικά αλληλεπιδρώντα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων που συνθέτουν οι οργανισμοί και τα μη ζωντανά στοιχεία του περιβάλλοντός τους. Οι διεργασίες εντός ενός οικοσυστήματος, όπως η πρωτογενής παραγωγή, η αναπαραγωγή, και ο κύκλος των θρεπτικών συστατικών, καθώς και διάφορες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, ρυθμίζουν τη ροή της ενέργειας και ύλης μέσα σε ένα περιβάλλον. Αυτές οι διεργασίες είναι συνεχείς εξ αιτίας της βιοποικιλότητας στο εσωτερικό του οικοσυστήματος. Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στις ποικιλίες των ειδών σε οικοσυστήματα, στις γενετικές παραλλαγές που περιέχουν και σε διεργασίες που λειτουργικά εμπλουτίζονται από την ποικιλία των οικολογικών αλληλεπιδράσεων. 5.1 Στόχοι και αντικείμενο Η αποστολή του έργου είναι να δημιουργήσει ειδικευμένους και αφοσιωμένους εργαζομένους, που έχουν γνώσεις και κατανόηση των φυσικών πόρων και να είναι πρόθυμοι και έτοιμοι να εργασθούν για την επίτευξη και τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η αποστολή επιτυγχάνεται με την κατανόηση των αρχών και πρακτικών της διαχείρισης των φυσικών πόρων και της οικολογίας σε ανθρώπους και την ορθή λήψη αποφάσεων στην σύνθετη διαχείριση πόρων μέσα από την πρακτική εμπειρία και εξάσκηση. Οι παρακάτω στόχοι πρέπει να χρησιμοποιούνται ως οδηγός για την ανάπτυξη μια αποτελεσματικής μήτρας επαγγελματικής επάρκειας στην οικολογία: ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να προωθήσει την επιθυμίας για περισσότερη γνώση για το φυσικό περιβάλλον και να εξοπλίσει την ομάδα-στόχο με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να εφαρμόσει τις βασικές αρχές και πρακτικές διαχείρισης πόρων και της οικολογίας σε σύνθετα περιβαλλοντικά θέματα. 11

12 Η ομάδα-στόχος πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει βασική γνώση εννοιών στη διαχείριση των φυσικών πόρων και οικολογία. 2. Να προωθήσει τη διαχείριση των φυσικών πόρων και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συνεργασίας στην επίλυση προβλημάτων και των δεξιοτήτων για λήψη αποφάσεων που απαιτούνται για την επίτευξη και διατήρηση ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η ομάδα-στόχος πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει τα οικολογικά θέματα σε μια δεδομένη κατάσταση και τους διάφορους παράγοντες που εμπλέκονται, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα. Η ομάδα-στόχος πρέπει να είναι σε θέση να εξετάσει τη φύση των πληροφοριών και των υλικών από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους. Η ομάδα-στόχος πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει εναλλακτικές λύσεις για διάφορα ζητήματα και τις αντίστοιχες προοπτικές τους. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει τις εναλλακτικές λύσεις λαμβάνοντας υπόψη τις οικολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιδράσεις τους. Επιπλέον, οι εναλλακτικές λύσεις που δημιουργούνται πρέπει να προσπαθούν να λαμβάνουν υπόψη την ποικιλία συμφερόντων, διατηρώντας ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες πρέπει να μπορούν να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τη δική τους θέση στα οικολογικά θέματα και τις σχετικές λύσεις τους. Οι θέσεις αυτές πρέπει να βασίζονται σε πολύπλευρη ενημέρωση, κριτική ανάλυση και προσεκτική σύνθεση. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις απόψεις τους απέναντι σε νέες πληροφορίες, προσωπικές εμπειρίες και πεποιθήσεις. Οι συμμετέχοντες πρέπει να μπορούν να αξιολογήσουν την αλληλεπίδραση της προτεινόμενης λύσης με άλλους οικολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, να προβλέψουν και να προγραμματίσουν τις μελλοντικές δραστηριότητές τους αξιολογώντας τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις των πιθανών λύσεων των οικολογικών προβλημάτων. 3. Να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εμπειρία σε δραστηριότητες περιβαλλοντικού προσανατολισμού, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν πολίτες με περιβαλλοντική συνείδηση, προσανατολισμένοι στη δράση. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ευρύ φάσμα γνώσεων σε στρατηγικές δράσης με στόχο την εξεύρεση λύσεων στα οικολογικά προβλήματα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν γνώση των υπηρεσιών και οργανισμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα για την αναζήτηση λύσεων σε οικολογικά προβλήματα. 12

13 Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των ενεργειών τους σε ένα ιδιαίτερο οικολογικό πρόβλημα και να επινοήσουν εναλλακτικές ενέργειες με στόχο τη βελτίωση των οικολογικών συνθηκών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα ή/και να συνεργάζονται για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων. 5.2 Ιστορία της Οικολογίας Η οικολογία αναφέρεται γενικά ως μια νέα επιστήμη, έχοντας γίνει σημαντική στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, όλοι συμφωνούν ότι η οικολογία προέκυψε ως χωριστή επιστήμη στην αρχή του 20ού αιώνα και απέκτησε δημόσια προβολή στη δεκαετία του 1960 λόγω της διάσπαρτης ανησυχίας για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ωστόσο, κάποιο επίπεδο οικολογικής σκέψης υπήρχε διάσπαρτο πολύ καιρό πριν και οι αρχές της οικολογίας αναπτύχθηκαν σταδιακά, στενά συνυφασμένες με την ανάπτυξη άλλων βιολογικών επιστημών. Είναι πιθανό ότι οι πρώτοι άνθρωποι είχαν μια οικολογική αντίληψη τουλάχιστον εκείνων των πτυχών του περιβάλλοντός τους που ενίσχυαν την επιβίωσή τους. 5.3 Σύγχρονη Οικολογία Υπό ποιες προϋποθέσεις είναι οι οργανισμοί ικανοί για ταχεία προσαρμοστική εξέλιξη; Οι Reznick και Ghalambor (2001) επανεξέτασαν δημοσιευμένες μελέτες που τεκμηριώνουν τη σύγχρονη προσαρμογή στους φυσικούς πληθυσμούς και αναζήτησαν κοινούς δρόμους για τα οικολογικά αίτια της προσαρμογής αυτής. Ανακάλυψαν ότι οι μελέτες για τη σύγχρονη προσαρμογή πληθυσμών εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες: (1) Αποικισμός νέων περιβαλλόντων με την δημιουργία νέων πληθυσμών (2) Τοπική προσαρμογή του πληθυσμού στο πλαίσιο ενός ετερογενούς περιβάλλοντος και μιας μεταπληθυσμιακής δομής. Οι τοπικές οικολογικές διεργασίες που σχετίζονται με τον αποικισμό και τις εισαγωγές είναι: (Α) ένας νέος ξενιστής ή πηγή τροφής, (Β) ένα νέο βιοφυσικό περιβάλλον, (Γ) μια νέα κοινότητα αρπακτικών και (Δ) ένας νέος συνυπάρχων ανταγωνιστής. Τα νέα περιβάλλοντα που αποικήθηκαν είχαν συχνά υπανάπτυκτες κοινότητες, μερικές φορές λόγω ανθρωπογενών διαταραχών. Η τοπική προσαρμογή σε ετερογενή περιβάλλοντα συνδεόταν επίσης 13

14 συχνά με πρόσφατες ανθρωπογενείς αλλαγές, όπως η αντίσταση στη χρήση εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων ή με βιομηχανικό μελανισμό. Ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα σε πολλά παραδείγματα ήταν ο συνδυασμός της επιλογής κατεύθυνσης με τουλάχιστον μια βραχυπρόθεσμη ευκαιρία για την αύξηση του πληθυσμού. Οι Reznick και Ghalambor (2001) δείχνουν ότι τέτοιες ευκαιρίες για αύξηση του πληθυσμού μπορεί να προκαλέσουν ταχεία εξέλιξη, δεδομένου ότι συνήθως η επιλογή κατεύθυνσης μπορεί να προκαλέσει μείωση του πληθυσμού και να οδηγήσει στην τοπική εξαφάνιση, που είναι μια πάντα παρούσα εναλλακτική λύση στην τοπική προσαρμογή. Παρατηρούν επίσης ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο ρυθμό της εξέλιξης που παρατηρείται σε σύγχρονες μελέτες και το ρυθμό εξέλιξης που φαίνεται στο αρχείο απολιθωμάτων. 5.4 Εκπαίδευση στην Οικολογία: Ευκαιρίες κατάρτισης και κέντρα και ιδρύματα κατάρτισης Πρόσφατα, blogs, wikis και περιβάλλοντα προσωπικής μάθησης (ΠΠΜ) είναι πολύ δημοφιλείς μέθοδοι κατάρτισης. Αλλά πρέπει να ορίσουμε τι είναι ένα ΠΠΜ. Το μόνο πράγμα στο οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να συμφωνούν σχετικά με τα περιβάλλοντα προσωπικής μάθησης είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για μια εφαρμογή λογισμικού. Αντίθετα, είναι κάτι περισσότερο από μια νέα προσέγγιση στη χρήση τεχνολογιών για την μάθηση. Ένα άλλο θέμα είναι το ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούσαν να ελέγξουν το προσωπικό περιβάλλον εκπαίδευσής τους διαδικτυακά. Πρέπει να κατανοήσουμε την ιδέα δημιουργίας ενός ΠΠΜ για να γίνει σαφές πώς αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο ή να γίνει πράγματι κύριος τρόπος μάθησης στο μέλλον. Φυσικά, το θέμα αυτό δεν είναι τόσο πολύ τεχνικό όσο εκπαιδευτικό και σε αυτό συνεισφέρουν οι μεταβαλλόμενες ηλεκτρονικές τεχνολογίες ως κινητήριος μοχλός στην εκπαιδευτική αλλαγή. Δια βίου μάθηση είναι μια σχετικά νέα έννοια. Η ιδέα της δια βίου μάθησης έχει τις ρίζες της στο κίνημα των εργαζομένων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οργανώσεις εργαζομένων, όπως μορφωτικοί σύλλογοι των ανθρακωρύχων, οργάνωναν μαθήματα για τους εργαζομένους με σκοπό να βελτιώσουν την εκπαίδευση τους και να τους παρέχουν πρόσβαση σε μαθησιακούς πόρους και κοινωνικές δραστηριότητες. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται συνεχή μάθηση κατά την διάρκεια ολόκληρης της εργασιακής ζωής τους, ώστε να επικαιροποιούν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και γνώσεις ή να μαθαίνουν νέες επαγγελματικές ικανότητες. Πρότερα, η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση παρεχόταν υπό την ευθύνη των εργοδοτών και το κράτος θεωρούνταν ότι παίζει ηγετικό ρόλο στην παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τώρα πλέον, συχνά υποστηρίζεται ότι τα άτομα πρέπει να είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της απασχολησιμότητάς τους, ακόμα και με τη βοήθεια επιχορηγήσεων, κουπονιών κι 14

15 επιδοτούμενων μαθημάτων. Αν δεν είναι συνεχής, η μάθηση θεωρείται πλέον ως τμηματική, με τα άτομα να επενδύουν περιστασιακά σε περιόδους τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την διάρκεια ολόκληρης της εργασιακής ζωής τους. Η έννοια ενός ΠΠΜ προϋποθέτει μια συνεχή μάθηση κι επιδιώκει να παρέχει εργαλεία, τα οποία υποστηρίζουν τη μάθηση αυτή. Αναγνωρίζει επίσης το ρόλο που παίζει το κάθε άτομο στην οργάνωση της ίδιας του της μάθησης. Το ΠΠΜ βασίζεται στην ιδέα ότι η μάθηση θα πραγματοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια και καταστάσεις και δεν θα παρέχεται από ένα και μοναδικό πάροχο μάθησης. Με αυτό συνδέεται η αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας της άτυπης μάθησης. Μαθαίνουμε σε όλη μας τη ζωή, μέσα σε όλων των ειδών τις διαφορετικές καταστάσεις και πλαίσια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μαθησιακής εμπειρίας δεν προέρχεται από επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ιδέα του ΠΠΜ είναι να περιλάβει και να συγκεντρώσει όλες τις μορφές μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης μάθησης, της μάθηση στο χώρο εργασίας, της μάθησης από το σπίτι, της μάθησης που κατευθύνεται από την επίλυση προβλημάτων και της από προσωπικό ενδιαφέρον υποκινούμενης μάθησης, μαζί με τη μάθηση μέσα από την εμπλοκή σε επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η Οικολογία είναι μια διεπιστημονική περιοχή. Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση στην οικολογία επικεντρώνεται στις επιστήμες της βιολογίας, της μηχανικής, της χημείας και της αρχιτεκτονικής. Αυτά τα πεδία περιλαμβάνουν πτυχία επιπέδου Bachelor (BSc), Master (MSc) και Διδακτορικού (Dr) σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Οι απόφοιτοι των παραπάνω επιπέδων αναζητούν επαγγελματική εξέλιξη σε πανεπιστήμια, σε οργανισμούς, συμβουλευτικές εταιρείες κ.τ.λ. 15

16 6. Φάκελος Εξειδίκευσης ECO-MATRIX 6.1 Το νόημα ενός φακέλου εξειδίκευσης Ο φάκελος εξειδίκευσης είναι ένα σύνολο από έγγραφα που αποδεικνύουν τα επιτεύγματα που ο εκπαιδευόμενος απέκτησε κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης μελέτης και/ή περιόδου κατάρτισης. Το σύνολο της εργασίας του εκπαιδευόμενου περιέχεται στο φάκελο. Περιλαμβάνονται οι προσπάθειες, η πρόοδος, τα επιτεύγματα, η ανταπόκριση και η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. Ο φάκελος έχει ως στόχο να συνδυάσει γνώση και εμπειρία που είναι αλληλένδετες με συγκεκριμένες ικανότητες της οικολογίας. 6.2 Η Αναγκαιότητα του φακέλου εξειδίκευσης Ο φάκελος: Καταδεικνύει ότι ο εκπαιδευόμενος έχει αποκτήσει ορισμένο επίπεδο ικανοτήτων στους τομείς της οικολογίας. Παρέχει πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος κατάρτισης σε σχέση με τις γνώσεις, δεξιότητες και ευρύτερες ικανότητες που είναι απαραίτητες για την απόκτηση επάρκειας στους τομείς της οικολογίας. Παρέχει στους πιθανούς εργοδότες οργανωμένες κι επιλεγμένες πληροφορίες για την επαγγελματική εξέλιξη, τις δεξιότητες κι εμπειρίες των εργαζομένων, τεκμηριώνοντας τα επιτεύγματα και τις δυνατότητες τους. Καταδεικνύει τις μεθόδους που ακολουθεί το άτομο για να βοηθήσει στον καθορισμό της μελλοντικής του κατεύθυνσης, προοπτικής και καριέρας, δεδομένου ότι η μάθηση και η ανάπτυξη είναι αναπόσπαστα μέρη της επαγγελματικής ζωής. Χρησιμεύει ως μέσο αυτοαξιολόγησης, που δείχνει πώς ο εκπαιδευόμενος έχει αποκτήσει συγκεκριμένες και ευρύτερες ικανότητες μέσω εκπαίδευσης, επιτόπιας έρευνας, κοινοτικής υπηρεσίας κι εμπειρίας από αμειβόμενη εργασία. 16

17 6.3 Πότε είναι χρήσιμος ο φάκελος εξειδίκευσης; Είναι χρήσιμος, όταν ο εκπαιδευόμενος ζητά να συνεχίσει και να τελειώσει την εκπαίδευση του σε ένα ίδρυμα υποδοχής Και όταν ένας ασκούμενος ζητά ανταλλαγή μέσω της κινητικότητας εντός καθορισμένης περιόδου μελέτης Και όταν κάποιος ζητά προαγωγή στο χώρο εργασίας του Και όταν κάποιος ζητά μια νέα θέση εργασίας. 6.4 Χρήστες του φακέλου εξειδίκευσης Ο φάκελος εξειδίκευσης είναι ένα πολλαπλών χρήσεων όργανο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από: Τον εκπαιδευόμενο για να παρακολουθεί τη δική του πρόοδο σχετικά με την απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατάρτισης, για να οριστούν οι περιοχές επαγγελματικής επάρκειας που λείπουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης και για να επιλέξει ο εκπαιδευόμενος εκείνες τις μορφωτικές εμπειρίες που θα ενισχύσουν την επιθυμητή επάρκεια στο πεδίο της οικολογίας, Το δάσκαλο για να εκσυγχρονίσει τη διαδικασία κατάρτισης σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν, ώστε να διευρυνθεί η επάρκεια που θα αποκτηθεί και να ανταποκρίνεται στα επιθυμητά προσόντα, Τον πιθανό εργοδότη για να αξιολογήσει τα προσόντα για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας Περιεχόμενο του φακέλου εξειδίκευσης και τρόπος συγκρότησής του Ο φάκελος καλύπτει τα παρακάτω βασικά τμήματα, τα οποία οργανώνονται σε δύο μέρη. ΜΕΡΟΣ Α: Βασικά έγγραφα: Σελίδα τίτλου: γενικές πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη του φακέλου (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, περιοχή εξειδίκευσης, ημερομηνία εγγραφής κ.τ.λ.) Πίνακας περιεχομένων 17

18 Περιγραφή επαγγελματικής αποστολής κι επαγγελματικών στόχων: περιγράψτε τις ιδέες σας για τα καθήκοντα, την πραγματοποίηση της αποστολής σας και την επίτευξη των στόχων σας (μέγιστο μία σελίδα ή 500 λέξεις). Επαγγελματικό Βιογραφικό Σημείωμα: δώστε πληροφορίες σχετικά με την ολοκληρωμένη εκπαίδευσή σας, την οικολογική και άλλη σχετική επαγγελματική εμπειρία ή τις ειδικές δεξιότητές σας. Ατομικό προφίλ: καταδείξτε την επαγγελματική επάρκεια που έχετε ήδη αποκτήσει ή/και το στάδιο ανάπτυξης της επάρκειας που κατέχετε στην τρέχουσα εκπαίδευση. Πιστοποιητικό του προφίλ επαγγελματικής επάρκειας (ΠΠΕΠ) : παρουσιάστε το ή τα ΠΠΕΠ που σας έχει/-ουν απονεμηθεί στη βάση του ή των ατομικών προφίλ που έχετε αποκτήσει με την ολοκλήρωση μιας περιόδου κατάρτισης. Χάρτης κινητικότητας: περιλαμβάνει ένα συμβόλαιο κινητικότητας ανάμεσα στο συμβεβλημένο εκπαιδευτικό φορέα στο εγχώριο ίδρυμα και στον εκπαιδευτικό φορέα στο ίδρυμα υποδοχής, καθώς επίσης κι ένα πακέτο πληροφοριών για να προωθηθεί στον ασκούμενο στο ίδρυμα υποδοχής. Μετά την ολοκλήρωση μιας περιόδου κατάρτισης σε ένα ίδρυμα υποδοχής, ο ασκούμενος αποκτά ΠΠΕΠ που εκδίδεται βάσει του ατομικού προφίλ επαγγελματικής επάρκειας που έχει αποκτήσει. ΜΕΡΟΣ Β: Συμπληρωματικά έγγραφα: Εμπειρία στην οικολογία: έγγραφα και στοιχεία που καταδεικνύουν την προσήλωση και την εμπειρία στην οικολογία (μια χρονολογική λίστα κάθε σχετικής εργασίας, επ αμοιβή, εθελοντική, εργασία πεδίου κ.τ.λ.) Άλλα (προαιρετικό): πιστοποιητικά που έχετε από συνέδρια, σεμινάρια και μαθήματα ή οποιαδήποτε βραβεία που λάβατε κι εξειδικευμένη επάρκεια που αποκτήσατε εκτός της οικολογίας. 18

19 7. Βασικές και ειδικές ικανότητες του φακέλου εξειδίκευσης ECO-MATRIX Οι βασικές ικανότητες αναφέρονται στη δυνατότητα του ασκούμενου ή δικαιούχου, που έχει συμπληρώσει ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης στον οικολογικό τομέα, ενώ οι ειδικές ικανότητες καθορίζουν τις γνώσεις και δεξιότητες που ένας ασκούμενος πρέπει να έχει σε μια προκαθορισμένη περιοχή της οικολογίας. Κάθε ικανότητα συνδέεται με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους και σχετικές σπουδές. Η επάρκεια αποτελείται από 3 βασικά στοιχεία: ΓΝΩΣΕΙΣ: απόκτηση, κατανόηση και απομνημόνευση συγκεκριμένου περιεχόμενου (θεωρητικές εκτιμήσεις, γεγονότα, φαινόμενα, αξιώματα, έννοιες κ.τ.λ.). Η γνώση εξασφαλίζει το «γνωρίζει τι...» και «γνωρίζει πώς να...», δηλαδή ικανότητα να κατανοεί κανείς αντικείμενα, γεγονότα, καταστάσεις, διαδικασίες και δομές και να ξέρει πώς να τα διαχειριστεί. «Γεγονότα, συναισθήματα ή εμπειρίες που είναι γνωστά σε ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων» [ΕΠΕΠ]. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: βασικές και ειδικές μέσα σε ένα καθορισμένο επαγγελματικό πλαίσιο και σχετιζόμενες άμεσα με έναν καθορισμένο επαγγελματικό ρόλο. Η έννοια των δεξιοτήτων εξασφαλίζει το «Είναι ικανός/-ή να...». Οι βασικές δεξιότητες αντιπροσωπεύουν μια βάση για επαγγελματική αναβάθμιση και ορίζουν προσωπικές ικανότητες. Οι ειδικές δεξιότητες εφαρμόζονται ως δείκτης ατομικής διαφοροποίησης, αναγκαίες σε ορισμένες περιπτώσεις, χαρακτηριστικές για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. «Η γνώση και η εμπειρία που χρειάζονται για να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον ή εργασία» [ΕΠΕΠ]. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: γενικές δεξιότητες και συμπεριφορές, που σχετίζονται με την ατομική διαδικασία της μάθησης, της σκέψης και της αυτοκατάρτισης, την παρουσία στην κοινωνική ζωή και στην εργασία. «Η ικανότητα περιλαμβάνει: i) γνωστική επάρκεια που περιλαμβάνει τη χρήση θεωρίας και εννοιών, καθώς και την άτυπη άρρητη γνώση που έχει αποκτηθεί βιωματικά, ii) λειτουργική επάρκεια (δεξιότητες ή τεχνογνωσία), εκείνα τα πράγματα που ένα πρόσωπο πρέπει να είναι σε θέση να κάνει όταν απασχολείται σε μια συγκεκριμένη περιοχή εργασίας, μάθησης ή κοινωνικής δραστηριότητας, iii) ατομική ικανότητα, που αναφέρεται στην γνώση σωστής συμπεριφοράς σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και iv) δεοντολογική επάρκεια, που αναφέρεται στην κατοχή ορισμένων προσωπικών και επαγγελματικών αξιών» [ΕΠΕΠ]. 19

20 Στο φάκελο κάθε συγκεκριμένη οικολογική περιοχή περιέχει τη δική της μήτρα. Η μήτρα αυτή περιλαμβάνει: Πληροφορίες που δείχνουν ότι ο εκπαιδευόμενος έχει επιτύχει το μέρος «Γνώσεις» της επαγγελματικής επάρκειας, σχετική με τα καθορισμένα βασικά εργασιακά καθήκοντα Πρακτικές γνώσεις που βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να επιτύχει το μέρος «Δεξιότητες» της επαγγελματικής επάρκειας, σχετική με καθορισμένες βασικές δεξιότητες «Ευρύτερη ικανότητες» που απαιτούνται για την καθορισμένη περιοχή. Η επαγγελματική επάρκεια του ECO-MATRIX είναι ως εξής: 1. Κάνετε μια αναζήτηση στη βιβλιογραφία και εφαρμόστε και αξιολογήστε κριτικά μεθόδους, αναλύστε ευρήματα που βρίσκονται συνήθως στην οικολογική βιβλιογραφία. 2. Εκτελέστε βασικές τεχνικές πληροφορικής (π.χ. βιβλιογραφική αναζήτηση, διαχείριση βάσεων δεδομένων, λογισμικό γραφικών και στατιστικών) για να ανακτήσετε, να αναλύσετε και να συνοψίσετε οικολογικές πληροφορίες. 3. Εφαρμόστε ηθικές αρχές στις οικολογικές δραστηριότητες και προσπάθειες (π.χ. χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών, αξιολόγηση και έρευνα, ανάπτυξη προγράμματος, εφαρμογή και αξιολόγηση, χάραξη πολιτικής και ανάλυση). 4. Εκτελέστε αξιολόγηση και ανάπτυξη πολιτικής αξιοπιστίας στην ανάλυση οικολογικών προβλημάτων και στις λύσεις τους. 5. Καταδείξτε τη σημασία και την αξία της συνεργατικής δέσμευσης με ποικίλες κοινότητες, τοµείς και/ή περιφέρειες για την πραγματοποίηση οικολογικών στόχων. 6. Περιγράψτε τις βασικές θεωρίες, τις έννοιες, τα μοντέλα, τις μεθόδους και τους περιορισμούς τους από τις επιστήμες που ενημερώνουν την οικολογική έρευνα. 7. Εφαρμόστε αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας στην παρουσίαση οικολογικών πληροφοριών σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. 8. Δείξτε ερευνητικές μεθόδους για την κατανόηση των οικολογικών θεμάτων καθορίστε τις προτεραιότητες για περιοχές Έρευνας & Ανάπτυξης καταδείξτε την ικανότητα μετατροπής πολύπλοκων οικολογικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων σε απαντήσιμα ερευνητικά ερωτήματα. 9. Εφαρμόστε τον κεντρικό προσανατολισμό και τις αξίες της οικολογίας στην επαγγελματική πρακτική. 10. Περιγράψτε τις κατάλληλες αρχές και μεθόδους για τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση οικολογικών δεδομένων και απαντήσεων σε ερευνητικές ερωτήσεις. 20

21 11. Περιγράψτε τις νομικές βάσεις και τις σχέσεις που υφίστανται μεταξύ του τομέα της οικολογίας και άλλων συστημάτων σε εθνικό επίπεδο (π.χ. οικολογική και περιβαλλοντική προστασία). Οι βασικοί τομείς, στους οποίους επικεντρώνονται οι συγκεκριμένες ικανότητες ECO-MATRIX, έχουν ως εξής: Βιολογία Χημεία Αρχιτεκτονική Εφαρμοσμένη μηχανική 21

22 8. Περιεχόμενα του φακέλου εξειδίκευσης ECO-MATRIX Σελίδα τίτλου Παρακαλώ δώστε γενικές πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη του φακέλου (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, περιοχή εξειδίκευσης, ημερομηνία εγγραφής κ.τ.λ.). 22

23 Πίνακας περιεχομένων Παρακαλώ παραθέστε όλα τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο. 23

24 Περιγραφή επαγγελματικής αποστολής κι επαγγελματικών στόχων Παρακαλώ περιγράψτε τις ιδέες σας για τα καθήκοντα, την πραγματοποίηση της αποστολής σας και την επίτευξη των στόχων σας (μέγιστο μία σελίδα ή 500 λέξεις). 24

25 Επαγγελματικό Βιογραφικό Σημείωμα Παρακαλώ δώστε πληροφορίες σχετικά με την ολοκληρωμένη εκπαίδευσή σας, την οικολογική και άλλη σχετική επαγγελματική εμπειρία ή τις ειδικές δεξιότητές σας. 25

26 Ατομικό προφίλ Παρακαλώ καταδείξτε την επαγγελματική επάρκεια που έχετε ήδη αποκτήσει ή/και το στάδιο ανάπτυξης της επάρκειας που κατέχετε στην τρέχουσα εκπαίδευση. 26

27 Πιστοποιητικό του προφίλ επαγγελματικήςεπάρκειας (ΠΠΕΠ) Παρακαλώ παρουσιάστε το ή τα ΠΠΕΠ που σας έχει/-ουν απονεμηθεί στη βάση του ή των ατομικών προφίλ που έχετε αποκτήσει με την ολοκλήρωση μιας περιόδου κατάρτισης. 27

28 Χάρτης κινητικότητας Παρακαλώ δώστε το συμβόλαιο κινητικότητας ανάμεσα στο συμβεβλημένο εκπαιδευτικό φορέα στο εγχώριο ίδρυμά σας και στον εκπαιδευτικό φορέα στο ίδρυμα υποδοχής που έχετε επισκεφθεί. 28

29 Εμπειρία στην οικολογία Παρακαλώ επισυνάψτε τις εμπειρίες σας στην οικολογία (έναν κατάλογο των συστάσεών σας). 29

30 Άλλα (προαιρετικό) Παρακαλώ επισυνάψτε πιστοποιητικά που έχετε από συνέδρια, σεμινάρια και μαθήματα ή οποιαδήποτε βραβεία που λάβατε κι εξειδικευμένη επάρκεια που αποκτήσατε εκτός της οικολογίας. 30

31 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, ISBN , doi: / Personal Learning Environments The Future of elearning? Graham Attwell, Pontydysgu 4. Reznick DN, Ghalambor CK. The population ecology of contemporary adaptations: what empirical studies reveal about the conditions that promote adaptive evolution. Genetica 2001; : USING LEARNING OUTCOMES European Qualifications Framework Series: Note 4 6. VQTS Project Documents 7. Wikipedia 31

Αρχιτεκτονική, Βιολογία, Χημεία και Μηχανική

Αρχιτεκτονική, Βιολογία, Χημεία και Μηχανική Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project 2011-1-TR1-LEO05-27987 ΜΗΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Αρχιτεκτονική, Βιολογία, Χημεία και Μηχανική www.eco-matrix.com Συγγραφείς (με αλφαβητική σειρά):

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας»

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το µέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το µέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το µέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θ έμα π τυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θ έμα π τυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ έμα π τυχιακής εργασίας: «Η ποιότητα στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, αξιολόγηση π ρογραμμά τω ν και υπηρεσιών» Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA- TQM) ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας στον Οικοτουρισμό. Εκπαιδευτικό υλικό του Eco-Destinet για την εκπαίδευση εκπαιδευτών

Πιστοποίηση ποιότητας στον Οικοτουρισμό. Εκπαιδευτικό υλικό του Eco-Destinet για την εκπαίδευση εκπαιδευτών Πιστοποίηση ποιότητας στον Οικοτουρισμό Εκπαιδευτικό υλικό του Eco-Destinet για την εκπαίδευση εκπαιδευτών Σεϊναγιόκι, Φινλανδία, Μάιος 2009 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 1. Εισαγωγή 3 1.1. Γιατί αυτό το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες IFLA Professional Report (Greek translation) Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Επιμέλεια Nancy Bolt και Suzanne Burge Μετάφραση από τα Αγγλικά: Μαρία Μονόπωλη και Άννα Μάστορα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Associations of

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας», πρόγραμμα Leonardo da

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας», πρόγραμμα Leonardo da Σύμβουλοι Κοινωνικής Οικονομίας Πιστοποίηση της Άτυπης Μάθησης με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ... 7 Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ... 7 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 10 2. Η ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακη Εργασι α

Μεταπτυχιακη Εργασι α Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Μεταπτυχιακη Εργασι α Σχεδιασμο ς και Ανα πτυξη Οντολογι ας για την Αναπαρα σταση Περιγραμμα των Διαδικτυακων Επαγγελμα των και τη Συ νδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα