Dell ProSupport Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dell ProSupport Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ"

Transcript

1 Dell ProSupport Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ 1. ΔΠΙΚΠΗΗ ΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΔΩΝ Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ ("Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο Dell πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην ηηκνιφγην ηνπ Πειάηε γηα ηελ αγνξά απηήο ηεο Τπεξεζίαο (φπσο θαζνξίδεηαη παξαθάησ). Με ηελ αγνξά απηήο ηεο Τπεξεζίαο, ν Πειάηεο ζπκθσλεί φηη δεζκεχεηαη απφ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ έγγξαθν. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε αλαλέσζε, ηξνπνπνίεζε, επέθηαζε ή ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ησλ Τπεξεζηψλ πέξα απφ ηελ αξρηθή δηάξθεηα ππφθεηηαη ζηελ Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ πνπ ηζρχεη ηε δεδνκέλε ζηηγκή θαη είλαη δηαζέζηκε γηα αλάγλσζε ζηε δηεχζπλζε 1 Η παξνχζα Τπεξεζία παξέρεηαη ζε ζρέζε κε ηελ μερσξηζηή θχξηα ζπκθσλία παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ν Πειάηεο κε ηελ Dell κε ηελ νπνία παξέρεηαη ξεηή εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ πψιεζε ηεο ππνζηήξημεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνζηήξημε πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ή, ειιείςεη ηέηνηαο ζπκθσλίαο, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πψιεζεο ηεο Dell πνπ δηαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε (ή ηελ ηνπηθή ηνπνζεζία Dell.com γηα ηε ρψξα ζαο) θαη ελζσκαηψλεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κέζσ ηεο αλαθνξάο ηεο ζην παξφλ. 2. ΔΠΙΚΠΗΗ ΤΠΗΡΔΊΑ Η Dell παξέρεη ηελ ππεξεζία Dell ProSupport (νη "Τπεξεζίεο") γηα επηιεγκέλα ζπζηήκαηα δηαθνκηζηψλ, απνζήθεπζεο, επηηξαπέδησλ ππνινγηζηψλ θαη θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, θαζψο θαη γηα εθηππσηέο ("Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα" φπσο νξίδνληαη παξαθάησ) ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ. Δθηφο απφ ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο, απηή ε Τπεξεζία παξέρεη επηινγέο ηερληθήο ππνζηήξημεο (ηειέθσλν, Internet θιπ.), αληαιιαθηηθά θαη ηελ αληίζηνηρε εξγαζία γηα ηελ επηζθεπή θαη αληηθαηάζηαζε θαηαζθεπαζηηθψλ ειαηησκάησλ ηνπ πιηθνχ πνπ παξνπζηάδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ηεο πεξηνξηζκέλεο εγγχεζεο πνπ ηζρχεη γηα ηα Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα ηνπ Πειάηε ("πκβάληα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο"). Απηή ε Τπεξεζία πεξηιακβάλεη: Άκεζε ηειεθσληθή πξφζβαζε είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο ηελ εκέξα, επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ)* ζην δηεζλέο θέληξν εηδηθψλ ηεο Dell, ην νπνίν ζηειερψλεηαη απφ αλαιπηέο αλψηεξνπ επηπέδνπ γηα βνήζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. Δπηηφπνπ απνζηνιή ηερληθνχ ή/θαη αληαιιαθηηθψλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ Πειάηε (ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ην επίπεδν ππεξεζίαο πνπ έρεη αγνξάζεη ν Πειάηεο) γηα επηζθεπέο θαη επίιπζε πνπ απαηηνχληαη γηα θάπνην πκβάλ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο. Απνκαθξπζκέλε βνήζεηα αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ γηα ζπλεζηζκέλα δεηήκαηα ππνζηήξημεο, φηαλ είλαη δηαζέζηκε θαη κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ Πειάηε, θαηά ηελ νπνία νη ηερληθνί ηεο Dell ζπλδένληαη απεπζείαο ζην ζχζηεκά ζαο κέζσ κηαο αζθαινχο ζχλδεζεο ζην Internet, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλνπλ ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. Βνήζεηα "Έλαξμεο ρξήζεο" γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ηηο εθαξκνγέο ππνινγηζηή-πειάηε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλήζεηο εθαξκνγέο ηειηθνχ ρξήζηε Dell OEM, φπσο ην ινγηζκηθφ Norton AntiVirus, ε ζνπίηα ινγηζκηθνχ Microsoft Office, ην ινγηζκηθφ ινγηζηηθήο Intuit QuickBooks, ην ινγηζκηθφ Adobe Photoshop θαη ην ινγηζκηθφ Adobe Acrobat. Τπνζηεξίδνληαη επίζεο νξηζκέλεο εθαξκνγέο δηαθνκηζηή, φπσο Microsoft Small Business Server. Δλδέρεηαη λα ππνζηεξίδνληαη επηπιένλ ηίηινη ινγηζκηθνχ πειάηε, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα Αντιμετώπιση πποβλημάτων βασικού λειτοςπγικού σςστήματορ και ευαπμογών ηεο Dell. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αλαιπηή ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ιεπηνκέξεηεο. Ση πεξηιακβάλεηαη Ση ΓΔΝ πεξηιακβάλεηαη 1 Η δηεχζπλζε URL ζπλδέεη ηνλ Πειάηε κε ηελ ηζηνζειίδα ζπκβάζεσλ θαζνιηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Dell, απφ ηελ νπνία ν Πειάηεο ζα επηιέμεη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ, ηελ πξνηηκψκελε γιψζζα (εάλ ηζρχεη) θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα απφ ηνλ νπνίν αγφξαζε ηελ Τπεξεζία (π.ρ., κεγάιεο εηαηξείεο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ή δεκφζηνο ηνκέαο). ηε ζπλέρεηα, ν πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζχκβαζε ππεξεζηψλ γηα αλάγλσζε. Μπνξείηε επίζεο λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ αληηπξφζσπν πσιήζεσλ ή κε ην ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο Dell γηα βνήζεηα ζηε ιήςε ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ ή γηα έλα αληίγξαθν ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πψιεζεο ηεο Dell.

2 Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο ππνινγηζηή-πειάηε. Τπνζηεξίδνληαη επίζεο νξηζκέλεο εθαξκνγέο δηαθνκηζηή, φπσο Microsoft Small Business Server. Βνήζεηα έλαξμεο ρξήζεο γηα απιέο πξαθηηθέο νδεγίεο ή εξσηήζεηο νξηζκνχ ραξαθηεξηζηηθψλ Βνήζεηα γηα επείγνπζεο θαη απιέο επηδηνξζψζεηο Δηαηξηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο Βνήζεηα βήκα πξνο βήκα γηα εγθαηάζηαζε, επαλεγθαηάζηαζε ή δηακφξθσζε Βνήζεηα γηα ζέκαηα αλαβάζκηζεο, απφδνζεο ή δηαρείξηζεο πκβνπιέο έλαξμεο ρξήζεο ή βνήζεηα γηα εγθαηάζηαζε ζρεηηθά κε ζπλδεζηκφηεηα απιψλ δηθηχσλ 2 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αζχξκαησλ) γηα θνξεηνχο ππνινγηζηέο Dell Latitude TM, επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο Dell OptiPlex TM, επηηξαπέδηνπο θαη θνξεηνχο ππνινγηζηέο Dell Vostro TM θαη ζηαζκνχο εξγαζίαο θαη θνξεηνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο Dell Precision TM. Πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά θφξνπκ ππνζηήξημεο είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο ηελ εκέξα, επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ). Πξφζβαζε ζηα Global Command Centers (Γηεζλή θέληξα εληνιψλ), ηα νπνία βνεζνχλ ζηε δηαρείξηζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Πειάηε, παξαθνινπζνχλ φιεο ηηο "θξίζηκεο ζεκαζίαο" επηηφπνπ απνζηνιέο ηερληθνχ θαη παξέρνπλ πξνιεπηηθά ζπληνληζκφ θαη επηθνηλσλία δηαρείξηζεο θξίζεο γηα ζπκβάληα φπσο νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Γηαρείξηζε ππνζέζεσλ γηα παξαθνινχζεζε ηεο επίιπζεο θαη ηεο θιηκάθσζεο ησλ πκβάλησλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο. Γηαρείξηζε θιηκάθσζεο απφ έλαλ κνλαδηθφ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο γηα δηαρείξηζε ζπκβάλησλ, θιηκάθσζε θαη θαηάζηαζε ζπκβάλησλ, εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο απηήο ηεο Τπεξεζίαο. Πξφγξακκα δηεζλψλ ππεξεζηψλ Dell. Απηφ ην πξφγξακκα παξέρεη επηινγέο εμππεξέηεζεο θαη ππνζηήξημεο φηαλ ηαμηδεχεηε κε ηνλ επαγγεικαηηθφ θνξεηφ ππνινγηζηή Dell ζαο ζην εμσηεξηθφ γηα πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ έμη (6) κελψλ. Ιζρχνπλ πξφζζεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, αλαηξέμηε ζηε δηεχζπλζε γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα: Η Τπεξεζία απηή δηαηίζεηαη ζε επηιεγκέλα πξντφληα Dell, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Enterprise Storage, OptiPlex, Precision, Latitude θαη Vostro θαη επηιεγκέλνπο εθηππσηέο, ηππηθήο δηακφξθσζεο Dell ("Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα"). Δπηζθεθζείηε ηε δηεχζπλζε ή επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν πσιήζεσλ ή κε έλαλ αλαιπηή ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο Dell γηα ηελ πην ελεκεξσκέλε ιίζηα ησλ Τπνζηεξηδφκελσλ πξντφλησλ. Σν Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ πνπ θαιχπηεηαη απφ απηή ηελ Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ πξνζδηνξίδεηαη ζην ηηκνιφγην Dell ηνπ Πειάηε. Ωζηφζν ηα πξντφληα Λνγηζκηθνχ & Πεξηθεξεηαθψλ πνπ έρνπλ αγνξαζηεί απφ ην θαηάζηεκα Λνγηζκηθνχ & Πεξηθεξεηαθψλ ηεο Dell δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ. Γηα θάζε Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ, ν Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη μερσξηζηή ζχκβαζε ππεξεζηψλ (γηα παξάδεηγκα, ν εθηππσηήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε έλα θαιππηφκελν ζχζηεκα ΓΔΝ θαιχπηεηαη, εθηφο εάλ ν εθηππσηήο δηαζέηεη μερσξηζηή ζχκβαζε ππνζηήξημεο). Κάζε Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ θέξεη ζήκαλζε κε αξηζκφ ζεηξάο ("Δηηθέηα εμππεξέηεζεο"). Δπηπιένλ πξντφληα ελδέρεηαη λα θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ή λα πξνζηίζεληαη ζηε ιίζηα Τπνζηεξηδφκελσλ πξντφλησλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ηελ ηνπνζεζία ή ηε γιψζζα. 3. ΓΙΑΓΙΚΑΊΔ ΤΠΟΣΉΡΙΞΗ Σξφπνη επηθνηλσλίαο κε ηελ Dell γηα παξνρή εμππεξέηεζεο Πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο απηφκαηεο απνζηνιήο: Γηα Πειάηεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηηο ππεξεζίεο Απεπζείαο παξαγγειίαο αληαιιαθηηθψλ εγγχεζεο, Γξήγνξεο απνζηνιήο ή Dell Online Self Dispatch (DOSD), ν ρεηξηζκφο ησλ 2 Η βνήζεηα απιψλ δηθηχσλ πεξηνξίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα ππνινγηζηή-πειάηε ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ ην ProSupport, ζπλδέεηαη ζε κία ζχξα δξνκνινγεηή ή ζε έλα ζεκείν αζχξκαηεο πξφζβαζεο θαη δελ πεξηιακβάλεη ζπλδεζηκφηεηα ζε δεπηεξεχνπζεο ζπζθεπέο, ζπζηήκαηα ή ηνκείο. ειίδα 2 απφ 14

3 πκβάλησλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα γίλεη απφ πηζηνπνηεκέλνπο ηερληθνχο ηνπ Πειάηε κέζσ ηεο ππνβνιήο αηηήκαηνο εμππεξέηεζεο ζηελ ηνπνζεζία Web απηφκαηεο απνζηνιήο ή ζην ζχζηεκα ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ πεξηνρή ζαο. Σνπνζεζία web, ειεθηξνληθή ζπλνκηιία θαη ππνζηήξημε κέζσ Dell ProSupport δηαζέζηκα ζηε δηεχζπλζε Αηηήκαηα ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο: Γηαζεζηκφηεηα είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο ηελ εκέξα, επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ). Η δηαζεζηκφηεηα ελδέρεηαη λα δηαθέξεη εθηφο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη πεξηνξίδεηαη ζε εκπνξηθά εχινγεο πξνζπάζεηεο. Γηα παξάδεηγκα, κεηά ηηο 6 κ.κ. ε ππεξεζία ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο ελδέρεηαη λα δηαηίζεηαη ζηα Αγγιηθά. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν πσιήζεσλ ή ηνλ αλαιπηή ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ιεπηνκέξεηεο. Πξψην βήκα: Κιήζε γηα βνήζεηα Γηα αηηήκαηα ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο, επηθνηλσλήζηε κε ην θέληξν ππνζηήξημεο Dell ProSupport ηεο πεξηνρήο ζαο γηα λα κηιήζεηε κε έλαλ αλαιπηή ηερληθήο ππνζηήξημεο. Μπνξείηε λα βξείηε ηνπο αξηζκνχο ηειεθψλνπ θάζε πεξηνρήο ζηε δηεχζπλζε Καιέζηε απφ κηα ηνπνζεζία φπνπ ππάξρεη πιηθή πξφζβαζε ζην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ. Παξέρεηε ζηνλ αλαιπηή ηνλ αξηζκφ ηεο εηηθέηαο εμππεξέηεζεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. Ο αλαιπηήο ζα επηβεβαηψζεη ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ ηνπ Πειάηε, ηα επίπεδα Τπεξεζηψλ θαη απφθξηζεο πνπ ηζρχνπλ, θαζψο θαη ελδερφκελε ιήμε ησλ Τπεξεζηψλ. Γεχηεξν βήκα: Βνήζεηα θαηά ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ Όηαλ ζαο δεηεζεί, αλαθέξεηε ηα κελχκαηα ζθάικαηνο πνπ έρεηε ιάβεη θαη πφηε εκθαλίζηεθαλ, πνηεο ελέξγεηεο πξνεγήζεθαλ ηνπ κελχκαηνο ζθάικαηνο θαη ζε πνηα βήκαηα έρεηε πξνβεί ήδε γηα λα επηρεηξήζεηε λα ιχζεηε ην πξφβιεκα. Ο αλαιπηήο ζα ζπλεξγαζηεί κε εζάο ζε κηα ζεηξά βεκάησλ αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ γηα λα δηαγλψζεη ην πξφβιεκα. Δάλ απαηηεζεί επηηφπνπ απνζηνιή ελφο ηερληθνχ εμππεξέηεζεο, ν αλαιπηήο ζα δψζεη πξφζζεηεο νδεγίεο. 4. ΕΠΊΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΑΙΌΤΗΤΑΣ Θα εθρσξνχληαη επίπεδα ζπνπδαηφηεηαο ζηα πκβάληα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Η θαηάζηαζε "πνπδαηφηεηα 1" εμαξηάηαη απφ ηελ αγνξά εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε ησλ πξναηξεηηθψλ βειηησκέλσλ ππεξεζηψλ "Κξίζηκεο ζεκαζίαο" καδί κε ην Dell ProSupport. Δπίπεδα ζπνπδαηφηεηαο θαη απφθξηζε ηεο Dell γηα πξντφληα πνπ έρνπλ αγνξαζηεί καδί κε ηελ πξναηξεηηθή ππεξεζία "Κξίζηκεο ζεκαζίαο" πνπδαη φηεηα Καηάζηαζε Απφθξηζε ηεο Dell Ρφινο ηνπ Πειάηε 1 Πιήξεο απψιεηα ιεηηνπξγίαο θξίζηκεο γηα ηελ επηρείξεζε, πνπ απαηηεί άκεζε απφθξηζε. Δπείγνπζα απνζηνιή κε παξάιιειε άκεζε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ. Γξήγνξε παξέκβαζε ηνπ Τπεχζπλνπ θιηκάθσζεο. Παξνρή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ/πφξσλ είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο/εκέξα θαη επηά (7) εκέξεο/εβδνκάδα γηα ππνζηήξημε ηεο επίιπζεο δεηεκάησλ. Δλεκέξσζε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο ζην ρψξν θαη αλάιεςε δξάζεο εθ κέξνπο ηεο. ειίδα 3 απφ 14

4 2 νβαξέο επηπηψζεηο αιιά δηαηίζεηαη άκεζε πξνζσξηλή αληηκεηψπηζε ή επίιπζε. Γελ δηαηίζεηαη παξαρψξεζε πφξσλ είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο/εκέξα θαη επηά (7) εκέξεο/εβδνκάδα σο βνήζεηα πξνο ηελ Dell θαηά ηελ απφθξηζή ηεο. Άκεζε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ, παξέκβαζε ηνπ Τπεχζπλνπ θιηκάθσζεο εάλ ε απνκαθξπζκέλε δηάγλσζε δελ έρεη νινθιεξσζεί εληφο 90 ιεπηψλ απφ ηελ επηθνηλσλία. Απνζηνιή εμαξηεκάησλ/εξγαζίαο φηαλ απαηηείηαη κεηά ηελ ηειεθσληθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη δηάγλσζε. Παξνρή θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλερνχο επηθνηλσλίαο θαη πξνζπαζεηψλ επίιπζεο. Δλεκέξσζε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο ζην ρψξν θαη αλάιεςε δξάζεο εθ κέξνπο ηεο. 3 Διάρηζηεο επηπηψζεηο ζηελ επηρείξεζε. Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ, απνζηνιή εμαξηεκάησλ/εξγαζίαο κεηά ηελ ηειεθσληθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη δηάγλσζε. Παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ελφο ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο γηα ηελ πεξίπησζε θαη απφθξηζε ζηα αηηήκαηα ηεο Dell εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ. Δπίπεδα ζπνπδαηφηεηαο θαη απφθξηζε ηεο Dell γηα πξντφληα πνπ έρνπλ αγνξαζηεί ρσξίο ηελ ππεξεζία "Κξίζηκεο ζεκαζίαο" πνπδαη φηεηα Καηάζηαζε Απφθξηζε ηεο Dell Ρφινο ηνπ Πειάηε 2 νβαξέο επηπηψζεηο αιιά δηαηίζεηαη άκεζε πξνζσξηλή αληηκεηψπηζε ή επίιπζε. Γελ δηαηίζεηαη παξαρψξεζε πφξσλ είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο/εκέξα θαη επηά (7) εκέξεο/εβδνκάδα σο βνήζεηα πξνο ηελ Dell θαηά ηελ απφθξηζή ηεο. 3 Διάρηζηεο επηπηψζεηο ζηελ επηρείξεζε Άκεζε ηειεθσληθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, παξέκβαζε ηνπ Τπεχζπλνπ θιηκάθσζεο εάλ ε απνκαθξπζκέλε δηάγλσζε δελ έρεη νινθιεξσζεί εληφο ελελήληα (90) ιεπηψλ απφ ηελ επηθνηλσλία. Απνζηνιή εμαξηεκάησλ/εξγαζίαο κεηά ηελ ηειεθσληθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη δηάγλσζε. Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ, απνζηνιή εμαξηεκάησλ/εξγαζίαο κεηά ηελ ηειεθσληθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη δηάγλσζε. Παξνρή θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλερνχο επηθνηλσλίαο θαη πξνζπαζεηψλ επίιπζεο. Δλεκέξσζε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο ζην ρψξν θαη αλάιεςε δξάζεο εθ κέξνπο ηεο. Παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ελφο ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο γηα ηελ πεξίπησζε θαη απφθξηζε ζηα αηηήκαηα ηεο Dell εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ. 5. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν απφθξηζεο ππεξεζίαο πνπ έρεη αγνξάζεη ν Πειάηεο, νξηζκέλα εμαξηήκαηα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα εχθνιε αθαίξεζε θαη αληηθαηάζηαζε απφ ηνλ ίδην: απηά ηα εμαξηήκαηα νλνκάδνληαη Δμαξηήκαηα αληηθαζηζηψκελα απφ ηνλ πειάηε ("CSR"). Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάγλσζεο ν αλαιπηήο ηεο Dell δηαπηζηψζεη φηη ην πκβάλ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα επηιπζεί κε έλα ζπγθεθξηκέλν εμάξηεκα CSR, ε Dell ζα απνζηείιεη ην ζπγθεθξηκέλν εμάξηεκα CSR απεπζείαο ζηνλ Πειάηε. Σα εμαξηήκαηα CSR ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: Δμαξηήκαηα CSR πξναηξεηηθήο ηνπνζέηεζεο Απηά ηα εμαξηήκαηα είλαη ζρεδηαζκέλα γηα αληηθαηάζηαζε απφ ηνλ Πειάηε. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ππεξεζίαο πνπ αγνξάζηεθε καδί κε ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ, ε Dell κπνξεί λα δηαζέζεη έλαλ ηερληθφ επηηφπνπ εμππεξέηεζεο γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηα εμαξηήκαηα. Δπηθνηλσλήζηε κε έλαλ αλαιπηή ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην πνηα Δμαξηήκαηα CSR πξναηξεηηθήο ηνπνζέηεζεο θαη πνηα επίπεδα απφθξηζεο ππεξεζίαο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επηηφπνπ εγθαηάζηαζε ρσξίο πξφζζεηε ρξέσζε. Δμαξηήκαηα CSR ππνρξεσηηθήο ηνπνζέηεζεο Η Dell δελ παξέρεη απηφκαηα ηερληθφ επηηφπνπ εμππεξέηεζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Δμαξηεκάησλ CSR ππνρξεσηηθήο ηνπνζέηεζεο. Δπηθνηλσλήζηε κε έλαλ αλαιπηή ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην πνηα Δμαξηήκαηα CSR ππνρξεσηηθήο ηνπνζέηεζεο θαη πνηα επίπεδα απφθξηζεο ππεξεζίαο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επηηφπνπ εγθαηάζηαζε ρσξίο πξφζζεηε ρξέσζε. ειίδα 4 απφ 14

5 Ο ηξφπνο απνζηνιήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζηνιή ηνπ εμαξηήκαηνο CSR βαζίδεηαη ζην επίπεδν ππεξεζίαο πνπ έρεη αγνξάζεη ν Πειάηεο. Σα αληαιιαθηηθά γηα πειάηεο κε ρξφλνπο απφθξηζεο "Δπφκελε εξγάζηκε εκέξα" απνζηέιινληαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Σα αληαιιαθηηθά γηα πειάηεο κε επηινγέο ππεξεζίαο "Δπηζηξνθή γηα επηζθεπή" απνζηέιινληαη κε ρεξζαία ππεξεζία κεηαθνξάο. Αθνχ έλαο αλαιπηήο ηεο Dell πξνζδηνξίζεη εάλ είλαη απαξαίηεηε ε αληηθαηάζηαζε ελφο εμαξηήκαηνο ή ε επηζηξνθή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα ελεκεξσζείηε γηα ηα επφκελα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηε. Αλάινγα κε ην επίπεδν ππεξεζίαο πνπ έρεη αγνξαζηεί, ζα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο δηαδηθαζίεο Δπηηφπνπ ππνζηήξημεο ή Δπηζηξνθήο γηα επηζθεπή. 5. ΔΠΙΛΟΓΈ ΔΠΙΣΠΟΤ ΔΞΤΠΗΡΈΣΗΗ Οη επηινγέο επηηφπνπ απφθξηζεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεη αγνξαζηεί θαη ην εάλ έρεη αγνξαζηεί ε πξναηξεηηθή βειηησκέλε ππεξεζία "Κξίζηκεο ζεκαζίαο" καδί κε ηελ ππεξεζία Dell ProSupport. Δάλ αγνξάζαηε ηε ζχκβαζε ProSupport κε επίπεδν απφθξηζεο ππεξεζίαο επηηφπνπ ππνζηήξημεο, ην ηηκνιφγηφ ζαο αλαθέξεη ην ηζρχνλ επίπεδν απφθξηζεο ππεξεζίαο επηηφπνπ ππνζηήξημεο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Δθφζνλ πιεξνχληαη φινη νη ηζρχνληεο φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ, ε Dell ζα απνζηείιεη έλαλ ηερληθφ εμππεξέηεζεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ Πειάηε γηα έλα πκβάλ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο. Δάλ ν Πειάηεο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ Πειάηε δελ βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία φηαλ θηάζεη ν ηερληθφο εμππεξέηεζεο, ν ηερληθφο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα επηζθεπάζεη ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ. Ο ηερληθφο ζα αθήζεη κηα θάξηα ηνπ ψζηε λα ελεκεξσζεί ν Πειάηεο γηα ηελ επίζθεςε ή ζα πξνζπαζήζεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Πειάηε ηειεθσληθά ή κέζσ . Ο Πειάηεο ελδέρεηαη λα επηβαξπλζεί κε πξφζζεηε ρξέσζε γηα λέα θιήζε εμππεξέηεζεο. A. Δπηηφπνπ απφθξηζε γηα ηελ ππεξεζία Dell ProSupport ΜΔ βειηησκέλε ππεξεζία "Κξίζηκεο ζεκαζίαο" Απηή ε Τπεξεζία, φηαλ αγνξαζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηησκέλε ππεξεζία "Κξίζηκεο ζεκαζίαο", παξέρεη κηθξφηεξνπο ρξφλνπο απφθξηζεο θαη ε Dell κπνξεί λα εθθηλήζεη κηα δηαδηθαζία θξίζηκεο θαηάζηαζεο ("Crit Sit") γηα δεηήκαηα επηπέδνπ ζπνπδαηφηεηαο έλα (1) θαη επείγνπζεο απνζηνιέο, φηαλ απαηηείηαη. 3 Δπίπεδα επηηφπνπ απφθξηζεο δηαζέζηκα γηα αγνξά κε ηε βειηησκέλε ππεξεζία "Κξίζηκεο ζεκαζίαο" Σχπνο επηηφπνπ απφθξηζεο Υξφλνο επηηφπνπ απφθξηζεο Πεξηνξηζκνί/εηδηθνί φξνη Επιτόπος απόκπιση εληφο 2 σξψλ κε ππεξεζία επηζθεπήο εληφο 6 σξψλ* Ο ηερληθφο ζα πξέπεη λα θηάζεη επηηφπνπ εληφο 2 σξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ηειεθψλνπ θαη ζπρλά επηζθεπάδεη ην πιηθφ εληφο 6 σξψλ απφ ηελ ψξα απνζηνιήο. Γηαζεζηκφηεηα επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο ηελ εκέξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ. Γηαζεζηκφηεηα ζε θαζνξηζκέλεο ηνπνζεζίεο απφθξηζεο εληφο δχν (2) σξψλ. Γηαζεζηκφηεηα ζε επηιεγκέλα κνληέια ησλ Τπνζηεξηδφκελσλ πξντφλησλ. Γηαζεζηκφηεηα επείγνπζαο απνζηνιήο κε ηαπηφρξνλε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα δεηήκαηα ζηα νπνία έρεη εθρσξεζεί θαηάζηαζε Κξίζηκεο ζεκαζίαο επηπέδνπ ζπνπδαηφηεηαο 1. 3 Δπείγνπζα απνζηνιή γηα δεηήκαηα Κξίζηκεο ζεκαζίαο επηπέδνπ ζπνπδαηφηεηαο 1: Γηα ηα Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ ζχκβαζε ππεξεζηψλ Dell ProSupport θαη Dell ProSupport "Κξίζηκεο ζεκαζίαο" κε επηηφπνπ απφθξηζε εληφο δχν (2) ή ηεζζάξσλ (4) σξψλ, ζα απνζηέιιεηαη ηερληθφο επηηφπνπ, αλ είλαη απαξαίηεην, παξάιιεια κε ηελ ηειεθσληθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. Αθνχ επηηεπρζεί πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, έλαο αλαιπηήο ηεο Dell ζα νξίζεη εάλ ην δήηεκα απαηηεί απνζηνιή εμαξηεκάησλ. ειίδα 5 απφ 14

6 Επιτόπος εξςπηπέτηση εληφο 4 σξψλ * Ο ηερληθφο ζα πξέπεη λα θηάζεη επηηφπνπ εληφο 4 σξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ηειεθψλνπ. Γηαζεζηκφηεηα επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο ηελ εκέξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ. Γηαζεζηκφηεηα ζε θαζνξηζκέλεο ηνπνζεζίεο απφθξηζεο εληφο ηεζζάξσλ (4) σξψλ. Γηαζεζηκφηεηα ζε επηιεγκέλα κνληέια ησλ Τπνζηεξηδφκελσλ πξντφλησλ. Γηαζεζηκφηεηα επείγνπζαο απνζηνιήο κε ηαπηφρξνλε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα δεηήκαηα ζηα νπνία έρεη εθρσξεζεί θαηάζηαζε Κξίζηκεο ζεκαζίαο επηπέδνπ ζπνπδαηφηεηαο 1. Επιτόπος εξςπηπέτηση εληφο 8 σξψλ* Ο ηερληθφο ζα πξέπεη λα θηάζεη επηηφπνπ εληφο 8 σξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ηειεθψλνπ. Γηαζεζηκφηεηα επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο ηελ εκέξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ. Γηαζεζηκφηεηα ζε θαζνξηζκέλεο ηνπνζεζίεο απφθξηζεο εληφο νθηψ (8) σξψλ. Γηαζεζηκφηεηα κφλν ζε επηιεγκέλα κνληέια ησλ Τπνζηεξηδφκελσλ πξντφλησλ. Γηαζεζηκφηεηα επείγνπζαο απνζηνιήο κε ηαπηφρξνλε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα δεηήκαηα ζηα νπνία έρεη εθρσξεζεί θαηάζηαζε Κξίζηκεο ζεκαζίαο επηπέδνπ ζπνπδαηφηεηαο 1. B. Δπηηφπνπ απφθξηζε γηα ηελ ππεξεζία Dell ProSupport ΥΩΡΙ επηινγή "Κξίζηκεο ζεκαζίαο" Βαζηθά επίπεδα επηηφπνπ απφθξηζεο δηαζέζηκα γηα αγνξά Σχπνο επηηφπνπ απφθξηζεο Υξφλνο επηηφπνπ απφθξηζεο Πεξηνξηζκνί/εηδηθνί φξνη Επιτόπος εξςπηπέτηση εληφο 4 σξψλ * Ο ηερληθφο ζα πξέπεη λα θηάζεη επηηφπνπ εληφο 4 σξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ηειεθψλνπ. Γηαζεζηκφηεηα επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο ηελ εκέξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ. Γηαζεζηκφηεηα κφλν ζε θαζνξηζκέλεο ηνπνζεζίεο απφθξηζεο εληφο ηεζζάξσλ (4) σξψλ. Γηαζεζηκφηεηα κφλν ζε επηιεγκέλα κνληέια ησλ Τπνζηεξηδφκελσλ πξντφλησλ. Υπηπεσία επιτόπος απόκπισηρ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα * Έλαο ηερληθφο κπνξεί λα απνζηαιεί επηηφπνπ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα, αθνχ πξνεγεζεί αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη δηάγλσζε κέζσ ηειεθψλνπ. Γηαζεζηκφηεηα πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, δέθα (10) ψξεο ηελ εκέξα, εμαηξνπκέλσλ ησλ αξγηψλ. Πεξηνξίδεηαη ζε πεξηνρέο φπνπ δελ παξέρεηαη απφθξηζε εληφο 4 σξψλ. Κιήζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ έλα θέληξν εηδηθψλ ηεο Dell κεηά ηηο 5.00 κκ** ηνπηθή ψξα Πειάηε (Γεπηέξα - Παξαζθεπή) ή/θαη απνζηνιέο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ Dell κεηά απφ απηή ηελ ψξα ελδέρεηαη λα απαηηνχλ κία επηπιένλ εξγάζηκε εκέξα πξνθεηκέλνπ ν ηερληθφο εμππεξέηεζεο λα θηάζεη ζην ρψξν ηνπ Πειάηε. Γηαζεζηκφηεηα κφλν ζε επηιεγκέλα κνληέια ησλ Τπνζηεξηδφκελσλ πξντφλησλ. ειίδα 6 απφ 14

7 Πειάηεο εθηφο ησλ επεηξσηηθψλ ΗΠΑ ("OCONUS")* Σα εμαξηήκαηα απνζηέιινληαη αθνχ πξνεγεζεί αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ. Οη ρξφλνη άθημεο επηηφπνπ εμαξηψληαη απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ πειάηε OCONUS θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ εμαξηεκάησλ. Πεξηνξίδεηαη ζε Πειάηεο OCONUS εγθεθξηκέλνπο απφ ηελ Dell (κφλν γηα ΗΠΑ). Η δηαζεζηκφηεηα πεξηνξίδεηαη ζε επηιεγκέλα ζπζηήκαηα θαη ηνπνζεζίεο. Αλαηξέμηε ζηε δηεχζπλζε γηα ιεπηνκέξεηεο. Οη Οκνζπνλδηαθνί Πειάηεο πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη ηηο ηνπνζεζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ OCONUS ζηελ ηζρχνπζα ζπκθσλία ππεξεζηψλ πνπ ν Πειάηεο έρεη ππνγξάςεη μερσξηζηά κε ηελ Dell. Δπηηφπνπ αληηθαηαζηάζεηο νιφθιεξεο ηεο κνλάδαο εθηππσηή* Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε, έλαο ηερληθφο κπνξεί λα απνζηαιεί επηηφπνπ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ άθημε ηεο κνλάδαο αληηθαηάζηαζεο εθηππσηή. Γηαζεζηκφηεηα πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, δέθα (10) ψξεο ηελ εκέξα, εμαηξνπκέλσλ ησλ αξγηψλ. Γηαζεζηκφηεηα κφλν ζε επηιεγκέλα κνληέια ησλ Τπνζηεξηδφκελσλ πξντφλησλ. Με δηαζέζηκν ζε Πειάηεο OCONUS C. Γηα φιεο ηηο άιιεο επηινγέο ππνζηήξημεο κε επηηφπνπ απφθξηζε: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνκαθξπζκέλεο αληηκεηψπηζεο, δηάγλσζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, έλαο αλαιπηήο ηεο Dell ζα απνθαζίζεη εάλ ην πκβάλ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο απαηηεί λα ζηαιεί επηηφπνπ ηερληθφο ππνζηήξημεο ή/θαη εμαξηήκαηα ή εάλ ην δήηεκα κπνξεί λα επηιπζεί απφ απφζηαζε. 6. ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δάλ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα κε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ ηνπ Πειάηε, ε Dell ζα παξάζρεη έλαλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην παξφλ, έσο φηνπ ηα πξνβιήκαηα απνκνλσζνχλ θαη θιηκαθσζνχλ ζηνλ ηξίην πξνκεζεπηή πξντφλησλ. πγθεθξηκέλα, ε Dell ζα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ηξίην πξνκεζεπηή πξντφλησλ θαη ζα δεκηνπξγήζεη έλα "ζπκβάλ πξνβιήκαηνο" ή "εηζηηήξην πξνβιήκαηνο" εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε, παξέρνληαο ηελ απαξαίηεηε ηεθκεξίσζε γηα ην πξφβιεκα. Αθνχ ν πξνκεζεπηήο αλαιάβεη δξάζε, ε Dell ζα παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζα ιακβάλεη πιάλα θαηάζηαζεο θαη επίιπζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή έσο φηνπ ν πξνκεζεπηήο επηιχζεη ην πξφβιεκα, παξέρνληαο είηε κηα ιχζε είηε βήκαηα πξνο κηα ιχζε, πξνζσξηλή αληηκεηψπηζε, αιιαγέο δηακφξθσζεο ή θιηκάθσζε κηαο αλαθνξάο ζθάικαηνο. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε, ε Dell ζα πξνβεί ζε δηαδηθαζίεο θιηκάθσζεο δηαρείξηζεο εληφο ηεο Dell ή/θαη ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα λα ιάβεη πλεξγαηηθή ππνζηήξημε, ν Πειάηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ηζρχνπζεο ζπκθσλίεο ππνζηήξημεο θαη δηθαηψκαηα απφ ηνλ αληίζηνηρν ηξίην πξνκεζεπηή. Μεηά ηελ απνκφλσζε θαη ηελ αλαθνξά ηνπ πξνβιήκαηνο, ν ηξίηνο πξνκεζεπηήο παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηνλ Πειάηε. Η DELL ΓΔΝ ΦΔΡΔΙ ΚΑΜΙΑ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΓΟΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Ή ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ. Γείηε ηνπο ηξέρνληεο ζπλεξγάηεο ηεο ππεξεζίαο πλεξγαηηθήο ππνζηήξημεο ζηε δηεχζπλζε εκεηψζηε φηη ηα ππνζηεξηδφκελα πξντφληα ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ είλαη δπλαηφ λα αιιάμνπλ νπνηεδήπνηε ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ησλ Πειαηψλ. 7. ΑΝΣΙΜΔΣΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΣΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΌ Η ππεξεζία Dell ProSupport πεξηιακβάλεη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ Dell OEM κε πλεξγαηηθή ππνζηήξημε (φπσο πξνβιέπεηαη παξαπάλσ) γηα επηιεγκέλεο εθαξκνγέο Dell OEM, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη πιηθνινγηζκηθφ ζηα Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα (ηα "Καιππηφκελα πξντφληα ινγηζκηθνχ") κέζσ ηειεθψλνπ ή κέζσ ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ ή κέζσ ζπκβαηηθήο απνζηνιήο ηνπ ινγηζκηθνχ ή/θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ Πειάηε. Σα Καιππηφκελα πξντφληα ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλνπλ πξνεγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο-πειάηεο ηειηθνχ ρξήζηε, φπσο ην ινγηζκηθφ Norton AntiVirus, ε νηθνγέλεηα πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ Microsoft Office, ην ινγηζκηθφ ινγηζηηθήο Intuit QuickBooks, ην ινγηζκηθφ Adobe Photoshop θαη ην ινγηζκηθφ Adobe Acrobat. Τπνζηεξίδνληαη επίζεο νξηζκέλεο εθαξκνγέο δηαθνκηζηή, φπσο ε ιχζε Microsoft Small Business Server. Δπηθνηλσλήζηε κε έλαλ αλαιπηή ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο Dell γηα κηα ελεκεξσκέλε ιίζηα ησλ Καιππηφκελσλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ. ειίδα 7 απφ 14

8 Πεξηνξηζκνί ζηελ Τπεξεζία αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ OEM ηεο Dell. Η Dell δελ εγγπάηαη φηη νπνηνδήπνηε κεκνλσκέλν δήηεκα πνπ αθνξά ινγηζκηθφ ζα επηιπζεί ή φηη ην Καιππηφκελν πξντφλ ινγηζκηθνχ ζα έρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Πεξηζηαηηθά πνπ εγείξνπλ πξνβιεκαηηζκνχο ησλ Πειαηψλ πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξαρζνχλ ζε έλα κεκνλσκέλν ζχζηεκα (δει. κηα θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο κε ην ζηαζκφ εξγαζίαο ηεο θαη άιια πεξηθεξεηαθά). Η Dell κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη έλα δήηεκα ινγηζκηθνχ είλαη αξθεηά ζχλζεην ή φηη ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ ηνπ Πειάηε εκπνδίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή αλάιπζε ηνπ δεηήκαηνο κέζσ ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο. Ο Πειάηεο θαηαλνεί θαη απνδέρεηαη φηη ε Dell ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα επηιχζεη δεηήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο, θαη επίζεο ν Πειάηεο θαηαλνεί θαη απνδέρεηαη φηη ν ίδηνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη αλεμάξηεηα απφ ηελ Dell καδί κε ηνλ εθδφηε ηνπ εθάζηνηε ινγηζκηθνχ γηα ηελ επίιπζε ηέηνησλ δεηεκάησλ. 8. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΉ ΓΙΑΥΔΊΡΙΗ ΤΣΗΜΆΣΩΝ DELL Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ Dell ProSupport, νη πειάηεο ηεο ππεξεζίαο Dell ProSupport δηθαηνχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ πξνιεπηηθήο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ Dell, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη πξνεγθαηεζηεκέλα ζηα Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα ηνπο ή δηαζέζηκα γηα ιήςε ζηε δηεχζπλζε Σα δηαζέζηκα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ Πειάηε. Η άδεηα ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ πξνιεπηηθήο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ Dell εθρσξείηαη ζηνλ Πειάηε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ πνπ ζπλνδεχεη ην ινγηζκηθφ. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην ινγηζκηθφ δελ ζπλνδεχεηαη απφ μερσξηζηνχο φξνπο, νη αθφινπζνη φξνη άδεηαο ρξήζεο ηζρχνπλ γηα ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ πξνιεπηηθήο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ Dell απφ ηνλ Πειάηε (αλαθέξνληαη σο ην "Λνγηζκηθφ" γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο ελφηεηαο). Με ην παξόλ ε Dell ζαο εθρσξεί πξνζσπηθή, κε απνθιεηζηηθή άδεηα ρξήζεο θαη πξόζβαζεο ηνπ Λνγηζκηθνύ πνπ παξέρεηαη από ηελ Dell ζύκθσλα κε ην παξόλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο απνθιεηζηηθά όπσο απαηηείηαη γηα λα απνιαύζεηε ηα νθέιε ησλ Υπεξεζηώλ όπσο δειώλνληαη ζηελ ηζρύνπζα Πεξηγξαθή ππεξεζηώλ. Εθηόο εάλ έρεηε εμνπζηνδνηεζεί γξαπηώο από ηελ Dell, δελ επηηξέπεηαη ε αληηγξαθή, ηξνπνπνίεζε, δεκηνπξγία παξάγσγνπ έξγνπ, ζπιινγηθνύ έξγνπ ή ζπιινγήο ηνπ Λνγηζκηθνύ, ή ε απνζπκπίιεζε, αλαθαηαζθεπή ηνπ πεγαίνπ θώδηθα ή απόπεηξα κε άιιν ηξόπν εμαγσγήο ηνπ θώδηθα ηνπ Λνγηζκηθνύ ή κέξνπο ηνπ, δελ επηηξέπεηαη ε παξαρώξεζε άδεηαο ρξήζεο, πώιεζε, εθρώξεζε, παξαρώξεζε ππνάδεηαο ρξήζεο ή κεηαβίβαζε ή επηβάξπλζε κε άιιν ηξόπν ηνπ Λνγηζκηθνύ, δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνύ ζε πιαίζην δηαρεηξηδόκελσλ ππεξεζηώλ θαη δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνύ ζε πεξηζζόηεξεο εμνπζηνδνηεκέλεο θαη αδεηνδνηεκέλεο ζέζεηο, ηαπηόρξνλνπο ρξήζηεο, ηνπνζεζίεο ή άιια θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ηζρύνπζα Πεξηγξαθή ππεξεζηώλ. Επηπιένλ, δελ επηηξέπεηαη λα πξνζπειάζεηε ην Λνγηζκηθό γηα λα παξαθνινπζήζεηε ηε δηαζεζηκόηεηα, ηελ απόδνζε ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ή αληαγσληζηηθνύο ζθνπνύο. Σπκθσλείηε αθόκε λα κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Λνγηζκηθό γηα: (i) λα επηρεηξήζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ή λα απνθηήζεηε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε ζην δίθηπν ή ηνλ εμνπιηζκό ηεο Dell ή ηξίηνπ κέξνπο, (ii) λα επηηξέςεηε ζε άιια άηνκα ή νληόηεηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή λα αληηγξάςνπλ ηηο Υπεξεζίεο, (iii) λα επηρεηξήζεηε λα δηεξεπλήζεηε, λα αληρλεύζεηε ή λα ειέγμεηε ηελ εππάζεηα ελόο ζπζηήκαηνο, ινγαξηαζκνύ ή δηθηύνπ ηεο Dell ή θάπνηνπ πειάηε ή πξνκεζεπηή ηεο, (iv) λα παξεκπνδίζεηε ή λα επηρεηξήζεηε λα παξεκπνδίζεηε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζε θάπνην ρξήζηε, θεληξηθό ππνινγηζηή ή δίθηπν, (v) λα επηδνζείηε ζε δόιηεο δξαζηεξηόηεηεο νπνηαζδήπνηε θύζεο, (vi) λα κεηαδώζεηε απηόθιεηα καδηθά ή εκπνξηθά κελύκαηα ή παξόκνηα κελύκαηα, (vii) λα πεξηνξίζεηε, λα αλαζηείιεηε ή λα παξεκπνδίζεηε κε άιιν ηξόπν ηε δπλαηόηεηα νπνηνπδήπνηε αηόκνπ, αλεμαξηήησο πξόζεζεο, ζθνπνύ ή γλώζεο, λα ρξεζηκνπνηεί ή λα απνιακβάλεη ηελ Υπεξεζία (εθηόο ησλ εξγαιείσλ γηα ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο), ή (viii) λα πεξηνξίζεηε, λα αλαζηείιεηε, λα παξεκπνδίζεηε ή λα πξνθαιέζεηε κε άιιν ηξόπν αλαζηάησζε ή ππνβάζκηζε ηεο απόδνζεο ζε νπνηεζδήπνηε εγθαηαζηάζεηο ηεο Dell (ή ελόο πξνκεζεπηή ππεξεζηώλ Dell) νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξνρή ηεο Υπεξεζίαο. 9. ΔΝΗΜΔΡΔΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΌ DELL EQUALLOGIC Η ππεξεζία Dell ProSupport γηα επηιεγκέλα Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα Dell EqualLogic, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Dell EqualLogic PS Series, πεξηιακβάλεη ελεκεξψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπληήξεζεο θαη ηελ παξνπζίαζε λέσλ ιεηηνπξγηψλ γηα ην πιηθνινγηζκηθφ θαη ην βαζηθφ ινγηζκηθφ, φπσο ηα SAN HQ, Auto Snapshot Manager θαη Host Integration Toolkit (γηα ηελ πεξίνδν παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην). ειίδα 8 απφ 14

9 Δπηδηνξζψζεηο ινγηζκηθνχ θαη ζθαικάησλ. Η Dell πεξηνδηθά θαζηζηά δηαζέζηκεο επηδηνξζψζεηο ινγηζκηθνχ θαη ζθαικάησλ γηα ην ζρεηηθφ Δηαηξηθφ ινγηζκηθφ απνζήθεπζεο EqualLogic πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζπκβαηφηεηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή/θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηπρφλ δηνξζψζεηο ζθαικάησλ, πξνζσξηλέο ιχζεηο ή/θαη επηδηνξζψζεηο ινγηζκηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ Τπνζηεξηδφκελνπ πξντφληνο. Νέεο εθδφζεηο. Οη λέεο εθδφζεηο ηνπ ζρεηηθνχ Δηαηξηθνχ ινγηζκηθνχ απνζήθεπζεο EqualLogic δηαηίζεληαη γεληθά απφ ηελ Dell ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε γηα ηνπο αδεηνχρνπο ηνπ Δηαηξηθνχ ινγηζκηθνχ απνζήθεπζεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε έλα Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ πεξηνξηζκέλε εγγχεζε ηεο Dell ή απφ εηήζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ ή ζπληήξεζεο. Οη λέεο εθδφζεηο πεξηέρνπλ γεληθά επηδηνξζψζεηο ινγηζκηθνχ θαη ζθαικάησλ, ηξνπνπνηήζεηο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ κηα επέθηαζε ππαξρφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ εληειψο λέα ραξαθηεξηζηηθά, ιεηηνπξγίεο ή δπλαηφηεηεο. Σηκέο αλαλέσζεο ππνζηήξημεο Dell EqualLogic: 10. ΔΝΗΜΔΡΔΙ ΒΑΙΚΟΌ ΛΟΓΙΜΙΚΟΌ DELL EMC Η ππεξεζία Dell ProSupport πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελεκεξψζεηο ινγηζκηθνχ γηα βαζηθφ ινγηζκηθφ Dell EMC, φπσο Navisphere Manager, Navisphere Manager Express (κφλν ε ζεηξά AX), Access Logix (κφλν ε ζεηξά CX), PowerPath θαη SnapView Express (κφλν ε ζεηξά AX) (γηα ηελ πεξίνδν παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην): Δπηδηνξζψζεηο ινγηζκηθνχ θαη ζθαικάησλ. Η Dell πεξηνδηθά θαζηζηά δηαζέζηκεο επηδηνξζψζεηο ινγηζκηθνχ θαη ειάζζνλεο επηδηνξζψζεηο ζθαικάησλ, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ειάζζνλεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ EMC ζην ζρεηηθφ Δηαηξηθφ ινγηζκηθφ απνζήθεπζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή/θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δπίζεο θαζηζηά δηαζέζηκεο ηπρφλ δηνξζψζεηο ζθαικάησλ, πξνζσξηλέο ιχζεηο ή/θαη επηδηνξζψζεηο ινγηζκηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ζρεηηθνχ Δηαηξηθνχ ινγηζκηθνχ απνζήθεπζεο κε ηελ ηεθκεξίσζε. Νέεο εθδφζεηο. Όιεο νη λέεο εθδφζεηο ηνπ ζρεηηθνχ Δηαηξηθνχ ινγηζκηθνχ απνζήθεπζεο δηαηίζεληαη γεληθά απφ ηελ EMC ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε γηα ηνπο αδεηνχρνπο ηνπ Δηαηξηθνχ ινγηζκηθνχ απνζήθεπζεο πνπ θαιχπηεηαη απφ κηα εγγχεζε EMC ή ππφθεηηαη ζε εηήζηα ζχκβαζε ζπληήξεζεο κεηαμχ ηεο EMC θαη ηνπ αδεηνχρνπ. Απηέο νη εθδφζεηο πεξηέρνπλ επηδηνξζψζεηο ινγηζκηθνχ θαη ζθαικάησλ, ηξνπνπνηήζεηο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ κηα επέθηαζε ππαξρφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ εληειψο λέα ραξαθηεξηζηηθά, ιεηηνπξγίεο ή δπλαηφηεηεο. Δλδέρεηαη λα απαηηεζεί πξφζζεηε αγνξά. Οη Δλεκεξψζεηο βαζηθνχ ινγηζκηθνχ Dell EMC ελδέρεηαη λα πξνυπνζέηνπλ ηελ αγνξά μερσξηζηήο Τπεξεζίαο επηηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηεο Dell ή Τπεξεζίαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Dell, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ηζρχο απηήο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηα Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα. Αλαλέσζε. Ο Πειάηεο ελδέρεηαη λα δηθαηνχηαη αλαλέσζε πξφζζεησλ πεξηφδσλ ή/θαη αγνξά επηπιένλ Δλεκεξψζεσλ βαζηθνχ ινγηζκηθνχ Dell EMC αλάινγα κε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο πνπ ηζρχνπλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή θαη ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Dell ηε δεδνκέλε ζηηγκή, ππνβάιινληαο κηα εληνιή αγνξάο ζηελ Dell. Η Dell κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ηηκέο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ππνζηήξημεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Σηκέο αλαλέσζεο ππνζηήξημεο Dell EMC: 11. ΣΟ DELL PROSUPPORT ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: A. Γξαζηεξηφηεηεο, φπσο εγθαηάζηαζε, θαηάξγεζε εγθαηάζηαζεο, αιιαγή ζέζεο, πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, βνήζεηα εθπαίδεπζεο, απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ή ηπρφλ δξαζηεξηφηεηεο ή ππεξεζίεο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ. B. Βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ, αλαιψζηκα, αληηθαηάζηαζε κέζσλ, ιεηηνπξγηθά αλαιψζηκα, πεξηθεξεηαθά ή εμαξηήκαηα φπσο κπαηαξίεο, πιαίζηα θαη θάιπςε ή ππνζηήξημε απηψλ. C. Άκεζε ππνζηήξημε πξντφλησλ ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ ή ζπλεξγαηηθή ππνζηήξημε εθδφζεσλ πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη πξνο ην παξφλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ πξνκεζεπηή ή ην ζπλεξγάηε. D. Τπνζηήξημε γηα εμνπιηζκφ πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε απφ θπζηθή θαηαζηξνθή (φπσο, ελδεηθηηθά, θεξαπλφ, πιεκκχξα, αλεκνζηξφβηιν, ζεηζκνχο θαη ηπθψλεο), εζθαικέλε ρξήζε, αηχρεκα, θαθή ρξήζε ηνπ Τπνζηεξηδφκελνπ πξντφληνο ή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ (φπσο, ελδεηθηηθά, ρξήζε ιαλζαζκέλεο ηάζεο γξακκήο, ρξήζε ιαλζαζκέλσλ αζθαιεηψλ, ρξήζε ειίδα 9 απφ 14

10 αζχκβαησλ ζπζθεπψλ ή βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, αθαηάιιεινο ή αλεπαξθήο εμαεξηζκφο, ή απνηπρία ζπκκφξθσζεο κε ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο), ηξνπνπνίεζε, αθαηάιιειν θπζηθφ ή ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, αθαηάιιειε ζπληήξεζε εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε (ή εθπξνζψπνπ ηνπ Πειάηε), κεηαθίλεζε ηνπ Τπνζηεξηδφκελνπ πξντφληνο, αθαίξεζε ή αιινίσζε ησλ εηηθεηψλ αλαγλψξηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ή εμαξηεκάησλ, ή αζηνρία πξνθαινχκελε απφ πξντφλ γηα ην νπνίν ε Dell δελ θέξεη επζχλε. E. Τπεξεζίεο αθαίξεζεο ινγηζκηθνχ spyware/ηψλ ή δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο δεδνκέλσλ. F. Απνκαθξπζκέλε αζχξκαηε εγθαηάζηαζε, εγθαηάζηαζε δηθηχσζεο ή απνκαθξπζκέλε εγθαηάζηαζε, ξχζκηζε, βειηηζηνπνίεζε θαη δηακφξθσζε εθαξκνγψλ εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ. G. χληαμε δεζκψλ ελεξγεηψλ, πξνγξακκαηηζκφ, ζρεδίαζε βάζεσλ δεδνκέλσλ/πινπνίεζε, αλάπηπμε Web ή αλαζπληεζεηκέλνπο ππξήλεο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. H. Πεξηνξηζκνί θάιπςεο πιηθνχ: Οη κπαηαξίεο θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαιχπηνληαη είηε απφ πεξηνξηζκέλε εγγχεζε πιηθνχ 1 έηνπο ή γηα ηε δηάξθεηα ηεο πεξηνξηζκέλεο εγγχεζεο πιηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο Dell ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε κπαηαξία, φπνην είλαη κηθξφηεξν. Η εγγχεζε γηα ηελ θεθαιή εθηχπσζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη σο πξσηφηππνο εμνπιηζκφο ζην θνξεηφ εθηππσηή Dell αθνξά κφλν ηα εμαξηήκαηα θαη ηζρχεη γηα πεξίνδν 1 έηνπο κεηά ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηνπ εθηππσηή ή γηα εθηππψζεηο, φπνην ιήμεη πξψην. Η κπαηαξία Series 5, 6 ή 7 κπνξεί λα παξέρεη έσο 72 ψξεο εθεδξηθή ηξνθνδνζία ηεο κλήκεο cache ηνπ ειεγθηή, φηαλ είλαη θαηλνχξγηα. Με ηελ πεξηνξηζκέλε εγγχεζε πιηθνχ 1 έηνπο, ε Dell εγγπάηαη φηη ε κπαηαξία ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο εθεδξηθή ηξνθνδνζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο πεξηνξηζκέλεο εγγχεζεο πιηθνχ 1 έηνπο. Οη ιάκπεο ησλ πξνβνιέσλ ζπλνδεχνληαη απφ πεξηνξηζκέλε εγγχεζε πιηθνχ 90 εκεξψλ. Η κλήκε ζπλνδεχεηαη απφ πεξηνξηζκέλε εγγχεζε πιηθνχ 3 εηψλ. Η πεξηνξηζκέλε εγγχεζε πιηθνχ γηα εμσηεξηθέο νζφλεο πνπ αγνξάδνληαη αλεμάξηεηα απφ έλα ζχζηεκα δηαξθεί γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ζην δειηίν παξάδνζεο. Οη νζφλεο πνπ αγνξάδνληαη καδί κε έλα ζχζηεκα θαιχπηνληαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε εγγχεζε πιηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα PDA, ηα αθνπζηηθά θαη ηα θνπκπηά ηειερεηξηζκνχ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζην θαιψδην ησλ αθνπζηηθψλ ζπλνδεχνληαη απφ πεξηνξηζκέλε εγγχεζε πιηθνχ 1 έηνπο. Άιινπ είδνπο επηπξφζζεην πιηθφ ζπλνδεχεηαη είηε απφ πεξηνξηζκέλε εγγχεζε πιηθνχ 1 έηνπο γηα ηα θαηλνχξγηα εμαξηήκαηα θαη πεξηνξηζκέλε εγγχεζε πιηθνχ 90 εκεξψλ γηα ηα αλαθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα ή, ηφζν γηα ηα λέα φζν θαη γηα ηα αλαθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα, γηα ην ππφινηπν ηεο εγγχεζεο ηνπ ππνινγηζηή Dell ζηνλ νπνίν έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηέηνηα εμαξηήκαηα, φπνην είλαη κεγαιχηεξν. Όιεο νη εθδφζεηο ησλ ζπζθεπψλ iodrive NAND Flash ζπλνδεχνληαη απφ πεξηνξηζκέλε εγγχεζε πιηθνχ 3 εηψλ θαη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αγνξά επέθηαζεο ηεο θάιπςεο εγγχεζεο. Οη ζπζθεπέο iodrive NAND Flash ρξεζηκνπνηνχλ κηα ηερλνινγία ππξηηίνπ κε πεξηνξηζκφ φζνλ αθνξά ην κέγηζην αξηζκφ θπζηθψλ byte πνπ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε ζπζθεπή (ε "Ολνκαζηηθή δσή"). Η πεξηνξηζκέλε εγγχεζε πιηθνχ 3 εηψλ γηα φιεο ηηο εθδφζεηο ηεο ζπζθεπήο iodrive NAND Flash θαιχπηεη βιάβεο ιφγσ ειαηησκάησλ εξγαζίαο ή/θαη πιηθψλ, αιιά δελ θαιχπηεη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο κέγηζηεο νλνκαζηηθήο δσήο ηεο ζπζθεπήο. Δλδέρεηαη λα ηζρχνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ θάιπςε πξφζζεηνπ πιηθνχ θαη ελδέρεηαη λα δηαηίζεληαη ππεξεζίεο γηα άξζε απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ πιηθνχ κε πξφζζεηε ρξέσζε. Αλαηξέμηε ζηε δηεχζπλζε γηα ηηο πην ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο εγγχεζεο ή επηθνηλσλήζηε κε έλαλ αλαιπηή ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο Dell γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Δλδέρεηαη λα κελ ηζρχνπλ πεξηνξηζκνί πιηθνχ γηα ηνπο πειάηεο ηνπ ProSupport, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ελδεηθηηθά ηεο πεξηνξηζκέλεο εγγχεζεο 1 έηνπο ησλ ζθιεξψλ δίζθσλ SATA. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα ζηνηρεία είλαη δπλαηφ λα επηζθεπάδνληαη ή λα αληηθαζίζηαληαη απφ ηελ Dell θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ ProSupport ηνπ Πειάηε. Έλα Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ ή έλα ζηνηρείν ελφο Τπνζηεξηδφκελνπ πξντφληνο πνπ δηαζέηεη πεξηνξηζκέλε ηζφβηα εγγχεζε ζα ζπληεξείηαη απφ ηελ Dell ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ Dell ProSupport. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ Dell ProSupport, ηα επφκελα πκβάληα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη αθνξνχλ έλα Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ ή έλα ζηνηρείν κε πεξηνξηζκέλε ηζφβηα εγγχεζε ζα δηεθπεξαηψλνληαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηεο Βαζηθήο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο πιηθνχ Dell, πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηε δηεχζπλζε ειίδα 10 απφ 14

11 12. ΔΤΘΌΝΔ ΣΟΤ ΠΔΛΆΣΗ A. Δμνπζηνδφηεζε γηα παξνρή πξφζβαζεο. Ο Πειάηεο δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη έρεη ιάβεη άδεηα ηφζν γηα ηνλ ίδην, φζν θαη γηα ηελ Dell πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ, ηα δεδνκέλα ηνπ θαη φια ηα ζηνηρεία πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη, κε ζθνπφ ηελ παξνρή απηψλ ησλ Τπεξεζηψλ. Δάλ ν Πειάηεο δελ δηαζέηεη ήδε ηελ άδεηα απηή, είλαη επζχλε ηνπ Πειάηε λα ηε ιάβεη, κε δηθά ηνπ έμνδα, πξηλ ν Πειάηεο δεηήζεη απφ ηελ Dell ηελ παξνρή απηψλ ησλ Τπεξεζηψλ. B. πλεξγαζία κε αλαιπηή κέζσ ηειεθψλνπ θαη ηερληθφ επηηφπνπ ππνζηήξημεο. Ο πειάηεο ζπκθσλεί λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ηνλ αλαιπηή κέζσ ηειεθψλνπ θαη απφ ηνπο ηερληθνχο επηηφπνπ εμππεξέηεζεο ηεο Dell. Η εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα θαη ζθάικαηα ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κέζσ ηειεθψλνπ σο απνηέιεζκα ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Πειαηψλ καο θαη ηνπ αλαιπηή ή ηερληθνχ ππνζηήξημεο. C. Τπνζηεξηδφκελεο εθδφζεηο. Ο Πειάηεο πξέπεη λα δηαηεξεί ην ινγηζκηθφ θαη ηα Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα ζηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο εθδφζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Dell ή ζηηο δηακνξθψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην PowerLink γηα ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο Dell EMC ή φπσο θαζνξίδεηαη ζηε δηεχζπλζε γηα ηα Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα. Ο πειάηεο πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίδεη ηελ εγθαηάζηαζε επαλνξζσηηθψλ αληαιιαθηηθψλ, επηδηνξζψζεσλ, ελεκεξψζεσλ ινγηζκηθνχ ή κεηαγελέζηεξσλ εθδφζεσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Dell πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε ηζρχο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηα Τπνζηεξηδφκελα ζπζηήκαηα. D. Δγγπήζεηο ηξίησλ. Απηέο νη ππεξεζίεο ελδέρεηαη λα απαηηήζνπλ ηελ πξφζβαζε ηεο Dell ζε πιηθφ ή ινγηζκηθφ πνπ δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ Dell. Οη εγγπήζεηο νξηζκέλσλ θαηαζθεπαζηψλ ελδέρεηαη λα θαηαζηνχλ άθπξεο εάλ ε Dell ή νπνηνζδήπνηε άιινο εθηφο ηνπ θαηαζθεπαζηή επεμεξγαζηεί ην πιηθφ ή ην ινγηζκηθφ. Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Πειάηε λα εμαζθαιίδεη φηη ε εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Dell δελ ζα επεξεάζεη ηέηνηνπ είδνπο εγγπήζεηο ή, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη ηέηνην, φηη ν Πειάηεο ζα απνδερηεί ηηο ζπλέπεηεο. Η DELL ΓΔΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΙ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΔΓΓΤΗΔΙ ΣΡΙΣΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΔΓΗΠΟΣΔ ΤΝΔΠΔΙΔ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΙ ΝΑ ΔΠΙΦΔΡΟΤΝ ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΗ DELL Δ ΑΤΣΔ ΣΙ ΔΓΓΤΗΔΙ. E. Δπηηφπνπ ππνρξεψζεηο. Όηαλ νη Τπεξεζίεο απαηηνχλ επηηφπνπ ππνζηήξημε, ν Πειάηεο πξέπεη λα παξέρεη ειεχζεξε, αζθαιή θαη επαξθή πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη ζηα Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα. Η επαξθήο πξφζβαζε πεξηιακβάλεη άθζνλν ρψξν εξγαζίαο, ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ηνπηθή ηειεθσληθή γξακκή. Πξέπεη λα παξέρεηαη επίζεο νζφλε, πνληίθη (ή ζπζθεπή θαηάδεημεο) θαη πιεθηξνιφγην (ΥΩΡΙ θφζηνο γηα ηελ Dell), εάλ ην ζχζηεκα δελ δηαζέηεη ήδε απηά ηα ζηνηρεία. 13. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΗ ΓΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Γεκηνπξγία ελφο αληηγξάθνπ αζθαιείαο φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη πξνγξακκάησλ ζε φια ηα επεξεαδφκελα ζπζηήκαηα, πξηλ απφ ηελ παξνρή ηεο παξνχζαο Τπεξεζίαο απφ ηελ Dell. Η DELL ΓΔΝ ΦΔΡΔΙ ΚΑΜΙΑ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΤΥΟΝ ΑΠΩΛΔΙΑ Ή ΑΝΑΚΣΗΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ή απψιεηα ρξήζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζπζηεκάησλ πνπ νθείιεηαη ζε απηή ηελ Τπεξεζία ή ζε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο ή ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή παξάιεηςε, φπσο ακέιεηα, εθ κέξνπο ηεο Dell ή ελφο ηξίηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 14. ΗΜΑΝΣΙΚΈ ΠΡΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΔ A. Δθρψξεζε. Η Dell κπνξεί λα εθρσξήζεη ηελ παξνχζα Τπεξεζία ή/θαη Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ζε πηζηνπνηεκέλνπο ηξίηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. B. Αληηθαηάζηαζε φιεο ηεο κνλάδαο. Δάλ ν αλαιπηήο δηαπηζηψζεη φηη ην ζηνηρείν ηνπ ειαηησκαηηθνχ Τπνζηεξηδφκελνπ πξντφληνο απνζπλδέεηαη θαη επαλαζπλδέεηαη εχθνια (φπσο έλα πιεθηξνιφγην ή κηα νζφλε) ή εάλ ν αλαιπηήο δηαπηζηψζεη φηη ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί εμνινθιήξνπ σο κνλάδα, ε Dell δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζηείιεη ζηνλ Πειάηε κηα λέα κνλάδα αληηθαηάζηαζεο. Δάλ ν ηερληθφο ηεο Dell παξαδψζεη κηα κνλάδα αληηθαηάζηαζεο ζηνλ Πειάηε, ν Πειάηεο πξέπεη λα παξαρσξήζεη ην ειαηησκαηηθφ ζχζηεκα ή ζηνηρείν απηνχ ζηνλ ηερληθφ ηεο Dell, εθηφο εάλ ν Πειάηεο έρεη αγνξάζεη ηελ πξναηξεηηθή ππεξεζία Δηαηήξεζε θπξηόηεηαο ζθιεξνύ δίζθνπ γηα ην ζχζηεκα πνπ επεξεάδεηαη, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Πειάηεο κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηνπο αληίζηνηρνπο ζθιεξνχο δίζθνπο. Δάλ ν Πειάηεο δελ παξαρσξήζεη ηελ ειαηησκαηηθή κνλάδα ζηνλ ηερληθφ ηεο Dell φπσο απαηηείηαη παξαπάλσ ή εάλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κνλάδα αληηθαηάζηαζεο δελ παξαδφζεθε πξνζσπηθά απφ έλαλ ηερληθφ ηεο Dell) ε ειαηησκαηηθή κνλάδα δελ επηζηξαθεί εληφο δέθα (10) εκεξψλ, ν Πειάηεο ζπκθσλεί λα πιεξψζεη ηελ Dell γηα ηε κνλάδα αληηθαηάζηαζεο κε ηελ παξαιαβή ηνπ ηηκνινγίνπ. Δάλ ν πειάηεο δελ εμνθιήζεη απηφ ην ηηκνιφγην εληφο δέθα ειίδα 11 απφ 14

12 (10) εκεξψλ κεηά ηελ παξαιαβή, ε Dell, εθηφο ησλ άιισλ λνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη έλδηθσλ κέζσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, κπνξεί λα ηεξκαηίζεη απηή ηελ Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ θαηφπηλ εηδνπνίεζεο. C. Αθχξσζε. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πνιηηηθή επηζηξνθήο γηα ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ Πειάηε, ν Πειάηεο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα Τπεξεζία παξέρνληαο ζηελ Dell έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηεο αθχξσζεο θαη επηζηξέθνληαο ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ ζηελ Dell. Δάλ ν Πειάηεο αθπξψζεη ηελ παξνχζα Τπεξεζία εληφο ηεο πξναλαθεξζείζαο πεξηφδνπ, ε Dell ζα απνζηείιεη ζηνλ Πειάηε πιήξε επηζηξνθή ρξεκάησλ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ θφζηνπο γηα αμηψζεηο ππνζηήξημεο, εάλ ππάξρνπλ, πνπ ζα έρνπλ εγεξζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο ππεξεζίαο. Ωζηφζν, εάλ εθπλεχζεη ε πεξίνδνο επηζηξνθήο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ Τπνζηεξηδφκελνπ πξντφληνο απφ ηνλ Πειάηε, ν Πειάηεο δελ ζα κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ ελ ιφγσ Τπεξεζία, εθηφο εάλ θάηη ηέηνην πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θαηά ηφπνπο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο ππεξηζρχνπλ νπνηαζδήπνηε ηδησηηθήο ζπκθσλίαο. Η Dell κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ παξνχζα Τπεξεζία ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή εληφο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο Τπεξεζίαο, γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: ν Πειάηεο δελ θαηαβάιιεη νιφθιεξν ην ηίκεκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ, ν Πειάηεο αξλείηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ αλαιπηή ππνζηήξημεο ή ηνλ ηερληθφ πνπ έρεη επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε, ή ν Πειάηεο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζίαο. Δάλ ε Dell αθπξψζεη ηελ παξνχζα Τπεξεζία, ε Dell ζα απνζηείιεη ζηνλ Πειάηε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηεο αθχξσζεο ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην ηνπ Πειάηε. ηε γλσζηνπνίεζε απηή ζα αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, ν ιφγνο θαη ε εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο αθχξσζεο, ε νπνία δελ ζα απέρεη ιηγφηεξν απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο αθχξσζεο απφ ηελ Dell ζηνλ Πειάηε, εθηφο εάλ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πξνβιέπνληαη άιιεο δηαηάμεηο πεξί αθχξσζεο, νη νπνίεο ππεξηζρχνπλ νπνηαζδήπνηε ηδησηηθήο ζπκθσλίαο. ΔΑΝ Η DELL ΑΚΤΡΩΔΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ, Ο ΠΔΛΑΣΗ ΓΔΝ ΓΙΚΑΙΟΤΣΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΠΟΩΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΚΑΣΑΒΛΗΘΔΙ Ή ΟΦΔΙΛΟΝΣΑΙ ΣΗΝ DELL. D. Αιιαγή δηεχζπλζεο. Η Τπεξεζία απηή παξέρεηαη ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην ηνπ Πειάηε. Η Τπεξεζία απηή δελ δηαηίζεηαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηεχζπλζε. Η ππνρξέσζε ηεο Dell λα παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο ζε Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα πνπ έρνπλ αιιάμεη δηεχζπλζε ππφθεηηαη ζηελ εθάζηνηε ηνπηθή δηαζεζηκφηεηα θαη κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη επηπξφζζεηεο ρξεψζεηο, θαζψο θαη λα απαηηεζεί επηζεψξεζε θαη επαλαπηζηνπνίεζε ησλ Τπνζηεξηδφκελσλ πξντφλησλ πνπ άιιαμαλ δηεχζπλζε κε αληίζηνηρε ρξέσζε ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πιηθψλ θαη εξγαζίαο ηεο Dell. Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Dell επαξθή θαη αζθαιή πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε γηα ηελ Dell, πξνθεηκέλνπ ε Dell λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. E. Απφζεκα εμαξηεκάησλ. Η Dell δηαηεξεί πξνο ην παξφλ απφζεκα εμαξηεκάησλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Δλδερνκέλσο λα κελ ππάξρεη απφζεκα νξηζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην ρψξν ηνπ πειάηε. Δάλ έλα εμάξηεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο ProSupport δελ είλαη δηαζέζηκν ζε κηα εγθαηάζηαζε ηεο Dell θνληά ζηελ ηνπνζεζία ηνπ πειάηε θαη πξέπεη λα κεηαθεξζεί απφ άιιε εγθαηάζηαζε, ζα απνζηαιεί κε παξάδνζε ηελ επφκελε εκέξα. Οη ρψξνη απνζήθεπζεο εμαξηεκάησλ γηα απφθξηζε εληφο δχν (2) θαη ηεζζάξσλ (4) σξψλ δηαηεξνχλ απφζεκα ζηνηρείσλ "θξίζηκεο ζεκαζίαο" ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Dell. Ωο ζηνηρείν "θξίζηκεο ζεκαζίαο" νξίδεηαη εθείλν πνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηε δηεμαγσγή ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα εμαξηήκαηα πνπ νξίδνληαη σο κε θξίζηκεο ζεκαζίαο πεξηιακβάλνπλ, ελδεηθηηθά: ινγηζκηθφ, κνλάδεο δηζθέηαο, κνλάδεο κέζσλ, modem, ερεία, θάξηεο ήρνπ, κνλάδεο zip, νζφλεο, πιεθηξνιφγηα θαη πνληίθηα. Πξνθεηκέλνπ ν Πειάηεο λα ιάβεη εμαξηήκαηα εληφο δχν (2) ή ηεζζάξσλ (4) σξψλ, πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηνρήο θάιπςεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Dell. Δπηθνηλσλήζηε κε έλαλ αλαιπηή ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο Dell γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο πεξηνρέο θάιπςεο. F. Πεξηνξηζκνί ππνζηήξημεο. Η Dell δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ απνηπρία ή θαζπζηέξεζε ζηελ απφδνζε, ε νπνία νθείιεηαη ζε νπνηαδήπνηε αηηία πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηεο. Η Τπεξεζία θαιχπηεη κφλν ηα πκβάληα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθε ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ. G. Κπξηφηεηα ησλ αθαηξνχκελσλ εμαξηεκάησλ. Όια ηα εμαξηήκαηα Dell πνπ αθαηξνχληαη απφ ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ θαη επηζηξέθνληαη ζηελ Dell πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο Dell. Ο Πειάηεο πξέπεη λα πιεξψζεη ηελ Dell ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ιηαληθήο γηα ηπρφλ εμαξηήκαηα πνπ ζα αθαηξεζνχλ απφ ην χζηεκα θαη ζα παξαθξαηεζνχλ απφ ηνλ Πειάηε (κε εμαίξεζε κνλάδεο ζθιεξνχ δίζθνπ απφ ζπζηήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ππεξεζία "Γηαηήξεζε θπξηφηεηαο ζθιεξνχ δίζθνπ"), εάλ ν Πειάηεο έρεη παξαιάβεη εμαξηήκαηα αληηθαηάζηαζεο απφ ηελ Dell. Η Dell ρξεζηκνπνηεί θαηλνχξγηα θαη αλαθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα, απφ δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο, θαηά ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο. ειίδα 12 απφ 14

13 H. Πξναηξεηηθέο ππεξεζίεο / Τπεξεζίεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Πξναηξεηηθέο ππεξεζίεο (φπσο ε ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ε εγθαηάζηαζε, νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, νη δηαρεηξηδφκελεο θαη επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ή εθπαίδεπζεο) ελδέρεηαη λα είλαη δηαζέζηκεο γηα αγνξά απφ ηελ Dell. Οη ππεξεζίεο απηέο ζα δηαθέξνπλ αλά ηνπνζεζία Πειάηε. Οη Πξναηξεηηθέο ππεξεζίεο κπνξεί λα απαηηνχλ μερσξηζηή ζπκθσλία. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηα ζπκθσλία, νη πξναηξεηηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ θαη ηελ Κχξηα ζπκθσλία παξνρήο ππεξεζηψλ πειάηε ηεο Dell, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηε δηεχζπλζε I. Πεξίνδνο ηζρχνο θαη αλαλέσζε. Ο Πειάηεο ζα ιακβάλεη Τπεξεζίεο γηα ηελ πεξίνδν ηζρχνο πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην ηνπ Πειάηε. Πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ππεξεζίαο, ν Πειάηεο κπνξεί λα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο, αλάινγα κε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο πνπ ζα ηζρχνπλ εθείλε ηε ζηηγκή θαη ζχκθσλα κε ηηο ηφηε ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο ηεο Dell. Δπηπιένλ, ε Dell κπνξεί, θαη' επηινγή ηεο, λα πξνηείλεη ηελ αλαλέσζε απηήο ηεο Τπεξεζίαο, απνζηέιινληαο ζηνλ Πειάηε έλα ηηκνιφγην αλαλέσζεο ησλ Τπεξεζηψλ. Ο Πειάηεο κπνξεί, θαη' επηινγή ηνπ (θαη φπνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία), λα ζπκθσλήζεη κε απηή ηελ αλαλέσζε ησλ Τπεξεζηψλ θαη λα εμνθιήζεη ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην εληφο ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο. Η πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ αλαλέσζεο ππνδειψλεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πειάηε γηα ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο παξνχζαο Τπεξεζίαο. Με ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζαο Τπεξεζίαο, ν Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ζα εθαξκφδνληαη νη ηφηε ηζρχνληεο φξνη γηα ηελ πεξίνδν αλαλέσζεο. Δάλ ν Πειάηεο επηιέμεη λα κελ εμνθιήζεη έλα ηηκνιφγην αλαλέσζεο, ε δηάζεζε ησλ Τπεξεζηψλ ζα δηαθνπεί ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην αξρηθφ ή ην ηειεπηαίν εμνθιεκέλν ηηκνιφγην ηνπ Πειάηε. J. Μεηαβίβαζε Τπεξεζίαο. ην πιαίζην ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζίαο, ν Πειάηεο κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ηελ παξνχζα Τπεξεζία ζε ηξίην, ν νπνίνο ζα αγνξάζεη νιφθιεξν ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ απφ ηνλ Πειάηε πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ππεξεζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Πειάηεο είλαη ν αξρηθφο αγνξαζηήο ηνπ Τπνζηεξηδφκελνπ πξντφληνο θαη ηεο παξνχζαο Τπεξεζίαο ή φηη ν Πειάηεο αγφξαζε ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ θαη ηελ παξνχζα Τπεξεζία απφ ηνλ αξρηθφ ηδηνθηήηε (ή πξνεγνχκελν εθδνρέα) θαη έρεη ζπκκνξθσζεί κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο κεηαβίβαζεο. Δλδέρεηαη λα ηζρχεη θάπνηα ρξέσζε ιφγσ κεηαβίβαζεο. Παξά ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο, νη ζπκθσλίεο ππεξεζηψλ θαη νη άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ γηα πξντφληα Dell EqualLogic δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηαβηβαζηνχλ. Οη πειάηεο πνπ επηζπκνχλ λα κεηαβηβάζνπλ ηελ θπξηφηεηα πξντφλησλ Dell EqualLogic πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ θάζε πηζαλφ εθδνρέα λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ Dell ζηε δηεχζπλζε γηα λα ζπδεηήζεη ηελ ελδερφκελε κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο, ηεο εγγχεζεο ή/θαη ηεο ππεξεζίαο γηα ηα Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα. Δλδέρεηαη λα ηζρχνπλ πξφζζεηνη φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη ρξεψζεηο γηα ηέηνηνπ είδνπο κεηαβίβαζε, ελψ είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Dell λα κελ επηηξέςεη ηε κεηαβίβαζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή θαη γηα θαλέλα ιφγν. εκεηψζηε φηη εάλ ν Πειάηεο ή ν εθδνρέαο ηνπ Πειάηε κεηαθέξεη ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ ζε γεσγξαθηθή ζέζε ζηελ νπνία ε παξνχζα Τπεξεζία δελ είλαη δηαζέζηκε θαζφινπ ή δελ είλαη δηαζέζηκε ζηελ ίδηα ηηκή ηελ νπνία θαηέβαιε ν Πειάηεο γηα ηελ Τπεξεζία, ν Πειάηεο ελδέρεηαη λα κελ θαιχπηεηαη ή λα επηβαξπλζεί κε πξφζζεηε ρξέσζε πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο θάιπςεο ππνζηήξημεο ζηε λέα ηνπνζεζία. Δάλ ν Πειάηεο επηιέμεη λα κελ θαηαβάιεη απηέο ηηο πξφζζεηεο ρξεψζεηο, ε Τπεξεζία ηνπ Πειάηε ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί απηφκαηα ζε θαηεγνξίεο ππνζηήξημεο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηηκή απηή ή ζε ρακειφηεξε ηηκή ζηε λέα ηνπνζεζία, ρσξίο δηθαίσκα επηζηξνθήο ρξεκάησλ. * Η δηαζεζηκφηεηα ελδέρεηαη λα πνηθίιιεη αλά ηνπνζεζία ηνπ Πειάηε επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν πσιήζεσλ ή ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο Dell γηα πξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο. ** Γηα λα έξζεη θάπνηνο ηερληθφο ηελ "Δπφκελε εξγάζηκε εκέξα", ε θιήζε εμππεξέηεζεο πξέπεη λα ιεθζεί απφ ην θέληξν εηδηθψλ ηεο Dell πξηλ απφ ηελ ηνπηθή ψξα ιήμεο απνζηνιψλ. Η ψξα ιήμεο απνζηνιψλ κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ρψξα θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 3:30 θαη 5:00 κκ ηνπηθή ψξα Πειάηε (Γεπηέξα κε Παξαζθεπή) ή/θαη νη απνζηνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ ηνπηθή ψξα ιήμεο ελδέρεηαη λα απαηηνχλ κία επηπιένλ εξγάζηκε εκέξα γηα λα έξζεη ν ηερληθφο εμππεξέηεζεο ζηελ ηνπνζεζία ηνπ Πειάηε. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν πσιήζεσλ ή ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα πξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο. Οη νλνκαζίεο PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, Dell EMC Enterprise Storage, OptiPlex, Precision, Latitude θαη Vostro είλαη εκπνξηθά ζήκαηα ηεο Dell, Inc. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάπνηα απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο καο, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν ηεο Dell ή επηζθεθζείηε ηε δηεχζπλζε Dell.com/Services ειίδα 13 απφ 14

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ςπηπεζιϊν Dell ProManage: Asset Recovery Services Μεηαπϊληζη πψπυν IT με επιηψπος οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν

Πεπιγπαθή ςπηπεζιϊν Dell ProManage: Asset Recovery Services Μεηαπϊληζη πψπυν IT με επιηψπος οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν Τπηπεζίερ Dell Πεπιγπαθή ςπηπεζιϊν Dell ProManage: Asset Recovery Services Μεηαπϊληζη πψπυν IT με επιηψπος οπιζηική διαγπαθή δεδομένυν Δπιζκψπηζη ςπηπεζίαρ Η Dell βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα παξέρεη

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ

Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ή Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ί Σ Ι Μ Η Δ Ι Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο : 9. 0 C R I T I C A L F I X 2 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε απηφ ην έληππν λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο : 9. 0 C R I T I C A L F I X 2 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε απηφ ην έληππν λα ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή εξγαζία Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 1. ΓΔΝΗΚΑ... 6 1.1. ΚΟΠΟ... 6 1.2 OΡΗΜΟΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

πκθσλία γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS

πκθσλία γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS πκθσλία γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS Γεληθνί Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε ΤΜΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ UPS Έθδνζε UTA03072009 ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΣΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Επιμέλεια: Ευαγγελία Δολαψάκη Επιβλέπων: Ιωάννης Μαρινάκης ΧΑΝΙΑ 2010 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓΔ-Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓΔ-Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓΔ-Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αζθαιήο δηακνηξαζκόο πόξσλ κε εμαζθάιηζε αλσλπκίαο πξόζβαζεο ζε

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πλεξγαηηθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Product Version: 4.0

Product Version: 4.0 Product Version: 4.0 S i E B E N I n n o v a t i v e S o lutions Κ α ξ ί λ ν π Αληύπα 28, 14121, Λ. Ζ ξ ά θ ι ε ην, Α ζήλα Ρ ε ι. : 210 2725350, Fax. : 210 2724439 w w w. s i e b e n. g r, e - m ail: i

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα