Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Θέση: ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΙΡΩΝ. Τιµολόγιο Μελέτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Θέση: ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΙΡΩΝ. Τιµολόγιο Μελέτης"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Θέση: ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΙΡΩΝ Τιµολόγιο Μελέτης Ηµεροµηνία : 20/2/2014 A.T.: 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή ζώου. Τιµή ανά τόνο (ton) ( 1 t ) Τόννοι ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 1,65 A.T.: 002 ΓΕΑ Ν Ανύψωση-Καταβιβασµός φρεατίων Ο.Κ.Ω µεγάλων διαστάσεων Κωδ. αναθεώρησης : Υ Ρ 2Κ4 100,00% Ανύψωση-Καταβιβασµός φρεατίων Ο.Κ.Ω µεγάλων διαστάσεων(εξαιρούνται,τα φρεάτια παροχών ύδρευσης,τα φρεάτια εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης, και γενικά τα φρεάτια επιφάνειας µικρότερης των 0,10µ2. Στην τιµή περιλαµβάνονται η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέµατος έδρασης του φρεατίου, ο καθαρισµός και η προετοιµασία της νέας επιφάνειας έδρασης του φρεατίου, το καλούπωµα και η έγχυση νέου σκυροδέµατος C16/20, η τοποθέτηση του καλύµµατος καθώς και τυχόν άλλες εργασίες και δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Τιµή µονάδας ανά τεµάχιο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (Αριθµητικώς): 95,00 A.T.: 003 ΝΕΤ Υ Ρ-Α Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης. Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 4 100,00% Αποκατάσταση στάθµης φρεατίου παροχής ύδρευσης που έχει υοστεί βύθιση. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

2 α. Η εκσκαφή περιµετρικά του φρεατίου για την απελευθέρωση του πλαισίου του από σκυρόδεµα, η αναδιάταξη του µεταλλικού πλαισίου στήριξης στην απαιτούµενη νέα σταθµη και η πάκτωσή του µε σκυρόδεµα. β. Η τοποθέτηση και στερέωση του φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου, µέχρι την στάθµη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδροµίου γ. Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου στην προτέρα του κατάσταση σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ ''Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων'' δ. Η φόρτωση και µεταφορά των των µπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου της επέµβασης. Τιµή ανά επισκευαζόµενο φρεάτιο παροχής (τεµ). ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 30,90 A.T.: 004 ΝΕΤ Υ Ρ-Α Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 4 100,00% Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευαµένου φρεατίου παροχής ύδρευσης, νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταµένου που έχει θραυστεί. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : α. Η αποξήλωση του κατεστραµµένου φρεατίου (µερίπτωση αντικατάστασης) και η διάνοιξη ορύγµατος στο πεζοδρόµιο για την εγκατάσταση του νέου. β. Η τοποθέτηση και πάκτωση µε σκυρόδεµα του µεταλλικού πλαισίου έδρασης του φρεατίου που χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης. γ. Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου, µέχρι την στάθµη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδροµίου δ. Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου στην προτέρα του κατάσταση σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ ''Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων'' ε. Η φόρτωση και µεταφορά των των µπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου της επέµβασης.. Τιµή ανά τοποθετούµενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεµ). ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 51,50 A.T.: 005 ΑΤΟΕ ΝΕ3.1 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση µεταλλικών στύλων οδοσήµανσης ή πληροφοριακών πινακίδων. Κωδ. αναθεώρησης : Ο Ο-Α 2Κ4 100,00% Αποξήλωση και επανατοποθέτηση µεταλλικών στύλων οδοσήµανσης ή πληροφοριακών πινακίδων. Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε απαραίτητη εργασία για την αποξήλωση µετά προσοχής του κάθε στύλου όπως και κάθε εργασία και υλικά για την έντεχνη επανατοποθέτησή του, ήτοι διάνοιξη του

3 λάκκου βάθους 0,50µ, κατακόρυφη τοποθέτηση του στύλου και έγχυση του σκυροδέµατος για την πάκτωσή του. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (Αριθµητικώς): 15,00 A.T.: 006 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ Α Προµήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4. Κωδ. αναθεώρησης : Ο Ο ,00% Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωµάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου, η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ ''Ανάπτυξη - εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων''. Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. ( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 4,35 [*] (1,05+3,3) A.T.: 007 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) ( 1 tkm ) Τοννοχιλιόµετρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 0,350 A.T.: 008

4 ΟΙΚ ν Γενικές εκσκαφές-καθαιρέσεις για τεχνικά έργα διαµορφώσεως χώρων εντός πόλεως. Κωδ. αναθεώρησης : OIK ,00% Για γενική εκσκαφή µε την φοτοεκφόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά των προιόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση, οιονδήποτε εδαφών, οποιασδήποτε συστάσεως, για τεχνικά έργα διαµορφώσεως χώρων εντός πόλεως, βαθους έως 40 εκατοστών,ανεξαρτήτως πλάτους και κλίσεως πρανών, µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή µε τα χέρια εν ξηρώ ή µεσα σε νερό σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή του αρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη: α. προσέγγισης µηχανηµάτων εκσκαφής και µεταφορικών µέσων µε οποιοδήποτε µέσο ή µε τα χέρια και υπό οπιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισηε των υδάτων, µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης. β. διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιδήποτε µεταφορικό µέσο (χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο, κλπ) και µεταφοράς των προιόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδουε σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησηςκαι της περιβαλλοντικής µελέτης. γ. αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, αποξήλωσης αργολιθοδοµών,αποξήλωσης πλακοστρώσεων, αποξήλωσης πλακών καρύστου, καθώς και των βάσεων τους από άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα οιουδήποτε πάχους, κρασπεδορείθρων και στερεών εγκιβωτισµού που βρίσκονται εντός του χώρου των γενικών εκσκαφών. δ. απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς και η δαπάνη εκθάµνωσης, κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιµέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση. ε. αντιµετώπισης κάθε είδους δυσχερειών που προκύπτουν από την κυκλοφορία, άσχετα άν η υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκσφών κλπ. στ. κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης µε κατάλληλες µεθόδους κοπής. ζ. κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης των πρανών. η. επανεπίχωσης (µε προιόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης. θ. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, και την παρ της ΠΤΠ Χ1. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ (Αριθµητικώς): 20,00 A.T.: 009

5 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ Α-20 Κατασκευή επιχωµάτων. Κωδ. αναθεώρησης : Ο Ο ,00% Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο καθαρισµό του εδάφους έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ ''Κατασκευή επιχωµάτων'' Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος, τα οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN ) για τα γαιώδη επιχώµατα, ή στον βαθµό που προδιαγράφεται στην µελέτη για τα βραχώδη επιχώµατα. Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό συµπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor Η κατασκευή της ''στρώσης έδρασης οδοστρώµατος'', συµπυκνωµένης σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία ''σφραγιστική'' επιφάνεια. Εξαιρείται η κατασκευή της ''στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος'' (όπου υπάρχει), η οποία τιµολογείται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου. Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώµατος. Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η µελέτη. Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωµάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθµικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώµατος, η εκτέλεση τοπογραφικών µετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών µετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π) Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών Τιµή ανά κυβικό µέτρο. ( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 1,05 A.T.: 010 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ Γ- 2.2 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). Κωδ. αναθεώρησης : Ο Ο 3211.Β 100,00% Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ ''Στρώσεις οδοστρωµάτων από

6 ασύνδετα αδρανή υλικά'', ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m. ( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 1,20 [*] (1,2+0) A.T.: 011 ΥΛΙΚΟ Ν Κατασκευή παγκακίου το οποίο θα αποτελείται από στοιχεία σκυροδέµατος και ξυλείας. Κατασκευή παγκακίου το οποίο θα αποτελείται από στοιχεία σκυροδέµατος και ξυλείας.η βάση του θα κατασκευαστεί από ελαφρύ οπλισµένο εµφανές σκυρόδεµα c12/15. Σαν επιφάνεια καθιστικού θα χρησιµοποιηθεί σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας σύµφωνη µε τα ΕΝ 351. Οι γωνίες(κόχες) των ξύλων θα είναι πλαναρισµένες σε radial 5 χιλ. κατ' ελάχιστο. Τα ξύλα θα είναι πακτωµένα σε µεταλλικές βάσεις µε µπουλόνια διατοµής 14 χιλ. Η βάση του παγκακίου θα χρωµατιστεί µε τσιµεντόχρωµα επιλογής της υπηρεσίας και η ξυλεία µε βερνίκι οικολογικό. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (Αριθµητικώς): 140,00 A.T.: 012 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Χαλικοδέµατα - Γαρµπιλοδέµατα. Σκυροδέµατα µικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m³ σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε βάση το άρθρο Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³). ( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ (Αριθµητικώς): 101,00

7 A.T.: 013 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. οµικά πλέγµατα B500C (S500s) Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ ''Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων'' Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: - Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ - Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. - Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO ), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. - Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. - Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). - Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. ( 1 Kg ) Χιλιόγραµµο (Κιλό) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 1,01 A.T.: 014 ΝΕΤ ΠΡΣ Β4 Τεχνικά Έργα. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα (χωρίς την βάση από σκυρόδεµα). Κωδ. αναθεώρησης : Ο Ο ,00%

8 Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: - η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης, - η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m³ άµµου. Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιµετράται ιδιαιτέρως. ( 1 m ) Μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 9,50 A.T.: 015 ΝΕΤ ΠΡΣ Β5 Τεχνικά Έργα. Πλακόστρωση πεζοδροµίων - νησίδων - πλατειών. Κωδ. αναθεώρησης : Ο Ο ,00% Πλακόστρωση πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε τσιµεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, µε επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιµέντο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: - η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των τσιµεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και αρµολόγησης, - η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος πάχους 2,5-3,0 cm, αποτελούµενου από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 180 kg τσιµέντου ανά m³, - η αρµολόγηση µε τσιµεντοµαρµαροκονία µε λευκό τσιµέντο σε αναλογία 650 kg τσιµέντου ανά m³ µαρµαροκονίας και ο καθαρισµός των αρµών. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης πλακοστρώσεως ( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ω ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 12,50 A.T.: 016 ΑΤΗΕ Ν Περιθώρια δένδρων από κεραµικά πλακίδια. Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00%

9 Περιθώρια δένδρων από κεραµικά πλακίδια οπουδήποτε τύπου διαστάσεων 5χ20 εκ., µονόχρωµα ή έγχρωµα, µε αρµούς πλάτους έως 2 χιλ. Η δόµηση και η αρµολόγηση θα γίνει µε κατάλληλη τσιµεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωµένη εργασία, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού, υλικά,πλακίδια, µικρουλικά,κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) ( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ (Αριθµητικώς): 4,00 A.T.: 017 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες. Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες, πλευράς άνω των 30 cm, µε αρµούς πάχους το πολύ 1 cm µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ ''Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους''. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) ( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (Αριθµητικώς): 28,00 A.T.: 018 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Επιστρώσεις µε µάρµαρο. Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο. Ταινίες επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο µαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) ( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 14,60 A.T.: 019 ΝΕΤ Υ Ρ-Α Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές. Κωδ. αναθεώρησης : Υ Ρ ,00% Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

10 Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών). Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισµένες ηλεκτρο-πρεσσαριστές, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές" ( 1 Kg ) Χιλιόγραµµο (Κιλό) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 3,10 A.T.: 020 ΑΤΗΕ Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ιαστάσεων 15cm X 15cm και βάθος έως 0,50 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών ιαστάσεων 15cm X 15cm και βάθος έως 0,50 m ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (Αριθµητικώς): 35,00 A.T.: 021 ΑΤΗΕ 8063 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατοµής6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C. Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατοµής 6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C µέχρι 4 atm µεγάλης µηχανικής και χηµικής αντοχής συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεων, στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως ( 1 m ) Μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 10,71

11 A.T.: 022 ΥΛΙΚΟ N ΣΩΛΗΝΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΜΑΥRΟΣ) Φ16Χ2mm DIN 16892/ Σωλήνας ύδρευσης εύκαµπτος,δικτυωµένου πολυαιθυλενιου (µαύρος) Φ16Χ2mm τοποθετηµένος πλήρως σε οιανδήποτε εγκατάσταση,συµπεριλαµβανοµένων απάντων των ειδικών τεµαχίων (µούφες,γωνίες,καµπύλες,ταυ,συστολές κλπ)πλην των ρακόρ. (m) Μέτρο ( 1 m ) Μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 14,57 A.T.: 023 ΑΤΗΕ Ν Σύνδεση µετρητού.ε.η. Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Σύνδεση µετρητού.ε.η. δηλαδή υλικά, εργασία και καταβολή στη.ε.η. της σχετικής δαπάνης συνδέσεως, αναγόµενα σε εργασία για τη σύνδεση ενός µετρητού της.ε.η. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ (Αριθµητικώς): 600,00 A.T.: 024 ΑΤΗΕ Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεµελιώσεως τσιµεντοϊστού ήσιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεµελιώσεως τσιµεντοϊστού ή σιδηροϊστού οιωνδήποτε διαστάσεων που θα γίνει µε οιονδήποτε τρόπο χωρίς την χρησιµοποίηση εκρηκτικών και µε την υποστήριξη των πρανών, µόρφωση πυθµένα, την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνοµία Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 39,35 A.T.: 025 ΑΤΗΕ Ν9338 Γείωση από xάλκινο ηλεκτρόδιο ΕΛΕΜΚΟ Γείωση από xάλκινο ηλεκτρόδιο ΕΛΕΜΚΟ, δηλαδή κατασκευή και έµπηξη στο έδαφος µιάς γειώσεως αποτελούµενης µε όλα τα µικρουλικά που xρειάζονται κολλάρα γειώσεως κλπ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 47,00

12 A.T.: 026 ΑΤΗΕ Ν Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV ονοµ. διαµέτρου DN 20 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Κωδ. αναθεώρησης : Υ Ρ ,00% Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού. Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου. δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία. ( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 4,10 A.T.: 027 ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό - ιατοµής 5 Χ 6 mm2 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία Πενταπολικό - ιατοµής 5 Χ 6 mm2

13 ( 1 m ) Μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 7,96 A.T.: 028 ΝΕΑ Ν Βάση σιδηροϊστού οπλισµένη διαστάσεων 0.80m X 0.50m βάθους 0.49m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Βάση σιδηροϊστού οπλισµένη διαστάσεων 0.80m X 0.50m βάθους 0.49m δηλαδή κατασκευή µιας βάσεως για την στήριξη ιστών οδοφωτισµού (ύψους 4-6m) από σκυρόδεµα στεγανό C35/45 µε οπλισµό από ίνες προπυλενίου και κλωβό Φ6/10 πλέγµα Τ Χ10. Για την έδραση και στερέωση του σιδηροϊστού η βάση πρέπει να φέρει ενσωµατωµένο κλωβό αγκυρώσεως µε κέντρα 250Χ250mm ή 300Χ300mm µε τα αντίστοιχα παξιµάδια και τις ροδέλες τους. Εσωτερικά η βάση θα έχει ενσωµατωµένο φρεάτιο έλξης καλωδίου µε εσωτερικές διαστάσεις 290mm µήκος, 290mm πλάτος και 330mm το ύψος καθώς και το αντίστοιχο στεγανό κάλυµµά τους διαστάσεων 350mm X350mm κλάσης Α15 ή Β15. ύο σωλήνες εύκαµπτες τύπου σπιράλ Φ50/2 από τα αγκύρια της βάσης του ιστού έως το εσωτερικό µέρος του φρεατίου. Σωλήνα PVC εξωτερικής διαµέτρου Φ100 περίπου διαµπερή κατά µήκος. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (Αριθµητικώς): 150,00 A.T.: 029 ΝΕΑ Ν Kωνικός ιστός από χάλυβα µε πλάκα έδρασης ύψους 3,0 m κυκλικής διατοµής κωνικός προς τα άνω µε το παραδοσιακό φωτιστικό του σώµα. Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Κωνικός ιστός από χάλυβα µε πλάκα έδρασης ύψους 3,0m κυκλικής διατοµής κωνικός προς τα άνω µε το παραδοσιακό φωτιστικό του σώµα. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ιστός κωνικής διατοµής, µε διατοµή βάσης Φ89mm και διατοµή κορυφής Φ60mm. Κατασκευασµένος από χάλυβα S235 JR EN Πάχος χάλυβα d=3mm Γαλβανισµένος εν θερµώ µε εβάπτιση του ιστού σε ψευδάργυρο Πάχος της επίστρωσης του ψευδαργύρου σύµφωνα µε το πρότυπο UNI EN 40 Βαµµένος ηλεκτροστατικά σε "φούρνο" Υψος 3.00 m Ανοχή διαστάσεων σύµφωνα µε τα UNI EN40/2και UNI EN 1051 Στρογγυλή πλάκα έδρασης από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ διαστάσεων Φ320 µε τέσσερεις οπές για την είσοδο των αγκυριών Ο ιστός συνοδεύεται από τέσσερα αγκύρια Μ16 µήκους 400mm τέσσερεις ροδέλες και παξιµάδια ασφαλείας Φέρει δύο τετράγωνα πλαίσια για τη συγκράτηση και σωστή ευθυγράµµιση των αγκυριών κατά την εγχυση του µπετον Στο κέντρο του ιστού υπάρχει οπή για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας Θυρίδα επίσκεψης 186*45mm σε ύψος H=1.00m από το έδαφος Φέρει αποσπώµενο ακροκιβώτιο για ευκολότερη πρόσβαση και συντήρηση Πιστοποίηση CΕ

14 Πιστοποίηση εργοστασίου κατασκευής κατά ISO 9001 :2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ Σώµα από χυτό αλουµίνιο που περιλαµβάνει τα όργανα έναυσης Ανω κάλυµµα (καπέλο) από αλουµίνιο Βαµµένο σε τρία στάδια Πρώτο στάδιο : εποξική βαφή µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης που το καθιστά αδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και σε παραθαλλάσιο περιβάλλων εύτερο στάδιο : ειδική επικάλυψη φιλική προς το περιβάλλων σταθεροποιηµένη στην ακτινοβολία UV Τρίτο στάδιο :φινίρισµα µε µατ υφή µε ακρυλική βαφή στο διαθέσιµο χρώµα ιαχυτης (κάλλυµα) από διαφανές V2 POLYCARBONATE άθραυστο και αυτόσβεστο σταθεροποιηµένο ως προς την ακτινοβολία UVγια την αποφυγή κιτρινίσµατος του Τα όργανα έναυσης είναι προκαλωδιωµένα µε καλώδιο διατοµής 1mm2 µε θωράκιση πλέγµα από FIBREGLASS Το κάτω µέροος του φωτιστικού είναι διαµορφωµένο κατάλληλα για να µπορεί να τοποθετηθεί σε ιστό ή βραχίονα διατοµής Φ60mm Φέρει FAST CONNECTOR κατάλληλο για καλώδιο διατοµής Φ9-Φ12 mm Ειδική σχεδίαση της φωτεινής πηγής µε φακό υψηλής απόδοσης 4O σε κάθε LED κατά της φωτορύπανσης Τα LED θα πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : Απόδοση >/ 100 lm/w θερµοκρασία χρώµατος 4000Κ και χρωµατική απόδοση Ra >/ 80 σύµφωνα µε επίσηµα έγγραφα τεχνικών στοιχείων του κατασκευαστή των LED επίσης από τα παραπάνω έγγραφα που που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος θα προκύπτει και η διάρκεια ζωής των LED σε ώρες λειτουργίας καθώς και η φωτοµετρική καµπύλη του φωτιστικού που θα προέρχεται από πιστοποιηµένο φωτοµετρικό εργαστήριο Τα κυκλώµατα των LED θα πρέπει να φέρουν γέφυρες διωδίων " ΖΕΝΕR" που θα εξασφαλίζουν την λειτουργία όλων των υπολοίπων LED σε περίπτωση αστοχίας ενός από τα LED Το φωτιστικό δεν θα είναι ιδιοκατασκευή και θα είναι δηµοσιευµένο σε επίσηµο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής Η µέγιστη µετρούµενη θερµοκρασία στα σηµεία κόλλησησ των LED δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 75' ( µέτρηση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 25 ' C ) Αντοχή σε κρούση ΙΚΟ8 Κλάση µόνωσης II είκτης στεγανότητας IP66 Πιστοποίηση του φωτιστικού LED κατά ΕΝ σχετικά µε τις φωτοβιολογικές συνέπειες Πιστοποίηση του φωτιστικού κατά ΕΝΕC Πιστοποίηση εργοστασίου κατασκευής κατά ISO 9001 : 2008 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Συµµετρική ευρεία κατανοµή φωτισµού ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Το φωτιστικό περιλαµβάνει τους παρακάτω λαµπτήρες µε τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά όργανα ένδυσης και ενσωµατωµένο τροφοδοτικό 230V/500mA: - 24*1.5 W POWER LED White 4000Κ 3600lm µε διάρκεια ζωής ώρες ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (Αριθµητικώς): 1640,00 A.T.: 030 ΑΤΗΕ Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 4 atm υπογείων καλωδίων

15 διαµέτρου 100mm πλήρης Σωλήνωση πλαστική υπογείων καλωδίων. Είκοσι σωλήνων Φ100 mm Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 4 atm υπογείων καλωδίων διαµέτρου 100mm πλήρης, δηλαδή 1) διάστρωση σκυροδέµατος 300kg υποστρώµατος σωληνώσεως πάχους 100mm σε όλο το πλάτος του χάνδακα, 2) τοποθέτηση πλέγµατος από δοµικό χάλυβα (STIV) Τ 196 πλάτους αντίστοιχου του χάνδακα µέσα στη διάστρωση του υπ' αριθ. (1) Σκυροδέµατος, 3) πρόσθεση επί του δοµικού πλέγαµτος µαλακού σύρµατος διαµέτρου 2mm, 4) τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων σε µία στρώση, 5) πλήρωση των κενών µε τσιµεντοκονία 450kg, 6) κλήρωση µεταξύ των σωλήνων και των παρειών του ορύγµατος µε σκυρόδεµα 300kg, 7) τοποθέτηση επί της σωληνώσεως πλέγµατος από δοµικό χάλυβα (STIV) Τ 196 και στη συνέχεια σκυροδέτηση της πλάκας επικαλήψεως της σωληνώσεως σε πάχος 100mm σκυροδέµατος 300kg, δηλαδή υλικά και εργασία πλήν χωµατουργικών. Σωλήνωση πλαστική υπογείων καλωδίων. Είκοσι σωλήνων Φ100 mm ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 4,10 A.T.: 031 ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ 1,5 mm2 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό ιατοµής:3 Χ 1,5 mm2 ( 1 m ) Μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ (Αριθµητικώς): 1,00 A.T.: 032 ΑΤΗΕ 9350 Κυβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Κυβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ), δηλαδή προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασµένου από µεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάµες κλπ.) συγκολληµένα ή συνδεµένα µε κοχλίες και εξωτερικό µεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,45m, ύψος 1,30m, και βάθος 0,36m. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισµένο µε λαµαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χόρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,60m. Θα προορίζεται για τον µετρητή και τον δέκτη, της.ε.η. και ο άλλος πλάτους 0,85m για την ηλεκτρική διανοµή. Ο αριστερός χώρος θα κλείνει µε µονόφυλλη θύρα και ο δεξιός µε δίξυλλη. Οι θύρες α) θα κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος, β) περιµετρικά θα είναι δύο φορές κεκαµένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο, γ) θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µε τη βοήθεια µεντεσέδων

16 βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται για την.ε.η. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωµένη µε κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1mm για να µπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της.ε.η. Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσµατα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανοµής. Το επάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιµελής καθαρισµός θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωµα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (Αριθµητικώς): 385,00 A.T.: 033 ΝΑΤΗΕ Ν Βάση πίλλαρ άοπλη διαστάσεων 2.00X0,60 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Βάση πίλλαρ άοπλη διαστάσεων 2.00X0,60 m βάθους 0,40 m δηλαδή κατασκευή µιάς βάσεως από άοπλο σκυρόδεµα Σ 150 γιά την έδραση και στερέωση πίλλαρ που να φέρει στο κέντρο δύο κατακόρυφες οπές και µία πλευρική µε πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 και καµπύλη 90 µοιρών γιά την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία των εκσκαφών. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (Αριθµητικώς): 135,00 A.T.: 034 ΑΤΗΕ Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ιατοµής 25mm2 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος µέτρου γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως µε τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται µέσα στους ιστούς. ιατοµής 25mm2 ( 1 m ) Μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΥΟ (Αριθµητικώς): 2,00 A.T.: 035 ΑΤΗΕ Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε διπλό χυτοσιδηρούν κάλυµµα διαστάσεων 40Χ40 cm βάθους 70 cm Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε διπλό χυτοσιδηρούν κάλυµµα δηλαδή προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωµάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθµένας του φρεατίου θα επιστρωθεί µε σκυρόδεµα Σ 150 σε πάχος 10 cm διαστάσεων 40Χ40 cm βάθους 70 cm

17 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (Αριθµητικώς): 130,00 A.T.: 036 ΝΕΑ Ν Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός προστασίας IΡ55 µίας γραµµής Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός προστασίας IΡ55 µίας γραµµής κατάλληλος για τοποθέτηση σε µεταλλικό πίλλαρ διαστάσεων 50 Χ 35 cm από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο µε τα όργανά του (διακόπτη διαρροής, γενικό διακόπτη, γενικές ασφάλειες, µικροαυτόµατοους, διακόπτες φορτίου, αυτόµατους διακόπτες, ασφάλειες, ρελέ, χρονοδιακόπτη, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του µεταλλικού πίλλαρ µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑ (Αριθµητικώς): 410,00 A.T.: 037 ΝΕΑ Ν Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός προστασίας IΡ55 τεσσάρων γραµµών Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός προστασίας IΡ55 τεσσάρων γραµµών κατάλληλος για τοποθέτηση σε µεταλλικό πίλλαρ διαστάσεων 62 Χ 50 cm από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο µε τα όργανά του (διακόπτη διαρροής, γενικό διακόπτη, γενικές ασφάλειες, µικροαυτόµατοους, διακόπτες φορτίου, αυτόµατους διακόπτες, ασφάλειες, ρελέ, χρονοδιακόπτη, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του µεταλλικού πίλλαρ µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ ΟΝΤΑ (Αριθµητικώς): 580,00 A.T.: 038 ΑΤΗΕ Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαµέτρου 2 1/2 ins Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00%

18 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ δηλαδή προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση ενός µέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισµένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση µε τα ειδικά τεµάχια και µικροϋλικά (στηρίγµατα κλπ) που απαιτούνται βαρέως τύπου διαµέτρου 2 1/2 ins ( 1 m ) Μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (Αριθµητικώς): 15,00 A.T.: 039 ΝΕΑ Ν Σωλήνες τύπου HELIFLEX µεσαίου τύπου Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Για την προµήθεια, µεταφορά, προσκόµιση επί τόπου και οριστική τοποθέτηση µέσα σε χάνδρακα, τοµή βάση πίλλαρ, βάση ιστού ή όπου άλλου χρειαστεί, ενός µέτρου µήκους πλαστικού σωλήνα σπιράλ τύπου HELIFLEX για ηλεκτρολογική χρήση, πιέσεως λειτουργίας 6ΑΤΜ και εσωτερικής διαµέτρου 2'', µε τον οδηγό γαλβανισµένο σύρµα, διαµέτρου 4 χιλ. και όλων των απαραίτητων υλικών και εργασιών κοπής, προσαρµογής, συνδέσεως, στηρίξεως, ταπώµατος των άκρων, για να µήν µπαίνουν µέσα στο σωλήνα χώµατα και νερά κ.λ.π παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία. (1m) ( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΥΟ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 13,52 A.T.: 040 ΝΕΑ Ν9412 Αποξήλωση παλαιών ιστών και µεταφορά τους σε αποθήκη του ήµου Κωδ. αναθεώρησης : 100,00% ΗΛΜ ,00% Αποξήλωση παλαιών ιστών και µεταφορά τους σε αποθήκη του ήµου. ηλαδή διακοπή της τροφοδοτήσεως, αποξήλωση των παλαιών ιστών - φωτιστικών σωµάτων, εξασφάλιση των καλωδίων και µεταφορά των προϊόντων στις αποθήκες του ήµου. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ ΟΝΤΑ (Αριθµητικώς): 80,00 A.T.: 041 ΝΑΤΗΕ Ν Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεµελιώσεως πίλλαρ Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεµελιώσεως πίλλαρ σε έδαφος ηµιβραχώδες ~ οιωνδήποτε διαστάσεων που θα γίνει µε οιονδήποτε τρόπο χωρίς την χρησιµοποίηση εκρηκτικών και µε την υποστήριξη των πρανών, µόρφωση πυθµένα, την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνοµία. ( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 58,60

19 A.T.: 042 ΑΤΗΕ Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος ηµιβραχώδες Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγµατος µικροτέρου ή µέχρι 1,00 m και σε βάθος µέχρι 1,00 m µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή µέσα σε νερό η στάθµη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεµία ή υποβιβάζεται µε άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στίς απαιτούµενες διατοµές. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα µε τους τρόπους και τα µέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών µετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και µεταφορών γιά την οριστική αποµάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνοµία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωµάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των µεταφορικών µέσων. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συµπιεζόµενες Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος ηµιβραχώδες ( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 15,61 A.T.: 043 ΝΕΤ ΠΡΣ Ε13.2 Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα. Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ ,00% Το αντικείµενο εγκατάστασης προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα περιλαµβάνει τα εξής: 1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 2. Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και οµοιόµορφη διάστρωση εµπλουτισµένης τύρφης, περλίτη, χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος cm 3. Την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. 4. Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο σκεύασµα. 5. Την προµήθεια, τη µεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, µε οποιοδήποτε µέσο, του έτοιµου χλοοτάπητα. 6. Την λίπανση του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 7. Την αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα µέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. Τιµή ανά στρέµµα (στρ) ( 1 Στρ. ) Στρέµµα Επιφάνειας (1000 m2) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (Αριθµητικώς): 5500,00

20 A.T.: 044 ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1 Προετοιµασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ ,00% Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) ( 1 Στρ. ) Στρέµµα Επιφάνειας (1000 m2) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (Αριθµητικώς): 105,00 A.T.: 045 ΝΕΤ ΠΡΣ Γ2 Προετοιµασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους. Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ ,00% Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουµικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προµήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. Τιµή ανά κυβικό µέτρο εδάφους επεξεργασµένου µε βελτιωτικά (m³) ( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ (Αριθµητικώς): 5,00 A.T.: 046 ΝΕΤ ΠΡΣ Ε1.2 Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός. Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ ,00% Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

21 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 1,50 A.T.: 047 ΝΕΤ ΠΡΣ Ε8 Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγµα αυλακώσεως για φύτευση µπορντούρας µε εργαλεία χειρός. Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ ,00% Aνοιγµα αυλακώσεως (αυλακιάς) διαστάσεων 0,30 x 0,20 m σε γαιώδες - ηµιβραχώδες έδαφος µε εργαλεία χειρός και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και άχρηστων υλικών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) ( 1 m ) Μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 1,50 A.T.: 048 ΝΕΤ ΠΡΣ 1.7 Φυτικό υλικό. ένδρα. ένδρα κατηγορίας 7 Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ ,00% Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (Αριθµητικώς): 120,00 A.T.: 049 ΝΕΤ ΠΡΣ Ε Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου. Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ ,00% Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τ οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος

22 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και µε οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ αυτόν µε κατάλληλο µέσον. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 2,50 A.T.: 050 ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.7 Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου lt. Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ ,00% Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ (Αριθµητικώς): 4,00 A.T.: 051 ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.4 Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00-4,00 lt. Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ ,00% Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00-4,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθµητικώς): 1,10 A.T.: 052 ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.5 Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50-12,00 lt.

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΜΥΡΑ ΑΚΗ- Θέση: ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins

Τιμολόγιο Μελέτης. Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη Έργο: Πλακοστρώσες - Ανακατασκευή Επικίνδυνων Πεζοδρομίων στο Δήμο Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη Θέση: Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Τιμολόγιο Μελέτης Ημερομηνία :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15.

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης A.T.: 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2

Τιµολόγιο Μελέτης A.T.: 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του -ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους κατηγορίες εργασιών. Οι εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Ανάλυση Τιμών

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Ανάλυση Τιμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Συµπληρωµατικά Έργα Ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 56 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης. Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος νιπτήρα επίτοιχος - ιαµέτρου 1/2 ins

Τιµολόγιο Μελέτης. Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος νιπτήρα επίτοιχος - ιαµέτρου 1/2 ins /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΑΣΟΝΟΣ & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, Τ.Κ. 20300 Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ.Ε.Λ - Π ΑΡ. ΜΕΛ. 40 / 2015 Θέση:.Ε. Λ-Π Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 Το έργο αυτό αφορά την επισκευή και συντήρηση των οδών και των κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ηράκλειο : Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008 ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΒΕΛΟ ΣΤΙΜΑΓΚΑ ΝΕΜΕΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ/ Τ.Κ.63200 ΕΡΓΟ: ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΜΕΧΥΤΑ 2 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Τιμολόγιο Μελέτης ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Τιμολόγιο Μελέτης ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 21/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ.

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 21/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 21/2015 ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ηράκλειο, 18/8/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ με τιμές ενιαίου τιμολογίου Δ.Ε. 19-02-2013 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ με τιμές ενιαίου τιμολογίου Δ.Ε. 19-02-2013 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ" Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ με τιμές ενιαίου τιμολογίου Δ.Ε. 19-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIA ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ. «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου»

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ. «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 11 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε.ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 63/ 2015 ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΫΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Αντικατάσταση ιστών περιμετρικού φωτισμού και ανάπλαση εξωτερικών χώρων (φάση α )»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ) Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα