Δίπλωμα Μηχανικοφ Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικήσ. Πολυτεχνική χολή Πανεπιςτημίου Πατρϊν. Βαθμόσ Διπλϊματοσ: 8,02/10 (Λίαν Καλϊσ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίπλωμα Μηχανικοφ Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικήσ. Πολυτεχνική χολή Πανεπιςτημίου Πατρϊν. Βαθμόσ Διπλϊματοσ: 8,02/10 (Λίαν Καλϊσ)."

Transcript

1 Μ Ο Τ Ρ Κ Ο Τ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΜΕΣΟΒΙΟΤ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ημερομηνία Γεννήςεωσ: 22 Δεκεμβρίου Εθνικότητα: Ελληνική. Οικογενειακή κατάςταςη: Άγαμοσ. τρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ: Εκπληρωμζνεσ ςτισ ΠΟΤΔΕ Δίπλωμα Μηχανικοφ Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικήσ. Πολυτεχνική χολή Πανεπιςτημίου Πατρϊν. Βαθμόσ Διπλϊματοσ: 8,02/10 (Λίαν Καλϊσ). Διδάκτορασ Μηχανικόσ Ε.Μ.Π. Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν και Μηχανικϊν Τπολογιςτϊν. Γνωςτική περιοχή: Τπολογιςτικά υςτήματα Τψηλήσ Απόδοςησ. Σίτλοσ Διατριβήσ: Μεθοδολογίεσ Ανάπτυξησ Πληροφοριακϊν υςτημάτων Τποςτήριξησ Λήψησ Αποφάςεων για την Δρομολόγηςη τόλου Οχημάτων και την Αξιολόγηςη Εντολϊν Μεταφοράσ Φορτίου ςτον Σομζα των Logistics Επιβλζπων: Καθηγήτρια Θεοδϊρα Βαρβαρίγου. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Γενικά: Σεχνική και οικονομική διαχείριςη και παρακολοφθηςη ζργων πληροφορικήσ. Επιχειρηςιακή ανάλυςη πληροφοριακϊν ςυςτημάτων. χεδίαςη και ανάπτυξη εφαρμογϊν λογιςμικοφ και πληροφοριακϊν ςυςτημάτων. υμμετοχή και παρουςίαςη τεχνικϊν και επιςτημονικϊν εργαςιϊν ςε διεθνείσ ςυνζδρια, εκθζςεισ/παρουςιάςεισ, αξιολογήςεισ ζργων, τεχνικζσ ςυναντήςεισ. επτ. 99 τώρα Ερευνητική / Επιςτημονική δραςτηριότητα Ερευνητήσ/Επιςτημονικόσ υνεργάτησ Ε.Μ.Π. Σμημ. Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων & Μηχ/κων Τπολογιςτών και Ερευνητικό Πανεπιςτημιακό Ινςτιτοφτο υςτημάτων Επικοινωνιών και Τπολογιςτών. Θζςη: Κφρια Ζργα: επτ. 99 Ιοφλ. 2000: Ερευνητήσ - Μηχανικόσ λογιςμικοφ (Ανάπτυξη Ζργων, φνταξη τεχνικϊν αναφορϊν και παραδοτζων). Ιοφλ τϊρα: Ερευνητήσ - Τπεφθυνοσ ζργων (Διαχείριςη και Ανάπτυξη Ζργων, φνταξη τεχνικϊν και οικονομικϊν αναφορϊν και παραδοτζων, φνταξη προτάςεων ερευνητικϊν ζργων). χεδιαςμόσ και υλοποίηςη ενόσ ςυςτήματοσ καταγραφήσ και αναπαράςταςησ τησ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1/5

2 γνϊςησ του ςκηνοθζτη καθϊσ επίςησ και χρήςη τησ ςτα πλαίςια ειδικοφ λογιςμικοφ τεχνικήσ νοημοςφνησ για την λήψη αποφάςεων ςτην ςκηνοθεςία και τον κινηματογράφο ςτα πλαίςια του Ερευνητικοφ Προγράμματοσ ANSWER (FP7-ICT) τησ Ευρωπαϊκήσ Κοινότητασ. χεδιαςμόσ και υλοποίηςη ενόσ υςτήματοσ Παροχήσ Διαδικτυακϊν Ενοποιημζνων Τπηρεςιϊν ςτον Σομζα τησ Ναυτιλίασ ςτα πλαίςια του Ερευνητικοφ Προγράμματοσ USNES τησ Γενικήσ Γραμματείασ Ζρευνασ και Σεχνολογίασ. χεδιαςμόσ και υλοποίηςη ενόσ ςυςτήματοσ για την υποςτήριξήσ τησ διαδικαςίασ λήψησ αποφάςεων ςε και διαχείριςησ καταςτάςεων ζκτακτησ ανάγκησ ςε πλοία ςτα πλαίςια του Ερευνητικοφ Προγράμματοσ ΙΣΕΑ-DS (FP5-IST) τησ Ευρωπαϊκήσ Κοινότητασ. χεδιαςμόσ και υλοποίηςη ενόσ ςυςτήματοσ υποςτήριξήσ τησ διαδικαςίασ λήψησ αποφάςεων ςτην ναφλωςη πλοίων ςε ναυτιλιακζσ επιχειρήςεισ ςτα πλαίςια του Ερευνητικοφ προγράμματοσ MARIDES (FP5-IST) τησ Ευρωπαϊκήσ Κοινότητασ. Ζρευνα ςτισ ςχετικζσ με το πρόγραμμα περιοχζσ τησ επιςτήμησ των υπολογιςτϊν (Maritime Logistics, Maritime Decision Support Systems). χεδίαςη και υλοποίηςη ενόσ ςυςτήματοσ διαχείριςησ δικτφων διανομήσ ςτα πλαίςια του Ερευνητικοφ προγράμματοσ DYNALOG (FP4-ESPRIT) τησ Ευρωπαϊκήσ Κοινότητασ. Ζρευνα ςτισ ςχετικζσ με το πρόγραμμα περιοχζσ τησ επιςτήμησ των υπολογιςτϊν (Distribution Logistics, Parallel Computing, Large Scale Optimization, Genetic Algorithms). Εξωτερικόσ ςυνεργάτησ ςε ζργα πληροφορικήσ του ιδιωτικοφ τομζα: Ιουν Φεβ. 04 επτ. 01 Οκτ. 03 Φεβ. 02 επτ. 02 HARDWARE AND SOFTWARE ENGINEERING Ε.Π.Ε. Θζςη: Επιχειρηςιακόσ Αναλυτήσ - Μηχ/κόσ Λογιςμικοφ. χεδίαςη και ανάπτυξη Πληροφοριακοφ υςτήματοσ Διαχείριςησ Πληρωμϊν Χρηματικϊν Ενταλμάτων για το Τπουργείο Εθνικήσ Άμυνασ. Ανάλυςη, ςχεδιαςμόσ και υλοποίηςη Πληροφοριακοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικήσ Διαχείριςησ Εγγράφων (e-protokolo). χεδίαςη και ανάπτυξη Πληροφοριακοφ υςτήματοσ Διαχείριςησ και Παρακολοφθηςησ Δικτφου και Σηλεπικοινωνιακϊν Τποδομϊν ΟΣΕ. Ανάπτυξη Πληροφοριακοφ υςτήματοσ Παρακολοφθηςησ και Διαχείριςησ Μετοχϊν Χρηματιςτηριακϊν υναλλαγϊν ςε Πραγματικό Χρόνο. Ανάπτυξη Πληροφοριακοφ υςτήματοσ Παρακολοφθηςησ Μετοχϊν μζςω Vodafone Live. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΗ Ε.Π.Ε. υςτήματα δικτυακϊν υπηρεςιϊν και διεπικοινωνίασ για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Intelligent Mobility Agent for complex Geographic Environments project, IST ». Εφαρμογζσ Επιμζτρηςησ Ελαιοδζντρων ςε γεωπληροφοριακά ςυςτήματα ςτα πλαίςια του «Εθνικοφ Ελαιουργικοφ και Αμπελουργικοφ Μητρϊου». ΙNFORMATION DYNAMICS S.A. - COSMOTE Α.Ε. ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 2/5

3 Θζςη: Επιχειρηςιακόσ Αναλυτήσ - Μηχ/κόσ Λογιςμικοφ. Ανάλυςη, ςχεδίαςη και ανάπτυξη των ζργων διαχείριςησ νζων ςυνδζςεων και επιδοτήςεων πιςτϊν χρηςτϊν τησ COSMOTE (COSMOTE EPOS Activations, COSMOTE EPOS Loyalty Module). Μάιοσ 01 Δεκ. 01 Απρ επτ Οκτ. 95 Οκτ. 97 G.N.T. INFORMATION SYSTEMS S.A - COSMOTE Α.Ε. χεδίαςη και ανάπτυξη του ςυςτήματοσ διαχείριςησ των Dealers τησ COSMOTE (COSMOTE Dealer Manager). ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. - ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (I.T.Y.) Εφαρμογζσ Πολυμζςων GIS ςτα πλαίςια του Εθνικοφ Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ «ΝΑΤΙΚΑ» του Ελληνικοφ Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου. ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Ι.Σ.Τ.) Θζςη: Μζλοσ τησ ομάδα τεχνικήσ διαχείριςησ και υποςτήριξησ προςωπικϊν υπολογιςτϊν (PC group). ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ , Χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο Ε.Μ.Π. Πραγματοποίηςη εργαςτηριακϊν μαθημάτων ςτα πλαίςια του μαθήματοσ «Δικτυακόσ Προγραμματιςμόσ» , Χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο Ε.Μ.Π. Πραγματοποίηςη εργαςτηριακϊν μαθημάτων ςτα πλαίςια του μαθήματοσ «Δικτυακόσ Προγραμματιςμόσ» , Χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο Ε.Μ.Π. Πραγματοποίηςη εργαςτηριακϊν μαθημάτων ςτα πλαίςια του μαθήματοσ «Λογική χεδίαςη Ψηφιακϊν υςτημάτων» , Χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο Ε.Μ.Π. Πραγματοποίηςη εργαςτηριακϊν μαθημάτων ςτα πλαίςια του μαθήματοσ «Λογική χεδίαςη Ψηφιακϊν υςτημάτων». Προετοιμαςία εργαςτηριακϊν αςκήςεων ςτο μάθημα «Εργαςτηριακή Ηλεκτρονική» , Εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο Ε.Μ.Π. ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 3/5

4 χολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Προετοιμαςία διδακτικοφ υλικοφ και ςημειϊςεων -πραγματοποίηςη εργαςτηριακϊν μαθημάτων ςτα πλαίςια του μαθήματοσ «Η Γλϊςςα Προγραμματιςμοφ C και τo Λειτουργικό φςτημα UNIX» Νοζμβριοσ 2000 Πραγματοποίηςη μαθημάτων (40 ϊρεσ) εκμάθηςησ τησ βάςεωσ δεδομζνων Microsoft Accesss ςτο ΚΕΚ «ΑΝΑΛΤΙ» , Εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο Ε.Μ.Π. χολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Προετοιμαςία διδακτικοφ υλικοφ και ςημειϊςεων - πραγματοποίηςη εργαςτηριακϊν μαθημάτων ςτα πλαίςια του μαθήματοσ «Η Γλϊςςα Προγραμματιςμοφ C και τo Λειτουργικό φςτημα UNIX» Φεβρουάριοσ 2005 Ιανουάριοσ 2006 Ι.Ε.Κ. Μεςολογγίου Πραγματοποίηςη μαθημάτων ςτα πλαίςια του μαθήματοσ «Διαχείριςη Βάςεων Δεδομζνων ςε περιβάλλον Oracle Γλϊςςα SQL» Πραγματοποίηςη μαθημάτων ςτα πλαίςια του μαθήματοσ «Βάςεισ Δεδομζνων ςε Windows» ΣΕΧΝΙΚΕ ΓΝΩΕΙ Τεχνολογίεσ Πλατφόρμεσ Ανάπτυξησ Λογιςμικοφ Βάςεισ Δεδομζνων Τεχνολογίεσ Internet Λειτουργικά Συςτήματα ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ Αντικειμενοςτραφήσ ςχεδιαςμόσ και ανάπτυξη πληροφοριακϊν ςυςτημάτων, χεδίαςη και ανάπτυξη ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων, Ανάπτυξη Client-Server, Multi-tier και Internet εφαρμογϊν και πληροφοριακϊν ςυςτημάτων, Γεωπληροφορικά υςτήματα. Java (JDK, Jbuilder, NetBeans, Eclipse),.NET (C#, Visual Basic, SharpDev),ASP.NET (Web Developer), C - C++ (Visual C++, GNU C-C++), Delphi, Visual Basic (VBA), Oracle Forms. Google AppEngine. Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Microsoft Access, SQLite. HTML-DHTML, Flash, Oracle Portal, Javascript, PHP, ASP, ASPX, JSP, AJAX, Java Applets, Java Servlets, Java Beans, SOAP (Web Services), XML, Microsoft IIS, Apache. Microsoft Windows, Linux. Αγγλικά: Άριςτα (Michigan Proficiency). Ιταλικά: Άριςτα (Μητρική γλϊςςα). ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Mourkousis G., Protonotarios M, Varvarigou T.: Application of Genetic Algorithms to a Large-Scale Multiple- Constraint Vehicle Routing Problem, International Journal of Computational Intelligence and Applications Vol. 3, No. 1, March Halkos D., Doulamis N., Doulamis A., Yannopoulos A., Varvarigou T., Mourkousis G. and Tsiara K.: A secure framework exploiting content guided and automated algorithms for real time video searching, Multimedia Tools and Applications Vol. 42, No 3, May Mourkousis G., Protonotarios M. Varvarigou T.: The DYNALOG Project: Dynamic Logistics for Distribution ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 4/5

5 Networks, 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2002), Orlando, USA, July 14-18, Mourkousis G., Protonotarios M., Varvarigou T.: Vehicle Routing Using Genetic Algorithms In Distribution Networks, 1st International Congress on Transportation Research In Greece, Athens, Greece, February Protonotarios M, Mourkousis G., Vyridis I., Varvarigou T.: Very Large Scale Vehicle Routing with Time Windows and Stochastic Demand Using Genetic Algorithms with Parallel Fitness Evaluation, 8th International Conference in High Performance Computing and Networking (2000). Giannopoulos A., Kosmopoulos D., Bouloudis Y., Varvarigou T., Hatziathanassiou C., Mourkousis G., Varvarigou V., Malamos A., Kalligeros I.: The MARIDES Project: Intelligent Chartering in the Maritime Industry, 1st International Congress on Transportation Research In Greece, Athens, Greece, February Karalopoulos A., Mourkousis G., Papapostolou K., Olive Tree Counting in Archview GIS and Geomedia Pro, Proceedings of the 2nd Hellenic Geographic Information Systems Conference, ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 5/5

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 26Α ΤΚ: 26222 ΠΑΤΡΑ Τ ΗΛΕΦΩΝΟ 6970814863 E-MAIL SOURLAEF@GMAIL.COM ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 26Α ΤΚ: 26222 ΠΑΤΡΑ Τ ΗΛΕΦΩΝΟ 6970814863 E-MAIL SOURLAEF@GMAIL.COM ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 26Α ΤΚ: 26222 ΠΑΤΡΑ Τ ΗΛΕΦΩΝΟ 6970814863 E-MAIL SOURLAEF@GMAIL.COM ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ειδικότητα: Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, MSc Ημερομηνία Γέννησης: 04/11/83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ O Δρ. Xρήστος A. Γκουμόπουλος είναι κάτοχος Διπλώματος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1992) και Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Κοτζίνος

Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Κοτζίνος Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Κοτζίνος Ημερομηνία Γέννησης 02 Ιανουαρίου 1972 Διεύθυνση Κατοικίας Κεραμικού 13, 71409 Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Μάριος Κατσής του Γεωργίου. Ημερομηνία γέννησης: 27 Αυγούστου 1976.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Σεπτέµβριος 2000: Εισαγωγή στο τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών µε σειρά 1.

Βιογραφικό Σηµείωµα. Σεπτέµβριος 2000: Εισαγωγή στο τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών µε σειρά 1. Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικές Πληροφορίες Σπουδές Όνοµα: Πλέσσας Αθανάσιος Ηµεροµηνία Γέννησης: 31/10/1982 Τόπος Γέννησης: Πύργος Ηλείας, Ελλάδα Ιούνιος 2010: Λήψη Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτης Σπ. Αλεφραγκής

Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτης Σπ. Αλεφραγκής Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτης Σπ. Αλεφραγκής Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών 03/10/2006 Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο : Αλεφραγκής Όνομα : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Όνομα πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επάγγελμα Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με δύο παιδιά. Καβάλα. lfrangid@pme.duth.gr 2. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με δύο παιδιά. Καβάλα. lfrangid@pme.duth.gr 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με δύο παιδιά Καβάλα lfrangid@pme.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Χριστίνας Διακάκη

Βιογραφικό Σημείωμα Χριστίνας Διακάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΔΙΑΚΑΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 1 2. Εκπαίδευση... 1 2.1 Σπουδές... 1 2.2 Επιμόρφωση Σεμινάρια... 1 2.3 Ξένες γλώσσες... 2 3. Ακαδημαϊκή - Διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος ιεύθυνση : Άστιγγος αρ. 94, 26223 Πάτρα Τηλέφωνο : 2610-455858, 6973-740389

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεργάτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ημείωμα. Καλιοντζόγλου Αλέξανδρος

Βιογραφικό ημείωμα. Καλιοντζόγλου Αλέξανδρος Βιογραφικό ημείωμα ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Όνομα E-mail Καλιοντζόγλου Αλέξανδρος alexandros.kaliontzoglou@gmail.com Ημερομηνία Γέννησης 26/07/1976 Διεύθυνση Ιφιγενείας 12, Π. Φάληρο, 17563, Αθήνα Τηλέφωνο 210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ Λέκτορας στη Διοικητική Εφοδιαστικών Αλυσίδων Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευελπίδων 47Α, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

pdelias@teikav.edu.gr, pavlos.delias@gmail.com

pdelias@teikav.edu.gr, pavlos.delias@gmail.com Βιογραφικό σηµείωµα Τελευταία Ενηµέρωση: 10/04/2011 ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Ονοµατεπώνυµο Παύλος Δελιάς Διεύθυνση ΤΘ 1287, Ταχυδροµείο, Καβάλα, ΤΚ 65110 Τηλέφωνα +30 2510 462368 E-mail pdelias@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, 30100,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ Δεκζμβριοσ 2010 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 3 1.1 Προςωπικά τοιχεία 1.2 πουδζσ - Ακαδηµαϊκοί Σίτλοι 1.3 Επαγγελματική Απαςχόληςη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης: 21 Ιανουαρίου 1980. Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 1 παιδί

Ημερομηνία Γέννησης: 21 Ιανουαρίου 1980. Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 1 παιδί Ευγένιος M. Καρανικολάου ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ (έκδοση Α.Π.Υ.) ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ 107319/2006 ΑΜ ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ): ΕΑ24726 Κωδ. Εισηγητή ΛΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Λυμπερτός Ευστράτιος

Λυμπερτός Ευστράτιος Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Λυμπερτός Ευστράτιος Φαίδρας 7, 26332 Πάτρα (Ελλάδα) +306932819610 +302610311485 +302615001231 libertos@teemail.gr http://www.libertos.net ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Σπύρος Ιωάννου - Βιογραφικό Σημείωμα σελίδα 1/5

ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Σπύρος Ιωάννου - Βιογραφικό Σημείωμα σελίδα 1/5 ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σπύρος Β. Ιωάννου Ημ. Γέννησης: 6 Σεπτεμβρίου 1975 Διεύθυνση: Ζαλοκώστα 16Α Χαλάνδρι 15233 Τηλέφωνα: Οικ: 210-6858719, Κιν: 6973-903808 WWW URΙ: http://www.sivann.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Διεύθυνση: Αλκµήνης 2, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71305 Τηλέφωνο: 6972-033987

Βιογραφικό Σηµείωµα. Διεύθυνση: Αλκµήνης 2, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71305 Τηλέφωνο: 6972-033987 Βιογραφικό Σηµείωµα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Σφακιανάκης Στυλιανός του Γεωργίου Ηµεροµηνία Γέννησης: 6 Ιανουαρίου 1974 Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη 1 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μαρινάκης Όνομα πατρός: Σταύρος Όνομα μητρός: Σοφία Ημερομηνία γεννήσεως: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος 2007 σήμερα Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος 2007 σήμερα Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομ/μο: Γεώργιος Δ. Στυλιαράς Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών Ταχ. διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, 62124 Ελλάδα. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας, Ohio-State University, USA.

Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, 62124 Ελλάδα. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας, Ohio-State University, USA. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος & Ημ. Γέννησης: Άρτα, Ελλάδα, 02/01/1972 Πατρώνυμο: Αργύριος Μητρώνυμο: Βελισσαρία Διεύθυνση Εργασίας: Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών, Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 01/11/2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 01/11/2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 01/11/2014 Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Βασιλάκος Ημερομηνία γεννήσεως : 09-10 -1975 Διεύθυνση κατοικίας : Πύργοι Θερμής, Τ.Θ. ΚΟΙΝ 125, 81100, Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251036451 e-mail : chvas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευγένιος M. Καρανικολάου

Ευγένιος M. Καρανικολάου Ευγένιος M. Καρανικολάου Επαγγελματική Στέγη ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Μ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συντ. Κρητών 5 9, Κομοτηνή, 69100 Τηλ. 6973049578 Στοιχεία Οικείας Αν.

Διαβάστε περισσότερα