InetRisks - Changing Attitudes of Adults (parents) on. Σενάρια Δραστηριοτήτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "InetRisks - Changing Attitudes of Adults (parents) on. Σενάρια Δραστηριοτήτων"

Transcript

1 InetRisks - Changing Attitudes of Adults (parents) on Internet-Related Risks for Young Adolescents Σενάρια Δραστηριοτήτων Το κείμενο αυτό: περιγράφει τισ ςυνεργατικέσ δραςτηριότητεσ που θα εκτελούν ςε κάθε ςυνεδρία γονείσ και παιδιά κατά τουσ πρώτουσ 3 μήνεσ του έργου, απευθύνεται ςτουσ γονείσ που ςυμμετέχουν ςτο έργο Inetrisks Το χρονοδιάγραμμα των δραςτηριοτήτων που περιγράφονται δεν είναι ςε καμία περίπτωςη δεςμευτικό, αν και είναι καλό τηρείται όςο το δυνατόν περιςςότερο. Στο τέλοσ του εγγράφου υπάρχει παράρτημα βοήθειασ που περιέχει περιςςότερεσ πληροφορίεσ και ςυμβουλέσ για την ευκολότερη εκτέλεςη των δραςτηριοτήτων. Τα δύο εργαςτήρια (το πρώτο ςτην 5 η και το δεύτερο ςτην 8 η ςυνεδρία) θα γίνουν με την ςυμμετοχή όλων: γονέων και παιδιών από τισ δύο χώρεσ (Κύπροσ και Ελλάδα) και των μελών τησ ομάδασ του έργου, ώςτε όλοι μαζί να εντοπιςτούμε και να αντιμετωπίςουμε τυχόν προβλήματα και δυςκολίεσ και να μοιραςτούμε τισ εντυπώςεισ και εμπειρίεσ από την μέχρι τότε πορεία του έργου. 1 InetRisks: Changing Attitudes of Adults (parents) on Internet-Related Risks for Young Adolescents

2 Πίνακασ περιεχομένων Περιεχόμενο δραςτθριοτιτων θ και 2θ ςυνεδρία: Δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςχζςθ με τθ χριςθ του διαδικτφου (Internet) θ και 4θ ςυνεδρία: Γνωριμία με το περιβάλλον εικονικισ πραγματικότθτασ Second Life (SL) θ και 6θ ςυνεδρία: φνκετεσ δραςτθριότθτεσ μζςα ςτον εικονικό κόςμο θ ςυνεδρία: Εργαςτιριο (workshop) με όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ για ανταλλαγι εμπειριϊν και ιδεϊν θ και 9θ ςυνεδρία: Περιιγθςθ ςε διάφορα μζρθ του εικονικοφ κόςμου θ ςυνεδρία: υμμετοχι ςε «επικίνδυνθ» εκδιλωςθ και αποςτολι από το Second Life

3 Inetrisks Changing Attitudes of Adults (parents) on Internet-Related Risks for Young Adolescents Αγαπθτζ γονζα, για τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνάσ μασ, θ ομάδα του ζργου InetRisks ζχει ςχεδιάςει απλζσ δραςτθριότθτεσ ωσ προσ τθ χριςθ του διαδικτφου αξιοποιϊντασ δθμοφιλι διαδικτυακά εργαλεία και εικονικά περιβάλλοντα. Οι δραςτθριότθτεσ κα πραγματοποιοφνται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ςε ςυνεδρίεσ διάρκειασ λεπτϊν, ςε διάςτθμα 5 μθνϊν. τισ δραςτθριότθτεσ κα παίρνουν μζροσ: τα ηευγάρια γονζων και παιδιϊν και από τισ δφο χϊρεσ που ςυμμετζχουν (Κφπροσ, Ελλάδα) ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, οι κάτοικοι του εικονικοφ κόςμου Second Life που μπορεί να είναι ςυνεργάτεσ του ζργου, ι κι εντελϊσ άγνωςτα άτομα. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ζχουν ςκοπό: να ςασ δϊςουν τθν ευκαιρία να μάκετε από τα παιδιά ςασ χριςιμεσ πλευρζσ του διαδικτφου που οι ίδιοι δεν είχατε μζχρι ςτιγμισ αξιοποιιςει ι δεν γνωρίηατε να βοθκιςουν εςάσ και τα παιδιά ςασ ςτθν κατανόθςθ των πραγματικϊν, πικανϊν κινδφνων τθσ χριςθσ του διαδικτφου να βοθκιςουν εςάσ και τα παιδιά ςασ να εξοικειωκείτε με τουσ τρόπουσ «αςφαλοφσ» χριςθσ του διαδικτφου 3

4 Περιεχόμενο δραςτηριοτήτων 1η και 2η ςυνεδρία: Δραςτηριότητεσ που έχουν ςχέςη με τη χρήςη του διαδικτύου (Internet) τόχοσ: Εξοικείωςθ με τθ χριςθ του διαδικτφου. Γονείσ και παιδιά ςυνεργάηονται και αλλθλοχποςτθρίηονται προκειμζνου να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ των δραςτθριοτιτων. Περιεχόμενο δραςτθριοτιτων: Επιλογι ςφντομων αςκιςεων από μικρζσ υποομάδεσ προτεινόμενων δραςτθριοτιτων, θ κάκε μία από τισ οποίεσ ζχει ςκοπό τθν εξοικείωςθ με διαφορετικζσ δεξιότθτεσ όπωσ: Ανάκτθςθ περιεχόμενου από το Διαδίκτυο: Να «κατεβάςετε» (download) ζνα τραγοφδι Να βρείτε ζνα βίντεο από το you-tube Να βρείτε εικόνεσ, ηωγραφιζσ ι φωτογραφίεσ ςχετικά με ζνα κζμα Να βρείτε τουσ ςτίχουσ ενόσ τραγουδιοφ ι ενόσ ποιιματοσ Αναηιτθςθ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ: Να βρείτε μια ςυνταγι Να ςυγκρίνετε τιμζσ ςε κάτι που ςκοπεφετε να αγοράςετε Να δείτε τθν πρόβλεψθ του αυριανοφ καιροφ για τθν περιοχι ςασ Επικοινωνία: Να ςτείλετε ζνα Να ςτείλετε ζνα τραγοφδι ι μια εικόνα ι μια φωτογραφία 4

5 Δθμιουργία περιεχομζνου: Να ανεβάςετε (upload) μια φωτογραφία Να απαντιςετε ςε ζνα blog Να ανεβάςετε ζνα βίντεο (π.χ. ςτο you-tube) Να κάνετε τθν προςωπικι ςασ ςελίδα (π.χ. ςτο facebook) «Χαςομζρι»: Να χρθςιμοποιιςετε εφαρμογζσ, όπωσ Google earth ι Google maps, για να επιςκεφτείτε διάφορα μζρθ (π.χ. για ςχεδίαςθ διακοπϊν ι επίςκεψθ ςε μζροσ που είχατε πάει διακοπζσ) Να παίξετε διαδικτυακά παιχνίδια Δραςτθριότθτα με εναλλακτικό τρόπο: Να διαβάςετε τα νζα από μια online εφθμερίδα Να παρακολουκιςετε ζνα online μάκθμα (πχ μαγειρικισ) Να ακοφςετε μουςικι από ζνα online ραδιοφωνικό ςτακμό υναλλαγζσ: Να κλείςετε ζνα ταξίδι Να πλθρϊςετε ζνα λογαριαςμό Να αγοράςετε ζνα τραγοφδι Να κάνετε θλεκτρονικζσ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ (e-banking) Να κάνετε θλεκτρονικά τθ φορολογικι ςασ διλωςθ Να αγοράςετε κάτι (βιβλίο, ροφχα, CD κτλ) Αξιολόγηςη: Πριν προχωρήςετε ςτα επόμενα καλό θα ήταν να μπορείτε να κάνετε τισ προηγοφμενεσ δραςτηριότητεσ με ευκολία. Βζβαια, ςτον ψηφιακό κόςμο, ςυνήθωσ ξεχνάμε κάθε δραςτηριότητα που την κάνουμε ςπάνια. 5

6 3η και 4η ςυνεδρία: Γνωριμία με το περιβάλλον εικονικήσ πραγματικότητασ Second Life (SL) τόχοσ: Εξοικείωςθ με τθ χριςθ περιβαλλόντων εικονικισ πραγματικότθτασ. Περιλαμβάνει ειςαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ γνωριμίασ με το SL. Γονείσ και παιδιά ςυνεργάηονται και αλλθλοχποςτθρίηονται προκειμζνου να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ των δραςτθριοτιτων. Περιεχόμενο δραςτθριοτιτων: 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ και avatar 2. Προςκζςτε τθν Elizart Glom ςτουσ φίλουσ ςασ 3. Να μάκουμε τθ κζςθ ςασ 4. Αγοράςτε από τα μαγαηιά του SL και βγάλτε φωτογραφία το αντικείμενο που αγοράςατε Δραςτθριότθτα 1: Δθμιουργία λογαριαςμοφ και avatar Κάκε επιςκζπτθσ ενόσ εικονικοφ κόςμου, για να μπορζςει να κινθκεί και να ζχει τθ δικι του υπόςταςθ μζςα ςτον εικονικό κόςμο, πρζπει να αποκτιςει μορφι, που ςε τζτοια περιβάλλοντα είναι γνωςτι ωσ «avatar». Για να φτιάξετε το avatar ςασ: κα πρζπει να επιςκεφτείτε τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του τριςδιάςτατου εικονικοφ κόςμου που ονομάηεται Second Life (http://secondlife.com/ ) και να κάνετε λογαριαςμό ( Join now ). τθ ςυνζχεια δίνετε τα ςτοιχεία ςασ και φτιάχνετε το avatar ςασ. Σζλοσ, κα ςασ ηθτθκεί να κατεβάςετε το παιχνίδι ςτον υπολογιςτι ςασ. Σα βαςικά του εικονικοφ κόςμου: Μόλισ πραγματοποιιςετε για πρϊτθ φορά τθν είςοδό ςασ τον εικονικό κόςμο, κα παρουςιαςτεί ςτθν οκόνθ ςασ ζνα ςφντομο εγχειρίδιο βοικειασ που περιλαμβάνει 8 βιματα: o πωσ να κινείςτε, o πωσ να πετάτε, 6

7 o πωσ να αλλάηετε τθν οπτικι γωνιά με τθν οποία βλζπετε τον εικονικό κόςμο, o πωσ να κάνετε γραπτι κουβεντοφλα (chat), o πωσ να προφζρετε φιλία και να κάνετε λίςτα φίλων, o πωσ να βλζπετε τα υπάρχοντα που ζχετε ςτο ντουλάπι (inventory) ςασ, o πωσ να αλλάηετε τθν εμφάνιςθ του avatar ςασ και τζλοσ, o πωσ να χρθςιμοποιείτε τθν μθχανι αναηιτθςθσ. Κακϊσ κάνετε τθν πρϊτθ ςασ βόλτα ςτο SL κα ςασ ςυμβουλεφαμε να πειραματιςτείτε με τισ βαςικζσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ. Δραςτθριότθτα 2: Αποκτιςτε τον πρϊτο ςασ «εικονικό» φίλο. Tο avatar τθσ ομάδασ inetrisks με το όνομα Elizart Glom, κα είναι online ϊςτε να τθν προςκζςετε ςτθ λίςτα των φίλων ςασ και να επικοινωνιςετε μζςω chat μαηί τθσ για να γράψετε τισ πρϊτεσ εντυπϊςεισ ςασ. Προςκζςτε τθν Elizart Glom ςτουσ φίλουσ ςασ. Δραςτθριότθτα 3: Δθλϊςτε τθ κζςθ ςασ τθ ςυνζχεια τθσ κουβζντα μασ (chat) κα ςασ ενθμερϊςουμε για μια ρφκμιςθ που κα πρζπει να κάνετε ςτο λογαριαςμό ςασ για να μποροφμε να γνωρίηουμε που βρίςκεται το avatar ςασ κάκε φορά που κα είμαςτε και οι δφο μζςα ςτον κόςμο του SL. Δραςτθριότθτα 4: Προφορικι επικοινωνία το SL υπάρχει και θ δυνατότθτα προφορικισ επικοινωνίασ (voice chat), θ οποία ενεργοποιείται αν πατιςετε (παρατεταμζνα) το κουμπί Talk ςτθν κάτω δεξιά γωνιά τθσ οκόνθσ μασ κάκε φορά που κζλουμε να μιλιςετε ι αν πατιςετε μια φορά τθν κλειδαριά που φαίνεται δίπλα από το κουμπί Talk. 7

8 5η ςυνεδρία: Πρώτο Εργαςτήριο (workshop) ανταλλαγήσ εμπειριών και ιδεών το πρϊτο εργαςτιριο, κα ζχουμε τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουμε για τισ εμπειρίεσ που αποκομίςατε, τισ δυςκολίεσ που ςυναντιςατε από τθν αρχι του ζργου μζχρι τθ ςτιγμι και τισ ιδζεσ κακϊσ και τουσ προβλθματιςμοφσ ςασ ςε ςχζςθ με τθν πορεία του ζργου. 6η και 7ηςυνεδρία: Σύνθετεσ δραςτηριότητεσ μέςα ςτον εικονικό κόςμο τόχοσ: Εξοικείωςθ με τθ χριςθ του περιβάλλοντοσ εικονικισ πραγματικότθτασ Second Life (SL). Περιλαμβάνει ειςαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ γνωριμίασ με το SL. Οι γονείσ και παιδιά ςυνεργάηονται και αλλθλοχποςτθρίηονται προκειμζνου να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ των δραςτθριοτιτων. Περιεχόμενο δραςτθριοτιτων: 1. Αγορά αντικειμζνων ςτο SL και φωτογράφιςι τουσ 2. Αναηιτθςθ «βοικειασ» ςε περίπτωςθ ζκκεςθσ ςε κακόβουλο ςχόλιο ι προςβλθτικό υλικό 3. Εξερευνείςτε το προφίλ ςασ 4. Επιςκεφτείτε νζα μζρθ και «αποκθκεφςτε» τισ αγαπθμζνεσ ςασ τοποκεςίεσ 5. Επεξεργαςία τθσ εξωτερικισ εμφάνιςθσ του avatar ςασ μζςα ςτον εικονικό κόςμο Δραςτθριότθτα 1: Αγοράςτε από τα μαγαηιά του SL και βγάλτε φωτογραφία το αντικείμενο που αγοράςατε Ο λογαριαςμό ςασ ςτο SL κα πιςτωκεί με 200 linden dollars (το νόμιςμα του SL) για να κάνετε ψϊνια (π.χ. να αγοράςετε ζνα 3D αντικείμενο, το οποίο μετά τθν αγορά κα βρίςκεται ςυνεχϊσ ςτο inventory ςασ, μία «αποκικθ» αντικειμζνων διακζςιμθ ςε κάκε χριςτθ) από τα μαγαηιά του SL. 8

9 Μπορείτε να βρείτε αυτό που κζλετε να αγοράςετε πθγαίνοντασ ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ ςασ ( Search ) και να πλθκτρολογιςετε ςτθ ςυνζχεια ςτθν καρτζλα Places τισ κατάλλθλεσ λζξεισ-κλειδιά ςτα αγγλικά ( π.χ. clothes, balloons, weapons ). τθ λίςτα που κα εμφανιςτεί μπορείτε να επιλζξετε να μεταφερκείτε ( teleport ) ςτο κατάλλθλο μζροσ, με βάςθ τθν περιγραφι και τθν εικόνα του μζρουσ αυτοφ που κα εμφανιςτεί ςτο δεξί μζροσ τθσ οκόνθσ. Όταν βρείτε το κατάλλθλο μζροσ για ψϊνια, μπορείτε να αγοράςετε το αντικείμενο τθσ αρεςκείασ ςασ κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςτο αντικείμενο αυτό κι επιλζγοντασ Buy ). τθ ςυνζχεια, βγάλτε το μια φωτογραφία ( Snapshot ) επιλζγοντασ να ςωκεί θ φωτογραφία αυτι ςτο inventory. Ελζγξτε ότι θ φωτογραφία που τραβιξατε είναι τοποκετθμζνθ ςτο ντουλάπι ςασ κάτω από το τίτλο Photo Album για να βεβαιωκείτε ότι πραγματοποιιςατε επιτυχθμζνα τθ διαδικαςία. Δραςτθριότθτα 2: Ζθτιςτε βοικεια ςε περίπτωςθ ζκκεςισ ςασ ςε κακόβουλα / προςβλθτικά ςχόλια ι αντικείμενα o Επικοινωνία με τουσ «Lindens» Κάτι που κα πρζπει να γνωρίηετε κακϊσ περιθγείςτε ςτον εικονικό κόςμο του SL είναι οι τρόποι με τουσ οποίουσ μπορείτε να προςτατευτείτε απζναντι ςε κακόβουλα /προςβλθτικά ςχόλια ι ακόμα και προςβλθτικά 3D αντικείμενα, αλλά και να ηθτιςετε κάποια βοικεια ι ςυμβουλι. Αρχικά, υπάρχουν τα avatars με επίκετο Linden που είναι εξουςιοδοτθμζνα άτομα ϊςτε να βοθκοφν άλλα avatars παρζχοντασ τουσ πλθροφορίεσ κι επιβάλλοντασ τθν τάξθ ςτθν εικονικι πραγματικότθτα. Είναι, οι δθμοτικοί αςτυνόμοι των περιοχϊν τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ. Οι Linden «δζχονται» επιςκζψεισ από avatars ςτα γραφεία τουσ ςτον εικονικό κόςμο. Σο «χωριό» τουσ λζγεται Linden Village κι ζχουν όλοι το επίκετο Linden. Μπορείτε να δοκιμάςετε να γράψετε Linden Village ςτθν καρτζλα Places και να μεταφερκείτε ςε κάποιο ςθμείο του χωριοφ τουσ (όλο και κάποιον κα βρείτε, αν περιθγθκείτε ςτο χωριό) ι να ψάξετε ςτθν καρτζλα People με το επίκετο Linden και να ςτείλετε μινυμα ςε κάποιον από αυτοφσ. 9

10 θμείωςθ: Οι ϊρεσ γραφείου τουσ ζχουν ανακοινωκεί ςτθν ιςτοςελίδα: o Επικοινωνία μζςω διαδικαςίασ «Report Abuse 1» Μπορείτε να αναφζρετε κάποιο περιςτατικό που κεωρείτε ότι ςασ κίγει με οποιοδιποτε τρόπο ςτο Linden Lab, τθν εταιρεία που καταςκευάηει και ςυντθρεί τον εικονικό κόςμο τουsl. To εργαλείο που είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για αυτό το ςκοπό είναι το εργαλείο Report abuse (εικόνα 1), το οποίο χρθςιμοποιείται για: o να αναφζρουν τα avatars ςτουσ Linden τθν κακι χριςθ, αν πρόκειται για κάποιο αντικείμενο που κεωροφν ότι είναι προςβλθτικό κτλ, o να αναφζρουν τα avatars ςτουσ Linden τθν λεκτικι κακοποίθςθ/προςβολι από κάποιο άλλο avatar, o οποιοδιποτε άλλο λόγο από αυτοφσ που αναφζραμε παρακάτω. Χριςθ τθσ διαδικαςίασ «Report Abuse»: Από το μενοφ επιλογϊν που εμφανίηεται ςτο πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ μασ, επιλζγουμε Help και ςτθ ςυνζχεια Report Abuse. Σότε, εμφανίηεται θ οκόνθ του εργαλείου αυτοφ, ςτθν οποία κα πρζπει να υποβλθκοφν ςτοιχεία όπωσ: το όνομα του avatar του ατόμου που παρενοχλεί/προςβάλει, τον τόπο, τθν θμερομθνία, τθ φφςθ τθσ παρενόχλθςθσ και μια ςφντομθ περιγραφι με δικά μασ (ευπρεπι) ςχόλια. Σζλοσ, επιλζξτε το πλικτρο Report abuse ϊςτε να ςταλεί θ αναφορά ςασ ςτο mailbox των υπεφκυνων του Linden Lab και να διερευνθκεί από αυτοφσ. 1 Report Abuse = Διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ μίασ φόρμασ παραπόνων ςε περίπτωςθ ζκκεςθσ ςε κίνδυνο ι ςε ενοχλθτικό/προςβλθτικό υλικό. 10

11 εικόνα 1 Η φόρμα του εργαλείου "Report Abuse" Εναλλακτικά: ε περίπτωςθ που είναι κάποιο αντικείμενο και όχι κάποιο άλλο άτομο/avatar θ αιτία που κζλετε να υποβάλλετε αναφορά, τότε μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω ςτο αντικείμενο και επιλζγοντασ ςτθ ςυνζχεια More ςασ δίνεται πάλι θ επιλογι Report Abuse ςτθν οποία ζχει προςτεκεί αυτόματα το όνομα του δθμιουργοφ του αντικειμζνου και το μζροσ του εικονικοφ κόςμου που βριςκόςαςταν εςείσ και το αντικείμενο τθ ςτιγμι τθσ αναφοράσ κακισ χριςθσ. Επικοινωνία με άλλουσ κατοίκουσ του SL για τον ίδιο λόγο Μπορείτε, ακόμθ, να μιλιςετε και με άλλα avatars ςχετικά με παρόμοιεσ εμπειρίεσ τουσ (π.χ. 11

12 αντίςτοιχουσ κινδφνουσ και πωσ τουσ αντιμετϊπιςαν) ϊςτε να βγάλετε μόνοι ςασ τα δικά ςασ ςυμπεράςματα. Δραςτθριότθτα 3: Εξερευνείςτε το προφίλ ςασ Κάκε avatar ζχει ζνα προφίλ το οποίο μποροφν να βλζπουν οι άλλοι. Μπορείτε να: o δείτε το προφίλ ςασ επιλζγοντασ Edit και ςτθ ςυνζχεια Profile o δείτε το προφίλ των avatars που ζχετε προςκζςει ςτθ λίςτα των φίλων ςασ επιλζγοντασ Communicate (εμφανίηεται ςτο κάτω αριςτερά μζροσ τθσ οκόνθσ) και ςτθ ςυνζχεια τθν καρτζλα Contacts. Από τθ λίςτα των επαφϊν ςασ διαλζγετε το avatar που κζλετε και ςτθ ςυνζχεια βλζπετε το προφίλ του ( Profile ). Δραςτθριότθτα 4: Επιςκεφτείτε νζα μζρθ και «αποκθκεφςτε» τισ αγαπθμζνεσ ςασ τοποκεςίεσ Βρείτε από το profile τθσ Elizart Glom το μζροσ που λζγεται ichat και μεταφερκείτε ςε αυτό. Αυτό το μζροσ «αποκθκεφςτε» το ςτα αγαπθμζνα ςασ, μζςα από το προφίλ ςασ, για να το βρίςκετε εφκολα, ωσ εξισ: τθν καρτζλα Picks του προφίλ ςασ επιλζγετε New... Πρόκειται για τθ δικι μασ γωνιά ςτον εικονικό κόςμο του SL! Δραςτθριότθτα 5: Επεξεργαςτείτε τθν εμφάνιςι ςασ μζςα ςτον εικονικό κόςμο τθν δραςτθριότθτα αυτι κα προετοιμαςτοφμε για το διαγωνιςμό ομορφιάσ που κα διοργανϊςουμε ςε κάποια από τισ επόμενεσ ςυνεδρίεσ. Γι αυτό το λόγο κα αςχολθκοφμε με τθν εμφάνιςθ του avatar. o Φτιάξτε τθν εμφάνιςθ ςασ: Σα βαςικά τθσ αλλαγισ τθσ εμφάνιςθσ τα ζχετε ιδθ δει από το ςφντομο εγχειρίδιο βοικειασ που εμφανίςτθκε όταν επιςκεφτικατε για πρϊτθ φορά το SL. Κάκε φορά που κζλετε να επεξεργαςτείτε τθν εμφάνιςι ςασ, με δεξί κλικ ςτο avatar ςασ, επιλζξτε edit appearance και καλι ςασ διαςκζδαςθ o Για να «φορζςετε» νζα ροφχα κι αξεςουάρ που ζχετε ψωνίςει: Για να ψωνίςετε ροφχα, μαλλιά, τατουάη, κοςμιματα, παποφτςια και άλλα επιςκεφτείτε 12

13 τα freebies (γράφουμε freebies ςτθν καρτζλα places τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ). Θ Elizart Glom ςτο προφίλ τθσ το αγαπθμζνο τθσ μαγαηί με freebies. Ρωτιςτε και τα άλλα avatars. ίγουρα κα ζχουν να ςασ προτείνουν κάποιο άλλο μαγαηί με freebies. Αγοράηοντασ ζνα αντικείμενο, αυτό μεταφζρεται αυτόματα ςτο ντουλάπι ςασ. Ανοίγοντασ το ντουλάπι ςασ μπορείτε να το φορζςετε (δεξί κλικ και ςτθ ςυνζχεια Wear ) και να το βγάλετε, αν κζλετε (κλικ επάνω ςτo avatar και ςτθ ςυνζχεια Take off ). Μόλισ νιϊςετε ικανοποιθμζνοι με τισ αλλαγζσ ςτθν εμφάνιςι ςασ, κυμθκείτε να βγάλετε μια φωτογραφία του εαυτοφ ςασ και ςτθ ςυνζχεια να πάτε ςτο μζροσ ichat. το μζροσ αυτό, μζςα ςτο ςπίτι, κα βρείτε άδειεσ κορνίηεσ που περιμζνουν τθ φωτογραφία ςασ! 8η ςυνεδρία: Δεύτερο Εργαςτήριο (workshop): καλλιςτεία το πλαίςιο τθσ ςυνάντθςθσ αυτισ κα πραγματοποιθκοφν εικονικά «καλλιςτεία». το διαγωνιςμό ομορφιάσ κα ςυμμετάςχουν όλα τα avatars και κα βραβευτοφν οι πιο «εμπνευςμζνεσ» και πρωτότυπεσ αμφιζςεισ. Επιπλζον, κα ζχουμε τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουμε για τισ εμπειρίεσ, τισ ιδζεσ και τουσ προβλθματιςμοφσ ςασ. 13

14 9 η και 10 η ςυνεδρία: Περιήγηςη ςε διάφορα μέρη του εικονικού κόςμου Δραςτθριότθτα: Επιςκεφτείτε διάφορα μζρθ του εικονικοφ κόςμου και ςυγκρίνετε τα 3D αντίγραφα του εικονικοφ κόςμου ςτα μζρθ αυτά με φωτογραφίεσ του πραγματικοφ κόςμου Ο εικονικόσ κόςμοσ ζχει -ανάμεςα ςτα άλλα- αντίγραφα μνθμείων και τοποκεςιϊν του αλθκινοφ κόςμου. Θ ξενάγθςθ περιλαμβάνει τισ παρακάτω τοποκεςίεσ: 1. Καπζλα ιςτίνα, Βατικανό 2. Λευκόσ Πφργοσ, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα 3. Ακρόπολθ, Ακινα, Ελλάδα 4. Πφργοσ του Άιφελ, Παρίςι, Γαλλία 5. London Eye & Big Ben, Λονδίνο, Θνωμζνο Βαςίλειο 6. Άγαλμα τθσ Ελευκερίασ, Νζα Τόρκθ, Θ.Π.Α. 7. Stonehenge, Salisbury, Θνωμζνο Βαςίλειο 14

15 8. Σαη Μαχάλ, Ινδία 9. ινικό Σείχοσ, Κίνα 10. Θ Παναγία των Παριςίων (Notre Dame), Παρίςι, Γαλλία 11. Hollywood, Λοσ Άντηελεσ, Θ.Π.Α Αρχαία πάρτθ, Ελλάδα 13. Περιιγθςθ ςτον κόςμο του παραμυκιοφ «Θ Αλίκθ ςτθ χϊρα των καυμάτων» (Κάντε κλικ ςτο πράςινο ςφυρί και ςτθν κάρτα που κα εμφανιςτεί επιλζξτε Gondola. Όταν ζρκει θ γόνδολα, επιλζξτε Sit για να κακίςει επάνω τθσ το avatar χωράει 2 avatars, οπότε μπορείτε να κακίςετε και οι δφο - και ςτθ ςυνζχεια κάντε κλικ επάνω ςτο χρυςό ρολόι για αρχίςει θ αυτόματθ ξενάγθςθ, θ οποία ζχει διάρκεια 4 λεπτά. υνίςταται θ ρφκμιςθ: World-> Environment Settings-> Midnight) 15

16 11 η ςυνεδρία: Συμμετοχή ςε «επικίνδυνη» εκδήλωςη και αποςτολή από το Second Life Δραςτθριότθτα 1: Επιλζξτε να ςυμμετάςχετε ςε μία εκδιλωςθ το Second Life διοργανϊνονται πολυάρικμεσ εκδθλϊςεισ ( events ). Παρακάτω, φαίνεται (εικόνα 2) θ λίςτα των εκδθλϊςεων που διεξάγονται ταυτόχρονα ςε διάφορα ςθμεία τθσ εικονικοφ κόςμου, κακϊσ και μία επικίνδυνθ εκδιλωςθ (εικόνα 3). εικόνα 2 Η λίςτα των εκδθλϊςεων 16

17 εικόνα 3 Παράδειγμα 'επικίνδυνθσ' εκδιλωςθσ Μπορείτε να βρείτε ποιεσ εκδθλϊςεισ διοργανϊνονται τθν ςτιγμι τθσ ειςόδου ςασ ςτθν εικονικι πραγματικότθτα από τθν μθχανι αναηιτθςθσ, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 6. Από τθ λίςτα που κα εμφανίςει τισ εκδθλϊςεισ που λαμβάνουν χϊρα, οι ενιλικεσ κα διαλζξουν τθν εκδιλωςθ εκείνθ που οι ίδιοι κεωροφν επικίνδυνθ (με βάςθ τον τίτλο τθσ εκδιλωςθσ και τθ ςφντομθ ςυνοδευτικι περιγραφι), εξθγϊντασ γιατί διάλεξαν τθν ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ και τι φοβοφνται ότι ενδεχομζνωσ κα χρειαςτεί να αντιμετωπίςει κάποιοσ, αν ςυμμετάςχει ςε αυτιν. τθ ςυνζχεια τθλε-μεταφερκείτε (λειτουργία teleport ) οι ίδιοι και τα παιδιά ςασ (λειτουργία offer teleport ) ςτο μζροσ αυτό όπου λαμβάνει χϊρα θ εκδιλωςθ. Μπορείτε να τθν παρακολουκιςετε ι ακόμα και να ςυμμετάςχετε ςε αυτιν. το τζλοσ, εξθγείςτε αν οι αρχικοί ςασ φόβοι είχαν βάςθ και αν αυτοί ζχουν αντικαταςτακεί από άλλα ςυναιςκιματα ι άλλουσ φόβουσ. 17

18 Δραςτθριότθτα 2: τείλτε ζνα από το SL Αν βρίςκεςτε ςτο μζροσ Ichat ςτο Second Life μπορείτε να ςτείλετε , με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω: 1. το κάτω αριςτερά μζροσ τθσ οκόνθσ ςασ πατιςτε Communicate και μετά Local chat. 2. και πατιςτε Say 3. Γράψτε το μινυμά ςασ και πατιςτε Say 4. Stop και πατιςτε Say 5. αν κζλετε να το ςτείλετε ςτο άτομο που ζχει θλεκτρονικι διεφκυνςθ δθλαδι μετά γράψτε τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του παραλιπτθ και πατιςτε Say 6. Γράψτε το κζμα του μθνφματοσ χρθςιμοποιϊντασ τθν για Second Life και πατιςτε Say 7. για να ςτείλετε το μινυμα και πατιςτε Say 18

19 Πληροφορίεσ και ςυμβουλέσ που θα ςασ βοηθήςουν να εκτελέςετε ευκολότερα τισ δραςτηριότητεσ Για τθ δραςτθριότθτα «Ανάκτθςθ περιεχόμενου από το Διαδίκτυο» Μπορείτε να κατεβάηετε ζνα τραγοφδι ςτον υπολογιςτι ςασ ςε μορφι mp3 από διάφορεσ ιςτοςελίδεσ, όπωσ αυτι (http://www.emp3world.com/). Για να βρείτε και άλλεσ τζτοιεσ ςελίδεσ, δοκιμάςτε να πλθκτρολογιςετε ςε μια μθχανι αναηιτθςθσ λζξεισ-κλειδιά όπωσ: download free songs. υμβουλι: Δε κα πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να δίνετε ςθμαςία ςε μθνφματα που ςασ δίνουν ςυγχαρθτιρια! Απλά, κλείςτε τισ ςελίδεσ αυτζσ, όταν και εφόςον εμφανιςτοφν. Ο δικτυακόσ τόποσ για τθν εφαρμογι you-tube είναι youtube.com Ζνασ τρόποσ για να βρείτε εικόνεσ και φωτογραφίεσ είναι μζςω τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ (search engine) του google (www.google.com ). Αφοφ γράψετε λζξεισ κλειδιά ςχετικά με το κζμα που ςασ ενδιαφζρει, πατιςτε «Εικόνεσ» επάνω αριςτερά ςτθν οκόνθ ςασ. Για παράδειγμα, δείτε τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ με λζξθ κλειδί sunset (http://images.google.com/images?hl=el&source=hp&q=sunset&btng=%ce%91%ce% BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%B5%CE%B9%CE% BA%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD&gbv=2&aq=f&oq= ) Για τθ δραςτθριότθτα «χαςομζρι» Σο Google earth είναι ζνα εργαλείο που προςφζρει εικόνεσ υψίςτθσ ποιότθτασ από κάκε μζροσ, τραβθγμζνεσ από δορυφόρο. Μπορείτε να το κατεβάςετε ςτον υπολογιςτι ςασ από εδϊ (http://dl.google.com/earth/client/ge4/release_4_3/googleearth-win-plus exe ) ενϊ το Google maps είναι απευκείασ διακζςιμο online (http://maps.google.com/ ). Πλθκτρολογιςτε αυτό που ψάχνετε ςτο πλαίςιο αναηιτθςθσ. Παραδείγματα: - κεςςαλονίκθ - καφζ κοντά ςτθν τςιμιςκι, κεςςαλονίκθ - λευκωςία - spa λεμεςοσ 19

20 Ζνασ τρόποσ για να παίξετε διαδικτυακά παιχνίδια είναι να γράψετε Mindjolt games" ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ του facebook. κζλετε να παίξετε. τθ ςυνζχεια διαλζγετε το παιχνίδι που Για τθ δραςτθριότθτα «υναλλαγζσ» Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν αςφάλεια των ςυναλλαγϊν μζςω του e-banking μπορείτε να βρείτε εδϊ (http://www.dart.gov.gr/newsinner.aspx?new_id=207&nwc_id=21) τθν Ελλάδα θ υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ μζςω διαδικτφου γίνεται εδϊ (http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html). Θα πρζπει πρϊτα να κάνετε εγγραφι χριςτθ, επιλζγοντασ εγγραφι νζου χριςτθ από τθν καρτζλα online υπθρεςίεσ και ςτθ ςυνζχεια ΕΙΟΔΟ. τθν Κφπρο θ θλεκτρονικι υποβολι Δθλϊςεων Ειςοδιματοσ γίνεται (μζςω του ςυςτιματοσ TAXISnet) εδϊ (http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html), και θ διαδικαςία εγγραφισ που κα πρζπει να ζχει γίνει προθγουμζνωσ περιγράφεται εδϊ (http://taxisnet.mof.gov.cy/displayfaq.do?dispatch=faq4). Ζνασ τόποσ ςτο διαδίκτυο που μπορείτε να αγοράςετε κάτι που ςασ ενδιαφζρει είναι το Για τθ δραςτθριότθτα «Δθμιουργία λογαριαςμοφ και avatar» Σι πρζπει να προςζξετε: 1. Προςοχι ςτθν θλικία: αν δθλϊςετε ότι είςτε κάτω από 18 ετϊν ο λογαριαςμόσ ςασ δεν κα είναι ζγκυροσ ςτο SL, αλλά ςτο Teen SL - τθν ζκδοςθ του SL θ οποία είναι προοριηόμενθ για παιδιά- με το οποίο κα αςχολθκοφμε αργότερα 2. Προςοχι ςτο Όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ: θμειϊςτε το ονοματεπϊνυμο του avatar ςασ (username), κακϊσ και τον προςωπικό ςασ κωδικό (password). Θα ςασ ηθτοφνται κάκε φορά πριν από τθν είςοδό ςασ ςτον εικονικό κόςμο. 20

21 Για τθ δραςτθριότθτα «Αποκτιςτε τον πρϊτο ςασ εικονικό φίλο.» υμβουλι: Ηθτιςτε βοικεια από τθν Elizart όποτε χρειαςτεί. Επίςθσ μπορείτε να ηθτιςετε βοικεια από κάποιο άλλο avatar που βρίςκεται κοντά ςασ. Για τθ δραςτθριότθτα «Προφορικι επικοινωνία» υμβουλι: Αν δεν ακοφτε τθ φωνι ςασ μζςω του παιχνιδιοφ, κα πρζπει να εξετάςετε αν ζχετε τισ ςωςτζσ ρυκμίςεισ: από το μενοφ Edit επιλζγετε Preferences. τθν καρτζλα Audio & Video κα πρζπει να είναι τςεκαριςμζνεσ και οι 4 επιλογζσ (εικόνα 4) ενϊ ςτθν καρτζλα Voice chat κα πρζπει να είναι τςεκαριςμζνθ θ επιλογι Enable voice chat και θ επιλογι Hear voice chat from avatar position (εικόνα 5) εικόνα 4 Ρυκμίςεισ ιχου και βίντεο 21

22 εικόνα 5 Προφορικι επικοινωνία Για τθ δραςτθριότθτα «Αγοράςτε από τα μαγαηιά του SL και βγάλτε φωτογραφία το αντικείμενο που αγοράςατε» υμβουλι: Για να τραβιξετε μια καλι φωτογραφία πειραματιςτείτε με τα κουμπιά Camera controls (εικόνα 6), τα οποία ρυκμίηουν τθν μεγζκυνςθ (ηουμ) και τθν οπτικι γωνία από τθν οποία κα τραβθχτεί θ φωτογραφία. Για να εμφανιςτοφν ςτθν οκόνθ ςασ τα κουμπιά αυτά κα πρζπει να ζχουν επιλεχτεί από το μενοφ View και ςτθ ςυνζχεια Camera Controls. 22

23 εικόνα 6 Camera Controls Για τθ δραςτθριότθτα «Περιιγθςθ ςε διάφορα μζρθ του εικονικοφ κόςμου» Βοικεια: Αν κάνετε κλικ ςτουσ ςυνδζςμουσ που ςασ δίνονται παραπάνω, κα ανοίξει ο φυλλομετρθτισ (browser) και κα ςασ παρουςιάςει μια ιςτοςελίδα. Όταν ανοίξει θ ιςτοςελίδα, κάντε κλικ εκεί που γράφει Teleport now και ςτθ ςυνζχεια Ok. Για τθ δραςτθριότθτα «υμμετοχι ςε επικίνδυνθ εκδιλωςθ» Βοικεια: Για να μεταφζρετε κάποιο avatar ςτο μζροσ που είςτε εςείσ ( offer teleport ), πθγαίνετε ςτισ επαφζσ ςασ (εικόνα 7) και ςτθ ςυνζχεια ανοίγετε το προφίλ του avatar που κζλετε να τθλεμεταφζρετε. τθ ςυνζχεια, επιλζγετε «offer teleport» (εικόνα 8). 23

24 εικόνα 7 Η καρτζλα επαφϊν ("Friends") Εικόνα 8 Η λειτουργία "offer teleport" Για τθ δραςτθριότθτα «τείλτε ζνα από το Second Life» Βοικεια: Δείτε ζνα μινυμα που ζςτειλε θ Elizart Glom 24

25 Εικόνα 9 Πωσ να ςτείλει το avatar ςασ 25

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα