ΓΗΔΘΛΖΠ ΗΠΡΗΝΞΙΝΗΘΖ ΔΒΓΝΚΑΓΑ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 31 Ηοσλίοσ 7 Ασγούστοσ 2010 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΔΘΛΖΠ ΗΠΡΗΝΞΙΝΗΘΖ ΔΒΓΝΚΑΓΑ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 31 Ηοσλίοσ 7 Ασγούστοσ 2010 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ"

Transcript

1 1 ΓΗΔΘΛΖΠ ΗΠΡΗΝΞΙΝΗΘΖ ΔΒΓΝΚΑΓΑ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 31 Ηοσλίοσ 7 Ασγούστοσ 2010 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ O Ναπηηθόο Όκηινο Αλνηρηήο Θάιαζζαο δηνξγαλώλεη ηε Γηεζλή Ιζηηνπιντθή Δβδνκάδα Βνξείνπ Αηγαίνπ από ηηο 31 Ινπιίνπ κέρξη ηηο 7 Απγνύζηνπ 2010 ζην Porto Carras Grand Resort ηεο Χαιθηδηθήο. γηα θαηεγνξίεο IRC θαη ORCi. 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ 1.1. Ο αγώλαο δηέπεηαη από ηνπο Καλνληζκνύο Αγώλσλ Ιζηηνπινΐαο (RRS) ηεο ISAF Θα ηζρύεη ν θαλνληζκόο IRC Θα ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί ORC Θα ηζρύεη ν εηδηθόο θαλνληζκόο αζθαιείαο γηα αγώλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο θαηεγνξίαο 3 ηεο ISAF ρσξίο liferaft (ISAF Offshore Special Regulations Governing Offshore Racing , monohulls cat.3) Θα ηζρύνπλ νη πξνζζήθεο ηεο ΔΑΘ ζηνλ RRS ηεο ISAF Από ηε δύζε έσο ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, ν Γηεζλήο Καλνληζκόο γηα ηελ Απνθπγή πγθξνύζεσλ ζηε Θάιαζζα αληηθαζηζηά ηνπο θαλόλεο ηνπ κέξνπο 2 ησλ Καλνληζκώλ Αγώλσλ Ιζηηνπινΐαο (RRS) ηεο ISAF Δάλ ππάξρεη αληίθαζε αλάκεζα ζηηο γιώζζεο ηόηε ην Αγγιηθό θείκελν ζα ππεξηζρύεη. 2. ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΡΝΠ ΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝΠ Οη αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζα δεκνζηεύνληαη ζηνλ Δπίζεκν Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ πνπ ζα βξίζθεηαη κπξνζηά από ηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. 3. ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΡΗΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο Οδεγίεο Πινπ ζα αλαθνηλώλεηαη ηνπιάρηζηνλ δύν ώξεο πξηλ από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο ηζηηνδξνκίαο πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρύ. 4. ΠΖΚΑΡΑ ΠΡΖ ΠΡΔΟΗΑ 4.1. Σα ζήκαηα ζηε ζηεξηά ζα επηδεηθλύνληαη ζε ηζηό δίπια ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ 4.2. Όηαλ επηδεηθλύεηαη ν Απαληεηηθόο Δπηζείσλ ζηε ζηεξηά ζεκαίλεη «Η ηζηηνδξνκία αλαβάιιεηαη. Σν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα δε ζα δνζεί λσξίηεξα από 30 ιεπηά κεηά ηελ ππνζηνιή ηνπ». Απηό αιιάδεη ηα νπηηθά ζήκαηα αγώλσλ. 5. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Ινπιίνπ :00 18:00 Δγγξαθέο θαη επηζεσξήζεηο ζθαθώλ 31 Ινπιίνπ :00 18:00 Δγγξαθέο θαη επηζεσξήζεηο ζθαθώλ 20:00 πλάληεζε θπβεξλεηώλ 1 Απγνύζηνπ 08:00 11:00 Δπηζεσξήζεηο ζθαθώλ 13:00 Ιζηηνδξνκίεο Όξηζα-Πξίκα ή Δλαιιαθηηθή γηα ηα IRC Inshore ηζηηνδξνκία γηα ην ORCi 2 Απγνύζηνπ :00 Inshore ηζηηνδξνκία γηα ηα IRC θαη ORCi 3 Απγνύζηνπ :00 Ιζηηνδξνκίεο Όξηζα-Πξίκα ή Δλαιιαθηηθή γηα ηα IRC

2 2 θαη ORCi 4 Απγνύζηνπ 2010 Κελή εκέξα 5 Απγνύζηνπ :00 Οffshore ηζηηνδξνκία γηα IRC θαη ORCi 7 Απγνύζηνπ :00 Σξαπέδην ή Δλαιιαθηηθή γηα ηα IRC θαη ORCi ή Inshore ηζηηνδξνκία γηα ηα ORCi 20:30 Απνλνκή επάζισλ 5.2. Γε ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξεο από 2 (δύν) ηζηηνδξνκίεο ηελ εκέξα Σελ ηειεπηαία εκέξα ηεο δηνξγάλσζεο δε ζα δνζεί εθθίλεζε αξγόηεξα από ηηο 15: Γηα λα εηδνπνηεζνύλ ηα ζθάθε όηη κηα ηζηηνδξνκία ζα αξρίζεη ζύληνκα, ζα επηδεηρζεί ε θίηξηλε ζεκαία κε ηα γξάκκαηα RC ζην ζθάθνο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ κε έλα ερεηηθό, όρη ιηγόηεξν από ηέζζεξα ιεπηά πξηλ από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα. 6. ΠΖΚΑΡΑ ΘΙΑΠΔΥΛ 6.1. Η ζεκαία ηεο θιάζεο γηα ηα ζθάθε IRC ζα είλαη ιεπθή ζεκαία κε καύξν IRC Η ζεκαία ηεο θιάζεο γηα ηα ζθάθε ORCi ζα είλαη ιεπθή ζεκαία κε καύξν ORC. 7. ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ 7.1. Μπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ ηζηηνδξνκίεο κε ηηο αθόινπζεο δηαδξνκέο: Όξηζα Πξίκα ή Δλαιιαθηηθή ηνπ κε βαζκνινγηθό ζπληειεζηή 0,75 Σξαπέδην ή Δλαιιαθηηθή ηνπ κε βαζκνινγηθό ζπληειεζηή 1 Inshore δηαδξνκή κε βαζκνινγηθό ζπληειεζηή 1,25 Offshore δηαδξνκή κε βαζκνινγηθό ζπληειεζηή 1, Σα δηαγξάκκαηα ζην πξνζάξηεκα Α απεηθνλίδνπλ ηηο δηαδξνκέο, ηελ θαηά πξνζέγγηζε γσλία κεηαμύ ησλ ζθειώλ, ηε ζεηξά κε ηελ νπνία πξέπεη λα παξαθακθηνύλ θαη ηελ πιεπξά ζηελ νπνία πξέπεη λα αθεζνύλ ηα ζεκεία ζηξνθήο Όρη αξγόηεξα από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα, ε επηηξνπή αγώλσλ ζα επηδεηθλύεη ζήκα αλάινγα κε ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζεζεί, σο εμήο: R: δηαδξνκή όξηζα-πξύκα, αξηζκ. επηζείσλ 3: παξάθηηα δηαδξνκή Νν 1 αξηζκ. επηζείσλ 4: παξάθηηα δηαδξνκή Νν 2, αξηζκ. επηζείσλ 5: παξάθηηα δηαδξνκή Νν 3 αξηζκ. επηζείσλ 6: παξάθηηα δηαδξνκή Νν 4 αξηζκ. επηζείσλ 7: παξάθηηα δηαδξνκή Νν 5 αξηζκ. επηζείσλ 8: δηαδξνκή ηξαπέδην 7.4. ηηο ηζηηνδξνκίεο όξηζα πξίκα θαη ηξαπέδην, όρη αξγόηεξα από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ε επηηξνπή αγώλσλ ζα επηδεηθλύεη ζε πίλαθα ζην ζθάθνο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ ηελ θαηά πξνζέγγηζε καγλεηηθή δηόπηεπζε ηνπ πξώηνπ ζθέινπο ηηο παξάθηηεο ηζηηνδξνκίεο, όρη αξγόηεξα από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ε επηηξνπή αγώλσλ ζα επηδεηθλύεη ζεκαία πνπ ζα θαζνξίδεη ηελ θνξά ηεο δηαδξνκήο σο εμήο: 7.5.1Θόκκινη Παξάθηηα Γηαδξνκή Νν 1 Δθθίλεζε Άγηνο Νηθόιανο αξηζηεξά Παπαδηά δεμηά Άκπεινο αξηζηεξά Σεξκαηηζκόο, απόζηαζε 31 λαπηηθά κίιηα Παξάθηηα Γηαδξνκή Νν 2 Δθθίλεζε Άγηνο Νηθόιανο αξηζηεξά Άκπεινο αξηζηεξά Κόρε αξηζηεξά παιαζξνλήζηα αξηζηεξά Σεξκαηηζκόο, απόζηαζε 38 λαπηηθά κίιηα Παξάθηηα Γηαδξνκή Νν 3 Δθθίλεζε Νηθήηε αξηζηεξά Κέιπθνο δεμηά Άγηνο Νηθόιανο αξηζηεξά Άκπεινο αξηζηεξά Σεξκαηηζκόο, απόζηαζε 48 λαπηηθά κίιηα Παξάθηηα Γηαδξνκή Νν 4 Δθθίλεζε Άγηνο Νηθόιανο αξηζηεξά Παπαδηά αξηζηεξά Σεξκαηηζκόο, απόζηαζε 18 λαπηηθά κίιηα Παξάθηηα Γηαδξνκή Νν 5 Δθθίλεζε παιαζξνλήζηα Σεξκαηηζκόο 10 λαπηηθά κίιηα.

3 Ξράσινη Παξάθηηα Γηαδξνκή Νν 1 Δθθίλεζε Άκπεινο δεμηά Παπαδηά αξηζηεξά Άγηνο Νηθόιανο δεμηά Σεξκαηηζκόο, απόζηαζε 31 λαπηηθά κίιηα Παξάθηηα Γηαδξνκή Νν 2 Δθθίλεζε παιαζξνλήζηα δεμηά Κόρε δεμηά Άκπεινο δεμηά Άγηνο Νηθόιανο δεμηά Σεξκαηηζκόο, απόζηαζε 38 λαπηηθά κίιηα Παξάθηηα Γηαδξνκή Νν 3 Δθθίλεζε Άκπεινο δεμηά Άγηνο Νηθόιανο δεμηά Κέιπθνο αξηζηεξά Νηθήηε δεμηά Σεξκαηηζκόο, απόζηαζε 48 λαπηηθά κίιηα Παξάθηηα Γηαδξνκή Νν 4 Δθθίλεζε Παπαδηά δεμηά Άγηνο Νηθόιανο δεμηά Σεξκαηηζκόο, απόζηαζε 18 λαπηηθά κίιηα Παξάθηηα Γηαδξνκή Νν 5 Δθθίλεζε παιαζξνλήζηα Σεξκαηηζκόο 10 λαπηηθά κίιηα Σα ζηίγκαηα ησλ ζεκείσλ ζηξνθήο δίλνληαη θαηά πξνζέγγηζε ζηα παξαξηήκαηα. 8. ΠΖΚΔΗΑ ΠΡΟΝΦΖΠ 8.1. Σα ζεκεία ζηξνθήο γηα όιεο ηηο δηαδξνκέο ζα είλαη θνπζθσηνί ζεκαληήξεο θίηξηλνπ ρξώκαηνο Σα λέα ζεκεία όπσο πξνβιέπνληαη από ηελ νδεγία 10 ζα είλαη θνπζθσηνί ζεκαληήξεο πνξηνθαιί ρξώκαηνο Σα ζεκεία ηεο εθθίλεζεο ζα είλαη ζεκαδνύξεο κε ηζηό θαη θόθθηλε ζεκαία Σα ζεκεία ηεξκαηηζκνύ γηα ηηο δηαδξνκέο Όξηζα Πξίκα θαη Σξαπέδην ζα είλαη ζεκαδνύξεο κε ηζηό θαη θόθθηλε ζεκαία Σα ζεκεία ηεξκαηηζκνύ γηα ηηο Παξάθηηεο δηαδξνκέο ζα είλαη ν πξάζηλνο θαλόο ηεο εηζόδνπ ηνπ Porto Carras κε κπιε ζεκεία, θαη θνπζθσηή ζεκαδνύξα θίηξηλνπ ρξώκαηνο πνληηζκέλεο ζε απόζηαζε 0,1 λαπηηθνύ κηιίνπ θαη ζε δηόπηεπζε 270 ν από ην θαλό. 9. ΔΘΘΗΛΖΠΖ 9.1. Η γξακκή ηεο εθθίλεζεο νξίδεηαη κεηαμύ ηζηώλ κε ζεκαία θόθθηλνπ ρξώκαηνο ζηα ζεκεία ηεο εθθίλεζεο. Σα ζήκαηα ησλ αγώλσλ ζα επηδεηθλύνληαη από ην ζθάθνο επηηξνπήο αγώλσλ πνπ ζα βξίζθεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηεο γξακκήο εθθίλεζεο 9.2. θάθνο πνπ εθθηλεί αξγόηεξα από 10 ιεπηά ζηνπο αγώλεο Όξηζα-Πξύκα θαη 20 ιεπηά γηα ηνπο αγώλεο Inshore & Offshore κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο ζα βαζκνινγείηαη DNS ρσξίο αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. Απηό αιιάδεη ηνλ θαλόλα RRS A ΑΙΙΑΓΖ ΡΝ ΔΞΝΚΔΛΝ ΠΘΔΙΝΠ ΡΖΠ ΓΗΑΓΟΝΚΖΠ Γηα λα αιιάμεη ην επόκελν ζθέινο ηεο δηαδξνκήο, ε επηηξνπή αγώλσλ ζα πνληίζεη έλα λέν ζεκείν ρξώκαηνο πνξηνθαιί (ή ζα κεηαθηλήζεη ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνύ) Σα ζθάθε πξέπεη λα πεξάζνπλ αλάκεζα ζην ζθάθνο πνπ ζα ζεκαίλεη ηελ αιιαγή ηνπ επόκελνπ ζθέινπο θαη ην παξαπιήζην ζεκείν, αθήλνληαο ην ζεκείν αξηζηεξά θαη ην ζθάθνο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ δεμηά. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ζεκείνπ λν 1 ηεο δηαδξνκήο όξηζα-πξίκα, ην ζεκείν offset ζα θαηαξγεζεί. 11. ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝΠ 11.1.Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ νξίδεηαη κεηαμύ ησλ ζεκείσλ ηνπ ηεξκαηηζκνύ Σα ζθάθε πνπ ηεξκαηίδνπλ κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ πξέπεη ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπο λα αλαθέξνπλ ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ ζην θαλάιη VHF 69 ην όλνκα ηνπ ζθάθνπο θαη ηνλ αξηζκό ηζηίνπ ηνπο. 12. ΠΠΡΖΚΑ ΞΝΗΛΥΛ Ο θαλόλαο 44.1 ηξνπνπνηείηαη ώζηε ε πνηλή δύν ζηξνθώλ αληηθαζηζηάηαη κε πνηλή κίαο ζηξνθήο

4 θάθνο πνπ εθηέιεζε πνηλή ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο 31 ή 44.1 πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη θαη λα θαηαζέζεη έλα έληππν απνδνρήο πνηλήο ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ εληόο ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 13. ΣΟΝΛΗΘΑ ΝΟΗΑ 13.1.Γηα ηα πηζηνπνηεκέλα θαηά IRC ζθάθε, ην ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ην θάζε ζθάθνο είλαη ην δηπιάζην ηνπ ζπληειεζηή BSF πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηελ απόζηαζε ηεο ηζηηνδξνκίαο ζε λαπηηθά κίιηα Γηα ηα πηζηνπνηεκέλα θαηά ORC International ζθάθε, ην ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ην θάζε ζθάθνο είλαη ην δηπιάζην ηνπ γεληθνύ βαζκνύ ηθαλόηεηαο (GPH) πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηελ απόζηαζε ηεο ηζηηνδξνκίαο ζε λαπηηθά κίιηα Σν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ θάζε ζθάθνπο ζα αλαθνηλσζεί ηνπιάρηζηνλ δύν ώξεο πξηλ από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο αληίζηνηρεο ηζηηνδξνκίαο Σα ρξνληθά όξηα ηζρύνπλ γηα όιεο ηηο δηαδξνκέο Σα ρξνληθά όξηα γηα ηηο ηζηηνδξνκίεο Όξηζα-Πξύκα ππνινγίδνληαη γηα 8 λαπηηθά κίιηα. 14. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ Έληππα ελζηάζεσλ δηαηίζεληαη από ηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. Δθεί πξέπεη λα ππνβάιινληαη νη ελζηάζεηο εληόο ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ Σρονικό όριο σποβολής ενστάσεων Όηαλ ε ηειεπηαία ηζηηνδξνκία ηεο εκέξαο είλαη όξηζα-πξίκα ή ηξαπέδην ην ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ είλαη 60 ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο ζηελ ηειεπηαία ηζηηνδξνκία ηεο εκέξαο ή ε επηηξνπή αγώλσλ επηδείμεη Ν πάλσ από Α ή ΑΡ πάλσ από Α Γηα ηηο ηζηηνδξνκίεο Inshore & Offshore, ηα ρξνληθά όξηα ππνβνιήο ελζηάζεσλ ζα αλαθνηλώλνληαη κε αλαθνίλσζε Όρη αξγόηεξα από 30 ιεπηά κεηά ην ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ζα δεκνζηεπζνύλ νη ελζηάζεηο θαη ν ρξόλνο εθδίθαζεο γηα λα ελεκεξσζνύλ νη δηάδηθνη θαη νη κάξηπξεο Αλαθνηλώζεηο ησλ ελζηάζεσλ από ηηο επηηξνπέο αγώλσλ θαη ελζηάζεσλ ζα δεκνζηεπζνύλ πξηλ από ην ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ γηα λα ελεκεξσζνύλ ηα ζθάθε όπσο απαηηείηαη από ηνλ θαλόλα 61.1(b) Παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 9.2, 11.2, 14.3, 17 θαη 20 ησλ νδεγηώλ πινπ δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αηηία έλζηαζεο από άιιν ζθάθνο. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα 60.1(a) Σελ ηειεπηαία εκέξα ησλ αγώλσλ κηα αίηεζε επαλεμέηαζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη: α. Πξηλ από ην ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ εάλ ν αηηώλ ελεκεξώζεθε γηα ηελ απόθαζε ηελ πξνεγνύκελε εκέξα β. Όρη αξγόηεξα από 30 ιεπηά αθνύ ν αηηώλ ελεκεξώζεθε γηα ηελ απόθαζε ηελ ίδηα εκέξα Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα Σελ ηειεπηαία εκέξα ησλ αγώλσλ κηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο πνπ βαζίδεηαη ζε απόθαζε ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληόο 30 ιεπηώλ από ηελ αλαθνίλσζε ηεο απόθαζεο. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ είλαη ηειεζίδηθεο όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλόλα ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΝΟΘΥΠΖΠ ΣΟΝΛΝ Γηα ηελ θαηεγνξία IRC θάζε ηζηηνδξνκία ζα βαζκνινγεζεί κε ην ζύζηεκα Time on Time Γηα ηελ θαηεγνξία ORCi ζηνπο αγώλεο όξηζα-πξίκα θαη ηξαπέδην, ζα εθαξκνζζεί ην ζύζηεκα W/L. ηνπο Inshore & Offshore αγώλεο, ζα εθαξκνζζεί ην ζύζηεκα Triple Figure Number (Offshore TMF). Γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αγώλεο, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ, ζα αλαξηήζεη ην αξγόηεξν ζε 15 ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ πξώηνπ ηνλ

5 5 επηζείνληα 1,2 ή 3 γηα αληηζηνίρσο Low, Medium ή High ζύζηεκα βαζκνιόγεζεο. Οη επηινγέο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα δηόξζσζεο ρξόλνπ δελ απνηεινύλ αηηία αηηήζεσο απνθαηάζηαζεο Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα 62.1(a). 16. ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ε θάζε ηζηηνδξνκία ηα ζθάθε ζα βαζκνινγνύληαη σο εμήο: Σν πξώην ζθάθνο ζα ιακβάλεη βαζκνύο ίζνπο κε ηνλ αξηζκό ησλ ζθαθώλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηε δηνξγάλσζε. Σν δεύηεξν ζθάθνο ζα ιακβάλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ πξώηνπ - 1, ν ηξίηνο ηνπο βαζκνύο ηνπ πξώηνπ -2 θιπ. ηε ζπλέρεηα, ε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζθάθνπο ζα πνιιαπιαζηάδεηαη επί ηνλ βαζκνινγηθό ζπληειεζηή ηεο ηζηηνδξνκίαο ζύκθσλα κε άξζξν 9 ηεο πξνθήξπμεο. Σα ζθάθε πνπ βαζκνινγνύληαη DNC, DNS, BFD, RAF, DSQ, DNE θαη DGM ζα βαζκνινγνύληαη κε 0 βαζκνύο ε πεξίπησζε OCS ζηνπο Inshore θαη Offshore αγώλεο, ε επηηξνπή αγώλσλ κεηά από έλα ιεπηό ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα ελεκεξώζεη ηα ζθάθε γηα επαλόξζσζε ε πεξίπησζε OCS ζηα Όξηζα-Πξύκα ηα ζθάθε ζα εηδνπνηνύληαη ζηε Νν 1 λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ αγώλα. Με ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία απηή ζα ηηκσξείηαη κε πνηλή DNE Ο θαλόλαο Α4.2 ηξνπνπνηείηαη έηζη ώζηε ηα ζθάθε πνπ βαζκνινγνύληαη κε DNF ζηνπο Inshore θαη Offshore αγώλεο, ζα βαζκνινγνύληαη κε ηνπο βαζκνύο ηεο ζεσξεηηθήο ζέζεο ηνπ επνκέλνπ κεηά ην ηειεπηαίν θαλνληθώο ηεξκαηίζαλ ζθάθνο κεησκέλνπο θαηά 10% Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ηζηηνδξνκίεο γηα λα είλαη έγθπξε ε Ιζηηνπιντθή Δβδνκάδα Βνξείνπ Αηγαίνπ Γελ ζα εμαηξεζεί θακία ηζηηνδξνκία Θα ππάξμεη ηδηαίηεξε βαζκνινγία γηα ηηο επηκέξνπο θιάζεηο. Οη επηκέξνπο θιάζεηο ζα αλαθνηλσζνύλ ζηε ζπλάληεζε ησλ θπβεξλεηώλ. 17. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ θάθε πνπ εγθαηαιείπνπλ ή δε ζπκκεηέρνπλ ζε κία ηζηηνδξνκία πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ηελ επηηξνπή αγώλσλ ην ζπληνκόηεξν ινγηθά δπλαηόλ. 18. ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΙΖΟΥΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Αληηθαηάζηαζε κειώλ πιεξώκαηνο δε ζα επηηξέπεηαη ρσξίο έγθξηζε από ηελ επηηξνπή ελζηάζεσλ. Οη αηηήζεηο αληηθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ην ζπληνκόηεξν ινγηθά δπλαηόλ Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ ε απνιεζζέληνο εμνπιηζκνύ δε ζα επηηξέπεηαη ρσξίο έγθξηζε από ηελ επηηξνπή αγώλσλ. Οη αηηήζεηο αληηθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ην ζπληνκόηεξν ινγηθά δπλαηόλ. 19. ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΔΥΛ Έλα ζθάθνο ή ν εμνπιηζκόο ηνπ κπνξεί λα ειεγρζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή από ηελ επηηξνπή θαηακέηξεζεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο θιάζεσο θαη ηηο νδεγίεο πινπ. ηε ζάιαζζα ν θαηακεηξεηήο ησλ αγώλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη έλα ζθάθνο ακέζσο ζην ρώξν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη γηα έιεγρν. 20. ΞΟΝΠΘΔΡΖ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΖ Σα ζθάθε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ θαη λα θέξνπλ ζηελ πιώξε ηνπο απηνθόιιεηνπο αξηζκνύο πνπ ζα παξαιάβνπλ από ηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. 21. ΠΘΑΦΖ ΔΞΗΡΟΝΞΥΛ

6 6 Σν θύξην ζθάθνο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ ζα θέξεη ζεκαία Κίηξηλε RC Σν ζθάθνο ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ζα θέξεη ζεκαία ρξώκαηνο ιεπθνύ κε ην γξάκκα «IJ» Σν ζθάθνο ηνπ θαηακεηξεηή ζα θέξεη ιεπθή ζεκαία κε ην γξάκκα «Μ» Σν ζθάθνο ηνπ ηύπνπ ζα θέξεη ιεπθή ζεκαία κε ηα γξάκκαηα «PRESS» 22. ΠΛΝΓΔΡΗΘΑ ΠΘΑΦΖ Σα ζθάθε ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ καθξηά από ηελ πεξηνρή όπνπ αγσλίδνληαη ζθάθε από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο ηζηηνδξνκίαο κέρξη όια ηα ζθάθε όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ηεξκαηίζνπλ ηελ ηζηηνδξνκία ή ε επηηξνπή αγώλσλ ζεκάλεη αλαβνιή, γεληθή αλάθιεζε ή δηαθνπή ηεο ηζηηνδξνκίαο 23. ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΑ Σα ζθάθε δε ζα πξέπεη λα αθήλνπλ απνξξίκκαηα ζηε ζάιαζζα. 24. ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΑΛΔΙΘΠΖΠ ΠΘΑΦΥΛ Σα ζθάθε δελ επηηξέπεηαη λα αλειθπζηνύλ κεηά ηηο 17:00 ην άββαην 31 Ινπιίνπ 2010 θαη πξηλ από ην ηέινο ηεο δηνξγάλσζεο ρσξίο πξνεγνύκελε ππό όξνπο έγγξαθε άδεηα ηεο επηηξνπήο αγώλσλ 25. ΔΞΑΘΙΑ Σν επακεηβόκελν έπαζιν Γηάλλεο Καξξάο, ηεο Ιζηηνπιντθήο Δβδνκάδαο Βνξείνπ Αηγαίνπ ζα απνλεκεζεί ζηνλ πξώην ληθεηή ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ηεο θαηεγνξίαο IRC Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο γηα θάζε θαηεγνξία θαηακέηξεζεο Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο ησλ επηκέξνπο θιάζεσλ αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνλ πξώην ληθεηή θάζε ηζηηνδξνκίαο γηα θάζε θαηεγνξία θαηακέηξεζεο θαη θάζε θιάζε. 26. ΑΞΝΘΖΟΜΖ ΔΘΛΖΠ Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, RRS-ISAF. Ο δηνξγαλσηήο Όκηινο θαη νη Δπηηξνπέο δε θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε άηνκα ή πξάγκαηα ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 27. ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΘΑΙΤΖ Όια ηα αγσληδόκελα θαη ζπλνδεπηηθά ζθάθε, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ Διιεληθή λνκνζεζία αζθαιηζηηθή θάιπςε επζύλεο πξνο ηξίηνπο. Αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε γξακκαηεία κε ηελ εγγξαθή. 28. ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γηεζλή Ιζηηνπιντθή Δβδνκάδα Βνξείνπ Αηγαίνπ, νη ηδηνθηήηεο θαη ηα πιεξώκαηα ησλ ζθαθώλ, απηόκαηα επηηξέπνπλ ζηελ Οξγαλώηξηα Αξρή θαη ηνπο ρνξεγνύο ηεο δηνξγάλσζεο, λα παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο θαη λα πξνβάιινπλ ζε ρξόλν θαη κε ηξόπν ηεο επηινγήο ηνπο, νπνηνδήπνηε πιηθό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ρσξίο θαλελόο είδνπο αληίηηκν.

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2014» Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Οη αγώλεο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο : 1.1 Σνλ Γηεζλή Θαλνληζκό Ηζηηνδξνκηώλ (RRS) ηεο ISAF 2013-2016.

Διαβάστε περισσότερα

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος 11 η Aegean Regatta 20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΔΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ EVRIPOS CUP 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΔΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ EVRIPOS CUP 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ EVRIPOS CUP 2015 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ Ο Αγώλαο EVRIPOS CUP 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΘΤΡΗΑΘΖ 1 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2013 1 ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Ο αγώλαο «ΛΑΓΟΤΔ 2013» ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε : α) ηνπο θαλνληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ ΑΓΧΝΑ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ 2015» ΚΤΡΗΑΚΖ 1 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ. ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club

ΝΑΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ ΑΓΧΝΑ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ 2015» ΚΤΡΗΑΚΖ 1 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ. ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club 1. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο, όπσο απηνί αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 2 ηεο Πξνθύξεμεο ηνπ αγώλα. 2. ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΓΑ. ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, ORC Club & Platu 25

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΓΑ. ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, ORC Club & Platu 25 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟ ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΓΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΚΤΠΔΛΛΟ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, ORC Club & Platu 25 Ο Ιζηηνπιντθφο Όκηινο Υαιθίδαο (Ι.Ο.Υ.) πξνθεξχζζεη Αγψλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Δσωτερικών Κανονισμών: 07.04.1978 25.02.1981 20.02.1985 02.07.1985 04.09.1988 17.09.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ A.I.B.A. ΓΗΔΘΝΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ Σερληθνί θαλόλεο θαη θαλόλεο αγώλα Δλεξγνί από 30 Ηαλνπαξίνπ 2010 Σελ. 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΟΡΗΜΟΗ... 3 ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΩΝΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 9 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΛΑΜΙΑ 20-21 επτεμβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σεηάξηε 03/09/2014 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 13/09/2014 - ώξα 21:00

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΕΝΙ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΕΝΙ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΕΝΙ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ KEFALONIA OPEN 2012 Ο Κεθαιιεληαθόο Όκηινο Αληηζθαίξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΒΑΔ, πξνθεξύζζεη ην βαζκνινγνύκελν ηνπξλνπά Βεηεξάλσλ Αλδξώλ-Γπλαηθώλ, από 30 Ηοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 20 νο Παλειιήληνο Δηαγωληζκόο Classic Cocktail (fancy drink category) ην 20 ν Παλειιήλην Πξσηάζιεκα cocktail πνπ ζα δηνξγαλσζεί ζηελ 10ε HO.RE.CA, 6-9 Φεβξνπαξίνπ 2015 ζην Metropolitan Expo ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΡΝΦΙΑΘΖΠ ΙΗΚΔΛΑΟΣΔΗΝ ΠΟΝ

ΕΝΤΥΠΟ 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΡΝΦΙΑΘΖΠ ΙΗΚΔΛΑΟΣΔΗΝ ΠΟΝ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΡΝΦΙΑΘΖΠ ΙΗΚΔΛΑΟΣΔΗΝ ΠΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑ, ΠΟΤ ΣΑ ΣΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΦΟ ΟΤ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΤΓΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ ΜΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 1 απφ 48 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Γξακκαηεία Αγώλα, Γξαθείν Ρύπνπ, Ξίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ Πει. 2 Άξζξν 1 - Νξγάλσζε Πει. 3 Άξζξν 2 Γεληθνί Όξνη Άξζξν 3 Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ αγώλα Άξζξν 4 Πηνηρεία Ραπηόηεηαο Απηνθηλήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. I. Γενικέρ διαηάξειρ 1. II. Κπιηήπια δόμηζηρ πος ιζσύοςν για όλερ ηιρ καηηγοπίερ 2

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. I. Γενικέρ διαηάξειρ 1. II. Κπιηήπια δόμηζηρ πος ιζσύοςν για όλερ ηιρ καηηγοπίερ 2 Κανονιζμόρ Τποδομήρ Γηπέδων ηηρ UEFA Έκδοζη 00 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ I. Γενικέρ διαηάξειρ ΆΡΘΡΟ ΈΚΣΑΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΆΡΘΡΟ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΆΡΘΡΟ 3 ΈΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ II. Κπιηήπια δόμηζηρ πος ιζσύοςν για

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΑΘΛΖΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ www.elao.gr ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΗΜΟΤ ΠΛΑΓΗΑ www. hellenic - paragliding.gr Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ Έθδνζε 8ε ΑΘΖΝΑ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα