Άρτα Αριθµ. Πρωτ.: 2297 Α ΑΜ:13PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρτα 17-10-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 2297 Α ΑΜ:13PROC001672207"

Transcript

1 ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΕΝΟΤΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣ ΙΟΙΚΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : FAX : Πληροφορίες : Γιώργος Σπύρος Τηλέφωνο : Α Α:ΒΛΛ07Λ9-ΧΙ Άρτα Αριθµ. Πρωτ.: 2297 Α ΑΜ:13PROC ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την : «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και µηχανογράφησης για την πιστοποίηση του τµήµατος ΚΤΕΟ Π.Ε. Άρτας βάσει των προδιαγραφών της 20794/2222/ (ΦΕΚ1466-Β ) Υπουργικής Απόφασης» Έχοντας υπόψη : ΙΑΚΡΥΞ 1. Τις διατάξεις των Ν & 2362/95, περί «προµηθειών του ηµοσίου τοµέα και Ν.Π...» 2. Το Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α / ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/ ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α / ), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 5. Την υπ αριθµ /739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 6. Το Π.. 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας πείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α / ). 7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού λεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204Α ). 8. Την ανάγκη για πιστοποίηση του τµήµατος ΚΤΕΟ Π.Ε Άρτας βάσει των προδιαγραφών της 20794/2222/ (ΦΕΚ1466-Β ) Υπουργικής Απόφασης 9. Την υπ αριθµ. 14/55/ απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου πείρου, µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Π.Ε. Άρτας έτους 2013, όπως αυτός αναµορφώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. Σελίδα 1 από 19

2 10. Τις αριθµ. 1811/οικ.4231/ (ΟΜΑ Α Α) και 1812/οικ.4232/ (ΟΜΑ Α Β) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και καταχωρήθηκαν µε α/α 423 και 424 αντίστοιχα στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Άρτας. 11. Την αριθµ. 28/1208/ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας πείρου. ΠΡΟΚΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και µηχανογράφησης για την πιστοποίηση του τµήµατος ΚΤΕΟ Π.Ε. Άρτας βάσει των προδιαγραφών της 20794/2222/ (ΦΕΚ1466-Β ) Υπουργικής Απόφασης 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των µε Φ.Π.Α.. Συγκεκριµένα: Για την ΟΜΑ Α Α «ΜΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΧΑΝΟΓΡΑΦΣΣ» ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των µε ΦΠΑ.(ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 072 ΚΑΕ 1699) Για την ΟΜΑ Α Β «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΧΑΝΟΓΡΑΦΣΣ» ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των µε ΦΠΑ( ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 072 ΚΑΕ 1723) 2. ΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΘΕΙΑ Το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης αφορά την «Προµήθεια και εγκατάσταση ε- ξοπλισµού και µηχανογράφησης για την πιστοποίηση του τµήµατος ΚΤΕΟ Π.Ε. Άρτας βάσει των προδιαγραφών της 20794/2222/ (ΦΕΚ1466-Β ) Υπουργικής Απόφασης». Στο ΚΤΕΟ της Άρτας υπάρχει µια µικτή γραµµή ελέγχου (ελαφρά και βαρέα οχήµατα) και έχει τοποθετηθεί γραµµή ελέγχου BEISSBARTH Τα ζητούµενα είδη αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΜΑ A ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας διακήρυξης. Οι προµηθευτές µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ειδών είτε ξεχωριστά για τα είδη των οµάδων Α και Β όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτηµα Α. Οι προµηθευτές θα πρέπει να αναφέρονται στην καταγωγή των προσφεροµένων υλικών σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Π. 118/ ΚΑΤΑΘΕΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της ιεύθυνσης ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας στη Πλατεία Εθνικής Αντίστασης ΤΚ στις ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 11:00. Σελίδα 2 από 19

3 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια (Π.Ε. Άρτας /νση /κού Οικ/κού / Τµήµα Προµηθειών) 3.Ο αριθµός της διακήρυξης 4. ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 5.Τα στοιχεία του αποστολέα. ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν οι ασχολούµενοι µε την εµπορία εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισµού για ΚΤΕΟ και είναι εφοδιασµένοι µε πιστοποιητικό ποιότητας ISO. Ειδικά για τα είδη της Οµάδας Β του Παραρτήµατος Α, δικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης και οι ασχολούµενοι µε την εµπορία και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού µηχανογραφικού εξοπλισµού. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή ιεξαγωγής διαγωνισµών, παρουσία αν το επιθυµούν και των ενδιαφερο- µένων, αµέσως µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών. 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εντός του κυρίως φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται τρεις υ- ποφάκελοι σφραγισµένοι, οι οποίοι θα φέρουν τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και τις ενδείξεις: Α. Φάκελο µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΤΙΚΑ» που θα περιλαµβάνει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, και µε ηµεροµηνία της υπεύθυνης δήλωσης αυστηρώς επί ποινή αποκλεισµού την ηµεροµηνία της προσφοράς: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. Ότι δεν τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π /τος 60/2007 (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την ά- σκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της διόλας χρεοκοπίας. Ότι συνέταξαν την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Σελίδα 3 από 19

4 Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. 5 περ. Β (Αξιολόγηση Προσφορών). προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το επάγγελµά τους. Πιστοποιητικό ISO για όσους υποβάλλουν προσφορά για την ΟΜΑ Α Α. Ειδικά για την οµάδα Α «ΜΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΧΑΝΟΓΡΑΦΣΣ» να προσκοµιστεί Βεβαίωση υλοποίησης ενός τουλάχιστον αντίστοιχου έργου. Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 118/07 ( Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου και Ν.Π...) Β. ΤΕΧΝΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Στο φάκελο αυτό θα βρίσκεται η τεχνική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου η οποία υ- ποχρεωτικά θα περιλαµβάνει τους πίνακες συµµόρφωσης που βρίσκονται στο παράρτηµα Α της παρούσης κατάλληλα συµπληρωµένους. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ικανοποιεί το σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων όπως αυτές αναφέρονται στους πίνακες του παραρτήµατος Α της παρούσης. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείεται. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στον συγκεκριµένο φάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά υπόδειγµα της οποίας υπάρχει στην διακήρυξη. οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά συνηµµένο τον ένα τουλάχιστον από τους 2 πίνακες του υποδείγµατος, συµπληρωµένο ευκρινώς. Εάν δεν είναι συµπληρωµένες όλες οι τιµές των ζητουµένων ειδών του α- ντίστοιχου ΠΙΝΑΚΑ που επισυνάπτεται στην οικονοµική προσφορά ο ενδιαφερό- µενος αποκλείεται. προσφορά µπορεί να δοθεί είτε για το σύνολο των προσφεροµένων ειδών είτε για τα είδη µιας εκ των 2 οµάδων που περιγράφονται στο Παράρτηµα Α. προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ, περιλαµβάνει τις νόµιµες κρατήσεις 3,172% που βαρύνουν τον προµηθευτή, οι οποίες υπολογίζονται επί της τιµής προσφοράς πριν συ- µπεριληφθεί σ αυτή ο Φ.Π.Α. Στην προσφερόµενη τιµή και µετά την αφαίρεση των νόµι- µων κρατήσεων γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4 %. Επισηµαίνεται ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για την σύγκριση των τιµών λαµβάνεται υπόψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 5. ΑΞΙΟΛΟΓΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Επιτροπή ιεξαγωγής διαγωνισµών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη, εκτός και αν από την επιτροπή δοθεί προς τούτο παράταση. αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Σελίδα 4 από 19

5 Α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι,καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής, µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών. Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την αρµόδια Επιτροπή εις τριπλούν το οποίο παραδίδεται στην ιεύθυνση ιοικητικού-οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών, το οποίο αποστέλλεται για έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και την έγκριση από την Οικονοµική Επιτροπή, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση ή θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών, θα γίνει, µε κριτήριο αυτό της συνολικά χαµηλότερης προσφερόµενης τιµής ανά τµήµα. Β. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτουν τα δηλούµενα στην υπεύθυνη δήλωσή του στοιχεία. Μετά το πέρας του ελέγχου η αρµόδια Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην /νση ιοικητικού-οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών, το οποίο αποστέλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση. Σελίδα 5 από 19

6 6. ΙΟΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/2007 για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δηµοσίου χιλίων 1000,00 Ευρώ. 7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή ξεχωριστά για κάθε οµάδα προσφεροµένων ειδών. Ως εκ τούτου η κατακύρωση δύναται να γίνει σε δύο διαφορετικούς προµηθευτές. κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού γίνεται µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας πείρου, κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού. Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, θα λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισµός, είναι υποχρεωµένος µέσα σε πέντε εργάσιµες µέρες από την διενέργεια του διαγωνισµού να προσέλθει για να υπογράψει τη σύµβαση. 8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΣ Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται για την Οµάδα Α «ΜΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΧΑΝΟΓΡΑΦΣΣ» σε σαράντα (40) εργάσιµες ηµέρες να ολοκληρώσει το φυσικό αντικείµενο του έργου, ενώ για την Οµάδα Β «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΧΑΝΟΓΡΑΦΣΣ» το αντίστοιχο διάστηµα ανέρχεται στις είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες. 9. ΕΓΓΥΣΕΙΣ Α. Μετά την κατακύρωση στον ανάδοχο ή στους αναδόχους κατατίθεται εγγυητική επιστολή ως εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως σε ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. για την ΟΜΑ Α Α και σε ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. για την ΟΜΑ Α Β και η οποία να έχει χρόνο ισχύος δύο (2) µήνες µεγαλύτερο από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης για την ΟΜΑ Α Α και την ΟΜΑ Α Β. Β. Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία εγκατάστασης για την ΟΜΑ Α Α «ΜΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΧΑΝΟΓΡΑΦΣΣ» ποσοστό 5 % επί του προϋπολογισµού της ΟΜΑ ΑΣ Α χωρίς ΦΠΑ και για την ΟΜΑ Α Β «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΧΑΝΟΓΡΑΦΣΣ» ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της ΟΜΑ ΑΣ Β χωρίς ΦΠΑ. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές υποχρεούνται µε δικά τους έξοδα και ευθύνη να αντικαθιστούν κάθε εξάρτηµα που θα αποδειχθεί ελαττωµατικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής ποιότητας και γενικά να αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη προκύπτει στον ΜΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΧΑΝΟΓΡΑΦΣΣ και στον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΧΑΝΟΓΡΑΦΣΣ προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή χρήση τους, αποστέλλοντας εξειδικευµένο συνεργείο τεχνικών στο τόπο όπου βρίσκεται το Τµήµα ΚΤΕΟ της Π.Ε. Άρτας. Ο χρόνος ανταπόκρισης του προµηθευτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του. Σελίδα 6 από 19

7 εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται µετά το πέρας της εγγύησης. 10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΡΩΜΣ πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνει, µετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου της παρούσας διακήρυξης καθώς και τη κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κ.Π ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Για ότι δεν περιλαµβάνεται στην ιακήρυξη έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Π.. 118/ ΜΟΣΙΕΥΣ παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας και να κοινοποιηθεί στο Ε. Β. Επιµελητήριο της Άρτας. Σηµείωση: ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : 13. ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ Για οποιαδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την παρούσα ιακήρυξη οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Γεώργιος Σπύρος (αρµόδιος υπάλληλος) Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ Σελίδα 7 από 19

8 ΠΑΡΑΡΤΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΟΜΑ Α Α ΜΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΧΑΝΟΓΡΑΦΣΣ 1. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ Αµορτισερόµετρο που θα καλύπτει τις προδιαγραφές (Υ.Α /2222/ άρθρο 6 παράγραφος 6)Το φρενόµετρο του ΚΤΕΟ δεν έχει δυνατότητα µέτρησης του προσκοµιζοµένου βάρους. θα πρέπει να συνδεθεί µε την κεντρική µονάδα της αυτόµατης γραµµής BEISSBARTH BNET Θα αποτελείται από δύο πλάκες επί των οποίων εδράζονται διαδοχικά οι δύο τροχοί του µπροστινού και πίσω άξονα του οχήµατος και οι οποίες παλινδροµούν στο κατακόρυφο επίπεδο για να ανιχνεύσουν την πρόσφυση των 4 τροχών του οχήµατος διαδοχικά και τον πίνακα ενδείξεων της συσκευής. να µετρά την επί τοις % πρόσφυση των τροχών του οχήµατος, καθώς και τη διαφορά πρόσφυσης επί τοις % των τροχών του ιδίου άξονα της γραµµής. να µετρά και το προσκοµιζόµενο βάρος του ελεγχό- µενου οχήµατος, διότι αυτό δεν µετράται στο φρενόµετρο της γραµµής οι πλάκες του να προστατεύονται κατάλληλα κατά τη διέλευση των τροχών βαρέων οχηµάτων. 2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ Σύστηµα µηχανογράφησης τεχνικού ελέγχου, όπως περιγράφεται στην Υ.Α /2222 (Φ.Ε.Κ Τεύχος Β/3 Μαΐου 2012), το οποίο θα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης και ολοκλήρωσης µε τις υφιστάµενες υποδοµές οι οποίες λειτουργούν στο ΚΤΕΟ. Σύνδεση των αναλυτών καυσαερίων (βενζίνης και πετρελαίου) µε την κεντρική µονάδα, οι οποίοι αναλυτές (TECNOTEST) έχουν αναβαθµιστεί Εγκατάσταση και παραµετροποίηση του συστή- µατος µηχανογράφησης έτσι ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό Σύνδεση και παραµετροποίηση της υπάρχουσας γραµµής ελέγχου οχηµάτων µε το µηχανογραφικό σύστηµα έτσι ώστε να εξασφαλίζει την αυτόµατη µέτρηση και εκτύπωση των αποτελεσµάτων ελέγχου. Σελίδα 8 από 19

9 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ Εκπαίδευση στη λειτουργία όλων των υλικών και όλων των εφαρµογών λογισµικού (µηχανογραφικό σύστηµα). εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί στο ΚΤΕΟ Αρτας ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΣ 12 ώρες ΑΠΑΝΤΣ 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ Όλος ο εξοπλισµός (υλικά και µηχανογραφικό σύστηµα) θα παραδοθούν πλήρως τοποθετηµένα, εγκατεστηµένα και παραµετροποιηµένα ώστε να διαλειτουργούν µεταξύ τους χωρίς να απαιτείται κάποια παρέµβαση από τον χειριστή τους Στον εξοπλισµό της παρούσας διακήρυξης συ- µπεριλαµβάνονται όλα τα υλικά και οι εφαρµογές λογισµικού, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση των διαφόρων υποσυστηµάτων µεταξύ τους Ο εξοπλισµός που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό διακρίβωσης και οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα Συντήρηση του µηχανογραφικού συστήµατος ΑΠΑΙΤΣ 3 έτη ΑΠΑΝΤΣ Σελίδα 9 από 19

10 ΟΜΑ Α Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΧΑΝΟΓΡΑΦΣΣ 1. ΕΞΥΠΡΕΤΤΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ Γενικά Να αναφερθεί το Μοντέλο Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι κατασκευαστή διεθνούς εµβέλειας σύγχρονης τεχνολογίας Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα του Server (πληκτρολόγιο, motherboard, case) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εµφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα Το σύστηµα να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό, να έχει εγκατεστηµένο το λειτουργικό σύστηµα, τους οδηγούς καθώς και το προσφερόµενο συνοδευτικό λογισµικό. Κουτί Tower Επεξεργαστής Τύπος Intel Xeon Αριθµός υποστηριζόµενων επεξεργαστών 2 Αριθµός εγκατεστηµένων επεξεργαστών 1 Αριθµός Πυρήνων ανά επεξεργαστή 4 FSB 1066 MHz Συχνότητα Λειτουργίας 2.4 GHz Κεντρική Μνήµη DDR Τύπος µνήµης MHz ή ανώτερο Μέγεθος ζητούµενης µνήµης 8 GB Αποθήκευση Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS Υποστήριξη RAIDs RAID 0, 1 Μονάδα Σκληρού ίσκου Συνολικό πλήθος ζητούµενων µονάδων 2 Τύποι µονάδων SAS Ταχύτητα περιστροφής 15K (rpm) Χωρητικότητα για κάθε δίσκο 300 GΒ υνατότητα αντικατάστασης εν λειτουργία (hot plug) ιάταξη RAID 1 Οδηγός Οπτικού ίσκου DVD + -RW Εσωτερικό ικτύωση Gigabit Ethernet Card Πλήθος δικτυακών εξόδων RJ45 2 Τροφοδοσία Σελίδα 10 από 19

11 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ Τύπος Hot Swap Αριθµός Μονάδων 2 Ισχύς (κάθε τροφοδοτικού) 700 Watt Λογισµικό Λογισµικό αποµακρυσµένης διαχείρισης NΑΙ Windows 2008 Server 64bit Standard Edition Συνοδευτικά καλώδια σύνδεσης CD - DVD µε όλο το προσφερόµενο λογισµικό (Λειτουργικό σύστηµα, λογισµικό αποµακρυσµένης διαχείρισης, οδηγοί κλπ) Πιστοποίηση Το σύστηµα (hardware) θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα πρότυπα CE & GS Να προσκοµισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Εγγύηση Εγγύηση µε επί τόπου επισκευή 3 έτη 2. BACKUP ΕΞΥΠΡΕΤΤΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ Γενικά Να αναφερθεί το Μοντέλο Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι κατασκευαστή διεθνούς εµβέλειας σύγχρονης τεχνολογίας Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα του Server (πληκτρολόγιο, motherboard, case) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εµφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα Το σύστηµα να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό, να έχει εγκατεστηµένο το λειτουργικό σύστηµα, τους οδηγούς καθώς και το προσφερόµενο συνοδευτικό λογισµικό. Κουτί Tower Επεξεργαστής Intel Core Τύπος Ι στα 3.2 GHz ή αντίστοιχο Κεντρική Μνήµη Τύπος µνήµης DDR3 Μέγεθος ζητούµενης µνήµης 4 GB Κάρτα Γραφικών RAM 1 GB Κάρτα Ήχου NAI Μονάδα Σκληρού ίσκου Αριθµός ζητουµένων µονάδων 2 Σελίδα 11 από 19

12 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ Χωρητικότητα για κάθε δίσκο 500 GB ιάταξη RAID 1 (mirror) Οδηγός Οπτικού ίσκου DVD + -RW Εσωτερικό ικτύωση Gigabit Ethernet Card Τροφοδοσία Ισχύς (κάθε τροφοδοτικού) 600 Watt Λογισµικό Windows 7 Professional Συνοδευτικά καλώδια σύνδεσης CD - DVD µε όλο το προσφερόµενο λογισµικό (Λειτουργικό σύστηµα, οδηγοί κλπ) Πιστοποίηση Το σύστηµα (hardware) θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα πρότυπα CE & GS Να προσκοµισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Εγγύηση Εγγύηση µε επί τόπου επισκευή 3 έτη 3. ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 3) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ Γενικά Να αναφερθεί το Μοντέλο Τα τµήµατα που συνθέτουν τον /Υ (πληκτρολόγιο, motherboard, case) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εµφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα Το σύστηµα να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό, να έχει εγκατεστηµένο το λειτουργικό σύστηµα, τους οδηγούς καθώς και το προσφερόµενο συνοδευτικό λογισµικό. Κουτί Tower Επεξεργαστής Intel Core Τύπος Ι ή αντίστοιχο Κεντρική Μνήµη Τύπος µνήµης DDR3 Μέγεθος ζητούµενης µνήµης 4 GB Κάρτα Γραφικών µνήµη 1GB Κάρτα Ήχου χεία Σελίδα 12 από 19

13 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ Μονάδα Σκληρού ίσκου Χωρητικότητα 500 ΜΒ Οδηγός Οπτικού ίσκου DVD + -RW Εσωτερικό ικτύωση Gigabit Ethernet Card Τροφοδοσία Ισχύς (κάθε τροφοδοτικού) 500 Watt Λογισµικό Windows 7 Professional Συνοδευτικά καλώδια σύνδεσης CD - DVD µε όλο το προσφερόµενο λογισµικό (Λειτουργικό σύστηµα, οδηγοί κλπ) Εγγύηση Εγγύηση µε επί τόπου επισκευή 3 έτη 4. ΟΘΟΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ 5) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ Τεχνολογία Led Ανάλυση 1366 x 768 ιαγώνιος 19 Φωτεινότητα Εγγύηση Εγγύηση µε επί τόπου επισκευή 250 cd/m2 3 έτη 5. ΣΥΣΤΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΣ ΑΠΟΘΚΕΥΣΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ ΑΠΑΝΤΣ Χωρητικότητα >= 1ΤΒ Αριθµός ίσκων 2 Πρωτόκολλο επικοινωνίας δίσκων SATA ιασύνδεση Ethernet, usb Θύρες επικοινωνίας 1xRJ45, 1xusb RAID 0,1 Λογισµικό διαχείρισης δίσκων Λογισµικό backup Εγγύηση >=3 έτη Σελίδα 13 από 19

14 6. ΦΟΡΤ ΣΥΣΚΕΥ ΚΑΤΑΧΩΡΣΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΣ Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ιαγώνιος οθόνης 7,9'' Χωρητικότητα (GB) 8 Ανάλυση φωτογραφικής µηχανής στην πίσω όψη 600x480 Φλας (φωτισµός) για την φωτογραφική µηχανή στην πίσω όψη Ενσωµατωµένο ηχείο και µικρόφωνο Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες υνατότητα σύνδεσης µε ασύρµατο δίκτυο Wifi Συνδεσιµότητα µέσω USB 2.0 ή USB 3.0 Εγγύηση 2 έτη ΑΠΑΝΤΣ 7. ΕΚΤΥΠΩΤΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΑΠΑΙΤΣ Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους τελευταίους 18 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών Ανάλυση (ασπρόµαυρη, σε dpi) 1200x12 00 dpi Σύνδεση µε θύρα High Speed USB (ή συµβατή µε USB 2.0) Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο µε θύρα Ethernet Ταχύτητα σε κανονική ποιότητα (σελίδες/λεπτό) 35 Μεγέθη εκτύπωσης Τουλάχιστο A4 Τροφοδοσία χαρτιού (σε φύλλα) 250 Εκτύπωση και στις 2 όψεις Μηνιαία απόδοση Συνοδευτικό λογισµικό Drivers και Utilities CD Καλώδια επικοινωνίας µε τον υπολογιστή και καλώδιο τροφοδοσίας Εγχειρίδια ελτία προδιαγραφών Τεκµηρίωση συνοδευτικού λογισµικού Εγγύηση 1 έτος ΑΠΑΝΤ Σ Σελίδα 14 από 19

15 Αρ. ιακήρυξης: /201. µ. ιαγωνισµού: / /201. Επώνυµο ή Επωνυµία:. Έδρα:. Τηλέφωνα:. Α.Φ.Μ: -1- ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΜΑ Α (ΟΜΑ Α Α ΚΑΙ ΟΜΑ Α Β) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΕΝΟΤΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣ ΙΟΙΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ ΠΛ. ΕΘΝΙΚΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΣ ΑΡΤΑ Για την προµήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισµού κατά πίνακα οµάδας προσφέρουµε συνολική τιµή (χωρίς Φ.Π.Α.) ως κατωτέρω : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ ΑΣ Α (Μηχανολογικός εξοπλισµός και λογισµικό µηχ/σης) Ποσό..(αριθµητικώς) Ποσό...(ολογράφως) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ ΑΣ Β (Εξοπλισµός Μηχανογράφησης ) Ποσό.(αριθµητικώς) Ποσό..(ολογράφως) τιµή ανα είδος και το γενικό σύνολο προσφοράς προκύπτουν από την υπογεγραµµένη συν/νη οικονοµική προσφορά του ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑ ΑΣ Α και του ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑ ΑΣ Β ΑΡΤΑ / /. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦ Σελίδα 15 από 19

16 -2- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ ΑΣ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦ 1 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡΟΜΕΤΡΟ 2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 3 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ ΑΣ Β Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦ 1 ΕΞΥΠΡΕΤΤΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ) BACKUP ΕΞΥΠΡΕΤΤΣ 2 (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 3 (ΤΕΜΑΧΙΑ 3) 4 ΟΘΟΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ 5) ΣΥΣΤΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΣ 5 ΑΠΟΘΚΕΥΣΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) ΦΟΡΤ ΣΥΣΚΕΥ ΚΑΤΑΧΩΡΣΣ 6 (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) 7 ΕΚΤΥΠΩΤΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΑΡΤΑ. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Σελίδα 16 από 19

17 ΠΑΡΑΡΤΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΣ ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΕΝΟΤΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣ ΙΟΙΚΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣ Στην Άρτα σήµερα ηµέρα οι υπογεγραµµένοι: 1) Βασίλειος Ψαθάς Αντιπεριφερειαρχης Άρτας, ενεργώντας ως νόµιµος εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και 2) ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: Ο πρώτος των συµβαλλόµενων µε την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπόψη: α) Την αριθµ. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας πείρου περί «Κατάρτισης και έγκρισης των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και µηχανογράφησης για την πιστοποίηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Άρτας» β) Την από οικονοµική και τεχνική προσφορά της εταιρείας. γ) Τα από πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών. δ) Την αριθµ. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας πείρου µε την οποία κατακυρώνει την δηµοπρασία που έγινε στις στην εταιρεία για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και µηχανογράφησης. Αναθέτει στο δεύτερο των συµβαλλοµένων καλούµενος εφεξής «Προµηθευτής» την προµήθεια και εγκατάσταση του κάτωθι εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Άρτας βάσει της από Οικονοµικής προσφοράς του µειοδότη και µε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον εξοπλισµό και τις εγγυήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην από τεχνική προσφορά του και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης : ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΕΙ ΩΝ ΠΟΣΟΤΤΕΣ - ΤΙΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ ΑΣ Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΤΑ ΤΙΜ ΜΟΝΑ ΑΣ (Χωρίς Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Σελίδα 17 από 19

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ ΑΣ Β ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΤΑ ΤΙΜ ΜΟΝΑ ΑΣ (Χωρίς Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ παράδοση του εξοπλισµού θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή στο Τµήµα ΚΤΕΟ της Π.Ε. Άρτας, µέσα σε διάστηµα σαράντα (40) ηµερών για την ΟΜΑ Α Α ΜΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΧΑΝΟΓΡΑΦΣΣ και για την ΟΜΑ Α Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΧΑΝΟΓΡΑΦΣΣ σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία υ- πογραφής της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους της αριθµ. διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας. αµοιβή ορίζεται στο συνολικό ποσό των συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑ Α Α και για την ΟΜΑ Α Β. πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει µε εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή αυτών εντός των προβλεπόµενων από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π../τος 118/07 προθεσµιών και µε την προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα έχει προσκοµίσει έγκαιρα τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη, βαρύνουν τον προµηθευτή µε εξαίρεση το Φ.Π.Α. που βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Για την πληρωµή του προµηθευτή εκδόθηκε η αριθµ. α/α απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχωρήθηκε µε α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Άρτας. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, κατέθεσε δε την µε αριθµ. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ποσού για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Προεδρικού ιατάγµατος 118/07. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισµού και την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής λειτουργίας. Στην παρούσα σύµβαση επισυνάπτονται τα ακόλουθα στοιχεία κατά σειρά ισχύος: (α) η διακήρυξη και (β) η τεχνική και οικονοµική προσφορά. Σελίδα 18 από 19

19 σύµβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και από τα οποία ένα έλαβε ο κάθε συµβαλλόµενος και το 3 ο και 4 ο κατατέθηκαν στην ιεύθυνση ιοικητικού- Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΘΕΥΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ Σελίδα 19 από 19

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ9-Π9Τ. Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ9-Π9Τ. Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392 ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΕΝΟΤΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣ ΙΟΙΚΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392 Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ47Λ9-ΗΣ0 ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855 Πληροφορίες : Α.ΚΙΤΣΙΟΥ Τηλέφωνο : 2681361044

ΑΔΑ: ΒΕΤ47Λ9-ΗΣ0 ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855 Πληροφορίες : Α.ΚΙΤΣΙΟΥ Τηλέφωνο : 2681361044 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα 22-02 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθµ.Πρωτ.:οικ.604 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 14/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 14/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 21 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ. 1/ Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ηµοσίου τοµέα και Ν.Π...»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ. 1/ Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ηµοσίου τοµέα και Ν.Π...» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ιενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση όρων για την προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2594 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014 Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ιεύθυνση: Κτίριο ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 FAX: 2681076404

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 11/2/2013 Αριθ. Πρωτ.: 161 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002657697 2015-03-23

15PROC002657697 2015-03-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 23/3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7Α9ΘΦ ΗΟ3 Α ΑΜ: 14PROC002380077

Διαβάστε περισσότερα

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 )

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4064 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ @ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑΜ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Τ.Δ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 12/7/2012 Αριθ. Πρωτ.: 497 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ(

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12- 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 62059 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακήρυξης: 14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC001817524

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ:ΒΛ97ΟΡ1Π-ΧΣΟ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθ. Διακ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΚΡΟΚΙΔΑ 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ.:20100 ΤΗΛ.:2741360752 e-mail: promith@pekorinthias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 9157 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 27-6-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:08(ΕΛΚΕ)/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:08(ΕΛΚΕ)/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 07/02/2014 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 770 ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΕΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη Ταχ. Κώδικας : 83100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Ηράκλειο:19/01/2015 Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Θεονύµφη, Κυριακάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα, 7-5-2015 Αριθ. Πρωτ.: 507 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4046Ψ8Β0-Η4Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ4046Ψ8Β0-Η4Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Σπύρος Κώνστας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα