ΥΕΔΙΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΕΔΙΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Σατ. Γ/νζη : Λ. Κ. Καραμανλή &Αμμοτώζηοσ 1 Σατ. Κωδ. : ΣΗΛΔΦΩΝΟ : Πληρ.. Βαθειαδάκης- Z. Γαρείοσ ΣΟΠΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ ΙΟΤΝΙΟ 2015

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ A. ΔΗΑΓΩΓΖ ειίδα 4 Α. Απνθεληξσκέλε Γηαρείξηζε κε έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή ειίδα 4 Α.1. ηάδηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο ειίδα 4 Α.1.1 ΠΡΩΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ-Γξαζηεξηόηεηεο Γηαινγήο ζηελ πεγή ζε επίπεδν Γήκνπ - Γεκνηώλ ειίδα 4 Α.1.2 Έλα Γίθηπν θάδσλ ειίδα 5 Α.1.3 πιινγή πφξηα-πφξηα ειίδα 5 Α.1.4 Έλα Γίθηπν Πξάζηλσλ ζεκείσλ ειίδα 5 Α.1.5 Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ειίδα 6 Α.1.6 Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκφησλ ειίδα 6 Α.1.7 Θέζπηζε θαη εθαξκνγή Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο ειίδα 6 Α.2.1 ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΠΗΠΔΓΟ-Γξαζηεξηόηεηεο δηαινγήο ζε επίπεδν Γήκνπ ειίδα 7 Α.2.2 Κνκπνζηνπνίεζε ειίδα 7 Α.2.3 Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ) ειίδα 7 Α.2.4 Δξγαζηήξην επηζθεπήο πιηθψλ ειίδα 7 Α.2.5 Γηαρείξηζε αδξαλψλ πιηθψλ ειίδα 7 Α.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑ ειίδα 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ, ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ ειίδα 9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ & ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΓΖΜΟ ειίδα 10 Γ.1 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ειίδα 10 Γ.1.1 Πνζφηεηεο Απνξξηκκάησλ ειίδα 10 Γ.1.2 ηαζκφο άκεζεο κεηαθφξησζεο ειίδα 12 Γ.1.3 Αλαθχθισζε -Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ειίδα 12 Γ.1.4 Πξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εθζθαθψλ, ειίδα 13 Γ.1.5 Γηαρείξηζε θάδσλ ειίδα 14 Γ.1.6 Κφζηνο πθηζηάκελσλ δξάζεσλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζην ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ ειίδα 14 Γ.2 Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία -ππθλφηεηα θαηνίθεζεο ειίδα 15 Γ.3 Γ.4 Γ.5 Γ.6 εκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πνζφηεηα, αιιά θαη ην είδνο ησλ παξαγνκέλσλ ΑΑ Πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο ζχλζεζεο ησλ παξαγνκέλσλ ΑΑ Απνηχπσζε ησλ δξάζεσλ ζπιινγηθψλ ή αηνκηθψλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) φπσο θαη ηνπ ΔΓΝΑ Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ειίδα 16 ειίδα 20 ειίδα 22 ειίδα 22 1

3 Γ.7 Δθηίκεζε θφζηνπο ηεο πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο ειίδα 28 Γ.8 Αμηνιφγεζε ειίδα 29 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ. ΣΟΥΟΗ ειίδα 30 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΡΑΔΩΝ Σ..Γ ειίδα 31 Δ.1 Πξφιεςε - επαλαρξεζηκνπνίεζε ειίδα 31 Δ.2 ΠΡΩΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ - Γξαζηεξηφηεηεο δηαινγήο ζηελ πεγή, ζε επηπεδν Γήκν -Γεκνησλ ειίδα 31 Δ.2.1 Σν δίθηπν ησλ θάδσλ θαη ε δηαινγή πφξηα-πφξηα ειίδα 35 Δ.2.2. Γίθηπν πξάζηλσλ ζεκείσλ ειίδα 35 Δ.2.3. Γξάζεηο γηα εηδηθά ξεχκαηα ειίδα 37 Δ.2.4. Γξάζεηο ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ειίδα 37 Δ.2.5. χζηεκα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ειίδα 39 Δ.3 ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΠΗΠΔΓΟ- Γξάζεηο ππνδνρήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πξνδηαιεγκέλσλ πιηθψλ ειίδα 41 Δ.3.1. Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο ειίδα 41 Δ.3.2. ΚΓΑΤ ειίδα 43 Δ.3.3 Δξγαζηήξην επηζθεπήο πιηθψλ ειίδα 45 Δ.3.4. Γηαρείξηζε αδξαλψλ πιηθψλ ειίδα 45 Δ.4 ΣΡΗΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ - Γηαρείξηζε ζχκκεηθησλ ειίδα 45 Δ.5 ηαδηνπνίεζε ησλ Γξάζεσλ θαη εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε ζηαδίνπ ειίδα 45 Δ.6 πλεξγαζία κε ηνπο θνξείο Δζληθψλ Τπνδνκψλ ειίδα 45 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία - ρξεκαηνδφηεζε ειίδα 46 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε. Παξαθνινχζεζε ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ειίδα 49 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΩΝ ΣΗΣΛΟ Πίλαθαο 1: Μεληαίεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ ειίδα 11 Πίλαθαο 2: Καηεγνξίεο απνξξηκκάησλ πνπ ζπιιέγνληαη ειίδα 11 Πίλαθαο 3: Πνζφηεηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (ζηνηρεία γηα ηα έηε ) ειίδα 12 Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ (ζηνηρεία γηα ηα έηε ) ειίδα 13 Πίλαθαο 5: Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ (θάδνη ρεηξσλαθηηθά) ειίδα 14 Πίλαθαο 6: Κφζηνο απνθνκηδήο αλά ηφλν ειίδα 14 2

4 Πίλαθαο 7: Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ειίδα 15 Πίλαθαο 8 :εκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ειίδα 16 Πίλαθαο 9: Πνζφηεηεο θαη ζχλζεζε παξαγνκέλσλ ΑΑ (ζηνηρεία γηα ην 2014) ειίδα 20 Πίλαθαο 10: Πνζφηεηεο ησλ ΑΑ (ζηνηρεία γηα ηα έηε ) ειίδα 20 Πίλαθαο 11: Πνζφηεηεο αλά θάηνηθν θαη έηνο (Kg) ειίδα 21 Πίλαθαο 12: Απνηειέζκαηα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ ειίδα 21 Πίλαθαο 13: Πνζνζηηαία θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ ΑΑ (ελδεηθηηθά 2014) ειίδα 21 Πίλαθαο 14: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζχλζεζεο ησλ ΑΑ ηνπ δήκνπ (ελδεηθηηθά 2014) ειίδα 22 Πίλαθαο 15:Αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εκπιέθεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ (ζηνηρεία γηα ην 2015) ειίδα 23 Πίλαθαο 16: Ορήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2015 ειίδα 23 Πίλαθαο 17: Ορήκαηα απνθνκηδήο πξάζηλσλ θάδσλ Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2015 ειίδα 25 Πίλαθαο 18: Ορήκαηα απνθνκηδήο κπιε θάδσλ Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2015 ειίδα 26 Πίλαθαο 19: Πξάζηλνη θάδνη ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ ειίδα 26 Πίλαθαο 20: Μπιε θάδνη αλαθχθισζεο ειίδα 27 Πίλαθαο 21: Υψξνη θαη θηίξηα ειίδα 28 Πίλαθαο 22: Κφζηνο πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο (ζηνηρεία 2014) ειίδα 28 Πίλαθαο 23 : Αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ειίδα 29 Πίλαθαο 24: Πνζνηηθνί ζηφρνη πξνδηαινγήο, αλά έηνο, γηα ζχλνιν απνξξηκκάησλ ,76t. ειίδα 30 Πίλαθαο 25: Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ πξφιεςεο ειίδα 31 Πίλαθαο 26 : Πνζνηηθά απνηειέζκαηα ειίδα 31 Πίλαθαο 27 : Δίδε απνβιήησλ πνπ δχλαηαη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά ζηα πξάζηλα ζεκεία ειίδα 32 Πίλαθαο 28: Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ελφο πξάζηλνπ ζεκείνπ ειίδα 36 Πίλαθαο 29 : Γξάζεηο ελεκέξσζεο ειίδα 38 Πίλαθαο 30 : Ορήκαηα πεξηζπιινγήο ειίδα 39 Πίλαθαο 31 : Ορήκαηα πεξηζπιινγήο νγθσδψλ πξαζίλσλ. ειίδα 39 Πίλαθαο 32 : Ορήκαηα πεξηζπιινγήο κπιε θάδσλ. ειίδα 40 Πίλαθαο 33 : Ορήκαηα κεηαθνξάο ζπλφινπ απνβιήησλ ζην ΥΑΓΑ ΦΤΛΖ ειίδα 40 Πίλαθαο 34 : Ορήκαηα πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ αλαθχθισζεο. ειίδα 40 Πίλαθαο 35: Καηαλνκή πνζνζηηαίσλ ζηφρσλ α' θαη β' θάζεο ειίδα 45 Πίλαθαο 36. Δλδεηθηηθά ζηνηρεία εηήζησλ εζφδσλ απφ ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά (έηνο 2018). ειίδα 46 Πίλαθαο 37: Κφζηνο θαηαζθεπήο - ζπκπιήξσζεο ππνδνκψλ ειίδα 47 Πίλαθαο 38: Κφζηνο ιεηηνπξγίαο γηα ην 2018 (κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2014) ειίδα 48 3

5 Α. ΔΗΑΓΩΓΖ Α. Αποκενηπωμένη διασείπιζη με έμθαζη ζηην πποδιαλογή Με ηνλ φξν «Απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε κε έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή», ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ην Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο, λνείηαη φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνβιήησλ (απνξξίκκαηα, νγθψδε αληηθείκελα, θιαδηά, κπάδα θιπ), πξαγκαηνπνηείηαη εμνινθιήξνπ απφ ην Γήκν, δίλνληαο φκσο έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή ηνπο. Απνηειεί έλα λέν κνληέιν δηαρείξηζεο, κε πξννπηηθή θαη ζε φθεινο ηεο θνηλσλίαο. Αληηπαξαηάζζεη ηελ ήπηα, δεκφζηα δηαρείξηζε κε ηε ινγηθή ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο κηθξήο θιίκαθαο, πνπ απνζθνπεί ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνδηαινγήο θαη αλάθηεζεο πιηθψλ, ζηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο αλάκεημεο ησλ πιηθψλ, άξα θαη ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ θαη ζηελ αζθαιή δηάζεζε κηθξψλ πνζνηήησλ ππνιεηκκάησλ ζε ΥΤΣΤ. Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ κνληέινπ δηαρείξηζεο είλαη φηη: Αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ηαρχηεξα απφ νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν δηαρείξηζεο γηαηί απαηηεί απιά κέζα θαη εγθαηαζηάζεηο κηθξήο θιίκαθαο. Παξάγεη αλαθπθιψζηκα πξντφληα, πςειφηεξεο πνηφηεηαο θαη αμίαο. πκβάιεη άκεζα ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ζπκπιεξσκαηηθά επαγγέικαηα ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ζηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ, ζηελ ελεκέξσζε θιπ. Έρεη ην ρακειφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη εμαζθαιίδεη ηα ρακειφηεξα δεκνηηθά ηέιε. Δίλαη ε αζθαιέζηεξε πεξηβαιινληηθά ιχζε αθνχ δεκηνπξγεί ηε κηθξφηεξε δπλαηή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε θαη ε ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξε, αθνχ εμνηθνλνκεί ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ελέξγεηαο. Δλεξγνπνηεί θαη επαηζζεηνπνηεί ηνπο πνιίηεο, αθνχ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Δμαζθαιίδεη ηνλ θαιχηεξν θνηλσληθφ έιεγρν ηνπ θπθιψκαηνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαηλφκελσλ παξάλνκεο δηάζεζεο. Α.1. ηάδια ηηρ Αποκενηπωμένηρ Γιασείπιζηρ Έλα ηνπηθφ ζρέδην απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη: Α.1.1 Ππώηο Δπίπεδο - Γπαζηηπιόηηηερ Γιαλογήρ ζηην πηγή ζε επίπεδο Γήμος - Γημοηών ην άθνπζκα απνθνκηδή θαη ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ζε έλα Διιεληθφ Γήκν, απηφκαηα καο έξρεηαη ζην κπαιφ εηθφλα ελφο ΥΑΓΑ θαη ελφο πνιχ κεγάινπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ηνλ Γήκν. ηνπο πεξηζζνηέξνπο αλαπηπγκέλνπο Δπξσπατθνχο Γήκνπο ζεκαίλεη πνιηηηζκέλν πεξηβάιινλ, ΥΤΣΤ, αλαθηψκελεο πξψηεο χιεο θαη οικονομικό όθελορ για ηον Γήμο. Ζ δηαθνξά νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. ε φινπο ζρεδφλ ηνπο Δπξσπατθνχο Γήκνπο ν δηαρσξηζκόο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεγή, δειαδή η ανακύκλωζη ξεκινάει από ηον πολίηη. Αςηόρ είναι η πηγή. Πην ζπγθεθξηκέλα «Γηαινγή ζηελ Πεγή» νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία/ηερληθή ηεο αλαθχθισζεο µε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη αλάθηεζε ρξήζηκσλ πιηθψλ πξηλ απηά αλακεηρζνχλ µε ηελ ππφινηπε κάδα ησλ απνξξηκκάησλ. 4

6 Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή πεξηιακβάλνπλ θπξίσο: A.1.2. Έλα Γίθηπν θάδσλ Ο θάζε πνιίηεο μερσξίδεη ηα απνξξίκκαηα ζην ζπίηη ή ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη ηα ηνπνζεηεί ζε ζαθνχιεο (δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο). Μφιηο νη ζαθνχιεο γεκίζνπλ ηηο ελαπνζέηεη ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν δήκνο, ζηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηνπ λεζηνχ, μερσξηζηά γηα ην γπαιί, γηα ην αινπκίλην, γηα ην ραξηί, γηα ην πιαζηηθφ θαη γηα ηα νξγαληθά νηθηαθά απνξξίκκαηα. Υξεηαδφκαζηε ινηπφλ πέληε θάδνπο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο (εθηφο ησλ ζχκκεηθησλ) ζε νξηζκέλα ζεκεία ζπιινγήο πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Γήκνο. Μεηά απφ απηή ηελ δηαδηθαζία πιένλ δελ κηιάκε γηα ηα «ζπλεζηζκέλα» απνξξίκκαηα, αιιά γηα αλαθηψκελεο πξψηεο χιεο. Σα πιηθά απηά πεξηζπιιέγνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, θαη αθνχ πεξάζνπλ απφ ηειηθή δηαινγή, πνπιηνχληαη, επσθεινχκελνο ν Γήκνο ην εκπνξηθφ θέξδνο θαη ην ηέινο αλαθχθισζεο πνπ νη Α.Δ. εηαηξείεο παξαγσγήο πξντφλησλ πιεξψλνπλ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν Γήκνο θεξδίδεη δηπιά. Απφ ηελ κία κεηψλεη ηα έμνδα ησλ ηειψλ, ησλ κεηαθνξηθψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη απφ ηελ άιιε θεξδίδεη απφ ηελ είζπξαμε ηεο εκπνξηθήο αμίαο θαη ηνπ ηέινπο αλαθχθισζεο (βάζεη ηνπ Ν.2939/2001 γηα ηα πιηθά ζπζθεπαζηψλ). Δπίζεο νη πνιίηεο πνπ θαζαξίδνπλ ηα ζπίηηα ηνπο απφ νγθψδε αληηθείκελα πνπ αλαθπθιψλνληαη ή ηνλ θήπν ηνπο δελ ρξεηάδεηαη λα ηα πεηνχλ νπνπδήπνηε, αιιά θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Γήκνπ, ζα θιείλνπλ ξαληεβνχ γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο απφ θαηάιιεια νρήκαηα. Σα δαζηθά ή θεπεπηηθά πιηθά ζα ζξπκκαηίδνληαη θαη ζα είλαη πιένλ θαζαξφ πξντφλ, ρσξίο πιαζηηθά, ραξηηά, ζίδεξα, ρψκαηα θαη πέηξεο. Σν πξντφλ πνπ κπνξεί λα είλαη ή θνκπφζη ή μχια γηα ζηφθεο θαη ηδάθηα ή πέιιεη ή εδαθνβειηησηηθφ είλαη πιένλ έηνηκν γηα άκεζε πψιεζε ή δηάζεζε. Γηπιφ ην θέξδνο, θαζψο απφ ηελ κηα πιεπξά γιπηψλνπκε ην θφζηνο κεηαθνξάο πξνο ην ΥΤΣΑ Φπιήο θαη ηα ηέιε ελαπφζεζεο θαη απφ ηελ άιιε ππάξρεη θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ (θνκπφζη, μχια πξνο θαχζε, πέιιεη, θ.ι.π). Δπηπιένλ νθέιε πξνθχπηνπλ ζην Γήκν απφ ηελ νηθηαθή θαη ηε κεραληθή θνκπνζηνπνίεζε. A.1.3. πιινγή πόξηα-πόξηα Με ηε κεζνδνινγία απηή, νη θάηνηθνη πνπ θαηνηθνχλ ζε ζηελά πνπ δελ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάδνη, βγάδνπλ ζηελ πφξηα ηνπο ηα πξνο αλαθχθισζε πιηθά ζε θαζνξηζκέλεο εκέξεο, κε ζθνπφ απηά λα πεξηζπιιεγνχλ απφ ην φρεκα ζπιινγήο. Σν πξφγξακκα αθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα πιηθά πνπ ζπιιέγνληαη, είηε φια καδί (αλάκεηθηα) είηε ην θάζε πιηθφ ρσξηζηά. Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ζπιινγήο πφξηα-πφξηα είλαη ππνρξεσηηθή, ελψ ζηνπο θαηνίθνπο παξαρσξνχληαη ζηαδηαθά δνρεία γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζην ζπίηη. A.1.4. Έλα δίθηπν Πξάζηλσλ ζεκείσλ Έλα επαξθέο δίθηπν «πξάζηλσλ ζεκείσλ» κε δηεπξπκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο γηα: α) ηε ζπγθέληξσζε πιηθψλ πνπ δελ θαηεπζχλνληαη ζηνπο θάδνπο, φπσο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ζπζζσξεπηέο, ειαζηηθά, νγθψδε αληηθείκελα. β)ηπρφλ ζπγθεληξσκέλεο κεγάιεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ απφ πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, ππεξεζίεο, ζρνιεία θαη 5

7 γ) ηελ πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο αληαιιαγήο πιηθψλ φπσο ξνπρηζκνχ, επίπισλ παιαηψλ αληηθεηκέλσλ θιπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθηχνπ ζα επηιεγνχλ ηέζζεξηο ρψξνη (έλαο γηα θάζε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα), πξνζηηνί ζηνπο πνιίηεο πνπ ζα δηαζέηνπλ εηδηθνχο θάδνπο κεηαθνξάο πνπ ζα απνζεθεχνληαη μερσξηζηά θάζε είδνο αλαθχθισζεο θαη ζα κεηαθέξνληαη ζην ρψξν δηαρείξηζεο ηνπο. A.1.5. Έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο Έλα ζχζηεκα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο, πνπ αθνξά ηα αλαγθαία νρήκαηα ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ζηνπο ζηαζκνχο άκεζεο κεηαθφξησζεο, κε ηελ πξφβιεςε φηη ζηαδηαθά ζα κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα κεηαθφξησζε θαη κεηαθνξά ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ. A.1.6. Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηώλ Οη δξάζεηο εληάζζνληαη ζε έλα νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ, είλαη επαλαιακβαλφκελεο θαη πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ: - Δλεκεξψζεηο ζε ζρνιεία. - Γηαλνκή θπιιαδίσλ θαη ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. - Ζκεξίδεο. - πκκεηνρή ζε δίθηπα πφιεσλ θαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ. - Γξάζεηο θαζαξηζκνχ δεκφζησλ ρψξσλ ζε ζπλεξγαζία κε πιιφγνπο. - Δηήζηεο θαη επαλαιακβαλφκελεο δξάζεηο ηελ εκέξα ηνπ Πεξηβάιινληνο. - Γεκηνπξγία εηδηθήο ζέζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ γηα δηαξθή ελεκέξσζε, αλαθνηλψζεηο δεκνζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. - ηελ ελεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζα επηδησρζνχλ επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο κε θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη επηζηεκνληθά ηδξχκαηα. Δηδηθφηεξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα εθπνλεζεί έλα νινθιεξσκέλν θαη δηαξθέο πξφγξακκα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη ζηφρνπο. A.1.7. Θέζπηζε θαη εθαξκνγή Καλνληζκνύ Καζαξηόηεηαο Με ηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο επηηπγράλεηαη: Μεγηζηνπνίεζε ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ηε δηαινγή ζηελ πεγή, ψζηε λα κεησζεί θαηά ην δπλαηφλ ε ζπαηάιε θπζηθψλ πφξσλ, κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο θαη αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο, απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απηψλ. Δλίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο δεκφηεο, θαηνίθνπο, επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γήκνπ θαη αλαβάζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, εληζρχνληαο ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο ζπλείδεζε. 6

8 Α.2.1 Γεύηεπο Δπίπεδο - Γπαζηηπιόηηηερ διαλογήρ ζε επίπεδο Γήμος Α.2.2. Κνκπνζηνπνίεζε Κνκπνζηνπνίεζε είλαη ε βηνινγηθή, αεξφβηα, ζεξκφθηιε θαη ειεγρφκελε δηεξγαζία κεξηθήο απνζχλζεζεο ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή θνκπόζη, δει. ελφο νξγαληθνχ εδαθνβειηησηηθνχ πνπ πξνζνκνηάδεη ζην ρνχκνπο ηνπ εδάθνπο θαη πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Μηα πιεζψξα νξγαληθψλ απνβιήησλ κπνξνχλ κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία λα κεηαηξαπνχλ ζε έλα πινχζην θπηφρσκα, ην θνκπφζη, ην νπνίν κπνξεί λα βξεη πνιιέο εθαξκνγέο ζηε γεσξγία, ζηα πάξθα, θαη ζηελ αλάπιαζε θαη αλαδάζσζε πξνβιεκαηηθψλ εθηάζεσλ (εγθαηαιεηκκέλα ιαηνκεία., πξαλή δξφκσλ θιπ). Ζ θνκπνζηνπνίεζε κηκείηαη θαη επηηαρχλεη ηηο δηεξγαζίεο απνδφκεζεο ησλ νξγαληθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ απζφξκεηα ζηε θχζε. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θνκπνζηνπνίεζε ρξεηάδνληαη: 1. Οξγαληθφ κίγκα πιηθψλ (ζε ζσζηέο αλαινγίεο) 2. Αεξηζκφο 3. Διεγρφκελε κέγηζηε δπλαηή ζρεηηθή πγξαζία 4. Μηθξφ κέγεζνο πιηθψλ Α.2.3 Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ (ΚΓΑΤ) Σν Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ) είλαη εγθαηάζηαζε φπνπ κε ζπλδπαζκφ κεζφδνπ κεραληθήο - ρεηξσλαθηηθήο δηαινγήο, δηαρσξίδνληαη αλάκηθηα κε επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα ή νκάδεο πιηθψλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηαινγή ζηελ πεγή θαη αθνινχζσο πξαγκαηνπνηείηαη αλαβάζκηζε θαη δεκαηνπνίεζε ησλ δηαρσξηζζέλησλ πιηθψλ. Ο βαζηθφο δηαρσξηζκφο απφ ηα ξεχκαηα ησλ πιηθψλ πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηε κνλάδα, γίλεηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο δηαινγείο ζε ππεξπςσκέλεο γξακκέο ρεηξνδηαινγήο θαη ηα πιηθά ζηφρνη ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια δηακεξίζκαηα. Μία ζεηξά κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απφ ην ζεκείν ππνδνρήο ηνπο (εθθφξησζεο απφ ηα νρήκαηα ζπιινγήο) ζε πνηθίιεο επεμεξγαζίεο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πξνδηαρσξηζκφ, θνζθίλεζε πνπ γίλεηαη θπξίσο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ μέλσλ (άρξεζησλ) πιηθψλ, δηαρσξηζκφ ησλ ζηδεξνχρσλ πιηθψλ κε ειεθηξνκαγλήηεο, ρεηξνδηαινγή. Σα πιηθά - ζηφρνη φηαλ πιεξσζνχλ νη ρψξνη ζπγθέληξσζεο ηνπο, νδεγνχληαη ζε ζπκπηεζηέο - δεκαηνπνηεηέο ή ζξαπζηήξεο, θνθθνπνηεηέο θ.ι.π. αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πιηθνχ.. Α.2.4. Δξγαζηήξην επηζθεπήο πιηθώλ ην εξγαζηήξην επηζθεπήο πιηθψλ, ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ επηδηνξζψλεη, αλαθαηαζθεπάδεη θαη δηαζέηεη ρξήζηκν εμνπιηζκφ, φπσο έπηπια, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, αληαιιαθηηθά θιπ, πνπ έρεη πεξηζπιιέμεη απφ ηα αλαθπθιψζηκα νγθψδε. Α.2.5. Γηαρείξηζε αδξαλώλ πιηθώλ Ζ ζπγθέληξσζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ ζα γίλεηαη κε containers αλνηρηνχ ηχπνπ (ζθάθεο), ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο θαη ηα Σνπηθά Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ζα κεηαθέξνληαη κε εηδηθφ θνξηεγφ φρεκα ζε αλελεξγφ ιαηνκείν. 7

9 Α.3. πκπεξαζκαηηθά Σν λέν κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ «Απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε κε έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή», ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάησ αξρέο θαη παξακέηξνπο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην κέγηζην πεξηβαιινληηθά φθεινο θαη νη αλαγθαίεο νηθνλνκίεο πφξσλ πνπ επηβάιινπλ νη πεξηζηάζεηο. 1) Πξνσζείηαη απνηειεζκαηηθά ε αλαθχθισζε ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (ραξηί, πιαζηηθφ, κέηαιια & γπαιί) θαη ε αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ, ζηηο πεγέο ζπγθέληξσζεο απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ. 2) Γίλεηαη βάξνο ζηελ εθηξνπή ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ, πνπ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ απνξξηκκάησλ, κε ηελ ρξήζε ελφο επηπιένλ θάδνπ (θαθέ), θαιχπηνληαο πιήξσο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 3) Πξνσζείηαη ε νηθηαθή θαη κεραληθή θνκπνζηνπνίεζε. 4) Ζ δεκηνπξγία πξάζηλσλ ζεκείσλ ζα δψζεη κηα νξηζηηθή ιχζε ζηε δηαρείξηζε ησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ (έπηπια θιπ), ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, κπαηαξηψλ, ειαζηηθψλ θιπ, δηεπθνιχλνληαο ηνπο πνιίηεο θαη πξνζηαηεχνληαο ην πεξηβάιινλ. 5) Ζ επίζεο ζηνρεπκέλε δξάζε, ζην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ, φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηελ αλαθχθισζε ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ αιιά θαη ζηελ νπζηαζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ, ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνπο κειινληηθά πνιίηεο. 6) Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνξξηκκάησλ ζα έρεη επηηπρία δηφηη ζπλδπάδεηαη κε ηελ ελαξκφληζε ζε απηά ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο, έηζη ψζηε ν ηειεπηαίνο λα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζε ζπλέξγεηα κε ην φιν πξφγξακκα. 7) Πξνσζείηαη ε παξαγσγή compost ζε έλαλ εηδηθά δηακνξθσκέλν θαη αδεηνδνηεκέλν ρψξν. 8) Πξνσζείηαη ε θαηαζθεπή Κέληξνπ Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθφλ (ΚΓΑΤ). 9) Πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία Δξγαζηεξίνπ επηζθεπήο πιηθψλ 10) Πξνσζείηαη ε δηαρείξηζε αδξαλψλ πιηθψλ. 8

10 Β. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ, ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ χκθσλα θαη κε ηελ επξσπατθή θαη κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ηα αζηηθά απφβιεηα πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη ψζηε λα εμνηθνλνκνχληαη πξψηεο χιεο θαη ελέξγεηα. Δλζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία (Ν. 4042/2012) ε νδεγία 2008/98/ΔΚ, πνπ έρεη ζηνλ ππξήλα ηεο ηελ ηεξάξρεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ: πξφιεςε, επαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθχθισζε, αλάθηεζε, απφξξηςε. Οη δήκνη έσο ηψξα πεξηνξίδνληαλ ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ. Σσλ ζχκκεηθησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ΥΤΣΑ/ΥΤΣΤ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κπιε θάδνπ ζε θάπνην απφ ΚΓΑΤ. Οη πνζφηεηεο πνπ δηαρεηξίδνληαη νη δήκνη κε απηφλ ηνλ ηξφπν μεπεξλνχλ ην 95% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ. ην Ν.2939/01 αλαθέξεηαη ν ηξφπνο θαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ (ΠΥ ειαζηηθά, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, νρήκαηα θ.ι.π ) Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο». Οη αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: ην Ν. 3463/2006 (θψδηθαο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ), άξζξν 75: «Η θαζαξηόηεηα όισλ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο εδαθηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο, ε απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, θαζώο θαη ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ θαη ε ιήςε πξνιεπηηθώλ θαη θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ρώξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ από εθδήισζε ππξθαγηάο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία.» ην Ν. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο), άξζξν 94: - πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο δήκσλ 25. «Η δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ, ζε επίπεδν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, κεηαθόξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθύθισζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο, ιεηηνπξγίαο ζρεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο, θαζώο θαη απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ ρώξσλ ελαπόζεζεο (Φ.Α.Δ.Α.). Η δηαρείξηζε πξαγκαηνπνηείηαη, ζύκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκό, πνπ θαηαξηίδεηαη από ηελ Πεξηθέξεηα θαηά ηελ εηδηθόηεξε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 186παξ. ΣΤ' αξηζκ. 29 ηνπ παξόληνο λόκνπ». 9

11 Γ. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΓΖΜΟ Ο Γήκνο αιακίλαο έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 96,09 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα (απνγξαθή 2011), ζπκπεξηιακβάλνληαο ην πξψελ Γήκν Ακπειαθίσλ θαη ην πξψελ Γήκν αιακίλαο, κε κεγάιν πιήζνο κηθξψλ νηθηζκψλ εθηφο ρεδίνπ θαη κε κφληκν πιεζπζκφ ηνπο θαηνίθνπο (απνγξαθή 2011). Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γήκνπ καο, είλαη ε έληνλε επνρηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ νηθηαθψλ απνβιήησλ εμαηηίαο ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (> θάηνηθνη). ε έλα παξαζεξηζηηθφ λεζί ηνπ Αξγνζαξσληθνχ, φπσο ε αιακίλα, νη πεγέο ησλ απνβιήησλ είλαη απφ: - ηνπο θήπνπο ησλ παξαζεξηζκψλ, - ηα αγξνηεκάρηα θαη ηνπο αγξνχο, - ηηο θαηνηθίεο, ηα θαηαζηήκαηα, - ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, - ηηο Γεκνζηέο Τπεξεζίεο, - ηηο Ηρζπνθαιιηέξγεηεο, - ηα Ναππεγεία, - ηηο Λατθέο Αγνξέο & ηελ Κεληξηθή Αγνξά, - ηα Παλεγχξηα, - ηηο Γαζηθέο Δθηάζεηο, - ηα Θαιάζζηα απφβιεηα. Γ.1. Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ Αλαθνξηθά κε ηνπο ρψξνπο απφζεζεο απνξξηκκάησλ ζεκεηψλεηαη πσο ε αιακίλα εμππεξεηείηαη απφ ηνλ ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ. Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ καο δελ ιεηηνπξγεί ΥΤΣΑ, νχηε ρψξνο απιήο ρσκαηεξήο θαη δελ θαηαγξάθνληαη «κεγάινη» ρψξνη αλεμέιεγθηεο απφζεζεο απνξξηκκάησλ (ΥΑΓΑ), νη νπνίνη ζα δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα ζηε δεκφζηα πγεία. Παξφια απηά παξαηεξνχληαη πξνζσξηλέο εζηίεο απφζεζεο απνξξηκκάησλ (π.ρ. νδφο Αηαληείνπ, Φαλεξσκέλεο, Πνιπηερλείνπ, Πεξηζηεξίσλ, Καθή Βίγιαο θιπ) πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο πφιεο. Ζ ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζην Γήκν καο γίλεηαη κε ηε ρξήζε: - θιαζηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζχζηεκα πξέζαο θαη κε ζχζηεκα πεξηζηξεθφκελνπ ηπκπάλνπ (κχινο), - θνξηεγψλ γηα εηδηθά απνξξίκκαηα (φπσο κπάδα, απνξξίκκαηα κε κεγάιν φγθν θιπ.) θαη γηα απνξξίκκαηα πξαζίλνπ (φπσο θιαδηά, ρνξηάξηα θιπ). ελψ ε κεηαθνξά ηνπο ζην ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ κε ειθπζηήξεο κε επηθαζήκελν (Νηαιίθεο) Σν 100% ησλ λνηθνθπξηψλ εμππεξεηνχληαη κε ηαθηηθή ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο απφ ηα δχν ξεχκαηα ησλ απνβιήησλ, απηφ ησλ πξάζηλσλ θάδσλ θαη απηφ ησλ κπιε θάδσλ, θαζψο θαη απφ ηελ πεξηζπιινγή ησλ πξαζίλσλ θαη νγθσδψλ απνξξηκκάησλ απφ ην ξεχκα ησλ εμσνηθηαθψλ. ην Γήκν αιακίλαο δελ ιεηηνπξγνχλ ηα θάησζη ξεχκαηα: Βηναπφβιεηα (ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ) Απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ νηθηαθήο πξνέιεπζεο Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ηα απνξξίκκαηα σο πξνο ηελ δηαρείξηζή ηνπο έρνπλ σο ηειηθφ πξννξηζκφ ηνλ ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ θαη ηνλ ΚΓΑΤ ΔΛΔΤΗΝΑ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ απνξξηκκάησλ. 10

12 Γ.1.1 Πνζόηεηεο Απνξξηκκάησλ Ζ αλάιπζε ηεο θαζεκεξηλήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζην Γήκν έρεη, θαηά πξνζέγγηζε, σο εμήο: 51 ηφλνη νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ ζπιιέγνληαη εκεξεζίσο κέζσ απνξξηκκαηνθφξσλ (πξέζεο & κχινη), δει ηφλνη πεξίπνπ αλά κήλα θαη κεηαθέξνληαη κεηά απφ άκεζε κεηαθφξησζε κε ληαιίθεο ζην ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ. Πεξίπνπ 35 ηφλνη πξαζίλσλ θαη νγθσδώλ απνξξηκκάησλ ζπιιέγνληαη θαζεκεξηλά κέζσ αλνηρηψλ θνξηεγψλ, δει.840 ηφλνη πεξίπνπ αλά κήλα θαη κεηαθέξνληαη κεηά απφ άκεζε κεηαθφξησζε κε ηηο ληαιίθεο ζην ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ. Πεξίπνπ 2,5 ηφλνη ηελ εκέξα αλαθπθιώζηκα απνξξίκκαηα ζπιιέγνληαη κέζσ εηδηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ, δει. 60 ηφλνη πεξίπνπ ην κήλα (κείσζε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα), κεηαθέξνληαη άκεζα ζην ΚΓΑΤ ΔΛΔΤΗΝΑ. Σρόιην: όζνλ αθνξά ηα αλαθπθιώζηκα απνξξίκκαηα, ε κείσζε εθηηκάηαη όηη ζρεηίδεηαη κε ηα πξνβιήκαηα ηεο Καζαξηόηεηαο (κείσζε πξνζσπηθνύ, πεξηνξηζκέλεο επηζθεπέο, έιιεηςε ειαζηηθώλ θιπ) θαηά ην ηειεπηαίν έηνο θαζώο θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνύ ξαθνζπιιεθηώλ ζην λεζί. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θάδσλ ησλ νηθηαθψλ & αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ είλαη ρσξεηηθφηεηαο ιίηξσλ. Σν ζύλνιν ησλ νηθηαθψλ, ησλ αλαθπθιψζηκσλ, ησλ πξαζίλσλ, θαη ησλ νγθσδψλ απνξξηκκάησλ ζπιιέγνληαη θαη κεηαθέξνληαη απζεκεξφλ ζην ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ κεηά απφ άκεζε κεηαθφξησζε απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα ζηηο ληαιίθεο κεηαθνξάο Πίλαθαο 1: Μεληαίεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ Μεληαίεο Πνζόηεηεο Απνξξηκκάησλ (ζε ηόλνπο) Πνζόηεηα πεξηζπιινγήο νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ Πνζόηεηα πεξηζπιινγήο πξαζίλσλ & νγθσδώλ απνξξηκκάησλ Πνζόηεηα πεξηζπιινγήο αλαθπθιώζηκσλ απνξξηκκάησλ , , , , ,1 771,8 927,1 864,1 832,1 830,9 0 79,2 76,2 63,1 28,3 Πίλαθαο 2: Καηεγνξίεο απνξξηκκάησλ πνπ ζπιιέγνληαη Καηεγνξίεο απνξξηκκάησλ πνπ ζπιιέγνληαη Έηνο 2012 Έηνο 2014 Πνζνζηό λνηθνθπξηώλ κε ηαθηηθή ζπιινγή απνξξηκκάησλ Πνζνζηό πεξηζπιινγήο νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ Πνζνζηό πεξηζπιινγήο πξαζίλσλ & νγθσδώλ απνξξηκκάησλ Πνζνζηό πεξηζπιινγήο αλαθπθιώζηκσλ απνξξηκκάησλ 100% 100% 58,26% 58,69% 38,35% 39,90% 3,38% 1,40% 11

13 Πίλαθαο 3: Πνζφηεηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (ζηνηρεία γηα ηα έηε ) ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΟ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΗΑΚΑ ΚΗΛΑ ΟΓΚΩΓΖ ΚΗΛΑ ΑΝΑΚΤΚ ΛΩΗΜΑ ΚΗΛΑ ΤΝΟΛΟ Γ.1.2 ηαζκόο Άκεζεο Μεηαθόξησζεο Γήκνπ αιακίλαο Γηα λα θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο άκεζεο κεηαθνξάο ησλ ζχκκεηθησλ, ησλ νγθσδψλ θαη πξάζηλσλ απνξξηκκάησλ ζην ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ, ζε εκεξήζηα βάζε θαη εηδηθά ζε πεξηφδνπο αηρκήο, απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ άκεζνπ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ λα γίλεηαη ζε δχν εμάσξεο βάξδηεο εξγαζίαο, θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ δηαρεηξίδεηαη 60ηνλ. απνξξηκκάησλ. Καζεκεξλά ζην ζηαζκφο άκεζεο κεηαθφξησζεο έθηαζεο 7 ζηξεκκάησλ, πνπ βξίζθεηαη ζην ΒΗΟΠΑ αιακίλαο, ζηε Θέζε Γνχβα Μπαηζί, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ καο ζηδεξέληαο ρνάλεο, άκεζε κεηαθφξησζε απνβιήησλ απφ ηα 20 απνξξηκκαηνθφξα πνπ πεξηζπιιέγνπλ ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα θαη ηα 4 θνξηεγά πνπ πεξηζπιιέγνπλ νγθψδε θαη πξάζηλα, ζηηο 3 Νηαιίθεο πνπ ζηε ζπλέρεηα ηα κεηαθέξνπλ ζην ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ. ην ρψξν δελ παξακέλεη ίρλνο απνξξηκκάησλ ελψ κεηά ην πέξαο ησλ βαξδηψλ ζηαζκεχνπλ ηα νρήκαηα ηεο Καζαξηφηεηαο. Γ.1.3. Αλαθύθισζε - Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ηελ Δπξψπε, άκεζε πξνηεξαηφηεηα εδψ θαη κία εηθνζαεηία είλαη ε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ, ε αλαθχθισζε θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Ζ απαξαίηεηε δνπιεηά ζε επίπεδν ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ αλαθχθισζε, αιιά θαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο, ψζηε ν πνιίηεο λα κπνξεί λα αλαθπθιψλεη ζε θάζε γσληά ηεο ρψξαο, παξακέλεη αθφκε ζεσξία. ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο ( Ηνχιηνο 2014) επηηεχρζεθαλ ηα θάησζη : ζηηο ζπζθεπαζίεο, ην 2013 αλαθπθιψζεθε ην 27,2% ηνπ γπαιηνχ (ζηφρνο 60%), ην 44% ησλ κεηάιισλ (ζηφρνο ην 50%), ην 31,7% ηνπ πιαζηηθνχ (ζηφρνο 22,5%) θαη ην 76,9% ηνπ ραξηηνχ (ζηφρνο 60%). ην 16% ησλ απνξξηκκάησλ αλαθπθιψλνληαη, ην 2% θνκπνζηνπνηείηαη θαη ην 72% ζάβεηαη ζε ΥΤΣΑ θαη ρσκαηεξέο, φηαλ ππάξρνπλ ρψξεο πνπ ζάβνπλ ιηγφηεξν απφ ην 1%. απφ ην 16% πνπ αλαθπθιψλεηαη, ην 5,5% πξνέξρεηαη απφ ηνπο κπιε θάδνπο θαη ην ππφινηπν απφ ξαθνζπιιέθηεο θαη κάληξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο πξνδηαγξαθέο πγείαο, αζθάιεηαο, θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. απφ απηά πνπ ξίρλνπλ νη πνιίηεο ζηνλ κπιε θάδν, ην 30% είλαη θνηλά ζθνππίδηα πνπ 12

14 θαηαιήγνπλ ζηνλ ΥΤΣΑ. Ο Γήκνο αιακίλαο ζην πιαίζην έληαμεο ζην ζχζηεκα αλαθχθισζεο θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, έρεη ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο γηα ηα παξαθάησ: Αλαθχθισζε Υαξηηνχ: Ζ απνθνκηδή γίλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε κε ηνπο κπιε θάδνπο θαη κεηαθέξνληαη ζην ΚΓΑΤ ΔΛΔΤΗΝΑ. Αλαθχθισζε γπαιηνχ: Ζ απνθνκηδή γίλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε κε ηνπο κπιε θάδνπο θαη κεηαθέξνληαη ζην ΚΓΑΤ ΔΛΔΤΗΝΑ. Πεξηζπιινγή εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ εληφο νξίσλ Γήκνπ θαη πξνψζεζε ηνπο πξνο ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζε αξκφδην πηζηνπνηεκέλν θνξέα ζε ζπλεξγαζία κε ηδηψηε. Παξάιιεια, έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ην 2015 θαη ήδε θάπνηεο βξίζθνληαη ζε ηζρχ, ζπλεξγαζίεο κε θνξείο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη αλαθχθισζεο, ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: Αλαθχθισζε Ζιεθηξηθψλ πζζσξεπηψλ Ορεκάησλ. Αλαθχθισζε Διαζηηθψλ Ορεκάησλ. Αλαθχθισζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαηνιηπαληηθψλ εηδψλ νρεκάησλ. Αλαθχθισζε γπαιηνχ ζε επξεία εθαξκνγή (ζπλεξγαζία κε βηνκεραλία Τπla). Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ (ζηνηρεία γηα ηα έηε ) ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ (Kg) ΔΣΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΤΜΜΔΗΚΣΑ Μεηθηά ΚΓΑΤ ΔΛΔΤΗΝΑ Τπόιεηκκα Καζαξά Αλαθπθι ώζηκα ΤΝΟΛΟ ΑΑ ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛ ΩΖ ΔΠΗ ΣΟΗ ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ , ,36 Γ.1.4 Πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εθζθαθώλ, θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) Όπσο αλαθέξζεθε, ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ αιακίλαο πεξηέξρνληαη θαζεκεξηλά απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), ηα νπνία απνξξίπηνληαη εληφο θαη εθηφο θάδσλ ή εγθαηαιείπνληαη ζηα πεδνδξφκηα, θαη ηα νπνία ηειηθά θαηαιήγνπλ καδί κε ηα ππφινηπα νγθψδε ή απνξξίκκαηα ζην ΥΤΣΑ Φπιήο. ε φ,ηη αθνξά ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), ζήκεξα ζηελ Αηηηθή ππάξρνπλ ηξία ζπζηήκαηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο (ΔΟΑΝ). Απηά είλαη: ε ΑΝΚΔ ΔΠΔ, ε ΔΓΠΔΚΑΣ Α.Δ θαη ε Αλαθχθισζε ΑΔΚΚ Αηηηθήο Α.Δ. χκθσλα κε έξεπλα, ε ρξέσζε γηα ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ΑΔΚΚ (ζχκκεηθηα απφβιεηα θαηαζθεπψλ, επηζθεπψλ, αλαθαηλίζεσλ) θνζηίδεη 10,80 /ηφλν ελψ ε ρξέσζε ζην ΥΤΣΑ Φπιήο είλαη 45 /ηφλν. 13

15 Γ.1.5. Γηαρείξηζε θάδσλ ην Γήκν αιακίλαο ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ηε ρξήζε θάδσλ δηαθφξσλ ηχπσλ είηε ρεηξσλαθηηθά. Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη θάδνη θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία ε απνθνκηδή γίλεηαη ρεηξσλαθηηθά (απνθνκηδή κε ηα ρέξηα) παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πίλαθαο 5: Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ (θάδνη ρεηξσλαθηηθά) ΤΝΟΛΟ ΣΘΔΡΟΗ/ ΑΣΟΜΗΚΟΗ ΚΑΓΟΗ ΤΜΜΔΗΚΣΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΜΠΛΔ (ζε θέζειρ ππάζινων) ΜΔΣΑΛΗΚΟΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΓΟΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΝΟΛΟ 183 ΖΜΔΗΑ ΥΔΗΡΩΝΑΚΣΗΚΖ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΤΝΟΛΟ 491 Γ.1.6 Κόζηνο πθηζηάκελσλ δξάζεσλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζην ΥΤΣΑ Φπιήο Σν 95% ησλ απνξξηκκάησλ αθνχ ζπιιερζνχλ, κεηαθέξνληαη ζην ΥΤΣΑ Φπιήο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη ελαπφζεζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. Πίλαθαο 6: Κφζηνο απνθνκηδήο αλά ηφλν ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΝΑ ΣΟΝΟ Α/Α ΔΞΟΓΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΤΝΟΛΟ ( ) 1 ΔΓΝΑ ,76 t (2014) Υ 45 /t ,20 ΚΑΤΗΜΑ ΟΥΖMAΣΩΝ ,00 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 3 ΜΗΘΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 96 ππάιιεινη Μ(25)+ Α.Υ.(53) + Ο.Υ.(18) ,00 4 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ 3 Γξνκ Υ 45 Υ 6 εκέξεο Υ52 εβδνκ ,00 5 ΔΠΗΚΔΤΔ- ΤΝΣΖΡΖΖ ,00 6 ΑΦΑΛΔΗΔ ,00 7 ΚΣΔΟ - ΣΔΛΖ 8.000,00 8 ΔΛΑΣΗΚΑ ,00 9 Μ.Α.Π. ΚΑΗ ΓΑΛΑΣΑ ,00 10 ΔΝΟΗΚΗΑ ΑΜΑ/ΗΟ + ΔΝΑΝΣΗ ΚΟΗΜ/ΡΗΟΤ ,00 ΤΝΟΛΟ ,20 ΚΟΣΟ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΝΑ ΣΟΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ,20 / ,76 η = 171,92 /η 14

16 Γ.2 Πιεζπζκηαθά ηνηρεία Βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πην πξφζθαηεο Δζληθήο απνγξαθήο ην 2011, ν κόληκνο πιεζπζκφο ηεο αιακίλαο είλαη θάηνηθνη. Απφ ηηο πνζφηεηεο ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνξξηκκάησλ πνπ ελαπνζέηνληαη ζην ΥΤΣΑ ηεο Φπιήο θαη ΚΓΑΤ, βάζε ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ ΔΓΝΑ γηα ηελ αιακίλα, γηα ην 2011 είλαη ,051 ton. Δάλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ πνπ παξάγεηαη ην έηνο αλά θάηνηθν είλαη 0,48 ton, ζχκθσλα κε ην ζηνηρεία ηνπ ΤΠΔΚΑ Γξαθείν Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ (ΓΔΓΑΠ), ζπκπεξαίλνπκε φηη νη θάηνηθνη πνπ δηαβηνχλ ζηε αιακίλα αλέξρνληαη ηνπο χκθσλα κε ην ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ ηα ειεθηξνδνηνχκελα αθίλεηα αλέξρνληαη ζηηο παξνρέο εθ ησλ νπνίσλ νη είλαη ειεθηξνδνηνχκελα ελψ νη παξνρέο έρνπλ δηαθνπεί. Όζνλ αθνξά ηελ ππθλφηεηα θαηνίθεζεο 408,51 άηνκα/η. ρηιηφκεηξν (ΔΛ.ΣΑΣ, απνγξαθή 2011), είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (1.001,11 άηνκα/η. ρηιηφκεηξν, ελψ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηνλ αληίζηνηρν εζληθφ κέζν φξν (81,75 άηνκα/η. ρηιηφκεηξν). Υξήζηκν είλαη λα ζεκεησζεί φηη ζην άκεζν κέιινλ ε αιακίλα ζα ελσζεί κε ην Πέξακα κέζσ γέθπξαο θαη ζα απνηειεί ηδηφηππν λεζηψηηθν πξνάζηην ηεο Αηηηθήο κε θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Πίλαθαο 7: Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία Πεξηνρή Μόληκνο Πιεζπζκόο (θάηνηθνη) Μεηαβνιή (%) Υψξα ,00-1,10 5,80 Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Γήκνο αιακίλαο Γ.Κ. Αηαληείνπ Γ.Κ. Ακπειαθίσλ Γ.Κ. αιακίλαο Γ.Κ. ειελίσλ ,30-1,70 6, ,05 12,32 14, ,98 63,28 32, ,76 8,75 13, ,61 4,32 12, ,57 28,27 5,73 15

17 Γ.3 εκεία εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνζόηεηα, αιιά θαη ην είδνο ησλ παξαγνκέλσλ ΑΑ ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζεκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη νη πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ, πνπ ππνινγίδνπκε φηη ζα αλαθπθισζνχλ, κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ησλ Σξαπεδψλ, ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α /ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο. Πίλαθαο 8 : εκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο Είδοσ χώρου Τηλζφωνο Σφνθεςη - Χαρακτηριςμόσ αποβλήτων Εκτίμηςη Ποςότητασ ανά Ζτοσ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΑΜΙΝΑ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 90% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10% ΚΙΛΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΑΛΑΜΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΕΛΗΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΑΙΑΝΣΕΙΟΤ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 95% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 5% ΚΙΛΑ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 90% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10% ΚΙΛΑ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 90% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10% ΚΙΛΑ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 90% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10% ΚΙΛΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 90% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10% ΚΙΛΑ ΚΕΠ ΝΑΛΑΜΙΝΟ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 95% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 5% ΚΙΛΑ ΚΕΠ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 95% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 5% ΚΙΛΑ ΚΑΠΗ ΑΛΑΜΙΝΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 70% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 30% ΚΙΛΑ ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 70% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 30% ΚΙΛΑ ΑΡΧAΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 70% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 30% ΚΙΛΑ Α.Σ ΑΛΑΜΙΝΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 85% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 1 5% ΚΙΛΑ ΣΡΟΧΑΙΑ ΑΛΑΜΙΝΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 85% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 15% ΚΙΛΑ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 75% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 25% ΚΙΛΑ ΔΕΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 95% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 5% ΚΙΛΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 88% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12% ΚΙΛΑ ΕΛΣΑ ΑΛΑΜΙΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 92% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 8% ΚΙΛΑ ΕΤΔΑΠ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 66% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 34% ΚΙΛΑ ΚΣΕΛ ΑΛΑΜΙΝΑ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 75% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 25% ΚΙΛΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΛΑΜΙΝΑ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 63% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 37% ΚΙΛΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 75% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 25% ΚΙΛΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟ ΑΛΑΜΙΝΑ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 63% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 37% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 5% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 95% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 5% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 95% ΚΙΛΑ 16

18 ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟ ΑΙΑΝΣΕΙΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 5% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 95% ΚΙΛΑ ALFA BANK ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 95% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 5% ΚΙΛΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 95% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 5% ΚΙΛΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ 95% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 5% ΚΙΛΑ ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΑΛΑΜΙΝΑ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΙΩΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (41 ΜΑΘΗΣΕ) 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (48 ΜΑΘΗΣΕ) 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (49 ΜΑΘΗΣΕ) 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (25 ΜΑΘΗΣΕ) 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (24 ΜΑΘΗΣΕ) 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (21 ΜΑΘΗΣΕ) 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (50 ΜΑΘΗΣΕ) Ν. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (47 ΜΑΘΗΣΕ) Ν. ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ (22 ΜΑΘΗΣΕ) Ν. ΦΟΙΝΙΚΑ (19 ΜΑΘΗΣΕ) Ν. ΕΛΗΝΙΩΝ (22 ΜΑΘΗΣΕ) Ν. ΠΑΛΟΤΚΙΩΝ (46 ΜΑΘΗΣΕ) Ν. ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ (25 ΜΑΘΗΣΕ) Ν. ΑΙΑΝΣΕΙΟΤ (50 ΜΑΘΗΣΕ) Ν. ΒΑΙΛΙΚΩΝ (35 ΜΑΘΗΣΕ) 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ (210 ΜΑΘΗΣΕ) 2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ (230 ΜΑΘΗΣΕ) 3ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ (210 ΜΑΘΗΣΕ) 4ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ (231 ΜΑΘΗΣΕ) ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 0,7 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 88,3% - ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ 11% ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 1,5 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 88% - ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ 10,5% ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ30%- ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60%- ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ 10% ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 40 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ 17

19 5ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ (230 ΜΑΘΗΣΕ) Δ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (190 ΜΑΘΗΣΕ) ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ (21 ΜΑΘΗΣΕ) Δ. ΦΟΙΝΙΚΑ (102 ΜΑΘΗΣΕ) Δ. ΕΛΗΝΙΩΝ (140 ΜΑΘΗΣΕ) Δ. ΠΑΛΟΤΚΙΩΝ (198 ΜΑΘΗΣΕ) Δ. ΑΙΑΝΣΕΙΟΤ (270 ΜΑΘΗΣΕ) Δ. ΒΑΙΛΙΚΩΝ (110 ΜΑΘΗΣΕ) ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΗΛΙΑΔΗ (150 ΜΑΘΗΣΕ) ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΑΝΣΕΙΟΤ (155 ΜΑΘΗΣΕ) 1ο ΓΤΜΝΑΙΟ (204 ΜΑΘΗΣΕ) 2ο ΓΤΜΝΑΙΟ (320 ΜΑΘΗΣΕ) 3ο ΓΤΜΝΑΙΟ (240 ΜΑΘΗΣΕ) ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (242 ΜΑΘΗΣΕ) 1ο ΛΤΚΕΙΟ (260 ΜΑΘΗΣΕ) 2ο ΛΤΚΕΙΟ (260 ΜΑΘΗΣΕ) ΛΤΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (160 ΜΑΘΗΣΕ) 1ο ΕΠΑΛ (400 ΜΑΘΗΣΕ) ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ (60 ΜΑΘΗΣΕ) Α ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ (40 ΜΑΘΗΣΕ) Β ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ (30 ΜΑΘΗΣΕ) ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 50% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 50% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ,5 ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 67% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 33% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 20% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 80% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 20% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 80% ΚΙΛΑ ΛΑΙΚΗ ΔΕΤΣΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 100% 24 ΣΟΝΟΙ ΛΑΙΚΗ ΣΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 100% 9,6 ΣΟΝΟΙ ΛΑΙΚΗ ΠΕΜΠΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 100% 240 ΣΟΝΝΟΙ ΛΑΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 100% 9,6 ΣΟΝΟΙ ΛΑΙΚΗ ΑΒΒΑΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 100% 96 ΣΟΝΟΙ 18

20 ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 12% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 88% 1-7,5 ΣΟΝΟΙ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΑΝΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 12% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 88% 1-7,5 ΣΟΝΟΙ ΚΛΕΙΣΟ ΒΟΛΕΤ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 90% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10% ΚΙΛΑ ΚΛΕΙΣΟ ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 90% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10% ΚΙΛΑ SUPER MARKET KANAKH ΠΑΛΟΤΚΙΩΝ SUPER MARKET KANAKH ΣΑΜΗ SUPER MARKET KANAKH ΑΡΩΝΙ SUPER MARKET KANAKH ΑΛΑΜΙΝΑ SUPER MARKET KANAKH ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ SUPER MARKET KANAKH ΑΙΑΝΣΕΙΟΤ CARREFOUR EXPRESSE SALAMINA SUPER MARKET ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ ΑΛΑΜΙΝΑ Μy MARKET Λ. ΑΛΑΜΙΝΑ Μy MARKET ΑΚΣΗ ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 100% 48 ΣΟΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 100% 60 ΣΟΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 100% 50 ΣΟΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 100% 50 ΣΟΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 100% 40 ΣΟΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 100% 60 ΣΟΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 100% ΚΙΛΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 100% 31 ΣΟΝΟΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 23% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 77% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 23% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 77% ΚΙΛΑ SUPER MARKET ΑΛΤΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 23% - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 77% ΚΙΛΑ ΑΡΕΛΑ ΑΚΣΗ ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ SUPER MARKET ΑΡΕΛΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ SUPER MARKET ΑΤΡΑ ΕΛΗΝΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 100% 624 ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 100% ΚΙΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 56% - ΟΡΓΑΝΙΚΟ 44% ΚΙΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΝΟΛΟ 39 ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 100% 720 ΚΙΛΑ 19

21 Γ.4 Πξνζδηνξηζκόο ηεο πνζόηεηαο θαη ηεο ζύλζεζεο ησλ παξαγνκέλσλ ΑΑ Σα ζηνηρεία ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο ζχλζεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο Πίλαθεο έρνπλ ιεθζεί απφ ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ είζνδν ησλ κνλάδσλ ηνπ ΔΓΝΑ, φπνπ θαηαγξάθνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ ζε 24σξε βάζε θαη απφ ην ΚΓΑΤ ηεο ΔΛΔΤΗΝΑ. Πίλαθαο 9: Πνζφηεηεο θαη ζχλζεζε παξαγνκέλσλ ΑΑ (ζηνηρεία γηα ην 2014) Δίδνο ΑΑ Πεγή ηξόπνο ππνινγηζκνύ Πνζόηεηα (t) Πνζνζηό (%) Ογθώδε - πξάζηλα Πξνζέγγηζε απφ Γήκν ,95 ύκκεηθηα ΑΑ πνπ νδεγνύληαη από ηδηώηεο ζηελ ΟΔΓΑ Φπιήο ή κέζσ ζπκβάζεσο ηδησηώλ εξγνιάβσλ θαη ΔΓΝΑ Πξάζηλα πνπ εθηξέπνληαη - θνκπνζηνπνηνύληαη Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο, ιακπηήξεο, ειεθηξνινγηθό πιηθό Διαζηηθά πζζσξεπηέο Μπαηαξίεο Επγνιφγηα + ΔΓΝΑ ,70 Πξνζέγγηζε απφ Γήκν 0 0 Καηαγξαθή απφ ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Καηαγξαθή απφ ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Καηαγξαθή απφ ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Καηαγξαθή απφ ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Αλαθπθιώζηκα ζε ΚΓΑΤ Καηαγξαθή απφ Γήκν ,35 Πίλαθαο 10: Πνζφηεηεο ησλ ΑΑ (ζηνηρεία γηα ηα έηε ) (Kg) Ζτοσ Μόνιμοσ Πληθυςμόσ Σφμμεικτα Δήμων Υπόλειμμα ΚΔΑΥ Σφνολο ειςερχομζνων ςε ΟΕΔΑ Φυλήσ Ανακυκλώςιμ α μπλε κάδου Σφνολο (ταφή + ανακφκλωςη) ην αθφινπζν Πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ αλά θάηνηθν. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ζηνπο Πίλαθεο ινγίδεηαη ζαλ πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ ν κφληκνο πιεζπζκφο απνγξαθήο ηνπ 2011, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο πιεζπζκνχ θαηά θαηξνχο, δηφηη ην λεζί είλαη παξαζεξηζηηθφ θαη πνιχ θνληά ζηελ Αηηηθή. 20

22 Πίλαθαο 11: Πνζφηεηεο αλά θάηνηθν θαη έηνο (Kg) ΟΔΓΑ Φπιήο ΟΔΓΑ Φπιήο + αλαθχθισζε ΟΔΓΑ Φπιήο + αλαθχθισζε ΟΔΓΑ Φπιήο + αλαθχθισζε ΟΔΓΑ Φπιήο + αλαθχθισζε 682,73 734,57 688,17 654,69 635,46 Πίλαθαο 12: Απνηειέζκαηα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ ΔΣΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΤΜΜΔΗΚΣΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΑΗΩΝ (Kg) Μεηθηά ΚΓΑΤ ΔΛΔΤΗΝΑ Καζαξά Τπόιεηκκα Αλαθπθιώζηκα ΤΝΟΛΟ ΑΑ ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΔΠΗ ΣΟΗ , , , ,36 Πνηνηηθή ζύλζεζε Γηα ηε ζχλζεζε ησλ ΑΑ απαηηείηαη κία δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε θαη δεηγκαηνιεςίεο επξείαο θιίκαθαο. Πξνο ην παξφλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη πιένλ πξφζθαηεο εθηηκήζεηο γηα ην Γήκν καο. εκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Γήκνπ καο είλαη ε κεγάιε πνζφηεηα πξαζίλσλ θαη νγθσδψλ απνξξηκκάησλ. Πίλαθαο 13: Πνζνζηηαία θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ ΑΑ (ελδεηθηηθά 2014) ΤΛΗΚΟ Πνζνζηό (%) Πνζόηεηεο (tn/y) πξάζηλα 23, ,926 δηάθνξα (δ.μ.π., νγθψδε) 15, ,618 νηθηαθά 58, ,216 έληππν ραξηί ραξηί ζπζθεπαζίαο πιαζηηθά αινπκίλην ζηδεξνχρα γπαιί 1,36 339,000 ύλνιν ,760 21

23 Πίλαθαο 14: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζχλζεζεο ησλ ΑΑ ηνπ δήκνπ (ελδεηθηηθά 2014) πιεζπζκόο ζύλνιν ΑΑ πνηνηηθή ζύλζεζε ΑΑ (Kg) (Kg) νηθηαθά αλαθπθιψζηκα πξάζηλα νγθψδε % 58,69 1,36 23,97 15,98 Γ.5 Απνηύπσζε ησλ δξάζεσλ ζπιινγηθώλ ή αηνκηθώλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ), όπσο θαη ηνπ ΔΓΝΑ Οη δξάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ είλαη νη θάησζη: Ο Γήκνο αιακίλαο, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πξνέβε ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κε ηε κέζνδν πφξηα- πφξηα, κε ζέκα «ΚΑΣΑΡΣΗΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ», ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΝ ΑΡΓΟΑΡΩΝΗΚΟ» - Σίηινο Γξάζεο 6: ΚΑΣΑΡΣΗΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ. Ζ Πξάμε «ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΝ ΑΡΓΟΑΡΟΝΗΚΟ» πινπνηήζεθε απφ 15/02/13 έσο 27/02/2013, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 3: «Σνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4: «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ » πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). Δλεκέξσζε θαη δίκελε πξαθηηθή άζθεζε (Απξίιηνο- Μαίνο 2015) ησλ καζεηψλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ακπειαθίσλ, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Πάληεην Παλεπηζηήκην, κε ππεχζπλν Πξνγξάκκαηνο ηνλ θ. Α. Γάθε (Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ θαη Πεξηθεξεηαθφ χκβνπιν), θαη ζέκα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη ηε ζπιινγή ηεγαλέιαηνπ.. Γ.6 Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Τπεξεζηαθή δνκή Ζ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο είλαη ηκήκα ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Πξαζίλνπ θαη Καζαξηφηεηαο θαη ζπζηάζεθε ζαλ Γηεχζπλζε ην Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εκπιέθεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ παξνπζηάδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο Πίλαθεο. 22

24 Πίλαθαο 15: Αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εκπιέθεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ (ζηνηρεία γηα ην 2015). Διαχείριςη των ΑΣΑ Α/Α Αριθμόσ υπαλλήλων Επίπεδο Εκπαίδευςησ Κλάδοσ Ειδικότητα 1 4 Απολυτήριο Δημοτικοφ 2 13 Απολυτήριο Γυμναςίου ΔΕ Οδηγών 3 7 Απολυτήριο Λυκείου 4 21 Απολυτήριο Δημοτικοφ 5 13 Απολυτήριο Γυμναςίου ΤΕ Εργατών Καθαριότητασ 6 6 Απολυτήριο Λυκείου 7 2 Απολυτήριο Δημοτικοφ 8 2 Απολυτήριο Γυμναςίου ΤΕ Καθαρίςτριεσ Εςωτερικών Χώρων 9 1 Απολυτήριο Δημοτικοφ ΤΕ Επιςτατών Καθαριότητασ 10 1 Απολυτήριο Λυκείου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητασ 11 1 Απολυτήριο Λυκείου ΔΕ Μηχανικών 12 1 Απολυτήριο ΣΕΙ Ναυπηγόσ Μηχανικόσ Ανακφκλωςη Α/Α Αριθμόσ υπαλλήλων Επίπεδο Εκπαίδευςησ Κλάδοσ Ειδικότητα 1 1 Απολυτήριο Γυμναςίου ΔΕ Οδηγών 2 1 Απολυτήριο Δημοτικοφ ΤΕ Εργατών Καθαριότητασ 3 1 Απολυτήριο Γυμναςίου Αξηζκόο απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ηύπνο Σα απνξξηκκαηνθφξα θαζψο θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ηνπ Γήκνπ καο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα. Πίλαθαο 16: Ορήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2015 ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΑ ΔΣΟΤ 2015 α/α Αξ. Κπθι. Μάξθα Σύπνο Ορήκαηνο Μηθηό Βάξνο Καζαξό Βάξνο Καύζηκν Έηνο Κπθι Καηάζηαζε 1 ΚΖΖ 5749 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο Πεηξέιαην 1993 Δλεξγφ 2 ΚΖΟ 3757 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο Πεηξέιαην 1993 Δλεξγφ 3 ΚΖΟ 4193 VOLVO Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο Πεηξέιαην 2000 Δλεξγφ 4 ΚΖΤ 5967 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο Πεηξέιαην 2001 Δλεξγφ 5 ΚΖΤ 6007 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο Πεηξέιαην 2002 Δλεξγφ 6 ΚΖΤ 6071 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο Πεηξέιαην 2004 Αλελεξγφ 7 ΚΖΤ 6073 IVECO Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο Πεηξέιαην 2004 Δλεξγφ 8 ΚΖΤ 6074 IVECO Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο Πεηξέιαην 2004 Δλεξγφ 9 KHY 6513 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο Πεηξέιαην 2008 Δλεξγφ 10 ΚΖΤ 6514 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο Πεηξέιαην 2008 Δλεξγφ 23

25 11 ΚΖΤ ΚΖΤ 6483 DAIMLER CHRYSL DAIMLER CHRYSL Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα Πεηξέιαην 2007 Δλεξγφ Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα Πεηξέιαην 2007 Δλεξγφ 13 ΚΖΤ 6498 SCANIA Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα Πεηξέιαην 1995 Δλεξγφ 14 ΚΖΤ 6541 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα Πεηξέιαην 2008 Δλεξγφ 15 ΚΖΤ 6557 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 16 ΚΖΤ 6558 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 17 ΚΖΤ 6559 NISSAN Απνξξηκκαηνθφξν πξεζάθη Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 18 ΚΖΤ 6560 NISSAN Απνξξηκκαηνθφξν πξεζάθη Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 19 ΚΖΤ 6561 NISSAN Απνξξηκκαηνθφξν πξεζάθη Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 20 ΚΖΟ 4359 MERCEDES Σξάθηνξαο-Νηαιίθα Πεηξέιαην 1996 Δλεξγφ 21 ΚΖΤ 6450 VOLVO Σξάθηνξαο-Νηαιίθα Πεηξέιαην 2006 Δλεξγφ 22 KHY 6578 DAF Σξάθηνξαο-Νηαιίθα Πεηξέιαην 2003 Δλεξγφ 23 ΚΖΤ 5968 MAN Μεηαθνξάο θάδσλ 30 θ.κ Πεηξέιαην 2001 Δλεξγφ 24 Αξ.Πιαηζίνπ SCANIA Μεηαθνξάο θάδσλ 30 θ.κ. Πεηξέιαην Αλελεξγφ 25 ΚΖΟ 4242 MERCEDES Μεηαθνξάο Κάδσλ skyper Πεηξέιαην 1999 Αλελεξγφ 26 Αξ.Πιαηζίνπ WDB L MERCEDES Μεηαθνξάο Κάδσλ skyper Πεηξέιαην Αλελεξγφ 27 ΚΖΖ 5738 VOLKSWAGEN Φνξηεγφ Αλαηξεπφκελν Πεηξέιαην 1999 Αλελεξγφ 28 ΚΖΤ 6552 MERCEDES Φνξηεγφ Αλαηξεπφκελν Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 29 ΚΖΤ 6449 NISSAN MOTOR Φνξηεγφ Αλαηξεπφκελν Πεηξέιαην 2006 Δλεξγφ 30 ΜΔ CASE Φνξησηήο Πεηξέιαην 1996 Δλεξγφ 31 ΜΔ SICAS Μεραληθφ άξσζξν θ.κ. Πεηξέιαην 2008 Δλεξγφ 32 ΜΔ RAVO bv Μεραληθφ άξσζξν Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 33 ΜΔ DAIMLER CHRYSL Καδνπιπληήξην Πεηξέιαην 2005 Αλελεξγφ 34 ΜΔ MAN Καδνπιπληήξην Πεηξέιαην 2007 Αλελεξγφ 35 ΒΕΑ 934 PIAGGIO Σξίθπθιν θνξη Βελδίλε 2006 Δλεξγφ ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΡΑΗΝΩΝ ΚΑΗ ΟΓΚΟΓΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΑ ΔΣΟΤ 2015 α/α Αξ.Κπθι. Μάξθα Σύπνο Ορήκαηνο Μηθηό Βάξνο Καζαξό Βάξνο Καύζηκν Έηνο Κπθι. Καηάζηαζε 1 ΚΖΤ 6590 DAIMLER CHRYSL Φνξηεγφ Αξπάγε Πεηξέιαην 2003 Αλελεξγφ 2 ΚΖΤ 6592 DAIMLER CHRYSL Φνξηεγφ Αξπάγε Πεηξέιαην 2003 Αλελεξγφ 3 ΚΖΟ 3746 MERCEDES Φνξηεγφ Πεηξέιαην 1986 Δλεξγφ 4 ΚΖΟ 4192 IVECO MAGIRUS Φνξηεγφ Πεηξέιαην 2000 Δλεξγφ 24

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ -

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ - Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ - - Κπανίδι Ιανοςάπιορ 2015 1 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δςπεηήπιο Πινάκυν...3 ςνηομογπαθίερ...3 Γενικά κοπόρ...4 Ππο-Γιαλογή Ρεςμάηυν

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε.

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε. Πξνο -ηελ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Ρ. Γνύξνπ, -ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Life + Environmental Policy and Governance ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Οκηιεηήο: Γηψξγνο Κίξθνο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ Γεληθά ηνηρεία Πξνγξάκκαηνο ηόρνη Απνηειέζκαηα ΔΣΑΙΡΟΙ Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ ηεο Κππξηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα