Αριθμός 4619 Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4619 Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012 4411"

Transcript

1 Αριθμός 4619 Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου Αριθμός S144 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με συγχώνευση της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Φρενάρου-Αχερίτου και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Δερύνειας Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Φρενάρου-Αχερίτου κα: η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Δερύνειας, με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι προέβησαν σε συγχώνευση. Με την προτεινόμενη συγκέντρωση, η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Δερύνειας θα μεταφέρει όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της στη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Φρενάρου-Αχερίτου. Το όνομα της νέας εταιρείας θα είναι Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αμμοχώστου. Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Φρενάρου-Αχερίτου ασχολείται με την αποδοχή καταθέσεων, παροχή χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Μαχαιρά ασχολείται με την αποδοχή καταθέσεων, παροχή χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 514S ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται όπ το πιο κάτω έντυπο με τους αντίστοιχους αριθμούς εχί:ι απολεσθεί και για το Λόγο αυτό οι αριθμοί του εντύπου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: Γ.Λ.18 με αρ, Οποιοσδήποτε βρει το εν λόγω έντυπο, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή οε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό.

2 4412 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5146 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Με την παρούσα ειδοποίηση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αναφέρει ότι προτείνει να προβεί σε Τροποποίηση των Αδειών Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Αιολικό Πάρκο), ΙΜ. 419(Α)/Κ και Ν- 419(Α)/Π , Ισχύος 99MW, Α Φάση 27MW, της εταιρείας Stivo Trading Ltd, στην περιοχή Πυργά, ΚΛαυδιά και Αλεθρικό της Επαρχίας Λάρνακας, με ημερομηνία 10/11/2006. Η ΡΥΘΜίΣΤίΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(ϊ)/2004 και Ν.143(ί)/2005 και Ν. 173(Ι)/2006 και Ν. 92(Ι)/200Β 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και συγκεκριμένα το Μέρος ΙΙί - Τροποποίηση Άδειας και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004, 3. Την Αδεια Κατασκευής και την Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν. 419(Α)/Κ και Ν. 419(Α)/Π , Ισχύος 99MW, Α Φάση 49.5MW, της εταιρείας Stivo Trading Ltd, στην περιοχή Πυργά, Κλαυδιά και Αλεθρικό της Επαρχίας Λάρνακας, με ημερομηνία 10/11/2006, 4. Την υπ' αριθμό 734/2012 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 28/05/2012 με την οποία η ΡΑΕΚ τροποποίησε τις άδειες Ν. 419(Α)/Κ , και Ν. 419(Α)/Π της εταιρείας Stivo Trading Ltd, ως ακολούθως: Β Μείωση της Α' Φάσης υλοποίησης του Αιολικού Πάρκου από 49,5MW σε 27MW, «Αλλαγή του κατασκευαστή και τύπου των Ανεμογεννητριών από General Electric, GE 1.5xle, ισχύος 1.5MW έκαστη σε Vestas V100 ισχύος 1.8MW έκαστη, > Έγκριση χωρσθέτησης των δέκα πέντε (15) Α/Γ της Α' Φάσης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Πολεοδομία χωροταξικό σχεδιασμό, 5. Την υπ' αριθμό 803/2012 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19/10/2012 με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε παράταση της άδειας κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ , της εταιρείας Stivo Trading Ltd για ακόμη δύο (2) χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 09/11/2014, 6. Την επιστολή της εταιρείας Stivo Trading Ltd, ημερομηνίας 22/10/2012 με την οποία ζητά από την ΡΑΕΚ να εγκρίνει τροποποίηση των αδειών κατασκευής και λειτουργίας Αιολικού Πάρκου, Ν. 419(Α)/Κ , και Ν. 419(Α)/Π , και πιο συγκεκριμένα μείωση της σιινολικής εγκατεστημένης ισχύος των πιο πάνω αδειών από 99MW σε 1 BMW, ήτοι δέκα (10) Ανεμογεννήτριες Vestas V100 ισχύος 1.8MW έκαστη, και αφού εξέτασε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνόδευαν τόσο τις αιτήσεις όσον και τις Άδειες Ν. 419(Α)/Κ , και Ν. 419(Α)/Π που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία Stivo Trading Ltd, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ότι προτείνει να προβεί στις πιο κάτω Τροποποιήσεις των αδειών Ν. 419(Α)/Κ , και Ν. 419(Α)/Π : Μείωση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των πιο πάνω αδειών από 99MW σε 18MW, β Μείωση του συνολικού αριθμού των Ανεμογεννητριών σε δέκα (10), Διαγραφή του ειδικού όρου των αδειών που προβλέπει την κατά φάσεις υλοποίηση του Αιολικού Πάρκου. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, ότι προτείνει τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Stivo Trading Ltd θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Stivo Trading Ltd, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 13(3), καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Αρθρο 13(3). Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004, Κανονισμός 13- (2)(γ), οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει πληροφορίες, παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την πιο πάνω προτεινόμενη τροποποίηση των αδειών οτα Γραφεία της ΡΑΕΚ, σιην οδό Γρίβα Διγενή 81-83, 3 ς όροφος, 1080 Λευκωσία ή στο τηλέφωνο

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5147 ~-ί~9 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑ! ΤΩΝ ΝΕΩΝ 4 η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 0.2/2.4/4/ / ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση γιο υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Έκτακτο σχέδιο παροχής κινήτρων για την εργοδότηση των μακροχρόνια ανέργων και των νέων» συνολικού προϋπολογισμού Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο TOU Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό κοι Κοινωνική Συνοχή» , κάτω από τον Αξονα Προτεραιότητας 2: «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή». Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που : α) Είναι ηλικίας μέχρι 29 ετών και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι νια τους τελευταίους 3 συνεχόμενους μήνες στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Επαρχιακά ή Τοπικά Γραφεία Εργασίας) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίιησης και Β) Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πάνω από 7 συνεχόμενους μήνες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι οι άνεργοι που διαμένουν στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πάνω από 5 συνεχόμενους μήνες, και προέρχονται από την Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία και πρόκειται να εργοδοτηθούν στον ίδιο τομέα. Παρέχεται οικονομική βοήθεια ύψους προς τον εργοδότη, ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδότου μένου με μέγιστο ύψος κατ' άτομο που προσλαμβάνεται, ως μέρος του μισθολογικού κόστους. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 8 μήνες απασχόλησης και εφόσον ο εργοδοτούμενος εργοδοτηθεί τουλάχιστον 12 μήνες. Η επιχορήγηση για εργοδότες που ανήκουν στην οικοδομική βιομηχανία θα ανέρχεται σε 65% του μισθολογικού κόστους του εργαζομένου, με μέγιστο ποσό για 8 μήνες εργοδότησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδότου με νου για τέσσερις (4) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάληψη εργασίας από άτομα με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά με τη μορφή της πλήρους απασχόλησης. Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν εργοδότες που μεταξύ άλλων: α) Δεν έτυχαν οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας στο παρελθόν, για ενθάρρυνση της εργοδότησης του ίδιου ατόμου που προτίθενται να εργοδοτήσουν στα πλαίσια του Σχεδίου. Επίσης το ίδιο άτομο (υποψήφιος προς εργοδότηση) δεν πρέπει να έχει εργασθεί το οκτάμηνο πριν την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης οτον ίδιο εργοδότη. β) Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει στις ομάδες στόχου, όπως αυτές ορίζονται στο Σχέδιο, ηλικίας από 15 ετών και άνω, που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτης χώρας ο οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας στη Δημοκρατία. Όλοι οι πιο πάνω πρέπει να έχουν συνεχή και αδιάλειπτη νόμιμη παραμονή στη Δημοκρατία για πέντε τουλάχιστον χρόνια. Ο χρόνος φοίτησης στο εξωτερικό προσμετράται ως χρόνος παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. γ) Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει οτην ομάδα στόχου, σύμφωνο με το Σχέδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από ουσιώδη μείωση της δυνατότητας απασχόλησης στην αγορά εργασίας. δ) Η πρόσληψη του ανέργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης αλλά μέσα στην περίοδο που ορίζει το Σχέδιο. Δεν καλύπτονται από το Σχέδιο οι ακόλουθοι: α) Επιχειρήοεις/Εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα τα οποία είναι μέτοχοι τους. β) Αυτοεργοδοτοΰμενοι (ως εργοδότου μενοι/εργαζόμενοι). γ) Επιχειρησεις/εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοοελίδα Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, και να παραδοθούν από Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 μέχρι και Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας και οτο Τοπικό Γραφείο της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν την λήξη της πιο πάνω προθεσμίας. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: «Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, σιη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απαοχοληοιμότητας, του επιχ ει ρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση».

4 4414 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5140 Πρόσκληση Υιιοβολής Προτάσεων ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ Αριθμός πρόσκλησης: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 Έχοντας υπόψη: (α) την Απόφαση με αριθμό 435/2007/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25' κ Ιουνίου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών», (β) την ατίόψααί] με αριθμό 457/2008/ΕΚ της Επιτροπής, της 5 Ίς Μαρτίου 2008 που θεσπίζει τους κανόνες για την ε φαρμογή της Απόφασης αριθ. 435/2007/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών», όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο, (γ) την Απόφαση 2011/151/ΕΚ, της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2011 και την Απόφαση 2009/534/ΕΚ, της Επιτροπής, της 9 ης Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση της απόφασης 457/2008/ΕΚ των εφαρμοστικών κανόνων (δ) τους Κανόνες Επίλεξιμότητας των δαπανών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Version 4-16 March 2011) (ε) την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 781/2011 και ημερ. 24/00/2011, καθώς και τις Αποφάσεις του Υ πουργικού Συμβουλίου (αρ ) και ημερ. (26/11/2008) καί (αρ. 69,048) ημερ. (01/07/2009) (στ) την Απόφαση της επιτροπής της ΕΕ (αρ. (2011)5930) και ημερ. (12/08/2011) με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα του Ταμείου Ένταξης για το 2011, Η Υπεύθυνη Αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών (Κλάδος Ταμείων Αλληλεγγύης}, προβαίνει στην προκήρυξη πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότησα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ).

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προγραμματική περίοδο , και συγκεκριμένα το ετήσιο πρόγραμμα Το τταρόν έγγραφο και τα επισυνημμένα Παραρτήματα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ετοιμασία και υποβολή πρότασης. Οι αιτούντες φορείς καλούνται να συμπληρώσουν κατάλληλα τα επισυναπτόμενα έντυπα. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της εν λόγω πρότασης. Σημειώνεται ότι επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τις δράσεις που προκηρύσσονται καθώς και άλλα πληροφοριακά έγγραφα όπως π.χ. οι Κανόνες Επιλεξιμάτητας των Δαπανών 1 του Ταμείου θα διατίθενται στην ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής unds. II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Δράση είναι κάθε ενέργεια που εντάσσεται ατις επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων και έχει λειτουργική και διαχειριστική αυτοτέλεια, συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφικτούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα. Η Υττεύθυνη Αρχή.τ6υ;Ευρωπα(κού Ταμείου Ένταξης.ΥΤ^,;απ ϋθΰνει..πρόσκλησηιγια υποβολή.προτασεων στα πλαίσια των παρακάτω "επιλέξιμων κατηγοριών δράσεων.του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης που tiipopouv. α) διευκόλυνση της ανάπτυξης και της εφαρμογής διαδικασιών εισδοχής από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων με τη στήριξη διαδικασιών διαβούλευσης με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και παροχής εμπειρογνωμοσύνης ή ανταλλαγής πληροφοριών για προσεγγίσεις που στοχεύουν συγκεκριμένες εθνικότητες ή κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών β) καλύτερη προετοιμασία των υπηκόων τρίτων χωρών για την ένταξη τους στην κοινωνία υποδοχής, στηρίζοντας μέτρα που αφορούν τον προ της αναχώρησης τους χρόνο και τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ένταξη τους, όπως: επαγγελματική κατάρτιση, πακέτα πληροφοριών, ολοκληρωμένα μαθήματα αγωγής του πολίτη και γλωσσική εκπαίδευση στη χώρα καταγωγής. Ομάδες - Στόχοι πς.όποίες καλύπτουν οιενέργείες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης VTX είναι: Οι υπήκοοι τρίτων χωρών (ΥΤΧ) που βρίσκονται στο έδαφος τρίτης χώρας και που συμμορφώνονται με ειδικά προ της αναχώρησης μέτρα ή/και όρους που προβλέπονται από το εθνικά δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την ικανότητα ένταξης στην κοινωνία του εν λόγω κράτους μέλους, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος ταμείου, σι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου για την οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί οριστική απόφαση ή απολαύουν καθεστώτος πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας ή υπάγονται στην κατηγορία των προσφύγων ή οε καθεστώς επικουρικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απατρίδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους. ΣΤΟΧΟΙ Λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές προτεραιότητες, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης ΥΤΧ για την Κύπρο, για την παρούσα πρόσκληση αποβλέπει στην υλοποίηαη των ακόλουθων γενικών στόχων: Υποβοήθηση της διαδικασίας ένταξης ΥΤΧ στην κυπριακή κοινωνία Βελτίωση πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζονται σε σχέση με ΥΤΧ Για το εθνικό πρόγραμμα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης ΥΤΧ για το 2011, επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση είναι αποκλειστικά δράσεις των κατηγοριών που καθορίζονται στο κεφάλαιο III της παρούσας πρόσκλησης για 1 Προαοχή! Τα παραρτήματα έχουν αναθεωρηθεί σε σχέση με προηγούμενες προσκλήσεις.

6 4416 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 υποβολή προτάσεων, βάσει των απαιτήσεων που καθορίζονται στα έγγραφα της πρόσκλησης. Οι δράσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν πρακτική χρησιμότητα και να παράγουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σημειώνεται άπ οι δράσεις θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. III. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης ΥΤΧ είναι: (α) Προτεραιότητα 1: Υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή των «Κοινών Βασικών Αρχών της πολιτικής ένταξης των μεταναστών στην Ε.Ε» (β) Προτεραιότητα 2: Ανάπτυξη δεικτών και μεθόδων αξιολόγησης για την αξιολόγηση της προόδου, την προσαρμογή των πολιτικών και των μέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης. (γ) Προτεραιότητα 3: Οικοδόμηση ικανοτήτων για τη χάραξη πολιτικής, συντονισμός και οικοδόμηση διαπολιτιομικών δεξιοτήτων στα κράτη μέλη, οε διάφορα επίπεδα και κυβερνητικές υπηρεσίες. (δ) Προτεραιότητα 4: Ανταλλαγή εμπειριών, ορθών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη μεταξύ των Κρατών-Μελών. Δράση [Αρ.1.1] - (Προτεραιότητα 1 -ΔράσηΑΙ Ετήσιου Προγράμματος 2011} Τίτλος δράα ης Πολυεττίπεδο εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης Τής ελληνικής σε ενήλικους ΥΤΧ Γενική Περιγραφή Η δράση αφορά πολυεπίπεδο εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που διαμένουν στην Κύπρο και το οποίο θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας στόχου. Μέσα από το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκτήσουν βασικές ικανότητες στην ανάγνωση και γραφή καθώς και στην προφορική επικοινωνία που θα τους βοηθήσουν στην καθημερινή τους ζωή. Όλα τα μαβήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και Αμμόχωστο). Στόχοι.. Ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης των ΥΤΧ στην κυπριακή κοινωνία μέσω της απόκτησης άμεσης και αποτελεσματικής ανάπτυξης των βασικών ικανοτήτων στην ελληνική γλώσσα με έμφαση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία. Δείκτες Δράσης Δείκτες εκροών: Μονάδα Μέτρησης Τιμή στόχου 1. Αριθμός εκπαιδευομένων ΥΤΧ που θα επωφεληθούν από τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Αριθμός εκπαιδευομένων Τουλάχιστον Αριθμός καθηγητών που θα παρέχουν προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας Αριθμός καθηγητών Τουλάχιστον 20

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός τμημάτων εκπαιδευομένων ΥΤΧ που θα δημιουργηθούν Αριθμός τμημάτων Τουλάχιστον 20 Δείκτες αποτελεσμάτων: Μονάδα Μέτρησης Τιμή στόχου 1. Αριθμός επιτυχόντων στην τελική εξέταση Αριθμός επιτυχόντων Τουλάχιστον Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων στα μαθήματα Κλίμακα Λίκερτ (1-5) Ικανοποίηση από τουλάχιστον 70% των συμμετεχόντων Σημ.: Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες εκροών δεν έχει επιτευχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του με α ποτέλεσμα νσ επηρεάζει το παραδοτέο της δράσης η Υπεύθυνη Αρχή, κατά την εξέταση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Δράσης, διατηρεί το όίκαίωμα να προβαίνει σε οικονομικές διορθώσεις σε ποσοστό επί του συνόλου των τελικά επιλέξιμων δαπανών. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έ\ιαρΐ_γ\ς: Ιανουάριος 2013 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2013 Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός '- ' - '-- '. 175, Δράση [Αρ. 2] - {Προτεραιότητα 1 - Δράση Α2 Ετησίου Προγράμματος 2011) "-.' ι. 1 "". ' Τίτλοςδράσης Ενημερωτικός οδηγός με γενικές πληροφορίες γισ την Κύπρο σε 6 γλώσσες. ".' -' '.-'.". -'; Γενική Περιγραφή "\-\, /-. ' : '..'",'/.'..'.'*,-. ' ';'-'.- Ο ενημερωτικός οδηγός είναι αναβάθμιση του οδηγού που παράχθηκε το 2011 και θα περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την Κύπρο. Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι: β Γενικός οδηγός για την Κύπρο (ίοτορία, γεωγραφία, οικονομία, πολιτισμό, καιρό κλπ) β Επαγγελματικός οδηγός με κύριους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανίσμούς (π..χ. Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες που σχετίζονται με μετανάστες ΥΤΧ {π.χ. ιατρικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες, μεταναστευτικές υπηρεσίες), τράπεζες, εταιρείες αποστολής χρημάτων, ιδιωτικά νοσοκομεία κλπ). Ο Οδηγός θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας όπως ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, αρ. τηλεομοιότυπου, ιστοσελίδα κλπ. Βασικά δικαιώματα κα! υποχρεώσεις των μεταναστών ΥΤΧ Πληροφορίες γία τις συνθήκες και διαδικασίες νόμιμης εισόδου και παραμονής στην Κύπρο * Πληροφορίες για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις a Πληροφορίες για ιατρικές υπηρεσίες και το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων ^ Πληροφορίες για τραπεζικά θέματα (π.χ. άνοιγμα και διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού, αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό κλπ) Πληροφορίες για άνοιγμα λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφώνου κλπ. Ο οδηγός θα πρέπει να αποτελείται από 120 ± 10 σελίδες (Α4 στα αγγλικά) και θα πρέπει να μεταφραστεί στα Ρώσικα, Βιετναμέζικα, Φιλιπίνο, Σινχάλα, Ταμίλ και Αγγλικά. Ο οδηγός θα διανέμεται στα γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΪΑΓΙΜ) και ι ην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Θα γίνει προσπάθεια όπως ο οδηγός διανέμεταί από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας στις χώρες καταγωγής μεταναστών ΥΤΧ προ της άφιξης του στη Δημοκρατία. Στόχοι Η καλύτερη προετοιμασία των ΥΤΧ για ένταξη τους στην κοινωνία μέσα από τη καλύτερη γνώση της κυπριακής κοινωνίας. Δείκτες Δράσης

8 Β 4418 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Δείκτες εκροών: 1. Αριθμός οδηγών που θα παραχθούν/ εκτυπωθούν Μονάδα Μέτρησης Αριθμός οδηγών Τιμή στόχου Τουλάχιστον Αριθμός γλωσσών μετάφρασης Αριθμός γλωσσών 6 Δείκτες αποτελεσμάτων Μονάδα Μέτρησης Τιμή στόχου 1. Παράδοοη οδηγών οτα ΚΕΠ Αριθμός Τουλάχιστον Παράδοση οδηγών σε ΜΚΟ Αριθμός Τουλάχιστον Παράδοση οδηγών σε εργατικές συντεχνίες (ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, κα) 4. Παράδοση οδηγών σε κυβερνητικά Τμήματα/ Υπηρεσίες 5. Παράδοση οδηγών σε Τοπικές Αρχές (δημαρχεία, κο ι νοτι κά σ υ μ β ο ύλι α) Αριθμός Τουλάχιστον 600 Αριθμός Τουλάχιστον 600 Αριθμός Τουλάχιστον 600 Σημ.: Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες εκροών δεν έχει επιτευχθεί κοτά το μεγαλύτερο μέρος του με α ποτέλεσμα να επηρεάζει το παραδοτέο της δράσης η Υπεύθυνη Αρχή, κατά την εξέταση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Δράσης, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οικονομικές διορθώσεις σε ποσοστό επί του συνόλου των τελικά επιλέξιμων δαπανών. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2013 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/06/2013 Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης.. -'.;:{.,'/-*"','-' ''' ' '' -.''_-=,'.>' Διαθέσιμος Προϋπολογισμός 80, Δράση [Αρ.3] - (Προτεραιότητα 1 -Δράση A3 Ετήσιου Προγράμματος2011) "'- -'V- '- "; '--'. :, " '- " '';'"' " :-: '' -' - ΠΊϊλος δράσης. - ' ; ".;=- "--;',; : ν,.ί* ; ' ---;;_;_;.. : -;.-,..',.""/ -;'.'.: Μέτρα για την καλύτερη ενημέρωση των ΥΤΧ σχετικά με τους οδικούς κανόνες στην Κύπρο "--'- Γενική Περιγραφή.':'.'; ν : '. ; ; ; - / "" *'].-;?'" Η δράση αφορά εκπαίδευση σχετικά με τη σωστή χρήση οχημάτων {π.χ. αυτοκίνητο, μοτοποδήλατα) κα: ποδηλάτων από Υπηκόους Τρίτων Χωρών σύμφωνα με τους οδικούς κανόνες στην Κύπρο. Πέραν από τους οδηγούς οχημάτων και τους ποδηλατιστές, αναμένεται να συμμετάσχουν και πεζοί στην εν λόγω εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, μπορεί να εκτυπωθεί και ενημερωτικό υλικό σε διάφορες γλώσσες και να διοχετευθεί σε σημεία εύκολης πρόσβασης των ΥΤΧ. Το πρόγραμμα πρέπει να καλύπτει όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Δείκτες εκροών: Μονάδα Μέτρησης Τιμή στόχου 1. Αριθμός εκπαιδευτικών σεμιναρίων 2. Αριθμός συμμετεχόντων Αριθμός συμμετεχόντων Αριθμός σεμιναρίων Τουλάχιστον 5 (1 ανά ε παρχία) Γύρω στους 25 ανά σεμινάριο Δείκτες Αποτελέσματος Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχου 1. Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις προσφερόμενες υπηρεσίες Κλίμακα Λίκερτ 1-5 Ικανοποίηση από τουλάχιστον 70% των συμμετεχόντων

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Σημ.: Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες εκροών δεν έχει επιτευχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του με α ποτέλεσμα να επηρεάζει το παραδοτέο της δράσης η Εξουσιοδοτημένη Αρχή, κατά την εξέταση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Δράσης, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ΟΕ οικονομικές διορθώσεις σε ποσοστό επί του συνόλου των τελικά επιλέξιμων δαπανών. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης; Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2013 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2013 Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης. "..Διαθέσιμος Προϋπολογισμός ,00 Δράση [Αρ. 4} - {Προτεραιότητα 1 -Δράση 81 Ετήσιου Προγράμματος2011) Τίτλος δράσης Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές Γενική Περιγραφή Η δράση αυτή αφορά τις τοπικές αρχές οι οποίες μέσα από διάφορα προγράμματα θα προσφέρουν κοινωνική ενίσχυση και εκπαίδευση προς τους ΥΤΧ ούτως ώστε να διευκολύνουν τη διαδικασία ένταξης τους στην κυπριακή κοινωνία. Μπορεί μέσω οτης κοινωνικής στήριξης να αντιμετωπισθούν τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι ΥΤΧ όσον αφορά την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία ενώ μπορεί να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως απόκτηση βασικών ικανοτήτων στην πληροφορική και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή οε μαθήματα αγωγής του πολίτη στην κυπριακή κοινωνία. ".- -.c-i-.. \ Δράση [Αρ. 4] - (Προτεραιότητα ΐ -Δράση Β1 Ετήσιου Προνράμμαϊος2011) Δείκτες εκροών: Τίτλος δράσης Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές Μονάδα Μέτρησης Τιμή στόχου 1. Αριθμός προγραμμάτων Αριθμός Τουλάχιστον έξι Δείκτες αποτελεσμάτων 1. Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών Μονάδα Μέτρησης Κλίμακα Λίκερτ 1-5 Τιμή στόχου Ικανοποίηση από τουλάχιστον 70% των συμμετεχόντων Σημ.: Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες εκροών δεν έχει επιτευχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του με α ποτέλεσμα να επηρεάζει το παραδοτέο της δράσης η Υπεύθυνη Αρχή, κατά την εξέταση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Δράσης, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οικονομικές διορθώσεις σε ποσοστό επί ταυ συνόλου των τελικά επιλέξιμων δαπανών. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του Ημερομηνία έναρξης. Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2013 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2013 Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός ,00

10 TMHiViA Β 4420 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Δράση [Αρ. 5] - (Προτεραιότητα 2 - Δράση C1 Ετήσιου Προγράμματος 2011) Τίτλος δράσης Έρευνα για τις συμπεριφορές και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για θέματα ΥΤΧ και εισηγήσεις για τη βελτίωση της ένταξης τους οτην τοπική κοινωνία Γενική Περιγραφή Μέσα από αυτή την έρευνα αναμένεται να διερευνηθεί εις βάθος η συμπεριφορά και η αντίληψη των εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) σχετικά με θέματα που αφορούν τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών. Μέσα από τη δική τους εμπειρία, οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν ταυτόχρονα να συμβάλλουν με εισηγήσεις τους στη βελτίωση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και της ένταξης των ΥΤΧ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Κύπρου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα τύχει ενημέρωσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, για υποβοήθηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σχεδίων και προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε ΥΤΧ. Το ελάχιστο δείγμα πληθυσμού για την έρευνα πρέπει να είναι 1000 άτομα.. Στόχοι Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στην εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών προς την κατεύθυνση μιας πιο βελτιωμένης αντίληψης ως προς την πολυπολιτισμική εκπαίδευση και την ένταξη των ΥΤΧ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Κύπρου. Δείκτες Δράσης Δείκτες εκροών: Μονάδα Μέτρηοης Τιμή Στόχου 1. Αριθμός συμμετεχόντων στην έρευνα Αριθμός 1000 και άνω 2. Αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων Αριθμός Τουλάχιστον 1000 Δείκτες αποτελεσμάτων Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχου 1. Καταγραφή των αντιλήψεων (θετικών/ αρνητικών) ανά φύλο/επαρχία/βαθμίδα 2. Αριθμός εισηγήσεων για βελτίωση των πρακτικών Αντιλήψεις ατόμων Τουλάχιστον 1000 Αριθμός εισηγήσεων Τουλάχιστον 10 Σημ.: Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες εκροών δεν έχει επιτευχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του με α ποτέλεσμα να επηρεάζει το παραδοτέο της δράσης η Υπεύθυνη Αρχή, κατά την εξέταση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Δράσης, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οικονομικές διορθώσεις σε ποσοστό επί του συνόλου των τελικά επιλέξιμων δαπανών. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2013 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2013 Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός 80, Δράση [Αρ.8] (Προτεραιότητα 3 - Δράση D2 Ετήσιου Προγράμματος 2011) Τίτλος δράσης. Σεμινάρια σε δημοσιογράφους Γενική Περιγραφή

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η δράση αυτή αφορά εκπαιδευτικά σεμινάρια ή/και προγράμματα για διαπολιτισμική εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων για χειρισμό της διαφορετικότητας, τα οποία απευθύνονται σε δημοσιογράφους και εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε που αποτελούν την κύρια πηγή πληροφόρησης του κοινού για θέματα μεταναστών και μεταναστευτικής πολιτικής. Τα σεμινάρια θα προωθούν γνώσεις, καλές πρακτικές και σωστή πληροφόρηση σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών και τις πολιτικές ένταξης τους. Θα προσφέρονται σεμινάρια οε δημοσιογράφους από όλους τους τομείς των Μ.Μ.Ε. όπως εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Στόχοι Στόχος είνα! η συνέχιση της εκπαίδευσης των δημοσιογράφων όπως είχε ξεκινήσει με την προγραμματική περίοδο του 2008 και η προσφορά της απαιτούμενης γνώοης και πληροφόρησης σχετικά με την κατάσταση των ΥΤΧ στη χώρα, τη χρήση κατάλληλης ορολογίας, τη διαχείριση και παρουσίαση θεμάτων που σχετίζονται με υπηκόους τρίτων χωρών προς αποφυγή φαινομένων διάκρισης και μη ικανοποιητικής συμπεριφοράς, έτσι ώστε να επωφεληθούν και οι ΥΤΧ και το κοινό. ' Δείκτες Δράσης Δείκτες εκροών: Μονάδα Μέτρησης Τιμή στόχου 1. Αριθμός εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διοργανωθούν Αριθμός σεμιναρίων Τουλάχιστον Αριθμός εκπαιδευομένων Αριθμός ατόμων Γύρω στους 100 Δείκτες αποτελεσμάτων 1. Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών Μονάδα Μέτρησης Κλίμακα Λίκερτ 1-5 Τιμή στόχου Ικανοποίηση από τουλάχιστον 70% των συμμετεχόντων Σημ.: Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες εκροών δεν έχει επιτευχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του με α ποτέλεσμα να επ ηρεάζει το παραδοτέο της δράσης η Υπεύθυνη Αρχή, κατά την εξέταση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Δράσης, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οικονομικές διορθώσεις σε ποσοστό επί του συνόλου των τελικά επ ιλέξι μ ω ν δ απα νώ ν. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του 201' Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2013 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2013 Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός ,00 IV. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Η οικονομική συνδρομή που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης δεν υπερβαίνει το 75% του συνολικού κόστους κάθε δράσης. Το υπόλοιπο του συνολικού κόστους καλύπτεται από εθνικούς πόρους (25%). 1. Στάδια Χρηματοδότησης Οι πληρωμές θα γίνονται από την Υπεύθυνη Αρχή προς τον τελικό δικαιούχο ως ακολούθως: (α) Προκαταβολή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 10% του συνολικού ποσού της δράσης, με την προσκόμιση ισόποσης τραπεζικής Εγγυητικής Πιστής Εκτέλεσης της Συμφωνίας, η οποία θα ισχύει μέχρι και εννέα μήνες μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Η Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης υποβάλλεται ως επισυναπτόμενο έγγραφο της Συμφωνίας Επιδότησης. Η τραπεζική εγγύηση, ως επισυναπτόμενο έγγραφο, θα πρέπει να γίνει μέσω τράπεζας ή άλλου εγκεκριμένου χρηματοοικονομικού ιδρύματος που να είναι εγκατεστημένο οε ένα από τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ. Το ύψος της εγγύησης, καθορίζεται στο 10% του συνολικού ποσού της δράσης. Ο εγγυητής θα θεωρείται πρωτοφειλέτης και δε θα απαιτεί από την Κυπριακή Δημοκρατία να προσφύγει εναντίον του κύριου χρεώστη (Τελικού Δικαιούχου). (β) Οποιαδήποτε περαιτέρω πληρωμή και μέχρι ποσοστού 80% της ολικής δράσης, θα καταβάλλεται με την προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών, αφού στο μεταξύ γίνει διοικητική και λογιστική επαλήθευση. Για περαιτέρω πληρωμές, πρέπει εντός δεκαπέντε ημερών μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Τελικός Δικαιούχος να

12 Β 4422 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή τριμηνιαία Έκθεση Αναφοράς της δράσης (με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά), όπου περιλαμβάνεται κατάσταση των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί κα! εξοφληθεί μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου αναφοράς, για την εν λόγω δράση. (Υ) Η Τελική Πληρωμή πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της δράσης κα! εφόσον ο Τελικός Δικαιούχος υποβάλει την Έκθεση Ολοκλήρωσης Δράσης και γίνουν όλες οι απαραίτητες επαληθεύσεις από την Υπεύθυνη Αρχή. Το ύψος της τελικής πληρωμής ανέρχεται στο εναπομείναν υπόλοιπο του συνολικού ποσού της δράσης. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί για τη δράση δεν φτάνει το 100% του ποσού που είχε προϋπολογισθεί για την εν λόγω δράση, το ποσό της τελικής πληρωμής περιορίζεται στη διαφορά του ποσού των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και κρίθηκαν ως επιλέξιμες και του ποσού της προκαταβολής και των περαιτέρω πληρωμών που έχουν εισπραχθεί από τον Τελικό Δικαιούχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. Νοειιαι ότι, ο Τελικός Δικαιούχος προχωρά στην επιστροφή τυχόν ποσού που έχει παραμείνει αδαπάνητο. Οι πληρωμές στον Τελικό Δικαιούχο γίνονται από την Υπεύθυνη Αρχή μέσω του FIMAS με την έκδοση επιταγής ή τη μεταφορά του ποσού της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται λογιστική διαδρομή των πληρωμών. Σε περίπτωση που ο Τελικός Δικαιούχος λαμβάνε: και άλλες πληρωμές από την Κυβέρνηση μέσω του FIMAS σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι, γίνονται οι αναγκαίες μεταφορές από τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του στο τραπεζικό λογαριασμό της δράσης. 2. Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Επιδότησης Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Επιδότησης πρέπει να καλύπτει το 10% του ποσού που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Τόσο η τραπεζική εγγύηση, όσο και η βεβαίωση τραπεζικής εγγύησης, πρέπει να εκδίδονται από τράπεζα ή άλλο εγκεκριμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα που να είναι εγκατεστημένο σε ένα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να προχωρήσει σε κατάσχεση της εγγυητικής σε περίπτωση που ο Τελικός Δικαιούχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της Συμφωνίας Επιδότησης ή/και αε περίπτωση τερματισμού της Συμφωνίας Επιδότησης εξ' υπαιτιότητας του Τελικού Δικαιούχου στη βάση των όσων προβλέπονται στο Αρθρο 17 της Συμφωνίας Επιδότησης. 3. Διεξαγωγή δαπανών και παρακολουθήσεων/ελέγχων Ο δικαιούχος πρέπει να καταχωρεί τις δαπάνες που καταβάλλονται για την υλοποίηση της δράσης στο λογιστικό του σύστημα σε ξεχωριστή λογιστική κωδικοποίηση όλων των συναλλαγών που έχουν σχέση με τη δράση. Έλεγχος της υλοποίησης της δράσης και της επιλεξιμότητας των δαπανών θα γίνεται με Τριμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς της δράσης, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία ο τελικός δικαιούχος θα αποστέλλει στην Υ πεύθυνη Αρχή. Οι παρακολουθήσεις και έλεγχοι από την Υπεύθυνη Αρχή και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή και όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Ο τελικός δικαιούχος θα πρέπει να έχει στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, λογιστικά βιβλία και καταστάσεις, κτλ., είτε πιστοποιημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων που σχετίζονται με τη Συμφωνία Επιδότησης. Επίσης ο τελικός δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει σε προσωπικό της Υπεύθυνης Αρχής, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν ε λεύθερη πρόσβαση σε τοποθεσίες κοι κτίρια όπου υλοποιείται η δράση, καθώς και σε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των ελέγχων. 4. Αναστολή πληρωμής και Δικαίωμα Διακοπής της Συμφωνίας Επιδότησης Η Υπεύθυνη Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για αναστολή της πληρωμής οε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, ειδοποιώντας τον τελικό δικαιούχο ότι η αίτηση του για κατοβολή πληρωμής δε μπορεί να εκπληρωθεί, είτε επειδή το αίτημα για πληρωμή δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της Συμφωνίας Επιδότησης, είτε επειδή το κατάλληλα υποστηρικτικά έγγραφα δεν έχουν υποβληθεί, είτε επειδή υπάρχει η υποψία ότι ορισμένες από τις δαπάνες που δηλώνονται δεν είναι επιλέξιμες. Η Υπεύθυνη Αρχή ενημερώνει γραπτώς τον τελικό δικαιούχο για τέτοιες περιπτώσεις αναστολής παραθέτοντας το πλήρες δικαιολογητικό για την απόρριψη της πληρωμής. Η Υπεύθυνη Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης αν ο Τελικός Δικαιούχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή έχει παραβιάσει ουσιαστικό όρο της Συμφωνίας Επιδότησης και να προχωρήσει σε κατάσχεση της Εγγυητικής Πιστής Εκτέλεσης. 5. Επικάλυψη Δαπανών Σε περίπτωση που υπογραφούν δύο ή περισσότερες Συμφωνίες με τον ίδιο τελικό δικαιούχο κάτω από την ίδια πρόσκληση, ο Τελικός Δικαιούχος θα διασφαλίζει ότι στους αντίστοιχους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς δε θα υιτάρ-

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ χουν επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες επαναλαμβάνονται ή επικαλύπτονται ώστε να αποφεύγονται διπλές πληρωμές για την ίδια επιλέξιμη δαπάνη και διατηρεί ΐέτοία παραστατικά προς απόδειξη των πιο πάνω. Για περαιτέρω οδηγίες ως προς τη χρηματοοικονομική πτυχή των προτάσεων, σχετικά είναι τα Παραρτήματα 2, 5 και 9. ν. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και τα συνημμένα έγγραφα (Παραρτήματα 1-14) πρέπει να παραληφθούν με ευθύνη του ενδιαφερομένου, μέσω της ιστοσελίδας της Υπεύθυνης Αρχής (www.moi.gov.cy/solidantyfunds). Από τους ενδιαφερόμενους που παραλαμβάνουν τα εν λόγω έγγραφα, ζητείται να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν ατην ΥττεΟθυνη Αρχή σχετικό έντυπο (Παράρτημα 13) με τα στοιχεία τους μέοω στους αρμόδιους λειτουργούς {πχ. επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, , κα.) έτσι ώστε η Υπεύθυνη Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τα έγγραφα, σε περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, πληροφορίες ή διευκρινίσεις (παρ. βλ. σημείο Χ για περαιτέρω λεπτομέρειες). Με την υποβολή της Πρότασης ο αιτών φορέας γνωρίζει κάθε σχετικό νόμο και κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις διαδϊκασίες που αφορούν τη διενέργεια της Πρόσκλησης και την υλοποίηση της δράσης καθώς επίσης και το κοινοτικό πλαίσίο των Ταμείων Αλληλεγγύης. VI. ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να συμπληρωθεί το Δελτίο Υποβολής Πρότασης (ΔΥΠ). Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης του Δελτίου πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο σχετικός Οδηγός ΔΥΠ (Παράρτημα 2). Προτάσεις που θα υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Δελτίου Υποβολής Πρότασης θα απορρίπτονται. Το Δελτίο Υποβολής Πρότασης πρέπει να υποβληθεί συνοδευόμενο από την επιστολή Αίτησης Υποβολής Πρότασης. Κάθε υποβολή πρότασης θα πρέπει να γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παράγραφο Χ (2) πιο κάτω. VII. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ερωτήσεις που αφορούν στις δράσεις του Ετησίου Προγράμματος 2011 θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 7/12/2012 και ώρα 11:00π.μ. Η Υπεύθυνη Αρχή δεσμεύεται να ενημερώνει με συμπληρωματικά έγγραφα για πς σχετικές απαντήσεις της όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι έχουν κοίνοποιήσει στην Υπεύθυνη Αρχή το Έντυπο 13. Οποιαδήποτε αλληλογραφία δεν ληφθεί εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας δεν θα τυγχάνει απάντησης από την Υπεύθυνη Αρχή και δεν θα έχει καμία ισχύ ή αντίκρισμα όσον αφορά στη διαδικασία της πρόσκλησης. Οι προτάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι εντός σφραγισμένου φακέλου, θα πρέπει να υποβληθούν στον Προϊστάμενο της Υπεύθυνης Αρχής μέχρι και την Δευτέρα 10/12/2012 και ώρα 11:00 π.μ. έναντι απόδειξης παράδοσης στην πιο κάτω διεύθυνση: ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Σημεία επαφής: Διοικητικοί Λειτουργοί: Χριστίνα Χατζηοικονόμου, Ελεονώρα Παπαδημητρίου, Άννα Πισσαρίδου Τηλ. Επικ.: / / Ηλ. Ταχ.:

14 ΤΠΛΗΜΑ Β 4424 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Φαξ: VIII. ΤΕΛίΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΑΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙ ΚΑΙΟΥΧΟΥ 1. Φορείς που δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση και υποχρεώσεις Τελικού Δικαιούχου Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο νομικές οντότητες. Πιο συγκεκριμένα, τελικοί δικαιούχοι μπορούν να είνα! Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ), εθνικές, επαρχιακές και τοπικές αρχές, άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες ή διεθνείς οργανισμοί μεμονωμένα ή σε συνεργασία (κοινοπραξία). Οι Τελικοί Δικαιούχοι που δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση θα πρέπει να είναι σε θέση να υπογράψουν το Δελτίο Υ ποβολής Πρότασης και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά έγγραφα ως αναφέρονται στα σχετικά Παραρτήματα 5 της Πρόσκλησης. Σε περίπτωση ύπαρξης εταίρου ή/και κοινοπραξίας το ΔΥΠ υπογράφεται ανάλογα και τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να προσκομίζονται κατά την υπογραφή της Συμφωνίας για κάθε μέλος της ξεχωριστά. 2. Εταίροι και Κοινοπραξίες Σημειώνεται ότι ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο στην υλοποίηση της δράσης, τα στοιχεία του ο ποίου, ο ρόλος του και η σχέση του με τον τελικό δικαιούχο θα περιλαμβάνονται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή πρότασης από ΤΔ με εταίρο άλλο φορέα διαφέρει από την υποβολή πρότασης από κοινοπραξία φορέων. Στην πρώτη περίπτωση, ΤΔ θα θεωρείται ο φορέας που υποβάλει την πρόταση ενώ στη δεύτερη περίπτωση ΤΔ θα θεωρείται η κοινοπραξία η οποία, εάν η πρόταση εγκριθεί, θα πρέπει να περιβληθεί νομικής μορφής πριν την υττογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης και Θα θεωρείται ως μια νομική οντότητα, ενώ παράλληλα Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΦΠΑ ως κοινοπραξία και να τιμολογεί ως κοινοπραξία. Το νομικό πλαίσιο και η σχέση του Τελικού Δικαιούχου με τους εταίρους ή η περίπτωση κοινοπραξιών πρέπει να καθορίζονται μέσω συμβολαίου ή συμφωνίας πλήρως υπογεγραμμένων από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλόμενων καθώς και ιον νόμιμο εκπρόσωπο της συνεργασίας (ο ο ποίος πρέπει απαραιτήτως να είναι ένα από τα μέλη της διοίκησης του υποψήφιου τελικού δικαιούχου) με πλήρη εξουσία διαχείρισης της συνεργασίας έναντι της Υπεύθυνης Αρχής. Επιπλέον, η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής βασικούς όρους συνεργασίας καθώς και τα καθήκοντα των συμβαλλόμενων μερών ως πιο κάτω: β Το ρόλο και τις αρμοδιότητες των συμβαλλόμενων μερών (π.χ. δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα τους) Χρονική περίοδο της συνεργασίας,» Χρηματοδοτική συνεισφορά τους στη βράση (χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την «ανακατανομή» της κοινοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια), Στη συγκεκριμένη συμφωνία Θα ήταν χρήσιμο να επισυνάπτονται και τα πιο κάτω στοιχεία τα οποία θεωρούνται προαιρετικά: «Υποχρεώσεις του τελικού δικαιούχου σε σχέση με τις πληρωμές προς τους εταίρους Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αναφορικά με τη συμμετοχή των εταίρων. Επιπλέον, ο Τελικός Δικαιούχος, για εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τον ίδιο ή/και τον εταίρο του, δύναται να συνεργαστεί με υπεργολάβο για την υλοποίηση της δράσης (για υπεργολάβο βλ. σημείο , Συμβάσεις υπεργολαβίας, Παράρτημα 11 των Εφαρμοστικών Κανόνων του Ταμείου), τα στοιχεία και ο ρόλος του οποίου Θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης, έχοντας πάντα υπόψη τη γενική αρχή ότι Θα πρέπει ο Ιδιος ο Τελικός Δικαιούχος να έχε* την ικανότητα να υλοποιήσει την πρόταση την οποία υποβάλλει. 3. Υποχρεώσεις και καθήκοντα Τελικού Δικαιούχου Πέραν από τα όσα αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, παρατίθενται στα Παραρτήματα της και οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Τελικού Δικαιούχου καθώς και οδηγίες προς τους τελικούς δικαιούχους για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία (βλ. Παράρτημα 4 και 5). Επίσης διατίθεται έγγραφο στο οποίο περιέχονται κατευθυντήριες γραμμές όσο αφορά την πληροφόρηση και δημοσώτητα(βλ. Παράρτημα 6).

15 IX, ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της πρότασης θα πρέπει να υποβληθούν στα Ελληνικά ή Αγγλικά τα πρόσθετα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται οτο Δελτίο Υποβολής Πρότασης. Χ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Δελτίο Υποβολής Πρότασης Το ΔεΛτΙο Υποβολής Πρότασης, η Αίτηση Υποβολής Πρότασης και ο οδηγός Συμπλήρωσης Δελτίου Υποβολής Πρότασης ττρέπει να παραληφθούν με ευθύνη του ενδιαφερομένου από την ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής, (www.moi.gov.cy/solidarityiunds ). Θα ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους να συμπληρώνουν ειδικό έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος με τα στοιχεία τους (βλέπε Παράρτημα 13). Το Δελτίο Υποβολής Πρότασης πρέπει να συμπληρωθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι χειρόγραφες αιτήσεις απορρίπτονται. Το ΔΥΠ πρέπει να υποβάλλεται σε δυο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο), συνοδευόμενα από την επιστολή Αίτησης Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 3). ΌΑες οι υποβληθείσες προτάσεις θα πρέπει να είναι «δεμένες» (spiral) με περιεχόμενα και με αρίθμηση σελίδων. Ο φάκελος που θα υποβληθεί η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνε) και σε ψηφιακή μορφή το Δελτίο Υποβολής Πρότασης (CD). (Παρ. βλ. Σημείο V.) 2. Γλώσσα αύνταξης των προτάσεων Κάθε υποβαλλόμενη πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει σε έντυπη μορφή στην ελληνική γλώσσα ή αγγλική γλώσσα: β Την Αίτηση Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 3), β Το τυποποιημένο Δελτίο Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 1), δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) και υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα και τον εταίρο (όπου υφίσταται), δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται στο εν λόγω Δελτίο). Β Τα απαιτούμενα έγγραφα (όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, του Δελτίου Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 1), «Κατάλογος Επισυναπτόμενων Εγγράφων»). 3. Υποβολή της Πρότασης Ο δυνητικός Τελικός Δικαιούχος υποβάλλει την πρόταση (πρωτότυπο καί αντίτυπο) σε σφραγισμένο φάκελο (βλ. σημείο 1). Στο φάκελο της πρότασης πρέπει να σημειώνεται εξωτερικά: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ, ο αριθμός προκήρυξης της πρότασης καί ο τίτλος δράσης. Με την παράδοση της Πρότασης, εκδίδεται στο δυνητικό Τελικό Δικαιούχο Δελτίο Παραλαβής στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία, ώρα παραλαβής και αριθμός πρωτοκόλλησης. Αντίγραφο αυτού καταχωρείται στους αντίστοιχους φακέλους της Υπεύθυνης Αρχής. Οι φάκελοι με τις προτάσεις ανοίγονται μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναγράφεται στην πρόσκληση υποβολής πρότασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο κάθε αιτούμενος φορέας δύναται να υποβάλλει μόνο μια πρόταση για κάθε δράση. Σε περίπτωση που για την ίδια δράση υποβληθούν προτάσεις από δύο ή περισσότερους οργανισμούς οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα εταιρειών τότε θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για κάθε ενδιαφερόμενο φορέα (και όχι οι ενοποιημένες καταστάσεις του συγκροτήματος (group accounts) στο οποίο ανήκουν) προκειμένου να αποδεικνύεται η νομική τους οντότητα. Οι προτάσεις δεν πρέπει να επικαλύπτονται με οποιοδήποτε τρόπο με δράσεις που έχουν εγκριθεί είτε από το Ταμείο Ένταξης, είτε από άλλα εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα ή να χρηματοδοτούνται από Κοινοτικά Κονδύλια. XI. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΣ ΚΑ! ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ί. Διαδικασία Αξιολόγησης Την αξιολόγηση των προτάσεων αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας η Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπεύθυνης Αρχής. 11 Επιτροπή προβαίνει σε άνοιγμα των φακέλων των προτάσεων μετά τη λήξη της προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής πρότασης στην παρουσία όλων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και προβαίνει αε αμερόληπτη αξιολόγηση τους με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης. I i διαδικασία επιλογής των προτάσεων πραγματοποιείται σε δύο στάδια.

16 TMHftflA Β 4426 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Τα στάδια σύμφωνα με τα οποία αξιολογείτα! η πρόταση είναι: 1 Στάδιο: Αποδοχή νομιμότητας και κανονικότητας της δράσης. Περιλαμβάνει δύο ομάδες κριτηρίων που αποσκοπούν στο να ελέγξουν: Α. Το παραδεκτό της πρότασης. Β. Κριτήρια Επιλεξιμότητας. 2 Στάδιο: Εξέταση των Κριτηρίων Επιλογής. Περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες κριτηρίων που αποσκοπούν στο να ελέγξουν: Γ. Την πληρότητα της δράσης. Δ. Την ωριμότητα της δράσης. Ε. Τη ακοπιμότητα της δράσης Στ. Αποτελεσματικότητα της δράοης Οι πιο πάνω έξι ομάδες κριτηρίων εξειδικεύονται στο Πρότυπο Φύλλο Αξιολόγησης (Παράρτημα 7). Στο 1ο Στάδιο, ο τρόπος βαθμολόγησης είναι δυαδικός (ΝΑΙ/ΟΧΙ) για άλατα κριτήρια και τις προτάσεις. Τα κριτήρια στο εν λόγω στάδιο αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι εάν το αποτέλεσμα κάποιου κριτηρίου που εξετάζεται κατά το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης έχει αποτέλεσμα (ΟΧΙ) λόγω του ότι δεν ιηρούντσι ορισμένες προϋποθέσεις, τότε αυτό θα οδηγήσει στον αποκλεισμό/ στην άμεση απόρριψη της πρόταοης. Συγκεκριμένα, τα έγγραφα τα οποία αποτελούν κριτήριο άμεσης απόρριψης αν δεν υποβληθούν, είναι τα ακόλουθα: -Το καταστατικό/ ιδρυτική πράξη του αιτούμενου φορέα ή Πιστοποιητικά Εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου ή άλλου Κράτους Μέλους (δεν απαιτείται εάν πρόκειται για δημόσια υπηρεσία), - Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τα δύο προηγούμενα έτη με βάση το τρέχον έτος (βλ. Τμήμα ΣΤ' Δελτίου Υποβολής Πρότασης) -Βεβαίωση τράπεζας ότι ο αιτούμενος φορέας μπορεί να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη τραπεζική εγγύηση (σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται) Σε περίπτωση που Πρόταση γίνεται κατ' αρχή αποδεκτή, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους φορείς να διευκρινίσουν, να συμπληρώσουν ή να τεκμηριώσουν περαιτέρω τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία της πρότασης. Τα στοιχεία αυτά δεν τιρίτϊε,ι να διαφοροποιούν το περιεχόμενο της υποβληθείσας πρότασης. Τα επιπρόσθετα στοιχεία Θα πρέπει να υποβάλλονται από τον αιτούμενο φορέα σι ην Υπεύθυνη Αρχή μέσα σε διάστημα που Θα καθορίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης (η υποβολή των στοιχείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες). Με την υποβολή των στοιχείων αυτών, η πρόταση θα επανέρχεται σε φάση αξιολόγησης, χωρίς να παραβιάζεται σε καμία περίπτωση η αρχή της ίσης μεταχείρισης των δυνητικών τελικών δικαιούχων. Σημειώνεται ότι η πρόταση τίθεται σε αναοτολή μέχρι την υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων ή/και των επιπρόσθετων στοιχείων που έχουν ζητηθεί από την Επιτροπή με επίσημη επιστολή. Εάν μια πρόταση πληροί όλα τα κριτήρια του πρώτου σταδίου, τότε μπορεί να περάσει στο δεύτερο στάδιο το οποίο εξετάζει τα κριτήρια επιλογής. Η βαθμολογία των κριτηρίων του πρώτου σταδίου δε λαμβάνεται υπόψη στο τελικό σύνολο βαθμολόγησης μιας δράσης, εφόσον η Θετική αξιολόγηση τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μετάβαση του στο δεύτερο στάδιο. Το 2 Στάδιο είναι αυτό που Θα δώσει την συνολική βαθμολογία μιας πρότασης. Η (Βαθμολόγια του 2 " Σταδίου ακολουθεί τον πολλαπλό τρόπο βαθμολόγησης ο οποίος βασίζεται στην Κλίμακα από το Πα κάθε κριτήριο του 2 ου σταδίου υτιάρχει συντελεστής βαρύτητας (βλ. Πρότυπο Φύλλο Αξιολόγησης Παράρτημα 7).

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Για να Θεωρείται η αξιολόγηση μιας πρότασης θετική, πρέπει στις τέσσερις αυτές κατηγορίες του 2 ύ " Σταδίου (Πληρότητα της δράσης, Ωριμότητα της δράσης, Σκοπιμότητα της δράσης, Αποτελεσματικότητα της Δράσης) να υπάρχει συνολική βαθμολογία άνω του 50%, Νοείται ότι για κάθε δράση επιλέγεται η πρόταση με την υψηλότερη βαθμολογία. Σημειώνεται ότι περισσότερες από μία προτάσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές εάν το επιτρέπει ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της δράσης- Οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι ενημερώνονται άμεσα για το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης. Σε περίπτωση που καμία πρόταση δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα κριτήρια της Πρόσκλησης Υποβολής Πρότασης τότε εξετάζεται το ενδεχόμενο επανάληψης της διαδικασίας. 2. Υποβολή Ενστάσεων Στις περιπτώσεις όπου δυνητικός Δικαιούχος διαφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα μπορεί να υποβάλει, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ατ\όφαατ\ς της Υπεύθυνης Αρχής ένσταση γραπτώς, στην οποία θα παραθέτει τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους διαφωνεί με την απόφαση επιλογής. Η ένσταση υποβάλλεται στην Υπεύθυνη Αρχή και εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από άτομα της Υπεύθυνης Αρχής και Αρχής Πιστοποίησης. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άτομα τα οποία δεν είχαν εμπλακεί άμεσα στην αρχική αξιολόγηση της συγκεκριμένης δράσης, 3. Ισοψηφία Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων προτάσεων μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου αξιολόγησης η επιλογή της πρότασης θα γίνεται με κλήρωση ενώπιον των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπων όλων των επηρεαζόμενων φορέων σε μέρα και χώρο που θα αποφασίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε τέτοια περίπτωση όλοι σι παρευρισκόμενοι θα κληθούν να υπογράψουν έντυπο για την αμεροληψία και διαφάνεια της διαδικασίας. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα θεωρείται οριστικό. 4. Κατάλογος Επιλαχόντων Μετά την τελική επιλογή πρότασης για κάθε δράση καταρτίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης κατάλογος επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας κάθε πρότασης για την εκάστοτε δράση που έχει περάσει επιτυχώς το 2 Στάδιο Αξιολόγησης. Σε περίπτωση διακοπής της χρηματοδότησης της πρότασης του αρχικά επιτυχόντος φορέα η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να μην προβεί σε νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και να καλέσει τον αμέσως επόμενο φορέα, δεδομένου ότι η πρόταση του παραμένει σε ιοχύ. Με βάση τον κατάλογο επιλαχόντων η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να υπογράψει νέα Συμφωνία Επιδότησης με τον αμέσως επόμενο φορέα στη βάση της πρότασης που έχει καταθέσει με νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα. XI!. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 1. Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης Η συμφωνία επιδότησης θα υπογραφεί το συντομότερο δυνατό μετά από τη λήξη της περιόδου για υποβολή ενστάσεων σε χρόνο ο οποίος καθορίζεται από την Υπεύθυνη Αρχή. Η Συμφωνία Επιδότησης, η οποία ουσιαστικά είναι η σύμβαση μεταξύ της Υπεύθυνης Αρχής και του Τελικού Δικαιούχου υπογράφεται στα γραφεία της Υπεύθυνης Αρχής από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ταμείων Αλληλεγγύης και τον Τ.Δ. (ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο) σε ημερομηνία που ορίζεται από την Υπεύθυνη Αρχή και μπορεί να δοθεί στον Τελικό Δικαιούχο Βεβαίωση Ανάθεσης της Δράσης. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίζει τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στα σχετικά Παραρτήματα της Πρόσκλησης. Νοείται ότι η Συμφωνία Επιδότησης καθώς και οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες (π.χ. συμφωνία με εταίρο/υπεργολάβος) θα πρέπει να χαρτοσημαίνονται (βλ. Παράρτημα 6, σημείο 16) με βάση τον περί Χαρτοσήμων Νόμο. Νοείται ότι όταν Τελικός Δικαιούχος δεν προσέρχεται για την υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης οτο χρόνο που ορίζεται από την Υπεύθυνη Αρχή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της, τότε η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να τερματίσει τη διαδικασία υπογραφής με τον εν λόγω δικαιούχο και να προχωρήσει είτε με τη διαδικασία επιλαχόντων, είτε, εάν κρίνεται αναγκαίο με τη διαδικασία Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. 2. Μέρη της Συμφωνίας Επιδότησης Αναπόσπαστα μέρη της Συμφωνίας Επιδότησης θεωρούνται τα Παραρτήματα της, δηλαδή το Δελτίο Υποβολής Πρότασης, το έντυπο Δημοσιότητα και Πληροφόρηση και η Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης. Αναπόσπαστα μέρη θεωρούνται επίσης τα έγγραφα της πρόσκλησης και τα Παραρτήματα της καθώς και οποιαδήποτε αλληλογραφία διεξήχθη μεταξύ της Υπεύθυνης Αρχής και του Τελικού Δικαιούχου κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

18 4428 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 XIII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΑΣ Για ττερίσσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους λειτουργούς, ως αναφέρονται πιο πάνω (σημείο VII). Μπορείτε επίσης να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής XIV. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ! Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ! Η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ιοχύος της παρούσας πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσης της. Η Υπεύθυνη Αρχή δημοσιεύει τυχόν παράταση ή ανάκληση σε μορφή ανακοίνωσης και οτην ιστοσελίδα του Κλάδου Ταμείων Αλληλεγγύης για σκοπούς έγκαιρης ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων φορέων. XV. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ Πα δράσεις που έχουν περιληφθεί και σε επόμενα ετήσια προγράμματα, υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της Συμφωνίας Επιδότησης με τον Ιδιο Τελικό Δικαιούχο χωρίς επανάληψη της διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, μέχρι και τρία (3) συνεχόμενα ετήσια προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου και του Ετήσιου Προγράμματος του Επαφίεται στην κρίση της Υπεύθυνης Αρχής κατά πόσο θα προτείνει ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης {ανάλογα με τους στρατηγικούς στόχους καί την υλοποίηση του εκάστοτε Ετησίου Προγράμματος τη δεδομένη στιγμή) και υπό τον όρο ότι αυτό αναφέρεται στην εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων και εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: α) Η δράοη θα έχει τον ίδιο Προϋπολογισμό μέχρι +/-10% β)0 Τελικός Δικαιούχος τηρεί τους όρους που έχουν τεθεί στη Συμφωνία Επιδότησης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. γ) Υποβάλλει έγγραφη επιθυμία για ανανέωση της Συμφωνίας ο ίδιος ο Τελικός Δικαιούχος. δ) Ο Τελικός Δικαιούχος υλοποίησε αποτελεσματικά την δράση {αποκοπές κάτω του 5% του ολικού προϋπολογισμού). Νοείται ότι σε περίπτωση μη ικανοποίησης του πιο πάνω ποσοστού, η δράοη θα προκηρύσσεται εκ νέου. Επισυναπτόμενα έγγραφα με την πρόσκληση που θα μπορείτε να προμηθευτείτε από το διαδίκτυα στην ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής είναι τα ακόλουθα: -Δελτίο Υποβολής Πρότασης {Παράρτημα 1) -Οδηγός Συμπλήρωσης Δελτίου Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 2) - Αίτηση Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 3) -Έγγραφο με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Τελικού Δικαιούχου (Παράρτημα 4) - Οδηγίες προς τους τελικούς δικαιούχους για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης κα* την ΚΔ (Παράρτημα 5) -Κατευθυντήριες γραμμές για την πληροφόρηση και την δημοσιότητα (Παράρτημα 6) - Πρότυπο Φύλλο Αξιολόγησης (Παράρτημα 7) -Πρότυπο Έγγραφο Συμφωνίας Ε-ττιδότησης (Παράρτημα S) - Οδηγός ΕπιΛεξιμότητας Δαπανών (Παράρτημα 9) - Οδηγός Συμπλήρωσης Φύλλου Αξιολόγησης (Παράρτημα 10) - Βεβαίωση Τραπεζικής Εγγύησης (Παράρτημα 11) - Επιπρόσθετες Πληροφορίες {Παράρτημα 12) - Έντυπο Λήψης Εγγράφων Πρόσκλησης (Παράρτημα 13) -Εγγυητική Πιοτής Εκτέλεοης {Παράρτημα 14)

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5149 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ Αριθμός πρόσκλησης: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΠ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΑΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 Έχοντας υπόψη: (α) την Απόφαση με αριθμό 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23^ Μαΐου 2007, γιο τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος "Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών» (β) την Απόφαση με αριθμό 2008/22/ΕΚ της Επιτροπής, της Ιθ' 15 Δεκεμβρίου 2007, που θεσπίζει τους κανόνες νια την εφαρμογή της Απόφασης με αριθμό 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013 ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών», όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο, (γ)την Απόφαση με αριθμό 2011/152/ΕΚ, της Επιτροπής, της 3 ας Μαρτίου 2011 και την Απόφαση 2009/533/ΕΚ, της Επιτροπής, της 9" ς Ιουλίου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/22/ΕΚ των εφαρμοστικών κανόνων, (δ) τους Κανόνες Ετπλεξιμότητας των δαπανών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Version 4-16 March 2011) (ε) την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 781/2011 κσι ημερ. 24/08/2011, καθώς και τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ ) και ημερ. (26/11/2008) και (αρ ) ημερ. (01/07/2009) (στ) την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ (αρ. Ε(2011)7680) και ημερ με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για το 2011, Η Υπεύθυνη Αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών (Κλάδος Ταμείων Αλληλεγγύης), προβαίνει στην προκήρυξη πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων.

20 4430 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012!, ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προγραμματική περίοδο , και συγκεκριμένα το ετήσιο πρόγραμμα Το παρόν έγγραφο και τα επισυνημμένα Παραρτήματα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ετοιμασία και υποβολή πρότασης. Οι αιτούντες φορείς καλούνται να συμπληρώσουν κατάλληλα τα επισυναπτόμενα έντυπα. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της εν λόγω πρότασης. Σημειώνεται ότι επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τις δράσεις που προκηρύσσονται καθώς και άλλα πληροφοριακά έγγραφα όπως π.χ. οι Κανόνες Επιλεξιμόπ,τας των Δαπανών του Ταμείου θα διατίθενται στην ιοτοοελίδα της Υπεύθυνης Αρχής: Ομάδες - Στόχοι τις οποίες καλύπτουν οι ενέργειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων είναι: Αιτητές ασύλου-(άτομα για τα οποία εκκρεμεί είτε η πρωτοβάθμια είτε η δευτεροβάθμια εξέταση του αιτήματος τους). Δικαιούχο! διεθνούς προστασίας-αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες και Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας. II.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΟΝ Δράση είναι κάθε ενέργεια που εντάσσεται στις επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων και έχει λειτουργική και διαχειριστική αυτοτέλεια, συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφικτούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα. Η-Υτχευθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.στα = πλαίσια των παρακάτω επιλέξιμων, κατηγοριών δράσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων που αφορούν:.v- Α. Όροι υποδοχής και διαδικασίες παροχής ασύλου: 1. Παροχή ψυχολογικής στήριξης 2. Παροχή Νομικής Συνδρομής 3. Κοινωνική Αρωγή, πληροφόρηση ή συνδρομή σε διοικητικά ή /και νομικά διαβήματα και πληροφόρηση ή παροχή συμβουλών σχετικά με την πιθανή έκβαση της διαδικασίας ασύλου Β. Ένταξη στις κοινωνίες των κρατών μελών των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των μελών της οικογένειας τους: 7. Παροχή συμβουλών και βοήθειας οε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο 2. Δράσεις που ενθαρρύνουν τις επωφελείς επαφές και τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ αυτών των προσώπων και της κοινωνίας που τους υποδέχεται, συμπεριλαμβανομένων δράσεων ττου ενθαρρύνουν τη συμμετοχή βασικών εταίρων, όπως το ευρύ κοινό, οι τοπικές αρχές, οι ενώσεις προσφύγων, οι ομάδες εθελοντών, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών με την ευρύτερη έννοια της ΣΤΟΧΟΙ Λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές προτεραιότητες, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την Κύπρο, για την παρούσα πρόσκληση αποβλέπει οτην υλοποίηση των ακόλουθων γενικών στόχων: ο Βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αιτητές ασύλου «Βελτίωση της ικανότητας για ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κυπριακή κοινωνία Για το εθνικό πρόγραμμα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για το 2011, επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση είναι αποκλειστικά δράσεις των κατηγοριών που καθορίζονται στο κεφάλαιο III της παρούσας πρόσκλησης ψα υποβολή 1 Προσοχή! Τα παραρτήματα έχουν αναθεωρηθεί αε σχέση με «ροηγούμενες προσκλήσεις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145

Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145 Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145 Αριθμός 3297 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Haggar

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΔΙΑΥΛΟΣ Απασχόλησης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΔΙΑΥΛΟΣ Απασχόλησης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Σελίδα1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/12/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 364 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στην πράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/07/2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 64 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ Ταχ. Δ/νση : Γορδίου 1, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. : 17121 Τηλέφωνο : 210-9319054 FAX : 210-9319056 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ I ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 1. Εισαγωγή/το πλαίσιο: Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» (στο εξής «Σχέδιο»)

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 08-07-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 6397 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 22.07.2015 Κύριοι, Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Περιφερειακής Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΔΑ ΑΔΑ: : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ 4Α877ΛΒ-68Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2013 Δράση Β1[Αρ. 3] - "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα