2. Δπηκόξθωζε εξγνδνηώλ Μπνξεί λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο σο ηερληθνί αζθάιεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Δπηκόξθωζε εξγνδνηώλ. 2.1. Μπνξεί λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο σο ηερληθνί αζθάιεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο:"

Transcript

1 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ KOINΩNIKΗ ΑΦΑΛΙΗ KAI ΠΡΟΝΟΙΑ ΓENIKH Δ/NH YNΘHKΩN KAI YΓIEINH TH EPΓAIA Δ/ΝΗ Δ24 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ Tαρ. Γ/λζε: ηαδίνπ 29 Σαρ. Κώδηθαο: AΘHNA Fax: Σει.: , Πιεξνθνξίεο: Β. Παπαλαζηαζίνπ Γ. Καιπνύδνο Υξ. Γέδε Μ. Μπαζηνύθα Μ. Καή Α. Υξηζηνδνύινπ URL: ΠΡΟ: Αζήλα, Aξ. πξση: νηθ.4800/173 Ωο ν πίλαθαο δηαλνκήο Θέκα: ΔΓΚΤΚΛΙΟ Δθαξκνγήο ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 2928/130/2014 (B 266) "Δπηκόξθσζε εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθάιεηαο ζε επηρεηξήζεηο Β θαη Γ θαηεγνξίαο - Πξνγξάκκαηα 2014". Γηαβάζηε πνιύ πξνζεθηηθά θαη εθαξκόζηε ζωζηά ηα θαζνξηδόκελα ζηελ εγθύθιην θαη ζηελ απόθαζε Ζ εγθύθιηνο απηή αθνξά ηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο Β θαη Γ θαηεγνξίαο γηα ην έηνο 2014 θαη δηεπθξηλίδεη ηνλ ηξόπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξαπάλσ αλαθεξόκελε απόθαζε. Σν πεξηερόκελν ηεο Απόθαζεο θαη νηθνλνκία δελ επαλαιακβάλεηαη ζηελ παξνύζα εγθύθιην ζε θάζε όκωο πεξίπηωζε απαηηείηαη ε γλώζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ πξνγξακκάηωλ. 1. Γεληθέο επηζεκάλζεηο 1.1. Ο αξηζκόο ησλ ππνβιεζέλησλ πξνγξακκάησλ θαηά ην έηνο 2013 ήηαλ πνιύ κεγάινο. Ζ ππεξεζία ράξηο ζηελ απηαπάξλεζε ησλ ζηειερώλ ηεο πνπ απαζρνινύληαλ κε ηελ εμέηαζε ησλ ζρεηηθώλ θαθέισλ αληαπνθξίζεθε ζην ηεξάζηην απηό έξγν θαη επηηεύρζεθε ν ζηόρνο ηεο ππεξεζίαο πνπ είλαη κεηαμύ άιισλ ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ (εξγαδνκέλσλ, επηρεηξήζεσλ θιπ.) ζην πιαίζην πάληα ηεο λνκηκόηεηαο. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή πέξαλ ηεο εμέηαζεο θαη θαηαρώξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ δίδνληαλ κέζσ ηνπ ηειεθώλνπ αιιά θαη ζηνπο πξνζεξρόκελνπο ζηελ ππεξεζία επεμεγήζεηο, δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζπλερώο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη ηεξάζηηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα ζηελ όιε δηαδηθαζία θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ε νπνία ζεκεησηένλ δηαζέηεη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν αξηζκό ππαιιήισλ. Ζ επαλεηιεκκέλε δήισζε εθπξνζώπσλ θνξέσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ πξνζπκία θαη ηελ επγέλεηα ησλ ζηειερώλ ηεο ππεξεζίαο ήηαλ νπσζδήπνηε κηα επηβξάβεπζε θαη εζηθή ηθαλνπνίεζε. Δλ ηνύηνηο ε δηαδηθαζία απηή θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο, ελ όςεη κάιηζηα ηεο αλακελόκελεο ππνβνιήο πνιύ κεγάινπ αξηζκνύ αηηήζεσλ γηα έγθξηζε θαη δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ, αλαπόθεπθηα επηβάιιεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί κε ηελ θαζηέξσζε κηαο ζύγρξνλεο δηαδηθαζίαο ιακβαλνκέλεο ππόςε θαη ηεο θαζηέξσζεο ηνπ Π ΔΡΓΑΝΖ. Πάληα ζεκείν εθθίλεζεο ζα είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε αιιά πξέπεη λα γίλεη από όινπο αληηιεπηό όηη γηα ηε δπλαηόηεηα ζπλέρηζεο ησλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα ππάξρεη απόιπηε ζπκκόξθσζε όισλ πξνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη πξνο απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ ζηελ όιε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη (ηειέθσλα ζηηο Πιεξνθνξίεο) ζα δίλνπλ ηειεθσληθά δηεπθξηλίζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα. Παξάιιεια κε ηελ ζπκπεξίιεςε ζηελ εγθύθιην ηνπ δηεπθξηληζηηθνύ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θαηεγνξία Β ή Γ νη ηειεθσληθέο

2 2 θιήζεηο επηβάιιεηαη λα πεξηνξηζζνύλ κόλν γηα εμεηδηθεπκέλα εξσηήκαηα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα ηειεθσληθό δίθηπν ηνπ Τπνπξγείνπ ππάγεηαη ζην Δζληθό Γίθηπν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΣΥΖΕΥΞΙΣ θαη ελώ νη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο είλαη απαζρνιεκέλεο ζηνλ θαινύληα δελ γίλεηαη απηό αληηιεπηό π.ρ. κε ραξαθηεξηζηηθό ήρν νπόηε ελδερόκελα δεκηνπξγείηαη ε εληύπσζε όηη ν αξκόδηνο ππάιιεινο απνπζηάδεη από ηελ ζέζε ηνπ γεγνλόο πνπ δελ ηζρύεη Δθόζνλ όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο δελ ζπκβάιινπλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηόρνπ, ε ππεξεζία ζα ππνρξεσζεί λα εηζεγεζεί ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ πξνγξακκάησλ πνπ κπνξεί λα δηελεξγεί θάζε θνξέαο ή θαη ελδερόκελα κε λέα λνκνζεηηθή ξύζκηζε ηα πξνγξάκκαηα λα δηελεξγνύληαη απνθιεηζηηθά κε επζύλε ησλ θνξέσλ ησλ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ Τπελζπκίδεηαη όηη γίλνληαλ επαλεηιεκκέλα θπξίσο ηειεθσληθέο θαηαγγειίεο γηα ηνλ ηξόπν πνπ νξηζκέλνη θνξείο επηκόξθσζεο πξνζπαζνύλ λα «πξνζειθύζνπλ» εθπαηδεπόκελνπο εξγνδόηεο, γηα ηελ πηεζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίδνπλ θαη ηζρπξηζκνύο όηη εθπξνζσπνύλ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θιπ., γηα ηνλ ηξόπν είζπξαμεο πξνθαηαβνιήο, γηα κεζνιάβεζή ηνπο γηα δηελέξγεηα εθηίκεζεο θηλδύλνπ, γηα παξαπιεξνθόξεζε ησλ εξγνδνηώλ γηα ηελ ππνρξέσζε λα ζεσξνύλ βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνύ αζθάιεηαο ελώ απηό δελ απαηηείηαη, γηα γλσζηνπνίεζε αλάιεςεο θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθάιεηαο από ηνλ εξγνδόηε ν νπνίνο είλαη θαηαρσξεκέλνο ζην Π ΔΡΓΑΝΖ κε θπζηθή παξνπζία ζηηο αξκόδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο ελώ ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ Π ΔΡΓΑΝΖ κόλν κε ειεθηξνληθή ππνβνιή θιπ. Η ππεξεζία θαιεί ηνπο θνξείο ηωλ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλωλ λα ιάβνπλ όια ηα κέηξα θαη λα πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελεκέξωζε θαη πξνζηαζία ηωλ κειώλ ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμνπλ ζαθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα παξαβάζεηο ζα ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη ζα επηβιεζνύλ νη πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. Οη θνξείο νη νπνίνη ην πξνεγνύκελν έηνο ελήξγεζαλ αληίζεηα πξνο ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο θαινύληαη λα επηζηξέςνπλ ηα ηπρόλ εηζπξαρζέληα πνζά κεηά από αίηεκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νη νπνίνη θαηέβαιαλ ηα ζρεηηθά πνζά εμαηηίαο ηεο ιαλζαζκέλεο πιεξνθόξεζεο γηα «δήζελ» ππνρξεώζεηο πνπ είραλ. 2. Δπηκόξθωζε εξγνδνηώλ 2.1. Μπνξεί λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο σο ηερληθνί αζθάιεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο: αα) εξγνδόηεο εθόζνλ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπο ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β' ζύκθσλα κε ηα άξζξα 10, 12 θαη 22 ηνπ Κ.Ν.Τ.Α.Δ. ββ) εξγαδόκελνη πνπ απαζρνινύληαη κε πιήξεο σξάξην ζε επηρεηξήζεηο κε ιηγόηεξα από 50 άηνκα νη νπνίεο ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β ή Γ εθόζνλ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 1 εδάθην δ ηνπ Κ.Ν.Τ.Α.Δ. γγ) εξγνδόηεο ζε επηρεηξήζεηο ηνπο εθόζνλ απηέο ππάγνληαη ζηελ Γ θαηεγνξία ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Κ.Ν.Τ.Α.Δ. θαη απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδόκελνπο. ύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο: ΔΡΓΟΓΟΣΔ ε επηρεηξήζεηο Β θαηεγνξίαο - πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο 35 σξώλ α) Μέρξη θαη 3 άηνκα (έλα από όια) 1) 10 ρξόληα απνδεδεηγκέλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (βεβαίσζε επηκειεηεξίνπ ή έλαξμε άζθεζεο επαγγέικαηνο από ηελ εθνξία) ή 2) άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε κε ην ίδην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο β) Μέρξη θαη 6 άηνκα (έλα από όια) Πηπρίν ηερληθήο εηδηθόηεηαο (πηπρίν πηζηνπνίεζεο εθόζνλ πξνβιέπεηαη πηζηνπνίεζε) από: 1) Σερληθό επαγγεικαηηθό εθπαηδεπηήξην ή 2) Ηλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) ή 3) Αλαγλσξηζκέλε ηερληθή επαγγεικαηηθή ζρνιή ή 4) Απνιπηήξην Σερληθνύ επαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (Σερληθήο εηδηθόηεηαο) ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ Πηπρίν ηερληθήο εηδηθόηεηαο (πηπρίν πηζηνπνίεζεο εθόζνλ πξνβιέπεηαη πηζηνπνίεζε) από: 1) Σερληθό επαγγεικαηηθό εθπαηδεπηήξην ή 2) Ηλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) ή 3) Αλαγλσξηζκέλε ηερληθή επαγγεικαηηθή ζρνιή ή 4) Απνιπηήξην Σερληθνύ επαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (Σερληθήο εηδηθόηεηαο) 5) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε

3 3 γηα ηα αλσηέξσ (πεξίπησζε εξγαδνκέλνπ) απαηηνύληαη θαη νθηώ (8) ρξόληα ηνπιάρηζηνλ από ηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη λα είλαη κε πιήξε απαζρόιεζε ζηελ επηρείξεζε. Άιια παξαζηαηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηά Οη εξγνδόηεο επηκνξθώλνληαη νη ίδηνη εθόζνλ έρνπλ απνθαζίζεη γηα ηελ επηινγή ηνπο απηή γλσξίδνληαο όηη ζα κπνξνύζαλ ελαιιαθηηθά λα αλαζέζνπλ ηα θαζήθνληα ηερληθνύ αζθάιεηαο ζε άηνκα εθηόο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλάςνπλ ζύκβαζε κε Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο (ΔΞ.Τ.Π.Π.). Δθόζνλ απνθαζίζνπλ λα επηκνξθσζνύλ νη ίδηνη ή λα επηκνξθώζνπλ εξγαδόκελν ηεο επηρείξεζήο ηνπο, είλαη ειεύζεξνη λα επηιέμνπλ όπνηνλ θνξέα επηκόξθσζεο επηζπκνύλ, κεηαμύ απηώλ πνπ πινπνηνύλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ θνξέα κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά, ηόπνπ επηκόξθσζεο, ρξόλνπ, πνηόηεηαο πξνγξακκάησλ ή όπνηα θξηηήξηα νη ίδηνη ζεσξνύλ όηη ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηηο θαιύηεξεο ζπλζήθεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα. ε θάζε πεξίπηωζε, ζπληζηάηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο εξγνδόηεο, πξηλ δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζε επηκνξθωηηθό πξόγξακκα, λα έξρνληαη ζε ζρεηηθή επηθνηλωλία κε ηα ζπιινγηθά ηνπο όξγαλα (ζύιινγνη, νκνζπνλδίεο, επηκειεηήξηα θιπ.) πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά Οη εξγνδόηεο πνπ επηζπκνύλ λα επηκνξθσζνύλ νη ίδηνη ή λα επηκνξθσζεί εξγαδόκελνο ηεο επηρείξεζήο ηνπο απεπζύλνληαη ζηνπο θνξείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα εθηεινύλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο θαη ππνβάιινπλ αίηεζε ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ. Ζ αίηεζε ζπκπιεξώλεηαη εηο δηπινύλ θαη ην έλα αληίγξαθν δίδεηαη ζηνλ ππνβάιινληα ηελ αίηεζε γηα επηκόξθσζε Φνξείο πνπ απνδεηρζεί όηη ρξεζηµνπνηνύλ σο µέζν πξνζέιθπζεο ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ εξγαδνµέλσλ γηα επηµόξθσζε ζε πξνγξάµµαηά ηνπο ηζρπξηζµνύο, όηη εθπξνζσπνύλ ή ζπλεξγάδνληαη µε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο ή όηη νη εξγνδόηεο είλαη ππνρξεσµέλνη λα επηµνξθσζνύλ ή όηη ζηελ πεξίπησζε µε επηµόξθσζήο ηνπο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο ζα ηνπο επηβάιιεη θπξώζεηο ή παξόµνηνπο "παξαπιαλεηηθνύο ή απεηιεηηθνύο" ηζρπξηζκνύο ζα απνθιείνληαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε λέα πξνγξάµµαηα Δάλ ν θνξέαο επηκόξθσζεο από ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο δηαπηζηώζεη όηη ζην πξόζσπν ηνπ εξγνδόηε ή ηνπ εξγαδόκελνπ πνπ πξνηείλεηαη δελ ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο ελεκεξώλεη ηνλ εξγνδόηε πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε θαη ηνπ επηζηξέθεη νπσζδήπνηε θαη ηελ εηζπξαρζείζα ηπρόλ πξνθαηαβνιή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξόγξακκα. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα όζσλ δελ έρνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα. Απαγνξεύεηαη ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο λα ρνξεγεί ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηα πξνβιεπόκελα πξνζόληα πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο. ύκθσλα κε ην άξζξν 6 12 ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 2928/130/2014 είλαη ζηελ επζύλε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα επηκόξθσζεο κόλν εξγνδνηώλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο Ζ ππαγσγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε ζσζηή νκάδα επηκόξθσζεο γίλεηαη κε επζύλε ηνπ θνξέα επηκόξθσζεο θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θάζε εξγνδόηε ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε. 3. Γηαδηθαζία έγθξηζεο θαη εθηέιεζεο πξνγξακκάηωλ 3.1. Πνύ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε Οη αηηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ππνβάιινληαη από ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα απηό ζηε Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθόξεζεο, Δπηκόξθωζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Πνιηηηθήο πλζεθώλ Δξγαζίαο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Γ24) ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, ηαδίνπ 29, Αζήλα Οη αηηήζεηο παξαιακβάλνληαη κόλνλ από ηελ ππεξεζία πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ αθόκα θαη όηαλ απνζηέιινληαη κε courier ή ζπζηεκέλεο. Πξνζνρή ηα έληππα πνπ ζπκπιεξώλνληαη είλαη εθείλα ηνπ έηνπο Έληππα παιαηνηέξωλ εηώλ δελ γίλνληαη δεθηά Τπνβνιή αίηεζεο γηα πξώηε θνξά Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2β ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 2928/130/2014 νη θνξείο πνπ επηζπκνύλ λα δηελεξγήζνπλ γηα πξώηε θνξά πξόγξακκα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ Γ ή Β θαηεγνξίαο, πξέπεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα έγθξηζε εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο λα ππνβάιινπλ ζηε Γηεύζπλζε Γ24 αίηεζε µε ηελ νπνία λα γλσξίδνπλ ηελ πξόζεζε ηνπο λα δηελεξγήζνπλ ηέηνηα πξνγξάµµαηα επηζπλάπηνληαο όια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά γηα ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ησλ πξνγξαµµάησλ. Δθπαηδεπηέο πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθό

4 4 κεηξών ππνβάιινπλ νη ίδηνη ζρεηηθή αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά όπσο νξίδνληαη θάζε θνξά (πηπρίν, βηνγξαθηθό ζεκείσκα, βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο θιπ.). Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλα άιισο δελ ζα εγθξίλεηαη ην ζρεηηθό αίηεκα. Μεηά ην ζρεηηθό έιεγρν θαη ηελ ειεθηξνληθή θαηαρώξηζε νη θνξείο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο γηα έγθξηζε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο Πξνζεζκία ππνβνιήο Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη 25 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζα αθνξνύλ πξνγξάκκαηα πνπ ζα εθηειεζηνύλ εληόο δηαζηήκαηνο 90 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο αλαθέξνληαη ζηελ εκεξνκελία εηζόδνπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, Δάλ π.ρ. ην πξόγξακκα ππνβιεζεί ηελ 1ε ηνπ κελόο ην πξόγξακκα κπνξεί λα αξρίζεη ηελ 26ε (25+1) ηνπ κελόο θαη κεηέπεηηα. Ζ θάζε αίηεζε πξέπεη λα αθνξά έλα κόλν ζπγθεθξηκέλν, πξόγξακκα. πλνδεύεηαη από δηαβηβαζηηθό ηνπ θνξέα ζην νπνίν αλαγξάθεηαη νπσζδήπνηε ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηνπ θνξέα θαη ζαλ ζέκα ζεκεηώλεηαη "Πξόγξακκα επηκόξθσζεο Γ θαηεγνξίαο" ή "Πξόγξακκα επηκόξθσζεο Β θαηεγνξίαο". Δπί ηνπ δηαβηβαζηηθνύ απηνύ ηίζεηαη από ηελ Τπεξεζία Γεληθνύ Πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ ν ζρεηηθόο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο. Γηα δηεπθόιπλζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο εηδηθόηεξα ε πξνζεζκία ππνβνιήο κπνξεί λα κεησζεί ζε 15 εκέξεο (14+1) γηα ηξεηο ην πνιύ αηηήζεηο αλά θνξέα επηκόξθσζεο θαη γηα αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κέρξη θαη 25/02/ Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξ. 20 ηεο π.α. 2928/130/2014 εηδηθόηεξα γηα ηα πξώηα πξνγξάκκαηα ηνπ 2014 είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ πνπ ζα αθνξνύλ πξνγξάκκαηα πνπ ζα νινθιεξσζνύλ έσο 30 Μαξηίνπ 2014 (ηειεπηαία εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο). Απηό επηβάιιεηαη κε δεδνκέλν ηηο αιιαγέο ζηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ πξνγξακκάησλ γηα ην έηνο 2014 θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε νκαιόηεηα ζηε ξνή ηεο όιεο δηαδηθαζίαο. Δθόζνλ ε όιε δηαδηθαζία δελ παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα έγθαηξα ζα αλαθνηλσζεί ε ζπλέρηζε ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα δηελέξγεηα πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο Τπνβνιή ηαπηόρξνλα πεξηζζόηεξωλ αηηήζεωλ πξνγξακκάηωλ ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη καδί πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πξνγξάκκαηα, θάζε πξόγξακκα ζα ζπλνδεύεηαη από μερσξηζηή αίηεζε θαη δηαβηβαζηηθό θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζε ηδηαίηεξν θάθειν ώζηε λα παίξλεη δηαθνξεηηθό αξηζκό πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ. Κάζε θάθεινο πξνγξάκκαηνο εμσηεξηθά πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξόγξακκα επηκόξθωζεο Γ θαηεγνξίαο» ή «Πξόγξακκα επηκόξθωζεο Β θαηεγνξίαο» Γελ επηηξέπνληαη αιιαγέο Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θακία πεξαηηέξσ αιιαγή ή πξνζζήθε δελ γίλεηαη δεθηή Πεξηερόκελν θαθέινπ αίηεζεο Ο θάθεινο θάζε πξνγξάκκαηνο πεξηέρεη: ε έληππε κνξθή κε ηελ αθόινπζε ζεηξά: Σν Γηαβηβαζηηθό ηεο αίηεζεο ην Έληππν Α ην έληππν Γ παξαρσξεηήξην εθόζνλ απαηηείηαη θαη ηα έληππα Γ1 θαη Γ2. cd κε όια ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηαμηλνκεκέλα όπσο πεξηγξάθεηαη κε ηελ παξνύζα εγθύθιην θαη ζπγθεθξηκέλα: Γηαβηβαζηηθό, Έληππν Α, Έληππν Γ, Αξρείν δηθαηνινγεηηθώλ θαη βεβαίσζε ΔΟΠΠΔΠ ηελ πξώηε θνξά Έγθξηζε πξνγξακκάηωλ Ζ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ Τθππνπξγνύ κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ ΤΑΔ. Αληίγξαθν ηεο απόθαζεο απηήο κε ην ΔΝΣΤΠΟ Α θαηαηίζεληαη από ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ έγθαηξα θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αξκόδηα γηα ηνλ έιεγρν εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππεξεζία ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.). ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο έθδνζεο ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα αλσηέξσ παξαζηαηηθά είλαη δπλαηόλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηε Γ24. Ζ εγθξηηηθή απόθαζε αλαξηάηαη ζην πξόγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ελεκεξώλνληαη νη θνξείο κε γλσζηνπνίεζε κέζσ όηη αλαξηήζεθε. Ζ πξόζβαζε ζην "ΓΗΑΤΓΔΗΑ" γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζέζεο

5 3.8. Γηελέξγεηα πξνγξακκάηωλ 5 Δπηινγή: ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΑ: Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο Αλά είδνο Απόθαζες: Τπνπξγηθή Απόθαζε (ελδέρεηαη λα απαηηεζεί ε επηινγή επόκελεο ζειίδαο). Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ηεξείηαη εκεξήζην παξνπζηνιόγην πνπ ζα έρεη ηε κνξθή ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ Δ. Τπνγξάθεηαη αληίζηνηρα θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπ κεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο εκέξαο Υώξνη δηεμαγωγήο πξνγξακκάηωλ Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ δηελεξγνύληαη κε ηελ κέξηκλα πιινγηθώλ θνξέσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ Κέληξσλ δηα Βίνπ Μάζεζεο ησλ θνξέσλ ηνπο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απόθαζεο 2928/130/2014 ζε ρώξνπο επηκόξθσζεο όπσο αίζνπζα ζπγθέληξσζεο μελνδνρείνπ, επηκειεηεξίνπ ή άιινπ ΝΠΓΓ, ζπιιόγνπ εθπαηδεπνκέλσλ, ζπλεδξηαθνύ θέληξνπ ή ζρνιηθή αίζνπζα ζα ππνβάιιεηαη: α. ππεύζπλε δήισζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο κε ηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη ν ρώξνο δηαζέηεη ηνλ εμνπιηζκό ηεο 3, δ ηνπ άξζξνπ 3 θαη ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο εθπαηδεπνκέλσλ θαζώο θαη ην εκβαδόλ ηεο αίζνπζαο. β. ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό παξαρώξεζεο ρξήζεο ηεο αίζνπζαο κε αλαγξαθή ηνπ εκβαδνύ ηεο από ηνλ θάηνρν ηεο αίζνπζαο Απνινγηζκόο πξνγξακκάηωλ Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ππνβάιινληαη εληόο 10 εκεξώλ ζηε Γηεύζπλζε Γ24: ζε ειεθηξνληθή κνξθή: ην ΔΝΣΤΠΟ Σ θαη ην ΔΝΣΤΠΟ Δ όπνπ θαίλεηαη θαη ην όλνκα ηνπ εθπαηδεπηή πνπ ηειηθά ζπκκεηείρε ζην πξόγξακκα. Ζ ειεθηξνληθή ππνβνιή γίλεηαη κε cd πνπ αλαγξάθεη κε αλεμίηειν καξθαδόξν «απνινγηζκόο πξνγξάκκαηνο» θαη ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο αξρηθήο αίηεζεο πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα Υνξήγεζε βεβαηώζεωλ Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ Σ θαη ησλ παξνπζηνινγίσλ ζηε Γηεύζπλζε Γ24 ζα δίλνληαη ζε όζνπο παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα νη θαηά πεξίπησζε ζρεηηθέο βεβαηώζεηο επηκόξθσζεο ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ησλ ΔΝΣΤΠΩΝ Ε1, Ε2 θαη Ε Έιεγρνο πξνγξακκάηωλ Οη αξκόδηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ. Ο έιεγρνο κεηαμύ ησλ άιισλ ζα αθνξά ηελ παξνπζία θαη ηελ "ηαπηνπξνζσπία" ησλ εθπαηδεπηώλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 4. Σήξεζε δηαδηθαζηώλ 4.1. Αίηεζε πνπ δελ είλαη ζωζηά θαη πιήξωο ζπκπιεξσκέλε θαη δελ ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηαμηλνκεκέλα όπσο θαζνξίδεηαη κε ηελ παξνύζα εγθύθιην δελ ζα εγθξίλεηαη. Όια ηα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη απνιύησο αθξηβή. ηελ πεξίπησζε πνπ από ηα δεισζέληα ζηνηρεία αλαδεηεζεί ν θνξέαο επηκόξθσζεο θαη δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηθνηλσλία ηνπ Τπνπξγείνπ κε ηνλ θνξέα, ηα πξνγξάκκαηα δελ ζα εγθξίλνληαη Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, άιισο ε αλαθξίβεηα απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. εκεηώλεηαη όηη γηα ηα ζηνηρεία απηά γίλεηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή επεμεξγαζία θαη σο εθ ηνύηνπ θαζίζηαηαη αθόκε επηηαθηηθόηεξε ε απόιπηε ηήξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ. Όια ηα παξαπάλσ έληππα έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε κνξθή θαη βξίζθνληαη ζηε ζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε δηεύζπλζε [ζην πεδίν e- Βηβιηνζήθε ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ ζηελ Γεληθή Γηεύζπλζε πλζεθώλ θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο]. Μόλν ηα έληππα απηήο ηεο κνξθήο ηνπ έηνπο 2014 επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη, ώζηε λα κε δεκηνπξγνύληαη αζάθεηεο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ λα γίλεηαη νκνηόκνξθα θαη απνηειεζκαηηθά. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη παξέκβαζε θαη δηακόξθσζε άιισλ κνξθώλ εληύπσλ έζησ θαη ζε επί κέξνπο ελόηεηεο ησλ εληύπσλ απηώλ. Ζ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Ζ ππνβνιή ζε ειεθηξνληθή κνξθή γίλεηαη κε CD θαη όρη κε δηζθέηα ή . Σν CD ππνβάιιεηαη γηα ιόγνπο πξαθηηθνύο εληόο θαθέινπ ελζωκαηωκέλνπ ζην θάθειν ηεο αίηεζεο. ην CD ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο (επσλπκία θνξέα θαη αξηζκόο πξσηνθόιινπ αίηεζεο ηνπ θνξέα), ώζηε λα είλαη κνλνζήκαληα αλαγλσξίζηκν.

6 Όια ηα έγγξαθα θαη ηα παξαζηαηηθά πνπ ππνβάιινληαη απνηεινύλ ην θάθειν ηεο αίηεζεο. Πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε ληνζηέ Α4 πιαζηηθό κε έιαζκα κε δηαθαλέο εμώθπιιν ή ελαιιαθηηθά ζε ληνζηέ (κε ζηελή ξάρε) κε 2 θξίθνπο κε καιαθό εμώθπιιν δηαθαλνύο ρξώκαηνο. Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηό όηη ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηνλ κεγάιν αξηζκό πξνγξακκάησλ πνπ ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε δελ ππάξρεη πξαθηηθά ε δπλαηόηεηα ε ππεξεζία λα πξνβαίλεη ζε ηαμηλόκεζε θιπ. ππνβιεζέληωλ ζηνηρείωλ θαη παξαζηαηηθώλ πνπ δελ ππνβάιινληαη κε ζσζηό θαη πιήξε ηξόπν. Ζ ππνβνιή εληύπσλ θαη παξαζηαηηθώλ πνπ δελ βξίζθνληαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θάθειν, απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ηεξνύληαη θαη ζηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ απνινγηζκνύ κεηά ηελ εθηέιεζε θάζε πξνγξάκκαηνο Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα ζρεηηθά έληππα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη επηκειώο θαη αλειιηπώο. Πεξηπηώζεηο π.ρ. ππνγξαθήο εθ ησλ πξνηέξσλ ζην παξνπζηνιόγην ησλ σξώλ άθημεο ή αλαρώξεζεο απνηεινύλ ιόγνπο λα ζεσξεζεί όηη θαηαζηξαηεγνύληαη νη όξνη εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ζπλέπεηεο ε πεξίπησζε καηαίσζεο δηεμαγσγήο ελόο πξνγξάκκαηνο πξέπεη ε καηαίσζε απηή λα γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. θαη ζηε Γηεύζπλζε Γ Ζ παξνπζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Διιηπήο παξαθνινύζεζε ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ παξαθνινύζεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζε λέν πξόγξακκα. 5. Πεξηερόκελν εγθπθιίνπ ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα εγθύθιην Παξάξηεκα Η αλαγξάθνληαη νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ πεξηέρνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη λα ηεξνύληαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. ην Παξάξηεκα ΗΗΗ αλαθέξνληαη νη ΚΑΓ (ΣΑΚΟΓ 2008 θαη 1980). Πεξηερόκελν Αίηεζεο Αξρηθή αίηεζε Έληππα Cd Γηαβηβαζηηθό αίηεζεο Γηαβηβαζηηθό αίηεζεο Έληππν Α Έληππν Α έληππν Γ έληππν Γ δειώζεηο εθπαηδεπηώλ βεβαίσζε ΔΟΠΠΔΠ (πξώηε θνξά) παξαρσξεηήξην (όηαλ απαηηείηαη) ΑΡΥΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ Απνινγηζκόο Έληππα: Γηαβηβαζηηθό απνινγηζκνύ Cd Έληππν Α (ηειηθό) Έληππν Σ (2 αξρεία) ΦΑΚΔΛΟΙ (5) ΦΑΚΔΛΟΙ έωο 35 ΦΑΚΔΛΟΙ (2) ΦΑΚΔΛΟΙ (7) ΓΗΑΒΗΒΑΣΗΚΟ Cd αξρηθήο αίηεζεο ΔΝΣΤΠΟ Α ΔΝΣΤΠΟ Γ Βεβαίωζη ΕΟΠΠΕΠ (ηην πρώηη θορά) ΑΡΥΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ θιπ. ΑΗΣΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟΤ α. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ β. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ γ. ΑΠΟΦΑΖ Γ δ. ΠΣΤΥΗΟ ε. ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ δ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΦΟΡΗΑ ε. ΑΛΛΟ EΩTEPIKH ΓIANOMH 1. Γξαθείν θ. Yπνπξγνύ 2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 3. Γξαθείν θ αο Γελ. Γξακκαηέσο 4. Γξαθεία Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 5. Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο 6. KΦ Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΣ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ

7 7 ΠINAKA ΓIANOMH 1. Γξαθείν θ. Δηδ. Γξακκαηέα.ΔΠ.Δ. 2. Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. 3. Δηδηθνί Δπηζεσξεηέο ηνπ.δπ.δ. 4. Όιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. 5. ΓEE 6. EB 7. ΓΔΒΔΔ 8. ΔΣΔ 9. Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ 10. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ 11. ΑΓΔΓΤ 12. ΣEE 13. Έλσζε Eιιήλσλ Xεκηθώλ 14. Bηνηερληθό Eπηκειεηήξην Aζελώλ 15. Eκπνξηθό θαη Bηνκεραληθό Eπηκειεηήξην Aζελώλ 16. Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ 17. Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο 18. Παλειιήλην Iαηξηθό ύιινγν 19. ΚΔΓΚΔ 20. Π.Ο.Δ.- O.T.A. 21. Mέιε ηνπ.y.a.e. 22. Eιιεληθό Iλζηηηνύην Yγηεηλήο θαη Aζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο 23. Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ. 24. Δπηζηεκνληθή Έλσζε Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο Μεραληθώλ (Δ.Δ.Σ.Δ.Μ.) 25. ύιινγν Σερληθώλ Αζθάιεηαο Διιάδνο 26. σκαηείν Δηδηθεπκέλσλ Ηαηξώλ Δξγαζίαο 27. Κέληξα δηα Βίνπ Μάζεζεο Δπηπέδνπ 1 θαη Π.Δ.Δ.Δ.. (ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΝΩΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΠΟΤΓΩΝ) 29. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΛΟΓΗΣΩΝ

8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 8 ΤΠΖΡΔΗΔ.ΔΠ.Δ. Αλαηξέρεηε ζηελ ηζηνζέζε: (Σαπηόρξνλν πάηεκα πιήθηξνπ Ctrl θαη Γείθηε) ηις περιοτές ποσ σπάρτει Σετνική και Τγειονομική Επιθεώρηζη Εργαζίας (ΣΣΤΕ) και Κοινωνική Επιθεώρηζη Εργαζίας (ΣΚΕ), αρμόδια είναι η Σετνική και Τγειονομική Επιθεώρηζη Εργαζίας. ή ζην αξρείν: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Σ.ΕΠ.Ε..pdf ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ Αίηεζε Γήιωζε εξγνδόηε γηα επηκόξθωζε Έλα αληίγξαθν από ην έληππν απηό δίδεηαη ζηνλ εθπαηδεπόκελν θαη έλα ππνβάιιεηαη κε ηνλ θάθειν ηεο αίηεζεο. Σα ζηνηρεία ηνπ εληύπνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη αλειιηπώο. Γελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηκόξθσζε γίλεηαη από ΝΠΓΓ ή θέληξν δηα βίνπ κάζεζεο ζπιινγηθνύ θνξέα εξγνδνηώλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε επηκόξθσζε αθνξά εξγνδόηε κέινο ηνπο. cd ην cd πεξηέρνληαη πέληε θάθεινη (ληνζηέ) όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα. ηε ζπλέρεηα ν θάθεινο ΑΡΥΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ πεξηιακβάλεη έσο 35 θαθέινπο γηα ηελ Γ θαηεγνξία θαη 25 γηα ηελ Β θαηεγνξία θαζέλαο ησλ νπνίσλ αληηζηνηρεί ζε έλα εθπαηδεπόκελν θαη απόιπηε αξηζκεηηθή αληηζηνηρία κε ην έληππν Γ. Ο θάζε θάθεινο ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟΤ πεξηιακβάλεη 7 θαθέινπο. Κάζε έλαο από ηνπο ηειεπηαίνπο θαθέινπο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. πκπιεξώλνληαη θαηά πεξίπησζε κόλν νη θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα αλαγθαία παξαζηαηηθά από ηα νπνία πξνθύπηεη ε ηδηόηεηα ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. ΦΑΚΔΛΟΙ (5) ΦΑΚΔΛΟΙ έωο 35 ΦΑΚΔΛΟΙ (2) ΦΑΚΔΛΟΙ (7) ΓΗΑΒΗΒΑΣΗΚΟ Cd ΔΝΣΤΠΟ Α ΔΝΣΤΠΟ Γ Βεβαίωζη ΕΟΠΠΕΠ (ηην πρώηη θορά) ΑΡΥΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ θιπ. ΑΗΣΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟΤ α. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ β. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ γ. ΑΠΟΦΑΖ Γ δ. ΠΣΤΥΗΟ ε. ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ δ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΦΟΡΗΑ ε. ΑΛΛΟ

9 9 Σν θάζε παξαζηαηηθό ζε κνξθή π.ρ. αξρείνπ pdf ή εηθόλαο jpeg θαηαρσξείηαη ζηνλ ηδηαίηεξν θάθειν θάζε εθπαηδεπόκελνπ ζηελ πξνβιεπόκελε ζέζε. Δηδηθόηεξα δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ (ε) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηκόξθσζε γίλεηαη από ΝΠΓΓ ή θέληξν δηα βίνπ κάζεζεο ζπιινγηθνύ θνξέα εξγνδνηώλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε επηκόξθσζε αθνξά εξγνδόηε κέινο ηνπο. ΔΝΣΤΠΟ Α Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ Α (ζηνηρεία πξνγξάκκαηνο) ην νπνίν είλαη θόξκα θαηαρώξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ. Όζα ζηνηρεία ζπκπιεξώλνληαη από ηνλ θνξέα επηκόξθσζεο πξέπεη λα είλαη κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ γξάκκαηα Σν εκβαδόλ ηεο αίζνπζαο αλαθέξεηαη ζε η.κ. Σα πεδία κε αζηεξίζθν ζπκπιεξώλνληαη από ηελ ππεξεζία Αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο αλά εθπαηδεπόκελν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ εθόζνλ ππόθεηηαη ζε ΦΠΑ). Γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο πξέπεη πξώηα λα γλωξίδνπκε όια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζνύλ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ηα εμήο: 1. Ση θαηεγνξία πξνγξάκκαηνο ζα εθηειέζνπκε, νη πεξηπηώζεηο πνπ δέρεηαη ε θόξκα είλαη νη αθόινπζεο Καηεγνξία Β (εξγνδόηεο πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β θαη εξγαδόκελνη πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β θαη Γ, 35 ώξεο) Καηεγνξία Γ (εξγνδόηεο πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Γ, 10 ώξεο) 2. Γηα ηελ Καηεγνξία Β νκάδα 1 3. Γηα ηελ Καηεγνξία Γ νκάδα 1 Μόλν αθνύ ζπκπιεξσζνύλ απηέο νη εξσηήζεηο κπνξνύκε λα εηζέιζνπκε ζηελ θύξηα θόξκα ηεο αίηεζεο παηώληαο ην πιήθηξν «ΦΟΡΜΑ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ» Ζ ζπκπιήξσζε απηήο ηεο θόξκαο γίλεηαη κεηαμύ ησλ άιισλ από κελνύ πξνεπηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ. Κάζε αιινίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ επηθέξεη απηόκαηα ηελ απόξξηςε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βήκα 1. ην ηκήκα 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΟΤΝΣΟ ΦΟΡΔΑ Αλνίγνληαο ην κελνύ πνπ ππάξρεη επηιέγνπκε θνξέα. Σν ηκήκα ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΔΑ ζπκπιεξώλεηαη κόλν ηνπ. Πξέπεη ζηελ ζπλέρεηα λα γξαθεί ν αξκόδηνο πξνγξάκκαηνο θαη ππνρξεωηηθά ν αξηζκόο πξωηνθόιινπ αίηεζεο ηνπ θνξέα θαη ε εκεξνκελία. ηελ ζπλέρεηα ζπκπιεξώλεηαη ην 2. ΑΗΘΟΤΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ γξάθνληαο ηα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη θαη ηζεθάξνληαο ηα παξαζηαηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά πεξίπησζε. Γηα λα ελεξγνπνηεζνύλ ηα πεδία ηνπ ηκήκαηνο 2 είλαη απαξαίηεην πξώηα λα ζπκπιεξσζεί ε έλδεημε ΝΖΗ ή ΖΠΔΗΡΩΣΗΚΖ ΥΩΡΑ. Βήκα 2. πκπιεξώλνπκε πξώηα ην 4. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

10 10

11 Βήκα 3. Σέινο εξρόκαζηε ζην 3. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 11 Σν πξώην ζηνηρείν πνπ θαηαρσξείηαη ππνρξεσηηθά είλαη ν ΑΑ/ΖΜ δειαδή ν Αύμσλ Αξηζκόο Ζκέξαο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τπελζπκίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε νη εκέξεο γηα ηελ Καηεγνξία (35 ώξεο) θαζνξίδνληαη ζε 7. ηελ ζπλέρεηα θαηαρσξνύκε ηελ εκεξνκελία κε κνξθή ΖΖ-ΜΜ-ΔΔΔΔ ή κε ηελ κνξθή ΖΖ/ΜΜ/ΔΔΔΔ θαη γξάθνπκε ηελ πξώηε ώξα ηεο εθάζηεο εκέξαο. Οη ππόινηπεο ώξεο γξάθνληαη απηόκαηα θαη δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπο. Σν επόκελν βήκα είλαη ε επηινγή ησλ εθπαηδεπηώλ από ηνλ πξνθαζνξηζκέλν θαηάινγν. Δλαιιαθηηθά κπνξνύκε από ην ειιεληθό πιεθηξνιόγην κε θεθαιαία γξάκκαηα λα δαθηπινγξαθήζνπκε ηα πξώηα γξάκκαηα ηνπ επσλύκνπ ηνπ εθπαηδεπηή ώζηε λα έρνπκε λα επηιέμνπκε από ιηγόηεξα ζηνηρεία. Αθνύ ζπκπιεξσζνύλ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο απνζεθεύνπκε από ην ζήκα ηεο δηζθέηαο θαη εθηππώλνπκε ηελ θόξκα καο από ην θνπκπί κε ηελ αληίζηνηρε επηινγή. Βγαίλνπκε από ηελ θόξκα ηελ αληηγξάθνπκε ζην cd ην νπνίν ππνβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξαηεξήζεηο ζην ρεηξηζκό ηεο θόξκαο: Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο θόξκαο είλαη λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ην πξόγξακκα Microsoft Access πληζηώκελα είλαη λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ην πξόγξακκα Microsoft Access XP. ηνπο Ζ/Τ κε πνληίθη πνπ έρεη ξνδάθη θύιηζεο λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη δηόηη παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα. Ο ζσζηόο ηξόπνο γηα λα βιέπνπκε ηελ θόξκα είλαη από ηηο κπάξεο θύιηζεο. Σελ αξρηθή θόξκα πνπ ζα ιάβεηε από ην ΗΝΣΔΡΝΔΣ δηαηεξήζηε ηελ ρσξίο θακία εγγξαθή. Γεκηνπξγείηαη πάληνηε αληίγξαθα απηήο ηεο θόξκαο γηα λα ζπκπιεξώζεηε αηηήζεηο πξνο ηελ ππεξεζία καο. Κάζε θόξκα πξέπεη λα πεξηέρεη κία θαη κνλαδηθή αίηεζε θαηάζεζεο. Γηα ηελ ηαρύηεξε κεηαθνξά ηεο από ην δηαδίθηπν ε θόξκα βξίζθεηαη ζπκπηεζκέλε ζε κνξθή αξρείνπ «.zip». Γηα λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηε πξέπεη λα ηελ απνζπκπηέζεηε. Κάζε απόπεηξα παξαβίαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θόξκαο απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ θνξέα. Ζ κε ζσζηή ζπκπιήξσζή ηεο (π.ρ. δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία) απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο αίηεζεο. Γηεπθξηληζηηθά αλαθέξεηαη όηη ην έληππν Α βαζηθά παξακέλεη ην ίδην όπσο ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Με ηελ ελνπνίεζε ησλ νκάδσλ ζηελ θαηεγνξία Β, ζε θάζε θαηεγνξία ππάξρεη κόλν κία νκάδα ε Β1 θαη ε Γ1. Παξάιιεια επεηδή δελ ππήξρε ηερληθά ε δπλαηόηεηα λα δηαθνξνπνηεζεί ην έληππν απηό, ζπκπιεξώλεηαη ην ηεηξαγσλάθη ΝΖΗ ή ΖΠΔΗΡΩΣΗΚΖ ΥΩΡΑ ζε θάζε πεξίπησζε γηα λα ελεξγνπνηεζεί ην έληππν. ΔΝΣΤΠΟ Β Σν έληππν απηό πνπ αθνξά ην πξόγξακκα επηκόξθσζεο δίδεηαη ζε θάζε εθπαηδεπόκελν. Οη εκέξεο δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ κε ην ειάρηζην πεξηερόκελν όπσο απηό πξνζδηνξίδεηαη ζηελ απόθαζε 2928/130/2014 νξίδνληαη ζε επηά γηα ηα πξνγξάκκαηα Β θαηεγνξίαο θαη ζε δύν γηα ηα πξνγξάκκαηα Γ θαηεγνξίαο θαη κε 5 ζπλερόκελεο ώξεο εκεξεζίσο.

12 ΔΝΣΤΠΟ Γ 12 Ζ ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη από ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ. Πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλα όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ώζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε επηθνηλσλία ηεο ππεξεζίαο κε ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε παξάιιεια δε λα επηζπλάπηνληαη όια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά θαη έρνπλ εθδνζεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο. Τπελζπκίδεηαη όηη: Σν ρξνληθό δηάζηεκα άζθεζεο θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθάιεηαο θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο ώξεο απαζρόιεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά επηρείξεζε ιακβάλνληαη ππόςε κόλν εθόζνλ επηβεβαηώλνληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. Βεβαηώζεηο επηρεηξήζεσλ ρσξίο ηε «ζεώξεζε» ηνπ.δπ.δ. εθόζνλ δελ ππάξρεη πξαθηηθή δπλαηόηεηα «δηαθξίβσζεο» ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο δελ ιακβάλνληαη ππόςε. ΔΝΣΤΠΟ Γ1 Αλαθέξνληαη νη εκεξνκελίεο θαη νη επηκέξνπο ώξεο αλά εκέξα. Τπελζπκίδεηαη όηη: Ο αλαπιεξσκαηηθόο εθπαηδεπηήο ζε θάζε πεξίπησζε όπσο θαη ν ηαθηηθόο γηα ηηο ώξεο θαη εκέξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πξέπεη λα δεζκεύεηαη ζε παξνρή ππεξεζηώλ ηερληθνύ αζθάιεηαο θιπ. ή ζε απαζρόιεζε (ηαθηηθόο ή αλαπιεξσκαηηθόο εθπαηδεπηήο) ζε άιιν πξόγξακκα επηκόξθσζεο αθόκα θαη αλ απηό πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ίδην ρώξν επηκόξθσζεο. ηελ ππεύζπλε δήισζε δελ επηηξέπεηαη θακία «δηνξζωηηθή αιιαγή». Γηα ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ βάξνπο θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο δελ απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. ε πεξίπησζε όκσο πνπ ππάξμεη δηακαξηπξία ή θαηαγγειία όηη ε ππάξρνπζα ζην έληππν ππνγξαθή δελ αλήθεη ζηνλ εθπαηδεπηή, κέρξη ηελ δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο ε έγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζα αλαζηέιιεηαη κε όια ηα ζρεηηθά επαθόινπζα ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ν νξηζηηθόο απνθιεηζκόο ηνπ θνξέα επηκόξθσζεο από ηε δηελέξγεηα ησλ ελ ιόγσ πξνγξακκάησλ εθόζνλ δηαπηζησζεί ε όπνηα αλαθξηβήο ή αλαιεζήο ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ. ΔΝΣΤΠΟ Γ Από ην έληππν απηό ζε ζπλδπαζκό κε ην έληππν Α πξνθύπηεη ε ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη σο εθ ηνύηνπ ε ζπκπιήξσζή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή. πκπιεξώλνληαη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ζεκεηώλεηαη κε Υ (Υ θεθαιαίν ειιεληθό) κόλν ε πεξίπησζε ε νπνία απαηηείηαη θαη αθνξά ηνλ εθπαηδεπόκελν. ην έληππν ππάξρνπλ έσο 35 αλαγξαθέο κηα γηα θάζε εθπαηδεπόκελν. 35 αλαγξαθέο γηα ηα πξνγξάκκαηα Γ θαηεγνξίαο θαη 25 γηα ηα πξνγξάκκαηα Β θαηεγνξίαο. Σα νλνκαηεπώλπκα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αλαθέξνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη κε θεθαιαία γξάκκαηα. Δάλ ππάξρνπλ επώλπκα αιινδαπώλ εξγαδνκέλσλ κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο, απηά κε αιθαβεηηθή ζεηξά πξνεγνύληαη ησλ ινηπώλ κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο. Ζ πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη πιήξεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ εξγαδόκελνη αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο 0. εκεηώλεηαη κε ΚΔΦΑΛΑΗΟ Υ αλ ν εθπαηδεπόκελνο είλαη εξγαδόκελνο. ηνλ πίλαθα απηόλ από ηνλ νπνίν πξνθύπηνπλ απηόκαηα ηα ζηνηρεία ηωλ εθπαηδεπνκέλωλ ηνπ εληύπνπ Δ, δελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ή δηαγξαθή θειηνύ, γξακκήο ή ζηήιεο θαζόζνλ ζα ραζνύλ όια ηα ζηνηρεία ζύλδεζεο ηωλ εληύπωλ. Δπηηξέπεηαη κόλν ε εθ ησλ θάησ δηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ εθπαηδεπόκελνπο π.ρ. γηα ηα πξνγξάκκαηα Β θαηεγνξίαο όπνπ ν κέγηζηνο αξηζκόο εθπαηδεπνκέλσλ είλαη 25 κπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ ηα θειηά από 26 έσο 35. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ εθπαηδεπνκέλσλ π.ρ. ζπκκεηέρνπλ 28 αληί 35 ζα δηαγξάθνληαη ηα θειηά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο εγγξαθέο

13 ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥ/Ζ α. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ β. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ γ. ΑΠΟΦΑΖ Γ ε. ΒΔΒ ΔΠΗΜΔΛ. δ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΦΟΡΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥ/Ζ α. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ β. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ γ. ΑΠΟΦΑΖ Γ ε. ΒΔΒ ΔΠΗΜΔΛ. δ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΦΟΡΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥ/Ζ α. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ β. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ γ. ΑΠΟΦΑΖ Γ ε. ΒΔΒ ΔΠΗΜΔΛ. δ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΦΟΡΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ δ. ΠΣΤΥΗΟ ή ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜ. ΖΜΔΡ 10 8 ε. ΠΣΤΥ ΔΣΖ ΔΣΖ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΑΓΣ 1 ΑΦΜ ΔΠΗΥΔΗΡ ΑΡΗΘΜ. ΔΡΓΑΕ. ΚΑΓ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ δ. ΠΣΤΥΗΟ ή ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜ. ΖΜΔΡ 10 8 ε. ΠΣΤΥ ΔΣΖ ΔΣΖ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΑΓΣ 2 ΑΦΜ ΔΠΗΥΔΗΡ ΑΡΗΘΜ. ΔΡΓΑΕ. ΚΑΓ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ δ. ΠΣΤΥΗΟ ή ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜ. ΖΜΔΡ 10 8 ε. ΠΣΤΥ ΔΣΖ ΔΣΖ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΑΓΣ 3 ΑΦΜ ΔΠΗΥΔΗΡ ΑΡΗΘΜ. ΔΡΓΑΕ. ΚΑΓ θιπ.

14 Γηα πξνγξάκκαηα Γ θαηεγνξίαο: Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα αηνκηθή επηρείξεζε όπνπ από ηελ «ζθξαγίδα» ηεο επηρείξεζεο πξνθύπηεη άκεζα ε ηδηόηεηα ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ζπγθεθξηκέλα όηη ν εθπαηδεπόκελνο ν νπνίνο πξόθεηηαη λα επηκνξθσζεί είλαη ν εξγνδόηεο, δελ απαηηείηαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή θάπνηνπ παξαζηαηηθνύ. Γηα κε αηνκηθή επηρείξεζε ζεκεηώλεηαη κε Υ ε αληίζηνηρε πεξίπησζε θαη ππνβάιιεηαη θαη ειεθηξνληθά ην απαξαίηεην παξαζηαηηθό κε «επηζήκαλζε» ηνπ κέξνπο ηνπ από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη ν εθπαηδεπόκελνο είλαη εξγνδόηεο π.ρ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ. Δάλ ε ηδηόηεηα ηνπ εξγνδόηε πξνθύπηεη από βεβαίσζε επηκειεηεξίνπ ππνβάιιεηαη θαη ειεθηξνληθά ην απαξαίηεην παξαζηαηηθό κε ζρεηηθή επηζήκαλζε αλ απαηηείηαη. Δθόζνλ ην πξόγξακκα δηελεξγείηαη από θνξέα κειώλ εξγνδνηώλ (π.ρ. επηκειεηήξην, νκνζπνλδία θιπ.) δελ απαηηείηαη ειεθηξνληθή ππνβνιή παξαζηαηηθνύ-βεβαίσζεο ηδηόηεηαο κέινπο. Γηα πξνγξάκκαηα Β θαηεγνξίαο: Γηα ηνλ εξγνδόηε πνπ εθπαηδεύεηαη θαη ηε βεβαίσζε - παξαζηαηηθό πνπ δηαζέηεη πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη ην αληίζηνηρν θειί π.ρ. αλ δηαζέηεη πηπρίν ηερληθνύ ιπθείνπ, πιήξεο ηίηινο, εκεξνκελία θηήζεσο θηι. θαη αληίζηνηρα ζην θάθειν κε ην όλνκά ηνπ λα πεξηέρνληαη «ζθαλαξηζκέλα» ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Δηδηθόηεξα γηα εθπαίδεπζε εξγαδόκελνπ ζεκεηώλεηαη θαη ην ζρεηηθό θειί ζηελ ζηήιε (Θ). Δθόζνλ κηα επηρείξεζε δηαζέηεη πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ΚΑΓ ζεκεηώλεηαη εθείλνο πνπ θαηαηάζζεη ηελ επηρείξεζε ζε θαηεγνξία Β (π.ρ. εάλ δηαζέηεη 3 ΚΑΓ βάζεη ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Γ θαη 1 ΚΑΓ βάζεη ηνπ νπνίνπ ε επηρείξεζε θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Β ζεκεηώλεηαη ν ΚΑΓ ηεο θαηεγνξίαο Β ). Δάλ δηαζέηεη πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ΚΑΓ θαηεγνξίαο Β ζεκεηώλεη έλαλ εμ απηώλ. ΔΝΣΤΠΟ Δ Σν έληππν απηό αθνξά θάζε εκέξα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξηζηά θαη πεξηιακβάλεη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα επώλπκα ησλ ηειηθώο εθπαηδεπζέλησλ. ηελ έλδεημε «Αξηζκόο πξσηνθόιινπ θαηάζεζεο πξνγξάκκαηνο ζην Τπνπξγείν» ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο πνπ δίδεηαη από ηελ Τπεξεζία πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ. ηελ έλδεημε «αξ. πξση. θαηάζεζεο απόθαζεο ζην.δπ.δ.» (άξζξν 6 παξάγξ.11 ηεο απόθαζεο 2928/130/2014) ζεκεηώλεηαη ν αξ. πξση. πνπ δίδεηαη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο απόθαζεο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ.δπ.δ. Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα επώλπκν, όλνκα, παηξώλπκν, αξηζκόο ηαπηόηεηαο ηππώλνληαη απηόκαηα ζπλδεόκελα κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ εληύπνπ Γ. Γηα ην ιόγν απηό ην έληππν απηό λα ρξεζηκνπνηείηαη αθξηβώο ωο έρεη ρωξίο λα πξνζηίζεληαη ή λα δηαγξάθνληαη γξακκέο, ζηήιεο ή θειηά. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην λα ππνγξάθεη θάζε εθπαηδεπόκελνο ην έληππν θαηά ηελ ώξα πξνζέιεπζεο θαη ηελ ώξα απνρώξεζεο θαη όρη εθ ησλ πξνηέξσλ. ΔΝΣΤΠΟ Σ Πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία κε αιθαβεηηθή ζεηξά επσλύκνπ κόλν ησλ ηειηθώο εθπαηδεπζέλησλ ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο απόληεο. Ζ θαηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη κόλν όζνπο ζπκκεηείραλ αλειιηπώο όιεο ηηο ώξεο θαη εκέξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο. Οη αξηζκνί πξωηνθόιινπ είλαη απηνί πνπ δίδνληαη από ην Τπνπξγείν θαη όρη ηνπ Φνξέα ΔΝΣΤΠΑ Ε1, Ε2, Ε3 ηελ έλδεημε Α/Α ηεο βεβαίσζεο επηκόξθσζεο ζεκεηώλεηαη ν αξηζκόο (1 έσο 35 ή 25) πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπόκελν ζύκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ Δληύπνπ Σ. ηηο ελδείμεηο ησλ αξηζκώλ πξσηνθόιισλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη όινη νη αξηζκνί. Ο θνξέαο ρνξεγεί κηα θαη κνλαδηθή βεβαίσζε αθόκα θαη αλ ν εθπαηδεπόκελνο εξγνδόηεο έρεη επηρείξεζε κε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ππνθαηαζηήκαηα ή έρεη πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο επηρεηξήζεηο. Οη αξηζκνί πξωηνθόιινπ είλαη απηνί πνπ δίδνληαη από ην Τπνπξγείν θαη όρη νη αξηζκνί πξωηνθόιινπ ηνπ Φνξέα Βεβαηώζεηο κε άιινπο ή ιάζνο αξηζκνύο πξωηνθόιινπ ζεωξνύληαη άθπξεο.

15 15 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ

16 16 Αίηεζε Γήιωζε εξγνδόηε γηα επηκόξθωζε Πξνο ην θνξέα επηκόξθσζεο (αλαγξάθεηαη ν θνξέαο) Γλσξίδσ όηη κπνξώ λα αλαζέζσ θαζήθνληα ηερληθνύ αζθάιεηαο ζε άηνκν εθηόο ηεο επηρείξεζεο ή λα θάλσ ζύκβαζε κε ΔΞ.Τ.Π.Π. Απνθάζηζα όκωο λα επηκνξθωζώ ν ίδηνο ωο ΣΑ. Γειώλσ πξνο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο όηη δελ έρω δερζεί θάπνηα πίεζε γηα ηελ επηινγή ηνπ θνξέα. Σν ζπλνιηθό πνζό πνπ ζα πιεξώζσ είλαη (θαηά πεξίπησζε θπθιώλεηαη ε θαηεγνξία δει.: ην Γ ή Β ): πξνθαηαβνιή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 50 ή 80 αληίζηνηρα. Ζ πξνθαηαβνιή επηζηξέθεηαη αλ ηελ δεηήζσ 5 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε επηκόξθσζεο. ην πνιύ 70 (Γ θαηεγνξία) θαη 130 (Β θαηεγνξία) ρωξίο θακία απνιύηωο άιιε επηβάξπλζε. Ζ Γλωξίδω όηη: δελ απαηηείηαη θακία απνιύησο ζεώξεζε βηβιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηερληθό αζθάιεηαο εθόζνλ ν ίδηνο αζθώ θαζήθνληα ΣΑ. ε δήισζε πξνο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο όηη ζα αλαιάβσ σο ηερληθόο αζθάιεηαο ζηελ επηρείξεζή κνπ γίλεηαη κόλν ειεθηξνληθά κέζω ηνπ Π ΔΡΓΑΝΖ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην ζύζηεκα απηό, ρσξίο λα απαηηείηαη λα πξνζθνκίζσ νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο. κπνξώ ν ίδηνο εάλ ε επηρείξεζε κνπ αλήθεη ζηελ Γ θαηεγνξία λα ζπληάμσ ηελ εθηίκεζε θηλδύλνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ν θνξέαο δηελέξγεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή νη εθπαηδεπηέο λα κεζνιαβνύλ γηα ηε δηελέξγεηα γξαπηήο εθηίκεζεο θηλδύλνπ. ηα ηειέθσλα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο , , , από ηα νπνία κπνξώ λα ιάβσ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία ή λα θαηαγγείισ θάζε παξαβίαζε ζρεηηθά κε ηελ επηκόξθσζή κνπ. Γειώλσ ππεύζπλα: ΔΠΩΝΤΜΟ* ΟΝΟΜΑ* ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ* ΑΡ. ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ* ΓΗΔΤΘΤΝΖ* ΣΖΛΔΦΩΝΟ* FAX E mail ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ* ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά)* ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ* ΑΦΜ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ* ΚΑΓ * ε πεξίπησζε επηκόξθσζεο εξγαδόκελνπ: ΔΠΩΝΤΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ* ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ* ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ* ΑΡ. ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ* (γηα ηνλ εξγαδόκελν) * Τπνγξαθή/εκεξνκελία Ζκεξνκελία Τπνγξαθή θαη ζθξαγίδα επηρείξεζεο* Γηάβαζα κε πξνζνρή ηα παξαπάλσ θαη επηιέγσ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα επηκόξθσζεο * Σα ζηνηρεία κε αζηεξίζθν είλαη ππνρξεωηηθό λα ζπκπιεξωζνύλ

17 Α/Α ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 1 εο εκέξαο Ζκεξνκελία Από Έωο ΔΝΣΤΠΟ Β ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (10 ωξώλ) ύλνιν ΩΡΩΝ Σαθηηθόο Δθπαηδεπηήο Αλαπιεξωκαηηθόο Δθπαηδεπηήο 1 Γεληθά Οη θίλδπλνη ζηελ εξγαζία (ηα απνηειέζκαηα ησλ θηλδύλσλ, ε ζεκαζία ηεο πξόιεςεο, γεληθέο αξρέο ηεο πξόιεςεο, αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ). Ζ έλλνηα ηνπ εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο (αλαγγειία, δηεξεύλεζε θαη θαηαγξαθή). Ζ αξρή ηεο επζύλεο ηνπ εξγνδόηε, πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο. Γεληθέο ππνρξεώζεηο ησλ εξγνδνηώλ. Ννκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Τπνρξεώζεηο θαη θαζήθνληα ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη ηνπ γηαηξνύ εξγαζίαο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ (δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο). Δπίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ (ππνρξεώζεηο ησλ εξγνδνηώλ θαη δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ). ρεδηαζκόο ελεξγεηώλ θαη εθπαίδεπζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (ππξθαγηάο, ζεηζκνύ, αηπρήκαηνο θ.ιπ.). 3 (2 ώξεο) Πξνζηαζία ησλ λέσλ, εγθύσλ, ιερώλσλ θαη γαινπρνπζώλ εξγαδνκέλσλ. Δξγαζίεο κε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. (1 ώξα) Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο ζύκθσλα κε ην π.δ. 16/96. (2 ώξεο) 2

18 18 Α/Α ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 2 εο εκέξαο Ζκεξνκελία Από Έωο ύλνιν ΩΡΩΝ Σαθηηθόο Δθπαηδεπηήο Αλαπιεξωκαηηθόο Δθπαηδεπηήο Γηακόξθσζε ζέζεσλ εξγαζίαο- εξγνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο Γξαπηή εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. Αλύςσζε, κεηαθνξά, δηαθίλεζε θαη ζηνίβαμε θνξηίσλ. (1 ώξα) 3 2 Δπηθίλδπλεο εξγαζηαθέο νπζίεο. Κίλδπλνη από ηνλ ηερληθό εμνπιηζκό. Κίλδπλνη από ην ειεθηξηθό ξεύκα. (2 ώξεο) Γξαπηή εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. Ννκηθή ππνρξέσζε. Πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζύληαμή ηεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθηίκεζεο θηλδύλνπ (Σα παξαδείγκαηα πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο όισλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ). (2 ώξεο) 2

19 19 ΔΝΣΤΠΟ Β ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (35 ωξώλ) Α/Α 1 ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ζκεξνκελία Από Έωο Δηζαγσγή ζηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο. Γεληθέο αξρέο ηνπ εζληθνύ καο δηθαίνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ Αξρή ηεο επζύλεο ηνπ εξγνδόηε, Τπνρξεώζεηο ησλ εξγνδνηώλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπ θξάηνπο Σερληθά έξγα - Ζκεξνιόγην κέηξσλ αζθάιεηαο- Φάθεινο θαη ρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο - Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - Δθζθαθέο- Καηεδαθίζεηο- Γηαθίλεζε πιηθώλ Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ Δπίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ Κπξώζεηο ΩΡΕ Σακηικός εκπαιδεσηής Αναπλ. εκπαιδεσηής 3 πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ λνκνζεηεκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ Ζκεξνκελία Από Έωο Τπνρξεώζεηο ησλ δηαθόξσλ παξαγόλησλ ελόο ηερληθνύ έξγνπ 2 Σερληθόο αζθάιεηαο Καζήθνληα θαη ππνρξεώζεηο Οξγάλσζε ππεξεζίαο - Γηαδηθαζίεο επηζεώξεζεο - Λίζηεο ειέγρνπ Ζκεξνκελία Από Έωο Καηαγξαθή θαη δηεξεύλεζε ησλ αηηίσλ ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ 2 Παξαδείγκαηα Γξαπηή εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ- Παξαδείγκαηα 3 Ζκεξνκελία Από Έωο Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο - Γεληθέο αξρέο εξγνλνκηθνύ ζρεδηαζκνύ - Ππξνπξνζηαζία 3 2 Φσηηζκόο, αεξηζκόο, θιηκαηηζκόο, ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ρώξσλ εξγαζίαο 3

20 5 6 7 Ζκεξνκελία Από Έωο Θόξπβνο- Γνλήζεηο 2 Δπηθίλδπλεο εξγαζηαθέο νπζίεο θόλε, αλαζπκηάζεηο, θαπλνί, αέξηα, πγξά θαη αηκνί, κέηαιια Μέηξα πξνθύιαμεο - Όξηα επαγγεικαηηθήο έθζεζεο Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο Ζκεξνκελία Από Έωο Πξνζηαζία από πηώζεηο Δξγαζία ζε θιεηζηνύο ρώξνπο Πξνζηαζία ζηηο εξγαζίεο ζε ύςνο (Ηθξηώκαηα - Φνξεηέο Κιίκαθεο) Δλδνεπηρεηξεζηαθέο κεηαθνξέο - Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ Ζκεξνκελία Από Έωο Κίλδπλνη από ηα κεραλήκαηα Γεληθέο αξρέο αζθάιεηαο πληήξεζε, επηζθεπέο Δξγαιεία ρεηξόο θαη Φνξεηά εξγαιεία Μεραλέο θαηεξγαζίαο κεηάιισλ Ξπινπξγηθά κεραλήκαηα Αλπςσηηθά κεραλήκαηα - Μεραλήκαηα έξγσλ Πεγέο πιεξνθόξεζεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ Γεληθή αλαζθόπεζε ζπδήηεζε - Κιείζηκν ζεκηλαξίνπ

21 5. Προϋπηρεζία ως ηετνικός αζθάλειας 2.Σποσδές 1. Αηομικά ζηοιτείς 21 ΔΝΣΤΠΟ Γ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ Δπώνςμο Όνομα παηπόρ Απ. δεληίος Αζη. Σαςηόηηηαρ Γιεύθςνζη καηοικίαρ Οδόρ ηασ. Κώδικαρ πεπιοσή Όνομα Δκδ. Απσή Σηλέθωνο fax Απιθμόρ Σίηλορ ΑΔΙ ή ΣΔΙ Σμήμα ή ζσολή Σίηλορ ειδικόηηηαρ Έηορ κηήζεωρ πηςσίος 3. Σημερινή επαγγελμαηική δραζηηριόηηηα ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Δ ΑΔΙ Κ ΑΙ ΣΔΙ ΜΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΛΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΔ ΤΝΟΛΟ Τπηπεζία ή επισείπηζη Υπονικό διάζηημα Ώπερ Δπικςπωμένο ανηίγπαθο πηςσίος 6. πλεκκέλα ππνβάιινληαη θαηά πεξίπηωζε Βεβαίωζη πποϋπηπεζίαρ Βεβαίωζη εκπαιδεςηικήρ εμπειπίαρ για ηο πποζωπικό ηων ΑΔΙ και ΣΔΙ Τπεύθςνη δήλωζη (ΔΝΣΤΠΟ Γ1) Τπεύθςνη δήλωζη (ΔΝΣΤΠΟ Γ2) Άδεια άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή για ηοςρ Γημοζίοςρ Τπαλλήλοςρ Σόπορ Ημεπομηνία Τπογπαθή και θπαγίδα

22 22 ΔΝΣΤΠΟ Γ1 Γήιωζε γηα εθπαηδεπηέο κε Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο (άξζξν 6 8δ θαη 8ε ππνπξγ. απνθ. 2928/130/ ) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ΠΡΟ: Ο Ζ Όλνκα: Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθόξεζεο, Δπηκόξθσζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Πνιηηηθήο πλζεθώλ Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο Δπώλπκν: Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Fax: Δmail: Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (1) πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 1. Γελ είκαη δεκόζηνο ππάιιεινο 2. Γηα ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο θαη ώξεο πνπ δειώλσ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ.. θαηεγνξίαο πνπ ζα εθηειέζεη ν θνξέαο. ζη..δελ έρσ δειώζεη ζπκκεηνρή ζε άιιν πξόγξακκα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ Β ή Γ θαηεγνξίαο θαη δελ έρσ ππνρξέσζε άζθεζεο θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθάιεηαο ή γηαηξνύ εξγαζίαο. ΖΜΔΡΑ 1 ε 2 ε 3 ε 4 ε 5 ε 6 ε 7 ε ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΩΡΔ ΣΑΚΣΗΚΟ ΩΡΔ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΑΠΟ ΔΩ ΑΠΟ ΔΩ 4. Γελ έρσ δειώζεη νύηε ζα δειώζσ ζπκκεηνρή σο εθπαηδεπηήο (ηαθηηθόο θαη αλαπιεξσκαηηθόο) ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ Β ή Γ θαηεγνξίαο ζπλνιηθά πέξαλ ησλ 5 σξώλ εκεξεζίσο. Ζκεξνκελία: Ο Ζ Γει. (Τπνγξαθή) (1) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ».

23 23 ΔΝΣΤΠΟ Γ2 Γήιωζε γηα εθπαηδεπηέο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο (άξζξν 6 8δ θαη 8ε ππνπξγ. απνθ. 2928/130/ ) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ΠΡΟ: Ο Ζ Όλνκα: Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθόξεζεο, Δπηκόξθσζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Πνιηηηθήο πλζεθώλ Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο Δπώλπκν: Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Γ/λζε Ζιεθηξ. Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): Σαρπδξνκείνπ (Δmail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (1) πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 1. Δίκαη δεκόζηνο ππάιιεινο θαη ππεξεηώ ζη 2. Έρσ ιάβεη άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή από ηελ ππεξεζία κνπ θαη ζα ηεξώ ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδεη ε ζρεηηθή απόθαζε κε ηελ νπνία κνπ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο. 3. Γηα ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο θαη ώξεο πνπ δειώλσ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ. θαηεγνξίαο πνπ ζα εθηειέζεη ν θνξέαο. ζη δελ έρσ δειώζεη ζπκκεηνρή ζε άιιν πξόγξακκα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ Β ή Γ θαηεγνξίαο θαη δελ έρσ ππνρξέσζε άζθεζεο θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθάιεηαο ή γηαηξνύ εξγαζίαο. ΖΜΔΡΑ 1 ε 2 ε 3 ε 4 ε 5 ε 6 ε 7 ε ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΩΡΔ ΣΑΚΣΗΚΟ ΩΡΔ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΑΠΟ ΔΩ ΑΠΟ ΔΩ 4 Γελ έρσ δειώζεη νύηε ζα δειώζσ ζπκκεηνρή σο εθπαηδεπηήο (ηαθηηθόο θαη αλαπιεξσκαηηθόο) ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ Β ή Γ θαηεγνξίαο ζπλνιηθά πέξαλ ησλ 5 σξώλ εκεξεζίσο. Ζκεξνκελία: Ο Ζ Γει. (Τπνγξαθή) (1) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ».

24 24 ΔΝΣΤΠΑ Γ-Δ.xlsx Γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο ηα έληππα βξίζθνληαη ζε ζπλεκκέλν αξρείν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ καο ζηε ζέζε e-βηβιηνζήθε. Σα ζςγκεκπιμένα ένηςπα είναι δύο σωπιζηά θύλλα ζε ένα απσείο Excel για ηοςρ λόγοςρ πος πποαναθέπθηκαν ζηιρ ζσεηικέρ επεξηγήζειρ. Σο ένηςπο Γ ςποβάλλεηαι με ηο ππόγπαμμα ενώ ηο ένηςπο Δ παπαμένει ζηο σώπο εκπαίδεςζηρ

25 25 ΔΝΣΤΠΟ Σ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΔΛΗΚΩ ΔΚΠΑΗΓΔΤΘΔΝΣΩΝ (αλθαβηηικά) Γ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Φνξέαο πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο Αξηζκόο πξωηνθόιινπ θαηάζεζεο πξνγξάκκαηνο ζην Τπνπξγείν Αξηζκόο πξωηνθόιινπ εγθξηηηθήο ππνπξγηθήο απόθαζεο Αξηζκόο πξωηνθόιινπ θαηάζεζεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ζην.δπ.δ. Σόπνο εθηέιεζεο Διέγρζεθε ην πξόγξακκα από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ.δπ.δ. ΝΑΗ ΟΥΗ Αξηζκόο εγθξηζέληωλ γηα επηκόξθωζε Αξηζκόο ηειηθώο εθπαηδεπζέληωλ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

26 26 Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Σόπνο Ζκεξνκελία θξαγίδα Φνξέα Τινπνίεζεο Τπνγξαθή

27 Φνξέαο πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο Αξηζκόο πξωηνθόιινπ θαηάζεζεο πξνγξάκκαηνο ζην Τπνπξγείν Αξηζκόο πξωηνθόιινπ εγθξηηηθήο ππνπξγηθήο απόθαζεο Αξηζκόο πξωηνθόιινπ θαηάζεζεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ζην.δπ.δ. Σόπνο εθηέιεζεο 27 ΔΝΣΤΠΟ Σ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΔΛΗΚΩ ΔΚΠΑΗΓΔΤΘΔΝΣΩΝ (αλθαβηηικά) Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Διέγρζεθε ην πξόγξακκα από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ.δπ.δ. ΝΑΗ ΟΥΗ Αξηζκόο εγθξηζέληωλ γηα επηκόξθωζε Αξηζκόο ηειηθώο εθπαηδεπζέληωλ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔ ΝΟ

28 28 Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΔΡΓΑΕΟΜ ΔΝΟ Σόπνο Ζκεξνκελία Τπνγξαθή θξαγίδα Φνξέα Τινπνίεζεο

29 κε αξηζκνύο πξσηνθόιινπ: 29 ΔΝΣΤΠΟ Z1 (ΣΙΣΛΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ) ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ (εξγνδόηε Γ θαηεγνξίαο) ΒΔΒΑΗΩΝΔΣΑΗ ΟΣΗ Ο/Ζ.... κε αξ. δειηίνπ ηαπηόηεηαο (επώλπκν, όλνκα, παηξώλπκν) παξαθνινύζεζε πξόγξακκα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ δηάξθεηαο 10 σξώλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθάιεηαο πνπ δηνξγάλσζε ην..., ζη.. από....έσο.. α) θαηάζεζεο αίηεζεο πξνο έγθξηζε ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο. β) εγθξηηηθήο απόθαζεο.... Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο γ) θαηάζεζεο θαηάζηαζεο ηειηθώο εθπαηδεπζέλησλ (έληππν Σ) Α/Α θαηάζηαζεο Σ. Ζ βεβαίσζε απηή δίλεη ην δηθαίσκα ζη...λα αζθεί θαζήθνληα Σερληθνύ Αζθάιεηαο κόλν ζηελ επηρείξεζή ηνπ, εθόζνλ απηή αλήθεη ζηελ Γ θαηεγνξία επηθηλδπλόηεηαο, (απόθαζε Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο 2928/130/ ) θαη απαζρνινύληαη ζ απηή ιηγόηεξα από 50 άηνκα, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 10 θαη 12 4 εδάθην γ ηνπ θώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (λ. 3850/2010). (Ζκεξνκελία) Γηα ην θνξέα επηκόξθσζεο (Όλνκα, Δπώλπκν) (θξαγίδα Τπνγξαθή)

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνύια Καζηαληώηε Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ»

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ: «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» Α. ΓΔΝΙΚΑ Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελόο Δληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα