2. Δπηκόξθωζε εξγνδνηώλ Μπνξεί λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο σο ηερληθνί αζθάιεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Δπηκόξθωζε εξγνδνηώλ. 2.1. Μπνξεί λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο σο ηερληθνί αζθάιεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο:"

Transcript

1 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ KOINΩNIKΗ ΑΦΑΛΙΗ KAI ΠΡΟΝΟΙΑ ΓENIKH Δ/NH YNΘHKΩN KAI YΓIEINH TH EPΓAIA Δ/ΝΗ Δ24 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ Tαρ. Γ/λζε: ηαδίνπ 29 Σαρ. Κώδηθαο: AΘHNA Fax: Σει.: , Πιεξνθνξίεο: Β. Παπαλαζηαζίνπ Γ. Καιπνύδνο Υξ. Γέδε Μ. Μπαζηνύθα Μ. Καή Α. Υξηζηνδνύινπ URL: ΠΡΟ: Αζήλα, Aξ. πξση: νηθ.4800/173 Ωο ν πίλαθαο δηαλνκήο Θέκα: ΔΓΚΤΚΛΙΟ Δθαξκνγήο ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 2928/130/2014 (B 266) "Δπηκόξθσζε εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθάιεηαο ζε επηρεηξήζεηο Β θαη Γ θαηεγνξίαο - Πξνγξάκκαηα 2014". Γηαβάζηε πνιύ πξνζεθηηθά θαη εθαξκόζηε ζωζηά ηα θαζνξηδόκελα ζηελ εγθύθιην θαη ζηελ απόθαζε Ζ εγθύθιηνο απηή αθνξά ηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο Β θαη Γ θαηεγνξίαο γηα ην έηνο 2014 θαη δηεπθξηλίδεη ηνλ ηξόπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξαπάλσ αλαθεξόκελε απόθαζε. Σν πεξηερόκελν ηεο Απόθαζεο θαη νηθνλνκία δελ επαλαιακβάλεηαη ζηελ παξνύζα εγθύθιην ζε θάζε όκωο πεξίπηωζε απαηηείηαη ε γλώζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ πξνγξακκάηωλ. 1. Γεληθέο επηζεκάλζεηο 1.1. Ο αξηζκόο ησλ ππνβιεζέλησλ πξνγξακκάησλ θαηά ην έηνο 2013 ήηαλ πνιύ κεγάινο. Ζ ππεξεζία ράξηο ζηελ απηαπάξλεζε ησλ ζηειερώλ ηεο πνπ απαζρνινύληαλ κε ηελ εμέηαζε ησλ ζρεηηθώλ θαθέισλ αληαπνθξίζεθε ζην ηεξάζηην απηό έξγν θαη επηηεύρζεθε ν ζηόρνο ηεο ππεξεζίαο πνπ είλαη κεηαμύ άιισλ ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ (εξγαδνκέλσλ, επηρεηξήζεσλ θιπ.) ζην πιαίζην πάληα ηεο λνκηκόηεηαο. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή πέξαλ ηεο εμέηαζεο θαη θαηαρώξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ δίδνληαλ κέζσ ηνπ ηειεθώλνπ αιιά θαη ζηνπο πξνζεξρόκελνπο ζηελ ππεξεζία επεμεγήζεηο, δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζπλερώο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη ηεξάζηηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα ζηελ όιε δηαδηθαζία θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ε νπνία ζεκεησηένλ δηαζέηεη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν αξηζκό ππαιιήισλ. Ζ επαλεηιεκκέλε δήισζε εθπξνζώπσλ θνξέσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ πξνζπκία θαη ηελ επγέλεηα ησλ ζηειερώλ ηεο ππεξεζίαο ήηαλ νπσζδήπνηε κηα επηβξάβεπζε θαη εζηθή ηθαλνπνίεζε. Δλ ηνύηνηο ε δηαδηθαζία απηή θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο, ελ όςεη κάιηζηα ηεο αλακελόκελεο ππνβνιήο πνιύ κεγάινπ αξηζκνύ αηηήζεσλ γηα έγθξηζε θαη δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ, αλαπόθεπθηα επηβάιιεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί κε ηελ θαζηέξσζε κηαο ζύγρξνλεο δηαδηθαζίαο ιακβαλνκέλεο ππόςε θαη ηεο θαζηέξσζεο ηνπ Π ΔΡΓΑΝΖ. Πάληα ζεκείν εθθίλεζεο ζα είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε αιιά πξέπεη λα γίλεη από όινπο αληηιεπηό όηη γηα ηε δπλαηόηεηα ζπλέρηζεο ησλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα ππάξρεη απόιπηε ζπκκόξθσζε όισλ πξνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη πξνο απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ ζηελ όιε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη (ηειέθσλα ζηηο Πιεξνθνξίεο) ζα δίλνπλ ηειεθσληθά δηεπθξηλίζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα. Παξάιιεια κε ηελ ζπκπεξίιεςε ζηελ εγθύθιην ηνπ δηεπθξηληζηηθνύ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θαηεγνξία Β ή Γ νη ηειεθσληθέο

2 2 θιήζεηο επηβάιιεηαη λα πεξηνξηζζνύλ κόλν γηα εμεηδηθεπκέλα εξσηήκαηα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα ηειεθσληθό δίθηπν ηνπ Τπνπξγείνπ ππάγεηαη ζην Δζληθό Γίθηπν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΣΥΖΕΥΞΙΣ θαη ελώ νη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο είλαη απαζρνιεκέλεο ζηνλ θαινύληα δελ γίλεηαη απηό αληηιεπηό π.ρ. κε ραξαθηεξηζηηθό ήρν νπόηε ελδερόκελα δεκηνπξγείηαη ε εληύπσζε όηη ν αξκόδηνο ππάιιεινο απνπζηάδεη από ηελ ζέζε ηνπ γεγνλόο πνπ δελ ηζρύεη Δθόζνλ όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο δελ ζπκβάιινπλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηόρνπ, ε ππεξεζία ζα ππνρξεσζεί λα εηζεγεζεί ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ πξνγξακκάησλ πνπ κπνξεί λα δηελεξγεί θάζε θνξέαο ή θαη ελδερόκελα κε λέα λνκνζεηηθή ξύζκηζε ηα πξνγξάκκαηα λα δηελεξγνύληαη απνθιεηζηηθά κε επζύλε ησλ θνξέσλ ησλ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ Τπελζπκίδεηαη όηη γίλνληαλ επαλεηιεκκέλα θπξίσο ηειεθσληθέο θαηαγγειίεο γηα ηνλ ηξόπν πνπ νξηζκέλνη θνξείο επηκόξθσζεο πξνζπαζνύλ λα «πξνζειθύζνπλ» εθπαηδεπόκελνπο εξγνδόηεο, γηα ηελ πηεζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίδνπλ θαη ηζρπξηζκνύο όηη εθπξνζσπνύλ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θιπ., γηα ηνλ ηξόπν είζπξαμεο πξνθαηαβνιήο, γηα κεζνιάβεζή ηνπο γηα δηελέξγεηα εθηίκεζεο θηλδύλνπ, γηα παξαπιεξνθόξεζε ησλ εξγνδνηώλ γηα ηελ ππνρξέσζε λα ζεσξνύλ βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνύ αζθάιεηαο ελώ απηό δελ απαηηείηαη, γηα γλσζηνπνίεζε αλάιεςεο θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθάιεηαο από ηνλ εξγνδόηε ν νπνίνο είλαη θαηαρσξεκέλνο ζην Π ΔΡΓΑΝΖ κε θπζηθή παξνπζία ζηηο αξκόδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο ελώ ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ Π ΔΡΓΑΝΖ κόλν κε ειεθηξνληθή ππνβνιή θιπ. Η ππεξεζία θαιεί ηνπο θνξείο ηωλ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλωλ λα ιάβνπλ όια ηα κέηξα θαη λα πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελεκέξωζε θαη πξνζηαζία ηωλ κειώλ ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμνπλ ζαθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα παξαβάζεηο ζα ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη ζα επηβιεζνύλ νη πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. Οη θνξείο νη νπνίνη ην πξνεγνύκελν έηνο ελήξγεζαλ αληίζεηα πξνο ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο θαινύληαη λα επηζηξέςνπλ ηα ηπρόλ εηζπξαρζέληα πνζά κεηά από αίηεκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νη νπνίνη θαηέβαιαλ ηα ζρεηηθά πνζά εμαηηίαο ηεο ιαλζαζκέλεο πιεξνθόξεζεο γηα «δήζελ» ππνρξεώζεηο πνπ είραλ. 2. Δπηκόξθωζε εξγνδνηώλ 2.1. Μπνξεί λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο σο ηερληθνί αζθάιεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο: αα) εξγνδόηεο εθόζνλ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπο ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β' ζύκθσλα κε ηα άξζξα 10, 12 θαη 22 ηνπ Κ.Ν.Τ.Α.Δ. ββ) εξγαδόκελνη πνπ απαζρνινύληαη κε πιήξεο σξάξην ζε επηρεηξήζεηο κε ιηγόηεξα από 50 άηνκα νη νπνίεο ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β ή Γ εθόζνλ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 1 εδάθην δ ηνπ Κ.Ν.Τ.Α.Δ. γγ) εξγνδόηεο ζε επηρεηξήζεηο ηνπο εθόζνλ απηέο ππάγνληαη ζηελ Γ θαηεγνξία ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Κ.Ν.Τ.Α.Δ. θαη απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδόκελνπο. ύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο: ΔΡΓΟΓΟΣΔ ε επηρεηξήζεηο Β θαηεγνξίαο - πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο 35 σξώλ α) Μέρξη θαη 3 άηνκα (έλα από όια) 1) 10 ρξόληα απνδεδεηγκέλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (βεβαίσζε επηκειεηεξίνπ ή έλαξμε άζθεζεο επαγγέικαηνο από ηελ εθνξία) ή 2) άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε κε ην ίδην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο β) Μέρξη θαη 6 άηνκα (έλα από όια) Πηπρίν ηερληθήο εηδηθόηεηαο (πηπρίν πηζηνπνίεζεο εθόζνλ πξνβιέπεηαη πηζηνπνίεζε) από: 1) Σερληθό επαγγεικαηηθό εθπαηδεπηήξην ή 2) Ηλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) ή 3) Αλαγλσξηζκέλε ηερληθή επαγγεικαηηθή ζρνιή ή 4) Απνιπηήξην Σερληθνύ επαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (Σερληθήο εηδηθόηεηαο) ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ Πηπρίν ηερληθήο εηδηθόηεηαο (πηπρίν πηζηνπνίεζεο εθόζνλ πξνβιέπεηαη πηζηνπνίεζε) από: 1) Σερληθό επαγγεικαηηθό εθπαηδεπηήξην ή 2) Ηλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) ή 3) Αλαγλσξηζκέλε ηερληθή επαγγεικαηηθή ζρνιή ή 4) Απνιπηήξην Σερληθνύ επαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (Σερληθήο εηδηθόηεηαο) 5) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε

3 3 γηα ηα αλσηέξσ (πεξίπησζε εξγαδνκέλνπ) απαηηνύληαη θαη νθηώ (8) ρξόληα ηνπιάρηζηνλ από ηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη λα είλαη κε πιήξε απαζρόιεζε ζηελ επηρείξεζε. Άιια παξαζηαηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηά Οη εξγνδόηεο επηκνξθώλνληαη νη ίδηνη εθόζνλ έρνπλ απνθαζίζεη γηα ηελ επηινγή ηνπο απηή γλσξίδνληαο όηη ζα κπνξνύζαλ ελαιιαθηηθά λα αλαζέζνπλ ηα θαζήθνληα ηερληθνύ αζθάιεηαο ζε άηνκα εθηόο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλάςνπλ ζύκβαζε κε Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο (ΔΞ.Τ.Π.Π.). Δθόζνλ απνθαζίζνπλ λα επηκνξθσζνύλ νη ίδηνη ή λα επηκνξθώζνπλ εξγαδόκελν ηεο επηρείξεζήο ηνπο, είλαη ειεύζεξνη λα επηιέμνπλ όπνηνλ θνξέα επηκόξθσζεο επηζπκνύλ, κεηαμύ απηώλ πνπ πινπνηνύλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ θνξέα κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά, ηόπνπ επηκόξθσζεο, ρξόλνπ, πνηόηεηαο πξνγξακκάησλ ή όπνηα θξηηήξηα νη ίδηνη ζεσξνύλ όηη ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηηο θαιύηεξεο ζπλζήθεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα. ε θάζε πεξίπηωζε, ζπληζηάηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο εξγνδόηεο, πξηλ δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζε επηκνξθωηηθό πξόγξακκα, λα έξρνληαη ζε ζρεηηθή επηθνηλωλία κε ηα ζπιινγηθά ηνπο όξγαλα (ζύιινγνη, νκνζπνλδίεο, επηκειεηήξηα θιπ.) πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά Οη εξγνδόηεο πνπ επηζπκνύλ λα επηκνξθσζνύλ νη ίδηνη ή λα επηκνξθσζεί εξγαδόκελνο ηεο επηρείξεζήο ηνπο απεπζύλνληαη ζηνπο θνξείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα εθηεινύλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο θαη ππνβάιινπλ αίηεζε ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ. Ζ αίηεζε ζπκπιεξώλεηαη εηο δηπινύλ θαη ην έλα αληίγξαθν δίδεηαη ζηνλ ππνβάιινληα ηελ αίηεζε γηα επηκόξθσζε Φνξείο πνπ απνδεηρζεί όηη ρξεζηµνπνηνύλ σο µέζν πξνζέιθπζεο ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ εξγαδνµέλσλ γηα επηµόξθσζε ζε πξνγξάµµαηά ηνπο ηζρπξηζµνύο, όηη εθπξνζσπνύλ ή ζπλεξγάδνληαη µε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο ή όηη νη εξγνδόηεο είλαη ππνρξεσµέλνη λα επηµνξθσζνύλ ή όηη ζηελ πεξίπησζε µε επηµόξθσζήο ηνπο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο ζα ηνπο επηβάιιεη θπξώζεηο ή παξόµνηνπο "παξαπιαλεηηθνύο ή απεηιεηηθνύο" ηζρπξηζκνύο ζα απνθιείνληαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε λέα πξνγξάµµαηα Δάλ ν θνξέαο επηκόξθσζεο από ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο δηαπηζηώζεη όηη ζην πξόζσπν ηνπ εξγνδόηε ή ηνπ εξγαδόκελνπ πνπ πξνηείλεηαη δελ ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο ελεκεξώλεη ηνλ εξγνδόηε πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε θαη ηνπ επηζηξέθεη νπσζδήπνηε θαη ηελ εηζπξαρζείζα ηπρόλ πξνθαηαβνιή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξόγξακκα. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα όζσλ δελ έρνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα. Απαγνξεύεηαη ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο λα ρνξεγεί ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηα πξνβιεπόκελα πξνζόληα πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο. ύκθσλα κε ην άξζξν 6 12 ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 2928/130/2014 είλαη ζηελ επζύλε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα επηκόξθσζεο κόλν εξγνδνηώλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο Ζ ππαγσγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε ζσζηή νκάδα επηκόξθσζεο γίλεηαη κε επζύλε ηνπ θνξέα επηκόξθσζεο θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θάζε εξγνδόηε ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε. 3. Γηαδηθαζία έγθξηζεο θαη εθηέιεζεο πξνγξακκάηωλ 3.1. Πνύ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε Οη αηηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ππνβάιινληαη από ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα απηό ζηε Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθόξεζεο, Δπηκόξθωζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Πνιηηηθήο πλζεθώλ Δξγαζίαο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Γ24) ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, ηαδίνπ 29, Αζήλα Οη αηηήζεηο παξαιακβάλνληαη κόλνλ από ηελ ππεξεζία πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ αθόκα θαη όηαλ απνζηέιινληαη κε courier ή ζπζηεκέλεο. Πξνζνρή ηα έληππα πνπ ζπκπιεξώλνληαη είλαη εθείλα ηνπ έηνπο Έληππα παιαηνηέξωλ εηώλ δελ γίλνληαη δεθηά Τπνβνιή αίηεζεο γηα πξώηε θνξά Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2β ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 2928/130/2014 νη θνξείο πνπ επηζπκνύλ λα δηελεξγήζνπλ γηα πξώηε θνξά πξόγξακκα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ Γ ή Β θαηεγνξίαο, πξέπεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα έγθξηζε εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο λα ππνβάιινπλ ζηε Γηεύζπλζε Γ24 αίηεζε µε ηελ νπνία λα γλσξίδνπλ ηελ πξόζεζε ηνπο λα δηελεξγήζνπλ ηέηνηα πξνγξάµµαηα επηζπλάπηνληαο όια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά γηα ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ησλ πξνγξαµµάησλ. Δθπαηδεπηέο πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθό

4 4 κεηξών ππνβάιινπλ νη ίδηνη ζρεηηθή αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά όπσο νξίδνληαη θάζε θνξά (πηπρίν, βηνγξαθηθό ζεκείσκα, βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο θιπ.). Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλα άιισο δελ ζα εγθξίλεηαη ην ζρεηηθό αίηεκα. Μεηά ην ζρεηηθό έιεγρν θαη ηελ ειεθηξνληθή θαηαρώξηζε νη θνξείο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο γηα έγθξηζε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο Πξνζεζκία ππνβνιήο Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη 25 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζα αθνξνύλ πξνγξάκκαηα πνπ ζα εθηειεζηνύλ εληόο δηαζηήκαηνο 90 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο αλαθέξνληαη ζηελ εκεξνκελία εηζόδνπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, Δάλ π.ρ. ην πξόγξακκα ππνβιεζεί ηελ 1ε ηνπ κελόο ην πξόγξακκα κπνξεί λα αξρίζεη ηελ 26ε (25+1) ηνπ κελόο θαη κεηέπεηηα. Ζ θάζε αίηεζε πξέπεη λα αθνξά έλα κόλν ζπγθεθξηκέλν, πξόγξακκα. πλνδεύεηαη από δηαβηβαζηηθό ηνπ θνξέα ζην νπνίν αλαγξάθεηαη νπσζδήπνηε ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηνπ θνξέα θαη ζαλ ζέκα ζεκεηώλεηαη "Πξόγξακκα επηκόξθσζεο Γ θαηεγνξίαο" ή "Πξόγξακκα επηκόξθσζεο Β θαηεγνξίαο". Δπί ηνπ δηαβηβαζηηθνύ απηνύ ηίζεηαη από ηελ Τπεξεζία Γεληθνύ Πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ ν ζρεηηθόο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο. Γηα δηεπθόιπλζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο εηδηθόηεξα ε πξνζεζκία ππνβνιήο κπνξεί λα κεησζεί ζε 15 εκέξεο (14+1) γηα ηξεηο ην πνιύ αηηήζεηο αλά θνξέα επηκόξθσζεο θαη γηα αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κέρξη θαη 25/02/ Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξ. 20 ηεο π.α. 2928/130/2014 εηδηθόηεξα γηα ηα πξώηα πξνγξάκκαηα ηνπ 2014 είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ πνπ ζα αθνξνύλ πξνγξάκκαηα πνπ ζα νινθιεξσζνύλ έσο 30 Μαξηίνπ 2014 (ηειεπηαία εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο). Απηό επηβάιιεηαη κε δεδνκέλν ηηο αιιαγέο ζηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ πξνγξακκάησλ γηα ην έηνο 2014 θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε νκαιόηεηα ζηε ξνή ηεο όιεο δηαδηθαζίαο. Δθόζνλ ε όιε δηαδηθαζία δελ παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα έγθαηξα ζα αλαθνηλσζεί ε ζπλέρηζε ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα δηελέξγεηα πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο Τπνβνιή ηαπηόρξνλα πεξηζζόηεξωλ αηηήζεωλ πξνγξακκάηωλ ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη καδί πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πξνγξάκκαηα, θάζε πξόγξακκα ζα ζπλνδεύεηαη από μερσξηζηή αίηεζε θαη δηαβηβαζηηθό θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζε ηδηαίηεξν θάθειν ώζηε λα παίξλεη δηαθνξεηηθό αξηζκό πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ. Κάζε θάθεινο πξνγξάκκαηνο εμσηεξηθά πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξόγξακκα επηκόξθωζεο Γ θαηεγνξίαο» ή «Πξόγξακκα επηκόξθωζεο Β θαηεγνξίαο» Γελ επηηξέπνληαη αιιαγέο Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θακία πεξαηηέξσ αιιαγή ή πξνζζήθε δελ γίλεηαη δεθηή Πεξηερόκελν θαθέινπ αίηεζεο Ο θάθεινο θάζε πξνγξάκκαηνο πεξηέρεη: ε έληππε κνξθή κε ηελ αθόινπζε ζεηξά: Σν Γηαβηβαζηηθό ηεο αίηεζεο ην Έληππν Α ην έληππν Γ παξαρσξεηήξην εθόζνλ απαηηείηαη θαη ηα έληππα Γ1 θαη Γ2. cd κε όια ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηαμηλνκεκέλα όπσο πεξηγξάθεηαη κε ηελ παξνύζα εγθύθιην θαη ζπγθεθξηκέλα: Γηαβηβαζηηθό, Έληππν Α, Έληππν Γ, Αξρείν δηθαηνινγεηηθώλ θαη βεβαίσζε ΔΟΠΠΔΠ ηελ πξώηε θνξά Έγθξηζε πξνγξακκάηωλ Ζ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ Τθππνπξγνύ κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ ΤΑΔ. Αληίγξαθν ηεο απόθαζεο απηήο κε ην ΔΝΣΤΠΟ Α θαηαηίζεληαη από ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ έγθαηξα θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αξκόδηα γηα ηνλ έιεγρν εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππεξεζία ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.). ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο έθδνζεο ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα αλσηέξσ παξαζηαηηθά είλαη δπλαηόλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηε Γ24. Ζ εγθξηηηθή απόθαζε αλαξηάηαη ζην πξόγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ελεκεξώλνληαη νη θνξείο κε γλσζηνπνίεζε κέζσ όηη αλαξηήζεθε. Ζ πξόζβαζε ζην "ΓΗΑΤΓΔΗΑ" γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζέζεο

5 3.8. Γηελέξγεηα πξνγξακκάηωλ 5 Δπηινγή: ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΑ: Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο Αλά είδνο Απόθαζες: Τπνπξγηθή Απόθαζε (ελδέρεηαη λα απαηηεζεί ε επηινγή επόκελεο ζειίδαο). Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ηεξείηαη εκεξήζην παξνπζηνιόγην πνπ ζα έρεη ηε κνξθή ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ Δ. Τπνγξάθεηαη αληίζηνηρα θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπ κεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο εκέξαο Υώξνη δηεμαγωγήο πξνγξακκάηωλ Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ δηελεξγνύληαη κε ηελ κέξηκλα πιινγηθώλ θνξέσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ Κέληξσλ δηα Βίνπ Μάζεζεο ησλ θνξέσλ ηνπο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απόθαζεο 2928/130/2014 ζε ρώξνπο επηκόξθσζεο όπσο αίζνπζα ζπγθέληξσζεο μελνδνρείνπ, επηκειεηεξίνπ ή άιινπ ΝΠΓΓ, ζπιιόγνπ εθπαηδεπνκέλσλ, ζπλεδξηαθνύ θέληξνπ ή ζρνιηθή αίζνπζα ζα ππνβάιιεηαη: α. ππεύζπλε δήισζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο κε ηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη ν ρώξνο δηαζέηεη ηνλ εμνπιηζκό ηεο 3, δ ηνπ άξζξνπ 3 θαη ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο εθπαηδεπνκέλσλ θαζώο θαη ην εκβαδόλ ηεο αίζνπζαο. β. ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό παξαρώξεζεο ρξήζεο ηεο αίζνπζαο κε αλαγξαθή ηνπ εκβαδνύ ηεο από ηνλ θάηνρν ηεο αίζνπζαο Απνινγηζκόο πξνγξακκάηωλ Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ππνβάιινληαη εληόο 10 εκεξώλ ζηε Γηεύζπλζε Γ24: ζε ειεθηξνληθή κνξθή: ην ΔΝΣΤΠΟ Σ θαη ην ΔΝΣΤΠΟ Δ όπνπ θαίλεηαη θαη ην όλνκα ηνπ εθπαηδεπηή πνπ ηειηθά ζπκκεηείρε ζην πξόγξακκα. Ζ ειεθηξνληθή ππνβνιή γίλεηαη κε cd πνπ αλαγξάθεη κε αλεμίηειν καξθαδόξν «απνινγηζκόο πξνγξάκκαηνο» θαη ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο αξρηθήο αίηεζεο πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα Υνξήγεζε βεβαηώζεωλ Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ Σ θαη ησλ παξνπζηνινγίσλ ζηε Γηεύζπλζε Γ24 ζα δίλνληαη ζε όζνπο παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα νη θαηά πεξίπησζε ζρεηηθέο βεβαηώζεηο επηκόξθσζεο ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ησλ ΔΝΣΤΠΩΝ Ε1, Ε2 θαη Ε Έιεγρνο πξνγξακκάηωλ Οη αξκόδηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ. Ο έιεγρνο κεηαμύ ησλ άιισλ ζα αθνξά ηελ παξνπζία θαη ηελ "ηαπηνπξνζσπία" ησλ εθπαηδεπηώλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 4. Σήξεζε δηαδηθαζηώλ 4.1. Αίηεζε πνπ δελ είλαη ζωζηά θαη πιήξωο ζπκπιεξσκέλε θαη δελ ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηαμηλνκεκέλα όπσο θαζνξίδεηαη κε ηελ παξνύζα εγθύθιην δελ ζα εγθξίλεηαη. Όια ηα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη απνιύησο αθξηβή. ηελ πεξίπησζε πνπ από ηα δεισζέληα ζηνηρεία αλαδεηεζεί ν θνξέαο επηκόξθσζεο θαη δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηθνηλσλία ηνπ Τπνπξγείνπ κε ηνλ θνξέα, ηα πξνγξάκκαηα δελ ζα εγθξίλνληαη Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, άιισο ε αλαθξίβεηα απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. εκεηώλεηαη όηη γηα ηα ζηνηρεία απηά γίλεηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή επεμεξγαζία θαη σο εθ ηνύηνπ θαζίζηαηαη αθόκε επηηαθηηθόηεξε ε απόιπηε ηήξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ. Όια ηα παξαπάλσ έληππα έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε κνξθή θαη βξίζθνληαη ζηε ζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε δηεύζπλζε [ζην πεδίν e- Βηβιηνζήθε ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ ζηελ Γεληθή Γηεύζπλζε πλζεθώλ θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο]. Μόλν ηα έληππα απηήο ηεο κνξθήο ηνπ έηνπο 2014 επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη, ώζηε λα κε δεκηνπξγνύληαη αζάθεηεο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ λα γίλεηαη νκνηόκνξθα θαη απνηειεζκαηηθά. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη παξέκβαζε θαη δηακόξθσζε άιισλ κνξθώλ εληύπσλ έζησ θαη ζε επί κέξνπο ελόηεηεο ησλ εληύπσλ απηώλ. Ζ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Ζ ππνβνιή ζε ειεθηξνληθή κνξθή γίλεηαη κε CD θαη όρη κε δηζθέηα ή . Σν CD ππνβάιιεηαη γηα ιόγνπο πξαθηηθνύο εληόο θαθέινπ ελζωκαηωκέλνπ ζην θάθειν ηεο αίηεζεο. ην CD ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο (επσλπκία θνξέα θαη αξηζκόο πξσηνθόιινπ αίηεζεο ηνπ θνξέα), ώζηε λα είλαη κνλνζήκαληα αλαγλσξίζηκν.

6 Όια ηα έγγξαθα θαη ηα παξαζηαηηθά πνπ ππνβάιινληαη απνηεινύλ ην θάθειν ηεο αίηεζεο. Πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε ληνζηέ Α4 πιαζηηθό κε έιαζκα κε δηαθαλέο εμώθπιιν ή ελαιιαθηηθά ζε ληνζηέ (κε ζηελή ξάρε) κε 2 θξίθνπο κε καιαθό εμώθπιιν δηαθαλνύο ρξώκαηνο. Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηό όηη ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηνλ κεγάιν αξηζκό πξνγξακκάησλ πνπ ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε δελ ππάξρεη πξαθηηθά ε δπλαηόηεηα ε ππεξεζία λα πξνβαίλεη ζε ηαμηλόκεζε θιπ. ππνβιεζέληωλ ζηνηρείωλ θαη παξαζηαηηθώλ πνπ δελ ππνβάιινληαη κε ζσζηό θαη πιήξε ηξόπν. Ζ ππνβνιή εληύπσλ θαη παξαζηαηηθώλ πνπ δελ βξίζθνληαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θάθειν, απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ηεξνύληαη θαη ζηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ απνινγηζκνύ κεηά ηελ εθηέιεζε θάζε πξνγξάκκαηνο Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα ζρεηηθά έληππα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη επηκειώο θαη αλειιηπώο. Πεξηπηώζεηο π.ρ. ππνγξαθήο εθ ησλ πξνηέξσλ ζην παξνπζηνιόγην ησλ σξώλ άθημεο ή αλαρώξεζεο απνηεινύλ ιόγνπο λα ζεσξεζεί όηη θαηαζηξαηεγνύληαη νη όξνη εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ζπλέπεηεο ε πεξίπησζε καηαίσζεο δηεμαγσγήο ελόο πξνγξάκκαηνο πξέπεη ε καηαίσζε απηή λα γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. θαη ζηε Γηεύζπλζε Γ Ζ παξνπζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Διιηπήο παξαθνινύζεζε ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ παξαθνινύζεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζε λέν πξόγξακκα. 5. Πεξηερόκελν εγθπθιίνπ ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα εγθύθιην Παξάξηεκα Η αλαγξάθνληαη νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ πεξηέρνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη λα ηεξνύληαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. ην Παξάξηεκα ΗΗΗ αλαθέξνληαη νη ΚΑΓ (ΣΑΚΟΓ 2008 θαη 1980). Πεξηερόκελν Αίηεζεο Αξρηθή αίηεζε Έληππα Cd Γηαβηβαζηηθό αίηεζεο Γηαβηβαζηηθό αίηεζεο Έληππν Α Έληππν Α έληππν Γ έληππν Γ δειώζεηο εθπαηδεπηώλ βεβαίσζε ΔΟΠΠΔΠ (πξώηε θνξά) παξαρσξεηήξην (όηαλ απαηηείηαη) ΑΡΥΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ Απνινγηζκόο Έληππα: Γηαβηβαζηηθό απνινγηζκνύ Cd Έληππν Α (ηειηθό) Έληππν Σ (2 αξρεία) ΦΑΚΔΛΟΙ (5) ΦΑΚΔΛΟΙ έωο 35 ΦΑΚΔΛΟΙ (2) ΦΑΚΔΛΟΙ (7) ΓΗΑΒΗΒΑΣΗΚΟ Cd αξρηθήο αίηεζεο ΔΝΣΤΠΟ Α ΔΝΣΤΠΟ Γ Βεβαίωζη ΕΟΠΠΕΠ (ηην πρώηη θορά) ΑΡΥΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ θιπ. ΑΗΣΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟΤ α. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ β. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ γ. ΑΠΟΦΑΖ Γ δ. ΠΣΤΥΗΟ ε. ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ δ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΦΟΡΗΑ ε. ΑΛΛΟ EΩTEPIKH ΓIANOMH 1. Γξαθείν θ. Yπνπξγνύ 2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 3. Γξαθείν θ αο Γελ. Γξακκαηέσο 4. Γξαθεία Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 5. Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο 6. KΦ Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΣ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ

7 7 ΠINAKA ΓIANOMH 1. Γξαθείν θ. Δηδ. Γξακκαηέα.ΔΠ.Δ. 2. Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. 3. Δηδηθνί Δπηζεσξεηέο ηνπ.δπ.δ. 4. Όιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. 5. ΓEE 6. EB 7. ΓΔΒΔΔ 8. ΔΣΔ 9. Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ 10. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ 11. ΑΓΔΓΤ 12. ΣEE 13. Έλσζε Eιιήλσλ Xεκηθώλ 14. Bηνηερληθό Eπηκειεηήξην Aζελώλ 15. Eκπνξηθό θαη Bηνκεραληθό Eπηκειεηήξην Aζελώλ 16. Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ 17. Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο 18. Παλειιήλην Iαηξηθό ύιινγν 19. ΚΔΓΚΔ 20. Π.Ο.Δ.- O.T.A. 21. Mέιε ηνπ.y.a.e. 22. Eιιεληθό Iλζηηηνύην Yγηεηλήο θαη Aζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο 23. Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ. 24. Δπηζηεκνληθή Έλσζε Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο Μεραληθώλ (Δ.Δ.Σ.Δ.Μ.) 25. ύιινγν Σερληθώλ Αζθάιεηαο Διιάδνο 26. σκαηείν Δηδηθεπκέλσλ Ηαηξώλ Δξγαζίαο 27. Κέληξα δηα Βίνπ Μάζεζεο Δπηπέδνπ 1 θαη Π.Δ.Δ.Δ.. (ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΝΩΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΠΟΤΓΩΝ) 29. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΛΟΓΗΣΩΝ

8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 8 ΤΠΖΡΔΗΔ.ΔΠ.Δ. Αλαηξέρεηε ζηελ ηζηνζέζε: (Σαπηόρξνλν πάηεκα πιήθηξνπ Ctrl θαη Γείθηε) ηις περιοτές ποσ σπάρτει Σετνική και Τγειονομική Επιθεώρηζη Εργαζίας (ΣΣΤΕ) και Κοινωνική Επιθεώρηζη Εργαζίας (ΣΚΕ), αρμόδια είναι η Σετνική και Τγειονομική Επιθεώρηζη Εργαζίας. ή ζην αξρείν: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Σ.ΕΠ.Ε..pdf ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ Αίηεζε Γήιωζε εξγνδόηε γηα επηκόξθωζε Έλα αληίγξαθν από ην έληππν απηό δίδεηαη ζηνλ εθπαηδεπόκελν θαη έλα ππνβάιιεηαη κε ηνλ θάθειν ηεο αίηεζεο. Σα ζηνηρεία ηνπ εληύπνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη αλειιηπώο. Γελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηκόξθσζε γίλεηαη από ΝΠΓΓ ή θέληξν δηα βίνπ κάζεζεο ζπιινγηθνύ θνξέα εξγνδνηώλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε επηκόξθσζε αθνξά εξγνδόηε κέινο ηνπο. cd ην cd πεξηέρνληαη πέληε θάθεινη (ληνζηέ) όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα. ηε ζπλέρεηα ν θάθεινο ΑΡΥΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ πεξηιακβάλεη έσο 35 θαθέινπο γηα ηελ Γ θαηεγνξία θαη 25 γηα ηελ Β θαηεγνξία θαζέλαο ησλ νπνίσλ αληηζηνηρεί ζε έλα εθπαηδεπόκελν θαη απόιπηε αξηζκεηηθή αληηζηνηρία κε ην έληππν Γ. Ο θάζε θάθεινο ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟΤ πεξηιακβάλεη 7 θαθέινπο. Κάζε έλαο από ηνπο ηειεπηαίνπο θαθέινπο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. πκπιεξώλνληαη θαηά πεξίπησζε κόλν νη θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα αλαγθαία παξαζηαηηθά από ηα νπνία πξνθύπηεη ε ηδηόηεηα ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. ΦΑΚΔΛΟΙ (5) ΦΑΚΔΛΟΙ έωο 35 ΦΑΚΔΛΟΙ (2) ΦΑΚΔΛΟΙ (7) ΓΗΑΒΗΒΑΣΗΚΟ Cd ΔΝΣΤΠΟ Α ΔΝΣΤΠΟ Γ Βεβαίωζη ΕΟΠΠΕΠ (ηην πρώηη θορά) ΑΡΥΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ θιπ. ΑΗΣΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟΤ α. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ β. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ γ. ΑΠΟΦΑΖ Γ δ. ΠΣΤΥΗΟ ε. ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ δ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΦΟΡΗΑ ε. ΑΛΛΟ

9 9 Σν θάζε παξαζηαηηθό ζε κνξθή π.ρ. αξρείνπ pdf ή εηθόλαο jpeg θαηαρσξείηαη ζηνλ ηδηαίηεξν θάθειν θάζε εθπαηδεπόκελνπ ζηελ πξνβιεπόκελε ζέζε. Δηδηθόηεξα δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ (ε) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηκόξθσζε γίλεηαη από ΝΠΓΓ ή θέληξν δηα βίνπ κάζεζεο ζπιινγηθνύ θνξέα εξγνδνηώλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε επηκόξθσζε αθνξά εξγνδόηε κέινο ηνπο. ΔΝΣΤΠΟ Α Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ Α (ζηνηρεία πξνγξάκκαηνο) ην νπνίν είλαη θόξκα θαηαρώξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ. Όζα ζηνηρεία ζπκπιεξώλνληαη από ηνλ θνξέα επηκόξθσζεο πξέπεη λα είλαη κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ γξάκκαηα Σν εκβαδόλ ηεο αίζνπζαο αλαθέξεηαη ζε η.κ. Σα πεδία κε αζηεξίζθν ζπκπιεξώλνληαη από ηελ ππεξεζία Αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο αλά εθπαηδεπόκελν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ εθόζνλ ππόθεηηαη ζε ΦΠΑ). Γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο πξέπεη πξώηα λα γλωξίδνπκε όια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζνύλ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ηα εμήο: 1. Ση θαηεγνξία πξνγξάκκαηνο ζα εθηειέζνπκε, νη πεξηπηώζεηο πνπ δέρεηαη ε θόξκα είλαη νη αθόινπζεο Καηεγνξία Β (εξγνδόηεο πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β θαη εξγαδόκελνη πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β θαη Γ, 35 ώξεο) Καηεγνξία Γ (εξγνδόηεο πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Γ, 10 ώξεο) 2. Γηα ηελ Καηεγνξία Β νκάδα 1 3. Γηα ηελ Καηεγνξία Γ νκάδα 1 Μόλν αθνύ ζπκπιεξσζνύλ απηέο νη εξσηήζεηο κπνξνύκε λα εηζέιζνπκε ζηελ θύξηα θόξκα ηεο αίηεζεο παηώληαο ην πιήθηξν «ΦΟΡΜΑ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ» Ζ ζπκπιήξσζε απηήο ηεο θόξκαο γίλεηαη κεηαμύ ησλ άιισλ από κελνύ πξνεπηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ. Κάζε αιινίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ επηθέξεη απηόκαηα ηελ απόξξηςε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βήκα 1. ην ηκήκα 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΟΤΝΣΟ ΦΟΡΔΑ Αλνίγνληαο ην κελνύ πνπ ππάξρεη επηιέγνπκε θνξέα. Σν ηκήκα ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΔΑ ζπκπιεξώλεηαη κόλν ηνπ. Πξέπεη ζηελ ζπλέρεηα λα γξαθεί ν αξκόδηνο πξνγξάκκαηνο θαη ππνρξεωηηθά ν αξηζκόο πξωηνθόιινπ αίηεζεο ηνπ θνξέα θαη ε εκεξνκελία. ηελ ζπλέρεηα ζπκπιεξώλεηαη ην 2. ΑΗΘΟΤΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ γξάθνληαο ηα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη θαη ηζεθάξνληαο ηα παξαζηαηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά πεξίπησζε. Γηα λα ελεξγνπνηεζνύλ ηα πεδία ηνπ ηκήκαηνο 2 είλαη απαξαίηεην πξώηα λα ζπκπιεξσζεί ε έλδεημε ΝΖΗ ή ΖΠΔΗΡΩΣΗΚΖ ΥΩΡΑ. Βήκα 2. πκπιεξώλνπκε πξώηα ην 4. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

10 10

11 Βήκα 3. Σέινο εξρόκαζηε ζην 3. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ ΚΑΗ ΩΡΔ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 11 Σν πξώην ζηνηρείν πνπ θαηαρσξείηαη ππνρξεσηηθά είλαη ν ΑΑ/ΖΜ δειαδή ν Αύμσλ Αξηζκόο Ζκέξαο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τπελζπκίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε νη εκέξεο γηα ηελ Καηεγνξία (35 ώξεο) θαζνξίδνληαη ζε 7. ηελ ζπλέρεηα θαηαρσξνύκε ηελ εκεξνκελία κε κνξθή ΖΖ-ΜΜ-ΔΔΔΔ ή κε ηελ κνξθή ΖΖ/ΜΜ/ΔΔΔΔ θαη γξάθνπκε ηελ πξώηε ώξα ηεο εθάζηεο εκέξαο. Οη ππόινηπεο ώξεο γξάθνληαη απηόκαηα θαη δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπο. Σν επόκελν βήκα είλαη ε επηινγή ησλ εθπαηδεπηώλ από ηνλ πξνθαζνξηζκέλν θαηάινγν. Δλαιιαθηηθά κπνξνύκε από ην ειιεληθό πιεθηξνιόγην κε θεθαιαία γξάκκαηα λα δαθηπινγξαθήζνπκε ηα πξώηα γξάκκαηα ηνπ επσλύκνπ ηνπ εθπαηδεπηή ώζηε λα έρνπκε λα επηιέμνπκε από ιηγόηεξα ζηνηρεία. Αθνύ ζπκπιεξσζνύλ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο απνζεθεύνπκε από ην ζήκα ηεο δηζθέηαο θαη εθηππώλνπκε ηελ θόξκα καο από ην θνπκπί κε ηελ αληίζηνηρε επηινγή. Βγαίλνπκε από ηελ θόξκα ηελ αληηγξάθνπκε ζην cd ην νπνίν ππνβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξαηεξήζεηο ζην ρεηξηζκό ηεο θόξκαο: Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο θόξκαο είλαη λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ην πξόγξακκα Microsoft Access πληζηώκελα είλαη λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ην πξόγξακκα Microsoft Access XP. ηνπο Ζ/Τ κε πνληίθη πνπ έρεη ξνδάθη θύιηζεο λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη δηόηη παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα. Ο ζσζηόο ηξόπνο γηα λα βιέπνπκε ηελ θόξκα είλαη από ηηο κπάξεο θύιηζεο. Σελ αξρηθή θόξκα πνπ ζα ιάβεηε από ην ΗΝΣΔΡΝΔΣ δηαηεξήζηε ηελ ρσξίο θακία εγγξαθή. Γεκηνπξγείηαη πάληνηε αληίγξαθα απηήο ηεο θόξκαο γηα λα ζπκπιεξώζεηε αηηήζεηο πξνο ηελ ππεξεζία καο. Κάζε θόξκα πξέπεη λα πεξηέρεη κία θαη κνλαδηθή αίηεζε θαηάζεζεο. Γηα ηελ ηαρύηεξε κεηαθνξά ηεο από ην δηαδίθηπν ε θόξκα βξίζθεηαη ζπκπηεζκέλε ζε κνξθή αξρείνπ «.zip». Γηα λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηε πξέπεη λα ηελ απνζπκπηέζεηε. Κάζε απόπεηξα παξαβίαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θόξκαο απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ θνξέα. Ζ κε ζσζηή ζπκπιήξσζή ηεο (π.ρ. δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία) απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο αίηεζεο. Γηεπθξηληζηηθά αλαθέξεηαη όηη ην έληππν Α βαζηθά παξακέλεη ην ίδην όπσο ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Με ηελ ελνπνίεζε ησλ νκάδσλ ζηελ θαηεγνξία Β, ζε θάζε θαηεγνξία ππάξρεη κόλν κία νκάδα ε Β1 θαη ε Γ1. Παξάιιεια επεηδή δελ ππήξρε ηερληθά ε δπλαηόηεηα λα δηαθνξνπνηεζεί ην έληππν απηό, ζπκπιεξώλεηαη ην ηεηξαγσλάθη ΝΖΗ ή ΖΠΔΗΡΩΣΗΚΖ ΥΩΡΑ ζε θάζε πεξίπησζε γηα λα ελεξγνπνηεζεί ην έληππν. ΔΝΣΤΠΟ Β Σν έληππν απηό πνπ αθνξά ην πξόγξακκα επηκόξθσζεο δίδεηαη ζε θάζε εθπαηδεπόκελν. Οη εκέξεο δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ κε ην ειάρηζην πεξηερόκελν όπσο απηό πξνζδηνξίδεηαη ζηελ απόθαζε 2928/130/2014 νξίδνληαη ζε επηά γηα ηα πξνγξάκκαηα Β θαηεγνξίαο θαη ζε δύν γηα ηα πξνγξάκκαηα Γ θαηεγνξίαο θαη κε 5 ζπλερόκελεο ώξεο εκεξεζίσο.

12 ΔΝΣΤΠΟ Γ 12 Ζ ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη από ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ. Πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλα όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ώζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε επηθνηλσλία ηεο ππεξεζίαο κε ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε παξάιιεια δε λα επηζπλάπηνληαη όια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά θαη έρνπλ εθδνζεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο. Τπελζπκίδεηαη όηη: Σν ρξνληθό δηάζηεκα άζθεζεο θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθάιεηαο θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο ώξεο απαζρόιεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά επηρείξεζε ιακβάλνληαη ππόςε κόλν εθόζνλ επηβεβαηώλνληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ.δπ.δ. Βεβαηώζεηο επηρεηξήζεσλ ρσξίο ηε «ζεώξεζε» ηνπ.δπ.δ. εθόζνλ δελ ππάξρεη πξαθηηθή δπλαηόηεηα «δηαθξίβσζεο» ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο δελ ιακβάλνληαη ππόςε. ΔΝΣΤΠΟ Γ1 Αλαθέξνληαη νη εκεξνκελίεο θαη νη επηκέξνπο ώξεο αλά εκέξα. Τπελζπκίδεηαη όηη: Ο αλαπιεξσκαηηθόο εθπαηδεπηήο ζε θάζε πεξίπησζε όπσο θαη ν ηαθηηθόο γηα ηηο ώξεο θαη εκέξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πξέπεη λα δεζκεύεηαη ζε παξνρή ππεξεζηώλ ηερληθνύ αζθάιεηαο θιπ. ή ζε απαζρόιεζε (ηαθηηθόο ή αλαπιεξσκαηηθόο εθπαηδεπηήο) ζε άιιν πξόγξακκα επηκόξθσζεο αθόκα θαη αλ απηό πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ίδην ρώξν επηκόξθσζεο. ηελ ππεύζπλε δήισζε δελ επηηξέπεηαη θακία «δηνξζωηηθή αιιαγή». Γηα ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ βάξνπο θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο δελ απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. ε πεξίπησζε όκσο πνπ ππάξμεη δηακαξηπξία ή θαηαγγειία όηη ε ππάξρνπζα ζην έληππν ππνγξαθή δελ αλήθεη ζηνλ εθπαηδεπηή, κέρξη ηελ δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο ε έγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζα αλαζηέιιεηαη κε όια ηα ζρεηηθά επαθόινπζα ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ν νξηζηηθόο απνθιεηζκόο ηνπ θνξέα επηκόξθσζεο από ηε δηελέξγεηα ησλ ελ ιόγσ πξνγξακκάησλ εθόζνλ δηαπηζησζεί ε όπνηα αλαθξηβήο ή αλαιεζήο ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ. ΔΝΣΤΠΟ Γ Από ην έληππν απηό ζε ζπλδπαζκό κε ην έληππν Α πξνθύπηεη ε ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη σο εθ ηνύηνπ ε ζπκπιήξσζή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή. πκπιεξώλνληαη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ζεκεηώλεηαη κε Υ (Υ θεθαιαίν ειιεληθό) κόλν ε πεξίπησζε ε νπνία απαηηείηαη θαη αθνξά ηνλ εθπαηδεπόκελν. ην έληππν ππάξρνπλ έσο 35 αλαγξαθέο κηα γηα θάζε εθπαηδεπόκελν. 35 αλαγξαθέο γηα ηα πξνγξάκκαηα Γ θαηεγνξίαο θαη 25 γηα ηα πξνγξάκκαηα Β θαηεγνξίαο. Σα νλνκαηεπώλπκα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αλαθέξνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη κε θεθαιαία γξάκκαηα. Δάλ ππάξρνπλ επώλπκα αιινδαπώλ εξγαδνκέλσλ κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο, απηά κε αιθαβεηηθή ζεηξά πξνεγνύληαη ησλ ινηπώλ κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο. Ζ πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη πιήξεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ εξγαδόκελνη αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο 0. εκεηώλεηαη κε ΚΔΦΑΛΑΗΟ Υ αλ ν εθπαηδεπόκελνο είλαη εξγαδόκελνο. ηνλ πίλαθα απηόλ από ηνλ νπνίν πξνθύπηνπλ απηόκαηα ηα ζηνηρεία ηωλ εθπαηδεπνκέλωλ ηνπ εληύπνπ Δ, δελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ή δηαγξαθή θειηνύ, γξακκήο ή ζηήιεο θαζόζνλ ζα ραζνύλ όια ηα ζηνηρεία ζύλδεζεο ηωλ εληύπωλ. Δπηηξέπεηαη κόλν ε εθ ησλ θάησ δηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ εθπαηδεπόκελνπο π.ρ. γηα ηα πξνγξάκκαηα Β θαηεγνξίαο όπνπ ν κέγηζηνο αξηζκόο εθπαηδεπνκέλσλ είλαη 25 κπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ ηα θειηά από 26 έσο 35. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ εθπαηδεπνκέλσλ π.ρ. ζπκκεηέρνπλ 28 αληί 35 ζα δηαγξάθνληαη ηα θειηά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο εγγξαθέο

13 ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥ/Ζ α. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ β. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ γ. ΑΠΟΦΑΖ Γ ε. ΒΔΒ ΔΠΗΜΔΛ. δ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΦΟΡΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥ/Ζ α. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ β. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ γ. ΑΠΟΦΑΖ Γ ε. ΒΔΒ ΔΠΗΜΔΛ. δ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΦΟΡΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥ/Ζ α. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ β. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ γ. ΑΠΟΦΑΖ Γ ε. ΒΔΒ ΔΠΗΜΔΛ. δ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΦΟΡΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ δ. ΠΣΤΥΗΟ ή ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜ. ΖΜΔΡ 10 8 ε. ΠΣΤΥ ΔΣΖ ΔΣΖ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΑΓΣ 1 ΑΦΜ ΔΠΗΥΔΗΡ ΑΡΗΘΜ. ΔΡΓΑΕ. ΚΑΓ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ δ. ΠΣΤΥΗΟ ή ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜ. ΖΜΔΡ 10 8 ε. ΠΣΤΥ ΔΣΖ ΔΣΖ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΑΓΣ 2 ΑΦΜ ΔΠΗΥΔΗΡ ΑΡΗΘΜ. ΔΡΓΑΕ. ΚΑΓ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ δ. ΠΣΤΥΗΟ ή ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜ. ΖΜΔΡ 10 8 ε. ΠΣΤΥ ΔΣΖ ΔΣΖ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΑΓΣ 3 ΑΦΜ ΔΠΗΥΔΗΡ ΑΡΗΘΜ. ΔΡΓΑΕ. ΚΑΓ θιπ.

14 Γηα πξνγξάκκαηα Γ θαηεγνξίαο: Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα αηνκηθή επηρείξεζε όπνπ από ηελ «ζθξαγίδα» ηεο επηρείξεζεο πξνθύπηεη άκεζα ε ηδηόηεηα ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ζπγθεθξηκέλα όηη ν εθπαηδεπόκελνο ν νπνίνο πξόθεηηαη λα επηκνξθσζεί είλαη ν εξγνδόηεο, δελ απαηηείηαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή θάπνηνπ παξαζηαηηθνύ. Γηα κε αηνκηθή επηρείξεζε ζεκεηώλεηαη κε Υ ε αληίζηνηρε πεξίπησζε θαη ππνβάιιεηαη θαη ειεθηξνληθά ην απαξαίηεην παξαζηαηηθό κε «επηζήκαλζε» ηνπ κέξνπο ηνπ από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη ν εθπαηδεπόκελνο είλαη εξγνδόηεο π.ρ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ. Δάλ ε ηδηόηεηα ηνπ εξγνδόηε πξνθύπηεη από βεβαίσζε επηκειεηεξίνπ ππνβάιιεηαη θαη ειεθηξνληθά ην απαξαίηεην παξαζηαηηθό κε ζρεηηθή επηζήκαλζε αλ απαηηείηαη. Δθόζνλ ην πξόγξακκα δηελεξγείηαη από θνξέα κειώλ εξγνδνηώλ (π.ρ. επηκειεηήξην, νκνζπνλδία θιπ.) δελ απαηηείηαη ειεθηξνληθή ππνβνιή παξαζηαηηθνύ-βεβαίσζεο ηδηόηεηαο κέινπο. Γηα πξνγξάκκαηα Β θαηεγνξίαο: Γηα ηνλ εξγνδόηε πνπ εθπαηδεύεηαη θαη ηε βεβαίσζε - παξαζηαηηθό πνπ δηαζέηεη πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη ην αληίζηνηρν θειί π.ρ. αλ δηαζέηεη πηπρίν ηερληθνύ ιπθείνπ, πιήξεο ηίηινο, εκεξνκελία θηήζεσο θηι. θαη αληίζηνηρα ζην θάθειν κε ην όλνκά ηνπ λα πεξηέρνληαη «ζθαλαξηζκέλα» ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Δηδηθόηεξα γηα εθπαίδεπζε εξγαδόκελνπ ζεκεηώλεηαη θαη ην ζρεηηθό θειί ζηελ ζηήιε (Θ). Δθόζνλ κηα επηρείξεζε δηαζέηεη πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ΚΑΓ ζεκεηώλεηαη εθείλνο πνπ θαηαηάζζεη ηελ επηρείξεζε ζε θαηεγνξία Β (π.ρ. εάλ δηαζέηεη 3 ΚΑΓ βάζεη ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Γ θαη 1 ΚΑΓ βάζεη ηνπ νπνίνπ ε επηρείξεζε θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Β ζεκεηώλεηαη ν ΚΑΓ ηεο θαηεγνξίαο Β ). Δάλ δηαζέηεη πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ΚΑΓ θαηεγνξίαο Β ζεκεηώλεη έλαλ εμ απηώλ. ΔΝΣΤΠΟ Δ Σν έληππν απηό αθνξά θάζε εκέξα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξηζηά θαη πεξηιακβάλεη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα επώλπκα ησλ ηειηθώο εθπαηδεπζέλησλ. ηελ έλδεημε «Αξηζκόο πξσηνθόιινπ θαηάζεζεο πξνγξάκκαηνο ζην Τπνπξγείν» ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο πνπ δίδεηαη από ηελ Τπεξεζία πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ. ηελ έλδεημε «αξ. πξση. θαηάζεζεο απόθαζεο ζην.δπ.δ.» (άξζξν 6 παξάγξ.11 ηεο απόθαζεο 2928/130/2014) ζεκεηώλεηαη ν αξ. πξση. πνπ δίδεηαη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο απόθαζεο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ.δπ.δ. Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα επώλπκν, όλνκα, παηξώλπκν, αξηζκόο ηαπηόηεηαο ηππώλνληαη απηόκαηα ζπλδεόκελα κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ εληύπνπ Γ. Γηα ην ιόγν απηό ην έληππν απηό λα ρξεζηκνπνηείηαη αθξηβώο ωο έρεη ρωξίο λα πξνζηίζεληαη ή λα δηαγξάθνληαη γξακκέο, ζηήιεο ή θειηά. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην λα ππνγξάθεη θάζε εθπαηδεπόκελνο ην έληππν θαηά ηελ ώξα πξνζέιεπζεο θαη ηελ ώξα απνρώξεζεο θαη όρη εθ ησλ πξνηέξσλ. ΔΝΣΤΠΟ Σ Πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία κε αιθαβεηηθή ζεηξά επσλύκνπ κόλν ησλ ηειηθώο εθπαηδεπζέλησλ ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο απόληεο. Ζ θαηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη κόλν όζνπο ζπκκεηείραλ αλειιηπώο όιεο ηηο ώξεο θαη εκέξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο. Οη αξηζκνί πξωηνθόιινπ είλαη απηνί πνπ δίδνληαη από ην Τπνπξγείν θαη όρη ηνπ Φνξέα ΔΝΣΤΠΑ Ε1, Ε2, Ε3 ηελ έλδεημε Α/Α ηεο βεβαίσζεο επηκόξθσζεο ζεκεηώλεηαη ν αξηζκόο (1 έσο 35 ή 25) πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπόκελν ζύκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ Δληύπνπ Σ. ηηο ελδείμεηο ησλ αξηζκώλ πξσηνθόιισλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη όινη νη αξηζκνί. Ο θνξέαο ρνξεγεί κηα θαη κνλαδηθή βεβαίσζε αθόκα θαη αλ ν εθπαηδεπόκελνο εξγνδόηεο έρεη επηρείξεζε κε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ππνθαηαζηήκαηα ή έρεη πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο επηρεηξήζεηο. Οη αξηζκνί πξωηνθόιινπ είλαη απηνί πνπ δίδνληαη από ην Τπνπξγείν θαη όρη νη αξηζκνί πξωηνθόιινπ ηνπ Φνξέα Βεβαηώζεηο κε άιινπο ή ιάζνο αξηζκνύο πξωηνθόιινπ ζεωξνύληαη άθπξεο.

15 15 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ

16 16 Αίηεζε Γήιωζε εξγνδόηε γηα επηκόξθωζε Πξνο ην θνξέα επηκόξθσζεο (αλαγξάθεηαη ν θνξέαο) Γλσξίδσ όηη κπνξώ λα αλαζέζσ θαζήθνληα ηερληθνύ αζθάιεηαο ζε άηνκν εθηόο ηεο επηρείξεζεο ή λα θάλσ ζύκβαζε κε ΔΞ.Τ.Π.Π. Απνθάζηζα όκωο λα επηκνξθωζώ ν ίδηνο ωο ΣΑ. Γειώλσ πξνο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο όηη δελ έρω δερζεί θάπνηα πίεζε γηα ηελ επηινγή ηνπ θνξέα. Σν ζπλνιηθό πνζό πνπ ζα πιεξώζσ είλαη (θαηά πεξίπησζε θπθιώλεηαη ε θαηεγνξία δει.: ην Γ ή Β ): πξνθαηαβνιή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 50 ή 80 αληίζηνηρα. Ζ πξνθαηαβνιή επηζηξέθεηαη αλ ηελ δεηήζσ 5 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε επηκόξθσζεο. ην πνιύ 70 (Γ θαηεγνξία) θαη 130 (Β θαηεγνξία) ρωξίο θακία απνιύηωο άιιε επηβάξπλζε. Ζ Γλωξίδω όηη: δελ απαηηείηαη θακία απνιύησο ζεώξεζε βηβιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηερληθό αζθάιεηαο εθόζνλ ν ίδηνο αζθώ θαζήθνληα ΣΑ. ε δήισζε πξνο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο όηη ζα αλαιάβσ σο ηερληθόο αζθάιεηαο ζηελ επηρείξεζή κνπ γίλεηαη κόλν ειεθηξνληθά κέζω ηνπ Π ΔΡΓΑΝΖ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην ζύζηεκα απηό, ρσξίο λα απαηηείηαη λα πξνζθνκίζσ νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο. κπνξώ ν ίδηνο εάλ ε επηρείξεζε κνπ αλήθεη ζηελ Γ θαηεγνξία λα ζπληάμσ ηελ εθηίκεζε θηλδύλνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ν θνξέαο δηελέξγεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή νη εθπαηδεπηέο λα κεζνιαβνύλ γηα ηε δηελέξγεηα γξαπηήο εθηίκεζεο θηλδύλνπ. ηα ηειέθσλα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο , , , από ηα νπνία κπνξώ λα ιάβσ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία ή λα θαηαγγείισ θάζε παξαβίαζε ζρεηηθά κε ηελ επηκόξθσζή κνπ. Γειώλσ ππεύζπλα: ΔΠΩΝΤΜΟ* ΟΝΟΜΑ* ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ* ΑΡ. ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ* ΓΗΔΤΘΤΝΖ* ΣΖΛΔΦΩΝΟ* FAX E mail ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ* ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά)* ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ* ΑΦΜ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ* ΚΑΓ * ε πεξίπησζε επηκόξθσζεο εξγαδόκελνπ: ΔΠΩΝΤΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ* ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ* ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ* ΑΡ. ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ* (γηα ηνλ εξγαδόκελν) * Τπνγξαθή/εκεξνκελία Ζκεξνκελία Τπνγξαθή θαη ζθξαγίδα επηρείξεζεο* Γηάβαζα κε πξνζνρή ηα παξαπάλσ θαη επηιέγσ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα επηκόξθσζεο * Σα ζηνηρεία κε αζηεξίζθν είλαη ππνρξεωηηθό λα ζπκπιεξωζνύλ

17 Α/Α ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 1 εο εκέξαο Ζκεξνκελία Από Έωο ΔΝΣΤΠΟ Β ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (10 ωξώλ) ύλνιν ΩΡΩΝ Σαθηηθόο Δθπαηδεπηήο Αλαπιεξωκαηηθόο Δθπαηδεπηήο 1 Γεληθά Οη θίλδπλνη ζηελ εξγαζία (ηα απνηειέζκαηα ησλ θηλδύλσλ, ε ζεκαζία ηεο πξόιεςεο, γεληθέο αξρέο ηεο πξόιεςεο, αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ). Ζ έλλνηα ηνπ εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο (αλαγγειία, δηεξεύλεζε θαη θαηαγξαθή). Ζ αξρή ηεο επζύλεο ηνπ εξγνδόηε, πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο. Γεληθέο ππνρξεώζεηο ησλ εξγνδνηώλ. Ννκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Τπνρξεώζεηο θαη θαζήθνληα ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη ηνπ γηαηξνύ εξγαζίαο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ (δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο). Δπίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ (ππνρξεώζεηο ησλ εξγνδνηώλ θαη δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ). ρεδηαζκόο ελεξγεηώλ θαη εθπαίδεπζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (ππξθαγηάο, ζεηζκνύ, αηπρήκαηνο θ.ιπ.). 3 (2 ώξεο) Πξνζηαζία ησλ λέσλ, εγθύσλ, ιερώλσλ θαη γαινπρνπζώλ εξγαδνκέλσλ. Δξγαζίεο κε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. (1 ώξα) Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο ζύκθσλα κε ην π.δ. 16/96. (2 ώξεο) 2

18 18 Α/Α ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 2 εο εκέξαο Ζκεξνκελία Από Έωο ύλνιν ΩΡΩΝ Σαθηηθόο Δθπαηδεπηήο Αλαπιεξωκαηηθόο Δθπαηδεπηήο Γηακόξθσζε ζέζεσλ εξγαζίαο- εξγνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο Γξαπηή εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. Αλύςσζε, κεηαθνξά, δηαθίλεζε θαη ζηνίβαμε θνξηίσλ. (1 ώξα) 3 2 Δπηθίλδπλεο εξγαζηαθέο νπζίεο. Κίλδπλνη από ηνλ ηερληθό εμνπιηζκό. Κίλδπλνη από ην ειεθηξηθό ξεύκα. (2 ώξεο) Γξαπηή εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. Ννκηθή ππνρξέσζε. Πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζύληαμή ηεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθηίκεζεο θηλδύλνπ (Σα παξαδείγκαηα πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο όισλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ). (2 ώξεο) 2

19 19 ΔΝΣΤΠΟ Β ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (35 ωξώλ) Α/Α 1 ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ζκεξνκελία Από Έωο Δηζαγσγή ζηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο. Γεληθέο αξρέο ηνπ εζληθνύ καο δηθαίνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ Αξρή ηεο επζύλεο ηνπ εξγνδόηε, Τπνρξεώζεηο ησλ εξγνδνηώλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπ θξάηνπο Σερληθά έξγα - Ζκεξνιόγην κέηξσλ αζθάιεηαο- Φάθεινο θαη ρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο - Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - Δθζθαθέο- Καηεδαθίζεηο- Γηαθίλεζε πιηθώλ Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ Δπίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ Κπξώζεηο ΩΡΕ Σακηικός εκπαιδεσηής Αναπλ. εκπαιδεσηής 3 πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ λνκνζεηεκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ Ζκεξνκελία Από Έωο Τπνρξεώζεηο ησλ δηαθόξσλ παξαγόλησλ ελόο ηερληθνύ έξγνπ 2 Σερληθόο αζθάιεηαο Καζήθνληα θαη ππνρξεώζεηο Οξγάλσζε ππεξεζίαο - Γηαδηθαζίεο επηζεώξεζεο - Λίζηεο ειέγρνπ Ζκεξνκελία Από Έωο Καηαγξαθή θαη δηεξεύλεζε ησλ αηηίσλ ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ 2 Παξαδείγκαηα Γξαπηή εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ- Παξαδείγκαηα 3 Ζκεξνκελία Από Έωο Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο - Γεληθέο αξρέο εξγνλνκηθνύ ζρεδηαζκνύ - Ππξνπξνζηαζία 3 2 Φσηηζκόο, αεξηζκόο, θιηκαηηζκόο, ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ρώξσλ εξγαζίαο 3

20 5 6 7 Ζκεξνκελία Από Έωο Θόξπβνο- Γνλήζεηο 2 Δπηθίλδπλεο εξγαζηαθέο νπζίεο θόλε, αλαζπκηάζεηο, θαπλνί, αέξηα, πγξά θαη αηκνί, κέηαιια Μέηξα πξνθύιαμεο - Όξηα επαγγεικαηηθήο έθζεζεο Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο Ζκεξνκελία Από Έωο Πξνζηαζία από πηώζεηο Δξγαζία ζε θιεηζηνύο ρώξνπο Πξνζηαζία ζηηο εξγαζίεο ζε ύςνο (Ηθξηώκαηα - Φνξεηέο Κιίκαθεο) Δλδνεπηρεηξεζηαθέο κεηαθνξέο - Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ Ζκεξνκελία Από Έωο Κίλδπλνη από ηα κεραλήκαηα Γεληθέο αξρέο αζθάιεηαο πληήξεζε, επηζθεπέο Δξγαιεία ρεηξόο θαη Φνξεηά εξγαιεία Μεραλέο θαηεξγαζίαο κεηάιισλ Ξπινπξγηθά κεραλήκαηα Αλπςσηηθά κεραλήκαηα - Μεραλήκαηα έξγσλ Πεγέο πιεξνθόξεζεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ Γεληθή αλαζθόπεζε ζπδήηεζε - Κιείζηκν ζεκηλαξίνπ

21 5. Προϋπηρεζία ως ηετνικός αζθάλειας 2.Σποσδές 1. Αηομικά ζηοιτείς 21 ΔΝΣΤΠΟ Γ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ Δπώνςμο Όνομα παηπόρ Απ. δεληίος Αζη. Σαςηόηηηαρ Γιεύθςνζη καηοικίαρ Οδόρ ηασ. Κώδικαρ πεπιοσή Όνομα Δκδ. Απσή Σηλέθωνο fax Απιθμόρ Σίηλορ ΑΔΙ ή ΣΔΙ Σμήμα ή ζσολή Σίηλορ ειδικόηηηαρ Έηορ κηήζεωρ πηςσίος 3. Σημερινή επαγγελμαηική δραζηηριόηηηα ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Δ ΑΔΙ Κ ΑΙ ΣΔΙ ΜΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΛΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΔ ΤΝΟΛΟ Τπηπεζία ή επισείπηζη Υπονικό διάζηημα Ώπερ Δπικςπωμένο ανηίγπαθο πηςσίος 6. πλεκκέλα ππνβάιινληαη θαηά πεξίπηωζε Βεβαίωζη πποϋπηπεζίαρ Βεβαίωζη εκπαιδεςηικήρ εμπειπίαρ για ηο πποζωπικό ηων ΑΔΙ και ΣΔΙ Τπεύθςνη δήλωζη (ΔΝΣΤΠΟ Γ1) Τπεύθςνη δήλωζη (ΔΝΣΤΠΟ Γ2) Άδεια άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή για ηοςρ Γημοζίοςρ Τπαλλήλοςρ Σόπορ Ημεπομηνία Τπογπαθή και θπαγίδα

22 22 ΔΝΣΤΠΟ Γ1 Γήιωζε γηα εθπαηδεπηέο κε Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο (άξζξν 6 8δ θαη 8ε ππνπξγ. απνθ. 2928/130/ ) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ΠΡΟ: Ο Ζ Όλνκα: Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθόξεζεο, Δπηκόξθσζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Πνιηηηθήο πλζεθώλ Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο Δπώλπκν: Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Fax: Δmail: Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (1) πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 1. Γελ είκαη δεκόζηνο ππάιιεινο 2. Γηα ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο θαη ώξεο πνπ δειώλσ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ.. θαηεγνξίαο πνπ ζα εθηειέζεη ν θνξέαο. ζη..δελ έρσ δειώζεη ζπκκεηνρή ζε άιιν πξόγξακκα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ Β ή Γ θαηεγνξίαο θαη δελ έρσ ππνρξέσζε άζθεζεο θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθάιεηαο ή γηαηξνύ εξγαζίαο. ΖΜΔΡΑ 1 ε 2 ε 3 ε 4 ε 5 ε 6 ε 7 ε ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΩΡΔ ΣΑΚΣΗΚΟ ΩΡΔ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΑΠΟ ΔΩ ΑΠΟ ΔΩ 4. Γελ έρσ δειώζεη νύηε ζα δειώζσ ζπκκεηνρή σο εθπαηδεπηήο (ηαθηηθόο θαη αλαπιεξσκαηηθόο) ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ Β ή Γ θαηεγνξίαο ζπλνιηθά πέξαλ ησλ 5 σξώλ εκεξεζίσο. Ζκεξνκελία: Ο Ζ Γει. (Τπνγξαθή) (1) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ».

23 23 ΔΝΣΤΠΟ Γ2 Γήιωζε γηα εθπαηδεπηέο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο (άξζξν 6 8δ θαη 8ε ππνπξγ. απνθ. 2928/130/ ) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ΠΡΟ: Ο Ζ Όλνκα: Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθόξεζεο, Δπηκόξθσζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Πνιηηηθήο πλζεθώλ Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο Δπώλπκν: Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Γ/λζε Ζιεθηξ. Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): Σαρπδξνκείνπ (Δmail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (1) πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 1. Δίκαη δεκόζηνο ππάιιεινο θαη ππεξεηώ ζη 2. Έρσ ιάβεη άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή από ηελ ππεξεζία κνπ θαη ζα ηεξώ ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδεη ε ζρεηηθή απόθαζε κε ηελ νπνία κνπ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο. 3. Γηα ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο θαη ώξεο πνπ δειώλσ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ. θαηεγνξίαο πνπ ζα εθηειέζεη ν θνξέαο. ζη δελ έρσ δειώζεη ζπκκεηνρή ζε άιιν πξόγξακκα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ Β ή Γ θαηεγνξίαο θαη δελ έρσ ππνρξέσζε άζθεζεο θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθάιεηαο ή γηαηξνύ εξγαζίαο. ΖΜΔΡΑ 1 ε 2 ε 3 ε 4 ε 5 ε 6 ε 7 ε ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΩΡΔ ΣΑΚΣΗΚΟ ΩΡΔ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΑΠΟ ΔΩ ΑΠΟ ΔΩ 4 Γελ έρσ δειώζεη νύηε ζα δειώζσ ζπκκεηνρή σο εθπαηδεπηήο (ηαθηηθόο θαη αλαπιεξσκαηηθόο) ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ Β ή Γ θαηεγνξίαο ζπλνιηθά πέξαλ ησλ 5 σξώλ εκεξεζίσο. Ζκεξνκελία: Ο Ζ Γει. (Τπνγξαθή) (1) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ».

24 24 ΔΝΣΤΠΑ Γ-Δ.xlsx Γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο ηα έληππα βξίζθνληαη ζε ζπλεκκέλν αξρείν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ καο ζηε ζέζε e-βηβιηνζήθε. Σα ζςγκεκπιμένα ένηςπα είναι δύο σωπιζηά θύλλα ζε ένα απσείο Excel για ηοςρ λόγοςρ πος πποαναθέπθηκαν ζηιρ ζσεηικέρ επεξηγήζειρ. Σο ένηςπο Γ ςποβάλλεηαι με ηο ππόγπαμμα ενώ ηο ένηςπο Δ παπαμένει ζηο σώπο εκπαίδεςζηρ

25 25 ΔΝΣΤΠΟ Σ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΔΛΗΚΩ ΔΚΠΑΗΓΔΤΘΔΝΣΩΝ (αλθαβηηικά) Γ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Φνξέαο πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο Αξηζκόο πξωηνθόιινπ θαηάζεζεο πξνγξάκκαηνο ζην Τπνπξγείν Αξηζκόο πξωηνθόιινπ εγθξηηηθήο ππνπξγηθήο απόθαζεο Αξηζκόο πξωηνθόιινπ θαηάζεζεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ζην.δπ.δ. Σόπνο εθηέιεζεο Διέγρζεθε ην πξόγξακκα από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ.δπ.δ. ΝΑΗ ΟΥΗ Αξηζκόο εγθξηζέληωλ γηα επηκόξθωζε Αξηζκόο ηειηθώο εθπαηδεπζέληωλ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

26 26 Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Σόπνο Ζκεξνκελία θξαγίδα Φνξέα Τινπνίεζεο Τπνγξαθή

27 Φνξέαο πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο Αξηζκόο πξωηνθόιινπ θαηάζεζεο πξνγξάκκαηνο ζην Τπνπξγείν Αξηζκόο πξωηνθόιινπ εγθξηηηθήο ππνπξγηθήο απόθαζεο Αξηζκόο πξωηνθόιινπ θαηάζεζεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ζην.δπ.δ. Σόπνο εθηέιεζεο 27 ΔΝΣΤΠΟ Σ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΔΛΗΚΩ ΔΚΠΑΗΓΔΤΘΔΝΣΩΝ (αλθαβηηικά) Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Διέγρζεθε ην πξόγξακκα από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ.δπ.δ. ΝΑΗ ΟΥΗ Αξηζκόο εγθξηζέληωλ γηα επηκόξθωζε Αξηζκόο ηειηθώο εθπαηδεπζέληωλ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔ ΝΟ

28 28 Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΔΡΓΑΕΟΜ ΔΝΟ Σόπνο Ζκεξνκελία Τπνγξαθή θξαγίδα Φνξέα Τινπνίεζεο

29 κε αξηζκνύο πξσηνθόιινπ: 29 ΔΝΣΤΠΟ Z1 (ΣΙΣΛΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ) ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ (εξγνδόηε Γ θαηεγνξίαο) ΒΔΒΑΗΩΝΔΣΑΗ ΟΣΗ Ο/Ζ.... κε αξ. δειηίνπ ηαπηόηεηαο (επώλπκν, όλνκα, παηξώλπκν) παξαθνινύζεζε πξόγξακκα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ δηάξθεηαο 10 σξώλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθάιεηαο πνπ δηνξγάλσζε ην..., ζη.. από....έσο.. α) θαηάζεζεο αίηεζεο πξνο έγθξηζε ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο. β) εγθξηηηθήο απόθαζεο.... Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο γ) θαηάζεζεο θαηάζηαζεο ηειηθώο εθπαηδεπζέλησλ (έληππν Σ) Α/Α θαηάζηαζεο Σ. Ζ βεβαίσζε απηή δίλεη ην δηθαίσκα ζη...λα αζθεί θαζήθνληα Σερληθνύ Αζθάιεηαο κόλν ζηελ επηρείξεζή ηνπ, εθόζνλ απηή αλήθεη ζηελ Γ θαηεγνξία επηθηλδπλόηεηαο, (απόθαζε Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο 2928/130/ ) θαη απαζρνινύληαη ζ απηή ιηγόηεξα από 50 άηνκα, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 10 θαη 12 4 εδάθην γ ηνπ θώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (λ. 3850/2010). (Ζκεξνκελία) Γηα ην θνξέα επηκόξθσζεο (Όλνκα, Δπώλπκν) (θξαγίδα Τπνγξαθή)

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΑ: "ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 17: ΙΑΣΑΙΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΚΘΛΜΟΘΑΚΑΑ ΑΓΡΘΚΟ"

ΘΕΛΑ: ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 17: ΙΑΣΑΙΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΚΘΛΜΟΘΑΚΑΑ ΑΓΡΘΚΟ Σαρ. Γ/λζε : Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αλέδαο Σαρ. Κσδ. : 47100 Αλέδα Άξηαο Σει. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πιεξνθνξίεο : Πέηξνο Καξαγεώξγνο Άξηα, 19/11/2014 Αξ. Πξση.: 1510 ΘΕΛΑ: "ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΩΝ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΩΝ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΩΝ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΣΗΜΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ (ΔΔΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπηζηεκνληθή Δηαηξεία Με Κεξδνζθνπηθή Σ.Θ. 80227, 185 10 Πεηξαηάο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηώλ είλαη, λα έρεη ελεκεξσζεί ε Premium

Διαβάστε περισσότερα