Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα"

Transcript

1 Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα Εισαγωγή Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα έχει αναγνωριστεί ως µια σηµαντική πηγή οικονοµικής ανάπτυξης. Ωστόσο, παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες εξακολουθούν να καλύπτουν τη µειοψηφία του συνόλου των επιχειρηµατιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι κυβερνήσεις σε πολλές χώρες του κόσµου, καθώς και διάφορες αναπτυξιακές οργανώσεις αναλαµβάνουν ενεργά την προώθηση των γυναικών επιχειρηµατιών µέσω διαφόρων σχεδίων, κινήτρων και µέτρων προώθησης. Σύµφωνα µε τη «Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: Γυναικεία επιχειρηµατικότητα συγκεκριµένες πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ», οι επιχειρήσεις γυναικείας ιδιοκτησίας είναι ζωτικής σηµασίας για την υγεία της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Εδώ και περισσότερο από µια δεκαετία, οι κυβερνήσεις και διάφοροι δηµόσιοι, ιδιωτικοί και πανεπιστηµιακοί φορείς αναγνωρίζουν τη σηµασία της στήριξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας τόσο από πολιτική όσο και από πρακτική άποψη. Τούτο έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση έναντι της συνεισφοράς των επιχειρήσεων αυτών στην οικονοµία. Η Επιτροπή συνεργάζεται µε τα κράτη µέλη προκειµένου να εξευρεθούν τρόποι για να ξεπεραστούν οι παράγοντες που αποθαρρύνουν την γυναικεία επιχειρηµατικότητα και κατέληξαν σε µια σειρά από πρωτοβουλίες, συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων: Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Καθοδήγησης για Γυναίκες Επιχειρηµατίες εγκαινιάστηκε κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας στις 15 Νοεµβρίου Το ίκτυο αποτελεί µία από τις δράσεις που προτείνονται στην αναθεώρηση της «Small Business Act 2011» και ενισχύει και συµπληρώνει τις δράσεις για την προώθηση, στήριξη και ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Ιθυνόντων για την Προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας (WES). Η διαδικτυακή πύλη για την γυναικεία επιχειρηµατικότητα (ιστοσελίδα Ε.Ε.). Παρά την ενθαρρυντική πρόοδο, η ΕΕ χρειάζεται να λάβει περαιτέρω σηµαντικά µέτρα για να απελευθερωθεί το πλήρες δυναµικό των επιχειρήσεων και ιδίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) γυναικείας ιδιοκτησίας. Οι γυναίκες είναι πολύ συχνά «αόρατες» στο χώρο των επιχειρήσεων, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, στις οργανώσεις εκπροσώπησης των επιχειρήσεων και στον επηρεασµό της πολιτικής. Υπάρχει ένα συνεχιζόµενο χάσµα µεταξύ των φύλων όσον αφορά στην επιχειρηµατικότητα, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν λιγότερες γυναίκες επιχειρηµατίες. Σήµερα, οι γυναίκες επιχειρηµατίες στην Ευρώπη αποτελούν µόνο το 30% του συνόλου των επιχειρηµατιών. Τούτο αυξάνει το αναξιοποίητο δυναµικό για την οικονοµική ανάπτυξη. Το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τίτλο «Γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις µικροµεσαίων επιχειρήσεων» αναγνωρίζει 1

2 «ότι υπάρχουν αποκλίσεις µεταξύ των κρατών µελών σε ό,τι αφορά στον αριθµό των γυναικών επιχειρηµατιών και ότι λιγότερες γυναίκες παρά άνδρες θεωρούν την επιχειρηµατικότητα βιώσιµη επιλογή σταδιοδροµίας. Επίσης, παρά την ανοδική τάση στην τελευταία δεκαετία όσον αφορά στον αριθµό των γυναικών που διοικούν ΜΜΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση µόνο µία γυναίκα στις δέκα είναι επιχειρηµατίας, έναντι ενός ανδρός στους τέσσερις. Οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 60% του συνόλου των αποφοίτων πανεπιστηµίου, αλλά υποεκπροσωπούνται στην πλήρη απασχόληση στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στον επιχειρηµατικό τοµέα. Είναι καθοριστικό να ενθαρρυνθούν και να ενδυναµωθούν οι γυναίκες, ώστε να αναλαµβάνουν επιχειρηµατικά εγχειρήµατα, προκειµένου να µειωθούν οι υπάρχουσες ανισότητες σε επίπεδο φύλου». Έρευνες 1 δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις γυναικείας ιδιοκτησίας επενδύουν περισσότερο στην εκπαίδευση του προσωπικού τους από ό,τι οι εργοδότες γενικά και ότι περίπου τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων αυτών επιδιώκουν να αυξήσουν την ικανότητα ηγεσίας των διευθυντικών στελεχών τους. Έτσι, σύµφωνα µε την γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, οι επενδύσεις που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις γυναικείας ιδιοκτησίας που προσανατολίζονται στην ανάπτυξη είναι πιθανό να αποδώσουν περισσότερο από τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις γενικά. 1 IFF Research: BIS Small Business Survey 2010 Women-led businesses boost. Σύµφωνα µε τα στοιχεία Έκθεσης του ΙΟΒΕ (2013) που προέρχονται από το διεθνές ερευνητικό πρόγραµµα Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2, παρά το γεγονός ότι σε παγκόσµιο επίπεδο η επιχειρηµατικότητα είναι µια κυρίως ανδρική δραστηριότητα, τα σχετικά ποσοστά επιχειρηµατικής ενασχόλησης διαφέρουν µεταξύ χωρών και κυρίως µεταξύ οµάδων χωρών. Ειδικότερα, σε διεθνές επίπεδο, έχει ενδιαφέρον να επισηµανθεί η απόκλιση που παρατηρείται στα ποσοστά συµµετοχής στην επιχειρηµατικότητα µε βάση το φύλο, στις οµάδες χωρών τύπου Α («χαµηλού κόστους παραγωγικών συντελεστών») και τύπου Β («βελτίωσης αποτελεσµατικότητας»). Σε αυτές τις χώρες, η διαφορά ανάµεσα στα φύλα είναι σαφώς µικρότερη σε σύγκριση µε τις χώρες «καινοτοµίας» (τύπου Γ). εδοµένου ότι οι ευκαιρίες για µισθωτή απασχόληση είναι µικρές στις εν λόγω χώρες, οι ανάγκες εξασφάλισης εισοδήµατος για την οικογένεια ωθούν τα µέλη της σε κάποιου είδους επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης, ανεξαρτήτως φύλου. Ως εκ τούτου, η ανάγκη αναδεικνύεται σε δύναµη ικανή να ανατρέψει ή τουλάχιστον να µετριάσει- µια σηµαντική και κοινωνικά διαµορφωµένη διαφορά ανάµεσα στα φύλα. 2 Το GEM αποτελεί µία κοινοπραξία από ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήµια στο πλαίσιο της οποίας συλλέγονται εµπειρικά δεδοµένα από ένα ευρύ σύνολο χωρών. ηµοσιεύει παγκόσµιες, αλλά και ειδικές θεµατικές εκθέσεις σχετικά µε διάφορες διαστάσεις της επιχειρηµατικότητας. 2

3 Η Ελλάδα καταλαµβάνει την έκτη θέση ανάµεσα στις «χώρες καινοτοµίας» ως προς τη συµµετοχή των γυναικών. Ειδικότερα, το 2011 το 5,8% των γυναικών στη χώρα µας βρίσκονταν στο αρχικό στάδιο κάποιου τύπου επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης (early-stage entrepreneurial activity). Αντίστοιχα, ο γενικός δείκτης επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων κυµάνθηκε στο 8% την ίδια χρονιά, γεγονός που αποδεικνύει η επιχειρηµατική δραστηριότητα το 2011 στην Ελλάδα ήταν σχετικά υψηλή και για τα δύο φύλα. Ωστόσο, τα προαναφερόµενα δεδοµένα δεν αρκούν για να διαµορφώσουν µια συνεκτική εικόνα για τη συµµετοχή των γυναικών στην επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα. Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων (ως ποσοστό του πληθυσµού ετών) παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις από χρόνο σε χρόνο (2007: 3,5%, 2011: 5,8%, 2012: 4,4%). Οι διακυµάνσεις των προαναφερόµενων ποσοστών ακολουθούν παράλληλη πορεία µε το γενικό δείκτη επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων (2007:5,7%, 2011:8,0%, 2012:6,5%) γεγονός που υποδηλώνει ότι και τα δύο φύλα «συνεισφέρουν» στη συνολική διακύµανση της επιχειρηµατικότητας. Ως προς τα κίνητρα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, όλες οι έρευνες του GEM αποκαλύπτουν ότι το κίνητρο της ανάγκης για τις γυναίκες είναι ισχυρότερο του κινήτρου της ευκαιρίας, σε σύγκριση µε τους άνδρες. Η «υπεροχή» των γυναικών ως προς το κίνητρο της ανάγκης, παρατηρείται και στις τρεις προαναφερόµενες οµάδες χωρών, αν και οι διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι µικρότερες στις χώρες καινοτοµίας. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα, όπου η επιχειρηµατικότητα ανάγκης αφορούσε στο 24,7% των ανδρών και το 26,5% των γυναικών που εισήλθαν στον επιχειρηµατικό «στίβο» το Στο σηµείο αυτό αναφέρεται ότι ιδιαίτερα σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για το Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας», το οποίο ξεκίνησε το Λαµβάνοντας υπόψη ότι µεγάλος αριθµός προτάσεων αξιολογήθηκε θετικά, αποφασίστηκε να αυξηθεί ο αρχικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος από 40 εκατ. σε 77 εκατ. µε αντίστοιχη αύξηση των ωφελουµένων από σε γυναίκες. Το Πρόγραµµα στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, απολυµένων, απειλούµενων από ανεργία και αυτοαπασχολούµενων κάτω από το όριο της φτώχειας γυναικών, από 18 έως 64 ετών σε οκτώ Περιφέρειες της χώρας: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος. Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων». Γυναίκες Επικεφαλής Επιχειρήσεων στην Ελλάδα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ορισµένα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία και οικονοµικά µεγέθη για τις τρεις (3) παρακάτω οµάδες-εταιρειών: 3

4 Α. Σύνολο Εταιρειών: Αφορά επιχειρήσεις που έχουν αντληθεί από τη βάση δεδοµένων της ICAP Group και έχουν διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία της χρήσης Προέρχονται από όλους τους κλάδους της εγχώριας οικονοµίας, είναι διαφόρων νοµικών µορφών και δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Β. Εταιρείες που ιοικούνται από Γυναίκες: Περιλαµβάνονται εταιρείες του παραπάνω συνόλου, οι οποίες διοικούνται από γυναίκες ( ιευθύνουσα Σύµβουλος, Γενική ιευθύντρια ή ιαχειρίστρια). Γ. Top 500 LWiB: Αφορά στις 500 µεγαλύτερες εταιρείες βάσει του συνολικού κύκλου εργασιών τους το 2012 (που προέκυψαν από το δείγµα των εταιρειών), οι οποίες διοικούνται από Γυναίκες και παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα έκδοση (Leading Women in Business). ιαρθρωτικά Στοιχεία Εταιρειών Στους πίνακες 1-5 παρατίθεται η διάρθρωση των εταιρειών για καθεµία από τις προαναφερθείσες οµάδες µε βάση: i) τον κύκλο εργασιών ii) τον αριθµό απασχολούµενου προσωπικού iii) τη νοµική µορφή εταιρείας iv) το γεωγραφικό διαµέρισµα στο οποίο ανήκουν και v) τον κλάδο δραστηριότητας. Στο συνολικό δείγµα ( εταιρείες), το ποσοστό των επιχειρήσεων που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη ανέρχεται σε 20,6% (4.635 εταιρείες). Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην αντίστοιχη ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε το 2012 (σε δείγµα 27,3 χιλ. εταιρειών) το ποσοστό των εταιρειών που διευθύνονταν από γυναίκες κυµαίνονταν στο 18,8%. Παρατηρείται, δηλαδή, αξιόλογη αύξηση (κατά 2 σχεδόν ποσοστιαίες µονάδες) της διείσδυσης των γυναικών στις υψηλόβαθµες θέσεις της ελληνικής επιχειρηµατικής σκηνής κατά το τελευταίο έτος. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους πίνακες 1 και 2, το µεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες εξακολουθεί να εντοπίζεται στις πολύ µικρές ή τις µικρές επιχειρήσεις (µε βάση την επίσηµη κατηγοριοποίηση που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Μάλιστα, παρατηρείται ότι όσο αυξάνει το µέγεθος των εταιρειών (βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών και προσωπικού) τόσο περισσότερο µειώνεται το ποσοστό συµµετοχής των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες στο σύνολο των επιχειρήσεων του δείγµατος. Ειδικότερα, το συγκεκριµένο ποσοστό είναι µεγαλύτερο στις επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών µικρότερο από 2 εκ. (22,6%) και µε προσωπικό µικρότερο από 10 άτοµα (21,6%). Αντίθετα, στις µεγάλες (large) επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό µειώνεται σηµαντικά (8,2% στις εταιρείες µε πωλήσεις άνω των 50 εκ. και 9,3% στις εταιρείες µε προσωπικό άνω των 250 ατόµων). Παρά την προαναφερόµενη εικόνα, παρατηρείται αξιόλογη αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε όλες τις επιµέρους κατηγορίες (βάσει τάξης µεγέθους εταιρειών) το 2013/12 και ειδικότερα στις µεγάλες και µεσαίες εταιρείες. Για παράδειγµα, το ποσοστό διείσδυσης των γυναικών στις µεγάλες εταιρείες (µε προσωπικό >250 ατόµων) κυµαίνονταν πέρυσι σε 6,1%, ήτοι περισσότερο από τρεις ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερα σε σχέση µε εφέτος. Οµοίως, στις µεσαίου µεγέθους εταιρείες (µε κύκλο εργασιών 4

5 µεταξύ 10 εκ.- 50 εκ.) το ποσοστό συµµετοχής των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες είναι αυξηµένο κατά 17% (ή 2,2 ποσοστιαίες µονάδες) σε σχέση µε πέρυσι. Όσον αφορά στις κορυφαίες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη και περιλαµβάνονται στην παρούσα έκδοση («Top 500 LWiB»), έξι στις δέκα (60%) σηµείωσαν κύκλο εργασιών µεταξύ 2 εκ.- 10 εκ. το 2012 και ακολούθησε η κατηγορία «10 εκ.- 50 εκ.» µε 35,4%. Συµπεραίνεται, δηλαδή, ότι η συντριπτική πλειοψηφία (95,4%) των µεγαλυτέρων εταιρειών στην Ελλάδα που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη χαρακτηρίζονται (µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα) ως µικροµεσαίου µεγέθους. Στον πίνακα 3 αναλύεται η συµµετοχή των εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες µε βάση τη νοµική τους µορφή. Το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής των εν λόγω εταιρειών παρατηρείται στις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (29,6%) και ακολουθούν οι Οµόρρυθµες Εταιρείες (28,2%) και οι Μονοπρόσωπες ΕΠΕ (22,3%). Στις ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) το αντίστοιχο ποσοστό διείσδυσης των γυναικών (18,8%) κυµαίνεται χαµηλότερα από το γενικό µέσο όρο. Αντίθετα, παρατηρείται ότι το 86,2% των 500 κορυφαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη (οµάδα «Top 500 LWiB) είναι ανώνυµης µορφής (ΑΕ). Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 4, το µεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες παρατηρείται στα Ιόνια νησιά (24,9% επί των συνολικών εταιρειών του δείγµατος), την Κρήτη (22,7%) και τη Μακεδονία (22,3%). Αντίθετα, η µικρότερη συµµετοχή καταγράφεται στην Ήπειρο (18,1%), τη Θεσσαλία (18,6%) και την Πελοπόννησο (19,7%). Σχετικά µε τις εταιρείες που βρίσκονται στο γεωγραφικό διαµέρισµα της Στερεάς Ελλάδας (η Πίνακας 1. Κατανοµή εταιρειών βάσει συνολικού κύκλου εργασιών (2012) Αριθµός Εταιρειών που ιοικούνται από Γυναίκες Πίνακας 2. Κατανοµή εταιρειών βάσει απασχολούµενου προσωπικού Αριθµός Εταιρειών που ιοικούνται από Γυναίκες Συµµετοχή (%) Εταιρειών που ιοικούνται από Γυναίκες στο Σύνολο Κύκλος Εργασιών Αριθµός Συνόλου Εταιρειών Αριθµός Εταιρειών «Top 500 LWiB» < 2 εκατ. (Micro) ,6% - 2εκ.- 10 εκ. (Small) ,9% εκ.- 50 εκ. (Medium) ,1% 177 > 50 εκ. (Large) ,2% 23 Σύνολο ,6% 500 Πηγή: ICAP Databank Συµµετοχή (%) Εταιρειών που ιοικούνται από Γυναίκες στο Σύνολο Αριθµός Προσωπικού Αριθµός Συνόλου Εταιρειών Αριθµός Εταιρειών «Top 500 LWiB» 1-9 (Micro) ,6% (Small) ,6% (Medium) ,4% 160 >250 (Large) ,3% 21 Μερικό Σύνολο ,6% 483 Μ ,2% 17 Σύνολο ,6% 500 Μ : Μη ιαθέσιµα Στοιχεία Πηγή: ICAP Databank 5

6 Πίνακας 3. Κατανοµή εταιρειών βάσει νοµικής µορφής Αριθµός Εταιρειών που ιοικούνται από Γυναίκες Συµµετοχή (%) Εταιρειών που ιοικούνται από Γυναίκες στο Σύνολο Νοµική Μορφή Αριθµός Συνόλου Εταιρειών Αριθµός Εταιρειών «Top 500 LWiB» Ανώνυµη Εταιρεία ,8% 431 Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης ,6% 55 Οµόρρυθµη Εταιρεία ,2% - Ετερόρρυθµη Εταιρεία ,9% - Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε ,3% 14 Λοιπές ,6% - Σύνολο ,6% 500 Πηγή: ICAP Databank πλειοψηφία των οποίων έχει έδρα την Αττική), µία στις πέντε επιχειρήσεις (20%) διοικούνται από γυναίκες. Πίνακας 4. Κατανοµή εταιρειών ανά γεωγραφικό διαµέρισµα Πίνακας 5. Κατανοµή εταιρειών βάσει κλάδου δραστηριότητας Tο ποσοστό διείσδυσης των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες στο σύνολο των εταιρειών του δείγµατος (22.497) δεν παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις µε βάση τον ευρύτερο κλάδο δραστηριότητάς τους (Βιοµηχανία Εµπόριο Υπηρεσίες/Λοιποί κλάδοι) και κυµαίνεται από 19,0% (στον τοµέα Αριθµός Εταιρειών που ιοικούνται από Γυναίκες Αριθµός Εταιρειών που ιοικούνται από Γυναίκες Συµµετοχή (%) Εταιρειών που ιοικούνται από Γυναίκες στο Σύνολο Κλάδος Αριθµός Συνόλου Εταιρειών Αριθµός Εταιρειών «Top 500 LWiB» Νησιά Ιονίου ,9% 9 Κρήτη ,7% 30 Μακεδονία ,3% 101 Νησιά Αιγαίου ,6% 15 Στερεά Ελλάδα και Εύβοια ,0% 297 Πελοπόννησος ,7% 23 Θεσσαλία ,6% 15 Ηπειρος ,1% 4 Θράκη ,8% 6 Σύνολο ,6% 500 Πηγή: ICAP Databank Συµµετοχή (%) Εταιρειών που ιοικούνται από Γυναίκες στο Σύνολο Κλάδος Αριθµός Συνόλου Εταιρειών Αριθµός Εταιρειών «Top 500 LWiB» Βιοµηχανία ,0% 146 Εµπόριο ,7% 217 Υπηρεσίες-Λοιποί Κλάδοι ,6% 137 Σύνολο ,6% 500 Πηγή: ICAP Databank της βιοµηχανίας) έως 20,6% (στον τοµέα του εµπορίου, πίνακας 5). Ωστόσο, αναλύοντας το ποσοστό συµµετοχής των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες σε µεγαλύτερο βάθος για κάθε επιµέρους κλάδο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ακόλουθα στοιχεία: Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Τα υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες στον 6

7 τοµέα της Βιοµηχανίας παρατηρούνται στους εξής κλάδους: -Υποδήµατα - ερµάτινα Είδη: 38,7% -Λευκά Είδη Είδη από Ύφασµα: 28,6% -Ενδύµατα - Εσώρουχα: 27,7% -Εκδόσεις Εφηµερίδων-Περιοδικών: 27,3% -Εκδόσεις, Εκτυπώσεις, Γραφικές Τέχνες: 25,7% -Ηλεκτρικές Συσκευές-Φωτιστικά: 24,2% Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής στον τοµέα της Βιοµηχανίας παρατηρούνται στους κλάδους: -Μεταλλουργικά Προϊόντα: 4% -Καπνός: 10% -Ορυχεία-Μεταλλεία-Αλυκές: 10,3% -Προϊόντα µη Μεταλλικών Ορυκτών: 12,7% -Χηµικά - Αέρια - Χρώµατα - Εκρηκτικά: 14,6% Β. ΕΜΠΟΡΙΟ: Τα υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες στον τοµέα του Εµπορίου παρατηρούνται στους εξής κλάδους: -Αντιπροσωπείες Εισαγωγές Εξαγωγές: 37,5% -Έπιπλα - Φωτιστικά: 34,3% -Λευκά Είδη - Υφάσµατα Επίπλωσης: 30,1% -Επιτραπέζια - Μαγειρικά ιακοσµητικά: 30,1% -Κουφώµατα Σιδηρικά: 29,6% -Νήµατα - Υφάσµατα: 28% -Ενδύµατα - Υποδήµατα - ερµάτινα Είδη: 27,7% -Χαρτί - Ξύλο Φελλός: 26,9% -Επενδύσεις Τοίχων & απέδων: 25,6% Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής στον τοµέα του Εµπορίου παρατηρούνται στους κλάδους: -Ορυκτά Μεταλλεύµατα: 12,5% -Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό: 13,8% -Καύσιµα - Λιπαντικά - Υγραέρια: 15,8% -Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα: 16,4% -Εξοπλισµός Ασφαλείας: 17,2% Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Τα υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες στον τοµέα των Υπηρεσιών παρατηρούνται στους εξής κλάδους: -Πρακτορεία Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων: 50%* -Ιδιωτική Εκπαίδευση: 39% -Τουρισµός (Κατασκηνώσεις - Κάµπινγκ): 36,6% - ιαφηµίσεις: 33,7% -Σεµινάρια: 31,3% -Κέντρα Αδυν/ος & Αισθητικής Γυµναστήρια: 28,9% -Ασφαλιστικοί Πράκτορες Μεσίτες: 27% -Ταχυδροµεία: 26,9% -Ακίνητη Περιουσία: 26,9% -Τουρισµός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις): 26,5% -Κινηµατογράφοι Θέατρα: 26,3% *αφορά δείγµα µόνο 4 επιχειρήσεων Από την άλλη πλευρά, τα χαµηλότερα ποσοστά του τοµέα των Υπηρεσιών παρατηρούνται στους κλάδους: -Ποδόσφαιρο Μπάσκετ: 0% -Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών: 0% -Αµοιβαία Κεφάλαια: 4,8% -Ασφάλειες: 8,5% -Χερσαίες Μεταφορές: 11,2% -Συµµετοχικές Εταιρίες: 12,1% Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρειών ( ) Στον πίνακα 6 αναλύονται σε οµαδοποιηµένη µορφή ορισµένα βασικά οικονοµικά στοιχεία των τριών οµάδων εταιρειών που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα («Σύνολο Εταιρειών», «Εταιρείες που ιοικούνται από Γυναίκες» και «Top 500 LWiB»). Σηµειώνεται ότι, για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσµάτων έχουν εξαιρεθεί από το δείγµα οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στον κλάδο των Τραπεζών-Ασφαλειών, καθώς τα οικονοµικά τους µεγέθη (λόγω της φύσης του αντικειµένου τους) διαφοροποιούν σηµαντικά τους επιµέρους αριθµοδείκτες. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες απέσπασε το 10,3% 7

8 των συνολικών πωλήσεων όλων των εταιρειών του δείγµατος το Είναι αξιοσηµείωτο ότι, οι εταιρείες «Top 500 LWiB» που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση, παρά το γεγονός ότι αριθµητικά καλύπτουν µόνο το 10% περίπου του συνολικού δείγµατος των «Εταιρειών που ιοικούνται από Γυναίκες», εντούτοις συµµετέχουν µε ποσοστό της τάξης του 60% στο συνολικό «τζίρο» της συγκεκριµένης οµάδας εταιρειών. Επιπλέον, οι «Top 500 LWiB» εµφάνισαν θετικό ρυθµό µεταβολής των συνολικών τους πωλήσεων το 2012/11 (+5,4%), σε αντίθεση τόσο µε το σύνολο των εταιρειών του δείγµατος (µείωση πωλήσεων κατά 2,2%), όσο και µε την οµάδα «Εταιρειών που ιοικούνται από Γυναίκες» (οριακή µείωση 0,6%). Αξιοσηµείωτες διαφορές παρατηρούνται αναλύοντας περαιτέρω τα οµαδοποιηµένα δεδοµένα των οικονοµικών καταστάσεων των τριών εξεταζόµενων οµάδων. Οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσµατα σε όλους τους αναφερόµενους αριθµοδείκτες (κερδοφορίας, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και γενικής ρευστότητας) σε σύγκριση µε το σύνολο των εταιρειών του δείγµατος. Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα κερδοφορίας Πίνακας 6. Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρειών- Αριθµοδείκτες ( ) Εταιρείες που ιοικούνται από Γυναίκες Σύνολο Εταιρειών* Top 500 LWiB Συµµετοχή Μεταβολή (%) στο Μεταβολή 2012/11 Σύνολο 2012/11 (%) (%) Λογαριασµός/ είκτης Μεταβολή 2012/11 (%) Κύκλος εργασιών ,6% 10,3% ,2% ,4% Κέρδη προ φόρων ,2% ,0% ,0% EBITDA ,3% 16,8% ,3% ,8% Σύνολο Ενεργητικού ,3% 10,8% ,5% ,7% Ίδια Κεφάλαια ,4% 12,2% ,8% ,6% Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) 22,8% 23,3% -2,2% - 17,2% 18,3% -6,2% 21,3% 22,2% -3,8% Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους (%) 4,0% 4,2% -5,8% - -0,80% -1,5% -46,4% 1,5% 1,79% -15,1% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) 1,2% 1,0% 17,9% - -2,9% -3,1% -8,0% -0,5% 1,3% -138,9% Περιθώριο EBITDA (%) 10,6% 10,8% -1,7% - 6,5% 6,4% 1,9% 7,2% 7,3% -2,5% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) 1,5% 1,3% 14,4% - -4,3% -4,6% -7,4% -1,1% 2,5% -142,1% Γενική Ρευστότητα 1,17 1,17 0,0% - 1,09 1,16-6,1% 1,26 1,19 5,7% Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια (:1) 1,2 1,3-3,7% - 1,5 1,5 2,1% 1,6 1,6 3,1% Μ.Ο. Είσπραξης Απαιτήσεων (ηµέρες) ,4% ,3% ,9% Μ.Ο. Εξόφλησης Προµηθευτών (ηµέρες) ,6% ,9% ,9% Ποσά: σε εκατοµµύρια ευρώ *Σύνολο Εταιρειών: επιχειρήσεις 8 Σηµείωση: Οι εταιρείες που εντάσσονται στον κλάδο «Τράπεζες-Ασφάλειες» έχουν εξαιρεθεί και από τις τρεις οµάδες εταιρειών, για λόγους ορθότερης αποτύπωσης και συγκρισιµότητας των οικονοµικών τους αποτελεσµάτων. Πηγή: ICAP Databank

9 παρουσιάζουν εµφανώς καλύτερη εικόνα στις εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη σε σχέση µε το σύνολο των εταιρειών. Συγκεκριµένα, τα περιθώρια µικτού κέρδους και λειτουργικού κέρδους των «Εταιρειών που ιοικούνται από Γυναίκες» κυµαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι γυναίκες-ανώτατα στελέχη πραγµατοποιούν µάλλον αποτελεσµατικότερη διαχείριση στα κόστη τους. Επίσης, το περιθώριο EBITDA των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες διαµορφώθηκε σε 10,6% το 2012, βελτιωµένο σηµαντικά σε σχέση µε το σύνολο των εταιρειών (6,5%). Επιπλέον, παρά την τρέχουσα οικονοµική ύφεση και τις ζηµίες που εµφάνισαν οι περισσότεροι κλάδοι της εγχώριας οικονοµίας, οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες κατόρθωσαν να πετύχουν θετικό πρόσηµο και στο τελικό καθαρό (προ φόρου) αποτέλεσµα (περιθώριο καθαρού κέρδους 2012: 1,2%). Αντίθετα, λόγω της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης στην Ελλάδα που οδήγησε σε συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης, τα συνολικά καθαρά αποτελέσµατα του συνόλου των εταιρειών ήταν ζηµιογόνα τη διετία , µε τις ζηµιές πάντως να εµφανίζονται µειωµένες κατά 10% το 2012 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί ότι µεταξύ των 500 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2012 µε βάση τα αποτελέσµατα EBITDA (σχετική έκδοση ICAP Group: Business Leaders in Greece ), ποσοστό της τάξης του 11% (56 επιχειρήσεις) διοικούνται από γυναίκες. Το αντίστοιχο ποσοστό στην προηγούµενη έρευνα (µε βάση τα κέρδη EBITDA 2011) ήταν 9% (43 επιχειρήσεις). Οι συνολικές πωλήσεις των προαναφερόµενων 56 εταιρειών ανήλθαν σε περίπου 7 δισ. το 2012, καλύπτοντας το 7,4% του συνόλου των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών, ενώ τα κέρδη EBITDA διαµορφώθηκαν σε περίπου 1,3 δισ. το ίδιο έτος, αποσπώντας αντίστοιχα το 13,2% του συνόλου. Οι εν λόγω 56 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες διοικούνται από γυναίκες, απασχολούν συνολικά περισσότερα από άτοµα µόνιµου προσωπικού. Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το µέσο περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA διαµορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα το 2012 για τις εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες (56 επιχειρήσεις) σε σύγκριση µε το γενικό σύνολο των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών στην Ελλάδα (περιθώριο EBITDA 2012: 18,8% έναντι 10,5%). Συνοψίζοντας, συµπεραίνεται ότι το ποσοστό των ελληνικών εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη παρουσιάζει αξιόλογη αύξηση το 2013, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε το προηγούµενο έτος (20,6% έναντι 18,8%). Ασφαλώς, η συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες βαθµίδες διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων υστερεί ακόµα σηµαντικά σε σχέση µε τους άνδρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό των γυναικών δεν ξεπερνά το 40% σε όλους σχεδόν τους κλάδους της εγχώριας οικονοµίας. Σαφώς, διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται σε επιµέρους κλάδους, καθώς υψηλότερο µερίδιο παρατηρείται 9

10 στους τοµείς των υπηρεσιών και του εµπορίου σε σχέση µε τους βιοµηχανικούς κλάδους. Περαιτέρω, οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες παρουσιάζουν εµφανώς καλύτερες επιδόσεις στα οικονοµικά τους αποτελέσµατα, σε σύγκριση µε το σύνολο των εταιρειών. Παρά την προαναφερόµενη ενθαρρυντική εικόνα βελτίωσης, υπάρχουν ακόµη σηµαντικά περιθώρια για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και την είσοδο των γυναικών σε θέσεις που σχετίζονται µε τη λήψη κρίσιµων αποφάσεων για την πορεία των επιχειρήσεων στη χώρα µας. 10

11 Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα δειγµατοληπτικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από τη ιεύθυνση Οικονοµικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group για τη «Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα», µε εστίαση στη Γυναίκα-Ανώτατο Στέλεχος και στη Γυναίκα Επιχειρηµατία. Σκοπός της έρευνας είναι: Η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών (µέσο προφίλ) των γυναικών στελεχών στην Ελλάδα. επιχειρηµατιών/ανώτατων Η σκιαγράφηση των κινήτρων που οδήγησε τις γυναίκες να ασχοληθούν µε την επιχειρηµατικότητα και την καριέρα σε ανώτατο επίπεδο, καθώς και των προβληµάτων και εµποδίων που αντιµετωπίζουν στην επαγγελµατική τους ενασχόληση στην Ελλάδα. Ο εντοπισµός των σηµαντικών διαφορών και συσχετίσεων που προκύπτουν ανάλογα µε τα διάφορα χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηµατιών/ανώτατων στελεχών (π.χ. ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, σχέση µε την εταιρεία, βαθµός ικανοποίησης από την επαγγελµατική τους εξέλιξη, ώρες απασχόλησης/εβδοµάδα, κλπ). Η εκτίµηση για το βαθµό ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και της σταδιοδροµίας των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές/διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα. Η ανάλυση των βασικών προτεραιοτήτων των εταιρειών που διευθύνονται από Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα διεξήχθη από τη ιεύθυνση Οικονοµικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group. Χρόνος διεξαγωγής: 06 Νοεµβρίου-06 εκεµβρίου 2013 Μεθοδολογία: Χρησιµοποιήθηκε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις: i) µιας µόνο απάντησης ii) πολλαπλών απαντήσεων και iii) ιεράρχησης των απαντήσεων κατά σηµαντικότητα µε βάσει συγκεκριµένη κλίµακα. Στις ερωτήσεις απάντησαν οι Γυναίκες Επιχειρηµατίες ή/και Ανώτατα Στελέχη που είναι επικεφαλής των εταιρειών του δείγµατος. Έγινε καταγραφή, κωδικοποίηση των δεδοµένων και µετατροπή τους σε επεξεργάσιµη µορφή. Πληθυσµός της έρευνας: Το ερωτηµατολόγιο απεστάλη στις 840 µεγαλύτερες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες (βάσει κύκλου εργασιών ), µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται οι κορυφαίες 500 που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση. είγµα: 124 επιχειρήσεις (15% του πληθυσµού της έρευνας), από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας (βιοµηχανία, εµπόριο, υπηρεσίες), που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ανάλυση: Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε εξειδικευµένες στατιστικές τεχνικές (περιγραφική στατιστική, ανάλυση διακύµανσης, κ.ά.) και χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. H εξαγωγή και ερµηνεία των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µε τη µορφή πινάκων και διαγραµµάτων (µε τη χρήση του Microsoft Excel). 11

12 γυναίκες κατά την επόµενη τριετία, δεδοµένης και της παρατεταµένης οικονοµικής ύφεσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένα χαρακτηριστικά που απεικονίζουν το προφίλ της γυναίκας επιχειρηµατία/ανώτατο στέλεχος. Σύνθεση είγµατος Έρευνας Η σχετική πλειοψηφία των εταιρειών του δείγµατος που συµµετείχαν στην έρευνα (124 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται στον κλάδο του Εµπορίου, µε ποσοστό 41,1%. Ακολουθεί η Βιοµηχανία µε 31,5% και οι Υπηρεσίες-Λοιποί Κλάδοι µε 27,4% (διάγραµµα 1). Οι περισσότερες εταιρείες του δείγµατος (75%) σηµείωσαν κύκλο εργασιών µικρότερο των 10 εκ. το 2012, ενώ σε ένα αξιόλογο ποσοστό επιχειρήσεων (21%) οι πωλήσεις κυµάνθηκαν µεταξύ 10 εκ.- 50 εκ. Πωλήσεις άνω των 50 εκ. εµφάνισε µόνο το 4% των εταιρειών. Περαιτέρω, µε βάση το προσωπικό τους και σύµφωνα µε τα πρότυπα που ακολουθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων οι οποίες διευθύνονται ή/και ελέγχονται από γυναίκες είναι µικρού µεγέθους (Small και Micro). Ειδικότερα, το 67,5% των εταιρειών του δείγµατος απασχολούν λιγότερα από 50 άτοµα. Ως µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (µε προσωπικό µεταξύ ατόµων) χαρακτηρίζεται το 26,8% των εταιρειών, ενώ µεγάλου µεγέθους (µε προσωπικό >250 ατόµων) µόνο το 5,7%. Προφίλ των Γυναικών Επιχειρηµατιών/ Ανώτατων Στελεχών 12

13 Σχετικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης, το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος (51,2%) έχει αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ σχεδόν µία στις τρεις γυναίκες επιχειρηµατίες/ανώτατα στελέχη (30,1%) κατέχουν και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (διάγραµµα 2). Αξιοσηµείωτο είναι ότι, το 3,3% των γυναικών του δείγµατος κατατάσσεται στην ανώτερη βαθµίδα εκπαίδευσης (διδακτορικό δίπλωµα). Η σχετική πλειοψηφία των γυναικών επιχειρηµατιών/ανώτατων στελεχών (33,1%) βρίσκεται στην ηλικιακή οµάδα των «50-59 ετών», και ακολουθεί µε µικρή διαφορά η ηλικιακή οµάδα των «40-49 ετών», στην οποία κατατάσσεται το 31,4% των ερωτηθεισών. Παρατηρείται ότι, περίπου 7 στις 10 γυναίκες επιχειρηµατίες/ανώτατα στελέχη έχουν ηλικία µεγαλύτερη των 40 ετών. Σχετικά µε την οικογενειακή τους κατάσταση, το 75% των ερωτηθεισών γυναικών έχουν σύζυγο, ενώ το 84% έχουν και παιδιά. ιάγραµµα 1. Σύνθεση του δείγµατος επιχειρήσεων της έρευνας (α) Κλάδος δραστηριότητας (β) Αριθµός Προσωπικού Υπηρεσίες- Λοιποί Κλάδοι 27,4% Βιομηχανία 31,5% 26,8% 5,7% 10,6% >250 άτομα 1-9 άτομα άτομα Εμπόριο 41,1% 56,9% άτομα (γ) Κύκλος Εργασιών ,0% 4,0% 17,7% < 2 εκ. 2 εκ.- 10 εκ. 10 εκ.- 50 εκ. > 50 εκ. 57,3% 13

14 ιάγραµµα 2. Προφίλ Γυναικών Επιχειρηµατιών/Ανώτατων Στελεχών Επίπεδο Εκπαίδευσης Ηλικία Τριτοβάθμια 51,2% Δευτεροβάθμια 15,4% Διδακτορικό 3,3% Μεταπτυχιακό 30,1% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 31,4% 33,1% 28,8% 5,9% 0,8% >60 Ηλικιακήοµάδα Οικογενειακή Κατάσταση ΟΧΙ 24,6% Σύζυγος ΟΧΙ 16,2% Παιδιά ΝΑΙ 75,4% ΝΑΙ 83,8% 14

15 Επαγγελµατική Σχέση µε την Εταιρεία και ιάρκεια Απασχόλησης Ιδιαίτερα ενδιαφέρον συµπέρασµα αποτελεί το γεγονός ότι το 81,1% των γυναικών που συµµετείχαν στην έρευνα, πέραν από τη διευθυντική/διοικητική θέση που κατέχουν στην εταιρεία τους, συνδέονται και µετοχικά µε αυτήν (ελέγχουν δηλαδή κάποιο ποσοστό µετοχών). Άλλωστε, στις σύγχρονες επιχειρήσεις οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών, εκτός από το µισθό, το πριµ ετήσιας απόδοσης (bonus), κλπ., περιλαµβάνουν και παροχές σε µετοχές της εταιρείας. Το συγκεκριµένο σύστηµα αποδοχών (π.χ. δωρεάν µετοχές) παρέχει επιπλέον κίνητρα στα διευθυντικά στελέχη να λαµβάνουν τις αποφάσεις εκείνες που συνάδουν στο µέγιστο βαθµό µε τα συµφέροντα των κυρίων µετόχων. Από την άλλη πλευρά, στο 18,9% των ερωτηθεισών η επαγγελµατική σχέση µε την εταιρεία περιορίζεται µόνο στη διευθυντική/ διοικητική θέση που κατέχουν (διάγραµµα 3). Όσον αφορά στο χρόνο παρουσίας των γυναικών επιχειρηµατιών/ανωτάτων στελεχών στην τρέχουσα θέση τους, το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος (40,7%) βρίσκεται στη συγκεκριµένη θέση από 10 έως 20 έτη, ενώ σχεδόν 2 στις 7 γυναίκες (27,6%) κατέχουν την εν λόγω θέση πάνω από 20 χρόνια. Αντίθετα, λιγότερα από δέκα έτη δήλωσε το 1/3 περίπου των γυναικών ιάγραµµα 3. Σχέση των Γυναικών Επιχειρηµατιών/Ανώτατων Στελεχών µε την εταιρεία τους Επαγγελµατική σχέση µε την εταιρεία Χρόνος παρουσίας στην τρέχουσα θέση Μόνον Διευθυντική / Διοικητική θέση 18,9% Μετοχική σχέση και Διευθυντική / Διοικητική θέση 81,1% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 8,1% 8,9% 14,6% 40,7% 27,6% 5% 0% <3 έτη 3-5 έτη 5-10 έτη έτη >20 έτη Χρόνος απασχόλησης στην εταιρεία (ώρες ανά εβδοµάδα) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 33,3% 35,0% 18,3% 11,7% 1,7% < >60 Ώρες απασχόλησης/εβδομάδα 15

16 επιχειρηµατιών/ανωτάτων στελεχών (31,6%). Το συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών (86,6%) απασχολούνται στην εταιρεία τους περισσότερο από 40 ώρες την εβδοµάδα, ξεπερνώντας δηλαδή το συµβατικό ηµερήσιο «8ωρο». Μάλιστα, σε ποσοστό µεγαλύτερο από το ήµισυ του δείγµατος (53,3%) εργάζονται περισσότερο από 50 ώρες/εβδοµάδα. Τα παραπάνω αντικατοπτρίζουν τις αυξηµένες αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της σύγχρονης γυναίκας επιχειρηµατία/ανώτατο στέλεχος, γεγονός που κατ επέκταση επηρεάζει και το χρόνο που αφιερώνουν για τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Βαθµός Ικανοποίησης για την Επαγγελµατική Εξέλιξη και Φιλοδοξίες για το Μέλλον Σε ερώτηση για το βαθµό ικανοποίησης από την επαγγελµατική τους εξέλιξη, το 87,3% των γυναικών του δείγµατος δήλωσε ότι είναι «πολύ» ή «πάρα πολύ» ικανοποιηµένες, ενώ µόνο το 12,7% «µέτρια» ικανοποιηµένες (διάγραµµα 4). Παρόµοια ήταν τα ποσοστά και στο ερώτηµα που αφορούσε στο πόσο ψηλά βρίσκεται η καριέρα στις προτεραιότητές τους, καθώς το 87,3% του δείγµατος ιεράρχησε την καριέρα σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» υψηλή κλίµακα σηµαντικότητας. Σχετικά µε το πώς βλέπουν τον εαυτό τους σε πέντε (5) χρόνια, οι περισσότερες ιάγραµµα 4. Βαθµός ικανοποίησης των γυναικών επιχειρηµατιών/ανώτατων στελεχών για την επαγγελµατική τους εξέλιξη και φιλοδοξίες για το µέλλον Βαθµός Ικανοποίησης από την επαγγελµατική τους εξέλιξη Πόσο ψηλά βρίσκεται η καριέρα στις προτεραιότητές τους Πάρα πολύ 31,4% Μέτρια 12,7% Πάρα πολύ 37,3% Μέτρια 12,7% Πολύ 55,9% Πολύ 50,0% Πώς βλέπουν τον εαυτό τους σε πέντε (5) χρόνια 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64,0% Θα έχω διευρύνει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες 3,0% Θα έχω περιορίσει σημαντικά τις δραστηριότητές μου 22,0% Στην ίδια θέση 11,0% Στην ίδια θέση, αλλά σε μεγαλύτερη εταιρεία 16

17 γυναίκες (64%) φάνηκαν αρκετά αισιόδοξες, δηλώνοντας ότι θα έχουν διευρύνει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες, ενώ το 1/3 περίπου του συνόλου εκτίµησαν ότι θα παραµείνουν στην ίδια θέση (στην ίδια ή σε µεγαλύτερη εταιρεία). Κίνητρα για την Ενασχόληση µε την Επιχειρηµατικότητα ή/και την Καριέρα σε Ανώτατο Επίπεδο Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένα από τα κυριότερα κίνητρα που οδήγησαν τις γυναίκες να ασχοληθούν µε την επιχειρηµατικότητα ή/και µε τη σταδιοδροµία σε ανώτατο επίπεδο (πίνακας 7). Ως σηµαντικότερα κίνητρα, οι γυναίκες ανέφεραν τη «δική τους ικανοποίηση και ανάπτυξη» (το 90,4% του δείγµατος το αξιολόγησε ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό κίνητρο) και την επιθυµία τους «να αξιοποιήσουν τις εµπειρίες τους» (85,6%). Ακολούθησε το κίνητρο της «συνέχισης/επέκτασης της οικογενειακής τους επιχείρησης» (81%), το οποίο συνδέεται άµεσα µε το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε, περίπου 4 στις 5 γυναίκες του δείγµατος έχουν και µετοχική σχέση µε την εταιρεία που διευθύνουν. Στον αντίποδα, η ενδεχόµενη απόκτηση κοινωνικής καταξίωσης/ αναγνώρισης δεν αποτελεί αξιόλογο κίνητρο για τις περισσότερες γυναίκες του δείγµατος. Κυριότερα Προβλήµατα Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Η «µη ικανοποιητική υποστήριξη από το κράτος» (η οποία αξιολογήθηκε από το 87,9% των γυναικών της έρευνας ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό πρόβληµα), «η υπερβολική γραφειοκρατία / κανονισµοί» (µε αντίστοιχο ποσοστό 86%) και «το περίπλοκο φορολογικό σύστηµα» (84%) αποτελούν τα κυριότερα προβλήµατα επιχειρηµατικότητας που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηµατίες / διευθυντικά στελέχη στην Ελλάδα (πίνακας 8). Πίνακας 7. Κίνητρα για την ενασχόληση µε την επιχειρηµατικότητα ή/και για τη σταδιοδροµία (καριέρα) σε ανώτατο επίπεδο Κίνητρα Βαθµός Σηµαντικότητας Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Για τη δική µου ικανοποίηση και ανάπτυξη 1,1% 0,0% 8,6% 36,6% 53,8% Να µπορέσω να αξιοποιήσω τις εµπειρίες µου 0,0% 1,1% 13,3% 48,9% 36,7% Να συνεχίσω / επεκτείνω την οικογενειακή 16,8% 2,1% 0,0% 22,1% 58,9% επιχείρηση Να έχω τη δυνατότητα να λαµβάνω αποφάσεις / 0,0% 4,4% 15,4% 39,6% 40,7% να καινοτοµώ Να αυξήσω το εισόδηµά µου 2,2% 5,4% 25,8% 41,9% 24,7% Να διευθύνω άλλα άτοµα µε επιτυχία 5,6% 11,2% 36,0% 33,7% 13,5% Να αποκτήσω κοινωνική καταξίωση / αναγνώριση 15,6% 12,2% 34,4% 30,0% 7,8% 17

18 Πίνακας 8. Προβλήµατα επιχειρηµατικότητας που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηµατίες/διευθυντικά στελέχη στην Ελλάδα Προβλήµατα Βαθµός Σηµαντικότητας Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Μη ικανοποιητική υποστήριξη από το κράτος 2,0% 1,0% 9,1% 22,2% 65,7% Υπερβολική γραφειοκρατία / κανονισµοί 1,0% 3,0% 10,0% 25,0% 61,0% Περίπλοκο φορολογικό σύστηµα 3,0% 3,0% 10,0% 29,0% 55,0% Οικονοµική ύφεση 0,0% 2,0% 16,3% 32,7% 49,0% Ασάφεια στις κυβερνητικές πολιτικές που 2,0% 1,0% 15,3% 23,5% 58,2% αφορούν στις επιχειρήσεις Καθυστερήσεις πληρωµών Επισφάλειες 2,1% 4,1% 21,6% 40,2% 32,0% Έντονος ανταγωνισµός 1,1% 5,3% 28,4% 41,1% 24,2% υσκολία πρόσβασης στη χρηµατοδότηση 11,3% 12,4% 26,8% 27,8% 21,6% Περιορισµοί στις συνδιαλλαγές µε το εξωτερικό (όπως µείωση πιστώσεων κλπ.) Οικογενειοκρατία Παραδοσιακές αντιλήψεις ιοίκησης Από την άλλη πλευρά, «η οικογενειοκρατία και οι παραδοσιακές αντιλήψεις διοίκησης» και οι «περιορισµοί στις συνδιαλλαγές µε το εξωτερικό» δεν αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερα σηµαντικά προβλήµατα επιχειρηµατικότητας από την πλειοψηφία των γυναικών του δείγµατος. Ανασταλτικοί Παράγοντες στην Επαγγελµατική Ενασχόληση των Γυναικών Επιχειρηµατιών/Ανώτατων Στελεχών Σε ερώτηση που αφορά στο βαθµό στον οποίο ορισµένοι παράγοντες δρουν ανασταλτικά κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής ενασχόλησης των γυναικών επιχειρηµατιών/ανωτάτων στελεχών, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει σηµαντική διασπορά στις απαντήσεις των ερωτηθεισών 19,1% 16,0% 19,1% 22,3% 23,4% 26,6% 13,8% 31,9% 17,0% 10,6% µεταξύ των διαφόρων επιπέδων της κλίµακας σηµαντικότητας (πίνακας 9). Ειδικότερα, «η δηµιουργία άγχους και στρες» ήταν ο µόνος παράγοντας που αξιολογήθηκε από την πλειοψηφία των γυναικών (61,7%) ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό εµπόδιο που καλούνται να υπερκεράσουν, προκειµένου να ασκήσουν απρόσκοπτα τις καθηµερινές δραστηριότητές τους. Ακολούθησαν µε χαµηλότερα ποσοστά «ο υπερβολικός χρόνος εργασίας και οι ευθύνες της θέσης τους» (αντίστοιχο ποσοστό 43,4%) και, ως επακόλουθο, ο «περιορισµένος χρόνος που αποµένει να αφιερώσουν στην οικογένειά τους» (41,6%). Ενδιαφέρον εύρηµα αποτελεί το γεγονός ότι «τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις για το ρόλο και τις ικανότητες της γυναίκας» φαίνεται ότι Πίνακας 9. Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην επαγγελµατική ενασχόληση των γυναικών επιχειρηµατιών/ανώτατων στελεχών Ανασταλτικοί Παράγοντες Βαθµός Σηµαντικότητας Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ ηµιουργία άγχους και στρες 2,0% 12,1% 24,2% 36,4% 25,3% Υπερβολικός χρόνος εργασίας / ευθύνες 18,2% 14,1% 24,2% 34,3% 9,1% Περιορισµένος χρόνος για την οικογένεια 10,4% 14,6% 33,3% 28,1% 13,5% Φόβος για το ρίσκο ή την αποτυχία 9,4% 22,9% 30,2% 26,0% 11,5% Στερεότυπα και προκαταλήψεις για το ρόλο και τις 34,4% 22,9% 26,0% 11,5% 5,2% ικανότητες της γυναίκας Μη εφαρµογή των εκπαιδευτικών σας γνώσεων και δεξιοτήτων 34,0% 30,9% 27,7% 5,3% 2,1% 18

19 µάλλον έχουν εξαλειφθεί στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ποσοστό άνω του 83% των γυναικών του δείγµατος δήλωσε ότι δεν θεωρεί «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό εµπόδιο τις συγκεκριµένες αντιλήψεις. Βαθµός Ανάπτυξης Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Σε ερώτηση για το τι πιστεύουν σχετικά µε το βαθµό ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και της σταδιοδροµίας των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές/διευθυντικές θέσεις κατά µέσο όρο στο σύνολο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η σχετική πλειοψηφία των γυναικών που συµµετείχαν στην έρευνα (46,5%) θεωρεί ότι ο συγκεκριµένος βαθµός κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα. Μάλιστα, περισσότερες από το 1/3 του συνόλου (35,4%) δηλώνουν ότι η γυναικεία επιχειρηµατικότητα/καριέρα σε ανώτατο επίπεδο έχει αναπτυχθεί λίγο ή και ελάχιστα. Από την άλλη πλευρά, λιγότερες από δύο στις δέκα γυναίκες (18,2%) θεωρούν ότι η γυναικεία επιχειρηµατικότητα έχει αναπτυχθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό. Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται ότι σαφώς υπάρχουν ακόµη σηµαντικά περιθώρια διεύρυνσης και ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, προκειµένου να «ανταγωνισθεί» τα αντίστοιχα ποσοστά των ανδρών επιχειρηµατιών. Σύγκριση και Συσχετίσεις µεταξύ των χαρακτηριστικών των Γυναικών Επιχειρηµατιών/Ανώτατων Στελεχών Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι κυριότερες διαφορές που εντοπίστηκαν στις απαντήσεις που δόθηκαν από τις γυναίκες επιχειρηµατίες/ανώτατα στελέχη του δείγµατος, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (π.χ. ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, σχέση µε την εταιρεία, βαθµός ικανοποίησης από την επαγγελµατική εξέλιξη, ώρες απασχόλησης, κλπ.) Μέσω της ανάλυσης της µεταβλητότητας (διακύµανσης) που υπάρχει στο σύνολο των δεδοµένων, στόχος είναι να σκιαγραφηθούν οι σηµαντικότερες διαφορές που παρατηρούνται ανάλογα µε την «πηγή προέλευσης» των απαντήσεων, δηλαδή ιάγραµµα 5. Βαθµός ανάπτυξης γυναικείας επιχειρηµατικότητας και σταδιοδροµίας γυναικών σε ανώτατες διοικητικές/διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα 60% 50% 46,5% 40% 30% 20% 29,3% 16,2% 10% 0% 6,1% 2,0% Ελάχιστα Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 19

20 ανάλογα µε τα διάφορα επίπεδα κατηγοριοποίησης των χαρακτηριστικών των γυναικών (µεταβλητές). Με βάση τη σχετική στατιστική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε προέκυψαν τα εξής ευρήµατα: Παρατηρείται θετική συσχέτιση µεταξύ του βαθµού ικανοποίησης των γυναικών από την επαγγελµατική τους εξέλιξη και της ηλικίας τους (πίνακας 10). Γενικά, όσο αυξάνεται η ηλικία των γυναικών τόσο αυξάνεται το ποσοστό των «πάρα πολύ» ικανοποιηµένων από την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Ειδικότερα, στις ηλικίες «30-39 ετών» µόνο το 21,2% των γυναικών του δείγµατος δήλωσαν «πάρα πολύ» ικανοποιηµένες. Στις ηλικίες «50-59 ετών», «πάρα πολύ» ικανοποιηµένες δήλωσε το 31,6%, ενώ στις ηλικίες «άνω των 60 ετών» το συγκεκριµένο ποσοστό αυξάνεται σε 71,4%. Το παραπάνω συµπέρασµα κρίνεται φυσιολογικό µε την έννοια ότι οι νεότερες γυναίκες επιχειρηµατίες/ανώτατα στελέχη βρίσκονται στα αρχικά ή «µεσαία» στάδια της καριέρας τους και, ως εκ τούτου, δεν έχουν εξαντλήσει ακόµη τα περιθώρια ανέλιξής τους και εκπλήρωσης των επαγγελµατικών τους στόχων. Πίνακας 10. Συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας των γυναικών-ανωτάτων στελεχών και του βαθµού ικανοποίησης από την επαγγελµατική τους εξέλιξη Πόσο ικανοποιηµένες είστε µε την Ηλικία επαγγελµατική σας εξέλιξη; Πάρα Σύνολ Λίγο Μέτρια Πολύ Πολύ ο % 100% 0% 0% 100% % 15,2% 63,6% 21,2% 100% % 13,5% 54,1% 32,4% 100% % 10,5% 57,9% 31,6% 100% >60 0% 0% 28,6% 71,4% 100% Ο βαθµός ικανοποίησης των γυναικών από την επαγγελµατική τους εξέλιξη σχετίζεται, επίσης, µε το πόσο ψηλά στις προτεραιότητές τους θέτουν την καριέρα τους. Συγκεκριµένα, περισσότερες από εννέα στις δέκα γυναίκες (91%) που απάντησαν ότι η καριέρα τους βρίσκεται «πάρα πολύ» ψηλά στις προτεραιότητές τους δηλώνουν «πολύ» ή «πάρα πολύ» ικανοποιηµένες από την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Αντίθετα, το ποσοστό των «πολύ» ή «πάρα πολύ» ικανοποιηµένων γυναικών κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδα (67%), εφόσον εξεταστούν εκείνες που δήλωσαν ότι η καριέρα τους βρίσκεται σε «µέτριο» βαθµό προτεραιότητας. Όσο υψηλότερα θέτουν την καριέρα στις προτεραιότητές τους, τόσο σκληρότερα εργάζονται. Συγκεκριµένα, το 73% των γυναικών που απάντησαν ότι η καριέρα τους έχει «πάρα πολύ» υψηλή θέση στις προτεραιότητές τους, εργάζεται περισσότερο από 51 ώρες την εβδοµάδα (δηλαδή πάνω από 10 ώρες σε ηµερήσια βάση). Αντίθετα, το 80% των γυναικών που κατέταξαν την καριέρα στη «µέτρια» βαθµίδα προτεραιότητας εργάζεται λιγότερο από 50 ώρες την εβδοµάδα και µάλιστα το 1/3 αυτών εργάζονται λιγότερο και από 40 ώρες/εβδοµάδα. Περαιτέρω, σε γενικές γραµµές παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις στο πόσο υψηλά στις προτεραιότητες των γυναικών τίθεται η καριέρα τους, ανάλογα µε την ηλικία τους. Ειδικότερα, το 50% των γυναικών ηλικίας «50-59 ετών» θέτουν την καριέρα 20

21 στην ανώτατη βαθµίδα των προτεραιοτήτων τους («πάρα πολύ» υψηλά). Αντίθετα, στις ηλικίες «30-39 ετών» το αντίστοιχο ποσοστό («πάρα πολύ» υψηλά) είναι µόλις 21,2%. Το παραπάνω πιθανόν εξηγείται από το γεγονός ότι στην ηλικία των «30-39 ετών», οι γυναίκες εστιάζουν παράλληλα και στη δηµιουργία οικογένειας, την απόκτηση και φροντίδα των παιδιών τους, κλπ. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ακόµη και σε αυτές τις ηλικίες η καριέρα παραµένει «πολύ» υψηλά στις προτεραιότητές των γυναικών επιχειρηµατικών/ανωτάτων στελεχών (σε ποσοστό 54,5%). Παρατηρείται στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του τρόπου που συνδέονται επαγγελµατικά οι γυναίκες µε την εταιρεία τους και του χρονικού διαστήµατος που βρίσκονται στην τρέχουσα θέση τους (πίνακας 11). Οι γυναίκες οι οποίες, πέρα από τη διευθυντική τους θέση, συνδέονται και µετοχικά µε την εταιρεία τους, βρίσκονται κατά µέσο όρο περισσότερα έτη στην ίδια θέση. Ειδικότερα, το 76,8% των γυναικών που συνδέονται και µετοχικά µε την εταιρεία τους βρίσκονται πάνω από 10 έτη στη συγκεκριµένη θέση. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες στις οποίες η επαγγελµατική σχέση µε την εταιρεία περιορίζεται µόνο στη διευθυντική/διοικητική θέση που κατέχουν, κυµαίνεται στο 34,8%. Μάλιστα, ποσοστό 39,1% των συγκεκριµένων γυναικών βρίσκονται στην εν λόγω θέση λιγότερο από 5 έτη. Οι παραπάνω διαφορές εξηγούνται από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες επιχειρηµατίες ξεκίνησαν ή συνέχισαν τις εργασίες της οικογενειακής τους επιχείρησης (µε τις οποίες συνδέονται και µετοχικά), αναλαµβάνοντας υψηλή διευθυντική θέση σε µικρή σχετικά ηλικία. Όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος των εταιρειών (µε βάση τον αριθµό του προσωπικού τους), τόσο µεγαλύτερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών που τις διοικούν (πίνακας 12). Μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται µεταξύ των γυναικών που κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε σύγκριση µε εκείνες που είναι απόφοιτες δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, σχεδόν οι µισές γυναίκες του δείγµατος που έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (48,6%) Πίνακας 11. Συσχέτιση µεταξύ της επαγγελµατικής σχέσης των γυναικών-ανώτατων στελεχών µε την εταιρεία τους και του χρονικού διαστήµατος παραµονής τους στην τρέχουσα θέση Ποια είναι η σχέση σας µε την εταιρεία; Πόσα χρόνια βρίσκεστε στη συγκεκριµένη θέση; <3 έτη 3-5 έτη 5-10 έτη έτη >20 έτη Σύνολο Μόνον ιευθυντική/ ιοικητική θέση 26,1% 13,0% 26,1% 21,7% 13,0% 100,0% Μετοχική σχέση και ιευθυντική/ ιοικητική θέση 4,0% 7,1% 12,1% 45,5% 31,3% 100,0% Πίνακας 12. Συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης των γυναικών-ανωτάτων στελεχών και του µεγέθους της εταιρείας που διοικούν Επίπεδο εκπαίδευσης Προσωπικό της εταιρείας 1-9 άτοµα άτοµα άτοµα >250 άτοµα Σύνολο ευτεροβάθµια 26,3% 57,9% 10,5% 5,3% 100% Τριτοβάθµια 11,1% 63,5% 22,2% 3,2% 100% Μεταπτυχιακό 2,8% 48,6% 37,8% 10,8% 100% ιδακτορικό 0% 25,0% 75,0% 0% 100% 21

22 διευθύνουν µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους εταιρείες (µε προσωπικό « ατόµων» ή «άνω των 250 ατόµων»). Στις πολύ µικρές επιχειρήσεις (µε προσωπικό κάτω των 10 ατόµων) κατατάσσεται µόλις το 2,8% των εν λόγω γυναικών. Αντίθετα, το 84,2% των γυναικών που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση κατατάσσεται στις µικρές και πολύ µικρές εταιρείες (small και micro), µε προσωπικό µικρότερο των 50 ατόµων. Οι γυναίκες που κατατάσσουν την καριέρα τους «πάρα πολύ» υψηλά στις προτεραιότητές τους πιστεύουν κατά µέσο όρο ότι η γυναικεία επιχειρηµατικότητα έχει αναπτυχθεί σε µεγαλύτερο βαθµό στην Ελλάδα, σε σύγκριση µε εκείνες που την κατατάσσουν στις µικρότερες βαθµίδες της σχετικής κλίµακας («µέτρια» ή «πολύ»). Μια πιθανή εξήγηση στο παραπάνω γεγονός έγκειται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εν λόγω γυναικών (αισιοδοξία, δυναµισµός, εργατικότητα, κλπ.), τα οποία οι ίδιες θεωρούν ότι απαντώνται σε µεγάλο ποσοστό και στο ευρύτερο επιχειρηµατικό περιβάλλον της χώρας. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριµένες γυναίκες θεωρούν ότι η γυναικεία επιχειρηµατικότητα έχει αναπτυχθεί σε σηµαντικό βαθµό. µε την εταιρεία. Τουτέστιν, οι γυναίκες που κατέχουν ανώτατη διευθυντική θέση στην εταιρεία (αλλά δεν ελέγχουν κάποιο ποσοστό µετοχών) εργάζονται το ίδιο σκληρά µε εκείνες που συνδέονται και µετοχικά µε την επιχείρηση. εν παρατηρούνται αξιόλογες διαφορές στον εβδοµαδιαίο χρόνο απασχόλησης των γυναικών στην εταιρεία ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι γυναίκες- µητέρες εργάζονται, κατά µέσο όρο, το ίδιο σκληρά µε τις γυναίκες που δεν έχουν σύζυγο/παιδιά. εν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ του βαθµού ικανοποίησης των γυναικών από την επαγγελµατική τους εξέλιξη και του µορφωτικού τους επιπέδου. Ωστόσο, παρατηρείται ότι οι γυναίκες µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης εµφανίζονται εν µέρει «πιο συγκρατηµένες» στην έκφραση του βαθµού ικανοποίησής τους για την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Τέλος, δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές στο βαθµό ικανοποίησης των γυναικών ανώτατων στελεχών από την επαγγελµατική τους εξέλιξη ανάλογα µε τη σχέση τους µε την εταιρεία (εάν δηλαδή συνδέονται και µετοχικά µε αυτήν ή όχι). Από την άλλη πλευρά: εν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στο χρόνο που αφιερώνουν οι γυναίκες στα επαγγελµατικά τους καθήκοντα (ώρες απασχόλησης/εβδοµάδα) ανάλογα µε την επαγγελµατική τους σχέση 22

23 Εκτίµηση Εξέλιξης Κύκλου Εργασιών και Βασικές Προτεραιότητες των Εταιρειών την επόµενη τριετία Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις των γυναικών επιχειρηµατιών/ ανωτάτων στελεχών για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της εταιρείας τους το 2013, καθώς και η πρόβλεψή τους για το Παράλληλα, αναφέρονται και κατατάσσονται οι βασικές προτεραιότητες και άξονες στρατηγικής των συγκεκριµένων εταιρειών για την επόµενη τριετία, προκειµένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα του διαγράµµατος 6, ο κύκλος εργασιών (συνολικές πωλήσεις) παρουσιάζει ανοδική πορεία το 2013 σε σχέση µε το 2012 στο 53,1% των εταιρειών του δείγµατος. Αντίθετα, µείωση στο «τζίρο» των εταιρειών τους για το 2013 δήλωσε µόνο µία στις πέντε γυναίκες της έρευνας (20,4%), ενώ στασιµότητα το υπόλοιπο 26,5%. Αξίζει να αναφερθεί ότι µε βάση την αντίστοιχη περσινή έρευνα, το µεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών είχε δηλώσει πτώση του συνολικού κύκλου εργασιών τους το 2012/11. Σχετικά µε τις εταιρείες που δήλωσαν αύξηση των πωλήσεών τους το 2013/12, στο 25,4% αυτών η αύξηση κυµαίνεται µεταξύ 10%-15%. Αθροιστικά, αύξηση έως και 20% δήλωσε το 80% περίπου του επιµέρους συνόλου. Παρά τη συνεχιζόµενη ύφεση και τη σχετική αβεβαιότητα για το µέλλον της εγχώριας οικονοµίας, οι γυναίκες επιχειρηµατίες/ ανώτατα στελέχη παρουσιάζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες για την πορεία των πωλήσεων των εταιρειών τους το Ειδικότερα, περισσότερες από δύο στις τρεις γυναίκες (67,3%) προβλέπουν αύξηση πωλήσεων το 2014/13. Αντίθετα, µόλις το 6,1% των γυναικών του δείγµατος προβλέπουν µείωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας τους το επόµενο έτος. Τέλος, το διάγραµµα 7 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα που αφορούν στην κατάταξη (βάσει σπουδαιότητας) των βασικών προτεραιοτήτων των εταιρειών της έρευνας για την επόµενη τριετία, δεδοµένης Στασιμότητα 26,5% ιάγραµµα 6. Εκτίµηση/Πρόβλεψη για την εξέλιξη του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας το 2013 και το 2014 (α) Εκτίµηση για το 2013 (β) Πρόβλεψη για το 2014 Αύξηση 53,1% Στασιμότητα 26,5% Μείωση 20,4% Μείωση 6,1% Αύξηση 67,3% 23

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007 Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα 3 η Ετήσια Έκθεση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2006 2007 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 1 2 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς Συντελεστές της Έκδοσης Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1. Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό Σερρών... 5 1.2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εισήγηση: κ.γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Το Σχέδιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας

Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ...8 Ενότητα 1 η : Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 Ο Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4 Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE Αθήνα, Οκτώβριος 2014 BUSINESS LEADERS IN GREECE 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από έξι χρόνια βαθειάς ύφεσης, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μια σημαντική καμπή με τις υφεσιακές πιέσεις να εμφανίζουν τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: 296250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα