2. Μνπζείν κε εθζέκαηα γπλαηθείεο ηζάληεο θαη πνξηνθόιηα, Οιιαλδία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Μνπζείν κε εθζέκαηα γπλαηθείεο ηζάληεο θαη πνξηνθόιηα, Οιιαλδία"

Transcript

1 2. Μνπζείν κε εθζέκαηα γπλαηθείεο ηζάληεο θαη πνξηνθόιηα, Οιιαλδία

2 Βξίζθεηαη ζην Άκζηεξληακ θαη είλαη έλα από ηα ηξία κνπζεία ζηνλ θόζκν πνπ είλαη αθηεξσκέλα απνθιεηζηηθά ζηηο ηζάληεο, ζηα πνξηνθόιηα, ζηηο βαιίηζεο θαη ζηελ ηζηνξία ηνπο, από ην Μεζαίσλα κέρξη ζήκεξα. Ζ εληππσζηαθή ζπιινγή πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξεο από ηζάληεο, θαζηζηώληαο ην κνπζείν ην κεγαιύηεξν κνπζείν ζηηο ηζάληεο ζηνλ θόζκν, θαη έλα από ηα κόιηο ηξία κνπζεία ζε όιν ηνλ θόζκν πνπ εηδηθεύνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο ηζάληεο. Τν κνπζείν είλαη ην απνηέιεζκα ηεο κνλαδηθήο ζπιινγήο ηνπ Hendrikje Ivo, ν νπνίνο ζπγθεληξώλεη ηζάληεο γηα πεξηζζόηεξα από 35 ρξόληα. Ζ καλία ηνπ Ivo κε ηηο ηζάληεο μεθίλεζε όηαλ αλαθάιπςε έλα πξάζηλν πνξηνθόιη ηαξηαξνύγα θαηαζθεπαζκέλν ην Ο Hendrikje πξνζπάζεζε λα αλαθαιύςεη ηελ ηζηνξία ηνπ θαη όηαλ ηα θαηάθεξε παζηάζηεθε κε ηελ ηδέα. Από ηόηε δελ ζηακάηεζε λα ςάρλεη γηα ηζάληεο θαη πνξηνθόιηα θαη όηαλ ε ζπιινγή ηνπ έθηαζε ηηο ηζάληεο απνθάζηζε λα ηελ παξνπζηάζεη ζην θνηλό.

3 3. Τν κνπζείν ησλ βαζαληζηεξίσλ, Μάιηα

4 Από ην πξώην ζαο βήκα ζηα ζνθάθηα ηεο Mdina, ηελ «ζησπειή πόιε» ηεο Μάιηαο, ζα αηζζαλζείηε όηη ην ξνιόη γύξηζε πίζσ κεξηθέο εθαηνληάδεο ρξόληα. Τα ζηελά δξνκάθηα, ε

5 θαηαπιεθηηθή αξρηηεθηνληθή θαη ε ζπλνιηθή αηκόζθαηξα ηεο αξραίαο πόιεο ηελ θαζηζηνύλ έλα από ηα πην δεκνθηιή αμηνζέαηα ηεο Μάιηαο. Ώζπνπ θηάλεηε ζηηο θπιαθέο ή αλ πξνηηκάηε ζην κνπζείν ηεο πόιεο. Καηεβαίλνληαο ζηα κπνπληξνύκηα ζα ζνθαξηζηείηε αληηθξίδνληαο ηηο αλαθαηαζθεπαζκέλεο εθηειέζεηο θαη ηα βαζαληζηήξηα. Μόλν νη ηνίρνη γλσξίδνπλ πόζνη θξαηνύκελνη έραζαλ ηε δσή ηνπο εδώ κέρξη θαη ην Τίπνηα δελ ιείπεη από ηελ ζπιινγή: όια ηα είδε ησλ βαζαληζηεξίσλ ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ηεο Αξαβνθξαηίαο αιιά θαη ηεο πεξηόδνπ ησλ Ηππνηώλ ηεο Μάιηαο. Απνθεθαιηζκέλα πηώκαηα, θξεκαζκέλνη ζθειεηνί, άλζξσπνη πνπ πεζαίλνπλ από παλνύθια θαη θπζηθά νη εθηειεζηέο λα ζηέθνληαη θνηηώληαο βινζπξά ζύκαηα θαη επηζθέπηεο. Έλα ζέακα απνθιεηζηηθά γηα ελήιηθεο πνπ δελ έρνπλ θαξδηαθά πξνβιήκαηα.. 4. Τα κνπζεία κε ηηο νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, Νόηηα Κνξέα

6 Μπνξείηε λα θαληαζηείηε ηνλ εαπηό ζαο λα δίλεη έλα ηξπθεξό θηιί ζην κάγνπιν ηεο Μόλα Λίδα, λα ηξέρεη παξέα κε ηνλ ζξπιηθό Πήγαζν ή αθόκε θαη λα ζπιιέγεη ζε έλα δνρείν ηα νύξα ελόο κσξνύ; Όια απηά (θαη πνιιά αθόκε) κπνξνύλ λα ζαο ζπκβνύλ αλ επηζθεθηείηε έλα από ηα κνπζεία νπηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ ή «Trick Eye Museums» ηεο Νόηηαο Κνξέαο. Κάπνηα από ηα έξγα ηέρλεο πνπ εθζέηνληαη ζηα κνπζεία κνηάδνπλ ζαλ λα μεγιηζηξνύλ από ην πιαίζην, ζε θάπνηα άιια ππάξρεη ηξόπνο λα εηζρσξήζεηε εζείο ζε απηά, πάληα βέβαηα κε θσηνγξαθίεο πνπ ζα ιεθζνύλ από ηελ θαηάιιειε γσλία θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν. Τν απνηέιεζκα είλαη πνιύ δηαζθεδαζηηθό θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο αιιά θαη γηα όζνπο αξγόηεξα δνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ζαο πίζσ ζην ζπίηη. 5. Τν κνπζείν ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο, Οιιαλδία

7 Τν Μνπζείν ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο ( Corpus Museum of Human Body) βξίζθεηαη θαηά κήθνο ηεο εζληθήο νδνύ A44 αλάκεζα ζην Άκζηεξληακ θαη ηε Χάγε θαη άλνημε ηηο πόξηεο ηνπ γηα ην θνηλό ηνλ Μάξηην ηνπ Σθνπόο ηνπ κνπζείνπ είλαη λα νδεγήζεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ζε έλα θαληαζηηθό ηαμίδη κέζα ζε έλα γηγαληηαίν αλζξώπηλν ζώκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα δνπλ θαη λα αθνύζνπλ πώο ιεηηνπξγεί ην αλζξώπηλν ζώκα θαη πόζν ζεκαληηθόο είλαη ν ξόινο ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, ηεο πγηεηλήο δσήο θαη ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο. Δξσηήζεηο όπσο «Γηαηί πξέπεη λα θνηκεζώ;», «Τη ζπκβαίλεη όηαλ θηεξλίδνληαη», «πώο ηα καιιηά κνπ κεγαιώλνπλ» απαληώληαη ζην CORPUS κε θαηαλνεηό ηξόπν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «ηαμηδηνύ κέζα ζην αλζξώπηλν ζώκα».

8 6. Τν κνπζείν ησλ δηαιπκέλσλ ζρέζεσλ, Κξναηία Τη απέγηλε ην αξθνπδάθη πνπ πεηάρηεθε κε νξγή ζην παξκπξίδ ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο ζπειιώδνπο ρσξηζκνύ; Ζ ζπιινγή κε ηα DVDs; Τν λπθηθό από ηνλ γάκν πνπ πήγε ζηξαβά; Τν ηζεθνύξη πνπ θαηέζηξεςε ηελ πνιπζξόλα; Όια εθηίζεληαη ζην «Μνπζείν ησλ δηαιπκέλσλ ζρέζεσλ» (Museum of Broken Relationships) ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Κξναηίαο ην Εάγθξεκπ. Τν θαζέλα κε γξαπηέο καξηπξίεο πνπ αθεγνύληαη ηζηνξίεο πάζνπο, ξνκαληηζκνύ αιιά θαη ζπαξαγκνύ.

9 7. Υπνβξύρην κνπζείν αγαικάησλ, Μεμηθό Έλα εληππσζηαθό κνπζείν ππάξρεη ζηηο Γπηηθέο Αθηέο ησλ Ηζια Μνπρέξεο, Πνύληα Καλθνύλ θαη Πνύληα Νηδνύθ. Τα εθζέκαηα-γιππηά δελ βξίζθνληαη όπσο ζηα πεξηζζόηεξα κνπζεία ζε κηα αραλή θαη «θξύα» αίζνπζα αιιά ζην βπζό ηνπ σθεαλνύ! Τν πξσηνπνξηαθό απηό κνπζείν πεξηιακβάλεη 403 γιππηά ζε θπζηθό κέγεζνο, θαηαζθεπαζκέλα κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία από ηνλ ππνβξύρην γιύπηε Jason DeCaires Taylor, ηνλ πξώην άλζξσπν πνπ ζθέθηεθε λα βάιεη ηελ ηέρλε ζηνλ πάην ηεο ζάιαζζαο! Τα αγάικαηα, ηα νπνία απεηθνλίδνπλ

10 αλζξώπνπο λα θάλνπλ θαζεκεξηλέο εξγαζίεο, είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε κεγάιεο πιάθεο ηζηκέληνπ, ηεζζάξσλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. Ο εληππσζηαθόο εθζεζηαθόο ρώξνο εθηείλεηαη ζε κηα ππνβξύρηα έθηαζε 420 η.κ. 8. Τν κνπζείν ησλ Νίληδα, Ιαπσλία

11 Οη Νίληδα ήηαλ νη θαηάζθνπνη ηεο θενπδαξρηθήο Ηαπσλίαο, εηδηθεπκέλνη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ ερζξό ρσξίο λα γίλνπλ αληηιεπηνί. Ξεπήδεζαλ από ην ρακειό θνηλσληθά επίπεδν ηεο Ηαπσληθήο θνηλσλίαο, από ηνπο Ζinin. Πξόθεηηαη γηα έλα ηόζν ρακειό θνηλσληθό ζηξώκα, πνπ ε ιέμε Ζinin κεηαθξάδεηαη σο «ην κε αλζξώπηλν». Έμσ από ηελ Ηαπσλία, αθόκα θαη ζήκεξα ιίγα πξάγκαηα είλαη γλσζηά γηα ην Ninjutsu, ηελ ηέρλε ησλ Νίληδα, θαη απηά θπξίσο γηα εκπνξηθνύο ιόγνπο. Αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ Ηαπσλία αθόκα, ηα ζηνηρεία είλαη ειάρηζηα, θπξίσο επεηδή νη ζρεηηθέο γλώζεηο ηεξήζεθαλ κπζηηθέο θαη κε κεγάιε απζηεξόηεηα. Τν κηθξό αιιά εμαηξεηηθό κνπζείν ηεο πόιεο πόιε Iga είλαη αθηεξσκέλν απνθιεηζηηθά ζηνπο Νίληδα. Απνηειείηαη από κηα θαηνηθία Νίληδα, κε πεξηζηξεθόκελνπο ηνίρνπο, πόξηεο παγίδεο θαη θξπθά δσκάηηα. Σηνλ εθζεζηαθό ηνπ ρώξν κπνξείηε λα δείηε εθηόο θπζηθά από Νίληδα, gadgets θαη όπια αιιά θαη έλα ρώξν επίδεημεο όπνπ Νίληδα ζαο απνθαιείπηνπλ ηηο εμαηξεηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο ρξεζηκνπνηώληαο αιεζηλά όπια.

12 9. Μνπζείν Μπαραξηθώλ, Γεξκαλία

13 Τν πξσηόηππν κνπζείν κπαραξηθώλ ζηεγάδεηαη ζε κηα παιηά απνζήθε 350 η.κ. ζην Ακβνύξγν ηεο Γεξκαλίαο. Τα εθζέκαηα παξνπζηάδνπλ ηελ πνξεία ησλ κπαραξηθώλ από ηελ θαιιηέξγεηα έσο θαη ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή. Οη επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα πεξίπνπ 50 είδε κπαραξηθώλ από όιν ηνλ θόζκν. Μπνξνύλ λα ηα αγγίμνπλ, λα ηα κπξίζνπλ αιιά λα ηα δνθηκάζνπλ.

14 10. Τν κνπζείν ηνπ δέληξνπ, Ειβεηία Όρη πνιύ καθξπά από ηηο όρζεο ηεο ιίκλεο ηεο Επξίρεο, βξίζθεηαη ην κνλαδηθό ζην θόζκν κνπζείν ηνπ δέληξνπ. Δίλαη εθνδηαζκέλν κε πάλσ από είδε δέληξσλ θαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε εηαηξεία Oppenheim Architecture and Design.

15 Κάζε δέληξν εθηίζεηαη κε εληππσζηαθό ηξόπν. Παξνπζηάδεηαη κε θόλην παξάμελεο πέηξεο πνπ ζπκίδνπλ Σηόνπλρεληδ θαη είλαη πεξηηξηγπξηζκέλν από γξαζίδη. Τν κνπζείν εθηείλεηαη ζε κηα πεξηνρή 2,5 ζηξεκκάησλ. 11. Τν κνπζείν ησλ Μαγηζζώλ, Ιηαιία

16 Σθαξθαισκέλν ζε έλα κηθξό ιόθν ζηελ πεξηνρή Liguria ηεο Ηηαιίαο, θνληά ζηα ζύλνξα κε ηελ Γαιιία, ην ρσξηόtriora ην ρσξηό ησλ καγηζζώλ, κεηαθέξεη κηα αίζζεζε κπζηεξίνπ θαη θόβνπ ζε όζνπο ηνικήζνπλ λα ην επηζθεθηνύλ. Τν κεγαιύηεξν θνκκάηη ηνπ ρσξηνύ έρεη ρηηζηεί ηνλ 12ν αηώλα, αιιά ε πεξίνδνο γηα ηελ νπνία έγηλε γλσζηό είλαη ν 16νο αηώλαο. Τόηε ήηαλ πνπ ε Ηεξά Δμέηαζε πξαγκαηνπνίεζε κηα ζεηξά από δίθεο θαη εθηειέζεηο γπλαηθώλ πνπ πηζηεύνληαλ όηη ήηαλ κάγηζζεο. Ζ θαηεγνξία ήηαλ ζηεξεόηππε: θαιιηέξγεηα πλεπκαηηθώλ δεζκώλ κε ην ζαηαλά, πξόθιεζε αζζελεηώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ ζε άιινπο αλζξώπνπο, επεξεαζκόο ηνπ θαηξνύ, δειεηεξίαζε ησλ δώσλ, πξόθιεζε ινηκνύ θαη όμηλεο βξνρήο, λεθξά κσξά ζηα ζπάξγαλα αθόκε θαη ν θαληβαιηζκόο.

17 Τν 1587 κεηά από έλα δύζθνιν ρξόλν κε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηαζηξνθή ησλ πεξηζζόηεξσλ αγξνηηθώλ θαιιηεξγεηώλ κηα νκάδα γπλαηθώλ από ηελ Triora θαη ηα γύξσ ρσξηά θαηεγνξήζεθαλ όηη ζπζίαδαλ κσξά ζην ζαηαλά. Όιεο ζπλειήθζεζαλ, βαζαλίζηεθαλ θαη θάεθαλ δσληαλέο ηελ πεξίνδν κεηαμύ Τν «La Cabotina», ν ηόπνο πνπ ππνηίζεηαη όηη επηηεινύζαλ ηηο βιάζθεκεο ηειεηέο ηνπο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κέρξη θαη ζήκεξα. Οη θάηνηθνη ηεο Triora πξνζπαζώληαο λα αλαβηώζνπλ ην ζθνηεηλό παξειζόλ γηα λα πξνζειθύζνπλ ηνπξίζηεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ηξνκαθηηθό κνπζείν καγηζζώλ αιιά θαη πνιιά θαηαζηήκαηα ζηα ζηελά ηνπ ρσξηνύ. Δίδε όπσο πηλαθίδεο, γιππηά, ζθνύπεο, θαπέια, ηειεηνπξγηθά είδε πσινύληαη γηα αλακλεζηηθά θαη απνηεινύλ ηελ θύξηα πεγή εζόδσλ ησλ ληόπησλ θαηνίθσλ.

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ

T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ 1 ο ΓΕΛ ΑΡΣΕΜΘΔΟ ΥΟΛΘΚΗ ΥΡΟΝΘΑ 2011-12 ΜΑΘΗΜΑ: ΥΗΜΕΘΑ ΓΕΝΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ ΔΘΔΑΚΩΝ ΚΑΘ ΕΠΘΜΕΛΕΘΑ ΔΗΜΟΘΕΤΗ: ΥΡΗΣΟ ΚΑΡΑΣΖΑ ΜΑΘΗΣΡΙΑ ΤΝΣΑΚΣΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΥΑΛΛΑ T A T O O Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ H ιέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο. 2010 Μηηζάκηρ Κ.

ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο. 2010 Μηηζάκηρ Κ. ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο 2010 Μηηζάκηρ Κ. ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο Έξεκνο! καο καδί ηεο. πξνθιεηηθή θαη «πεδίν δνθηκήο» ηα ζπκβαηηθά Ταμηδέςηε καδί καο εξήκνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπητέ Κύριε α Συνάδελφε Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στην Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογενείας σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία 4. Γακαζθός, Σσρία Ο ζπξηαθόο εκθύιηνο πόιεκνο έρεη θαηαζηξέςεη ηε Γακαζθό, κε κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο κάρεο λα δηεμάγνληαη ζηελ ηζηνξηθή Πόιε. Δίλαη πνιύ λσξίο αθόκε γηα λα πεη θαλείο κε ζηγνπξηά,

Διαβάστε περισσότερα

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά H εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο: Διέλε Μπίζηηθα Υξήζην Παππά νθία ππξνπνύινπ Οξέζηε πκεσλίδε Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά Η γλσξηκία καο κε ηα γλσζηά ζε όινπο καο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα,

Διαβάστε περισσότερα