ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩN ΓΛΩΣΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩN ΓΛΩΣΣΩΝ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (Γ.Σ. της ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩN ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, Αθήνα. Τηλ

2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ.(Γ.Σ. της ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1: Ισχύς- σκοπός Κανονισμού Άρθρο 2: Δικαιούχοι παροχών Άρθρο 3: Τακτικό μέλος-εγγραφή-διαγραφή 1-2 Δυνατότητα εγγραφής 3. Αίτηση-πιστοποιητικά εγγραφής 4. Στοιχεία αιτούντος 5. Αποδοχή αίτησης 6. Δικαίωμα εγγραφής-συνδρομής-ειδική εισφορά 7. Διατήρηση ιδιότητας μέλους μετά Κ.Ε.Μ.Ε. 8. Αποχώρηση-διαγραφή-συνέπειες Άρθρο 4: Υποχρεώσεις μελών Άρθρο 5: Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΟΧΕΣ Άρθρο 6: Κλάδοι ασφάλισης-παροχές Άρθρο 7: Παροχές Κλάδου Υγείας-Ζωής 1. Χορηγούμενες παροχές 2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ( Ε.Τ.) 3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ( Ε.Ν.Π.) 4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ ( Ε.Α.) 5. ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΖΩΗΣ ( Ε.Β.Α.Κ.Ζ) 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ( Ε.Λ.Θ.) 7. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ( Μ.Ο.Α.) 8. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ( Μ.Μ.Α.) 9. ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ( Δ.Ε.) Άρθρο 8 : Παροχές Κλάδου Αρωγής 1. Φύση παροχών 2. Ύψος παροχών Κλάδου Αρωγής 3. ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑ ( Ε.Ε.) 4. ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΑΣΧΑ-ΘΕΡΟΥΣ ( Ε.Χ.Π.Θ.) Άρθρο 9: Πίνακες Παροχών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Άρθρο 10 : Δικαίωμα λήψεως παροχών 1. Αναγνώριση δικαιώματος 2. Έναρξη δικαιώματος 3. Ύψος παροχών 4. Προθεσμία Άρθρο 11 : Διαδικασία καταβολής παροχών 1. Υποβολή γραπτής αίτησης-προθεσμία 2. Περιεχόμενο αίτησης-επισυναπτόμενα πιστοποιητικά 3. Απόφαση Δ.Σ. 4. Χορήγηση παροχής Άρθρο 12 : Οικονομικές συναλλαγές Άρθρο 13 : Χαρτόσημα και τέλη Άρθρο 14 : Αναστολή καταβολής παροχών Άρθρο 15 2

3 3

4 E Ι Δ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν Τ Ο Υ Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ Α Ρ Ω Γ Η Σ Κ Α Ι Α Λ Λ Η Λ Ο Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Ν Ξ Ε Ν Ω Ν Γ Λ Ω Σ Σ Ω Ν ( Όπως τροποποιήθηκε από τη Γ.Σ. της ) Ο Ειδικός Κανονισμός Παροχών του Ταμείου Αρωγής και Αλληλοβοήθειας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών ( Τ.Α.Α.K.Ξ.Γ.),πιο κάτω για συντομία ''Ταμείο'', που ψηφίστηκε στις από τη Γενική Συνέλευση του Ταμείου και τροποποιήθηκε από αυτήν στις , , , , , , , , , , , , , , , , , , , και έχει ως εξής: Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Άρθρο 1 Ι σ χ ύ ς - σ κ ο π ό ς τ ο υ Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ 1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από τις , προβλέπεται από το άρθρο 2 του Καταστατικού του Ταμείου και αποβλέπει στην ειδικότερη ρύθμιση του ύψους, του είδους και των προυποθέσεων και όρων των παροχών που χορηγεί το Ταμείο στα μέλη του. 2. Κάθε διάταξη του Κανονισμού και κάθε ερμηνεία των διατάξεων αυτού δεν ισχύει, αν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού του Ταμείου. Άρθρο 2 Δ ι κ α ι ο ύ χ ο ι π α ρ ο χ ώ ν Μόνοι δικαιούχοι λήψεως των παροχών που χορηγεί το Ταμείο, σύμφωνα με τους όρους και προυποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός αυτός, είναι το τακτικό μέλος 4

5 του Ταμείου και από τους κληρονόμους του ο/η σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του ή και τα ενήλικα παιδιά του, όπου αυτό προβλέπεται. Η Δαπάνη Εκδημίας ( Δ.Ε.) καταβάλλεται και σε τρίτους που ανέλαβαν τη δαπάνη αυτή. Μετά την κανονική του έξοδο από το επάγγελμα το μέλος διατηρεί το δικαίωμα λήψης των αντίστοιχων παροχών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 3 Τ α κ τ ι κ ό μ έ λ ο ς - ε γ γ ρ α φ ή - δ ι α γ ρ α φ ή 1. Δυνατότητα εγγραφής : Από της ενάρξεως ισχύος του από 8/7/03 τροπ/μένου Κανονισμού, τακτικό μέλος του Ταμείου, πιο κάτω για συντομία ''μέλος'', μπορεί να γράφεται κάθε Ιδιοκτήτης Καθηγητής κέντρου ξένων γλωσσών στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν, αθροιστικά, οι εξής προυποθέσεις: Ο αιτών την εγγραφή του στο Ταμείο θα πρέπει : α) Να διατηρεί κέντρο ξένων γλωσσών (Κ.Ξ.Γ.) στο όνομά του. β) Να έχει τα προσόντα διδασκαλίας ξένων γλωσσών. γ) Να είναι τακτικό μέλος σωματείου-μέλους της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. δ) Να μην είναι μέλος άλλου ταμείου (σωματείου) αρωγής-αλληλοβοήθειας, ενισχυόμενου από την Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. ε) Να μην είναι μέλος σωματείου-μέλους της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.,τα μέλη του οποίου έχουν ιδρύσει άλλο ταμείο (σωματείο) αρωγής-αλληλοβοήθειας ενισχυόμενο από την Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. Οι τελευταίες δύο, υπό στοιχεία δ' και ε' προυποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την εγγραφή του στο Ταμείο ( Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ ) είναι ή ήταν μέλος σε δύο σωματεία-μέλη της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. και, βάσει της ιδιότητάς του ως μέλους σε ένα από τα σωματεία αυτά, έχει εγγραφεί μέλος και άλλου ταμείου ( σωματείου ) αρωγής-αλληλοβοήθειας, το οποίο έχει ήδη, μέχρι τις ιδρυθεί και ενισχύεται από την Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. 2. Εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους ως μέλη του Ταμείου όσοι έχουν ήδη εγγραφεί σ'αυτό σύμφωνα με τις προυποθέσεις που όριζε το άρθρο 3 του από 10ης Ιουλίου 1988 ιδρυτικού Καταστατικού, όπως αυτό ίσχυε μέχρι τις , και ανεξάρτητα αν κατά την εγγραφή τους ήταν μέλη και άλλου ταμείου ( σωματείου ) αρωγής-αλληλοβοήθειας ενισχυόμενου από την Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. 3. Μέλος το οποίο έχει συμπληρώσει 20 χρόνια ως ιδιοκτήτης κέντρου ξένων γλωσσών και μέλος του τοπικού συλλόγου του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του Ταμείου, εφόσον μετά την παύση λειτουργίας του Κέντρου του ξένων γλωσσών συνεχίζει την επαγγελματική δραστηριότητά του με άδεια οικοδιδασκάλου». 5

6 4. Αίτηση - πιστοποιητικά εγγραφής: Για να γίνει κάποιος μέλος του Ταμείου υποβάλλει αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία δηλώνει, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό και τον Ειδικό Κανονισμό Παροχών που ισχύει κάθε φορά, με συνημμένα στην αίτηση πιστοποιητικά : α) Άδεια ίδρυσης του κέντρου ξένων γλωσσών του (φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από το σωματείο που είναι μέλος ). β) Άδεια λειτουργίας του Κ.Ξ.Γ. ( φωτοαντίγραφο επικυρωμένο ). γ)τελευταία ανανέωση της άδειας ή τελευταία μεταφορά του Κ.Ξ.Γ. (φωτοαντίγραφο επικυρωμένο ). δ) Άδεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών ( φωτ/φο επικυρωμένο ). ε) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ( 2 όψεις, επικυρωμένο ). στ) Πιστοποιητικό σωματείου - μέλους της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. ή άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει, ότι ο αιτών είναι μέλος του σωματείου αυτού και εξακολουθεί να διατηρεί κέντρο ξένων γλωσσών στο όνομά του. ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, με την οποία θα βεβαιώνει ότι δεν είναι μόνιμα και ολικά ανίκανος με αναπηρία 67% και άνω. Το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος θα επικυρώνεται στην υπεύθυνη δήλωση από δημόσια αρχή ή και από το σύλλογο ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών, του οποίου ο αιτών είναι μέλος. 4. Στοιχεία αιτούντος : Στην αίτηση εγγραφής περιέχεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία του αιτούντος : α) Η ημερομηνία και ο τόπος γέννησής του. β) Εάν είναι ανύπαντρος, παντρεμένος, διαζευγμένος ή χήρος. γ) Τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του, δηλαδή σύζυγος και παιδιά, και οι ημερομηνίες γέννησής τους. δ) Η διεύθυνση κατοικίας και φροντιστηρίου του αιτούντος. ε) Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι χρήσιμο για την ενημέρωση του Μητρώου Μελών του Ταμείου. στ) Επαγγελματική κατάσταση του/της συζύγου του αιτούντος. 5. Αποδοχή αίτησης : Η αίτηση εγγραφής γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που εκδίδεται μέσα σε ένα ( 1 ) μήνα από την υποβολή της αίτησης, αφού διαπιστωθεί, ότι ο αιτών συγκεντρώνει όλες τις απαιτούμενες για την εγγραφή του προυποθέσεις. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, αυτή πρέπει να περιέχει τους λόγους απόρριψης της αίτησης, οπότε ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά την απόρριψη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικά. 6. Δικαίωμα εγγραφής - συνδρομής, ειδική εισφορά :α) Το δικαίωμα εγγραφής ανέρχεται σε 44 ευρώ. Η ετήσια συνδρομή αναπροσαρμόζεται από 1/1/2007 σε 300 ευρώ η οποία καταβάλλεται σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις των 75 ευρώ. Η ετήσια 6

7 συνδρομή οφείλεται ολόκληρη, εάν το μέλος εγγραφεί στο Ταμείο εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους. Εάν η εγγραφή γίνει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, τότε οφείλεται το 1/2 της ετήσιας συνδρομής. Οφειλόμενες εγγραφές, συνδρομές και λοιπές υποχρεώσεις παλαιοτέρων χρήσεων εξοφλούνται με βάση τα ποσά που ισχύουν κατά το χρόνο εξόφλησής τους. Κατά την είσπραξη των άνω ποσών εκδίδεται απόδειξη, στην οποία, εκτός των άλλων αναγράφεται ο αριθμός μητρώου (Α.Μ.) του μέλους και το έτος για το οποίο καταβάλλονται τα ποσά αυτά. β) Ειδική εισφορά των μελών του Ταμείου αποτελεί ο πόρος του Ταμείου από τις εξετάσεις PALSO που διοργανώνει η Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.,στις οποίες τα μέλη συμμετέχουν με μαθητές τους. 7. Διατήρηση της ιδιότητας του μέλους μετά την κανονική έξοδο από το επάγγελμα : Το μέλος διατηρεί την ιδιότητά του ως τακτικό μέλος του Ταμείου και μετά την έξοδό του από το επάγγελμα, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση χρόνου ασφαλίσεως 35 ετών, ή του 65 ου έτους της ηλικίας του ή του 60ου έτους εφόσον συνταξιοδοτηθεί από το ΤΕΒΕ ή άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα, ή ενωρίτερα λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας ( κανονική έξοδος ). Έχει δε το δικαίωμα λήψεως νοσοκομειακού επιδόματος που αφορά τον εαυτό του και μόνο και δικαίωμα λήψεως όλων των παροχών αρωγής. Έχει επίσης το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι υπό τον όρο να έχει πληρώσει ολόκληρη την ετήσια συνδρομή του. 8. Αποχώρηση, διαγραφή, συνέπειες : Μέλος του Ταμείου που αποχωρεί οικειοθελώς ή διαγράφεται από αυτό σύμφωνα με το Καταστατικό, δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Ταμείου. Η αποχώρηση ή διαγραφή του μέλους συνεπάγεται και τη διαγραφή των παιδιών και συζύγου του από το Ταμείο. Σε περίπτωση επανεγγραφής του μέλους, τα έτη κατά τα οποία αυτό ήταν μέλος του Ταμείου προσμετρώνται για τη θεμελίωση οιουδήποτε δικαιώματος λήψης παροχής.τυχόν οφειλόμενες εισφορές κατά την επανεγγραφή του μέλους καταβάλλονται άμεσα στο Ταμείο με βάση το ισχύον τότε ποσόν της ετήσιας συνδρομής. Άρθρο 4 Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς μ ε λ ώ ν Τα μέλη του Ταμείου έχουν υποχρέωση : α) Να φροντίζουν για το Ταμείο και να προστατεύουν τα συμφέροντά του. β) Να υποστηρίζουν με κάθε τρόπο το Ταμείο και να συμβάλλουν όπου και όσο μπορούν για την εκπλήρωση των σκοπών του. 7

8 γ) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις τους καθώς και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων του Ταμείου. δ) Να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως μέλη των σωματείων-μελών της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του κάθε είδους, ιδίως όταν αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα την οικονομική ενίσχυση του Ταμείου, όπως συμβαίνει με πανελλήνιες εξετάσεις γλωσσομάθειας Palso που διοργανώνει η Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. ε) Να στέλνουν στην αρχή κάθε χρόνου στο Ταμείο αντίγραφο της ανανέωσης της άδειας ίδρυσης του κέντρου ξένων γλωσσών τους, πιστοποιητικό σωματείου - μέλους της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. ότι είναι μέλη του και να γνωστοποιούν έγκαιρα στο Ταμείο κάθε αλλαγή διεύθυνσης της κατοικίας τους και του κέντρου ξένων γλωσσών τους. στ) Να καταβάλλουν έγκαιρα τις συνδρομές, εισφορές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις τους. ζ) Να δηλώνουν κάθε μεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης που συνεπάγεται τροποποίηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους. Άρθρο 5 Ο ρ ι σ μ ο ί ΑΜΕΣΑ - ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ : Το αυτό πρόσωπο ασφαλίζεται είτε άμεσα είτε έμμεσα στο Ταμείο. Άμεσα ασφαλισμένος είναι το μέλος του Ταμείου. Έμμεσα ασφαλισμένα είναι τα ανήλικα τέκνα του μέλους (όσα δεν έχουν συμπληρώσει ηλικία 18 ετών), ή είναι μέχρι 26 ετών εφόσον σπουδάζουν. Εφόσον και οι δύο σύζυγοι είναι μέλη του Ταμείου, τα παιδιά τους ασφαλίζονται έμμεσα μόνο από τον ένα σύζυγο. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : Ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος ( διάστημα από 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου ). ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ( Μ.Ο.Α ) : Ο ασφαλισμένος θεωρείται μόνιμα και ολικά ανίκανος, όταν λόγω ατυχήματος ή ασθένειας διαπιστωθεί ιατρικά η ανικανότητά του κατά ποσοστό τουλάχιστον 67%. Ειδικά όσον αφορά το μέλος του Ταμείου, αυτό θεωρείται μόνιμα και ολικά ανίκανο και με ποσοστό ανικανότητας κάτω του 67% που όμως έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία του μέλους να διδάσκει. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : ( Μ.Μ.Α.) : Ο ασφαλισμένος θεωρείται μόνιμα-μερικά ανίκανος, όταν λόγω ατυχήματος ή ασθένειας διαπιστωθεί ιατρικά η ανικανότητά του σε ποσοστό κάτω του 67%. 8

9 ΑΤΥΧΗΜΑ : Θεωρείται κάθε αιφνίδιο, εξωτερικό, βίαιο, τυχαίο περιστατικό που προκαλεί στον ασφαλισμένο το θάνατο ή μόνιμη, ολική ή μερική, ανικανότητα, επερχόμενη σε διάστημα ενός (1) έτους από την ημέρα του άνω περιστατικού. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : Θεωρείται κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα, διαθέτει πλήρη εξοπλισμό και έχει τακτικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οίκοι ευγηρίας και αναπαυτήρια και αναρρωτήρια δεν θεωρούνται νοσοκομεία. ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ( Ε.Μ.Ε.) : Το μέλος θεωρείται ότι έχει εξέλθει από το επάγγελμα, όταν παύσει να ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητά του και το δηλώνει στην αρμόδια ΔΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ( Κ.Ε.Μ.Ε.) : Το μέλος θεωρείται ότι έχει εξέλθει κανονικά από το επάγγελμα, όταν παύσει να διατηρεί άδεια κέντρου ξένων γλωσσών στο όνομά του μετά τη συμπλήρωση χρόνου ασφαλίσεως 35 ετών ή του 65 ου έτους της ηλικίας του ή του 60ου έτους εφόσον συνταξιοδοτηθεί από το ΤΕΒΕ ή άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα ή ενωρίτερα λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας. Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Άρθρο 6 Κ λ ά δ ο ι α σ φ ά λ ι σ η ς - π α ρ ο χ έ ς 1. Το Ταμείο καλύπτει ασφαλιστικά το μέλος του Ταμείου ( άμεσα ασφαλισμένος ), καθώς επίσης τα ανήλικα παιδιά του ή μέχρι 26 ετών εφόσον σπουδάζουν (έμμεσα ασφαλισμένοι) και τον/την σύζυγο, όπου αυτό προβλέπεται. Καμία παροχή δεν προβλέπεται για άλλα πρόσωπα, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις διατάξεις που ακολουθούν. Για το ίδιο περιστατικό η ίδια παροχή δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο σε ένα διακαιούχο. 2. Το ύψος όλων των παροχών που χορηγεί το Ταμείο αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ανάλογα με τον αριθμό των μελών, την οικονομική του ευρωστία και το ύψος επιχορήγησης της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. 3. Οι παροχές που χορηγεί το Ταμείο εντάσσονται σε δύο (2) κλάδους, τον Κλάδο Υγείας - Ζωής και τον Κλάδο Αρωγής : 9

10 α ) ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΖΩΗΣ : Περιλαμβάνει παροχές που συνδέονται με την προστασία της υγείας και τους κινδύνους ζωής του μέλους του Ταμείου, της (του) συζύγου του και των τέκνων του. β ) ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΩΓΗΣ : Περιλαμβάνει παροχές που χορηγούνται κατά ή μετά την οριστική έξοδο του μέλους από το επάγγελμα λόγω γήρατος ή άλλης αιτίας και παροχές που χορηγούνται κατά την άσκηση του επαγγέλματος για λόγους άσχετους με την υγεία και τους κινδύνους ζωής. 4. Όλες οι παροχές χορηγούνται στο μέλος του Ταμείου, όσο αυτό ζεί. Μετά το θάνατό του οι παροχές χορηγούνται μόνο όπου και όπως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. 5. Εφόσον το μέλος έχει αποβιώσει μετά την κατάθεση αίτησης για παροχή ή τη θεμελίωση του αντίστοιχου προβλεπόμενου δικαιώματος κατά την κρίση του Δ.Σ., το Ταμείο χορηγεί την παροχή στους νόμιμους κληρονόμους του. Άρθρο 7 Π αρ ο χ έ ς Κ λ ά δ ο υ Υ γ ε ί α ς - Ζ ω ή ς 1. Χορηγούμενες παροχές : Ο Κλάδος Υγείας - Ζωής περιλαμβάνει τις ακόλουθες παροχές :α) Επίδομα Τοκετού (Ε.Τ.), β) Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης (Ε.Ν.Π.), γ) Επίδομα Ανάρρωσης (Ε.Α.), δ) Έκτακτο Επίδομα προς Αποτροπή Κινδύνου Ζωής (Ε.Β.Α.Κ.Ζ.), ε) Ενίσχυση Λόγω Θανάτου (Ε.Λ.Θ.), στ) Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Μ.Ο.Α)ζ) Μόνιμη Μερική ανικανότητα (Μ.Μ.Α.), και η) Δαπάνη Εκδημίας (Δ.Ε.). Ολες οι παροχές χορηγούνται εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες για κάθε παροχή προυποθέσεις. Από τις πιο πάνω παροχές οι υπό στοιχεία δ', ε', στ', και ζ' (ΕΒΑΚΖ, ΕΛΘ, ΜΟΑ και ΜΜΑ) χορηγούνται μόνο εφόσον το μέλος δεν έχει εξέλθει από το επάγγελμα κατά τη στιγμή που συντρέχουν οι λοιπές προυποθέσεις καταβολής τους. Ειδικότερα, για κάθε παροχή ισχύουν τα εξής : 2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ( Ε.Τ.): Το Επίδομα Τοκετού χορηγείται στο μέλος του Ταμείου, εφόσον αυτό ή η σύζυγός του τεκνοποιήσει. Το Ε.Τ. ανέρχεται: Σε ευρώ 295, ευρώ 515 και ευρώ 735 για τα μέλη τα οποία στο διάστημα των δύο προ του τοκετού ετών συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις γλωσσομάθειας που διοργανώνει η ΠΟΙΚΞΓ (PALSO) με λιγότερους από 20 υποψήφιους, 20 έως 45 υποψήφιους, 46 τουλάχιστον υποψήφιους, αντίστοιχα. Εάν ο τοκετός γίνει με καισαρική τομή, το κατά περίπτωση προβλεπόμενο ως άνω επίδομα τοκετού προσαυξάνεται κατά 295 ευρώ. 10

11 3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ( Ε.Ν.Π.) : Το Ταμείο χορηγεί στο μέλος ημερήσιο Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης στην περίπτωση που το μέλος ή καθένα από τα ανήλικα καθώς και τα ενήλικα με Μ.Ο.Α. παιδιά του, νοσηλευθούν σε νοσοκομείο για ασθένεια ή ατύχημα : α) Το Ε.Ν.Π. καλύπτει μέχρι εκατόν ογδόντα ( 180 ) ημέρες νοσηλείας για κάθε ασφαλισμένο μέλος, ή παιδί σε κάθε ασφαλιστική χρήση. Οι συνταξιούχοι δικαιούνται Ε.Ν.Π. μόνο μέχρι 60 ημέρες ανά έτος. β) Το Ε.Ν.Π. ανέρχεται για κάθε ημέρα νοσηλείας σε 22 ευρώ για το μέλος και 7,5 ευρώ για κάθε παιδί. γ) Εφόσον ο ασφαλισμένος εγχειριστεί κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, τα πιο πάνω ποσά του Ε.Ν.Π. διπλασιάζονται από την εγχείριση και μέχρι 30 ημέρες νοσηλείας για κάθε εγχείριση. Εάν στη διάρκεια του 30νθημέρου ο ασφαλισμένος εγχειρισθεί ξανά, το 30νθήμερο διακόπτεται και αρχίζει νέο 30νθήμερο διπλασιασμού του Ε.Ν.Π. από κάθε επόμενη εγχείριση. δ) Το Ε.Ν.Π. καταβάλλεται στο μέλος και μετά την έξοδό του από το επάγγελμα, εφόσον αυτή γίνει κανονικά (Κ.Ε.Μ.Ε.) και όχι πρόωρα. ε) Το Ε.Ν.Π. καταβάλλεται και μετά το θάνατο του μέλους στα παιδιά, εφόσον το μέλος απεβίωσε πριν εξέλθει από το επάγγελμα ή μετά την κανονική του έξοδο από αυτό (Κ.Ε.Μ.Ε.) 4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ (Ε.Α.): Το Ταμείο καταβάλλει στο μέλος (όχι στους έμμεσα ασφαλισμένους) Επίδομα Ανάρρωσης ανερχόμενο σε 7,5 ευρώ ημερησίως και μέχρι δέκα (10) το πολύ ημέρες, εφόσον το μέλος έχει νοσηλευθεί σε νοσοκομείο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες και ο συγκεκριμένος χρόνος που απαιτείται για την ανάρρωσή του πιστοποιείται με βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύθηκε. 5. ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΖΩΗΣ (Ε.Β.Α.Κ.Ζ.) Σε περίπτωση που η ζωή του μέλους βρίσκεται σε κίνδυνο ή κινδυνεύει η υγεία του με προβλεπόμενο αποτέλεσμα να στερηθεί οριστικά της ικανότητας διδασκαλίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μπορεί να χορηγήσει στο μέλος έκτακτο βοήθημα (ΕΒΑΚΖ) μέχρι του ποσού επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (7.350), πέραν άλλων παροχών που τυχόν δικαιούται το μέλος και εφόσον αυτό δεν έχει εξέλθει από το επάγγελμα κατά τη στιγμή εμφάνισης του άνω κινδύνου της ζωής ή της υγείας του. Η παροχή αυτή ισχύει μόνο για το μέλος, αποκλείονται τα λοιπά ασφαλισμένα στο Ταμείο πρόσωπα. Το μέλος δικαιούται την παροχή αυτή μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψής του από τον παρόντα κανονισμό. Δικαιούται νέας παροχής εφόσον δεν έχει εισπράξει το συνολικό ποσό της παροχής. 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (Ε.Λ.Θ.): Το Ταμείο χορηγεί οικονομική ενίσχυση λόγω θανάτου από ασθένεια, ατύχημα ή άλλη αιτία, του μέλους: 11

12 α) Η Ε.Λ.Θ. καταβάλλεται εφόσον το μέλος δεν έχει εξέλθει από το επάγγελμα κατά τη στιγμή αποβιώσεως του ιδίου. β) Η Ε.Λ.Θ. καταβάλλεται στα ανήλικα παιδιά σε περίπτωση θανάτου του μέλους. Δικαίωμα λήψεως της Ε.Λ.Θ. έχουν και τα παιδιά έως 26 ετών του μέλους που σπουδάζουν, καθώς επίσης και τα ενήλικα τέκνα με Μ.Ο.Α. γ) Η Ε.Λ.Θ. κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και την ύπαρξη συζύγου και την πρόκληση του θανάτου από ασθένεια ή ατύχημα. Σε περίπτωση θανάτου από άλλη, πλην ασθενείας ή ατυχήματος, αιτία, το Δ.Σ. αποφασίζει αν θα καταβληθεί η Ε.Λ.Θ. που προβλέπεται για θάνατο από ασθένεια ή για θάνατο από ατύχημα. Ειδικότερα : Σε περίπτωση θανάτου του μέλους από ασθένεια καταβάλλονται επτακόσια τριάντα πέντε ευρώ ( 735) στη/στον σύζυγο και από τριακόσια εβδομήντα ευρώ (370) σε κάθε παιδί (ανήλικο ή ενήλικο έως 26 ετών που σπουδάζει), ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών του μέλους. Εάν το μέλος δεν έχει σύζυγο και αποβιώσει από ασθένεια, καταβάλλονται πεντακόσια εννενήντα ευρώ (590) σε κάθε παιδί (ανήλικο ή σπουδαστή ως άνω) ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών. Εάν το μέλος αποβιώσει από ατύχημα, καταβάλλονται τα διπλάσια των άνω ποσά. 7. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Μ.Ο.Α.) : Το Ταμείο χορηγεί στο μέλος οικονομική ενίσχυση, εάν διαπιστωθεί μόνιμη ολική ανικανότητα του μέλους ή των ανηλίκων παιδιών του που προκλήθηκε από ασθένεια ή ατύχημα: α) Η ενίσχυση για Μ.Ο.Α. καταβάλλεται, εφόσον το μέλος δεν έχει εξέλθει από το επάγγελμα κατά τη στιγμή που επέρχεται η ολική ανικανότητα του ιδίου ή των ανήλικων τέκνων του. β) Η ενίσχυση για Μ.Ο.Α. κλιμακώνεται ως εξής: Σε περίπτωση Μ.Ο.Α. από ασθένεια μέλους με σύζυγο καταβάλλονται ευρώ για το μέλος συν 380 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί του μέλους. Αν διαπιστωθεί Μ.Ο.Α. του μέλους από ατύχημα καταβάλλονται διπλάσια ποσά. Σε περίπτωση Μ.Ο.Α.από ασθένεια μέλους χωρίς σύζυγο καταβάλλονται ευρώ για το μέλος συν 380 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί του μέλους. Αν διαπιστωθεί Μ.Ο.Α. από ατύχημα του μέλους χωρίς σύζυγο καταβάλλονται ευρώ για το μέλος συν το αυτό ποσό 380 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί του μέλους. Στις πιο πάνω περιπτώσεις Μ.Ο.Α. του μέλους, το προβλεπόμενο για κάθε ανήλικο παιδί ποσό καταβάλλεται και για κάθε ενήλικο, έως 26 ετών, παιδί που σπουδάζει σε αναγνωρισμένη σχολή, ανώτατη ή ανώτερη, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε περίπτωση Μ.Ο.Α. ανήλικου παιδιού του μέλους, καταβάλλονται 350 ευρώ εάν η Μ.Ο.Α. προήλθε από ασθένεια και 705 ευρώ εάν η Μ.Ο.Α. προήλθε από ατύχημα. 12

13 γ) Από τα πιο πάνω ποσά Μ.Ο.Α., ποσοστό 40% καταβάλλεται αμέσως μετά τη διαπίστωση της Μ.Ο.Α. και ποσοστό 60% δύο έτη μετά. Σε περίπτωση όμως αποκλεισμού οποιασδήποτε πιθανότητας αποκατάστασης, το Ταμείο μπορεί να καταβάλλει το σύνολο της ενίσχυσης Μ.Ο.Α.σε μία δόση. 8. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Μ.Μ.Α.) : Το Ταμείο χορηγεί στο μέλος οικονομική ενίσχυση, εάν διαπιστωθεί μόνιμη μερική ανικανότητα του μέλους: α) Η ενίσχυση για Μ.Μ.Α.καταβάλλεται εφόσον το μέλος δεν έχει εξέλθει από το επάγγελμα κατά τη στιγμή που θα διαπιστωθεί η μερική ανικανότητα του ιδίου ή των ανηλίκων τέκνων του. β) Η ενίσχυση για Μ.Μ.Α.ανέρχεται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση σε ποσοστό επί των ποσών που προβλέπονται για Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, όπως στον πιο κάτω πίνακα: Ποσοστά ενίσχυσης για Μόνιμη Μερική Ανικανότητα - Δεξιόχειρες δεξιού αριστερού Ολική απώλεια άνω άκρου: 70% 60% Απώλεια όλου του βραχίωνα ή του χεριού: 60% 50% Απώλεια της κίνησης όλου του ώμου: 60% 50% Ολική απώλεια κίνησης όλου του αγκώνα ή του καρπού: 40% 30% Ολική απώλεια του αντίχειρα και του δείκτη: 30% 25% Ολική απώλεια τριών δακτύλων εκτός του αντίχειρα και του δείκτη: 25% 20% Ολική απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός του δείκτη: 25% 20% Ολική απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου εκτός του αντίχειρα: 20% 15% Ολική απώλεια του αντίχειρα: 20% 15% Ολική απώλεια του δείκτη: 20% 15% Ολική απώλεια του μέσου ή παράμεσου ή του μικρού δακτύλου: 10% 8% Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού και όλων των δακτύλων: 30% Ολική απώλεια κάτω άκρου: 60% Απώλεια όλης της κνήμης και όλου του ποδιού: 60% Κάταγμα κνήμης ή ποδιού που δεν έκλεισε 13

14 (όχι πορωμένο): 25% Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έκλεισε (όχι πορωμένο): 15% Ολική απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού: 5% Ολική απώλεια δακτύλου του ποδιού: 3% Βράχυνση του ποδιού τουλάχιστον κατά 5 εκ.του μέτρου: 15% Απώλεια της όρασης ενός ματιού ή μείωση στο μισό της όρασης και των δύο ματιών: 60% Ολική και αθεράπευτη κώφωση στο ένα αυτί: 50% Ολική και αθεράπευτη κώφωση και στα δύο αυτιά: 80% Κάταγμα στο κάτω σαγόνι που δεν έκλεισε (όχι πορωμένο): 25% Αγκύλωση μέρους σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση: 70% Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση θώρακα και οργανικές ανωμαλίες: 50% Ολική και αθεράπευτη απώλεια της φωνής: 80% Για αριστερόχειρες τα άνω ποσά αντιστρέφονται. Για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται πιο πάνω είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίσει αν και κατά πόσο θα πρέπει να καταβληθεί ενίσχυση για Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (Μ.Μ.Α.). γ) Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ ή κατά διαστήματα για Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (Μ.Μ.Α.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που προβλέπεται για την Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Μ.Ο.Α.). δ) Εάν η ασθένεια ή το ατύχημα που προκάλεσε τη Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (Μ.Μ.Α.) έχει ως αποτέλεσμα η κατάσταση του ασφαλισμένου να εξελιχθεί σε διάστημα τριών (3) ετών σε Μόνιμη Ολική Ανικανότητα και έχουν καταβληθεί τα οριζόμενα για Μ.Μ.Α. ποσά το προβλεπόμενο για τη Μ.Ο.Α. ποσό μειώνεται κατά τα ποσά αυτά και στο δικαιούχο καταβάλλεται το υπόλοιπο μέχρι συμπληρώσεως του συνολικού ποσού Μ.Ο.Α. 9. ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΗΜΙΑΣ (Δ.Ε.): Το Ταμείο χορηγεί οκτακόσια ογδόντα ευρώ (880) για έξοδα εκδημίας του μέλους, εφόσον το μέλος αποβιώσει είτε προ είτε μετά την κανονική έξοδό του από το επάγγελμα (Κ.Ε.Μ.Ε.). Η Δαπάνη Εκδημίας καταβάλλεται στην/στον σύζυγο ή τα παιδιά του μέλους, ανήλικα ή ενήλικα, ελλείψει δε τούτων σε οποιονδήποτε τρίτο που υποβλήθηκε στη δαπάνη αυτή. Άρθρο 8 Πα ρ ο χ έ ς Κ λ ά δ ο υ Α ρ ω γ ή ς 14

15 1. Φύση παροχών: Ο Κλάδος Αρωγής περιλαμβάνει παροχές άσχετες με την προστασία της υγείας και κινδύνους ζωής που διακρίνονται σε: α) Παροχές που χορηγούνται εφάπαξ με τη συμπλήρωση ηλικίας εξήντα (60) ετών ή κατά την κανονική έξοδο του μέλους από το επάγγελμα (Κ.Ε.Μ.Ε.), λόγω γήρατος ή άλλης αιτίας, και παροχές που χορηγούνται, για τους ίδιους λόγους, κατά τακτά χρονικά διαστήματα μετά την οριστική έξοδο του μέλους από το επάγγελμα. 2. Ύψος παροχών του Κλάδου Αρωγής: Διαμορφώνεται ανάλογα με τα πραγματικά και αναγνωρισμένα με εξαγορά χρόνια ασφάλισης των μελών, τα ποσά των συνδρομών και εισφορών τους, το ύψος επιχορήγησης του Ταμείου από την Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. ή και τα σωματεία - μέλη της, την ασφαλιστική τάξη στην οποία εντάσσεται κάθε μέλος και ανάλογα με το επιτόκιο κατάθεσης σε Τράπεζα των άνω ποσών και την απόδοσή τους από άλλη επωφελή τοποθέτηση. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε ν ε ς π α ρ ο χ έ ς : 3. ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑ (Ε.Ε.): Το Ταμείο χορηγεί στο μέλος εφάπαξ επίδομα εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (145) για κάθε αναγνωρισμένο έτος ασφάλισης, με δυνατότητα αύξησής του μέχρι του τριπλασίου κατ' ανώτατο όριο, ήτοι μέχρι 440 ευρώ για κάθε έτος ασφάλισης και ευρώ για 30 χρόνια ασφάλισης, σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους και προυποθέσεις. α) Για την αναγνώριση ετών ασφάλισης απαιτείται το μέλος να έχει ασκήσει το επάγγελμα έχοντας άδεια κέντρου ξένων γλωσσών στο όνομά του ή στο όνομα προσωπικής εταιρίας στην οποία ήταν εταίρος με ποσοστό συνμμετοχής τουλάχιστον 20% και ταυτόχρονα να υπήρξε ενεργό μέλος σωματείου - μέλους της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. Ως αναγνωρισμένα χρόνια ασφάλισης θεωρούνται και αυτά που έχουν εξαγορασθεί, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 6 του Καταστατικού ιδρύσεως του Ταμείου και την απόφαση της Γ.Σ. της (έγκριση Κανονισμού Παροχών άρθρο 12). β) Το Ε.Ε. χορηγείται στο μέλος, όταν αυτό συμπληρώσει τριάντα (30) χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο. γ) Εάν το μέλος δεν έχει συμπληρώσει τριάντα (30) χρόνια ασφάλισης, το Ε.Ε. χορηγείται στις εξής περιπτώσεις: γα) Όταν το μέλος εξέλθει από το επάγγελμα λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας (Μ.Ο.Α.). γβ) Όταν το μέλος αποβιώσει πριν εξέλθει από το επάγγελμα, με την προυπόθεση ότι έχει συμπληρώσει δώδεκα (12) αναγνωρισμένα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο, οπότε καταβάλλεται στην σύζυγο και στα παιδιά του ανήλικα ή ενήλικα. 15

16 γγ) Όταν το μέλος συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του, χωρίς να έχει εξέλθει από το επάγγελμα με την προυπόθεση ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) αναγνωρισμένα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο. Στην περίπτωση αυτή το μέλος δικαιούται, οποτεδήποτε μέχρι την έξοδό του από το επάγγελμα να ζητήσει το Ε.Ε. το οποίο υπολογίζεται με βάση το συνολικό μέχρι την ημέρα της χορηγήσεώς του, με ανώτατο όριο τα 30 χρόνια. γδ) Όταν το μέλος έχει εξέλθει από το επάγγελμα πριν γίνει 60 ετών, δικαιούται να ζητήσει το Ε.Ε., αφού συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και εφόσον έχει δώδεκα (12) τουλάχιστον αναγνωρισμένα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο. Εφόσον το μέλος εισπράξει το Ε.Ε. με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας του και δεν εξέλθει από το επάγγελμα, δικαιούται κατά την έξοδό του να εισπράξει το επιπλέον ποσόν εφάπαξ που του αναλογεί για τα έτη που παρέμεινε στο επάγγελμα μετά την είσπραξη του επιδόματος κατά το 60ο έτος της ηλικίας του. δ) Το Ε.Ε. καταβάλλεται μόνο μία φορά και το μέλος δεν δικαιούται, εφόσον το εισπράξει, να απαιτήσει αποιοδήποτε ποσό σχετικά για αναγνωριζόμενα μετά την είσπραξη χρόνια ασφάλισης. ε) Για τον υπολογισμό του Ε.Ε. λαμβάνεται υπόψει, κατ' εφαρμογή της αρχής της ανταποδοτικότητας, και η ειδική εισφορά του μέλους που συνίσταται στη συμμετοχή του μέλους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. (Palso) με μαθητές του, ανάλογα με τον αριθμό των οποίων (μαθητών) ενισχύεται οικονομικά το Ταμείο. Το ύψος του Ε.Ε. κλιμακώνεται βάσει των ετών ασφάλισης και του συνολικού αριθμού μαθητών με τους οποίους το μέλος, καθόλη τη διάρκεια ασφάλισής του από το έτος 1990 και μετά, έλαβε μέρος στις άνω εξετάσεις, ως εξής: Εφόσον ο συνολικός αριθμός των μαθητών είναι κατώτερος των εκατό (100), το Ε.Ε. ανέρχεται στο βασικό ποσό των 145 ευρώ για κάθε έτος ασφάλισης. Εφόσον ο αριθμός των μαθητών είναι , το άνω ποσό 145 ευρώ αυξάνεται κατά 10% στο συνολικό ποσό 159 ευρώ (145 Χ 110%). Για κάθε επιπλέον δεκάδα μαθητών, το βασικό ποσό των 145 ευρώ αυξάνεται κατά μία ακόμη, πλέον του 10%, εκατοστιαία μονάδα, σε 161 ευρώ (145 Χ111%) για μαθητές, 162 ευρώ (145 χ 112%) για μαθητές και ούτω καθεξής. Η κλιμάκωση αυτή του Ε.Ε. ισχύει με την προυπόθεση ότι η άνω ειδική εισφορά του μέλους περιέχεται στο Ταμείο, ενώ το βασικό ποσό των 145 ευρώ για κάθε έτος ασφάλισης καταβάλλεται σε όλα τα μέλη του Ταμείου. στ) Σε καμιά περίπτωση δεν χορηγείται Εφάπαξ Επίδομα για μη αναγνωρισμένα ή για μελλοντικά χρόνια ασφάλισης. ζ) Το κλάσμα του πρώτου ή δευτέρου εξαμήνου του ημερολογιακού έτους εγγραφής του μέλους στο Ταμείο, καθώς επίσης και του ημερολογιακού έτους εξόδου του από το επάγγελμα, αναγνωρίζεται ως πλήρες εξάμηνο. 4. ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΑΣΧΑ-ΘΕΡΟΥΣ (Ε.Χ.Π.Θ.): Το Ταμείο χορηγεί κάθε χρόνο σε κάθε μέλος του που έχει εξέλθει από το επάγγελμα Επικουρία 16

17 Χριστουγέννων 874 ευρώ, Πάσχα 437 ευρώ και θέρους 437 ευρώ, συνολικά ευρώ κατ' ανώτατο όριο, σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους και προυποθέσεις: α) Για τη χορήγηση της Επικουρίας απαιτείται το μέλος να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα αναγνωρισμένα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να λάβει την Επικουρία με χρόνο ασφάλισης κάτω των δώδεκα ετών. β) Το μέλος θα πρέπει από την εγγραφή του και μέχρι την έξοδό του από το επάγγελμα να έχει συμμετοχή με μαθητές του στις εξετάσεις Palso τουλάχιστον στο 80% του συνόλου των ετών που είναι στο Ταμείο. Από την ψήφιση του παρόντος ( ) η ελάχιστη κατ έτος συμμετοχή μαθητών των μελών στις εξετάσεις Palso θα πρέπει να είναι τρεις (3) υποψήφιοι. Για τους συναδέλφους της Ιταλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσαςμέλη του Ταμείου το ελάχιστο όριο συμμετοχής μαθητών τους στις εξετάσεις Palso παραμένει ως είχε, δηλαδή ένας υποψήφιος κατ έτος. (ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Λαμβάνονται υπόψη τυχόν συμμετοχές σε εξετάσεις γλωσσομάθειας των οποίων την αποκλειστική ευθύνη δημιουργίας και διεξαγωγής έχει η Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. παροντικά PALSO, LAAS). γ) Η Επικουρία καταβάλλεται, όταν το μέλος εξέλθει κανονικά από το επάγγελμα, έχοντας συμπληρώσει 35 χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο ή το 65 ο της ηλικίας του ή ενωρίτερα λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας (Κ.Ε.Μ.Ε.). Δικαίωμα λήψεως της Επικουρίας έχουν επίσης, όταν γίνουν 65 ετών, και τα μέλη που εξήλθαν πρόωρα από το επάγγελμα (με χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 12 ετών). δ) Η Επικουρία υπολογίζεται με βάση τα αναγνωρισμένα χρόνια ασφάλισης του μέλους στο Ταμείο. Ως αναγνωρισμένα χρόνια ασφάλισης θεωρούνται και αυτά που έχουν εξαγοραστεί. Το κλάσμα του πρώτου ή δευτέρου εξαμήνου του ημερολογιακού έτους εγγραφής του μέλους στο Ταμείο, καθώς επίσης και του ημερολογιακού έτους εξόδου του από το επάγγελμα, αναγνωρίζεται ως πλήρες εξάμηνο. ε) Η Επικουρία καταβάλλεται στο ακέραιο (συνολικό ποσό ευρώ), εφόσον το μέλος έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε χρόνια ασφάλισης. Εάν έχει περισσότερα από τριάντα πέντε χρόνια ασφάλισης, το πιο πάνω συνολικό ποσό της Επικουρίας δεν αυξάνεται. Εάν το μέλος έχει λιγότερα από τριάντα πέντε χρόνια ασφάλισης, καταβάλλονται σ αυτό τόσα τριακοστά πέμπτα του συνολικού ποσού της Επικουρίας όσα και τα χρόνια ασφάλισής του. στ) Η Επικουρία καταβάλλεται επίσης στο ακέραιο: ι) Στα μέλη τα οποία είχαν εξέλθει κανονικά μέχρι την 5/6/1995. ιι) Στα μέλη τα οποία εξέρχονται από το επάγγελμα λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας, με τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης. 17

18 ιιι) Στα μέλη που γράφτηκαν στο Ταμείο μέχρι τις ,.όταν συμπληρώσουν το 65 ο έτος της ηλικίας τους και τουλάχιστον είκοσι εννέα (29) χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο. Σε κάθε περίπτωση τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης αυξάνονται κάθε χρόνο κατά ένα, εκτός αν υπάρξει αντίθετη απόφαση της Γ.Σ. ζ) Η Επικουρία καταβάλλεται στο μέλος (άμεσα ασφαλισμένο) όσο αυτό ζει. Όταν το μέλος αποβιώσει, δικαίωμα λήψεως της Επικουρίας έχουν τα ανήλικα παιδιά του, καθώς και τα ενήλικα παιδιά του που είναι μόνιμα και ολικά ανίκανα. Εάν το μέλος δεν έχει ή αυτά ενηλικιωθούν ή δεν υπάρχουν παιδιά ενήλικα μόνιμα και ολικά ανίκανα, η Επικουρία καταβάλλεται στην (στον) σύζυγο, ολόκληρη, εκτός αν η (ο) σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης. Στα παιδιά και στη σύζυγο καταβάλλεται, ως άνω, η Επικουρία, εφόσον κατά το θάνατο του μέλους καταβάλλεται σ αυτό η Επικουρία ή συντρέχουν οι προυποθέσεις για την καταβολή τους. Στην περίπτωση που ο/η σύζυγος του μέλους δικαιούται την καταβολή της Επικουρίας απαιτείται η κατάθεση στο Ταμείο αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας. η) Η Επικουρία Χριστουγέννων καταβάλλεται στο μέλος το πρώτο 15νθήμερο Δεκεμβρίου, η Επικουρία Πάσχα δέκα πέντε ημέρες προ του Πάσχα και η Επικουρία θέρους το πρώτο 15νθήμερο Ιουνίου κάθε έτους. θ) Μέλη του Ταμείου τα οποία κατά το έτος 2000 είχαν συμπληρώσει την ηλικία 53 ετών, μπορούν κατά την κανονική έξοδό τους από το επάγγελμα να εξαγοράσουν με την τότε ισχύουσα συνδρομή για κάθε έτος, τόσα χρόνια όσα τους χρειάζονται προκειμένου να συμπληρώσουν μέχρι τα 12 έτη που απαιτούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψεως κλάσματος επικουρίας. Ι) Μέλη του Ταμείου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος έχουν δικαίωμα λήψεως επικουρίας εφόσον έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΤΕΒΕ και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις λήψεως της επικουρίας. Άρθρο 9 Π ί ν α κ ε ς π α ρ ο χ ώ ν Το ύψος των χορηγουμένων παροχών Ε.Ν.Π., Ε.Α., Ε.Λ.Θ., Μ.Ο.Α., Μ.Μ.Α. προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα. Εφόσον όμως, σύμφωνα με το άρθρο 10, το μέλος συμμετείχε στις εξετάσεις Palso κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο πριν από τη χρονική στιγμή της συγκέντρωσης σ αυτό των προϋποθέσεων χορήγησης των παραπάνω παροχών, το ύψος της εκάστοτε αναφερομένης χορηγούμενης παροχής (Ε.Ν.Π.,Ε.Α.,Ε.Λ.Θ.,Μ.Ο.Α.,Μ.Μ.Α.) διπλασιάζεται, εκτός από αυτές που χορηγούνται στους συνταξιούχους, με βάση τον νέο πίνακα παροχών. Το ύψος των χορηγούμενων παροχών καταχωρείται στους πιο κάτω ισχύοντες πίνακες, όπου Μ=μέλος, Σ=σύζυγος και Π=παιδί ανήλικο. 18

19 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν Κ Λ Α Δ Ο Υ Υ Γ Ε Ι Α Σ - Ζ Ω Η Σ Α - ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (Ε.Τ.) α) Μέλος ή σύζ. μέλους με συμ/χή 1-19 μαθητών στις εξετ. Palso ευρώ 295 β) Μέλος ή σύζ. με συμ/χή μαθητών στις εξετ. Palso ευρώ 515 γ) Μέλος ή σύζ.μέλ. με συμ/χή 46 τουλάχ. μαθ.στις εξετ.palso ευρώ 735 δ) Τοκετός με καισαρική τομή: Συν ευρώ 295 Β - ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (Ε.Ν.Π.) α) Νοσηλεία: Μέλος ημερησίως ευρώ 22 Χ 180 ημέρες = ευρώ Παιδί ανήλικο ή ενήλικο με Μ.Ο.Α. ημερησίως ευρώ 7,5Χ 180 ημέρες = ευρώ β) Εγχείρηση:Διπλασιασμός άνω ποσών έως 30 ημέρες νοσηλείας (άρθρο 7 παρ.3) Γ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ (Ε.Α.) Μέλος: Ημερησίως ευρώ 7,5 Χ10 ημέρες ίσον ευρώ 75 Δ - ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΖΩΗΣ (Ε.Β.Α.Κ.Ζ.) Μέλος:Μέχρι του ποσού ευρώ Ε - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (Ε.Λ.Θ.) α) Ε.Λ.Θ. Μέλους με Σύζυγο και Παιδιά ανήλικα ή Σπουδαστές έως 26 ετών: Θ.από ασθένεια : Σύζυγος ευρώ 735 συν ευρώ 370 για κάθε παιδί Θ.από ατύχημα : Σύζυγος ευρώ συν ευρώ 735 για κάθε παιδί β) Ε.Λ.Θ. Μέλους που έχει μόνο παιδιά ανήλικα ή σπουδαστές έως 26 ετών: Ασθένεια : ευρώ 590 για κάθε παιδί Ατύχημα: ευρώ για κάθε παιδί. γ) Ε.Λ.Θ. από άλλη αιτία : Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση Ε.Λ.Θ. από ασθένεια ή ατύχημα. ΣΤ- ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Μ.Ο.Α.) α) Μ.Ο.Α. Μέλους με Σύζυγο και Παιδιά ανήλικα ή σπουδαστές έως 26 ετών ΑΙΤΙΑ Ασθένεια : ευρώ για μέλος κάθε παιδί Ατύχημα : ευρώ για μέλος κάθε παιδί β) Μ.Ο.Α. Μέλους που έχει μόνο Παιδιά ανήλικα (όχι σύζυγο) ή σπουδαστές έως 26 ετών ΑΙΤΙΑ Ασθένεια : ευρώ για μέλος για κάθε παιδί Ατύχημα : ευρώ για μέλος 380 για κάθε παιδί γ) Μ.Ο.Α. Παιδιού ανήλικου Ασθένεια : 350 Ατύχημα : 705 Ζ - ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ( Μ.Μ.Α.) Χορηγείται κατά περίπτωση ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για τη Μ.Ο.Α. Η - ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ( Δ.Ε.) Μέλος : ευρώ

20 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν Κ Λ Α Δ Ο Υ Α Ρ Ω Γ Η Σ Θ - ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑ (Ε.Ε.) Μέλος : Από 145 ευρώ για κάθε έτος ασφάλισης συν τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις Ι - ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ Χριστουγέννων ευρώ 300,30 έως 874,00 Πάσχα ευρώ 149,60 έως 437,00 Θέρους ευρώ 149,60 έως 437,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Άρθρο 10 Δ ι κ α ί ω μ α λ ή ψ ε ω ς π α ρ ο χ ώ ν 1. Αναγνώριση δικαιώματος: Το Ταμείο αναγνωρίζει το δικαίωμα λήψεως παροχών, εφόσον το μέλος : α) είναι ταμειακά εντάξει, β) συντρέχουν οι προβλεπόμενες για κάθε παροχή προϋποθέσεις και γ) κατά τη συνδρομή των προυποθέσεων αυτών το μέλος ασκεί το επάγγελμα και είναι ταυτόχρονα μέλος σωματείου-μέλους της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. ή έχει εξέλθει κανονικά από το επάγγελμα (Κ.Ε.Μ.Ε. 35 χρόνια ασφάλισης - 65 ο έτος ηλικίας 60ο με συνταξιοδότηση από ΤΕΒΕ ή άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα-μ.ο.α). Σε περίπτωση πρόωρης εξόδου του μέλους από το επάγγελμα ή αποβιώσεώς του πριν εξέλθει από αυτό αναγνωρίζεται δικαίωμα λήψεως παροχών μόνον όπου τούτο ρητά προβλέπεται στις διατάξεις για κάθε παροχή. Οι προβλεπόμενες παροχές χορηγούνται ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του μέλους στις εξετάσεις του PALSO, με εξαίρεση τη λήψη επικουρίας (Ε.Χ.Π.Θ.), η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις προυποθέσεις της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 4, και του εφάπαξ επιδόματος (Ε.Ε.), το οποίο προσαυξάνεται σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 3 περ.(ε). Σε περίπτωση όμως κατά την οποία το μέλος κατά την χρονική στιγμή της συγκέντρωσης σ αυτό των προϋποθέσεων χορήγησης των παροχών Ε.Ν.Π., Ε.Α., Ε.Λ.Θ., Μ.Ο.Α., Μ.Μ.Α. προκύπτει ότι έχει συμμετάσχει στις παραπάνω εξετάσεις κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, το ύψος της παροχής που δικαιούται διπλασιάζεται. 2. Έναρξη δικαιώματος: Οι δικαιούχοι του Ταμείου αποκτούν το δικαίωμα λήψεως παροχών για περιστατικά που έλαβαν χώρα έξη μήνες, ειδικά δε όσον αφορά τον τοκετό ένα χρόνο μετά την απόφαση του Δ.Σ. για εγγραφή του μέλους στο 20

21 Ταμείο. Σε περίπτωση ατυχήματος το δικαίωμα λήψεως παροχών αποκτάται αμέσως μετά την απόφαση του Δ.Σ. για εγγραφή του μέλους στο Ταμείο. 3. Ύψος παροχών: Το ύψος κάθε παροχής ανέρχεται στο ποσό που προβλέπεται από τον Ειδικό Κανονισμό Παροχών που ισχύει τη στιγμή κατά την οποία συντρέχουν στο πρόσωπο του δικαιούχου οι σχετικές προυποθέσεις. Σε καμιά περίπτωση δεν ισχύει αναδρομικά ο Ειδικός Κανονισμός Παροχών, όσον αφορά το ύψος της κάθε παροχής. 4. Προθεσμία: Η αίτηση για λήψη οποιασδήποτε παροχής πρέπει να υποβάλλεται εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, αλλιώς ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα λήψεως της παροχής. Άρθρο 11 Δ ι α δ ι κ α σ ί α κ α τ α β ο λ ή ς π α ρ ο χ ώ ν 1. Υποβολή γραπτής αίτησης - προθεσμία: Για τη χορήγηση κάθε παροχής ο δικαιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μέσα σε έξι (6) μήνες από τη συγκέντρωση στο πρόσωπό του των προυποθέσεων καταβολής της αιτούμενης παροχής. Εάν η αίτηση δεν υποβληθεί στο διάστημα αυτό (6μηνο), ο δικαιούχος χάνει οριστικά το δικαίωμα λήψεως της παροχής. Κατ'εξαίρεση, το Δ.Σ. κρίνει αν συντρέχουν λόγοι αποδοχής της αίτησης, σε περίπτωση υποβολής της μετά τη συμπλήρωση της 6μηνης προθεσμίας και προ παρελεύσεως έτους από τη συγκέντρωση των λοιπών προυποθέσεων καταβολής της παροχής. Δεν απαιτείται αίτηση για την Επικουρία Χριστουγέννων - Πάσχα - Θέρους (Ε.Χ.Π.Θ.) για την καταβολή της οποίας μεριμνά το Δ.Σ., εγκρίνοντας τα απαιτούμενα ποσά. 2. Περιεχόμενο αίτησης-επισυναπτόμενα πιστοποιητικά: Στην αίτηση αναγράφονται τα αναγκαία στοιχεία που θεμελιώνουν το δικαίωμα λήψεως της παροχής και επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που πρέπει να είναι επίσημα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα). Κάθε αίτηση για λήψη οιασδήποτε παροχής θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του μέλους για μη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας του. Όταν ζητείται η καταβολή παροχών για έμμεσα ασφαλισμένους (σύζυγο μέλους και παιδιά) συνυποβάλλεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ειδικότερα για τις πιο κάτω περιπτώσεις απαιτούνται: 21

22 α) ΤΟΚΕΤΟΣ: Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. β) ΝΟΣΗΛΕΙΑ: Πιστοποιητικό νοσοκομείου από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία εισαγωγής, εξόδου και η διάρκεια νοσηλείας σ' αυτό, η ασθένεια για την οποία νοσηλεύθηκε ο ασφαλισμένος και η εγχείρηση στην οποία τυχόν υποβλήθηκε. γ) Ε.Β.Α.Κ.Ζ.: Πιστοποιητικό νοσοκομείου ή γιατρών με τα οποία θα διαπιστώνεται, ότι η ζωή του μέλους βρίσκεται σε κίνδυνο ή ότι κινδυνεύει η υγεία του με προβλεπόμενο αποτέλεσμα να στερηθεί οριστικά της ικανότητας διδασκαλίας. δ) Ε.Λ.Θ.: Ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η ασθένεια ή ατύχημα ή άλλη αιτία που προκάλεσε το θάνατο. ε) Μ.Ο.Α.: Πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής με τα οποία θα διαπιστώνεται ανικανότητα τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή και κάτω του 67% που όμως συνεπάγεται αδυναμία του μέλους να διδάξει, καθώς και η ασθένεια ή το ατύχημα που προκάλεσε τη μόνιμη ολική ανικανότητα. στ) Μ.Μ.Α.: Πιστοποιητικά νοσοκομείου ή γιατρών με τα οποία θα διαπιστώνεται ο ακρωτηριασμός ή η βλάβη της υγείας, το ποσοστό της μερικής ανικανότητας και η ασθένεια ή ατύχημα που προκάλεσε τη μόνιμη μερική ανικανότητα. ζ) Δ.Ε.: Ληξιαρχική πράξη θανάτου. η) Ε.Ε.: Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι το μέλος άσκησε το επάγγελμα τριάντα (30) ή λιγότερα χρόνια κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3 του παρόντος και ότι κατά το διάστημα αυτό ήταν μέλος σωματείου-μέλους της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. Εκτός από τα αναφερθέντα πιστοποιητικά, πρέπει να συνυποβάλλονται και άλλα, όπου αυτό απαιτείται, όπως για την απόδειξη του βαθμού συγγένειας, την έξοδο από το επάγγελμα μετά την συμπλήρωση του 65 ου έτους ή ενωρίτερα λόγω Μ.Ο.Α., καθώς και για την ανάγκη παραμονής του μέλους στο σπίτι για ανάρρωση. Εάν κατά την κρίση του Δ.Συμβουλίου τα προσαγόμενα πιστοποιητικά δεν επαρκούν για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψεως της παροχής, το Δ.Σ. ζητά την υποβολή και άλλων δικαιολογητικών ή ακόμη και τη γνωμάτευση γιατρών. Θ) Ε.Χ.Π.Θ.: Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η διακοπή ασκήσεως του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη κέντρου ξένων γλωσσών και υπεύθυνη δήλωση με την οποία το μέλος θα βεβαιώνει ότι δεν διατηρεί κέντρο ξένων γλωσσών και δεν είναι κάτοχος αδείας κέντρου ξένων γλωσσών στο όνομά του. Υπεύθυνη δήλωση με το πιο πάνω περιεχόμενο θα πρέπει να καταθέτουν στο Ταμείο οι δικαιούχοι Επικουρίας κάθε χρόνο το μήνα Νοέμβριο, για την ενημέρωση του Μητρώου Δικαιούχων Ε.Χ.Π.Θ. 22

23 3. Απόφαση Δ.Σ.: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της παροχής μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, αιτιολογεί την απόρριψη στην απόφασή του, την οποία και κοινοποιεί, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη της, στον αιτούντα, οπότε αυτός μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά την απόρριψη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά. 4. Χορήγηση παροχής : Η παροχή χορηγείται στο δικαιούχο μέσα σε δύο (2) μήνες από την έγκριση της αίτησής του από το Δ.Σ. Κατά τη χορήγηση της παροχής εκδίδεται σχετικό δικαιολογητικό πληρωμής, στο οποίο αναγράφεται κάθε αναγκαίο κατά την κρίση του Δ.Σ.στοιχείο. Το δικαιολογητικό πληρωμής υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία ή τους αναπληρωτές τους, καθώς και από αυτόν που εισπράττει την παροχή. Όλες οι παροχές χορηγούνται και στην περίπτωση που ο δικαιούχος βρίσκεται στο εξωτερικό. Άρθρο 12 Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς σ υ ν α λ λ α γ έ ς Όλες οι οικονομικές συναλλαγές του Ταμείου πραγματοποιούνται στα γραφεία του από τα εντεταλμένα πρόσωπα και υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 13 Χ α ρ τ ό σ η μα κ α ι τ έ λ η Κάθε είδους χαρτόσημα και τέλη για παροχές επιβαρύνουν το Ταμείο. Άρθρο 14 Αναστολή καταβoλής παροχών Η καταβολή παροχών από το Ταμείο αναστέλλεται: α) Όταν η χρηματική περιουσία του Ταμείου μειωθεί κάτω του ποσού των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ ( ). β) Όταν το μέλος καθυστερεί πέραν του έτους την καταβολή στο Ταμείο της ετήσιας συνδρομής του. 23

24 Άρθρο 15 Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Παροχών που αποτελείται από 15 άρθρα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση του Ταμείου που συνήλθε για το σκοπό αυτό στο Βόλο, και ισχύει έκτοτε ως έχει, μέχρις ότου τροποποιηθεί με μεταγενέστερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου Αρωγής και Αλληλοβοήθειας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ.). Αθήνα, 24 Αυγούστου 2012 Ο Πρόεδρος της Γεν.Συνέλευσης Τα μέλη του Δ.Σ.του Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. Β. Κροντήρης Β. Κροντήρης Πρόεδρος Ρ. Μετζιδάκη Αντιπρόεδρος Ι.Μιχαηλίδης Γεν.Γραμματέας Σ. Ευαγγελόπουλος Ταμίας Γ. Κουτρούλης Μέλος Αθ. Μερτζάνη» Ντ. Ντίξον-Πεννιά» Θ.Πατσιούρας» Ευαγγ. Τζάννε» 24

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩN ΓΛΩΣΣΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩN ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (Γ.Σ. της 1.7.2013) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩN ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 36.36.492 1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ.(Γ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1ο 4 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4 Άρθρο 2 Ο 4 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4 Άρθρο 3 ο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αθήνα,.. Αρ. πρωτ.:. ΠΡΟ:. ΘΕΜΑ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ εφαρμογή της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης Αθήνα, 25/2/2014 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/1/306380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων».

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 106 72 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3616178 210 3625026- FAX 210 3625983 Αθήνα 21-7-2011 «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ Θ Ε Μ Α: "Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους ασφ/νους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 1997".

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2014.

Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-11-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 58838 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤ ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

http://greekfirefighters.zago.gr

http://greekfirefighters.zago.gr http://greekfirefighters.zago.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 01/01/2014

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 01/01/2014 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 01/01/2014 Με την Υπ Αριθμόν 1407/7/10/2013 απόφαση του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 44137/613 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών Υπόδειγμα Νο 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... Τμήμα Εσόδων Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.»

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27/4/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ48/ 36 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ. ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 41 του 1980 48 του 1982 11 του 1983 7 του 1984 10 του 1985 116 του 1985 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3845/10(Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α76.5.2010) και τον εκ νέου καθορισμό στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα