Η Italcementi ανοίγει ηις πύλες ηοσ Κένηροσ Ερεσνών ηης: i.lab, η καρδιά ηης καινοηομίας και ηης αειθορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Italcementi ανοίγει ηις πύλες ηοσ Κένηροσ Ερεσνών ηης: i.lab, η καρδιά ηης καινοηομίας και ηης αειθορίας"

Transcript

1 Η Italcementi ανοίγει ηις πύλες ηοσ Κένηροσ Ερεσνών ηης: i.lab, η καρδιά ηης καινοηομίας και ηης αειθορίας ΑΕΙΦΟΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ Σν i.lab ζα απνηειεί ζεκείν θαη θξηηήξην αλαθνξάο αεηθόξνπ ζρεδηαζκνύ ζηελ Δπξώπε. Πξόθεηηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Italcementi σο πξνο ηα ζέκαηα θαηλνηνκίαο θαη αεηθνξίαο. ρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν ώζηε λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο LEED - Leadership in Energy and Environmental Design standards (Πξσηνπνξία ζηα Πξόηππα Δλέξγεηαο θαη Πεξηβαιινληηθνύ ρεδηαζκνύ), ην i.lab έρεη πηζηνπνηεζεί σο Πιαηηλέλην, θάηη πνπ απνηειεί ηελ πςειόηεξε πηζηνπνίεζε LEED γηα ηηο πεξηβαιινληηθά αεηθόξεο θαη πςειήο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηεξηαθέο θαηαζθεπέο Σν i.lab πιεξνί ηηο πνιύ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ εμνηθνλόκεζε θαηά πνζνζηό 60% πεξηζζόηεξεο ελέξγεηαο ζε ζύγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά θηήξηα ηνπ ηδίνπ κεγέζνπο θαη ησλ ηδίσλ πξννξηζκώλ ηειηθήο ρξήζεο. Απηό έρεη θαηαζηεί εθηθηό ράξε ζηηο εηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο κεζόδνπο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί, ζηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ πξνζθπγή ζε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, δειαδή ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ/ειηαθώλ ζεξκηθώλ ζπιιεθηώλ θαη ηελ ρξήζε γεσζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ. Σν 2010, ην i.lab βξαβεύζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ην Δπξσπατθό Βξαβείν Πξάζηλνπ Κηεξίνπ, σο ην θαιύηεξν Ιηαιηθό Κηήξην γηα ηελ ελεξγεηαθή ηνπ απνδνηηθόηεηα ζηελ θαηεγνξία Καιύηεξν Νέν Πξάζηλν Κηήξην. Σν 2009, ην i.lab ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Green Good Design Award (Πξάζηλν Βξαβείν Καινύ ρεδηαζκνύ) από ην Chicago Athenaeum θαη ην European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies (Δπξσπατθό Κέληξν Καιιηηερληθνύ Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Μειεηώλ Αζηηθνύ Ιζηνύ). Σν i.lab iπξννξίδεηαη λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αεηθόξν αξρηηεθηνληθή ζηελ Δπξώπε θαη ζαθή απόδεημε ηεο πξνδξαζηηθήο δέζκεπζεο ηεο εηαηξείαο καο πξνο ηελ θαηεύζπλζε κηαο θαιύηεξεο πνηόηεηαο ησλ νηθνδνκηθώλ θαηαζθεπώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. «Σν i.lab δελ ζα είλαη κόλο έλα ζσκβοιηθό θηήρηο ηο οποίο ζα εθθράδεη ηε θήκε ηοσ Οκίιοσ γηα ηελ ηετληθή ηοσ εκπεηρία θαη γλώζεης. Θα αποηειέζεη ζεκείο αλαθοράς αεηθόροσ ζτεδηαζκού γηα ηελ Εσρώπε», επεζήκαλε ν Richard Meier. ΔΤΟ ΛΕΤΚΕ ΠΣΕΡΤΓΕ ΓΙΑ ΣΟ KILOMETRO ROSSO Σν i.lab είλαη έλα πνιπδύλακν θέληξν βηνκεραληθήο έξεπλαο. Σν έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Meier ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απόδνζε κέγηζηεο ζεκαζίαο ζηελ πνηόηεηα, θάηη πνπ είλαη άκεζα νξαηό θαη από ηηο ιεπηνκέξεηεο θαζελόο θαη όισλ καδί ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ, αιιά θπξίσο θαη πάλσ από όια πξνθύπηεη από ηελ πνηόηεηα ησλ ρώξσλ. Τπάξρνπλ μεγάλοι εσάεροι τώροι νη νπνίνη επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξώπνπο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θηεξίνπ λα αλαπηύζζνπλ αγαζηή ζρέζε θαη ζπλεξγαζίεο ζε όια ηα ζεκεία θαη ηηο δηαδξνκέο ηεο αξρηηεθηνληθήο πξόηαζεο ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ.

2 Ο Richard Meier ζρεδίαζε ην i.lab κε ηε δνκή ηνπ λα πεξηθιείεη δπν πςνκεηξηθά επίπεδα πάλσ από ην έδαθνο θαη ηξία θάησ από ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. Σν i.lab αθνινπζεί θαη ελδπλακώλεη ηελ κνξθή V ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη: νη δπν πηέξπγεο βιέπνπλ ζε έλα θεληξηθό πξναύιην ρώξν θαη εληείλνπλ ην άλνηγκα ηνπ θηεξίνπ πξνο ηνλ ρώξν ηνπ i.land, ηνπ δηαθνζκεηηθνύ γεσξγηθνύ πάξθνπ πνπ έρεη εηδηθά θαηαζθεπαζηεί ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν. Ο εληππσζηαθόο ζόινο κε κνξθή πνπ ζπκίδεη βέινο πάλσ από ηελ θπξία είζνδν δεκηνπξγεί έλα κεγάιν δηώξνθν θαιπκκέλν δεκόζην ρώξν πνπ νδεγεί ζε αίζξην θπζηθά θσηηδόκελν από ηελ νξνθή από όπνπ μεθηλνύλ νη δπν πηέξπγεο ηνπ θηεξίνπ. Η πξώηε πηέξπγα ηξέρεη παξάιιεια κε ηνλ απηνθηλεηόδξνκν θαη πεξηέρεη εξγαζηήξηα θαη γξαθεία. Η δεύηεξε πηέξπγα θηινμελεί κηα κεγάιε ζπλεδξηαθή αίζνπζα δπλακηθόηεηαο κέρξη 260 θαζεκέλσλ αηόκσλ ζην ηζόγεην θαη επίζεκα εηαηξηθά γξαθεία ζηνλ άλσ όξνθν. Σν i.lab θηινμελεί ππεξήθαλα κηα πιεηάδα ηετνικών και βιομητανικών καινοηομικών ζηοιτείφν: ην ζύζηημα ηης πρόζουης από γσαλί, ην νπνίν δεκηνπξγεί εηθόλα αληίζεζεο κεηαμύ ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ ηζηκέληνπ θαη ηεο δηάθαλεο θσηεηλόηεηαο ηνπ γπάιηλνπ ζηνηρείνπ. εκαληηθά είλαη επίζεο ηα παινπεηάζκαηα, ηα νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζηεί σο αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ηνπ θηεξίνπ γηα θπζηθό θσηηζκό θαη βξίζθνληαη ζηελ πιεπξά ηνπ θηεξίνπ πξνο ηνλ απηνθηλεηόδξνκν θαη ηελ πόιε ηνπ Μπέξγθακν. Γηακνξθσκέλα από κηα ζεηξά πηεξπγίσλ από ζθπξόδεκα πνπ δίλνπλ ηελ εηθόλα γεσκεηξηθνύ γιππηνύ, είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγνύλ έλα ζηνηρείν, ην νπνίν εθηόο από ην όηη παξέρεη ηελ επίζεκε εηθόλα θαη δειώλεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θηεξίνπ δεκηνπξγεί ζθίαζε ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν αλαραηηίδνληαο ην ειηαθό θσο. Δπηπιένλ, ε απόιεμε ζε κνξθή βέινπο ηνπ πξνβόινπ ηεο νξνθήο θαζηζηά ην i.lab έλα απόιπηα αλαγλσξίζηκν ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν αιεζηλό ζεκείν αλαθνξάο. Δμάιινπ, ζην άιιν άθξν, ην αληίζεην από ην i.lab, από ζεκείν πνπ βξίζθεηαη θάησ από έλα εληππσζηαθό ιεπθό θξεκαζηό ηνίρν είλαη δπλαηό λα παξαηεξήζεη θαλείο νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ Kilometro Rosso πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί από ηνλ Γάιιν αξρηηέθηνληα Nouvel. ΘΕΡΜΑΝΗ ΑΠΟ ΣΟ ΕΔΑΦΟ Σο ζύζηημα γεφθερμικής ενέργειας Πελήληα έλα θξεάηηα εμππεξέηεζεο ηνπ θηεξίνπ έρνπλ αλαζθαθεί έσο θαη ζε 100 κέηξα βάζνπο θάησ από ην επίπεδν ηνπ δξόκνπ. Σν γεσζεξκηθό ζύζηεκα ζπλεηζθέξεη ζηε ζέξκαλζε θαηά ην ρεηκώλα θαη ζηελ ςύμε θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο, κε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα θζάλεη αληίζηνηρα ζην 50% θαη ζην 25%, κεηώλνληαο έηζη θαη ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο CO 2 ζηελ αηκόζθαηξα. Σο θφηοβοληαχκό ζύζηημα και οι ηλιακοί ζσλλέκηες. ηελ νξνθή ηνπ θηεξίνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί 420 θσηνβνιηατθνί ζπιιέθηεο γηα παξνρή κέγηζηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 90 kw. Η ζπλνιηθή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά έηνο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζηα kw, θάηη πνπ αληηζηνηρεί κε εμνηθνλόκεζε 52 ηόλσλ CO 2 θάζε ρξόλν. 50 m 2 ειηαθώλ ζεξκηθώλ ζπιιεθηώλ έρνπλ επίζεο ηνπνζεηεζεί, γηα ηελ θάιπςε ηνπ 65% ησλ αλαγθώλ ηνπ θηεξίνπ ζε δεζηό λεξό. Οη ειηαθνί ζεξκηθνί ζπιιέθηεο θαη ηα θσηνβνιηατθά κεηώλνπλ ηελ θαηαλάισζε από ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, ειαηηώλνληαο ζπλεπώο ηηο εθπνκπέο CO 2 θαη ζπλεηζθέξνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

3 ΑΡΙΣΕΙΑ ΣΑ ΤΛΙΚΑ, ΑΠΟ ΣΑ ΘΕΜΕΛΙΑ Ω ΣΗΝ ΟΡΟΦΗ. Εναλλακηικά, ανακσκλφμένα και/ή ηοπικής παραγφγής σλικά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ i.lab. Γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ δαπέδσλ, ησλ ζεκειίσλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζθπξόδεκα κε αλαθπθισκέλα αδξαλή πιηθά από νηθνδνκέο ή θαηεδαθίζεηο ή επίζεο θαη ζθσξία πςηθακίλνπ. Άιια ζεκεία ηνπ θηεξίνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ρξήζε ηζηκέληνπ πνπ πεξηείρε αλαθπθισκέλε ζθσξία θαη κε άιια πιηθά ηα νπνία πξνήιζαλ εμ νινθιήξνπ από βηνκεραληθή επεμεξγαζία απνβιήησλ πιηθώλ. ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνύο πξνζπάζεηαο ζπκκόξθσζεο κε ηα πξόηππα LEED, ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο δαζικά προχόνηα πηζηνπνηεκέλα θαηά FSC (πκβνύιην Γηαρείξηζεο Γαζώλ-Forest Stewardship Council). Σα πξντόληα πνπ θέξνπλ πηζηνπνίεζε ηνπ FSC απνδεηθλύνπλ όηη ην πιηθό απηό πξνέξρεηαη από νξζέο θαη ππεύζπλεο πξαθηηθέο δαζηθήο δηαρείξηζεο ζύκθσλα κε απζηεξά πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη πξόηππα. Ωο πξνο ηε ρξήζε ζηδήξνπ, έρεη γίλεη ρξήζε πξντόλησλ κε ηελ θαηά ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε αλαθπθισκέλα πιηθά. Γηα ην γπαιί, έρεη θαηαβιεζεί κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ζηνλ ηνκέα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ ρξήζε ελόο εληαίνπ πιηθνύ σο πξνο ην είδνο ησλ κεηγκάησλ, ηνλ δείθηε δηάζιαζεο θαη ηνλ ζπληειεζηή κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο k. Δθηόο απηνύ, ην γπαιί πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην i.lab είλαη ηνπ είδνπο ηξηπιό ηδάκη κε δηπιό ζάιακν γηα ηε δηαζθάιηζε εμαηξεηηθήο αθνπζηηθήο θαη ζεξκηθήο άλεζεο. Σν TX Active, θφηοκαηαλσηικό ηζιμένηο Σν θηήξην πνπ θηινμελεί ην i.lab επηθαιύπηεηαη κε ηζηκέλην ην νπνίν πεξηέρεη TX Active, ηε θσηνθαηαιπηηθή δξαζηηθή νπζία πνπ ηξώεη ηελ αηζαινκίριε θαη πνπ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ αξρηηέθηνλα Richard Meier ζην έξγν ηεο εθθιεζίαο Dives in Misericordia ζηελ Ρώκε. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ i.lab πνπ απνηεινύληαη από ιεπθό ζθπξόδεκα είραλ αλάγθε ηελ αλάπηπμε ελόο ζθπξνδέκαηνο πςειήο αληνρήο κε ελίζρπζε από ίλεο ώζηε λα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ επρεξώο ζε κηα ζεηξά πξνδηαγξαθώλ ζρεηηθά κε ηελ ζηαηηθόηεηα ηνπ θηεξίνπ, ηε δηάξθεηα ηνπ, όπσο επίζεο θαη ζηελ αλάγθε λα παξακείλνπλ δηαρξνληθά αλαιινίσηα. i.light, ηο διαθανές ηζιμένηο Κάπνηνη ηνίρνη ζην θηήξην πνπ θηινμελεί ην i.lab έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε i.light, ην δηαθαλέο ηζηκέλην ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ζηα εξγαζηήξηα ηεο Italcementi θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ζην Ιηαιηθό Πεξίπηεξν ζηελ Έθζεζε Expo 2010 ηεο αγθάεο. Παξαγόκελν από ην ζπλδπαζκό ελόο πνιπκεξνύο πνπ είλαη πην δηαθαλέο από ην γπαιί θαη κε κηα ηειείσο λέα θόξκνπια θνληάκαηνο, ην i.light είλαη ζηνηρείν κε βάζε πξνθαηαζθεπαζκέλν ηζηκέλην ην νπνίν επηηξέπεη ζην θσο λα θηιηξάξεηαη από έμσ πξνο ηα κέζα θαη αληηζηξόθσο παξέρνληαο ηελ ίδηα αθξηβώο αληνρή κε ην πςειώλ επηδόζεσλ ζθπξόδεκα. i.idro DRAIN, ηζιμένηο αποζηράγγιζης Σν i.idro DRAIN ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζηξώζε ησλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ πνπ νδεγνύλ ζηα ππόγεηα θαη ζηνλ θήπν, όπσο επίζεο θαη γηα ηα πεξβάδηα από ζθπξόδεκα γύξσ από ηα θπηά.

4 Υάξε ζην εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν κείγκα, ην πξντόλ απηό ζπλδπάδεη ηελ αληνρή ηεο ζηξώζεο ζθπξνδέκαηνο κε ηηο ηδηόηεηεο απνζηξάγγηζεο ησλ εδαθώλ όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζεβαζκνύ ηνπ θύθινπ ηνπ ύδαηνο θαη κείσζεο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ύδαηνο, βειηίσζεο ηεο απνξξνήο ησλ πδάησλ θαη κείσζεο ησλ πδξνιηζζήζεσλ, κε ρακειόηεξν θόζηνο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απόξξηςε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ νκβξίσλ πδάησλ. Effix Design, ηο δημιοσργικό σλικό Οξηζκέλα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ρώξνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε θνλίακα Effix Design, πιηθό κε εληππσζηαθέο ηδηόηεηεο κεραληθήο θαη αηζζεηηθήο, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή κε δνκηθώλ (θεξόλησλ) ζηνηρείσλ ηζηκέληνπ (ζηνηρεία επίπισζεο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ρώξνπ, δηάθνξεο θαηαζθεπέο ζε δξόκνπο θαη δηόδνπο, ζε ιάκπεο θαη εζηίεο θσηηζκνύ θαη πνιιά άιια). Έρνληαο ππνζηεί κε επηηπρία δηάθνξεο δνθηκέο θαη ρξήζεηο από γλσζηνύο αξρηηέθηνλεο θαη κειεηεηέο εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζηε Γαιιία, ην Effix Design είλαη έλα αεηθόξν πξντόλ ην νπνίν ζηελ θσηνθαηαιπηηθή ηνπ εθδνρή κπνξεί λα δηαζθαιίδεη ηνλ απηνθαζαξηζκό ηνπ θαη ηελ απνξξππαληηθή δξάζε. I.LAND, ΣΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Σν i.land είλαη ην γεσξγηθό δηαθνζκεηηθό πάξθν ηνπ i.lab, ην νπνίν κειεηήζεθε από ην Γξαθείν Μειεηώλ GPT Giardini Paesaggio Territorio (Μειέηεο Κήπσλ, Σνπίσλ θαη Υσξνηαμίαο). Σν i.land πξνήιζε από ηελ επηζπκία ζπλδπαζκνύ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Richard Meier κε ηα ηνπηθά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θαη γεσγξαθία, ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ απζεληηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Μπέξγθακν, ζηνηρεία ηα νπνία κε ζύγρξνλνπο όξνπο κεηαθξάδνληαη ζε αεηθνξία, βηνπνηθηιόηεηα θαη κεδεληθέο απνζηάζεηο γηα ηα ηξόθηκα από ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε. Δμαηηίαο ηεο θαιήο πνηόηεηαο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο γεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ, ην έξγν απηνηξνθνδνηήζεθε θαη δπλάκσζε από ηε ζύιιεςε ηνπ έσο ηελ πινπνίεζε ηνπ. Δλώ ην i.lab παξέρεη ζεκαληηθή θαη θαηλνηνκηθή ζπλεηζθνξά ζηελ εδαθηθή ηνπ επηθξάηεηα, ππνζηεξίδνληαο θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ αλάπηπμε θαη ηελ ηαπηόηεηα ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, ην έξγν i.land κεηαθξάδεη ηε δέζκεπζε αεηθνξίαο κε ηελ αθύπληζε ησλ αμηώλ ηνπ παξειζόληνο, εηδηθόηεξα εθείλσλ ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, έηζη πνπ απηέο λα κπνξνύλ λα ζπλππάξρνπλ καδί κε κηα βηνκεραληθή λννηξνπία ε νπνία αθνπγθξάδεηαη κε κεγάιε πξνζνρή ηε θύζε θαη ην ηνπίν. Μεηά ην ζηάδην ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ αθνινύζεζε κηα ζπλζεηηθή θαη ζηηιηζηηθή πξνζέγγηζε κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηα νπνία εζηίαζαλ εηδηθά ζε ζέκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ζπκκόξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο LEED, ώζηε ην έξγν λα ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ θαη λα ζπλάδεη κε ηα θξηηήξηα ηεο νηθνινγηθήο αεηθνξίαο. Οη εξγαζίεο θεπεπηηθήο αλαηέζεθαλ ζε έλα θνηλσληθό ζπλεηαηξηζκό ν νπνίνο αλέιαβε ηε δέζκεπζε παξνρήο επθαηξηώλ απαζρόιεζεο ζε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ αλάινγα πξνβιήκαηα. Σν roof garden ηνπ Ακθηζεάηξνπ, εμσηεξηθά ηεο αίζνπζαο ζπλεδξίσλ, παξέρεη παλνξακηθή ζέα από κέζα θαη απνηειεί ρώξν αλάπαπζεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ρώξνπ.

5 Ο κήπος ηης ειζόδοσ έρεη θαζαξά δηαθνζκεηηθή ιεηηνπξγία, ιεηηνπξγώληαο σο θαισζόξηζκα ζην θηήξην. Γηα λα αθεζεί ρώξνο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη γηα λα ηνληζηεί ν εθπιεθηηθόο πξόβνινο ηεο νξνθήο θαηά ηελ είζνδν, απνθαζίζηεθε ε κε ζπκπεξίιεςε ηξηζδηάζηαησλ ζηνηρείσλ: ππάξρεη απιώο έλα παξηέξη κε γξαζίδη ην νπνίν δελ απνζπά ηελ πξνζνρή από ην ζύλνιν ηνπ επηβιεηηθνύ θηεξίνπ. Ο κήπος ποσ βλέπει προς ηο νόηο, έρεη ζρεδηαζηεί ώζηε λα ρξεζηκεύεη ζαλ θαισζόξηζκα, είλαη θαη ρώξνο αλάπαπζεο γηα εξγαδόκελνπο θαη γηα επηζθέπηεο: έλαο εμσηεξηθόο ρώξνο πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη δεμηώζεηο, ζεαηξηθέο θαη κνπζηθέο εθδειώζεηο. Ο θήπνο πνπ βιέπεη πξνο ην λόην έρεη επίζεο θπκαηηζηνύο θξάθηεο από δέλδξν θαξπίλνπ, ηππηθό ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο, κε ηξόπν ώζηε λα νξίδεηαη έλα ακθηζέαηξν κπξνζηά ζην γιππηό έξγν Μεηαιιαγκέλνη Πίλαθεο ηνπ Richard Meier. Ο θήπνο θηινμελεί κηα νξζνγώληα ηερλεηή ιίκλε - δεμακελε πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ρξήζε ηερληθώλ θπηνθαζαξηζκνύ κε θπηά γηα εδάθε ραιηθώδε θαη πδξόβηα θπηά. ην γεφργικό ημήμα, έρεη γίλεη επηινγή από ηππηθέο πνηθηιίεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Μπέξγθακν θαη ηεο Βόξεηαο Ιηαιίαο. Έρνληαο πξνζθιεζεί γηα λα βνεζήζεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δελδξόθεπνπ νπσξνθόξσλ, ε εηαηξεία Slow Food θαζόξηζε ηηο πιένλ θαηάιιειεο πνηθηιίεο θαη ζα είλαη ππεύζπλε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θήπσλ. Σα θξνύηα ηα νπνία ζα παξάγνληαη ζα κεηαπνηνύληαη ζε θνλζέξβεο θαη ζε μεξνύο θαξπνύο πνπ ζα δηαλέκνληαη ζε ζρνιεία. Έρνπλ επίζεο εγθαηαζηαζεί θπςέιεο νη νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ γνληκνπνίεζε ησλ νπσξνθόξσλ δέλδξσλ αιιά θαη γηα ηελ παξαγσγή κειηνύ, ράξε ζηα άλζε πνπ ζα ππάξρνπλ ζην ρώξν. ηελ περιοτή ποσ βλέπει προς ηα δσηικά ππάξρεη πεξηνρή όπνπ θπηεύνληαη παιαηέο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο αξαβνζίηνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Μπέξγθακν πνπ ηείλνπλ λα εμαθαληζηνύλ. Σελ πξνεηνηκαζία θαη ηε θύηεπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζα αλαιάβεη θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ην πκβνύιην Έξεπλαο θαη Πεηξακαηηζκνύ Γεσξγίαο CRA - MAC, πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ αθξηβώο απέλαληη από ην ρώξν. Η ελ ιόγσ θαιιηέξγεηα πιεξνί ηνπο όξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηεο μηδενικής απόζηαζης ηφν ηροθίμφν από ηην παραγφγή ζηην καηανάλφζη. ΣΟ I.LAB Ε ΑΡΙΘΜΟΤ m 2 επηθαλείαο αθηεξσκέλα ζηηο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο 5 όξνθνη θηεξίνπ (δπν πάλσ από ην έδαθνο θαη 3 ππόγεηα) ηόκνη βηβιίσλ ζηελ βηβιηνζήθε ώξεο εξγαζίαο ζην ζηάδην θαηαζθεπήο 300 εξγαδόκελνη θαηά ηελ θαηαζθεπή 120 άηνκα ν κέγηζηνο αξηζκόο αηόκσλ παξόλησλ αλά εκέξα ζην εξγνηάμην ώξεο αθηεξσκέλεο ζηελ θαηάξηηζε αζθαιείαο, εηδηθά ζρεηηθά κε εξγαζίεο ζε ύςνο γηα ην πξνζσπηθό ησλ εξγνιάβσλ θαη ην πξνζσπηθό δηνίθεζεο 500 m 2 ζπλνιηθήο επηθάλεηαο θσηνβνιηατθώλ ζπιιεθηώλ 420 θσηνβνιηατθνί ζπιιέθηεο κε κέγηζηε εγθαηεζηεκέλε ηζρύ 90 kw 50 m 2 ζπλνιηθήο επηθάλεηαο κε ειηαθνύο ζπιιέθηεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 65% ησλ αλαγθώλ ηνπ θηεξίνπ ζε δεζηό λεξό 51 θξεάηηα γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο 60% ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο θέξεη ζεξκνκνλσηηθά θαη ερνκνλσηηθά ηξηπιά ηδάκηα

6 ΣΟ I.LAND Ε ΑΡΙΘΜΟΤ m 2 ζπλνιηθό εκβαδόλ επηθαλείαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη: m 2 ιηβάδη κε θαιισπηζηηθά θπηά 2,700 m 2 δελδξόθεπνο νπσξνθόξσλ 280 m 2 κε ζκένπξα 2,800 m 2 θπηείαο αξαβνζίηνπ 2,800 m 2 αλζνθόξν ιηβάδη 720 m 2 ρώξνο γηα ζηξώζε γθαδόλ 1,375 m 2 δηαρσξηζηηθώλ κε ζάκλνπο θαη αεηζαινύο ριόεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίθξαμεο) 140 m 2 ηερλεηή ιίκλε 3,225 m 2 πεξηνρέο κε νδόζηξσζε 620 m κήθνο πεξίθξαμεο ρώξνπ κε δέλδξα θαξπίλνπ 340 m 2 εκβαδόλ επηθαλείαο θξεκαζηνύ θήπνπ Η ΣΟΠΟΘΕΙΑ: KILOMETRO ROSSO Σν i.lab βξίζθεηαη κέζα ζην Πάρκο Επιζηημών Kilometro Rosso, έλα νξγαλσκέλν ρώξν κόιηο έμσ από ηελ πόιε ηνπ Μπέξγθακν ν νπνίνο θηινμελεί εξεπλεηηθά θέληξα, εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο πιηθώλ ηερλνινγίαο θαη επηζηεκνληθά ηδξύκαηα. Σν Πάξθν είλαη έλαο πνιπθιαδηθόο ρώξνο ζηνλ νπνίν θαιιηεξγείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη ε θαηλνηνκία ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ηερλνινγία. Σν Kilometro Rosso απνηειεί έλα θόκβν δηεζλνύο δηθηύνπ ζύλαςεο επηζηεκνληθώλ ζρέζεσλ θαη επαθώλ όπνπ ελδπλακώλεηαη ε θνηλνθηεκνζύλε δεμηνηήησλ, γλώζεσλ, πιεξνθνξηώλ θαη ηερλνγλσζίαο όρη κόλν κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ εηαίξσλ αιιά θαη κεηαμύ απηώλ θαη ηνπ έμσ θόζκνπ. Ο ρώξνο δεζπόδεη θαη εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ Α4 πνπ ζπλδέεη ην Μηιάλν κε ηε Βελεηία: μεθηλώληαο από απηέο ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο, ην ηνπνγξαθηθό ζρέδην πνπ εθπόλεζε ν Γάιινο αξρηηέθηνλαο Jean Nouvel παξνπζηάδεη έλα θόθθηλν ειαζκαηνεηδή κεηαιιηθό ηνίρν πνπ ηξέρεη παξάιιεια κε ηνλ απηνθηλεηόδξνκν γηα κήθνο ελόο ρηιηνκέηξνπ, δεκηνπξγώληαο έλα αξρηηεθηνληθό ζθεληθό πίζσ από ην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζην πάξθν ηα δηάθνξα θηήξηα θαη νξγαληζκνί εξεπλώλ. ITALCEMENTI GROUP ΣΟ INTERNET: e Italcementi Γραθείο Σύποσ Tει. (+39)

Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο

Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο Δελτίο Τύπου 16 Απριλίου, 2012 Ο Ιηαιόο Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο, θ. Corrado Clini, έθαλε ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Κοζμόποσλος Πάνος 1, Φραγγίδοσ Ιωάννα-Πηνελόπη 1 1 Δξγαζηεξίν Πεξηβαιινληηθνύ θαη Δλεξγεηαθνύ Σρεδηαζκνύ Κηηξίσλ θαη Οηθηζκώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή, Γ.Π.Θ., Τκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ, ΓΙΑ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Παύινο Γεσξγίνπ Βαηαβάιεο Μησ Μησ ΔΜΠ, ςπ. Γιδ Πολ Μησ ΑΠΘ, Μησανικόρ Μεγάλων Έπγων Alumil Μςλωνάρ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ

ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK Καιώδηα Γεθπξώλ ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 Παξνπζίαζε 2 DMK Καισδησηή ηήξημε 2 DMK ΚΑΛΩΓΗΑ Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθνύ 4 Πνηόηεηα 4 Κεθαιέο Αγθύξσζεο 5 Πνιύθισλνη Σέλνληεο 7 Κεθαιή Αγθύξσζεο Ρπζκηδόκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Δξγνδόηεο: Έξγν: Γηεύζπλζε έξγνπ: πλνιηθή εγθαηάζηαζε (νηθόπεδν): Γεσξγίνπ Αλαζηάζηνο Δγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΩ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωμαηική Επγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα