Γημιοσργική Γραθή ζηο ζτολείο. Σο ηερπνόν μεηά ηοσ ωθελίμοσ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γημιοσργική Γραθή ζηο ζτολείο. Σο ηερπνόν μεηά ηοσ ωθελίμοσ."

Transcript

1 Γημιοσργική Γραθή ζηο ζτολείο. Σο ηερπνόν μεηά ηοσ ωθελίμοσ. Πιλοηικό εκπαιδεσηικό πρόγραμμα ζσνεργαζίας ηοσ Μεηαπηστιακού Προγράμμαηος Γημιοσργικής Γραθής ηοσ Πανεπιζηημίοσ Γσηικής Μακεδονίας με ηο Πρόησπο Πειραμαηικό τολείο ηοσ Αριζηοηέλειοσ Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλονίκης. Πρώηες διαπιζηώζεις οθία Νικολαΐδοσ σγγραθέας, Φιλόλογος ζηο Πρόησπο Πειραμαηικό τολείο ηοσ Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλονίκης, Γιδάζκοσζα ζηο Μεηαπηστιακό Πρόγραμμα Γημιοσργικής Γραθής ηοσ Πανεπιζηημίοσ Γσηικής Μακεδονίας ΠΔΡΙΛΗΨΗ ηελ εηζήγεζε πνπ αθνινπζεί, πεξηγξάθεηαη ην πηινηηθό πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην Γπκλάζην, πνπ εθαξκόζηεθε από ηε θηιόινγν ηνπ Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο νθία Νηθνιαΐδνπ, δηδάζθνπζα ζην Μεηαπηπρηαθό «Γεκηνπξγηθή Γξαθή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ηα ζρνιηθά έηε θαη Δπηρεηξείηαη κηα πξώηε απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. πδεηνύληαη νη όξνη εηζαγωγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζώο θαη ε ζπλνκηιία ηνπ κε ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο. Γιαηί διδάζκω δημιοσργική γραθή Ζ δηδαζθαιία κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απφ ηνλ πξψην ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην 2008, κε σθέιεζε ζπγγξαθηθά. Απηφ, ίζσο, αθνχγεηαη παξάδνμν. Θα πξνζπαζήζσ λα εμεγήζσ ηε θξάζε κνπ, κε εκπεηξηθνχο φξνπο, έρνληαο ηελ επίγλσζε πσο ζε ζέκαηα ζπγγξαθηθήο ηέρλεο θαη δηδαθηηθήο ηερληθήο ν θαζέλαο απφ καο απνηειεί ηελ αηνκηθή ηνπ πεξίπησζε. Οη γεληθεχζεηο, νη ζπληαγέο θαη ηα εχθνια ζπκπεξάζκαηα δελ σθεινχλ θαη, ζε θακία πεξίπησζε, δελ εξκελεχνπλ. Ζ δηδαζθαιία ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, ηνπιάρηζηνλ ζε καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπγγξαθηθή ηέρλε θαη ηελ ηερληθή,

2 είλαη εξγαζηεξηαθή: βαζίδεηαη ζηε ζπγγξαθηθή εκπεηξία. Ζ ζεσξεηηθή ζθεπή αθνινπζεί, ελίνηε εξκελεχεη. Απηφ πνπ αληηιακβάλνληαη δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνη, κε ηνλ πιένλ έθηππν ηξφπν, είλαη πσο ηα ζπγγξαθηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα είλαη θνηλά, φκσο νη ιχζεηο φρη. Απηφ ελεξγνπνηεί ην ζπγγξαθηθφ δφιν θαη πξνζθέξεη ζπγγξαθηθά θαχζηκα. Καζψο νη ινγνηερληθέο δνθηκέο θαη ηα ζρεδηάζκαηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζπδεηνχληαη δηεμνδηθά ζηελ νκάδα - ζην πιαίζην κηαο άηππεο, γηα νξηζκέλνπο βάλαπζεο, ζπγγξαθηθήο δεκνθξαηίαο, φπνπ απηφ πνπ κεηξάεη είλαη ην δνθηκαδφκελν θάζε θνξά θείκελν θαη φρη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ην εξγνγξαθηθφ ηνπ επίδνμνπ ζπγγξαθέα - γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ζπληαγέο δελ ππάξρνπλ θαη φια ηα ελδερφκελα είλαη αλνηρηά. Όηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ζπγγξαθηθήο ηαπηφηεηαο θαη ζπγγξαθηθήο ηδενινγίαο, ε ζπγγξαθηθή ζπλείδεζε εκπεδψλεηαη. Ζ ηερληθή θαη ε επηλνεηηθφηεηα δνθηκάδνληαη. Απνθαιχπηνληαη θαη ζπδεηηνχληαη ηα παξάδνμα ηεο ζπγγξαθήο, γηα παξάδεηγκα ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγγξαθηθήο ηεκπειηάο. Σν λα κε γξάθεηο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ γξαςίκαηνο. Σν λα μαπιψλεηο ζην θξεβάηη ζνπ θαη λα ζθέθηεζαη κε ην κπαιφ, ηηο εκπεηξίεο θαη ηε γιψζζα ησλ εξψσλ ζνπ απνηειεί ζπγγξαθηθή πξάμε. ηηο ζπδεηήζεηο καο, νη πξνηάζεηο πνπ δνθηκάδνληαη ζην θείκελν κπνξεί λα είλαη απφ αζχκβαηεο έσο θαη αληίζεηεο. Οη ιχζεηο ππαγνξεχνληαη απφ ηε δπλακηθή ησλ θεηκέλσλ θαη φρη απφ ηελ εμσθεηκεληθή βηβιηνγξαθία. Όιεο δνθηκάδνληαη ζηε ζπγγξαθηθή πξάμε. Δπηιέγνληαη ή απνξξίπηνληαη. Γελ ηα γλσξίδεηο φια απηά σο ζπγγξαθέαο; ζα ξσηήζεηε. Σα γλσξίδεηο. Τπλψηηνπλ κέζα ζνπ θαη αλαδχνληαη ζηε ζπδήηεζε. πκπιεξψλνληαη, αιιάδνπλ. Ζ καζίθ ζπγγξαθηθή ηδενινγία θαη ε ζπγγξαθηθή πξαθηηθή ζκηιεχνληαη. Απνθηνχλ ζπλνκηιεηέο θαη αληηπάινπο. Κάηη αθφκα: δε ράλεηαη ε καγεία θαη, θπξίσο, ε ζθνηεηλή πιεπξά ηεο ζπγγξαθήο, απηή πνπ ηξνθνδνηεί ηε ζπγγξαθηθή πξάμεφηαλ θσηίδεηαη θαη δηεπθξηλίδεηαη κε ελδειερείο ζπδεηήζεηο; Αλ ήκνπλ έμσ απφ ηνλ ρνξφ, ζα έιεγα, λαη. Σέζζεξα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, αιιά θαη δψδεθα ρξφληα δηδαζθαιίαο ζε ζεκηλάξηα κε νηθείν αληηθείκελν, κε έπεηζαλ γηα ην αληίζεην. Σν απφζηαγκα ηεο εκπεηξίαο κνπ: νη ψξεο πνπ πεξάζακε καδί κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, δνπιεχνληαο. Βιέπεηε, ε ινγνηερλία είλαη πξάμε. Δδψ δε κεηξάεη ε πξνυπεξεζία, ε επεηεξίδα, ν Α..Δ.Π. Όπνηνο γξάθεη θαιχηεξα, θφβεη ην λήκα. Σξνκαθηηθφ - θαη ηελ ίδηα ζηηγκή παξήγνξν. ηε ινγνηερλία, είκαζηε απηφ πνπ θάλνπκε. Όια ηα ππφινηπα είλαη πξνζέζεηο. Καη νη πξνζέζεηο δελ αθνξνχλ θαλέλαλ, νχηε θαλ ηνλ ζπγγξαθέα. Η Γημιοσργική Γραθή ζηο Πρόησπο Πειραμαηικό τολείο ηοσ Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλονίκης

3 Καηά ην ζρνιηθφ έηνο δνθηκάζακε έλα κηθξφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Πεξηθέξεηα Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη κε ζρνιεία ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κπήθαλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη δίδαμαλ δεκηνπξγηθή γξαθή ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο (ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην) θαη ηνπ εληαίνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο (ζην Γεκνηηθφ). Όζνλ αθνξά ην Πξφηππν Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζην εμήο Π.Π..Π.Θ.), ζην νπνίν εξγάδνκαη σο θηιφινγνο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, ην πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε σο εμήο: Σξεηο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο (ε Διενλφξα Αλαγλψζηνπ, ε Μαξέηηα ηδεξνπνχινπ θαη ν ηέξγηνο Υαξηζηάδεο) δίδαμαλ δεκηνπξγηθή γξαθή γηα 6 δηδαθηηθέο ψξεο ζηε Γ Γπκλαζίνπ θαη ζηα δχν ηκήκαηα ηεο Α Γπκλαζίνπ αληίζηνηρα (ζχλνιν 18 δηδαθηηθέο ψξεο). Ζ Διενλφξα Αλαγλψζηνπ δίδαμε θαη ζηελ Δ Γεκνηηθνχ γηα έλα ηεηξάσξν. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πξνεηνηκάζηεθαλ γηα ηηο δηδαζθαιίεο ζην πιαίζην εηδηθνχ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο θαη ζρεδίαζαλ ηα ζελάξηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζπλεξγάζηεθαλ κε ηελ ππνγξαθφκελε, ζπληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην Π.Π..Π.Θ. θαη ζχλδεζκν ηνπ ρνιείνπ κε ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη κε ηηο δηδάζθνπζεο ζηα νηθεία ζρνιηθά ηκήκαηα, έηζη ψζηε λα πξνζαξκφζνπλ ηα ζρέδηα ηνπ καζήκαηνο ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα εηνηκαζηεί ν θάθεινο ησλ εξγαζηψλ γηα θάζε ηκήκα. Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ παξήγαγαλ θείκελα πνηεηηθνχ θαη πεδνχ ιφγνπ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ ζε ςεθηαθνχο θαθέινπο. Αζρνιήζεθαλ κε: α) ηελ νπηηθή γσλία ζηελ αθήγεζε θαη ηελ αθεγεκαηηθή θσλή (Γ Γπκλαζίνπ: παξήγαγαλ πεδά θείκελα απφ δηαθνξεηηθέο, ελίνηε ηδηφκνξθεο, νπηηθέο γσλίεο θαη κε δηαθνξεηηθέο αθεγεκαηηθέο θσλέο). β) Πνίεζε θαη θνιάδ (Α Γπκλαζίνπ: έγξαςαλ πνηεηηθά θείκελα θαη ηα αληίθξηζαλ κε θνιάδ. πδήηεζαλ γηα ηελ ζπλνκηιία ησλ ηερλψλ, ηδίσο ησλ εηθαζηηθψλ θαη ηεο πνίεζεο). γ) Έκκεηξε πνίεζε (Α Γπκλαζίνπ: έγξαςαλ έκκεηξα πνηήκαηα ζηα ίρλε ηεο «Ξαλζνχιαο» ηνπ νισκνχ θαη αζρνιήζεθαλ κε ηε δεκφζηα απαγγειία ηνπο). δ) Αθεγεκαηηθνί ηξφπνη ηνπ παξακπζηνχ (Δ Γεκνηηθνχ: νη καζεηέο ζπλέγξαςαλ παξακχζηα ζηα ίρλε παξακπζηψλ, ιατθψλ θαη ζχγρξνλσλ, ηα νπνία κειέηεζαλ). Οη καζεηηθέο εξγαζίεο θαη ηα θείκελα πνπ έγξαςαλ ηα παηδηά ζπγθεληξψζεθαλ ζε ςεθηαθνχο θαθέινπο. Οη δηδάζθνληεο παξαηήξεζαλ ην ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημαλ γηα ην κάζεκα καζεηέο, νη νπνίνη ζπζηεκαηηθά δε ζπκκεηείραλ ζε απηφ. εκείσζαλ φηη νη καζεηέο έδεημαλ λα αληηιακβάλνληαη εκπξάθησο, κε παξαγσγή ιφγνπ, ηνπο κνξθνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο φξνπο, ηνπο νπνίνπο, φζν δελ ηνπο ζπλέδεαλ κε ηε ζπγγξαθή

4 ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ηνπο ζεσξνχζαλ δπζλφεηνπο. Δπίζεο, παξά ηηο αξρηθέο αληηδξάζεηο γηα ηνπο κνξθνινγηθνχο, εηδνινγηθνχο θαη άιινπο ζπγγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο, ηνπο νπνίνπο εμέθξαζαλ ηδίσο νη καζεηέο ηεο Γ Γπκλαζίνπ, νη νπνίνη αληηιακβάλνληαλ ηε ζπγγξαθή ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζαλ κηα δηαδηθαζία εθηφλσζεο ςπρηθνχ θφξηνπ ρσξίο θαλφλεο, νη καζεηέο παξήγαγαλ θείκελα εληφο ηνπ δεηνπκέλνπ εηδνινγηθνχ / κνξθνινγηθνχ πιαηζίνπ. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, νη νπνίνη είραλ εκπεηξία απφ δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ζε άιια ζρνιεία (Αιεμαλδξνχπνιε, Φιψξηλα, Κνδάλε, αιιά θαη ζηε Θεζζαινλίθε) επεζήκαλαλ ηα πςειήο δπλακηθήο θείκελα ησλ καζεηψλ ηνπ Π.Π..Π.Θ. Οη δηδάζθνληεο έθξηλαλ πσο ε δηαδηθαζία ήηαλ κηα σθέιηκε εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο, ε νπνία αλαλέσζε θαη ελίζρπζε ηε δηδαζθαιία. Εήηεζαλ ην πηινηηθφ πξφγξακκα λα ζπλερηζηεί θαη θαηά ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά Πξάγκαηη, ηε ζρνιηθή ρξνληά ην πξφγξακκα επεθηάζεθε: Έληεθα κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη απφθνηηνη ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Υξηζηίλα Καιατηδή, Δηξήλε Λαξδνχηζνπ, Θενδνζία Ράπηνπ, Μαξία Μαξέηηα ηδεξνπνχινπ, Βαξβάξα Φειεθίδνπ, Ησάλλεο-ηαχξνο Καηζηγηάλλε, Νίθε Υαιθηαδάθε, Μελάο Παπαδφπνπινο, Μαγδαιελή Μπεθξή, Παλαγηψηα Μσπζηάδνπ θαη Βαΐα Γαληειίδνπ) ζπλεξγάζηεθαλ κε ελληά εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ρνιείνπ, δαζθάινπο θαη θηινιφγνπο (Αηθαηεξίλε Μεηαμσηνχ, Γεκήηξηνο Κνξθνξηάδεο, Αιεμία Πέλλα, Αζαλαζία Νηαή, Μαξίλα Λάγνπξε, νθία Νηθνιαΐδνπ, Αλαζηαζία Γειεγηαλλίδνπ, Φσηεηλή Καξαιίδνπ, Κσλζηαληίλα Ζιηνπνχινπ) θαη δίδαμαλ γηα ζαξάληα πέληε (45) ψξεο δεκηνπξγηθή γξαθή ζην Γεκνηηθφ, ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. Οη ηάμεηο πνπ εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα ήηαλ νη: Β, Γ, Γ, Δ, Σ Γεκνηηθνχ, Α, Β, Γ Γπκλαζίνπ θαη Α Λπθείνπ. Οη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζην Γεκνηηθφ θαη ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην. Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ παξήγαγαλ θείκελα πνηεηηθνχ θαη πεδνχ ιφγνπ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ ζε έληππνπο θαη ςεθηαθνχο θαθέινπο. Οη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε α) ηε ζπγγξαθή παξακπζηψλ, ιίκεξηθ, ράη-θνπ, ζνλέησλ, βηνγξαθίαο (ζην Γεκνηηθφ), β) πεδνγξαθία θαη δσγξαθηθή, πνίεζε θαη θνιάδ, πεδνγξαθία θαη θσηνγξαθία, ζέαηξν θαη δεκηνπξγηθή γξαθή, θαηαζθεπή ηνπ κπζηζηνξεκαηηθνχ ήξσα, βηνγξαθία (ζην Γπκλάζην), γ) θηλεκαηνγξαθηθφ ζελάξην (ζην Λχθεην). Οη δάζθαινη επεζήκαλαλ ηελ ελζνπζηψδε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε ζπγγξαθή ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ηδίσο ζε ηάμεηο φπνπ αξθεηά παηδηά αξλνχληαλ ζπζηεκαηηθά λα γξάςνπλ θείκελα ζε ζπλερή γξαπηφ ιφγν. Οη θηιφινγνη ηνπ Γπκλαζίνπ ζεψξεζαλ φηη ην ηεηξάσξν ηεο δηδαζθαιίαο έδηλε κηα πξψηε γεχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, φκσο έκελε ρσξίο ζπλέρεηα. Θα πξνηηκνχζαλ, είπαλ, λα

5 επαλαιεθζεί, ψζηε λα εκπεδσζνχλ πξάγκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ. Σν ίδην δήηεζαλ θαη νη καζεηέο ζηηο θφξκεο αμηνιφγεζεο. Καηά ηελ ίδηα ζρνιηθή ρξνληά, , εθαξκφζηεθε ζε έλα ηκήκα ηεο Α Γπκλαζίνπ ηνπ Π.Π..Π.Θ. πηινηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. ην πιαίζην ηνπ πηινηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε ππνγξαθφκελε, θηιφινγνο ηνπ ρνιείνπ θαη δηδάζθνπζα ζην σο άλσ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα, αλέιαβε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή πνπδψλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, Μίκε νπιηψηε, ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο κε άμνλα ηε δεκηνπξγηθή γξαθή. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζρεδίαζα θαη πξαγκαηνπνίεζα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην α2 ηκήκα ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Π.Π..Π.Θ. Σν πηινηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πιαηζηψζεθε απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (ην Μάξηην ηνπ 2012) θαη ζρεδηάδεηαη λα νινθιεξσζεί κε ηελ επίζθεςε ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ηνλ Απξίιην ηνπ 2012). Δθεί, νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλαξηαθφ κάζεκα κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη εηδηθφ εξγαζηήξην, ην νπνίν ζρεδίαζε ν Γηεπζπληήο πνπδψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, Μίκεο νπιηψηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππνγξαθφκελε, κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, αιιά θαη απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο. ην πιαίζην ηεο εηήζηαο δηδαζθαιίαο ζην ρνιείν, νη καζεηέο έγξαςαλ παξακχζηα, ζηα ίρλε ησλ ιατθψλ παξακπζηψλ αιιά θαη ησλ παξακπζηψλ ηνπ Ρνληάξη, έπαημαλ κε ηε ρξνληθή ζεηξά ηεο αθήγεζεο, ηνλ αθεγεκαηηθφ ρξφλν θαη ηελ νπηηθή γσλία ζηελ αθήγεζε, έγξαςαλ ρξηζηνπγελληάηηθεο ηζηνξίεο ζηα ίρλε ηνπ Νηίθελο, αιιά θαη ηαμηδησηηθά-πεξηεγεηηθά θείκελα. πδήηεζαλ γηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ ήξσα κηαο ηζηνξίαο θαη έγξαςαλ ηζηνξίεο κε δνζκέλνπο ήξσεο, αιιά θαη ηζηνξίεο κε δνζκέλν ζεκαηηθφ άμνλα. Παξνπζίαζαλ ηε δνπιεηά ηνπο ζηελ νινκέιεηα ζε εηδηθέο εκέξεο βηβιηνπαξνπζίαζεο, θαηέζεζαλ ην έξγν ηνπο ζε ρεηξνπνίεηεο ή ςεθηαθέο κνξθέο βηβιίσλ κε εμψθπιιν, νπηζζφθπιιν θαη θαληαζηηθφ ή πξαγκαηηθφ εξγνγξαθηθφ ηνπ ζπγγξαθέα (αμίδεη λα παξαηεξεζεί πσο ε ζπγγξαθή εξγνγξαθηθνχ ζην απηί ηνπ ςεθηαθνχ ή ρεηξνπνίεηνπ βηβιίνπ ηνπο ππήξμε ε αθνξκή γηα πνιιέο κπζνπιαζηηθέο βηνγξαθίεο). Οη καζεηέο έπαημαλ επίζεο κε ηελ πνηεηηθή θφξκα θαη ηνπο κεηξηθνχο πεξηνξηζκνχο, έγξαςαλ ηακβηθνχο δεθαπεληαζχιιαβνπο ζηνλ ηχπν ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη ηνπο παξνπζίαζαλ ζηελ ηάμε θξαηψληαο ην ξπζκφ ή ξαπάξνληαο κε θέθη. Σέινο, δνχιεςαλ ην ζηνηρείν ηεο εηξσλείαο θαη ηεο ζάηηξαο κε αθνξκή θπξίσο θείκελα ηνπ Ρνΐδε αιιά θαη λεφηεξσλ δηεγεκαηνγξάθσλ. Οξηζκέλνη θαηαζθεχαζαλ πνιπηξνπηθά/πνιπκεζηθά θείκελα ή θφκηθο, γηα λα αθεγεζνχλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο. Άιινη, αίθλεο, αμηνπνίεζαλ ζηνηρεία ηεο ιατθήο παξάδνζεο ή έγξαςαλ θαη

6 εξκήλεπζαλ ηξαγνχδηα. Καλείο δελ απείρε απφ ηε δηαδηθαζία. Δξγάζηεθαλ ζπζηεκαηηθά, νξγάλσζαλ κε πξσηνβνπιία ηνπο ηζηνιφγην, φπνπ αλάξηεζαλ νη ίδηνη ηηο εξγαζίεο ηνπο (https://sites.google.com/site/symmathetes2t/home). Καηά ηε δηδαζθαιία αμηνπνηήζεθαλ, εθηφο απφ ηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ινγνηερληθέο κήηξεο, δειαδή σο πξφηππα ηερληθήο (δεκνηηθά ηξαγνχδηα, παξαινγέο, ιατθέο αθεγήζεηο θαη ιατθά παξακχζηα, αιιά θαη θείκελα δφθηκσλ ζπγγξαθέσλ, Διιήλσλ θαη μέλσλ, απφ ηνλ Νηίθελο σο ηνλ θακπαξδψλε), θείκελα πην ζεσξεηηθά, αιιά θαη θείκελα ζπγγξαθηθήο πξαθηηθήο. Αλαθέξσ ελδεηθηηθά: 1. Κελψ, Ραηεκφλ, (1984). Αζθήζεηο ύθνπο, (κεηάθξαζε: Αρηιιέαο Κπξηαθίδεο), εθδφζεηο Ύςηινλ, Αζήλα. 2. Ρνληάξη, Σδάλη, (2001). Γξακκαηηθή ηεο θαληαζίαο, Δηζαγωγή ζηελ ηέρλε λα επηλνείο ηζηνξίεο, (κεηάθξαζε: Γηψξγνο Καζαπίδεο), εθδφζεηο Μεηαίρκην, Αζήλα. 3. νπιηψηεο, Μίκεο, (2009). Μνπ αθήλεηο πελήληα δξαρκέο γηα ηζηγάξα; Αζθήζεηο ζπγγξαθήο πάλσ ζε έλα δηήγεκα ηνπ Θαλάζε Βαιηηλνχ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ βνεζεηηθά θείκελα κε παξαδείγκαηα, εηθφλεο θαη ιπζάξηα, ζηε ζεηξά «Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή άλεπ δηδαζθάινπ», εθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, Σζηιηκέλε, Σαζνχια Παπαξνχζε, Μαξίηα (επηκέιεηα), (2010). Η ηέρλε ηεο κπζνπιαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, πγγξαθείο θαη ζεωξεηηθνί κηινύλ γηα ηελ ηέρλε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, εθδφζεηο επίθεληξν, Θεζζαινλίθε. Κείκελα απφ ηνπο παξαπάλσ ηφκνπο παξνπζηάζηεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, έδσζαλ αθνξκή γηα αζθήζεηο ή ζπδεηήζεηο επί ησλ θεηκέλσλ πνπ έγξαςαλ νη καζεηέο. Δπεηδή θαηά ηε ζπγγξαθή ησλ θεηκέλσλ αξθεηνί καζεηέο εξγάζηεθαλ ςεθηαθά θαη ζπλέγξαςαλ πνιπηξνπηθά/πνιπκεζηθά θείκελα θαη ππεξθείκελα, ζηε ζρνιηθή ηάμε ζπδεηήζεθαλ θαη ζέκαηα ζχγρξνλσλ κνξθψλ ςεθηαθήο ινγνηερλίαο (βι. Νηθνιαΐδνπ, 2009). Αλ ήζεια λα απνηππψζσ ην παηδαγσγηθφ φθεινο απφ ηελ πξψηε απηή ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο γηα κία νιφθιεξε ζρνιηθή ρξνληά ζε κία ζρνιηθή ηάμε ζα ζεκείσλα ηα εμήο: 1. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή, φπσο θαη νπνηαδήπνηε άιιε θαηλνηφκα δξάζε, ιεηηνπξγεί σο δφισκα γηα ηνπο καζεηέο θαη ηε δηδαζθαιία. Οη καζεηέο εξγάδνληαη κε πεξηζζφηεξν θέθη, ην θιίκα ηεο ηάμεο αιιάδεη, αλαιακβάλνπλ ζπγγξαθηθέο πξσηνβνπιίεο, ελδηαθέξνληαη κε πην νπζηαζηηθφ ηξφπν γηα ηελ πξφζιεςε ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ζηελ πξάμε πσο έλα θείκελν δε γξάθεηαη άπαμ θαη

7 εγθαηαιείπεηαη. Οη επάιιειεο γξαθέο απνθηνχλ λφεκα, νη δηνξζψζεηο ην ίδην. 2. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή απνθαιχπηεη ζηνπο καζεηέο ηνπο κεραληζκνχο ζπγγξαθήο θαη θαηαζθεπήο ελφο θεηκέλνπ - φρη κφλν ηνπ ινγνηερληθνχ. Σνπο δείρλεη ζηηο πξάμε, ρσξίο ηε ζθσξία ηεο ζεσξίαο, πφζε ζεκαζία έρεη ε επηινγή ηνπ ρξφλνπ ηεο αθήγεζεο αιιά θαη ε νπηηθή γσλία, ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ιέμεο αιιά θαη ε ζεκαζία ελφο θφκκαηνο ζε κηα θξάζε. 3. Οη πεξηνξηζκνί ζηε θφξκα ελφο θεηκέλνπ (ζπγθεθξηκέλν ινγνηερληθφ είδνο, νκνηνθαηαιεμία, κέηξν, δνζκέλε νπηηθή γσλία θ.η.ι.) ιεηηνπξγνχλ, εληέιεη, σο ζπγγξαθηθά θαχζηκα. Οη καζεηέο θαηαλννχλ πσο ν εηδνινγηθφο / κνξθνινγηθφο πεξηνξηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη ζπγγξαθηθφ εξγαιείν θαη λα απνδψζεη ηα κέγηζηα. 4. Ζ δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο αλαθαηαλέκεη ηηο παγησκέλεο ηζνξξνπίεο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε θαη αθήλεη λ αθνπζηνχλ φιεο νη θσλέο. Οη καζεηέο κε ηηο πςειφηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο δε γξάθνπλ, απηνλνήησο, ηα θαιχηεξα θείκελα. Μαζεηέο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ πην πεξηζσξηαθά ζην κάζεκα απνθηνχλ θσλή θαη αθξναηήξην. απηήλ ηελ ηδηφηππε δεκνθξαηία ησλ θεηκέλσλ, ην θαινγξακκέλν, ηδίσο ην εκπλεπζκέλν, θείκελν δέρεηαη ηελ ελζνπζηψδε ππνδνρή φισλ. Κη αο είλαη γξακκέλν απφ ηνλ καζεηή ηνπ ηειεπηαίνπ ζξαλίνπ, πνπ έσο ηφηε δελ άλνηγε ην ζηφκα ηνπ. 5. Βέβαηα, φπσο φιεο νη θαηλνηφκεο δξάζεηο, ε δηδαζθαιία ηε δεκηνπξγηθήο γξαθήο πξνυπνζέηεη ζρνιηθφ ρξφλν. Αλ δνχκε κε ηε δακφθιεην ζπάζε ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηέηνηεο πξνζπάζεηεο δελ ηειεζθνξνχλ. Όκσο φ,ηη ράλνπκε ζε ζρνιηθφ ρξφλν, ην θεξδίδνπκε ζε εκβάζπλζε, παξαγσγή θεηκέλσλ, επάιιειεο γξαθέο. Όζνη μέξνπλ απφ ζρνιηθή ηάμε, γλσξίδνπλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη απηφ. 6. Όηαλ έλαο δάζθαινο απειεπζεξψλεη ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ησλ καζεηψλ, πξέπεη λα έρεη πξναπνθαζίζεη φηη ζα θαηέβεη απφ ην βάζξν ηνπ. Σέηνηεο πξνζπάζεηεο δελ επδνθηκνχλ κε δαζθαινθεληξηθή πξνζέγγηζε. Ο δηδάζθσλ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο θαζνδήγεζεο ησλ καζεηψλ, κνηξάδεη ξφινπο, επηβιέπεη ην έξγν ηνπο, φκσο δελ επηβάιιεη κηα ζεκλνπξεπή, πςειφθξνλα θαη αλειαζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ινγνηερλίαο, νχηε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαγλσζηηθφ γνχζην. 7. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή αληηθξίδεηαη κε ηε θηιαλαγλσζία. Γε λνείηαη ζπγγξαθή ρσξίο δηάβαζκα. Απηφ ππήξμε ε πξψηηζηε κέξηκλα ηνπ πξνγξάκκαηνο, γη απηφ θαη νη καζεηέο εθηέζεθαλ ζε πνιιά θαη πνηθίια αλαγλσζηηθά εξεζίζκαηα. Γεκηνχξγεζαλ άηππε αλαγλσζηηθή ιέζρε, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε κηα θνξά ην κήλα. Δθεί, ζην πιαίζην

8 πάληα ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο, νη καζεηέο παξνπζίαδαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο βηβιία ηεο δηθήο ηνπο επηινγήο, ηα νπνία είραλ δηαβάζεη ζε εμσζρνιηθφ ρξφλν θαη ηα ζεσξνχζαλ αμηαλάγλσζηα. Δίραλ θάζε θνξά έλα απζηεξφ πεληάιεπην βηβιηνπαξνπζίαζεο, ζην νπνίν πξνζπαζνχζαλ λα πείζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ην αμηνζχζηαην ηνπ βηβιίνπ πνπ είραλ επηιέμεη. ηελ ηάμε ιεηηνχξγεζε κηθξή δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε κε ηα βηβιία πνπ δηάβαδαλ νη καζεηέο. Γε ππήξρε θαλείο εηδνινγηθφο ή ζεκαηηθφο πεξηνξηζκφο. Οη καζεηέο επέιεγαλ, ζχκθσλα κε ηα γνχζηα θαη ηηο αλαγλσζηηθέο αλάγθεο ηνπο, απφ πςειή ινγνηερλία (Α. Παπαδηακάληε, Φ. Νηνζηνγηέθζθη απξφνπηε αλαγλσζηηθή επηηπρία είραλ Η Φόληζζα θαη Σν Τπόγεην) σο ζχγρξνλα εππψιεηα πεδνγξαθήκαηα (π.ρ. Σν εκεξνιόγην κηαο Ξελέξωηεο), απφ θφκηθο (ν Αξθάο θαη ν Σελ-Σελ γλψξηζαλ επίζεο αλαγλσζηηθή επηηπρία) σο βηβιία γλψζεσλ (θπξίσο γηα ηελ αξραηφηεηα), απφ ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα θαη κπζηζηνξήκαηα θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ κέρξη εθεβηθά ξνκάληδα. Σν ελδηαθέξνλ ήηαλ πσο ζρεδφλ φινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο αθνινχζεζαλ ην άηππν πξφγξακκα. Μέζα ζην πξψην ηξίκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαβάζηεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ηάμε πεξί ηα εβδνκήληα (70) βηβιία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ πξναλέθεξα. 8. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηεο αξραηνειιεληθήο γξακκαηείαο ήηαλ θαλεξή. Οη καζεηέο μφδεςαλ εξγαηνψξεο ζπγγξάθνληαο. Καηαλφεζαλ βαζχηεξα ηνπ κεραληζκνχο ζπγγξαθήο θαη πξφζιεςεο ελφο θεηκέλνπ. Καηαλφεζαλ ηα πνιιαπιά ζπγγξαθηθά ζηάδηα, αιιά θαη ηηο πνιιαπιέο αλαγλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο. Απηφ έγηλε θαλεξφ ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ δηαηχπσλαλ, αιιά θαη ζηα θείκελα πνπ ζπλέγξαθαλ, ζηε δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ, ηδηαίηεξα ηεο νκεξηθήο Οδχζζεηαο. πλνςίδνληαο, αλ ήζεια λα ρσξέζσ ζε δχν θξάζεηο ην θέξδνο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πηινηηθνχ απηνχ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ηκήκα α2 ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Π.Π..Π.Θ., θαηά ην ζρνιηθφ έηνο , ζα έιεγα πσο νη καζεηέο αγάπεζαλ ηε ινγνηερλία θαη γεληθφηεξα ηα γξαπηά θείκελα. Έπαημαλ καδί ηνπο, αλαθάιπςαλ ηηο ζπκβάζεηο ηνπο, έςαπζαλ ηηο ηερληθέο ηνπο. Ίζσο θάπνηνο απφ απηνχο γίλεη ζπγγξαθέαο. Αξθεηνί ζα γίλνπλ ππνςηαζκέλνη αλαγλψζηεο θαη έλαο δπν εκπαζείο βηβιηνθάγνη. Όζνη απφ καο γλσξίδνπκε ηελ αξέλα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, μέξνπκε πσο δελ είλαη ιίγν απηφ.

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Παξνπζηάδσ, δείγκαηνο ράξηλ, νξηζκέλα απφ ηα θείκελα ηεο θεθάηεο δνπιεηάο πνπ θαηέζεζαλ νη καζεηέο ηνπ α2 ηκήκαηνο ηνπ Π.Π..Π.Θ. θαηά ην ζρνιηθφ έηνο , επηιέγνληαο απφ ηελ αλνηρηή βεληάιηα ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Γείγκα 1 ν : Αζεκέληα αθνχιε, Παξακύζηα θαη έλα θηιί nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojfjztkzzmjjythjmdc4mzi Σέζζεξα πνιπηξνπηθά παξακχζηα, κε εξγνγξαθηθφ ηεο ζπγγξαθέσο, πεξηερφκελα θαη νπηζζφθπιιν, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη θαληαζηηθέο γλψκεο αλαγλσζηψλ. Σν πξψην απφ απηά, Σν λεθξνηαθείν ηωλ θνκκάηωλ, έρεη σο ζεκαηηθφ θέληξν ην ζέκα ηεο ζηίμεο, ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε πάκπνιιεο θνξέο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Γείγκα 2 ν : Λπδία Πνπιηθάθνπ, Δπηζηνιή κηθξνβίνπ (ζηα ίρλε ηνπ Ρνληάξη) nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4oju1zgi2nmziodniowm0mze Υηνπκνξηζηηθή επηζηνιή ηνπ e.vromi, πξσηνμάδειθνπ ηνπ e.coli, ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζπηηηνχ, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα ηνλ εμνινζξεχζεη. Μίμε πεδνχ θαη πνηεηηθνχ ιφγνπ. Γείγκα 3 ν : ηέξγηνο Σζαξνχραο, θνξένο θαη Ινπιηδέηα nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4omq1owyyztg3mtbmnwm4oq Παξσδία ηνπ Ρωκαίνο θαη Ινπιηέηα ηνπ αίμπεξ, κε ήξσεο δχν ζθφξνπο. Ο Σζαξνχραο απηνζπζηήλεηαη ζην απηί ηνπ βηβιίνπ σο Ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο (James Winston) θαη παξνπζηάδεη ηε θαληαζηηθή εξγνβηνγξαθία ηνπ. Γείγκα 4 ν : νθία Νεθέιε Μειηζζνπξγνχ, Καξάβη, θαξαβάθη κνπ nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojzjmgvjmzi5zguyzwfmzje Πνηεηηθφ ζρεδίαζκα ζε ηακβηθφ δεθαπεληαζχιιαβν. Γείγκα 5 ν : Φαλή Ξεξαθηά, Γεθαπεληαζύιιαβα δίζηηρα nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojnhndrhmzm1ymu2mtriyzk

10 Πνηεηηθή δνθηκή ζε ηακβηθά δεθαπεληαζχιιαβα δίζηηρα. Γείγκα 6 ν : Γηάλλεο Παιάλεο, Η ππεξέηξηά καο, ε θπξία Ρνπθηαλίδνπ nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojeyodm1mzcxnjg4zjc4mdq χληνκν ρηνπκνξηζηηθφ θείκελν, κε εξσίδα κηα θνπηζνκπφια ππεξέηξηα «θνληή ζαλ ζθακπφ», κε καχξα κάηηα «ζαλ ζπειηά απφ ζπνπξγίηη». Γείγκα 7 ν : Βαζίιεο νπηδφγινπ, Μηα μερωξηζηή ηζάξθα κε ηνπο νλεηξνπαξκέλνπο nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4oje4otnizmqymmrmnzm4zgq Έλα ζχληνκν θείκελν, βαζηζκέλν ζε έμη ραξαθηήξεο πνπ δφζεθαλ σο ζθίηζα ζηνπο καζεηέο. Θα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο νπηζζφθπιιν βηβιίνπ. Γείγκα 8 ν : Αλαζηάζεο ηνΐδεο, Άγαικα από ρηόλη nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4oje5zmmxzmq4zdrhn2u0zme χληνκν θείκελν βαζηζκέλν ζε ηίηιν ηνπ Σδάλη Ρνληάξη Γείγκα 9 ν : ηέιηνο Σζηκξφγινπ, Μηα δηαθνξεηηθή ρξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojzmzge4zta3ymrinzmyngu Υξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία κε ζέκα κηα αηθλίδηα αλαθσρή θαηά ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν. Γείγκα 10 ν : Γηάλλεο Φαβαηάο, Οη βηνιέηεο ηνπ Βόξεηνπ Πόινπ nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojizodaxm2yxywzintzmmzy Με αθνξκή έλαλ ηίηιν ηνπ Σδάλη Ρνληάξη, ε ηζηνξία ελφο ζθχινπ θαη κηαο γάηαο, δνζκέλε απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ζθχινπ. Γείγκα 11 ν Βάλα Νηθνιαΐδνπ, Διέλε Δγσηζκφο ή επαηζζεζία; nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojcwzdexnzhknzdhztgwmte

11 ηα ρλάξηα ησλ εππψιεησλ βηβιίσλ, έλα αθήγεκα ζε ηέζζεξα κέξε. Με πινθή, αλακελφκελεο ή απξφνπηεο αλαηξνπέο. Γείγκα 12 ν Κσλζηαληίλνο Μπισλάο, Σα ζηξαβά θεθάιηα nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojyymze1otyzmjy0ndrmy2i Αθήγεκα κε ήξσεο ηέζζεξα παηδηά πνπ δνπλ ζηελ Ηζπαλία. πγγξαθηθή αθνξκή έλαο ηίηινο ηνπ Σδάλη Ρνληάξη.

12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κελψ, Ραηεκφλ, (1984). Αζθήζεηο ύθνπο (κηθξ. Αρηιιέαο Κπξηαθίδεο), Αζήλα, Ύςηινλ. Νηθνιαΐδνπ, νθία, (2009). Λνγνηερλία θαη Νέεο Σερλνινγίεο, Αζήλα, Κέδξνο. Ρνληάξη, Σδηάλη, (2001). Γξακκαηηθή ηεο θαληαζίαο, Δηζαγωγή ζηελ ηέρλε λα επηλνείο ηζηνξίεο (κηθξ. Γηψξγνο Καζαπίδεο), Αζήλα, Μεηαίρκην. νπιηψηεο, Μίκεο, (2009). Μνπ αθήλεηο πελήληα δξαρκέο γηα ηζηγάξα; Θεζζαινλίθε, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σζηιηκέλε, Σαζνχια Παπαξνχζε, Μαξίηα (επηκέιεηα), (2010). Η ηέρλε ηεο κπζνπιαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. πγγξαθείο θαη ζεωξεηηθνί κηινύλ γηα ηελ ηέρλε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, Θεζζαινλίθε, Δπίθεληξν. ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ https://sites.google.com/site/symmathetes2t/home (ηζηνιφγην ηνπ α2 ηκήκαηνο ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Πξφηππνπ-Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δθεί φζνη καζεηέο εξγάζηεθαλ ςεθηαθά αλάξηεζαλ νξηζκέλεο απφ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηα θηινινγηθά καζήκαηα θαη ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή θαηά ην Σειεπηαία πξφζβαζε: 26 Μαξηίνπ 2012).

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε: 15180 Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

Γεκνζηεύζεθε ζην Μαηζαγγνύξαο (2004) Ζ Γηαζεκαηηθόηεηα ζηε ρνιηθή Γλώζε. Αζήλα: Γξεγόξεο.

Γεκνζηεύζεθε ζην Μαηζαγγνύξαο (2004) Ζ Γηαζεκαηηθόηεηα ζηε ρνιηθή Γλώζε. Αζήλα: Γξεγόξεο. Γεκνζηεύζεθε ζην Μαηζαγγνύξαο (2004) Ζ Γηαζεκαηηθόηεηα ζηε ρνιηθή Γλώζε. Αζήλα: Γξεγόξεο. «πιινγέο θαη Μνπζείν, πιινγέο θαη ρνιείν: Μία ύκπξαμε Γύν Σάμεσλ» Αιεμάλδξα Υ. Κνπινπκπαξίηζε 1 θαη Εακπέι Μνπξαηηάλ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 2008 2010 ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ εηθόλα ηνπ εζληθνύ «εαπηνύ» θαη ηνπ εζληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Ο ρυθμός στα νέα σχολικά εγχειρίδια μουσικής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης" ΓΙΟΥΛΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ.: 559

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο από ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ

Πηπρέο από ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ Πηπρέο από ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ Μαξηπξίεο απηνπηώλ καξηύξσλ γηα ηελ εθηόπηζε θαη ηε ιεειαζία ησλ Δβξαίσλ από ηα Γηάλλελα θαη ηε Θεζζαινλίθε Ρέλα Μόιρν, Γξ. Ιζηνξίαο Με ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΛΟΓΟ, ΣΕΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ.

Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ. Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ. ωθξόλεο Υαηδεζαββίδεο, Καζεγεηήο Γιωζζνινγίαο, Α.Π.Θ. Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιωμαηικό εργαζηήριο (αρ. 7) Θεμαηική ενόηηηα νέοσ Προγράμμαηος ποσδών Λογοηετνίας «Ανθρώπινες ζτέζεις - Ανθρώπινοι ταρακηήρες» τεδιαζμός ενόηηηας

Βιωμαηικό εργαζηήριο (αρ. 7) Θεμαηική ενόηηηα νέοσ Προγράμμαηος ποσδών Λογοηετνίας «Ανθρώπινες ζτέζεις - Ανθρώπινοι ταρακηήρες» τεδιαζμός ενόηηηας Βιωμαηικό εργαζηήριο (αρ. 7) Θεμαηική ενόηηηα νέοσ Προγράμμαηος ποσδών Λογοηετνίας «Ανθρώπινες ζτέζεις - Ανθρώπινοι ταρακηήρες» τεδιαζμός ενόηηηας Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο, Λεηηνπξγόο Παηδαγσγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project 1 Ημερολόγιο του έργου National e-twinning Project 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής 1 ο Νηπιαγωγείο Νζου Ηρακλείου Αττικής 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κζας 2 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Σν project "Παξακχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΥΟΛΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΦΗΛΟΛΟΓΧΝ Ν. ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΚΑΗ ΚΟΕΑΝΖ (ΔΓΡΑ: ΓΡΔΒΔΝΑ) ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΥΟΛΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΦΗΛΟΛΟΓΧΝ Ν. ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΚΑΗ ΚΟΕΑΝΖ (ΔΓΡΑ: ΓΡΔΒΔΝΑ) ΠΡΑΚΣΗΚΑ 1 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΥΟΛΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΦΗΛΟΛΟΓΧΝ Ν. ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΚΑΗ ΚΟΕΑΝΖ (ΔΓΡΑ: ΓΡΔΒΔΝΑ) ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΟΤ/ ΣΗ ΦΗΛΟΛΟΓΟΤ ΠΟΤ ΓΗΓΑΚΟΤΝ ΣΑ ΓΤΜΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπαξαζηάζεηο ησλ θχισλ ζηα λέα βηβιία ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.

Αλαπαξαζηάζεηο ησλ θχισλ ζηα λέα βηβιία ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Αλαπαξαζηάζεηο ησλ θχισλ ζηα λέα βηβιία ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σνπ Καπεηζψλε Κσλ/λνπ Πεξίιεςε Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα κειεηήζεη αλ πξνβάιινληαη κέζα απφ ηα βηβιία ηεο γιψζζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα