Γημιοσργική Γραθή ζηο ζτολείο. Σο ηερπνόν μεηά ηοσ ωθελίμοσ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γημιοσργική Γραθή ζηο ζτολείο. Σο ηερπνόν μεηά ηοσ ωθελίμοσ."

Transcript

1 Γημιοσργική Γραθή ζηο ζτολείο. Σο ηερπνόν μεηά ηοσ ωθελίμοσ. Πιλοηικό εκπαιδεσηικό πρόγραμμα ζσνεργαζίας ηοσ Μεηαπηστιακού Προγράμμαηος Γημιοσργικής Γραθής ηοσ Πανεπιζηημίοσ Γσηικής Μακεδονίας με ηο Πρόησπο Πειραμαηικό τολείο ηοσ Αριζηοηέλειοσ Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλονίκης. Πρώηες διαπιζηώζεις οθία Νικολαΐδοσ σγγραθέας, Φιλόλογος ζηο Πρόησπο Πειραμαηικό τολείο ηοσ Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλονίκης, Γιδάζκοσζα ζηο Μεηαπηστιακό Πρόγραμμα Γημιοσργικής Γραθής ηοσ Πανεπιζηημίοσ Γσηικής Μακεδονίας ΠΔΡΙΛΗΨΗ ηελ εηζήγεζε πνπ αθνινπζεί, πεξηγξάθεηαη ην πηινηηθό πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην Γπκλάζην, πνπ εθαξκόζηεθε από ηε θηιόινγν ηνπ Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο νθία Νηθνιαΐδνπ, δηδάζθνπζα ζην Μεηαπηπρηαθό «Γεκηνπξγηθή Γξαθή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ηα ζρνιηθά έηε θαη Δπηρεηξείηαη κηα πξώηε απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. πδεηνύληαη νη όξνη εηζαγωγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζώο θαη ε ζπλνκηιία ηνπ κε ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο. Γιαηί διδάζκω δημιοσργική γραθή Ζ δηδαζθαιία κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απφ ηνλ πξψην ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην 2008, κε σθέιεζε ζπγγξαθηθά. Απηφ, ίζσο, αθνχγεηαη παξάδνμν. Θα πξνζπαζήζσ λα εμεγήζσ ηε θξάζε κνπ, κε εκπεηξηθνχο φξνπο, έρνληαο ηελ επίγλσζε πσο ζε ζέκαηα ζπγγξαθηθήο ηέρλεο θαη δηδαθηηθήο ηερληθήο ν θαζέλαο απφ καο απνηειεί ηελ αηνκηθή ηνπ πεξίπησζε. Οη γεληθεχζεηο, νη ζπληαγέο θαη ηα εχθνια ζπκπεξάζκαηα δελ σθεινχλ θαη, ζε θακία πεξίπησζε, δελ εξκελεχνπλ. Ζ δηδαζθαιία ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, ηνπιάρηζηνλ ζε καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπγγξαθηθή ηέρλε θαη ηελ ηερληθή,

2 είλαη εξγαζηεξηαθή: βαζίδεηαη ζηε ζπγγξαθηθή εκπεηξία. Ζ ζεσξεηηθή ζθεπή αθνινπζεί, ελίνηε εξκελεχεη. Απηφ πνπ αληηιακβάλνληαη δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνη, κε ηνλ πιένλ έθηππν ηξφπν, είλαη πσο ηα ζπγγξαθηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα είλαη θνηλά, φκσο νη ιχζεηο φρη. Απηφ ελεξγνπνηεί ην ζπγγξαθηθφ δφιν θαη πξνζθέξεη ζπγγξαθηθά θαχζηκα. Καζψο νη ινγνηερληθέο δνθηκέο θαη ηα ζρεδηάζκαηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζπδεηνχληαη δηεμνδηθά ζηελ νκάδα - ζην πιαίζην κηαο άηππεο, γηα νξηζκέλνπο βάλαπζεο, ζπγγξαθηθήο δεκνθξαηίαο, φπνπ απηφ πνπ κεηξάεη είλαη ην δνθηκαδφκελν θάζε θνξά θείκελν θαη φρη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ην εξγνγξαθηθφ ηνπ επίδνμνπ ζπγγξαθέα - γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ζπληαγέο δελ ππάξρνπλ θαη φια ηα ελδερφκελα είλαη αλνηρηά. Όηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ζπγγξαθηθήο ηαπηφηεηαο θαη ζπγγξαθηθήο ηδενινγίαο, ε ζπγγξαθηθή ζπλείδεζε εκπεδψλεηαη. Ζ ηερληθή θαη ε επηλνεηηθφηεηα δνθηκάδνληαη. Απνθαιχπηνληαη θαη ζπδεηηνχληαη ηα παξάδνμα ηεο ζπγγξαθήο, γηα παξάδεηγκα ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγγξαθηθήο ηεκπειηάο. Σν λα κε γξάθεηο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ γξαςίκαηνο. Σν λα μαπιψλεηο ζην θξεβάηη ζνπ θαη λα ζθέθηεζαη κε ην κπαιφ, ηηο εκπεηξίεο θαη ηε γιψζζα ησλ εξψσλ ζνπ απνηειεί ζπγγξαθηθή πξάμε. ηηο ζπδεηήζεηο καο, νη πξνηάζεηο πνπ δνθηκάδνληαη ζην θείκελν κπνξεί λα είλαη απφ αζχκβαηεο έσο θαη αληίζεηεο. Οη ιχζεηο ππαγνξεχνληαη απφ ηε δπλακηθή ησλ θεηκέλσλ θαη φρη απφ ηελ εμσθεηκεληθή βηβιηνγξαθία. Όιεο δνθηκάδνληαη ζηε ζπγγξαθηθή πξάμε. Δπηιέγνληαη ή απνξξίπηνληαη. Γελ ηα γλσξίδεηο φια απηά σο ζπγγξαθέαο; ζα ξσηήζεηε. Σα γλσξίδεηο. Τπλψηηνπλ κέζα ζνπ θαη αλαδχνληαη ζηε ζπδήηεζε. πκπιεξψλνληαη, αιιάδνπλ. Ζ καζίθ ζπγγξαθηθή ηδενινγία θαη ε ζπγγξαθηθή πξαθηηθή ζκηιεχνληαη. Απνθηνχλ ζπλνκηιεηέο θαη αληηπάινπο. Κάηη αθφκα: δε ράλεηαη ε καγεία θαη, θπξίσο, ε ζθνηεηλή πιεπξά ηεο ζπγγξαθήο, απηή πνπ ηξνθνδνηεί ηε ζπγγξαθηθή πξάμεφηαλ θσηίδεηαη θαη δηεπθξηλίδεηαη κε ελδειερείο ζπδεηήζεηο; Αλ ήκνπλ έμσ απφ ηνλ ρνξφ, ζα έιεγα, λαη. Σέζζεξα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, αιιά θαη δψδεθα ρξφληα δηδαζθαιίαο ζε ζεκηλάξηα κε νηθείν αληηθείκελν, κε έπεηζαλ γηα ην αληίζεην. Σν απφζηαγκα ηεο εκπεηξίαο κνπ: νη ψξεο πνπ πεξάζακε καδί κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, δνπιεχνληαο. Βιέπεηε, ε ινγνηερλία είλαη πξάμε. Δδψ δε κεηξάεη ε πξνυπεξεζία, ε επεηεξίδα, ν Α..Δ.Π. Όπνηνο γξάθεη θαιχηεξα, θφβεη ην λήκα. Σξνκαθηηθφ - θαη ηελ ίδηα ζηηγκή παξήγνξν. ηε ινγνηερλία, είκαζηε απηφ πνπ θάλνπκε. Όια ηα ππφινηπα είλαη πξνζέζεηο. Καη νη πξνζέζεηο δελ αθνξνχλ θαλέλαλ, νχηε θαλ ηνλ ζπγγξαθέα. Η Γημιοσργική Γραθή ζηο Πρόησπο Πειραμαηικό τολείο ηοσ Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλονίκης

3 Καηά ην ζρνιηθφ έηνο δνθηκάζακε έλα κηθξφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Πεξηθέξεηα Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη κε ζρνιεία ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κπήθαλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη δίδαμαλ δεκηνπξγηθή γξαθή ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο (ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην) θαη ηνπ εληαίνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο (ζην Γεκνηηθφ). Όζνλ αθνξά ην Πξφηππν Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζην εμήο Π.Π..Π.Θ.), ζην νπνίν εξγάδνκαη σο θηιφινγνο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, ην πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε σο εμήο: Σξεηο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο (ε Διενλφξα Αλαγλψζηνπ, ε Μαξέηηα ηδεξνπνχινπ θαη ν ηέξγηνο Υαξηζηάδεο) δίδαμαλ δεκηνπξγηθή γξαθή γηα 6 δηδαθηηθέο ψξεο ζηε Γ Γπκλαζίνπ θαη ζηα δχν ηκήκαηα ηεο Α Γπκλαζίνπ αληίζηνηρα (ζχλνιν 18 δηδαθηηθέο ψξεο). Ζ Διενλφξα Αλαγλψζηνπ δίδαμε θαη ζηελ Δ Γεκνηηθνχ γηα έλα ηεηξάσξν. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πξνεηνηκάζηεθαλ γηα ηηο δηδαζθαιίεο ζην πιαίζην εηδηθνχ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο θαη ζρεδίαζαλ ηα ζελάξηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζπλεξγάζηεθαλ κε ηελ ππνγξαθφκελε, ζπληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην Π.Π..Π.Θ. θαη ζχλδεζκν ηνπ ρνιείνπ κε ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη κε ηηο δηδάζθνπζεο ζηα νηθεία ζρνιηθά ηκήκαηα, έηζη ψζηε λα πξνζαξκφζνπλ ηα ζρέδηα ηνπ καζήκαηνο ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα εηνηκαζηεί ν θάθεινο ησλ εξγαζηψλ γηα θάζε ηκήκα. Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ παξήγαγαλ θείκελα πνηεηηθνχ θαη πεδνχ ιφγνπ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ ζε ςεθηαθνχο θαθέινπο. Αζρνιήζεθαλ κε: α) ηελ νπηηθή γσλία ζηελ αθήγεζε θαη ηελ αθεγεκαηηθή θσλή (Γ Γπκλαζίνπ: παξήγαγαλ πεδά θείκελα απφ δηαθνξεηηθέο, ελίνηε ηδηφκνξθεο, νπηηθέο γσλίεο θαη κε δηαθνξεηηθέο αθεγεκαηηθέο θσλέο). β) Πνίεζε θαη θνιάδ (Α Γπκλαζίνπ: έγξαςαλ πνηεηηθά θείκελα θαη ηα αληίθξηζαλ κε θνιάδ. πδήηεζαλ γηα ηελ ζπλνκηιία ησλ ηερλψλ, ηδίσο ησλ εηθαζηηθψλ θαη ηεο πνίεζεο). γ) Έκκεηξε πνίεζε (Α Γπκλαζίνπ: έγξαςαλ έκκεηξα πνηήκαηα ζηα ίρλε ηεο «Ξαλζνχιαο» ηνπ νισκνχ θαη αζρνιήζεθαλ κε ηε δεκφζηα απαγγειία ηνπο). δ) Αθεγεκαηηθνί ηξφπνη ηνπ παξακπζηνχ (Δ Γεκνηηθνχ: νη καζεηέο ζπλέγξαςαλ παξακχζηα ζηα ίρλε παξακπζηψλ, ιατθψλ θαη ζχγρξνλσλ, ηα νπνία κειέηεζαλ). Οη καζεηηθέο εξγαζίεο θαη ηα θείκελα πνπ έγξαςαλ ηα παηδηά ζπγθεληξψζεθαλ ζε ςεθηαθνχο θαθέινπο. Οη δηδάζθνληεο παξαηήξεζαλ ην ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημαλ γηα ην κάζεκα καζεηέο, νη νπνίνη ζπζηεκαηηθά δε ζπκκεηείραλ ζε απηφ. εκείσζαλ φηη νη καζεηέο έδεημαλ λα αληηιακβάλνληαη εκπξάθησο, κε παξαγσγή ιφγνπ, ηνπο κνξθνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο φξνπο, ηνπο νπνίνπο, φζν δελ ηνπο ζπλέδεαλ κε ηε ζπγγξαθή

4 ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ηνπο ζεσξνχζαλ δπζλφεηνπο. Δπίζεο, παξά ηηο αξρηθέο αληηδξάζεηο γηα ηνπο κνξθνινγηθνχο, εηδνινγηθνχο θαη άιινπο ζπγγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο, ηνπο νπνίνπο εμέθξαζαλ ηδίσο νη καζεηέο ηεο Γ Γπκλαζίνπ, νη νπνίνη αληηιακβάλνληαλ ηε ζπγγξαθή ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζαλ κηα δηαδηθαζία εθηφλσζεο ςπρηθνχ θφξηνπ ρσξίο θαλφλεο, νη καζεηέο παξήγαγαλ θείκελα εληφο ηνπ δεηνπκέλνπ εηδνινγηθνχ / κνξθνινγηθνχ πιαηζίνπ. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, νη νπνίνη είραλ εκπεηξία απφ δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ζε άιια ζρνιεία (Αιεμαλδξνχπνιε, Φιψξηλα, Κνδάλε, αιιά θαη ζηε Θεζζαινλίθε) επεζήκαλαλ ηα πςειήο δπλακηθήο θείκελα ησλ καζεηψλ ηνπ Π.Π..Π.Θ. Οη δηδάζθνληεο έθξηλαλ πσο ε δηαδηθαζία ήηαλ κηα σθέιηκε εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο, ε νπνία αλαλέσζε θαη ελίζρπζε ηε δηδαζθαιία. Εήηεζαλ ην πηινηηθφ πξφγξακκα λα ζπλερηζηεί θαη θαηά ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά Πξάγκαηη, ηε ζρνιηθή ρξνληά ην πξφγξακκα επεθηάζεθε: Έληεθα κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη απφθνηηνη ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Υξηζηίλα Καιατηδή, Δηξήλε Λαξδνχηζνπ, Θενδνζία Ράπηνπ, Μαξία Μαξέηηα ηδεξνπνχινπ, Βαξβάξα Φειεθίδνπ, Ησάλλεο-ηαχξνο Καηζηγηάλλε, Νίθε Υαιθηαδάθε, Μελάο Παπαδφπνπινο, Μαγδαιελή Μπεθξή, Παλαγηψηα Μσπζηάδνπ θαη Βαΐα Γαληειίδνπ) ζπλεξγάζηεθαλ κε ελληά εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ρνιείνπ, δαζθάινπο θαη θηινιφγνπο (Αηθαηεξίλε Μεηαμσηνχ, Γεκήηξηνο Κνξθνξηάδεο, Αιεμία Πέλλα, Αζαλαζία Νηαή, Μαξίλα Λάγνπξε, νθία Νηθνιαΐδνπ, Αλαζηαζία Γειεγηαλλίδνπ, Φσηεηλή Καξαιίδνπ, Κσλζηαληίλα Ζιηνπνχινπ) θαη δίδαμαλ γηα ζαξάληα πέληε (45) ψξεο δεκηνπξγηθή γξαθή ζην Γεκνηηθφ, ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. Οη ηάμεηο πνπ εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα ήηαλ νη: Β, Γ, Γ, Δ, Σ Γεκνηηθνχ, Α, Β, Γ Γπκλαζίνπ θαη Α Λπθείνπ. Οη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζην Γεκνηηθφ θαη ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην. Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ παξήγαγαλ θείκελα πνηεηηθνχ θαη πεδνχ ιφγνπ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ ζε έληππνπο θαη ςεθηαθνχο θαθέινπο. Οη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε α) ηε ζπγγξαθή παξακπζηψλ, ιίκεξηθ, ράη-θνπ, ζνλέησλ, βηνγξαθίαο (ζην Γεκνηηθφ), β) πεδνγξαθία θαη δσγξαθηθή, πνίεζε θαη θνιάδ, πεδνγξαθία θαη θσηνγξαθία, ζέαηξν θαη δεκηνπξγηθή γξαθή, θαηαζθεπή ηνπ κπζηζηνξεκαηηθνχ ήξσα, βηνγξαθία (ζην Γπκλάζην), γ) θηλεκαηνγξαθηθφ ζελάξην (ζην Λχθεην). Οη δάζθαινη επεζήκαλαλ ηελ ελζνπζηψδε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε ζπγγξαθή ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ηδίσο ζε ηάμεηο φπνπ αξθεηά παηδηά αξλνχληαλ ζπζηεκαηηθά λα γξάςνπλ θείκελα ζε ζπλερή γξαπηφ ιφγν. Οη θηιφινγνη ηνπ Γπκλαζίνπ ζεψξεζαλ φηη ην ηεηξάσξν ηεο δηδαζθαιίαο έδηλε κηα πξψηε γεχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, φκσο έκελε ρσξίο ζπλέρεηα. Θα πξνηηκνχζαλ, είπαλ, λα

5 επαλαιεθζεί, ψζηε λα εκπεδσζνχλ πξάγκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ. Σν ίδην δήηεζαλ θαη νη καζεηέο ζηηο θφξκεο αμηνιφγεζεο. Καηά ηελ ίδηα ζρνιηθή ρξνληά, , εθαξκφζηεθε ζε έλα ηκήκα ηεο Α Γπκλαζίνπ ηνπ Π.Π..Π.Θ. πηινηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. ην πιαίζην ηνπ πηινηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε ππνγξαθφκελε, θηιφινγνο ηνπ ρνιείνπ θαη δηδάζθνπζα ζην σο άλσ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα, αλέιαβε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή πνπδψλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, Μίκε νπιηψηε, ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο κε άμνλα ηε δεκηνπξγηθή γξαθή. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζρεδίαζα θαη πξαγκαηνπνίεζα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην α2 ηκήκα ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Π.Π..Π.Θ. Σν πηινηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πιαηζηψζεθε απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (ην Μάξηην ηνπ 2012) θαη ζρεδηάδεηαη λα νινθιεξσζεί κε ηελ επίζθεςε ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ηνλ Απξίιην ηνπ 2012). Δθεί, νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλαξηαθφ κάζεκα κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη εηδηθφ εξγαζηήξην, ην νπνίν ζρεδίαζε ν Γηεπζπληήο πνπδψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, Μίκεο νπιηψηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππνγξαθφκελε, κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, αιιά θαη απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο. ην πιαίζην ηεο εηήζηαο δηδαζθαιίαο ζην ρνιείν, νη καζεηέο έγξαςαλ παξακχζηα, ζηα ίρλε ησλ ιατθψλ παξακπζηψλ αιιά θαη ησλ παξακπζηψλ ηνπ Ρνληάξη, έπαημαλ κε ηε ρξνληθή ζεηξά ηεο αθήγεζεο, ηνλ αθεγεκαηηθφ ρξφλν θαη ηελ νπηηθή γσλία ζηελ αθήγεζε, έγξαςαλ ρξηζηνπγελληάηηθεο ηζηνξίεο ζηα ίρλε ηνπ Νηίθελο, αιιά θαη ηαμηδησηηθά-πεξηεγεηηθά θείκελα. πδήηεζαλ γηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ ήξσα κηαο ηζηνξίαο θαη έγξαςαλ ηζηνξίεο κε δνζκέλνπο ήξσεο, αιιά θαη ηζηνξίεο κε δνζκέλν ζεκαηηθφ άμνλα. Παξνπζίαζαλ ηε δνπιεηά ηνπο ζηελ νινκέιεηα ζε εηδηθέο εκέξεο βηβιηνπαξνπζίαζεο, θαηέζεζαλ ην έξγν ηνπο ζε ρεηξνπνίεηεο ή ςεθηαθέο κνξθέο βηβιίσλ κε εμψθπιιν, νπηζζφθπιιν θαη θαληαζηηθφ ή πξαγκαηηθφ εξγνγξαθηθφ ηνπ ζπγγξαθέα (αμίδεη λα παξαηεξεζεί πσο ε ζπγγξαθή εξγνγξαθηθνχ ζην απηί ηνπ ςεθηαθνχ ή ρεηξνπνίεηνπ βηβιίνπ ηνπο ππήξμε ε αθνξκή γηα πνιιέο κπζνπιαζηηθέο βηνγξαθίεο). Οη καζεηέο έπαημαλ επίζεο κε ηελ πνηεηηθή θφξκα θαη ηνπο κεηξηθνχο πεξηνξηζκνχο, έγξαςαλ ηακβηθνχο δεθαπεληαζχιιαβνπο ζηνλ ηχπν ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη ηνπο παξνπζίαζαλ ζηελ ηάμε θξαηψληαο ην ξπζκφ ή ξαπάξνληαο κε θέθη. Σέινο, δνχιεςαλ ην ζηνηρείν ηεο εηξσλείαο θαη ηεο ζάηηξαο κε αθνξκή θπξίσο θείκελα ηνπ Ρνΐδε αιιά θαη λεφηεξσλ δηεγεκαηνγξάθσλ. Οξηζκέλνη θαηαζθεχαζαλ πνιπηξνπηθά/πνιπκεζηθά θείκελα ή θφκηθο, γηα λα αθεγεζνχλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο. Άιινη, αίθλεο, αμηνπνίεζαλ ζηνηρεία ηεο ιατθήο παξάδνζεο ή έγξαςαλ θαη

6 εξκήλεπζαλ ηξαγνχδηα. Καλείο δελ απείρε απφ ηε δηαδηθαζία. Δξγάζηεθαλ ζπζηεκαηηθά, νξγάλσζαλ κε πξσηνβνπιία ηνπο ηζηνιφγην, φπνπ αλάξηεζαλ νη ίδηνη ηηο εξγαζίεο ηνπο (https://sites.google.com/site/symmathetes2t/home). Καηά ηε δηδαζθαιία αμηνπνηήζεθαλ, εθηφο απφ ηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ινγνηερληθέο κήηξεο, δειαδή σο πξφηππα ηερληθήο (δεκνηηθά ηξαγνχδηα, παξαινγέο, ιατθέο αθεγήζεηο θαη ιατθά παξακχζηα, αιιά θαη θείκελα δφθηκσλ ζπγγξαθέσλ, Διιήλσλ θαη μέλσλ, απφ ηνλ Νηίθελο σο ηνλ θακπαξδψλε), θείκελα πην ζεσξεηηθά, αιιά θαη θείκελα ζπγγξαθηθήο πξαθηηθήο. Αλαθέξσ ελδεηθηηθά: 1. Κελψ, Ραηεκφλ, (1984). Αζθήζεηο ύθνπο, (κεηάθξαζε: Αρηιιέαο Κπξηαθίδεο), εθδφζεηο Ύςηινλ, Αζήλα. 2. Ρνληάξη, Σδάλη, (2001). Γξακκαηηθή ηεο θαληαζίαο, Δηζαγωγή ζηελ ηέρλε λα επηλνείο ηζηνξίεο, (κεηάθξαζε: Γηψξγνο Καζαπίδεο), εθδφζεηο Μεηαίρκην, Αζήλα. 3. νπιηψηεο, Μίκεο, (2009). Μνπ αθήλεηο πελήληα δξαρκέο γηα ηζηγάξα; Αζθήζεηο ζπγγξαθήο πάλσ ζε έλα δηήγεκα ηνπ Θαλάζε Βαιηηλνχ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ βνεζεηηθά θείκελα κε παξαδείγκαηα, εηθφλεο θαη ιπζάξηα, ζηε ζεηξά «Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή άλεπ δηδαζθάινπ», εθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, Σζηιηκέλε, Σαζνχια Παπαξνχζε, Μαξίηα (επηκέιεηα), (2010). Η ηέρλε ηεο κπζνπιαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, πγγξαθείο θαη ζεωξεηηθνί κηινύλ γηα ηελ ηέρλε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, εθδφζεηο επίθεληξν, Θεζζαινλίθε. Κείκελα απφ ηνπο παξαπάλσ ηφκνπο παξνπζηάζηεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, έδσζαλ αθνξκή γηα αζθήζεηο ή ζπδεηήζεηο επί ησλ θεηκέλσλ πνπ έγξαςαλ νη καζεηέο. Δπεηδή θαηά ηε ζπγγξαθή ησλ θεηκέλσλ αξθεηνί καζεηέο εξγάζηεθαλ ςεθηαθά θαη ζπλέγξαςαλ πνιπηξνπηθά/πνιπκεζηθά θείκελα θαη ππεξθείκελα, ζηε ζρνιηθή ηάμε ζπδεηήζεθαλ θαη ζέκαηα ζχγρξνλσλ κνξθψλ ςεθηαθήο ινγνηερλίαο (βι. Νηθνιαΐδνπ, 2009). Αλ ήζεια λα απνηππψζσ ην παηδαγσγηθφ φθεινο απφ ηελ πξψηε απηή ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο γηα κία νιφθιεξε ζρνιηθή ρξνληά ζε κία ζρνιηθή ηάμε ζα ζεκείσλα ηα εμήο: 1. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή, φπσο θαη νπνηαδήπνηε άιιε θαηλνηφκα δξάζε, ιεηηνπξγεί σο δφισκα γηα ηνπο καζεηέο θαη ηε δηδαζθαιία. Οη καζεηέο εξγάδνληαη κε πεξηζζφηεξν θέθη, ην θιίκα ηεο ηάμεο αιιάδεη, αλαιακβάλνπλ ζπγγξαθηθέο πξσηνβνπιίεο, ελδηαθέξνληαη κε πην νπζηαζηηθφ ηξφπν γηα ηελ πξφζιεςε ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ζηελ πξάμε πσο έλα θείκελν δε γξάθεηαη άπαμ θαη

7 εγθαηαιείπεηαη. Οη επάιιειεο γξαθέο απνθηνχλ λφεκα, νη δηνξζψζεηο ην ίδην. 2. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή απνθαιχπηεη ζηνπο καζεηέο ηνπο κεραληζκνχο ζπγγξαθήο θαη θαηαζθεπήο ελφο θεηκέλνπ - φρη κφλν ηνπ ινγνηερληθνχ. Σνπο δείρλεη ζηηο πξάμε, ρσξίο ηε ζθσξία ηεο ζεσξίαο, πφζε ζεκαζία έρεη ε επηινγή ηνπ ρξφλνπ ηεο αθήγεζεο αιιά θαη ε νπηηθή γσλία, ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ιέμεο αιιά θαη ε ζεκαζία ελφο θφκκαηνο ζε κηα θξάζε. 3. Οη πεξηνξηζκνί ζηε θφξκα ελφο θεηκέλνπ (ζπγθεθξηκέλν ινγνηερληθφ είδνο, νκνηνθαηαιεμία, κέηξν, δνζκέλε νπηηθή γσλία θ.η.ι.) ιεηηνπξγνχλ, εληέιεη, σο ζπγγξαθηθά θαχζηκα. Οη καζεηέο θαηαλννχλ πσο ν εηδνινγηθφο / κνξθνινγηθφο πεξηνξηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη ζπγγξαθηθφ εξγαιείν θαη λα απνδψζεη ηα κέγηζηα. 4. Ζ δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο αλαθαηαλέκεη ηηο παγησκέλεο ηζνξξνπίεο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε θαη αθήλεη λ αθνπζηνχλ φιεο νη θσλέο. Οη καζεηέο κε ηηο πςειφηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο δε γξάθνπλ, απηνλνήησο, ηα θαιχηεξα θείκελα. Μαζεηέο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ πην πεξηζσξηαθά ζην κάζεκα απνθηνχλ θσλή θαη αθξναηήξην. απηήλ ηελ ηδηφηππε δεκνθξαηία ησλ θεηκέλσλ, ην θαινγξακκέλν, ηδίσο ην εκπλεπζκέλν, θείκελν δέρεηαη ηελ ελζνπζηψδε ππνδνρή φισλ. Κη αο είλαη γξακκέλν απφ ηνλ καζεηή ηνπ ηειεπηαίνπ ζξαλίνπ, πνπ έσο ηφηε δελ άλνηγε ην ζηφκα ηνπ. 5. Βέβαηα, φπσο φιεο νη θαηλνηφκεο δξάζεηο, ε δηδαζθαιία ηε δεκηνπξγηθήο γξαθήο πξνυπνζέηεη ζρνιηθφ ρξφλν. Αλ δνχκε κε ηε δακφθιεην ζπάζε ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηέηνηεο πξνζπάζεηεο δελ ηειεζθνξνχλ. Όκσο φ,ηη ράλνπκε ζε ζρνιηθφ ρξφλν, ην θεξδίδνπκε ζε εκβάζπλζε, παξαγσγή θεηκέλσλ, επάιιειεο γξαθέο. Όζνη μέξνπλ απφ ζρνιηθή ηάμε, γλσξίδνπλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη απηφ. 6. Όηαλ έλαο δάζθαινο απειεπζεξψλεη ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ησλ καζεηψλ, πξέπεη λα έρεη πξναπνθαζίζεη φηη ζα θαηέβεη απφ ην βάζξν ηνπ. Σέηνηεο πξνζπάζεηεο δελ επδνθηκνχλ κε δαζθαινθεληξηθή πξνζέγγηζε. Ο δηδάζθσλ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο θαζνδήγεζεο ησλ καζεηψλ, κνηξάδεη ξφινπο, επηβιέπεη ην έξγν ηνπο, φκσο δελ επηβάιιεη κηα ζεκλνπξεπή, πςειφθξνλα θαη αλειαζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ινγνηερλίαο, νχηε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαγλσζηηθφ γνχζην. 7. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή αληηθξίδεηαη κε ηε θηιαλαγλσζία. Γε λνείηαη ζπγγξαθή ρσξίο δηάβαζκα. Απηφ ππήξμε ε πξψηηζηε κέξηκλα ηνπ πξνγξάκκαηνο, γη απηφ θαη νη καζεηέο εθηέζεθαλ ζε πνιιά θαη πνηθίια αλαγλσζηηθά εξεζίζκαηα. Γεκηνχξγεζαλ άηππε αλαγλσζηηθή ιέζρε, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε κηα θνξά ην κήλα. Δθεί, ζην πιαίζην

8 πάληα ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο, νη καζεηέο παξνπζίαδαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο βηβιία ηεο δηθήο ηνπο επηινγήο, ηα νπνία είραλ δηαβάζεη ζε εμσζρνιηθφ ρξφλν θαη ηα ζεσξνχζαλ αμηαλάγλσζηα. Δίραλ θάζε θνξά έλα απζηεξφ πεληάιεπην βηβιηνπαξνπζίαζεο, ζην νπνίν πξνζπαζνχζαλ λα πείζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ην αμηνζχζηαην ηνπ βηβιίνπ πνπ είραλ επηιέμεη. ηελ ηάμε ιεηηνχξγεζε κηθξή δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε κε ηα βηβιία πνπ δηάβαδαλ νη καζεηέο. Γε ππήξρε θαλείο εηδνινγηθφο ή ζεκαηηθφο πεξηνξηζκφο. Οη καζεηέο επέιεγαλ, ζχκθσλα κε ηα γνχζηα θαη ηηο αλαγλσζηηθέο αλάγθεο ηνπο, απφ πςειή ινγνηερλία (Α. Παπαδηακάληε, Φ. Νηνζηνγηέθζθη απξφνπηε αλαγλσζηηθή επηηπρία είραλ Η Φόληζζα θαη Σν Τπόγεην) σο ζχγρξνλα εππψιεηα πεδνγξαθήκαηα (π.ρ. Σν εκεξνιόγην κηαο Ξελέξωηεο), απφ θφκηθο (ν Αξθάο θαη ν Σελ-Σελ γλψξηζαλ επίζεο αλαγλσζηηθή επηηπρία) σο βηβιία γλψζεσλ (θπξίσο γηα ηελ αξραηφηεηα), απφ ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα θαη κπζηζηνξήκαηα θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ κέρξη εθεβηθά ξνκάληδα. Σν ελδηαθέξνλ ήηαλ πσο ζρεδφλ φινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο αθνινχζεζαλ ην άηππν πξφγξακκα. Μέζα ζην πξψην ηξίκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαβάζηεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ηάμε πεξί ηα εβδνκήληα (70) βηβιία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ πξναλέθεξα. 8. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηεο αξραηνειιεληθήο γξακκαηείαο ήηαλ θαλεξή. Οη καζεηέο μφδεςαλ εξγαηνψξεο ζπγγξάθνληαο. Καηαλφεζαλ βαζχηεξα ηνπ κεραληζκνχο ζπγγξαθήο θαη πξφζιεςεο ελφο θεηκέλνπ. Καηαλφεζαλ ηα πνιιαπιά ζπγγξαθηθά ζηάδηα, αιιά θαη ηηο πνιιαπιέο αλαγλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο. Απηφ έγηλε θαλεξφ ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ δηαηχπσλαλ, αιιά θαη ζηα θείκελα πνπ ζπλέγξαθαλ, ζηε δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ, ηδηαίηεξα ηεο νκεξηθήο Οδχζζεηαο. πλνςίδνληαο, αλ ήζεια λα ρσξέζσ ζε δχν θξάζεηο ην θέξδνο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πηινηηθνχ απηνχ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ηκήκα α2 ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Π.Π..Π.Θ., θαηά ην ζρνιηθφ έηνο , ζα έιεγα πσο νη καζεηέο αγάπεζαλ ηε ινγνηερλία θαη γεληθφηεξα ηα γξαπηά θείκελα. Έπαημαλ καδί ηνπο, αλαθάιπςαλ ηηο ζπκβάζεηο ηνπο, έςαπζαλ ηηο ηερληθέο ηνπο. Ίζσο θάπνηνο απφ απηνχο γίλεη ζπγγξαθέαο. Αξθεηνί ζα γίλνπλ ππνςηαζκέλνη αλαγλψζηεο θαη έλαο δπν εκπαζείο βηβιηνθάγνη. Όζνη απφ καο γλσξίδνπκε ηελ αξέλα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, μέξνπκε πσο δελ είλαη ιίγν απηφ.

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Παξνπζηάδσ, δείγκαηνο ράξηλ, νξηζκέλα απφ ηα θείκελα ηεο θεθάηεο δνπιεηάο πνπ θαηέζεζαλ νη καζεηέο ηνπ α2 ηκήκαηνο ηνπ Π.Π..Π.Θ. θαηά ην ζρνιηθφ έηνο , επηιέγνληαο απφ ηελ αλνηρηή βεληάιηα ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Γείγκα 1 ν : Αζεκέληα αθνχιε, Παξακύζηα θαη έλα θηιί nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojfjztkzzmjjythjmdc4mzi Σέζζεξα πνιπηξνπηθά παξακχζηα, κε εξγνγξαθηθφ ηεο ζπγγξαθέσο, πεξηερφκελα θαη νπηζζφθπιιν, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη θαληαζηηθέο γλψκεο αλαγλσζηψλ. Σν πξψην απφ απηά, Σν λεθξνηαθείν ηωλ θνκκάηωλ, έρεη σο ζεκαηηθφ θέληξν ην ζέκα ηεο ζηίμεο, ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε πάκπνιιεο θνξέο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Γείγκα 2 ν : Λπδία Πνπιηθάθνπ, Δπηζηνιή κηθξνβίνπ (ζηα ίρλε ηνπ Ρνληάξη) nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4oju1zgi2nmziodniowm0mze Υηνπκνξηζηηθή επηζηνιή ηνπ e.vromi, πξσηνμάδειθνπ ηνπ e.coli, ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζπηηηνχ, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα ηνλ εμνινζξεχζεη. Μίμε πεδνχ θαη πνηεηηθνχ ιφγνπ. Γείγκα 3 ν : ηέξγηνο Σζαξνχραο, θνξένο θαη Ινπιηδέηα nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4omq1owyyztg3mtbmnwm4oq Παξσδία ηνπ Ρωκαίνο θαη Ινπιηέηα ηνπ αίμπεξ, κε ήξσεο δχν ζθφξνπο. Ο Σζαξνχραο απηνζπζηήλεηαη ζην απηί ηνπ βηβιίνπ σο Ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο (James Winston) θαη παξνπζηάδεη ηε θαληαζηηθή εξγνβηνγξαθία ηνπ. Γείγκα 4 ν : νθία Νεθέιε Μειηζζνπξγνχ, Καξάβη, θαξαβάθη κνπ nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojzjmgvjmzi5zguyzwfmzje Πνηεηηθφ ζρεδίαζκα ζε ηακβηθφ δεθαπεληαζχιιαβν. Γείγκα 5 ν : Φαλή Ξεξαθηά, Γεθαπεληαζύιιαβα δίζηηρα nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojnhndrhmzm1ymu2mtriyzk

10 Πνηεηηθή δνθηκή ζε ηακβηθά δεθαπεληαζχιιαβα δίζηηρα. Γείγκα 6 ν : Γηάλλεο Παιάλεο, Η ππεξέηξηά καο, ε θπξία Ρνπθηαλίδνπ nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojeyodm1mzcxnjg4zjc4mdq χληνκν ρηνπκνξηζηηθφ θείκελν, κε εξσίδα κηα θνπηζνκπφια ππεξέηξηα «θνληή ζαλ ζθακπφ», κε καχξα κάηηα «ζαλ ζπειηά απφ ζπνπξγίηη». Γείγκα 7 ν : Βαζίιεο νπηδφγινπ, Μηα μερωξηζηή ηζάξθα κε ηνπο νλεηξνπαξκέλνπο nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4oje4otnizmqymmrmnzm4zgq Έλα ζχληνκν θείκελν, βαζηζκέλν ζε έμη ραξαθηήξεο πνπ δφζεθαλ σο ζθίηζα ζηνπο καζεηέο. Θα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο νπηζζφθπιιν βηβιίνπ. Γείγκα 8 ν : Αλαζηάζεο ηνΐδεο, Άγαικα από ρηόλη nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4oje5zmmxzmq4zdrhn2u0zme χληνκν θείκελν βαζηζκέλν ζε ηίηιν ηνπ Σδάλη Ρνληάξη Γείγκα 9 ν : ηέιηνο Σζηκξφγινπ, Μηα δηαθνξεηηθή ρξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojzmzge4zta3ymrinzmyngu Υξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία κε ζέκα κηα αηθλίδηα αλαθσρή θαηά ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν. Γείγκα 10 ν : Γηάλλεο Φαβαηάο, Οη βηνιέηεο ηνπ Βόξεηνπ Πόινπ nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojizodaxm2yxywzintzmmzy Με αθνξκή έλαλ ηίηιν ηνπ Σδάλη Ρνληάξη, ε ηζηνξία ελφο ζθχινπ θαη κηαο γάηαο, δνζκέλε απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ζθχινπ. Γείγκα 11 ν Βάλα Νηθνιαΐδνπ, Διέλε Δγσηζκφο ή επαηζζεζία; nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojcwzdexnzhknzdhztgwmte

11 ηα ρλάξηα ησλ εππψιεησλ βηβιίσλ, έλα αθήγεκα ζε ηέζζεξα κέξε. Με πινθή, αλακελφκελεο ή απξφνπηεο αλαηξνπέο. Γείγκα 12 ν Κσλζηαληίλνο Μπισλάο, Σα ζηξαβά θεθάιηα nxzew1tyxrozxrlczj0fgd4ojyymze1otyzmjy0ndrmy2i Αθήγεκα κε ήξσεο ηέζζεξα παηδηά πνπ δνπλ ζηελ Ηζπαλία. πγγξαθηθή αθνξκή έλαο ηίηινο ηνπ Σδάλη Ρνληάξη.

12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κελψ, Ραηεκφλ, (1984). Αζθήζεηο ύθνπο (κηθξ. Αρηιιέαο Κπξηαθίδεο), Αζήλα, Ύςηινλ. Νηθνιαΐδνπ, νθία, (2009). Λνγνηερλία θαη Νέεο Σερλνινγίεο, Αζήλα, Κέδξνο. Ρνληάξη, Σδηάλη, (2001). Γξακκαηηθή ηεο θαληαζίαο, Δηζαγωγή ζηελ ηέρλε λα επηλνείο ηζηνξίεο (κηθξ. Γηψξγνο Καζαπίδεο), Αζήλα, Μεηαίρκην. νπιηψηεο, Μίκεο, (2009). Μνπ αθήλεηο πελήληα δξαρκέο γηα ηζηγάξα; Θεζζαινλίθε, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σζηιηκέλε, Σαζνχια Παπαξνχζε, Μαξίηα (επηκέιεηα), (2010). Η ηέρλε ηεο κπζνπιαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. πγγξαθείο θαη ζεωξεηηθνί κηινύλ γηα ηελ ηέρλε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, Θεζζαινλίθε, Δπίθεληξν. ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ https://sites.google.com/site/symmathetes2t/home (ηζηνιφγην ηνπ α2 ηκήκαηνο ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Πξφηππνπ-Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δθεί φζνη καζεηέο εξγάζηεθαλ ςεθηαθά αλάξηεζαλ νξηζκέλεο απφ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηα θηινινγηθά καζήκαηα θαη ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή θαηά ην Σειεπηαία πξφζβαζε: 26 Μαξηίνπ 2012).

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε).

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε). λένπο. 2 Ιζηνξηθά, κηα πξψηε επαλαηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ θαη Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ 1 Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ Π.3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Ε. Τδνβιά Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 etzovla@yahoo.gr Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία έιαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε: 15180 Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα