Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα"

Transcript

1 Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος

2 Κοινωνική Πολιτική & Τοπική Αυτοδιοίκηση Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας, παρά το γεγονός ότι αποτελεί νόμο του ελληνικού κράτους από το 1989 (Ν.1850), εξακολουθεί να μην δεσμεύει την κεντρική κυβέρνηση ως προς την υποχρέωση που έχει να τηρήσει τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας στην άσκηση αρμοδιοτήτων, στη λήψη αποφάσεων, στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης ήδη από τις δεκαετίες του 60 και 70 έχουν εφαρμοστεί αποκεντρωμένα, αυτοδιοικητικά μοντέλα άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Στον Ελλαδικό χώρο, τόσο από τα πρώτα χρόνια της διαμόρφωσης της Δημοκρατίας ως πολιτικού συστήματος, κατά τους κλασικούς χρόνους, όσο και κατά τον 17ο, 18 ο και 19οαιώναμετη συγκρότηση των Ελληνικών Κοινοτήτων. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας «των Ελλήνων οι κοινότητες» εφάρμοζαν στην πράξη κοινωνική πολιτική σε τοπικό επίπεδο και διαχειρίζονται τοπικά τα ζητήματα που αφορούσαν στην εκπαίδευση, στην πρόνοια και στην απασχόληση επιχειρηματικότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι συνεταιρισμοί στα Αμπελάκια στη Θεσσαλία, η Μακεδονική πόλη του Μελένικου με το Καταστατικό κοινοτικής διοίκησης «Κοινόν Μελενίκου» που εκδόθηκε στα 813 καθώς και αυτό των Μυκονίων, στις Κυκλάδες, ήδη από το 1649.

3 Κοινωνική Πολιτική & Τοπική Αυτοδιοίκηση Στοσύγχρονοελληνικόκράτοςπαρατηρείταιμιαασυνεχώςαυξανόμενησυμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής. Χαρακτηριστική είναι η σύγκριση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του 1995 (ΠΔ 410/95) και σε αυτόν του 2006 (Ν.3463/2006). Μέσα σε 12 έτη παρατηρείται μία ισχυρή μεγέθυνση και διαφοροποίηση, τόσο σε εύρος, όσο και σε εξειδίκευση υπηρεσιών, η οποία έχει ήδη τα στοιχεία της ωρίμανσης, ώστε να μπορέσει να καταγραφεί και θεσμικά.

4 Κοινωνική Πολιτική & Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Προληπτικής ιατρικής, αγωγής - προαγωγής υγείας Πρόληψης εξαρτήσεων Κοινωνικής ευαισθητοποίησης παιδιών και νέων Παιδικής προστασίας Κατασκηνωτικά προγράμματα Εξορμήσεις αιμοδοσίας Ενίσχυσης απόρων και οικονομικά αδυνάτων, είτε οργανωμένα με λειτουργία τραπεζών αλληλεγγύης, είτεκατάπερίπτωσημετηχορήγησηβοηθημάτωνσεχρήμαήσεείδος Στήριξης μονογονεϊκών οικογενειών Προώθησης της γυναικείας απασχόλησης υποστήριξης προσφύγων και παλιννοστούντων Ανοιχτής και Κλειστής Περίθαλψης ηλικιωμένων Κοινωνικής, πολιτιστικής και επαγγελματικής ένταξης ή επανένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες, απεξαρτημένων και αποφυλακισμένων Ενίσχυσης εθελοντικών πρωτοβουλιών πολιτών σε θέματα πρόληψης, περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξης.

5 Δομές Υποστήριξης Γ Ηλικίας Τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, τις λειτουργικές και δαπάνες μισθοδοσίας, των οποίων έχουν αναλάβει οι Δήμοι. Τα 688 περίπου Κ.Α.Π.Η που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, έχουν τους εξής στόχους: Πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Διαφώτιση και Συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Έρευνα θεμάτων σχετικά με τους ηλικιωμένους.

6 Δομές Υποστήριξης Γ Ηλικίας Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα και κατά προτεραιότητα σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιώτικες περιοχές. Προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, μη επαρκώς εξυπηρετούμενα, που διαβιούν μοναχικά καιταεισοδήματάτουςδεντουςεπιτρέπειναεξασφαλίσουντιςυπηρεσίεςκαιμέσα εξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα παρέχονται υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας, ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευτική φροντίδα και φυσικοθεραπεία, διευκόλυνση για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ. Τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» στελεχώνονται με Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές-τριες και Οικογενειακούς Βοηθούς. Οι Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας παρέχουν ταυτόσημες υπηρεσίες με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και στελεχόνται με τις ίδιες ειδικότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη καταγραφή της ΚΕΔΚΕ λειτουργούν 881 δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» και 183 ΜονάδεςΚοινωνικήςΜέριμναςσεόλητηχώρα, οι οποίες εξυπηρετούν άτομα και στις οποίες εργάζονται εργαζόμενοι.

7 Δομές Υποστήριξης Γ Ηλικίας Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) αποσκοπούν στην παραμονή των ηλικιωμένων ατόμων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας. Τα ΚΗΦΗ διέπονται από τις αναγνωρισμένες ειδικές αρχές, που αναφέρονται στους ηλικιωμένους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων: Αξιοπρεπή διαβίωση ηλικιωμένων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον Υποστήριξη της αυτονομίας, τηςκοινωνικήςσυμμετοχήςκαιτηςαυτάρκειαςτους Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και εξασφάλιση της υγείας και ποιοτικής διαβίωσης Σύμφωνα με πρόσφατη καταγραφή της ΚΕΔΚΕ λειτουργούν 61 ΚΗΦΗ σε όλη τη χώρα, τα οποία εξυπηρετούν περίπου ηλικιωμένους και απασχολούν 269 εργαζόμενους.

8 Δομές Παιδικής Προστασίας Το 2001 οι Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί μεταφέρθηκαν στους O.T.A., Ημεταφοράτους σηματοδότησε της αναζωογόνηση και την αναβάθμιση της λειτουργίας τους. Οι τοπικές κοινωνίες απέκτησαν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν και να λύνουν άμεσα τα προβλήματά τους, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς ακόμη και για καθημερινά ζητήματα χρειαζόταν απόφαση Υπουργού. Επίσης οι Δημοτικές Επιχειρήσεις λειτουργούν δομές παιδικής προστασίας σε καθεστώς Ιδιωτικού Δικαίου οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Β και το Γ ΚΠΣ. Τη παροχή προσχολικής αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα Την άμβλυνση των διαφορών που τυχόν προκύπτουν και οφείλονται σε σωματική ή νοητική μειονεξία, πολιτισμικούς, θρησκευτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους παράγοντες Την σωματική, νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Την προώθηση της ομαλής μετάβασης από το οικογενειακό, στο προσχολικό περιβάλλον, στην ομαλή ένταξη στο Δημοτικό Σχολείο και γενικότερα την κοινωνικοποίησητους. Τη στήριξη των γονιών στην κατανόηση θεμάτων της σύγχρονης παιδαγωγικής. Τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων

9 Δομές Παιδικής Προστασίας Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών λειτουργούν από Δημοτικές Επιχειρήσεις και εξυπηρετούν παιδιά ηλικίας 6-12 χρόνων, τα οποία απασχολούνται εκτός σχολικού ωραρίου με οργανωμένες ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες. Τα ΚΔΑΠ διασυνδέονται και συνεργάζονται με τα σχολεία και συμβάλλουν στην εναρμόνιση του επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και στη αύξηση της απασχόλησης. Σύμφωνα με πρόσφατη καταγραφή της ΚΕΔΚΕ σε όλη τη χώρα λειτουργούν 241 ΚΔΑΠ τα οποία εξυπηρετούν παιδιά και στα οποία απασχολούνται άτομα.

10 Δομές Παιδικής Προστασίας Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) είναι οι μονάδες που απασχολούν παιδιά με αναπηρία δυναμικότητας ατόμων. Στις μονάδες αυτές εντάσσονται και έφηβοι με Νοητική Υστέρηση και Κινητική Αναπηρία. Οι Μονάδες αυτές διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.ΑκαιτωνΝομ/κών Αυτ/σεων, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξηςαμεακαθώςκαιμετιςυπηρεσίεςυγείαςτηςπεριοχήςτους. Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία είναι η: Δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας Άσκηση λόγου Ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων Άθληση και Σωματική αγωγή Συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα παιδιά και το οικογενειακό- συγγενικό τους περιβάλλον

11 Δομές Παιδικής Προστασίας Σύμφωνα με πρόσφατη καταγραφή της ΚΕΔΚΕ σε όλη τη χώρα λειτουργούν 41 ΚΔΑΠ ΜΕΑ, τα οποία εξυπηρετούν παιδιά και στα οποία απασχολούνται 260 άτομα. Εκτός από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ μερικοί Δήμοι λειτουργούν Δομές Κοινωνικής Στήριξης ΑΜΕΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν επαγγελματικά εργαστήρια, διαμερίσματα ανεξάρτητης Διαβίωσης και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.

12 Κοινωνική Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Τα Συμβουλευτικά Κέντρα και Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν μία πλειάδα κοινωνικών δομών των ΟΤΑ σε όλη τη χώρα για την υποστήριξη και προώθηση της εργασίας και της κοινωνικής ένταξης. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο σύνολο των δημοτών με έμφαση στα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, όπως είναι: Άνεργοι, Μονογονεϊκές Οικογένειες, Μετανάστες και Παλιννοστούντες, Άτομα εξαρτημένα από ουσίες, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Άστεγοι, ανασφάλιστοι πολίτες κ.λ.π. Τα Συμβουλευτικοί Σταθμοί είναι στελεχωμένοι από κοινωνικούς λειτουργούς, Συμβούλους απασχόλησης, ψυχολόγους και νομικούς και παρέχουντιςεξήςυπηρεσίες:: Υποστήριξη στην εύρεση εργασίας Συμβουλευτική υποστήριξη, πληροφόρηση και παρέμβαση σε κρίσιμες περιστάσεις Στήριξη απόρων πολιτών Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Νομική πληροφόρηση Στήριξη για την επίλυση κοινωνιοπρονοιακών θεμάτων Δημοτική Τράπεζα Αίματος Ευαισθητοποίηση της κοινότητας και δράσεις καταπολέμησης του κοινωνικούρατσισμού

13 Κοινωνική Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Τα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, αποτελούν Δομές που λειτουργούν με την Συνεργασία των Δήμων και του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στη κοινότητα. Ειδικότερα τα Κέντρα Πρόληψης στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό παρέχουν τα εξής: Ενημέρωση για τις εξαρτησιογόνες ουσίεςκαιτιςσυνέπειες τηςχρήσηςτους Κατανόηση και αντιμετώπιση των αιτιών που συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών Ενίσχυση και Ενημέρωση Γονέων και Εκπαιδευτικών Ανάπτυξη Προγραμμάτων αγωγής υγείας και ευαισθητοποίησης Σχολικών Κοινοτήτων Οργάνωση Δημιουργικών Εργαστηρίων αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου των Νέων Οργάνωση και εκπαίδευση εθελοντών για τη πρόληψη Σήμερα λειτουργούν στην χώρα 72 Κέντρα Πρόληψης και καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της Ελληνικής Επικράτειας.

14 Νέα Αρχιτεκτονική Δημόσιας Διοίκησης Η απόφαση της κυβέρνησης να προωθήσει άμεσα τη διοικητική αναδιάρθρωση τηςχώραςστο πλαίσιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση, καθιστά τα ζητήματα των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης και της ενίσχυσης του ρόλου των δήμων, πρώτα στην ατζέντα της δημόσιας διαβούλευσης. Ο νέος διοικητικός χάρτης της χώρας πρέπει να σηματοδοτείται από τους ισχυρούς και οικονομικά αυτοδύναμους δήμους. Μια νέα αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες, πόρους, ισχυρούς δήμους, σε ένα νέο διοικητικό χάρτη της χώρας είναι η απαίτηση των καιρών. Η παγκόσμια οικονομική κρίση αλλάζει τις προτεραιότητες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργεί νέα δεδομένα. Οι τοπικές αρχές θα έχουν να αντιμετωπίσουν ολοένα και περισσότερο οξυμένα κοινωνικά προβλήματα, με έμφαση στην προσπάθεια επίτευξης της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση θα διεκδικήσει και θα αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί.

15 Σας Ευχαριστώ για τη προσοχή σας!

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 18 ηµιουργία δικτύου/ων κοινωνικών φορέων, φορέων επιχειρηµατικότητας, µη κυβερνητικών οργανισµών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κωδικός Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. Αλίαρτος, Φεβρουάριος 2015 0 Π

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλευρό κάθε πολίτη!

Στο πλευρό κάθε πολίτη! Στο πλευρό κάθε πολίτη! ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2011-2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Στο πλευρό κάθε πολίτη! Φίλες και φίλοι, Πολίτες Μοσχάτου Ταύρου Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, θέσαμε στο επίκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Δικαιούχος Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π.) Οδός ΚΑΛΟΥΔΗ Αριθμός 8Β Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τηλ. 2651039820. e-mail : epsep_ioa@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων»

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (Γ.Γ.Ι.Φ.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (Γ.Γ.Ι.Φ.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (Γ.Γ.Ι.Φ.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακό Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

Φροντιστηριακό Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Φροντιστηριακό Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας ΑΘΗΝΑ Πρόγραμμα Grundtvig : 2009-1-LT1-GRU06- ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ επιμέλεια Εξάρχου Ζωή, Κοινωνιολόγος με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή Υπεύθυνη του «Θεοδωρίδειου Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ιούνιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2013 Προλογικό σημείωμα Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού κου Απόστολου Παντσά 2 Εισαγωγή του Προέδρου της Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ www.kethea.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ www.kethea.gr / facebook.com/kethea / www.twitter.com/ketheagr ΑΡ. ΛΟΓ. ΔΩΡΕΩΝ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ για την πόλη μασ. www.neaionia2020.gr

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ για την πόλη μασ. www.neaionia2020.gr ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ για την πόλη μασ www.neaionia2020.gr Μήνυμα Παναγιώτη Μανούρη Αγαπητοί συμπολίτες, σε λίγες εβδομάδες, θα κληθούμε στις κάλπες για να επιλέξουμε τη νέα δημοτική αρχή της πόλης μας. Με την ψήφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα