ΔΡΓΑ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ PHILOKTIMATIKI PROJECTS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΓΑ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ PHILOKTIMATIKI PROJECTS"

Transcript

1 ΔΡΓΑ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ PHILOKTIMATIKI PROJECTS Α/Α ΔΡΓΟ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ 1 Οικιζηικό ζςγκπόηημα καηοικιών πολςηελείαρ ΛΖΓΡΑ ΜΑΝΗΟΝ LEDRA MANSIONS LUXURY RESIDENTIAL VILLAS 2 Γιασωπιζμόρ οικοπέδων ΛΖΓΡΑ ΜΑΝΗΟΝ Έγθωκε ENGOMI Έγθωκε Αγνξά ηεκαρίωλ, δηαρωξηζκόο ζε νηθόπεδα θαη αλέγεξζε 31 αλεμάξηεηωλ θαηνηθηώλ πνιπηειείαο Philoktimatiki developed 31 residential luxury villas in one of the most exclusive locations in Νicosia. Αγνξά ηεκαρίωλ θαη δηαρωξηζκόο 25 νηθνπέδωλ ζηελ θαιύηεξε νηθηζηηθή πεξηνρή ηεο ο ΚΟΣΟ ΔΡΓΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ (Μέξνο) LEDRA MANSIONS RESIDENTIAL PLOT DEVELOPMENT 3 ςγκπόηημα διαμεπιζμάηων Philiki Heights ENGOMI NIKOSIA Σηξόβνινο In one of the most exclusive residential areas in, Philotimatiki divided 25 residential plot for future development. Αλέγεξζε εμαόξνθνπ νηθηζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 15 δηακεξηζκάηωλ θαη 10 θαηαζηεκάηωλ PHILIKI HEIGHTS LUXURY APARTMENTS 4 Σοςπιζηικό ζςγκπόηημα διαμεπιζμάηων Lefkada LEFKADA APARTMENTS STROVOLOS NIKOSIA Τνπξηζηηθή πεξηνρή Παξαιηκλίνπ PARALIMNI Development of Philiki Heights, a six floor building. The development includes 15 luxury apartments and 10 retail stores. Αλέγεξζε ηξηόξνθνπ ηνπξηζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 65 δηακεξηζκάηωλ Development of a three floor apartment complex, with 65 luxury

2 5 Κηίπια ςγκποηήμαηορ Πανεςπωπαικήρ Αζθαλιζηικήρ FAMAGUSTA apartments Αλαθαίληζε θαη ζπληήξεζε θηηξίωλ PANEUROPEAN INSURANCE HEAD OFFICES 6 Σοςπιζηικό ζςγκπόηημα καηοικιών LUXURY VILLAS 7 ςγκπόηημα διαμεπιζμάηων Park Twins PARK TWINS LUXURY APARTMENTS 8 Δμποπικό κηίπιο Έγκωμηρ Τνπξηζηηθή πεξηνρή Παξαιηκλίνπ PARALIMNI FAMAGUSTA Πεξηνρή Hilton HILTON AREA Έγθωκε Philoktimatiki task was to renovate the building and act as the property management company Αλέγεξζε ηνπξηζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 6 παξαζαιάζζηωλ θαηνηθηώλ πνιπηειείαο Development of 6 sea front luxury villas Αλέγεξζε πεληαόξνθνπ νηθηζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 20 δηακεξηζκάηωλ πνιπηειείαο Development of a 5 floor building that includes 20 luxury apartments Αλέγεξζε ηξηόξνθνπ εκπνξηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 4 γξαθείωλ θαη 2 θαηαζηεκάηωλ ENGOMI COMMERCIAL BUILDING ENGOMI Development of a commercial building that includes 4 luxury offices and two retail stores. 2

3 ΕΕΕΕ Ε ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ PHILOKTIMATIKI PROJECTS Α/Α ΔΡΓΟ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ 9 Γιασωπιζμόρ οικοπέδων Land division 10 Γιασωπιζμόρ οικοπέδων Απσαγγέλος Α Φάζη Λαηζηά Latsia Αξράγγεινο Αγνξά ηεκαρίνπ θαη δηαρωξηζκόο 12 νηθηζηηθώλ νηθνπέδωλ Acquisition of land and division of 25 residential plots Δηαρωξηζκόο 93 νηθνπέδωλ ζηελ νηθηζηηθή πεξηνρή Αξραγγέινπ, ΚΟΣΟ ΔΡΓΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ Archangelos land division, Phase A 11 Έξι καηοικίερ πολςηελείαρ Luxury Villas 12 Γιασωπιζμόρ οικοπέδων Απσαγγέλος Β Φάζη ARCHANGELOS Hilton Park Hilton Park Αξράγγεινο Land division of 93 residential plots in Archangelos area, Καηαζθεπή έμη θαηνηθηώλ πνιπηειείαο Development of 6 luxury villas in one of the most exclusive locations in Δηαρωξηζκόο 60 νηθνπέδωλ ζηελ νηθηζηηθή πεξηνρή Αξραγγέινπ, γηα ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ Archangelos land division, Phase B ARCHANGELOS Land division of 60 residential plots in Archangelos area, 3 13 Έξι καηοικίερ Forum Καηαζθεπή έμη θαηνηθηώλ

4 πολςηελείαρ Luxury Villas 14 Γιασωπιζμόρ οικοπέδων Πάθος Paphos Plots Division Hilton Park Πάθνο Paphos πνιπηειείαο Development of 6 luxury villas in one of the most exclusive locations in Δηαρωξηζκόο 51 νηθνπέδωλ ζηελ ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο Κάηω Πάθνπ Land division of 51 residential plots in the city of PAPHOS ςγκπόηημα καηοικιών Macedonia Gardens Macedonia Gardens exclusive villas 16 Woolworth Central Λεςκωζία Woolworth Central 17 Woolworth Zenon Λάπνακα Woolworth Zenon Larnaca MACEDONITISSA Λάξλαθα Larnaca Αλέγεξζε 15 θαηνηθηώλ ζηελ πεξηνρή Μαθεδνλίηηζζαο, Development of 15 luxury villas in Macedonitissa area in Αλαθαίληζε θαη επέθηαζε ηνπ πνιπθαηαζηήκαηνο Woolworth Central, Renovation and expansion of Woolworth Central superstore in. Αλαθαίληζε θαη επέθηαζε ηνπ πνιπθαηαζηήκαηνο Woolworth Zenon, Λάξλαθα Renovation and expansion of Woolworth Zenon superstore in Larnaca Project manager

5 ΕΕΕΕ Ε ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ PHILOKTIMATIKI PROJECTS Α/Α ΔΡΓΟ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ 18 Πύπγορ ιακόλα - Woolworth Ledra Λεςκωζία SHIAKOLAS TOWER WOOLWORTH LEDRA 19 CD HAY LTD Garage Αθαλάζζα CD HAY LTD Garage in Athallasas 20 Αζηςνομικόρ ηαθμόρ Λήδπαρ Αλνηθνδόκεζε ηνπ Πύξγνπ Σηαθόια θαη θαηαζθεπή πνιπθαηαζηήκαηνο Woolworth Ledra Development of Shiakolas Tower and Woolworth Ledra in Ledra avenue, Καηαζθεπή ζύγρξνλνπ γθαξάδ ηεο C D HAY LTD ζηελ Αζαιάζζα, Development of a new state of the art garage for Garage CD HAY LTD in Athallasa. Καηαζθεπή Αζηπλνκηθνύ Σηαζκνύ, ΚΟΣΟ ΔΡΓΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ Ledra Police Station Development of Police Station in Ledra Avenue, 21 JAGUAR SHOWROOM Αζαιάζζα 22 Super Home Center (D.I.Y Store) Λεςκωζία Athallasa Καηαζθεπή ζύγρξνλνπ Showroom JAGUAR Development of a new Jaguar showroom in. Καηαζθεπή Turn Key Project θαηαζηήκαηνο Super Home Center ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 3.650κ

6 Super Home Center (D.I.Y Store) Πξώην κεηαιιηθό θηίξην ζηε Κύπξν A turn key project for Super Home Center (D.I.Y Store), of total m 2. The first Pre Engineered Steel building in Cyprus. 23 Γιαμόπθωζη εξωηεπικού σώπος CTC Καηαζθεπή δξόκωλ, πιαηηώλ θαη άιιωλ εγθαηαζηάζεωλ CTC Landscape 24 Γπαθειακέρ εγκαηαζηάζειρ NKS Shacolas Group NKS SHIAKOLAS GROUP HEAD OFFICE Development of private roads, squares and other Καηαζθεπή αλαθαίληζε γξαθείωλ θαη άιιωλ εγθαηαζηάζεωλ Development and renovation of NKS Shakolas group head offices Καηοικία Ν.Κ. ιακόλα Shakolas Private Residence Αλαθαίληζε Renovation

7 ΕΕΕΕ Ε ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ PHILOKTIMATIKI PROJECTS Α/Α ΔΡΓΟ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ 26 Woolworth Apollon Λεκεζόο 27 Καηάζηημα Γεπμανόρ Germanos Stores Limassol Παγθύπξηα Αλαθαίληζε Renovation Καηαζθεπή 11 θαηαζηεκάηωλ Γεξκαλόο Development of 11 Germanos Stores in Cyprus ΚΟΣΟ ΔΡΓΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ CHRIKAR WAREHOUSE Λαηζηά 29 CTC ARGOSY DISTRIBUTION CENTER 30 F.W. Woolworth Power Center Latsia Νήζνπ Nisou Πάθνο Καηαζθεπή απνζήθεο κε ζύζηεκα Development of CHRIKAR WAREHOUSE using Pre- Engineered Steel system. Καηαζθεπή Tern Key κε ζύζηεκα A turn key, Pre-Engineered Steel development for CTC ARGOSY DISTRIBUTION CENTER Καηαζθεπή κεηαιιηθνύ θηηξίνπ F.W. Woolworth Power Center Paphos Development of F.W. Woolworth Power Center with Pre- Engineered Steel system. 31 Κένηπο Γιανομήρ Νήζος Νήζνπ Καηαζθεπή Turn Key κε ζύζηεκα 7

8 Nisou Distribution Center 32 Δπγοζηάζιο Απηοποιίαρ Εοππά NISOU Λάξλαθα Pre-Engineered Steel development Καηαζθεπή κε ζύζηεκα Project Owner Project Developer ZORBAS BAKERY FACTORY 33 Δμποπικό Κηίπιο Μαπκοπά Markora Commercial and Business Center LARNAKA Development of ZORBAS BAKERY FACTORY in Larnaka using Pre-Engineered Steel system. Τεηξαόξνθν θηίξην πνιπηειείαο κε εθζεζηαθό ρώξν 325κ 2, ζύγρξνλα γξαθεία 640κ 2 πιήξωο εμνπιηζκέλα θαη ππόγεην ρώξν ζηάζκεπζεο 14 νρεκάηωλ Development of a four floor building,with 325 m 2 showroom, 640 m 2 offices and underground parking area for 14 cars Project Owner Project Management Project Developer 8

9 ΕΕΕΕ Ε ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ PHILOKTIMATIKI PROJECTS Α/Α ΔΡΓΟ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ 34 Δμποπικό Κηίπιο Αθαλάζζαρ Athallasa Commercial Building Εμαόξνθν θηίξην πνιπηειείαο κε εθζεζηαθό ρώξν 641κ 2, ζύγρξνλα γξαθεία 1.490κ 2 πιήξωο εμνπιηζκέλα θαη δύν ππόγεηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο 43 νρεκάηωλ A 6 floor luxury commercial building with 641 m 2 showroom and 1490 m 2 offices. Two underground parking area for 43 cars. ΚΟΣΟ ΔΡΓΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ Project Developer 35 Κηήμα Ηεπάρ Μηηπόποληρ Λεμεζού Λεκεζόο Καηαζθεπή θαηαζηήκαηνο ιηαληθνύ εκπνξίνπ 3.500κ 2 θαη αλάπηπμε ππνινίπνπ Mitropolis Property in Limassol Limassol Development and Construction of a 3500m 2 commercial store in the city of Limassol Project Developer 36 Κηήμα Λάκκορ Μικέλλη Κηήκα ζπλνιηθνύ εκβαδνύ κ (κέξνο) Lakkos tou Mikelli Plot of total area sq.m 9

10 37 Κένηπο Γιανομήρ Carmount Δάιη Καηαζθεπή Turn key κε ζύζηεκα Carmount Distribution Center Dhali Pre-Engineered Steel Development 38 Κένηπο Γιανομήρ Φάνορ Ν. Δπιθανείος Ληδ Καηαζθεπή Turn key κε ζύζηεκα Fanos Epifaniou Distribution Center 39 Κένηπο Γιανομήρ Λ. Σπαπαλίδηρ & Τιόρ Ληδ Λεκεζόο Pre-Engineered Steel Building for one of the biggest companies here in Cyprus Καηαζθεπή Turn key κε ζύζηεκα Trapalides and Sons Distribution Center Limassol Pre-Engineered Steel Building Development 40 Κένηπο Γιανομήρ Γ. Νικολάος & Τιοί Ληδ Λεκεζόο Καηαζθεπή Turn key κε ζύζηεκα D.Nikolaou Distribution Center Limassol Zamil Pre-Engineered Steel Building Development 10

11 ΕΕΕΕ Ε ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ PHILOKTIMATIKI PROJECTS Α/Α ΔΡΓΟ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ 41 Καηάζηημα JUMBO JUMBO STORE Λάξλαθα LARNAKA Καηαζθεπή Turn key κε ζύζηεκα Pre-Engineered Steel Building development ΚΟΣΟ ΔΡΓΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΦΗΛΟΚΣΖΜΑΣΗΚΖ Γιάθοπερ Δπγαζίερ General Constuctions Δηάθνξεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, αλαθαηλίζεηο θ.ι.π. Various constructions and renovations in Maroni Project Λάξλαθα Larnaka 12 παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο 12 luxury villas in Maroni, Larnaka Project Developer ςνολικό κόζηορ έπγων TOTAL PROJECTS COST

12 12

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US ACROPOLIS Top-Hill CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST ABOUT THE PROJECT - Specifications GROUND FLOOR FIRST FLOOR 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US 2 4 8 10 12 14 16 ACROPOLIS Top-Hill 1 Lykavitos

Διαβάστε περισσότερα

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada IDC LTD ΤΕΦΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TEL: +30 210 9613122 MOB: +30 6945 551140 www.idcgreece.com email: info@idcgreece.com 1 / 5 2011

Διαβάστε περισσότερα

for a contemporary LIFESTYLE!

for a contemporary LIFESTYLE! for a contemporary LIFESTYLE! For a contemporary lifestyle! Το έργο Dolce Vita θα ανεγερθεί στη περιοχή Πάνθεα, μια από τις γνωστότερες και οικιστικά αναπτυσσόμενες περιοχές στη Λεμεσό, στην οδό Προμηθέα

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. Greece by three major credit rating agencies in December, pushing borrowing costs up for the euro zone s most indebted country.

FinancialMirror. Greece by three major credit rating agencies in December, pushing borrowing costs up for the euro zone s most indebted country. FinancialMirror 1.00 Issue No. 858 January 13-19, 2010 UK LICENSES WORLD S BIGGEST OFFSHORE WIND FARMS CYPRUS GOURMET REVIEW TAKES US TO YIALOS TAVERN IN PISSOURI M&As plunge 80% in value The value of

Διαβάστε περισσότερα

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Contract. Woodwork. Solutions. Woodwork History Service Page 06 & Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Page 08 Team Page 10 Craftsmanship

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. νθίαο Θεζζαινλίθεο 1986 Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. ππξίδσλα ζηα Πνπιάηα Κεθαινληάο 1986

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis

ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis PERIOD L` The following is a separate art book of mine and represents a period of five years dedicated making miniature replicas and paintings Some pictures in the following section may have been appeared

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΗΟ9. Since 1930 SOTIROPOULOSBROS. Since 1930. www.sotbros.gr. catalogue. α κ ι ν η τ α ε ι σ ο δ η μ α τ ο σ CONSULTANTS AGENTS VALUERS

ΕΠΕΝΔΥΣΗΟ9. Since 1930 SOTIROPOULOSBROS. Since 1930. www.sotbros.gr. catalogue. α κ ι ν η τ α ε ι σ ο δ η μ α τ ο σ CONSULTANTS AGENTS VALUERS ΕΠΕΝΔΥΣΗΟ9 catalogue α κ ι ν η τ α ε ι σ ο δ η μ α τ ο σ i n c o m e p r o d u c i n g p r o p e r t i e s www.sotbros.gr Since 1930 Since 1930 SOTIROPOULOSBROS CONSULTANTS AGENTS VALUERS 0 Ε Τ Η Σ Υ Ν

Διαβάστε περισσότερα

real estate sd ΣΑΒΒΑΤΟ 12 - ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

real estate sd ΣΑΒΒΑΤΟ 12 - ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 real estate sd ΣΑΒΒΑΤΟ 12 - ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 2 Real Estate ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΓΙΑ ΞΕΝΟΙΑΣΤΗ ΖΩΗ Water Mill $2,950,000 Στους λόφους του Water Mill North s estate section, αυτή η αληθινά παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1

CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1 .. CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1... μ μ μ μ. μ μ μ (CISCO) : μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ. H μ μ 15 2010 1 1... 3 2... 4 2.1...4 2.2...4 2.3...5 2.4...5 3... 6 4... 11 4.1...11

Διαβάστε περισσότερα

Action 2 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289. Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration. Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA

Action 2 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289. Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration. Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289 Action 2 Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA April 12 Coordinated by: In the framework of the LIFE09

Διαβάστε περισσότερα

Άλλοι ακάλυπτοι Χώροι. Καλυµµένες Βεράντες Cov. Veranda (m²) Ακάλυπτες Βεράντες Unc. Veranda (m²) Αποθήκη 1 12 4 172,8 29,7 7,9 118,7 15,6 27,4 30,2

Άλλοι ακάλυπτοι Χώροι. Καλυµµένες Βεράντες Cov. Veranda (m²) Ακάλυπτες Βεράντες Unc. Veranda (m²) Αποθήκη 1 12 4 172,8 29,7 7,9 118,7 15,6 27,4 30,2 Έργο: Hill Residence Η εταιρία µας συνεχίζει να προσφέρει κάτι µοναδικό στους πελάτες της, µέσα από τη στρατηγική της να διαλέγει όµορφες τοποθεσίες, χρησιµοποιώντας ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, µε την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. EAC to develop its properties

FinancialMirror. EAC to develop its properties FinancialMirror 1.00 Issue No. 820 April 15-21, 2009 CYPRUS HOSTS 150,000 ROUNDS OF GOLF A YEAR CYPRUS GOURMET TRIES THE OLD HOUSE AT PARAMALI CSE shares wipe out 09 losses A powerful rally led by banking

Διαβάστε περισσότερα

C: INVITED TEXTS + PROJECTS

C: INVITED TEXTS + PROJECTS C: INVITED TEXTS PROJECTS ΚΡΑΤΙΚΑ BRABEIA κυπρου και υποψηφιοτητεσ για ΔΙΕΘΝΗ βραβεια mies and van de rohe 1992-2011 CYPRUS STATE AWARDS AND MIES VAN DER ROHE INTERNATIONAL AWARD NOMINATIONS 1992-2011

Διαβάστε περισσότερα

HELLINIKON FORMER AIRPORT & COAST. Spiros N. Pollalis

HELLINIKON FORMER AIRPORT & COAST. Spiros N. Pollalis HELLINIKON FORMER AIRPORT & COAST Spiros N. Pollalis Professor of Design, Technology and Management, Harvard Design School Chairman and CEO, Hellinikon SA MIT Club, Evgenidio, 23 March 2012 About HELLINIKON

Διαβάστε περισσότερα

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 e-mail: economy@grembassysofia.

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 e-mail: economy@grembassysofia. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece GRAPH AVENUE CREATIVE SERVICES S.A. THESSALONIKI 173, Ethnikis Antistaseos Str. 551 34 Thessaloniki, Greece Τel.: +302310 471118, +302310 471119 Fax: +302310 471382 ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Pilot Projects

Cyprus Pilot Projects Cyprus Pilot Projects Savvas Vlachos Cyprus Energy Agency 23 January 20 Marseille WP1-Management and meetings Time plan overview Contribution to all WP 3 rd TMG meeting sc sc sc DEC 13 JAN FEB MAR APR

Διαβάστε περισσότερα

List of minor amendments to plans approved under delegated powers

List of minor amendments to plans approved under delegated powers ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΩΕΕΚΛΨ ΡΕΠΟΡΤ Νο. 1480 Ωεεκ ενδινγ 18τη Μαρχη 2011 Τηε ατταχηεδ Ωεεκλψ Ρεπορτ ινχορπορατεσ τηε φολλοωινγ σεχτιονσ: ΧΟΝΤΕΝΤΣ ΠΑΓΕ ΣΕΧΤΙΟΝ 1 Reports on applications ΣΕΧΤΙΟΝ 2 Reports on

Διαβάστε περισσότερα

Κήπος ή Κήπος Οροφής. Καλυμμένες Βεράντες Cov. Veranda (m2) Uncov. Veranda (m2) Ακάλυπτές Βεράντες. Internal Area (m2) Αποθήκη

Κήπος ή Κήπος Οροφής. Καλυμμένες Βεράντες Cov. Veranda (m2) Uncov. Veranda (m2) Ακάλυπτές Βεράντες. Internal Area (m2) Αποθήκη FENIA HEIGHTS Έργο: Fenia Heights Η εταιρία μας συνεχίζει να προσφέρει κάτι μοναδικό στους πελάτες της, μέσα από τη στρατηγική της να διαλέγει όμορφες τοποθεσίες, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερη αρχιτεκτονική,

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE. www.imh.com.cy

COMPANY PROFILE. www.imh.com.cy COMPANY PROFILE www.imh.com.cy knowledge is power -Sir Francis Bacon ΙΜΗ IMH is the largest organisation for the transfer of knowledge and information to executives of the Cypriot market. It services include

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη Ομάδας Στελεχών Executive Team Members

Μέλη Ομάδας Στελεχών Executive Team Members Μέλη Ομάδας Στελεχών Executive Team Members Οι στόχοι της ομάδας είναι κοινοί, ξεκάθαροι και τα στελέχη εργάζονται σκληρά για την επίτευξη τους, με μεθοδικότητα και αφοσίωση πάντα με γνώμονα την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

AGIOS TYCHONAS Kozakos Constantinos Constructions Ltd

AGIOS TYCHONAS Kozakos Constantinos Constructions Ltd 6, Polygnostou Str, 3082 Limassol Τel.: 99 692391, Fax: 25 732330 Ε-mail: kozakosco@cytanet.com.cy AGIOS TYCHONAS Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Με πείρα περισσότερη από 20 χρόνια στις κατασκευές μεγάλης και μικρής κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Εκδήλωση Μεσιτείας Smart Cities India 2015 Σεμινάρια και Επιχειρηματικές Συναντήσεις 20-22 Μαΐου 2015, Νέο Δελχί, Ινδία

Διεθνής Εκδήλωση Μεσιτείας Smart Cities India 2015 Σεμινάρια και Επιχειρηματικές Συναντήσεις 20-22 Μαΐου 2015, Νέο Δελχί, Ινδία 4 Μαΐου 2015 Διεθνής Εκδήλωση Μεσιτείας Smart Cities India 2015 Σεμινάρια και Επιχειρηματικές Συναντήσεις 20-22 Μαΐου 2015, Νέο Δελχί, Ινδία Στα πλαίσια της Διεθνούς Εκδήλωσης Smart Cities India 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Α.Τ.Ε. TECHNOPOLI s.a. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ WELCOME QUALITY CONTROL ACTIVITY

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Α.Τ.Ε. TECHNOPOLI s.a. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ WELCOME QUALITY CONTROL ACTIVITY ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Α.Τ.Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιδέα για την ίδρυση της εταιρίας, γεννήθηκε όταν ως νέοι μηχανικοί, ζώντας από κοντά τις διάφορες φάσεις κατασκευής ενός έργου,. συνειδητοποιήσαμε τη μαγεία της κατασκευής, της

Διαβάστε περισσότερα

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis FinancialMirror 1.00 Issue No. 846 October 21-27, 2009 SUPERMARKET WARS: WHO S UP WHO S DOWN? CYPRUS GOURMET PROFILE OF LOCAL WINERIES: VASA Euro nears $1.50 The euro approached an advance above $1.50

Διαβάστε περισσότερα

OFFICES-STORES-BANKS PROJECTS TABLE

OFFICES-STORES-BANKS PROJECTS TABLE Projects OFFICES-STORES-BANKS PROJECTS TABLE No. Project's Tittle Start Date Finish Date Operating in 1 PROJECT: "NEW DOUBLE-DECK BUILDING AND TREE CUTTING (BALANCED FOOD STORE)" MUNICIPALITY OF LIKOVRISI

Διαβάστε περισσότερα

Intermodal Transports

Intermodal Transports Intermodal Transports Definition of Logistics Centre (L/C) «L/C is a total integrated set of structures, structured services and infrastructure of different modes, established and operated in the area

Διαβάστε περισσότερα

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα