ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 2 ε Γξαπηή Δξγαζία ΠΛΗ 23 Αθαδεκαϊθό Έηνο (Τόκνο Α - Κεθάιαηo 5, Τόκνο Β Κεθάιαηα 1 & 2 ) Ηκεξνκελία Παξάδνζεο 23/01/06 Άζκηζη 1 Σν Ethereal είλαη έλαο αλαιπηήο παθέησλ δηθηύνπ πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηε δηεύζπλζε (ην ινγηζκηθό ηνπ Ethereal θαζώο θαη νη νδεγίεο εγθαηάζηαζήο ηνπ βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν Etherial ηνπ CD ΔΓΤ ηνπ Β ηόκνπ). Παξέρεη γξαθηθό πεξηβάιινλ κέζα από ην νπνίν κπνξνύκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηα παθέηα πνπ δηαθηλνύληαη ζην δίθηπν. Οη γεληθέο δπλαηόηεηεο πνπ καο παξέρεη ν αλαιπηήο παθέησλ δηθηύνπ Ethereal είλαη νη αθόινπζεο: ύιιεςε θαη εκθάληζε παθέησλ από νπνηνδήπνηε interface δηθηύνπ. Γπλαηόηεηα εκθάληζεο παθέησλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί από άιινπο αλαιπηέο δηθηύνπ (π.ρ. tcpdump, Microsoft Network Monitor θιπ.) Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο (π.ρ. libpcap(tcpdump), Microsoft Network Monitor θιπ.) Φηιηξάξηζκα παθέησλ βάζεη πνιιώλ θξηηεξίσλ. Αλαδήηεζε παθέησλ κε ρξήζε θίιηξσλ. Υξσκαηηζκέλε εκθάληζε παθέησλ βαζηζκέλε ζε θίιηξα. Τπνζηήξημε αξθεηώλ πξσηνθόιισλ δηθηύνπ Α Β Γ Γ Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα ην Ethereal απνηειείηαη από ηξία βαζηθά παξάζπξα: 1. Σν πάλσ παξάζπξν πεξηέρεη ηα παθέηα ηνπ δηθηύνπ. Δπηιέγνληαο έλα παθέην ζε απηό ην παξάζπξν θαζνξίδνπκε ηη ζα εκθαληζηεί ζηα επόκελα δύν.

2 2. Σν κεζαίν παξάζπξν εκθαλίδεη ην παθέην ζε δελδξηθή κνξθή (ελζπιάθσζε) θαη πεξηέρεη αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα πεδία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θάζε πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο. 3. Σν ηξίην παξάζπξν εκθαλίδεη ηα δεδνκέλα όπσο απηά δηαθηλνύληαη ζην θαηώηεξν επίπεδν. Δκθαλίδεη όια ηα δεδνκέλα ηνπ παθέηνπ πνπ έρνπκε επηιέμεη ζην πξώην παξάζπξν θαη κε πην έληνλα γξάκκαηα ην κέξνο εθείλν ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε επηιέμεη από ην δεύηεξν παξάζπξν. Δπηπξόζζεηα ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ: Α. Σν θνπκπί Filter ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ δηαιόγνπ θαηαζθεπήο θίιηξσλ. Β. Σν πιαίζην θεηκέλνπ δίπια ζην θνπκπί Filter ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ή ηξνπνπνίεζε ελόο θίιηξνπ. Γ. Σν θνπκπί Reset κεδελίδεη ην ηξέρνλ θίιηξν. Γ. Σν δεμηό πιαίζην θεηκέλνπ εκθαλίδεη πιεξνθνξηαθά κελύκαηα. Επώηηζη 1 Ξεθηλήζηε ηελ εθαξκνγή Etherial. Μέζα από ηελ εθαξκνγή (επηινγή File -> Open ), από ην θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q1.cap. Σν αξρείν απηό πεξηέρεη ηα παθέηα πνπ αληαιιάζζνληαη πξνθεηκέλνπ λα εγθαζηδξπζεί κηα αμηόπηζηε ζύλδεζε κεηαμύ δύν ports (TCP 3-way handshake). Σα headers ησλ πξσηνθόιισλ TCP θαη IP ελζπιαθώλνληαη ζην header ηνπ Ethernet όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα: (α) Δληνπίζηε ζην Ethereal ηα ηέζζεξα ηκήκαηα ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο. (β) ρεδηάζηε ην ρξνληθό δηάγξακκα ηνπ πξσηνθόιινπ ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ παξαθάησ πιεξνθνξία: Αξηζκνύο ports Αλ ηα flags ACK θαη SYN είλαη ελεξγνπνηεκέλα ή όρη. Σνλ αξηζκό δηαδνρήο (sequence number) Σνλ αξηζκό επηβεβαίσζεο (acknowlegment number)

3 Δμεγήζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξσηνθόιινπ. Επώηηζη 2 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q2.cap. (α) Πνην πξσηόθνιιν ρξεζηκνπνηεί ην FTP ζην επίπεδν κεηαθνξάο (Transport Layer); Δμεγήζηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν πξσηόθνιιν. (β) Η επηινγή ηνπ Frame ζην ηξίην παξάζπξν ηνπ Ethereal καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δνύκε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηελ ζύιιεςε ηνπ θάζε παθέηνπ (θπξίσο ρξνληθή πιεξνθνξία) θαη δελ ζρεηίδεηαη κε θάπνην πξσηόθνιιν. Έρνληαο επηιέμεη θαη αλαπηύμεη ην Frame ζην ηξίην παξάζπξν θαη κεηαθηλνύκελνη κεηαμύ ησλ παθέησλ ζην πξώην παξάζπξν ηνπ Ethereal εληνπίζηε ην ζεκείν ζην νπνίν έγηλε κηα δηαθνπή ηεο ζύλδεζεο ηνπ δηθηύνπ πνπ δηήξθεζε πεξίπνπ 19 δεπηεξόιεπηα. Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Επώηηζη 3 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q3.cap. (α) Βξείηε ην πξώην πιαίζην πνπ κεηαθέξεη SMTP θαη εμεηάζηε ηελ επηθεθαιίδα ηνπ πξσηνθόιινπ IP. (β) Πνηα είλαη ε IP δηεύζπλζε ηνπ απνζηνιέα; (γ) Πνηα είλαη ε IP δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε; (δ) πγθξίλεηε ηα κεγέζε ησλ επηθεθαιίδσλ ησλ πξσηνθόιισλ IP θαη TCP. (ε) Πνηα είλαη ε έθδνζε ηνπ πξσηνθόιινπ IP πνπ ρξεζηκνπνηείηαη; (ζη) Πνηα είλαη ε ηηκή ηνπ πεδίνπ Time to live ζην πιαίζην 8; Πνηνο είλαη ν ζθνπόο απηνύ ηνπ πεδίνπ; (δ) Δμεγείζηε ηη αθξηβώο θάλνπλ ηα δύν πξώηα παθέηα. (ε) Ση πξσηόθνιιν επηπέδνπ κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηεί ην DNS; (ζ) Ση πξσηόθνιιν επηπέδνπ κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηεί ην SMTP; Γηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Επώηηζη 4 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q4.cap. Σν παξάδεηγκα αθνξά κηα αθνινπζία αίηεζεο-απάληεζεο πνπ ιακβάλεη κέξνο θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο εληνιήο ping. (α) Δμεηάζηε ηελ ICMP αίηεζε ζην πιαίζην #1. πγθξίλεηέ ηε κε ηελ απάληεζε ζην πιαίζην #4. Πσο θαζνξίδεη ην πξσηόθνιιν ICMP όηη έλα παθέην αθνξά αίηεζε (echo) ή απάληεζε (reply) ; (β) Δμεηάζηε ηηο ηηκέο ηνπ πεδίνπ Flags ζηα παθέηα IP. Μπνξείηε λα ζπκπεξάλεηε ηη ζπκβαίλεη κε ηα παθέηα πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμύ ησλ δύν ζπζηεκάησλ; (γ) Σν πεδίν Sequence number ηνπ ICMP μεθηλά ζην 0 θαη απμάλεηαη κε θάζε αίηεζε echo. Πόζεο αηηήζεηο έρνπλ πξνεγεζεί;

4 Γηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Επώηηζη 5 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q5.cap. (α) Δμεγείζηε ηε ιεηηνπξγία ησλ δύν πξώησλ ARP παθέησλ. Ση ζπκβαίλεη όηαλ θάπνηνο ζηέιλεη έλα ethernet παθέην ζηε MAC δηεύζπλζε ff:ff:ff:ff:ff:ff; (β) Δμεγείζηε ηε ιεηηνπξγία ησλ παθέησλ 3, 4 θαη 5 αθνύ εμεηάζεηε ην πεδίν Flags ηνπ πξσηνθόιινπ TCP. (γ) Δμεγείζηε ηε ιεηηνπξγία ησλ παθέησλ 36, 37 θαη 38 αθνύ εμεηάζεηε ην πεδίν Flags ηνπ πξσηνθόιινπ TCP. Επώηηζη 6 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q6.cap. (α) Πνηα έθδνζε ηνπ πξσηνθόιινπ IP ρξεζηκνπνηνύλ ηα παθέηα πνπ βιέπεηε; (β) Δληνπίζηε ηηο βαζηθέο δηαθνξέο ζην header ηνπ πξσηνθόιινπ IP v6 ζε ζρέζε κε ην header ηεο πξνεγνύκελεο έθδνζεο ηνπ πξσηνθόιινπ IP (v4). (γ) Αλαθέξεηε ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο λεόηεξεο έθδνζεο ηνπ πξσηνθόιινπ IP. Γηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Σηόσορ: Η θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ TCP/IP. Απαπαίηηηερ γνώζειρ: Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηνπ πξσηόθνιινπ TCP/IP είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινύζεζε ησλ παξνπζηάζεσλ ηεο Γηάιεμεο 05 Γηαδίθηπν, από ην CD ηνπ Δλαιιαθηηθνύ Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ ηνπ ηόκνπ Α.

5 Απάνηηζη Άζκηζηρ 1 Επώηηζη 1 (α) Σα ηέζζεξα ηκήκαηα ηνπ δηαγξάκκαηνο θαίλνληαη ζηηο αθόινπζεο εηθόλεο: Ethernet Header Ethernet Trailer

6 IP Header TCP Header (β) Σν ρξνληθό δηάγξακκα ηνπ πξσηνθόιινπ είλαη ην εμήο: Port: 1026 Port: 524 Sequence Number: SYN SYN, ACK Sequence Number: Sequence Number: ACK ύκθσλα κε ην δηάγξακκα ρξνληζκνύ, από ην port 1026 ελόο ππνινγηζηή (πειάηεο) γίλεηαη κηα αίηεζε ζπγρξνληζκνύ (SYN) πξνο ην port 524 ελόο άιινπ ππνινγηζηή (εμππεξεηεηή). Ο δεύηεξνο επηβεβαηώλεη ηε ιήςε ηεο αίηεζεο ζπγρξνληζκνύ (SYN,ACK). ηελ ζπλέρεηα, ν πειάηεο επηβεβαηώλεη ηε ιήςε ηεο επηβεβαίσζεο γηα ηελ αίηεζε ζπγρξνληζκνύ πνπ ππέβαιε (ACK). Από απηό ην ζεκείν θαη κεηά, ν πειάηεο θαη ν εμππεξεηεηήο έρνπλ ζπγρξνληζηεί θαη κπνξνύλ λα αληαιιάμνπλ δεδνκέλα. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη χειραψία ηριών δρόμων (three way handshaking) θαη πξνεγείηαη ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε δύν ππνινγηζηέο νη νπνίνη επηθνηλσλνύλ κε βάζε ην πξσηόθνιιν TCP.

7 ε απηό ην ζεκείν, αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε όηη γηα θάζε παθέην TCP πνπ κεηαδίδεηαη κεηαμύ ησλ δύν ππνινγηζηώλ, επηβεβαηώλεηαη ε ιήςε ηνπ από ην επίπεδν TCP ηνπ ππνινγηζηή πνπ ην ιακβάλεη (ην πξσηόθνιιν TCP είλαη έλα πξσηόθνιιν πνπ εμαζθαιίδεη αμηόπηζηεο ζπλδέζεηο). Επώηηζη 2 (α) ηελ αθόινπζε εηθόλα παξαηεξνύκε (ζην ελδηάκεζν παξάζπξν ηνπ ethereal), όηη ηα παθέηα πνπ αθνξνύλ ζην πξσηόθνιιν FTP, κεηαδίδνληαη ζην επίπεδν κεηαθνξάο (Transport Layer) κε βάζε ην πξσηόθνιιν TCP. Ο ιόγνο είλαη όηη ιόγσ ηεο θύζεο ηεο, ε κεηαθνξά αξρείσλ (FTP) απαηηεί αμηόπηζηε ζύλδεζε κέζσ ηεο νπνίαο εμαζθαιίδεηαη όηη θάζε παθέην πνπ κεηαδίδεηαη θηάλεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ. Όπσο αλαθέξακε ζηελ απάληεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο, ζην επίπεδν κεηαθνξάο ην πξσηόθνιιν TCP εμαζθαιίδεη αμηόπηζηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ κεραληζκνύ επηβεβαίσζεο ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ (ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα δεδνκέλα ραζνύλ, μαλαζηέιλνληαη κέρξηο όηνπ θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο θαη επηβεβαησζεί ε ιήςε ηνπο). (β) ηελ αθόινπζε εηθόλα θαίλεηαη όηη θαηά ηε κεηάδνζε ηνπ παθέηνπ #54 ζπλέβε θάπνηα δηαθνπή. Απηό δηθαηνινγείηαη από ην γεγνλόο όηη ν ρξόλνο ηε ζηηγκή κεηάδνζεο ηνπ παθέηνπ #54 ήηαλ 0.29 sec, θαη ην ακέζσο επόκελν παθέην (#55) κεηαδόζεθε ηε ρξνληθή ζηηγκή sec. πλεπώο, κεζνιάβεζε κηα δηαθνπή πεξίπνπ 19 δεπηεξνιέπησλ.

8 Επώηηζη 3 (α) Σν πξώην πιαίζην πνπ κεηαθέξεη δεδνκέλα ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν SMTP είλαη ην πιαίζην #8.

9 (β) Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα ε IP δηεύζπλζε ηνπ απνζηνιέα γηα ην πιαίζην #8 είλαη (source address). (γ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα, ε IP δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε γηα ην πιαίζην #8 είλαη (destination address). (δ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα, ε επηθεθαιίδα IP θαη ε επηθεθαιίδα TCP έρνπλ ην ίδην κέγεζνο (20 bytes). IP header length TCP header length (ε) H έθδνζε ηνπ πξσηνθόιινπ IP πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε έθδνζε v4.

10 (ζη) Η ηηκή ηνπ πεδίνπ Time to live (TTL) γηα ην πιαίζην #8 είλαη 61. To TTL είλαη ην κέγηζηνο ρξόλνο ζε δεπηεξόιεπηα (sec) γηα ηνλ νπνίν έλα παθέην IP κπνξεί λα θπθινθνξεί ζην δίθηπν. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ην παθέην απνξξίπηεηαη από ην δίθηπν.. (δ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ αθόινπζε εηθόλα, ηα δύν πξώηα παθέηα αθνξνύλ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε θαη ην ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε (DNS server). Ο πξώηνο δεηά ηελ IP δηεύζπλζε ηνπ ππνινγηζηή smtp.best.com (παθέην #1), θαη δεύηεξνο

11 απαληά κε έλα παθέην DNS όπνπ αλαθέξεη ηε δηεύζπλζε γηα ηνλ ππνινγηζηή smtp.best.com (παθέην #2) (ε) Δπηιέγνληαο έλα παθέην DNS από ην πξώην παξάζπξν ηνπ ethereal παξαηεξνύκε όηη γηα ηε κεηάδνζή ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηόθνιιν UDP (User Datagram Protocol). Σν ζπγθεθξηκέλν πξσηόθνιιν (ζε αληίζεζε κε ην TCP) δελ εμαζθαιίδεη αμηόπηζηε ζύλδεζε. ε πεξίπησζε πνπ έλα UDP παθέην δελ θηάζεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ, ν απνζηνιέαο δελ γλσξίδεη όηη δελ έθηαζε ζηνλ παξαιήπηε. H έιιεηςε κεραληζκνύ επηβεβαίσζεο ζην πξσηόθνιιν UDP έρεη σο απνηέιεζκα ηα παθέηα λα απνζηέιινληαη πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε ην παθέηα ηνπ πξσηνθόιινπ TCP. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξσηνθόιινπ DNS, ε απώιεηα παθέησλ δελ είλαη ζεκαληηθή θαζώο ε επηθνηλσλία κε ηνλ DNS server γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ελώ ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία κεηαδίδνληαη ηα παθέηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ην πξσηόθνιιν DNS ρξεζηκνπνηεί ην πξσηόθνιιν UDP ζην επίπεδν κεηαθνξάο. (ζ) Δπηιέγνληαο έλα παθέην SMTP από ην πξώην παξάζπξν ηνπ ethereal παξαηεξνύκε όηη γηα ηε κεηάδνζή ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηόθνιιν TCP. Σν πξσηόθνιιν SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζηνιή . ην επίπεδν κεηαθνξάο βαζίδεηαη ζην πξσηόθνιιν TCP δηόηη, ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ πξσηνθόιινπ SMTP είλαη επηβεβιεκέλε ε αμηόπηζηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ.

12 Επώηηζη 4 (α) Όπσο θαίλεηαη ζηηο επόκελεο εηθόλεο, όηαλ έλαο ππνινγηζηήο θάλεη κηα αίηεζε κε βάζε ην πξσηόθνιιν ICMP ζε έλαλ άιιν ππνινγηζηή (πιαίζην #1), ζην πεδίν Type ηνπ ICMP header ππάξρεη κηα ηηκή πνπ ππνδειώλεη ηη αθξηβώο αηηείηαη ν πξώηνο ππνινγηζηήο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν πξώηνο ππνινγηζηήο θάλεη έλα ping. To πιαίζην #4 πεξηέρεη ηελ απάληεζε ηνπ δεύηεξνπ ππνινγηζηή πξνο ηνλ πξώην, δει. ην απνηέιεζκα ηεο εληνιήο ping. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην πεδίν Type ηνπ ICMP header πεξηέρεη ηελ ηηκή 0.

13 (β) ηα παθέηα #2 θαη #5, ην flag More Fragments έρεη ηελ ηηκή 1 (set), ε νπνία ππνδειώλεη όηη ηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα κεηαθέξνπλ έλα ηκήκα ησλ δεδνκέλσλ (ηα νπνία έρνπλ ηκεκαηνπνηεζεί) θαη όηη αθνινπζνύλ θαη άιια πιαίζηα πνπ κεηαθέξνπλ ηα ππόινηπα δεδνκέλα. Αληίζεηα, ζηα

14 πιαίζηα #3 θαη #6 ε ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ flag είλαη 0, πνπ ζεκαίλεη όηη ηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα είλαη ηα ηειεπηαία πνπ αθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία δεδνκέλσλ. (γ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί, ην πεδίν Sequence number ηνπ ICMP έρεη ηελ ηηκή 5, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπλ πξνεγεζεί 4 αηηήζεηο echo. Επώηηζη 5 (α) Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ πξσηνθόιινπ ARP είλαη λα αληηζηνηρίζεη ηελ IP δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε κε ηε θπζηθή δηεύζπλζε ηνπ δηθηύνπ (MAC address) ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν παξαιήπηεο (ε MAC address αθνξά ζηελ θάξηα δηθηύνπ ηνπ παξαιήπηε). ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη όηη ν ππνινγηζηήο κε IP δηεύζπλζε ζηέιλεη κέζσ ην πξσηνθόιινπ ARP κηα εξώηεζε πξνο όινπο ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ δηθηύνπ δεηώληαο λα ηνλ ελεκεξώζνπλ πνηα είλαη ε δηεύζπλζε MAC γηα ηνλ ππνινγηζηή κε δηεύζπλζε IP Σν παθέην #2 είλαη ε απάληεζε ηνπ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε πξνο ηνλ ππνινγηζηή κε ΙP δηεύζπλζε , κε ην νπνίν ηνλ ελεκεξώλεη όηη ε MAC address ηνπ είλαη 00:20:78:e1:5a:80. Όηαλ έλαο ππνινγηζηήο ζέιεη λα ζηείιεη έλα κήλπκα ζε όινπο ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ δηθηύνπ (broadcast), ε δηεύζπλζε πξννξηζκνύ (destination address) ζην Ethernet Header έρεη ηελ ηηκή ff:ff:ff:ff:ff:ff.

15 (β) Όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα: ζην παθέην #3 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην Flag SYN ζην παθέην #4 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλα ηα Flags SYN, ACK ζην παθέην #5 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην Flag ACK

16 Πξόθεηηαη γηα κηα ρεηξαςία ηξηώλ δξόκσλ (three way handshaking) κεηαμύ ησλ ππνινγηζηώλ κε ΙP δηεπζύλζεηο (πειάηεο) θαη (FTP server). Η αθξηβήο ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθόιινπ αλαιύεηαη ζηελ απάληεζε ηεο εξώηεζεο 1.β (γ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα: ζην παθέην #36 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην Flag FIN, ACK ζην παθέην #37 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλα ηα Flags FIN, ACK ζην παθέην #38 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην Flag ACK. Η ελεξγνπνίεζε ηνπ flag FIN (FINish) ζην TCP παθέην πνπ απνζηέιιεηαη από ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε πξνο ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε ζεκαίλεη όηη ζέιεη λα ηεξκαηίζεη ηε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία. ηε ζπλέρεηα, ν ππνινγηζηήο κε IP δηεύζπλζε επηβεβαηώλεη ηε ιήςε ηεο αίηεζεο ηεξκαηηζκνύ απνζηέιινληαο έλα TCP παθέην πξνο ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε , ζην νπνίν είλαη ελεξγνπνηεκέλα ηα flags FIN, ACK. Σέινο, ν ππνινγηζηήο κε IP δηεύζπλζε απνζηέιιεη έλα TCP παθέην πξνο ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε , ζην νπνίν είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην flag ACK, θαη κε ην νπνίν επηβεβαηώλεη ηε ιήςε ηνπ πξνεγνύκελνπ παθέηνπ από ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε Επώηηζη 6 (α) Όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα, ε επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζην πξσηόθνιιν IPv6.

17 (β) Όπσο θαίλεηαη ζηηο αθόινπζεο εηθόλεο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα πεδία πνπ πεξηέρεη ην IP header ζηελ έθδνζε 4 θαη ζηελ έθδνζε 6. Η ζεκαληηθόηεξε δηαθνξά αθνξά ζηηο IP δηεπζύλζεηο, νη νπνίεο ζηελ έθδνζε 4 έρνπλ εύξνο 32 bits, ελώ ζηελ έθδνζε 6 έρνπλ εύξνο128 bits.

18 (γ) Σν πξσηόθνιιν ΙΡλ6 δηαηεξεί πνιιά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρεδίαζεο πνπ έθαλαλ ην ΙΡλ4 ηόζν επηηπρεκέλν. Όπσο θαη ην ΙΡλ4, ην ΙΡλ6 είλαη αζπλδεζκηθό (connectionless) - θάζε απηνδύλακν παθέην πεξηέρεη κηα δηεύζπλζε πξννξηζκνύ, θαη δξνκνινγείηαη αλεμάξηεηα. Αθόκα ζεκαληηθόηεξν, ην ΙΡλ6 δηαηεξεί ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο γεληθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη από ηηο επηινγέο ηνπ ΙΡλ4. Αλ θαη δηαηεξεί ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο, ην ΙΡλ6 αιιάδεη όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ην ΙΡλ6 ρξεζηκνπνηεί κεγαιύηεξεο δηεπζύλζεηο θαη κηα εληειώο λέα κνξθή θεθαιίδαο ησλ απηνδύλακσλ παθέησλ. Σέινο, ην ΙΡλ6 ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά από θεθαιίδεο ζηαζεξνύ κήθνπο γηα λα ρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο θεθαιίδαο. Έηζη, αληίζεηα από ην ΙΡλ4, ην νπνίν ηνπνζεηεί ηηο θύξηεο πιεξνθνξίεο ζε ζηαζεξά πεδία ηεο θεθαιίδαο θαη πξνζζέηεη επηινγέο κεηαβιεηνύ κήθνπο κόλν γηα ηηο ιηγόηεξν ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, ε θεθαιίδα ηνπ IΡλ6 είλαη πάληα κεηαβιεηνύ κήθνπο. Σα λέα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξσηνθόιινπ ΙΡλ6 κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζε πέληε επξείεο θαηεγνξίεο: Μέγεθορ διεςθύνζεων. Αληί γηα 32 bits θάζε δηεύζπλζε ηνπ 1Ρλ6 πεξηέρεη 128 bits. Μοπθή κεθαλίδαρ. Η θεθαιίδα απηνδύλακνπ παθέηνπ είλαη εληειώο δηαθνξεηηθή από ηελ θεθαιίδα ηνπ ΙΡλ4. ρεδόλ όια ηα πεδία ηεο θεθαιίδαο έρνπλ αιιάμεη, θαη κεξηθά έρνπλ αληηθαηαζηαζεί. Κεθαλίδερ επέκηαζηρ. Αληίζεηα από ην ΙΡλ4, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί κηα κόλν κνξθή θεθαιίδαο γηα όια ηα απηνδύλακα παθέηα, ην ΙΡλ6 θσδηθνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο ζε μερσξηζηέο θεθαιίδεο. Έλα απηνδύλακν παθέην απνηειείηαη από ηε βαζηθή θεθαιίδα ηνπ ΙΡλ6, ε νπνία αθνινπζείηαη από θακία ή πεξηζζόηεξεο θεθαιίδεο επέθηαζεο, νη νπνίεο αθνινπζνύληαη από ηα δεδνκέλα.

19 Υποζηήπιξη ήσος και βίνηεο. Σν πξσηόθνιιν ΙΡλ6 πεξηιακβάλεη έλα κεραληζκό πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ απνζηνιέα θαη έλαλ παξαιήπηε λα εγθαζηδξύνπλ κηα δηαδξνκή πςειήο πνηόηεηαο κέζσ ηνπ ππνθείκελνπ δηθηύνπ θαη λα ζπζρεηίδνπλ ηα απηνδύλακα παθέηα κε απηή ηε δηαδξνκή. Απηόο ν κεραληζκόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε εθαξκνγώλ ήρνπ θαη βίληεν. Επεκηάζιμο ππωηόκολλο. Αληίζεηα από ην ΙΡλ4, ην πξσηόθνιιν ΙPv6 δελ νξίδεη όια ηα πηζαλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη ζρεδηαζηέο ην έρνπλ εθνδηάζεη κε έλα κεραληζκό πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ απνζηνιέα λα ηνπνζεηεί πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζε έλα απηνδύλακν παθέην. Ο κεραληζκόο επέθηαζεο θάλεη ην IPv6 πην επέιηθην από ην ΙΡλ4, θαη ζεκαίλεη όηη κπνξνύλ λα πξνζηίζεληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζρεδίαζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 19

20 Άζκηζη 2 Mηα πνιπεζληθή εηαηξία απνηειείηαη από ηα εμήο ηκήκαηα: Σκήκα Μάξθεηηλγθ Σκήκα Πσιήζεσλ Σκήκα πληήξεζεο Σκήκα Τπνζηήξημεο Πειαηώλ Σκήκα Γηαρείξηζεο Απνζεθώλ Σκήκα Πξνκεζεηώλ Κάζε έλα από ηα παξαπάλσ ηκήκαηα δηαζέηεη 256 ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, θαη νη ππνινγηζηέο όισλ ησλ ηκεκάησλ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ην πξσηόθνιιν TCP/IP. Επώηηζη 1 Πνηα θιάζε IP δηεπζύλζεσλ ζα πξνηείλαηε γηα ην δίθηπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Επώηηζη 2 Αλ θάζε έλα από ηα έμη ηκήκαηα πξέπεη λα δηαζέηεη δηθό ηνπ ππνδίθηπν, ην νπνίν ζα ππάγεηαη ζην εηαηξηθό δίθηπν (intranet) ηεο εηαηξίαο, λα νξίζεηε ηε κάζθα ππνδηθηύνπ γηα ην δίθηπν ηεο εηαηξίαο. Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Επώηηζη 3 Να ζρεδηάζεηε ην εηαηξηθό δίθηπν κε ηα ππνδίθηπα όισλ ησλ ηκεκάησλ. ε θάζε ππνδίθηπν ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεηε 3 ππνινγηζηέο, ζηνπο νπνίνπο θαη ζα πξέπεη λα εθρσξήζεηε IP δηεπζύλζεηο. Δμεγήζηε κε πνηόλ ηξόπν ιεηηνπξγεί ε κάζθα ππνδηθηύνπ πνπ νξίζαηε ζηελ Δξώηεζε 2. Σημείωζη: Θεσξήζηε όηη νη IP δηεπζύλζεηο πνπ ζα εθρσξήζεηε ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ θάζε ππνδηθηύνπ δελ είλαη δεζκεπκέλεο από άιιν νξγαληζκό. Σηόσορ: Η θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ δηεπζπλζηνδόηεζεο ζην πξσηόθνιιν TCP/IP. Απαπαίηηηερ γνώζειρ: Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ εθρώξεζεο IP δηεπζύλζεσλ ζην πξσηόθνιιν TCP/IP είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινύζεζε ησλ παξνπζηάζεσλ ηεο Γηάιεμεο 05 Γηαδίθηπν, από ην CD ηνπ Δλαιιαθηηθνύ Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ ηνπ ηόκνπ Α. 20

21 Απάνηηζη Άζκηζηρ 2 Επώηηζη 1 πλνιηθά ε εηαηξία δηαζέηεη 256x6=1536 ππνινγηζηέο. Άξα, νη IP δηεπζύλζεηο ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ θιάζε Β. ύκθσλα κε ηελ θιάζε Β, νη IP δηεπζύλζεηο έρνπλ ηελ αθόινπζε δνκή: Διεύθσνζη Δικηύοσ (16 bits) Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο δίκησο (16 bits) διαθορεηικά δίκησα διαθορεηικοί σπολογιζηές ανά δίκησο Επώηηζη 2 ην εηαηξηθό δίθηπν ππάξρεη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο έμη ππνδηθηύσλ, έλα γηα θάζε ηκήκα. Δπεηδή νη θιάζεηο ησλ IP δηεπζύλζεσλ ζην πξσηόθνιιν IPv4 δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ππνδηθηύνπ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα κάζθα ππνδηθηύνπ πξνθεηκέλνπ λα «θιέςνπκε» ηα bits ηεο IP δηεύζπλζεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη, θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα αλαπαξαζηήζνπκε ηα ππνδίθηπα. ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο B θιάζεο IP δηεπζύλζεσλ, γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ππνινγηζηώλ ζε έλα δίθηπν ρξεζηκνπνηνύληαη 16 bits, νπόηε θάζε δίθηπν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κέρξη δηαθνξεηηθνύο ππνινγηζηέο. Δπεηδή ην εηαηξηθό δίθηπν δηαζέηεη έλαλ κέγηζην αξηζκό 1536 ππνινγηζηώλ, ζπκπεξαίλνπκε όηη ππάξρνπλ IP δηεπζύλζεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεζνύλ πνηέ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, ηα πεξηζζόηεξν ζεκαληηθά bits από ηα 16 bits πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δηεύζπλζε ηνπ θάζε ππνινγηζηή κέζα ζην δίθηπν δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πνηέ. Μπνξώ ζπλεπώο λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ γηα λα αλαπαξαζηήζσ ππνδίθηπα. Δπεηδή ζην εηαηξηθό δίθηπν ρξεηάδεηαη λα νξίζνπκε έμη ππνδίθηπα, ρξεηαδόκαζηε ηνπιάρηζηνλ 3 bits (κε 3 bits κπνξώ λα νξίζσ κέρξη = 7 ππνδίθηπα, κε 4 bits κπνξώ λα νξίζσ κέρξη = 15 ππνδίθηπα,). Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ 21

22 Η κάζθα ππνδηθηύνπ έρεη αθξηβώο ηελ ίδηα δνκή κε ηελ IP δηεύζπλζε. Γηα ηα bits πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ IP δηεύζπλζε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε δηθηύνπ ή ππνδηθηύνπ, ηα αληίζηνηρα bits ηεο κάζθαο ππνδηθηύνπ πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηηκή 1. Γηα ηα bits πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ IP δηεύζπλζε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ππνινγηζηώλ, ηα αληίζηνηρα bits ηεο κάζθαο ππνδηθηύνπ πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηηκή 0. πλεπώο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο, ε κάζθα ππνδηθηύνπ είλαη ε αθόινπζε: Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ πλεπώο, ε κάζθα ππνδηθηύνπ πνπ πξέπεη λα νξίζνπκε γηα λα δηαζέηεη ε εηαηξία έμη δηαθνξεηηθά ππνδίθηπα είλαη: αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε 3 bits γηα ηα ππνδίθηπα ( αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε 4 bits) Επώηηζη 3 Έζησ όηη ε ην δίθηπν ηεο εηαηξία είλαη ην Έζησ όηη ε αληηζηνηρία ηκεκάησλ/ππνδηθηύσλ είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: Τκήκα Υπνδίθηπν Bits ππνδηθηύνπ Σκήκα Μάξθεηηλγθ Σκήκα Πσιήζεσλ Σκήκα πληήξεζεο Σκήκα Τπνζηήξημεο Πειαηώλ Σκήκα Γηαρείξηζεο Απνζεθώλ Σκήκα Πξνκεζεηώλ πλεπώο ε δηεύζπλζε ηνπ πξώηνπ ππνινγηζηή γηα ην ππνδίθηπν 1 (Σκήκα Μάξθεηηλγθ) είλαη: Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ ή ζε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε:

23 Η δηεύζπλζε ηνπ δεύηεξνπ ππνινγηζηή γηα ην ππνδίθηπν 1 (Σκήκα Μάξθεηηλγθ) είλαη: Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ ή ζε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε: Η δηεύζπλζε ηνπ ηξίηνπ ππνινγηζηή γηα ην ππνδίθηπν 1 (Σκήκα Μάξθεηηλγθ) είλαη: Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ ή ζε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε: Με ηνλ ίδην ηξόπν εθρσξνύκε θαη ηηο IP δηεπζύλζεηο θαη ζηα ππόινηπα ππνδίθηπα. Σν επόκελν ζρήκα αλαπαξηζηά ην εηαηξηθό ππνδίθηπν κε IP δηεπζύλζεηο ππνινγηζηώλ θαη κάζθα ππνδηθηύνπ

24 Σκήκα Μάξθεηηλγθ Σκήκα Πσιήζεσλ Σκήκα πληήξεζεο Σκήκα Πξνκεζεηώλ Σκήκα Γηαρείξηζεο Απνζεθώλ Σκήκα Τπνζηήξημεο Πειαηώλ 24

25 Άζκηζη 3 Επώηηζη 1 Ση είλαη ην TLD (Top level domain); Ση γλσξίδεηε γηα ην λέν ρώξν.eu θαη πνηα ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ; Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ εθρώξεζε νλόκαηνο ρώξνπ.eu θαη πνηνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε απηή ηε ζηηγκή; Πνηνη είλαη νη δηαπηζηεπκέλνη θαηαρσξεηέο ζηελ Διιάδα; Επώηηζη 2 Γώζηε ηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε γηα λα «θαηεβάζεηε» από ηνλ ftp εμππεξεηεηή ηνπ ΔΜΠ (ftp://ftp.ntua.gr) ην πξώην CD ηνπ Mandrake Linux 9.2 (αξρείν.iso) γηα επεμεξγαζηή AMD 64 bit, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ftp client ησλ Windows (Έλαξμε Δθηέιεζε ftp). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηε κε ηελ κνξθή δελδξνγξάκκαηνο ην url ζην νπνίν βξίζθεηαη ην παξαπάλσ αξρείν. Σηόσορ: Η θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ. Απαπαίηηηερ γνώζειρ: Σόκνο Β, Κεθάιαην 1 Απάνηηζη Άζκηζηρ 3 Επώηηζη 1 (α) Σν TLD (Top level Domain) είλαη ην ηειεπηαίν κέξνο ελόο domain ζην internet, δειαδή ηα γξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ ηελ ηειεπηαία ηειεία ζε έλα url. Γηα παξάδεηγκα ζην domain eap.gr, ην TLD είλαη ην gr (ή GR θαζώο έλα url είλαη ην ίδην είηε ην γξάςνπκε κε κηθξά ή θεθαιαία γξάκκαηα). Σελ δηαρείξηζε ησλ TLD ηελ έρεη ε IANA (Internet Assigned Numbers Authority) πνπ ηειεί ππό ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ Η.Π.Α. Η IANA νξίδεη ηξεηο ηύπνπο TLD: Tld ρώξαο (country code TLD - cctld) ην νπνίν δίλεηαη γηα δηαρείξηζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρώξα ή αλεμάξηεηε πεξηνρή. Γηα παξάδεηγκα gr γηα ηελ Διιάδα θαη fr γηα ηελ Γαιιία. Σα cctld έρνπλ κήθνο δύν ραξαθηήξεο. Γεληθά TLD (generic TLD gtld) ηα νπνία, ζεσξεηηθά, δίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα ην gtld com αθνξά εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ελώ ην edu εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο. ηελ πξάμε ν θαζέλαο, παγθνζκίσο, κπνξεί λα αγνξάζεη έλα gtld. Παξόια απηά ηα gtld gov θαη mil, γηα ηζηνξηθνύο ιόγνπο, είλαη δεζκεπκέλα γηα θπβεξλεηηθνύο θαη ζηξαηησηηθνύο νξγαληζκνύο ησλ Η.Π.Α, γηα παξάδεηγκα cia.gov. 25

26 Tld δνκήο (θαηάιεμε.arpa) ηα νπνία αθνξνύλ ηελ δνκή ηνπ δηαδηθηύνπ θαη δηαρεηξίδνληαη απνθιεηζηηθά από ηελ IANA. (β) To eu είλαη έλα λέν cctld ην νπνίν, γεσγξαθηθά, θαιύπηεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η δηαρείξηζή ηνπ έρεη αλαηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηνλ EURid (www.eurid.eu), έλαλ κε θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό κε έδξα ηηο Βξπμέιεο. Σν TLD eu δελ ζα αληηθαηαζηήζεη ηα ήδε πθηζηάκελα TLD ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απιώο ζα ηα ζπκπιεξώζεη θαη ζα δώζεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα λα δηαζέηνπλ παλεπξσπατθή δηαδηθηπαθή ηαπηόηεηα. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ TLD eu είλαη πνιπάξηζκα, ηόζν γηα επηρεηξήζεηο όζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο. Οη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνβνιή ηνπο, ζηελ αληαγσληζηηθή εληαία αγνξά θαζώο θαη πέξα από απηήλ. Δπίζεο, ζα επσθειεζνύλ από κεγαιύηεξν βαζκό αζθάιεηαο δηθαίνπ. Σν TLD eu ζα είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκν γηα νξγαληζκνύο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε επξσπατθή θιίκαθα, όπσο εηαηξείεο πνπ επσθεινύληαη από ηελ ύπαξμε εληαίαο αγνξάο ηεο ΔΔ. Έσο ηώξα, νη εηαηξείεο απηέο είηε ζηήξηδαλ ηελ ηληεξλεηηθή ηνπο παξνπζία ζε κηα κόλν ρώξα, είηε δεκηνπξγνύζαλ δηθηπαθνύο ηόπνπο ζε θάζε ρώξα ηεο ΔΔ όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ. Σν TLD eu ζπλεπάγεηαη κηα κόλν δηθηπαθή ηαπηόηεηα γηα νιόθιεξε ηελ ΔΔ θαη κηα εληαία δέζκε θαλόλσλ. Οη επξσπαίνη πνιίηεο δελ ζα επσθειεζνύλ απιώο από κηα εηδηθή ηαπηόηεηα ζηνλ θπβεξλνρώξν, αιιά ζα έρνπλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο όζνλ αθνξά ηα δηθαηώκαηά ηνπο σο θαηαλαισηώλ θαη αηόκσλ. (γ) Η δηαδηθαζία γηα ηελ εθρώξεζε ελόο νλόκαηνο ηνπ ρώξνπ eu άξρηζε ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2005 θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο. Καηά ηελ πξώηε θάζε (7/12/2005 6/2/2006) κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο νη θάηνρνη πξνεγνύκελσλ δηθαησκάησλ, όπσο θάηνρνη εκπνξηθώλ ζεκάησλ θαη δεκόζηνη νξγαληζκνί. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη αηηήζεηο δελ γίλνληαη απηόκαηα απνδεθηέο αιιά αθνινπζείηαη κία δηαδηθαζία επηθύξσζεο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλόλεο. Η δηαδηθαζία απηή, εθηόο ησλ άιισλ, εμαζθαιίδεη όηη δελ ζα απνθηεζεί θάπνην όλνκα ηνπ ρώξνπ eu κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ επηθεξδή κεηαπώιεζή ηνπ αξγόηεξα ζηνλ πξαγκαηηθό δηθαηνύρν. Καηά ηελ δεύηεξε θάζε (7/2/2006 6/4/2006) αίηεζε κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θάηνρνη άιισλ πξνεγνύκελσλ δηθαησκάησλ, όπσο εηαηξηθέο επσλπκίεο θαη θαιιηηερληθά νλόκαηα. Καηά ηελ ηξίηε θάζε (έλαξμε 7 Απξηιίνπ 2006), ε θαηαρώξηζε ζα είλαη ειεύζεξε γηα όινπο. Οη αηηήζεηο γηα ηελ απόθηεζε νλόκαηνο ρώξνπ «.eu» δελ ζα απαηηείηαη πιένλ λα ζηεξίδνληαη ζε έλλνκν δηθαίσκα. 26

27 (δ) Γηαπηζηεπκέλνη θαηαρσξεηέο ζηελ Διιάδα είλαη νη εμήο εηαηξίεο: WEBERS Digital Rain.GR IpDomain Usableweb Ltd Pointer Europlanet DNHOST ΙΝΔΣ ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ. i GROUP ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ltd FORTHnet SA Πιήξεο ιίζηα κε όινπο ηνπο θαηαρωξεηέο: Επώηηζη 2 (α) Αξρηθά μεθηλάκε ηνλ FTP client ησλ windows όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εθθώλεζε. ηελ ζπλέρεηα δίλνπκε ηελ εληνιή open ώζηε λα ζπλδεζνύκε ζηνλ ftp ηνπ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. open ftp.ntua.gr Γηα username θαη password δίλνπκε ηα παξαθάησ, κηαο θαη ν server είλαη public θαη δελ απαηηείηαη authentication. anonymous Μεηά ην κήλπκα ραηξεηηζκνύ κπνξνύκε λα πινεγεζνύκε ζηνλ ftp server ώζηε λα θαηεβάζνπκε ην επηζπκεηό αξρείν σο εμήο. ls 27

28 cd pub ls cd linux ls cd mandrake-iso ls cd amd-64 ls mget MandrakeLinux-9.2rc1-CD1.amd64.iso Σν αξρείν πνπ αλαδεηνύζακε βξίζθεηαη ηειηθά ζηελ ηνπνζεζία: ftp.ntua.gr:/pub/linux/mandrake-iso/amd64/ (β) Σν δελδξόγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ην παξαπάλσ url είλαη ην εμήο: 28

29 / pub linux mandrake-iso amd64 29

30 Επώηηζη 1 Άζκηζη 4 πλδεζείηε κε ηνλ εμππεξεηεηή θαη ζηείιηε έλα αίηεκα POST ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP ζηε ζειίδα eap/test.php καδί κε ηε κεηαβιεηή var αθνινπζνύκελε από κηα ηηκή κεηαμύ 1-10 (εθαξκόζηε γηα κηα ηηκή <=5 θαη γηα κηα ηηκή >5). Δμεγείζηε όζα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηεο απάληεζεο κπνξείηε. Πνηα ζα έπξεπε λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ client ζε απηή ηελ απόθξηζε κε βάζε ην ζρεηηθό RFC; Ση αηηήζεηο κπνξεί λα ζηείιεη ν πειάηεο κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ RFC ώζηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αλάθηεζεο ηνπ δεηνύκελνπ εγγξάθνπ; Επώηηζη 2 πλδεζείηε κε ηνλ browser ζηε ζειίδα eap/ftest.php ηνπ παξαπάλσ εμππεξεηεηή θαη θάληε απνζηνιή βάδνληαο ζην πεδίν δηαδνρηθά ηηο ηηκέο πνπ δνθηκάζαηε πξνεγνπκέλσο. Δμεγείζηε ηα απνηειέζκαηα κε ηε βνήζεηα θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο. Σηόσορ: Η θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ. Απαπαίηηηερ γνώζειρ: Σόκνο Β, Κεθάιαην 2 Απάνηηζη Άζκηζηρ 4 Επώηηζη 1 30

31 Η αίηεζε είλαη: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ POST /eap/test.php HTTP/1.0 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 5 var=2 Η αίηεζε είλαη: POST /eap/test.php HTTP/1.0 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 5 var=9 ηηο παξαπάλσ εηθόλεο θαίλνληαη νη δεηνύκελεο αηηήζεηο γηα ηηκέο 2 θαη 9 ηεο κεηαβιεηήο πνπ γίλεηαη post. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ε απάληεζε ηνπ server είλαη ίδηα. Ο θσδηθόο ηεο απάληεζεο είλαη 302 redirect, δειαδή ν server επηζηξέθεη κήλπκα όηη πξέπεη λα γίλεη αλαθαηεύζπλζε ζε άιιε ζειίδα. ύκθσλα κε ην ζρεηηθό RFC ζην πεδίν Location ηεο απόθξηζεο θαίλεηαη ε ηνπνζεζία όπνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ε αλαθαηεύζπλζε (ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ην ζώκα ηεο απόθξηζεο ππάξρεη ν html θώδηθαο ηνπ ζρεηηθνύ κελύκαηνο θαη ην link γηα ηελ αλαθαηεύζπλζε. ρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ client ζε απηή ηελ απόθξηζε ηζρύνπλ ηα εμήο. Γεληθά ζηηο απνθξίζεηο αλαθαηεύζπλζεο 3xx ν client πξέπεη λα απνθξηζεί κε θάπνηα επηπιένλ ελέξγεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αξρηθνύ αηηήκαηνο. Δηδηθά ζην 302 αλαθέξεηαη όηη εάλ ην αξρηθό αίηεκα δελ ήηαλ GET ή HEAD ηόηε ν agent ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ λα θάλεη απηόκαηα ηελ αλαθαηεύζπλζε εάλ δελ ιάβεη επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε. εκεηώλεηαη όκσο όηη νη πεξηζζόηεξνη agents ζπκπεξηθέξνληαη όπσο θαη ζην 303 όπνπ ε απόθξηζε νξίδεηαη σο ε απηόκαηε αλαθαηεύζπλζε 31

32 κε απνζηνιή αηηήκαηνο GET γηα ην resource πνπ ππήξρε ζην πεδίν Location ηεο απόθξηζεο ηνπ server (όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο). Γηα ηελ νινθιήξσζε ινηπόλ ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ζηαινύλ ηα αηηήκαηα GET όπσο θαίλνληαη ζηηο επόκελεο εηθόλεο Η αίηεζε ζηελ πξώηε πεξίπησζε είλαη: GET /eap/2.htm HTTP/1.0 Όπσο βιέπνπκε ε ζειίδα βξέζεθε θαη ζηάιζεθε πίζσ ζαλ απόθξηζε. Η αίηεζε ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε είλαη: GET /eap/9.htm HTTP/1.0 θαη ε απόθξηζε θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα 32

33 ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζειίδα δελ βξέζεθε θαη ε απόθξηζε ήηαλ 404 not found. Απηό πνπ κπνξνύκε λα ζρνιηάζνπκε γηα ηελ αξρηθή απόθξηζε ηνπ server είλαη όηη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ήηαλ ίδηα, αλεμάξηεηα εάλ ππήξρε ή όρη ε ζειίδα ζηελ νπνία γηλόηαλ ε αλαθαηεύζπλζε. 33

34 Επώηηζη 2 ηνλ browser παίξλνπκε ηελ επόκελε θόξκα, όπνπ αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ δίλνπκε ζην πεδίν έρνπκε θαη ηηο απνθξίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: Απόθξηζε γηα ηηκή 3: 34

35 Απόθξηζε γηα ηηκή 8: Η ζπκπεξηθνξά ηνπ browser είλαη όπσο πεξηγξάθεηαη από ηελ ζεκείσζε ηνπ RFC θαη αλαθέξζεθε πην πάλσ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο έγηλε απηόκαηε αλαθαηεύζπλζε ζηελ ζειίδα θαη νπζηαζηηθά ν ρξήζηεο ηειηθά βιέπεη ην απνηέιεζκα ησλ αληίζηνηρσλ GET αηηεκάησλ. 35

36 Κπιηήπια αξιολόγηζηρ Άζθεζε 1 (Σύλνιν) 38 Δξώηεζε 1 10 Δξώηεζε 2 10 Δξώηεζε 3 9 Δξώηεζε 4 3 Δξώηεζε 5 3 Δξώηεζε 6 3 Άζθεζε 2 (Σύλνιν) 22 Δξώηεζε 1 4 Δξώηεζε 2 10 Δξώηεζε 3 8 Άζθεζε 3 20 Δξώηεζε 1 10 Δξώηεζε 2 10 Άζθεζε 4 (Σύλνιν) 20 Δξώηεζε 1 12 Δξώηεζε 2 8 ΣΥΝΟΛΟ 100 Ο ζπλνιηθόο βαζκόο ζα δηαηξεζεί δηα 10, ώζηε λα πξνθύςεη ν ηειηθόο βαζκόο ηεο εξγαζίαο. 36

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Μελέηη Κίνηζης - 2

Παραγωγή και Μελέηη Κίνηζης - 2 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΣΤΙΣΤΩΝ Παραγωγή και Μελέηη Κίνηζης - 2 1. Διζαγωγή-Περιγραθή ICMP ηε εξγαζηεξηαθή απηή άζθεζε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Wireshark γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα