ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 2 ε Γξαπηή Δξγαζία ΠΛΗ 23 Αθαδεκαϊθό Έηνο (Τόκνο Α - Κεθάιαηo 5, Τόκνο Β Κεθάιαηα 1 & 2 ) Ηκεξνκελία Παξάδνζεο 23/01/06 Άζκηζη 1 Σν Ethereal είλαη έλαο αλαιπηήο παθέησλ δηθηύνπ πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηε δηεύζπλζε (ην ινγηζκηθό ηνπ Ethereal θαζώο θαη νη νδεγίεο εγθαηάζηαζήο ηνπ βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν Etherial ηνπ CD ΔΓΤ ηνπ Β ηόκνπ). Παξέρεη γξαθηθό πεξηβάιινλ κέζα από ην νπνίν κπνξνύκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηα παθέηα πνπ δηαθηλνύληαη ζην δίθηπν. Οη γεληθέο δπλαηόηεηεο πνπ καο παξέρεη ν αλαιπηήο παθέησλ δηθηύνπ Ethereal είλαη νη αθόινπζεο: ύιιεςε θαη εκθάληζε παθέησλ από νπνηνδήπνηε interface δηθηύνπ. Γπλαηόηεηα εκθάληζεο παθέησλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί από άιινπο αλαιπηέο δηθηύνπ (π.ρ. tcpdump, Microsoft Network Monitor θιπ.) Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο (π.ρ. libpcap(tcpdump), Microsoft Network Monitor θιπ.) Φηιηξάξηζκα παθέησλ βάζεη πνιιώλ θξηηεξίσλ. Αλαδήηεζε παθέησλ κε ρξήζε θίιηξσλ. Υξσκαηηζκέλε εκθάληζε παθέησλ βαζηζκέλε ζε θίιηξα. Τπνζηήξημε αξθεηώλ πξσηνθόιισλ δηθηύνπ Α Β Γ Γ Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα ην Ethereal απνηειείηαη από ηξία βαζηθά παξάζπξα: 1. Σν πάλσ παξάζπξν πεξηέρεη ηα παθέηα ηνπ δηθηύνπ. Δπηιέγνληαο έλα παθέην ζε απηό ην παξάζπξν θαζνξίδνπκε ηη ζα εκθαληζηεί ζηα επόκελα δύν.

2 2. Σν κεζαίν παξάζπξν εκθαλίδεη ην παθέην ζε δελδξηθή κνξθή (ελζπιάθσζε) θαη πεξηέρεη αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα πεδία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θάζε πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο. 3. Σν ηξίην παξάζπξν εκθαλίδεη ηα δεδνκέλα όπσο απηά δηαθηλνύληαη ζην θαηώηεξν επίπεδν. Δκθαλίδεη όια ηα δεδνκέλα ηνπ παθέηνπ πνπ έρνπκε επηιέμεη ζην πξώην παξάζπξν θαη κε πην έληνλα γξάκκαηα ην κέξνο εθείλν ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε επηιέμεη από ην δεύηεξν παξάζπξν. Δπηπξόζζεηα ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ: Α. Σν θνπκπί Filter ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ δηαιόγνπ θαηαζθεπήο θίιηξσλ. Β. Σν πιαίζην θεηκέλνπ δίπια ζην θνπκπί Filter ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ή ηξνπνπνίεζε ελόο θίιηξνπ. Γ. Σν θνπκπί Reset κεδελίδεη ην ηξέρνλ θίιηξν. Γ. Σν δεμηό πιαίζην θεηκέλνπ εκθαλίδεη πιεξνθνξηαθά κελύκαηα. Επώηηζη 1 Ξεθηλήζηε ηελ εθαξκνγή Etherial. Μέζα από ηελ εθαξκνγή (επηινγή File -> Open ), από ην θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q1.cap. Σν αξρείν απηό πεξηέρεη ηα παθέηα πνπ αληαιιάζζνληαη πξνθεηκέλνπ λα εγθαζηδξπζεί κηα αμηόπηζηε ζύλδεζε κεηαμύ δύν ports (TCP 3-way handshake). Σα headers ησλ πξσηνθόιισλ TCP θαη IP ελζπιαθώλνληαη ζην header ηνπ Ethernet όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα: (α) Δληνπίζηε ζην Ethereal ηα ηέζζεξα ηκήκαηα ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο. (β) ρεδηάζηε ην ρξνληθό δηάγξακκα ηνπ πξσηνθόιινπ ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ παξαθάησ πιεξνθνξία: Αξηζκνύο ports Αλ ηα flags ACK θαη SYN είλαη ελεξγνπνηεκέλα ή όρη. Σνλ αξηζκό δηαδνρήο (sequence number) Σνλ αξηζκό επηβεβαίσζεο (acknowlegment number)

3 Δμεγήζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξσηνθόιινπ. Επώηηζη 2 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q2.cap. (α) Πνην πξσηόθνιιν ρξεζηκνπνηεί ην FTP ζην επίπεδν κεηαθνξάο (Transport Layer); Δμεγήζηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν πξσηόθνιιν. (β) Η επηινγή ηνπ Frame ζην ηξίην παξάζπξν ηνπ Ethereal καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δνύκε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηελ ζύιιεςε ηνπ θάζε παθέηνπ (θπξίσο ρξνληθή πιεξνθνξία) θαη δελ ζρεηίδεηαη κε θάπνην πξσηόθνιιν. Έρνληαο επηιέμεη θαη αλαπηύμεη ην Frame ζην ηξίην παξάζπξν θαη κεηαθηλνύκελνη κεηαμύ ησλ παθέησλ ζην πξώην παξάζπξν ηνπ Ethereal εληνπίζηε ην ζεκείν ζην νπνίν έγηλε κηα δηαθνπή ηεο ζύλδεζεο ηνπ δηθηύνπ πνπ δηήξθεζε πεξίπνπ 19 δεπηεξόιεπηα. Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Επώηηζη 3 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q3.cap. (α) Βξείηε ην πξώην πιαίζην πνπ κεηαθέξεη SMTP θαη εμεηάζηε ηελ επηθεθαιίδα ηνπ πξσηνθόιινπ IP. (β) Πνηα είλαη ε IP δηεύζπλζε ηνπ απνζηνιέα; (γ) Πνηα είλαη ε IP δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε; (δ) πγθξίλεηε ηα κεγέζε ησλ επηθεθαιίδσλ ησλ πξσηνθόιισλ IP θαη TCP. (ε) Πνηα είλαη ε έθδνζε ηνπ πξσηνθόιινπ IP πνπ ρξεζηκνπνηείηαη; (ζη) Πνηα είλαη ε ηηκή ηνπ πεδίνπ Time to live ζην πιαίζην 8; Πνηνο είλαη ν ζθνπόο απηνύ ηνπ πεδίνπ; (δ) Δμεγείζηε ηη αθξηβώο θάλνπλ ηα δύν πξώηα παθέηα. (ε) Ση πξσηόθνιιν επηπέδνπ κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηεί ην DNS; (ζ) Ση πξσηόθνιιν επηπέδνπ κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηεί ην SMTP; Γηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Επώηηζη 4 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q4.cap. Σν παξάδεηγκα αθνξά κηα αθνινπζία αίηεζεο-απάληεζεο πνπ ιακβάλεη κέξνο θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο εληνιήο ping. (α) Δμεηάζηε ηελ ICMP αίηεζε ζην πιαίζην #1. πγθξίλεηέ ηε κε ηελ απάληεζε ζην πιαίζην #4. Πσο θαζνξίδεη ην πξσηόθνιιν ICMP όηη έλα παθέην αθνξά αίηεζε (echo) ή απάληεζε (reply) ; (β) Δμεηάζηε ηηο ηηκέο ηνπ πεδίνπ Flags ζηα παθέηα IP. Μπνξείηε λα ζπκπεξάλεηε ηη ζπκβαίλεη κε ηα παθέηα πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμύ ησλ δύν ζπζηεκάησλ; (γ) Σν πεδίν Sequence number ηνπ ICMP μεθηλά ζην 0 θαη απμάλεηαη κε θάζε αίηεζε echo. Πόζεο αηηήζεηο έρνπλ πξνεγεζεί;

4 Γηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Επώηηζη 5 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q5.cap. (α) Δμεγείζηε ηε ιεηηνπξγία ησλ δύν πξώησλ ARP παθέησλ. Ση ζπκβαίλεη όηαλ θάπνηνο ζηέιλεη έλα ethernet παθέην ζηε MAC δηεύζπλζε ff:ff:ff:ff:ff:ff; (β) Δμεγείζηε ηε ιεηηνπξγία ησλ παθέησλ 3, 4 θαη 5 αθνύ εμεηάζεηε ην πεδίν Flags ηνπ πξσηνθόιινπ TCP. (γ) Δμεγείζηε ηε ιεηηνπξγία ησλ παθέησλ 36, 37 θαη 38 αθνύ εμεηάζεηε ην πεδίν Flags ηνπ πξσηνθόιινπ TCP. Επώηηζη 6 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q6.cap. (α) Πνηα έθδνζε ηνπ πξσηνθόιινπ IP ρξεζηκνπνηνύλ ηα παθέηα πνπ βιέπεηε; (β) Δληνπίζηε ηηο βαζηθέο δηαθνξέο ζην header ηνπ πξσηνθόιινπ IP v6 ζε ζρέζε κε ην header ηεο πξνεγνύκελεο έθδνζεο ηνπ πξσηνθόιινπ IP (v4). (γ) Αλαθέξεηε ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο λεόηεξεο έθδνζεο ηνπ πξσηνθόιινπ IP. Γηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Σηόσορ: Η θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ TCP/IP. Απαπαίηηηερ γνώζειρ: Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηνπ πξσηόθνιινπ TCP/IP είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινύζεζε ησλ παξνπζηάζεσλ ηεο Γηάιεμεο 05 Γηαδίθηπν, από ην CD ηνπ Δλαιιαθηηθνύ Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ ηνπ ηόκνπ Α.

5 Απάνηηζη Άζκηζηρ 1 Επώηηζη 1 (α) Σα ηέζζεξα ηκήκαηα ηνπ δηαγξάκκαηνο θαίλνληαη ζηηο αθόινπζεο εηθόλεο: Ethernet Header Ethernet Trailer

6 IP Header TCP Header (β) Σν ρξνληθό δηάγξακκα ηνπ πξσηνθόιινπ είλαη ην εμήο: Port: 1026 Port: 524 Sequence Number: SYN SYN, ACK Sequence Number: Sequence Number: ACK ύκθσλα κε ην δηάγξακκα ρξνληζκνύ, από ην port 1026 ελόο ππνινγηζηή (πειάηεο) γίλεηαη κηα αίηεζε ζπγρξνληζκνύ (SYN) πξνο ην port 524 ελόο άιινπ ππνινγηζηή (εμππεξεηεηή). Ο δεύηεξνο επηβεβαηώλεη ηε ιήςε ηεο αίηεζεο ζπγρξνληζκνύ (SYN,ACK). ηελ ζπλέρεηα, ν πειάηεο επηβεβαηώλεη ηε ιήςε ηεο επηβεβαίσζεο γηα ηελ αίηεζε ζπγρξνληζκνύ πνπ ππέβαιε (ACK). Από απηό ην ζεκείν θαη κεηά, ν πειάηεο θαη ν εμππεξεηεηήο έρνπλ ζπγρξνληζηεί θαη κπνξνύλ λα αληαιιάμνπλ δεδνκέλα. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη χειραψία ηριών δρόμων (three way handshaking) θαη πξνεγείηαη ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε δύν ππνινγηζηέο νη νπνίνη επηθνηλσλνύλ κε βάζε ην πξσηόθνιιν TCP.

7 ε απηό ην ζεκείν, αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε όηη γηα θάζε παθέην TCP πνπ κεηαδίδεηαη κεηαμύ ησλ δύν ππνινγηζηώλ, επηβεβαηώλεηαη ε ιήςε ηνπ από ην επίπεδν TCP ηνπ ππνινγηζηή πνπ ην ιακβάλεη (ην πξσηόθνιιν TCP είλαη έλα πξσηόθνιιν πνπ εμαζθαιίδεη αμηόπηζηεο ζπλδέζεηο). Επώηηζη 2 (α) ηελ αθόινπζε εηθόλα παξαηεξνύκε (ζην ελδηάκεζν παξάζπξν ηνπ ethereal), όηη ηα παθέηα πνπ αθνξνύλ ζην πξσηόθνιιν FTP, κεηαδίδνληαη ζην επίπεδν κεηαθνξάο (Transport Layer) κε βάζε ην πξσηόθνιιν TCP. Ο ιόγνο είλαη όηη ιόγσ ηεο θύζεο ηεο, ε κεηαθνξά αξρείσλ (FTP) απαηηεί αμηόπηζηε ζύλδεζε κέζσ ηεο νπνίαο εμαζθαιίδεηαη όηη θάζε παθέην πνπ κεηαδίδεηαη θηάλεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ. Όπσο αλαθέξακε ζηελ απάληεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο, ζην επίπεδν κεηαθνξάο ην πξσηόθνιιν TCP εμαζθαιίδεη αμηόπηζηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ κεραληζκνύ επηβεβαίσζεο ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ (ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα δεδνκέλα ραζνύλ, μαλαζηέιλνληαη κέρξηο όηνπ θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο θαη επηβεβαησζεί ε ιήςε ηνπο). (β) ηελ αθόινπζε εηθόλα θαίλεηαη όηη θαηά ηε κεηάδνζε ηνπ παθέηνπ #54 ζπλέβε θάπνηα δηαθνπή. Απηό δηθαηνινγείηαη από ην γεγνλόο όηη ν ρξόλνο ηε ζηηγκή κεηάδνζεο ηνπ παθέηνπ #54 ήηαλ 0.29 sec, θαη ην ακέζσο επόκελν παθέην (#55) κεηαδόζεθε ηε ρξνληθή ζηηγκή sec. πλεπώο, κεζνιάβεζε κηα δηαθνπή πεξίπνπ 19 δεπηεξνιέπησλ.

8 Επώηηζη 3 (α) Σν πξώην πιαίζην πνπ κεηαθέξεη δεδνκέλα ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν SMTP είλαη ην πιαίζην #8.

9 (β) Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα ε IP δηεύζπλζε ηνπ απνζηνιέα γηα ην πιαίζην #8 είλαη (source address). (γ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα, ε IP δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε γηα ην πιαίζην #8 είλαη (destination address). (δ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα, ε επηθεθαιίδα IP θαη ε επηθεθαιίδα TCP έρνπλ ην ίδην κέγεζνο (20 bytes). IP header length TCP header length (ε) H έθδνζε ηνπ πξσηνθόιινπ IP πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε έθδνζε v4.

10 (ζη) Η ηηκή ηνπ πεδίνπ Time to live (TTL) γηα ην πιαίζην #8 είλαη 61. To TTL είλαη ην κέγηζηνο ρξόλνο ζε δεπηεξόιεπηα (sec) γηα ηνλ νπνίν έλα παθέην IP κπνξεί λα θπθινθνξεί ζην δίθηπν. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ην παθέην απνξξίπηεηαη από ην δίθηπν.. (δ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ αθόινπζε εηθόλα, ηα δύν πξώηα παθέηα αθνξνύλ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε θαη ην ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε (DNS server). Ο πξώηνο δεηά ηελ IP δηεύζπλζε ηνπ ππνινγηζηή smtp.best.com (παθέην #1), θαη δεύηεξνο

11 απαληά κε έλα παθέην DNS όπνπ αλαθέξεη ηε δηεύζπλζε γηα ηνλ ππνινγηζηή smtp.best.com (παθέην #2) (ε) Δπηιέγνληαο έλα παθέην DNS από ην πξώην παξάζπξν ηνπ ethereal παξαηεξνύκε όηη γηα ηε κεηάδνζή ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηόθνιιν UDP (User Datagram Protocol). Σν ζπγθεθξηκέλν πξσηόθνιιν (ζε αληίζεζε κε ην TCP) δελ εμαζθαιίδεη αμηόπηζηε ζύλδεζε. ε πεξίπησζε πνπ έλα UDP παθέην δελ θηάζεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ, ν απνζηνιέαο δελ γλσξίδεη όηη δελ έθηαζε ζηνλ παξαιήπηε. H έιιεηςε κεραληζκνύ επηβεβαίσζεο ζην πξσηόθνιιν UDP έρεη σο απνηέιεζκα ηα παθέηα λα απνζηέιινληαη πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε ην παθέηα ηνπ πξσηνθόιινπ TCP. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξσηνθόιινπ DNS, ε απώιεηα παθέησλ δελ είλαη ζεκαληηθή θαζώο ε επηθνηλσλία κε ηνλ DNS server γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ελώ ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία κεηαδίδνληαη ηα παθέηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ην πξσηόθνιιν DNS ρξεζηκνπνηεί ην πξσηόθνιιν UDP ζην επίπεδν κεηαθνξάο. (ζ) Δπηιέγνληαο έλα παθέην SMTP από ην πξώην παξάζπξν ηνπ ethereal παξαηεξνύκε όηη γηα ηε κεηάδνζή ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηόθνιιν TCP. Σν πξσηόθνιιν SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζηνιή . ην επίπεδν κεηαθνξάο βαζίδεηαη ζην πξσηόθνιιν TCP δηόηη, ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ πξσηνθόιινπ SMTP είλαη επηβεβιεκέλε ε αμηόπηζηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ.

12 Επώηηζη 4 (α) Όπσο θαίλεηαη ζηηο επόκελεο εηθόλεο, όηαλ έλαο ππνινγηζηήο θάλεη κηα αίηεζε κε βάζε ην πξσηόθνιιν ICMP ζε έλαλ άιιν ππνινγηζηή (πιαίζην #1), ζην πεδίν Type ηνπ ICMP header ππάξρεη κηα ηηκή πνπ ππνδειώλεη ηη αθξηβώο αηηείηαη ν πξώηνο ππνινγηζηήο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν πξώηνο ππνινγηζηήο θάλεη έλα ping. To πιαίζην #4 πεξηέρεη ηελ απάληεζε ηνπ δεύηεξνπ ππνινγηζηή πξνο ηνλ πξώην, δει. ην απνηέιεζκα ηεο εληνιήο ping. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην πεδίν Type ηνπ ICMP header πεξηέρεη ηελ ηηκή 0.

13 (β) ηα παθέηα #2 θαη #5, ην flag More Fragments έρεη ηελ ηηκή 1 (set), ε νπνία ππνδειώλεη όηη ηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα κεηαθέξνπλ έλα ηκήκα ησλ δεδνκέλσλ (ηα νπνία έρνπλ ηκεκαηνπνηεζεί) θαη όηη αθνινπζνύλ θαη άιια πιαίζηα πνπ κεηαθέξνπλ ηα ππόινηπα δεδνκέλα. Αληίζεηα, ζηα

14 πιαίζηα #3 θαη #6 ε ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ flag είλαη 0, πνπ ζεκαίλεη όηη ηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα είλαη ηα ηειεπηαία πνπ αθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία δεδνκέλσλ. (γ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί, ην πεδίν Sequence number ηνπ ICMP έρεη ηελ ηηκή 5, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπλ πξνεγεζεί 4 αηηήζεηο echo. Επώηηζη 5 (α) Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ πξσηνθόιινπ ARP είλαη λα αληηζηνηρίζεη ηελ IP δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε κε ηε θπζηθή δηεύζπλζε ηνπ δηθηύνπ (MAC address) ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν παξαιήπηεο (ε MAC address αθνξά ζηελ θάξηα δηθηύνπ ηνπ παξαιήπηε). ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη όηη ν ππνινγηζηήο κε IP δηεύζπλζε ζηέιλεη κέζσ ην πξσηνθόιινπ ARP κηα εξώηεζε πξνο όινπο ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ δηθηύνπ δεηώληαο λα ηνλ ελεκεξώζνπλ πνηα είλαη ε δηεύζπλζε MAC γηα ηνλ ππνινγηζηή κε δηεύζπλζε IP Σν παθέην #2 είλαη ε απάληεζε ηνπ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε πξνο ηνλ ππνινγηζηή κε ΙP δηεύζπλζε , κε ην νπνίν ηνλ ελεκεξώλεη όηη ε MAC address ηνπ είλαη 00:20:78:e1:5a:80. Όηαλ έλαο ππνινγηζηήο ζέιεη λα ζηείιεη έλα κήλπκα ζε όινπο ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ δηθηύνπ (broadcast), ε δηεύζπλζε πξννξηζκνύ (destination address) ζην Ethernet Header έρεη ηελ ηηκή ff:ff:ff:ff:ff:ff.

15 (β) Όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα: ζην παθέην #3 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην Flag SYN ζην παθέην #4 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλα ηα Flags SYN, ACK ζην παθέην #5 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην Flag ACK

16 Πξόθεηηαη γηα κηα ρεηξαςία ηξηώλ δξόκσλ (three way handshaking) κεηαμύ ησλ ππνινγηζηώλ κε ΙP δηεπζύλζεηο (πειάηεο) θαη (FTP server). Η αθξηβήο ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθόιινπ αλαιύεηαη ζηελ απάληεζε ηεο εξώηεζεο 1.β (γ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα: ζην παθέην #36 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην Flag FIN, ACK ζην παθέην #37 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλα ηα Flags FIN, ACK ζην παθέην #38 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην Flag ACK. Η ελεξγνπνίεζε ηνπ flag FIN (FINish) ζην TCP παθέην πνπ απνζηέιιεηαη από ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε πξνο ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε ζεκαίλεη όηη ζέιεη λα ηεξκαηίζεη ηε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία. ηε ζπλέρεηα, ν ππνινγηζηήο κε IP δηεύζπλζε επηβεβαηώλεη ηε ιήςε ηεο αίηεζεο ηεξκαηηζκνύ απνζηέιινληαο έλα TCP παθέην πξνο ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε , ζην νπνίν είλαη ελεξγνπνηεκέλα ηα flags FIN, ACK. Σέινο, ν ππνινγηζηήο κε IP δηεύζπλζε απνζηέιιεη έλα TCP παθέην πξνο ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε , ζην νπνίν είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην flag ACK, θαη κε ην νπνίν επηβεβαηώλεη ηε ιήςε ηνπ πξνεγνύκελνπ παθέηνπ από ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε Επώηηζη 6 (α) Όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα, ε επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζην πξσηόθνιιν IPv6.

17 (β) Όπσο θαίλεηαη ζηηο αθόινπζεο εηθόλεο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα πεδία πνπ πεξηέρεη ην IP header ζηελ έθδνζε 4 θαη ζηελ έθδνζε 6. Η ζεκαληηθόηεξε δηαθνξά αθνξά ζηηο IP δηεπζύλζεηο, νη νπνίεο ζηελ έθδνζε 4 έρνπλ εύξνο 32 bits, ελώ ζηελ έθδνζε 6 έρνπλ εύξνο128 bits.

18 (γ) Σν πξσηόθνιιν ΙΡλ6 δηαηεξεί πνιιά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρεδίαζεο πνπ έθαλαλ ην ΙΡλ4 ηόζν επηηπρεκέλν. Όπσο θαη ην ΙΡλ4, ην ΙΡλ6 είλαη αζπλδεζκηθό (connectionless) - θάζε απηνδύλακν παθέην πεξηέρεη κηα δηεύζπλζε πξννξηζκνύ, θαη δξνκνινγείηαη αλεμάξηεηα. Αθόκα ζεκαληηθόηεξν, ην ΙΡλ6 δηαηεξεί ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο γεληθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη από ηηο επηινγέο ηνπ ΙΡλ4. Αλ θαη δηαηεξεί ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο, ην ΙΡλ6 αιιάδεη όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ην ΙΡλ6 ρξεζηκνπνηεί κεγαιύηεξεο δηεπζύλζεηο θαη κηα εληειώο λέα κνξθή θεθαιίδαο ησλ απηνδύλακσλ παθέησλ. Σέινο, ην ΙΡλ6 ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά από θεθαιίδεο ζηαζεξνύ κήθνπο γηα λα ρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο θεθαιίδαο. Έηζη, αληίζεηα από ην ΙΡλ4, ην νπνίν ηνπνζεηεί ηηο θύξηεο πιεξνθνξίεο ζε ζηαζεξά πεδία ηεο θεθαιίδαο θαη πξνζζέηεη επηινγέο κεηαβιεηνύ κήθνπο κόλν γηα ηηο ιηγόηεξν ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, ε θεθαιίδα ηνπ IΡλ6 είλαη πάληα κεηαβιεηνύ κήθνπο. Σα λέα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξσηνθόιινπ ΙΡλ6 κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζε πέληε επξείεο θαηεγνξίεο: Μέγεθορ διεςθύνζεων. Αληί γηα 32 bits θάζε δηεύζπλζε ηνπ 1Ρλ6 πεξηέρεη 128 bits. Μοπθή κεθαλίδαρ. Η θεθαιίδα απηνδύλακνπ παθέηνπ είλαη εληειώο δηαθνξεηηθή από ηελ θεθαιίδα ηνπ ΙΡλ4. ρεδόλ όια ηα πεδία ηεο θεθαιίδαο έρνπλ αιιάμεη, θαη κεξηθά έρνπλ αληηθαηαζηαζεί. Κεθαλίδερ επέκηαζηρ. Αληίζεηα από ην ΙΡλ4, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί κηα κόλν κνξθή θεθαιίδαο γηα όια ηα απηνδύλακα παθέηα, ην ΙΡλ6 θσδηθνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο ζε μερσξηζηέο θεθαιίδεο. Έλα απηνδύλακν παθέην απνηειείηαη από ηε βαζηθή θεθαιίδα ηνπ ΙΡλ6, ε νπνία αθνινπζείηαη από θακία ή πεξηζζόηεξεο θεθαιίδεο επέθηαζεο, νη νπνίεο αθνινπζνύληαη από ηα δεδνκέλα.

19 Υποζηήπιξη ήσος και βίνηεο. Σν πξσηόθνιιν ΙΡλ6 πεξηιακβάλεη έλα κεραληζκό πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ απνζηνιέα θαη έλαλ παξαιήπηε λα εγθαζηδξύνπλ κηα δηαδξνκή πςειήο πνηόηεηαο κέζσ ηνπ ππνθείκελνπ δηθηύνπ θαη λα ζπζρεηίδνπλ ηα απηνδύλακα παθέηα κε απηή ηε δηαδξνκή. Απηόο ν κεραληζκόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε εθαξκνγώλ ήρνπ θαη βίληεν. Επεκηάζιμο ππωηόκολλο. Αληίζεηα από ην ΙΡλ4, ην πξσηόθνιιν ΙPv6 δελ νξίδεη όια ηα πηζαλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη ζρεδηαζηέο ην έρνπλ εθνδηάζεη κε έλα κεραληζκό πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ απνζηνιέα λα ηνπνζεηεί πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζε έλα απηνδύλακν παθέην. Ο κεραληζκόο επέθηαζεο θάλεη ην IPv6 πην επέιηθην από ην ΙΡλ4, θαη ζεκαίλεη όηη κπνξνύλ λα πξνζηίζεληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζρεδίαζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 19

20 Άζκηζη 2 Mηα πνιπεζληθή εηαηξία απνηειείηαη από ηα εμήο ηκήκαηα: Σκήκα Μάξθεηηλγθ Σκήκα Πσιήζεσλ Σκήκα πληήξεζεο Σκήκα Τπνζηήξημεο Πειαηώλ Σκήκα Γηαρείξηζεο Απνζεθώλ Σκήκα Πξνκεζεηώλ Κάζε έλα από ηα παξαπάλσ ηκήκαηα δηαζέηεη 256 ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, θαη νη ππνινγηζηέο όισλ ησλ ηκεκάησλ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ην πξσηόθνιιν TCP/IP. Επώηηζη 1 Πνηα θιάζε IP δηεπζύλζεσλ ζα πξνηείλαηε γηα ην δίθηπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Επώηηζη 2 Αλ θάζε έλα από ηα έμη ηκήκαηα πξέπεη λα δηαζέηεη δηθό ηνπ ππνδίθηπν, ην νπνίν ζα ππάγεηαη ζην εηαηξηθό δίθηπν (intranet) ηεο εηαηξίαο, λα νξίζεηε ηε κάζθα ππνδηθηύνπ γηα ην δίθηπν ηεο εηαηξίαο. Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Επώηηζη 3 Να ζρεδηάζεηε ην εηαηξηθό δίθηπν κε ηα ππνδίθηπα όισλ ησλ ηκεκάησλ. ε θάζε ππνδίθηπν ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεηε 3 ππνινγηζηέο, ζηνπο νπνίνπο θαη ζα πξέπεη λα εθρσξήζεηε IP δηεπζύλζεηο. Δμεγήζηε κε πνηόλ ηξόπν ιεηηνπξγεί ε κάζθα ππνδηθηύνπ πνπ νξίζαηε ζηελ Δξώηεζε 2. Σημείωζη: Θεσξήζηε όηη νη IP δηεπζύλζεηο πνπ ζα εθρσξήζεηε ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ θάζε ππνδηθηύνπ δελ είλαη δεζκεπκέλεο από άιιν νξγαληζκό. Σηόσορ: Η θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ δηεπζπλζηνδόηεζεο ζην πξσηόθνιιν TCP/IP. Απαπαίηηηερ γνώζειρ: Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ εθρώξεζεο IP δηεπζύλζεσλ ζην πξσηόθνιιν TCP/IP είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινύζεζε ησλ παξνπζηάζεσλ ηεο Γηάιεμεο 05 Γηαδίθηπν, από ην CD ηνπ Δλαιιαθηηθνύ Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ ηνπ ηόκνπ Α. 20

21 Απάνηηζη Άζκηζηρ 2 Επώηηζη 1 πλνιηθά ε εηαηξία δηαζέηεη 256x6=1536 ππνινγηζηέο. Άξα, νη IP δηεπζύλζεηο ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ θιάζε Β. ύκθσλα κε ηελ θιάζε Β, νη IP δηεπζύλζεηο έρνπλ ηελ αθόινπζε δνκή: Διεύθσνζη Δικηύοσ (16 bits) Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο δίκησο (16 bits) διαθορεηικά δίκησα διαθορεηικοί σπολογιζηές ανά δίκησο Επώηηζη 2 ην εηαηξηθό δίθηπν ππάξρεη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο έμη ππνδηθηύσλ, έλα γηα θάζε ηκήκα. Δπεηδή νη θιάζεηο ησλ IP δηεπζύλζεσλ ζην πξσηόθνιιν IPv4 δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ππνδηθηύνπ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα κάζθα ππνδηθηύνπ πξνθεηκέλνπ λα «θιέςνπκε» ηα bits ηεο IP δηεύζπλζεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη, θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα αλαπαξαζηήζνπκε ηα ππνδίθηπα. ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο B θιάζεο IP δηεπζύλζεσλ, γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ππνινγηζηώλ ζε έλα δίθηπν ρξεζηκνπνηνύληαη 16 bits, νπόηε θάζε δίθηπν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κέρξη δηαθνξεηηθνύο ππνινγηζηέο. Δπεηδή ην εηαηξηθό δίθηπν δηαζέηεη έλαλ κέγηζην αξηζκό 1536 ππνινγηζηώλ, ζπκπεξαίλνπκε όηη ππάξρνπλ IP δηεπζύλζεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεζνύλ πνηέ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, ηα πεξηζζόηεξν ζεκαληηθά bits από ηα 16 bits πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δηεύζπλζε ηνπ θάζε ππνινγηζηή κέζα ζην δίθηπν δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πνηέ. Μπνξώ ζπλεπώο λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ γηα λα αλαπαξαζηήζσ ππνδίθηπα. Δπεηδή ζην εηαηξηθό δίθηπν ρξεηάδεηαη λα νξίζνπκε έμη ππνδίθηπα, ρξεηαδόκαζηε ηνπιάρηζηνλ 3 bits (κε 3 bits κπνξώ λα νξίζσ κέρξη = 7 ππνδίθηπα, κε 4 bits κπνξώ λα νξίζσ κέρξη = 15 ππνδίθηπα,). Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ 21

22 Η κάζθα ππνδηθηύνπ έρεη αθξηβώο ηελ ίδηα δνκή κε ηελ IP δηεύζπλζε. Γηα ηα bits πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ IP δηεύζπλζε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε δηθηύνπ ή ππνδηθηύνπ, ηα αληίζηνηρα bits ηεο κάζθαο ππνδηθηύνπ πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηηκή 1. Γηα ηα bits πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ IP δηεύζπλζε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ππνινγηζηώλ, ηα αληίζηνηρα bits ηεο κάζθαο ππνδηθηύνπ πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηηκή 0. πλεπώο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο, ε κάζθα ππνδηθηύνπ είλαη ε αθόινπζε: Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ πλεπώο, ε κάζθα ππνδηθηύνπ πνπ πξέπεη λα νξίζνπκε γηα λα δηαζέηεη ε εηαηξία έμη δηαθνξεηηθά ππνδίθηπα είλαη: αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε 3 bits γηα ηα ππνδίθηπα ( αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε 4 bits) Επώηηζη 3 Έζησ όηη ε ην δίθηπν ηεο εηαηξία είλαη ην Έζησ όηη ε αληηζηνηρία ηκεκάησλ/ππνδηθηύσλ είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: Τκήκα Υπνδίθηπν Bits ππνδηθηύνπ Σκήκα Μάξθεηηλγθ Σκήκα Πσιήζεσλ Σκήκα πληήξεζεο Σκήκα Τπνζηήξημεο Πειαηώλ Σκήκα Γηαρείξηζεο Απνζεθώλ Σκήκα Πξνκεζεηώλ πλεπώο ε δηεύζπλζε ηνπ πξώηνπ ππνινγηζηή γηα ην ππνδίθηπν 1 (Σκήκα Μάξθεηηλγθ) είλαη: Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ ή ζε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε:

23 Η δηεύζπλζε ηνπ δεύηεξνπ ππνινγηζηή γηα ην ππνδίθηπν 1 (Σκήκα Μάξθεηηλγθ) είλαη: Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ ή ζε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε: Η δηεύζπλζε ηνπ ηξίηνπ ππνινγηζηή γηα ην ππνδίθηπν 1 (Σκήκα Μάξθεηηλγθ) είλαη: Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ ή ζε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε: Με ηνλ ίδην ηξόπν εθρσξνύκε θαη ηηο IP δηεπζύλζεηο θαη ζηα ππόινηπα ππνδίθηπα. Σν επόκελν ζρήκα αλαπαξηζηά ην εηαηξηθό ππνδίθηπν κε IP δηεπζύλζεηο ππνινγηζηώλ θαη κάζθα ππνδηθηύνπ

24 Σκήκα Μάξθεηηλγθ Σκήκα Πσιήζεσλ Σκήκα πληήξεζεο Σκήκα Πξνκεζεηώλ Σκήκα Γηαρείξηζεο Απνζεθώλ Σκήκα Τπνζηήξημεο Πειαηώλ 24

25 Άζκηζη 3 Επώηηζη 1 Ση είλαη ην TLD (Top level domain); Ση γλσξίδεηε γηα ην λέν ρώξν.eu θαη πνηα ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ; Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ εθρώξεζε νλόκαηνο ρώξνπ.eu θαη πνηνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε απηή ηε ζηηγκή; Πνηνη είλαη νη δηαπηζηεπκέλνη θαηαρσξεηέο ζηελ Διιάδα; Επώηηζη 2 Γώζηε ηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε γηα λα «θαηεβάζεηε» από ηνλ ftp εμππεξεηεηή ηνπ ΔΜΠ (ftp://ftp.ntua.gr) ην πξώην CD ηνπ Mandrake Linux 9.2 (αξρείν.iso) γηα επεμεξγαζηή AMD 64 bit, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ftp client ησλ Windows (Έλαξμε Δθηέιεζε ftp). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηε κε ηελ κνξθή δελδξνγξάκκαηνο ην url ζην νπνίν βξίζθεηαη ην παξαπάλσ αξρείν. Σηόσορ: Η θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ. Απαπαίηηηερ γνώζειρ: Σόκνο Β, Κεθάιαην 1 Απάνηηζη Άζκηζηρ 3 Επώηηζη 1 (α) Σν TLD (Top level Domain) είλαη ην ηειεπηαίν κέξνο ελόο domain ζην internet, δειαδή ηα γξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ ηελ ηειεπηαία ηειεία ζε έλα url. Γηα παξάδεηγκα ζην domain eap.gr, ην TLD είλαη ην gr (ή GR θαζώο έλα url είλαη ην ίδην είηε ην γξάςνπκε κε κηθξά ή θεθαιαία γξάκκαηα). Σελ δηαρείξηζε ησλ TLD ηελ έρεη ε IANA (Internet Assigned Numbers Authority) πνπ ηειεί ππό ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ Η.Π.Α. Η IANA νξίδεη ηξεηο ηύπνπο TLD: Tld ρώξαο (country code TLD - cctld) ην νπνίν δίλεηαη γηα δηαρείξηζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρώξα ή αλεμάξηεηε πεξηνρή. Γηα παξάδεηγκα gr γηα ηελ Διιάδα θαη fr γηα ηελ Γαιιία. Σα cctld έρνπλ κήθνο δύν ραξαθηήξεο. Γεληθά TLD (generic TLD gtld) ηα νπνία, ζεσξεηηθά, δίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα ην gtld com αθνξά εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ελώ ην edu εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο. ηελ πξάμε ν θαζέλαο, παγθνζκίσο, κπνξεί λα αγνξάζεη έλα gtld. Παξόια απηά ηα gtld gov θαη mil, γηα ηζηνξηθνύο ιόγνπο, είλαη δεζκεπκέλα γηα θπβεξλεηηθνύο θαη ζηξαηησηηθνύο νξγαληζκνύο ησλ Η.Π.Α, γηα παξάδεηγκα cia.gov. 25

26 Tld δνκήο (θαηάιεμε.arpa) ηα νπνία αθνξνύλ ηελ δνκή ηνπ δηαδηθηύνπ θαη δηαρεηξίδνληαη απνθιεηζηηθά από ηελ IANA. (β) To eu είλαη έλα λέν cctld ην νπνίν, γεσγξαθηθά, θαιύπηεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η δηαρείξηζή ηνπ έρεη αλαηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηνλ EURid (www.eurid.eu), έλαλ κε θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό κε έδξα ηηο Βξπμέιεο. Σν TLD eu δελ ζα αληηθαηαζηήζεη ηα ήδε πθηζηάκελα TLD ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απιώο ζα ηα ζπκπιεξώζεη θαη ζα δώζεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα λα δηαζέηνπλ παλεπξσπατθή δηαδηθηπαθή ηαπηόηεηα. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ TLD eu είλαη πνιπάξηζκα, ηόζν γηα επηρεηξήζεηο όζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο. Οη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνβνιή ηνπο, ζηελ αληαγσληζηηθή εληαία αγνξά θαζώο θαη πέξα από απηήλ. Δπίζεο, ζα επσθειεζνύλ από κεγαιύηεξν βαζκό αζθάιεηαο δηθαίνπ. Σν TLD eu ζα είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκν γηα νξγαληζκνύο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε επξσπατθή θιίκαθα, όπσο εηαηξείεο πνπ επσθεινύληαη από ηελ ύπαξμε εληαίαο αγνξάο ηεο ΔΔ. Έσο ηώξα, νη εηαηξείεο απηέο είηε ζηήξηδαλ ηελ ηληεξλεηηθή ηνπο παξνπζία ζε κηα κόλν ρώξα, είηε δεκηνπξγνύζαλ δηθηπαθνύο ηόπνπο ζε θάζε ρώξα ηεο ΔΔ όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ. Σν TLD eu ζπλεπάγεηαη κηα κόλν δηθηπαθή ηαπηόηεηα γηα νιόθιεξε ηελ ΔΔ θαη κηα εληαία δέζκε θαλόλσλ. Οη επξσπαίνη πνιίηεο δελ ζα επσθειεζνύλ απιώο από κηα εηδηθή ηαπηόηεηα ζηνλ θπβεξλνρώξν, αιιά ζα έρνπλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο όζνλ αθνξά ηα δηθαηώκαηά ηνπο σο θαηαλαισηώλ θαη αηόκσλ. (γ) Η δηαδηθαζία γηα ηελ εθρώξεζε ελόο νλόκαηνο ηνπ ρώξνπ eu άξρηζε ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2005 θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο. Καηά ηελ πξώηε θάζε (7/12/2005 6/2/2006) κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο νη θάηνρνη πξνεγνύκελσλ δηθαησκάησλ, όπσο θάηνρνη εκπνξηθώλ ζεκάησλ θαη δεκόζηνη νξγαληζκνί. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη αηηήζεηο δελ γίλνληαη απηόκαηα απνδεθηέο αιιά αθνινπζείηαη κία δηαδηθαζία επηθύξσζεο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλόλεο. Η δηαδηθαζία απηή, εθηόο ησλ άιισλ, εμαζθαιίδεη όηη δελ ζα απνθηεζεί θάπνην όλνκα ηνπ ρώξνπ eu κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ επηθεξδή κεηαπώιεζή ηνπ αξγόηεξα ζηνλ πξαγκαηηθό δηθαηνύρν. Καηά ηελ δεύηεξε θάζε (7/2/2006 6/4/2006) αίηεζε κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θάηνρνη άιισλ πξνεγνύκελσλ δηθαησκάησλ, όπσο εηαηξηθέο επσλπκίεο θαη θαιιηηερληθά νλόκαηα. Καηά ηελ ηξίηε θάζε (έλαξμε 7 Απξηιίνπ 2006), ε θαηαρώξηζε ζα είλαη ειεύζεξε γηα όινπο. Οη αηηήζεηο γηα ηελ απόθηεζε νλόκαηνο ρώξνπ «.eu» δελ ζα απαηηείηαη πιένλ λα ζηεξίδνληαη ζε έλλνκν δηθαίσκα. 26

27 (δ) Γηαπηζηεπκέλνη θαηαρσξεηέο ζηελ Διιάδα είλαη νη εμήο εηαηξίεο: WEBERS Digital Rain.GR IpDomain Usableweb Ltd Pointer Europlanet DNHOST ΙΝΔΣ ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ. i GROUP ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ltd FORTHnet SA Πιήξεο ιίζηα κε όινπο ηνπο θαηαρωξεηέο: Επώηηζη 2 (α) Αξρηθά μεθηλάκε ηνλ FTP client ησλ windows όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εθθώλεζε. ηελ ζπλέρεηα δίλνπκε ηελ εληνιή open ώζηε λα ζπλδεζνύκε ζηνλ ftp ηνπ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. open ftp.ntua.gr Γηα username θαη password δίλνπκε ηα παξαθάησ, κηαο θαη ν server είλαη public θαη δελ απαηηείηαη authentication. anonymous Μεηά ην κήλπκα ραηξεηηζκνύ κπνξνύκε λα πινεγεζνύκε ζηνλ ftp server ώζηε λα θαηεβάζνπκε ην επηζπκεηό αξρείν σο εμήο. ls 27

28 cd pub ls cd linux ls cd mandrake-iso ls cd amd-64 ls mget MandrakeLinux-9.2rc1-CD1.amd64.iso Σν αξρείν πνπ αλαδεηνύζακε βξίζθεηαη ηειηθά ζηελ ηνπνζεζία: ftp.ntua.gr:/pub/linux/mandrake-iso/amd64/ (β) Σν δελδξόγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ην παξαπάλσ url είλαη ην εμήο: 28

29 / pub linux mandrake-iso amd64 29

30 Επώηηζη 1 Άζκηζη 4 πλδεζείηε κε ηνλ εμππεξεηεηή θαη ζηείιηε έλα αίηεκα POST ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP ζηε ζειίδα eap/test.php καδί κε ηε κεηαβιεηή var αθνινπζνύκελε από κηα ηηκή κεηαμύ 1-10 (εθαξκόζηε γηα κηα ηηκή <=5 θαη γηα κηα ηηκή >5). Δμεγείζηε όζα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηεο απάληεζεο κπνξείηε. Πνηα ζα έπξεπε λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ client ζε απηή ηελ απόθξηζε κε βάζε ην ζρεηηθό RFC; Ση αηηήζεηο κπνξεί λα ζηείιεη ν πειάηεο κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ RFC ώζηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αλάθηεζεο ηνπ δεηνύκελνπ εγγξάθνπ; Επώηηζη 2 πλδεζείηε κε ηνλ browser ζηε ζειίδα eap/ftest.php ηνπ παξαπάλσ εμππεξεηεηή θαη θάληε απνζηνιή βάδνληαο ζην πεδίν δηαδνρηθά ηηο ηηκέο πνπ δνθηκάζαηε πξνεγνπκέλσο. Δμεγείζηε ηα απνηειέζκαηα κε ηε βνήζεηα θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο. Σηόσορ: Η θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ. Απαπαίηηηερ γνώζειρ: Σόκνο Β, Κεθάιαην 2 Απάνηηζη Άζκηζηρ 4 Επώηηζη 1 30

31 Η αίηεζε είλαη: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ POST /eap/test.php HTTP/1.0 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 5 var=2 Η αίηεζε είλαη: POST /eap/test.php HTTP/1.0 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 5 var=9 ηηο παξαπάλσ εηθόλεο θαίλνληαη νη δεηνύκελεο αηηήζεηο γηα ηηκέο 2 θαη 9 ηεο κεηαβιεηήο πνπ γίλεηαη post. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ε απάληεζε ηνπ server είλαη ίδηα. Ο θσδηθόο ηεο απάληεζεο είλαη 302 redirect, δειαδή ν server επηζηξέθεη κήλπκα όηη πξέπεη λα γίλεη αλαθαηεύζπλζε ζε άιιε ζειίδα. ύκθσλα κε ην ζρεηηθό RFC ζην πεδίν Location ηεο απόθξηζεο θαίλεηαη ε ηνπνζεζία όπνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ε αλαθαηεύζπλζε (ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ην ζώκα ηεο απόθξηζεο ππάξρεη ν html θώδηθαο ηνπ ζρεηηθνύ κελύκαηνο θαη ην link γηα ηελ αλαθαηεύζπλζε. ρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ client ζε απηή ηελ απόθξηζε ηζρύνπλ ηα εμήο. Γεληθά ζηηο απνθξίζεηο αλαθαηεύζπλζεο 3xx ν client πξέπεη λα απνθξηζεί κε θάπνηα επηπιένλ ελέξγεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αξρηθνύ αηηήκαηνο. Δηδηθά ζην 302 αλαθέξεηαη όηη εάλ ην αξρηθό αίηεκα δελ ήηαλ GET ή HEAD ηόηε ν agent ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ λα θάλεη απηόκαηα ηελ αλαθαηεύζπλζε εάλ δελ ιάβεη επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε. εκεηώλεηαη όκσο όηη νη πεξηζζόηεξνη agents ζπκπεξηθέξνληαη όπσο θαη ζην 303 όπνπ ε απόθξηζε νξίδεηαη σο ε απηόκαηε αλαθαηεύζπλζε 31

32 κε απνζηνιή αηηήκαηνο GET γηα ην resource πνπ ππήξρε ζην πεδίν Location ηεο απόθξηζεο ηνπ server (όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο). Γηα ηελ νινθιήξσζε ινηπόλ ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ζηαινύλ ηα αηηήκαηα GET όπσο θαίλνληαη ζηηο επόκελεο εηθόλεο Η αίηεζε ζηελ πξώηε πεξίπησζε είλαη: GET /eap/2.htm HTTP/1.0 Όπσο βιέπνπκε ε ζειίδα βξέζεθε θαη ζηάιζεθε πίζσ ζαλ απόθξηζε. Η αίηεζε ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε είλαη: GET /eap/9.htm HTTP/1.0 θαη ε απόθξηζε θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα 32

33 ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζειίδα δελ βξέζεθε θαη ε απόθξηζε ήηαλ 404 not found. Απηό πνπ κπνξνύκε λα ζρνιηάζνπκε γηα ηελ αξρηθή απόθξηζε ηνπ server είλαη όηη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ήηαλ ίδηα, αλεμάξηεηα εάλ ππήξρε ή όρη ε ζειίδα ζηελ νπνία γηλόηαλ ε αλαθαηεύζπλζε. 33

34 Επώηηζη 2 ηνλ browser παίξλνπκε ηελ επόκελε θόξκα, όπνπ αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ δίλνπκε ζην πεδίν έρνπκε θαη ηηο απνθξίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: Απόθξηζε γηα ηηκή 3: 34

35 Απόθξηζε γηα ηηκή 8: Η ζπκπεξηθνξά ηνπ browser είλαη όπσο πεξηγξάθεηαη από ηελ ζεκείσζε ηνπ RFC θαη αλαθέξζεθε πην πάλσ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο έγηλε απηόκαηε αλαθαηεύζπλζε ζηελ ζειίδα θαη νπζηαζηηθά ν ρξήζηεο ηειηθά βιέπεη ην απνηέιεζκα ησλ αληίζηνηρσλ GET αηηεκάησλ. 35

36 Κπιηήπια αξιολόγηζηρ Άζθεζε 1 (Σύλνιν) 38 Δξώηεζε 1 10 Δξώηεζε 2 10 Δξώηεζε 3 9 Δξώηεζε 4 3 Δξώηεζε 5 3 Δξώηεζε 6 3 Άζθεζε 2 (Σύλνιν) 22 Δξώηεζε 1 4 Δξώηεζε 2 10 Δξώηεζε 3 8 Άζθεζε 3 20 Δξώηεζε 1 10 Δξώηεζε 2 10 Άζθεζε 4 (Σύλνιν) 20 Δξώηεζε 1 12 Δξώηεζε 2 8 ΣΥΝΟΛΟ 100 Ο ζπλνιηθόο βαζκόο ζα δηαηξεζεί δηα 10, ώζηε λα πξνθύςεη ν ηειηθόο βαζκόο ηεο εξγαζίαο. 36

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

WiFiPort. Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port )

WiFiPort. Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port ) WiFiPort Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port ) 1. ςνοπηική πεπιγπαθή To WiFiPort βαζηδόκελν ζην TCP/IP Stack ηεο Microchip θαη ην MRF24WB0MA 2.4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικές Δνόηηηες VHDL

Βαζικές Δνόηηηες VHDL Βαζικές Δνόηηηες VHDL Έλα απηόλνκν κέξνο θώδηθα VHDL πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο: Δνόηηηα δήλωζης βιβλιοθηκών: Δήιωζε ηωλ βηβιηνζεθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζρεδηαζκό,

Διαβάστε περισσότερα

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 20 Μαξηίνπ 2011 Έθδνζε: 1.0 Περιεχόμενα Ειζαγωγή... 3 Εγκαηάζηαζη... 4 Εγθαηάζηαζε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 5 Ειιεηπήο δηαδηθαζία: εγθαηάζηαζε ρσξίο δηθαηώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ CT_e_newsletter

Περιεχόμενα. Τεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ CT_e_newsletter Περιεχόμενα ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τκήκα Υπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εηζαγσγή Email marketing... 3 Σρεηηθά κε ην CT_e_newletter... 3 Μεζνδνινγία... 4 Φαξαθηεξηζηηθά...

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 1 η Γπαπηή Επγαζία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έηορ 2005-2006 (Σόμορ Α, Κεθάλαια 1-4) Ημεπομηνία Παπάδοζηρ 28/11/05.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 1 η Γπαπηή Επγαζία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έηορ 2005-2006 (Σόμορ Α, Κεθάλαια 1-4) Ημεπομηνία Παπάδοζηρ 28/11/05. 1 η Γπαπηή Επγαζία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έηορ 2005-2006 (Σόμορ Α, Κεθάλαια 1-4) Ημεπομηνία Παπάδοζηρ 28/11/05 Άζκηζη 1 Μία από ηηο πην ζεκαληηθέο ζρεδηαζηηθέο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγία ηνπ Αζύγρξνλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Χεηκεξηλό Δμάκελν Μελέτη για το πρωτόκολλο SIP (VoIP) Γημητρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν

ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν Γημητρακόποσλος Νικόλαος Α.Μ.:2024200200010

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα