ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 2 ε Γξαπηή Δξγαζία ΠΛΗ 23 Αθαδεκαϊθό Έηνο (Τόκνο Α - Κεθάιαηo 5, Τόκνο Β Κεθάιαηα 1 & 2 ) Ηκεξνκελία Παξάδνζεο 23/01/06 Άζκηζη 1 Σν Ethereal είλαη έλαο αλαιπηήο παθέησλ δηθηύνπ πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηε δηεύζπλζε (ην ινγηζκηθό ηνπ Ethereal θαζώο θαη νη νδεγίεο εγθαηάζηαζήο ηνπ βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν Etherial ηνπ CD ΔΓΤ ηνπ Β ηόκνπ). Παξέρεη γξαθηθό πεξηβάιινλ κέζα από ην νπνίν κπνξνύκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηα παθέηα πνπ δηαθηλνύληαη ζην δίθηπν. Οη γεληθέο δπλαηόηεηεο πνπ καο παξέρεη ν αλαιπηήο παθέησλ δηθηύνπ Ethereal είλαη νη αθόινπζεο: ύιιεςε θαη εκθάληζε παθέησλ από νπνηνδήπνηε interface δηθηύνπ. Γπλαηόηεηα εκθάληζεο παθέησλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί από άιινπο αλαιπηέο δηθηύνπ (π.ρ. tcpdump, Microsoft Network Monitor θιπ.) Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο (π.ρ. libpcap(tcpdump), Microsoft Network Monitor θιπ.) Φηιηξάξηζκα παθέησλ βάζεη πνιιώλ θξηηεξίσλ. Αλαδήηεζε παθέησλ κε ρξήζε θίιηξσλ. Υξσκαηηζκέλε εκθάληζε παθέησλ βαζηζκέλε ζε θίιηξα. Τπνζηήξημε αξθεηώλ πξσηνθόιισλ δηθηύνπ Α Β Γ Γ Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα ην Ethereal απνηειείηαη από ηξία βαζηθά παξάζπξα: 1. Σν πάλσ παξάζπξν πεξηέρεη ηα παθέηα ηνπ δηθηύνπ. Δπηιέγνληαο έλα παθέην ζε απηό ην παξάζπξν θαζνξίδνπκε ηη ζα εκθαληζηεί ζηα επόκελα δύν.

2 2. Σν κεζαίν παξάζπξν εκθαλίδεη ην παθέην ζε δελδξηθή κνξθή (ελζπιάθσζε) θαη πεξηέρεη αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα πεδία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θάζε πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο. 3. Σν ηξίην παξάζπξν εκθαλίδεη ηα δεδνκέλα όπσο απηά δηαθηλνύληαη ζην θαηώηεξν επίπεδν. Δκθαλίδεη όια ηα δεδνκέλα ηνπ παθέηνπ πνπ έρνπκε επηιέμεη ζην πξώην παξάζπξν θαη κε πην έληνλα γξάκκαηα ην κέξνο εθείλν ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε επηιέμεη από ην δεύηεξν παξάζπξν. Δπηπξόζζεηα ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ: Α. Σν θνπκπί Filter ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ δηαιόγνπ θαηαζθεπήο θίιηξσλ. Β. Σν πιαίζην θεηκέλνπ δίπια ζην θνπκπί Filter ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ή ηξνπνπνίεζε ελόο θίιηξνπ. Γ. Σν θνπκπί Reset κεδελίδεη ην ηξέρνλ θίιηξν. Γ. Σν δεμηό πιαίζην θεηκέλνπ εκθαλίδεη πιεξνθνξηαθά κελύκαηα. Επώηηζη 1 Ξεθηλήζηε ηελ εθαξκνγή Etherial. Μέζα από ηελ εθαξκνγή (επηινγή File -> Open ), από ην θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q1.cap. Σν αξρείν απηό πεξηέρεη ηα παθέηα πνπ αληαιιάζζνληαη πξνθεηκέλνπ λα εγθαζηδξπζεί κηα αμηόπηζηε ζύλδεζε κεηαμύ δύν ports (TCP 3-way handshake). Σα headers ησλ πξσηνθόιισλ TCP θαη IP ελζπιαθώλνληαη ζην header ηνπ Ethernet όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα: (α) Δληνπίζηε ζην Ethereal ηα ηέζζεξα ηκήκαηα ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο. (β) ρεδηάζηε ην ρξνληθό δηάγξακκα ηνπ πξσηνθόιινπ ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ παξαθάησ πιεξνθνξία: Αξηζκνύο ports Αλ ηα flags ACK θαη SYN είλαη ελεξγνπνηεκέλα ή όρη. Σνλ αξηζκό δηαδνρήο (sequence number) Σνλ αξηζκό επηβεβαίσζεο (acknowlegment number)

3 Δμεγήζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξσηνθόιινπ. Επώηηζη 2 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q2.cap. (α) Πνην πξσηόθνιιν ρξεζηκνπνηεί ην FTP ζην επίπεδν κεηαθνξάο (Transport Layer); Δμεγήζηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν πξσηόθνιιν. (β) Η επηινγή ηνπ Frame ζην ηξίην παξάζπξν ηνπ Ethereal καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δνύκε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηελ ζύιιεςε ηνπ θάζε παθέηνπ (θπξίσο ρξνληθή πιεξνθνξία) θαη δελ ζρεηίδεηαη κε θάπνην πξσηόθνιιν. Έρνληαο επηιέμεη θαη αλαπηύμεη ην Frame ζην ηξίην παξάζπξν θαη κεηαθηλνύκελνη κεηαμύ ησλ παθέησλ ζην πξώην παξάζπξν ηνπ Ethereal εληνπίζηε ην ζεκείν ζην νπνίν έγηλε κηα δηαθνπή ηεο ζύλδεζεο ηνπ δηθηύνπ πνπ δηήξθεζε πεξίπνπ 19 δεπηεξόιεπηα. Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Επώηηζη 3 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q3.cap. (α) Βξείηε ην πξώην πιαίζην πνπ κεηαθέξεη SMTP θαη εμεηάζηε ηελ επηθεθαιίδα ηνπ πξσηνθόιινπ IP. (β) Πνηα είλαη ε IP δηεύζπλζε ηνπ απνζηνιέα; (γ) Πνηα είλαη ε IP δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε; (δ) πγθξίλεηε ηα κεγέζε ησλ επηθεθαιίδσλ ησλ πξσηνθόιισλ IP θαη TCP. (ε) Πνηα είλαη ε έθδνζε ηνπ πξσηνθόιινπ IP πνπ ρξεζηκνπνηείηαη; (ζη) Πνηα είλαη ε ηηκή ηνπ πεδίνπ Time to live ζην πιαίζην 8; Πνηνο είλαη ν ζθνπόο απηνύ ηνπ πεδίνπ; (δ) Δμεγείζηε ηη αθξηβώο θάλνπλ ηα δύν πξώηα παθέηα. (ε) Ση πξσηόθνιιν επηπέδνπ κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηεί ην DNS; (ζ) Ση πξσηόθνιιν επηπέδνπ κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηεί ην SMTP; Γηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Επώηηζη 4 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q4.cap. Σν παξάδεηγκα αθνξά κηα αθνινπζία αίηεζεο-απάληεζεο πνπ ιακβάλεη κέξνο θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο εληνιήο ping. (α) Δμεηάζηε ηελ ICMP αίηεζε ζην πιαίζην #1. πγθξίλεηέ ηε κε ηελ απάληεζε ζην πιαίζην #4. Πσο θαζνξίδεη ην πξσηόθνιιν ICMP όηη έλα παθέην αθνξά αίηεζε (echo) ή απάληεζε (reply) ; (β) Δμεηάζηε ηηο ηηκέο ηνπ πεδίνπ Flags ζηα παθέηα IP. Μπνξείηε λα ζπκπεξάλεηε ηη ζπκβαίλεη κε ηα παθέηα πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμύ ησλ δύν ζπζηεκάησλ; (γ) Σν πεδίν Sequence number ηνπ ICMP μεθηλά ζην 0 θαη απμάλεηαη κε θάζε αίηεζε echo. Πόζεο αηηήζεηο έρνπλ πξνεγεζεί;

4 Γηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Επώηηζη 5 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q5.cap. (α) Δμεγείζηε ηε ιεηηνπξγία ησλ δύν πξώησλ ARP παθέησλ. Ση ζπκβαίλεη όηαλ θάπνηνο ζηέιλεη έλα ethernet παθέην ζηε MAC δηεύζπλζε ff:ff:ff:ff:ff:ff; (β) Δμεγείζηε ηε ιεηηνπξγία ησλ παθέησλ 3, 4 θαη 5 αθνύ εμεηάζεηε ην πεδίν Flags ηνπ πξσηνθόιινπ TCP. (γ) Δμεγείζηε ηε ιεηηνπξγία ησλ παθέησλ 36, 37 θαη 38 αθνύ εμεηάζεηε ην πεδίν Flags ηνπ πξσηνθόιινπ TCP. Επώηηζη 6 Από ηνλ θάθειν Etherial\capfiles ηνπ CD ηνπ ΔΓΤ ηνπ Σόκνπ Β αλνίμηε ην αξρείν θαηαγξαθήο παθέησλ Q6.cap. (α) Πνηα έθδνζε ηνπ πξσηνθόιινπ IP ρξεζηκνπνηνύλ ηα παθέηα πνπ βιέπεηε; (β) Δληνπίζηε ηηο βαζηθέο δηαθνξέο ζην header ηνπ πξσηνθόιινπ IP v6 ζε ζρέζε κε ην header ηεο πξνεγνύκελεο έθδνζεο ηνπ πξσηνθόιινπ IP (v4). (γ) Αλαθέξεηε ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο λεόηεξεο έθδνζεο ηνπ πξσηνθόιινπ IP. Γηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Σηόσορ: Η θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ TCP/IP. Απαπαίηηηερ γνώζειρ: Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηνπ πξσηόθνιινπ TCP/IP είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινύζεζε ησλ παξνπζηάζεσλ ηεο Γηάιεμεο 05 Γηαδίθηπν, από ην CD ηνπ Δλαιιαθηηθνύ Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ ηνπ ηόκνπ Α.

5 Απάνηηζη Άζκηζηρ 1 Επώηηζη 1 (α) Σα ηέζζεξα ηκήκαηα ηνπ δηαγξάκκαηνο θαίλνληαη ζηηο αθόινπζεο εηθόλεο: Ethernet Header Ethernet Trailer

6 IP Header TCP Header (β) Σν ρξνληθό δηάγξακκα ηνπ πξσηνθόιινπ είλαη ην εμήο: Port: 1026 Port: 524 Sequence Number: SYN SYN, ACK Sequence Number: Sequence Number: ACK ύκθσλα κε ην δηάγξακκα ρξνληζκνύ, από ην port 1026 ελόο ππνινγηζηή (πειάηεο) γίλεηαη κηα αίηεζε ζπγρξνληζκνύ (SYN) πξνο ην port 524 ελόο άιινπ ππνινγηζηή (εμππεξεηεηή). Ο δεύηεξνο επηβεβαηώλεη ηε ιήςε ηεο αίηεζεο ζπγρξνληζκνύ (SYN,ACK). ηελ ζπλέρεηα, ν πειάηεο επηβεβαηώλεη ηε ιήςε ηεο επηβεβαίσζεο γηα ηελ αίηεζε ζπγρξνληζκνύ πνπ ππέβαιε (ACK). Από απηό ην ζεκείν θαη κεηά, ν πειάηεο θαη ν εμππεξεηεηήο έρνπλ ζπγρξνληζηεί θαη κπνξνύλ λα αληαιιάμνπλ δεδνκέλα. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη χειραψία ηριών δρόμων (three way handshaking) θαη πξνεγείηαη ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε δύν ππνινγηζηέο νη νπνίνη επηθνηλσλνύλ κε βάζε ην πξσηόθνιιν TCP.

7 ε απηό ην ζεκείν, αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε όηη γηα θάζε παθέην TCP πνπ κεηαδίδεηαη κεηαμύ ησλ δύν ππνινγηζηώλ, επηβεβαηώλεηαη ε ιήςε ηνπ από ην επίπεδν TCP ηνπ ππνινγηζηή πνπ ην ιακβάλεη (ην πξσηόθνιιν TCP είλαη έλα πξσηόθνιιν πνπ εμαζθαιίδεη αμηόπηζηεο ζπλδέζεηο). Επώηηζη 2 (α) ηελ αθόινπζε εηθόλα παξαηεξνύκε (ζην ελδηάκεζν παξάζπξν ηνπ ethereal), όηη ηα παθέηα πνπ αθνξνύλ ζην πξσηόθνιιν FTP, κεηαδίδνληαη ζην επίπεδν κεηαθνξάο (Transport Layer) κε βάζε ην πξσηόθνιιν TCP. Ο ιόγνο είλαη όηη ιόγσ ηεο θύζεο ηεο, ε κεηαθνξά αξρείσλ (FTP) απαηηεί αμηόπηζηε ζύλδεζε κέζσ ηεο νπνίαο εμαζθαιίδεηαη όηη θάζε παθέην πνπ κεηαδίδεηαη θηάλεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ. Όπσο αλαθέξακε ζηελ απάληεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο, ζην επίπεδν κεηαθνξάο ην πξσηόθνιιν TCP εμαζθαιίδεη αμηόπηζηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ κεραληζκνύ επηβεβαίσζεο ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ (ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα δεδνκέλα ραζνύλ, μαλαζηέιλνληαη κέρξηο όηνπ θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο θαη επηβεβαησζεί ε ιήςε ηνπο). (β) ηελ αθόινπζε εηθόλα θαίλεηαη όηη θαηά ηε κεηάδνζε ηνπ παθέηνπ #54 ζπλέβε θάπνηα δηαθνπή. Απηό δηθαηνινγείηαη από ην γεγνλόο όηη ν ρξόλνο ηε ζηηγκή κεηάδνζεο ηνπ παθέηνπ #54 ήηαλ 0.29 sec, θαη ην ακέζσο επόκελν παθέην (#55) κεηαδόζεθε ηε ρξνληθή ζηηγκή sec. πλεπώο, κεζνιάβεζε κηα δηαθνπή πεξίπνπ 19 δεπηεξνιέπησλ.

8 Επώηηζη 3 (α) Σν πξώην πιαίζην πνπ κεηαθέξεη δεδνκέλα ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν SMTP είλαη ην πιαίζην #8.

9 (β) Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα ε IP δηεύζπλζε ηνπ απνζηνιέα γηα ην πιαίζην #8 είλαη (source address). (γ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα, ε IP δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε γηα ην πιαίζην #8 είλαη (destination address). (δ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα, ε επηθεθαιίδα IP θαη ε επηθεθαιίδα TCP έρνπλ ην ίδην κέγεζνο (20 bytes). IP header length TCP header length (ε) H έθδνζε ηνπ πξσηνθόιινπ IP πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε έθδνζε v4.

10 (ζη) Η ηηκή ηνπ πεδίνπ Time to live (TTL) γηα ην πιαίζην #8 είλαη 61. To TTL είλαη ην κέγηζηνο ρξόλνο ζε δεπηεξόιεπηα (sec) γηα ηνλ νπνίν έλα παθέην IP κπνξεί λα θπθινθνξεί ζην δίθηπν. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ην παθέην απνξξίπηεηαη από ην δίθηπν.. (δ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ αθόινπζε εηθόλα, ηα δύν πξώηα παθέηα αθνξνύλ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε θαη ην ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε (DNS server). Ο πξώηνο δεηά ηελ IP δηεύζπλζε ηνπ ππνινγηζηή smtp.best.com (παθέην #1), θαη δεύηεξνο

11 απαληά κε έλα παθέην DNS όπνπ αλαθέξεη ηε δηεύζπλζε γηα ηνλ ππνινγηζηή smtp.best.com (παθέην #2) (ε) Δπηιέγνληαο έλα παθέην DNS από ην πξώην παξάζπξν ηνπ ethereal παξαηεξνύκε όηη γηα ηε κεηάδνζή ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηόθνιιν UDP (User Datagram Protocol). Σν ζπγθεθξηκέλν πξσηόθνιιν (ζε αληίζεζε κε ην TCP) δελ εμαζθαιίδεη αμηόπηζηε ζύλδεζε. ε πεξίπησζε πνπ έλα UDP παθέην δελ θηάζεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ, ν απνζηνιέαο δελ γλσξίδεη όηη δελ έθηαζε ζηνλ παξαιήπηε. H έιιεηςε κεραληζκνύ επηβεβαίσζεο ζην πξσηόθνιιν UDP έρεη σο απνηέιεζκα ηα παθέηα λα απνζηέιινληαη πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε ην παθέηα ηνπ πξσηνθόιινπ TCP. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξσηνθόιινπ DNS, ε απώιεηα παθέησλ δελ είλαη ζεκαληηθή θαζώο ε επηθνηλσλία κε ηνλ DNS server γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ελώ ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία κεηαδίδνληαη ηα παθέηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ην πξσηόθνιιν DNS ρξεζηκνπνηεί ην πξσηόθνιιν UDP ζην επίπεδν κεηαθνξάο. (ζ) Δπηιέγνληαο έλα παθέην SMTP από ην πξώην παξάζπξν ηνπ ethereal παξαηεξνύκε όηη γηα ηε κεηάδνζή ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηόθνιιν TCP. Σν πξσηόθνιιν SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζηνιή . ην επίπεδν κεηαθνξάο βαζίδεηαη ζην πξσηόθνιιν TCP δηόηη, ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ πξσηνθόιινπ SMTP είλαη επηβεβιεκέλε ε αμηόπηζηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ.

12 Επώηηζη 4 (α) Όπσο θαίλεηαη ζηηο επόκελεο εηθόλεο, όηαλ έλαο ππνινγηζηήο θάλεη κηα αίηεζε κε βάζε ην πξσηόθνιιν ICMP ζε έλαλ άιιν ππνινγηζηή (πιαίζην #1), ζην πεδίν Type ηνπ ICMP header ππάξρεη κηα ηηκή πνπ ππνδειώλεη ηη αθξηβώο αηηείηαη ν πξώηνο ππνινγηζηήο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν πξώηνο ππνινγηζηήο θάλεη έλα ping. To πιαίζην #4 πεξηέρεη ηελ απάληεζε ηνπ δεύηεξνπ ππνινγηζηή πξνο ηνλ πξώην, δει. ην απνηέιεζκα ηεο εληνιήο ping. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην πεδίν Type ηνπ ICMP header πεξηέρεη ηελ ηηκή 0.

13 (β) ηα παθέηα #2 θαη #5, ην flag More Fragments έρεη ηελ ηηκή 1 (set), ε νπνία ππνδειώλεη όηη ηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα κεηαθέξνπλ έλα ηκήκα ησλ δεδνκέλσλ (ηα νπνία έρνπλ ηκεκαηνπνηεζεί) θαη όηη αθνινπζνύλ θαη άιια πιαίζηα πνπ κεηαθέξνπλ ηα ππόινηπα δεδνκέλα. Αληίζεηα, ζηα

14 πιαίζηα #3 θαη #6 ε ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ flag είλαη 0, πνπ ζεκαίλεη όηη ηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα είλαη ηα ηειεπηαία πνπ αθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία δεδνκέλσλ. (γ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί, ην πεδίν Sequence number ηνπ ICMP έρεη ηελ ηηκή 5, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπλ πξνεγεζεί 4 αηηήζεηο echo. Επώηηζη 5 (α) Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ πξσηνθόιινπ ARP είλαη λα αληηζηνηρίζεη ηελ IP δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε κε ηε θπζηθή δηεύζπλζε ηνπ δηθηύνπ (MAC address) ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν παξαιήπηεο (ε MAC address αθνξά ζηελ θάξηα δηθηύνπ ηνπ παξαιήπηε). ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη όηη ν ππνινγηζηήο κε IP δηεύζπλζε ζηέιλεη κέζσ ην πξσηνθόιινπ ARP κηα εξώηεζε πξνο όινπο ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ δηθηύνπ δεηώληαο λα ηνλ ελεκεξώζνπλ πνηα είλαη ε δηεύζπλζε MAC γηα ηνλ ππνινγηζηή κε δηεύζπλζε IP Σν παθέην #2 είλαη ε απάληεζε ηνπ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε πξνο ηνλ ππνινγηζηή κε ΙP δηεύζπλζε , κε ην νπνίν ηνλ ελεκεξώλεη όηη ε MAC address ηνπ είλαη 00:20:78:e1:5a:80. Όηαλ έλαο ππνινγηζηήο ζέιεη λα ζηείιεη έλα κήλπκα ζε όινπο ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ δηθηύνπ (broadcast), ε δηεύζπλζε πξννξηζκνύ (destination address) ζην Ethernet Header έρεη ηελ ηηκή ff:ff:ff:ff:ff:ff.

15 (β) Όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα: ζην παθέην #3 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην Flag SYN ζην παθέην #4 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλα ηα Flags SYN, ACK ζην παθέην #5 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην Flag ACK

16 Πξόθεηηαη γηα κηα ρεηξαςία ηξηώλ δξόκσλ (three way handshaking) κεηαμύ ησλ ππνινγηζηώλ κε ΙP δηεπζύλζεηο (πειάηεο) θαη (FTP server). Η αθξηβήο ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθόιινπ αλαιύεηαη ζηελ απάληεζε ηεο εξώηεζεο 1.β (γ) Όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα: ζην παθέην #36 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην Flag FIN, ACK ζην παθέην #37 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλα ηα Flags FIN, ACK ζην παθέην #38 ηνπ επηπέδνπ TCP είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην Flag ACK. Η ελεξγνπνίεζε ηνπ flag FIN (FINish) ζην TCP παθέην πνπ απνζηέιιεηαη από ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε πξνο ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε ζεκαίλεη όηη ζέιεη λα ηεξκαηίζεη ηε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία. ηε ζπλέρεηα, ν ππνινγηζηήο κε IP δηεύζπλζε επηβεβαηώλεη ηε ιήςε ηεο αίηεζεο ηεξκαηηζκνύ απνζηέιινληαο έλα TCP παθέην πξνο ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε , ζην νπνίν είλαη ελεξγνπνηεκέλα ηα flags FIN, ACK. Σέινο, ν ππνινγηζηήο κε IP δηεύζπλζε απνζηέιιεη έλα TCP παθέην πξνο ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε , ζην νπνίν είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην flag ACK, θαη κε ην νπνίν επηβεβαηώλεη ηε ιήςε ηνπ πξνεγνύκελνπ παθέηνπ από ηνλ ππνινγηζηή κε IP δηεύζπλζε Επώηηζη 6 (α) Όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα, ε επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζην πξσηόθνιιν IPv6.

17 (β) Όπσο θαίλεηαη ζηηο αθόινπζεο εηθόλεο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα πεδία πνπ πεξηέρεη ην IP header ζηελ έθδνζε 4 θαη ζηελ έθδνζε 6. Η ζεκαληηθόηεξε δηαθνξά αθνξά ζηηο IP δηεπζύλζεηο, νη νπνίεο ζηελ έθδνζε 4 έρνπλ εύξνο 32 bits, ελώ ζηελ έθδνζε 6 έρνπλ εύξνο128 bits.

18 (γ) Σν πξσηόθνιιν ΙΡλ6 δηαηεξεί πνιιά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρεδίαζεο πνπ έθαλαλ ην ΙΡλ4 ηόζν επηηπρεκέλν. Όπσο θαη ην ΙΡλ4, ην ΙΡλ6 είλαη αζπλδεζκηθό (connectionless) - θάζε απηνδύλακν παθέην πεξηέρεη κηα δηεύζπλζε πξννξηζκνύ, θαη δξνκνινγείηαη αλεμάξηεηα. Αθόκα ζεκαληηθόηεξν, ην ΙΡλ6 δηαηεξεί ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο γεληθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη από ηηο επηινγέο ηνπ ΙΡλ4. Αλ θαη δηαηεξεί ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο, ην ΙΡλ6 αιιάδεη όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ην ΙΡλ6 ρξεζηκνπνηεί κεγαιύηεξεο δηεπζύλζεηο θαη κηα εληειώο λέα κνξθή θεθαιίδαο ησλ απηνδύλακσλ παθέησλ. Σέινο, ην ΙΡλ6 ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά από θεθαιίδεο ζηαζεξνύ κήθνπο γηα λα ρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο θεθαιίδαο. Έηζη, αληίζεηα από ην ΙΡλ4, ην νπνίν ηνπνζεηεί ηηο θύξηεο πιεξνθνξίεο ζε ζηαζεξά πεδία ηεο θεθαιίδαο θαη πξνζζέηεη επηινγέο κεηαβιεηνύ κήθνπο κόλν γηα ηηο ιηγόηεξν ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, ε θεθαιίδα ηνπ IΡλ6 είλαη πάληα κεηαβιεηνύ κήθνπο. Σα λέα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξσηνθόιινπ ΙΡλ6 κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζε πέληε επξείεο θαηεγνξίεο: Μέγεθορ διεςθύνζεων. Αληί γηα 32 bits θάζε δηεύζπλζε ηνπ 1Ρλ6 πεξηέρεη 128 bits. Μοπθή κεθαλίδαρ. Η θεθαιίδα απηνδύλακνπ παθέηνπ είλαη εληειώο δηαθνξεηηθή από ηελ θεθαιίδα ηνπ ΙΡλ4. ρεδόλ όια ηα πεδία ηεο θεθαιίδαο έρνπλ αιιάμεη, θαη κεξηθά έρνπλ αληηθαηαζηαζεί. Κεθαλίδερ επέκηαζηρ. Αληίζεηα από ην ΙΡλ4, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί κηα κόλν κνξθή θεθαιίδαο γηα όια ηα απηνδύλακα παθέηα, ην ΙΡλ6 θσδηθνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο ζε μερσξηζηέο θεθαιίδεο. Έλα απηνδύλακν παθέην απνηειείηαη από ηε βαζηθή θεθαιίδα ηνπ ΙΡλ6, ε νπνία αθνινπζείηαη από θακία ή πεξηζζόηεξεο θεθαιίδεο επέθηαζεο, νη νπνίεο αθνινπζνύληαη από ηα δεδνκέλα.

19 Υποζηήπιξη ήσος και βίνηεο. Σν πξσηόθνιιν ΙΡλ6 πεξηιακβάλεη έλα κεραληζκό πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ απνζηνιέα θαη έλαλ παξαιήπηε λα εγθαζηδξύνπλ κηα δηαδξνκή πςειήο πνηόηεηαο κέζσ ηνπ ππνθείκελνπ δηθηύνπ θαη λα ζπζρεηίδνπλ ηα απηνδύλακα παθέηα κε απηή ηε δηαδξνκή. Απηόο ν κεραληζκόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε εθαξκνγώλ ήρνπ θαη βίληεν. Επεκηάζιμο ππωηόκολλο. Αληίζεηα από ην ΙΡλ4, ην πξσηόθνιιν ΙPv6 δελ νξίδεη όια ηα πηζαλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη ζρεδηαζηέο ην έρνπλ εθνδηάζεη κε έλα κεραληζκό πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ απνζηνιέα λα ηνπνζεηεί πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζε έλα απηνδύλακν παθέην. Ο κεραληζκόο επέθηαζεο θάλεη ην IPv6 πην επέιηθην από ην ΙΡλ4, θαη ζεκαίλεη όηη κπνξνύλ λα πξνζηίζεληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζρεδίαζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 19

20 Άζκηζη 2 Mηα πνιπεζληθή εηαηξία απνηειείηαη από ηα εμήο ηκήκαηα: Σκήκα Μάξθεηηλγθ Σκήκα Πσιήζεσλ Σκήκα πληήξεζεο Σκήκα Τπνζηήξημεο Πειαηώλ Σκήκα Γηαρείξηζεο Απνζεθώλ Σκήκα Πξνκεζεηώλ Κάζε έλα από ηα παξαπάλσ ηκήκαηα δηαζέηεη 256 ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, θαη νη ππνινγηζηέο όισλ ησλ ηκεκάησλ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ην πξσηόθνιιν TCP/IP. Επώηηζη 1 Πνηα θιάζε IP δηεπζύλζεσλ ζα πξνηείλαηε γηα ην δίθηπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Επώηηζη 2 Αλ θάζε έλα από ηα έμη ηκήκαηα πξέπεη λα δηαζέηεη δηθό ηνπ ππνδίθηπν, ην νπνίν ζα ππάγεηαη ζην εηαηξηθό δίθηπν (intranet) ηεο εηαηξίαο, λα νξίζεηε ηε κάζθα ππνδηθηύνπ γηα ην δίθηπν ηεο εηαηξίαο. Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Επώηηζη 3 Να ζρεδηάζεηε ην εηαηξηθό δίθηπν κε ηα ππνδίθηπα όισλ ησλ ηκεκάησλ. ε θάζε ππνδίθηπν ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεηε 3 ππνινγηζηέο, ζηνπο νπνίνπο θαη ζα πξέπεη λα εθρσξήζεηε IP δηεπζύλζεηο. Δμεγήζηε κε πνηόλ ηξόπν ιεηηνπξγεί ε κάζθα ππνδηθηύνπ πνπ νξίζαηε ζηελ Δξώηεζε 2. Σημείωζη: Θεσξήζηε όηη νη IP δηεπζύλζεηο πνπ ζα εθρσξήζεηε ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ θάζε ππνδηθηύνπ δελ είλαη δεζκεπκέλεο από άιιν νξγαληζκό. Σηόσορ: Η θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ δηεπζπλζηνδόηεζεο ζην πξσηόθνιιν TCP/IP. Απαπαίηηηερ γνώζειρ: Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ εθρώξεζεο IP δηεπζύλζεσλ ζην πξσηόθνιιν TCP/IP είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινύζεζε ησλ παξνπζηάζεσλ ηεο Γηάιεμεο 05 Γηαδίθηπν, από ην CD ηνπ Δλαιιαθηηθνύ Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ ηνπ ηόκνπ Α. 20

21 Απάνηηζη Άζκηζηρ 2 Επώηηζη 1 πλνιηθά ε εηαηξία δηαζέηεη 256x6=1536 ππνινγηζηέο. Άξα, νη IP δηεπζύλζεηο ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ θιάζε Β. ύκθσλα κε ηελ θιάζε Β, νη IP δηεπζύλζεηο έρνπλ ηελ αθόινπζε δνκή: Διεύθσνζη Δικηύοσ (16 bits) Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο δίκησο (16 bits) διαθορεηικά δίκησα διαθορεηικοί σπολογιζηές ανά δίκησο Επώηηζη 2 ην εηαηξηθό δίθηπν ππάξρεη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο έμη ππνδηθηύσλ, έλα γηα θάζε ηκήκα. Δπεηδή νη θιάζεηο ησλ IP δηεπζύλζεσλ ζην πξσηόθνιιν IPv4 δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ππνδηθηύνπ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα κάζθα ππνδηθηύνπ πξνθεηκέλνπ λα «θιέςνπκε» ηα bits ηεο IP δηεύζπλζεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη, θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα αλαπαξαζηήζνπκε ηα ππνδίθηπα. ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο B θιάζεο IP δηεπζύλζεσλ, γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ππνινγηζηώλ ζε έλα δίθηπν ρξεζηκνπνηνύληαη 16 bits, νπόηε θάζε δίθηπν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κέρξη δηαθνξεηηθνύο ππνινγηζηέο. Δπεηδή ην εηαηξηθό δίθηπν δηαζέηεη έλαλ κέγηζην αξηζκό 1536 ππνινγηζηώλ, ζπκπεξαίλνπκε όηη ππάξρνπλ IP δηεπζύλζεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεζνύλ πνηέ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, ηα πεξηζζόηεξν ζεκαληηθά bits από ηα 16 bits πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δηεύζπλζε ηνπ θάζε ππνινγηζηή κέζα ζην δίθηπν δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πνηέ. Μπνξώ ζπλεπώο λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ γηα λα αλαπαξαζηήζσ ππνδίθηπα. Δπεηδή ζην εηαηξηθό δίθηπν ρξεηάδεηαη λα νξίζνπκε έμη ππνδίθηπα, ρξεηαδόκαζηε ηνπιάρηζηνλ 3 bits (κε 3 bits κπνξώ λα νξίζσ κέρξη = 7 ππνδίθηπα, κε 4 bits κπνξώ λα νξίζσ κέρξη = 15 ππνδίθηπα,). Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ 21

22 Η κάζθα ππνδηθηύνπ έρεη αθξηβώο ηελ ίδηα δνκή κε ηελ IP δηεύζπλζε. Γηα ηα bits πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ IP δηεύζπλζε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε δηθηύνπ ή ππνδηθηύνπ, ηα αληίζηνηρα bits ηεο κάζθαο ππνδηθηύνπ πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηηκή 1. Γηα ηα bits πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ IP δηεύζπλζε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ππνινγηζηώλ, ηα αληίζηνηρα bits ηεο κάζθαο ππνδηθηύνπ πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηηκή 0. πλεπώο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο, ε κάζθα ππνδηθηύνπ είλαη ε αθόινπζε: Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ πλεπώο, ε κάζθα ππνδηθηύνπ πνπ πξέπεη λα νξίζνπκε γηα λα δηαζέηεη ε εηαηξία έμη δηαθνξεηηθά ππνδίθηπα είλαη: αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε 3 bits γηα ηα ππνδίθηπα ( αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε 4 bits) Επώηηζη 3 Έζησ όηη ε ην δίθηπν ηεο εηαηξία είλαη ην Έζησ όηη ε αληηζηνηρία ηκεκάησλ/ππνδηθηύσλ είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: Τκήκα Υπνδίθηπν Bits ππνδηθηύνπ Σκήκα Μάξθεηηλγθ Σκήκα Πσιήζεσλ Σκήκα πληήξεζεο Σκήκα Τπνζηήξημεο Πειαηώλ Σκήκα Γηαρείξηζεο Απνζεθώλ Σκήκα Πξνκεζεηώλ πλεπώο ε δηεύζπλζε ηνπ πξώηνπ ππνινγηζηή γηα ην ππνδίθηπν 1 (Σκήκα Μάξθεηηλγθ) είλαη: Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ ή ζε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε:

23 Η δηεύζπλζε ηνπ δεύηεξνπ ππνινγηζηή γηα ην ππνδίθηπν 1 (Σκήκα Μάξθεηηλγθ) είλαη: Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ ή ζε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε: Η δηεύζπλζε ηνπ ηξίηνπ ππνινγηζηή γηα ην ππνδίθηπν 1 (Σκήκα Μάξθεηηλγθ) είλαη: Διεύθσνζη Δικηύοσ Διεύθσνζη σποδικηύοσ Διεύθσνζη Υπολογιζηή ζηο σποδίκησο Τα bits ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηον οριζμό ηοσ σποδικηύοσ ή ζε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε: Με ηνλ ίδην ηξόπν εθρσξνύκε θαη ηηο IP δηεπζύλζεηο θαη ζηα ππόινηπα ππνδίθηπα. Σν επόκελν ζρήκα αλαπαξηζηά ην εηαηξηθό ππνδίθηπν κε IP δηεπζύλζεηο ππνινγηζηώλ θαη κάζθα ππνδηθηύνπ

24 Σκήκα Μάξθεηηλγθ Σκήκα Πσιήζεσλ Σκήκα πληήξεζεο Σκήκα Πξνκεζεηώλ Σκήκα Γηαρείξηζεο Απνζεθώλ Σκήκα Τπνζηήξημεο Πειαηώλ 24

25 Άζκηζη 3 Επώηηζη 1 Ση είλαη ην TLD (Top level domain); Ση γλσξίδεηε γηα ην λέν ρώξν.eu θαη πνηα ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ; Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ εθρώξεζε νλόκαηνο ρώξνπ.eu θαη πνηνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε απηή ηε ζηηγκή; Πνηνη είλαη νη δηαπηζηεπκέλνη θαηαρσξεηέο ζηελ Διιάδα; Επώηηζη 2 Γώζηε ηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε γηα λα «θαηεβάζεηε» από ηνλ ftp εμππεξεηεηή ηνπ ΔΜΠ (ftp://ftp.ntua.gr) ην πξώην CD ηνπ Mandrake Linux 9.2 (αξρείν.iso) γηα επεμεξγαζηή AMD 64 bit, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ftp client ησλ Windows (Έλαξμε Δθηέιεζε ftp). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηε κε ηελ κνξθή δελδξνγξάκκαηνο ην url ζην νπνίν βξίζθεηαη ην παξαπάλσ αξρείν. Σηόσορ: Η θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ. Απαπαίηηηερ γνώζειρ: Σόκνο Β, Κεθάιαην 1 Απάνηηζη Άζκηζηρ 3 Επώηηζη 1 (α) Σν TLD (Top level Domain) είλαη ην ηειεπηαίν κέξνο ελόο domain ζην internet, δειαδή ηα γξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ ηελ ηειεπηαία ηειεία ζε έλα url. Γηα παξάδεηγκα ζην domain eap.gr, ην TLD είλαη ην gr (ή GR θαζώο έλα url είλαη ην ίδην είηε ην γξάςνπκε κε κηθξά ή θεθαιαία γξάκκαηα). Σελ δηαρείξηζε ησλ TLD ηελ έρεη ε IANA (Internet Assigned Numbers Authority) πνπ ηειεί ππό ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ Η.Π.Α. Η IANA νξίδεη ηξεηο ηύπνπο TLD: Tld ρώξαο (country code TLD - cctld) ην νπνίν δίλεηαη γηα δηαρείξηζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρώξα ή αλεμάξηεηε πεξηνρή. Γηα παξάδεηγκα gr γηα ηελ Διιάδα θαη fr γηα ηελ Γαιιία. Σα cctld έρνπλ κήθνο δύν ραξαθηήξεο. Γεληθά TLD (generic TLD gtld) ηα νπνία, ζεσξεηηθά, δίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα ην gtld com αθνξά εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ελώ ην edu εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο. ηελ πξάμε ν θαζέλαο, παγθνζκίσο, κπνξεί λα αγνξάζεη έλα gtld. Παξόια απηά ηα gtld gov θαη mil, γηα ηζηνξηθνύο ιόγνπο, είλαη δεζκεπκέλα γηα θπβεξλεηηθνύο θαη ζηξαηησηηθνύο νξγαληζκνύο ησλ Η.Π.Α, γηα παξάδεηγκα cia.gov. 25

26 Tld δνκήο (θαηάιεμε.arpa) ηα νπνία αθνξνύλ ηελ δνκή ηνπ δηαδηθηύνπ θαη δηαρεηξίδνληαη απνθιεηζηηθά από ηελ IANA. (β) To eu είλαη έλα λέν cctld ην νπνίν, γεσγξαθηθά, θαιύπηεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η δηαρείξηζή ηνπ έρεη αλαηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηνλ EURid (www.eurid.eu), έλαλ κε θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό κε έδξα ηηο Βξπμέιεο. Σν TLD eu δελ ζα αληηθαηαζηήζεη ηα ήδε πθηζηάκελα TLD ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απιώο ζα ηα ζπκπιεξώζεη θαη ζα δώζεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα λα δηαζέηνπλ παλεπξσπατθή δηαδηθηπαθή ηαπηόηεηα. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ TLD eu είλαη πνιπάξηζκα, ηόζν γηα επηρεηξήζεηο όζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο. Οη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνβνιή ηνπο, ζηελ αληαγσληζηηθή εληαία αγνξά θαζώο θαη πέξα από απηήλ. Δπίζεο, ζα επσθειεζνύλ από κεγαιύηεξν βαζκό αζθάιεηαο δηθαίνπ. Σν TLD eu ζα είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκν γηα νξγαληζκνύο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε επξσπατθή θιίκαθα, όπσο εηαηξείεο πνπ επσθεινύληαη από ηελ ύπαξμε εληαίαο αγνξάο ηεο ΔΔ. Έσο ηώξα, νη εηαηξείεο απηέο είηε ζηήξηδαλ ηελ ηληεξλεηηθή ηνπο παξνπζία ζε κηα κόλν ρώξα, είηε δεκηνπξγνύζαλ δηθηπαθνύο ηόπνπο ζε θάζε ρώξα ηεο ΔΔ όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ. Σν TLD eu ζπλεπάγεηαη κηα κόλν δηθηπαθή ηαπηόηεηα γηα νιόθιεξε ηελ ΔΔ θαη κηα εληαία δέζκε θαλόλσλ. Οη επξσπαίνη πνιίηεο δελ ζα επσθειεζνύλ απιώο από κηα εηδηθή ηαπηόηεηα ζηνλ θπβεξλνρώξν, αιιά ζα έρνπλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο όζνλ αθνξά ηα δηθαηώκαηά ηνπο σο θαηαλαισηώλ θαη αηόκσλ. (γ) Η δηαδηθαζία γηα ηελ εθρώξεζε ελόο νλόκαηνο ηνπ ρώξνπ eu άξρηζε ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2005 θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο. Καηά ηελ πξώηε θάζε (7/12/2005 6/2/2006) κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο νη θάηνρνη πξνεγνύκελσλ δηθαησκάησλ, όπσο θάηνρνη εκπνξηθώλ ζεκάησλ θαη δεκόζηνη νξγαληζκνί. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη αηηήζεηο δελ γίλνληαη απηόκαηα απνδεθηέο αιιά αθνινπζείηαη κία δηαδηθαζία επηθύξσζεο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλόλεο. Η δηαδηθαζία απηή, εθηόο ησλ άιισλ, εμαζθαιίδεη όηη δελ ζα απνθηεζεί θάπνην όλνκα ηνπ ρώξνπ eu κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ επηθεξδή κεηαπώιεζή ηνπ αξγόηεξα ζηνλ πξαγκαηηθό δηθαηνύρν. Καηά ηελ δεύηεξε θάζε (7/2/2006 6/4/2006) αίηεζε κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θάηνρνη άιισλ πξνεγνύκελσλ δηθαησκάησλ, όπσο εηαηξηθέο επσλπκίεο θαη θαιιηηερληθά νλόκαηα. Καηά ηελ ηξίηε θάζε (έλαξμε 7 Απξηιίνπ 2006), ε θαηαρώξηζε ζα είλαη ειεύζεξε γηα όινπο. Οη αηηήζεηο γηα ηελ απόθηεζε νλόκαηνο ρώξνπ «.eu» δελ ζα απαηηείηαη πιένλ λα ζηεξίδνληαη ζε έλλνκν δηθαίσκα. 26

27 (δ) Γηαπηζηεπκέλνη θαηαρσξεηέο ζηελ Διιάδα είλαη νη εμήο εηαηξίεο: WEBERS Digital Rain.GR IpDomain Usableweb Ltd Pointer Europlanet DNHOST ΙΝΔΣ ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ. i GROUP ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ltd FORTHnet SA Πιήξεο ιίζηα κε όινπο ηνπο θαηαρωξεηέο: Επώηηζη 2 (α) Αξρηθά μεθηλάκε ηνλ FTP client ησλ windows όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εθθώλεζε. ηελ ζπλέρεηα δίλνπκε ηελ εληνιή open ώζηε λα ζπλδεζνύκε ζηνλ ftp ηνπ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. open ftp.ntua.gr Γηα username θαη password δίλνπκε ηα παξαθάησ, κηαο θαη ν server είλαη public θαη δελ απαηηείηαη authentication. anonymous Μεηά ην κήλπκα ραηξεηηζκνύ κπνξνύκε λα πινεγεζνύκε ζηνλ ftp server ώζηε λα θαηεβάζνπκε ην επηζπκεηό αξρείν σο εμήο. ls 27

28 cd pub ls cd linux ls cd mandrake-iso ls cd amd-64 ls mget MandrakeLinux-9.2rc1-CD1.amd64.iso Σν αξρείν πνπ αλαδεηνύζακε βξίζθεηαη ηειηθά ζηελ ηνπνζεζία: ftp.ntua.gr:/pub/linux/mandrake-iso/amd64/ (β) Σν δελδξόγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ην παξαπάλσ url είλαη ην εμήο: 28

29 / pub linux mandrake-iso amd64 29

30 Επώηηζη 1 Άζκηζη 4 πλδεζείηε κε ηνλ εμππεξεηεηή θαη ζηείιηε έλα αίηεκα POST ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP ζηε ζειίδα eap/test.php καδί κε ηε κεηαβιεηή var αθνινπζνύκελε από κηα ηηκή κεηαμύ 1-10 (εθαξκόζηε γηα κηα ηηκή <=5 θαη γηα κηα ηηκή >5). Δμεγείζηε όζα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηεο απάληεζεο κπνξείηε. Πνηα ζα έπξεπε λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ client ζε απηή ηελ απόθξηζε κε βάζε ην ζρεηηθό RFC; Ση αηηήζεηο κπνξεί λα ζηείιεη ν πειάηεο κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ RFC ώζηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αλάθηεζεο ηνπ δεηνύκελνπ εγγξάθνπ; Επώηηζη 2 πλδεζείηε κε ηνλ browser ζηε ζειίδα eap/ftest.php ηνπ παξαπάλσ εμππεξεηεηή θαη θάληε απνζηνιή βάδνληαο ζην πεδίν δηαδνρηθά ηηο ηηκέο πνπ δνθηκάζαηε πξνεγνπκέλσο. Δμεγείζηε ηα απνηειέζκαηα κε ηε βνήζεηα θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο. Σηόσορ: Η θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ. Απαπαίηηηερ γνώζειρ: Σόκνο Β, Κεθάιαην 2 Απάνηηζη Άζκηζηρ 4 Επώηηζη 1 30

31 Η αίηεζε είλαη: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ POST /eap/test.php HTTP/1.0 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 5 var=2 Η αίηεζε είλαη: POST /eap/test.php HTTP/1.0 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 5 var=9 ηηο παξαπάλσ εηθόλεο θαίλνληαη νη δεηνύκελεο αηηήζεηο γηα ηηκέο 2 θαη 9 ηεο κεηαβιεηήο πνπ γίλεηαη post. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ε απάληεζε ηνπ server είλαη ίδηα. Ο θσδηθόο ηεο απάληεζεο είλαη 302 redirect, δειαδή ν server επηζηξέθεη κήλπκα όηη πξέπεη λα γίλεη αλαθαηεύζπλζε ζε άιιε ζειίδα. ύκθσλα κε ην ζρεηηθό RFC ζην πεδίν Location ηεο απόθξηζεο θαίλεηαη ε ηνπνζεζία όπνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ε αλαθαηεύζπλζε (ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ην ζώκα ηεο απόθξηζεο ππάξρεη ν html θώδηθαο ηνπ ζρεηηθνύ κελύκαηνο θαη ην link γηα ηελ αλαθαηεύζπλζε. ρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ client ζε απηή ηελ απόθξηζε ηζρύνπλ ηα εμήο. Γεληθά ζηηο απνθξίζεηο αλαθαηεύζπλζεο 3xx ν client πξέπεη λα απνθξηζεί κε θάπνηα επηπιένλ ελέξγεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αξρηθνύ αηηήκαηνο. Δηδηθά ζην 302 αλαθέξεηαη όηη εάλ ην αξρηθό αίηεκα δελ ήηαλ GET ή HEAD ηόηε ν agent ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ λα θάλεη απηόκαηα ηελ αλαθαηεύζπλζε εάλ δελ ιάβεη επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε. εκεηώλεηαη όκσο όηη νη πεξηζζόηεξνη agents ζπκπεξηθέξνληαη όπσο θαη ζην 303 όπνπ ε απόθξηζε νξίδεηαη σο ε απηόκαηε αλαθαηεύζπλζε 31

32 κε απνζηνιή αηηήκαηνο GET γηα ην resource πνπ ππήξρε ζην πεδίν Location ηεο απόθξηζεο ηνπ server (όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο). Γηα ηελ νινθιήξσζε ινηπόλ ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ζηαινύλ ηα αηηήκαηα GET όπσο θαίλνληαη ζηηο επόκελεο εηθόλεο Η αίηεζε ζηελ πξώηε πεξίπησζε είλαη: GET /eap/2.htm HTTP/1.0 Όπσο βιέπνπκε ε ζειίδα βξέζεθε θαη ζηάιζεθε πίζσ ζαλ απόθξηζε. Η αίηεζε ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε είλαη: GET /eap/9.htm HTTP/1.0 θαη ε απόθξηζε θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα 32

33 ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζειίδα δελ βξέζεθε θαη ε απόθξηζε ήηαλ 404 not found. Απηό πνπ κπνξνύκε λα ζρνιηάζνπκε γηα ηελ αξρηθή απόθξηζε ηνπ server είλαη όηη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ήηαλ ίδηα, αλεμάξηεηα εάλ ππήξρε ή όρη ε ζειίδα ζηελ νπνία γηλόηαλ ε αλαθαηεύζπλζε. 33

34 Επώηηζη 2 ηνλ browser παίξλνπκε ηελ επόκελε θόξκα, όπνπ αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ δίλνπκε ζην πεδίν έρνπκε θαη ηηο απνθξίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: Απόθξηζε γηα ηηκή 3: 34

35 Απόθξηζε γηα ηηκή 8: Η ζπκπεξηθνξά ηνπ browser είλαη όπσο πεξηγξάθεηαη από ηελ ζεκείσζε ηνπ RFC θαη αλαθέξζεθε πην πάλσ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο έγηλε απηόκαηε αλαθαηεύζπλζε ζηελ ζειίδα θαη νπζηαζηηθά ν ρξήζηεο ηειηθά βιέπεη ην απνηέιεζκα ησλ αληίζηνηρσλ GET αηηεκάησλ. 35

36 Κπιηήπια αξιολόγηζηρ Άζθεζε 1 (Σύλνιν) 38 Δξώηεζε 1 10 Δξώηεζε 2 10 Δξώηεζε 3 9 Δξώηεζε 4 3 Δξώηεζε 5 3 Δξώηεζε 6 3 Άζθεζε 2 (Σύλνιν) 22 Δξώηεζε 1 4 Δξώηεζε 2 10 Δξώηεζε 3 8 Άζθεζε 3 20 Δξώηεζε 1 10 Δξώηεζε 2 10 Άζθεζε 4 (Σύλνιν) 20 Δξώηεζε 1 12 Δξώηεζε 2 8 ΣΥΝΟΛΟ 100 Ο ζπλνιηθόο βαζκόο ζα δηαηξεζεί δηα 10, ώζηε λα πξνθύςεη ν ηειηθόο βαζκόο ηεο εξγαζίαο. 36

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

Video On Demand Over IP

Video On Demand Over IP Video On Demand Over IP Κολόβαρης Εσθύμιος ΜΟΠ352 efkolovak@gmail.com Μπαλαμπάνοσ Χαραλαμπία ΜΟΠ360 xarabalabanou@gmail.com Σαλτερή Κσριακή Μαρία ΜΟΠ347 KMSalteri@gmail.com Σπηλιοπούλοσ Ηλιάννα ΜΟΠ358

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Επίθεση τύποσ SQL Injection

Επίθεση τύποσ SQL Injection ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Επίθεση τύποσ SQL Injection Απειλές και Προστασία ΦΟΙΣΗΣΗ: ΙΑΜΠΟ ΘΔΟΦΑΝΗ Ε/07154 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΥΡΗΣΟ ΞΔΝΑΚΗ Πειραιάς 2011 Πεπιεσόμενα Πεξίιεςε... 4 1.ύληνκν

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS PECOS4SMEs D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2 Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Ο Αόξαηνο Ηζηόο θαη ν ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε κείσζε ηνπ: Ζ πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα πιινγήο δεδνκέλωλ βαζηζκέλν ζε πιαηθόξκεο Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Αηζζεηήξωλ θαη Δλζωκαηωκέλεο δηθηύωζεο

ύζηεκα πιινγήο δεδνκέλωλ βαζηζκέλν ζε πιαηθόξκεο Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Αηζζεηήξωλ θαη Δλζωκαηωκέλεο δηθηύωζεο ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ύζηεκα πιινγήο δεδνκέλωλ βαζηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES

ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΔΛΔΝΗ ΙΜΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΔ: ΣΔΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 1 η Γπαπηή Επγαζία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έηορ 2005-2006 (Σόμορ Α, Κεθάλαια 1-4) Ημεπομηνία Παπάδοζηρ 28/11/05.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 1 η Γπαπηή Επγαζία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έηορ 2005-2006 (Σόμορ Α, Κεθάλαια 1-4) Ημεπομηνία Παπάδοζηρ 28/11/05. 1 η Γπαπηή Επγαζία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έηορ 2005-2006 (Σόμορ Α, Κεθάλαια 1-4) Ημεπομηνία Παπάδοζηρ 28/11/05 Άζκηζη 1 Μία από ηηο πην ζεκαληηθέο ζρεδηαζηηθέο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγία ηνπ Αζύγρξνλνπ

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ

Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1311 Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ Κ. Γιαννόποςλορ, SW3ORA Δξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, giannopk@cti.gr Μέινο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΚΣΤΟΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑ Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα