! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,"

Transcript

1 ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (.

2 ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 % # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & ,% + % % 6> % % 8% 9 6! 5& 66

3 % % % % % ; : % 5 0 < 6! % 6! & 1% 0.. & 3 % % % %. Α1 +,;/;!,% + %! 6 ;!2 1 ; / # Α ( # # 3 # 5& # #! > Β / 8 > Β > Χ > >! Α + >2 1 + >

4 = 0 1 = % Α # ##>/ ## ##6/ ### 2 ; % /,% % 0 1% 66! >>>/ >> 2. Ε Φ/ ; 2> # ( Ε Φ/ ; 2 > 1,. #! ; % /,% % 0 1% 5 #2 = % 5 Α / >

5 ,; Γ Γ 1 Α ; ; &.. % ; % 1 % 8?Α % & Γ 8 % %Γ? Α& 7. % % Γ ; Α % 9 9 % % % 9 Η Ι) / )+ 5 Α ϑ?/α ( % % Α /Α Α Ι3 Α /Α Α ϑ 7 Α % % % Α% Ι3 Κ Α ϑ % Ι7 3 ϑ Ι 4 ) ϑ 07 %1 % % 0 7 Ι % ϑ 7) Α % % % % ) Α Ι) ) Α ϑ %1+ & % 3 % %1+ 3 %1+ % ; % % ; 1 Ι) 1 % ϑ Α Α% 3 % 1 Α ; %1+ Α / 1%. %1+. % )3 %1+ ) 3 3 Χ % % Ι 4 ϑ 3 ; 3 1% Ι ;ϑ 3 Α; 3 4 / Α 1% 3 3 %

6 Ι 5% / 0 % ϑ 3( 3 % 3Α; 3 Α % ; Ι ; + ϑ 0( 0 ( %1 Χ 3 ( % % % ( %1 Α 30 % Α % 8( 8 ( %1 % Ι & & 8+ ϑ (3 ( %1 3% Ι / & ϑ? % %? % Ι 1 1ϑ % % Ι8+ % ϑ? ; (? & ; 1 % Η ( %1 Ι? ; & ϑ?37?% /3% 7 % Ι? % % ϑ 7( 7 ( %1 ΙΚ & ϑ 7 ( 7 % % % % %/%1 % ( %1 Ι7 % & 5 & ϑ ; ;,;/Α ;Λ5Α ;% Μ 5 Α Α. Α% %. % ΙΑ 5% % ϑ Α ( Α% ( %1 % ΙΑ & ϑ Α Α % Χ Ι3 ( &+ ϑ Α Α 1 Ι? 1 ϑ Α Ν Α Χ1% Ο ΑΠΑ? Α Α Χ1% Ο. 7. % 9 % % % 9 % / Ι) ) / )+ % ϑ ) 5 ) % 5% Ι) )+ % ϑ ) 7 )% 7 % Ι) % % ϑ 6

7 ( %1+ ; Γ 1 Α Ι,;ϑ 3 : Α %. / Ο + #6! + 3 %/ 1+ ) Ι )3ϑ,% % % Α %1+ & = Λ & % Α Θ & + Θ % % Π % 9Γ 8% 9 4 % % % + & Ι( >>!: 6/ >ϑ ( ; % Χ1% /(,;/Α : ( 0 Α & %1+ ( Γ.,;/Α Ι ϑ & + Ι & ; % ϑ &+ ( Ε %%1 ; Φ Ο & Α+./,;/ Ι % Ρ % >> : ϑ % % % / % Λ >>> %1+,% % % Γ,;/Α % + % ) Γ + Ο Σ,% %1+ & &. Κ +,;/ Α % Γ & % Γ Ι ; ϑ % Ι 1+ Α ϑ ( >>! / 4 ( 5 1 & % Γ & + % + ; % Ι&% %!#,;/Α ϑγ ( >>2 % & % ΙΑ >>2: ϑγ & Μ % % ) & Ι & ϑ Γ 8 1 +? & & % + Ι); ϑ 8 ( Γ Α /, Α% + % Α Ο ##! %,;/Α 11 Γ Α% Γ & 8 Α% 1 / & %., Σ 3 5 Ο

8 Γ & Ο 5 % & % %& % / & % Γ ; % % 8% 9 8% 9 & Ο % 3 + % / % % Γ & 1 / ;%. Θ & 3 & % 8% 9, 1 % & ( 5 Γ,% ;% %1+. % % ( & & / %1+ 3 Ι 3ϑ Γ Χ +. / ( ;% ; 1 +,;/ Α % % & 5Ο,;/Α Ο & 5. Γ & & ( / % ( ; & %?37 Γ Ε % 4 1%.Φ Ι 1:ΡΡ&&& %1 1 Ρ ϑ 1 ( Γ Γ % + ; ; / & ;% %1+. % %,% ) / ; :! #. &% Ο Γ & + Α Α% & (, 1 ΕΑ %1 ; Φ Ι 1:ΡΡ&&& %1 1 Ρϑ 8 Γ %?37 &?Γ 3 & Γ 7Χ ) ( & (, 1 ; &+ % % & Γ % Γ Ο % % Α %? &% / % ΕΑ %1 ; Φ/, 1 Ι 1:ΡΡ&&& 1 >>! % Ρ % 1< Τ ϑ & = %?37/? 7 Ι >>!ϑ!

9 + Γ % & / ),% + Γ %&. & / 0 1% ( %,% 1 3 %4 Γ 0 5 % % Α % ( % % ),% + ) ) % % Γ & / Ι % + ϑ % Γ & ;%. + / Ι& % ) 1 Γ +, 1 ϑ (, ; Γ % Α % & Ο 7 / +. % ; 5 Γ % & ( & 1%. ;% 0 / 1% % & Γ,% +. /. 1 Γ & &, 1 &. 1 : 3 % Ι% % ϑ,% + ;%. 0 & Α. 5 / % 0,;/Α < Α Γ %. ;% /,;/Α Γ & &, 1 % ( %1+. % & ;% & + Γ Α% + + & 1 % % % & ΙΑ >>>: ϑ ( % & Γ,% 1. & 1% Θ %& Γ & / 1% 4 Γ & 1 & 0 1% /. & 3 0 /.Γ 1 + % & ( % &. & / Γ %1+ ;% Α & 4.,% 1 5 Γ 0 / 3 %4 ( & ( 4 Γ &+ Γ ( &,% + / 1 % Γ Ο % / & % Γ & Ι >>6: /6 ϑ / 1 ( % & Α &+ Γ & 2

10 1 6 %1 %, & ( %, 1 + ;%.,;/Α / Γ &, 1 % % % &. Χ./,;/; Γ 3 / & 1% %1+ Γ & 3 & +.Γ & 1% ( % & % & % +. Γ % / 1 % Ο ( & Γ % ) & ;%. ; % &?37 Γ &, 1 8% 9 1 Γ % %1+ ;% ; % Γ % % % ; Γ Γ % ;% % 5 0 / & Ι % % & Γ % % / % & Γ. + % & 5 ϑ ( %&% 1 % 1 1 & 3 : & Γ Γ & & ; Κ % %,;/Α Ι & &+ 1 ϑ & Γ %,;/Α + % % & Γ % % % Ο ) % ) + / Γ. Γ &,% & Α% &+ 1 5 Γ,;/Α % ; 6 1 ΕΥ. %1 ς Ι ) ϑ 4 Γ 1 / Γ & % ) ΙΑ >> : >!ϑ, Ο Ρ; Ι >>2ϑΓ 3%% % Ι >>! ϑγ,% Ι >>2ϑΓ Ι >>2ϑΓ Ι >>!ϑγ ; Ι >> ϑ Α Ι >>2ϑ #

11 8 % 5& 0 1%. Α1 Γ 3 ) 7 Ι ϑ ##6 1 +,;/ Α, Γ 1 1 Ι! # Γ?ϑ ) 7 1 Γ? /( / 1 % & + Γ % / 1 Γ./;% Ι)%% % >>6: 2>/ 2 ϑ! (% 1 0 1% Α1 ( 1% / 2 Γ / & 3 Γ 8 / % ( % Α 1 / Ι % Γ ) & Ο ϑ ( % 1 ) Γ % Ι& & ϑ,% 1 % & Ι : # / # ϑ,;/α ; / Γ 8Ο & % ΙΛ >>!: ϑγ % %4 3. Μ % Γ Α Ι% / % 3 11 ϑ ΙΑ >>2: ϑ Γ & % /? Ι Ρ? % Ω >>6Γ ; Ρ) >>6: #/ Γ )%% % >>6: 2>/ # ϑ & 1 % % % & 1 % & ( % Γ % & 5. Γ #! ( 1 1 Γ 0 % Γ 1 / &+ Γ 1 % (.,;/Α Ι ϑ Γ >>! Ι >>!:! >/! ϑ & + #! 3Α; Ι( & ) ϑ ##2 3Α;ΞΓ 5Ο + Γ. / &,;/; >>. 8( Ι+, # ϑγ & & 8+ ) Γ ; % # Ι ϑ Ι :! #/! ϑ ; % & %, Γ 5 ; / % 1 2 ( 1% 0 / & 1% ; Ι >> : ϑ : Ε;% Γ %& Γ &% Ψ % Ζ 1 % % %1 Χ1% & % % Φ 0% Ι >> : 2!/ 2#ϑ % % 1% & 1% & Α % Γ,% + & ;% # Α% % Ι >>6:!/6 ϑ & 5 3 %4. Γ. % ##> 5 Γ ##> & +,% 1% 4 1% % Α 1 ΡΑ Ι >>2:!/ ϑ % Γ % Α 1. Α 5. % >

12 1 0 Θ % Α Ι ##!ϑγ & 1 ( 0 ΡΑΟ Ι >>6ϑΓ Α 4 1%. % 3 11 ;% 5 / > Α Γ. / &./,;/; & & Ο (,% 1 0 & & Α + / Ι % % % #2 Α >>>ϑ %. & 1 ( ; / 1 0 Γ %&% & 4 1% ΙΑ >>>ϑ ;% & 1% ΙΑ ##!ϑ (.. Γ & & Ο4 ) / % 3 Ο4 % Ο % % ( %1+ Ο % % & 8 > Λ % 0 % % 0 1% & ;% : Ε.Η Ψ % Ζ % / % 1 % % / Γ % % 1 % Γ Ι ϑ 1 %1 Γ 1 1 % % % % Φ Ι Ρ? % Ω >> : # ϑ (,% 1 0 +, Α Γ % % % 1 Ι 1 &, Ρ ## : > ϑ % % Ο % % 4 1% 1 3 %4 5 / Ι >>6: 6 ϑ (,,% / 1 & & % Γ + Χ. %. % Α % Ι Α 30ϑ, % %/; % % % Γ & Α : Α. + Γ % 1 %. & + / Α & 3 % 1 Γ ( / & Ι, % %/; % % %,% % + ϑγ 5 & Α 30 % Α. & > Ε0 Φ 5 & & % % % Γ Ο / Α % & %1 1. Ι [ >> : 6 / #ϑ ( % Α 3 Ε0 Φ Ι % Α ##!ϑ & Ε0 Φ &

13 1 0 &. % 5 Γ 0 3 %4 + 5 / ( % % Γ Γ. / & + Χ ) Ε Γ % ) / ) Γ &% Φ Ι Α >> : ϑ ) 5 Γ + / Γ ; + % + Γ Ι # ϑ &% Γ 5 % & 1 + Γ &+ 1 & % 1 :. 5& Α ( % % & Ο % % Ι0 ϑ % +? Ι3 %4 ϑ Ι, Ρ? >> : ϑ Α Ι >>2: ϑ. / & 0 3 %4 Γ / Γ %. 5 % % % 5& 4 Ι %/ &% 5 % ; ϑ (. Γ & Γ Ο % % 1 % Α + Γ % Γ % 3 %4 & ( % 1 3 %4 % Γ % % 5 % / Γ 0 % % 8 : Ε & 1 % : Ψ Ζ % & % & & % Φ Ι >>6: 6#Γ 0 % 7 ϑ? % Α Ι% 1% % &.ϑ / % % ; + ΙΑ >> : 2 ϑ Α% %&% 4 1%. / 4 / % + & Γ & Γ 3 0 ) ; 1 4, % Γ & Γ. Γ ;% % &

14 Γ ;% 5 0 % Α / & Α% 1% ) %1 % Ι; Ρ) >>6: >Γ!ϑ 3 ( % ; / Γ, % 5 0 (,% +. / Γ 1 % Γ,% + 5 % 0 / & Ο Γ % ( % Α & 1% ;% / Γ % Γ %,% / % + & 1% Ο % ;% Γ % % /, Α 5 / Α. Γ %/. % : Ε ] 1 % Ι ϑ % % % & ; ;%& %1 ] Ψ Ζ Ι ϑ % % % / &% Ι ϑ Γ %1 Η 1 1 % % % Μ & 1%& 1 Χ 1% % Γ & / 11 % / Γ % % % % % 1%& %. % Φ Ι7 >> : ϑ ( % & : ( Γ %. & 5 / % 0 + Γ + & / / 0 1% Ι 1% ϑ.,;/α Ι & &+ 1 ϑ % ( ( % & % % Ε Φ/ ; ΙΑ % >> ϑγ % Γ & & % Λ%11ΡΑ % Ι >>! ϑ 5 : ΕΛ Ι ϑ ;%. Ι ϑ ; % % Ε % 1%& Φ ; %Μ % % Ε5 Φ Ι ϑ Γ % Ο4,% + Φ Ι : 2 ϑ & % Γ Γ &, 5 Γ % % + ;% / ( &,% + Γ & 4 1% /. 5 1

15 1 % 3 % Γ. + 1 ;% Γ % ) % % 3 ;% % Γ. 1 & & & % & % Α Ι ##!ϑ &.,;/Α & % Γ % 5 & 0Ο & / 1 % % ( & % Γ Χ./,;/; (%/ %1+ ;% & 1% / Γ. % Ο ( % % & % Α Γ Α 4 1% % / % 1 & Γ Ε %&% % Θ ) Γ )?% Θ & / 4 & Θ % & Θ / % Φ Ι, Ρ ## : 2 ϑ ( % %/1 Γ % Γ / % & + / 4 1% Ι : # ϑ Μ % & % Γ % % & % Σ / 1 Ι % 5 ϑ & / ( Γ Χ +. 1 Α 1. % 8% 9 Ι % #2#ϑ 5 & ; %,, % /. Ο Γ 1% Γ % %/Ο % % Α 6 ( 4 Γ + % Ο Γ Α /Γ. & / / % 1% Γ ;% &,;/Α ( Α 1% & & & Γ % + ;% Α & Γ?% Γ ) Γ ) Γ % 4 1% 5 / Γ Α / 1 1 % Γ % Γ 4 1% / Ε& 4 1% % Α Φ ( % &+ Γ ; % / & Ι, ##2: 6Γ 6!ϑ

16 % ) Ο ( / + 4 1% Γ % Α+ Ι, Ρ? >> : 6 ϑ 3 8% 9 % ( % & 1% 3. + ## & 1%,% + % Ι % >>6: #ϑ! % + Ο % % % + ; 0 & ) & 4 & 3 ) 7 ##6 0 1% + % ( 1 + /,;/Α., % / 0 1. Α / Γ, & ;% % Ι; Ρ) >>6: ϑ & /,;/Α % Ι Ο ( Α & Γ 2> _ 5 % ϑ ( / &. & ; Κ % % / Σ & % 1 Γ % & Γ & & 0 Κ %/ % 8+ Γ & Ι / Α >>2ϑ 2! (,% + & 3 + % ΙΑ % >> : > ϑ 2 ( Ε Φ/ ; + 5% Ε1% Φ 8 ; % Γ Χ + Γ & Μ & ; % 1 / ΙΑ >>2: ϑ ( & Χ 8+ % Α / Ο & Γ &+ Α / % Γ Β ; & ) & Λ 0? % % Ι 1:ΡΡ&&& 1/ / % Ρϑ % Γ & % 6

17 % 3 Γ,% 1 ) : ) % Μ % Α % ; % Γ % % + 5& ),% 1 Γ % + % Α + Γ & ( & % % Γ. % ) % / %, / & Ι + + ;% Γ ; % % ϑ (,% 1 Γ % Γ 4 1% Α % % Α + % Γ %. & Ι /, ###: 2/ ϑ ( & % % 1 Γ % % ) 1 Γ &.,% 1 5 & 5 1 / Γ ;% 0 #!!,% + %&% 5 /% ;% 0 / /% ;% 1 : Ε % % % 1 1 % % %1 1 1 Φ Ι % >>2 : ϑ 5& + & 4 % + 1 Α Γ Α & ;% % : ),% + ;% Γ & + Γ Γ & 1%,% 1 + & % Γ % + Γ 1 ;% 5 # & /, Ι ###: 6 ϑ Γ 4 1%.Α 4 1% ;% #> Λ & Γ %&% 7 % Γ 8 0 %

18 ) 1 %,% + Γ % Θ % & ΘΓ 1 ;% / 0 Γ & 5 : Ε(,% + & Χ./;% Ι ϑ 0 % 4 8 % /Α 5 Γ )./& Α Γ + Ο % %, Θ & 3 1 % & / Ι ϑ Θ 0 1% % Φ Ι Ρ %1 >>!: 2 ϑ > 7 + Γ 1 & % Γ % 0 1% 1,% & + Γ / 5 Γ,% % + &,.,% + + ( %,% + & % % + ;% ( % %,% + Ε. & / 1% ;% & Ι ϑ ] 5 & Μ & /,% Χ ;% % & Φ Ι % >>6: ϑ Α % Ι >> : 62 ϑ 3 Γ ;% % + Γ & 5 Γ Α Γ / % 1% & 1 / % 0 % 1%. > 1 % + % Χ ;%? Ι >>6: > ϑ Α% Γ ; + Ο,% + % 3 1 % + 8 % 4 1% Γ & ) %1+ Ο & 1 = ( % Ο & % 0 / % Ι >>2ϑ? Ι >>6: >2/ 6ϑ % % Γ 0 & + %4 % & 3 Α + 3 & & + % Ο Κ + & 8 Α & / %? & % Γ &+ Γ 1% ) % 0 = ( / % % Ι >> ϑ % Χ % &,%,% + Ι / 0 ( % 0% >> : 2 / 2!ϑ ( & % % + &,% & Γ ( % Γ ) 1 & ;%,% + & / : % + ;% Α ;% Ι3 >> : ϑ &,% + % % ( % Γ,% + = % 1 & &!

19 Γ % 0 ; ( Ι >>!: >/ ϑ %./ Γ %&% & 0 & Ι 1% /% % Γ Α /.ϑ 0 & Ι 1 % 1% ϑ Ι % >>2 : Γ Λ%11ΡΑ % >>! : ϑ Ε % %,% + Φ &. %. / +,% + Γ %. Γ % +,% / : ) ϑ ; % Γ,% + < ϑ,% / 1 + < ϑ Α = &,% + < ϑ ; % Γ,% & + / Ο < ΙΑ % >> : 62ϑ # % & & 1% Α Ι >> : #2ϑ Ε 3 % Γ Γ 4 Γ % 1 & Γ & Γ % 1% & % ( /) /Α / Ο Φ & 1% ( % % Α % & / Γ % 1 ;% & Α /Γ 0 /Γ. & / % / 1% % + % & 1% & & Γ & / % & + Ι ϑ. % ;% / % % Γ %& %,% 1 +,% 1% Λ 1 Ρ 1% % Ι ##2: / >ϑ (,% + /( % 0% Ι >> : 2!/ # ϑ ( 1% Γ & ;%,% + %1+ & 1% Γ & Γ Θ 3 0 1% Θ %,% & 1% 5 % Γ,% 1,% % 1% / Α %1+. % & Ι >>6:! /!#ϑ ) % Α 1% % Γ + & Σ & 1+ % 2

20 + : 6 Ι ϑγ 1 % 3 % + Α & Μ % % % ( Μ Γ 1 %/ % % % 7 % ( % Γ ; Γ / % 1 & Ι # ϑγ,% 1 0 : Α Γ &? %,% 1 %1+ / % Ι # ϑγ %. / + % Α %. Γ % % +! Ι ϑγ & Ο & Γ % + ; + ;% % 5 % + & Γ / &.,% + Ι /,% +.ϑ +./;%,;/Α # # # ( %1+. % & %?% ## Γ /, Α+.: %1+ 3 / Ι 3ϑΓ 3 4 / Α 1% Ι3 Α;ϑ 1% / Μ 5 Α Ι;Λ5Αϑ ( Α+ 1 / % % ;% & Γ 1% Γ 0 / & 1% ( & Α+ Ι3 Α;ϑ % 5 Γ %,%%1 % Λ 1% ΙΑ >>2:!ϑ Α+ %1+. % Ι ϑγ 1 + / Γ 0 1 / ( %1+,% % + 3 % Γ % ( & 0 1 % 6 & + % Ρ % Ι >> : 6/ 6ϑ Λ%11ΡΑ % / Ι >>! : ϑ #

21 . % Ι : / 6ϑ ( %1+. % + % % 7 / % ) ( 5% % 1% Ο Γ,% % % #6! Ο +,% 1 Χ / 3 Α% # &% 0 / 1% %1+ Γ %,% 1 % &,% 1? 3 Γ 0 /Γ,%%1 % / % % % ( ( 3 3 %1+ 3 Ι 3 ϑγ! >> %? & & Ι ϑ: ( / %1+ 3 % / ; 1 ;% 5% Γ % / Γ 8 Γ Χ1% ; % % 4 Ι % Ρ % >> : /!ϑ? + %/ 1# # # 2 4 & 1% Γ Γ % % +.Γ / %,% 1 Ι Ρ? % Ω ###:!#/ #!Γ Π% >> : 6!/ ϑ ( %? Λ >> Ι, >> ϑ / & 4,% Μ % / % ( % Θ %/ Γ /Γ 3 / /Γ % ( Θ + ( %? / ( %,% 1 ( Γ / % + ΙΠ% >> : ϑ ( % & Γ % 4 Γ & % : ( %,% % Γ ( / % % 7 % (,% % % % 1 1,% Γ % & % 5,% / Α Ι >>2: / ϑ! ( % % Σ & Χ % 3 Γ % % Γ % %? 2 ( 1# # #./ / >

22 % % % : 0 % Γ Σ,%%1 % % Γ 1 / Γ & & Γ Ο Σ % ; Σ % % % Γ 5 ; Ο & ΙΑ >>2: ϑ ; Χ % Ε % ΦΓ & 3 Γ % >> >Γ,% / 1 ) % Γ Χ /,% 1 3 Γ 1 / & Γ ( / 8% 9 % % % Γ 4 ; / Ι, Ρ? >>2: > ϑ. &% 0 1%,% % Ρ,% Ρ/ 0 Ι % ϑ Ρ 3 % Ι3(ϑ 0 Γ &% ### 3( Χ Ι 4 ϑ % Γ %% % Χ / 0 Γ 0 / 0 & 4 Ι3 ϑ /. %,% % % Γ % Ε,% Φ # Γ 3 0 1% 3 Γ,% % & / Ι % Ρ % >> :!/ #ϑ ( % % % 4 : %/ % + Γ,% % / 1 % 1 % % &+ 1 + Γ,% % Γ # & % %,% % % Γ,% Σ % ( +4 % ( Γ ( Ι % Ρ % >> : 2 ϑ

23 Γ Ο % & / # ( & Α!!/ 2 Ε + 1 ;% / Φ Ι >> :!!ϑγ &% & Γ / & 1% / & &,% 3 / % + : ( Ρ,% Ρ/ & + 0 Ι 8% ϑ 3( & Γ +.,;/Α 3( 07 Ι % ϑγ Α% %?% + &+ ( Ρ,% Ρ/ 4 /? 1% Ι %/) ϑ 3( ΧΓ & + + %1 Γ ; %/ Μ & 1% & Ι, 11 >>2: > Γ Γ % Ρ % / >> : >/ ϑ & 3 0 ( (,% % & 0 1 %,;/ Α 1 % Γ # 0 # Ι ϑγ # 0 Ι ϑ Ι 5 % / Α ϑ 5 +? / 1 % Γ + 3/0 1 % ( 3/0 / Ι ###:!ϑ Λ >>6 3/ % %1+ & > _ Ι %1+,% % >> : 6ϑ

24 > Ι %ϑ 8% 9 8% 9 6 8% 9 8% 9! 8% 9 2 % % % # Ι >>!ϑ > Ι >>2/ > ϑ >!!! >> > 2>> #! 6>> 2 Β :, 4 >>!: 6Γ 1:ΡΡ %1 Ρ 1 Ι >2ϑΓ ( ( & & 1% % ( + %,% % & 1 % % Γ Γ + 1 Γ. Ο4 0 ) ΙΑ >>2:! ϑ Θ & 3( & Μ Α 0% 1 Ι 1:ΡΡ %1 Ρ %1 Ρ Χϑ ( 3 0 #2 Ο4 0 ) & / 3 Α;. Ο % % Α % ( + Ι ϑ & / Ο Γ % Ι : ϑ % Ρ % Ι >> : 6ϑ & Γ 3,;/; &,;/ 5 +.? % & 1 % Γ 1 ; % / Α. % + % % / 3 &+ Γ. / & ( & Ο 3 ;%,;/Α 4 > % 5 & % ) &,;/Α 11 5 ; Ι8% 9 % % % ϑ Γ / 5 Ι, 4 >>!: ϑ % %1+? Ι; Ρ) >>6: Γ >>!: 6 ϑ Α%,;/Α ## _ Γ % / % %/ ;0 Ι0 >> : 6ϑ & 5 Γ & Γ % Γ ) ( % ) % # _ Ι #ϑ ) % _ Γ ) % / % Γ _ Ι >>!: >ϑ +, Γ 8 5 Γ / & Ι 0% >>6: /!Γ ###: / ϑγ & / % + &,% % ) % 1+ & Γ ; Χ Χ 8 & Χ Γ 8 &+ ( % + 8 8

25 ( ) 3 %4 Γ & Γ Α Ι %/ϑ % % ( ;% / & Γ & % & Ι ( / % % ϑ ( ΕΑ Φ. Γ & Ε3 %4 Φ ( / Α Ι >> : ϑγ Ε 1% % / 4 / 1% Φ Γ Ε & ]Γ 3 & Γ & % 1% Ι ϑ / Φ Ι : 6ϑ ( % + Α / % % 0 % &% Γ Γ. + Ι0 /; >> : >>/ > ϑ (. Α Ι % & ϑγ & Γ %. / + Ι0 ΡΑ >>6: 2#ϑ ( % : Ε? % Γ 1 1 % % 1%& Γ % % %.Η 1 &% Φ Ι : #>ϑ ( 3 %4 Α Ι ##!: 6!/6#ϑ Θ ΘΓ %%1 Γ / % % % Γ &% / Α % Ι >>6: ϑ Γ 3 %4 % & % / + 3 & ) &+ Γ. + Γ,% Ο % / ; 1 Ο ΙΛ%11ΡΑ % >>! : #> Γ Α >> : /!Γ %Μ >>2: >ϑγ 3 1 ;%/. %Μ Ι >>2: ϑ Α 1 : ΕΑ % Γ %1 %% Θ 1 Γ % % Γ 1%1 % Θ ( 3 %4,% 1% Ι Α >> : 2 ϑγ & / ( % % Γ ( 1 Α Ο >>

26 % 1%& Γ & Φ & & 3 Γ & % / + %.: Ο % & 1% + Σ,;/Α Χ % Α./ % Ο Α & Γ ; 5 & / 1% ##> Λ + Γ & + & Γ,;/Α % % Ι % >>!: ϑ 5& &+ & Γ. ;% / & Γ ;% / Α Γ %1+ Α 5 % % % % Γ 0 0 Γ % +,% % + Γ ( % Ι Ο >>!Γ, Ρ? >> : >#ϑ = ( % 5 Γ %. % % Γ & %,% 1 % ( α #! Ρ! Γ 6 % % % % % &,% / 1 Γ 8 5 % Γ % % + & %1+ 4 1% Ι & ϑ &+ % Γ % = &+ % % ( % Γ % %1+ Α / 1% Ι Α ;ϑ ;%. % 5 Γ % 5 ;% 5 Ι >>!: ϑγ & & / + & Α % Γ & / % & & & ; + / Α & Γ & % 6 = 7 Ι >> ϑ Α Ι >> ϑ 6

27 ( % % Γ % Γ,% 1 5 Ε % Φ Ι ϑ Ι >> ϑ ( % % Α. % % : ΕΑ 1 Χ &% % % & Γ %1. % % % Ψ % % Ζ 1. % 1%& : % Γ 1 1 % % &% 1% & % % Χ1 % % / Φ Ι >>2: 6ϑ ( % % )?%. % 4 1% Γ! &, 5 1,% 1 % ( α #> Λ % + % %? ( α Ι #! : ϑ 5 ;% Γ Γ Ε 3 &% % Γ 4 Υ ς Υ ς / Ι ϑ % Γ % Φ ( % Ε % 5& % / Α % Γ &% & Γ & % % % % Γ % ) & 3 Γ 3 % Φ ( %1+ )?% % % 4 1% % % #> Λ & 5 & 1 % %/ Γ + % 4 1% 0 / Ε Φ % & Γ Ι0 >> : 6ϑ ( Α% & % % Ι >> ϑγ 0 /; Ι >> ϑγ Ι >> ϑ Α % Ι >> ϑγ. Α ; & 5 ΑΜ Ι >> : / #ϑ % Γ %. %. 1 Α + % % 0 Γ & Ι 0 ϑ 4 % Γ 3 0 % ( 5 % % ; Γ & % %1% % Χ Α% + + ( % Ι >>6Γ >> ϑ Α Ι >> ϑγ. Α ; & 5 Γ & % Ι % % 8 % ϑ + Α & % Γ 5 = & ΙΑ >> : >ϑ 7 3 Α; Ο.Γ % % / %,% + 1 Γ Ι; >> :!ϑ! & Γ % % Ι >> : 6 ϑ : Ε % 1% % 1 % % %. % & % % & Γ & Φ

28 % % + + +? %/ Ι / % Α ϑ? %/ % Ι)%? ϑ?% Γ ) % Ι, Ρ ## : >2ϑ ( &, + + Γ ;% & % 0 / ; + & ΙΑ ##!: >ϑ (,% : & / Γ 5 Γ % / & 3 %4 1 Ι5 ϑ 5& 1 % % 1 Γ ; % 5 % ;% Ι5 % ϑ (,% 1 ) 4 1% Α Γ % Ι5 ϑ Ι ##!: > ϑ Α % Ι ##!: / ϑ, Ρ Ι ## : ##/ > ϑ & 5 Ο 4 1% / % % 1 Γ / + % 1,% 1 ( 1 ) % / 5 %& 4 1% & / % Γ. 0 : ϑ ( : % % 1 / 3 % 7 1 % ϑ )! : 5 Γ / 3 5 % ϑ! : % 5 Γ 5 % ;% % 1 / 1 Α% + + Γ Γ Ο 8 % % Γ %. &? % ϑ! : ( % % ) & % 4 1% / ( +. % & (!

29 ( Ι &% % ϑγ % Ο % ( % 1 % Γ % /1 / Γ 1 1 % Ο % % Α 2. ) % Γ 3 &+ / % Γ?% % Α % 6ϑ # + : 5 Γ & / %,%%1 % (,%%1 % Γ & = % Α% + + / % & ) ; % Γ & / Γ,% 1 % Γ Α Ο ϑ +! : % 1% / Ι ϑγ,% % + Α % + + & + Γ &% Γ & Γ % % & Γ % Ε Φ 4 % Ι >>6:!2 Γ >> :!/ #ϑ # ;% & 1%, 5 / % & & / % 1% ΙΑ ##!: ϑ, Γ Γ 1 / Ι,%%1 % ϑ )?% Θ & % 3 + ΘΓ & Γ 8Ο % ; % % Γ % / ; 2 ( ( % / ( ( / Ο %, ( ;% Γ % : Ε / & %.Η Γ 1 % % % / % Χ 1% Φ ΙΠ% >> : ϑ & ) Γ &.. % Γ % & % & Γ & + 1% & / & + Ι % >>!: /!Γ 6 ϑ 5 1% Α Ο % % Α %1% % Ρ Ι >>!ϑ Ρ % Ι >> ϑσ % % Ο % % % Α % Ρ; Ι >>2ϑ #, Γ Γ 3 Α; 1 %Μ Γ 4 / % + Ι % % >> : ϑ 2

30 &.. % % Ι #2 ϑγ Α Ι ##!ϑ Α Ι >>>ϑ Ο Γ Γ 5 % Γ % )% % & 0 Ι % #2 : >ϑ 8 % ) 0 % 1% / % : Ε % ) ; % % / 0 +? % 0 Γ 5 Φ Ι : 66ϑ 0 Ο % % 0 & Γ % 5Ο Γ Χ 0 % % Β % 5 / Α Ι % ## : 2 ϑ 1 % % ; 3 & ; % / & Α Ι >>>: ϑ : ( 1% 1 % 0 / &+ % Α% & & & 0 % &. & 11 % + & & + (,%%1 % Γ Γ % &,%%1 % %,% &+ ( 0 % 1 & 8 Γ + % 1 Χ 1 ( 0 % % & %? / Χ ( & ) % % / % ΙΑ ##!: 6 Σ 6#ϑ > 5& & Γ Α Ι >>>: #ϑ % Γ + % % Γ %,%%1 % & ; + Α % % Γ %,% 1 5 / Α Ο %, & & > 5 & 1 8 Α Ι >> ϑγ. 1 %,% 1 Γ % % & % Γ + #

31 & 1% : ;% 0 % 1 0. / + 0 % % &% 5 Γ & + ) & ) % ) & + ΙΑ ##!: 6# ϑ % &+ / Γ 1 Γ % % % & + Γ % 0 1 % : ΕΛ Α % 4 + & Γ % % % ) 1 & Φ Ι % #2 : 6 ϑ 4 Β + % Α % &% / % 0 % & % % / % % Γ Α Ι % / Ρ >>!: >6/ >2ϑ 0 1 & / Γ % %. &, Γ Ρ? % Ω Ι >> : # >ϑ Α & Γ Ο % % Α + ( % # Γ ) )?% )+ / 5 & Γ 1, 0 : & % % % Α Ι >>>: 6 ϑ Γ 0 8+ Ε( ) Φ Ο % % % 1 Α, % 0 / : Α % % / % /,%/ %1 % Γ % 0 Γ )% Σ & 8 % % & ( % Γ % / 1 & % Α >

32 / + &# ) % Γ %. 0. & % ;% Γ + ;% 1 : Ε % 1 % % % Ι ϑ % % Γ 1% % % %1 % % Ψ % 1% Ζ 0%& Γ % 1 % %Γ % Γ % % 1% Φ Ι % >>2 : >ϑ &. % & Γ Ι ##!: / #ϑ + Γ Ο Γ % 0. 1 % 3 1 / 0 0 Γ %. % & Ι ϑ ( & 71 % % Α Ι ##!ϑ Γ % Α % 0 1% % = 0 1,! ( = % &% % 1 Γ 1 = % &% )!!! )% Χ : 4 1% ; % / % 1% / & % %,%%1 % / & ( Ο /,%%1 8Ο % ; % / & 4 1% : Ο % ( )% Χ : 4 1% ; & ; + / % /,%%1 % % 1 (. 1 Γ % Γ & Γ ; 1 4 1% 0 4 1% /

33 + ( Γ Γ ( % / 8Ο 1% ; % Γ,% 1 % Γ Α / Α% + ) ; % ( Γ 8Ο % ; %? 1 Α1 4 1%.Γ. & ;% 5 / 0 / Ι Ρ? % Ω >> : # 6/# ϑ: % :,Ο % 0 % & < ( ; ) 7/ / % & Γ Γ 8Ο Γ % % Λ %. % 0 + & + Γ %1+ 1% / Χ1% Ι7 >>2: 6ϑ Κ +,% % ; Ο : 3 ) 1 & 1 ) % / %1+ )?% Γ &,%%1 % % %/ 1+ Α & )?% 0 < + ;% 0 %%1 % Γ % % % ; + / % & & %? /( : ) Α1 / & % % < ( ; 0 1% % /? % 7 Ι >>2: 6>ϑ 0 + Γ. Λ 8+ % Γ Α Γ / % ) Γ ) 7/ / % 1

34 ) 7/,% % + % 0 % Α% % 8% 9/ +,;/Α & / & % Γ & % % 1% ; + : ) / % Α% % % % < ( 1 ) 1 & % 5 Χ 5 : &. / 4 < Ε %1 Η % % % % Φ Λ% Ι >> ϑ 1 % Α Γ % %1+ % %1+ % + : Ε 1 % 1 % %1 % % %1 Φ Ι : # ϑ ) 0 % : Ο Γ.?% Γ ( Γ Ο 1 %/ %?% Γ 8 & %?% Α < ( Α1 & / ;% Γ & 1% & ( 3 1 Ο Α + % Γ & 1% ; + Α %1 8Ο Γ &% & Γ &% % % 1 + %? + ( Α1 ) 1 & Α & ;%. ( 3 1 Γ +, 1 % % & % / ; % Ο % % %,;/Α Γ Γ % ; 8Ο & % ( & + 1 / &.,;/Α % & ; % 1 Γ 0 % Γ &. + % %

35 ? Α Ι ##!: 6/ 2Γ! /! ϑ Γ & 1 & Γ & % 3 Γ 8+ Ε 1 & Φ Ι % % / ϑ ) 3 & 5 Γ % &+ &, Γ & : 1 + & % Α ( / 1 + % 1 % 1 %,%1 6 ( % Α Ο Χ % % 0% & & ( ) & % Γ ) &? %! & & % 5 Γ % 5 1 % &% Γ Ο 8+ Ο / ) 5 &+ 0 % Γ %, & 3 5& % &+ : % 4 ( ( 7 (Γ & Ι7( Γ, ϑ % / 4 : 7( % ( 8+ % 3 Γ ϑ % Α % Γ ϑ Ο % Ο % % & )% 0 1 Γ ϑ Γ ( % 6_ 5 +,%%1 %? + 5& 5 1 ; % Ι 1:ΡΡ&&& % % Ρ % ϑ Α & % & &, Γ + 5 %, + ΙΑ ##!: ϑ (, % % 4 & Γ / 6 & 0 ( %1 Χ Ι0( ϑ % Γ & 1 &, Ο4 & Γ & 8 & 1 / % ( 5 Χ. / + % ( &+ Γ & Ε Φ 4 & Γ ; %/,%1 / % ( 3 Ο4 &, Γ Ο 5 Ι (? >>6: 2 / # ϑ % 0% Μ+ 3 % Μ 8 ) ( Χ > % 1% 3 / ) 1 % Γ 1% ; % Σ %& 6 % 3 / 3 Γ Γ ΙΑ >>2ϑ % % 0% Μ & ) % ΙΕ Φϑ! ΙΕ Φϑ ( % Γ6 & 8 Ε Φ Γ % 6 Ε & Φ % 6Γ6! Ε Φ Ι &&& % % % ϑ!?% & ; %/,%1 / % + ) Γ 7 ( Ε8+ % Φ Ι ϑ Γ &!>6 (% Ι&&& % % Ρ % ϑ ( % 0% Χ & Α % > % Γ &%/ > Γ ) % 4 /

36 . 1 + & 1% Ο4 8 Γ Ο Ο4 3 Ο4 % / 1 % Ι Μ & % Α 3 Ο4. / ϑ 2, 4 4 ( + ( 0Ο + % 1 Γ &,% % % % ; % & Γ 5 Θ Ε + & 4 5 & & Φ Ι) ###: # ϑ # 1 Θ %, Θ 0 1% Γ & Γ 1 & 0. & 5 Γ %, : ϑ % & % % Α % : + &% / % Α & Γ / Ο % Α % ϑ 5 & 1%,% + ϑ ) % 0 % Γ & 1 / Γ &+ 6> ( 0 1% % 0 & % : ϑ % & &? 1 + % ϑ ( 5 %,% + & Α1 0 1% 2 % % : 1 & Τ Χ1%. β >Γ6 Ξ Ο / Ο4 β >Γ 6 Ξ ; β >Γ 6 # ) & > >Γ Ι ϑ & & 5 % / Γ & >Γ >Γ & Γ & >Γ >Γ Γ & >Γ >Γ2 Γ & >Γ2 1 5 Ι) ###: #!ϑ 6> Α% % & % & Γ.. % Ε Φ Ο Θ Α Ι >>2: ##ϑ /,;/Α Γ % ; & Γ % / 4 4 & % & Γ % % Γ ; 1% & Ο Ι % Ρ >>! %&, Ρ( >># 5 / ϑ / & Γ 5 % & Γ 5 6

37 . / 0.1! 2, % %. / 0 % ( 5 & )3 6,% % & % #6! % % # 0 # Ι ϑ Γ ; %Μ % ; % / Γ & % % ( Α )3 & Γ & % & /,% % ( & % Γ ( / % Γ % #62 # Γ Κ & %1+ %& 0 5 %. )3/Α & Γ % / 1% 3 % & % 6 Α% # Γ # Π % 9 Ι, ϑ & )3 2 Α Γ #, ( % % Γ Γ & 4 / 6 5 % % 4 Α + ) / & + Λ 1+ & % Π % 9 % Ι #! ϑγ Α & 1 & Γ % 5 + : Α + &% & Γ Ο % 5 Γ % 4 Ο 0 Γ Α % / Α 8+ )3 % % + 8% 9/ % + / : & Χ1% %1+ Α Ο Γ % 6 % % 1 %1+ 3 Ι 3ϑΓ % & %1+ ) Ι )3ϑ 6 %1+ Α &. + +,% % Α % Ο + ( &% Γ Α Α%&Μ % & Γ & Ι( >>!:!ϑ 6 & &. & Α % % Γ Γ & & &+ 8 % Ι >>!:! ϑ

38 0 + Ι( >>!: / #Γ %& ###: /2ϑ? 3 &? % % 1% : ( 3 %4 Ι + (+ ϑ #!? % 3/ & 1% Γ,% % % & % #!6 Λ )3/Α,;/Α Ι % % Γ 1 Α ϑ 8% 9/ % 1 & Π % 9/,% % Γ & % /,;/Α Α% 8% 9/ % % Ε % / % Φ Γ % % Ε; ΦΓ 3 Ε1% % % 3 %4 Φ &% & %/ 1+ ; / + Γ 1 : % /,% % Χ Σ %1+ &% 8+ Σ Ο Γ % Ο % %,%%1 % 1 % 1 & ( Ε Φ & Γ % + ( ; 1 1 & Γ / 1% %,;/Α + & Α % & % Γ. Ο Γ 3 & & Γ ( ; 1 & % #> Λ Ι 8% 9 ϑ Ι Ο >>>: 2 ϑ (,%%1 % % & Γ & / + 2> Λ % % % / % & 8% 9/,% % /Λ / Ι Γ Α #ϑ ( / 5 Θ 0 %%1 % Γ /,%%1 %. % % Θ % Α & % 8% 9 Α & & Α & 1 1% 5 / % :! : 3 +4 % Γ Ε) 0 Φ % Γ 4 % :!

39 &+ %1+ Α ; %,;/Α % 5 / Ι % 5 Γ Γ Γ ϑγ % 1 Χ1% 6 5& & % Π % 9/ %. / Γ ; % Α,; Ο Γ % 1 + / 0 % ( % + Α /Α /,%%1 % & ( Α & 1 0 & Α Χ1% Ο ΙΑ ΝϑΓ / Χ1% Ο ; ) # Ι 8% 9 & 6 ; % ϑγ % % Α Ν/ % 8% 9 & & Γ ΑΠΑ?Γ Α Χ1% Ο % 1 %/ 5 66! : 5 & Γ,;/Α ) 1 % % ( % % %&% 1 % & 8 & Γ & Γ ; % & Α &. & Γ, / %1 Ι ##6:!>/! Γ %& ###: 6 Γ, 4 >>!: 6 Γ ϑ )+ 8% 9 Ι #2, ϑ %,% % % % Γ & 8% 9 Ι #2 ϑ 3 : 5 ; 1 % % & + & &,%%1 % Ι : #/ ϑ ( & Α %,;/Α Γ % Γ & Γ & + Ο ( / % % + % & % 8 & 5 % 8% 9 )3 ;%? + 6 (. % ;% Π % 9/ + Γ % + 8 % & Γ %1+ Α? % Ι >>!:! ϑ 66 5 %, 11 Ι ###: / ϑ 2

40 ,;/Α & / ; + Χ % 0 & 4? #> Λ % & % & Γ 1% / % 1 &+ Ι Α%&Μ % %%1 ϑ Ι( >>!: 66 Γ %& ###:! ϑ = Α Γ 5 + % & / & = % Α Ι. Γ ϑ Ι + ϑ 2 0 Ι # Γ # ϑ Γ ( % Ι ϑγ Γ 3 Γ, Γ,% %/ Ι 1,% %ϑγ,% %/, Ι( % 1,% %ϑγ Γ Γ Γ? Γ 7 % Ι %ϑγ Γ Α Γ Α% Γ % %Γ Γ Ι # #Γ 77 #! ϑ, Γ Γ. 0 : #! : / 0 Ι #!6Γ #! ϑ 54 : % & Γ % Γ %1 Γ 3 Γ 3 Γ 3 Γ 3 / Γ 8 % %Γ 8 Γ & Γ? Γ Α 8 % Γ Α Γ Α& Γ Α, : Γ % Γ 3 Γ 3 Γ Λ Γ % % ; : Μ Γ Α % Γ % / Α + ) & + / / Ε % % Φ / Α & 1 & / Ε; Φ / ; + / Α Ν /, ( 5 Α Μ Γ ( & 5 Χ % #

41 / 0 Ι #!#Γ 58 #2>ϑ Α & 0 : #! :,% % Γ Α Γ Α #!!: Αχ% % 9 ; 1 Γ, 1 Γ ; 1 /? #!2: (Μ Γ Α% % % #!#: Γ (% Γ Α 8 Γ, / ΑΠΑ? / 0 Ι #2 Γ 66 / % % #26ϑ : % Γ %, : Γ Γ & Α %1? Γ Α / 8+ 3 ; : & & / 0. Ι #2#Γ 9: ##>ϑ, : (% 1 Γ 0 0 : ##>: Γ? / 0. Ι ##6ϑ ; >> ϑ 93 0 : ##!: Α / + 1 / & % ( % Ι >>>Γ 98 / Α &, :, ; : %% Γ Γ 1 + Ο Α % % Γ? Γ? Γ ; /;% ( % 0 : >> : 7 / % Β : >>>: > Γ 1:ΡΡ %1 Ρ %1 Ρ Ι >2ϑΓ, 4 >>!: 2/ Γ ( 2 #. / 0 8% 9 & 6 ( #2# / % / % Ι 8 % Λ Γ &% = 1 Λ % & ϑ ( % & % ( % Γ &% Χ Σ ; 1 / & 5 3 )? >

42 & Γ,%%1 %. & Γ Α 1 1 % Ο / Γ %&?37 %%1 Ι( >>!: 6!Γ, 4 >>!: ϑ ( 3 % Γ & + % % ; % + Γ % / & Ι Ο >>>: 2 Γ % >> : # / # ϑ ) % 3 1 % / 1, Γ &, 5 Α% & ) Γ + Γ % Ε & & Α & + 0 / &% ) & % Φ Ι % 8% 9 #2#Γ % 5 ϑ (! Θ! % % %,;/Α + & Θ 5 / 1! % / / % 1 % &? & 1 5 Γ Ε 3 + Α% + 1 & Γ % 8,;/Α 3 / Ι ϑ 1 Φ? 6,;/Α & 5 %1+ + Γ % 3 Κ 1 ( 5 %! % / : & / #> Λ % ( + % 8% 9 % : Ε /? 4 & Γ % Ο / % ΦΓ Ε Γ 3 ; % Γ 1% Γ & Γ % Φ. Ο ;% / 4 6 ( 4 &

43 1 % Γ &% + &? Α % & / Ι, 4 >>!: 6> ϑ ( /,. & 3,% % & ( > 8+ % Γ &. / ) % 5 5 % Α% Γ / ( % Ι % ; % ϑγ Γ % 22 _ &,;/Α + % ( 6! ##>/ ## Ι( ; ϑ <, #& & / (% Ι3 ϑ 0 1 %,%1 (% Ι3 ϑ % 0% Χ Ι( / ϑ ; 1 %,%1 (% Ι( / ϑ 0 (% Ι( / ϑ ; (% Ι( / ϑ &% / Ι( / ϑ = 2 Γ6!Γ > 6Γ! Γ>! #Γ Γ 6>Γ6 # 6 >Γ 2 Γ 6Γ 2 Γ >> Γ6 >Γ Γ # 2Γ 2Γ 6 6Γ! > #Γ!!>Γ# Γ Γ 6 % 62Γ Γ># 6Γ 6#Γ 6 Γ Γ Γ!!!Γ Γ2! # Γ2 Γ Γ>2!Γ 6>Γ2 Γ# 6Γ 2!Γ Γ6 6Γ>!!Γ Γ Γ > Γ6 Γ Γ Γ > 2Γ! #Γ Γ2> 6Γ6!>Γ> #Γ Γ #Γ> # 2>Γ!! Γ6 6Γ2 Γ! >Γ > Γ!Γ6 >Γ62 % #Γ 2 >Γ>> Γ! >>Γ >!Γ> Γ # 2Γ#2 ) #Γ Γ 6Γ 6 Γ62 2Γ Γ2 #6Γ!! >? 6Γ2 Γ > 6!Γ62 # Γ! Γ# #Γ ) Γ!Γ# Γ Γ Γ Γ # 2Γ!!Γ2!Γ2 6Γ6 6 2Γ 6 >2Γ 2 Γ Γ> 6! ( & Σ & Α;ΑΑ % % %/ 0 ; % /,% % % ) / Ι ###: # / > ϑ

44 6Γ 6 #Γ> 6Γ Γ2! 6Γ62 >Γ Γ# % ( Γ2 Γ>2 6Γ6 26Γ>2 Γ6 Γ2> #Γ! Γ Γ>> 2Γ!2!6Γ2 Γ2! Γ# > 2Γ 2 2Γ Γ 2 Γ6!!!Γ2 Γ>6 6Γ!> Γ6 Γ 6Γ 2Γ 6!Γ 2 Γ 6Γ> > Γ! Γ6 Γ# Γ > 6 Γ 6Γ 2 2Γ % > Γ #!Γ Γ Γ!2 #6Γ!2 Γ Γ> # Γ#2 ( # Γ26 2Γ6 Γ2! 6Γ26 ##Γ!Γ >Γ 6 ) # Γ! 2Γ2 Γ #2 Γ# 6>Γ Γ#! Γ6> % Γ!! Γ> Γ Γ! 6Γ2 Γ> Γ!! >!Γ# #Γ > 2 Γ!2 66Γ2 Γ# 6Γ>! # >6Γ Γ Γ!! Γ #!2Γ#2 Γ6> Γ! > Γ! Γ 6Γ! 2 Γ 2 6 Γ Γ62 Γ! / >>Γ! Γ2! 6Γ# 2>Γ # Γ# >Γ! Γ > ##Γ>2 Γ! 6Γ# 6 Γ! 26Γ! Γ6> 6Γ# < #!Γ Γ 2 Γ! Γ 2Γ >Γ26 Β : 1:ΡΡ& % % Γ 1:ΡΡ&&& % % % Ρ 1 % Ρ ) Α % Χ Γ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ρ1 Ρ Ρ& %Ρ >>!Ρ> Ρ& % Ρ Χ 1Χ Ι 6 >2ϑΓ ( 3. ( 5 3 >,;/Α Ι( ϑγ Ο4 & Γ & 1% /,% % Ε 1 & Φ ΙΑ ##!: ϑ 5 /, Τ />Γ >! Α % δ Τ >Γ6! 62 5 /0 1% 5 8% 9 / % + / Α & 4? / ; %/,%1 /0 Γ + (,% % & 1% Τ >Γ Γ Α / δ Τ >Γ!6 (,% % Μ & % 0% /( ; 1 %,%1 /( )+ & 1% 5 % Τ >Γ >2 δ Τ >Γ 2! % Γ & + 5 % Τ />Γ 2 >Γ>6/Α ) &? / 4 Γ % + % % &? 5 Α Γ 3 3 ( % Γ Α. & % 62 ( Α% & ) δ Τ >Γ> %/ Ι) ###: >2ϑΓ % % Α & %,% % & %

45 & /0 1% + Γ & +.. ( 0 /0 1% & +,% % % Τ >Γ Α % δ Τ >Γ & % / 3 0 / &? Γ Ο / Ο4 0 % %4 ( / Γ % +,% % % Τ >Γ6! >Γ> /Α / Γ 0 /0 1%? Κ % % 3 Ο4 ) % 5 3 2! 1! & 1%,% + % & % Λ ## Γ?% ##, Γ Μ > : Ε( 3 5 > 6# 3 & / 1% ] % % ;% Γ & & + / Ο Φ Ι ## : 66ϑ (,% + ;% 3 + Σ 6 / Γ % 4 1% /,% + %./ Γ > & 1% 6#? > 3/. & 1% / Γ Ε + ;% Φ Α% %,% % % 0 1 % %% % Γ & & / + % % 1 &,% % Ι >>>: ϑ ( ; 1 Ι,% + Γ,% 1 +,%% % ϑ & / + Ε, Φ %1+ & 1% Ι Ο >>2: 6!ϑ ( 5 > & Ο % & Γ + 1 & % & + ) & Ι ## ϑ 5 0% Ι >> : #!/ > ϑ > 5,% + % 3 %/ 1+. % Α Ι >> ϑ % 3 Α; % Α Γ & & Γ % + ;% Γ

46 4 Σ Ι ###: ϑ ( % > 3/ / & Γ ;% Γ % + & Θ & 0 /Γ / 1% ΘΓ Ι % >>6: #ϑ ( ;% & % 1% & & 1% % + # ),% % & 3 % / & 1% Ι3( 3( ϑγ &% 3(,;/Α + / & Ι, 11 ## :! ϑ % & 4 & / /Γ & / 4 1% ( %,% 1 / & Μ % ##6 & % (+ Γ Κ Α & / + Γ,% % 1% & & / 1 % & 3 % Ι3( Γ 3( Γ 3( 3( ϑ + 0 Ι 07ϑΓ ## &% & Γ + ( & 3( & % &% ;% %11 : 3( & &,;/Α / + %& & 1% % &% / 3( Γ 4 % & 1% 1 Ι ###: ϑ ( &% & / 1% & 3 % & Γ,% % ; % % + ;% Ι0% >> : 26/2#Γ Α >>6: > Γ ) ##2: >ϑ ( & & 0 / 1 % Γ &.Γ 5 Α,% % & % : Ε %% / % 1 % % % &% 1 %/ : Α Ζ % Ψ% Α Γ % 4 % ;% Ι : # ϑ 3( / % %1+ 8+ %& 4 / Α 1% Σ 3( & 8+ % Γ? 7 Γ 8 + Σ 3( %.Α Γ Λ 1 Γ Α % Γ & %& 0 1% Ι7( ##6: 2Γ ###: ϑγ & & Γ + 3( + 6

47 % % Ζ % 1 % % % 1 % Χ / % Φ Ι3 >> : ϑ. & 0+ #> Λ. + Γ % / 0 ) 7 & Ο4 1 % % Ι)%% % >>6: 2 ϑ ( 3./ 4 1% & 8 % 0 Γ &% Γ & 1% Ι; Ρ) >>6: 2/ >ϑ ( % 0 1% & + #> Λ Ι % ϑ ) % % 1% Α & 1 3( +,% % 0 1% % / 1% + Α / % ## % Γ 8 / & % 1 Γ % = 1 %/ % Ι ; ϑ & ; & & 1% & Χ1% % & & ( 8 & 5 / Γ 1% % + % 1 Γ & & 1 % / ( 5 & 3 Ο4 0 ; % % / & % &+ ( % 0 / Γ % + Ι % >>!: #>/#6Γ >>6:!>/! ϑ % + & : Α% Χ1%. 1 ) / Γ % % + / Ι % >>2 : ϑ 3# # (,% +. 0 & +,% / % ;% 5 / % 0 ( /Γ 3 & ( Γ % : %,% Γ ( %,% Γ Χ (. / 8 %. & 1 Ι % >>!: 2 /2!ϑ

48 0 1% %&. + % & Ο ; % + + & 1% : Ε 1 % % % % % % 1% & % % %1 1% Γ & % % % 1 % % 1% 1% Φ Ι) ##2: >ϑ ( % ),.,% +, 1 Γ % & Γ, & & 1% & Γ Γ?,% +/ 1 ( % + & ;% Χ Γ,% % % ## Γ ( %?37 1 Ι % >>2 : ϑ ) % / & Γ., /. / 0? ( % % 8% 9 Ι 8 8% 9 ϑ &?% / ##6 % 8% 9 + % 8% 9 & & 1 % ( % %4 Α% & 6 / % + % Γ %& % 3 +./,;/ + : Ε( Γ % 3 + / Γ &,;/Α 3 %& % Ι ϑ & / % Φ Ι % 8% 9 ##6Γ % 5 ϑ 5 & Α 1 5 Ο Γ 1% ( % 3 + : Ε( 1 Γ %4 1 Γ Ι ϑ 4 Γ % & % % + & % 1 Ο Φ 5 3 % + % Ι >>6: 6 /6 ϑ!

49 3 1%,% % + Ι %& ###: 2Γ, 4 >>!: 6 ϑ & 0 1% & % / 1 % :? 1 Γ Ε 0 Ο & 1 % Φ % Γ Ε & 0 % ; % + Φ +,;/Α Ε % ) + ) & Φ Γ 1 +,;/Α 0 %. &,;/; &. & 3 ( > Α Γ & 1 Γ 2> _ 5 + ( % ; % %4 Γ % Ο Α / Γ Γ 8 ##!,;/Α 11 & % % / Α ) Γ / 1 + & ##6/ ### Ι( ; ϑ <, #& & / (% Ι3 ϑ 0 1 %,%1 (% Ι3 ϑ % 0% Χ Ι( / ϑ ; 1 %,%1 (% Ι( / ϑ 0 (% Ι( / ϑ ; (% Ι( / ϑ &% / Ι( / ϑ # >! % # Γ! 2Γ6 6Γ2 6! Γ# Γ!# Γ Γ % 2 Γ# Γ > Γ6 2Γ6 >>Γ! Γ 6 Γ6# # 2 Γ> 2Γ#2 Γ6 #Γ 2 >2#!Γ! Γ Γ6 =!>Γ6 Γ! Γ6 #Γ6# 6 Γ 2 2Γ># 62Γ 6 Γ 2Γ# 6 Γ2> > >Γ>! Γ # Γ >Γ 6Γ Γ! Γ! >#Γ Γ> Γ > 5 + & & % ; %/ Μ : Α & % 1 Γ % = 1 & 1+ Λ 8!>_ 3 Σ & % Γ Ι( >>!: 62ϑ 2

50 Γ# Γ2> Γ 6!Γ6> > #Γ 6 Γ#! #Γ > % ( Γ6 #Γ! Γ 2!Γ66!#Γ Γ#! >Γ6 >? >6Γ #Γ Γ 6 Γ Γ6> Γ 6 >Γ 2 2 Γ #Γ Γ! Γ2!#Γ#6 2Γ Γ % Γ6!Γ 6Γ 6 Γ Γ Γ2 6 Γ># 6Γ 6Γ6 6> Γ! 6 Γ > Γ 2!Γ 2 % 6 Γ#! Γ Γ!!!Γ! #Γ! Γ22 >Γ! # 6 Γ # Γ 6Γ!2>Γ#2 6 >Γ!6 Γ>2 6Γ! Γ 6Γ># Γ 6>Γ2# 6 Γ> Γ > #Γ! >Γ! Γ Γ Γ! Γ#!Γ>#!Γ>2 #2Γ!Γ> 6 Γ# > 2Γ#2 Γ!2 2Γ 26Γ # #Γ 6 Γ6 6#Γ #! Γ6# Γ Γ 6 ) 26Γ>2 2Γ22 6Γ 2#Γ> 62Γ > Γ26 #Γ2> )!#Γ > Γ Γ6 ##>Γ! Γ > Γ 2 Γ!6 ( Γ#! Γ# 6Γ Γ 2 #Γ6!Γ Γ! Γ6 Γ62 Γ!>2Γ 2 Γ> >Γ>> Γ 2Γ 6 Γ > 6Γ!Γ 66Γ!# Γ62 Γ# > ( Γ6 #>Γ ##Γ2> 2#Γ 6Γ Γ6 > #Γ6! Γ 6 Γ >6Γ >!Γ> Γ 6 6Γ2>! # Γ#! 6Γ! Γ! Γ>#!>Γ Γ62 Γ6 / > Γ Γ 6Γ!2Γ#> >!Γ#! >Γ2> Γ6> > Γ!6 Γ6!!!Γ > Γ Γ> #Γ # % > Γ 22Γ# Γ6 Γ >! Γ6> Γ 6 Γ 6 #!Γ#2 <!2Γ Γ! Γ6 Γ6! 6 Γ2> 6Γ #!Γ> /!!Γ 2 2Γ6! 2 Γ!> Γ > >Γ#! Γ> Β : 1:ΡΡ& % % Γ 1:ΡΡ&&& % % % Ρ 1 % Ρ ) Α % Χ Γ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ρ1 Ρ Ρ& %Ρ >>!Ρ> Ρ& % Ρ Χ 1Χ Ι 6 >2ϑΓ ( 3 ) Α Γ 0 1 % &% / Ο4 ) Θ 2Γ6? > Γ (% / 1 % &% ΘΓ + Γ,% % % Τ />Γ 66 Α % δ Τ >Γ! ) / Γ & Χ 4 & Γ % + Τ />Γ >2 Α % δ Τ >Γ 22 % & + Γ 4 0 1% 5 /, + + ) % 0 1 %,%1 % Γ % & % % ; / % : )+ & 1% 5 % 0% /( % Γ Χ 5 % 1 %,%1 )? & Γ % + #

51 >Γ> /Α.. (,% % &, 0. % ; % Τ >Γ! Α % δ Τ >Γ # 0 /0 1%/ & Γ + 1% 5 Γ Α + & 2 4! % Γ ##! & ###, Γ,% + % % 6 (? /? Γ & 3 %!2 / Ι % >>6: #ϑ # ) ( % 5 &,% + & Γ &.,% % Α% ##2 / % % Γ & Α 3 ( &+ ΙΑ ϑγ & / &,% + % + Γ &+ + / 3( % & & 1 + ( = / & ; % % 5 + / 3 Α & 3( % Α % / & 0 1 & :,;/Α 1 %../ & 1% 6 ( & Λ ##!Γ. Γ % %,% + 7 &% % ;% Γ & + Γ & Γ & 3 / 1 % : 4 Γ,% 1 + %,% Ο Γ + Γ % = %. % Ι ###: ϑ 6>

52 ( Α & % Γ 0 1 % Γ & % % ; % % % ; % ; %Μ / 1 & Ι ###: ϑ? %,% % ###,% % 1 + / Γ % % ; % Γ % 4 ( 4 % %% ; 1 % Ε,% Φ 4,% & / Γ 0 & &,%% 4 +,% % &% (,% % %,% 1 % / 4 1% + Γ & %,% 1 + % Ι0% >> : 2#/ >>Γ Α >>6: ϑ 3# # %,% + / ( 3 Α & Α Γ / % 3 % 1 % + Γ,% + / & 1% % ### Ο,% %, % % 1,% + Γ Μ % % % + 3( & >>> ;% % % % + 0 /Γ / 1% % Γ & Ο / +,% + ( %1 3% Ι (3 ϑ Λ >>> Ο & 1% & + % %&% % %1+ Ι % >>2 : >/ ϑ ( 5 (3 : ϑ Χ 0 Ι Γ & (% 1 % 0 Γ % & ϑγ ϑ 3, &+ Γ ϑ 3 Ο4 / Ο Γ ϑ (, Γ 6ϑ ( 3 Γ ϑ 0 Ρ (ΑΓ, + 1 Γ!ϑ. & &+ / 2ϑ % ; ( & Ι 1:ΡΡ&&& % Ρ Ρ Ρ Ρ Χ ϑ 6

53 2 5. / 0 ( 3, Γ,;/Α Γ & Ι( / >>!: 62/ >ϑ! ( 3 & %! & 3# 5,% % / &, & Γ & % %,;/ Γ % Α% %,;/Α / Ο (,% 1 1,%/ %1 % %4 Γ,;/Α & 1 / &+ = % 1 Χ Α & + %1+ / Α Θ % ( % & 3 ### Λ 2 Ι( >>!: ϑ Θ & / 3 Σ & & 1 Χ ; %Μ %1+. / %, 1 +,;/Α % / Ι, 4 >>!: 6/!ϑ ) 6 7 # )8) (,%%1 % 3 % ΙΑ Ν ΑΠΑ?ϑ 5 Α % Χ1% Ο & & Α,;/8+ & % Γ, Λ ; + 5& 1 % / + 1,% % Γ / Α % % 8+ % + 8+ % (. / & Γ % & %! Α% ; %,%1 % #> Λ 0Ο & > Λ %4 Ο % % & / (% 1 % Γ Α /Α & & Ι % &%% >> : 6ϑ ;% Γ Α % & Γ,;/Α ) % & Ο Ι, 4 >>!:!ϑ 2 ( Γ Ι >>>ϑ #Γ# % & / Γ,;/Α & Ι >>6: >> ϑ 6

54 ( Ο Α % % 1 % Α Γ &+ 4 + % / ; % & Ι, 11 ###: / Γ, 4 >>!: ϑ 5 + : Ε & Π % 9/ 8% 9, & % 1 % % % Χ1% & 3 Φ Ι >>>: >2ϑ 1, ;% % : ( % 5 / ; % Α Ν ΑΠΑ? + 1% + ( Α +! Γ % / % & ( 3 1 % & / ; Χ )! % + / %. 0 & & ;, &? % / Γ +,;/Α & / Α% %. & 5Ο & Ο1 & / Γ % Χ Ι 3 Γ Γ 5 Γ Γ 7 3 ϑ (,;/Α % / 0 Α Γ ) & ; % & 1% & (. 1 & +,;/ Χ1%. 5& 8% 9 ; 1. 1 Γ,;/ % & & Χ1% & Χ Γ Γ / 1 % Γ % % %1+ & ( 0 &,;/Α % % 9/ % / (,;/Α % %1+ ) / Σ 3. & 6

55 ,;/; % Γ &% 4 & ( ( Χ1% Γ % 1% / +,;/Α 3 Α &. Γ & Ι, 1/ 1 ###: Γ, 4 >>6: / 2ϑ # # 0 # Γ 5 Α Γ Ο4 4 Γ 1 & Θ % %/ Γ Γ, Γ Γ Α% Γ Α % % ( ; Χ & / %, Γ & Α + Μ & / & # Ι0% >> : / #ϑ ( 8% 9 1%,% % Χ1 % Γ & & 0+ #> Λ Γ? Γ Α 8 % Γ Α & % Ι, 4 >>6: 6 ϑ (! + / Γ %&% 1% +, & + 1 & % 4 Ο & / % 8% 9. Γ + 1 ; & ( % % / + 1 Γ %,% 1 + % Ο4 / % Ι, 11 ###: 2/ Γ >> : 2! ϑ # Α% & %.? 1 Γ. / Α Γ & ) 1%? Γ % % 3 % ) % % Ι, 11 ## : 6 ϑ 3 Ι >> : #/ ϑ Α % 1%. Μ,% + ( % Γ + % & % Ο4 6

56 2 9 ( Χ Γ ;%. / 1 5 % % %. Γ! Γ % &+ Θ ( Α! ( + Θ + ( Α &. & Α % 8+ Ο & Γ. % % Γ!> &,;/Α ( 8% 9/ % & Γ & ;% & 0 % Ι ###: 2ϑ (. & Γ 5 /0 1% & 0 /0 1% + Γ % 5 % & ( Α ) % Γ & & ; % /,% % 0 1% 5 Ρ0 1% 5 0 ##>/ ## Τ />Γ >! Ι>Γ> ϑ Τ >Γ Ι>Γ6! ββ ϑ ##6/ ### Τ />Γ 66 Ι/>Γ >2ϑ Τ >Γ!> ββ (,% %? % >Γ> Ι / ϑ : %? : %? ( & %,% + 4 Α + & / % 0 1% (,% + %1+ & / 1% Γ. & % & Γ + Ο : Ε( 1,% 1 % %1+ Α 1% Ι ϑ Γ 3 1% % 3 & Γ Ο Φ Ι >>6:!ϑ 5, 1 Γ %. &+ 8% 9!> % Ι >>2 : ϑ ;%. & : Ε % % Γ % 1 % % Γ 1% % %1 % & / Γ % %. 1 % % % %1 % Γ % % 1 % % %1 % & % % %1/ Φ (, Γ Γ. & 5 Γ / & + Γ Γ & 66

57 5 Γ &% Γ Α% %11 Γ,% % 0 Γ % 1 + & Σ % Χ 3 & 1 0 & 5 % % % / % & Γ % &. Α + 6

58 . ; 1! ) 5& & Γ. 1, 5 + ( 8, 1 % Γ + ;%. 8 ; / / Γ % 0. & 1, # 3 5,;/;,% % % ## Γ! & Α & 1? % % 8% 9 : Ε % 1 % % %%1 % % % % % & ; % 1Γ % % % %%1 % Μ 1 % Γ 1% Γ Γ 1 1 % 1 % % % % % / / 1 % 1 & % % % % %1 % % % % % % % 1 % % % % Φ Ι %1+,% % ## : ϑ 3 & = Γ Α. 8% 9/;% 1% % % % & 1 + % : & % 1.,%%1 % & / / 1 % 0 ( (% )? %1+ / ;% % & 1% + % 1% / ( % ; (,% % ; / 1? & & Γ %&% /,;/Α Γ? % ; + Λ ##2 /! (,;/Α + / 5 Α 1 Γ %! 5 & (% Γ 5 % & Α & 1 0 / Γ 3%% % Ι >>! : # ϑ! (,Ο Ι (+ Γ Α & 0% ϑ & 0 & / %1+ Γ &% = / 5& / /Α1 % &%% Ι >> :!/ ϑγ & & & Γ / %1+,% 1 % ( %1+ & & Γ Α 1 Θ,Ο ; + / &% ΘΓ & % 6!

59 Α 1 Λ Ι Ο >>>: 26 ϑ ( % % % / % % 1 4 Λ >>> ; % 8 % & Λ / & ; 0 & Ι Ρ >> :!ϑγ +! Θ Γ Χ & : ϑ! :, % Γ : 3 ; / &% & Γ ; 1 % % / / Γ % ( % 1 Γ ( / % Ι >>6: 6!ϑ? 8% 9/ % 1 % & Γ Α / + 5 Γ Ε Α Α Ο % 1%. & Γ / % &,;/Α Ο Φ Ι % % % % >>>Γ & 5 ϑ ( & + 1 Χ1 : Ε( ; 5 Γ 5 & & %,;/Α ) & + 4 Φ 3 & ; % ) Θ 1 Γ % & & Θ Ο Α1 ( 1 3 ; / 1 % &% Ι ϑ,;/α & Ι >>>: ϑ ϑ < Γ & Α & 1 : & ;% ( %! 3 + % 8% 9 %&% Χ% Θ 0 % Γ %. Ο % %,, Θ % Θ &.Γ,% % % % %1+ Ι Ρ >> : 2/ Γ % &%% >> : ϑ 62

60 2 % / 5 4 Γ,% 1 + % Α / & Γ % Γ % % % 5& / % Γ & ( %,;/; & % ( % & % % % Γ ( % + & ( ( % ( + ; 1 & 8% 9/ % +,%%1 % # Ι Ο4 Γ % 3 + ϑ #! Ι + %,% 1 % ϑ Ι :!/! ϑ ϑ : 5 & % / ; Σ + Ι ϑ ; & Γ ) / Α% 1 %/ & 5 ( / % 5 / Ο 62 Ι ϑ / Ι >>6: >/ ϑ ϑ : ( Ο4 + 8% 9/; % & 1 + 0,;/Α Γ % % % /. / ) 7/ % % Γ % >>! 0 / + Ι ; ϑ % &! (.,;/Α % 3 11 Γ = % % & / % Γ. % % Α Γ & Ο : Ε & Γ % % & /,;/Α ) & Γ & / 1% 5,;/Α % % Φ Ι 6 Ι ϑϑ! 2,;/Α & Θ 5 Θ 8( / Γ &+ 1 Α % % & (. &,;/Α 3 % 1 + ) 7/Α Γ Α & Ι % &%% >> :!ϑ 6#

61 ( ; Α1 +! Ι6ϑΓ 8+ Ο : Ε( Ι ϑ & ; % / % %,;/Α Μ,;/Α Γ 8 Φ % Γ,;/Α 0 = % &Ο Λ? 6 Ι ϑ / 1 Ε %,;/Α Φ Γ & Γ 8(? /8( Ο Γ 0. Γ & / ; 4 8( # Ι ϑγ!6? /8( 3Α;! Ι Ρ >> :! Γ >>>:! /!2ϑ (. 8 Γ / )% & ) & + % ),;/Α Γ & % + 1% % & Ι / Ρ)% >> : 6ϑ 5 0 Α & / 1 : 1 % + Ι3 Ο ϑγ % % / Α% 8( 6ϑ? :. % Γ? % ; % % +/ Ο, % / ( & & & / Α Ο /!! Γ Α % / ; %Μ?% /.,% / 1 % Χ1% Γ Α Ν ΑΠΑ?!6 % 8( & 0 Ι >> : / 2ϑ. +4 %1+ ; Χ Γ 8+ % 0( 8( % &! 3Α;Γ #! Γ 0 Γ. % % % / % ##2 Α & 3Α;ΞΓ % & Γ & & ( %/ + 1 ( % ) 7 % % 0 & / Γ +. 3Α;Ξ >>6Γ % 1 Ι >>!:! #/! ϑ / 0 1 % ; %, 1 6!!. % 8 Ι ϑ % & 7 1 & Ο Ο & >

62 5 8+ / Γ % & ; % % % 8+ 1 Ο Γ, & Γ % 1% % %Ο % % & + 1 Ι % >>2 : >Γ, 4 >>!: Γ >>>:!2/ 2 ϑ (,;/Α & 1 %, 1 +.Γ % 1 + : Ε ;Η % % % & %. Γ % 1 1 % 1 % / % Φ Ι % &%% >> : ϑ 5& %,;/Α % / + % ( ( Σ Γ + Γ & 1 + Γ % 3 11 % 1 % 7 % &,;/Α % ; %,% % / Γ %, & ( / ; % 0 % Α Ν ΑΠΑ?Γ %,;/Α % & Γ % &%,% 1 / % % % & Ι : / Γ 0% >> : 2#/ #6ϑ ( : Ε0 Γ ; 1 % % 1 %1 /% Γ & % % ; Φ Ι >>>: 2!ϑ 7 / 1% % Γ & + = 0 %1 Γ Α + Γ. & & + / Γ &, 4 Ι >>!: 6ϑ % : Ε3 + 1% & Γ. % + 4 1% Γ %, 7 & + 5&+ % + Φ

63 2 &. & 3 ( 1 & % >,;/ Α Γ. Λ >>>/ >> Γ 2 _ 5 + Θ % 5 Α% % Α Γ & % % Γ Α% Γ 8 ( & %&% % Α! >>>/ >> Ι( ; ϑ <, #& & / (% Ι3 ϑ 0 1 %,%1 (% Ι3 ϑ % 0% Χ Ι( / ϑ ; 1 %,%1 (% Ι( / ϑ 0 (% Ι( / ϑ ; (% Ι( / ϑ &% / Ι( / ϑ # # Γ # >Γ> Γ6! 2!Γ6 26 Γ!>!!Γ22 6Γ#2 < # Γ6 Γ2> Γ>> Γ6# Γ6! Γ 2 6 Γ = #>6Γ! Γ>2 6Γ>> >Γ6 6 6Γ#> #Γ2 #Γ # 2#>Γ!6 Γ!2 Γ Γ 2 # Γ # Γ> 6Γ# 22>Γ Γ #!Γ>> > Γ> ## Γ> >Γ6! Γ % 2 2Γ Γ 2 Γ6>! Γ 6 Γ# 6Γ 2Γ2 # 2 Γ # %!Γ# Γ Γ!6Γ >#Γ Γ22!Γ 6 Γ 66Γ6> Γ>! 2#Γ Γ > 6Γ6 Γ>! 6! Γ Γ! Γ2 #Γ!Γ 2!Γ Γ# % 6! Γ>!Γ# Γ # 66Γ66!Γ 2 Γ # Γ# >? 6 2Γ Γ > Γ>! Γ6 Γ! Γ 2 Γ! % ( Γ #!Γ62 Γ #2Γ6!!Γ 6 Γ Γ # % Γ#2 Γ>2 6Γ # 66#Γ Γ 2 Γ6 Γ!> Γ2! #Γ> 6Γ Γ6 >!Γ # #Γ2 Γ6! Γ!!Γ! 6Γ2 #Γ 26Γ6 Γ> 2Γ!> ) > Γ Γ> Γ6! Γ! 6Γ Γ6! Γ2 ) # Γ! Γ>6 Γ >2Γ 622#Γ2 2>Γ! #Γ! Γ 6 Γ Γ2 #>Γ # > Γ#> 6Γ26 Γ > 6!Γ # 6>Γ 6Γ ##Γ!6 Γ >Γ!!Γ 6 Γ>!Γ 6 Γ>! >>Γ62 6#Γ 2Γ>2 #Γ2# Γ2 >Γ 6Γ6! > Γ #! Γ!! Γ # 2Γ # / Γ! >Γ Γ2 # Γ 2 >Γ Γ> 6Γ 2 >#Γ! 2Γ 2 Γ>!!# Γ >2 Γ Γ # Γ26 # Γ 2!Γ 6Γ2> Γ!# >!Γ#> #2Γ6 Γ2 Γ > 2 Γ! Γ>! Γ #6Γ 66 Γ6 Γ6> Γ#2

64 # > Γ 6 Γ! 6Γ!!! Γ #!Γ Γ 6!Γ # Γ Γ22 6Γ6> Γ Γ 2 Γ 2 2Γ!# /! Γ 2 6 Γ! 6Γ>> 66Γ # 2Γ 6 >Γ6 Γ ) 62Γ#! 2 Γ> Γ >>Γ6> #6Γ 6 Γ! Γ# ( 2Γ>! Γ 6 Γ 6 Γ2 2 Γ 6Γ # Γ! Β : 1:ΡΡ& % % Γ 1:ΡΡ&&& % % % Ρ 1 % Ρ ) Α % Χ Γ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ρ1 Ρ Ρ& %Ρ >>!Ρ> Ρ& % Ρ Χ 1Χ Ι 6 >2ϑΓ ( 3. ; % % >>>/ >> 5 /0 1% & Γ %&% + ( Α,% / % Ι Τ >Γ> Γ % Α Τ >Γ>>!ϑ ( / % 0% /( ; 1 %,%1 & : 1% 5 Τ >Γ>6# Ι% Α Τ >Γ > ϑγ & 5 % Τ />Γ> # Ι/>Γ 2 ϑγ % Α % &.. ( 0 /0 1% + & Α & 1%,% % % Τ >Γ 6 Α % δ Τ >Γ>!> ) Α Γ 5 ) +? % & Θ % 8% 9/; % ΘΓ % / &,% % % Τ >Γ > & Α / ( Α Α 5 & Γ % &% 3 ; 1 %,%1 & Γ 5 / & Γ 5 Γ %1+ / 1% %11 % % & / % % % %. & 1, / 5 : ( ( & % 3 ; 1 + Γ

65 % %1+ 3 % &%,;/Α + & ( + 1 Ο + Γ,% % Γ % & & % / & % Ι( >>!: 2 ϑ 5 & Α / & Ο % Ο % % 5 % 8+ / Ι % >>2 :!ϑ ( Ι >>!: ϑ Ι & & ϑ ) / 1 3 Α + &%,;/ Α 5 % 1. : Ε./,;/; &?%,;/ Α Γ ) &+ Α1 ( & Γ % % % % /; % 1 + %1+ /?% % & Γ 1 Γ 1 / Υ7 ς Ι ϑ & + & Φ ( Α + 1% ( % 1 % % / % 1% Σ 4 % ; / % & Γ % %1+ & / & Ο (! & 1+. ) 7/,% % + % / %,%%1 % % 0 ; + / % /,%%1 % / Γ Ο,;/Α ; % 0 % 1 % Ο (! + Χ 1 5 /, Γ & 4 1% Ο % ( ( Γ Γ ( % / ( % % & 4 1% + & % % Γ 1% Γ & % 1 / Ι >>6: > ϑ (% %, :. / 1 Χ & % Ι %, 1 ϑγ 8+

66 ; 1 %,%1 % & ΙΑ >>6: 6#/ ϑ &, Γ %/ 3 Γ & & Ο ( % % % Γ!2 0 % ) Γ % 3 11 Ε Φ + Σ % & 1 + Ι( >>!: 2>ϑ 5 Ο % ( % ( ( / Α &. ( ( /?% 1% : Ε % % % / % & ] 1% + % 7 % % Ι ϑγ & &% % + / % Φ Ι Ρ % >> : Γ 2ϑ Ο % ( %/ Ο &, 1 & : / Γ & 5 & / ( % 0Ο & % Σ Α % & % Ι >>!ϑγ 1 3 Γ &+ 5 Ο % % Α % / & : Ε % 3 Γ %. 1% % % 1 % % % % % % % & 1 / % 1%% 1 % Φ Ι : 2#ϑ ( % + & Γ % 3 % Γ Γ!# ( + 5& % ; % Ο & Α% + / ; & ( Γ.. ; Θ Γ & Θ &+!2 11 = Ε %4 Φ & % Γ % / ( 1 / % Γ + %& & &? Ι >>6:! /#>ϑ Ι >>6: >/ ϑ!# % % Γ 3? Α 8 Γ Ο % 0% /) Α /Α / Ι!ϑ Ο Γ %. ( % 1 % Ο & Ο & Ι&% & % Ι >>!:! /!2ϑ 1% Α + Γ. Ο ϑ + Γ & 3 3 ( % 1 % % 6

67 ) + Γ 1 % & Ο Γ / / Α % Χ ; 1 % 1 + % 5& & 8+ /,% % % Γ 3 & % 1 Ι( >>!: Γ >>6:!#/2 ϑ ( Α & /. Ο 1, % & Σ Γ & Γ % 1 & % : Ε( 1% %,;/./; Γ? ) 1 & 1 ) / (. / Υ & ςγ % %&% % 1 % + ) 1 Φ Ι( >>!: ϑ + % 1% 1? 0 Ι >>6: 62ϑ & % % % % % Λ >>6 1 / + Α 1% + : ΕΑ 11 % %1 Γ %1 %. % 1% Φ ; + 4./ & % 8% & Α Α 1% Γ ) 1 Γ + 1 : Ε,% + 5,;/Α Γ. % & 1 Α / Γ? % & 5 % Α % ε Ι %1 Ρ 1 ϑ ( ; Α Γ + Α + 1% ( % % Γ Ο % % & ( & & / & + (3 Σ & / % + Γ % % / % % % Γ

68 + % Γ & / % % % Σ ( ; %Μ Ι( >>!: 26/ >6Γ 0 >>!: 6!/ ϑ 5 %,% + ; Γ / % % % & % Α1 +,;/;. 5,;/; Γ Γ / Γ % %&% % %1+ + Ι >>6: #>/#!ϑ % + %1+ & % # / Γ 5 Ο & Γ # #, 2> # : 6 ; ; % Γ %. >> & 8( Γ / + 0+,;/Α Γ % 5 %1+ ) % ; % 4 ) Σ Ι >> ϑγ 5 Ι >>#ϑ & % = / ( 0 % ; 8 Λ >>> % % Γ 8( % 5 %1+ &+ ( 1 %1+ 8+ Μ % % % 0 % Γ %4 4 & / ; % % = Γ 5 %1+ 8 & 0 + Γ Χ1% 8(. /, Γ &,;/Α % & 1 3( & % & Γ & / Γ 4Γ + 2> + % & 4 ( Ι >>!: 2/ ϑ Α / ; %? Γ & ( % &!

69 Μ % Γ & % 3 %4 & Ι % : /66ϑ ( %,;/Α 3 11 Α1 % / Α & % % + & % 0 & ( ; %,;/Α Γ 1 % % % / % Γ & % Ι; >> : ϑ 5, 1% % + ) : & % Γ Χ1% / 8( & % 2 % & Γ & % Β + Γ &% + Γ ( Λ >> & 1% / ( 8+ Γ & % % % /; + Γ % & Α % Ι Ρ >>!: >/ ϑ ( % % Γ 8(,;/Α & % % % /Α Γ % &% / Ι >>!:! #/! ϑ & 1 Γ 8 / %1+ % 5 Χ1% Γ & Χ1% ; Ι7 Ρ / >>!: ϑ ;% & Γ Ε 1 % Φ & Ι : Γ!ϑ 1%. & Γ Ο / Γ ;% Α 5 2 1% 8 : Ε % Γ. Χ1 Χ/ %1 Χ % 1% / % Χ Φ Ι : #ϑ 7 1% %. Γ %, 1 2 / 8( Γ % & Γ & Γ Γ Γ Λ Γ, % Γ 8 % Γ Γ? 1 7 Ρ Ι >>!: ϑ % 1% ) 2 ; Ι >> : ϑ & Γ.. 8( ) 7/ % Ο Γ & & % + & 2

70 #,% & % Λ >> 5 Γ & Ι./ ( >Γ # _ ;ϑ (,% % % ; % % / Μ+ Λ Λ >>6. % 5 %1+ / & % Γ > > >Γ6 _ ; 4 > 6 >Γ! _ / % >>6 %1+ Γ &,;/Α %11 Ι % >>2 : 2ϑ 2? %,% % >>! & 5 >> % % >>6 Ι7 Ρ >>2:! ϑσ % %1+ 2 1% & + >> ; Χ % 0 Γ 1 Γ ( 3 ( ; Χ +. & Λ >> Γ % % & Ι? Χ % >>!: ϑ? 1% 1 Μ % % + 1 / + & : ( 5 Α % Ι ϑ 8( Α% Λ >>> _ % % # _ ( 5 & Θ Λ >> 8( _ 5 6 _ ΘΓ 8( & % ) + % Α / % 3 Ι7 Ρ >>2: 2>/2 ϑ & 1 % 1 & % Ι >>2 : #ϑ Γ %1+ Α / : Ε Χ 1 % 1 % % %1 % % & 1 % %. %& 1 % %1 2 Λ, Γ & & ( Γ & % Γ & &% Γ 0 % 3 1% Γ ; Γ % 1 Ι7 ( >> ϑ 2 ) 5 3 / 32 Λ >>6 / Γ % 5 & % % & / % % & Γ %11 Γ Λ > / > 2 % Ι >>!:!ϑ #

71 % Φ % ( Ι >>!:!/ ϑ Α Γ % % & Γ / & ( 3 & 0 ; %1+ 0 & Θ & ;% % % & & 1 Θ % Λ % > _ _ Λ > Ι %1+,% % >> : 6ϑ % %. + % & % +/ & & Ι7 Ρ >>2: 22ϑ # #, ( # #, Γ,% % Γ %/ 1+ ; >>6 % Γ % %1+ & 1% + +/ % % % / % 5 Γ / & % % + &% & + 5 & Γ & % Γ Ο & % : Ε. % % 1% % Γ %& 1Γ 1 1Γ % Φ Ι %1+. % >>6: ϑ?,% Γ %&% % ;% % : Ε & % Α %1 %%1 % %1 % Γ 1 % % 1 Φ Ι : ϑ ( & + 3 Γ % % / % Γ &% % 1 % Χ1 26 ( 1 % Α 1 & Ο &,% & + ( (% / % Γ & 1% & Α. Ι >>!: >ϑ 26 ( : 0 % % Γ. & & / % Γ Γ,% % Γ ) Γ + / & Γ 1 Γ 8 & + Γ Γ ( %/ Γ. & % % Γ,% /. Α Γ & Γ % 5 + % + % Γ 3 / 3 Γ ( % Γ, %. &% Γ. &, 1 (Α Ι %1+. % >>6: / >ϑ!>

72 Λ. /Α Ι %1+,% % >>6 ϑγ & )3 / Α 6> Λ +.Γ / Α Γ %& % (% / % 5 & % ( Α./Α / # # Ι %1+. % >> ϑ % Γ Χ1 % Α 1% % &?./ 1% % ΙΑ >>!: ># ϑ?./ / Ο % % Ι& %1+ / ) % ; % ϑγ 1% Ι& 3% /. % Ι ; ϑ 2./ % ϑγ % Γ &% % % & / & Ι, >>!: 6!/66>ϑ + Α ; & %1+ / ;% % & 1% Γ % 1% / % % (%,% 1 + % / &. Γ,% + ;% + % % ΙΑ >>!:!ϑ 1 + % ; 1 Γ & & % 4 1% Α /Α &+ : Α + % /. Ο. & + ΙΑ >>!:! ϑ 2 ( ; & Γ Α % %/Ο % % ; % # < # Ι? ; (ϑ = Ι.ϑ Ι, >> : 66 Γ 8 / >>!:!2ϑ!

73 ,% + % %? Ι >>>ϑ + %1+ / & 1% 2! Ι % >>6: #ϑσ % & & &% Γ,% + & 1% + / 1 %1+,% % : Ε % Φ1 ε & % & Γ & %1 % % Γ % % % % % Γ % % %.Φ Ι % >>2 : #ϑ % 0. % Ε & / Φ ) 7 5 % & / 1% Γ,% & % Λ >>,% & 1% Μ+ Λ Λ >>6. % + & 1% % : %/ 5 %1+ & Ι % ϑγ & & Ο 5 / +,% + ;% 8, 1 % + Ε & & 1% Φ Ι % (% ϑγ Ε,% + ( & Φ + Γ 4 : Ε( & % & % & Γ Ι ϑ & 1 / Ι ϑ ( 5 Γ Ο + + / & % ( & % Γ,% 1,% + ( / & 3 1 % Φ Ι %1+,% % >>6 : >ϑ (,% % + ; 1 Γ %1+ ;% 0 / Γ 8 & Γ & Γ & ) & & +. % + Γ % ;% 4 Γ,% +/ 1 & 1% % %. ; % & Γ % & Λ ( % >>! 2!. % % & % & : Ε % % %? Γ % % % % / % 1% % Χ1 / Φ Ι >>!: #ϑ!

74 %,% + & % >>2 : / 6ϑ & & 1% &+ Γ,% + %&% %1+ Σ 5 Γ & Λ % Γ & : Ε. % Α % Γ + ;% % + & % ( % %1+ & % & & & ) ; % Φ Ι %1+,% % >>!: ϑ 1 % %1 % % ( %1 % >>6 &,% + & 1% % &+ : Ε. % % % % ;% % % ( %1/ % 1% % / %1 1% %/ 1 % Ζ % (3. % % % Μ / % %1 %%1 % 1% 1 & % %1 % % % Γ. & 1% % % %1 1 % Γ Γ % 1 % Φ Ι %1+. % >>6: ϑ & &,% % Ο,% + Ε ;% Φ 22 Γ & (% Γ + ; Χ? Γ & % # ) (,% % % ### >> % Γ & / ( % % >>> : ( % / 3 % %1 Γ 0 1 % ( & 3( Χ ( & &,% +/ & 1% + Γ 3 Γ 4 1% / 5 % & % & 1% 0 / %1 & Γ + / & Γ & ( 3 % >>! /, Γ 07Γ ,% + : ( ;% & % 1 + & 1% Γ & ;% / )!

75 + 0 Γ!! ) # ; % % %1 % + & & Ι0% >> : >>/ Γ Α >>!:!/ ϑ ( & % &? : Ι, 1 ϑ 3/( % ( + &% ; %Μ / Ι7 Ρ >>2: #/! ϑ?,% 1 + % :? %,% % ##6 3( &, / / ### 3 3( & % 2>> >> & Ο & Γ >> ( < > #? > #! > ) Ι ;.ϑ & 3( Χ. & 1% 1 4 / 1% + Γ & % ;%? % >> Α. % Ι.ϑ % 7 % Α / ΙΑ >>6: / ϑ Λ% 9 % % 1 >> 8 % Χ/3 11 Γ 1% 1,% / % % + Α,% 1 & ; + Γ 3( & 3( Χ Γ & &% Γ,% % / Ο4 & Ι : ϑ (? Γ 3( Χ,% 3( & + & Ι >>!: 6 /6 ϑ ( Α &+ & 1% & & / & : 5 3( & 1 ; Γ % 3( 0 & Ι Ο Ρ; / >>2:!>/! ϑ 5 Ο >> & / Γ % 4 1% / & Ι, 11 >>2: ϑ (,,% % Γ & 1% Ι >> : ϑ!

76 . (. Ο4 1 % 0. Γ &, % % 8% Γ % & % % / Ι7 >>2:!ϑ (% / ) 7 5 & + Ι & Ε & Φϑ. 2# ( 0 % / % & % Γ & Γ ;%. / & + + Ο & + / ; Γ 3( & % % + & 1% 4 0 / + & Ι7 >>2: 6 /62ϑ? Α / % ## & & % ### >>> Θ 4 & Θ >> = / % = Λ &,% / % % % Λ >> 1% / Ι3 ;Γ ;ϑ + Γ % % >> + / % % & Ι( Μ ΡΑ& >> : / ϑ ( /3 1 + ### % / % + ( + (% / & / % + % Γ 1% Ο % % Γ Ο % % % 1 Γ ( Γ % #>? % Γ % Γ % 4 % 1 >> Γ / + & ( & / : & 5 8 & % ; % % 2# 5 ; ) 7/ Γ & / + Γ ; Ι >>2ϑ #> ( Μ ΡΑ& Ι >> :! ϑ % Γ ( %/ 0 % Γ % %1+ % Α / % % % % % / Α Γ % 8 & % % %1+ Γ & Α & 1 : Ε 1% Γ % % 1 % % % % % % 1 % % & % % &% 1% Φ Ι : #ϑ!6

77 %11 Γ % 1 % Γ ; + / % ( %,% 1 % 3 % + % % 5& 8 & % Α )% Γ +. & 1 ( % Γ 3 ;, ) 7 % / # % % Γ ; 3 Γ & ( ; %& Γ 3 ; / & Θ ;% % 6 Γ2 % Λ >>! Ι7 ( >>!: > ϑ Θ 0 &. & / + & Γ, %?37 Ι? >> : / #Γ & >>2: 2! ϑ, & % %1+ 1% Γ Λ % &,;/Α (. % % Γ & 0% &+ 1 + Γ % = Ι7 Ρ >>2: 2 ϑ ( % 3 ; & / + Σ &% 0 & % % : ΕΑ ; % %& % % / % &% % Γ % % % Φ Ι & >>2: 2 ϑ ;% + / & + 5. %1+ / 8 & % 7 ( % % Α +. / 8 & : )+ 2> Λ % _ % %1+ 8 & 4 ;% Γ & >> / >> % _ 5 Χ1% / % > % #> Λ Γ # ) 7, % &. : % Ε %ΧΦ Ι ϑ. + Γ & ( Ο 4 Γ 0 % 3 % %11 5 ( # % % %11 5 Γ 5& %, % 4 # & % % % >> %. 4 % # /, / % Γ & (% / & % / & Γ Ι( Μ ΡΑ& >> : > ϑ 5 ) 7 1%. & % / Ο Ι >>2ϑ % Ι >>!: #2/ > ϑ!

78 >> Ι7 ( >>!: >>Γ ϑ 5 Α % Γ % 3 ; & / + % Γ & Α : Ο 8+ Α % %1+ 3 & & + & + 4 % / 3 ; 8+ 1 % Γ? %/ 1% % ; % & Θ? ; Γ ; % Α % + & ) ; % Α & / 5 %1+ Γ %./; / 3 & % /? % 5 Λ >>6. 8+ Γ? % Γ.. 0Ο % Γ % ; % >> / > Ι & >>2: 22/ # ϑ & & % 5 ; % Γ & %, 1 3# # ( & 1%,% + % Α & Λ & ; % Γ,% +/ & Ι >>6ϑ &, % Α % Ι, 1 ϑ %,% + ( + / Μ % & 1 :. Γ & 1% 0 / 1% Γ & + / Γ &% ) 7 % % % >> & Α Χ1% 5Ο % Ι7 >>2: 2ϑ & 3 %,% 1 / 3( 5 & 1% % Α 1 Γ & & 1% 1,% Ο : Ε % % % & %1 Η %/ % 1 1% % Γ 1 % % %1 % Μ Φ Ι7 Ρ >>2: 2 ϑ ( Ι >>!: ϑ + % Α ) & % 1% Α Γ % Α,% 1 + % & 1 % Γ &!!

79 8Ο & 0 Ι >>!: ϑ Γ + % Α / 1 & + : Ε % % 1 % % % Η %1 % Μ % % Ι % % ϑ % %. % 1% Γ % 1 &% Φ 3 &,% + #,% %,% & Γ & Γ % Α 1 & 1% Ο 6 ; ( % ; Α 1 >> 5 Γ >>! ( &,;/Α Θ Γ 1 Θ Γ & % ( %. Γ + #> _ % > 6 Λ Γ &%. % + + Ο & Γ,;/ Α 2> _ ; % % 5Ο Ι % >>!: ϑ ΕΑ+ Φ 3( 0 % : ; / Γ % % Γ & ) 7/,% % + Ι 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑϑ ( ; &. / 1 Γ % & = / (,% % >> %, ; Ι %1+,% % >> ϑ # Γ &%, % (+ Γ Α &,Ο Γ & %,;/ Α % Α % Μ % Γ Γ % 5 0 / 1 Ι Ο Ρ; >>2:!>/! ϑ %! #? Α + %1+,% % > _,;/Α, / %, % % Ι ( >>!: 6ϑ # ( Χ Γ,% % % % + / % & Ι Ο Ρ; >>2:! ϑ? Χ 0% 1 3( 0!2

80 Α 1 >> 7 % >> ;,;/Α Σ, Ι 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑϑ ( % Ι / ϑ. Λ >> : 7 % ) / )+ 5 / Α Ι ϑγ 7 % ) ) / Α Ι 7) ΑϑΓ! >> 7 / Α Α Ι 7 Α ϑγ 1 >> 6 Α Ι 7/. ϑγ 2 Λ >>! Α & ΙΑ ( ϑ > Α 1 >> 6 1,;/Α Ι; ϑ # ( 7 Α / & 3 11 : Α Ι # ) # ( # ϑ Ι # ϑ #6 Ι 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑϑ ( %?37 % & % &,Ο (+ % & / 1 & Γ,% % Γ & 1%/ ( % Α% % >> 3( & Γ Ι Ο Ρ; >>2:! /! ϑ 5 Ε? 1 Φ Ι)# Γ Α ϑ ; Γ Ο % % Γ %. & & % Σ >>! Ι; ) % %%1 >>!ϑ &Ο 0 & # % % % 1 ; % % + ; >>! & ( 3 & 1 + Γ 1 %1 8Ο # (? ; /3 11 & + Γ / + % 7 % ΙΑ >>2: /!ϑ ( Α /3 11 / % Α ( % 7 Α ( % 7 % % + % 1 + ( Α 5% % Γ Γ Α. ) ) / )+ %. 7 Γ % )+ Ι >>6: 6 Γ % >>2: / 2ϑ #6 ( & % >> Γ % Γ & >>! / 7 Α /,% % >>! % % % ΙΑ >>2:! ϑ # ( 3 %4 3 %. Α% + % % 8 ( %. 1. Γ % % Ι; ) % %%1 >>!: /2 ϑ!#

81 1 0 Ο & 1% ( % Ι >>2: 6 Γ Α >>2: 6 ϑ #! & Α Γ >>! % + % (,;/Α Γ 8( Χ1% Γ %1+ % + Γ & Ε Φ/ % % % Ι 2ϑ Θ Μ % ; Γ % & % ( 5 Γ = % + ; Γ >>2 & & Σ % + % ) Α Γ ; Γ % Γ % 3 Γ 1,% %? 8( ΙΑ >>2: Χ ϑ ( Α % Χ1%. Ο Γ &. 3Α; %4 ; % Ι : 2 ϑ #2 ## 2. Ε Φ/ ;. ( % & Γ 8 % %Γ Α& >>! % ΙΑ ( ϑ >> Α Α & Ι Α ϑ Μ ; 1 /? Ι Α ϑ,% %? ΙΑ ( ϑ 3 >>! 2 >>! # >>! >>!! >>! >>! >>! >>! #! ( & ; & ΕΑ 1 Φ/ Ι % Γ ) & Γ 1 / Ο & 0 ϑγ.,,% % 1 %? ΙΑ >>6:! /! ϑ #2? 3Α;ΞΓ % & 3Α; ( & & Γ? % 3Α;Ξ Γ. & Ι >>2: 6 ϑ ## ; 1 Γ % + % & Α 6 > >>2Γ >>2 4, 6 >># ( % & % Ι (; >>#ϑ >>5 Ο Γ, Γ Γ. 2>

82 7. Ι % + ; ϑ, >>!! >>! Α Ι Α ϑ > # >>2 Β : 1:ΡΡ&&& 1/ / % ΡΓ 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑ Ι > >#ϑγ Ι >>2: 2ϑΓ ( ) Γ % %/ Λ >>! &% >>2 Α Θ %. Γ % Α /3 11 / Θ & Ε Φ/ ; Γ % & % + ; / Λ >>#, Ε Φ/ ; Γ 5 / 1, >># % & % & ( % + + Γ % Ε Φ/ ; % + % % & % % 3 Ι Ρ0 % >>2: ϑ > 0 ( % 5 ; Γ & %,;/Α ) &./,;/; ) 7/ % % 5& /, ) 7/ % % % 0 % & & ; : ΝΝ 3 Ι( ϑ + Ι # ϑγ Γ & / + Α% / % Ι ϑ Ι?ϑΓ Γ 0 % Γ 1 ) 7 &+ & Γ / 1 % % ΝΝ. Γ & % / % % % & Γ, Α% Γ Ε + 0 Φ Ι # ϑ & Γ % 5 Γ Α & / % % 2 _ #> _ Γ = 0 Ε / 5 Φ Ι ϑ Γ Ε / + Φ Λ Γ % + 1 2

83 Ι Ρ)% >> : / 6Γ 7 >>!:!/ #ϑ (,% Γ ;% %. Γ & % ) 7 > ( % % + ; & % & Ι #Γ % & / & Γ +, 1 / ϑ # ( Ε Φ/ ; / ; % % / ; % / (% Ι ϑ ; 1 % 0(,%1 Ι >>6ϑ (% Ι >> ϑ > > > #Γ _ Γ6 >Γ6 6 > > #Γ _ Γ 2! >Γ6! >>2 > Γ _ 2Γ 6> >Γ2> Α > > Γ6 _ Γ# # 2 >Γ2 6 5 & > > >Γ _ Γ6! >Γ6 2 6# # > > > _ Γ2 # >Γ >, > > > #Γ _ #Γ6!> >Γ6 6 6 %# > > > 6Γ _! >Γ 6 > > > >Γ _ Γ! 6 >Γ!!!# = > > >!Γ _ 2Γ! >Γ6>6 22 % & >>2 > 2 Γ2 _!6 >Γ 6 + >>2 > 2 Γ2 _ >Γ6 # >>2 > # _ > > 2 >Γ 2 >? >>2 > 2 Γ2 _ >26 >Γ 6> #2 1%. (% Ι >> ϑ > 5. ) 7/ % & & 8.Γ Γ % / 8+ Ο Ι >>!: 6 >ϑ ( & / Γ. Ο Γ ) 7 & / + + Γ & &,;/Α ; ) Ι : 6 /6 ϑ &+ Ο & Γ Γ ) 7 & 1% ( 3 & & + Γ & & & ) ; + % Α Ι >>2: / #ϑ > % 5 Α!Γ! _ Γ. Ι %1+,% % >>#ϑ Μ % # _ ( Γ & / ; % + Γ Ο 11 > _ 2

84 Α& >>2 > 2 Γ2 _ >Γ6!, > > > _ 2> ### >Γ6 >> >>2 > > _ # #6 >Γ! 3 >># > >Γ _ #! > >Γ66 2 Α > > > _ # >Γ :, 8+ 8( Β : 1:ΡΡ 1 % Ρ Ρ φ 1% Γ 1:ΡΡ& % % Ρ& % Ρ Χ 1ΧΓ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ι > >#ϑγ Α Ι >>2: /6 ϑγ ( Α 8+ Λ 5Ο / Λ % 1 Α 8+ Α ( Γ Γ 3 Γ % & Λ 8 % 5Ο % 6 Λ % % % 5% 3 Α ( /Α 6 _ Γ Α 6/ > _ ; % Γ & % > _ ( Α ( /Α 5Ο Γ & & 1 1 Χ. & ΙΑ >>2: 66 ϑ > ( Γ. = % >/ Λ ; % % 8 % 1%. & + Γ & / & 1 % 1 : Ε?% 1 1%% % % % / Μ % Φ Ι : 6 ϑ ( % 3 ) 7/,% / % + 1 % & 0 & Γ &. & &+ Γ Ο Κ + > % % % % % % 1 Γ % / % Γ & Ο Γ & > ( Μ 8 ( % Α Ι >>2: /6 ϑ > ( Χ1% 11 & & ; % + % %1+ 3 / Χ1%,;/Α % & Ι3%% % >>! : 2> Γ 22ϑ 2

85 ,% % ; / & : Ε ; % % % % % % % % % % Χ % ; Φ Ι %1+,% % >> :!ϑ ( % 3 11 Γ 8+ Γ >6 % % 5 Ι = / ϑ Θ 8+ % % % & % ΙΑ >>2:! ϑ ( 11 % 7 % % 0 Γ & ; % % Ο Γ % % Ι( % >> Γ & >> ϑ % & ; % 8( Γ % + %1+ )% & + Γ % % ) & 5% %,;/Α Ο &% Γ ; % Γ % & 5Ο Ι >>!:! Γ % >>!:!ϑ ( ; % Χ 8( Γ % % 3 11 Γ & ; % Α 5Ο Ι; ) % %%1 >>!: 6 ϑ Α Ι >>2:! ϑ % Α Γ % +,% / % 5% /0 % / % 3 11 ( 4 & 5 % %,;/Α ; / % / % & + % 7 % 5 % % Α Γ % % % % 5 ; / : Ε % % 1 1 % % & ; % % 1 % Φ Ι :! ϑ >6( Α 1 Γ & Α ; % % +, %1+ 1% / % & % % ( Α &+ 5 &+ Ι& 1 Α % % & ϑ ( % % &. / Γ Γ, %1+ Α 2

86 # 0 Ο 0 & 0 / Ο Γ 0 & & 0 & 1 ( & Ι ϑγ + % & Γ ; % / % %,% 1 %,% & Ο ( & Γ Ι / ϑ: Ο Γ & % Γ 0 Γ + & % & ; % 5 ( + % Γ )% + & / 1% 1 Ι >>6: > ϑ )+ 8 ; + Γ / Γ 8 : / % 5Ο Γ,;/Α & (,;/Α + Γ % 1 & Ι #Γ Α 2 ϑ % & Ο %/ % % ; % Γ &. & / 1 & 5 & &,% 1% / + Γ ; % % & Α Γ & ; Κ % % + Γ Α Γ ;,%,;/Α / : ; Ι >> ϑ Α ; % Α Γ,;/Α % 1 % Γ Μ + + Μ % % % ( / ; &+ Μ % & % 3Α; : Ε ; % % 3Α; Γ & % 1 % &% 1% % Φ ε ; 1 %1% Φ Ι : > 6ϑ Ι >>!ϑ % 1 % % ; Μ,;/Α,% 1 Γ 0 % & 26

87 Χ1% Γ 1 Γ Α ; % + Γ 1 % Α Γ # %,%,;/8+ % ; Ι : 62ϑ ( & Α + : Ι >>6ϑ > 8+ Θ, Γ. Θ Γ + % + Γ & ; Μ % 1 Α % Γ 8+ )% +, Θ / %4 Κ % % Γ 8( Θ & 1%,% %1+ /. + )% & % >Γ>6 _Γ &+ ; / >Γ6 _ & Γ & &, Ι >>6ϑ % 3 / & %. Γ ; 1% Γ &,;/Α % + 5 % % % & & & Ι : ϑ & ; % /,% Α 5Ο + + / + Θ 11 =.? Ι >>6: 6ϑ & Γ. % 8,;/ + 1 % / Γ & ; %,;/Α / Γ + & / Ι, >>6: 2 ϑ % Ι >>!ϑ & ; Ο Γ >> _ ; % / & % Α 8 4 Α % Α Γ / Γ &. % + Γ ; / & Ο : Ε 1 % /% / > 5& Λ 1+ % % + Ο Ι % / >>!ϑ 2

88 % % % % % & % 1 Φ Ι :!ϑ ( 5% Ο & Α / % % & Γ %/ & Γ Α % Α /8+ #> Λ / & Ι : 2ϑ / % Γ Γ 3 %4 % 8( Γ % /+ ; + ; / &+ Ι : 6 ϑ >! Λ Ι >>!ϑ ( Α Α 7 Α Γ % Γ Α % Γ % //( Ι8 % ; % ϑ ; /. ( Θ & / % % Γ 1% 3 + /( Θ / % Ι : 6ϑ + % Α & Γ Ο % % %,;/Α ;, % % Γ / % Ι >>2: 6 6/6!Γ 6 /6 ϑ:, Ρ; Ι >>!ϑ + & Α Α ( 1%/ Α ; Α % Γ 1 + % Α %/ Γ & % Γ 1% & % 3 11 : Ε % % Α ( % Γ % % & Α ( Ι ϑ % % 1 Φ Ι : ϑ % 9 Ι >>2ϑ & % ; Α Α % Α Γ ; & & Ο Ο 3Α;/Α ; >! % ; & 3Α;Γ 3Α;Ξ / 71 % Ι Α >>2: / 6ϑ Ι >>2: 6 >/6 ϑ & / Γ, % %1+,% %,% % 3Α;Ξ? /8(!6> % % & Α% % % 8Ο 2!

89 %11 % % & Α Α Γ ;,;/Α 1% & Ο Γ & % Γ 4 Ο? 5. & 1 & % ) % % % Γ & 1 Γ % Α % 1% & / & & Γ %. 4 Ο ( % % / % 5 Ι 5 ϑ %1+ %? /8( % Γ ) ) % Γ % %1+ % + 3 Ο / Γ & 1 % Γ! % % ΙΑ >>2: /!ϑ ( ; +,;/Α %? Γ ; %&%. : Ε ; Ι ϑ % Ι ϑ & % % Μ / % % % %& % %. % 1 % 1% % 1 % % % Φ Ι : 2ϑ? Α, Γ,% % Γ 3 & & ( 5% Γ >2 Ι : 66ϑΣ & / + + > % (% Ι 22 % %ϑ ># / Ι #Γ Α 2 ϑγ &% + &+ Γ % Α Γ Ο ; 1 %,%1 Γ ( Α % Α + Γ & 4 % %1+ Α ( %1+ Α / & Γ 1 5 ; Γ ; % >>!. ;% / Γ Α Γ / % Ι = ) ϑγ,;/α > > Μ+ >>/ >> % % % % ) Α & & 3 % & &, Γ >2( Α Α ( Γ 5Ο % 5% % Α. & 5% % 5Ο ># 5 Γ % & Γ >> _ 5Ο & Γ & ( Α 7 + / + 22

90 % 5 & Ο Ι : > / >2Γ Ρ 1 >>!: ϑ ) 3 0Ο Γ Ο + 5%,% 1% ; Γ &+ Γ % : Α 4 ; % Γ?/, Γ + + Ε % Φ/, ΙΑ / >>2: 6 / ϑ: + # ; / )+ Γ Α Α ( % Γ 1% + Γ &? % & Γ ; % %?) + Α % Γ 5% /; + / Γ Ε %4 Φ Ι _ ) ϑ &+ & Γ 1 % ( ; % ,;/Α + ; &. & Γ & / ; %. 1 Ο + Γ ; %.Γ Α % Χ % % Β Χ % Γ % % & Α% % 3 11 Ι 4 1 ϑ % ΕΑ 1 Φ/ & & Γ Γ 3 ) & Γ. 3 %4 ( % & Γ % + Ο / &,;/Α &, % Γ. 1 Γ % % 4 + (. 1 & % 3Α;/Α >>6 % 5 Ι % >>!: #ϑ ( & 2#

91 ( ; % & Γ & &,;/ Α ; % & & %/ 8+ & 3 % >>! & % Α1./,;/ 1 + > &,% % : Α% & / 1 / % Γ /5 Ο 5Ο 3Α;/? % Γ % Χ1 ( Α % ( % 5% Ο 3Α;/? / Γ % Ο 1 Α % Α Γ % &% % & & Γ ( / +,% % 8+ 1 Γ % Γ,% 1 % ; Γ / >>! + Γ. Γ %&% % Γ & 8+ ( Γ % % % & % % &% ( 1 Γ ; Γ 3, % & &,% % Γ & &% & + / & Γ ; &, %,;/Α & 3 %4,;/Α & Γ ; 4 Ι >>!ϑ (% Α % Α Γ / Γ 1% % Θ % Α % % / ΙΑ >>2:!!/26ϑ >Α % ; / Λ >> &/ % % % / % & Γ % &% ; + Ο ( / & &,;/ / 1 % Α % & & % Ι (; >>!:!/ >ϑ #>

92 2 % & 1 % : Α ( / ; Γ 1 Γ & Θ % & Γ 8 % %Γ? Α& Ι 8?Αϑ Θ Α Α% %. % ΙΑ.ϑ % 5% % Ι >>6: 2 ϑ 1 & Γ & 0 % ; % 7 % ( & & 1 5% % Γ 8 & Γ & % /? Γ 8( + 1%. ; 4 ( 1 3 % Γ & ; /. Ο 1% %1 Γ & Χ %. % Ι %. 1 ϑ ) % % % Γ %. % % Α ( % 6 % Α ( Α ( / 3 11 ; / Γ % Ε Φ/ ; % Ι % ϑ Θ Α % % Ι %1+,% % >># ϑ 7 &% 8?Α 8+ Γ Α 8 / 4 Γ %& & / 3 Γ & ( % 1 Α 5% % % 8 5Ο Θ Α % ### % ( Γ Α Γ % + % 4 & ( Γ % Γ Κ ) & / 1% %& & % 1 %?/, Ι( >>2: ϑ )+ % & Γ 8 % %Γ % Α& % % & Γ & Α? & ) ) % Α % Α. % % >> Γ 0 4 #

93 % & Γ >># % Ι %1+,% % >># ϑγ & Γ % Ο Χ % Α. % Α & Γ & 5% % 8 / 1 % + ΙΑ >>2: ##/ > ϑ ( ;%. & Γ % % 5 % & Γ ( % 7 % Α ( % % Γ % 3 11 ; : Ε % & 1 % Α ( Γ % % % % Α. Α% Φ Ι % >>2: 6 ϑ ) 7 % ; / Γ & 8 %1+ & Γ &% &+ % % % + 4 % 1 + & % ) = % Α. Γ. &% Γ &, 0 ) 1 8Ο % % % & Γ 1 5 % % Γ ; / /3 11 Α ( Γ ( /8+ / >>6 5% % Ι > > % % ϑγ & & / % Ι, >>2: ϑ 3 11 Γ / 8 1 % Γ & % / % 3 % Γ 1+ Ο Γ & 8+ 5 Γ 3 1 Α & ; % / Ι >>!: ϑ Α Γ 3 + Γ & Γ Γ & Α % Ο Γ ; /; % % / % 1 ΙΑ >>2: 6ϑ #

94 Γ 1 % 1% + ; % % ; %. 8 ; % Ι 7 Γ ϑ % & + % >Γ6 _ ; % % Γ & & & ( Γ + 1 % & % Γ? & Γ ( Γ 8 & Γ ) & 1% Γ Κ Ι %1+,% % >># ϑ 5 + Γ % & / % 1%,% Ο/ + 5% ) 8Ο & Ι > >. % ϑγ % 1% / /3 11 Σ &+ % 1, 5 ;%. % Γ & & / ; & % 7 / % Γ Α ( 7 Α Γ Α ΙΑ >>2: #2 ϑ & Γ Ε Φ/ ; % 8+ % 8( Θ, 1? Θ Ο & Χ1% ( 5 1 % 5% % 3 & Χ + % 3 Γ 1% / + & & & & % / 3 Ι %&ΡΑ >>!: / 6ϑ & ; % % 8 % Ι %1+,% % >># ϑ ( & / Α 11 % % 3 ; 1 % Γ Λ >># Γ, Γ. % 7 Α Γ Α ( #

95 % & % Χ Μ % & Α & Χ 5Ο Γ =. 1 ΙΑ >>2: # /# ϑ: Ε 1 % %1 1% % % % 1 % 1 % % % ; Γ % Γ % Φ Ι : #6ϑ 5 + Γ % 3 1 %1+ ;% 0 Γ & & &+ Γ. + 2 /. 5& % Γ 1, % / % ; & & ( ( Ι + ϑ Ο % + 5 / 1 & ( ; 1 ; &% % Γ % % + / % % & (, + / &+ & Γ,;/Α Α Γ Γ Γ % &% % % : Ε ; % % 1% & 1 % : % % % % % % Φ ΙΑ >>2: 2 ϑ + 5 % 1 Σ ;% /. 0 5 ( & 4 : )+ % % % / % 5 / & Γ 0 ; Γ. %1+ & 4 1% 0 / ( 1 4 Γ / % + ;. & 1,% + & 1+ % : / &,% 1 3( & + Σ & & 1% #

96 + % & 1% 1 / 0 1% ( ; % ) 7 % Γ & + %, 5! & 1 0 Γ. / % /,%%1 % Γ & & Γ / 0 8Ο Γ % &% % & + & Ο (! 1 5 ; Χ 4 + &% Γ & % % % / % ; 5 + &% Γ ) % % Ο Γ / ; 1 & Ο %1+ / & + Σ ;%. & Γ &,;/Α % / & Γ Γ & 5 + & Γ % + %1+ ;% Ο Σ % &, 5 5 +, : (. % % & 5 Ι& & ϑγ % ; Γ, 0 + / (, & & Γ %1 8Ο &,;/Α & Γ % % Ι & ( / ϑ % & Ι >>2: 6 /6 6ϑ 5 / ;%. & :, + Ο Γ. Γ &. % 4 % Γ 5&, & Γ & % Α 1 Γ % & % & : #6