! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,"

Transcript

1 ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (.

2 ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 % # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & ,% + % % 6> % % 8% 9 6! 5& 66

3 % % % % % ; : % 5 0 < 6! % 6! & 1% 0.. & 3 % % % %. Α1 +,;/;!,% + %! 6 ;!2 1 ; / # Α ( # # 3 # 5& # #! > Β / 8 > Β > Χ > >! Α + >2 1 + >

4 = 0 1 = % Α # ##>/ ## ##6/ ### 2 ; % /,% % 0 1% 66! >>>/ >> 2. Ε Φ/ ; 2> # ( Ε Φ/ ; 2 > 1,. #! ; % /,% % 0 1% 5 #2 = % 5 Α / >

5 ,; Γ Γ 1 Α ; ; &.. % ; % 1 % 8?Α % & Γ 8 % %Γ? Α& 7. % % Γ ; Α % 9 9 % % % 9 Η Ι) / )+ 5 Α ϑ?/α ( % % Α /Α Α Ι3 Α /Α Α ϑ 7 Α % % % Α% Ι3 Κ Α ϑ % Ι7 3 ϑ Ι 4 ) ϑ 07 %1 % % 0 7 Ι % ϑ 7) Α % % % % ) Α Ι) ) Α ϑ %1+ & % 3 % %1+ 3 %1+ % ; % % ; 1 Ι) 1 % ϑ Α Α% 3 % 1 Α ; %1+ Α / 1%. %1+. % )3 %1+ ) 3 3 Χ % % Ι 4 ϑ 3 ; 3 1% Ι ;ϑ 3 Α; 3 4 / Α 1% 3 3 %

6 Ι 5% / 0 % ϑ 3( 3 % 3Α; 3 Α % ; Ι ; + ϑ 0( 0 ( %1 Χ 3 ( % % % ( %1 Α 30 % Α % 8( 8 ( %1 % Ι & & 8+ ϑ (3 ( %1 3% Ι / & ϑ? % %? % Ι 1 1ϑ % % Ι8+ % ϑ? ; (? & ; 1 % Η ( %1 Ι? ; & ϑ?37?% /3% 7 % Ι? % % ϑ 7( 7 ( %1 ΙΚ & ϑ 7 ( 7 % % % % %/%1 % ( %1 Ι7 % & 5 & ϑ ; ;,;/Α ;Λ5Α ;% Μ 5 Α Α. Α% %. % ΙΑ 5% % ϑ Α ( Α% ( %1 % ΙΑ & ϑ Α Α % Χ Ι3 ( &+ ϑ Α Α 1 Ι? 1 ϑ Α Ν Α Χ1% Ο ΑΠΑ? Α Α Χ1% Ο. 7. % 9 % % % 9 % / Ι) ) / )+ % ϑ ) 5 ) % 5% Ι) )+ % ϑ ) 7 )% 7 % Ι) % % ϑ 6

7 ( %1+ ; Γ 1 Α Ι,;ϑ 3 : Α %. / Ο + #6! + 3 %/ 1+ ) Ι )3ϑ,% % % Α %1+ & = Λ & % Α Θ & + Θ % % Π % 9Γ 8% 9 4 % % % + & Ι( >>!: 6/ >ϑ ( ; % Χ1% /(,;/Α : ( 0 Α & %1+ ( Γ.,;/Α Ι ϑ & + Ι & ; % ϑ &+ ( Ε %%1 ; Φ Ο & Α+./,;/ Ι % Ρ % >> : ϑ % % % / % Λ >>> %1+,% % % Γ,;/Α % + % ) Γ + Ο Σ,% %1+ & &. Κ +,;/ Α % Γ & % Γ Ι ; ϑ % Ι 1+ Α ϑ ( >>! / 4 ( 5 1 & % Γ & + % + ; % Ι&% %!#,;/Α ϑγ ( >>2 % & % ΙΑ >>2: ϑγ & Μ % % ) & Ι & ϑ Γ 8 1 +? & & % + Ι); ϑ 8 ( Γ Α /, Α% + % Α Ο ##! %,;/Α 11 Γ Α% Γ & 8 Α% 1 / & %., Σ 3 5 Ο

8 Γ & Ο 5 % & % %& % / & % Γ ; % % 8% 9 8% 9 & Ο % 3 + % / % % Γ & 1 / ;%. Θ & 3 & % 8% 9, 1 % & ( 5 Γ,% ;% %1+. % % ( & & / %1+ 3 Ι 3ϑ Γ Χ +. / ( ;% ; 1 +,;/ Α % % & 5Ο,;/Α Ο & 5. Γ & & ( / % ( ; & %?37 Γ Ε % 4 1%.Φ Ι 1:ΡΡ&&& %1 1 Ρ ϑ 1 ( Γ Γ % + ; ; / & ;% %1+. % %,% ) / ; :! #. &% Ο Γ & + Α Α% & (, 1 ΕΑ %1 ; Φ Ι 1:ΡΡ&&& %1 1 Ρϑ 8 Γ %?37 &?Γ 3 & Γ 7Χ ) ( & (, 1 ; &+ % % & Γ % Γ Ο % % Α %? &% / % ΕΑ %1 ; Φ/, 1 Ι 1:ΡΡ&&& 1 >>! % Ρ % 1< Τ ϑ & = %?37/? 7 Ι >>!ϑ!

9 + Γ % & / ),% + Γ %&. & / 0 1% ( %,% 1 3 %4 Γ 0 5 % % Α % ( % % ),% + ) ) % % Γ & / Ι % + ϑ % Γ & ;%. + / Ι& % ) 1 Γ +, 1 ϑ (, ; Γ % Α % & Ο 7 / +. % ; 5 Γ % & ( & 1%. ;% 0 / 1% % & Γ,% +. /. 1 Γ & &, 1 &. 1 : 3 % Ι% % ϑ,% + ;%. 0 & Α. 5 / % 0,;/Α < Α Γ %. ;% /,;/Α Γ & &, 1 % ( %1+. % & ;% & + Γ Α% + + & 1 % % % & ΙΑ >>>: ϑ ( % & Γ,% 1. & 1% Θ %& Γ & / 1% 4 Γ & 1 & 0 1% /. & 3 0 /.Γ 1 + % & ( % &. & / Γ %1+ ;% Α & 4.,% 1 5 Γ 0 / 3 %4 ( & ( 4 Γ &+ Γ ( &,% + / 1 % Γ Ο % / & % Γ & Ι >>6: /6 ϑ / 1 ( % & Α &+ Γ & 2

10 1 6 %1 %, & ( %, 1 + ;%.,;/Α / Γ &, 1 % % % &. Χ./,;/; Γ 3 / & 1% %1+ Γ & 3 & +.Γ & 1% ( % & % & % +. Γ % / 1 % Ο ( & Γ % ) & ;%. ; % &?37 Γ &, 1 8% 9 1 Γ % %1+ ;% ; % Γ % % % ; Γ Γ % ;% % 5 0 / & Ι % % & Γ % % / % & Γ. + % & 5 ϑ ( %&% 1 % 1 1 & 3 : & Γ Γ & & ; Κ % %,;/Α Ι & &+ 1 ϑ & Γ %,;/Α + % % & Γ % % % Ο ) % ) + / Γ. Γ &,% & Α% &+ 1 5 Γ,;/Α % ; 6 1 ΕΥ. %1 ς Ι ) ϑ 4 Γ 1 / Γ & % ) ΙΑ >> : >!ϑ, Ο Ρ; Ι >>2ϑΓ 3%% % Ι >>! ϑγ,% Ι >>2ϑΓ Ι >>2ϑΓ Ι >>!ϑγ ; Ι >> ϑ Α Ι >>2ϑ #

11 8 % 5& 0 1%. Α1 Γ 3 ) 7 Ι ϑ ##6 1 +,;/ Α, Γ 1 1 Ι! # Γ?ϑ ) 7 1 Γ? /( / 1 % & + Γ % / 1 Γ./;% Ι)%% % >>6: 2>/ 2 ϑ! (% 1 0 1% Α1 ( 1% / 2 Γ / & 3 Γ 8 / % ( % Α 1 / Ι % Γ ) & Ο ϑ ( % 1 ) Γ % Ι& & ϑ,% 1 % & Ι : # / # ϑ,;/α ; / Γ 8Ο & % ΙΛ >>!: ϑγ % %4 3. Μ % Γ Α Ι% / % 3 11 ϑ ΙΑ >>2: ϑ Γ & % /? Ι Ρ? % Ω >>6Γ ; Ρ) >>6: #/ Γ )%% % >>6: 2>/ # ϑ & 1 % % % & 1 % & ( % Γ % & 5. Γ #! ( 1 1 Γ 0 % Γ 1 / &+ Γ 1 % (.,;/Α Ι ϑ Γ >>! Ι >>!:! >/! ϑ & + #! 3Α; Ι( & ) ϑ ##2 3Α;ΞΓ 5Ο + Γ. / &,;/; >>. 8( Ι+, # ϑγ & & 8+ ) Γ ; % # Ι ϑ Ι :! #/! ϑ ; % & %, Γ 5 ; / % 1 2 ( 1% 0 / & 1% ; Ι >> : ϑ : Ε;% Γ %& Γ &% Ψ % Ζ 1 % % %1 Χ1% & % % Φ 0% Ι >> : 2!/ 2#ϑ % % 1% & 1% & Α % Γ,% + & ;% # Α% % Ι >>6:!/6 ϑ & 5 3 %4. Γ. % ##> 5 Γ ##> & +,% 1% 4 1% % Α 1 ΡΑ Ι >>2:!/ ϑ % Γ % Α 1. Α 5. % >

12 1 0 Θ % Α Ι ##!ϑγ & 1 ( 0 ΡΑΟ Ι >>6ϑΓ Α 4 1%. % 3 11 ;% 5 / > Α Γ. / &./,;/; & & Ο (,% 1 0 & & Α + / Ι % % % #2 Α >>>ϑ %. & 1 ( ; / 1 0 Γ %&% & 4 1% ΙΑ >>>ϑ ;% & 1% ΙΑ ##!ϑ (.. Γ & & Ο4 ) / % 3 Ο4 % Ο % % ( %1+ Ο % % & 8 > Λ % 0 % % 0 1% & ;% : Ε.Η Ψ % Ζ % / % 1 % % / Γ % % 1 % Γ Ι ϑ 1 %1 Γ 1 1 % % % % Φ Ι Ρ? % Ω >> : # ϑ (,% 1 0 +, Α Γ % % % 1 Ι 1 &, Ρ ## : > ϑ % % Ο % % 4 1% 1 3 %4 5 / Ι >>6: 6 ϑ (,,% / 1 & & % Γ + Χ. %. % Α % Ι Α 30ϑ, % %/; % % % Γ & Α : Α. + Γ % 1 %. & + / Α & 3 % 1 Γ ( / & Ι, % %/; % % %,% % + ϑγ 5 & Α 30 % Α. & > Ε0 Φ 5 & & % % % Γ Ο / Α % & %1 1. Ι [ >> : 6 / #ϑ ( % Α 3 Ε0 Φ Ι % Α ##!ϑ & Ε0 Φ &

13 1 0 &. % 5 Γ 0 3 %4 + 5 / ( % % Γ Γ. / & + Χ ) Ε Γ % ) / ) Γ &% Φ Ι Α >> : ϑ ) 5 Γ + / Γ ; + % + Γ Ι # ϑ &% Γ 5 % & 1 + Γ &+ 1 & % 1 :. 5& Α ( % % & Ο % % Ι0 ϑ % +? Ι3 %4 ϑ Ι, Ρ? >> : ϑ Α Ι >>2: ϑ. / & 0 3 %4 Γ / Γ %. 5 % % % 5& 4 Ι %/ &% 5 % ; ϑ (. Γ & Γ Ο % % 1 % Α + Γ % Γ % 3 %4 & ( % 1 3 %4 % Γ % % 5 % / Γ 0 % % 8 : Ε & 1 % : Ψ Ζ % & % & & % Φ Ι >>6: 6#Γ 0 % 7 ϑ? % Α Ι% 1% % &.ϑ / % % ; + ΙΑ >> : 2 ϑ Α% %&% 4 1%. / 4 / % + & Γ & Γ 3 0 ) ; 1 4, % Γ & Γ. Γ ;% % &

14 Γ ;% 5 0 % Α / & Α% 1% ) %1 % Ι; Ρ) >>6: >Γ!ϑ 3 ( % ; / Γ, % 5 0 (,% +. / Γ 1 % Γ,% + 5 % 0 / & Ο Γ % ( % Α & 1% ;% / Γ % Γ %,% / % + & 1% Ο % ;% Γ % % /, Α 5 / Α. Γ %/. % : Ε ] 1 % Ι ϑ % % % & ; ;%& %1 ] Ψ Ζ Ι ϑ % % % / &% Ι ϑ Γ %1 Η 1 1 % % % Μ & 1%& 1 Χ 1% % Γ & / 11 % / Γ % % % % % 1%& %. % Φ Ι7 >> : ϑ ( % & : ( Γ %. & 5 / % 0 + Γ + & / / 0 1% Ι 1% ϑ.,;/α Ι & &+ 1 ϑ % ( ( % & % % Ε Φ/ ; ΙΑ % >> ϑγ % Γ & & % Λ%11ΡΑ % Ι >>! ϑ 5 : ΕΛ Ι ϑ ;%. Ι ϑ ; % % Ε % 1%& Φ ; %Μ % % Ε5 Φ Ι ϑ Γ % Ο4,% + Φ Ι : 2 ϑ & % Γ Γ &, 5 Γ % % + ;% / ( &,% + Γ & 4 1% /. 5 1

15 1 % 3 % Γ. + 1 ;% Γ % ) % % 3 ;% % Γ. 1 & & & % & % Α Ι ##!ϑ &.,;/Α & % Γ % 5 & 0Ο & / 1 % % ( & % Γ Χ./,;/; (%/ %1+ ;% & 1% / Γ. % Ο ( % % & % Α Γ Α 4 1% % / % 1 & Γ Ε %&% % Θ ) Γ )?% Θ & / 4 & Θ % & Θ / % Φ Ι, Ρ ## : 2 ϑ ( % %/1 Γ % Γ / % & + / 4 1% Ι : # ϑ Μ % & % Γ % % & % Σ / 1 Ι % 5 ϑ & / ( Γ Χ +. 1 Α 1. % 8% 9 Ι % #2#ϑ 5 & ; %,, % /. Ο Γ 1% Γ % %/Ο % % Α 6 ( 4 Γ + % Ο Γ Α /Γ. & / / % 1% Γ ;% &,;/Α ( Α 1% & & & Γ % + ;% Α & Γ?% Γ ) Γ ) Γ % 4 1% 5 / Γ Α / 1 1 % Γ % Γ 4 1% / Ε& 4 1% % Α Φ ( % &+ Γ ; % / & Ι, ##2: 6Γ 6!ϑ

16 % ) Ο ( / + 4 1% Γ % Α+ Ι, Ρ? >> : 6 ϑ 3 8% 9 % ( % & 1% 3. + ## & 1%,% + % Ι % >>6: #ϑ! % + Ο % % % + ; 0 & ) & 4 & 3 ) 7 ##6 0 1% + % ( 1 + /,;/Α., % / 0 1. Α / Γ, & ;% % Ι; Ρ) >>6: ϑ & /,;/Α % Ι Ο ( Α & Γ 2> _ 5 % ϑ ( / &. & ; Κ % % / Σ & % 1 Γ % & Γ & & 0 Κ %/ % 8+ Γ & Ι / Α >>2ϑ 2! (,% + & 3 + % ΙΑ % >> : > ϑ 2 ( Ε Φ/ ; + 5% Ε1% Φ 8 ; % Γ Χ + Γ & Μ & ; % 1 / ΙΑ >>2: ϑ ( & Χ 8+ % Α / Ο & Γ &+ Α / % Γ Β ; & ) & Λ 0? % % Ι 1:ΡΡ&&& 1/ / % Ρϑ % Γ & % 6

17 % 3 Γ,% 1 ) : ) % Μ % Α % ; % Γ % % + 5& ),% 1 Γ % + % Α + Γ & ( & % % Γ. % ) % / %, / & Ι + + ;% Γ ; % % ϑ (,% 1 Γ % Γ 4 1% Α % % Α + % Γ %. & Ι /, ###: 2/ ϑ ( & % % 1 Γ % % ) 1 Γ &.,% 1 5 & 5 1 / Γ ;% 0 #!!,% + %&% 5 /% ;% 0 / /% ;% 1 : Ε % % % 1 1 % % %1 1 1 Φ Ι % >>2 : ϑ 5& + & 4 % + 1 Α Γ Α & ;% % : ),% + ;% Γ & + Γ Γ & 1%,% 1 + & % Γ % + Γ 1 ;% 5 # & /, Ι ###: 6 ϑ Γ 4 1%.Α 4 1% ;% #> Λ & Γ %&% 7 % Γ 8 0 %

18 ) 1 %,% + Γ % Θ % & ΘΓ 1 ;% / 0 Γ & 5 : Ε(,% + & Χ./;% Ι ϑ 0 % 4 8 % /Α 5 Γ )./& Α Γ + Ο % %, Θ & 3 1 % & / Ι ϑ Θ 0 1% % Φ Ι Ρ %1 >>!: 2 ϑ > 7 + Γ 1 & % Γ % 0 1% 1,% & + Γ / 5 Γ,% % + &,.,% + + ( %,% + & % % + ;% ( % %,% + Ε. & / 1% ;% & Ι ϑ ] 5 & Μ & /,% Χ ;% % & Φ Ι % >>6: ϑ Α % Ι >> : 62 ϑ 3 Γ ;% % + Γ & 5 Γ Α Γ / % 1% & 1 / % 0 % 1%. > 1 % + % Χ ;%? Ι >>6: > ϑ Α% Γ ; + Ο,% + % 3 1 % + 8 % 4 1% Γ & ) %1+ Ο & 1 = ( % Ο & % 0 / % Ι >>2ϑ? Ι >>6: >2/ 6ϑ % % Γ 0 & + %4 % & 3 Α + 3 & & + % Ο Κ + & 8 Α & / %? & % Γ &+ Γ 1% ) % 0 = ( / % % Ι >> ϑ % Χ % &,%,% + Ι / 0 ( % 0% >> : 2 / 2!ϑ ( & % % + &,% & Γ ( % Γ ) 1 & ;%,% + & / : % + ;% Α ;% Ι3 >> : ϑ &,% + % % ( % Γ,% + = % 1 & &!

19 Γ % 0 ; ( Ι >>!: >/ ϑ %./ Γ %&% & 0 & Ι 1% /% % Γ Α /.ϑ 0 & Ι 1 % 1% ϑ Ι % >>2 : Γ Λ%11ΡΑ % >>! : ϑ Ε % %,% + Φ &. %. / +,% + Γ %. Γ % +,% / : ) ϑ ; % Γ,% + < ϑ,% / 1 + < ϑ Α = &,% + < ϑ ; % Γ,% & + / Ο < ΙΑ % >> : 62ϑ # % & & 1% Α Ι >> : #2ϑ Ε 3 % Γ Γ 4 Γ % 1 & Γ & Γ % 1% & % ( /) /Α / Ο Φ & 1% ( % % Α % & / Γ % 1 ;% & Α /Γ 0 /Γ. & / % / 1% % + % & 1% & & Γ & / % & + Ι ϑ. % ;% / % % Γ %& %,% 1 +,% 1% Λ 1 Ρ 1% % Ι ##2: / >ϑ (,% + /( % 0% Ι >> : 2!/ # ϑ ( 1% Γ & ;%,% + %1+ & 1% Γ & Γ Θ 3 0 1% Θ %,% & 1% 5 % Γ,% 1,% % 1% / Α %1+. % & Ι >>6:! /!#ϑ ) % Α 1% % Γ + & Σ & 1+ % 2

20 + : 6 Ι ϑγ 1 % 3 % + Α & Μ % % % ( Μ Γ 1 %/ % % % 7 % ( % Γ ; Γ / % 1 & Ι # ϑγ,% 1 0 : Α Γ &? %,% 1 %1+ / % Ι # ϑγ %. / + % Α %. Γ % % +! Ι ϑγ & Ο & Γ % + ; + ;% % 5 % + & Γ / &.,% + Ι /,% +.ϑ +./;%,;/Α # # # ( %1+. % & %?% ## Γ /, Α+.: %1+ 3 / Ι 3ϑΓ 3 4 / Α 1% Ι3 Α;ϑ 1% / Μ 5 Α Ι;Λ5Αϑ ( Α+ 1 / % % ;% & Γ 1% Γ 0 / & 1% ( & Α+ Ι3 Α;ϑ % 5 Γ %,%%1 % Λ 1% ΙΑ >>2:!ϑ Α+ %1+. % Ι ϑγ 1 + / Γ 0 1 / ( %1+,% % + 3 % Γ % ( & 0 1 % 6 & + % Ρ % Ι >> : 6/ 6ϑ Λ%11ΡΑ % / Ι >>! : ϑ #

21 . % Ι : / 6ϑ ( %1+. % + % % 7 / % ) ( 5% % 1% Ο Γ,% % % #6! Ο +,% 1 Χ / 3 Α% # &% 0 / 1% %1+ Γ %,% 1 % &,% 1? 3 Γ 0 /Γ,%%1 % / % % % ( ( 3 3 %1+ 3 Ι 3 ϑγ! >> %? & & Ι ϑ: ( / %1+ 3 % / ; 1 ;% 5% Γ % / Γ 8 Γ Χ1% ; % % 4 Ι % Ρ % >> : /!ϑ? + %/ 1# # # 2 4 & 1% Γ Γ % % +.Γ / %,% 1 Ι Ρ? % Ω ###:!#/ #!Γ Π% >> : 6!/ ϑ ( %? Λ >> Ι, >> ϑ / & 4,% Μ % / % ( % Θ %/ Γ /Γ 3 / /Γ % ( Θ + ( %? / ( %,% 1 ( Γ / % + ΙΠ% >> : ϑ ( % & Γ % 4 Γ & % : ( %,% % Γ ( / % % 7 % (,% % % % 1 1,% Γ % & % 5,% / Α Ι >>2: / ϑ! ( % % Σ & Χ % 3 Γ % % Γ % %? 2 ( 1# # #./ / >

22 % % % : 0 % Γ Σ,%%1 % % Γ 1 / Γ & & Γ Ο Σ % ; Σ % % % Γ 5 ; Ο & ΙΑ >>2: ϑ ; Χ % Ε % ΦΓ & 3 Γ % >> >Γ,% / 1 ) % Γ Χ /,% 1 3 Γ 1 / & Γ ( / 8% 9 % % % Γ 4 ; / Ι, Ρ? >>2: > ϑ. &% 0 1%,% % Ρ,% Ρ/ 0 Ι % ϑ Ρ 3 % Ι3(ϑ 0 Γ &% ### 3( Χ Ι 4 ϑ % Γ %% % Χ / 0 Γ 0 / 0 & 4 Ι3 ϑ /. %,% % % Γ % Ε,% Φ # Γ 3 0 1% 3 Γ,% % & / Ι % Ρ % >> :!/ #ϑ ( % % % 4 : %/ % + Γ,% % / 1 % 1 % % &+ 1 + Γ,% % Γ # & % %,% % % Γ,% Σ % ( +4 % ( Γ ( Ι % Ρ % >> : 2 ϑ

23 Γ Ο % & / # ( & Α!!/ 2 Ε + 1 ;% / Φ Ι >> :!!ϑγ &% & Γ / & 1% / & &,% 3 / % + : ( Ρ,% Ρ/ & + 0 Ι 8% ϑ 3( & Γ +.,;/Α 3( 07 Ι % ϑγ Α% %?% + &+ ( Ρ,% Ρ/ 4 /? 1% Ι %/) ϑ 3( ΧΓ & + + %1 Γ ; %/ Μ & 1% & Ι, 11 >>2: > Γ Γ % Ρ % / >> : >/ ϑ & 3 0 ( (,% % & 0 1 %,;/ Α 1 % Γ # 0 # Ι ϑγ # 0 Ι ϑ Ι 5 % / Α ϑ 5 +? / 1 % Γ + 3/0 1 % ( 3/0 / Ι ###:!ϑ Λ >>6 3/ % %1+ & > _ Ι %1+,% % >> : 6ϑ

24 > Ι %ϑ 8% 9 8% 9 6 8% 9 8% 9! 8% 9 2 % % % # Ι >>!ϑ > Ι >>2/ > ϑ >!!! >> > 2>> #! 6>> 2 Β :, 4 >>!: 6Γ 1:ΡΡ %1 Ρ 1 Ι >2ϑΓ ( ( & & 1% % ( + %,% % & 1 % % Γ Γ + 1 Γ. Ο4 0 ) ΙΑ >>2:! ϑ Θ & 3( & Μ Α 0% 1 Ι 1:ΡΡ %1 Ρ %1 Ρ Χϑ ( 3 0 #2 Ο4 0 ) & / 3 Α;. Ο % % Α % ( + Ι ϑ & / Ο Γ % Ι : ϑ % Ρ % Ι >> : 6ϑ & Γ 3,;/; &,;/ 5 +.? % & 1 % Γ 1 ; % / Α. % + % % / 3 &+ Γ. / & ( & Ο 3 ;%,;/Α 4 > % 5 & % ) &,;/Α 11 5 ; Ι8% 9 % % % ϑ Γ / 5 Ι, 4 >>!: ϑ % %1+? Ι; Ρ) >>6: Γ >>!: 6 ϑ Α%,;/Α ## _ Γ % / % %/ ;0 Ι0 >> : 6ϑ & 5 Γ & Γ % Γ ) ( % ) % # _ Ι #ϑ ) % _ Γ ) % / % Γ _ Ι >>!: >ϑ +, Γ 8 5 Γ / & Ι 0% >>6: /!Γ ###: / ϑγ & / % + &,% % ) % 1+ & Γ ; Χ Χ 8 & Χ Γ 8 &+ ( % + 8 8

25 ( ) 3 %4 Γ & Γ Α Ι %/ϑ % % ( ;% / & Γ & % & Ι ( / % % ϑ ( ΕΑ Φ. Γ & Ε3 %4 Φ ( / Α Ι >> : ϑγ Ε 1% % / 4 / 1% Φ Γ Ε & ]Γ 3 & Γ & % 1% Ι ϑ / Φ Ι : 6ϑ ( % + Α / % % 0 % &% Γ Γ. + Ι0 /; >> : >>/ > ϑ (. Α Ι % & ϑγ & Γ %. / + Ι0 ΡΑ >>6: 2#ϑ ( % : Ε? % Γ 1 1 % % 1%& Γ % % %.Η 1 &% Φ Ι : #>ϑ ( 3 %4 Α Ι ##!: 6!/6#ϑ Θ ΘΓ %%1 Γ / % % % Γ &% / Α % Ι >>6: ϑ Γ 3 %4 % & % / + 3 & ) &+ Γ. + Γ,% Ο % / ; 1 Ο ΙΛ%11ΡΑ % >>! : #> Γ Α >> : /!Γ %Μ >>2: >ϑγ 3 1 ;%/. %Μ Ι >>2: ϑ Α 1 : ΕΑ % Γ %1 %% Θ 1 Γ % % Γ 1%1 % Θ ( 3 %4,% 1% Ι Α >> : 2 ϑγ & / ( % % Γ ( 1 Α Ο >>

26 % 1%& Γ & Φ & & 3 Γ & % / + %.: Ο % & 1% + Σ,;/Α Χ % Α./ % Ο Α & Γ ; 5 & / 1% ##> Λ + Γ & + & Γ,;/Α % % Ι % >>!: ϑ 5& &+ & Γ. ;% / & Γ ;% / Α Γ %1+ Α 5 % % % % Γ 0 0 Γ % +,% % + Γ ( % Ι Ο >>!Γ, Ρ? >> : >#ϑ = ( % 5 Γ %. % % Γ & %,% 1 % ( α #! Ρ! Γ 6 % % % % % &,% / 1 Γ 8 5 % Γ % % + & %1+ 4 1% Ι & ϑ &+ % Γ % = &+ % % ( % Γ % %1+ Α / 1% Ι Α ;ϑ ;%. % 5 Γ % 5 ;% 5 Ι >>!: ϑγ & & / + & Α % Γ & / % & & & ; + / Α & Γ & % 6 = 7 Ι >> ϑ Α Ι >> ϑ 6

27 ( % % Γ % Γ,% 1 5 Ε % Φ Ι ϑ Ι >> ϑ ( % % Α. % % : ΕΑ 1 Χ &% % % & Γ %1. % % % Ψ % % Ζ 1. % 1%& : % Γ 1 1 % % &% 1% & % % Χ1 % % / Φ Ι >>2: 6ϑ ( % % )?%. % 4 1% Γ! &, 5 1,% 1 % ( α #> Λ % + % %? ( α Ι #! : ϑ 5 ;% Γ Γ Ε 3 &% % Γ 4 Υ ς Υ ς / Ι ϑ % Γ % Φ ( % Ε % 5& % / Α % Γ &% & Γ & % % % % Γ % ) & 3 Γ 3 % Φ ( %1+ )?% % % 4 1% % % #> Λ & 5 & 1 % %/ Γ + % 4 1% 0 / Ε Φ % & Γ Ι0 >> : 6ϑ ( Α% & % % Ι >> ϑγ 0 /; Ι >> ϑγ Ι >> ϑ Α % Ι >> ϑγ. Α ; & 5 ΑΜ Ι >> : / #ϑ % Γ %. %. 1 Α + % % 0 Γ & Ι 0 ϑ 4 % Γ 3 0 % ( 5 % % ; Γ & % %1% % Χ Α% + + ( % Ι >>6Γ >> ϑ Α Ι >> ϑγ. Α ; & 5 Γ & % Ι % % 8 % ϑ + Α & % Γ 5 = & ΙΑ >> : >ϑ 7 3 Α; Ο.Γ % % / %,% + 1 Γ Ι; >> :!ϑ! & Γ % % Ι >> : 6 ϑ : Ε % 1% % 1 % % %. % & % % & Γ & Φ

28 % % + + +? %/ Ι / % Α ϑ? %/ % Ι)%? ϑ?% Γ ) % Ι, Ρ ## : >2ϑ ( &, + + Γ ;% & % 0 / ; + & ΙΑ ##!: >ϑ (,% : & / Γ 5 Γ % / & 3 %4 1 Ι5 ϑ 5& 1 % % 1 Γ ; % 5 % ;% Ι5 % ϑ (,% 1 ) 4 1% Α Γ % Ι5 ϑ Ι ##!: > ϑ Α % Ι ##!: / ϑ, Ρ Ι ## : ##/ > ϑ & 5 Ο 4 1% / % % 1 Γ / + % 1,% 1 ( 1 ) % / 5 %& 4 1% & / % Γ. 0 : ϑ ( : % % 1 / 3 % 7 1 % ϑ )! : 5 Γ / 3 5 % ϑ! : % 5 Γ 5 % ;% % 1 / 1 Α% + + Γ Γ Ο 8 % % Γ %. &? % ϑ! : ( % % ) & % 4 1% / ( +. % & (!

29 ( Ι &% % ϑγ % Ο % ( % 1 % Γ % /1 / Γ 1 1 % Ο % % Α 2. ) % Γ 3 &+ / % Γ?% % Α % 6ϑ # + : 5 Γ & / %,%%1 % (,%%1 % Γ & = % Α% + + / % & ) ; % Γ & / Γ,% 1 % Γ Α Ο ϑ +! : % 1% / Ι ϑγ,% % + Α % + + & + Γ &% Γ & Γ % % & Γ % Ε Φ 4 % Ι >>6:!2 Γ >> :!/ #ϑ # ;% & 1%, 5 / % & & / % 1% ΙΑ ##!: ϑ, Γ Γ 1 / Ι,%%1 % ϑ )?% Θ & % 3 + ΘΓ & Γ 8Ο % ; % % Γ % / ; 2 ( ( % / ( ( / Ο %, ( ;% Γ % : Ε / & %.Η Γ 1 % % % / % Χ 1% Φ ΙΠ% >> : ϑ & ) Γ &.. % Γ % & % & Γ & + 1% & / & + Ι % >>!: /!Γ 6 ϑ 5 1% Α Ο % % Α %1% % Ρ Ι >>!ϑ Ρ % Ι >> ϑσ % % Ο % % % Α % Ρ; Ι >>2ϑ #, Γ Γ 3 Α; 1 %Μ Γ 4 / % + Ι % % >> : ϑ 2

30 &.. % % Ι #2 ϑγ Α Ι ##!ϑ Α Ι >>>ϑ Ο Γ Γ 5 % Γ % )% % & 0 Ι % #2 : >ϑ 8 % ) 0 % 1% / % : Ε % ) ; % % / 0 +? % 0 Γ 5 Φ Ι : 66ϑ 0 Ο % % 0 & Γ % 5Ο Γ Χ 0 % % Β % 5 / Α Ι % ## : 2 ϑ 1 % % ; 3 & ; % / & Α Ι >>>: ϑ : ( 1% 1 % 0 / &+ % Α% & & & 0 % &. & 11 % + & & + (,%%1 % Γ Γ % &,%%1 % %,% &+ ( 0 % 1 & 8 Γ + % 1 Χ 1 ( 0 % % & %? / Χ ( & ) % % / % ΙΑ ##!: 6 Σ 6#ϑ > 5& & Γ Α Ι >>>: #ϑ % Γ + % % Γ %,%%1 % & ; + Α % % Γ %,% 1 5 / Α Ο %, & & > 5 & 1 8 Α Ι >> ϑγ. 1 %,% 1 Γ % % & % Γ + #

31 & 1% : ;% 0 % 1 0. / + 0 % % &% 5 Γ & + ) & ) % ) & + ΙΑ ##!: 6# ϑ % &+ / Γ 1 Γ % % % & + Γ % 0 1 % : ΕΛ Α % 4 + & Γ % % % ) 1 & Φ Ι % #2 : 6 ϑ 4 Β + % Α % &% / % 0 % & % % / % % Γ Α Ι % / Ρ >>!: >6/ >2ϑ 0 1 & / Γ % %. &, Γ Ρ? % Ω Ι >> : # >ϑ Α & Γ Ο % % Α + ( % # Γ ) )?% )+ / 5 & Γ 1, 0 : & % % % Α Ι >>>: 6 ϑ Γ 0 8+ Ε( ) Φ Ο % % % 1 Α, % 0 / : Α % % / % /,%/ %1 % Γ % 0 Γ )% Σ & 8 % % & ( % Γ % / 1 & % Α >

32 / + &# ) % Γ %. 0. & % ;% Γ + ;% 1 : Ε % 1 % % % Ι ϑ % % Γ 1% % % %1 % % Ψ % 1% Ζ 0%& Γ % 1 % %Γ % Γ % % 1% Φ Ι % >>2 : >ϑ &. % & Γ Ι ##!: / #ϑ + Γ Ο Γ % 0. 1 % 3 1 / 0 0 Γ %. % & Ι ϑ ( & 71 % % Α Ι ##!ϑ Γ % Α % 0 1% % = 0 1,! ( = % &% % 1 Γ 1 = % &% )!!! )% Χ : 4 1% ; % / % 1% / & % %,%%1 % / & ( Ο /,%%1 8Ο % ; % / & 4 1% : Ο % ( )% Χ : 4 1% ; & ; + / % /,%%1 % % 1 (. 1 Γ % Γ & Γ ; 1 4 1% 0 4 1% /

33 + ( Γ Γ ( % / 8Ο 1% ; % Γ,% 1 % Γ Α / Α% + ) ; % ( Γ 8Ο % ; %? 1 Α1 4 1%.Γ. & ;% 5 / 0 / Ι Ρ? % Ω >> : # 6/# ϑ: % :,Ο % 0 % & < ( ; ) 7/ / % & Γ Γ 8Ο Γ % % Λ %. % 0 + & + Γ %1+ 1% / Χ1% Ι7 >>2: 6ϑ Κ +,% % ; Ο : 3 ) 1 & 1 ) % / %1+ )?% Γ &,%%1 % % %/ 1+ Α & )?% 0 < + ;% 0 %%1 % Γ % % % ; + / % & & %? /( : ) Α1 / & % % < ( ; 0 1% % /? % 7 Ι >>2: 6>ϑ 0 + Γ. Λ 8+ % Γ Α Γ / % ) Γ ) 7/ / % 1

34 ) 7/,% % + % 0 % Α% % 8% 9/ +,;/Α & / & % Γ & % % 1% ; + : ) / % Α% % % % < ( 1 ) 1 & % 5 Χ 5 : &. / 4 < Ε %1 Η % % % % Φ Λ% Ι >> ϑ 1 % Α Γ % %1+ % %1+ % + : Ε 1 % 1 % %1 % % %1 Φ Ι : # ϑ ) 0 % : Ο Γ.?% Γ ( Γ Ο 1 %/ %?% Γ 8 & %?% Α < ( Α1 & / ;% Γ & 1% & ( 3 1 Ο Α + % Γ & 1% ; + Α %1 8Ο Γ &% & Γ &% % % 1 + %? + ( Α1 ) 1 & Α & ;%. ( 3 1 Γ +, 1 % % & % / ; % Ο % % %,;/Α Γ Γ % ; 8Ο & % ( & + 1 / &.,;/Α % & ; % 1 Γ 0 % Γ &. + % %

35 ? Α Ι ##!: 6/ 2Γ! /! ϑ Γ & 1 & Γ & % 3 Γ 8+ Ε 1 & Φ Ι % % / ϑ ) 3 & 5 Γ % &+ &, Γ & : 1 + & % Α ( / 1 + % 1 % 1 %,%1 6 ( % Α Ο Χ % % 0% & & ( ) & % Γ ) &? %! & & % 5 Γ % 5 1 % &% Γ Ο 8+ Ο / ) 5 &+ 0 % Γ %, & 3 5& % &+ : % 4 ( ( 7 (Γ & Ι7( Γ, ϑ % / 4 : 7( % ( 8+ % 3 Γ ϑ % Α % Γ ϑ Ο % Ο % % & )% 0 1 Γ ϑ Γ ( % 6_ 5 +,%%1 %? + 5& 5 1 ; % Ι 1:ΡΡ&&& % % Ρ % ϑ Α & % & &, Γ + 5 %, + ΙΑ ##!: ϑ (, % % 4 & Γ / 6 & 0 ( %1 Χ Ι0( ϑ % Γ & 1 &, Ο4 & Γ & 8 & 1 / % ( 5 Χ. / + % ( &+ Γ & Ε Φ 4 & Γ ; %/,%1 / % ( 3 Ο4 &, Γ Ο 5 Ι (? >>6: 2 / # ϑ % 0% Μ+ 3 % Μ 8 ) ( Χ > % 1% 3 / ) 1 % Γ 1% ; % Σ %& 6 % 3 / 3 Γ Γ ΙΑ >>2ϑ % % 0% Μ & ) % ΙΕ Φϑ! ΙΕ Φϑ ( % Γ6 & 8 Ε Φ Γ % 6 Ε & Φ % 6Γ6! Ε Φ Ι &&& % % % ϑ!?% & ; %/,%1 / % + ) Γ 7 ( Ε8+ % Φ Ι ϑ Γ &!>6 (% Ι&&& % % Ρ % ϑ ( % 0% Χ & Α % > % Γ &%/ > Γ ) % 4 /

36 . 1 + & 1% Ο4 8 Γ Ο Ο4 3 Ο4 % / 1 % Ι Μ & % Α 3 Ο4. / ϑ 2, 4 4 ( + ( 0Ο + % 1 Γ &,% % % % ; % & Γ 5 Θ Ε + & 4 5 & & Φ Ι) ###: # ϑ # 1 Θ %, Θ 0 1% Γ & Γ 1 & 0. & 5 Γ %, : ϑ % & % % Α % : + &% / % Α & Γ / Ο % Α % ϑ 5 & 1%,% + ϑ ) % 0 % Γ & 1 / Γ &+ 6> ( 0 1% % 0 & % : ϑ % & &? 1 + % ϑ ( 5 %,% + & Α1 0 1% 2 % % : 1 & Τ Χ1%. β >Γ6 Ξ Ο / Ο4 β >Γ 6 Ξ ; β >Γ 6 # ) & > >Γ Ι ϑ & & 5 % / Γ & >Γ >Γ & Γ & >Γ >Γ Γ & >Γ >Γ2 Γ & >Γ2 1 5 Ι) ###: #!ϑ 6> Α% % & % & Γ.. % Ε Φ Ο Θ Α Ι >>2: ##ϑ /,;/Α Γ % ; & Γ % / 4 4 & % & Γ % % Γ ; 1% & Ο Ι % Ρ >>! %&, Ρ( >># 5 / ϑ / & Γ 5 % & Γ 5 6

37 . / 0.1! 2, % %. / 0 % ( 5 & )3 6,% % & % #6! % % # 0 # Ι ϑ Γ ; %Μ % ; % / Γ & % % ( Α )3 & Γ & % & /,% % ( & % Γ ( / % Γ % #62 # Γ Κ & %1+ %& 0 5 %. )3/Α & Γ % / 1% 3 % & % 6 Α% # Γ # Π % 9 Ι, ϑ & )3 2 Α Γ #, ( % % Γ Γ & 4 / 6 5 % % 4 Α + ) / & + Λ 1+ & % Π % 9 % Ι #! ϑγ Α & 1 & Γ % 5 + : Α + &% & Γ Ο % 5 Γ % 4 Ο 0 Γ Α % / Α 8+ )3 % % + 8% 9/ % + / : & Χ1% %1+ Α Ο Γ % 6 % % 1 %1+ 3 Ι 3ϑΓ % & %1+ ) Ι )3ϑ 6 %1+ Α &. + +,% % Α % Ο + ( &% Γ Α Α%&Μ % & Γ & Ι( >>!:!ϑ 6 & &. & Α % % Γ Γ & & &+ 8 % Ι >>!:! ϑ

38 0 + Ι( >>!: / #Γ %& ###: /2ϑ? 3 &? % % 1% : ( 3 %4 Ι + (+ ϑ #!? % 3/ & 1% Γ,% % % & % #!6 Λ )3/Α,;/Α Ι % % Γ 1 Α ϑ 8% 9/ % 1 & Π % 9/,% % Γ & % /,;/Α Α% 8% 9/ % % Ε % / % Φ Γ % % Ε; ΦΓ 3 Ε1% % % 3 %4 Φ &% & %/ 1+ ; / + Γ 1 : % /,% % Χ Σ %1+ &% 8+ Σ Ο Γ % Ο % %,%%1 % 1 % 1 & ( Ε Φ & Γ % + ( ; 1 1 & Γ / 1% %,;/Α + & Α % & % Γ. Ο Γ 3 & & Γ ( ; 1 & % #> Λ Ι 8% 9 ϑ Ι Ο >>>: 2 ϑ (,%%1 % % & Γ & / + 2> Λ % % % / % & 8% 9/,% % /Λ / Ι Γ Α #ϑ ( / 5 Θ 0 %%1 % Γ /,%%1 %. % % Θ % Α & % 8% 9 Α & & Α & 1 1% 5 / % :! : 3 +4 % Γ Ε) 0 Φ % Γ 4 % :!

39 &+ %1+ Α ; %,;/Α % 5 / Ι % 5 Γ Γ Γ ϑγ % 1 Χ1% 6 5& & % Π % 9/ %. / Γ ; % Α,; Ο Γ % 1 + / 0 % ( % + Α /Α /,%%1 % & ( Α & 1 0 & Α Χ1% Ο ΙΑ ΝϑΓ / Χ1% Ο ; ) # Ι 8% 9 & 6 ; % ϑγ % % Α Ν/ % 8% 9 & & Γ ΑΠΑ?Γ Α Χ1% Ο % 1 %/ 5 66! : 5 & Γ,;/Α ) 1 % % ( % % %&% 1 % & 8 & Γ & Γ ; % & Α &. & Γ, / %1 Ι ##6:!>/! Γ %& ###: 6 Γ, 4 >>!: 6 Γ ϑ )+ 8% 9 Ι #2, ϑ %,% % % % Γ & 8% 9 Ι #2 ϑ 3 : 5 ; 1 % % & + & &,%%1 % Ι : #/ ϑ ( & Α %,;/Α Γ % Γ & Γ & + Ο ( / % % + % & % 8 & 5 % 8% 9 )3 ;%? + 6 (. % ;% Π % 9/ + Γ % + 8 % & Γ %1+ Α? % Ι >>!:! ϑ 66 5 %, 11 Ι ###: / ϑ 2

40 ,;/Α & / ; + Χ % 0 & 4? #> Λ % & % & Γ 1% / % 1 &+ Ι Α%&Μ % %%1 ϑ Ι( >>!: 66 Γ %& ###:! ϑ = Α Γ 5 + % & / & = % Α Ι. Γ ϑ Ι + ϑ 2 0 Ι # Γ # ϑ Γ ( % Ι ϑγ Γ 3 Γ, Γ,% %/ Ι 1,% %ϑγ,% %/, Ι( % 1,% %ϑγ Γ Γ Γ? Γ 7 % Ι %ϑγ Γ Α Γ Α% Γ % %Γ Γ Ι # #Γ 77 #! ϑ, Γ Γ. 0 : #! : / 0 Ι #!6Γ #! ϑ 54 : % & Γ % Γ %1 Γ 3 Γ 3 Γ 3 Γ 3 / Γ 8 % %Γ 8 Γ & Γ? Γ Α 8 % Γ Α Γ Α& Γ Α, : Γ % Γ 3 Γ 3 Γ Λ Γ % % ; : Μ Γ Α % Γ % / Α + ) & + / / Ε % % Φ / Α & 1 & / Ε; Φ / ; + / Α Ν /, ( 5 Α Μ Γ ( & 5 Χ % #

41 / 0 Ι #!#Γ 58 #2>ϑ Α & 0 : #! :,% % Γ Α Γ Α #!!: Αχ% % 9 ; 1 Γ, 1 Γ ; 1 /? #!2: (Μ Γ Α% % % #!#: Γ (% Γ Α 8 Γ, / ΑΠΑ? / 0 Ι #2 Γ 66 / % % #26ϑ : % Γ %, : Γ Γ & Α %1? Γ Α / 8+ 3 ; : & & / 0. Ι #2#Γ 9: ##>ϑ, : (% 1 Γ 0 0 : ##>: Γ? / 0. Ι ##6ϑ ; >> ϑ 93 0 : ##!: Α / + 1 / & % ( % Ι >>>Γ 98 / Α &, :, ; : %% Γ Γ 1 + Ο Α % % Γ? Γ? Γ ; /;% ( % 0 : >> : 7 / % Β : >>>: > Γ 1:ΡΡ %1 Ρ %1 Ρ Ι >2ϑΓ, 4 >>!: 2/ Γ ( 2 #. / 0 8% 9 & 6 ( #2# / % / % Ι 8 % Λ Γ &% = 1 Λ % & ϑ ( % & % ( % Γ &% Χ Σ ; 1 / & 5 3 )? >

42 & Γ,%%1 %. & Γ Α 1 1 % Ο / Γ %&?37 %%1 Ι( >>!: 6!Γ, 4 >>!: ϑ ( 3 % Γ & + % % ; % + Γ % / & Ι Ο >>>: 2 Γ % >> : # / # ϑ ) % 3 1 % / 1, Γ &, 5 Α% & ) Γ + Γ % Ε & & Α & + 0 / &% ) & % Φ Ι % 8% 9 #2#Γ % 5 ϑ (! Θ! % % %,;/Α + & Θ 5 / 1! % / / % 1 % &? & 1 5 Γ Ε 3 + Α% + 1 & Γ % 8,;/Α 3 / Ι ϑ 1 Φ? 6,;/Α & 5 %1+ + Γ % 3 Κ 1 ( 5 %! % / : & / #> Λ % ( + % 8% 9 % : Ε /? 4 & Γ % Ο / % ΦΓ Ε Γ 3 ; % Γ 1% Γ & Γ % Φ. Ο ;% / 4 6 ( 4 &

43 1 % Γ &% + &? Α % & / Ι, 4 >>!: 6> ϑ ( /,. & 3,% % & ( > 8+ % Γ &. / ) % 5 5 % Α% Γ / ( % Ι % ; % ϑγ Γ % 22 _ &,;/Α + % ( 6! ##>/ ## Ι( ; ϑ <, #& & / (% Ι3 ϑ 0 1 %,%1 (% Ι3 ϑ % 0% Χ Ι( / ϑ ; 1 %,%1 (% Ι( / ϑ 0 (% Ι( / ϑ ; (% Ι( / ϑ &% / Ι( / ϑ = 2 Γ6!Γ > 6Γ! Γ>! #Γ Γ 6>Γ6 # 6 >Γ 2 Γ 6Γ 2 Γ >> Γ6 >Γ Γ # 2Γ 2Γ 6 6Γ! > #Γ!!>Γ# Γ Γ 6 % 62Γ Γ># 6Γ 6#Γ 6 Γ Γ Γ!!!Γ Γ2! # Γ2 Γ Γ>2!Γ 6>Γ2 Γ# 6Γ 2!Γ Γ6 6Γ>!!Γ Γ Γ > Γ6 Γ Γ Γ > 2Γ! #Γ Γ2> 6Γ6!>Γ> #Γ Γ #Γ> # 2>Γ!! Γ6 6Γ2 Γ! >Γ > Γ!Γ6 >Γ62 % #Γ 2 >Γ>> Γ! >>Γ >!Γ> Γ # 2Γ#2 ) #Γ Γ 6Γ 6 Γ62 2Γ Γ2 #6Γ!! >? 6Γ2 Γ > 6!Γ62 # Γ! Γ# #Γ ) Γ!Γ# Γ Γ Γ Γ # 2Γ!!Γ2!Γ2 6Γ6 6 2Γ 6 >2Γ 2 Γ Γ> 6! ( & Σ & Α;ΑΑ % % %/ 0 ; % /,% % % ) / Ι ###: # / > ϑ

44 6Γ 6 #Γ> 6Γ Γ2! 6Γ62 >Γ Γ# % ( Γ2 Γ>2 6Γ6 26Γ>2 Γ6 Γ2> #Γ! Γ Γ>> 2Γ!2!6Γ2 Γ2! Γ# > 2Γ 2 2Γ Γ 2 Γ6!!!Γ2 Γ>6 6Γ!> Γ6 Γ 6Γ 2Γ 6!Γ 2 Γ 6Γ> > Γ! Γ6 Γ# Γ > 6 Γ 6Γ 2 2Γ % > Γ #!Γ Γ Γ!2 #6Γ!2 Γ Γ> # Γ#2 ( # Γ26 2Γ6 Γ2! 6Γ26 ##Γ!Γ >Γ 6 ) # Γ! 2Γ2 Γ #2 Γ# 6>Γ Γ#! Γ6> % Γ!! Γ> Γ Γ! 6Γ2 Γ> Γ!! >!Γ# #Γ > 2 Γ!2 66Γ2 Γ# 6Γ>! # >6Γ Γ Γ!! Γ #!2Γ#2 Γ6> Γ! > Γ! Γ 6Γ! 2 Γ 2 6 Γ Γ62 Γ! / >>Γ! Γ2! 6Γ# 2>Γ # Γ# >Γ! Γ > ##Γ>2 Γ! 6Γ# 6 Γ! 26Γ! Γ6> 6Γ# < #!Γ Γ 2 Γ! Γ 2Γ >Γ26 Β : 1:ΡΡ& % % Γ 1:ΡΡ&&& % % % Ρ 1 % Ρ ) Α % Χ Γ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ρ1 Ρ Ρ& %Ρ >>!Ρ> Ρ& % Ρ Χ 1Χ Ι 6 >2ϑΓ ( 3. ( 5 3 >,;/Α Ι( ϑγ Ο4 & Γ & 1% /,% % Ε 1 & Φ ΙΑ ##!: ϑ 5 /, Τ />Γ >! Α % δ Τ >Γ6! 62 5 /0 1% 5 8% 9 / % + / Α & 4? / ; %/,%1 /0 Γ + (,% % & 1% Τ >Γ Γ Α / δ Τ >Γ!6 (,% % Μ & % 0% /( ; 1 %,%1 /( )+ & 1% 5 % Τ >Γ >2 δ Τ >Γ 2! % Γ & + 5 % Τ />Γ 2 >Γ>6/Α ) &? / 4 Γ % + % % &? 5 Α Γ 3 3 ( % Γ Α. & % 62 ( Α% & ) δ Τ >Γ> %/ Ι) ###: >2ϑΓ % % Α & %,% % & %

45 & /0 1% + Γ & +.. ( 0 /0 1% & +,% % % Τ >Γ Α % δ Τ >Γ & % / 3 0 / &? Γ Ο / Ο4 0 % %4 ( / Γ % +,% % % Τ >Γ6! >Γ> /Α / Γ 0 /0 1%? Κ % % 3 Ο4 ) % 5 3 2! 1! & 1%,% + % & % Λ ## Γ?% ##, Γ Μ > : Ε( 3 5 > 6# 3 & / 1% ] % % ;% Γ & & + / Ο Φ Ι ## : 66ϑ (,% + ;% 3 + Σ 6 / Γ % 4 1% /,% + %./ Γ > & 1% 6#? > 3/. & 1% / Γ Ε + ;% Φ Α% %,% % % 0 1 % %% % Γ & & / + % % 1 &,% % Ι >>>: ϑ ( ; 1 Ι,% + Γ,% 1 +,%% % ϑ & / + Ε, Φ %1+ & 1% Ι Ο >>2: 6!ϑ ( 5 > & Ο % & Γ + 1 & % & + ) & Ι ## ϑ 5 0% Ι >> : #!/ > ϑ > 5,% + % 3 %/ 1+. % Α Ι >> ϑ % 3 Α; % Α Γ & & Γ % + ;% Γ

46 4 Σ Ι ###: ϑ ( % > 3/ / & Γ ;% Γ % + & Θ & 0 /Γ / 1% ΘΓ Ι % >>6: #ϑ ( ;% & % 1% & & 1% % + # ),% % & 3 % / & 1% Ι3( 3( ϑγ &% 3(,;/Α + / & Ι, 11 ## :! ϑ % & 4 & / /Γ & / 4 1% ( %,% 1 / & Μ % ##6 & % (+ Γ Κ Α & / + Γ,% % 1% & & / 1 % & 3 % Ι3( Γ 3( Γ 3( 3( ϑ + 0 Ι 07ϑΓ ## &% & Γ + ( & 3( & % &% ;% %11 : 3( & &,;/Α / + %& & 1% % &% / 3( Γ 4 % & 1% 1 Ι ###: ϑ ( &% & / 1% & 3 % & Γ,% % ; % % + ;% Ι0% >> : 26/2#Γ Α >>6: > Γ ) ##2: >ϑ ( & & 0 / 1 % Γ &.Γ 5 Α,% % & % : Ε %% / % 1 % % % &% 1 %/ : Α Ζ % Ψ% Α Γ % 4 % ;% Ι : # ϑ 3( / % %1+ 8+ %& 4 / Α 1% Σ 3( & 8+ % Γ? 7 Γ 8 + Σ 3( %.Α Γ Λ 1 Γ Α % Γ & %& 0 1% Ι7( ##6: 2Γ ###: ϑγ & & Γ + 3( + 6

47 % % Ζ % 1 % % % 1 % Χ / % Φ Ι3 >> : ϑ. & 0+ #> Λ. + Γ % / 0 ) 7 & Ο4 1 % % Ι)%% % >>6: 2 ϑ ( 3./ 4 1% & 8 % 0 Γ &% Γ & 1% Ι; Ρ) >>6: 2/ >ϑ ( % 0 1% & + #> Λ Ι % ϑ ) % % 1% Α & 1 3( +,% % 0 1% % / 1% + Α / % ## % Γ 8 / & % 1 Γ % = 1 %/ % Ι ; ϑ & ; & & 1% & Χ1% % & & ( 8 & 5 / Γ 1% % + % 1 Γ & & 1 % / ( 5 & 3 Ο4 0 ; % % / & % &+ ( % 0 / Γ % + Ι % >>!: #>/#6Γ >>6:!>/! ϑ % + & : Α% Χ1%. 1 ) / Γ % % + / Ι % >>2 : ϑ 3# # (,% +. 0 & +,% / % ;% 5 / % 0 ( /Γ 3 & ( Γ % : %,% Γ ( %,% Γ Χ (. / 8 %. & 1 Ι % >>!: 2 /2!ϑ

48 0 1% %&. + % & Ο ; % + + & 1% : Ε 1 % % % % % % 1% & % % %1 1% Γ & % % % 1 % % 1% 1% Φ Ι) ##2: >ϑ ( % ),.,% +, 1 Γ % & Γ, & & 1% & Γ Γ?,% +/ 1 ( % + & ;% Χ Γ,% % % ## Γ ( %?37 1 Ι % >>2 : ϑ ) % / & Γ., /. / 0? ( % % 8% 9 Ι 8 8% 9 ϑ &?% / ##6 % 8% 9 + % 8% 9 & & 1 % ( % %4 Α% & 6 / % + % Γ %& % 3 +./,;/ + : Ε( Γ % 3 + / Γ &,;/Α 3 %& % Ι ϑ & / % Φ Ι % 8% 9 ##6Γ % 5 ϑ 5 & Α 1 5 Ο Γ 1% ( % 3 + : Ε( 1 Γ %4 1 Γ Ι ϑ 4 Γ % & % % + & % 1 Ο Φ 5 3 % + % Ι >>6: 6 /6 ϑ!

49 3 1%,% % + Ι %& ###: 2Γ, 4 >>!: 6 ϑ & 0 1% & % / 1 % :? 1 Γ Ε 0 Ο & 1 % Φ % Γ Ε & 0 % ; % + Φ +,;/Α Ε % ) + ) & Φ Γ 1 +,;/Α 0 %. &,;/; &. & 3 ( > Α Γ & 1 Γ 2> _ 5 + ( % ; % %4 Γ % Ο Α / Γ Γ 8 ##!,;/Α 11 & % % / Α ) Γ / 1 + & ##6/ ### Ι( ; ϑ <, #& & / (% Ι3 ϑ 0 1 %,%1 (% Ι3 ϑ % 0% Χ Ι( / ϑ ; 1 %,%1 (% Ι( / ϑ 0 (% Ι( / ϑ ; (% Ι( / ϑ &% / Ι( / ϑ # >! % # Γ! 2Γ6 6Γ2 6! Γ# Γ!# Γ Γ % 2 Γ# Γ > Γ6 2Γ6 >>Γ! Γ 6 Γ6# # 2 Γ> 2Γ#2 Γ6 #Γ 2 >2#!Γ! Γ Γ6 =!>Γ6 Γ! Γ6 #Γ6# 6 Γ 2 2Γ># 62Γ 6 Γ 2Γ# 6 Γ2> > >Γ>! Γ # Γ >Γ 6Γ Γ! Γ! >#Γ Γ> Γ > 5 + & & % ; %/ Μ : Α & % 1 Γ % = 1 & 1+ Λ 8!>_ 3 Σ & % Γ Ι( >>!: 62ϑ 2

50 Γ# Γ2> Γ 6!Γ6> > #Γ 6 Γ#! #Γ > % ( Γ6 #Γ! Γ 2!Γ66!#Γ Γ#! >Γ6 >? >6Γ #Γ Γ 6 Γ Γ6> Γ 6 >Γ 2 2 Γ #Γ Γ! Γ2!#Γ#6 2Γ Γ % Γ6!Γ 6Γ 6 Γ Γ Γ2 6 Γ># 6Γ 6Γ6 6> Γ! 6 Γ > Γ 2!Γ 2 % 6 Γ#! Γ Γ!!!Γ! #Γ! Γ22 >Γ! # 6 Γ # Γ 6Γ!2>Γ#2 6 >Γ!6 Γ>2 6Γ! Γ 6Γ># Γ 6>Γ2# 6 Γ> Γ > #Γ! >Γ! Γ Γ Γ! Γ#!Γ>#!Γ>2 #2Γ!Γ> 6 Γ# > 2Γ#2 Γ!2 2Γ 26Γ # #Γ 6 Γ6 6#Γ #! Γ6# Γ Γ 6 ) 26Γ>2 2Γ22 6Γ 2#Γ> 62Γ > Γ26 #Γ2> )!#Γ > Γ Γ6 ##>Γ! Γ > Γ 2 Γ!6 ( Γ#! Γ# 6Γ Γ 2 #Γ6!Γ Γ! Γ6 Γ62 Γ!>2Γ 2 Γ> >Γ>> Γ 2Γ 6 Γ > 6Γ!Γ 66Γ!# Γ62 Γ# > ( Γ6 #>Γ ##Γ2> 2#Γ 6Γ Γ6 > #Γ6! Γ 6 Γ >6Γ >!Γ> Γ 6 6Γ2>! # Γ#! 6Γ! Γ! Γ>#!>Γ Γ62 Γ6 / > Γ Γ 6Γ!2Γ#> >!Γ#! >Γ2> Γ6> > Γ!6 Γ6!!!Γ > Γ Γ> #Γ # % > Γ 22Γ# Γ6 Γ >! Γ6> Γ 6 Γ 6 #!Γ#2 <!2Γ Γ! Γ6 Γ6! 6 Γ2> 6Γ #!Γ> /!!Γ 2 2Γ6! 2 Γ!> Γ > >Γ#! Γ> Β : 1:ΡΡ& % % Γ 1:ΡΡ&&& % % % Ρ 1 % Ρ ) Α % Χ Γ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ρ1 Ρ Ρ& %Ρ >>!Ρ> Ρ& % Ρ Χ 1Χ Ι 6 >2ϑΓ ( 3 ) Α Γ 0 1 % &% / Ο4 ) Θ 2Γ6? > Γ (% / 1 % &% ΘΓ + Γ,% % % Τ />Γ 66 Α % δ Τ >Γ! ) / Γ & Χ 4 & Γ % + Τ />Γ >2 Α % δ Τ >Γ 22 % & + Γ 4 0 1% 5 /, + + ) % 0 1 %,%1 % Γ % & % % ; / % : )+ & 1% 5 % 0% /( % Γ Χ 5 % 1 %,%1 )? & Γ % + #

51 >Γ> /Α.. (,% % &, 0. % ; % Τ >Γ! Α % δ Τ >Γ # 0 /0 1%/ & Γ + 1% 5 Γ Α + & 2 4! % Γ ##! & ###, Γ,% + % % 6 (? /? Γ & 3 %!2 / Ι % >>6: #ϑ # ) ( % 5 &,% + & Γ &.,% % Α% ##2 / % % Γ & Α 3 ( &+ ΙΑ ϑγ & / &,% + % + Γ &+ + / 3( % & & 1 + ( = / & ; % % 5 + / 3 Α & 3( % Α % / & 0 1 & :,;/Α 1 %../ & 1% 6 ( & Λ ##!Γ. Γ % %,% + 7 &% % ;% Γ & + Γ & Γ & 3 / 1 % : 4 Γ,% 1 + %,% Ο Γ + Γ % = %. % Ι ###: ϑ 6>

52 ( Α & % Γ 0 1 % Γ & % % ; % % % ; % ; %Μ / 1 & Ι ###: ϑ? %,% % ###,% % 1 + / Γ % % ; % Γ % 4 ( 4 % %% ; 1 % Ε,% Φ 4,% & / Γ 0 & &,%% 4 +,% % &% (,% % %,% 1 % / 4 1% + Γ & %,% 1 + % Ι0% >> : 2#/ >>Γ Α >>6: ϑ 3# # %,% + / ( 3 Α & Α Γ / % 3 % 1 % + Γ,% + / & 1% % ### Ο,% %, % % 1,% + Γ Μ % % % + 3( & >>> ;% % % % + 0 /Γ / 1% % Γ & Ο / +,% + ( %1 3% Ι (3 ϑ Λ >>> Ο & 1% & + % %&% % %1+ Ι % >>2 : >/ ϑ ( 5 (3 : ϑ Χ 0 Ι Γ & (% 1 % 0 Γ % & ϑγ ϑ 3, &+ Γ ϑ 3 Ο4 / Ο Γ ϑ (, Γ 6ϑ ( 3 Γ ϑ 0 Ρ (ΑΓ, + 1 Γ!ϑ. & &+ / 2ϑ % ; ( & Ι 1:ΡΡ&&& % Ρ Ρ Ρ Ρ Χ ϑ 6

53 2 5. / 0 ( 3, Γ,;/Α Γ & Ι( / >>!: 62/ >ϑ! ( 3 & %! & 3# 5,% % / &, & Γ & % %,;/ Γ % Α% %,;/Α / Ο (,% 1 1,%/ %1 % %4 Γ,;/Α & 1 / &+ = % 1 Χ Α & + %1+ / Α Θ % ( % & 3 ### Λ 2 Ι( >>!: ϑ Θ & / 3 Σ & & 1 Χ ; %Μ %1+. / %, 1 +,;/Α % / Ι, 4 >>!: 6/!ϑ ) 6 7 # )8) (,%%1 % 3 % ΙΑ Ν ΑΠΑ?ϑ 5 Α % Χ1% Ο & & Α,;/8+ & % Γ, Λ ; + 5& 1 % / + 1,% % Γ / Α % % 8+ % + 8+ % (. / & Γ % & %! Α% ; %,%1 % #> Λ 0Ο & > Λ %4 Ο % % & / (% 1 % Γ Α /Α & & Ι % &%% >> : 6ϑ ;% Γ Α % & Γ,;/Α ) % & Ο Ι, 4 >>!:!ϑ 2 ( Γ Ι >>>ϑ #Γ# % & / Γ,;/Α & Ι >>6: >> ϑ 6

54 ( Ο Α % % 1 % Α Γ &+ 4 + % / ; % & Ι, 11 ###: / Γ, 4 >>!: ϑ 5 + : Ε & Π % 9/ 8% 9, & % 1 % % % Χ1% & 3 Φ Ι >>>: >2ϑ 1, ;% % : ( % 5 / ; % Α Ν ΑΠΑ? + 1% + ( Α +! Γ % / % & ( 3 1 % & / ; Χ )! % + / %. 0 & & ;, &? % / Γ +,;/Α & / Α% %. & 5Ο & Ο1 & / Γ % Χ Ι 3 Γ Γ 5 Γ Γ 7 3 ϑ (,;/Α % / 0 Α Γ ) & ; % & 1% & (. 1 & +,;/ Χ1%. 5& 8% 9 ; 1. 1 Γ,;/ % & & Χ1% & Χ Γ Γ / 1 % Γ % % %1+ & ( 0 &,;/Α % % 9/ % / (,;/Α % %1+ ) / Σ 3. & 6

55 ,;/; % Γ &% 4 & ( ( Χ1% Γ % 1% / +,;/Α 3 Α &. Γ & Ι, 1/ 1 ###: Γ, 4 >>6: / 2ϑ # # 0 # Γ 5 Α Γ Ο4 4 Γ 1 & Θ % %/ Γ Γ, Γ Γ Α% Γ Α % % ( ; Χ & / %, Γ & Α + Μ & / & # Ι0% >> : / #ϑ ( 8% 9 1%,% % Χ1 % Γ & & 0+ #> Λ Γ? Γ Α 8 % Γ Α & % Ι, 4 >>6: 6 ϑ (! + / Γ %&% 1% +, & + 1 & % 4 Ο & / % 8% 9. Γ + 1 ; & ( % % / + 1 Γ %,% 1 + % Ο4 / % Ι, 11 ###: 2/ Γ >> : 2! ϑ # Α% & %.? 1 Γ. / Α Γ & ) 1%? Γ % % 3 % ) % % Ι, 11 ## : 6 ϑ 3 Ι >> : #/ ϑ Α % 1%. Μ,% + ( % Γ + % & % Ο4 6

56 2 9 ( Χ Γ ;%. / 1 5 % % %. Γ! Γ % &+ Θ ( Α! ( + Θ + ( Α &. & Α % 8+ Ο & Γ. % % Γ!> &,;/Α ( 8% 9/ % & Γ & ;% & 0 % Ι ###: 2ϑ (. & Γ 5 /0 1% & 0 /0 1% + Γ % 5 % & ( Α ) % Γ & & ; % /,% % 0 1% 5 Ρ0 1% 5 0 ##>/ ## Τ />Γ >! Ι>Γ> ϑ Τ >Γ Ι>Γ6! ββ ϑ ##6/ ### Τ />Γ 66 Ι/>Γ >2ϑ Τ >Γ!> ββ (,% %? % >Γ> Ι / ϑ : %? : %? ( & %,% + 4 Α + & / % 0 1% (,% + %1+ & / 1% Γ. & % & Γ + Ο : Ε( 1,% 1 % %1+ Α 1% Ι ϑ Γ 3 1% % 3 & Γ Ο Φ Ι >>6:!ϑ 5, 1 Γ %. &+ 8% 9!> % Ι >>2 : ϑ ;%. & : Ε % % Γ % 1 % % Γ 1% % %1 % & / Γ % %. 1 % % % %1 % Γ % % 1 % % %1 % & % % %1/ Φ (, Γ Γ. & 5 Γ / & + Γ Γ & 66

57 5 Γ &% Γ Α% %11 Γ,% % 0 Γ % 1 + & Σ % Χ 3 & 1 0 & 5 % % % / % & Γ % &. Α + 6

58 . ; 1! ) 5& & Γ. 1, 5 + ( 8, 1 % Γ + ;%. 8 ; / / Γ % 0. & 1, # 3 5,;/;,% % % ## Γ! & Α & 1? % % 8% 9 : Ε % 1 % % %%1 % % % % % & ; % 1Γ % % % %%1 % Μ 1 % Γ 1% Γ Γ 1 1 % 1 % % % % % / / 1 % 1 & % % % % %1 % % % % % % % 1 % % % % Φ Ι %1+,% % ## : ϑ 3 & = Γ Α. 8% 9/;% 1% % % % & 1 + % : & % 1.,%%1 % & / / 1 % 0 ( (% )? %1+ / ;% % & 1% + % 1% / ( % ; (,% % ; / 1? & & Γ %&% /,;/Α Γ? % ; + Λ ##2 /! (,;/Α + / 5 Α 1 Γ %! 5 & (% Γ 5 % & Α & 1 0 / Γ 3%% % Ι >>! : # ϑ! (,Ο Ι (+ Γ Α & 0% ϑ & 0 & / %1+ Γ &% = / 5& / /Α1 % &%% Ι >> :!/ ϑγ & & & Γ / %1+,% 1 % ( %1+ & & Γ Α 1 Θ,Ο ; + / &% ΘΓ & % 6!

59 Α 1 Λ Ι Ο >>>: 26 ϑ ( % % % / % % 1 4 Λ >>> ; % 8 % & Λ / & ; 0 & Ι Ρ >> :!ϑγ +! Θ Γ Χ & : ϑ! :, % Γ : 3 ; / &% & Γ ; 1 % % / / Γ % ( % 1 Γ ( / % Ι >>6: 6!ϑ? 8% 9/ % 1 % & Γ Α / + 5 Γ Ε Α Α Ο % 1%. & Γ / % &,;/Α Ο Φ Ι % % % % >>>Γ & 5 ϑ ( & + 1 Χ1 : Ε( ; 5 Γ 5 & & %,;/Α ) & + 4 Φ 3 & ; % ) Θ 1 Γ % & & Θ Ο Α1 ( 1 3 ; / 1 % &% Ι ϑ,;/α & Ι >>>: ϑ ϑ < Γ & Α & 1 : & ;% ( %! 3 + % 8% 9 %&% Χ% Θ 0 % Γ %. Ο % %,, Θ % Θ &.Γ,% % % % %1+ Ι Ρ >> : 2/ Γ % &%% >> : ϑ 62

60 2 % / 5 4 Γ,% 1 + % Α / & Γ % Γ % % % 5& / % Γ & ( %,;/; & % ( % & % % % Γ ( % + & ( ( % ( + ; 1 & 8% 9/ % +,%%1 % # Ι Ο4 Γ % 3 + ϑ #! Ι + %,% 1 % ϑ Ι :!/! ϑ ϑ : 5 & % / ; Σ + Ι ϑ ; & Γ ) / Α% 1 %/ & 5 ( / % 5 / Ο 62 Ι ϑ / Ι >>6: >/ ϑ ϑ : ( Ο4 + 8% 9/; % & 1 + 0,;/Α Γ % % % /. / ) 7/ % % Γ % >>! 0 / + Ι ; ϑ % &! (.,;/Α % 3 11 Γ = % % & / % Γ. % % Α Γ & Ο : Ε & Γ % % & /,;/Α ) & Γ & / 1% 5,;/Α % % Φ Ι 6 Ι ϑϑ! 2,;/Α & Θ 5 Θ 8( / Γ &+ 1 Α % % & (. &,;/Α 3 % 1 + ) 7/Α Γ Α & Ι % &%% >> :!ϑ 6#

61 ( ; Α1 +! Ι6ϑΓ 8+ Ο : Ε( Ι ϑ & ; % / % %,;/Α Μ,;/Α Γ 8 Φ % Γ,;/Α 0 = % &Ο Λ? 6 Ι ϑ / 1 Ε %,;/Α Φ Γ & Γ 8(? /8( Ο Γ 0. Γ & / ; 4 8( # Ι ϑγ!6? /8( 3Α;! Ι Ρ >> :! Γ >>>:! /!2ϑ (. 8 Γ / )% & ) & + % ),;/Α Γ & % + 1% % & Ι / Ρ)% >> : 6ϑ 5 0 Α & / 1 : 1 % + Ι3 Ο ϑγ % % / Α% 8( 6ϑ? :. % Γ? % ; % % +/ Ο, % / ( & & & / Α Ο /!! Γ Α % / ; %Μ?% /.,% / 1 % Χ1% Γ Α Ν ΑΠΑ?!6 % 8( & 0 Ι >> : / 2ϑ. +4 %1+ ; Χ Γ 8+ % 0( 8( % &! 3Α;Γ #! Γ 0 Γ. % % % / % ##2 Α & 3Α;ΞΓ % & Γ & & ( %/ + 1 ( % ) 7 % % 0 & / Γ +. 3Α;Ξ >>6Γ % 1 Ι >>!:! #/! ϑ / 0 1 % ; %, 1 6!!. % 8 Ι ϑ % & 7 1 & Ο Ο & >

62 5 8+ / Γ % & ; % % % 8+ 1 Ο Γ, & Γ % 1% % %Ο % % & + 1 Ι % >>2 : >Γ, 4 >>!: Γ >>>:!2/ 2 ϑ (,;/Α & 1 %, 1 +.Γ % 1 + : Ε ;Η % % % & %. Γ % 1 1 % 1 % / % Φ Ι % &%% >> : ϑ 5& %,;/Α % / + % ( ( Σ Γ + Γ & 1 + Γ % 3 11 % 1 % 7 % &,;/Α % ; %,% % / Γ %, & ( / ; % 0 % Α Ν ΑΠΑ?Γ %,;/Α % & Γ % &%,% 1 / % % % & Ι : / Γ 0% >> : 2#/ #6ϑ ( : Ε0 Γ ; 1 % % 1 %1 /% Γ & % % ; Φ Ι >>>: 2!ϑ 7 / 1% % Γ & + = 0 %1 Γ Α + Γ. & & + / Γ &, 4 Ι >>!: 6ϑ % : Ε3 + 1% & Γ. % + 4 1% Γ %, 7 & + 5&+ % + Φ

63 2 &. & 3 ( 1 & % >,;/ Α Γ. Λ >>>/ >> Γ 2 _ 5 + Θ % 5 Α% % Α Γ & % % Γ Α% Γ 8 ( & %&% % Α! >>>/ >> Ι( ; ϑ <, #& & / (% Ι3 ϑ 0 1 %,%1 (% Ι3 ϑ % 0% Χ Ι( / ϑ ; 1 %,%1 (% Ι( / ϑ 0 (% Ι( / ϑ ; (% Ι( / ϑ &% / Ι( / ϑ # # Γ # >Γ> Γ6! 2!Γ6 26 Γ!>!!Γ22 6Γ#2 < # Γ6 Γ2> Γ>> Γ6# Γ6! Γ 2 6 Γ = #>6Γ! Γ>2 6Γ>> >Γ6 6 6Γ#> #Γ2 #Γ # 2#>Γ!6 Γ!2 Γ Γ 2 # Γ # Γ> 6Γ# 22>Γ Γ #!Γ>> > Γ> ## Γ> >Γ6! Γ % 2 2Γ Γ 2 Γ6>! Γ 6 Γ# 6Γ 2Γ2 # 2 Γ # %!Γ# Γ Γ!6Γ >#Γ Γ22!Γ 6 Γ 66Γ6> Γ>! 2#Γ Γ > 6Γ6 Γ>! 6! Γ Γ! Γ2 #Γ!Γ 2!Γ Γ# % 6! Γ>!Γ# Γ # 66Γ66!Γ 2 Γ # Γ# >? 6 2Γ Γ > Γ>! Γ6 Γ! Γ 2 Γ! % ( Γ #!Γ62 Γ #2Γ6!!Γ 6 Γ Γ # % Γ#2 Γ>2 6Γ # 66#Γ Γ 2 Γ6 Γ!> Γ2! #Γ> 6Γ Γ6 >!Γ # #Γ2 Γ6! Γ!!Γ! 6Γ2 #Γ 26Γ6 Γ> 2Γ!> ) > Γ Γ> Γ6! Γ! 6Γ Γ6! Γ2 ) # Γ! Γ>6 Γ >2Γ 622#Γ2 2>Γ! #Γ! Γ 6 Γ Γ2 #>Γ # > Γ#> 6Γ26 Γ > 6!Γ # 6>Γ 6Γ ##Γ!6 Γ >Γ!!Γ 6 Γ>!Γ 6 Γ>! >>Γ62 6#Γ 2Γ>2 #Γ2# Γ2 >Γ 6Γ6! > Γ #! Γ!! Γ # 2Γ # / Γ! >Γ Γ2 # Γ 2 >Γ Γ> 6Γ 2 >#Γ! 2Γ 2 Γ>!!# Γ >2 Γ Γ # Γ26 # Γ 2!Γ 6Γ2> Γ!# >!Γ#> #2Γ6 Γ2 Γ > 2 Γ! Γ>! Γ #6Γ 66 Γ6 Γ6> Γ#2

64 # > Γ 6 Γ! 6Γ!!! Γ #!Γ Γ 6!Γ # Γ Γ22 6Γ6> Γ Γ 2 Γ 2 2Γ!# /! Γ 2 6 Γ! 6Γ>> 66Γ # 2Γ 6 >Γ6 Γ ) 62Γ#! 2 Γ> Γ >>Γ6> #6Γ 6 Γ! Γ# ( 2Γ>! Γ 6 Γ 6 Γ2 2 Γ 6Γ # Γ! Β : 1:ΡΡ& % % Γ 1:ΡΡ&&& % % % Ρ 1 % Ρ ) Α % Χ Γ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ρ1 Ρ Ρ& %Ρ >>!Ρ> Ρ& % Ρ Χ 1Χ Ι 6 >2ϑΓ ( 3. ; % % >>>/ >> 5 /0 1% & Γ %&% + ( Α,% / % Ι Τ >Γ> Γ % Α Τ >Γ>>!ϑ ( / % 0% /( ; 1 %,%1 & : 1% 5 Τ >Γ>6# Ι% Α Τ >Γ > ϑγ & 5 % Τ />Γ> # Ι/>Γ 2 ϑγ % Α % &.. ( 0 /0 1% + & Α & 1%,% % % Τ >Γ 6 Α % δ Τ >Γ>!> ) Α Γ 5 ) +? % & Θ % 8% 9/; % ΘΓ % / &,% % % Τ >Γ > & Α / ( Α Α 5 & Γ % &% 3 ; 1 %,%1 & Γ 5 / & Γ 5 Γ %1+ / 1% %11 % % & / % % % %. & 1, / 5 : ( ( & % 3 ; 1 + Γ

65 % %1+ 3 % &%,;/Α + & ( + 1 Ο + Γ,% % Γ % & & % / & % Ι( >>!: 2 ϑ 5 & Α / & Ο % Ο % % 5 % 8+ / Ι % >>2 :!ϑ ( Ι >>!: ϑ Ι & & ϑ ) / 1 3 Α + &%,;/ Α 5 % 1. : Ε./,;/; &?%,;/ Α Γ ) &+ Α1 ( & Γ % % % % /; % 1 + %1+ /?% % & Γ 1 Γ 1 / Υ7 ς Ι ϑ & + & Φ ( Α + 1% ( % 1 % % / % 1% Σ 4 % ; / % & Γ % %1+ & / & Ο (! & 1+. ) 7/,% % + % / %,%%1 % % 0 ; + / % /,%%1 % / Γ Ο,;/Α ; % 0 % 1 % Ο (! + Χ 1 5 /, Γ & 4 1% Ο % ( ( Γ Γ ( % / ( % % & 4 1% + & % % Γ 1% Γ & % 1 / Ι >>6: > ϑ (% %, :. / 1 Χ & % Ι %, 1 ϑγ 8+

66 ; 1 %,%1 % & ΙΑ >>6: 6#/ ϑ &, Γ %/ 3 Γ & & Ο ( % % % Γ!2 0 % ) Γ % 3 11 Ε Φ + Σ % & 1 + Ι( >>!: 2>ϑ 5 Ο % ( % ( ( / Α &. ( ( /?% 1% : Ε % % % / % & ] 1% + % 7 % % Ι ϑγ & &% % + / % Φ Ι Ρ % >> : Γ 2ϑ Ο % ( %/ Ο &, 1 & : / Γ & 5 & / ( % 0Ο & % Σ Α % & % Ι >>!ϑγ 1 3 Γ &+ 5 Ο % % Α % / & : Ε % 3 Γ %. 1% % % 1 % % % % % % % & 1 / % 1%% 1 % Φ Ι : 2#ϑ ( % + & Γ % 3 % Γ Γ!# ( + 5& % ; % Ο & Α% + / ; & ( Γ.. ; Θ Γ & Θ &+!2 11 = Ε %4 Φ & % Γ % / ( 1 / % Γ + %& & &? Ι >>6:! /#>ϑ Ι >>6: >/ ϑ!# % % Γ 3? Α 8 Γ Ο % 0% /) Α /Α / Ι!ϑ Ο Γ %. ( % 1 % Ο & Ο & Ι&% & % Ι >>!:! /!2ϑ 1% Α + Γ. Ο ϑ + Γ & 3 3 ( % 1 % % 6

67 ) + Γ 1 % & Ο Γ / / Α % Χ ; 1 % 1 + % 5& & 8+ /,% % % Γ 3 & % 1 Ι( >>!: Γ >>6:!#/2 ϑ ( Α & /. Ο 1, % & Σ Γ & Γ % 1 & % : Ε( 1% %,;/./; Γ? ) 1 & 1 ) / (. / Υ & ςγ % %&% % 1 % + ) 1 Φ Ι( >>!: ϑ + % 1% 1? 0 Ι >>6: 62ϑ & % % % % % Λ >>6 1 / + Α 1% + : ΕΑ 11 % %1 Γ %1 %. % 1% Φ ; + 4./ & % 8% & Α Α 1% Γ ) 1 Γ + 1 : Ε,% + 5,;/Α Γ. % & 1 Α / Γ? % & 5 % Α % ε Ι %1 Ρ 1 ϑ ( ; Α Γ + Α + 1% ( % % Γ Ο % % & ( & & / & + (3 Σ & / % + Γ % % / % % % Γ

68 + % Γ & / % % % Σ ( ; %Μ Ι( >>!: 26/ >6Γ 0 >>!: 6!/ ϑ 5 %,% + ; Γ / % % % & % Α1 +,;/;. 5,;/; Γ Γ / Γ % %&% % %1+ + Ι >>6: #>/#!ϑ % + %1+ & % # / Γ 5 Ο & Γ # #, 2> # : 6 ; ; % Γ %. >> & 8( Γ / + 0+,;/Α Γ % 5 %1+ ) % ; % 4 ) Σ Ι >> ϑγ 5 Ι >>#ϑ & % = / ( 0 % ; 8 Λ >>> % % Γ 8( % 5 %1+ &+ ( 1 %1+ 8+ Μ % % % 0 % Γ %4 4 & / ; % % = Γ 5 %1+ 8 & 0 + Γ Χ1% 8(. /, Γ &,;/Α % & 1 3( & % & Γ & / Γ 4Γ + 2> + % & 4 ( Ι >>!: 2/ ϑ Α / ; %? Γ & ( % &!

69 Μ % Γ & % 3 %4 & Ι % : /66ϑ ( %,;/Α 3 11 Α1 % / Α & % % + & % 0 & ( ; %,;/Α Γ 1 % % % / % Γ & % Ι; >> : ϑ 5, 1% % + ) : & % Γ Χ1% / 8( & % 2 % & Γ & % Β + Γ &% + Γ ( Λ >> & 1% / ( 8+ Γ & % % % /; + Γ % & Α % Ι Ρ >>!: >/ ϑ ( % % Γ 8(,;/Α & % % % /Α Γ % &% / Ι >>!:! #/! ϑ & 1 Γ 8 / %1+ % 5 Χ1% Γ & Χ1% ; Ι7 Ρ / >>!: ϑ ;% & Γ Ε 1 % Φ & Ι : Γ!ϑ 1%. & Γ Ο / Γ ;% Α 5 2 1% 8 : Ε % Γ. Χ1 Χ/ %1 Χ % 1% / % Χ Φ Ι : #ϑ 7 1% %. Γ %, 1 2 / 8( Γ % & Γ & Γ Γ Γ Λ Γ, % Γ 8 % Γ Γ? 1 7 Ρ Ι >>!: ϑ % 1% ) 2 ; Ι >> : ϑ & Γ.. 8( ) 7/ % Ο Γ & & % + & 2

70 #,% & % Λ >> 5 Γ & Ι./ ( >Γ # _ ;ϑ (,% % % ; % % / Μ+ Λ Λ >>6. % 5 %1+ / & % Γ > > >Γ6 _ ; 4 > 6 >Γ! _ / % >>6 %1+ Γ &,;/Α %11 Ι % >>2 : 2ϑ 2? %,% % >>! & 5 >> % % >>6 Ι7 Ρ >>2:! ϑσ % %1+ 2 1% & + >> ; Χ % 0 Γ 1 Γ ( 3 ( ; Χ +. & Λ >> Γ % % & Ι? Χ % >>!: ϑ? 1% 1 Μ % % + 1 / + & : ( 5 Α % Ι ϑ 8( Α% Λ >>> _ % % # _ ( 5 & Θ Λ >> 8( _ 5 6 _ ΘΓ 8( & % ) + % Α / % 3 Ι7 Ρ >>2: 2>/2 ϑ & 1 % 1 & % Ι >>2 : #ϑ Γ %1+ Α / : Ε Χ 1 % 1 % % %1 % % & 1 % %. %& 1 % %1 2 Λ, Γ & & ( Γ & % Γ & &% Γ 0 % 3 1% Γ ; Γ % 1 Ι7 ( >> ϑ 2 ) 5 3 / 32 Λ >>6 / Γ % 5 & % % & / % % & Γ %11 Γ Λ > / > 2 % Ι >>!:!ϑ #

71 % Φ % ( Ι >>!:!/ ϑ Α Γ % % & Γ / & ( 3 & 0 ; %1+ 0 & Θ & ;% % % & & 1 Θ % Λ % > _ _ Λ > Ι %1+,% % >> : 6ϑ % %. + % & % +/ & & Ι7 Ρ >>2: 22ϑ # #, ( # #, Γ,% % Γ %/ 1+ ; >>6 % Γ % %1+ & 1% + +/ % % % / % 5 Γ / & % % + &% & + 5 & Γ & % Γ Ο & % : Ε. % % 1% % Γ %& 1Γ 1 1Γ % Φ Ι %1+. % >>6: ϑ?,% Γ %&% % ;% % : Ε & % Α %1 %%1 % %1 % Γ 1 % % 1 Φ Ι : ϑ ( & + 3 Γ % % / % Γ &% % 1 % Χ1 26 ( 1 % Α 1 & Ο &,% & + ( (% / % Γ & 1% & Α. Ι >>!: >ϑ 26 ( : 0 % % Γ. & & / % Γ Γ,% % Γ ) Γ + / & Γ 1 Γ 8 & + Γ Γ ( %/ Γ. & % % Γ,% /. Α Γ & Γ % 5 + % + % Γ 3 / 3 Γ ( % Γ, %. &% Γ. &, 1 (Α Ι %1+. % >>6: / >ϑ!>

72 Λ. /Α Ι %1+,% % >>6 ϑγ & )3 / Α 6> Λ +.Γ / Α Γ %& % (% / % 5 & % ( Α./Α / # # Ι %1+. % >> ϑ % Γ Χ1 % Α 1% % &?./ 1% % ΙΑ >>!: ># ϑ?./ / Ο % % Ι& %1+ / ) % ; % ϑγ 1% Ι& 3% /. % Ι ; ϑ 2./ % ϑγ % Γ &% % % & / & Ι, >>!: 6!/66>ϑ + Α ; & %1+ / ;% % & 1% Γ % 1% / % % (%,% 1 + % / &. Γ,% + ;% + % % ΙΑ >>!:!ϑ 1 + % ; 1 Γ & & % 4 1% Α /Α &+ : Α + % /. Ο. & + ΙΑ >>!:! ϑ 2 ( ; & Γ Α % %/Ο % % ; % # < # Ι? ; (ϑ = Ι.ϑ Ι, >> : 66 Γ 8 / >>!:!2ϑ!

73 ,% + % %? Ι >>>ϑ + %1+ / & 1% 2! Ι % >>6: #ϑσ % & & &% Γ,% + & 1% + / 1 %1+,% % : Ε % Φ1 ε & % & Γ & %1 % % Γ % % % % % Γ % % %.Φ Ι % >>2 : #ϑ % 0. % Ε & / Φ ) 7 5 % & / 1% Γ,% & % Λ >>,% & 1% Μ+ Λ Λ >>6. % + & 1% % : %/ 5 %1+ & Ι % ϑγ & & Ο 5 / +,% + ;% 8, 1 % + Ε & & 1% Φ Ι % (% ϑγ Ε,% + ( & Φ + Γ 4 : Ε( & % & % & Γ Ι ϑ & 1 / Ι ϑ ( 5 Γ Ο + + / & % ( & % Γ,% 1,% + ( / & 3 1 % Φ Ι %1+,% % >>6 : >ϑ (,% % + ; 1 Γ %1+ ;% 0 / Γ 8 & Γ & Γ & ) & & +. % + Γ % ;% 4 Γ,% +/ 1 & 1% % %. ; % & Γ % & Λ ( % >>! 2!. % % & % & : Ε % % %? Γ % % % % / % 1% % Χ1 / Φ Ι >>!: #ϑ!

74 %,% + & % >>2 : / 6ϑ & & 1% &+ Γ,% + %&% %1+ Σ 5 Γ & Λ % Γ & : Ε. % Α % Γ + ;% % + & % ( % %1+ & % & & & ) ; % Φ Ι %1+,% % >>!: ϑ 1 % %1 % % ( %1 % >>6 &,% + & 1% % &+ : Ε. % % % % ;% % % ( %1/ % 1% % / %1 1% %/ 1 % Ζ % (3. % % % Μ / % %1 %%1 % 1% 1 & % %1 % % % Γ. & 1% % % %1 1 % Γ Γ % 1 % Φ Ι %1+. % >>6: ϑ & &,% % Ο,% + Ε ;% Φ 22 Γ & (% Γ + ; Χ? Γ & % # ) (,% % % ### >> % Γ & / ( % % >>> : ( % / 3 % %1 Γ 0 1 % ( & 3( Χ ( & &,% +/ & 1% + Γ 3 Γ 4 1% / 5 % & % & 1% 0 / %1 & Γ + / & Γ & ( 3 % >>! /, Γ 07Γ ,% + : ( ;% & % 1 + & 1% Γ & ;% / )!

75 + 0 Γ!! ) # ; % % %1 % + & & Ι0% >> : >>/ Γ Α >>!:!/ ϑ ( & % &? : Ι, 1 ϑ 3/( % ( + &% ; %Μ / Ι7 Ρ >>2: #/! ϑ?,% 1 + % :? %,% % ##6 3( &, / / ### 3 3( & % 2>> >> & Ο & Γ >> ( < > #? > #! > ) Ι ;.ϑ & 3( Χ. & 1% 1 4 / 1% + Γ & % ;%? % >> Α. % Ι.ϑ % 7 % Α / ΙΑ >>6: / ϑ Λ% 9 % % 1 >> 8 % Χ/3 11 Γ 1% 1,% / % % + Α,% 1 & ; + Γ 3( & 3( Χ Γ & &% Γ,% % / Ο4 & Ι : ϑ (? Γ 3( Χ,% 3( & + & Ι >>!: 6 /6 ϑ ( Α &+ & 1% & & / & : 5 3( & 1 ; Γ % 3( 0 & Ι Ο Ρ; / >>2:!>/! ϑ 5 Ο >> & / Γ % 4 1% / & Ι, 11 >>2: ϑ (,,% % Γ & 1% Ι >> : ϑ!

76 . (. Ο4 1 % 0. Γ &, % % 8% Γ % & % % / Ι7 >>2:!ϑ (% / ) 7 5 & + Ι & Ε & Φϑ. 2# ( 0 % / % & % Γ & Γ ;%. / & + + Ο & + / ; Γ 3( & % % + & 1% 4 0 / + & Ι7 >>2: 6 /62ϑ? Α / % ## & & % ### >>> Θ 4 & Θ >> = / % = Λ &,% / % % % Λ >> 1% / Ι3 ;Γ ;ϑ + Γ % % >> + / % % & Ι( Μ ΡΑ& >> : / ϑ ( /3 1 + ### % / % + ( + (% / & / % + % Γ 1% Ο % % Γ Ο % % % 1 Γ ( Γ % #>? % Γ % Γ % 4 % 1 >> Γ / + & ( & / : & 5 8 & % ; % % 2# 5 ; ) 7/ Γ & / + Γ ; Ι >>2ϑ #> ( Μ ΡΑ& Ι >> :! ϑ % Γ ( %/ 0 % Γ % %1+ % Α / % % % % % / Α Γ % 8 & % % %1+ Γ & Α & 1 : Ε 1% Γ % % 1 % % % % % % 1 % % & % % &% 1% Φ Ι : #ϑ!6

77 %11 Γ % 1 % Γ ; + / % ( %,% 1 % 3 % + % % 5& 8 & % Α )% Γ +. & 1 ( % Γ 3 ;, ) 7 % / # % % Γ ; 3 Γ & ( ; %& Γ 3 ; / & Θ ;% % 6 Γ2 % Λ >>! Ι7 ( >>!: > ϑ Θ 0 &. & / + & Γ, %?37 Ι? >> : / #Γ & >>2: 2! ϑ, & % %1+ 1% Γ Λ % &,;/Α (. % % Γ & 0% &+ 1 + Γ % = Ι7 Ρ >>2: 2 ϑ ( % 3 ; & / + Σ &% 0 & % % : ΕΑ ; % %& % % / % &% % Γ % % % Φ Ι & >>2: 2 ϑ ;% + / & + 5. %1+ / 8 & % 7 ( % % Α +. / 8 & : )+ 2> Λ % _ % %1+ 8 & 4 ;% Γ & >> / >> % _ 5 Χ1% / % > % #> Λ Γ # ) 7, % &. : % Ε %ΧΦ Ι ϑ. + Γ & ( Ο 4 Γ 0 % 3 % %11 5 ( # % % %11 5 Γ 5& %, % 4 # & % % % >> %. 4 % # /, / % Γ & (% / & % / & Γ Ι( Μ ΡΑ& >> : > ϑ 5 ) 7 1%. & % / Ο Ι >>2ϑ % Ι >>!: #2/ > ϑ!

78 >> Ι7 ( >>!: >>Γ ϑ 5 Α % Γ % 3 ; & / + % Γ & Α : Ο 8+ Α % %1+ 3 & & + & + 4 % / 3 ; 8+ 1 % Γ? %/ 1% % ; % & Θ? ; Γ ; % Α % + & ) ; % Α & / 5 %1+ Γ %./; / 3 & % /? % 5 Λ >>6. 8+ Γ? % Γ.. 0Ο % Γ % ; % >> / > Ι & >>2: 22/ # ϑ & & % 5 ; % Γ & %, 1 3# # ( & 1%,% + % Α & Λ & ; % Γ,% +/ & Ι >>6ϑ &, % Α % Ι, 1 ϑ %,% + ( + / Μ % & 1 :. Γ & 1% 0 / 1% Γ & + / Γ &% ) 7 % % % >> & Α Χ1% 5Ο % Ι7 >>2: 2ϑ & 3 %,% 1 / 3( 5 & 1% % Α 1 Γ & & 1% 1,% Ο : Ε % % % & %1 Η %/ % 1 1% % Γ 1 % % %1 % Μ Φ Ι7 Ρ >>2: 2 ϑ ( Ι >>!: ϑ + % Α ) & % 1% Α Γ % Α,% 1 + % & 1 % Γ &!!

79 8Ο & 0 Ι >>!: ϑ Γ + % Α / 1 & + : Ε % % 1 % % % Η %1 % Μ % % Ι % % ϑ % %. % 1% Γ % 1 &% Φ 3 &,% + #,% %,% & Γ & Γ % Α 1 & 1% Ο 6 ; ( % ; Α 1 >> 5 Γ >>! ( &,;/Α Θ Γ 1 Θ Γ & % ( %. Γ + #> _ % > 6 Λ Γ &%. % + + Ο & Γ,;/ Α 2> _ ; % % 5Ο Ι % >>!: ϑ ΕΑ+ Φ 3( 0 % : ; / Γ % % Γ & ) 7/,% % + Ι 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑϑ ( ; &. / 1 Γ % & = / (,% % >> %, ; Ι %1+,% % >> ϑ # Γ &%, % (+ Γ Α &,Ο Γ & %,;/ Α % Α % Μ % Γ Γ % 5 0 / 1 Ι Ο Ρ; >>2:!>/! ϑ %! #? Α + %1+,% % > _,;/Α, / %, % % Ι ( >>!: 6ϑ # ( Χ Γ,% % % % + / % & Ι Ο Ρ; >>2:! ϑ? Χ 0% 1 3( 0!2

80 Α 1 >> 7 % >> ;,;/Α Σ, Ι 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑϑ ( % Ι / ϑ. Λ >> : 7 % ) / )+ 5 / Α Ι ϑγ 7 % ) ) / Α Ι 7) ΑϑΓ! >> 7 / Α Α Ι 7 Α ϑγ 1 >> 6 Α Ι 7/. ϑγ 2 Λ >>! Α & ΙΑ ( ϑ > Α 1 >> 6 1,;/Α Ι; ϑ # ( 7 Α / & 3 11 : Α Ι # ) # ( # ϑ Ι # ϑ #6 Ι 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑϑ ( %?37 % & % &,Ο (+ % & / 1 & Γ,% % Γ & 1%/ ( % Α% % >> 3( & Γ Ι Ο Ρ; >>2:! /! ϑ 5 Ε? 1 Φ Ι)# Γ Α ϑ ; Γ Ο % % Γ %. & & % Σ >>! Ι; ) % %%1 >>!ϑ &Ο 0 & # % % % 1 ; % % + ; >>! & ( 3 & 1 + Γ 1 %1 8Ο # (? ; /3 11 & + Γ / + % 7 % ΙΑ >>2: /!ϑ ( Α /3 11 / % Α ( % 7 Α ( % 7 % % + % 1 + ( Α 5% % Γ Γ Α. ) ) / )+ %. 7 Γ % )+ Ι >>6: 6 Γ % >>2: / 2ϑ #6 ( & % >> Γ % Γ & >>! / 7 Α /,% % >>! % % % ΙΑ >>2:! ϑ # ( 3 %4 3 %. Α% + % % 8 ( %. 1. Γ % % Ι; ) % %%1 >>!: /2 ϑ!#

81 1 0 Ο & 1% ( % Ι >>2: 6 Γ Α >>2: 6 ϑ #! & Α Γ >>! % + % (,;/Α Γ 8( Χ1% Γ %1+ % + Γ & Ε Φ/ % % % Ι 2ϑ Θ Μ % ; Γ % & % ( 5 Γ = % + ; Γ >>2 & & Σ % + % ) Α Γ ; Γ % Γ % 3 Γ 1,% %? 8( ΙΑ >>2: Χ ϑ ( Α % Χ1%. Ο Γ &. 3Α; %4 ; % Ι : 2 ϑ #2 ## 2. Ε Φ/ ;. ( % & Γ 8 % %Γ Α& >>! % ΙΑ ( ϑ >> Α Α & Ι Α ϑ Μ ; 1 /? Ι Α ϑ,% %? ΙΑ ( ϑ 3 >>! 2 >>! # >>! >>!! >>! >>! >>! >>! #! ( & ; & ΕΑ 1 Φ/ Ι % Γ ) & Γ 1 / Ο & 0 ϑγ.,,% % 1 %? ΙΑ >>6:! /! ϑ #2? 3Α;ΞΓ % & 3Α; ( & & Γ? % 3Α;Ξ Γ. & Ι >>2: 6 ϑ ## ; 1 Γ % + % & Α 6 > >>2Γ >>2 4, 6 >># ( % & % Ι (; >>#ϑ >>5 Ο Γ, Γ Γ. 2>

82 7. Ι % + ; ϑ, >>!! >>! Α Ι Α ϑ > # >>2 Β : 1:ΡΡ&&& 1/ / % ΡΓ 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑ Ι > >#ϑγ Ι >>2: 2ϑΓ ( ) Γ % %/ Λ >>! &% >>2 Α Θ %. Γ % Α /3 11 / Θ & Ε Φ/ ; Γ % & % + ; / Λ >>#, Ε Φ/ ; Γ 5 / 1, >># % & % & ( % + + Γ % Ε Φ/ ; % + % % & % % 3 Ι Ρ0 % >>2: ϑ > 0 ( % 5 ; Γ & %,;/Α ) &./,;/; ) 7/ % % 5& /, ) 7/ % % % 0 % & & ; : ΝΝ 3 Ι( ϑ + Ι # ϑγ Γ & / + Α% / % Ι ϑ Ι?ϑΓ Γ 0 % Γ 1 ) 7 &+ & Γ / 1 % % ΝΝ. Γ & % / % % % & Γ, Α% Γ Ε + 0 Φ Ι # ϑ & Γ % 5 Γ Α & / % % 2 _ #> _ Γ = 0 Ε / 5 Φ Ι ϑ Γ Ε / + Φ Λ Γ % + 1 2

83 Ι Ρ)% >> : / 6Γ 7 >>!:!/ #ϑ (,% Γ ;% %. Γ & % ) 7 > ( % % + ; & % & Ι #Γ % & / & Γ +, 1 / ϑ # ( Ε Φ/ ; / ; % % / ; % / (% Ι ϑ ; 1 % 0(,%1 Ι >>6ϑ (% Ι >> ϑ > > > #Γ _ Γ6 >Γ6 6 > > #Γ _ Γ 2! >Γ6! >>2 > Γ _ 2Γ 6> >Γ2> Α > > Γ6 _ Γ# # 2 >Γ2 6 5 & > > >Γ _ Γ6! >Γ6 2 6# # > > > _ Γ2 # >Γ >, > > > #Γ _ #Γ6!> >Γ6 6 6 %# > > > 6Γ _! >Γ 6 > > > >Γ _ Γ! 6 >Γ!!!# = > > >!Γ _ 2Γ! >Γ6>6 22 % & >>2 > 2 Γ2 _!6 >Γ 6 + >>2 > 2 Γ2 _ >Γ6 # >>2 > # _ > > 2 >Γ 2 >? >>2 > 2 Γ2 _ >26 >Γ 6> #2 1%. (% Ι >> ϑ > 5. ) 7/ % & & 8.Γ Γ % / 8+ Ο Ι >>!: 6 >ϑ ( & / Γ. Ο Γ ) 7 & / + + Γ & &,;/Α ; ) Ι : 6 /6 ϑ &+ Ο & Γ Γ ) 7 & 1% ( 3 & & + Γ & & & ) ; + % Α Ι >>2: / #ϑ > % 5 Α!Γ! _ Γ. Ι %1+,% % >>#ϑ Μ % # _ ( Γ & / ; % + Γ Ο 11 > _ 2

84 Α& >>2 > 2 Γ2 _ >Γ6!, > > > _ 2> ### >Γ6 >> >>2 > > _ # #6 >Γ! 3 >># > >Γ _ #! > >Γ66 2 Α > > > _ # >Γ :, 8+ 8( Β : 1:ΡΡ 1 % Ρ Ρ φ 1% Γ 1:ΡΡ& % % Ρ& % Ρ Χ 1ΧΓ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ι > >#ϑγ Α Ι >>2: /6 ϑγ ( Α 8+ Λ 5Ο / Λ % 1 Α 8+ Α ( Γ Γ 3 Γ % & Λ 8 % 5Ο % 6 Λ % % % 5% 3 Α ( /Α 6 _ Γ Α 6/ > _ ; % Γ & % > _ ( Α ( /Α 5Ο Γ & & 1 1 Χ. & ΙΑ >>2: 66 ϑ > ( Γ. = % >/ Λ ; % % 8 % 1%. & + Γ & / & 1 % 1 : Ε?% 1 1%% % % % / Μ % Φ Ι : 6 ϑ ( % 3 ) 7/,% / % + 1 % & 0 & Γ &. & &+ Γ Ο Κ + > % % % % % % 1 Γ % / % Γ & Ο Γ & > ( Μ 8 ( % Α Ι >>2: /6 ϑ > ( Χ1% 11 & & ; % + % %1+ 3 / Χ1%,;/Α % & Ι3%% % >>! : 2> Γ 22ϑ 2

85 ,% % ; / & : Ε ; % % % % % % % % % % Χ % ; Φ Ι %1+,% % >> :!ϑ ( % 3 11 Γ 8+ Γ >6 % % 5 Ι = / ϑ Θ 8+ % % % & % ΙΑ >>2:! ϑ ( 11 % 7 % % 0 Γ & ; % % Ο Γ % % Ι( % >> Γ & >> ϑ % & ; % 8( Γ % + %1+ )% & + Γ % % ) & 5% %,;/Α Ο &% Γ ; % Γ % & 5Ο Ι >>!:! Γ % >>!:!ϑ ( ; % Χ 8( Γ % % 3 11 Γ & ; % Α 5Ο Ι; ) % %%1 >>!: 6 ϑ Α Ι >>2:! ϑ % Α Γ % +,% / % 5% /0 % / % 3 11 ( 4 & 5 % %,;/Α ; / % / % & + % 7 % 5 % % Α Γ % % % % 5 ; / : Ε % % 1 1 % % & ; % % 1 % Φ Ι :! ϑ >6( Α 1 Γ & Α ; % % +, %1+ 1% / % & % % ( Α &+ 5 &+ Ι& 1 Α % % & ϑ ( % % &. / Γ Γ, %1+ Α 2

86 # 0 Ο 0 & 0 / Ο Γ 0 & & 0 & 1 ( & Ι ϑγ + % & Γ ; % / % %,% 1 %,% & Ο ( & Γ Ι / ϑ: Ο Γ & % Γ 0 Γ + & % & ; % 5 ( + % Γ )% + & / 1% 1 Ι >>6: > ϑ )+ 8 ; + Γ / Γ 8 : / % 5Ο Γ,;/Α & (,;/Α + Γ % 1 & Ι #Γ Α 2 ϑ % & Ο %/ % % ; % Γ &. & / 1 & 5 & &,% 1% / + Γ ; % % & Α Γ & ; Κ % % + Γ Α Γ ;,%,;/Α / : ; Ι >> ϑ Α ; % Α Γ,;/Α % 1 % Γ Μ + + Μ % % % ( / ; &+ Μ % & % 3Α; : Ε ; % % 3Α; Γ & % 1 % &% 1% % Φ ε ; 1 %1% Φ Ι : > 6ϑ Ι >>!ϑ % 1 % % ; Μ,;/Α,% 1 Γ 0 % & 26

87 Χ1% Γ 1 Γ Α ; % + Γ 1 % Α Γ # %,%,;/8+ % ; Ι : 62ϑ ( & Α + : Ι >>6ϑ > 8+ Θ, Γ. Θ Γ + % + Γ & ; Μ % 1 Α % Γ 8+ )% +, Θ / %4 Κ % % Γ 8( Θ & 1%,% %1+ /. + )% & % >Γ>6 _Γ &+ ; / >Γ6 _ & Γ & &, Ι >>6ϑ % 3 / & %. Γ ; 1% Γ &,;/Α % + 5 % % % & & & Ι : ϑ & ; % /,% Α 5Ο + + / + Θ 11 =.? Ι >>6: 6ϑ & Γ. % 8,;/ + 1 % / Γ & ; %,;/Α / Γ + & / Ι, >>6: 2 ϑ % Ι >>!ϑ & ; Ο Γ >> _ ; % / & % Α 8 4 Α % Α Γ / Γ &. % + Γ ; / & Ο : Ε 1 % /% / > 5& Λ 1+ % % + Ο Ι % / >>!ϑ 2

88 % % % % % & % 1 Φ Ι :!ϑ ( 5% Ο & Α / % % & Γ %/ & Γ Α % Α /8+ #> Λ / & Ι : 2ϑ / % Γ Γ 3 %4 % 8( Γ % /+ ; + ; / &+ Ι : 6 ϑ >! Λ Ι >>!ϑ ( Α Α 7 Α Γ % Γ Α % Γ % //( Ι8 % ; % ϑ ; /. ( Θ & / % % Γ 1% 3 + /( Θ / % Ι : 6ϑ + % Α & Γ Ο % % %,;/Α ;, % % Γ / % Ι >>2: 6 6/6!Γ 6 /6 ϑ:, Ρ; Ι >>!ϑ + & Α Α ( 1%/ Α ; Α % Γ 1 + % Α %/ Γ & % Γ 1% & % 3 11 : Ε % % Α ( % Γ % % & Α ( Ι ϑ % % 1 Φ Ι : ϑ % 9 Ι >>2ϑ & % ; Α Α % Α Γ ; & & Ο Ο 3Α;/Α ; >! % ; & 3Α;Γ 3Α;Ξ / 71 % Ι Α >>2: / 6ϑ Ι >>2: 6 >/6 ϑ & / Γ, % %1+,% %,% % 3Α;Ξ? /8(!6> % % & Α% % % 8Ο 2!

89 %11 % % & Α Α Γ ;,;/Α 1% & Ο Γ & % Γ 4 Ο? 5. & 1 & % ) % % % Γ & 1 Γ % Α % 1% & / & & Γ %. 4 Ο ( % % / % 5 Ι 5 ϑ %1+ %? /8( % Γ ) ) % Γ % %1+ % + 3 Ο / Γ & 1 % Γ! % % ΙΑ >>2: /!ϑ ( ; +,;/Α %? Γ ; %&%. : Ε ; Ι ϑ % Ι ϑ & % % Μ / % % % %& % %. % 1 % 1% % 1 % % % Φ Ι : 2ϑ? Α, Γ,% % Γ 3 & & ( 5% Γ >2 Ι : 66ϑΣ & / + + > % (% Ι 22 % %ϑ ># / Ι #Γ Α 2 ϑγ &% + &+ Γ % Α Γ Ο ; 1 %,%1 Γ ( Α % Α + Γ & 4 % %1+ Α ( %1+ Α / & Γ 1 5 ; Γ ; % >>!. ;% / Γ Α Γ / % Ι = ) ϑγ,;/α > > Μ+ >>/ >> % % % % ) Α & & 3 % & &, Γ >2( Α Α ( Γ 5Ο % 5% % Α. & 5% % 5Ο ># 5 Γ % & Γ >> _ 5Ο & Γ & ( Α 7 + / + 22

90 % 5 & Ο Ι : > / >2Γ Ρ 1 >>!: ϑ ) 3 0Ο Γ Ο + 5%,% 1% ; Γ &+ Γ % : Α 4 ; % Γ?/, Γ + + Ε % Φ/, ΙΑ / >>2: 6 / ϑ: + # ; / )+ Γ Α Α ( % Γ 1% + Γ &? % & Γ ; % %?) + Α % Γ 5% /; + / Γ Ε %4 Φ Ι _ ) ϑ &+ & Γ 1 % ( ; % ,;/Α + ; &. & Γ & / ; %. 1 Ο + Γ ; %.Γ Α % Χ % % Β Χ % Γ % % & Α% % 3 11 Ι 4 1 ϑ % ΕΑ 1 Φ/ & & Γ Γ 3 ) & Γ. 3 %4 ( % & Γ % + Ο / &,;/Α &, % Γ. 1 Γ % % 4 + (. 1 & % 3Α;/Α >>6 % 5 Ι % >>!: #ϑ ( & 2#

91 ( ; % & Γ & &,;/ Α ; % & & %/ 8+ & 3 % >>! & % Α1./,;/ 1 + > &,% % : Α% & / 1 / % Γ /5 Ο 5Ο 3Α;/? % Γ % Χ1 ( Α % ( % 5% Ο 3Α;/? / Γ % Ο 1 Α % Α Γ % &% % & & Γ ( / +,% % 8+ 1 Γ % Γ,% 1 % ; Γ / >>! + Γ. Γ %&% % Γ & 8+ ( Γ % % % & % % &% ( 1 Γ ; Γ 3, % & &,% % Γ & &% & + / & Γ ; &, %,;/Α & 3 %4,;/Α & Γ ; 4 Ι >>!ϑ (% Α % Α Γ / Γ 1% % Θ % Α % % / ΙΑ >>2:!!/26ϑ >Α % ; / Λ >> &/ % % % / % & Γ % &% ; + Ο ( / & &,;/ / 1 % Α % & & % Ι (; >>!:!/ >ϑ #>

92 2 % & 1 % : Α ( / ; Γ 1 Γ & Θ % & Γ 8 % %Γ? Α& Ι 8?Αϑ Θ Α Α% %. % ΙΑ.ϑ % 5% % Ι >>6: 2 ϑ 1 & Γ & 0 % ; % 7 % ( & & 1 5% % Γ 8 & Γ & % /? Γ 8( + 1%. ; 4 ( 1 3 % Γ & ; /. Ο 1% %1 Γ & Χ %. % Ι %. 1 ϑ ) % % % Γ %. % % Α ( % 6 % Α ( Α ( / 3 11 ; / Γ % Ε Φ/ ; % Ι % ϑ Θ Α % % Ι %1+,% % >># ϑ 7 &% 8?Α 8+ Γ Α 8 / 4 Γ %& & / 3 Γ & ( % 1 Α 5% % % 8 5Ο Θ Α % ### % ( Γ Α Γ % + % 4 & ( Γ % Γ Κ ) & / 1% %& & % 1 %?/, Ι( >>2: ϑ )+ % & Γ 8 % %Γ % Α& % % & Γ & Α? & ) ) % Α % Α. % % >> Γ 0 4 #

93 % & Γ >># % Ι %1+,% % >># ϑγ & Γ % Ο Χ % Α. % Α & Γ & 5% % 8 / 1 % + ΙΑ >>2: ##/ > ϑ ( ;%. & Γ % % 5 % & Γ ( % 7 % Α ( % % Γ % 3 11 ; : Ε % & 1 % Α ( Γ % % % % Α. Α% Φ Ι % >>2: 6 ϑ ) 7 % ; / Γ & 8 %1+ & Γ &% &+ % % % + 4 % 1 + & % ) = % Α. Γ. &% Γ &, 0 ) 1 8Ο % % % & Γ 1 5 % % Γ ; / /3 11 Α ( Γ ( /8+ / >>6 5% % Ι > > % % ϑγ & & / % Ι, >>2: ϑ 3 11 Γ / 8 1 % Γ & % / % 3 % Γ 1+ Ο Γ & 8+ 5 Γ 3 1 Α & ; % / Ι >>!: ϑ Α Γ 3 + Γ & Γ Γ & Α % Ο Γ ; /; % % / % 1 ΙΑ >>2: 6ϑ #

94 Γ 1 % 1% + ; % % ; %. 8 ; % Ι 7 Γ ϑ % & + % >Γ6 _ ; % % Γ & & & ( Γ + 1 % & % Γ? & Γ ( Γ 8 & Γ ) & 1% Γ Κ Ι %1+,% % >># ϑ 5 + Γ % & / % 1%,% Ο/ + 5% ) 8Ο & Ι > >. % ϑγ % 1% / /3 11 Σ &+ % 1, 5 ;%. % Γ & & / ; & % 7 / % Γ Α ( 7 Α Γ Α ΙΑ >>2: #2 ϑ & Γ Ε Φ/ ; % 8+ % 8( Θ, 1? Θ Ο & Χ1% ( 5 1 % 5% % 3 & Χ + % 3 Γ 1% / + & & & & % / 3 Ι %&ΡΑ >>!: / 6ϑ & ; % % 8 % Ι %1+,% % >># ϑ ( & / Α 11 % % 3 ; 1 % Γ Λ >># Γ, Γ. % 7 Α Γ Α ( #

95 % & % Χ Μ % & Α & Χ 5Ο Γ =. 1 ΙΑ >>2: # /# ϑ: Ε 1 % %1 1% % % % 1 % 1 % % % ; Γ % Γ % Φ Ι : #6ϑ 5 + Γ % 3 1 %1+ ;% 0 Γ & & &+ Γ. + 2 /. 5& % Γ 1, % / % ; & & ( ( Ι + ϑ Ο % + 5 / 1 & ( ; 1 ; &% % Γ % % + / % % & (, + / &+ & Γ,;/Α Α Γ Γ Γ % &% % % : Ε ; % % 1% & 1 % : % % % % % % Φ ΙΑ >>2: 2 ϑ + 5 % 1 Σ ;% /. 0 5 ( & 4 : )+ % % % / % 5 / & Γ 0 ; Γ. %1+ & 4 1% 0 / ( 1 4 Γ / % + ;. & 1,% + & 1+ % : / &,% 1 3( & + Σ & & 1% #

96 + % & 1% 1 / 0 1% ( ; % ) 7 % Γ & + %, 5! & 1 0 Γ. / % /,%%1 % Γ & & Γ / 0 8Ο Γ % &% % & + & Ο (! 1 5 ; Χ 4 + &% Γ & % % % / % ; 5 + &% Γ ) % % Ο Γ / ; 1 & Ο %1+ / & + Σ ;%. & Γ &,;/Α % / & Γ Γ & 5 + & Γ % + %1+ ;% Ο Σ % &, 5 5 +, : (. % % & 5 Ι& & ϑγ % ; Γ, 0 + / (, & & Γ %1 8Ο &,;/Α & Γ % % Ι & ( / ϑ % & Ι >>2: 6 /6 6ϑ 5 / ;%. & :, + Ο Γ. Γ &. % 4 % Γ 5&, & Γ & % Α 1 Γ % & % & : #6

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΠΡΟΟΥΗ: ο Π 4έγέι Φ α α π α α οπο αφ ο ο απ υπο φ ου πα υ ου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) / 201 202 Γ Π ΓΓ- Γ ΨΦ Γ Π ΘΞ Γ Ζ Π (Π) ΓΖΦ 1549 260 108 700 22 151 2186 523 928 333 12 204 1098 28 35 41 13 769 209 42 11 15 12 43 1168 51 765 27 18 56 Π ΠΓ Γ Φ Ψ Γ ΒΓΖ Π Χ Ζ / ΠΠ Γ ΠΠΓ - ΒΓ Β 639 242

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο Α Η ΧΗ Ω Α Α Ω Α Α Α Η Α Η Η 1 1 Α Α Α Α. 63 αθία.. Α Α 2 2 Α Α Α Α Α Α. 69 Α έσβο.. 3 3 Α Α ΑΪ Α Α. 72 ά ισας.. Α Α 4 4 Α Α Α. 76 έ α.. Α 5 5 Α Α Α Α Α Α Α. 77 έ α.. Α 6 6 Α Α Α Α Α Α Α. 79 Α ι αιά..

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Από τη κορυφή Β τριγώνου Γ φέρουµε ευθεί κάθετη στη διχοτόµο της Aεξ, η οποί τέµνει τη διχοτόµο υτή στο κι την προέκτση της ΓΑ στο Ε. Αν Μ µέσον της ΒΓ ν δειχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 Θέµα: Τα διανύσµατα ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Η έννοια του διανύσµατος Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσµάτων Πολλαπλασιασµός αριθµού µε διάνυσµα Συντεταγµένες

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1836 17 Αυγούστου 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Eτήσια Έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8 Ο Ο Α Α Α Α 817 Α % Α 10.338 10.651-313 -2,9% Α Α Α 817 Α % Α 8.708 8.136 572 7,0% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 8.981 8.651 330 3,8% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 10.078 10.430-352 -3,4% Α Α Α 817 Α % Α. Α.. 9.288 Α

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία  Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΛΣΪΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕ&Ν ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΝ. Χ. Σολουωνϊδπς Π.Ε.Δ. (Κτήριο 1, 1ος Όροφος, Αρ. Γρ. 1, Αρ. Αίθ.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΛΣΪΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕ&Ν ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΝ. Χ. Σολουωνϊδπς Π.Ε.Δ. (Κτήριο 1, 1ος Όροφος, Αρ. Γρ. 1, Αρ. Αίθ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΛΣΪΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕ&Ν ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΝ. Χ. Σολουωνϊδπς Π.Ε.Δ. (Κτήριο 1, 1ος Όροφος, Αρ. Γρ. 1, Αρ. Αίθ. 1) s s h U ^ I S B V ^ W a s a a ^ W - Χι. Πογιατζής Π.Ε.Α. (Κτήριο

Διαβάστε περισσότερα