! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,"

Transcript

1 ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (.

2 ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 % # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & ,% + % % 6> % % 8% 9 6! 5& 66

3 % % % % % ; : % 5 0 < 6! % 6! & 1% 0.. & 3 % % % %. Α1 +,;/;!,% + %! 6 ;!2 1 ; / # Α ( # # 3 # 5& # #! > Β / 8 > Β > Χ > >! Α + >2 1 + >

4 = 0 1 = % Α # ##>/ ## ##6/ ### 2 ; % /,% % 0 1% 66! >>>/ >> 2. Ε Φ/ ; 2> # ( Ε Φ/ ; 2 > 1,. #! ; % /,% % 0 1% 5 #2 = % 5 Α / >

5 ,; Γ Γ 1 Α ; ; &.. % ; % 1 % 8?Α % & Γ 8 % %Γ? Α& 7. % % Γ ; Α % 9 9 % % % 9 Η Ι) / )+ 5 Α ϑ?/α ( % % Α /Α Α Ι3 Α /Α Α ϑ 7 Α % % % Α% Ι3 Κ Α ϑ % Ι7 3 ϑ Ι 4 ) ϑ 07 %1 % % 0 7 Ι % ϑ 7) Α % % % % ) Α Ι) ) Α ϑ %1+ & % 3 % %1+ 3 %1+ % ; % % ; 1 Ι) 1 % ϑ Α Α% 3 % 1 Α ; %1+ Α / 1%. %1+. % )3 %1+ ) 3 3 Χ % % Ι 4 ϑ 3 ; 3 1% Ι ;ϑ 3 Α; 3 4 / Α 1% 3 3 %

6 Ι 5% / 0 % ϑ 3( 3 % 3Α; 3 Α % ; Ι ; + ϑ 0( 0 ( %1 Χ 3 ( % % % ( %1 Α 30 % Α % 8( 8 ( %1 % Ι & & 8+ ϑ (3 ( %1 3% Ι / & ϑ? % %? % Ι 1 1ϑ % % Ι8+ % ϑ? ; (? & ; 1 % Η ( %1 Ι? ; & ϑ?37?% /3% 7 % Ι? % % ϑ 7( 7 ( %1 ΙΚ & ϑ 7 ( 7 % % % % %/%1 % ( %1 Ι7 % & 5 & ϑ ; ;,;/Α ;Λ5Α ;% Μ 5 Α Α. Α% %. % ΙΑ 5% % ϑ Α ( Α% ( %1 % ΙΑ & ϑ Α Α % Χ Ι3 ( &+ ϑ Α Α 1 Ι? 1 ϑ Α Ν Α Χ1% Ο ΑΠΑ? Α Α Χ1% Ο. 7. % 9 % % % 9 % / Ι) ) / )+ % ϑ ) 5 ) % 5% Ι) )+ % ϑ ) 7 )% 7 % Ι) % % ϑ 6

7 ( %1+ ; Γ 1 Α Ι,;ϑ 3 : Α %. / Ο + #6! + 3 %/ 1+ ) Ι )3ϑ,% % % Α %1+ & = Λ & % Α Θ & + Θ % % Π % 9Γ 8% 9 4 % % % + & Ι( >>!: 6/ >ϑ ( ; % Χ1% /(,;/Α : ( 0 Α & %1+ ( Γ.,;/Α Ι ϑ & + Ι & ; % ϑ &+ ( Ε %%1 ; Φ Ο & Α+./,;/ Ι % Ρ % >> : ϑ % % % / % Λ >>> %1+,% % % Γ,;/Α % + % ) Γ + Ο Σ,% %1+ & &. Κ +,;/ Α % Γ & % Γ Ι ; ϑ % Ι 1+ Α ϑ ( >>! / 4 ( 5 1 & % Γ & + % + ; % Ι&% %!#,;/Α ϑγ ( >>2 % & % ΙΑ >>2: ϑγ & Μ % % ) & Ι & ϑ Γ 8 1 +? & & % + Ι); ϑ 8 ( Γ Α /, Α% + % Α Ο ##! %,;/Α 11 Γ Α% Γ & 8 Α% 1 / & %., Σ 3 5 Ο

8 Γ & Ο 5 % & % %& % / & % Γ ; % % 8% 9 8% 9 & Ο % 3 + % / % % Γ & 1 / ;%. Θ & 3 & % 8% 9, 1 % & ( 5 Γ,% ;% %1+. % % ( & & / %1+ 3 Ι 3ϑ Γ Χ +. / ( ;% ; 1 +,;/ Α % % & 5Ο,;/Α Ο & 5. Γ & & ( / % ( ; & %?37 Γ Ε % 4 1%.Φ Ι 1:ΡΡ&&& %1 1 Ρ ϑ 1 ( Γ Γ % + ; ; / & ;% %1+. % %,% ) / ; :! #. &% Ο Γ & + Α Α% & (, 1 ΕΑ %1 ; Φ Ι 1:ΡΡ&&& %1 1 Ρϑ 8 Γ %?37 &?Γ 3 & Γ 7Χ ) ( & (, 1 ; &+ % % & Γ % Γ Ο % % Α %? &% / % ΕΑ %1 ; Φ/, 1 Ι 1:ΡΡ&&& 1 >>! % Ρ % 1< Τ ϑ & = %?37/? 7 Ι >>!ϑ!

9 + Γ % & / ),% + Γ %&. & / 0 1% ( %,% 1 3 %4 Γ 0 5 % % Α % ( % % ),% + ) ) % % Γ & / Ι % + ϑ % Γ & ;%. + / Ι& % ) 1 Γ +, 1 ϑ (, ; Γ % Α % & Ο 7 / +. % ; 5 Γ % & ( & 1%. ;% 0 / 1% % & Γ,% +. /. 1 Γ & &, 1 &. 1 : 3 % Ι% % ϑ,% + ;%. 0 & Α. 5 / % 0,;/Α < Α Γ %. ;% /,;/Α Γ & &, 1 % ( %1+. % & ;% & + Γ Α% + + & 1 % % % & ΙΑ >>>: ϑ ( % & Γ,% 1. & 1% Θ %& Γ & / 1% 4 Γ & 1 & 0 1% /. & 3 0 /.Γ 1 + % & ( % &. & / Γ %1+ ;% Α & 4.,% 1 5 Γ 0 / 3 %4 ( & ( 4 Γ &+ Γ ( &,% + / 1 % Γ Ο % / & % Γ & Ι >>6: /6 ϑ / 1 ( % & Α &+ Γ & 2

10 1 6 %1 %, & ( %, 1 + ;%.,;/Α / Γ &, 1 % % % &. Χ./,;/; Γ 3 / & 1% %1+ Γ & 3 & +.Γ & 1% ( % & % & % +. Γ % / 1 % Ο ( & Γ % ) & ;%. ; % &?37 Γ &, 1 8% 9 1 Γ % %1+ ;% ; % Γ % % % ; Γ Γ % ;% % 5 0 / & Ι % % & Γ % % / % & Γ. + % & 5 ϑ ( %&% 1 % 1 1 & 3 : & Γ Γ & & ; Κ % %,;/Α Ι & &+ 1 ϑ & Γ %,;/Α + % % & Γ % % % Ο ) % ) + / Γ. Γ &,% & Α% &+ 1 5 Γ,;/Α % ; 6 1 ΕΥ. %1 ς Ι ) ϑ 4 Γ 1 / Γ & % ) ΙΑ >> : >!ϑ, Ο Ρ; Ι >>2ϑΓ 3%% % Ι >>! ϑγ,% Ι >>2ϑΓ Ι >>2ϑΓ Ι >>!ϑγ ; Ι >> ϑ Α Ι >>2ϑ #

11 8 % 5& 0 1%. Α1 Γ 3 ) 7 Ι ϑ ##6 1 +,;/ Α, Γ 1 1 Ι! # Γ?ϑ ) 7 1 Γ? /( / 1 % & + Γ % / 1 Γ./;% Ι)%% % >>6: 2>/ 2 ϑ! (% 1 0 1% Α1 ( 1% / 2 Γ / & 3 Γ 8 / % ( % Α 1 / Ι % Γ ) & Ο ϑ ( % 1 ) Γ % Ι& & ϑ,% 1 % & Ι : # / # ϑ,;/α ; / Γ 8Ο & % ΙΛ >>!: ϑγ % %4 3. Μ % Γ Α Ι% / % 3 11 ϑ ΙΑ >>2: ϑ Γ & % /? Ι Ρ? % Ω >>6Γ ; Ρ) >>6: #/ Γ )%% % >>6: 2>/ # ϑ & 1 % % % & 1 % & ( % Γ % & 5. Γ #! ( 1 1 Γ 0 % Γ 1 / &+ Γ 1 % (.,;/Α Ι ϑ Γ >>! Ι >>!:! >/! ϑ & + #! 3Α; Ι( & ) ϑ ##2 3Α;ΞΓ 5Ο + Γ. / &,;/; >>. 8( Ι+, # ϑγ & & 8+ ) Γ ; % # Ι ϑ Ι :! #/! ϑ ; % & %, Γ 5 ; / % 1 2 ( 1% 0 / & 1% ; Ι >> : ϑ : Ε;% Γ %& Γ &% Ψ % Ζ 1 % % %1 Χ1% & % % Φ 0% Ι >> : 2!/ 2#ϑ % % 1% & 1% & Α % Γ,% + & ;% # Α% % Ι >>6:!/6 ϑ & 5 3 %4. Γ. % ##> 5 Γ ##> & +,% 1% 4 1% % Α 1 ΡΑ Ι >>2:!/ ϑ % Γ % Α 1. Α 5. % >

12 1 0 Θ % Α Ι ##!ϑγ & 1 ( 0 ΡΑΟ Ι >>6ϑΓ Α 4 1%. % 3 11 ;% 5 / > Α Γ. / &./,;/; & & Ο (,% 1 0 & & Α + / Ι % % % #2 Α >>>ϑ %. & 1 ( ; / 1 0 Γ %&% & 4 1% ΙΑ >>>ϑ ;% & 1% ΙΑ ##!ϑ (.. Γ & & Ο4 ) / % 3 Ο4 % Ο % % ( %1+ Ο % % & 8 > Λ % 0 % % 0 1% & ;% : Ε.Η Ψ % Ζ % / % 1 % % / Γ % % 1 % Γ Ι ϑ 1 %1 Γ 1 1 % % % % Φ Ι Ρ? % Ω >> : # ϑ (,% 1 0 +, Α Γ % % % 1 Ι 1 &, Ρ ## : > ϑ % % Ο % % 4 1% 1 3 %4 5 / Ι >>6: 6 ϑ (,,% / 1 & & % Γ + Χ. %. % Α % Ι Α 30ϑ, % %/; % % % Γ & Α : Α. + Γ % 1 %. & + / Α & 3 % 1 Γ ( / & Ι, % %/; % % %,% % + ϑγ 5 & Α 30 % Α. & > Ε0 Φ 5 & & % % % Γ Ο / Α % & %1 1. Ι [ >> : 6 / #ϑ ( % Α 3 Ε0 Φ Ι % Α ##!ϑ & Ε0 Φ &

13 1 0 &. % 5 Γ 0 3 %4 + 5 / ( % % Γ Γ. / & + Χ ) Ε Γ % ) / ) Γ &% Φ Ι Α >> : ϑ ) 5 Γ + / Γ ; + % + Γ Ι # ϑ &% Γ 5 % & 1 + Γ &+ 1 & % 1 :. 5& Α ( % % & Ο % % Ι0 ϑ % +? Ι3 %4 ϑ Ι, Ρ? >> : ϑ Α Ι >>2: ϑ. / & 0 3 %4 Γ / Γ %. 5 % % % 5& 4 Ι %/ &% 5 % ; ϑ (. Γ & Γ Ο % % 1 % Α + Γ % Γ % 3 %4 & ( % 1 3 %4 % Γ % % 5 % / Γ 0 % % 8 : Ε & 1 % : Ψ Ζ % & % & & % Φ Ι >>6: 6#Γ 0 % 7 ϑ? % Α Ι% 1% % &.ϑ / % % ; + ΙΑ >> : 2 ϑ Α% %&% 4 1%. / 4 / % + & Γ & Γ 3 0 ) ; 1 4, % Γ & Γ. Γ ;% % &

14 Γ ;% 5 0 % Α / & Α% 1% ) %1 % Ι; Ρ) >>6: >Γ!ϑ 3 ( % ; / Γ, % 5 0 (,% +. / Γ 1 % Γ,% + 5 % 0 / & Ο Γ % ( % Α & 1% ;% / Γ % Γ %,% / % + & 1% Ο % ;% Γ % % /, Α 5 / Α. Γ %/. % : Ε ] 1 % Ι ϑ % % % & ; ;%& %1 ] Ψ Ζ Ι ϑ % % % / &% Ι ϑ Γ %1 Η 1 1 % % % Μ & 1%& 1 Χ 1% % Γ & / 11 % / Γ % % % % % 1%& %. % Φ Ι7 >> : ϑ ( % & : ( Γ %. & 5 / % 0 + Γ + & / / 0 1% Ι 1% ϑ.,;/α Ι & &+ 1 ϑ % ( ( % & % % Ε Φ/ ; ΙΑ % >> ϑγ % Γ & & % Λ%11ΡΑ % Ι >>! ϑ 5 : ΕΛ Ι ϑ ;%. Ι ϑ ; % % Ε % 1%& Φ ; %Μ % % Ε5 Φ Ι ϑ Γ % Ο4,% + Φ Ι : 2 ϑ & % Γ Γ &, 5 Γ % % + ;% / ( &,% + Γ & 4 1% /. 5 1

15 1 % 3 % Γ. + 1 ;% Γ % ) % % 3 ;% % Γ. 1 & & & % & % Α Ι ##!ϑ &.,;/Α & % Γ % 5 & 0Ο & / 1 % % ( & % Γ Χ./,;/; (%/ %1+ ;% & 1% / Γ. % Ο ( % % & % Α Γ Α 4 1% % / % 1 & Γ Ε %&% % Θ ) Γ )?% Θ & / 4 & Θ % & Θ / % Φ Ι, Ρ ## : 2 ϑ ( % %/1 Γ % Γ / % & + / 4 1% Ι : # ϑ Μ % & % Γ % % & % Σ / 1 Ι % 5 ϑ & / ( Γ Χ +. 1 Α 1. % 8% 9 Ι % #2#ϑ 5 & ; %,, % /. Ο Γ 1% Γ % %/Ο % % Α 6 ( 4 Γ + % Ο Γ Α /Γ. & / / % 1% Γ ;% &,;/Α ( Α 1% & & & Γ % + ;% Α & Γ?% Γ ) Γ ) Γ % 4 1% 5 / Γ Α / 1 1 % Γ % Γ 4 1% / Ε& 4 1% % Α Φ ( % &+ Γ ; % / & Ι, ##2: 6Γ 6!ϑ

16 % ) Ο ( / + 4 1% Γ % Α+ Ι, Ρ? >> : 6 ϑ 3 8% 9 % ( % & 1% 3. + ## & 1%,% + % Ι % >>6: #ϑ! % + Ο % % % + ; 0 & ) & 4 & 3 ) 7 ##6 0 1% + % ( 1 + /,;/Α., % / 0 1. Α / Γ, & ;% % Ι; Ρ) >>6: ϑ & /,;/Α % Ι Ο ( Α & Γ 2> _ 5 % ϑ ( / &. & ; Κ % % / Σ & % 1 Γ % & Γ & & 0 Κ %/ % 8+ Γ & Ι / Α >>2ϑ 2! (,% + & 3 + % ΙΑ % >> : > ϑ 2 ( Ε Φ/ ; + 5% Ε1% Φ 8 ; % Γ Χ + Γ & Μ & ; % 1 / ΙΑ >>2: ϑ ( & Χ 8+ % Α / Ο & Γ &+ Α / % Γ Β ; & ) & Λ 0? % % Ι 1:ΡΡ&&& 1/ / % Ρϑ % Γ & % 6

17 % 3 Γ,% 1 ) : ) % Μ % Α % ; % Γ % % + 5& ),% 1 Γ % + % Α + Γ & ( & % % Γ. % ) % / %, / & Ι + + ;% Γ ; % % ϑ (,% 1 Γ % Γ 4 1% Α % % Α + % Γ %. & Ι /, ###: 2/ ϑ ( & % % 1 Γ % % ) 1 Γ &.,% 1 5 & 5 1 / Γ ;% 0 #!!,% + %&% 5 /% ;% 0 / /% ;% 1 : Ε % % % 1 1 % % %1 1 1 Φ Ι % >>2 : ϑ 5& + & 4 % + 1 Α Γ Α & ;% % : ),% + ;% Γ & + Γ Γ & 1%,% 1 + & % Γ % + Γ 1 ;% 5 # & /, Ι ###: 6 ϑ Γ 4 1%.Α 4 1% ;% #> Λ & Γ %&% 7 % Γ 8 0 %

18 ) 1 %,% + Γ % Θ % & ΘΓ 1 ;% / 0 Γ & 5 : Ε(,% + & Χ./;% Ι ϑ 0 % 4 8 % /Α 5 Γ )./& Α Γ + Ο % %, Θ & 3 1 % & / Ι ϑ Θ 0 1% % Φ Ι Ρ %1 >>!: 2 ϑ > 7 + Γ 1 & % Γ % 0 1% 1,% & + Γ / 5 Γ,% % + &,.,% + + ( %,% + & % % + ;% ( % %,% + Ε. & / 1% ;% & Ι ϑ ] 5 & Μ & /,% Χ ;% % & Φ Ι % >>6: ϑ Α % Ι >> : 62 ϑ 3 Γ ;% % + Γ & 5 Γ Α Γ / % 1% & 1 / % 0 % 1%. > 1 % + % Χ ;%? Ι >>6: > ϑ Α% Γ ; + Ο,% + % 3 1 % + 8 % 4 1% Γ & ) %1+ Ο & 1 = ( % Ο & % 0 / % Ι >>2ϑ? Ι >>6: >2/ 6ϑ % % Γ 0 & + %4 % & 3 Α + 3 & & + % Ο Κ + & 8 Α & / %? & % Γ &+ Γ 1% ) % 0 = ( / % % Ι >> ϑ % Χ % &,%,% + Ι / 0 ( % 0% >> : 2 / 2!ϑ ( & % % + &,% & Γ ( % Γ ) 1 & ;%,% + & / : % + ;% Α ;% Ι3 >> : ϑ &,% + % % ( % Γ,% + = % 1 & &!

19 Γ % 0 ; ( Ι >>!: >/ ϑ %./ Γ %&% & 0 & Ι 1% /% % Γ Α /.ϑ 0 & Ι 1 % 1% ϑ Ι % >>2 : Γ Λ%11ΡΑ % >>! : ϑ Ε % %,% + Φ &. %. / +,% + Γ %. Γ % +,% / : ) ϑ ; % Γ,% + < ϑ,% / 1 + < ϑ Α = &,% + < ϑ ; % Γ,% & + / Ο < ΙΑ % >> : 62ϑ # % & & 1% Α Ι >> : #2ϑ Ε 3 % Γ Γ 4 Γ % 1 & Γ & Γ % 1% & % ( /) /Α / Ο Φ & 1% ( % % Α % & / Γ % 1 ;% & Α /Γ 0 /Γ. & / % / 1% % + % & 1% & & Γ & / % & + Ι ϑ. % ;% / % % Γ %& %,% 1 +,% 1% Λ 1 Ρ 1% % Ι ##2: / >ϑ (,% + /( % 0% Ι >> : 2!/ # ϑ ( 1% Γ & ;%,% + %1+ & 1% Γ & Γ Θ 3 0 1% Θ %,% & 1% 5 % Γ,% 1,% % 1% / Α %1+. % & Ι >>6:! /!#ϑ ) % Α 1% % Γ + & Σ & 1+ % 2

20 + : 6 Ι ϑγ 1 % 3 % + Α & Μ % % % ( Μ Γ 1 %/ % % % 7 % ( % Γ ; Γ / % 1 & Ι # ϑγ,% 1 0 : Α Γ &? %,% 1 %1+ / % Ι # ϑγ %. / + % Α %. Γ % % +! Ι ϑγ & Ο & Γ % + ; + ;% % 5 % + & Γ / &.,% + Ι /,% +.ϑ +./;%,;/Α # # # ( %1+. % & %?% ## Γ /, Α+.: %1+ 3 / Ι 3ϑΓ 3 4 / Α 1% Ι3 Α;ϑ 1% / Μ 5 Α Ι;Λ5Αϑ ( Α+ 1 / % % ;% & Γ 1% Γ 0 / & 1% ( & Α+ Ι3 Α;ϑ % 5 Γ %,%%1 % Λ 1% ΙΑ >>2:!ϑ Α+ %1+. % Ι ϑγ 1 + / Γ 0 1 / ( %1+,% % + 3 % Γ % ( & 0 1 % 6 & + % Ρ % Ι >> : 6/ 6ϑ Λ%11ΡΑ % / Ι >>! : ϑ #

21 . % Ι : / 6ϑ ( %1+. % + % % 7 / % ) ( 5% % 1% Ο Γ,% % % #6! Ο +,% 1 Χ / 3 Α% # &% 0 / 1% %1+ Γ %,% 1 % &,% 1? 3 Γ 0 /Γ,%%1 % / % % % ( ( 3 3 %1+ 3 Ι 3 ϑγ! >> %? & & Ι ϑ: ( / %1+ 3 % / ; 1 ;% 5% Γ % / Γ 8 Γ Χ1% ; % % 4 Ι % Ρ % >> : /!ϑ? + %/ 1# # # 2 4 & 1% Γ Γ % % +.Γ / %,% 1 Ι Ρ? % Ω ###:!#/ #!Γ Π% >> : 6!/ ϑ ( %? Λ >> Ι, >> ϑ / & 4,% Μ % / % ( % Θ %/ Γ /Γ 3 / /Γ % ( Θ + ( %? / ( %,% 1 ( Γ / % + ΙΠ% >> : ϑ ( % & Γ % 4 Γ & % : ( %,% % Γ ( / % % 7 % (,% % % % 1 1,% Γ % & % 5,% / Α Ι >>2: / ϑ! ( % % Σ & Χ % 3 Γ % % Γ % %? 2 ( 1# # #./ / >

22 % % % : 0 % Γ Σ,%%1 % % Γ 1 / Γ & & Γ Ο Σ % ; Σ % % % Γ 5 ; Ο & ΙΑ >>2: ϑ ; Χ % Ε % ΦΓ & 3 Γ % >> >Γ,% / 1 ) % Γ Χ /,% 1 3 Γ 1 / & Γ ( / 8% 9 % % % Γ 4 ; / Ι, Ρ? >>2: > ϑ. &% 0 1%,% % Ρ,% Ρ/ 0 Ι % ϑ Ρ 3 % Ι3(ϑ 0 Γ &% ### 3( Χ Ι 4 ϑ % Γ %% % Χ / 0 Γ 0 / 0 & 4 Ι3 ϑ /. %,% % % Γ % Ε,% Φ # Γ 3 0 1% 3 Γ,% % & / Ι % Ρ % >> :!/ #ϑ ( % % % 4 : %/ % + Γ,% % / 1 % 1 % % &+ 1 + Γ,% % Γ # & % %,% % % Γ,% Σ % ( +4 % ( Γ ( Ι % Ρ % >> : 2 ϑ

23 Γ Ο % & / # ( & Α!!/ 2 Ε + 1 ;% / Φ Ι >> :!!ϑγ &% & Γ / & 1% / & &,% 3 / % + : ( Ρ,% Ρ/ & + 0 Ι 8% ϑ 3( & Γ +.,;/Α 3( 07 Ι % ϑγ Α% %?% + &+ ( Ρ,% Ρ/ 4 /? 1% Ι %/) ϑ 3( ΧΓ & + + %1 Γ ; %/ Μ & 1% & Ι, 11 >>2: > Γ Γ % Ρ % / >> : >/ ϑ & 3 0 ( (,% % & 0 1 %,;/ Α 1 % Γ # 0 # Ι ϑγ # 0 Ι ϑ Ι 5 % / Α ϑ 5 +? / 1 % Γ + 3/0 1 % ( 3/0 / Ι ###:!ϑ Λ >>6 3/ % %1+ & > _ Ι %1+,% % >> : 6ϑ

24 > Ι %ϑ 8% 9 8% 9 6 8% 9 8% 9! 8% 9 2 % % % # Ι >>!ϑ > Ι >>2/ > ϑ >!!! >> > 2>> #! 6>> 2 Β :, 4 >>!: 6Γ 1:ΡΡ %1 Ρ 1 Ι >2ϑΓ ( ( & & 1% % ( + %,% % & 1 % % Γ Γ + 1 Γ. Ο4 0 ) ΙΑ >>2:! ϑ Θ & 3( & Μ Α 0% 1 Ι 1:ΡΡ %1 Ρ %1 Ρ Χϑ ( 3 0 #2 Ο4 0 ) & / 3 Α;. Ο % % Α % ( + Ι ϑ & / Ο Γ % Ι : ϑ % Ρ % Ι >> : 6ϑ & Γ 3,;/; &,;/ 5 +.? % & 1 % Γ 1 ; % / Α. % + % % / 3 &+ Γ. / & ( & Ο 3 ;%,;/Α 4 > % 5 & % ) &,;/Α 11 5 ; Ι8% 9 % % % ϑ Γ / 5 Ι, 4 >>!: ϑ % %1+? Ι; Ρ) >>6: Γ >>!: 6 ϑ Α%,;/Α ## _ Γ % / % %/ ;0 Ι0 >> : 6ϑ & 5 Γ & Γ % Γ ) ( % ) % # _ Ι #ϑ ) % _ Γ ) % / % Γ _ Ι >>!: >ϑ +, Γ 8 5 Γ / & Ι 0% >>6: /!Γ ###: / ϑγ & / % + &,% % ) % 1+ & Γ ; Χ Χ 8 & Χ Γ 8 &+ ( % + 8 8

25 ( ) 3 %4 Γ & Γ Α Ι %/ϑ % % ( ;% / & Γ & % & Ι ( / % % ϑ ( ΕΑ Φ. Γ & Ε3 %4 Φ ( / Α Ι >> : ϑγ Ε 1% % / 4 / 1% Φ Γ Ε & ]Γ 3 & Γ & % 1% Ι ϑ / Φ Ι : 6ϑ ( % + Α / % % 0 % &% Γ Γ. + Ι0 /; >> : >>/ > ϑ (. Α Ι % & ϑγ & Γ %. / + Ι0 ΡΑ >>6: 2#ϑ ( % : Ε? % Γ 1 1 % % 1%& Γ % % %.Η 1 &% Φ Ι : #>ϑ ( 3 %4 Α Ι ##!: 6!/6#ϑ Θ ΘΓ %%1 Γ / % % % Γ &% / Α % Ι >>6: ϑ Γ 3 %4 % & % / + 3 & ) &+ Γ. + Γ,% Ο % / ; 1 Ο ΙΛ%11ΡΑ % >>! : #> Γ Α >> : /!Γ %Μ >>2: >ϑγ 3 1 ;%/. %Μ Ι >>2: ϑ Α 1 : ΕΑ % Γ %1 %% Θ 1 Γ % % Γ 1%1 % Θ ( 3 %4,% 1% Ι Α >> : 2 ϑγ & / ( % % Γ ( 1 Α Ο >>

26 % 1%& Γ & Φ & & 3 Γ & % / + %.: Ο % & 1% + Σ,;/Α Χ % Α./ % Ο Α & Γ ; 5 & / 1% ##> Λ + Γ & + & Γ,;/Α % % Ι % >>!: ϑ 5& &+ & Γ. ;% / & Γ ;% / Α Γ %1+ Α 5 % % % % Γ 0 0 Γ % +,% % + Γ ( % Ι Ο >>!Γ, Ρ? >> : >#ϑ = ( % 5 Γ %. % % Γ & %,% 1 % ( α #! Ρ! Γ 6 % % % % % &,% / 1 Γ 8 5 % Γ % % + & %1+ 4 1% Ι & ϑ &+ % Γ % = &+ % % ( % Γ % %1+ Α / 1% Ι Α ;ϑ ;%. % 5 Γ % 5 ;% 5 Ι >>!: ϑγ & & / + & Α % Γ & / % & & & ; + / Α & Γ & % 6 = 7 Ι >> ϑ Α Ι >> ϑ 6

27 ( % % Γ % Γ,% 1 5 Ε % Φ Ι ϑ Ι >> ϑ ( % % Α. % % : ΕΑ 1 Χ &% % % & Γ %1. % % % Ψ % % Ζ 1. % 1%& : % Γ 1 1 % % &% 1% & % % Χ1 % % / Φ Ι >>2: 6ϑ ( % % )?%. % 4 1% Γ! &, 5 1,% 1 % ( α #> Λ % + % %? ( α Ι #! : ϑ 5 ;% Γ Γ Ε 3 &% % Γ 4 Υ ς Υ ς / Ι ϑ % Γ % Φ ( % Ε % 5& % / Α % Γ &% & Γ & % % % % Γ % ) & 3 Γ 3 % Φ ( %1+ )?% % % 4 1% % % #> Λ & 5 & 1 % %/ Γ + % 4 1% 0 / Ε Φ % & Γ Ι0 >> : 6ϑ ( Α% & % % Ι >> ϑγ 0 /; Ι >> ϑγ Ι >> ϑ Α % Ι >> ϑγ. Α ; & 5 ΑΜ Ι >> : / #ϑ % Γ %. %. 1 Α + % % 0 Γ & Ι 0 ϑ 4 % Γ 3 0 % ( 5 % % ; Γ & % %1% % Χ Α% + + ( % Ι >>6Γ >> ϑ Α Ι >> ϑγ. Α ; & 5 Γ & % Ι % % 8 % ϑ + Α & % Γ 5 = & ΙΑ >> : >ϑ 7 3 Α; Ο.Γ % % / %,% + 1 Γ Ι; >> :!ϑ! & Γ % % Ι >> : 6 ϑ : Ε % 1% % 1 % % %. % & % % & Γ & Φ

28 % % + + +? %/ Ι / % Α ϑ? %/ % Ι)%? ϑ?% Γ ) % Ι, Ρ ## : >2ϑ ( &, + + Γ ;% & % 0 / ; + & ΙΑ ##!: >ϑ (,% : & / Γ 5 Γ % / & 3 %4 1 Ι5 ϑ 5& 1 % % 1 Γ ; % 5 % ;% Ι5 % ϑ (,% 1 ) 4 1% Α Γ % Ι5 ϑ Ι ##!: > ϑ Α % Ι ##!: / ϑ, Ρ Ι ## : ##/ > ϑ & 5 Ο 4 1% / % % 1 Γ / + % 1,% 1 ( 1 ) % / 5 %& 4 1% & / % Γ. 0 : ϑ ( : % % 1 / 3 % 7 1 % ϑ )! : 5 Γ / 3 5 % ϑ! : % 5 Γ 5 % ;% % 1 / 1 Α% + + Γ Γ Ο 8 % % Γ %. &? % ϑ! : ( % % ) & % 4 1% / ( +. % & (!

29 ( Ι &% % ϑγ % Ο % ( % 1 % Γ % /1 / Γ 1 1 % Ο % % Α 2. ) % Γ 3 &+ / % Γ?% % Α % 6ϑ # + : 5 Γ & / %,%%1 % (,%%1 % Γ & = % Α% + + / % & ) ; % Γ & / Γ,% 1 % Γ Α Ο ϑ +! : % 1% / Ι ϑγ,% % + Α % + + & + Γ &% Γ & Γ % % & Γ % Ε Φ 4 % Ι >>6:!2 Γ >> :!/ #ϑ # ;% & 1%, 5 / % & & / % 1% ΙΑ ##!: ϑ, Γ Γ 1 / Ι,%%1 % ϑ )?% Θ & % 3 + ΘΓ & Γ 8Ο % ; % % Γ % / ; 2 ( ( % / ( ( / Ο %, ( ;% Γ % : Ε / & %.Η Γ 1 % % % / % Χ 1% Φ ΙΠ% >> : ϑ & ) Γ &.. % Γ % & % & Γ & + 1% & / & + Ι % >>!: /!Γ 6 ϑ 5 1% Α Ο % % Α %1% % Ρ Ι >>!ϑ Ρ % Ι >> ϑσ % % Ο % % % Α % Ρ; Ι >>2ϑ #, Γ Γ 3 Α; 1 %Μ Γ 4 / % + Ι % % >> : ϑ 2

30 &.. % % Ι #2 ϑγ Α Ι ##!ϑ Α Ι >>>ϑ Ο Γ Γ 5 % Γ % )% % & 0 Ι % #2 : >ϑ 8 % ) 0 % 1% / % : Ε % ) ; % % / 0 +? % 0 Γ 5 Φ Ι : 66ϑ 0 Ο % % 0 & Γ % 5Ο Γ Χ 0 % % Β % 5 / Α Ι % ## : 2 ϑ 1 % % ; 3 & ; % / & Α Ι >>>: ϑ : ( 1% 1 % 0 / &+ % Α% & & & 0 % &. & 11 % + & & + (,%%1 % Γ Γ % &,%%1 % %,% &+ ( 0 % 1 & 8 Γ + % 1 Χ 1 ( 0 % % & %? / Χ ( & ) % % / % ΙΑ ##!: 6 Σ 6#ϑ > 5& & Γ Α Ι >>>: #ϑ % Γ + % % Γ %,%%1 % & ; + Α % % Γ %,% 1 5 / Α Ο %, & & > 5 & 1 8 Α Ι >> ϑγ. 1 %,% 1 Γ % % & % Γ + #

31 & 1% : ;% 0 % 1 0. / + 0 % % &% 5 Γ & + ) & ) % ) & + ΙΑ ##!: 6# ϑ % &+ / Γ 1 Γ % % % & + Γ % 0 1 % : ΕΛ Α % 4 + & Γ % % % ) 1 & Φ Ι % #2 : 6 ϑ 4 Β + % Α % &% / % 0 % & % % / % % Γ Α Ι % / Ρ >>!: >6/ >2ϑ 0 1 & / Γ % %. &, Γ Ρ? % Ω Ι >> : # >ϑ Α & Γ Ο % % Α + ( % # Γ ) )?% )+ / 5 & Γ 1, 0 : & % % % Α Ι >>>: 6 ϑ Γ 0 8+ Ε( ) Φ Ο % % % 1 Α, % 0 / : Α % % / % /,%/ %1 % Γ % 0 Γ )% Σ & 8 % % & ( % Γ % / 1 & % Α >

32 / + &# ) % Γ %. 0. & % ;% Γ + ;% 1 : Ε % 1 % % % Ι ϑ % % Γ 1% % % %1 % % Ψ % 1% Ζ 0%& Γ % 1 % %Γ % Γ % % 1% Φ Ι % >>2 : >ϑ &. % & Γ Ι ##!: / #ϑ + Γ Ο Γ % 0. 1 % 3 1 / 0 0 Γ %. % & Ι ϑ ( & 71 % % Α Ι ##!ϑ Γ % Α % 0 1% % = 0 1,! ( = % &% % 1 Γ 1 = % &% )!!! )% Χ : 4 1% ; % / % 1% / & % %,%%1 % / & ( Ο /,%%1 8Ο % ; % / & 4 1% : Ο % ( )% Χ : 4 1% ; & ; + / % /,%%1 % % 1 (. 1 Γ % Γ & Γ ; 1 4 1% 0 4 1% /

33 + ( Γ Γ ( % / 8Ο 1% ; % Γ,% 1 % Γ Α / Α% + ) ; % ( Γ 8Ο % ; %? 1 Α1 4 1%.Γ. & ;% 5 / 0 / Ι Ρ? % Ω >> : # 6/# ϑ: % :,Ο % 0 % & < ( ; ) 7/ / % & Γ Γ 8Ο Γ % % Λ %. % 0 + & + Γ %1+ 1% / Χ1% Ι7 >>2: 6ϑ Κ +,% % ; Ο : 3 ) 1 & 1 ) % / %1+ )?% Γ &,%%1 % % %/ 1+ Α & )?% 0 < + ;% 0 %%1 % Γ % % % ; + / % & & %? /( : ) Α1 / & % % < ( ; 0 1% % /? % 7 Ι >>2: 6>ϑ 0 + Γ. Λ 8+ % Γ Α Γ / % ) Γ ) 7/ / % 1

34 ) 7/,% % + % 0 % Α% % 8% 9/ +,;/Α & / & % Γ & % % 1% ; + : ) / % Α% % % % < ( 1 ) 1 & % 5 Χ 5 : &. / 4 < Ε %1 Η % % % % Φ Λ% Ι >> ϑ 1 % Α Γ % %1+ % %1+ % + : Ε 1 % 1 % %1 % % %1 Φ Ι : # ϑ ) 0 % : Ο Γ.?% Γ ( Γ Ο 1 %/ %?% Γ 8 & %?% Α < ( Α1 & / ;% Γ & 1% & ( 3 1 Ο Α + % Γ & 1% ; + Α %1 8Ο Γ &% & Γ &% % % 1 + %? + ( Α1 ) 1 & Α & ;%. ( 3 1 Γ +, 1 % % & % / ; % Ο % % %,;/Α Γ Γ % ; 8Ο & % ( & + 1 / &.,;/Α % & ; % 1 Γ 0 % Γ &. + % %

35 ? Α Ι ##!: 6/ 2Γ! /! ϑ Γ & 1 & Γ & % 3 Γ 8+ Ε 1 & Φ Ι % % / ϑ ) 3 & 5 Γ % &+ &, Γ & : 1 + & % Α ( / 1 + % 1 % 1 %,%1 6 ( % Α Ο Χ % % 0% & & ( ) & % Γ ) &? %! & & % 5 Γ % 5 1 % &% Γ Ο 8+ Ο / ) 5 &+ 0 % Γ %, & 3 5& % &+ : % 4 ( ( 7 (Γ & Ι7( Γ, ϑ % / 4 : 7( % ( 8+ % 3 Γ ϑ % Α % Γ ϑ Ο % Ο % % & )% 0 1 Γ ϑ Γ ( % 6_ 5 +,%%1 %? + 5& 5 1 ; % Ι 1:ΡΡ&&& % % Ρ % ϑ Α & % & &, Γ + 5 %, + ΙΑ ##!: ϑ (, % % 4 & Γ / 6 & 0 ( %1 Χ Ι0( ϑ % Γ & 1 &, Ο4 & Γ & 8 & 1 / % ( 5 Χ. / + % ( &+ Γ & Ε Φ 4 & Γ ; %/,%1 / % ( 3 Ο4 &, Γ Ο 5 Ι (? >>6: 2 / # ϑ % 0% Μ+ 3 % Μ 8 ) ( Χ > % 1% 3 / ) 1 % Γ 1% ; % Σ %& 6 % 3 / 3 Γ Γ ΙΑ >>2ϑ % % 0% Μ & ) % ΙΕ Φϑ! ΙΕ Φϑ ( % Γ6 & 8 Ε Φ Γ % 6 Ε & Φ % 6Γ6! Ε Φ Ι &&& % % % ϑ!?% & ; %/,%1 / % + ) Γ 7 ( Ε8+ % Φ Ι ϑ Γ &!>6 (% Ι&&& % % Ρ % ϑ ( % 0% Χ & Α % > % Γ &%/ > Γ ) % 4 /

36 . 1 + & 1% Ο4 8 Γ Ο Ο4 3 Ο4 % / 1 % Ι Μ & % Α 3 Ο4. / ϑ 2, 4 4 ( + ( 0Ο + % 1 Γ &,% % % % ; % & Γ 5 Θ Ε + & 4 5 & & Φ Ι) ###: # ϑ # 1 Θ %, Θ 0 1% Γ & Γ 1 & 0. & 5 Γ %, : ϑ % & % % Α % : + &% / % Α & Γ / Ο % Α % ϑ 5 & 1%,% + ϑ ) % 0 % Γ & 1 / Γ &+ 6> ( 0 1% % 0 & % : ϑ % & &? 1 + % ϑ ( 5 %,% + & Α1 0 1% 2 % % : 1 & Τ Χ1%. β >Γ6 Ξ Ο / Ο4 β >Γ 6 Ξ ; β >Γ 6 # ) & > >Γ Ι ϑ & & 5 % / Γ & >Γ >Γ & Γ & >Γ >Γ Γ & >Γ >Γ2 Γ & >Γ2 1 5 Ι) ###: #!ϑ 6> Α% % & % & Γ.. % Ε Φ Ο Θ Α Ι >>2: ##ϑ /,;/Α Γ % ; & Γ % / 4 4 & % & Γ % % Γ ; 1% & Ο Ι % Ρ >>! %&, Ρ( >># 5 / ϑ / & Γ 5 % & Γ 5 6

37 . / 0.1! 2, % %. / 0 % ( 5 & )3 6,% % & % #6! % % # 0 # Ι ϑ Γ ; %Μ % ; % / Γ & % % ( Α )3 & Γ & % & /,% % ( & % Γ ( / % Γ % #62 # Γ Κ & %1+ %& 0 5 %. )3/Α & Γ % / 1% 3 % & % 6 Α% # Γ # Π % 9 Ι, ϑ & )3 2 Α Γ #, ( % % Γ Γ & 4 / 6 5 % % 4 Α + ) / & + Λ 1+ & % Π % 9 % Ι #! ϑγ Α & 1 & Γ % 5 + : Α + &% & Γ Ο % 5 Γ % 4 Ο 0 Γ Α % / Α 8+ )3 % % + 8% 9/ % + / : & Χ1% %1+ Α Ο Γ % 6 % % 1 %1+ 3 Ι 3ϑΓ % & %1+ ) Ι )3ϑ 6 %1+ Α &. + +,% % Α % Ο + ( &% Γ Α Α%&Μ % & Γ & Ι( >>!:!ϑ 6 & &. & Α % % Γ Γ & & &+ 8 % Ι >>!:! ϑ

38 0 + Ι( >>!: / #Γ %& ###: /2ϑ? 3 &? % % 1% : ( 3 %4 Ι + (+ ϑ #!? % 3/ & 1% Γ,% % % & % #!6 Λ )3/Α,;/Α Ι % % Γ 1 Α ϑ 8% 9/ % 1 & Π % 9/,% % Γ & % /,;/Α Α% 8% 9/ % % Ε % / % Φ Γ % % Ε; ΦΓ 3 Ε1% % % 3 %4 Φ &% & %/ 1+ ; / + Γ 1 : % /,% % Χ Σ %1+ &% 8+ Σ Ο Γ % Ο % %,%%1 % 1 % 1 & ( Ε Φ & Γ % + ( ; 1 1 & Γ / 1% %,;/Α + & Α % & % Γ. Ο Γ 3 & & Γ ( ; 1 & % #> Λ Ι 8% 9 ϑ Ι Ο >>>: 2 ϑ (,%%1 % % & Γ & / + 2> Λ % % % / % & 8% 9/,% % /Λ / Ι Γ Α #ϑ ( / 5 Θ 0 %%1 % Γ /,%%1 %. % % Θ % Α & % 8% 9 Α & & Α & 1 1% 5 / % :! : 3 +4 % Γ Ε) 0 Φ % Γ 4 % :!

39 &+ %1+ Α ; %,;/Α % 5 / Ι % 5 Γ Γ Γ ϑγ % 1 Χ1% 6 5& & % Π % 9/ %. / Γ ; % Α,; Ο Γ % 1 + / 0 % ( % + Α /Α /,%%1 % & ( Α & 1 0 & Α Χ1% Ο ΙΑ ΝϑΓ / Χ1% Ο ; ) # Ι 8% 9 & 6 ; % ϑγ % % Α Ν/ % 8% 9 & & Γ ΑΠΑ?Γ Α Χ1% Ο % 1 %/ 5 66! : 5 & Γ,;/Α ) 1 % % ( % % %&% 1 % & 8 & Γ & Γ ; % & Α &. & Γ, / %1 Ι ##6:!>/! Γ %& ###: 6 Γ, 4 >>!: 6 Γ ϑ )+ 8% 9 Ι #2, ϑ %,% % % % Γ & 8% 9 Ι #2 ϑ 3 : 5 ; 1 % % & + & &,%%1 % Ι : #/ ϑ ( & Α %,;/Α Γ % Γ & Γ & + Ο ( / % % + % & % 8 & 5 % 8% 9 )3 ;%? + 6 (. % ;% Π % 9/ + Γ % + 8 % & Γ %1+ Α? % Ι >>!:! ϑ 66 5 %, 11 Ι ###: / ϑ 2

40 ,;/Α & / ; + Χ % 0 & 4? #> Λ % & % & Γ 1% / % 1 &+ Ι Α%&Μ % %%1 ϑ Ι( >>!: 66 Γ %& ###:! ϑ = Α Γ 5 + % & / & = % Α Ι. Γ ϑ Ι + ϑ 2 0 Ι # Γ # ϑ Γ ( % Ι ϑγ Γ 3 Γ, Γ,% %/ Ι 1,% %ϑγ,% %/, Ι( % 1,% %ϑγ Γ Γ Γ? Γ 7 % Ι %ϑγ Γ Α Γ Α% Γ % %Γ Γ Ι # #Γ 77 #! ϑ, Γ Γ. 0 : #! : / 0 Ι #!6Γ #! ϑ 54 : % & Γ % Γ %1 Γ 3 Γ 3 Γ 3 Γ 3 / Γ 8 % %Γ 8 Γ & Γ? Γ Α 8 % Γ Α Γ Α& Γ Α, : Γ % Γ 3 Γ 3 Γ Λ Γ % % ; : Μ Γ Α % Γ % / Α + ) & + / / Ε % % Φ / Α & 1 & / Ε; Φ / ; + / Α Ν /, ( 5 Α Μ Γ ( & 5 Χ % #

41 / 0 Ι #!#Γ 58 #2>ϑ Α & 0 : #! :,% % Γ Α Γ Α #!!: Αχ% % 9 ; 1 Γ, 1 Γ ; 1 /? #!2: (Μ Γ Α% % % #!#: Γ (% Γ Α 8 Γ, / ΑΠΑ? / 0 Ι #2 Γ 66 / % % #26ϑ : % Γ %, : Γ Γ & Α %1? Γ Α / 8+ 3 ; : & & / 0. Ι #2#Γ 9: ##>ϑ, : (% 1 Γ 0 0 : ##>: Γ? / 0. Ι ##6ϑ ; >> ϑ 93 0 : ##!: Α / + 1 / & % ( % Ι >>>Γ 98 / Α &, :, ; : %% Γ Γ 1 + Ο Α % % Γ? Γ? Γ ; /;% ( % 0 : >> : 7 / % Β : >>>: > Γ 1:ΡΡ %1 Ρ %1 Ρ Ι >2ϑΓ, 4 >>!: 2/ Γ ( 2 #. / 0 8% 9 & 6 ( #2# / % / % Ι 8 % Λ Γ &% = 1 Λ % & ϑ ( % & % ( % Γ &% Χ Σ ; 1 / & 5 3 )? >

42 & Γ,%%1 %. & Γ Α 1 1 % Ο / Γ %&?37 %%1 Ι( >>!: 6!Γ, 4 >>!: ϑ ( 3 % Γ & + % % ; % + Γ % / & Ι Ο >>>: 2 Γ % >> : # / # ϑ ) % 3 1 % / 1, Γ &, 5 Α% & ) Γ + Γ % Ε & & Α & + 0 / &% ) & % Φ Ι % 8% 9 #2#Γ % 5 ϑ (! Θ! % % %,;/Α + & Θ 5 / 1! % / / % 1 % &? & 1 5 Γ Ε 3 + Α% + 1 & Γ % 8,;/Α 3 / Ι ϑ 1 Φ? 6,;/Α & 5 %1+ + Γ % 3 Κ 1 ( 5 %! % / : & / #> Λ % ( + % 8% 9 % : Ε /? 4 & Γ % Ο / % ΦΓ Ε Γ 3 ; % Γ 1% Γ & Γ % Φ. Ο ;% / 4 6 ( 4 &

43 1 % Γ &% + &? Α % & / Ι, 4 >>!: 6> ϑ ( /,. & 3,% % & ( > 8+ % Γ &. / ) % 5 5 % Α% Γ / ( % Ι % ; % ϑγ Γ % 22 _ &,;/Α + % ( 6! ##>/ ## Ι( ; ϑ <, #& & / (% Ι3 ϑ 0 1 %,%1 (% Ι3 ϑ % 0% Χ Ι( / ϑ ; 1 %,%1 (% Ι( / ϑ 0 (% Ι( / ϑ ; (% Ι( / ϑ &% / Ι( / ϑ = 2 Γ6!Γ > 6Γ! Γ>! #Γ Γ 6>Γ6 # 6 >Γ 2 Γ 6Γ 2 Γ >> Γ6 >Γ Γ # 2Γ 2Γ 6 6Γ! > #Γ!!>Γ# Γ Γ 6 % 62Γ Γ># 6Γ 6#Γ 6 Γ Γ Γ!!!Γ Γ2! # Γ2 Γ Γ>2!Γ 6>Γ2 Γ# 6Γ 2!Γ Γ6 6Γ>!!Γ Γ Γ > Γ6 Γ Γ Γ > 2Γ! #Γ Γ2> 6Γ6!>Γ> #Γ Γ #Γ> # 2>Γ!! Γ6 6Γ2 Γ! >Γ > Γ!Γ6 >Γ62 % #Γ 2 >Γ>> Γ! >>Γ >!Γ> Γ # 2Γ#2 ) #Γ Γ 6Γ 6 Γ62 2Γ Γ2 #6Γ!! >? 6Γ2 Γ > 6!Γ62 # Γ! Γ# #Γ ) Γ!Γ# Γ Γ Γ Γ # 2Γ!!Γ2!Γ2 6Γ6 6 2Γ 6 >2Γ 2 Γ Γ> 6! ( & Σ & Α;ΑΑ % % %/ 0 ; % /,% % % ) / Ι ###: # / > ϑ

44 6Γ 6 #Γ> 6Γ Γ2! 6Γ62 >Γ Γ# % ( Γ2 Γ>2 6Γ6 26Γ>2 Γ6 Γ2> #Γ! Γ Γ>> 2Γ!2!6Γ2 Γ2! Γ# > 2Γ 2 2Γ Γ 2 Γ6!!!Γ2 Γ>6 6Γ!> Γ6 Γ 6Γ 2Γ 6!Γ 2 Γ 6Γ> > Γ! Γ6 Γ# Γ > 6 Γ 6Γ 2 2Γ % > Γ #!Γ Γ Γ!2 #6Γ!2 Γ Γ> # Γ#2 ( # Γ26 2Γ6 Γ2! 6Γ26 ##Γ!Γ >Γ 6 ) # Γ! 2Γ2 Γ #2 Γ# 6>Γ Γ#! Γ6> % Γ!! Γ> Γ Γ! 6Γ2 Γ> Γ!! >!Γ# #Γ > 2 Γ!2 66Γ2 Γ# 6Γ>! # >6Γ Γ Γ!! Γ #!2Γ#2 Γ6> Γ! > Γ! Γ 6Γ! 2 Γ 2 6 Γ Γ62 Γ! / >>Γ! Γ2! 6Γ# 2>Γ # Γ# >Γ! Γ > ##Γ>2 Γ! 6Γ# 6 Γ! 26Γ! Γ6> 6Γ# < #!Γ Γ 2 Γ! Γ 2Γ >Γ26 Β : 1:ΡΡ& % % Γ 1:ΡΡ&&& % % % Ρ 1 % Ρ ) Α % Χ Γ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ρ1 Ρ Ρ& %Ρ >>!Ρ> Ρ& % Ρ Χ 1Χ Ι 6 >2ϑΓ ( 3. ( 5 3 >,;/Α Ι( ϑγ Ο4 & Γ & 1% /,% % Ε 1 & Φ ΙΑ ##!: ϑ 5 /, Τ />Γ >! Α % δ Τ >Γ6! 62 5 /0 1% 5 8% 9 / % + / Α & 4? / ; %/,%1 /0 Γ + (,% % & 1% Τ >Γ Γ Α / δ Τ >Γ!6 (,% % Μ & % 0% /( ; 1 %,%1 /( )+ & 1% 5 % Τ >Γ >2 δ Τ >Γ 2! % Γ & + 5 % Τ />Γ 2 >Γ>6/Α ) &? / 4 Γ % + % % &? 5 Α Γ 3 3 ( % Γ Α. & % 62 ( Α% & ) δ Τ >Γ> %/ Ι) ###: >2ϑΓ % % Α & %,% % & %

45 & /0 1% + Γ & +.. ( 0 /0 1% & +,% % % Τ >Γ Α % δ Τ >Γ & % / 3 0 / &? Γ Ο / Ο4 0 % %4 ( / Γ % +,% % % Τ >Γ6! >Γ> /Α / Γ 0 /0 1%? Κ % % 3 Ο4 ) % 5 3 2! 1! & 1%,% + % & % Λ ## Γ?% ##, Γ Μ > : Ε( 3 5 > 6# 3 & / 1% ] % % ;% Γ & & + / Ο Φ Ι ## : 66ϑ (,% + ;% 3 + Σ 6 / Γ % 4 1% /,% + %./ Γ > & 1% 6#? > 3/. & 1% / Γ Ε + ;% Φ Α% %,% % % 0 1 % %% % Γ & & / + % % 1 &,% % Ι >>>: ϑ ( ; 1 Ι,% + Γ,% 1 +,%% % ϑ & / + Ε, Φ %1+ & 1% Ι Ο >>2: 6!ϑ ( 5 > & Ο % & Γ + 1 & % & + ) & Ι ## ϑ 5 0% Ι >> : #!/ > ϑ > 5,% + % 3 %/ 1+. % Α Ι >> ϑ % 3 Α; % Α Γ & & Γ % + ;% Γ

46 4 Σ Ι ###: ϑ ( % > 3/ / & Γ ;% Γ % + & Θ & 0 /Γ / 1% ΘΓ Ι % >>6: #ϑ ( ;% & % 1% & & 1% % + # ),% % & 3 % / & 1% Ι3( 3( ϑγ &% 3(,;/Α + / & Ι, 11 ## :! ϑ % & 4 & / /Γ & / 4 1% ( %,% 1 / & Μ % ##6 & % (+ Γ Κ Α & / + Γ,% % 1% & & / 1 % & 3 % Ι3( Γ 3( Γ 3( 3( ϑ + 0 Ι 07ϑΓ ## &% & Γ + ( & 3( & % &% ;% %11 : 3( & &,;/Α / + %& & 1% % &% / 3( Γ 4 % & 1% 1 Ι ###: ϑ ( &% & / 1% & 3 % & Γ,% % ; % % + ;% Ι0% >> : 26/2#Γ Α >>6: > Γ ) ##2: >ϑ ( & & 0 / 1 % Γ &.Γ 5 Α,% % & % : Ε %% / % 1 % % % &% 1 %/ : Α Ζ % Ψ% Α Γ % 4 % ;% Ι : # ϑ 3( / % %1+ 8+ %& 4 / Α 1% Σ 3( & 8+ % Γ? 7 Γ 8 + Σ 3( %.Α Γ Λ 1 Γ Α % Γ & %& 0 1% Ι7( ##6: 2Γ ###: ϑγ & & Γ + 3( + 6

47 % % Ζ % 1 % % % 1 % Χ / % Φ Ι3 >> : ϑ. & 0+ #> Λ. + Γ % / 0 ) 7 & Ο4 1 % % Ι)%% % >>6: 2 ϑ ( 3./ 4 1% & 8 % 0 Γ &% Γ & 1% Ι; Ρ) >>6: 2/ >ϑ ( % 0 1% & + #> Λ Ι % ϑ ) % % 1% Α & 1 3( +,% % 0 1% % / 1% + Α / % ## % Γ 8 / & % 1 Γ % = 1 %/ % Ι ; ϑ & ; & & 1% & Χ1% % & & ( 8 & 5 / Γ 1% % + % 1 Γ & & 1 % / ( 5 & 3 Ο4 0 ; % % / & % &+ ( % 0 / Γ % + Ι % >>!: #>/#6Γ >>6:!>/! ϑ % + & : Α% Χ1%. 1 ) / Γ % % + / Ι % >>2 : ϑ 3# # (,% +. 0 & +,% / % ;% 5 / % 0 ( /Γ 3 & ( Γ % : %,% Γ ( %,% Γ Χ (. / 8 %. & 1 Ι % >>!: 2 /2!ϑ

48 0 1% %&. + % & Ο ; % + + & 1% : Ε 1 % % % % % % 1% & % % %1 1% Γ & % % % 1 % % 1% 1% Φ Ι) ##2: >ϑ ( % ),.,% +, 1 Γ % & Γ, & & 1% & Γ Γ?,% +/ 1 ( % + & ;% Χ Γ,% % % ## Γ ( %?37 1 Ι % >>2 : ϑ ) % / & Γ., /. / 0? ( % % 8% 9 Ι 8 8% 9 ϑ &?% / ##6 % 8% 9 + % 8% 9 & & 1 % ( % %4 Α% & 6 / % + % Γ %& % 3 +./,;/ + : Ε( Γ % 3 + / Γ &,;/Α 3 %& % Ι ϑ & / % Φ Ι % 8% 9 ##6Γ % 5 ϑ 5 & Α 1 5 Ο Γ 1% ( % 3 + : Ε( 1 Γ %4 1 Γ Ι ϑ 4 Γ % & % % + & % 1 Ο Φ 5 3 % + % Ι >>6: 6 /6 ϑ!

49 3 1%,% % + Ι %& ###: 2Γ, 4 >>!: 6 ϑ & 0 1% & % / 1 % :? 1 Γ Ε 0 Ο & 1 % Φ % Γ Ε & 0 % ; % + Φ +,;/Α Ε % ) + ) & Φ Γ 1 +,;/Α 0 %. &,;/; &. & 3 ( > Α Γ & 1 Γ 2> _ 5 + ( % ; % %4 Γ % Ο Α / Γ Γ 8 ##!,;/Α 11 & % % / Α ) Γ / 1 + & ##6/ ### Ι( ; ϑ <, #& & / (% Ι3 ϑ 0 1 %,%1 (% Ι3 ϑ % 0% Χ Ι( / ϑ ; 1 %,%1 (% Ι( / ϑ 0 (% Ι( / ϑ ; (% Ι( / ϑ &% / Ι( / ϑ # >! % # Γ! 2Γ6 6Γ2 6! Γ# Γ!# Γ Γ % 2 Γ# Γ > Γ6 2Γ6 >>Γ! Γ 6 Γ6# # 2 Γ> 2Γ#2 Γ6 #Γ 2 >2#!Γ! Γ Γ6 =!>Γ6 Γ! Γ6 #Γ6# 6 Γ 2 2Γ># 62Γ 6 Γ 2Γ# 6 Γ2> > >Γ>! Γ # Γ >Γ 6Γ Γ! Γ! >#Γ Γ> Γ > 5 + & & % ; %/ Μ : Α & % 1 Γ % = 1 & 1+ Λ 8!>_ 3 Σ & % Γ Ι( >>!: 62ϑ 2

50 Γ# Γ2> Γ 6!Γ6> > #Γ 6 Γ#! #Γ > % ( Γ6 #Γ! Γ 2!Γ66!#Γ Γ#! >Γ6 >? >6Γ #Γ Γ 6 Γ Γ6> Γ 6 >Γ 2 2 Γ #Γ Γ! Γ2!#Γ#6 2Γ Γ % Γ6!Γ 6Γ 6 Γ Γ Γ2 6 Γ># 6Γ 6Γ6 6> Γ! 6 Γ > Γ 2!Γ 2 % 6 Γ#! Γ Γ!!!Γ! #Γ! Γ22 >Γ! # 6 Γ # Γ 6Γ!2>Γ#2 6 >Γ!6 Γ>2 6Γ! Γ 6Γ># Γ 6>Γ2# 6 Γ> Γ > #Γ! >Γ! Γ Γ Γ! Γ#!Γ>#!Γ>2 #2Γ!Γ> 6 Γ# > 2Γ#2 Γ!2 2Γ 26Γ # #Γ 6 Γ6 6#Γ #! Γ6# Γ Γ 6 ) 26Γ>2 2Γ22 6Γ 2#Γ> 62Γ > Γ26 #Γ2> )!#Γ > Γ Γ6 ##>Γ! Γ > Γ 2 Γ!6 ( Γ#! Γ# 6Γ Γ 2 #Γ6!Γ Γ! Γ6 Γ62 Γ!>2Γ 2 Γ> >Γ>> Γ 2Γ 6 Γ > 6Γ!Γ 66Γ!# Γ62 Γ# > ( Γ6 #>Γ ##Γ2> 2#Γ 6Γ Γ6 > #Γ6! Γ 6 Γ >6Γ >!Γ> Γ 6 6Γ2>! # Γ#! 6Γ! Γ! Γ>#!>Γ Γ62 Γ6 / > Γ Γ 6Γ!2Γ#> >!Γ#! >Γ2> Γ6> > Γ!6 Γ6!!!Γ > Γ Γ> #Γ # % > Γ 22Γ# Γ6 Γ >! Γ6> Γ 6 Γ 6 #!Γ#2 <!2Γ Γ! Γ6 Γ6! 6 Γ2> 6Γ #!Γ> /!!Γ 2 2Γ6! 2 Γ!> Γ > >Γ#! Γ> Β : 1:ΡΡ& % % Γ 1:ΡΡ&&& % % % Ρ 1 % Ρ ) Α % Χ Γ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ρ1 Ρ Ρ& %Ρ >>!Ρ> Ρ& % Ρ Χ 1Χ Ι 6 >2ϑΓ ( 3 ) Α Γ 0 1 % &% / Ο4 ) Θ 2Γ6? > Γ (% / 1 % &% ΘΓ + Γ,% % % Τ />Γ 66 Α % δ Τ >Γ! ) / Γ & Χ 4 & Γ % + Τ />Γ >2 Α % δ Τ >Γ 22 % & + Γ 4 0 1% 5 /, + + ) % 0 1 %,%1 % Γ % & % % ; / % : )+ & 1% 5 % 0% /( % Γ Χ 5 % 1 %,%1 )? & Γ % + #

51 >Γ> /Α.. (,% % &, 0. % ; % Τ >Γ! Α % δ Τ >Γ # 0 /0 1%/ & Γ + 1% 5 Γ Α + & 2 4! % Γ ##! & ###, Γ,% + % % 6 (? /? Γ & 3 %!2 / Ι % >>6: #ϑ # ) ( % 5 &,% + & Γ &.,% % Α% ##2 / % % Γ & Α 3 ( &+ ΙΑ ϑγ & / &,% + % + Γ &+ + / 3( % & & 1 + ( = / & ; % % 5 + / 3 Α & 3( % Α % / & 0 1 & :,;/Α 1 %../ & 1% 6 ( & Λ ##!Γ. Γ % %,% + 7 &% % ;% Γ & + Γ & Γ & 3 / 1 % : 4 Γ,% 1 + %,% Ο Γ + Γ % = %. % Ι ###: ϑ 6>

52 ( Α & % Γ 0 1 % Γ & % % ; % % % ; % ; %Μ / 1 & Ι ###: ϑ? %,% % ###,% % 1 + / Γ % % ; % Γ % 4 ( 4 % %% ; 1 % Ε,% Φ 4,% & / Γ 0 & &,%% 4 +,% % &% (,% % %,% 1 % / 4 1% + Γ & %,% 1 + % Ι0% >> : 2#/ >>Γ Α >>6: ϑ 3# # %,% + / ( 3 Α & Α Γ / % 3 % 1 % + Γ,% + / & 1% % ### Ο,% %, % % 1,% + Γ Μ % % % + 3( & >>> ;% % % % + 0 /Γ / 1% % Γ & Ο / +,% + ( %1 3% Ι (3 ϑ Λ >>> Ο & 1% & + % %&% % %1+ Ι % >>2 : >/ ϑ ( 5 (3 : ϑ Χ 0 Ι Γ & (% 1 % 0 Γ % & ϑγ ϑ 3, &+ Γ ϑ 3 Ο4 / Ο Γ ϑ (, Γ 6ϑ ( 3 Γ ϑ 0 Ρ (ΑΓ, + 1 Γ!ϑ. & &+ / 2ϑ % ; ( & Ι 1:ΡΡ&&& % Ρ Ρ Ρ Ρ Χ ϑ 6

53 2 5. / 0 ( 3, Γ,;/Α Γ & Ι( / >>!: 62/ >ϑ! ( 3 & %! & 3# 5,% % / &, & Γ & % %,;/ Γ % Α% %,;/Α / Ο (,% 1 1,%/ %1 % %4 Γ,;/Α & 1 / &+ = % 1 Χ Α & + %1+ / Α Θ % ( % & 3 ### Λ 2 Ι( >>!: ϑ Θ & / 3 Σ & & 1 Χ ; %Μ %1+. / %, 1 +,;/Α % / Ι, 4 >>!: 6/!ϑ ) 6 7 # )8) (,%%1 % 3 % ΙΑ Ν ΑΠΑ?ϑ 5 Α % Χ1% Ο & & Α,;/8+ & % Γ, Λ ; + 5& 1 % / + 1,% % Γ / Α % % 8+ % + 8+ % (. / & Γ % & %! Α% ; %,%1 % #> Λ 0Ο & > Λ %4 Ο % % & / (% 1 % Γ Α /Α & & Ι % &%% >> : 6ϑ ;% Γ Α % & Γ,;/Α ) % & Ο Ι, 4 >>!:!ϑ 2 ( Γ Ι >>>ϑ #Γ# % & / Γ,;/Α & Ι >>6: >> ϑ 6

54 ( Ο Α % % 1 % Α Γ &+ 4 + % / ; % & Ι, 11 ###: / Γ, 4 >>!: ϑ 5 + : Ε & Π % 9/ 8% 9, & % 1 % % % Χ1% & 3 Φ Ι >>>: >2ϑ 1, ;% % : ( % 5 / ; % Α Ν ΑΠΑ? + 1% + ( Α +! Γ % / % & ( 3 1 % & / ; Χ )! % + / %. 0 & & ;, &? % / Γ +,;/Α & / Α% %. & 5Ο & Ο1 & / Γ % Χ Ι 3 Γ Γ 5 Γ Γ 7 3 ϑ (,;/Α % / 0 Α Γ ) & ; % & 1% & (. 1 & +,;/ Χ1%. 5& 8% 9 ; 1. 1 Γ,;/ % & & Χ1% & Χ Γ Γ / 1 % Γ % % %1+ & ( 0 &,;/Α % % 9/ % / (,;/Α % %1+ ) / Σ 3. & 6

55 ,;/; % Γ &% 4 & ( ( Χ1% Γ % 1% / +,;/Α 3 Α &. Γ & Ι, 1/ 1 ###: Γ, 4 >>6: / 2ϑ # # 0 # Γ 5 Α Γ Ο4 4 Γ 1 & Θ % %/ Γ Γ, Γ Γ Α% Γ Α % % ( ; Χ & / %, Γ & Α + Μ & / & # Ι0% >> : / #ϑ ( 8% 9 1%,% % Χ1 % Γ & & 0+ #> Λ Γ? Γ Α 8 % Γ Α & % Ι, 4 >>6: 6 ϑ (! + / Γ %&% 1% +, & + 1 & % 4 Ο & / % 8% 9. Γ + 1 ; & ( % % / + 1 Γ %,% 1 + % Ο4 / % Ι, 11 ###: 2/ Γ >> : 2! ϑ # Α% & %.? 1 Γ. / Α Γ & ) 1%? Γ % % 3 % ) % % Ι, 11 ## : 6 ϑ 3 Ι >> : #/ ϑ Α % 1%. Μ,% + ( % Γ + % & % Ο4 6

56 2 9 ( Χ Γ ;%. / 1 5 % % %. Γ! Γ % &+ Θ ( Α! ( + Θ + ( Α &. & Α % 8+ Ο & Γ. % % Γ!> &,;/Α ( 8% 9/ % & Γ & ;% & 0 % Ι ###: 2ϑ (. & Γ 5 /0 1% & 0 /0 1% + Γ % 5 % & ( Α ) % Γ & & ; % /,% % 0 1% 5 Ρ0 1% 5 0 ##>/ ## Τ />Γ >! Ι>Γ> ϑ Τ >Γ Ι>Γ6! ββ ϑ ##6/ ### Τ />Γ 66 Ι/>Γ >2ϑ Τ >Γ!> ββ (,% %? % >Γ> Ι / ϑ : %? : %? ( & %,% + 4 Α + & / % 0 1% (,% + %1+ & / 1% Γ. & % & Γ + Ο : Ε( 1,% 1 % %1+ Α 1% Ι ϑ Γ 3 1% % 3 & Γ Ο Φ Ι >>6:!ϑ 5, 1 Γ %. &+ 8% 9!> % Ι >>2 : ϑ ;%. & : Ε % % Γ % 1 % % Γ 1% % %1 % & / Γ % %. 1 % % % %1 % Γ % % 1 % % %1 % & % % %1/ Φ (, Γ Γ. & 5 Γ / & + Γ Γ & 66

57 5 Γ &% Γ Α% %11 Γ,% % 0 Γ % 1 + & Σ % Χ 3 & 1 0 & 5 % % % / % & Γ % &. Α + 6

58 . ; 1! ) 5& & Γ. 1, 5 + ( 8, 1 % Γ + ;%. 8 ; / / Γ % 0. & 1, # 3 5,;/;,% % % ## Γ! & Α & 1? % % 8% 9 : Ε % 1 % % %%1 % % % % % & ; % 1Γ % % % %%1 % Μ 1 % Γ 1% Γ Γ 1 1 % 1 % % % % % / / 1 % 1 & % % % % %1 % % % % % % % 1 % % % % Φ Ι %1+,% % ## : ϑ 3 & = Γ Α. 8% 9/;% 1% % % % & 1 + % : & % 1.,%%1 % & / / 1 % 0 ( (% )? %1+ / ;% % & 1% + % 1% / ( % ; (,% % ; / 1? & & Γ %&% /,;/Α Γ? % ; + Λ ##2 /! (,;/Α + / 5 Α 1 Γ %! 5 & (% Γ 5 % & Α & 1 0 / Γ 3%% % Ι >>! : # ϑ! (,Ο Ι (+ Γ Α & 0% ϑ & 0 & / %1+ Γ &% = / 5& / /Α1 % &%% Ι >> :!/ ϑγ & & & Γ / %1+,% 1 % ( %1+ & & Γ Α 1 Θ,Ο ; + / &% ΘΓ & % 6!

59 Α 1 Λ Ι Ο >>>: 26 ϑ ( % % % / % % 1 4 Λ >>> ; % 8 % & Λ / & ; 0 & Ι Ρ >> :!ϑγ +! Θ Γ Χ & : ϑ! :, % Γ : 3 ; / &% & Γ ; 1 % % / / Γ % ( % 1 Γ ( / % Ι >>6: 6!ϑ? 8% 9/ % 1 % & Γ Α / + 5 Γ Ε Α Α Ο % 1%. & Γ / % &,;/Α Ο Φ Ι % % % % >>>Γ & 5 ϑ ( & + 1 Χ1 : Ε( ; 5 Γ 5 & & %,;/Α ) & + 4 Φ 3 & ; % ) Θ 1 Γ % & & Θ Ο Α1 ( 1 3 ; / 1 % &% Ι ϑ,;/α & Ι >>>: ϑ ϑ < Γ & Α & 1 : & ;% ( %! 3 + % 8% 9 %&% Χ% Θ 0 % Γ %. Ο % %,, Θ % Θ &.Γ,% % % % %1+ Ι Ρ >> : 2/ Γ % &%% >> : ϑ 62

60 2 % / 5 4 Γ,% 1 + % Α / & Γ % Γ % % % 5& / % Γ & ( %,;/; & % ( % & % % % Γ ( % + & ( ( % ( + ; 1 & 8% 9/ % +,%%1 % # Ι Ο4 Γ % 3 + ϑ #! Ι + %,% 1 % ϑ Ι :!/! ϑ ϑ : 5 & % / ; Σ + Ι ϑ ; & Γ ) / Α% 1 %/ & 5 ( / % 5 / Ο 62 Ι ϑ / Ι >>6: >/ ϑ ϑ : ( Ο4 + 8% 9/; % & 1 + 0,;/Α Γ % % % /. / ) 7/ % % Γ % >>! 0 / + Ι ; ϑ % &! (.,;/Α % 3 11 Γ = % % & / % Γ. % % Α Γ & Ο : Ε & Γ % % & /,;/Α ) & Γ & / 1% 5,;/Α % % Φ Ι 6 Ι ϑϑ! 2,;/Α & Θ 5 Θ 8( / Γ &+ 1 Α % % & (. &,;/Α 3 % 1 + ) 7/Α Γ Α & Ι % &%% >> :!ϑ 6#

61 ( ; Α1 +! Ι6ϑΓ 8+ Ο : Ε( Ι ϑ & ; % / % %,;/Α Μ,;/Α Γ 8 Φ % Γ,;/Α 0 = % &Ο Λ? 6 Ι ϑ / 1 Ε %,;/Α Φ Γ & Γ 8(? /8( Ο Γ 0. Γ & / ; 4 8( # Ι ϑγ!6? /8( 3Α;! Ι Ρ >> :! Γ >>>:! /!2ϑ (. 8 Γ / )% & ) & + % ),;/Α Γ & % + 1% % & Ι / Ρ)% >> : 6ϑ 5 0 Α & / 1 : 1 % + Ι3 Ο ϑγ % % / Α% 8( 6ϑ? :. % Γ? % ; % % +/ Ο, % / ( & & & / Α Ο /!! Γ Α % / ; %Μ?% /.,% / 1 % Χ1% Γ Α Ν ΑΠΑ?!6 % 8( & 0 Ι >> : / 2ϑ. +4 %1+ ; Χ Γ 8+ % 0( 8( % &! 3Α;Γ #! Γ 0 Γ. % % % / % ##2 Α & 3Α;ΞΓ % & Γ & & ( %/ + 1 ( % ) 7 % % 0 & / Γ +. 3Α;Ξ >>6Γ % 1 Ι >>!:! #/! ϑ / 0 1 % ; %, 1 6!!. % 8 Ι ϑ % & 7 1 & Ο Ο & >

62 5 8+ / Γ % & ; % % % 8+ 1 Ο Γ, & Γ % 1% % %Ο % % & + 1 Ι % >>2 : >Γ, 4 >>!: Γ >>>:!2/ 2 ϑ (,;/Α & 1 %, 1 +.Γ % 1 + : Ε ;Η % % % & %. Γ % 1 1 % 1 % / % Φ Ι % &%% >> : ϑ 5& %,;/Α % / + % ( ( Σ Γ + Γ & 1 + Γ % 3 11 % 1 % 7 % &,;/Α % ; %,% % / Γ %, & ( / ; % 0 % Α Ν ΑΠΑ?Γ %,;/Α % & Γ % &%,% 1 / % % % & Ι : / Γ 0% >> : 2#/ #6ϑ ( : Ε0 Γ ; 1 % % 1 %1 /% Γ & % % ; Φ Ι >>>: 2!ϑ 7 / 1% % Γ & + = 0 %1 Γ Α + Γ. & & + / Γ &, 4 Ι >>!: 6ϑ % : Ε3 + 1% & Γ. % + 4 1% Γ %, 7 & + 5&+ % + Φ

63 2 &. & 3 ( 1 & % >,;/ Α Γ. Λ >>>/ >> Γ 2 _ 5 + Θ % 5 Α% % Α Γ & % % Γ Α% Γ 8 ( & %&% % Α! >>>/ >> Ι( ; ϑ <, #& & / (% Ι3 ϑ 0 1 %,%1 (% Ι3 ϑ % 0% Χ Ι( / ϑ ; 1 %,%1 (% Ι( / ϑ 0 (% Ι( / ϑ ; (% Ι( / ϑ &% / Ι( / ϑ # # Γ # >Γ> Γ6! 2!Γ6 26 Γ!>!!Γ22 6Γ#2 < # Γ6 Γ2> Γ>> Γ6# Γ6! Γ 2 6 Γ = #>6Γ! Γ>2 6Γ>> >Γ6 6 6Γ#> #Γ2 #Γ # 2#>Γ!6 Γ!2 Γ Γ 2 # Γ # Γ> 6Γ# 22>Γ Γ #!Γ>> > Γ> ## Γ> >Γ6! Γ % 2 2Γ Γ 2 Γ6>! Γ 6 Γ# 6Γ 2Γ2 # 2 Γ # %!Γ# Γ Γ!6Γ >#Γ Γ22!Γ 6 Γ 66Γ6> Γ>! 2#Γ Γ > 6Γ6 Γ>! 6! Γ Γ! Γ2 #Γ!Γ 2!Γ Γ# % 6! Γ>!Γ# Γ # 66Γ66!Γ 2 Γ # Γ# >? 6 2Γ Γ > Γ>! Γ6 Γ! Γ 2 Γ! % ( Γ #!Γ62 Γ #2Γ6!!Γ 6 Γ Γ # % Γ#2 Γ>2 6Γ # 66#Γ Γ 2 Γ6 Γ!> Γ2! #Γ> 6Γ Γ6 >!Γ # #Γ2 Γ6! Γ!!Γ! 6Γ2 #Γ 26Γ6 Γ> 2Γ!> ) > Γ Γ> Γ6! Γ! 6Γ Γ6! Γ2 ) # Γ! Γ>6 Γ >2Γ 622#Γ2 2>Γ! #Γ! Γ 6 Γ Γ2 #>Γ # > Γ#> 6Γ26 Γ > 6!Γ # 6>Γ 6Γ ##Γ!6 Γ >Γ!!Γ 6 Γ>!Γ 6 Γ>! >>Γ62 6#Γ 2Γ>2 #Γ2# Γ2 >Γ 6Γ6! > Γ #! Γ!! Γ # 2Γ # / Γ! >Γ Γ2 # Γ 2 >Γ Γ> 6Γ 2 >#Γ! 2Γ 2 Γ>!!# Γ >2 Γ Γ # Γ26 # Γ 2!Γ 6Γ2> Γ!# >!Γ#> #2Γ6 Γ2 Γ > 2 Γ! Γ>! Γ #6Γ 66 Γ6 Γ6> Γ#2

64 # > Γ 6 Γ! 6Γ!!! Γ #!Γ Γ 6!Γ # Γ Γ22 6Γ6> Γ Γ 2 Γ 2 2Γ!# /! Γ 2 6 Γ! 6Γ>> 66Γ # 2Γ 6 >Γ6 Γ ) 62Γ#! 2 Γ> Γ >>Γ6> #6Γ 6 Γ! Γ# ( 2Γ>! Γ 6 Γ 6 Γ2 2 Γ 6Γ # Γ! Β : 1:ΡΡ& % % Γ 1:ΡΡ&&& % % % Ρ 1 % Ρ ) Α % Χ Γ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ρ1 Ρ Ρ& %Ρ >>!Ρ> Ρ& % Ρ Χ 1Χ Ι 6 >2ϑΓ ( 3. ; % % >>>/ >> 5 /0 1% & Γ %&% + ( Α,% / % Ι Τ >Γ> Γ % Α Τ >Γ>>!ϑ ( / % 0% /( ; 1 %,%1 & : 1% 5 Τ >Γ>6# Ι% Α Τ >Γ > ϑγ & 5 % Τ />Γ> # Ι/>Γ 2 ϑγ % Α % &.. ( 0 /0 1% + & Α & 1%,% % % Τ >Γ 6 Α % δ Τ >Γ>!> ) Α Γ 5 ) +? % & Θ % 8% 9/; % ΘΓ % / &,% % % Τ >Γ > & Α / ( Α Α 5 & Γ % &% 3 ; 1 %,%1 & Γ 5 / & Γ 5 Γ %1+ / 1% %11 % % & / % % % %. & 1, / 5 : ( ( & % 3 ; 1 + Γ

65 % %1+ 3 % &%,;/Α + & ( + 1 Ο + Γ,% % Γ % & & % / & % Ι( >>!: 2 ϑ 5 & Α / & Ο % Ο % % 5 % 8+ / Ι % >>2 :!ϑ ( Ι >>!: ϑ Ι & & ϑ ) / 1 3 Α + &%,;/ Α 5 % 1. : Ε./,;/; &?%,;/ Α Γ ) &+ Α1 ( & Γ % % % % /; % 1 + %1+ /?% % & Γ 1 Γ 1 / Υ7 ς Ι ϑ & + & Φ ( Α + 1% ( % 1 % % / % 1% Σ 4 % ; / % & Γ % %1+ & / & Ο (! & 1+. ) 7/,% % + % / %,%%1 % % 0 ; + / % /,%%1 % / Γ Ο,;/Α ; % 0 % 1 % Ο (! + Χ 1 5 /, Γ & 4 1% Ο % ( ( Γ Γ ( % / ( % % & 4 1% + & % % Γ 1% Γ & % 1 / Ι >>6: > ϑ (% %, :. / 1 Χ & % Ι %, 1 ϑγ 8+

66 ; 1 %,%1 % & ΙΑ >>6: 6#/ ϑ &, Γ %/ 3 Γ & & Ο ( % % % Γ!2 0 % ) Γ % 3 11 Ε Φ + Σ % & 1 + Ι( >>!: 2>ϑ 5 Ο % ( % ( ( / Α &. ( ( /?% 1% : Ε % % % / % & ] 1% + % 7 % % Ι ϑγ & &% % + / % Φ Ι Ρ % >> : Γ 2ϑ Ο % ( %/ Ο &, 1 & : / Γ & 5 & / ( % 0Ο & % Σ Α % & % Ι >>!ϑγ 1 3 Γ &+ 5 Ο % % Α % / & : Ε % 3 Γ %. 1% % % 1 % % % % % % % & 1 / % 1%% 1 % Φ Ι : 2#ϑ ( % + & Γ % 3 % Γ Γ!# ( + 5& % ; % Ο & Α% + / ; & ( Γ.. ; Θ Γ & Θ &+!2 11 = Ε %4 Φ & % Γ % / ( 1 / % Γ + %& & &? Ι >>6:! /#>ϑ Ι >>6: >/ ϑ!# % % Γ 3? Α 8 Γ Ο % 0% /) Α /Α / Ι!ϑ Ο Γ %. ( % 1 % Ο & Ο & Ι&% & % Ι >>!:! /!2ϑ 1% Α + Γ. Ο ϑ + Γ & 3 3 ( % 1 % % 6

67 ) + Γ 1 % & Ο Γ / / Α % Χ ; 1 % 1 + % 5& & 8+ /,% % % Γ 3 & % 1 Ι( >>!: Γ >>6:!#/2 ϑ ( Α & /. Ο 1, % & Σ Γ & Γ % 1 & % : Ε( 1% %,;/./; Γ? ) 1 & 1 ) / (. / Υ & ςγ % %&% % 1 % + ) 1 Φ Ι( >>!: ϑ + % 1% 1? 0 Ι >>6: 62ϑ & % % % % % Λ >>6 1 / + Α 1% + : ΕΑ 11 % %1 Γ %1 %. % 1% Φ ; + 4./ & % 8% & Α Α 1% Γ ) 1 Γ + 1 : Ε,% + 5,;/Α Γ. % & 1 Α / Γ? % & 5 % Α % ε Ι %1 Ρ 1 ϑ ( ; Α Γ + Α + 1% ( % % Γ Ο % % & ( & & / & + (3 Σ & / % + Γ % % / % % % Γ

68 + % Γ & / % % % Σ ( ; %Μ Ι( >>!: 26/ >6Γ 0 >>!: 6!/ ϑ 5 %,% + ; Γ / % % % & % Α1 +,;/;. 5,;/; Γ Γ / Γ % %&% % %1+ + Ι >>6: #>/#!ϑ % + %1+ & % # / Γ 5 Ο & Γ # #, 2> # : 6 ; ; % Γ %. >> & 8( Γ / + 0+,;/Α Γ % 5 %1+ ) % ; % 4 ) Σ Ι >> ϑγ 5 Ι >>#ϑ & % = / ( 0 % ; 8 Λ >>> % % Γ 8( % 5 %1+ &+ ( 1 %1+ 8+ Μ % % % 0 % Γ %4 4 & / ; % % = Γ 5 %1+ 8 & 0 + Γ Χ1% 8(. /, Γ &,;/Α % & 1 3( & % & Γ & / Γ 4Γ + 2> + % & 4 ( Ι >>!: 2/ ϑ Α / ; %? Γ & ( % &!

69 Μ % Γ & % 3 %4 & Ι % : /66ϑ ( %,;/Α 3 11 Α1 % / Α & % % + & % 0 & ( ; %,;/Α Γ 1 % % % / % Γ & % Ι; >> : ϑ 5, 1% % + ) : & % Γ Χ1% / 8( & % 2 % & Γ & % Β + Γ &% + Γ ( Λ >> & 1% / ( 8+ Γ & % % % /; + Γ % & Α % Ι Ρ >>!: >/ ϑ ( % % Γ 8(,;/Α & % % % /Α Γ % &% / Ι >>!:! #/! ϑ & 1 Γ 8 / %1+ % 5 Χ1% Γ & Χ1% ; Ι7 Ρ / >>!: ϑ ;% & Γ Ε 1 % Φ & Ι : Γ!ϑ 1%. & Γ Ο / Γ ;% Α 5 2 1% 8 : Ε % Γ. Χ1 Χ/ %1 Χ % 1% / % Χ Φ Ι : #ϑ 7 1% %. Γ %, 1 2 / 8( Γ % & Γ & Γ Γ Γ Λ Γ, % Γ 8 % Γ Γ? 1 7 Ρ Ι >>!: ϑ % 1% ) 2 ; Ι >> : ϑ & Γ.. 8( ) 7/ % Ο Γ & & % + & 2

70 #,% & % Λ >> 5 Γ & Ι./ ( >Γ # _ ;ϑ (,% % % ; % % / Μ+ Λ Λ >>6. % 5 %1+ / & % Γ > > >Γ6 _ ; 4 > 6 >Γ! _ / % >>6 %1+ Γ &,;/Α %11 Ι % >>2 : 2ϑ 2? %,% % >>! & 5 >> % % >>6 Ι7 Ρ >>2:! ϑσ % %1+ 2 1% & + >> ; Χ % 0 Γ 1 Γ ( 3 ( ; Χ +. & Λ >> Γ % % & Ι? Χ % >>!: ϑ? 1% 1 Μ % % + 1 / + & : ( 5 Α % Ι ϑ 8( Α% Λ >>> _ % % # _ ( 5 & Θ Λ >> 8( _ 5 6 _ ΘΓ 8( & % ) + % Α / % 3 Ι7 Ρ >>2: 2>/2 ϑ & 1 % 1 & % Ι >>2 : #ϑ Γ %1+ Α / : Ε Χ 1 % 1 % % %1 % % & 1 % %. %& 1 % %1 2 Λ, Γ & & ( Γ & % Γ & &% Γ 0 % 3 1% Γ ; Γ % 1 Ι7 ( >> ϑ 2 ) 5 3 / 32 Λ >>6 / Γ % 5 & % % & / % % & Γ %11 Γ Λ > / > 2 % Ι >>!:!ϑ #

71 % Φ % ( Ι >>!:!/ ϑ Α Γ % % & Γ / & ( 3 & 0 ; %1+ 0 & Θ & ;% % % & & 1 Θ % Λ % > _ _ Λ > Ι %1+,% % >> : 6ϑ % %. + % & % +/ & & Ι7 Ρ >>2: 22ϑ # #, ( # #, Γ,% % Γ %/ 1+ ; >>6 % Γ % %1+ & 1% + +/ % % % / % 5 Γ / & % % + &% & + 5 & Γ & % Γ Ο & % : Ε. % % 1% % Γ %& 1Γ 1 1Γ % Φ Ι %1+. % >>6: ϑ?,% Γ %&% % ;% % : Ε & % Α %1 %%1 % %1 % Γ 1 % % 1 Φ Ι : ϑ ( & + 3 Γ % % / % Γ &% % 1 % Χ1 26 ( 1 % Α 1 & Ο &,% & + ( (% / % Γ & 1% & Α. Ι >>!: >ϑ 26 ( : 0 % % Γ. & & / % Γ Γ,% % Γ ) Γ + / & Γ 1 Γ 8 & + Γ Γ ( %/ Γ. & % % Γ,% /. Α Γ & Γ % 5 + % + % Γ 3 / 3 Γ ( % Γ, %. &% Γ. &, 1 (Α Ι %1+. % >>6: / >ϑ!>

72 Λ. /Α Ι %1+,% % >>6 ϑγ & )3 / Α 6> Λ +.Γ / Α Γ %& % (% / % 5 & % ( Α./Α / # # Ι %1+. % >> ϑ % Γ Χ1 % Α 1% % &?./ 1% % ΙΑ >>!: ># ϑ?./ / Ο % % Ι& %1+ / ) % ; % ϑγ 1% Ι& 3% /. % Ι ; ϑ 2./ % ϑγ % Γ &% % % & / & Ι, >>!: 6!/66>ϑ + Α ; & %1+ / ;% % & 1% Γ % 1% / % % (%,% 1 + % / &. Γ,% + ;% + % % ΙΑ >>!:!ϑ 1 + % ; 1 Γ & & % 4 1% Α /Α &+ : Α + % /. Ο. & + ΙΑ >>!:! ϑ 2 ( ; & Γ Α % %/Ο % % ; % # < # Ι? ; (ϑ = Ι.ϑ Ι, >> : 66 Γ 8 / >>!:!2ϑ!

73 ,% + % %? Ι >>>ϑ + %1+ / & 1% 2! Ι % >>6: #ϑσ % & & &% Γ,% + & 1% + / 1 %1+,% % : Ε % Φ1 ε & % & Γ & %1 % % Γ % % % % % Γ % % %.Φ Ι % >>2 : #ϑ % 0. % Ε & / Φ ) 7 5 % & / 1% Γ,% & % Λ >>,% & 1% Μ+ Λ Λ >>6. % + & 1% % : %/ 5 %1+ & Ι % ϑγ & & Ο 5 / +,% + ;% 8, 1 % + Ε & & 1% Φ Ι % (% ϑγ Ε,% + ( & Φ + Γ 4 : Ε( & % & % & Γ Ι ϑ & 1 / Ι ϑ ( 5 Γ Ο + + / & % ( & % Γ,% 1,% + ( / & 3 1 % Φ Ι %1+,% % >>6 : >ϑ (,% % + ; 1 Γ %1+ ;% 0 / Γ 8 & Γ & Γ & ) & & +. % + Γ % ;% 4 Γ,% +/ 1 & 1% % %. ; % & Γ % & Λ ( % >>! 2!. % % & % & : Ε % % %? Γ % % % % / % 1% % Χ1 / Φ Ι >>!: #ϑ!

74 %,% + & % >>2 : / 6ϑ & & 1% &+ Γ,% + %&% %1+ Σ 5 Γ & Λ % Γ & : Ε. % Α % Γ + ;% % + & % ( % %1+ & % & & & ) ; % Φ Ι %1+,% % >>!: ϑ 1 % %1 % % ( %1 % >>6 &,% + & 1% % &+ : Ε. % % % % ;% % % ( %1/ % 1% % / %1 1% %/ 1 % Ζ % (3. % % % Μ / % %1 %%1 % 1% 1 & % %1 % % % Γ. & 1% % % %1 1 % Γ Γ % 1 % Φ Ι %1+. % >>6: ϑ & &,% % Ο,% + Ε ;% Φ 22 Γ & (% Γ + ; Χ? Γ & % # ) (,% % % ### >> % Γ & / ( % % >>> : ( % / 3 % %1 Γ 0 1 % ( & 3( Χ ( & &,% +/ & 1% + Γ 3 Γ 4 1% / 5 % & % & 1% 0 / %1 & Γ + / & Γ & ( 3 % >>! /, Γ 07Γ ,% + : ( ;% & % 1 + & 1% Γ & ;% / )!

75 + 0 Γ!! ) # ; % % %1 % + & & Ι0% >> : >>/ Γ Α >>!:!/ ϑ ( & % &? : Ι, 1 ϑ 3/( % ( + &% ; %Μ / Ι7 Ρ >>2: #/! ϑ?,% 1 + % :? %,% % ##6 3( &, / / ### 3 3( & % 2>> >> & Ο & Γ >> ( < > #? > #! > ) Ι ;.ϑ & 3( Χ. & 1% 1 4 / 1% + Γ & % ;%? % >> Α. % Ι.ϑ % 7 % Α / ΙΑ >>6: / ϑ Λ% 9 % % 1 >> 8 % Χ/3 11 Γ 1% 1,% / % % + Α,% 1 & ; + Γ 3( & 3( Χ Γ & &% Γ,% % / Ο4 & Ι : ϑ (? Γ 3( Χ,% 3( & + & Ι >>!: 6 /6 ϑ ( Α &+ & 1% & & / & : 5 3( & 1 ; Γ % 3( 0 & Ι Ο Ρ; / >>2:!>/! ϑ 5 Ο >> & / Γ % 4 1% / & Ι, 11 >>2: ϑ (,,% % Γ & 1% Ι >> : ϑ!

76 . (. Ο4 1 % 0. Γ &, % % 8% Γ % & % % / Ι7 >>2:!ϑ (% / ) 7 5 & + Ι & Ε & Φϑ. 2# ( 0 % / % & % Γ & Γ ;%. / & + + Ο & + / ; Γ 3( & % % + & 1% 4 0 / + & Ι7 >>2: 6 /62ϑ? Α / % ## & & % ### >>> Θ 4 & Θ >> = / % = Λ &,% / % % % Λ >> 1% / Ι3 ;Γ ;ϑ + Γ % % >> + / % % & Ι( Μ ΡΑ& >> : / ϑ ( /3 1 + ### % / % + ( + (% / & / % + % Γ 1% Ο % % Γ Ο % % % 1 Γ ( Γ % #>? % Γ % Γ % 4 % 1 >> Γ / + & ( & / : & 5 8 & % ; % % 2# 5 ; ) 7/ Γ & / + Γ ; Ι >>2ϑ #> ( Μ ΡΑ& Ι >> :! ϑ % Γ ( %/ 0 % Γ % %1+ % Α / % % % % % / Α Γ % 8 & % % %1+ Γ & Α & 1 : Ε 1% Γ % % 1 % % % % % % 1 % % & % % &% 1% Φ Ι : #ϑ!6

77 %11 Γ % 1 % Γ ; + / % ( %,% 1 % 3 % + % % 5& 8 & % Α )% Γ +. & 1 ( % Γ 3 ;, ) 7 % / # % % Γ ; 3 Γ & ( ; %& Γ 3 ; / & Θ ;% % 6 Γ2 % Λ >>! Ι7 ( >>!: > ϑ Θ 0 &. & / + & Γ, %?37 Ι? >> : / #Γ & >>2: 2! ϑ, & % %1+ 1% Γ Λ % &,;/Α (. % % Γ & 0% &+ 1 + Γ % = Ι7 Ρ >>2: 2 ϑ ( % 3 ; & / + Σ &% 0 & % % : ΕΑ ; % %& % % / % &% % Γ % % % Φ Ι & >>2: 2 ϑ ;% + / & + 5. %1+ / 8 & % 7 ( % % Α +. / 8 & : )+ 2> Λ % _ % %1+ 8 & 4 ;% Γ & >> / >> % _ 5 Χ1% / % > % #> Λ Γ # ) 7, % &. : % Ε %ΧΦ Ι ϑ. + Γ & ( Ο 4 Γ 0 % 3 % %11 5 ( # % % %11 5 Γ 5& %, % 4 # & % % % >> %. 4 % # /, / % Γ & (% / & % / & Γ Ι( Μ ΡΑ& >> : > ϑ 5 ) 7 1%. & % / Ο Ι >>2ϑ % Ι >>!: #2/ > ϑ!

78 >> Ι7 ( >>!: >>Γ ϑ 5 Α % Γ % 3 ; & / + % Γ & Α : Ο 8+ Α % %1+ 3 & & + & + 4 % / 3 ; 8+ 1 % Γ? %/ 1% % ; % & Θ? ; Γ ; % Α % + & ) ; % Α & / 5 %1+ Γ %./; / 3 & % /? % 5 Λ >>6. 8+ Γ? % Γ.. 0Ο % Γ % ; % >> / > Ι & >>2: 22/ # ϑ & & % 5 ; % Γ & %, 1 3# # ( & 1%,% + % Α & Λ & ; % Γ,% +/ & Ι >>6ϑ &, % Α % Ι, 1 ϑ %,% + ( + / Μ % & 1 :. Γ & 1% 0 / 1% Γ & + / Γ &% ) 7 % % % >> & Α Χ1% 5Ο % Ι7 >>2: 2ϑ & 3 %,% 1 / 3( 5 & 1% % Α 1 Γ & & 1% 1,% Ο : Ε % % % & %1 Η %/ % 1 1% % Γ 1 % % %1 % Μ Φ Ι7 Ρ >>2: 2 ϑ ( Ι >>!: ϑ + % Α ) & % 1% Α Γ % Α,% 1 + % & 1 % Γ &!!

79 8Ο & 0 Ι >>!: ϑ Γ + % Α / 1 & + : Ε % % 1 % % % Η %1 % Μ % % Ι % % ϑ % %. % 1% Γ % 1 &% Φ 3 &,% + #,% %,% & Γ & Γ % Α 1 & 1% Ο 6 ; ( % ; Α 1 >> 5 Γ >>! ( &,;/Α Θ Γ 1 Θ Γ & % ( %. Γ + #> _ % > 6 Λ Γ &%. % + + Ο & Γ,;/ Α 2> _ ; % % 5Ο Ι % >>!: ϑ ΕΑ+ Φ 3( 0 % : ; / Γ % % Γ & ) 7/,% % + Ι 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑϑ ( ; &. / 1 Γ % & = / (,% % >> %, ; Ι %1+,% % >> ϑ # Γ &%, % (+ Γ Α &,Ο Γ & %,;/ Α % Α % Μ % Γ Γ % 5 0 / 1 Ι Ο Ρ; >>2:!>/! ϑ %! #? Α + %1+,% % > _,;/Α, / %, % % Ι ( >>!: 6ϑ # ( Χ Γ,% % % % + / % & Ι Ο Ρ; >>2:! ϑ? Χ 0% 1 3( 0!2

80 Α 1 >> 7 % >> ;,;/Α Σ, Ι 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑϑ ( % Ι / ϑ. Λ >> : 7 % ) / )+ 5 / Α Ι ϑγ 7 % ) ) / Α Ι 7) ΑϑΓ! >> 7 / Α Α Ι 7 Α ϑγ 1 >> 6 Α Ι 7/. ϑγ 2 Λ >>! Α & ΙΑ ( ϑ > Α 1 >> 6 1,;/Α Ι; ϑ # ( 7 Α / & 3 11 : Α Ι # ) # ( # ϑ Ι # ϑ #6 Ι 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑϑ ( %?37 % & % &,Ο (+ % & / 1 & Γ,% % Γ & 1%/ ( % Α% % >> 3( & Γ Ι Ο Ρ; >>2:! /! ϑ 5 Ε? 1 Φ Ι)# Γ Α ϑ ; Γ Ο % % Γ %. & & % Σ >>! Ι; ) % %%1 >>!ϑ &Ο 0 & # % % % 1 ; % % + ; >>! & ( 3 & 1 + Γ 1 %1 8Ο # (? ; /3 11 & + Γ / + % 7 % ΙΑ >>2: /!ϑ ( Α /3 11 / % Α ( % 7 Α ( % 7 % % + % 1 + ( Α 5% % Γ Γ Α. ) ) / )+ %. 7 Γ % )+ Ι >>6: 6 Γ % >>2: / 2ϑ #6 ( & % >> Γ % Γ & >>! / 7 Α /,% % >>! % % % ΙΑ >>2:! ϑ # ( 3 %4 3 %. Α% + % % 8 ( %. 1. Γ % % Ι; ) % %%1 >>!: /2 ϑ!#

81 1 0 Ο & 1% ( % Ι >>2: 6 Γ Α >>2: 6 ϑ #! & Α Γ >>! % + % (,;/Α Γ 8( Χ1% Γ %1+ % + Γ & Ε Φ/ % % % Ι 2ϑ Θ Μ % ; Γ % & % ( 5 Γ = % + ; Γ >>2 & & Σ % + % ) Α Γ ; Γ % Γ % 3 Γ 1,% %? 8( ΙΑ >>2: Χ ϑ ( Α % Χ1%. Ο Γ &. 3Α; %4 ; % Ι : 2 ϑ #2 ## 2. Ε Φ/ ;. ( % & Γ 8 % %Γ Α& >>! % ΙΑ ( ϑ >> Α Α & Ι Α ϑ Μ ; 1 /? Ι Α ϑ,% %? ΙΑ ( ϑ 3 >>! 2 >>! # >>! >>!! >>! >>! >>! >>! #! ( & ; & ΕΑ 1 Φ/ Ι % Γ ) & Γ 1 / Ο & 0 ϑγ.,,% % 1 %? ΙΑ >>6:! /! ϑ #2? 3Α;ΞΓ % & 3Α; ( & & Γ? % 3Α;Ξ Γ. & Ι >>2: 6 ϑ ## ; 1 Γ % + % & Α 6 > >>2Γ >>2 4, 6 >># ( % & % Ι (; >>#ϑ >>5 Ο Γ, Γ Γ. 2>

82 7. Ι % + ; ϑ, >>!! >>! Α Ι Α ϑ > # >>2 Β : 1:ΡΡ&&& 1/ / % ΡΓ 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑ Ι > >#ϑγ Ι >>2: 2ϑΓ ( ) Γ % %/ Λ >>! &% >>2 Α Θ %. Γ % Α /3 11 / Θ & Ε Φ/ ; Γ % & % + ; / Λ >>#, Ε Φ/ ; Γ 5 / 1, >># % & % & ( % + + Γ % Ε Φ/ ; % + % % & % % 3 Ι Ρ0 % >>2: ϑ > 0 ( % 5 ; Γ & %,;/Α ) &./,;/; ) 7/ % % 5& /, ) 7/ % % % 0 % & & ; : ΝΝ 3 Ι( ϑ + Ι # ϑγ Γ & / + Α% / % Ι ϑ Ι?ϑΓ Γ 0 % Γ 1 ) 7 &+ & Γ / 1 % % ΝΝ. Γ & % / % % % & Γ, Α% Γ Ε + 0 Φ Ι # ϑ & Γ % 5 Γ Α & / % % 2 _ #> _ Γ = 0 Ε / 5 Φ Ι ϑ Γ Ε / + Φ Λ Γ % + 1 2

83 Ι Ρ)% >> : / 6Γ 7 >>!:!/ #ϑ (,% Γ ;% %. Γ & % ) 7 > ( % % + ; & % & Ι #Γ % & / & Γ +, 1 / ϑ # ( Ε Φ/ ; / ; % % / ; % / (% Ι ϑ ; 1 % 0(,%1 Ι >>6ϑ (% Ι >> ϑ > > > #Γ _ Γ6 >Γ6 6 > > #Γ _ Γ 2! >Γ6! >>2 > Γ _ 2Γ 6> >Γ2> Α > > Γ6 _ Γ# # 2 >Γ2 6 5 & > > >Γ _ Γ6! >Γ6 2 6# # > > > _ Γ2 # >Γ >, > > > #Γ _ #Γ6!> >Γ6 6 6 %# > > > 6Γ _! >Γ 6 > > > >Γ _ Γ! 6 >Γ!!!# = > > >!Γ _ 2Γ! >Γ6>6 22 % & >>2 > 2 Γ2 _!6 >Γ 6 + >>2 > 2 Γ2 _ >Γ6 # >>2 > # _ > > 2 >Γ 2 >? >>2 > 2 Γ2 _ >26 >Γ 6> #2 1%. (% Ι >> ϑ > 5. ) 7/ % & & 8.Γ Γ % / 8+ Ο Ι >>!: 6 >ϑ ( & / Γ. Ο Γ ) 7 & / + + Γ & &,;/Α ; ) Ι : 6 /6 ϑ &+ Ο & Γ Γ ) 7 & 1% ( 3 & & + Γ & & & ) ; + % Α Ι >>2: / #ϑ > % 5 Α!Γ! _ Γ. Ι %1+,% % >>#ϑ Μ % # _ ( Γ & / ; % + Γ Ο 11 > _ 2

84 Α& >>2 > 2 Γ2 _ >Γ6!, > > > _ 2> ### >Γ6 >> >>2 > > _ # #6 >Γ! 3 >># > >Γ _ #! > >Γ66 2 Α > > > _ # >Γ :, 8+ 8( Β : 1:ΡΡ 1 % Ρ Ρ φ 1% Γ 1:ΡΡ& % % Ρ& % Ρ Χ 1ΧΓ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ι > >#ϑγ Α Ι >>2: /6 ϑγ ( Α 8+ Λ 5Ο / Λ % 1 Α 8+ Α ( Γ Γ 3 Γ % & Λ 8 % 5Ο % 6 Λ % % % 5% 3 Α ( /Α 6 _ Γ Α 6/ > _ ; % Γ & % > _ ( Α ( /Α 5Ο Γ & & 1 1 Χ. & ΙΑ >>2: 66 ϑ > ( Γ. = % >/ Λ ; % % 8 % 1%. & + Γ & / & 1 % 1 : Ε?% 1 1%% % % % / Μ % Φ Ι : 6 ϑ ( % 3 ) 7/,% / % + 1 % & 0 & Γ &. & &+ Γ Ο Κ + > % % % % % % 1 Γ % / % Γ & Ο Γ & > ( Μ 8 ( % Α Ι >>2: /6 ϑ > ( Χ1% 11 & & ; % + % %1+ 3 / Χ1%,;/Α % & Ι3%% % >>! : 2> Γ 22ϑ 2

85 ,% % ; / & : Ε ; % % % % % % % % % % Χ % ; Φ Ι %1+,% % >> :!ϑ ( % 3 11 Γ 8+ Γ >6 % % 5 Ι = / ϑ Θ 8+ % % % & % ΙΑ >>2:! ϑ ( 11 % 7 % % 0 Γ & ; % % Ο Γ % % Ι( % >> Γ & >> ϑ % & ; % 8( Γ % + %1+ )% & + Γ % % ) & 5% %,;/Α Ο &% Γ ; % Γ % & 5Ο Ι >>!:! Γ % >>!:!ϑ ( ; % Χ 8( Γ % % 3 11 Γ & ; % Α 5Ο Ι; ) % %%1 >>!: 6 ϑ Α Ι >>2:! ϑ % Α Γ % +,% / % 5% /0 % / % 3 11 ( 4 & 5 % %,;/Α ; / % / % & + % 7 % 5 % % Α Γ % % % % 5 ; / : Ε % % 1 1 % % & ; % % 1 % Φ Ι :! ϑ >6( Α 1 Γ & Α ; % % +, %1+ 1% / % & % % ( Α &+ 5 &+ Ι& 1 Α % % & ϑ ( % % &. / Γ Γ, %1+ Α 2

86 # 0 Ο 0 & 0 / Ο Γ 0 & & 0 & 1 ( & Ι ϑγ + % & Γ ; % / % %,% 1 %,% & Ο ( & Γ Ι / ϑ: Ο Γ & % Γ 0 Γ + & % & ; % 5 ( + % Γ )% + & / 1% 1 Ι >>6: > ϑ )+ 8 ; + Γ / Γ 8 : / % 5Ο Γ,;/Α & (,;/Α + Γ % 1 & Ι #Γ Α 2 ϑ % & Ο %/ % % ; % Γ &. & / 1 & 5 & &,% 1% / + Γ ; % % & Α Γ & ; Κ % % + Γ Α Γ ;,%,;/Α / : ; Ι >> ϑ Α ; % Α Γ,;/Α % 1 % Γ Μ + + Μ % % % ( / ; &+ Μ % & % 3Α; : Ε ; % % 3Α; Γ & % 1 % &% 1% % Φ ε ; 1 %1% Φ Ι : > 6ϑ Ι >>!ϑ % 1 % % ; Μ,;/Α,% 1 Γ 0 % & 26

87 Χ1% Γ 1 Γ Α ; % + Γ 1 % Α Γ # %,%,;/8+ % ; Ι : 62ϑ ( & Α + : Ι >>6ϑ > 8+ Θ, Γ. Θ Γ + % + Γ & ; Μ % 1 Α % Γ 8+ )% +, Θ / %4 Κ % % Γ 8( Θ & 1%,% %1+ /. + )% & % >Γ>6 _Γ &+ ; / >Γ6 _ & Γ & &, Ι >>6ϑ % 3 / & %. Γ ; 1% Γ &,;/Α % + 5 % % % & & & Ι : ϑ & ; % /,% Α 5Ο + + / + Θ 11 =.? Ι >>6: 6ϑ & Γ. % 8,;/ + 1 % / Γ & ; %,;/Α / Γ + & / Ι, >>6: 2 ϑ % Ι >>!ϑ & ; Ο Γ >> _ ; % / & % Α 8 4 Α % Α Γ / Γ &. % + Γ ; / & Ο : Ε 1 % /% / > 5& Λ 1+ % % + Ο Ι % / >>!ϑ 2

88 % % % % % & % 1 Φ Ι :!ϑ ( 5% Ο & Α / % % & Γ %/ & Γ Α % Α /8+ #> Λ / & Ι : 2ϑ / % Γ Γ 3 %4 % 8( Γ % /+ ; + ; / &+ Ι : 6 ϑ >! Λ Ι >>!ϑ ( Α Α 7 Α Γ % Γ Α % Γ % //( Ι8 % ; % ϑ ; /. ( Θ & / % % Γ 1% 3 + /( Θ / % Ι : 6ϑ + % Α & Γ Ο % % %,;/Α ;, % % Γ / % Ι >>2: 6 6/6!Γ 6 /6 ϑ:, Ρ; Ι >>!ϑ + & Α Α ( 1%/ Α ; Α % Γ 1 + % Α %/ Γ & % Γ 1% & % 3 11 : Ε % % Α ( % Γ % % & Α ( Ι ϑ % % 1 Φ Ι : ϑ % 9 Ι >>2ϑ & % ; Α Α % Α Γ ; & & Ο Ο 3Α;/Α ; >! % ; & 3Α;Γ 3Α;Ξ / 71 % Ι Α >>2: / 6ϑ Ι >>2: 6 >/6 ϑ & / Γ, % %1+,% %,% % 3Α;Ξ? /8(!6> % % & Α% % % 8Ο 2!

89 %11 % % & Α Α Γ ;,;/Α 1% & Ο Γ & % Γ 4 Ο? 5. & 1 & % ) % % % Γ & 1 Γ % Α % 1% & / & & Γ %. 4 Ο ( % % / % 5 Ι 5 ϑ %1+ %? /8( % Γ ) ) % Γ % %1+ % + 3 Ο / Γ & 1 % Γ! % % ΙΑ >>2: /!ϑ ( ; +,;/Α %? Γ ; %&%. : Ε ; Ι ϑ % Ι ϑ & % % Μ / % % % %& % %. % 1 % 1% % 1 % % % Φ Ι : 2ϑ? Α, Γ,% % Γ 3 & & ( 5% Γ >2 Ι : 66ϑΣ & / + + > % (% Ι 22 % %ϑ ># / Ι #Γ Α 2 ϑγ &% + &+ Γ % Α Γ Ο ; 1 %,%1 Γ ( Α % Α + Γ & 4 % %1+ Α ( %1+ Α / & Γ 1 5 ; Γ ; % >>!. ;% / Γ Α Γ / % Ι = ) ϑγ,;/α > > Μ+ >>/ >> % % % % ) Α & & 3 % & &, Γ >2( Α Α ( Γ 5Ο % 5% % Α. & 5% % 5Ο ># 5 Γ % & Γ >> _ 5Ο & Γ & ( Α 7 + / + 22

90 % 5 & Ο Ι : > / >2Γ Ρ 1 >>!: ϑ ) 3 0Ο Γ Ο + 5%,% 1% ; Γ &+ Γ % : Α 4 ; % Γ?/, Γ + + Ε % Φ/, ΙΑ / >>2: 6 / ϑ: + # ; / )+ Γ Α Α ( % Γ 1% + Γ &? % & Γ ; % %?) + Α % Γ 5% /; + / Γ Ε %4 Φ Ι _ ) ϑ &+ & Γ 1 % ( ; % ,;/Α + ; &. & Γ & / ; %. 1 Ο + Γ ; %.Γ Α % Χ % % Β Χ % Γ % % & Α% % 3 11 Ι 4 1 ϑ % ΕΑ 1 Φ/ & & Γ Γ 3 ) & Γ. 3 %4 ( % & Γ % + Ο / &,;/Α &, % Γ. 1 Γ % % 4 + (. 1 & % 3Α;/Α >>6 % 5 Ι % >>!: #ϑ ( & 2#

91 ( ; % & Γ & &,;/ Α ; % & & %/ 8+ & 3 % >>! & % Α1./,;/ 1 + > &,% % : Α% & / 1 / % Γ /5 Ο 5Ο 3Α;/? % Γ % Χ1 ( Α % ( % 5% Ο 3Α;/? / Γ % Ο 1 Α % Α Γ % &% % & & Γ ( / +,% % 8+ 1 Γ % Γ,% 1 % ; Γ / >>! + Γ. Γ %&% % Γ & 8+ ( Γ % % % & % % &% ( 1 Γ ; Γ 3, % & &,% % Γ & &% & + / & Γ ; &, %,;/Α & 3 %4,;/Α & Γ ; 4 Ι >>!ϑ (% Α % Α Γ / Γ 1% % Θ % Α % % / ΙΑ >>2:!!/26ϑ >Α % ; / Λ >> &/ % % % / % & Γ % &% ; + Ο ( / & &,;/ / 1 % Α % & & % Ι (; >>!:!/ >ϑ #>

92 2 % & 1 % : Α ( / ; Γ 1 Γ & Θ % & Γ 8 % %Γ? Α& Ι 8?Αϑ Θ Α Α% %. % ΙΑ.ϑ % 5% % Ι >>6: 2 ϑ 1 & Γ & 0 % ; % 7 % ( & & 1 5% % Γ 8 & Γ & % /? Γ 8( + 1%. ; 4 ( 1 3 % Γ & ; /. Ο 1% %1 Γ & Χ %. % Ι %. 1 ϑ ) % % % Γ %. % % Α ( % 6 % Α ( Α ( / 3 11 ; / Γ % Ε Φ/ ; % Ι % ϑ Θ Α % % Ι %1+,% % >># ϑ 7 &% 8?Α 8+ Γ Α 8 / 4 Γ %& & / 3 Γ & ( % 1 Α 5% % % 8 5Ο Θ Α % ### % ( Γ Α Γ % + % 4 & ( Γ % Γ Κ ) & / 1% %& & % 1 %?/, Ι( >>2: ϑ )+ % & Γ 8 % %Γ % Α& % % & Γ & Α? & ) ) % Α % Α. % % >> Γ 0 4 #

93 % & Γ >># % Ι %1+,% % >># ϑγ & Γ % Ο Χ % Α. % Α & Γ & 5% % 8 / 1 % + ΙΑ >>2: ##/ > ϑ ( ;%. & Γ % % 5 % & Γ ( % 7 % Α ( % % Γ % 3 11 ; : Ε % & 1 % Α ( Γ % % % % Α. Α% Φ Ι % >>2: 6 ϑ ) 7 % ; / Γ & 8 %1+ & Γ &% &+ % % % + 4 % 1 + & % ) = % Α. Γ. &% Γ &, 0 ) 1 8Ο % % % & Γ 1 5 % % Γ ; / /3 11 Α ( Γ ( /8+ / >>6 5% % Ι > > % % ϑγ & & / % Ι, >>2: ϑ 3 11 Γ / 8 1 % Γ & % / % 3 % Γ 1+ Ο Γ & 8+ 5 Γ 3 1 Α & ; % / Ι >>!: ϑ Α Γ 3 + Γ & Γ Γ & Α % Ο Γ ; /; % % / % 1 ΙΑ >>2: 6ϑ #

94 Γ 1 % 1% + ; % % ; %. 8 ; % Ι 7 Γ ϑ % & + % >Γ6 _ ; % % Γ & & & ( Γ + 1 % & % Γ? & Γ ( Γ 8 & Γ ) & 1% Γ Κ Ι %1+,% % >># ϑ 5 + Γ % & / % 1%,% Ο/ + 5% ) 8Ο & Ι > >. % ϑγ % 1% / /3 11 Σ &+ % 1, 5 ;%. % Γ & & / ; & % 7 / % Γ Α ( 7 Α Γ Α ΙΑ >>2: #2 ϑ & Γ Ε Φ/ ; % 8+ % 8( Θ, 1? Θ Ο & Χ1% ( 5 1 % 5% % 3 & Χ + % 3 Γ 1% / + & & & & % / 3 Ι %&ΡΑ >>!: / 6ϑ & ; % % 8 % Ι %1+,% % >># ϑ ( & / Α 11 % % 3 ; 1 % Γ Λ >># Γ, Γ. % 7 Α Γ Α ( #

95 % & % Χ Μ % & Α & Χ 5Ο Γ =. 1 ΙΑ >>2: # /# ϑ: Ε 1 % %1 1% % % % 1 % 1 % % % ; Γ % Γ % Φ Ι : #6ϑ 5 + Γ % 3 1 %1+ ;% 0 Γ & & &+ Γ. + 2 /. 5& % Γ 1, % / % ; & & ( ( Ι + ϑ Ο % + 5 / 1 & ( ; 1 ; &% % Γ % % + / % % & (, + / &+ & Γ,;/Α Α Γ Γ Γ % &% % % : Ε ; % % 1% & 1 % : % % % % % % Φ ΙΑ >>2: 2 ϑ + 5 % 1 Σ ;% /. 0 5 ( & 4 : )+ % % % / % 5 / & Γ 0 ; Γ. %1+ & 4 1% 0 / ( 1 4 Γ / % + ;. & 1,% + & 1+ % : / &,% 1 3( & + Σ & & 1% #

96 + % & 1% 1 / 0 1% ( ; % ) 7 % Γ & + %, 5! & 1 0 Γ. / % /,%%1 % Γ & & Γ / 0 8Ο Γ % &% % & + & Ο (! 1 5 ; Χ 4 + &% Γ & % % % / % ; 5 + &% Γ ) % % Ο Γ / ; 1 & Ο %1+ / & + Σ ;%. & Γ &,;/Α % / & Γ Γ & 5 + & Γ % + %1+ ;% Ο Σ % &, 5 5 +, : (. % % & 5 Ι& & ϑγ % ; Γ, 0 + / (, & & Γ %1 8Ο &,;/Α & Γ % % Ι & ( / ϑ % & Ι >>2: 6 /6 6ϑ 5 / ;%. & :, + Ο Γ. Γ &. % 4 % Γ 5&, & Γ & % Α 1 Γ % & % & : #6

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # # % &! ( ) +

! #! # # # % &! ( ) + ! #! # # # %! &! ( ) + ! #! # # # #! # # #, #!# # #. / / 01#0 #) 2 ! 34 3 & 5.6 /. 7 8 #!. &.. /.34 #. 3 /. 4 9 3 # & 3 :. ( ;.6 3 34 34 < 5 #!3 3 3.6 / 34 = > 5 # #! /. 3? (. / #! 4 : : ;.6 3 ( 0) (.

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων

Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων Σκακιέρα / Ονόµασε τα τετράγωνα: Α 1) ζ3 α8 γ6 2) η8 ε7 γ3 3) η4 δ5 γ2 4) γ5 θ5 β2 5) ε3 δ6 β7 6) δ4 ζ5 γ2 7) ζ6 β1 δ5 8) δ8 η4 ε6 9) η5 β4 γ6 10) ζ4 ε6 β7 11) γ3 θ5 ε2 12) ζ7

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! !

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! ! ! # %#&# () +,./#.! # %#&# () 0 + 1 2, +, 3,44 3 5 64%.74 3 5 5 0 + 3 3 5 3 5 3 5! 5 3 5 + 8 3 5 8 ) + &! 4 8 9 + 3! 3! & : + & 5 5 3 5! 3 + 3 3 3 + 5 3 5! 6! 5 5 + ; 3 3 9 3 5 3 5 5 33 + ) 3 3 5 3 3 5

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & # & ( # ) +

!! # % & # & ( # ) + !! # % & #& ( # ) + ! # %&! # #%#, %.# /,0#1 ( ) (+!!!,!!.!!!/! 0 1!2 ! + 3(4 (54 (!26 7( ( 2! 2!2(!8 (!! 9 :;! 4!? 1!!6# (=!! 6 Α( (!!?. 4 Β!Β ΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΠΡΟΟΥΗ: ο Π 4έγέι Φ α α π α α οπο αφ ο ο απ υπο φ ου πα υ ου

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) / 201 202 Γ Π ΓΓ- Γ ΨΦ Γ Π ΘΞ Γ Ζ Π (Π) ΓΖΦ 1549 260 108 700 22 151 2186 523 928 333 12 204 1098 28 35 41 13 769 209 42 11 15 12 43 1168 51 765 27 18 56 Π ΠΓ Γ Φ Ψ Γ ΒΓΖ Π Χ Ζ / ΠΠ Γ ΠΠΓ - ΒΓ Β 639 242

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

BHMA 1+ ΛΥΣΕΙΣ. Υλικό / Κόψε ένα κοµµάτι που δέχεται διπλή επίθεση: Β

BHMA 1+ ΛΥΣΕΙΣ. Υλικό / Κόψε ένα κοµµάτι που δέχεται διπλή επίθεση: Β BHMA 1+ ΛΥΣΕΙΣ Υλικό / Κόψε ένα κοµµάτι που δέχεται διπλή επίθεση: A 1) 1. Ιεxδ5 2) 1. Ιδ5xζ6 (1. Αβ2xζ6 γ6xδ5) 1.... η7xζ6 2. Αβ2xζ6 3) 1. Βζ3xβ7 4) 1. Ιε4xδ6 (1. Πδ1xδ6 ζ5xε4) 5) 1. Ιε4xζ6+ (1. Αβ2xζ6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Οµοιότητα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Β. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Οµοιότητα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Β. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οµοιότητα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Όµοια λέγονται δύο πολύγωνα που έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες. Λόγος οµοιότητας δύο όµοιων πολυγώνων λέγεται ο λόγος δύο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9,

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9, ! # &! () +,./ 0 1 2 3 3 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0,, 9 :,9, ; ! # # & (#) #+#+, #,# +./, /,+0 ++,#1./ 2 3(4,#,#1 + (5+ + /,# 61(#)(! # & () +#,)#. /& #()012#3 42 5,6 7 89:+ 8) ;. ) 7? ) 4# = 8 Α#2 278&

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

! # % ) + +, #./ )

! # % ) + +, #./ ) ! # % & ( ) + +, #./0. 1 + 2 + 2 5 2 3 40. ) 6 1+ + + 7 ! # % (% ) + # #, %. / 0 # 1 2, 3 4 5 6 3 7 00 5 8, 6 8 3 9 0: 5.;, 6 #! #, 8, 3 04 5 6 < ; = >!? >, 3? 5! # % & ( Α! 1 6, 3 7 2 Α0 : 6 Β Χ Α :,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Β Γ Ω Γ. Β/. Ω Β/ Β. & Γ Θ Ω α. Β/ : α & 2 α.. : 104 37 α φ ί : Γ. π υ φ : 210 52.37.312 FAX : 210 52.36.769 E-mail : d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr α 13/05/2014. π.:β5 1074406 2014 14PROC002048988 2014-05-14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %!

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %! ! ## %& !! # % (! )! +,, / 0 %,2!, # 3 % # #4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % ;# # )!, =>=?!# +! ) %, #, + Β ; Χ 4 Ε >ΓΗΙ =>?Η! )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + 4 %, % #, Ε # ) Χ :, #, %#! 4 # :+

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο Α Η ΧΗ Ω Α Α Ω Α Α Α Η Α Η Η 1 1 Α Α Α Α. 63 αθία.. Α Α 2 2 Α Α Α Α Α Α. 69 Α έσβο.. 3 3 Α Α ΑΪ Α Α. 72 ά ισας.. Α Α 4 4 Α Α Α. 76 έ α.. Α 5 5 Α Α Α Α Α Α Α. 77 έ α.. Α 6 6 Α Α Α Α Α Α Α. 79 Α ι αιά..

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Από τη κορυφή Β τριγώνου Γ φέρουµε ευθεί κάθετη στη διχοτόµο της Aεξ, η οποί τέµνει τη διχοτόµο υτή στο κι την προέκτση της ΓΑ στο Ε. Αν Μ µέσον της ΒΓ ν δειχθεί

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 Θέµα: Τα διανύσµατα ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Η έννοια του διανύσµατος Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσµάτων Πολλαπλασιασµός αριθµού µε διάνυσµα Συντεταγµένες

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα