! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,"

Transcript

1 ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (.

2 ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 % # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & ,% + % % 6> % % 8% 9 6! 5& 66

3 % % % % % ; : % 5 0 < 6! % 6! & 1% 0.. & 3 % % % %. Α1 +,;/;!,% + %! 6 ;!2 1 ; / # Α ( # # 3 # 5& # #! > Β / 8 > Β > Χ > >! Α + >2 1 + >

4 = 0 1 = % Α # ##>/ ## ##6/ ### 2 ; % /,% % 0 1% 66! >>>/ >> 2. Ε Φ/ ; 2> # ( Ε Φ/ ; 2 > 1,. #! ; % /,% % 0 1% 5 #2 = % 5 Α / >

5 ,; Γ Γ 1 Α ; ; &.. % ; % 1 % 8?Α % & Γ 8 % %Γ? Α& 7. % % Γ ; Α % 9 9 % % % 9 Η Ι) / )+ 5 Α ϑ?/α ( % % Α /Α Α Ι3 Α /Α Α ϑ 7 Α % % % Α% Ι3 Κ Α ϑ % Ι7 3 ϑ Ι 4 ) ϑ 07 %1 % % 0 7 Ι % ϑ 7) Α % % % % ) Α Ι) ) Α ϑ %1+ & % 3 % %1+ 3 %1+ % ; % % ; 1 Ι) 1 % ϑ Α Α% 3 % 1 Α ; %1+ Α / 1%. %1+. % )3 %1+ ) 3 3 Χ % % Ι 4 ϑ 3 ; 3 1% Ι ;ϑ 3 Α; 3 4 / Α 1% 3 3 %

6 Ι 5% / 0 % ϑ 3( 3 % 3Α; 3 Α % ; Ι ; + ϑ 0( 0 ( %1 Χ 3 ( % % % ( %1 Α 30 % Α % 8( 8 ( %1 % Ι & & 8+ ϑ (3 ( %1 3% Ι / & ϑ? % %? % Ι 1 1ϑ % % Ι8+ % ϑ? ; (? & ; 1 % Η ( %1 Ι? ; & ϑ?37?% /3% 7 % Ι? % % ϑ 7( 7 ( %1 ΙΚ & ϑ 7 ( 7 % % % % %/%1 % ( %1 Ι7 % & 5 & ϑ ; ;,;/Α ;Λ5Α ;% Μ 5 Α Α. Α% %. % ΙΑ 5% % ϑ Α ( Α% ( %1 % ΙΑ & ϑ Α Α % Χ Ι3 ( &+ ϑ Α Α 1 Ι? 1 ϑ Α Ν Α Χ1% Ο ΑΠΑ? Α Α Χ1% Ο. 7. % 9 % % % 9 % / Ι) ) / )+ % ϑ ) 5 ) % 5% Ι) )+ % ϑ ) 7 )% 7 % Ι) % % ϑ 6

7 ( %1+ ; Γ 1 Α Ι,;ϑ 3 : Α %. / Ο + #6! + 3 %/ 1+ ) Ι )3ϑ,% % % Α %1+ & = Λ & % Α Θ & + Θ % % Π % 9Γ 8% 9 4 % % % + & Ι( >>!: 6/ >ϑ ( ; % Χ1% /(,;/Α : ( 0 Α & %1+ ( Γ.,;/Α Ι ϑ & + Ι & ; % ϑ &+ ( Ε %%1 ; Φ Ο & Α+./,;/ Ι % Ρ % >> : ϑ % % % / % Λ >>> %1+,% % % Γ,;/Α % + % ) Γ + Ο Σ,% %1+ & &. Κ +,;/ Α % Γ & % Γ Ι ; ϑ % Ι 1+ Α ϑ ( >>! / 4 ( 5 1 & % Γ & + % + ; % Ι&% %!#,;/Α ϑγ ( >>2 % & % ΙΑ >>2: ϑγ & Μ % % ) & Ι & ϑ Γ 8 1 +? & & % + Ι); ϑ 8 ( Γ Α /, Α% + % Α Ο ##! %,;/Α 11 Γ Α% Γ & 8 Α% 1 / & %., Σ 3 5 Ο

8 Γ & Ο 5 % & % %& % / & % Γ ; % % 8% 9 8% 9 & Ο % 3 + % / % % Γ & 1 / ;%. Θ & 3 & % 8% 9, 1 % & ( 5 Γ,% ;% %1+. % % ( & & / %1+ 3 Ι 3ϑ Γ Χ +. / ( ;% ; 1 +,;/ Α % % & 5Ο,;/Α Ο & 5. Γ & & ( / % ( ; & %?37 Γ Ε % 4 1%.Φ Ι 1:ΡΡ&&& %1 1 Ρ ϑ 1 ( Γ Γ % + ; ; / & ;% %1+. % %,% ) / ; :! #. &% Ο Γ & + Α Α% & (, 1 ΕΑ %1 ; Φ Ι 1:ΡΡ&&& %1 1 Ρϑ 8 Γ %?37 &?Γ 3 & Γ 7Χ ) ( & (, 1 ; &+ % % & Γ % Γ Ο % % Α %? &% / % ΕΑ %1 ; Φ/, 1 Ι 1:ΡΡ&&& 1 >>! % Ρ % 1< Τ ϑ & = %?37/? 7 Ι >>!ϑ!

9 + Γ % & / ),% + Γ %&. & / 0 1% ( %,% 1 3 %4 Γ 0 5 % % Α % ( % % ),% + ) ) % % Γ & / Ι % + ϑ % Γ & ;%. + / Ι& % ) 1 Γ +, 1 ϑ (, ; Γ % Α % & Ο 7 / +. % ; 5 Γ % & ( & 1%. ;% 0 / 1% % & Γ,% +. /. 1 Γ & &, 1 &. 1 : 3 % Ι% % ϑ,% + ;%. 0 & Α. 5 / % 0,;/Α < Α Γ %. ;% /,;/Α Γ & &, 1 % ( %1+. % & ;% & + Γ Α% + + & 1 % % % & ΙΑ >>>: ϑ ( % & Γ,% 1. & 1% Θ %& Γ & / 1% 4 Γ & 1 & 0 1% /. & 3 0 /.Γ 1 + % & ( % &. & / Γ %1+ ;% Α & 4.,% 1 5 Γ 0 / 3 %4 ( & ( 4 Γ &+ Γ ( &,% + / 1 % Γ Ο % / & % Γ & Ι >>6: /6 ϑ / 1 ( % & Α &+ Γ & 2

10 1 6 %1 %, & ( %, 1 + ;%.,;/Α / Γ &, 1 % % % &. Χ./,;/; Γ 3 / & 1% %1+ Γ & 3 & +.Γ & 1% ( % & % & % +. Γ % / 1 % Ο ( & Γ % ) & ;%. ; % &?37 Γ &, 1 8% 9 1 Γ % %1+ ;% ; % Γ % % % ; Γ Γ % ;% % 5 0 / & Ι % % & Γ % % / % & Γ. + % & 5 ϑ ( %&% 1 % 1 1 & 3 : & Γ Γ & & ; Κ % %,;/Α Ι & &+ 1 ϑ & Γ %,;/Α + % % & Γ % % % Ο ) % ) + / Γ. Γ &,% & Α% &+ 1 5 Γ,;/Α % ; 6 1 ΕΥ. %1 ς Ι ) ϑ 4 Γ 1 / Γ & % ) ΙΑ >> : >!ϑ, Ο Ρ; Ι >>2ϑΓ 3%% % Ι >>! ϑγ,% Ι >>2ϑΓ Ι >>2ϑΓ Ι >>!ϑγ ; Ι >> ϑ Α Ι >>2ϑ #

11 8 % 5& 0 1%. Α1 Γ 3 ) 7 Ι ϑ ##6 1 +,;/ Α, Γ 1 1 Ι! # Γ?ϑ ) 7 1 Γ? /( / 1 % & + Γ % / 1 Γ./;% Ι)%% % >>6: 2>/ 2 ϑ! (% 1 0 1% Α1 ( 1% / 2 Γ / & 3 Γ 8 / % ( % Α 1 / Ι % Γ ) & Ο ϑ ( % 1 ) Γ % Ι& & ϑ,% 1 % & Ι : # / # ϑ,;/α ; / Γ 8Ο & % ΙΛ >>!: ϑγ % %4 3. Μ % Γ Α Ι% / % 3 11 ϑ ΙΑ >>2: ϑ Γ & % /? Ι Ρ? % Ω >>6Γ ; Ρ) >>6: #/ Γ )%% % >>6: 2>/ # ϑ & 1 % % % & 1 % & ( % Γ % & 5. Γ #! ( 1 1 Γ 0 % Γ 1 / &+ Γ 1 % (.,;/Α Ι ϑ Γ >>! Ι >>!:! >/! ϑ & + #! 3Α; Ι( & ) ϑ ##2 3Α;ΞΓ 5Ο + Γ. / &,;/; >>. 8( Ι+, # ϑγ & & 8+ ) Γ ; % # Ι ϑ Ι :! #/! ϑ ; % & %, Γ 5 ; / % 1 2 ( 1% 0 / & 1% ; Ι >> : ϑ : Ε;% Γ %& Γ &% Ψ % Ζ 1 % % %1 Χ1% & % % Φ 0% Ι >> : 2!/ 2#ϑ % % 1% & 1% & Α % Γ,% + & ;% # Α% % Ι >>6:!/6 ϑ & 5 3 %4. Γ. % ##> 5 Γ ##> & +,% 1% 4 1% % Α 1 ΡΑ Ι >>2:!/ ϑ % Γ % Α 1. Α 5. % >

12 1 0 Θ % Α Ι ##!ϑγ & 1 ( 0 ΡΑΟ Ι >>6ϑΓ Α 4 1%. % 3 11 ;% 5 / > Α Γ. / &./,;/; & & Ο (,% 1 0 & & Α + / Ι % % % #2 Α >>>ϑ %. & 1 ( ; / 1 0 Γ %&% & 4 1% ΙΑ >>>ϑ ;% & 1% ΙΑ ##!ϑ (.. Γ & & Ο4 ) / % 3 Ο4 % Ο % % ( %1+ Ο % % & 8 > Λ % 0 % % 0 1% & ;% : Ε.Η Ψ % Ζ % / % 1 % % / Γ % % 1 % Γ Ι ϑ 1 %1 Γ 1 1 % % % % Φ Ι Ρ? % Ω >> : # ϑ (,% 1 0 +, Α Γ % % % 1 Ι 1 &, Ρ ## : > ϑ % % Ο % % 4 1% 1 3 %4 5 / Ι >>6: 6 ϑ (,,% / 1 & & % Γ + Χ. %. % Α % Ι Α 30ϑ, % %/; % % % Γ & Α : Α. + Γ % 1 %. & + / Α & 3 % 1 Γ ( / & Ι, % %/; % % %,% % + ϑγ 5 & Α 30 % Α. & > Ε0 Φ 5 & & % % % Γ Ο / Α % & %1 1. Ι [ >> : 6 / #ϑ ( % Α 3 Ε0 Φ Ι % Α ##!ϑ & Ε0 Φ &

13 1 0 &. % 5 Γ 0 3 %4 + 5 / ( % % Γ Γ. / & + Χ ) Ε Γ % ) / ) Γ &% Φ Ι Α >> : ϑ ) 5 Γ + / Γ ; + % + Γ Ι # ϑ &% Γ 5 % & 1 + Γ &+ 1 & % 1 :. 5& Α ( % % & Ο % % Ι0 ϑ % +? Ι3 %4 ϑ Ι, Ρ? >> : ϑ Α Ι >>2: ϑ. / & 0 3 %4 Γ / Γ %. 5 % % % 5& 4 Ι %/ &% 5 % ; ϑ (. Γ & Γ Ο % % 1 % Α + Γ % Γ % 3 %4 & ( % 1 3 %4 % Γ % % 5 % / Γ 0 % % 8 : Ε & 1 % : Ψ Ζ % & % & & % Φ Ι >>6: 6#Γ 0 % 7 ϑ? % Α Ι% 1% % &.ϑ / % % ; + ΙΑ >> : 2 ϑ Α% %&% 4 1%. / 4 / % + & Γ & Γ 3 0 ) ; 1 4, % Γ & Γ. Γ ;% % &

14 Γ ;% 5 0 % Α / & Α% 1% ) %1 % Ι; Ρ) >>6: >Γ!ϑ 3 ( % ; / Γ, % 5 0 (,% +. / Γ 1 % Γ,% + 5 % 0 / & Ο Γ % ( % Α & 1% ;% / Γ % Γ %,% / % + & 1% Ο % ;% Γ % % /, Α 5 / Α. Γ %/. % : Ε ] 1 % Ι ϑ % % % & ; ;%& %1 ] Ψ Ζ Ι ϑ % % % / &% Ι ϑ Γ %1 Η 1 1 % % % Μ & 1%& 1 Χ 1% % Γ & / 11 % / Γ % % % % % 1%& %. % Φ Ι7 >> : ϑ ( % & : ( Γ %. & 5 / % 0 + Γ + & / / 0 1% Ι 1% ϑ.,;/α Ι & &+ 1 ϑ % ( ( % & % % Ε Φ/ ; ΙΑ % >> ϑγ % Γ & & % Λ%11ΡΑ % Ι >>! ϑ 5 : ΕΛ Ι ϑ ;%. Ι ϑ ; % % Ε % 1%& Φ ; %Μ % % Ε5 Φ Ι ϑ Γ % Ο4,% + Φ Ι : 2 ϑ & % Γ Γ &, 5 Γ % % + ;% / ( &,% + Γ & 4 1% /. 5 1

15 1 % 3 % Γ. + 1 ;% Γ % ) % % 3 ;% % Γ. 1 & & & % & % Α Ι ##!ϑ &.,;/Α & % Γ % 5 & 0Ο & / 1 % % ( & % Γ Χ./,;/; (%/ %1+ ;% & 1% / Γ. % Ο ( % % & % Α Γ Α 4 1% % / % 1 & Γ Ε %&% % Θ ) Γ )?% Θ & / 4 & Θ % & Θ / % Φ Ι, Ρ ## : 2 ϑ ( % %/1 Γ % Γ / % & + / 4 1% Ι : # ϑ Μ % & % Γ % % & % Σ / 1 Ι % 5 ϑ & / ( Γ Χ +. 1 Α 1. % 8% 9 Ι % #2#ϑ 5 & ; %,, % /. Ο Γ 1% Γ % %/Ο % % Α 6 ( 4 Γ + % Ο Γ Α /Γ. & / / % 1% Γ ;% &,;/Α ( Α 1% & & & Γ % + ;% Α & Γ?% Γ ) Γ ) Γ % 4 1% 5 / Γ Α / 1 1 % Γ % Γ 4 1% / Ε& 4 1% % Α Φ ( % &+ Γ ; % / & Ι, ##2: 6Γ 6!ϑ

16 % ) Ο ( / + 4 1% Γ % Α+ Ι, Ρ? >> : 6 ϑ 3 8% 9 % ( % & 1% 3. + ## & 1%,% + % Ι % >>6: #ϑ! % + Ο % % % + ; 0 & ) & 4 & 3 ) 7 ##6 0 1% + % ( 1 + /,;/Α., % / 0 1. Α / Γ, & ;% % Ι; Ρ) >>6: ϑ & /,;/Α % Ι Ο ( Α & Γ 2> _ 5 % ϑ ( / &. & ; Κ % % / Σ & % 1 Γ % & Γ & & 0 Κ %/ % 8+ Γ & Ι / Α >>2ϑ 2! (,% + & 3 + % ΙΑ % >> : > ϑ 2 ( Ε Φ/ ; + 5% Ε1% Φ 8 ; % Γ Χ + Γ & Μ & ; % 1 / ΙΑ >>2: ϑ ( & Χ 8+ % Α / Ο & Γ &+ Α / % Γ Β ; & ) & Λ 0? % % Ι 1:ΡΡ&&& 1/ / % Ρϑ % Γ & % 6

17 % 3 Γ,% 1 ) : ) % Μ % Α % ; % Γ % % + 5& ),% 1 Γ % + % Α + Γ & ( & % % Γ. % ) % / %, / & Ι + + ;% Γ ; % % ϑ (,% 1 Γ % Γ 4 1% Α % % Α + % Γ %. & Ι /, ###: 2/ ϑ ( & % % 1 Γ % % ) 1 Γ &.,% 1 5 & 5 1 / Γ ;% 0 #!!,% + %&% 5 /% ;% 0 / /% ;% 1 : Ε % % % 1 1 % % %1 1 1 Φ Ι % >>2 : ϑ 5& + & 4 % + 1 Α Γ Α & ;% % : ),% + ;% Γ & + Γ Γ & 1%,% 1 + & % Γ % + Γ 1 ;% 5 # & /, Ι ###: 6 ϑ Γ 4 1%.Α 4 1% ;% #> Λ & Γ %&% 7 % Γ 8 0 %

18 ) 1 %,% + Γ % Θ % & ΘΓ 1 ;% / 0 Γ & 5 : Ε(,% + & Χ./;% Ι ϑ 0 % 4 8 % /Α 5 Γ )./& Α Γ + Ο % %, Θ & 3 1 % & / Ι ϑ Θ 0 1% % Φ Ι Ρ %1 >>!: 2 ϑ > 7 + Γ 1 & % Γ % 0 1% 1,% & + Γ / 5 Γ,% % + &,.,% + + ( %,% + & % % + ;% ( % %,% + Ε. & / 1% ;% & Ι ϑ ] 5 & Μ & /,% Χ ;% % & Φ Ι % >>6: ϑ Α % Ι >> : 62 ϑ 3 Γ ;% % + Γ & 5 Γ Α Γ / % 1% & 1 / % 0 % 1%. > 1 % + % Χ ;%? Ι >>6: > ϑ Α% Γ ; + Ο,% + % 3 1 % + 8 % 4 1% Γ & ) %1+ Ο & 1 = ( % Ο & % 0 / % Ι >>2ϑ? Ι >>6: >2/ 6ϑ % % Γ 0 & + %4 % & 3 Α + 3 & & + % Ο Κ + & 8 Α & / %? & % Γ &+ Γ 1% ) % 0 = ( / % % Ι >> ϑ % Χ % &,%,% + Ι / 0 ( % 0% >> : 2 / 2!ϑ ( & % % + &,% & Γ ( % Γ ) 1 & ;%,% + & / : % + ;% Α ;% Ι3 >> : ϑ &,% + % % ( % Γ,% + = % 1 & &!

19 Γ % 0 ; ( Ι >>!: >/ ϑ %./ Γ %&% & 0 & Ι 1% /% % Γ Α /.ϑ 0 & Ι 1 % 1% ϑ Ι % >>2 : Γ Λ%11ΡΑ % >>! : ϑ Ε % %,% + Φ &. %. / +,% + Γ %. Γ % +,% / : ) ϑ ; % Γ,% + < ϑ,% / 1 + < ϑ Α = &,% + < ϑ ; % Γ,% & + / Ο < ΙΑ % >> : 62ϑ # % & & 1% Α Ι >> : #2ϑ Ε 3 % Γ Γ 4 Γ % 1 & Γ & Γ % 1% & % ( /) /Α / Ο Φ & 1% ( % % Α % & / Γ % 1 ;% & Α /Γ 0 /Γ. & / % / 1% % + % & 1% & & Γ & / % & + Ι ϑ. % ;% / % % Γ %& %,% 1 +,% 1% Λ 1 Ρ 1% % Ι ##2: / >ϑ (,% + /( % 0% Ι >> : 2!/ # ϑ ( 1% Γ & ;%,% + %1+ & 1% Γ & Γ Θ 3 0 1% Θ %,% & 1% 5 % Γ,% 1,% % 1% / Α %1+. % & Ι >>6:! /!#ϑ ) % Α 1% % Γ + & Σ & 1+ % 2

20 + : 6 Ι ϑγ 1 % 3 % + Α & Μ % % % ( Μ Γ 1 %/ % % % 7 % ( % Γ ; Γ / % 1 & Ι # ϑγ,% 1 0 : Α Γ &? %,% 1 %1+ / % Ι # ϑγ %. / + % Α %. Γ % % +! Ι ϑγ & Ο & Γ % + ; + ;% % 5 % + & Γ / &.,% + Ι /,% +.ϑ +./;%,;/Α # # # ( %1+. % & %?% ## Γ /, Α+.: %1+ 3 / Ι 3ϑΓ 3 4 / Α 1% Ι3 Α;ϑ 1% / Μ 5 Α Ι;Λ5Αϑ ( Α+ 1 / % % ;% & Γ 1% Γ 0 / & 1% ( & Α+ Ι3 Α;ϑ % 5 Γ %,%%1 % Λ 1% ΙΑ >>2:!ϑ Α+ %1+. % Ι ϑγ 1 + / Γ 0 1 / ( %1+,% % + 3 % Γ % ( & 0 1 % 6 & + % Ρ % Ι >> : 6/ 6ϑ Λ%11ΡΑ % / Ι >>! : ϑ #

21 . % Ι : / 6ϑ ( %1+. % + % % 7 / % ) ( 5% % 1% Ο Γ,% % % #6! Ο +,% 1 Χ / 3 Α% # &% 0 / 1% %1+ Γ %,% 1 % &,% 1? 3 Γ 0 /Γ,%%1 % / % % % ( ( 3 3 %1+ 3 Ι 3 ϑγ! >> %? & & Ι ϑ: ( / %1+ 3 % / ; 1 ;% 5% Γ % / Γ 8 Γ Χ1% ; % % 4 Ι % Ρ % >> : /!ϑ? + %/ 1# # # 2 4 & 1% Γ Γ % % +.Γ / %,% 1 Ι Ρ? % Ω ###:!#/ #!Γ Π% >> : 6!/ ϑ ( %? Λ >> Ι, >> ϑ / & 4,% Μ % / % ( % Θ %/ Γ /Γ 3 / /Γ % ( Θ + ( %? / ( %,% 1 ( Γ / % + ΙΠ% >> : ϑ ( % & Γ % 4 Γ & % : ( %,% % Γ ( / % % 7 % (,% % % % 1 1,% Γ % & % 5,% / Α Ι >>2: / ϑ! ( % % Σ & Χ % 3 Γ % % Γ % %? 2 ( 1# # #./ / >

22 % % % : 0 % Γ Σ,%%1 % % Γ 1 / Γ & & Γ Ο Σ % ; Σ % % % Γ 5 ; Ο & ΙΑ >>2: ϑ ; Χ % Ε % ΦΓ & 3 Γ % >> >Γ,% / 1 ) % Γ Χ /,% 1 3 Γ 1 / & Γ ( / 8% 9 % % % Γ 4 ; / Ι, Ρ? >>2: > ϑ. &% 0 1%,% % Ρ,% Ρ/ 0 Ι % ϑ Ρ 3 % Ι3(ϑ 0 Γ &% ### 3( Χ Ι 4 ϑ % Γ %% % Χ / 0 Γ 0 / 0 & 4 Ι3 ϑ /. %,% % % Γ % Ε,% Φ # Γ 3 0 1% 3 Γ,% % & / Ι % Ρ % >> :!/ #ϑ ( % % % 4 : %/ % + Γ,% % / 1 % 1 % % &+ 1 + Γ,% % Γ # & % %,% % % Γ,% Σ % ( +4 % ( Γ ( Ι % Ρ % >> : 2 ϑ

23 Γ Ο % & / # ( & Α!!/ 2 Ε + 1 ;% / Φ Ι >> :!!ϑγ &% & Γ / & 1% / & &,% 3 / % + : ( Ρ,% Ρ/ & + 0 Ι 8% ϑ 3( & Γ +.,;/Α 3( 07 Ι % ϑγ Α% %?% + &+ ( Ρ,% Ρ/ 4 /? 1% Ι %/) ϑ 3( ΧΓ & + + %1 Γ ; %/ Μ & 1% & Ι, 11 >>2: > Γ Γ % Ρ % / >> : >/ ϑ & 3 0 ( (,% % & 0 1 %,;/ Α 1 % Γ # 0 # Ι ϑγ # 0 Ι ϑ Ι 5 % / Α ϑ 5 +? / 1 % Γ + 3/0 1 % ( 3/0 / Ι ###:!ϑ Λ >>6 3/ % %1+ & > _ Ι %1+,% % >> : 6ϑ

24 > Ι %ϑ 8% 9 8% 9 6 8% 9 8% 9! 8% 9 2 % % % # Ι >>!ϑ > Ι >>2/ > ϑ >!!! >> > 2>> #! 6>> 2 Β :, 4 >>!: 6Γ 1:ΡΡ %1 Ρ 1 Ι >2ϑΓ ( ( & & 1% % ( + %,% % & 1 % % Γ Γ + 1 Γ. Ο4 0 ) ΙΑ >>2:! ϑ Θ & 3( & Μ Α 0% 1 Ι 1:ΡΡ %1 Ρ %1 Ρ Χϑ ( 3 0 #2 Ο4 0 ) & / 3 Α;. Ο % % Α % ( + Ι ϑ & / Ο Γ % Ι : ϑ % Ρ % Ι >> : 6ϑ & Γ 3,;/; &,;/ 5 +.? % & 1 % Γ 1 ; % / Α. % + % % / 3 &+ Γ. / & ( & Ο 3 ;%,;/Α 4 > % 5 & % ) &,;/Α 11 5 ; Ι8% 9 % % % ϑ Γ / 5 Ι, 4 >>!: ϑ % %1+? Ι; Ρ) >>6: Γ >>!: 6 ϑ Α%,;/Α ## _ Γ % / % %/ ;0 Ι0 >> : 6ϑ & 5 Γ & Γ % Γ ) ( % ) % # _ Ι #ϑ ) % _ Γ ) % / % Γ _ Ι >>!: >ϑ +, Γ 8 5 Γ / & Ι 0% >>6: /!Γ ###: / ϑγ & / % + &,% % ) % 1+ & Γ ; Χ Χ 8 & Χ Γ 8 &+ ( % + 8 8

25 ( ) 3 %4 Γ & Γ Α Ι %/ϑ % % ( ;% / & Γ & % & Ι ( / % % ϑ ( ΕΑ Φ. Γ & Ε3 %4 Φ ( / Α Ι >> : ϑγ Ε 1% % / 4 / 1% Φ Γ Ε & ]Γ 3 & Γ & % 1% Ι ϑ / Φ Ι : 6ϑ ( % + Α / % % 0 % &% Γ Γ. + Ι0 /; >> : >>/ > ϑ (. Α Ι % & ϑγ & Γ %. / + Ι0 ΡΑ >>6: 2#ϑ ( % : Ε? % Γ 1 1 % % 1%& Γ % % %.Η 1 &% Φ Ι : #>ϑ ( 3 %4 Α Ι ##!: 6!/6#ϑ Θ ΘΓ %%1 Γ / % % % Γ &% / Α % Ι >>6: ϑ Γ 3 %4 % & % / + 3 & ) &+ Γ. + Γ,% Ο % / ; 1 Ο ΙΛ%11ΡΑ % >>! : #> Γ Α >> : /!Γ %Μ >>2: >ϑγ 3 1 ;%/. %Μ Ι >>2: ϑ Α 1 : ΕΑ % Γ %1 %% Θ 1 Γ % % Γ 1%1 % Θ ( 3 %4,% 1% Ι Α >> : 2 ϑγ & / ( % % Γ ( 1 Α Ο >>

26 % 1%& Γ & Φ & & 3 Γ & % / + %.: Ο % & 1% + Σ,;/Α Χ % Α./ % Ο Α & Γ ; 5 & / 1% ##> Λ + Γ & + & Γ,;/Α % % Ι % >>!: ϑ 5& &+ & Γ. ;% / & Γ ;% / Α Γ %1+ Α 5 % % % % Γ 0 0 Γ % +,% % + Γ ( % Ι Ο >>!Γ, Ρ? >> : >#ϑ = ( % 5 Γ %. % % Γ & %,% 1 % ( α #! Ρ! Γ 6 % % % % % &,% / 1 Γ 8 5 % Γ % % + & %1+ 4 1% Ι & ϑ &+ % Γ % = &+ % % ( % Γ % %1+ Α / 1% Ι Α ;ϑ ;%. % 5 Γ % 5 ;% 5 Ι >>!: ϑγ & & / + & Α % Γ & / % & & & ; + / Α & Γ & % 6 = 7 Ι >> ϑ Α Ι >> ϑ 6

27 ( % % Γ % Γ,% 1 5 Ε % Φ Ι ϑ Ι >> ϑ ( % % Α. % % : ΕΑ 1 Χ &% % % & Γ %1. % % % Ψ % % Ζ 1. % 1%& : % Γ 1 1 % % &% 1% & % % Χ1 % % / Φ Ι >>2: 6ϑ ( % % )?%. % 4 1% Γ! &, 5 1,% 1 % ( α #> Λ % + % %? ( α Ι #! : ϑ 5 ;% Γ Γ Ε 3 &% % Γ 4 Υ ς Υ ς / Ι ϑ % Γ % Φ ( % Ε % 5& % / Α % Γ &% & Γ & % % % % Γ % ) & 3 Γ 3 % Φ ( %1+ )?% % % 4 1% % % #> Λ & 5 & 1 % %/ Γ + % 4 1% 0 / Ε Φ % & Γ Ι0 >> : 6ϑ ( Α% & % % Ι >> ϑγ 0 /; Ι >> ϑγ Ι >> ϑ Α % Ι >> ϑγ. Α ; & 5 ΑΜ Ι >> : / #ϑ % Γ %. %. 1 Α + % % 0 Γ & Ι 0 ϑ 4 % Γ 3 0 % ( 5 % % ; Γ & % %1% % Χ Α% + + ( % Ι >>6Γ >> ϑ Α Ι >> ϑγ. Α ; & 5 Γ & % Ι % % 8 % ϑ + Α & % Γ 5 = & ΙΑ >> : >ϑ 7 3 Α; Ο.Γ % % / %,% + 1 Γ Ι; >> :!ϑ! & Γ % % Ι >> : 6 ϑ : Ε % 1% % 1 % % %. % & % % & Γ & Φ

28 % % + + +? %/ Ι / % Α ϑ? %/ % Ι)%? ϑ?% Γ ) % Ι, Ρ ## : >2ϑ ( &, + + Γ ;% & % 0 / ; + & ΙΑ ##!: >ϑ (,% : & / Γ 5 Γ % / & 3 %4 1 Ι5 ϑ 5& 1 % % 1 Γ ; % 5 % ;% Ι5 % ϑ (,% 1 ) 4 1% Α Γ % Ι5 ϑ Ι ##!: > ϑ Α % Ι ##!: / ϑ, Ρ Ι ## : ##/ > ϑ & 5 Ο 4 1% / % % 1 Γ / + % 1,% 1 ( 1 ) % / 5 %& 4 1% & / % Γ. 0 : ϑ ( : % % 1 / 3 % 7 1 % ϑ )! : 5 Γ / 3 5 % ϑ! : % 5 Γ 5 % ;% % 1 / 1 Α% + + Γ Γ Ο 8 % % Γ %. &? % ϑ! : ( % % ) & % 4 1% / ( +. % & (!

29 ( Ι &% % ϑγ % Ο % ( % 1 % Γ % /1 / Γ 1 1 % Ο % % Α 2. ) % Γ 3 &+ / % Γ?% % Α % 6ϑ # + : 5 Γ & / %,%%1 % (,%%1 % Γ & = % Α% + + / % & ) ; % Γ & / Γ,% 1 % Γ Α Ο ϑ +! : % 1% / Ι ϑγ,% % + Α % + + & + Γ &% Γ & Γ % % & Γ % Ε Φ 4 % Ι >>6:!2 Γ >> :!/ #ϑ # ;% & 1%, 5 / % & & / % 1% ΙΑ ##!: ϑ, Γ Γ 1 / Ι,%%1 % ϑ )?% Θ & % 3 + ΘΓ & Γ 8Ο % ; % % Γ % / ; 2 ( ( % / ( ( / Ο %, ( ;% Γ % : Ε / & %.Η Γ 1 % % % / % Χ 1% Φ ΙΠ% >> : ϑ & ) Γ &.. % Γ % & % & Γ & + 1% & / & + Ι % >>!: /!Γ 6 ϑ 5 1% Α Ο % % Α %1% % Ρ Ι >>!ϑ Ρ % Ι >> ϑσ % % Ο % % % Α % Ρ; Ι >>2ϑ #, Γ Γ 3 Α; 1 %Μ Γ 4 / % + Ι % % >> : ϑ 2

30 &.. % % Ι #2 ϑγ Α Ι ##!ϑ Α Ι >>>ϑ Ο Γ Γ 5 % Γ % )% % & 0 Ι % #2 : >ϑ 8 % ) 0 % 1% / % : Ε % ) ; % % / 0 +? % 0 Γ 5 Φ Ι : 66ϑ 0 Ο % % 0 & Γ % 5Ο Γ Χ 0 % % Β % 5 / Α Ι % ## : 2 ϑ 1 % % ; 3 & ; % / & Α Ι >>>: ϑ : ( 1% 1 % 0 / &+ % Α% & & & 0 % &. & 11 % + & & + (,%%1 % Γ Γ % &,%%1 % %,% &+ ( 0 % 1 & 8 Γ + % 1 Χ 1 ( 0 % % & %? / Χ ( & ) % % / % ΙΑ ##!: 6 Σ 6#ϑ > 5& & Γ Α Ι >>>: #ϑ % Γ + % % Γ %,%%1 % & ; + Α % % Γ %,% 1 5 / Α Ο %, & & > 5 & 1 8 Α Ι >> ϑγ. 1 %,% 1 Γ % % & % Γ + #

31 & 1% : ;% 0 % 1 0. / + 0 % % &% 5 Γ & + ) & ) % ) & + ΙΑ ##!: 6# ϑ % &+ / Γ 1 Γ % % % & + Γ % 0 1 % : ΕΛ Α % 4 + & Γ % % % ) 1 & Φ Ι % #2 : 6 ϑ 4 Β + % Α % &% / % 0 % & % % / % % Γ Α Ι % / Ρ >>!: >6/ >2ϑ 0 1 & / Γ % %. &, Γ Ρ? % Ω Ι >> : # >ϑ Α & Γ Ο % % Α + ( % # Γ ) )?% )+ / 5 & Γ 1, 0 : & % % % Α Ι >>>: 6 ϑ Γ 0 8+ Ε( ) Φ Ο % % % 1 Α, % 0 / : Α % % / % /,%/ %1 % Γ % 0 Γ )% Σ & 8 % % & ( % Γ % / 1 & % Α >

32 / + &# ) % Γ %. 0. & % ;% Γ + ;% 1 : Ε % 1 % % % Ι ϑ % % Γ 1% % % %1 % % Ψ % 1% Ζ 0%& Γ % 1 % %Γ % Γ % % 1% Φ Ι % >>2 : >ϑ &. % & Γ Ι ##!: / #ϑ + Γ Ο Γ % 0. 1 % 3 1 / 0 0 Γ %. % & Ι ϑ ( & 71 % % Α Ι ##!ϑ Γ % Α % 0 1% % = 0 1,! ( = % &% % 1 Γ 1 = % &% )!!! )% Χ : 4 1% ; % / % 1% / & % %,%%1 % / & ( Ο /,%%1 8Ο % ; % / & 4 1% : Ο % ( )% Χ : 4 1% ; & ; + / % /,%%1 % % 1 (. 1 Γ % Γ & Γ ; 1 4 1% 0 4 1% /

33 + ( Γ Γ ( % / 8Ο 1% ; % Γ,% 1 % Γ Α / Α% + ) ; % ( Γ 8Ο % ; %? 1 Α1 4 1%.Γ. & ;% 5 / 0 / Ι Ρ? % Ω >> : # 6/# ϑ: % :,Ο % 0 % & < ( ; ) 7/ / % & Γ Γ 8Ο Γ % % Λ %. % 0 + & + Γ %1+ 1% / Χ1% Ι7 >>2: 6ϑ Κ +,% % ; Ο : 3 ) 1 & 1 ) % / %1+ )?% Γ &,%%1 % % %/ 1+ Α & )?% 0 < + ;% 0 %%1 % Γ % % % ; + / % & & %? /( : ) Α1 / & % % < ( ; 0 1% % /? % 7 Ι >>2: 6>ϑ 0 + Γ. Λ 8+ % Γ Α Γ / % ) Γ ) 7/ / % 1

34 ) 7/,% % + % 0 % Α% % 8% 9/ +,;/Α & / & % Γ & % % 1% ; + : ) / % Α% % % % < ( 1 ) 1 & % 5 Χ 5 : &. / 4 < Ε %1 Η % % % % Φ Λ% Ι >> ϑ 1 % Α Γ % %1+ % %1+ % + : Ε 1 % 1 % %1 % % %1 Φ Ι : # ϑ ) 0 % : Ο Γ.?% Γ ( Γ Ο 1 %/ %?% Γ 8 & %?% Α < ( Α1 & / ;% Γ & 1% & ( 3 1 Ο Α + % Γ & 1% ; + Α %1 8Ο Γ &% & Γ &% % % 1 + %? + ( Α1 ) 1 & Α & ;%. ( 3 1 Γ +, 1 % % & % / ; % Ο % % %,;/Α Γ Γ % ; 8Ο & % ( & + 1 / &.,;/Α % & ; % 1 Γ 0 % Γ &. + % %

35 ? Α Ι ##!: 6/ 2Γ! /! ϑ Γ & 1 & Γ & % 3 Γ 8+ Ε 1 & Φ Ι % % / ϑ ) 3 & 5 Γ % &+ &, Γ & : 1 + & % Α ( / 1 + % 1 % 1 %,%1 6 ( % Α Ο Χ % % 0% & & ( ) & % Γ ) &? %! & & % 5 Γ % 5 1 % &% Γ Ο 8+ Ο / ) 5 &+ 0 % Γ %, & 3 5& % &+ : % 4 ( ( 7 (Γ & Ι7( Γ, ϑ % / 4 : 7( % ( 8+ % 3 Γ ϑ % Α % Γ ϑ Ο % Ο % % & )% 0 1 Γ ϑ Γ ( % 6_ 5 +,%%1 %? + 5& 5 1 ; % Ι 1:ΡΡ&&& % % Ρ % ϑ Α & % & &, Γ + 5 %, + ΙΑ ##!: ϑ (, % % 4 & Γ / 6 & 0 ( %1 Χ Ι0( ϑ % Γ & 1 &, Ο4 & Γ & 8 & 1 / % ( 5 Χ. / + % ( &+ Γ & Ε Φ 4 & Γ ; %/,%1 / % ( 3 Ο4 &, Γ Ο 5 Ι (? >>6: 2 / # ϑ % 0% Μ+ 3 % Μ 8 ) ( Χ > % 1% 3 / ) 1 % Γ 1% ; % Σ %& 6 % 3 / 3 Γ Γ ΙΑ >>2ϑ % % 0% Μ & ) % ΙΕ Φϑ! ΙΕ Φϑ ( % Γ6 & 8 Ε Φ Γ % 6 Ε & Φ % 6Γ6! Ε Φ Ι &&& % % % ϑ!?% & ; %/,%1 / % + ) Γ 7 ( Ε8+ % Φ Ι ϑ Γ &!>6 (% Ι&&& % % Ρ % ϑ ( % 0% Χ & Α % > % Γ &%/ > Γ ) % 4 /

36 . 1 + & 1% Ο4 8 Γ Ο Ο4 3 Ο4 % / 1 % Ι Μ & % Α 3 Ο4. / ϑ 2, 4 4 ( + ( 0Ο + % 1 Γ &,% % % % ; % & Γ 5 Θ Ε + & 4 5 & & Φ Ι) ###: # ϑ # 1 Θ %, Θ 0 1% Γ & Γ 1 & 0. & 5 Γ %, : ϑ % & % % Α % : + &% / % Α & Γ / Ο % Α % ϑ 5 & 1%,% + ϑ ) % 0 % Γ & 1 / Γ &+ 6> ( 0 1% % 0 & % : ϑ % & &? 1 + % ϑ ( 5 %,% + & Α1 0 1% 2 % % : 1 & Τ Χ1%. β >Γ6 Ξ Ο / Ο4 β >Γ 6 Ξ ; β >Γ 6 # ) & > >Γ Ι ϑ & & 5 % / Γ & >Γ >Γ & Γ & >Γ >Γ Γ & >Γ >Γ2 Γ & >Γ2 1 5 Ι) ###: #!ϑ 6> Α% % & % & Γ.. % Ε Φ Ο Θ Α Ι >>2: ##ϑ /,;/Α Γ % ; & Γ % / 4 4 & % & Γ % % Γ ; 1% & Ο Ι % Ρ >>! %&, Ρ( >># 5 / ϑ / & Γ 5 % & Γ 5 6

37 . / 0.1! 2, % %. / 0 % ( 5 & )3 6,% % & % #6! % % # 0 # Ι ϑ Γ ; %Μ % ; % / Γ & % % ( Α )3 & Γ & % & /,% % ( & % Γ ( / % Γ % #62 # Γ Κ & %1+ %& 0 5 %. )3/Α & Γ % / 1% 3 % & % 6 Α% # Γ # Π % 9 Ι, ϑ & )3 2 Α Γ #, ( % % Γ Γ & 4 / 6 5 % % 4 Α + ) / & + Λ 1+ & % Π % 9 % Ι #! ϑγ Α & 1 & Γ % 5 + : Α + &% & Γ Ο % 5 Γ % 4 Ο 0 Γ Α % / Α 8+ )3 % % + 8% 9/ % + / : & Χ1% %1+ Α Ο Γ % 6 % % 1 %1+ 3 Ι 3ϑΓ % & %1+ ) Ι )3ϑ 6 %1+ Α &. + +,% % Α % Ο + ( &% Γ Α Α%&Μ % & Γ & Ι( >>!:!ϑ 6 & &. & Α % % Γ Γ & & &+ 8 % Ι >>!:! ϑ

38 0 + Ι( >>!: / #Γ %& ###: /2ϑ? 3 &? % % 1% : ( 3 %4 Ι + (+ ϑ #!? % 3/ & 1% Γ,% % % & % #!6 Λ )3/Α,;/Α Ι % % Γ 1 Α ϑ 8% 9/ % 1 & Π % 9/,% % Γ & % /,;/Α Α% 8% 9/ % % Ε % / % Φ Γ % % Ε; ΦΓ 3 Ε1% % % 3 %4 Φ &% & %/ 1+ ; / + Γ 1 : % /,% % Χ Σ %1+ &% 8+ Σ Ο Γ % Ο % %,%%1 % 1 % 1 & ( Ε Φ & Γ % + ( ; 1 1 & Γ / 1% %,;/Α + & Α % & % Γ. Ο Γ 3 & & Γ ( ; 1 & % #> Λ Ι 8% 9 ϑ Ι Ο >>>: 2 ϑ (,%%1 % % & Γ & / + 2> Λ % % % / % & 8% 9/,% % /Λ / Ι Γ Α #ϑ ( / 5 Θ 0 %%1 % Γ /,%%1 %. % % Θ % Α & % 8% 9 Α & & Α & 1 1% 5 / % :! : 3 +4 % Γ Ε) 0 Φ % Γ 4 % :!

39 &+ %1+ Α ; %,;/Α % 5 / Ι % 5 Γ Γ Γ ϑγ % 1 Χ1% 6 5& & % Π % 9/ %. / Γ ; % Α,; Ο Γ % 1 + / 0 % ( % + Α /Α /,%%1 % & ( Α & 1 0 & Α Χ1% Ο ΙΑ ΝϑΓ / Χ1% Ο ; ) # Ι 8% 9 & 6 ; % ϑγ % % Α Ν/ % 8% 9 & & Γ ΑΠΑ?Γ Α Χ1% Ο % 1 %/ 5 66! : 5 & Γ,;/Α ) 1 % % ( % % %&% 1 % & 8 & Γ & Γ ; % & Α &. & Γ, / %1 Ι ##6:!>/! Γ %& ###: 6 Γ, 4 >>!: 6 Γ ϑ )+ 8% 9 Ι #2, ϑ %,% % % % Γ & 8% 9 Ι #2 ϑ 3 : 5 ; 1 % % & + & &,%%1 % Ι : #/ ϑ ( & Α %,;/Α Γ % Γ & Γ & + Ο ( / % % + % & % 8 & 5 % 8% 9 )3 ;%? + 6 (. % ;% Π % 9/ + Γ % + 8 % & Γ %1+ Α? % Ι >>!:! ϑ 66 5 %, 11 Ι ###: / ϑ 2

40 ,;/Α & / ; + Χ % 0 & 4? #> Λ % & % & Γ 1% / % 1 &+ Ι Α%&Μ % %%1 ϑ Ι( >>!: 66 Γ %& ###:! ϑ = Α Γ 5 + % & / & = % Α Ι. Γ ϑ Ι + ϑ 2 0 Ι # Γ # ϑ Γ ( % Ι ϑγ Γ 3 Γ, Γ,% %/ Ι 1,% %ϑγ,% %/, Ι( % 1,% %ϑγ Γ Γ Γ? Γ 7 % Ι %ϑγ Γ Α Γ Α% Γ % %Γ Γ Ι # #Γ 77 #! ϑ, Γ Γ. 0 : #! : / 0 Ι #!6Γ #! ϑ 54 : % & Γ % Γ %1 Γ 3 Γ 3 Γ 3 Γ 3 / Γ 8 % %Γ 8 Γ & Γ? Γ Α 8 % Γ Α Γ Α& Γ Α, : Γ % Γ 3 Γ 3 Γ Λ Γ % % ; : Μ Γ Α % Γ % / Α + ) & + / / Ε % % Φ / Α & 1 & / Ε; Φ / ; + / Α Ν /, ( 5 Α Μ Γ ( & 5 Χ % #

41 / 0 Ι #!#Γ 58 #2>ϑ Α & 0 : #! :,% % Γ Α Γ Α #!!: Αχ% % 9 ; 1 Γ, 1 Γ ; 1 /? #!2: (Μ Γ Α% % % #!#: Γ (% Γ Α 8 Γ, / ΑΠΑ? / 0 Ι #2 Γ 66 / % % #26ϑ : % Γ %, : Γ Γ & Α %1? Γ Α / 8+ 3 ; : & & / 0. Ι #2#Γ 9: ##>ϑ, : (% 1 Γ 0 0 : ##>: Γ? / 0. Ι ##6ϑ ; >> ϑ 93 0 : ##!: Α / + 1 / & % ( % Ι >>>Γ 98 / Α &, :, ; : %% Γ Γ 1 + Ο Α % % Γ? Γ? Γ ; /;% ( % 0 : >> : 7 / % Β : >>>: > Γ 1:ΡΡ %1 Ρ %1 Ρ Ι >2ϑΓ, 4 >>!: 2/ Γ ( 2 #. / 0 8% 9 & 6 ( #2# / % / % Ι 8 % Λ Γ &% = 1 Λ % & ϑ ( % & % ( % Γ &% Χ Σ ; 1 / & 5 3 )? >

42 & Γ,%%1 %. & Γ Α 1 1 % Ο / Γ %&?37 %%1 Ι( >>!: 6!Γ, 4 >>!: ϑ ( 3 % Γ & + % % ; % + Γ % / & Ι Ο >>>: 2 Γ % >> : # / # ϑ ) % 3 1 % / 1, Γ &, 5 Α% & ) Γ + Γ % Ε & & Α & + 0 / &% ) & % Φ Ι % 8% 9 #2#Γ % 5 ϑ (! Θ! % % %,;/Α + & Θ 5 / 1! % / / % 1 % &? & 1 5 Γ Ε 3 + Α% + 1 & Γ % 8,;/Α 3 / Ι ϑ 1 Φ? 6,;/Α & 5 %1+ + Γ % 3 Κ 1 ( 5 %! % / : & / #> Λ % ( + % 8% 9 % : Ε /? 4 & Γ % Ο / % ΦΓ Ε Γ 3 ; % Γ 1% Γ & Γ % Φ. Ο ;% / 4 6 ( 4 &

43 1 % Γ &% + &? Α % & / Ι, 4 >>!: 6> ϑ ( /,. & 3,% % & ( > 8+ % Γ &. / ) % 5 5 % Α% Γ / ( % Ι % ; % ϑγ Γ % 22 _ &,;/Α + % ( 6! ##>/ ## Ι( ; ϑ <, #& & / (% Ι3 ϑ 0 1 %,%1 (% Ι3 ϑ % 0% Χ Ι( / ϑ ; 1 %,%1 (% Ι( / ϑ 0 (% Ι( / ϑ ; (% Ι( / ϑ &% / Ι( / ϑ = 2 Γ6!Γ > 6Γ! Γ>! #Γ Γ 6>Γ6 # 6 >Γ 2 Γ 6Γ 2 Γ >> Γ6 >Γ Γ # 2Γ 2Γ 6 6Γ! > #Γ!!>Γ# Γ Γ 6 % 62Γ Γ># 6Γ 6#Γ 6 Γ Γ Γ!!!Γ Γ2! # Γ2 Γ Γ>2!Γ 6>Γ2 Γ# 6Γ 2!Γ Γ6 6Γ>!!Γ Γ Γ > Γ6 Γ Γ Γ > 2Γ! #Γ Γ2> 6Γ6!>Γ> #Γ Γ #Γ> # 2>Γ!! Γ6 6Γ2 Γ! >Γ > Γ!Γ6 >Γ62 % #Γ 2 >Γ>> Γ! >>Γ >!Γ> Γ # 2Γ#2 ) #Γ Γ 6Γ 6 Γ62 2Γ Γ2 #6Γ!! >? 6Γ2 Γ > 6!Γ62 # Γ! Γ# #Γ ) Γ!Γ# Γ Γ Γ Γ # 2Γ!!Γ2!Γ2 6Γ6 6 2Γ 6 >2Γ 2 Γ Γ> 6! ( & Σ & Α;ΑΑ % % %/ 0 ; % /,% % % ) / Ι ###: # / > ϑ

44 6Γ 6 #Γ> 6Γ Γ2! 6Γ62 >Γ Γ# % ( Γ2 Γ>2 6Γ6 26Γ>2 Γ6 Γ2> #Γ! Γ Γ>> 2Γ!2!6Γ2 Γ2! Γ# > 2Γ 2 2Γ Γ 2 Γ6!!!Γ2 Γ>6 6Γ!> Γ6 Γ 6Γ 2Γ 6!Γ 2 Γ 6Γ> > Γ! Γ6 Γ# Γ > 6 Γ 6Γ 2 2Γ % > Γ #!Γ Γ Γ!2 #6Γ!2 Γ Γ> # Γ#2 ( # Γ26 2Γ6 Γ2! 6Γ26 ##Γ!Γ >Γ 6 ) # Γ! 2Γ2 Γ #2 Γ# 6>Γ Γ#! Γ6> % Γ!! Γ> Γ Γ! 6Γ2 Γ> Γ!! >!Γ# #Γ > 2 Γ!2 66Γ2 Γ# 6Γ>! # >6Γ Γ Γ!! Γ #!2Γ#2 Γ6> Γ! > Γ! Γ 6Γ! 2 Γ 2 6 Γ Γ62 Γ! / >>Γ! Γ2! 6Γ# 2>Γ # Γ# >Γ! Γ > ##Γ>2 Γ! 6Γ# 6 Γ! 26Γ! Γ6> 6Γ# < #!Γ Γ 2 Γ! Γ 2Γ >Γ26 Β : 1:ΡΡ& % % Γ 1:ΡΡ&&& % % % Ρ 1 % Ρ ) Α % Χ Γ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ρ1 Ρ Ρ& %Ρ >>!Ρ> Ρ& % Ρ Χ 1Χ Ι 6 >2ϑΓ ( 3. ( 5 3 >,;/Α Ι( ϑγ Ο4 & Γ & 1% /,% % Ε 1 & Φ ΙΑ ##!: ϑ 5 /, Τ />Γ >! Α % δ Τ >Γ6! 62 5 /0 1% 5 8% 9 / % + / Α & 4? / ; %/,%1 /0 Γ + (,% % & 1% Τ >Γ Γ Α / δ Τ >Γ!6 (,% % Μ & % 0% /( ; 1 %,%1 /( )+ & 1% 5 % Τ >Γ >2 δ Τ >Γ 2! % Γ & + 5 % Τ />Γ 2 >Γ>6/Α ) &? / 4 Γ % + % % &? 5 Α Γ 3 3 ( % Γ Α. & % 62 ( Α% & ) δ Τ >Γ> %/ Ι) ###: >2ϑΓ % % Α & %,% % & %

45 & /0 1% + Γ & +.. ( 0 /0 1% & +,% % % Τ >Γ Α % δ Τ >Γ & % / 3 0 / &? Γ Ο / Ο4 0 % %4 ( / Γ % +,% % % Τ >Γ6! >Γ> /Α / Γ 0 /0 1%? Κ % % 3 Ο4 ) % 5 3 2! 1! & 1%,% + % & % Λ ## Γ?% ##, Γ Μ > : Ε( 3 5 > 6# 3 & / 1% ] % % ;% Γ & & + / Ο Φ Ι ## : 66ϑ (,% + ;% 3 + Σ 6 / Γ % 4 1% /,% + %./ Γ > & 1% 6#? > 3/. & 1% / Γ Ε + ;% Φ Α% %,% % % 0 1 % %% % Γ & & / + % % 1 &,% % Ι >>>: ϑ ( ; 1 Ι,% + Γ,% 1 +,%% % ϑ & / + Ε, Φ %1+ & 1% Ι Ο >>2: 6!ϑ ( 5 > & Ο % & Γ + 1 & % & + ) & Ι ## ϑ 5 0% Ι >> : #!/ > ϑ > 5,% + % 3 %/ 1+. % Α Ι >> ϑ % 3 Α; % Α Γ & & Γ % + ;% Γ

46 4 Σ Ι ###: ϑ ( % > 3/ / & Γ ;% Γ % + & Θ & 0 /Γ / 1% ΘΓ Ι % >>6: #ϑ ( ;% & % 1% & & 1% % + # ),% % & 3 % / & 1% Ι3( 3( ϑγ &% 3(,;/Α + / & Ι, 11 ## :! ϑ % & 4 & / /Γ & / 4 1% ( %,% 1 / & Μ % ##6 & % (+ Γ Κ Α & / + Γ,% % 1% & & / 1 % & 3 % Ι3( Γ 3( Γ 3( 3( ϑ + 0 Ι 07ϑΓ ## &% & Γ + ( & 3( & % &% ;% %11 : 3( & &,;/Α / + %& & 1% % &% / 3( Γ 4 % & 1% 1 Ι ###: ϑ ( &% & / 1% & 3 % & Γ,% % ; % % + ;% Ι0% >> : 26/2#Γ Α >>6: > Γ ) ##2: >ϑ ( & & 0 / 1 % Γ &.Γ 5 Α,% % & % : Ε %% / % 1 % % % &% 1 %/ : Α Ζ % Ψ% Α Γ % 4 % ;% Ι : # ϑ 3( / % %1+ 8+ %& 4 / Α 1% Σ 3( & 8+ % Γ? 7 Γ 8 + Σ 3( %.Α Γ Λ 1 Γ Α % Γ & %& 0 1% Ι7( ##6: 2Γ ###: ϑγ & & Γ + 3( + 6

47 % % Ζ % 1 % % % 1 % Χ / % Φ Ι3 >> : ϑ. & 0+ #> Λ. + Γ % / 0 ) 7 & Ο4 1 % % Ι)%% % >>6: 2 ϑ ( 3./ 4 1% & 8 % 0 Γ &% Γ & 1% Ι; Ρ) >>6: 2/ >ϑ ( % 0 1% & + #> Λ Ι % ϑ ) % % 1% Α & 1 3( +,% % 0 1% % / 1% + Α / % ## % Γ 8 / & % 1 Γ % = 1 %/ % Ι ; ϑ & ; & & 1% & Χ1% % & & ( 8 & 5 / Γ 1% % + % 1 Γ & & 1 % / ( 5 & 3 Ο4 0 ; % % / & % &+ ( % 0 / Γ % + Ι % >>!: #>/#6Γ >>6:!>/! ϑ % + & : Α% Χ1%. 1 ) / Γ % % + / Ι % >>2 : ϑ 3# # (,% +. 0 & +,% / % ;% 5 / % 0 ( /Γ 3 & ( Γ % : %,% Γ ( %,% Γ Χ (. / 8 %. & 1 Ι % >>!: 2 /2!ϑ

48 0 1% %&. + % & Ο ; % + + & 1% : Ε 1 % % % % % % 1% & % % %1 1% Γ & % % % 1 % % 1% 1% Φ Ι) ##2: >ϑ ( % ),.,% +, 1 Γ % & Γ, & & 1% & Γ Γ?,% +/ 1 ( % + & ;% Χ Γ,% % % ## Γ ( %?37 1 Ι % >>2 : ϑ ) % / & Γ., /. / 0? ( % % 8% 9 Ι 8 8% 9 ϑ &?% / ##6 % 8% 9 + % 8% 9 & & 1 % ( % %4 Α% & 6 / % + % Γ %& % 3 +./,;/ + : Ε( Γ % 3 + / Γ &,;/Α 3 %& % Ι ϑ & / % Φ Ι % 8% 9 ##6Γ % 5 ϑ 5 & Α 1 5 Ο Γ 1% ( % 3 + : Ε( 1 Γ %4 1 Γ Ι ϑ 4 Γ % & % % + & % 1 Ο Φ 5 3 % + % Ι >>6: 6 /6 ϑ!

49 3 1%,% % + Ι %& ###: 2Γ, 4 >>!: 6 ϑ & 0 1% & % / 1 % :? 1 Γ Ε 0 Ο & 1 % Φ % Γ Ε & 0 % ; % + Φ +,;/Α Ε % ) + ) & Φ Γ 1 +,;/Α 0 %. &,;/; &. & 3 ( > Α Γ & 1 Γ 2> _ 5 + ( % ; % %4 Γ % Ο Α / Γ Γ 8 ##!,;/Α 11 & % % / Α ) Γ / 1 + & ##6/ ### Ι( ; ϑ <, #& & / (% Ι3 ϑ 0 1 %,%1 (% Ι3 ϑ % 0% Χ Ι( / ϑ ; 1 %,%1 (% Ι( / ϑ 0 (% Ι( / ϑ ; (% Ι( / ϑ &% / Ι( / ϑ # >! % # Γ! 2Γ6 6Γ2 6! Γ# Γ!# Γ Γ % 2 Γ# Γ > Γ6 2Γ6 >>Γ! Γ 6 Γ6# # 2 Γ> 2Γ#2 Γ6 #Γ 2 >2#!Γ! Γ Γ6 =!>Γ6 Γ! Γ6 #Γ6# 6 Γ 2 2Γ># 62Γ 6 Γ 2Γ# 6 Γ2> > >Γ>! Γ # Γ >Γ 6Γ Γ! Γ! >#Γ Γ> Γ > 5 + & & % ; %/ Μ : Α & % 1 Γ % = 1 & 1+ Λ 8!>_ 3 Σ & % Γ Ι( >>!: 62ϑ 2

50 Γ# Γ2> Γ 6!Γ6> > #Γ 6 Γ#! #Γ > % ( Γ6 #Γ! Γ 2!Γ66!#Γ Γ#! >Γ6 >? >6Γ #Γ Γ 6 Γ Γ6> Γ 6 >Γ 2 2 Γ #Γ Γ! Γ2!#Γ#6 2Γ Γ % Γ6!Γ 6Γ 6 Γ Γ Γ2 6 Γ># 6Γ 6Γ6 6> Γ! 6 Γ > Γ 2!Γ 2 % 6 Γ#! Γ Γ!!!Γ! #Γ! Γ22 >Γ! # 6 Γ # Γ 6Γ!2>Γ#2 6 >Γ!6 Γ>2 6Γ! Γ 6Γ># Γ 6>Γ2# 6 Γ> Γ > #Γ! >Γ! Γ Γ Γ! Γ#!Γ>#!Γ>2 #2Γ!Γ> 6 Γ# > 2Γ#2 Γ!2 2Γ 26Γ # #Γ 6 Γ6 6#Γ #! Γ6# Γ Γ 6 ) 26Γ>2 2Γ22 6Γ 2#Γ> 62Γ > Γ26 #Γ2> )!#Γ > Γ Γ6 ##>Γ! Γ > Γ 2 Γ!6 ( Γ#! Γ# 6Γ Γ 2 #Γ6!Γ Γ! Γ6 Γ62 Γ!>2Γ 2 Γ> >Γ>> Γ 2Γ 6 Γ > 6Γ!Γ 66Γ!# Γ62 Γ# > ( Γ6 #>Γ ##Γ2> 2#Γ 6Γ Γ6 > #Γ6! Γ 6 Γ >6Γ >!Γ> Γ 6 6Γ2>! # Γ#! 6Γ! Γ! Γ>#!>Γ Γ62 Γ6 / > Γ Γ 6Γ!2Γ#> >!Γ#! >Γ2> Γ6> > Γ!6 Γ6!!!Γ > Γ Γ> #Γ # % > Γ 22Γ# Γ6 Γ >! Γ6> Γ 6 Γ 6 #!Γ#2 <!2Γ Γ! Γ6 Γ6! 6 Γ2> 6Γ #!Γ> /!!Γ 2 2Γ6! 2 Γ!> Γ > >Γ#! Γ> Β : 1:ΡΡ& % % Γ 1:ΡΡ&&& % % % Ρ 1 % Ρ ) Α % Χ Γ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ρ1 Ρ Ρ& %Ρ >>!Ρ> Ρ& % Ρ Χ 1Χ Ι 6 >2ϑΓ ( 3 ) Α Γ 0 1 % &% / Ο4 ) Θ 2Γ6? > Γ (% / 1 % &% ΘΓ + Γ,% % % Τ />Γ 66 Α % δ Τ >Γ! ) / Γ & Χ 4 & Γ % + Τ />Γ >2 Α % δ Τ >Γ 22 % & + Γ 4 0 1% 5 /, + + ) % 0 1 %,%1 % Γ % & % % ; / % : )+ & 1% 5 % 0% /( % Γ Χ 5 % 1 %,%1 )? & Γ % + #

51 >Γ> /Α.. (,% % &, 0. % ; % Τ >Γ! Α % δ Τ >Γ # 0 /0 1%/ & Γ + 1% 5 Γ Α + & 2 4! % Γ ##! & ###, Γ,% + % % 6 (? /? Γ & 3 %!2 / Ι % >>6: #ϑ # ) ( % 5 &,% + & Γ &.,% % Α% ##2 / % % Γ & Α 3 ( &+ ΙΑ ϑγ & / &,% + % + Γ &+ + / 3( % & & 1 + ( = / & ; % % 5 + / 3 Α & 3( % Α % / & 0 1 & :,;/Α 1 %../ & 1% 6 ( & Λ ##!Γ. Γ % %,% + 7 &% % ;% Γ & + Γ & Γ & 3 / 1 % : 4 Γ,% 1 + %,% Ο Γ + Γ % = %. % Ι ###: ϑ 6>

52 ( Α & % Γ 0 1 % Γ & % % ; % % % ; % ; %Μ / 1 & Ι ###: ϑ? %,% % ###,% % 1 + / Γ % % ; % Γ % 4 ( 4 % %% ; 1 % Ε,% Φ 4,% & / Γ 0 & &,%% 4 +,% % &% (,% % %,% 1 % / 4 1% + Γ & %,% 1 + % Ι0% >> : 2#/ >>Γ Α >>6: ϑ 3# # %,% + / ( 3 Α & Α Γ / % 3 % 1 % + Γ,% + / & 1% % ### Ο,% %, % % 1,% + Γ Μ % % % + 3( & >>> ;% % % % + 0 /Γ / 1% % Γ & Ο / +,% + ( %1 3% Ι (3 ϑ Λ >>> Ο & 1% & + % %&% % %1+ Ι % >>2 : >/ ϑ ( 5 (3 : ϑ Χ 0 Ι Γ & (% 1 % 0 Γ % & ϑγ ϑ 3, &+ Γ ϑ 3 Ο4 / Ο Γ ϑ (, Γ 6ϑ ( 3 Γ ϑ 0 Ρ (ΑΓ, + 1 Γ!ϑ. & &+ / 2ϑ % ; ( & Ι 1:ΡΡ&&& % Ρ Ρ Ρ Ρ Χ ϑ 6

53 2 5. / 0 ( 3, Γ,;/Α Γ & Ι( / >>!: 62/ >ϑ! ( 3 & %! & 3# 5,% % / &, & Γ & % %,;/ Γ % Α% %,;/Α / Ο (,% 1 1,%/ %1 % %4 Γ,;/Α & 1 / &+ = % 1 Χ Α & + %1+ / Α Θ % ( % & 3 ### Λ 2 Ι( >>!: ϑ Θ & / 3 Σ & & 1 Χ ; %Μ %1+. / %, 1 +,;/Α % / Ι, 4 >>!: 6/!ϑ ) 6 7 # )8) (,%%1 % 3 % ΙΑ Ν ΑΠΑ?ϑ 5 Α % Χ1% Ο & & Α,;/8+ & % Γ, Λ ; + 5& 1 % / + 1,% % Γ / Α % % 8+ % + 8+ % (. / & Γ % & %! Α% ; %,%1 % #> Λ 0Ο & > Λ %4 Ο % % & / (% 1 % Γ Α /Α & & Ι % &%% >> : 6ϑ ;% Γ Α % & Γ,;/Α ) % & Ο Ι, 4 >>!:!ϑ 2 ( Γ Ι >>>ϑ #Γ# % & / Γ,;/Α & Ι >>6: >> ϑ 6

54 ( Ο Α % % 1 % Α Γ &+ 4 + % / ; % & Ι, 11 ###: / Γ, 4 >>!: ϑ 5 + : Ε & Π % 9/ 8% 9, & % 1 % % % Χ1% & 3 Φ Ι >>>: >2ϑ 1, ;% % : ( % 5 / ; % Α Ν ΑΠΑ? + 1% + ( Α +! Γ % / % & ( 3 1 % & / ; Χ )! % + / %. 0 & & ;, &? % / Γ +,;/Α & / Α% %. & 5Ο & Ο1 & / Γ % Χ Ι 3 Γ Γ 5 Γ Γ 7 3 ϑ (,;/Α % / 0 Α Γ ) & ; % & 1% & (. 1 & +,;/ Χ1%. 5& 8% 9 ; 1. 1 Γ,;/ % & & Χ1% & Χ Γ Γ / 1 % Γ % % %1+ & ( 0 &,;/Α % % 9/ % / (,;/Α % %1+ ) / Σ 3. & 6

55 ,;/; % Γ &% 4 & ( ( Χ1% Γ % 1% / +,;/Α 3 Α &. Γ & Ι, 1/ 1 ###: Γ, 4 >>6: / 2ϑ # # 0 # Γ 5 Α Γ Ο4 4 Γ 1 & Θ % %/ Γ Γ, Γ Γ Α% Γ Α % % ( ; Χ & / %, Γ & Α + Μ & / & # Ι0% >> : / #ϑ ( 8% 9 1%,% % Χ1 % Γ & & 0+ #> Λ Γ? Γ Α 8 % Γ Α & % Ι, 4 >>6: 6 ϑ (! + / Γ %&% 1% +, & + 1 & % 4 Ο & / % 8% 9. Γ + 1 ; & ( % % / + 1 Γ %,% 1 + % Ο4 / % Ι, 11 ###: 2/ Γ >> : 2! ϑ # Α% & %.? 1 Γ. / Α Γ & ) 1%? Γ % % 3 % ) % % Ι, 11 ## : 6 ϑ 3 Ι >> : #/ ϑ Α % 1%. Μ,% + ( % Γ + % & % Ο4 6

56 2 9 ( Χ Γ ;%. / 1 5 % % %. Γ! Γ % &+ Θ ( Α! ( + Θ + ( Α &. & Α % 8+ Ο & Γ. % % Γ!> &,;/Α ( 8% 9/ % & Γ & ;% & 0 % Ι ###: 2ϑ (. & Γ 5 /0 1% & 0 /0 1% + Γ % 5 % & ( Α ) % Γ & & ; % /,% % 0 1% 5 Ρ0 1% 5 0 ##>/ ## Τ />Γ >! Ι>Γ> ϑ Τ >Γ Ι>Γ6! ββ ϑ ##6/ ### Τ />Γ 66 Ι/>Γ >2ϑ Τ >Γ!> ββ (,% %? % >Γ> Ι / ϑ : %? : %? ( & %,% + 4 Α + & / % 0 1% (,% + %1+ & / 1% Γ. & % & Γ + Ο : Ε( 1,% 1 % %1+ Α 1% Ι ϑ Γ 3 1% % 3 & Γ Ο Φ Ι >>6:!ϑ 5, 1 Γ %. &+ 8% 9!> % Ι >>2 : ϑ ;%. & : Ε % % Γ % 1 % % Γ 1% % %1 % & / Γ % %. 1 % % % %1 % Γ % % 1 % % %1 % & % % %1/ Φ (, Γ Γ. & 5 Γ / & + Γ Γ & 66

57 5 Γ &% Γ Α% %11 Γ,% % 0 Γ % 1 + & Σ % Χ 3 & 1 0 & 5 % % % / % & Γ % &. Α + 6

58 . ; 1! ) 5& & Γ. 1, 5 + ( 8, 1 % Γ + ;%. 8 ; / / Γ % 0. & 1, # 3 5,;/;,% % % ## Γ! & Α & 1? % % 8% 9 : Ε % 1 % % %%1 % % % % % & ; % 1Γ % % % %%1 % Μ 1 % Γ 1% Γ Γ 1 1 % 1 % % % % % / / 1 % 1 & % % % % %1 % % % % % % % 1 % % % % Φ Ι %1+,% % ## : ϑ 3 & = Γ Α. 8% 9/;% 1% % % % & 1 + % : & % 1.,%%1 % & / / 1 % 0 ( (% )? %1+ / ;% % & 1% + % 1% / ( % ; (,% % ; / 1? & & Γ %&% /,;/Α Γ? % ; + Λ ##2 /! (,;/Α + / 5 Α 1 Γ %! 5 & (% Γ 5 % & Α & 1 0 / Γ 3%% % Ι >>! : # ϑ! (,Ο Ι (+ Γ Α & 0% ϑ & 0 & / %1+ Γ &% = / 5& / /Α1 % &%% Ι >> :!/ ϑγ & & & Γ / %1+,% 1 % ( %1+ & & Γ Α 1 Θ,Ο ; + / &% ΘΓ & % 6!

59 Α 1 Λ Ι Ο >>>: 26 ϑ ( % % % / % % 1 4 Λ >>> ; % 8 % & Λ / & ; 0 & Ι Ρ >> :!ϑγ +! Θ Γ Χ & : ϑ! :, % Γ : 3 ; / &% & Γ ; 1 % % / / Γ % ( % 1 Γ ( / % Ι >>6: 6!ϑ? 8% 9/ % 1 % & Γ Α / + 5 Γ Ε Α Α Ο % 1%. & Γ / % &,;/Α Ο Φ Ι % % % % >>>Γ & 5 ϑ ( & + 1 Χ1 : Ε( ; 5 Γ 5 & & %,;/Α ) & + 4 Φ 3 & ; % ) Θ 1 Γ % & & Θ Ο Α1 ( 1 3 ; / 1 % &% Ι ϑ,;/α & Ι >>>: ϑ ϑ < Γ & Α & 1 : & ;% ( %! 3 + % 8% 9 %&% Χ% Θ 0 % Γ %. Ο % %,, Θ % Θ &.Γ,% % % % %1+ Ι Ρ >> : 2/ Γ % &%% >> : ϑ 62

60 2 % / 5 4 Γ,% 1 + % Α / & Γ % Γ % % % 5& / % Γ & ( %,;/; & % ( % & % % % Γ ( % + & ( ( % ( + ; 1 & 8% 9/ % +,%%1 % # Ι Ο4 Γ % 3 + ϑ #! Ι + %,% 1 % ϑ Ι :!/! ϑ ϑ : 5 & % / ; Σ + Ι ϑ ; & Γ ) / Α% 1 %/ & 5 ( / % 5 / Ο 62 Ι ϑ / Ι >>6: >/ ϑ ϑ : ( Ο4 + 8% 9/; % & 1 + 0,;/Α Γ % % % /. / ) 7/ % % Γ % >>! 0 / + Ι ; ϑ % &! (.,;/Α % 3 11 Γ = % % & / % Γ. % % Α Γ & Ο : Ε & Γ % % & /,;/Α ) & Γ & / 1% 5,;/Α % % Φ Ι 6 Ι ϑϑ! 2,;/Α & Θ 5 Θ 8( / Γ &+ 1 Α % % & (. &,;/Α 3 % 1 + ) 7/Α Γ Α & Ι % &%% >> :!ϑ 6#

61 ( ; Α1 +! Ι6ϑΓ 8+ Ο : Ε( Ι ϑ & ; % / % %,;/Α Μ,;/Α Γ 8 Φ % Γ,;/Α 0 = % &Ο Λ? 6 Ι ϑ / 1 Ε %,;/Α Φ Γ & Γ 8(? /8( Ο Γ 0. Γ & / ; 4 8( # Ι ϑγ!6? /8( 3Α;! Ι Ρ >> :! Γ >>>:! /!2ϑ (. 8 Γ / )% & ) & + % ),;/Α Γ & % + 1% % & Ι / Ρ)% >> : 6ϑ 5 0 Α & / 1 : 1 % + Ι3 Ο ϑγ % % / Α% 8( 6ϑ? :. % Γ? % ; % % +/ Ο, % / ( & & & / Α Ο /!! Γ Α % / ; %Μ?% /.,% / 1 % Χ1% Γ Α Ν ΑΠΑ?!6 % 8( & 0 Ι >> : / 2ϑ. +4 %1+ ; Χ Γ 8+ % 0( 8( % &! 3Α;Γ #! Γ 0 Γ. % % % / % ##2 Α & 3Α;ΞΓ % & Γ & & ( %/ + 1 ( % ) 7 % % 0 & / Γ +. 3Α;Ξ >>6Γ % 1 Ι >>!:! #/! ϑ / 0 1 % ; %, 1 6!!. % 8 Ι ϑ % & 7 1 & Ο Ο & >

62 5 8+ / Γ % & ; % % % 8+ 1 Ο Γ, & Γ % 1% % %Ο % % & + 1 Ι % >>2 : >Γ, 4 >>!: Γ >>>:!2/ 2 ϑ (,;/Α & 1 %, 1 +.Γ % 1 + : Ε ;Η % % % & %. Γ % 1 1 % 1 % / % Φ Ι % &%% >> : ϑ 5& %,;/Α % / + % ( ( Σ Γ + Γ & 1 + Γ % 3 11 % 1 % 7 % &,;/Α % ; %,% % / Γ %, & ( / ; % 0 % Α Ν ΑΠΑ?Γ %,;/Α % & Γ % &%,% 1 / % % % & Ι : / Γ 0% >> : 2#/ #6ϑ ( : Ε0 Γ ; 1 % % 1 %1 /% Γ & % % ; Φ Ι >>>: 2!ϑ 7 / 1% % Γ & + = 0 %1 Γ Α + Γ. & & + / Γ &, 4 Ι >>!: 6ϑ % : Ε3 + 1% & Γ. % + 4 1% Γ %, 7 & + 5&+ % + Φ

63 2 &. & 3 ( 1 & % >,;/ Α Γ. Λ >>>/ >> Γ 2 _ 5 + Θ % 5 Α% % Α Γ & % % Γ Α% Γ 8 ( & %&% % Α! >>>/ >> Ι( ; ϑ <, #& & / (% Ι3 ϑ 0 1 %,%1 (% Ι3 ϑ % 0% Χ Ι( / ϑ ; 1 %,%1 (% Ι( / ϑ 0 (% Ι( / ϑ ; (% Ι( / ϑ &% / Ι( / ϑ # # Γ # >Γ> Γ6! 2!Γ6 26 Γ!>!!Γ22 6Γ#2 < # Γ6 Γ2> Γ>> Γ6# Γ6! Γ 2 6 Γ = #>6Γ! Γ>2 6Γ>> >Γ6 6 6Γ#> #Γ2 #Γ # 2#>Γ!6 Γ!2 Γ Γ 2 # Γ # Γ> 6Γ# 22>Γ Γ #!Γ>> > Γ> ## Γ> >Γ6! Γ % 2 2Γ Γ 2 Γ6>! Γ 6 Γ# 6Γ 2Γ2 # 2 Γ # %!Γ# Γ Γ!6Γ >#Γ Γ22!Γ 6 Γ 66Γ6> Γ>! 2#Γ Γ > 6Γ6 Γ>! 6! Γ Γ! Γ2 #Γ!Γ 2!Γ Γ# % 6! Γ>!Γ# Γ # 66Γ66!Γ 2 Γ # Γ# >? 6 2Γ Γ > Γ>! Γ6 Γ! Γ 2 Γ! % ( Γ #!Γ62 Γ #2Γ6!!Γ 6 Γ Γ # % Γ#2 Γ>2 6Γ # 66#Γ Γ 2 Γ6 Γ!> Γ2! #Γ> 6Γ Γ6 >!Γ # #Γ2 Γ6! Γ!!Γ! 6Γ2 #Γ 26Γ6 Γ> 2Γ!> ) > Γ Γ> Γ6! Γ! 6Γ Γ6! Γ2 ) # Γ! Γ>6 Γ >2Γ 622#Γ2 2>Γ! #Γ! Γ 6 Γ Γ2 #>Γ # > Γ#> 6Γ26 Γ > 6!Γ # 6>Γ 6Γ ##Γ!6 Γ >Γ!!Γ 6 Γ>!Γ 6 Γ>! >>Γ62 6#Γ 2Γ>2 #Γ2# Γ2 >Γ 6Γ6! > Γ #! Γ!! Γ # 2Γ # / Γ! >Γ Γ2 # Γ 2 >Γ Γ> 6Γ 2 >#Γ! 2Γ 2 Γ>!!# Γ >2 Γ Γ # Γ26 # Γ 2!Γ 6Γ2> Γ!# >!Γ#> #2Γ6 Γ2 Γ > 2 Γ! Γ>! Γ #6Γ 66 Γ6 Γ6> Γ#2

64 # > Γ 6 Γ! 6Γ!!! Γ #!Γ Γ 6!Γ # Γ Γ22 6Γ6> Γ Γ 2 Γ 2 2Γ!# /! Γ 2 6 Γ! 6Γ>> 66Γ # 2Γ 6 >Γ6 Γ ) 62Γ#! 2 Γ> Γ >>Γ6> #6Γ 6 Γ! Γ# ( 2Γ>! Γ 6 Γ 6 Γ2 2 Γ 6Γ # Γ! Β : 1:ΡΡ& % % Γ 1:ΡΡ&&& % % % Ρ 1 % Ρ ) Α % Χ Γ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ρ1 Ρ Ρ& %Ρ >>!Ρ> Ρ& % Ρ Χ 1Χ Ι 6 >2ϑΓ ( 3. ; % % >>>/ >> 5 /0 1% & Γ %&% + ( Α,% / % Ι Τ >Γ> Γ % Α Τ >Γ>>!ϑ ( / % 0% /( ; 1 %,%1 & : 1% 5 Τ >Γ>6# Ι% Α Τ >Γ > ϑγ & 5 % Τ />Γ> # Ι/>Γ 2 ϑγ % Α % &.. ( 0 /0 1% + & Α & 1%,% % % Τ >Γ 6 Α % δ Τ >Γ>!> ) Α Γ 5 ) +? % & Θ % 8% 9/; % ΘΓ % / &,% % % Τ >Γ > & Α / ( Α Α 5 & Γ % &% 3 ; 1 %,%1 & Γ 5 / & Γ 5 Γ %1+ / 1% %11 % % & / % % % %. & 1, / 5 : ( ( & % 3 ; 1 + Γ

65 % %1+ 3 % &%,;/Α + & ( + 1 Ο + Γ,% % Γ % & & % / & % Ι( >>!: 2 ϑ 5 & Α / & Ο % Ο % % 5 % 8+ / Ι % >>2 :!ϑ ( Ι >>!: ϑ Ι & & ϑ ) / 1 3 Α + &%,;/ Α 5 % 1. : Ε./,;/; &?%,;/ Α Γ ) &+ Α1 ( & Γ % % % % /; % 1 + %1+ /?% % & Γ 1 Γ 1 / Υ7 ς Ι ϑ & + & Φ ( Α + 1% ( % 1 % % / % 1% Σ 4 % ; / % & Γ % %1+ & / & Ο (! & 1+. ) 7/,% % + % / %,%%1 % % 0 ; + / % /,%%1 % / Γ Ο,;/Α ; % 0 % 1 % Ο (! + Χ 1 5 /, Γ & 4 1% Ο % ( ( Γ Γ ( % / ( % % & 4 1% + & % % Γ 1% Γ & % 1 / Ι >>6: > ϑ (% %, :. / 1 Χ & % Ι %, 1 ϑγ 8+

66 ; 1 %,%1 % & ΙΑ >>6: 6#/ ϑ &, Γ %/ 3 Γ & & Ο ( % % % Γ!2 0 % ) Γ % 3 11 Ε Φ + Σ % & 1 + Ι( >>!: 2>ϑ 5 Ο % ( % ( ( / Α &. ( ( /?% 1% : Ε % % % / % & ] 1% + % 7 % % Ι ϑγ & &% % + / % Φ Ι Ρ % >> : Γ 2ϑ Ο % ( %/ Ο &, 1 & : / Γ & 5 & / ( % 0Ο & % Σ Α % & % Ι >>!ϑγ 1 3 Γ &+ 5 Ο % % Α % / & : Ε % 3 Γ %. 1% % % 1 % % % % % % % & 1 / % 1%% 1 % Φ Ι : 2#ϑ ( % + & Γ % 3 % Γ Γ!# ( + 5& % ; % Ο & Α% + / ; & ( Γ.. ; Θ Γ & Θ &+!2 11 = Ε %4 Φ & % Γ % / ( 1 / % Γ + %& & &? Ι >>6:! /#>ϑ Ι >>6: >/ ϑ!# % % Γ 3? Α 8 Γ Ο % 0% /) Α /Α / Ι!ϑ Ο Γ %. ( % 1 % Ο & Ο & Ι&% & % Ι >>!:! /!2ϑ 1% Α + Γ. Ο ϑ + Γ & 3 3 ( % 1 % % 6

67 ) + Γ 1 % & Ο Γ / / Α % Χ ; 1 % 1 + % 5& & 8+ /,% % % Γ 3 & % 1 Ι( >>!: Γ >>6:!#/2 ϑ ( Α & /. Ο 1, % & Σ Γ & Γ % 1 & % : Ε( 1% %,;/./; Γ? ) 1 & 1 ) / (. / Υ & ςγ % %&% % 1 % + ) 1 Φ Ι( >>!: ϑ + % 1% 1? 0 Ι >>6: 62ϑ & % % % % % Λ >>6 1 / + Α 1% + : ΕΑ 11 % %1 Γ %1 %. % 1% Φ ; + 4./ & % 8% & Α Α 1% Γ ) 1 Γ + 1 : Ε,% + 5,;/Α Γ. % & 1 Α / Γ? % & 5 % Α % ε Ι %1 Ρ 1 ϑ ( ; Α Γ + Α + 1% ( % % Γ Ο % % & ( & & / & + (3 Σ & / % + Γ % % / % % % Γ

68 + % Γ & / % % % Σ ( ; %Μ Ι( >>!: 26/ >6Γ 0 >>!: 6!/ ϑ 5 %,% + ; Γ / % % % & % Α1 +,;/;. 5,;/; Γ Γ / Γ % %&% % %1+ + Ι >>6: #>/#!ϑ % + %1+ & % # / Γ 5 Ο & Γ # #, 2> # : 6 ; ; % Γ %. >> & 8( Γ / + 0+,;/Α Γ % 5 %1+ ) % ; % 4 ) Σ Ι >> ϑγ 5 Ι >>#ϑ & % = / ( 0 % ; 8 Λ >>> % % Γ 8( % 5 %1+ &+ ( 1 %1+ 8+ Μ % % % 0 % Γ %4 4 & / ; % % = Γ 5 %1+ 8 & 0 + Γ Χ1% 8(. /, Γ &,;/Α % & 1 3( & % & Γ & / Γ 4Γ + 2> + % & 4 ( Ι >>!: 2/ ϑ Α / ; %? Γ & ( % &!

69 Μ % Γ & % 3 %4 & Ι % : /66ϑ ( %,;/Α 3 11 Α1 % / Α & % % + & % 0 & ( ; %,;/Α Γ 1 % % % / % Γ & % Ι; >> : ϑ 5, 1% % + ) : & % Γ Χ1% / 8( & % 2 % & Γ & % Β + Γ &% + Γ ( Λ >> & 1% / ( 8+ Γ & % % % /; + Γ % & Α % Ι Ρ >>!: >/ ϑ ( % % Γ 8(,;/Α & % % % /Α Γ % &% / Ι >>!:! #/! ϑ & 1 Γ 8 / %1+ % 5 Χ1% Γ & Χ1% ; Ι7 Ρ / >>!: ϑ ;% & Γ Ε 1 % Φ & Ι : Γ!ϑ 1%. & Γ Ο / Γ ;% Α 5 2 1% 8 : Ε % Γ. Χ1 Χ/ %1 Χ % 1% / % Χ Φ Ι : #ϑ 7 1% %. Γ %, 1 2 / 8( Γ % & Γ & Γ Γ Γ Λ Γ, % Γ 8 % Γ Γ? 1 7 Ρ Ι >>!: ϑ % 1% ) 2 ; Ι >> : ϑ & Γ.. 8( ) 7/ % Ο Γ & & % + & 2

70 #,% & % Λ >> 5 Γ & Ι./ ( >Γ # _ ;ϑ (,% % % ; % % / Μ+ Λ Λ >>6. % 5 %1+ / & % Γ > > >Γ6 _ ; 4 > 6 >Γ! _ / % >>6 %1+ Γ &,;/Α %11 Ι % >>2 : 2ϑ 2? %,% % >>! & 5 >> % % >>6 Ι7 Ρ >>2:! ϑσ % %1+ 2 1% & + >> ; Χ % 0 Γ 1 Γ ( 3 ( ; Χ +. & Λ >> Γ % % & Ι? Χ % >>!: ϑ? 1% 1 Μ % % + 1 / + & : ( 5 Α % Ι ϑ 8( Α% Λ >>> _ % % # _ ( 5 & Θ Λ >> 8( _ 5 6 _ ΘΓ 8( & % ) + % Α / % 3 Ι7 Ρ >>2: 2>/2 ϑ & 1 % 1 & % Ι >>2 : #ϑ Γ %1+ Α / : Ε Χ 1 % 1 % % %1 % % & 1 % %. %& 1 % %1 2 Λ, Γ & & ( Γ & % Γ & &% Γ 0 % 3 1% Γ ; Γ % 1 Ι7 ( >> ϑ 2 ) 5 3 / 32 Λ >>6 / Γ % 5 & % % & / % % & Γ %11 Γ Λ > / > 2 % Ι >>!:!ϑ #

71 % Φ % ( Ι >>!:!/ ϑ Α Γ % % & Γ / & ( 3 & 0 ; %1+ 0 & Θ & ;% % % & & 1 Θ % Λ % > _ _ Λ > Ι %1+,% % >> : 6ϑ % %. + % & % +/ & & Ι7 Ρ >>2: 22ϑ # #, ( # #, Γ,% % Γ %/ 1+ ; >>6 % Γ % %1+ & 1% + +/ % % % / % 5 Γ / & % % + &% & + 5 & Γ & % Γ Ο & % : Ε. % % 1% % Γ %& 1Γ 1 1Γ % Φ Ι %1+. % >>6: ϑ?,% Γ %&% % ;% % : Ε & % Α %1 %%1 % %1 % Γ 1 % % 1 Φ Ι : ϑ ( & + 3 Γ % % / % Γ &% % 1 % Χ1 26 ( 1 % Α 1 & Ο &,% & + ( (% / % Γ & 1% & Α. Ι >>!: >ϑ 26 ( : 0 % % Γ. & & / % Γ Γ,% % Γ ) Γ + / & Γ 1 Γ 8 & + Γ Γ ( %/ Γ. & % % Γ,% /. Α Γ & Γ % 5 + % + % Γ 3 / 3 Γ ( % Γ, %. &% Γ. &, 1 (Α Ι %1+. % >>6: / >ϑ!>

72 Λ. /Α Ι %1+,% % >>6 ϑγ & )3 / Α 6> Λ +.Γ / Α Γ %& % (% / % 5 & % ( Α./Α / # # Ι %1+. % >> ϑ % Γ Χ1 % Α 1% % &?./ 1% % ΙΑ >>!: ># ϑ?./ / Ο % % Ι& %1+ / ) % ; % ϑγ 1% Ι& 3% /. % Ι ; ϑ 2./ % ϑγ % Γ &% % % & / & Ι, >>!: 6!/66>ϑ + Α ; & %1+ / ;% % & 1% Γ % 1% / % % (%,% 1 + % / &. Γ,% + ;% + % % ΙΑ >>!:!ϑ 1 + % ; 1 Γ & & % 4 1% Α /Α &+ : Α + % /. Ο. & + ΙΑ >>!:! ϑ 2 ( ; & Γ Α % %/Ο % % ; % # < # Ι? ; (ϑ = Ι.ϑ Ι, >> : 66 Γ 8 / >>!:!2ϑ!

73 ,% + % %? Ι >>>ϑ + %1+ / & 1% 2! Ι % >>6: #ϑσ % & & &% Γ,% + & 1% + / 1 %1+,% % : Ε % Φ1 ε & % & Γ & %1 % % Γ % % % % % Γ % % %.Φ Ι % >>2 : #ϑ % 0. % Ε & / Φ ) 7 5 % & / 1% Γ,% & % Λ >>,% & 1% Μ+ Λ Λ >>6. % + & 1% % : %/ 5 %1+ & Ι % ϑγ & & Ο 5 / +,% + ;% 8, 1 % + Ε & & 1% Φ Ι % (% ϑγ Ε,% + ( & Φ + Γ 4 : Ε( & % & % & Γ Ι ϑ & 1 / Ι ϑ ( 5 Γ Ο + + / & % ( & % Γ,% 1,% + ( / & 3 1 % Φ Ι %1+,% % >>6 : >ϑ (,% % + ; 1 Γ %1+ ;% 0 / Γ 8 & Γ & Γ & ) & & +. % + Γ % ;% 4 Γ,% +/ 1 & 1% % %. ; % & Γ % & Λ ( % >>! 2!. % % & % & : Ε % % %? Γ % % % % / % 1% % Χ1 / Φ Ι >>!: #ϑ!

74 %,% + & % >>2 : / 6ϑ & & 1% &+ Γ,% + %&% %1+ Σ 5 Γ & Λ % Γ & : Ε. % Α % Γ + ;% % + & % ( % %1+ & % & & & ) ; % Φ Ι %1+,% % >>!: ϑ 1 % %1 % % ( %1 % >>6 &,% + & 1% % &+ : Ε. % % % % ;% % % ( %1/ % 1% % / %1 1% %/ 1 % Ζ % (3. % % % Μ / % %1 %%1 % 1% 1 & % %1 % % % Γ. & 1% % % %1 1 % Γ Γ % 1 % Φ Ι %1+. % >>6: ϑ & &,% % Ο,% + Ε ;% Φ 22 Γ & (% Γ + ; Χ? Γ & % # ) (,% % % ### >> % Γ & / ( % % >>> : ( % / 3 % %1 Γ 0 1 % ( & 3( Χ ( & &,% +/ & 1% + Γ 3 Γ 4 1% / 5 % & % & 1% 0 / %1 & Γ + / & Γ & ( 3 % >>! /, Γ 07Γ ,% + : ( ;% & % 1 + & 1% Γ & ;% / )!

75 + 0 Γ!! ) # ; % % %1 % + & & Ι0% >> : >>/ Γ Α >>!:!/ ϑ ( & % &? : Ι, 1 ϑ 3/( % ( + &% ; %Μ / Ι7 Ρ >>2: #/! ϑ?,% 1 + % :? %,% % ##6 3( &, / / ### 3 3( & % 2>> >> & Ο & Γ >> ( < > #? > #! > ) Ι ;.ϑ & 3( Χ. & 1% 1 4 / 1% + Γ & % ;%? % >> Α. % Ι.ϑ % 7 % Α / ΙΑ >>6: / ϑ Λ% 9 % % 1 >> 8 % Χ/3 11 Γ 1% 1,% / % % + Α,% 1 & ; + Γ 3( & 3( Χ Γ & &% Γ,% % / Ο4 & Ι : ϑ (? Γ 3( Χ,% 3( & + & Ι >>!: 6 /6 ϑ ( Α &+ & 1% & & / & : 5 3( & 1 ; Γ % 3( 0 & Ι Ο Ρ; / >>2:!>/! ϑ 5 Ο >> & / Γ % 4 1% / & Ι, 11 >>2: ϑ (,,% % Γ & 1% Ι >> : ϑ!

76 . (. Ο4 1 % 0. Γ &, % % 8% Γ % & % % / Ι7 >>2:!ϑ (% / ) 7 5 & + Ι & Ε & Φϑ. 2# ( 0 % / % & % Γ & Γ ;%. / & + + Ο & + / ; Γ 3( & % % + & 1% 4 0 / + & Ι7 >>2: 6 /62ϑ? Α / % ## & & % ### >>> Θ 4 & Θ >> = / % = Λ &,% / % % % Λ >> 1% / Ι3 ;Γ ;ϑ + Γ % % >> + / % % & Ι( Μ ΡΑ& >> : / ϑ ( /3 1 + ### % / % + ( + (% / & / % + % Γ 1% Ο % % Γ Ο % % % 1 Γ ( Γ % #>? % Γ % Γ % 4 % 1 >> Γ / + & ( & / : & 5 8 & % ; % % 2# 5 ; ) 7/ Γ & / + Γ ; Ι >>2ϑ #> ( Μ ΡΑ& Ι >> :! ϑ % Γ ( %/ 0 % Γ % %1+ % Α / % % % % % / Α Γ % 8 & % % %1+ Γ & Α & 1 : Ε 1% Γ % % 1 % % % % % % 1 % % & % % &% 1% Φ Ι : #ϑ!6

77 %11 Γ % 1 % Γ ; + / % ( %,% 1 % 3 % + % % 5& 8 & % Α )% Γ +. & 1 ( % Γ 3 ;, ) 7 % / # % % Γ ; 3 Γ & ( ; %& Γ 3 ; / & Θ ;% % 6 Γ2 % Λ >>! Ι7 ( >>!: > ϑ Θ 0 &. & / + & Γ, %?37 Ι? >> : / #Γ & >>2: 2! ϑ, & % %1+ 1% Γ Λ % &,;/Α (. % % Γ & 0% &+ 1 + Γ % = Ι7 Ρ >>2: 2 ϑ ( % 3 ; & / + Σ &% 0 & % % : ΕΑ ; % %& % % / % &% % Γ % % % Φ Ι & >>2: 2 ϑ ;% + / & + 5. %1+ / 8 & % 7 ( % % Α +. / 8 & : )+ 2> Λ % _ % %1+ 8 & 4 ;% Γ & >> / >> % _ 5 Χ1% / % > % #> Λ Γ # ) 7, % &. : % Ε %ΧΦ Ι ϑ. + Γ & ( Ο 4 Γ 0 % 3 % %11 5 ( # % % %11 5 Γ 5& %, % 4 # & % % % >> %. 4 % # /, / % Γ & (% / & % / & Γ Ι( Μ ΡΑ& >> : > ϑ 5 ) 7 1%. & % / Ο Ι >>2ϑ % Ι >>!: #2/ > ϑ!

78 >> Ι7 ( >>!: >>Γ ϑ 5 Α % Γ % 3 ; & / + % Γ & Α : Ο 8+ Α % %1+ 3 & & + & + 4 % / 3 ; 8+ 1 % Γ? %/ 1% % ; % & Θ? ; Γ ; % Α % + & ) ; % Α & / 5 %1+ Γ %./; / 3 & % /? % 5 Λ >>6. 8+ Γ? % Γ.. 0Ο % Γ % ; % >> / > Ι & >>2: 22/ # ϑ & & % 5 ; % Γ & %, 1 3# # ( & 1%,% + % Α & Λ & ; % Γ,% +/ & Ι >>6ϑ &, % Α % Ι, 1 ϑ %,% + ( + / Μ % & 1 :. Γ & 1% 0 / 1% Γ & + / Γ &% ) 7 % % % >> & Α Χ1% 5Ο % Ι7 >>2: 2ϑ & 3 %,% 1 / 3( 5 & 1% % Α 1 Γ & & 1% 1,% Ο : Ε % % % & %1 Η %/ % 1 1% % Γ 1 % % %1 % Μ Φ Ι7 Ρ >>2: 2 ϑ ( Ι >>!: ϑ + % Α ) & % 1% Α Γ % Α,% 1 + % & 1 % Γ &!!

79 8Ο & 0 Ι >>!: ϑ Γ + % Α / 1 & + : Ε % % 1 % % % Η %1 % Μ % % Ι % % ϑ % %. % 1% Γ % 1 &% Φ 3 &,% + #,% %,% & Γ & Γ % Α 1 & 1% Ο 6 ; ( % ; Α 1 >> 5 Γ >>! ( &,;/Α Θ Γ 1 Θ Γ & % ( %. Γ + #> _ % > 6 Λ Γ &%. % + + Ο & Γ,;/ Α 2> _ ; % % 5Ο Ι % >>!: ϑ ΕΑ+ Φ 3( 0 % : ; / Γ % % Γ & ) 7/,% % + Ι 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑϑ ( ; &. / 1 Γ % & = / (,% % >> %, ; Ι %1+,% % >> ϑ # Γ &%, % (+ Γ Α &,Ο Γ & %,;/ Α % Α % Μ % Γ Γ % 5 0 / 1 Ι Ο Ρ; >>2:!>/! ϑ %! #? Α + %1+,% % > _,;/Α, / %, % % Ι ( >>!: 6ϑ # ( Χ Γ,% % % % + / % & Ι Ο Ρ; >>2:! ϑ? Χ 0% 1 3( 0!2

80 Α 1 >> 7 % >> ;,;/Α Σ, Ι 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑϑ ( % Ι / ϑ. Λ >> : 7 % ) / )+ 5 / Α Ι ϑγ 7 % ) ) / Α Ι 7) ΑϑΓ! >> 7 / Α Α Ι 7 Α ϑγ 1 >> 6 Α Ι 7/. ϑγ 2 Λ >>! Α & ΙΑ ( ϑ > Α 1 >> 6 1,;/Α Ι; ϑ # ( 7 Α / & 3 11 : Α Ι # ) # ( # ϑ Ι # ϑ #6 Ι 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑϑ ( %?37 % & % &,Ο (+ % & / 1 & Γ,% % Γ & 1%/ ( % Α% % >> 3( & Γ Ι Ο Ρ; >>2:! /! ϑ 5 Ε? 1 Φ Ι)# Γ Α ϑ ; Γ Ο % % Γ %. & & % Σ >>! Ι; ) % %%1 >>!ϑ &Ο 0 & # % % % 1 ; % % + ; >>! & ( 3 & 1 + Γ 1 %1 8Ο # (? ; /3 11 & + Γ / + % 7 % ΙΑ >>2: /!ϑ ( Α /3 11 / % Α ( % 7 Α ( % 7 % % + % 1 + ( Α 5% % Γ Γ Α. ) ) / )+ %. 7 Γ % )+ Ι >>6: 6 Γ % >>2: / 2ϑ #6 ( & % >> Γ % Γ & >>! / 7 Α /,% % >>! % % % ΙΑ >>2:! ϑ # ( 3 %4 3 %. Α% + % % 8 ( %. 1. Γ % % Ι; ) % %%1 >>!: /2 ϑ!#

81 1 0 Ο & 1% ( % Ι >>2: 6 Γ Α >>2: 6 ϑ #! & Α Γ >>! % + % (,;/Α Γ 8( Χ1% Γ %1+ % + Γ & Ε Φ/ % % % Ι 2ϑ Θ Μ % ; Γ % & % ( 5 Γ = % + ; Γ >>2 & & Σ % + % ) Α Γ ; Γ % Γ % 3 Γ 1,% %? 8( ΙΑ >>2: Χ ϑ ( Α % Χ1%. Ο Γ &. 3Α; %4 ; % Ι : 2 ϑ #2 ## 2. Ε Φ/ ;. ( % & Γ 8 % %Γ Α& >>! % ΙΑ ( ϑ >> Α Α & Ι Α ϑ Μ ; 1 /? Ι Α ϑ,% %? ΙΑ ( ϑ 3 >>! 2 >>! # >>! >>!! >>! >>! >>! >>! #! ( & ; & ΕΑ 1 Φ/ Ι % Γ ) & Γ 1 / Ο & 0 ϑγ.,,% % 1 %? ΙΑ >>6:! /! ϑ #2? 3Α;ΞΓ % & 3Α; ( & & Γ? % 3Α;Ξ Γ. & Ι >>2: 6 ϑ ## ; 1 Γ % + % & Α 6 > >>2Γ >>2 4, 6 >># ( % & % Ι (; >>#ϑ >>5 Ο Γ, Γ Γ. 2>

82 7. Ι % + ; ϑ, >>!! >>! Α Ι Α ϑ > # >>2 Β : 1:ΡΡ&&& 1/ / % ΡΓ 1:ΡΡ %1 Ρ Ρ Ι ϑ Ι > >#ϑγ Ι >>2: 2ϑΓ ( ) Γ % %/ Λ >>! &% >>2 Α Θ %. Γ % Α /3 11 / Θ & Ε Φ/ ; Γ % & % + ; / Λ >>#, Ε Φ/ ; Γ 5 / 1, >># % & % & ( % + + Γ % Ε Φ/ ; % + % % & % % 3 Ι Ρ0 % >>2: ϑ > 0 ( % 5 ; Γ & %,;/Α ) &./,;/; ) 7/ % % 5& /, ) 7/ % % % 0 % & & ; : ΝΝ 3 Ι( ϑ + Ι # ϑγ Γ & / + Α% / % Ι ϑ Ι?ϑΓ Γ 0 % Γ 1 ) 7 &+ & Γ / 1 % % ΝΝ. Γ & % / % % % & Γ, Α% Γ Ε + 0 Φ Ι # ϑ & Γ % 5 Γ Α & / % % 2 _ #> _ Γ = 0 Ε / 5 Φ Ι ϑ Γ Ε / + Φ Λ Γ % + 1 2

83 Ι Ρ)% >> : / 6Γ 7 >>!:!/ #ϑ (,% Γ ;% %. Γ & % ) 7 > ( % % + ; & % & Ι #Γ % & / & Γ +, 1 / ϑ # ( Ε Φ/ ; / ; % % / ; % / (% Ι ϑ ; 1 % 0(,%1 Ι >>6ϑ (% Ι >> ϑ > > > #Γ _ Γ6 >Γ6 6 > > #Γ _ Γ 2! >Γ6! >>2 > Γ _ 2Γ 6> >Γ2> Α > > Γ6 _ Γ# # 2 >Γ2 6 5 & > > >Γ _ Γ6! >Γ6 2 6# # > > > _ Γ2 # >Γ >, > > > #Γ _ #Γ6!> >Γ6 6 6 %# > > > 6Γ _! >Γ 6 > > > >Γ _ Γ! 6 >Γ!!!# = > > >!Γ _ 2Γ! >Γ6>6 22 % & >>2 > 2 Γ2 _!6 >Γ 6 + >>2 > 2 Γ2 _ >Γ6 # >>2 > # _ > > 2 >Γ 2 >? >>2 > 2 Γ2 _ >26 >Γ 6> #2 1%. (% Ι >> ϑ > 5. ) 7/ % & & 8.Γ Γ % / 8+ Ο Ι >>!: 6 >ϑ ( & / Γ. Ο Γ ) 7 & / + + Γ & &,;/Α ; ) Ι : 6 /6 ϑ &+ Ο & Γ Γ ) 7 & 1% ( 3 & & + Γ & & & ) ; + % Α Ι >>2: / #ϑ > % 5 Α!Γ! _ Γ. Ι %1+,% % >>#ϑ Μ % # _ ( Γ & / ; % + Γ Ο 11 > _ 2

84 Α& >>2 > 2 Γ2 _ >Γ6!, > > > _ 2> ### >Γ6 >> >>2 > > _ # #6 >Γ! 3 >># > >Γ _ #! > >Γ66 2 Α > > > _ # >Γ :, 8+ 8( Β : 1:ΡΡ 1 % Ρ Ρ φ 1% Γ 1:ΡΡ& % % Ρ& % Ρ Χ 1ΧΓ 1:ΡΡ&&& % Ρ Χ Ι > >#ϑγ Α Ι >>2: /6 ϑγ ( Α 8+ Λ 5Ο / Λ % 1 Α 8+ Α ( Γ Γ 3 Γ % & Λ 8 % 5Ο % 6 Λ % % % 5% 3 Α ( /Α 6 _ Γ Α 6/ > _ ; % Γ & % > _ ( Α ( /Α 5Ο Γ & & 1 1 Χ. & ΙΑ >>2: 66 ϑ > ( Γ. = % >/ Λ ; % % 8 % 1%. & + Γ & / & 1 % 1 : Ε?% 1 1%% % % % / Μ % Φ Ι : 6 ϑ ( % 3 ) 7/,% / % + 1 % & 0 & Γ &. & &+ Γ Ο Κ + > % % % % % % 1 Γ % / % Γ & Ο Γ & > ( Μ 8 ( % Α Ι >>2: /6 ϑ > ( Χ1% 11 & & ; % + % %1+ 3 / Χ1%,;/Α % & Ι3%% % >>! : 2> Γ 22ϑ 2

85 ,% % ; / & : Ε ; % % % % % % % % % % Χ % ; Φ Ι %1+,% % >> :!ϑ ( % 3 11 Γ 8+ Γ >6 % % 5 Ι = / ϑ Θ 8+ % % % & % ΙΑ >>2:! ϑ ( 11 % 7 % % 0 Γ & ; % % Ο Γ % % Ι( % >> Γ & >> ϑ % & ; % 8( Γ % + %1+ )% & + Γ % % ) & 5% %,;/Α Ο &% Γ ; % Γ % & 5Ο Ι >>!:! Γ % >>!:!ϑ ( ; % Χ 8( Γ % % 3 11 Γ & ; % Α 5Ο Ι; ) % %%1 >>!: 6 ϑ Α Ι >>2:! ϑ % Α Γ % +,% / % 5% /0 % / % 3 11 ( 4 & 5 % %,;/Α ; / % / % & + % 7 % 5 % % Α Γ % % % % 5 ; / : Ε % % 1 1 % % & ; % % 1 % Φ Ι :! ϑ >6( Α 1 Γ & Α ; % % +, %1+ 1% / % & % % ( Α &+ 5 &+ Ι& 1 Α % % & ϑ ( % % &. / Γ Γ, %1+ Α 2

86 # 0 Ο 0 & 0 / Ο Γ 0 & & 0 & 1 ( & Ι ϑγ + % & Γ ; % / % %,% 1 %,% & Ο ( & Γ Ι / ϑ: Ο Γ & % Γ 0 Γ + & % & ; % 5 ( + % Γ )% + & / 1% 1 Ι >>6: > ϑ )+ 8 ; + Γ / Γ 8 : / % 5Ο Γ,;/Α & (,;/Α + Γ % 1 & Ι #Γ Α 2 ϑ % & Ο %/ % % ; % Γ &. & / 1 & 5 & &,% 1% / + Γ ; % % & Α Γ & ; Κ % % + Γ Α Γ ;,%,;/Α / : ; Ι >> ϑ Α ; % Α Γ,;/Α % 1 % Γ Μ + + Μ % % % ( / ; &+ Μ % & % 3Α; : Ε ; % % 3Α; Γ & % 1 % &% 1% % Φ ε ; 1 %1% Φ Ι : > 6ϑ Ι >>!ϑ % 1 % % ; Μ,;/Α,% 1 Γ 0 % & 26

87 Χ1% Γ 1 Γ Α ; % + Γ 1 % Α Γ # %,%,;/8+ % ; Ι : 62ϑ ( & Α + : Ι >>6ϑ > 8+ Θ, Γ. Θ Γ + % + Γ & ; Μ % 1 Α % Γ 8+ )% +, Θ / %4 Κ % % Γ 8( Θ & 1%,% %1+ /. + )% & % >Γ>6 _Γ &+ ; / >Γ6 _ & Γ & &, Ι >>6ϑ % 3 / & %. Γ ; 1% Γ &,;/Α % + 5 % % % & & & Ι : ϑ & ; % /,% Α 5Ο + + / + Θ 11 =.? Ι >>6: 6ϑ & Γ. % 8,;/ + 1 % / Γ & ; %,;/Α / Γ + & / Ι, >>6: 2 ϑ % Ι >>!ϑ & ; Ο Γ >> _ ; % / & % Α 8 4 Α % Α Γ / Γ &. % + Γ ; / & Ο : Ε 1 % /% / > 5& Λ 1+ % % + Ο Ι % / >>!ϑ 2

88 % % % % % & % 1 Φ Ι :!ϑ ( 5% Ο & Α / % % & Γ %/ & Γ Α % Α /8+ #> Λ / & Ι : 2ϑ / % Γ Γ 3 %4 % 8( Γ % /+ ; + ; / &+ Ι : 6 ϑ >! Λ Ι >>!ϑ ( Α Α 7 Α Γ % Γ Α % Γ % //( Ι8 % ; % ϑ ; /. ( Θ & / % % Γ 1% 3 + /( Θ / % Ι : 6ϑ + % Α & Γ Ο % % %,;/Α ;, % % Γ / % Ι >>2: 6 6/6!Γ 6 /6 ϑ:, Ρ; Ι >>!ϑ + & Α Α ( 1%/ Α ; Α % Γ 1 + % Α %/ Γ & % Γ 1% & % 3 11 : Ε % % Α ( % Γ % % & Α ( Ι ϑ % % 1 Φ Ι : ϑ % 9 Ι >>2ϑ & % ; Α Α % Α Γ ; & & Ο Ο 3Α;/Α ; >! % ; & 3Α;Γ 3Α;Ξ / 71 % Ι Α >>2: / 6ϑ Ι >>2: 6 >/6 ϑ & / Γ, % %1+,% %,% % 3Α;Ξ? /8(!6> % % & Α% % % 8Ο 2!

89 %11 % % & Α Α Γ ;,;/Α 1% & Ο Γ & % Γ 4 Ο? 5. & 1 & % ) % % % Γ & 1 Γ % Α % 1% & / & & Γ %. 4 Ο ( % % / % 5 Ι 5 ϑ %1+ %? /8( % Γ ) ) % Γ % %1+ % + 3 Ο / Γ & 1 % Γ! % % ΙΑ >>2: /!ϑ ( ; +,;/Α %? Γ ; %&%. : Ε ; Ι ϑ % Ι ϑ & % % Μ / % % % %& % %. % 1 % 1% % 1 % % % Φ Ι : 2ϑ? Α, Γ,% % Γ 3 & & ( 5% Γ >2 Ι : 66ϑΣ & / + + > % (% Ι 22 % %ϑ ># / Ι #Γ Α 2 ϑγ &% + &+ Γ % Α Γ Ο ; 1 %,%1 Γ ( Α % Α + Γ & 4 % %1+ Α ( %1+ Α / & Γ 1 5 ; Γ ; % >>!. ;% / Γ Α Γ / % Ι = ) ϑγ,;/α > > Μ+ >>/ >> % % % % ) Α & & 3 % & &, Γ >2( Α Α ( Γ 5Ο % 5% % Α. & 5% % 5Ο ># 5 Γ % & Γ >> _ 5Ο & Γ & ( Α 7 + / + 22

90 % 5 & Ο Ι : > / >2Γ Ρ 1 >>!: ϑ ) 3 0Ο Γ Ο + 5%,% 1% ; Γ &+ Γ % : Α 4 ; % Γ?/, Γ + + Ε % Φ/, ΙΑ / >>2: 6 / ϑ: + # ; / )+ Γ Α Α ( % Γ 1% + Γ &? % & Γ ; % %?) + Α % Γ 5% /; + / Γ Ε %4 Φ Ι _ ) ϑ &+ & Γ 1 % ( ; % ,;/Α + ; &. & Γ & / ; %. 1 Ο + Γ ; %.Γ Α % Χ % % Β Χ % Γ % % & Α% % 3 11 Ι 4 1 ϑ % ΕΑ 1 Φ/ & & Γ Γ 3 ) & Γ. 3 %4 ( % & Γ % + Ο / &,;/Α &, % Γ. 1 Γ % % 4 + (. 1 & % 3Α;/Α >>6 % 5 Ι % >>!: #ϑ ( & 2#

91 ( ; % & Γ & &,;/ Α ; % & & %/ 8+ & 3 % >>! & % Α1./,;/ 1 + > &,% % : Α% & / 1 / % Γ /5 Ο 5Ο 3Α;/? % Γ % Χ1 ( Α % ( % 5% Ο 3Α;/? / Γ % Ο 1 Α % Α Γ % &% % & & Γ ( / +,% % 8+ 1 Γ % Γ,% 1 % ; Γ / >>! + Γ. Γ %&% % Γ & 8+ ( Γ % % % & % % &% ( 1 Γ ; Γ 3, % & &,% % Γ & &% & + / & Γ ; &, %,;/Α & 3 %4,;/Α & Γ ; 4 Ι >>!ϑ (% Α % Α Γ / Γ 1% % Θ % Α % % / ΙΑ >>2:!!/26ϑ >Α % ; / Λ >> &/ % % % / % & Γ % &% ; + Ο ( / & &,;/ / 1 % Α % & & % Ι (; >>!:!/ >ϑ #>

92 2 % & 1 % : Α ( / ; Γ 1 Γ & Θ % & Γ 8 % %Γ? Α& Ι 8?Αϑ Θ Α Α% %. % ΙΑ.ϑ % 5% % Ι >>6: 2 ϑ 1 & Γ & 0 % ; % 7 % ( & & 1 5% % Γ 8 & Γ & % /? Γ 8( + 1%. ; 4 ( 1 3 % Γ & ; /. Ο 1% %1 Γ & Χ %. % Ι %. 1 ϑ ) % % % Γ %. % % Α ( % 6 % Α ( Α ( / 3 11 ; / Γ % Ε Φ/ ; % Ι % ϑ Θ Α % % Ι %1+,% % >># ϑ 7 &% 8?Α 8+ Γ Α 8 / 4 Γ %& & / 3 Γ & ( % 1 Α 5% % % 8 5Ο Θ Α % ### % ( Γ Α Γ % + % 4 & ( Γ % Γ Κ ) & / 1% %& & % 1 %?/, Ι( >>2: ϑ )+ % & Γ 8 % %Γ % Α& % % & Γ & Α? & ) ) % Α % Α. % % >> Γ 0 4 #

93 % & Γ >># % Ι %1+,% % >># ϑγ & Γ % Ο Χ % Α. % Α & Γ & 5% % 8 / 1 % + ΙΑ >>2: ##/ > ϑ ( ;%. & Γ % % 5 % & Γ ( % 7 % Α ( % % Γ % 3 11 ; : Ε % & 1 % Α ( Γ % % % % Α. Α% Φ Ι % >>2: 6 ϑ ) 7 % ; / Γ & 8 %1+ & Γ &% &+ % % % + 4 % 1 + & % ) = % Α. Γ. &% Γ &, 0 ) 1 8Ο % % % & Γ 1 5 % % Γ ; / /3 11 Α ( Γ ( /8+ / >>6 5% % Ι > > % % ϑγ & & / % Ι, >>2: ϑ 3 11 Γ / 8 1 % Γ & % / % 3 % Γ 1+ Ο Γ & 8+ 5 Γ 3 1 Α & ; % / Ι >>!: ϑ Α Γ 3 + Γ & Γ Γ & Α % Ο Γ ; /; % % / % 1 ΙΑ >>2: 6ϑ #

94 Γ 1 % 1% + ; % % ; %. 8 ; % Ι 7 Γ ϑ % & + % >Γ6 _ ; % % Γ & & & ( Γ + 1 % & % Γ? & Γ ( Γ 8 & Γ ) & 1% Γ Κ Ι %1+,% % >># ϑ 5 + Γ % & / % 1%,% Ο/ + 5% ) 8Ο & Ι > >. % ϑγ % 1% / /3 11 Σ &+ % 1, 5 ;%. % Γ & & / ; & % 7 / % Γ Α ( 7 Α Γ Α ΙΑ >>2: #2 ϑ & Γ Ε Φ/ ; % 8+ % 8( Θ, 1? Θ Ο & Χ1% ( 5 1 % 5% % 3 & Χ + % 3 Γ 1% / + & & & & % / 3 Ι %&ΡΑ >>!: / 6ϑ & ; % % 8 % Ι %1+,% % >># ϑ ( & / Α 11 % % 3 ; 1 % Γ Λ >># Γ, Γ. % 7 Α Γ Α ( #

95 % & % Χ Μ % & Α & Χ 5Ο Γ =. 1 ΙΑ >>2: # /# ϑ: Ε 1 % %1 1% % % % 1 % 1 % % % ; Γ % Γ % Φ Ι : #6ϑ 5 + Γ % 3 1 %1+ ;% 0 Γ & & &+ Γ. + 2 /. 5& % Γ 1, % / % ; & & ( ( Ι + ϑ Ο % + 5 / 1 & ( ; 1 ; &% % Γ % % + / % % & (, + / &+ & Γ,;/Α Α Γ Γ Γ % &% % % : Ε ; % % 1% & 1 % : % % % % % % Φ ΙΑ >>2: 2 ϑ + 5 % 1 Σ ;% /. 0 5 ( & 4 : )+ % % % / % 5 / & Γ 0 ; Γ. %1+ & 4 1% 0 / ( 1 4 Γ / % + ;. & 1,% + & 1+ % : / &,% 1 3( & + Σ & & 1% #

96 + % & 1% 1 / 0 1% ( ; % ) 7 % Γ & + %, 5! & 1 0 Γ. / % /,%%1 % Γ & & Γ / 0 8Ο Γ % &% % & + & Ο (! 1 5 ; Χ 4 + &% Γ & % % % / % ; 5 + &% Γ ) % % Ο Γ / ; 1 & Ο %1+ / & + Σ ;%. & Γ &,;/Α % / & Γ Γ & 5 + & Γ % + %1+ ;% Ο Σ % &, 5 5 +, : (. % % & 5 Ι& & ϑγ % ; Γ, 0 + / (, & & Γ %1 8Ο &,;/Α & Γ % % Ι & ( / ϑ % & Ι >>2: 6 /6 6ϑ 5 / ;%. & :, + Ο Γ. Γ &. % 4 % Γ 5&, & Γ & % Α 1 Γ % & % & : #6

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) / 201 202 Γ Π ΓΓ- Γ ΨΦ Γ Π ΘΞ Γ Ζ Π (Π) ΓΖΦ 1549 260 108 700 22 151 2186 523 928 333 12 204 1098 28 35 41 13 769 209 42 11 15 12 43 1168 51 765 27 18 56 Π ΠΓ Γ Φ Ψ Γ ΒΓΖ Π Χ Ζ / ΠΠ Γ ΠΠΓ - ΒΓ Β 639 242

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΠΡΟΟΥΗ: ο Π 4έγέι Φ α α π α α οπο αφ ο ο απ υπο φ ου πα υ ου

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Από τη κορυφή Β τριγώνου Γ φέρουµε ευθεί κάθετη στη διχοτόµο της Aεξ, η οποί τέµνει τη διχοτόµο υτή στο κι την προέκτση της ΓΑ στο Ε. Αν Μ µέσον της ΒΓ ν δειχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 Θέµα: Τα διανύσµατα ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Η έννοια του διανύσµατος Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσµάτων Πολλαπλασιασµός αριθµού µε διάνυσµα Συντεταγµένες

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1836 17 Αυγούστου 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Eτήσια Έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8 Ο Ο Α Α Α Α 817 Α % Α 10.338 10.651-313 -2,9% Α Α Α 817 Α % Α 8.708 8.136 572 7,0% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 8.981 8.651 330 3,8% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 10.078 10.430-352 -3,4% Α Α Α 817 Α % Α. Α.. 9.288 Α

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΛΣΪΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕ&Ν ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΝ. Χ. Σολουωνϊδπς Π.Ε.Δ. (Κτήριο 1, 1ος Όροφος, Αρ. Γρ. 1, Αρ. Αίθ.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΛΣΪΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕ&Ν ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΝ. Χ. Σολουωνϊδπς Π.Ε.Δ. (Κτήριο 1, 1ος Όροφος, Αρ. Γρ. 1, Αρ. Αίθ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΛΣΪΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕ&Ν ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΝ. Χ. Σολουωνϊδπς Π.Ε.Δ. (Κτήριο 1, 1ος Όροφος, Αρ. Γρ. 1, Αρ. Αίθ. 1) s s h U ^ I S B V ^ W a s a a ^ W - Χι. Πογιατζής Π.Ε.Α. (Κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 37 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 38 39 40 41 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ 4 43 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 45 46 47 48 49 50 51 5 53

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 70 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 70 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 0 36653-0367784 - Fax: 0 36405 Tel. 0 36653-0367784 - Fax: 0 36405 ΣΑΒΒΑΤΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 009 B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 5 Αν a = 4 και b = 5 +, να υπολογίσετε την τιμή παράστασης: 5 A = a: b b. 5a ΘΕΜΑ ο Έστω α θετικός

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α )

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) 1 Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισοπλευρου τριγωνου ΑΒΓ, παιρνουμε 3 Να δειχτει οτι α + 110 0α Ποτε ισχυει Συγκρινετε το ισον; τα τριγωνα με σημεια Δ, Ε, Ζ αντιστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

2. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και οι διχοτόµοι του Β και ΓΕ. Αν ΕΗ ΒΓ και Ζ ΒΓ, να αποδείξετε ότι: β) Τα τρίγωνα ΑΕ και ΑΖ είναι ίσα.

2. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και οι διχοτόµοι του Β και ΓΕ. Αν ΕΗ ΒΓ και Ζ ΒΓ, να αποδείξετε ότι: β) Τα τρίγωνα ΑΕ και ΑΖ είναι ίσα. 1. Από εξωτερικό σηµείο Σ κύκλου (Κ,ρ) θεωρούµε τις τέµνουσες ΣΑΒ και ΣΓ του κύκλου για τις οποίες ισχύει ΣΒ=Σ. Τα ΚΛ και ΚΜ είναι τα αποστήµατα των χορδών ΑΒ και Γ του κύκλου αντίστοιχα. α) i. τα τρίγωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓτΡΦΣ Α Γ. με σκφ ιμ τητε Ψξ ι ξφκατ α αφη ξφ επαγγ λμε τφζ τφ κτε

ΓτΡΦΣ Α Γ. με σκφ ιμ τητε Ψξ ι ξφκατ α αφη ξφ επαγγ λμε τφζ τφ κτε ΑΙ Ο ο Ιζ Ο Ι Ο Οο γ ξφ ξ ξ κγ Ι Γ ΤΝ Φ ε Φ Ι Σ ΓτΡΦΣ ΓΕΝ ζμ Λ γφ β Σ Τ Α ΝΗμ Ν ΦΕ Σ Γ Ν κ Φ θ Γ Φ γ ΦΗΣ Ψ Ι Α Γ ε Γ ιευφυ τα Αμ ατ ι μετα τητ η ιο η ταυ Φ ο Ε Φ ξφ Φ ηαη διατ ξεε τφυ θψ Φ Φι αθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός εταιρικής ταυτότητας

οδηγός εταιρικής ταυτότητας πρόλογος στοιχεία λογοτύπου λογότυπο [ σχεδιασμός χρήση τοποθέτηση εταιρικά χρώματα χρήση σε μη εταιρικά χρώματα χρήση σε φωτογραφίες λάθος χρήση ] χρωματικός κώδικας [ παλέτα χρήση λάθος χρήση χρώμα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MENTORING ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

8.827,35 80.000,00 Θ. [09] ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ 52.532,00 75.000,00 147.301,2 250.000,0 363.000,0 ΙΓ. [13] ΥΠΕΡ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

8.827,35 80.000,00 Θ. [09] ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ 52.532,00 75.000,00 147.301,2 250.000,0 363.000,0 ΙΓ. [13] ΥΠΕΡ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΟ Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝΤΑ 1/1-31/10/2010 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΕΝΑ ΜΕΡΙΚΑ 1/1-31/12/2011 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΕΝΑ ΟΛΙΚΑ 2011 Α. [01] ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ Μ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1. [01.01] Εξ εισφορών Ι.Ναών 7% 381.102,67

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΝΟΥ Γ Α ΤΗΝ ΑΝΑ Υ ΩΣΗ ΣΥΣ ΕΥΑΣ ΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΝΟΥ Γ Α ΤΗΝ ΑΝΑ Υ ΩΣΗ ΣΥΣ ΕΥΑΣ ΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΝΟΥ Γ Α ΤΗΝ ΑΝΑ Υ ΩΣΗ ΣΥΣ ΕΥΑΣ ΩΝ Ταυτότητα Έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ: ALCO ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ) ΔΕΙΓΜΑ: 1000 ΑΤΟΜΑ, 30% ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ 70% ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-65

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Γεωμετρία Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός

Τράπεζα Θεμάτων Γεωμετρία Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Τράπεζα Θεμάτων Γεωμετρία Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2 Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Θεωρία ως και το 3.2 Ασκήσεις: 1-8 Θεωρία ως και το 3.4 Ασκήσεις: 9-13 Θεωρία ως και το 3.7 Ασκήσεις: 14-29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1054916/10643/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1084 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα