ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Δβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Δβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο"

Transcript

1 Πίνακας περιεχομένων Πνιπηερλείν Κξήηεο : 4 ζέζεηο ΓΔΠ... 4 Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ : 1 ζέζε θαζεγεηή... 6 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Γπηηθήο Διιάδαο : Πξόζιεςε Δπηζηεκνληθώλ Δξγαζηεξηαθώλ πλεξγαηώλ... 7 Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Aζελώλ : 2 ζέζεηο θαζεγεηή... 8 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ : 3 ζέζεηο κόληκνπ θαιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ... 9 Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζπξσηίαο : 2 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ήκνο Πεηξνύπνιεο : 2 ζέζεηο κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Γήκνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ : 1 ζέζε κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Γήκνο Καβάιαο : 20 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Γήκνο Bηάλλνπ : 30 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ήκνο ηξθύσλ Μεζζαπίσλ : 3 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Γήκνο Απνθνξώλνπ : 17 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Γήκνο Καηεξίλεο : 43 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Γήκνο Θεζζαινλίθεο : 2 ζέζεηο κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ήκνο Μώινπ Αγ. Κσλ/λνπ : 12 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ήµνο Αµπεινθήπσλ Μελεµέλεο : 1 ζέζε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ν.Π... «Οξγαληζκόο Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ ήκνπ Πεληέιεο» : 7 ζέζεηο κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Κνκνηελήο» : 3 ζέζεηο κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Σελίδα 1 από 40

2 Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Βύξσλα» : 3 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ν.Π... «εκνηηθό Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ ήκνπ Βηζαιηίαο» : 3 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ν.Π... «ΚΔΦΑΛΟ» ηνπ ήµνπ Λαπξεσηηθήο : 14 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ν.Π... «ΚΔΦΑΛΟ» ηνπ ήµνπ Λαπξεσηηθήο : 1 ζέζε κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κέληξν Βξεθνλεπηαθήο Αγσγήο θαη Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο ηνπ Γήκνπ Νέαο Ησλίαο : 1 ζέζε κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Τπεξεζία Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο, Αζιεηηζµνύ, Παηδείαο (Τ.Κ.Π.Α.Α.Π.) ηνπ ήµνπ Λαγθαδά» : 7 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Γεκνηηθό Ννκηθό Πξόζσπν Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ : 3 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Οξγαληζµόο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Αζιεηηζµνύ ηνπ ήµνπ εξξώλ : 6 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Οξγαληζκόο Βξεθνλεπηαθήο, Παηδηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Μέξηκλαο (Ο.ΒΡΔ.Π.Ο.Μ.) Γήκνπ Θεζζαινλίθεο : 2 ζέζεηο κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Πόξνπ : 4 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε δήκνπ Παύινπ Μειά ΊΡΗ : 4 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο θαη Αζιεηηζκνύ Θέξκεο : 1 ζέζε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο : 1 ζέζε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ Αλώλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. : 5 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο, Άξδεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Βνΐνπ : 6 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Κέληξν Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ηζόηεηαο : 1 ζέζε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Σελίδα 2 από 40

3 Λ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ : 15 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ K Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ & Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ : 11 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ KΘ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ & Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ : 4 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ : 13 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ : 5 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ : 6 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Β Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ : 19 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ΓΔΖ Α.Δ. : 24 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ΓΔΖ Α.Δ. : 8 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. : 1 ζέζε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ΑΠΟΠΑΔΗ - ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ Τπνπξγόο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο : θάιπςε 5 ζέζεσλ πξνζσπηθνύ κε απόζπαζεκεηαθίλεζε ππαιιήισλ Γεληθόο Γξακκαηέαο Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο : θάιπςε 16 ζέζεσλ πξνζσπηθνύ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο (Δ.Τ.Γ.) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε » ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο : θάιπςε 28 ζέζεσλ πξνζσπηθνύ κε απόζπαζε ππαιιήισλ Σελίδα 3 από 40

4 Πνιπηερλείν Κξήηεο : 4 ζέζεηο ΓΔΠ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΓΤΟ (2) ΘΔΔΧΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (ΓΔΠ) ΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ην Πνιπηερλείν Κξήηεο, κε ηηο πξάμεηο ηνπ Πξύηαλε αξηζκ. 1061/ θαη 1063/ , πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζην ΦΔΚ ππ αξηζκ. 86/ /η.Γ, πξνθεξύζζνληαη δύν (2) ζέζεηο Γηδαθηηθνύ Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΓΔΠ) αληίζηνηρα σο εμήο: ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θαη ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: «Αξρηηεθηνληθόο ρεδηαζκόο: Σόπνο, Σνπίν θαη Πεξηβάιινλ» -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή πξώηεο βαζκίδαο θαη ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: «Με Γξακκηθή πλαξηεζηαθή Αλάιπζε» ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΧΝ 1. Αληίγξαθα ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπο. Αλ νη ηίηινη ζπνπδώλ έρνπλ ρνξεγεζεί από ΑΔΗ εμσηεξηθνύ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαη νη ζρεηηθέο βεβαηώζεηο ηζνηηκίαο από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ ή αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα αλαγλώξηζε ηεο ηζνηηκίαο. 2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 3. Αλαιπηηθό ππόκλεκα γηα ηα ππνβαιιόκελα πξσηόηππα επηζηεκνληθά δεκνζηεύκαηα 4. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή θαη άιια επηζηεκνληθά δεκνζηεύκαηα. - Σα αλσηέξσ ησλ πεξηπηώζεσλ 2,3,4 ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή άιιν απνζεθεπηηθό κέζν ) θαη ζε έλα αληίηππν έληππεο κνξθήο ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ζα είλαη ζηε δηάζεζε όισλ ησλ κειώλ ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο, ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο θαη ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία θαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα απηήο. 5. Ζ πγεία ησλ ππνςεθίσλ ππαιιήισλ λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο, πηζηνπνηείηαη κε γλσκαηεύζεηο α) παζνιόγνπ ή γεληθνύ ηαηξνύ θαη β) ςπρηάηξνπ, είηε ηνπ δεκνζίνπ είηε ηδησηώλ. - Σν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ζα αλαδεηεζεί απηεπαγγέιησο από ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνύ. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηώλ - κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο. - Σν αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α ζα αλαδεηεζνύλ απηεπαγγέιησο από ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνύ. Σελίδα 4 από 40

5 Με ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 νη ππνςήθηνη δεζκεύνληαη όηη ζα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή ζα έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από απηέο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο πξπηαληθήο πξάμεο δηνξηζκνύ ηνπο. Σν θώιπκα ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ δελ ηζρύεη γηα πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη όκνην θώιπκα δηνξηζκνύ. Οη αλσηέξσ πνιίηεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ, εθηόο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ θαη πηπρίν ή κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ Διιεληθνύ Α.Δ.Η. ή απνιπηήξην Διιεληθνύ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθό ειιελνκάζεηαο Γ1 επηπέδνπ από ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, από ην νπνίν ζα απνδεηθλύεηαη ε πιήξεο γλώζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ιήγεη ζηηο 07/04/2014. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ( ηει ). ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΓΤΟ (2) ΘΔΔΧΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (ΓΔΠ) ΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ην Πνιπηερλείν Κξήηεο, κε ηηο πξάμεηο ηνπ Πξύηαλε αξηζκ. 1306/ θαη 1310/ , πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζηα ΦΔΚ ππ αξηζκ. 184/ /η.Γ θαη 208/ /η.Γ, πξνθεξύζζνληαη δύν (2) ζέζεηο Γηδαθηηθνύ Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΓΔΠ) αληίζηνηρα σο εμήο: ρνιή Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Σνκέαο ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Πεξηβαιινληηθώλ Γηεξγαζηώλ -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή πξώηεο βαζκίδαο θαη ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: «Τδαηηθή Υεκεία κε έκθαζε ζε Πεξηβαιινληηθέο Δθαξκνγέο» Σνκέαο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο -Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή πξώηεο βαζκίδαο θαη ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: «Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο» ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΧΝ 1. Αληίγξαθα ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπο. Αλ νη ηίηινη ζπνπδώλ έρνπλ ρνξεγεζεί από ΑΔΗ εμσηεξηθνύ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαη νη ζρεηηθέο βεβαηώζεηο ηζνηηκίαο από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ ή αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα αλαγλώξηζε ηεο ηζνηηκίαο. Σελίδα 5 από 40

6 2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 3. Αλαιπηηθό ππόκλεκα γηα ηα ππνβαιιόκελα πξσηόηππα επηζηεκνληθά δεκνζηεύκαηα 4. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή θαη άιια επηζηεκνληθά δεκνζηεύκαηα. - Σα αλσηέξσ ησλ πεξηπηώζεσλ 2,3,4 ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή άιιν απνζεθεπηηθό κέζν) θαη ζε έλα αληίηππν έληππεο κνξθήο ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ζα είλαη ζηε δηάζεζε όισλ ησλ κειώλ ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο, ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο θαη ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία θαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα απηήο. 5. Ζ πγεία ησλ ππνςεθίσλ ππαιιήισλ λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο, πηζηνπνηείηαη κε γλσκαηεύζεηο α) παζνιόγνπ ή γεληθνύ ηαηξνύ θαη β) ςπρηάηξνπ, είηε ηνπ δεκνζίνπ είηε ηδησηώλ. - Σν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ζα αλαδεηεζεί απηεπαγγέιησο από ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνύ. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηώλ - κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο. - Σν αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α ζα αλαδεηεζνύλ απηεπαγγέιησο από ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνύ. Με ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 νη ππνςήθηνη δεζκεύνληαη όηη ζα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή ζα έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από απηέο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο πξπηαληθήο πξάμεο δηνξηζκνύ ηνπο. Σν θώιπκα ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ δελ ηζρύεη γηα πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη όκνην θώιπκα δηνξηζκνύ. Οη αλσηέξσ πνιίηεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ, εθηόο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ θαη πηπρίν ή κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ Διιεληθνύ Α.Δ.Η. ή απνιπηήξην Διιεληθνύ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθό ειιελνκάζεηαο Γ1 επηπέδνπ από ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, από ην νπνίν ζα απνδεηθλύεηαη ε πιήξεο γλώζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ιήγεη ζηηο 05/05/2014. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (ηει ). Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ : 1 ζέζε θαζεγεηή Σελίδα 6 από 40

7 ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ην ΦΔΚ 184/η.Γ / δεκνζηεύζεθε ε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο θαζεγεηή πξώηεο βαζκίδαο, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Κνηλσλία θαη Κνηλόηεηα: Σνπηθή Οξγάλσζε θαη Θεζκνί ζην ύγρξνλν Κόζκν», ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο, ηεο ρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ζην Ίδξπκα ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο καδί κε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θξίζε ηνπο δηθαηνινγεηηθά κέρξη θαη Πιεξνθνξίεο ζην Σκήκα Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηει από 09:00π.κ.έσο 13:00κ.κ θαη ζηνλ ηζηόηνπν Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Γπηηθήο Διιάδαο : Πξόζιεςε Δπηζηεκνληθώλ Δξγαζηεξηαθώλ πλεξγαηώλ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ Ο Πξόεδξνο ηνπ Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ηεο θάιπςεο ησλ δηδαθηηθώλ αλαγθώλ ηνπ Σκήκαηνο Λνγνζεξαπείαο κε έδξα ηελ Πάηξα, γηα ην εαξηλό εμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνύ Έηνπο θαη γηα λα πξνζειθύζεη Δπηζηήκνλεο κε ηα πιήξε πξνζόληα ηνπ λόκνπ, ζηελ αξ. 8505/ Απόθαζή ηνπ ζύκθσλα θαη κε ην αξηζκ. 7/ πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Κνζκεηείαο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο απνθάζηζε ηελ επαλαπξνθήξπμε Δπηζηεκνληθώλ-Δξγαζηεξηαθώλ πλεξγαηώλ, όπσο παξαθάησ: ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ κε έδξα ηελ ΠΑΣΡΑ Α/Α ΜΑΘΖΜΑ ΧΡΔ ΔΞΑΜΖΝΟ ΘΔΧΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 1. ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ 2 2 Γ ΚΑΣΑΠΟΖ ΓΤΦΑΓΗΑ Σελίδα 7 από 40

8 Ζ έληππε αίηεζε, θαζώο θαη ε αλαιπηηθή πξνθήξπμε, ζα παξαιακβάλνληαη από ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, θαζώο θαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο ζηε δηεύζπλζε Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθό θάθειν, πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα θαη λα ππνβιεζνύλ, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο (ιόγσ έλαξμεο εαξηλνύ εμακήλνπ) κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ έσο θαη ηελ , ζηελ αληίζηνηρε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη ζην ηειέθσλν: Α/Α ΣΜΖΜΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ 1. ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ κε έδξα ηελ ΠΑΣΡΑ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Aζελώλ : 2 ζέζεηο θαζεγεηή EΘNIKO KAI KAΠOΓITPIAKO ΠANEΠITHMIO AΘHNΧN A N A K O I N Χ H Tν Παλεπηζηήκην Aζελώλ αλαθνηλώλεη όηη ζην ΦEK 244/ (η.γ ) δεκνζηεύζεθε ε πξνθήξπμε κηαο (1) ζέζεο θαζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή πξώηεο βαζκίδαο σο εμήο: Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε, Εσγξάθνπ, ηει ) Σνκέαο Μαζεκαηηθήο Αλάιπζεο Αξηζ. Πξνθήξπμεο / (ΑΓΑ ΒΗΚ34ΦΕ2Ν-ΚΘ7 ) Μία ζέζε θαζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή πξώηεο βαζκίδαο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Μαζεκαηηθή Αλάιπζε: Πξαγκαηηθέο πλαξηήζεηο, Θεσξία Μέηξνπ, πλνινζεσξεηηθή Σνπνινγία» H πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ιήγεη ηελ Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη, πνπ έρνπλ ηα λόκηκα πξνζόληα, λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο καδί κε όια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ ηεο πξνθήξπμεο, ζηε Γξακκαηεία ηεο Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ όπνπ κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. Σελίδα 8 από 40

9 EΘNIKO KAI KAΠOΓITPIAKO ΠANEΠITHMIO AΘHNΧN A N A K O I N Χ H Tν Παλεπηζηήκην Aζελώλ αλαθνηλώλεη όηη ζην ΦEK 1478/ (η.γ ) δεκνζηεύζεθε ε πξνθήξπμε κηαο (1) ζέζεο θαζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή πξώηεο βαζκίδαο σο εμήο: ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ, Αθαδεκίαο 45, Αζήλα, ηει ) Σνκέαο Α Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Αξηζ. Πξνθήξπμεο / (ΑΓΑ ΒΗΔΔ46ΦΕ2Ν-ΒΝ7) Μία ζέζε θαζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή πξώηεο βαζκίδαο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Αζηηθό Γίθαην» H πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ιήγεη ηελ Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη, πνπ έρνπλ ηα λόκηκα πξνζόληα, λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο καδί κε όια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ ηεο πξνθήξπμεο, ζηε Γξακκαηεία ηεο Ννκηθήο ρνιήο όπνπ κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ : 3 ζέζεηο κόληκνπ θαιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Πξνθήξπμε δηαγσληζκώλ γηα ηελ πιήξσζε ηξηώλ (3) θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ κόληκνπ θαιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ ζηελ Οξρήζηξα Λπξηθήο θελήο Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ πξνθεξύζζεη Γηαγσληζκνύο γηα ηελ πιήξσζε ηξηώλ (3) θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ κόληκνπ θαιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Οξρήζηξαο ηεο Λπξηθήο θελήο, σο εμήο: Α. 3 ε Καηεγνξία α. Μία (1) ζέζε Κνξπθαίνπ Α ζηα Κόξλα β. Μία (1) ζέζε Κνξπθαίνπ Α ζηα Βηνινληζέια Β. 4 ε Καηεγνξία α. Μία (1) ζέζε Κνξπθαίνπ Β ζηα Φαγθόηα κε ππνρξέσζε ζην θόληξα Φαγθόην Σελίδα 9 από 40

10 Απηνί πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνπο δηαγσληζκνύο νθείινπλ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο απηήο ζηνλ εκεξήζην Σύπν, δει. από έσο λα ππνβάιινπλ ή λα ηαρπδξνκήζνπλ κε απόδεημε ζηελ Οξρήζηξα Λπξηθήο θελήο (Αξρηκήδνπο 16, ΣΚ 17778, Καιιηζέα) αίηεζε ζε εηδηθό έληππν. Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζπξσηίαο : 2 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ζ /λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζπξσηίαο (Σκήκα Κηεληαηξηθήο) αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, µε ζύµβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά δύν (2) αηόµσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηεο ηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνµίαο θαη Κηεληαηξηθήο- Σµήµα Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Θεζπξσηίαο, πνπ εδξεύεη ζηελ Ζγνπµελίηζα θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ: ΠΔ Κηεληάηξσλ 1 ΣΔ Εσηθήο Παξαγσγήο 1 Οη ελδηαθεξόµελνη θαινύληαη λα ζπµπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε µε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε µε άιιν εμνπζηνδνηεµέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεµέλε από δεµόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνµηθά µε ζπζηεµέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο µαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: ηνηθεηήξην, Π. Σζαιδάξε 18, Σ.Κ Ζγνπµελίηζα, απεπζύλνληάο ηελ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζπξσηίαο, /λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνµίαο θαη Κηεληαηξηθήο, Π.Δ. Θεζπξσηίαο, Σµήµα Κηεληαηξηθήο, ππόςε θαο Βελεηίαο Κώηζηα (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έσο ήκνο Πεηξνύπνιεο : 2 ζέζεηο κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Σελίδα 10 από 40

11 Ο ήκνο Πεηξνύπνιεο αλαθνηλώλεη ηε ζύλαςε ζύµβαζεο µίζζσζεο έξγνπ µε έλα (1) άηνµν γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ ήµνπ Πεηξνύπνιεο, πνπ εδξεύεη ζηελ Πεηξνύπνιε Ν. Αηηηθήο, µε αληηθείµελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «πµβάζεηο µίζζσζεο έξγνπ γηα ππεξεζίεο αζιεηηζµνύ από έζνδα πξνεξρόµελα από αληίηηµν» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δώδεθα (12) µήλεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά εηδηθόηεηα ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ: ΠΔ Ναπαγνζώζηεο Κ.Φ.Α. 1 Οη ελδηαθεξόµελνη θαινύληαη λα ζπµπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε µε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε µε άιιν εμνπζηνδνηεµέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεµέλε από δεµόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνµηθά µε ζπζηεµέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο µαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: ήµνο Πεηξνύπνιεο, Κ. Βάξλαιε 76-78, Σ.Κ. : Πεηξνύπνιε, απεπζύλνληάο ηελ ζηελ /λζε ηνηθεηηθνύ-tµήµα Πξνζσπηθνύ, ππόςηλ θνπ Δ. Αλησλαξόπνπινπ θαη θαο Μ. Ρνπζηέµε (ηει. επηθνηλσλίαο : , ) έσο %CE%A3-%CE%9C%CE%94%CE%A0 Ο ήκνο Πεηξνύπνιεο αλαθνηλώλεη ηε ζύλαςε ζύµβαζεο µίζζσζεο έξγνπ µε έλα (1) άηνµν γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ ήµνπ Πεηξνύπνιεο, πνπ εδξεύεη ζηελ Πεηξνύπνιε Ν. Αηηηθήο, µε αληηθείµελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «πµβάζεηο µίζζσζεο έξγνπ γηα ππεξεζίεο πνιηηηζµνύ από έζνδα πξνεξρόµελα από αληίηηµν» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δώδεθα (12) µήλεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά εηδηθόηεηα ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ: ΠΔ άζθαινο Υνξνύ 1 Οη ελδηαθεξόµελνη θαινύληαη λα ζπµπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε µε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε µε άιιν εμνπζηνδνηεµέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεµέλε από δεµόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνµηθά µε ζπζηεµέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο µαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: ήµνο Πεηξνύπνιεο, Κ. Βάξλαιε 76-78, Σ.Κ. : Πεηξνύπνιε, απεπζύλνληάο ηελ ζηελ /λζε ηνηθεηηθνύ-tµήµα Πξνζσπηθνύ, ππόςηλ θνπ Δ. Αλησλαξόπνπινπ θαη θαο Μ. Ρνπζηέµε, (ηει. επηθνηλσλίαο : , ) έσο Σελίδα 11 από 40

12 3-%CE%93%CE%9C%CE%9E Γήκνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ : 1 ζέζε κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Ο Γήκνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ αλαθνηλώλεη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλα (1) άηνκν γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, πνπ εδξεύεη ζηνλ Άγην Γεκήηξην ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ: «Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε δεκόζηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ» θαη «Γίθηπα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ πεξηνρή ΔΚΣΔΛ» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δώδεθα (12) κήλεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά εηδηθόηεηα ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ: ΠΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 1 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Αγ. Γεκεηξίνπ 55, Σ.Κ.: 17343, Άγηνο Γεκήηξηνο, απεπζύλνληάο ηελ ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ-Γξαθείν Πξνζσπηθνύ ππόςηλ θαο Μπίρα Ξαλζήο, (ηει. επηθνηλσλίαο : ) από έσο %CE%9C7%CE%A8 Γήκνο Καβάιαο : 20 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ο Γήκαξρνο Καβάιαο αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε είθνζη (20) ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία 18 έσο 65 εηώλ. Χο πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ νξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα από 6 Μαξηίνπ 2014 έσο θαη 12 Μαξηίνπ Αηηήζεηο δηαηίζεληαη θαη θαηαηίζεληαη ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, Σελίδα 12 από 40

13 Κύπξνπ 10, ζην Γεκαξρείν Καβάιαο. Με ηελ αίηεζε ζα ππνβάιιεηαη θσηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηόηεηαο πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο =normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 2&p_p_col_count=1&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_main id=4927&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2fweb%2fguest%2fnews%2 Fjobs Γήκνο Bηάλλνπ : 30 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ο Γήκαξρνο Bηάλλνπ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά ηξηάληα (30) πδξνλνκέσλ άξδεπζεο γηα ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν 2014 σο εμήο: ΤΓΡΟΝΟΜΔΗ 30 Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν Βηάλλνπ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 1. Φση/θν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 2. Αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο). 3. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο 4. Πηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο 5. Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ (ζα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία καο). 6. Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ή Τπεύζπλε Γήισζε ησλ ππνςεθίσλ ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη γλσξίδνπλ αλάγλσζε θαη γξαθή. 7. Βεβαίσζε ΑΜΚΑ 8. Αληίγξαθν Λνγαξηαζκνύ Σξαπέδεο 9. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα. 10. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, δει. από έσο θαη Σελίδα 13 από 40

14 %CE%A1%CE%9A%CE%9A ήκνο ηξθύσλ Μεζζαπίσλ : 3 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ο ήκαξρνο ηξθύσλ Μεζζαπίσλ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ µε ζύµβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθνύ αξηζµνύ ηξηώλ (3) αηόµσλ, πξνο θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ κε ηελ εμήο εηδηθόηεηα: Τδξνλνµείο άξδεπζεο 3 Οη ελδηαθεξόµελνη µπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηνπ ήµνπ ηξθύσλ Μεζζαπίσλ ( /λζε: Αβάλησλ 18, ηει: ), αξµόδηνο ππξίδσλ Μπαξζάθεο, µέζα ζε πξνζεζµία (7) εµεξώλ, από ηελ επόµελε ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ ήµνπ, δει. από 7/3/2014 έσο θαη 14/3/ %CE%95%CE%93%CE%95 Γήκνο Απνθνξώλνπ : 17 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ο Γήκαξρνο Απνθνξώλνπ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δίκελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθά δέθα επηά (17) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ θαη επηγνπζώλ πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο- Ζιεθηξνθσηηζκνύ & Ύδξεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ: ΓΔ Ζιεθηξνιόγσλ εγθαηαζηάζεσλ 1 ΤΔ Βνεζόο Τδξαπιηθνύ 4 ΤΔ Δξγαηώλ απνθνκηδήο (ζπλνδνί απνξξηκκαηνθόξσλ) 12 Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Απνθνξώλνπ ζηηο Βξύζεο, θαη εηδηθόηεξα ζην γξαθείν Πξνζσπηθνύ, αξκόδηνο θ. Θ. Αλαγλσζηάθεο εληόο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επνκέλε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο Σελίδα 14 από 40

15 ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, δει. από κέρξη %CE%9E%CE%A89 Γήκνο Καηεξίλεο : 43 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ο Γήκαξρνο Καηεξίλεο αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ, ζπλνιηθά ζαξάληα ηξηώλ (43) αηόκσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ ηεο Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, αλά εηδηθόηεηα σο εμήο: ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ ΠΡΑΗΝΟΤ 40 ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΈΡΓΩΝ (UNIMUG) 1 ΓΔ ΟΓΖΓΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΟΤ ΔΛΚΤΣΖΡΑ2 Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν Καηεξίλεο (Γξαθείν 9 Α όξνθνο) κέρξη ηελ Σεηάξηε , ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 1. Φση/θν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 2. Βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ 3. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρύ ή ινηπέο βεβαηώζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή επαγγεικαηηθέο ηαπηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ αλαθνίλσζε 4. Αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο). 5. Τπεύζπλε δήισζε (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο) 4-%CE%9B%CE%97%CE%91 Γήκνο Θεζζαινλίθεο : 2 ζέζεηο κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο αλαθνηλώλεη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, κε ζπλνιηθά δύν (2) άηνκα γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο» Σελίδα 15 από 40

16 ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δώδεθα (12) κήλεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά εηδηθόηεηα ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ: ΠΔ Ηαηξνί Δξγαζίαο 2 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ είηε απηνπξνζώπσο, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο, από κέρξη θαη , ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Βαζ. Γεσξγίνπ Α 1, Σ.Κ , Θεζζαινλίθε, Γ/λζε Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ, Σκήκα Μεηξώσλ θαη Γηαδηθαζηώλ Πξνζσπηθνύ, ππόςε θαο Μπνύξα Αξηεκεζίαο (ηει. 2313/317139, ). on/dnsidiaxanthrporon/prokirikseisproswpikou1/sme_1 ήκνο Μώινπ Αγ. Κσλ/λνπ : 12 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ο ήκαξρνο Μώινπ Αγ. Κσλ/λνπ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε ζπλνιηθνύ αξηζµνύ δώδεθα (12) αηόµσλ ΤΔ 16 Δξγαηώλ Γεληθώλ Καζεθόλησλ ιόγσ ειιείςεσο πξνζσπηθνύ, πξνθεηµέλνπ λα γίλεη άµεζα θαζαξηζµόο ησλ ξεµάησλ, απόθξαμε θξεαηίσλ ζε όιεο ηηο ηνπηθέο θαη εµνηηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ ήµνπ από θεξηέο ύιεο θαη άιια πιηθά, πξνο απνθπγή πιεµµπξηθώλ θαηλνµέλσλ γηα ηελ αληηµεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ, επνρηθώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, µε ζύµβαζε εξγαζίαο νξηζµέλνπ ρξόλνπ, δηάξθεηαο δύν (2) µελώλ. ΤΔ16 Δξγαηώλ Γεληθώλ Καζεθόλησλ 12 Οη ελδηαθεξόµελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο µε ηα επηζπλαπηόµελα δηθαηνινγεηηθά, απηνπξνζώπσο, είηε µε άιιν εμνπζηνδνηεµέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεµέλε από δεµόζηα αξρή µόλν ζηελ έδξα ηνπ ήµνπ Μώινπ Αγ. Κσλζηαληίλνπ, ζην γξαθείν Πξσηνθόιινπ ζηα Καµέλα Βνύξια ( /λζε: Αγ. Παληειεήµνλα 8 Καµέλα Βνύξια, ηει: ), θαηά ηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ώξεο. Οη ελδηαθεξόµελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά µέζα ζε Πξνζεζµία έμη (6) εµεξνινγηαθώλ εµεξώλ από ηελ επνµέλε ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηεο έδξαο ηνπ ήµνπ, δειαδή από ηελ έσο θαη ηελ Σελίδα 16 από 40

17 1-%CE%A0%CE%999 ήµνο Αµπεινθήπσλ Μελεµέλεο : 1 ζέζε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ο ήµαξρνο Αµπεινθήπσλ Μελεµέλεο αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, µε ζύµβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξόλνπ, ελόο (1) αηόµνπ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ πξνγξάµµαηνο ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Κύθινο» ζην Θεµαηηθό Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 4: «Πιήξεο ελζσµάησζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλαµηθνύ ζε µηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηώλ» ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ πλαµηθνύ» ηεο ξάζεο 3: «Σνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νµάδεο» πνπ πινπνηεί ν ήµνο Αµπεινθήπσλ Μελεµέλεο σο εηαίξνο ηεο Αλαπηπμηαθήο ύµπξαμεο «Κύθινο» γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο 327 «εµνζηόηεηα Δπαηζζεηνπνίεζε», πνπ εδξεύεη ζηνπο Αµπεινθήπνπο κε ηελ εμήο εηδηθόηεηα: ΠΔ Πιεξνθνξηθόο ελ ειιείςεη ΣΔ Πιεξνθνξηθόο 1 Οη ελδηαθεξόµελνη θαινύληαη λα ζπµπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε µε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε µε άιιν εμνπζηνδνηεµέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεµέλε από δεµόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνµηθά µε ζπζηεµέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο µαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: ήµνο Αµπεινθήπσλ-Μελεµέλεο, Παηξ. Γξεγνξίνπ Δ 12, Αµπειόθεπνη, Ν. Θεζζαινλίθεο, Σ.Κ , απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξ. αλζξώπηλνπ δπλαµηθνύ ππόςηλ θ. Αιεμίνπ Υαξίιανπ (ηει. επηθνηλσλίαο: , ) έσο %CE%95-%CE%9A%CE%A5%CE%96 Ν.Π... «Οξγαληζκόο Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ ήκνπ Πεληέιεο» : 7 ζέζεηο κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Σν Ν.Π... «Οξγαληζκόο Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ ήκνπ Πεληέιεο» αλαθνηλώλεη ηε ζύλαςε ζύµβαζεο µίζζσζεο έξγνπ µε ζπλνιηθά επηά (7) άηνµα γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Ν.Π... «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ», πνπ Σελίδα 17 από 40

18 εδξεύεη ζηα Μειίζζηα, µε αληηθείµελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «ηειέρσζε Σµεµάησλ Τπνδνµήο ηνπ Ν.Π...» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δώδεθα (12) µήλεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά εηδηθόηεηα ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ: Καζεγεηήο Υνξνύ-ειιεληθνί Υνξνί 1 Καζεγεηήο Υνξνύ-επξσπατθνί ρνξνί θαη ιαηηλ 1 Καζεγεηήο Μνπζηθήο 1 Καζεγεηήο Καιιηηερληθώλ-Τπνθξηηηθή 1 Καζεγεηήο Καιιηηερληθώλ-δσγξαθηθή 1 Καζεγεηήο Καιιηηερληθώλ-θεξαµηθή 1 Καζεγεηήο νηθηαθήο νηθνλνµίαο-ρεηξνηερλία 1 Οη ελδηαθεξόµελνη θαινύληαη λα ζπµπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε µε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε µε άιιν εμνπζηνδνηεµέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεµέλε από δεµόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνµηθά µε ζπζηεµέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο µαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ, Καιαµβόθε 2α, Μειίζζηα, ΣΚ 15127, απεπζύλνληαο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ, ππόςηλ θαο Παπαδάθε, (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έσο %CE%97%CE%91-%CE%99%CE%9E6 Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Κνκνηελήο» : 3 ζέζεηο κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Σν Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Κνκνηελήο» αλαθνηλώλεη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ηξία (03) άηνκα γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Κνκνηελήο, πνπ εδξεύεη ζηελ Κνκνηελή, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Κέληξα ηήξημεο Ρνκά θαη Δππαζώλ Οκάδσλ». ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά εηδηθόηεηα ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ: ΠΔ ΗΑΣΡΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ/ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ 1 ΤΔ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΧΝ 2 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε: «Κέληξν Σελίδα 18 από 40

19 Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Κνκνηελήο», (Γξ. Μαξαζιή 1 (Πνιπιεηηνπξγηθό) 1νο όξνθνο - ΣΚ Κνκνηελή) κέρξη ηηο 17/03/ %CE%A5%CE%93-%CE%9E%CE%95%CE%9D Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Βύξσλα» : 3 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ο Πξόεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Βύξσλα» αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά ηξηώλ (3) αηόκσλ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ πξάμε «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ», ζην Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΤΡΧΝΑ», πνπ εδξεύεη ζηνλ Γήκν Βύξσλα θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ: ΣΔ9 ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ 1 ΓΔ8 ΒΟΖΘΧΝ ΒΡΔΦΟΚΟΜΧΝ-ΠΑΗΓΟΚΟΜΧΝ 1 ΤΔ16 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ) 1 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΤΡΧΝΑ» Φιέκηγθ 71 Σ.Κ Βύξσλαο, απεπζύλνληάο ηελ ππόςηλ θαο Παπαδνπνύινπ άξξαο (ηει. επηθνηλσλίαο: έσο 462) από έσο %CE%93%CE%94-2%CE%A87 Ν.Π... «εκνηηθό Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ ήκνπ Βηζαιηίαο» : 3 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Σελίδα 19 από 40

20 Σν Ν.Π... «εκνηηθό Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ ήκνπ Βηζαιηίαο» αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, µε ζύµβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά ηξηώλ (3) αηόµσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ» ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάµµαηνο «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΤΝΑΜΗΚΟΤ», ηνπ ΝΠ «εµνηηθό Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο Πνιηηηζµνύ θαηαζιεηηζµνύ ήµνπ Βηζαιηίαο», πνπ εδξεύεη ζηελ Νηγξίηα εξξώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ: Δ ΜΑΓΔΗΡΩΝ (Ζ απαζρόιεζε ζα πξαγµαηνπνηεζεί ζηνλ Παηδηθό ηαζµό Μαπξνζάιαζζαο) 1 Δ ΜΑΓΔΗΡΩΝ (Ζ απαζρόιεζε ζα πξαγµαηνπνηεζεί ζηνλ Παηδηθό ηαζµό εµεηξηηζίνπ) 1 ΤΔ Καζαξηζηώλ /ηξηώλ (Ζ απαζρόιεζε ζα πξαγµαηνπνηεζεί ζηνλ Παηδηθό ηαζµό Μαπξνζάιαζζαο) 1 Οη ελδηαθεξόµελνη θαινύληαη λα ζπµπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε µε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε µε άιιν εμνπζηνδνηεµέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεµέλε από δεµόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνµηθά µε ζπζηεµέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο µαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: ΖΜΟΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΑΗ ΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΖΜΟΤ ΒΗΑΛΣΗΑ Ζξώσλ 2 Σ.Κ απεπζύλνληάο ηελ ζην ήµν Βηζαιηίαο ππόςε θαο Μήθα Αλαζηαζίαο (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έσο %CE%A8%CE%9E-%CE%99%CE%9A%CE%A3 Ν.Π... «ΚΔΦΑΛΟ» ηνπ ήµνπ Λαπξεσηηθήο : 14 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Σν Ννµηθό Πξόζσπν εµνζίνπ ηθαίνπ «ΚΔΦΑΛΟ» ηνπ ήµνπ Λαπξεσηηθήο αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, µε ζύµβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά δέθα ηεζζάξσλ (14) αηόµσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάµµαηνο «Δλαξµόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγειµαηηθήο Εσήο» ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ πλαµηθνύ» ΔΠΑ µε αξηζµό ΑΔ 355/8 ηνπ ΝΠ «ΚΔΦΑΛΟ» ηνπ ήµνπ Λαπξεσηηθήο πνπ εδξεύεη ζηε Κεξαηέα Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ: ΣΔ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΩΝ 3 Δ ΒΟΖΘΩΝ ΒΡΔΦΟΚΟΜΩΝ 4 Σελίδα 20 από 40

21 Δ ΜΑΓΔΗΡΩΝ 1 ΤΔ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 5 ΤΔ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΟΤ 1 Οη ελδηαθεξόµελνη θαινύληαη λα ζπµπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε µε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε µε άιιν εμνπζηνδνηεµέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεµέλε από δεµόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνµηθά µε ζπζηεµέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο µαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Λεσθόξνο Αζελώλ νπλίνπ αξ. 37 Κεξαηέα Σ.Κ (γηα ην ΝΠ «ΚΔΦΑΛΟ» ήµνπ Λαπξεσηηθήο), απεπζύλνληάο ηελ ππόςηλ ηεο θαο Αγγειή Δηξήλεο (ηει. Δπηθνηλσλίαο : ) από έσο &catid=43: Ν.Π... «ΚΔΦΑΛΟ» ηνπ ήµνπ Λαπξεσηηθήο : 1 ζέζε κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Σν Ν.Π... «ΚΔΦΑΛΟ» ηνπ ήκνπ Λαπξεσηηθήο αλαθνηλώλεη ηε ζύλαςε ζύµβαζεο µίζζσζεο έξγνπ µε έλα (1) άηνµν γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Ν.Π... «ΚΔΦΑΛΟ», πνπ εδξεύεη ζηελ Κεξαηέα ηνπ ήµνπ Λαπξεσηηθήο ζην Ννµό Αηηηθήο, µε αληηθείµελν ηελ εθηέιεζε ηνπ ρξεµαηνδνηνύµελνπ έξγνπ: «Φπρνινγηθή ππνζηήξημε εππαζώλ θνηλσληθώλ νµάδσλ» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δώδεθα (12) µήλεο κε ηελ εμήο εηδηθόηεηα: ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΩΝ 1 Οη ελδηαθεξόµελνη θαινύληαη λα ζπµπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε µε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε µε άιιν εμνπζηνδνηεµέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεµέλε από δεµόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνµηθά µε ζπζηεµέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο µαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Ν.Π... «ΚΔΦΑΛΟ», ήµνο Λαπξεσηηθήο, Λεσθ. Αζελώλ νπλίνπ 37, Σ.Κ , εµνηηθή Δλόηεηα Κεξαηέαο, ππόςηλ θαο Δηξήλεο Αγγειή (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έσο &catid=43: Σελίδα 21 από 40

22 Ν.Π.Γ.Γ. Κέληξν Βξεθνλεπηαθήο Αγσγήο θαη Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο ηνπ Γήκνπ Νέαο Ησλίαο : 1 ζέζε κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Σν Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Βξεθνλεπηαθήο Αγσγήο θαη Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο ηνπ Γήκνπ Νέαο Ησλίαο» αλαθνηλώλεη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλα (1) άηνκν γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Κέληξνπ Βξεθνλεπηαθήο Αγσγήο θαη Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο Γήκνπ Νέαο Ησλίαο Αηηηθήο, πνπ εδξεύεη ζηε Νέα Ησλία, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε Νεπίσλ» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά εηδηθόηεηα ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ: ΠΔ ςπρνιόγσλ 1 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Κέληξν Βξεθνλεπηαθήο Αγσγήο θαη Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο Γήκνπ Νέαο Ησλίαο, Γαιελνύ 2 & Αγ. Όιγαο, Ν. Ησλία, απεπζύλνληάο ηελ ζην Σκήκα Πξνζσπηθνύ, ππόςηλ θ.θ. Β. Εήζε & Υ. Υαηδεδαληήι (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έσο %CE%91%CE%A7-%CE%9A9%CE%A5 Ν.Π.Γ.Γ. «Τπεξεζία Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο, Αζιεηηζµνύ, Παηδείαο (Τ.Κ.Π.Α.Α.Π.) ηνπ ήµνπ Λαγθαδά» : 7 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ζ Τπεξεζία Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο, Αζιεηηζµνύ, Παηδείαο (Τ.Κ.Π.Α.Α.Π.) ηνπ ήµνπ Λαγθαδά αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, µε ζύµβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξόλνπ δίµελεο δηάξθεηαο γηα ηελ θάιπςε πξόζθαηξσλ θαη θαη επεηγνπζώλ αλαγθώλ ησλ εµνηηθώλ Παηδηθώλ ηαζµώλ ηνπ Ν.Π..., ζπλνιηθά, επηά (7) αηόµσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο εμήο αλά αξηζκό αηόκσλ εηδηθόηεηεο: ΠΔ ΝΖΠΗΑΓΩΓΩΝ 2 Δ Ο ΖΓΩΝ 1 ΤΔ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ 4 Σελίδα 22 από 40

23 Οη ελδηαθεξόµελνη ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο µπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο µαο, ζηελ νδό Υξ. µύξλεο 29, Σ.Κ Λαγθαδάο Θεζζαινλίθεο, 4νο όξνθνο, θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο απηήο, από ηελ εµέξα ηεο δεµνζίεπζεο ηεο παξνύζαο θαη γηα πέληε (5) εµέξεο, ήηνη από ηελ Παξαζθεπή έσο θαη ηελ Σξίηε %CE%97%CE%97%CE%99 Γεκνηηθό Ννκηθό Πξόζσπν Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ : 3 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Σν Γεκνηηθό Ννκηθό Πξόζσπν Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ, αλαθνηλώλεη όηη, ζα πξνζιάβεη βάζε ηεο ππ αξηζ. 93/2013 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ /214720/ Απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο η. Διιάδαο, Σξία (3) άηνκα εηδηθόηεηαο Βνεζεηηθνύ Πξνζσπηθνύ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (Η.Γ.Ο.Υ.), ζπλνιηθήο δηάξθεηαο Γύν (2) Μελώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε επνρηθώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ αίηεζε, εληόο 5 (Πέληε) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, δει. από Γεπηέξα 10 έσο θαη Παξαζθεπή 14 Μαξηίνπ 2014 ζηα γξαθεία ηνπ ΝΠΓΓ. Πιεξνθνξίεο Αξκόδηνο Τπάιιεινο :Κσλζηαληίλνο Αζ. Γηάηζηνο ( ηει ). %CE%A7%CE%A9-%CE%926%CE%9B Οξγαληζµόο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Αζιεηηζµνύ ηνπ ήµνπ εξξώλ : 6 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ο Οξγαληζµόο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Αζιεηηζµνύ ηνπ ήµνπ εξξώλ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, µε ζύµβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζµέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά έμη (6) αηόµσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ Σελίδα 23 από 40

24 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ» ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάµµαηνο «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΤΝΑΜΗΚΟΤ», ζην Ν.Π... «Οξγαληζµόο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Αζιεηηζµνύ ήµνπ εξξώλ», πνπ εδξεύεη ζηηο έξξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ: Δ Μαγείξσλ 4 ΤΔ Πξνζσπηθό Καζαξηόηεηαο- βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ 2 Οη ελδηαθεξόµελνη θαινύληαη λα ζπµπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε µε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε µε άιιν εμνπζηνδνηεµέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεµέλε από δεµόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνµηθά µε ζπζηεµέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο µαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Οξγαληζµόο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Αζιεηηζµνύ, Ηνπζηηληαλνύ 2, Σ.Κ έξξεο, απεπζύλνληάο ηελ ζηα Γξαθεία ηεο ηνίθεζεο, ππόςηλ θαο όληαο Μπαθαηζηάλνπ (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έσο %CE%9C%CE%93-3%CE%A16 Οξγαληζκόο Βξεθνλεπηαθήο, Παηδηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Μέξηκλαο (Ο.ΒΡΔ.Π.Ο.Μ.) Γήκνπ Θεζζαινλίθεο : 2 ζέζεηο κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ Ο Οξγαληζκόο Βξεθνλεπηαθήο, Παηδηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Μέξηκλαο (Ο.ΒΡΔ.Π.Ο.Μ.) Γήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνηλώλεη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά δύν (2) άηνκα γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Βξεθνλεπηαθήο, Παηδηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Μέξηκλαο (Ο.ΒΡΔ.Π.Ο.Μ.) Γήκνπ Θεζζαινλίθεο», πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ: α) «Δπίβιεςε θαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο κε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο κε ζθνπό ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ» θαη β) «Δθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ», ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δώδεθα (12) κήλεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά εηδηθόηεηα ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ: ΠΔ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 1 ΠΔ ΓΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από Σελίδα 24 από 40

25 απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Οξγαληζκόο Βξεθνλεπηαθήο, Παηδηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Μέξηκλαο (Ο.ΒΡΔ.Π.Ο.Μ.) Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, Μηανύιε 4 Σξηαλδξία ΣΚ Θεζζαινλίθε, ππόςηλ θαο Κνύηζνπ Οπξαλίαο (ηει. επηθνηλσλίαο: ) έσο %CE%95%CE%9E-%CE%A921 Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Πόξνπ : 4 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Σν Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Πόξνπ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Πόξνπ, πνπ εδξεύεη ζηε λήζν Πόξν θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ: ΤΔ Δξγαηώλ θαζαξηόηεηαο ιηκεληθώλ ρώξσλ 2 ΓΔ Δηζπξάθηνξεο ηειώλ παξνρώλ ιηκέλα Πόξνπ 2 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Πόξνπ, Πόξνο Αηηηθήο, Σ.Κ , ππόςηλ θαο Γεσξγίαο Αλαζηαζνπνύινπ (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έσο %CE%A46-%CE%A0%CE%9D%CE%A4 Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε δήκνπ Παύινπ Μειά ΊΡΗ : 4 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Σελίδα 25 από 40

26 Ζ Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε δήκνπ Παύινπ Μειά ΊΡΗ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ » ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ», γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκώλ ΚΓΑΠ-ΜΔΑ ηεο ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ «ΗΡΗ», πνπ εδξεύεη ζην Γήκν Παύινπ Μειά ζην Ννκό Θεζζαινλίθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ: ΠΔ Λνγνζεξαπεπηώλ ελ ειιείςεη ΣΔ Λνγνζεξαπεπηώλ 1 ΠΔ Φπρνιόγσλ 1 ΣΔ Δξγνζεξαπεπηώλ 1 ΓΔ Οδεγώλ Γ Καηεγνξίαο (Υσξίο θάξηα ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ) 1 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Παύινπ Μειά ΗΡΗ Λαγθαδά 221, ΣΚ ηαπξνύπνιε Θεζζαινλίθε, απεπζύλνληάο ηελ ππόςηλ θαο. Ησαλλίδνπ Βαξβάξαο (ηει. επηθνηλσλίαο: ) κέρξη θαη ηε Γεπηέξα 17 Μαξηίνπ. oikogeneiaki s_epaggelmatikis_zwis/perilipsi_anak_soh_2014_espa.pdf Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο θαη Αζιεηηζκνύ Θέξκεο : 1 ζέζε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ H Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο θαη Αζιεηηζκνύ Θέξκεο αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα όινπο (Π.Α.γ.Ο.) θαηά ηελ πεξίνδν , κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, κε σξνκίζζηα απνδεκίσζε, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ελόο (1) αηόκνπ, γηα ηελ εηδηθόηεηα: ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 1 Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηελ αλαθνίλσζε θαζώο θαη λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε πξνζεζκία δέθα 10 Σελίδα 26 από 40

27 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επόκελε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε δύν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο, ζηα γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Πνιηηηζκνύ Πεξηβάιινληνο Αζιεηηζκνύ Θέξκεο (Γ/λζε: Καξανιή Γεκεηξίνπ & Καπεηάλ Υάςα, ηει , , ) θαζεκεξηλά από π.κ έσο κ.κ., δει. από έσο %CE%93-1%CE%A30 Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο : 1 ζέζε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ζ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ελόο (1) αηόκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Πξάμε «Δλέξγεηεο ζηήξημεο ειηθησκέλσλ θαη ινηπώλ αηόκσλ πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο ησλ εκκέζσο σθεινύκελσλ αηόκσλ» γηα ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο πνπ εδξεύεη ζηo Γήκν Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο κε ηελ εμήο εηδηθόηεηα: ΠΔ Κιηληθόο Φπρνιόγνο 1 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο, Αγ. Αλαξγύξσλ 11 Ν. Υαιθεδόλα, Σ.Κ , απεπζύλνληάο ηελ ππόςηλ θαο Μπάθνπιε Δηξήλεο (ηει. επηθνηλσλίαο: ) από έσο %CE%9A%CE%92-5%CE%9A%CE%A3 Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ Αλώλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. : 5 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Σελίδα 27 από 40

28 Ζ Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ Αλώλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά πέληε (5) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηεο Γηαδεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ Αλώλπκεο Δηαηξείαο (ΟΣΑ), πνπ εδξεύεη ζηελ Γξεγνξίνπ Δ 50, ΣΚ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Υαλίσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ζηα Υαληά θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ: Οδεγνί, Γ.Δ. (κε θάξηα ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ) 5 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ), Γξεγνξίνπ Δ 50, Υαληά, ΣΚ 73135, 4νο όξνθνο, απεπζύλνληάο ηελ ζην Σκήκα Πξνζσπηθνύ ππόςηλ θ. Καιπθάθε Γέζπνηλα (ηει. επηθνηλσλίαο: ) έσο %CE%A0 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο, Άξδεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Βνΐνπ : 6 ζέζεηο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ο Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο, Άξδεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Βνΐνπ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά έμη (6) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο, Άξδεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Βνΐνπ, πνπ εδξεύεη ζηελ Νεάπνιε θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ: ΠΔ Οηθνλνκνιόγσλ 1 ΠΔ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ 1 ΓΔ Τδξαπιηθώλ 2 ΤΔ Δξγαηώλ/ηξηώλ 2 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό εληππν αζεπ ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Παιηό Γεκαξρείν Νεάπνιεο Νεάπνιε Κνδάλεο Σ.Κ Σελίδα 28 από 40

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Περιεχόμενα

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ : 5 θζςεισ καθηγητή... 3 Πανεπιςτήμιο Πειραιϊσ : 2 θζςεισ καθηγητή... 4 Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων : 3 θζςεισ καθηγητή... 5 Τ.Ε.Ι. Δυτικήσ Ελλάδασ: πρόςληψη Επιςτημονικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγραθηθά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΙΟγραθηθά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κρήτησ : πρόςληψη Εκπαιδευτικϊν Ειδικϊν Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου... 3 Πάντειο Πανεπιςτήμιο Κοινωνικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014 ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.:29513 ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιςτόμιο Πατρών προκηρύςςει την πλόρωςη θϋςεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προςωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμόματοσ Ιατρικόσ του Πανεπιςτημύου Πατρών.

Το Πανεπιςτόμιο Πατρών προκηρύςςει την πλόρωςη θϋςεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προςωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμόματοσ Ιατρικόσ του Πανεπιςτημύου Πατρών. Προκηρύξεισ Το Πανεπιςτόμιο Πατρών προκηρύςςει την πλόρωςη θϋςεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προςωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμόματοσ Ιατρικόσ του Πανεπιςτημύου Πατρών. ΣΧΟΛΗ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΙΚΗΣ, ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/ΓΔΖ 1/2014. γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ. ζε Πηαζκό Ξαξαγσγήο (ΑΖΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/ΓΔΖ 1/2014. γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ. ζε Πηαζκό Ξαξαγσγήο (ΑΖΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ Παραγωγή Θ/ ΑΖΠ ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑΠ - ΙΗΞΡΝΙ 6 ν ρηι Ξηνι/δαο - Θνδάλεο Ρόπνο, Ζκεξνκελία : ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑ/ 06-02-14 Αξηζκ. Ξξση.: 594 ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/Ζ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Προκηρύξεισ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ.

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ. Θεζζαινλίθε 22/06/2011 Αξ. Πξωη. ΓΦ 16.2/Α/3767 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ [Α.ΣΔΙ Θ] Πξνο ηεο Δθεκεξίδεο ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 1. ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα, 27 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αξ. Πξση. : 481 Σαρ. Γηεχζπλζε Σαρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ.

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. Σ Ζ Ν Ο 842 00 Α.Φ.Μ.... : 090003084 Γ.Ο.Τ ΣΖΝΟΤ Αξηζκ. ηει.... : 22830-22256 & 29086 Αξηζκ. Fax... : 22830-22196 Ζιεθηξ. δ/λζε. : piietinou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:Β41Α9-6ΑΦ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ---- ΑΘΖΝΑ 02 / 04 / 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα