ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν"

Transcript

1 ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 12 ΔΡΧ. 103 Η επ ιμ ό ρ φ ω σ η τω ν εκπ αιδευτικώ ν στην Π.Ε. δικαιούται και πρέπει να λ ά β ε ι τη σ η μ α σ ία, τ ο ν χρόνο και το κόσ τος που π ροϋπ οθέτει (σελ. 1). Η Τοπική Α υτοδιοίκηση δραστηριοποιείται για τη ν α να σ τρ ο φ ή τη ς π ο ρείας εξαφ άνισ ης τη ς Λίμνης Κορώνειας. Δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες και π ρ ω το β ο υ λ ίες π ερ ιβ α λ λ ο ν τικ ώ ν ο ρ γ α ν ώ σ εω ν τη ς Ε λλά δ α ς και το υ ε ξω τερικού (σελ. 3 & 6). Ε υ ρ ω π α ϊκ ό Έ το ς Π ροστασίας τη ς Φύσης Μια ενω μ ένη προσ π άθεια για σ χεδ ία σ μ ά δρασ τηριοτήτω ν και ανάπ τυξη προγραμμάτω ν και εν ερ γ ειώ ν για τη δ ια τή ρηση το υ φ υσ ικού π ερ ι β ά λλοντος (σελ. 4). Ν έ ε ς ε κ δ ό σ ε ις γ ια τη ν Π ερ ιβ α λ λο ντικ ή Ε κ π αίδευσ η, τη νο μ ο θ εσ ία και τη ν π ερ ιβ α λ λ ο ν τικ ή κα τάσ τασ η το υ π λα νήτη (σελ. 5). Σ υνάντησ η το υ προγ ρ ά μ μ α τ ο ς ο ικ ο τό π ω ν και ειδ ώ ν χ λ ω ρ ίδ α ς και π α νίδας για τη ν Α λπ ική β ιο γ εω γ ρ α φ ική π ερ ιο χή (σελ. 7). "Κ ο χ ύ λ ια από τ ις Ε λληνικές Θάλασσες" είναι ο τίτλ ο ς τη ς νέα ς έ κ δ ο σ η ς το υ Μ ο υ σ ε ίο υ Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, με κύριο σκοπό τη ν π ρ ο σ έγγισ η το υ κο ινο ύ σ τον πλούτο και τη ν απαράμιλλη ομορφιά του κόσ μ ο υ τω ν Μ α λ α κ ίω ν (σελ. 8). Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Από την εκτέλεση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Λίμνη Στυμφαλία φωτ. Ε. Σπινθάκης Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Βασική Κατάρτιση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Σ τις π ρ ώ τες δ ε κ α ε τίε ς το υ αιώ να ο Δ. Γ λ η ν ό ς έ λ ε γ ε : "Α π ό το ν δ ά σ κα λο πρέπει να α ρ χ ίσ ει η μ εταρρύθμ ιση. Α ν α λ λ ά ξ ε ις ό λ α τα ά λ λ α και δ ε ν έ χ ε ις α λ λ ά ξ ε ι το ν δ ά σ κ α λ ο είναι μ ά τα ια η π ροσπ άθειά σου. Ε ά ν α λ λ ά ξ ε ις το ν δ ά σ κ α λ ο, και τίπ ο τα ά λ λ ο να μ ην α λ λ ά ξ ε ις, η μ ετα β ο λ ή θα έ λ θ ει από μόνη της". Σ ήμερα, για τη ν υλοπ οίησ η κα ινο το μ ιώ ν σ το σ χ ο λ είο κα θορισ τικός είνα ι ο ρ ό λ ο ς τω ν εκπ α ιδ ευ τικώ ν. Η Π ερ ιβ α λλο ντική Ε κπαίδευσ η (στο ε ξ ή ς Π.Ε.) από τη ν ο ρ ιο θ έτη σ ή τη ς ω ς εκ π α ιδ ευ τική διαδικασία (σκοποί, π ερ ιεχ ό μ εν ο, μ έθ ο δ ο ι διδασ καλίας, α ξιο λόγη σ η ), δ ια φ έρ ει αισ θητά από τη σ ημερ ινή δ ιδακτική π ρ α γ μ α τικ ό τη τα το υ σ χ ο λείο υ, μ ε α π ο τέλεσ μ α να μπ ορεί να χ α ρ α κτη ρ ισ θ εί ω ς κα ινο το μ ία και, ω ς ε κ το ύ το υ να α π α ιτεί μία ν έα διδακτική π ροσ έγγισ η από το ν εκπ α ιδ ευ τικό. Π α ρ ά λλη λα, η εισ α γω γή τη ς Π.Ε. σ τα σ χ ο λεία δ ε ν φ α ίν ετα ι να έ χ ε ι π άντα τα επ ιθυμητά α π ο τελέσ μ α τα. Και α υ τό δ ιό τι η Π.Ε. δ εν επ ιδιώ κει μόνο τη ν ευαισ θητοπ οίησ η και τη μ ε τά δ ο σ η γνώ σ η ς σ το υ ς μ α θ η τές για το π ερ ιβ ά λλον και τα π ρ οβλήματά το υ, α λλά απ οβλέπ ει στη δια μόρφω σ η π ο λιτώ ν έτο ιμ ω ν να π ρ ο τείν ο υ ν λ ύ σ εις και να μ ε τέχ ο υ ν στη λήψ η και τη ν ε κ τέ λ ε σ η απ οφ άσεω ν, οι ο π ο ίες θα σ υ ν τε λ έσ ο υ ν στη βελτίω σ η και τη ν προσ τασία το υ π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς. Για να σ υμβεί α υτό, οι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί που επ ω μ ίζο ντα ι τη διδασ καλία τη ς Π.Ε. ο φ είλ ο υ ν ό χι μ όνο να δ ια θ έτο υ ν α λ λ ά να είνα ι σε θέση και να μ ετα δ ώ σ ο υ ν τη γνώ σ η, τις δ ε ξ ιό τ η τ ε ς και τα χα ρ α κτη ρ ισ τικά που α ν α μ έν ετα ι να κ α λλιερ γήσ ο υ ν σ το υ ς μ α θ η τές το υ ς. Π ρ ο κειμ ένο υ, λοιπ όν, ο εκ π α ιδ ευ τικ ό ς να είνα ι σε θέση να α ντα π οκρ ιθεί α π ο τελ εσ μ α τικ ά στη διαδικασία τη ς Π.Ε. ο φ ε ίλ ε ι να είνα ι κ α τά λ λ η λα π ρ ο ετο ιμ α σ μ ένος. Η π ρ ο ετο ιμ α σία α υτή έ χ ε ι δύο σ τάδια: 1. Το σ τάδιο τη ς βασ ικής κα τά ρ τισ η ς σ τη ν Π.Ε. σ τις λ ε γ ά μ ε ν ε ς "κ α θ η γ η τικ ές Π ανεπ ι σ τη μ ια κές Σ χ ο λ έ ς που κα λύ π τει δύο το μ ε ίς : α) τη θ εω ρ ητική κα τά ρτισ η σ το σ υ γ κ εκρ ιμ ένο γνω σ τικ ό α ν τικ είμ εν ο, και β) τη ν π αιδαγω γική κα τά ρτισ η και πρακτική άσκηση, με σ ημείο α να φ ο ρ ά ς τη σ χολική τά ξη (επ α γ γ ελ μ α τικ ή εκπ α ίδευσ η μ ε τη σ τενή έν ν ο ια το υ όρου). Σ το σ ημείο α υ τό α ξίζει να σ ημειώ σ ουμε ό τι η Π.Ε. έ χ ε ι σ υ γ κ εκρ ιμ ένο θ εω ρ η τικό και φ ιλ ο σ ο φ ι κό πλαίσιο και απ α ιτεί σ υ γ κ εκρ ιμ ένο π ρόγραμμα σπουδώ ν για να επ ιτευ χ θ ο ύ ν οι σκοποί και οι σ τό χ ο ι τη ς. Δ εν μπ ορεί να θεω ρηθ εί, για π α ρά δειγμα, απλή εφ α ρ μ ο γ ή τω ν επ ισ τη μώ ν σ ε θ έμ α τα ε ν έρ γ εια ς, ρύπανσης, εξα φ ά ν ισ η ς τω ν ειδ ώ ν κ. ά. Η κα τά ρτισ η σε βασικές έ ν ν ο ιε ς και α ρ χ έ ς τ η ς Ο ικ ο λ ο γ ία ς ή σ ε ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν α θ έμ α τα τω ν Φ υσικώ ν Ε π ισ τημώ ν Συνεχίζεται στη σελίδα 2

2 V Μ έτρ α π ροσ τασ ίας υ δ ά τιν ο υ δ υ ν α μ ικ ο ύ για τη Λ ίμ ν η Κο ρ ώ νεια Ω ς θ ε τ ικ ή ε ξ έ λ ιξ η γ ια τη δ ιά σ ω σ η τ η ς Λ ίμ ν η ς Κ ο ρ ώ ν ε ια ς κ ρ ίν ε τ α ι η N o - μ α ρ χ ια κ ή Α π ό φ α σ η π ο υ ε κ δ ό θ η κ ε σ τ ις 12 Α π ρ ιλίο υ 1995 και φ έ ρ ε ι τ η ν υ π ο γ ρ α φ ή το υ Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ο ύ Δ ιε υ θ υ ν τή Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς κ. Χ ρ ή σ το υ Γ κ ο σ λ ιό π ο υ λ ο υ. Η απόφαση α π α γορεύει τη λήψ η νερ ού απ ευ θ εία ς από τη λίμνη, μ ε εξα ίρ εσ η τα α ρ δ ευ τικά δίκτυ α Ε υ α γγελισ μ ο ύ και Βασιλουδίου, στα οποία η α ντλο ύ μ ενη π οσ ότητα θα μ ειώ νετα ι ετη σ ίω ς κα τά 20%. Επίσης, α π α γορεύει τη ν α νόρυξη υ δ ρ ο γεω τρ ή σ εω ν σε α κτίνα 300 μ έτρ ω ν από τη ν π ερ ίμ ετρ ο τη ς λίμνης. Τ έλ ο ς, α π α γορεύει τη ν κα λλιέρ γεια τω ν εκ τά σ ε ων που κα λύ π το ντα ν πριν από μερικά χρόνια από το νερ ό τη ς λ ίμ ν η ς και κα λ εί να εν τα τικο π ο ιη θ ο ύ ν οι έ λ ε γ χ ο ι τω ν β ιο τεχ νιώ ν και βιομηχανιώ ν. Η απόφαση έ χ ε ι ισχύ έω ς τις ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Συνέχεια από τη σελ. 1 σ υνισ τά α να γκα ία α λλά όχι και ικανή σ υνθήκη για τη διδασ καλία τη ς. 2. Τ ο σ τά διο τη ς επ ιμόρφω σ ης, δ εδ ο μ έ ν ο υ ό τι κατα ρ χ ή ν ο μ ε γ α λ ύ τε ρ ο ς α ριθμός τω ν σ ημερ ινώ ν διδα σ κόν τω ν, α π ο φ ο ίτη σ ε τη ν επ ο χή που η Π.Ε. α γ ν ο ο ύ ν τα ν, α λ λ ά και ότι, ακόμη και σ ήμερ α η Π.Ε. ω ς γνω σ τικό α ν τικ ε ίμ εν ο δ ε ν έ χ ε ι εισ α χθεί, μ ε λ ίγ ε ς εξα ιρ έσ εις, σ το π ρόγραμμα σπουδώ ν τω ν π ερ ισ σ ο τέρ ω ν "κα θ ηγητικώ ν" Σ χ ο λώ ν τω ν Π α νεπ ισ τημίω ν. Ε λπ ίζουμε από τα π ρ ο η γούμενα να κ α τα σ τεί σ αφ ής η α να γ κα ιό τη τα τη ς βασ ικής κα τά ρ τισ η ς και τη ς επ ιμόρφ ω σ ης τω ν εκπ α ιδ ευ τικώ ν σ τη ν Π.Ε. Τ έλ ο ς, η επ ιμόρφ ω σ η τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν σ τη δ ιά ρ κεια τη ς α π α σ χόλη σ ής το υ ς δικα ιούτα ι και π ρέπ ει να λ ά β ει τη σημασία, το ν χ ρ ό ν ο και το κό σ το ς που π ρ οϋπ οθέτει. Μ αλαματή Δίτσιου V 2/ΑΜΦΙΒΙΟΝ J Πτώση της στάθμης του νερού στη Λίμνη Κορώνεια, Φωτ.: Σ. Αβέστας / φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ Η απόφαση ο φ είλ ει π ολλά σ τον Α ναπληρω τή Νομάρχη (Π ρόεδρο τη ς Ν ομαρχιακής Επιτροπής Τ εχνικώ ν Ε ρ γω ν και Π ερ ιβ ά λλο ντο ς) κ. Λ ευ τέρ η Τζιόλα, όσο και στις προσπάθειε ς το υ Π ροέδρου τη ς Κ ο ινό τη τα ς Αγ. Βασιλείου, κ. Βασ ιλείου Σιώπη. Τ ις π ροσ π άθειες α υ τέ ς σ τή ρ ιξε το ΕΚΒΥ, μέσω το υ π ρ ο γράμματο ς Ενημέρω σ η και Ε υαισθητοπ οίηση Κοινού για τις Λ ίμ νες Βόλβη και Κ ορώ νεια, που δ ιεξά γ ετα ι σε σ υνεργα σ ία με το Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε. Δ υ σ τυ χ ώ ς παρά τις π ιέσ εις το υ κ. Σιώπη, δ εν υιοθετήθηκα ν ό λ ε ς οι π ροτάσεις, εφ ό σ ο ν τα α ρ δευτικά δίκτυα θα σ υνεχίσ ουν να α ν τλ ο ύ ν α ρ κ ετό ν ε ρό. Το ΕΚΒΥ θεω ρεί ό τι η απόφαση είναι το υ λά χ ισ το ν ένα θετικό βήμα, με τη ν προϋπόθεση βέβαια ό τι θα μπ ορέσ ει να επ ιβ λ η θ εί και να μην κ α τα σ τρ α τη γ η θ ε ί σ τη ν π ρ ά ξη. Από αυτή τη ν άποψη, οι δημόσ ιες υπ ηρεσ ίες το υ Ν ομού Θ εσ σ α λονίκη ς θα ή τα ν ευ χ ή ς έρ γ ο να α να λά βουν το μερίδιο τη ς ευθύνης το υ ς, ώ σ τε να μη χα θεί ά λλη μία ευκαιρία για τη ν α νασ τροφή τη ς π ορείας εξα φ ά νισ η ς τη ς λίμνης....2 ΕΤΗ ΑΜΦΙΒΙΟΝ Μ ε το π α ρ ό ν τε ύ χ ο ς σ υ μ π λη ρ ώ ν ο ν τα ι δ ύ ο έ τ η απ ό τη ν έ κ δ ο σ η το υ π ρ ώ το υ τε ύ χ ο υ ς το υ Α Μ Φ ΙΒ ΙΟ Υ. Τ ον Α π ρ ίλιο το υ 1993, ξ ε κ ίν η σ ε η έ κ δ ο σ η το υ π ερ ιο δ ικού, μ ε α ρ κ ε τ έ ς δ υ σ κ ο λ ίε ς και α λ λ α γ έ ς ω ς π ρ ο ς τη μ ο ρ φ ή και τη θ ε μ α το λ ο γ ία του. Σ τ η ν π ο ρ εία το υ χ ρ ό ν ο υ α π έ κ τη σ ε τη σ τα θ ε ρ ή το υ τ α υ τ ό τ η τ α και έ γ ιν ε το σ η μ α ν τικ ό τ ε ρ ο μ έσ ο επ ικ ο ιν ω ν ία ς τ ο υ Ε Κ Β Υ, φ θ ά ν ο ν τ α ς σ ή μ ερ α τ ο ν αριθμ ό τω ν α π ο δ εκ τώ ν. Π ο λ λ ο ί ή τ α ν ε κ ε ίν ο ι π ο υ σ υ ν έ β α λ α ν σ τη β ε λ τ ίω σ η τ ο υ π ερ ιο δ ικ ο ύ, μ ε τις ιδ έ ε ς και τις π α ρ α τη ρ ή σ ε ις το υ ς, τ η ν α π ο σ το λ ή κ ειμ έν ω ν και φ ω το γ ρ α φ ιώ ν και τ η ν η θ ική υ π ο σ τή ρ ιξ ή το υ ς. Η Σ υ ν τα κ τικ ή Ε π ιτροπ ή, α λ λ ά κα ι ό λ ο ι ό σ ο ι ε ρ γ ά ζ ο ν τα ι σ το ΕΚΒΥ, θ έ λ ο υ ν να ε υ χ α ρ ισ τή σ ο υ ν θ ερ μ ά ό λ ο υ ς ε σ ά ς π ου μ α ς υ π ο σ τη ρ ίξ α τε και α ν α μ έ ν ε ι π ά ν τα τα σ χ ό λ ια και τις π α ρ α τη ρ ή σ ε ις σ α ς γ ια τ η ν π ερ α ιτέρ ω β ε λ τίω σ ή του. I

3 ΓΙΑ ΤΗ Δ ΙΑ Τ Η Ρ Η Σ Η Τ Η Σ Φ Υ Σ Η Σ (IU C N ) IUCN The World Conservation Union Η Π α γκόσ μια Ενω ση για τη Δ ια τήρησ η τη ς Φ ύσης (W orld C onservation Union - IUCN) είνα ι μία δ ιεθ ν ή ς οργάνω σ η η οποία ιδρύθηκε το 1948 και είναι από τις ελ ά χ ισ τες το υ είδ ο υ ς αυτού σ την οποία συνυπάρχουν κρ α τικές οργα νώ σ εις και οργα νώ σ εις ιδιω τικού δικαίου. (Ας σ ημειω θεί ό τι η π αλαιότερη ονομασία τη ς α λλά με τα ίδια αρχικά ή τα ν: Δ ιεθνής Ένωση για τη Δ ιατήρησ η τη ς Φύσης και τω ν Φυσικών Πόρων). Μ έλη τη ς είναι 60 κράτη, 95 κρατικοί οργανισ μοί και 568 μη κρ α τικές οργανώ σ εις. Εκπροσω πούνται έτσ ι 107 χώ ρ ες από ό λον το ν κόσμο. Η IUCN α σ χολείτα ι μ ε τη ν προώθηση επ ισ τημονικά ελ εγ μ έν ω ν δράσ εω ν οι οπ οίες θα καθορίσ ουν το υ ς δ υ ν α το ύ ς τρ ό π ο υ ς σ υ νδυα σ μ ού τη ς ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς α ν ά π τυ ξη ς με τη ν προστασία το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς, με σκοπό τη βελτίω σ η τη ς π ο ιό τη τα ς ζω ής το υ ανθρώπου. Η IUCN είναι σ ύμβουλος το υ Ο ργανισμού Η νω μένω ν Εθνών (UN) και σ υ νερ γά ζετα ι με οργα νισ μούς όπως η UNESCO, ο Ο ργανισ μός Τροφ ίμω ν και Γεω ργία ς (FAO) και η UNEP α λλά και με ά λ λ ες δ ιεθ νείς οργανώ σ εις, όπως το Π αγκόσμιο Τ α μείο για τη Φύση (W W F), με το οποίο έ χ ε ι σ τεν ό τα τη σύνδεση. Σκοπός τη ς οργάνω σ ης είναι να κα θοδηγεί και να π ροάγει τη ν π αγκόσμια κινητοποίηση για το π εριβάλλον, έτσ ι ώ σ τε να διασφ αλίσει τη ν α κ ε ρ α ιό τη τα και τη ν π ο ικ ιλότη τα το υ φυσ ικού κόσμου α λλά και τη σ υ νετή χρήση τω ν φυσικώ ν πόρων από το ν Ανθρωπο. Οι δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες τη ς οργάνω σ ης είναι: π α ρακολούθησ η και εκ τίμ η σ η τη ς κα τά σ τα σ η ς τη ς φ ύ σ η ς και τω ν φυσικώ ν πόρων, καθώ ς και τω ν τρόπ ω ν διαχείρισ ής τους. ανάλυση τω ν αιτίω ν που εμπ οδίζουν τη ν α π ο τελεσ μ α τική προστασία και διαχείριση. αξιοποίηση τη ς επ ισ τήμης για τη λύση τω ν π ροβλημάτω ν που διαπισ τώ νοντα ι από τη ν α νω τέρω ανάλυση. ενίσχυση τη ς π αγκόσμιας ευαισ θητοπ οίησ ης για τις σ χέσ εις μ ετα ξύ τη ς διατήρησ ης και τη ς ανθρώ πινης ευ η μ ερ ία ς καθοδήγησ η και προώθηση κοινής π ροσ έγγισ ης μ ετα ξύ οργανισ μώ ν που α σ χολούντα ι με το π εριβάλλον. συνεργασ ία με ό λους όσ ους α γω νίζοντα ι για να μειω θούν οι κίνδυνοι που απ ειλούν το υ ς φ υσ ικούς π όρους τη ς Γης. Η IUCN διοικείτα ι από Γενική Σ υ νέλευσ η, Συμβούλιο, Γραφ είο και έ ξι Επ ιτροπές (Ο ικολογίας, Εκπαίδευσ ης και Επικοινωνίας, Π ερ ιβ α λλο ντική ς Ν ομοθεσίας, Π ερ ιβ α λλο ντική ς Σ τρ α τη γική ς και Σχεδιασ μού, Εθνικώ ν Πάρκω ν και Π ρ ο σ τα τευ ό μ ενω ν Π εριοχώ ν, Επιβίωσης Ειδών). Η IUCN εκ δ ίδ ει εκθέσ εις, κ α τα λόγους και ά λλα βιβλία σ χετικά με καίρια θ έμ α τα προστασίας το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς. Μ ερ ικές ευ ρ ύ τερ α γνω σ τές εκδόσ εις τη ς είναι: Π αγκόσμια Σ τρα τηγική για τη Δ ιατήρησ η το υ Π ερ ιβ ά λλο ντο ς (W orld C onservation Strategy) και το συπλήρω μά το υ Φ ρ ο ντίζο ντα ς για τη Γ η (Caring for the earth). Τα Κόκκινα Βιβλία για τα α π ειλούμενα είδη σπονδυλω τώ ν ζώ ω ν και φ υτώ ν. Ο Κ α τά λ ο γ ο ς τω ν Ε θνικώ ν Π άρκω ν και Π ρ ο σ τα τευ ό μ εν ω ν Π ερ ιο χώ ν. "Π ροσ τα σ ία και Δ ια χείρ ισ η Ε λ λη νικ ώ ν Υ γροτό π ω ν", σ τη ν α γ γ λ ικ ή γλώ σσα, (Π ρακτικά Συνά ντησ ης Εργασίας Απριλίου 1989 στη Θ εσ σ α λονίκη) με σ υντονισ τή έκδοσ ης το ν. κ. Π. Α. Γεράκη. Η ενημερ ω τική έκδοσ η IUCN B ulletin για τη ν ενημέρω σ η τω ν μελώ ν και υπ οστηρικτώ ν τη ς οργάνω σ ης σ χετικά με τις δράσ εις τη ς και ά λ λα διεθνή νέα. Ο κ α τά λ ο γ ο ς τω ν εκ δ ό σ εω ν τη ς ο ρ γά νω σ ης α π ο σ τέλ λ ετα ι από τα γ ρ α φ εία τη ς σε ό σ ους το ν ζη τή σ ο υ ν. Για π ερ ισ σ ό τερ ες π λη ρ ο φ ο ρ ίες: IUCN, Rue M auverney 28, C H G land, S w itzerland, τη λ , φ α ξ ΑΜΦΙΒΙΟΝ/3

4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Φ ΥΣΗΣ Στις 28 Μαρτίου 1995, έγινε η επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Ετους Προστασίας της Φύσης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργών, Βουλευτών, Πρέσβεων, εκπροσώπων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Υπουργείων, Υπηρεσιών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, κ.ά. Από την επίσημη έναρξη στο Μέγαρο Μουσικής, φωτ. αρχείο ΥΠΕΧΩΔΕ Την εκδήλω σ η ά ν ο ιξε η Υ φυπ ουργ ό ς ΠΕΧΩ ΔΕ κ. Ε λισ ά βετ Παπαζώη, η οποία τό νισ ε τα ε ξή ς : "Η παρουσία το υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς κ α ι η σ υ μ μ ε το χ ή τ ο υ Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ ω ς Π ρ ο έδ ρ ο υ τη ς Ε θ νικής Τιμ ητικής Επιτροπής, φ α νερ ώ νει τη ν εξέχ ο υ σ α σ η μ ασία που απ οδίδει η Ε λλη νική Π ο λιτεία σ τη ν π ροστασία τη ς φ ύ σ η ς και ε γ - γ υ ά τ α ι τη σ υ σ τ η μ α το π ο ίη σ η κα ι τη σ υ ν έχ εια τω ν π ροσπαθειώ ν που κ α τα β ά λλο ντα ι. Σημαίνει επίσης, α να γνώ ρ ι ση το υ γ ε γ ο ν ό το ς ότι η ελλ η ν ικ ή φ ύση α π ο τελεί μαζί με το ν πολιτισμό, το σ η μ α ντικότερ ο κεφ ά λα ιο τη ς χώ ρ α ς μας, που η σημασία το υ υπ ερβαίνει το ν ε λ - λ α δ ικ ό χ ώ ρ ο κα ι α π ο τ ε λ ε ί π ο λύτιμ η π α ρ α κ α τα θ ή κ η για τη Μ ε σ ό γ ε ιο, τη ν Ευρώπη και το ν Π λανήτη. Μ ε τη ν προστασία, τη διατή ρησ η και τη ν αξιοπ οίησή του, μ π ορεί η χώ ρ α μ ας να κ α τ α κ τή σ ει σημ αντική θέσ η σ το ν 21ο αιώ να που π λησιάζει. Η α να κήρυξη το υ 1995 σ ε Ε υ ρω π αϊκό Ε το ς Π ρ ο σ τα σ ία ς τη ς Φ ύσης, από το Συμ βούλιο τη ς Ε υρώ πης, μας δίνει τη ν ευκαιρία να ε ν τε ίν ει το Υ π ο υ ρ γ είο α λ λ ά και ό λ ο ι μ ας τις π ρ ο σ π ά θ ε ιε ς π ρ ο ς α υ τή τ η ν κ α τ ε ύ θυνση. Μ ε τη σ υνερ γα σ ία ό λω ν και μ έ σα από εκ δ ό σ εις βιβλίω ν, λευ κω μ ά τω ν κ α ι φ υ λ λ α δ ίω ν, π α ρ α γ ω γ ή τα ιν ιώ ν, διοργάνω σ η σεμ ιναρίω ν και συνεδρίω ν κ α θ ώ ς κ α ι ά λ λ ω ν δ ρ ά σ ε ω ν θ α ε π ι τευ χ θ ο ύ ν οι σ τόχοι που τέθηκαν*'. Στη σ υνέχεια, ο Υ π ουργός Π ΕΧΩ ΔΕ κ. Κ ώ σ τας Λ α λ ιώ τη ς α ν α φ έρ θ η κ ε στη σημασία τη ς α να κή ρ υ ξη ς το υ 1995 ω ς Ε υ ρ ω π α ϊκο ύ Έ το υ ς Π ρ ο σ τα σ ία ς τη ς Φύσης και σ τις π ροσ π ά θειες που κα τα β ά λλοντα ι για τη ν προστασία τη ς φύσ ης και τη σ υνετή χρήση τω ν φυσικών πόρων. Ο Υ π ουργός τό νισ ε ό τ ι: "η Γη είν α ι έ ν α κ λ ε ισ τό σ ύσ τημ α με ε ύ θ ρ α υ σ τε ς ισ ο ρ ρ ο π ίες, έ ν α α λ λ η λ ο ε - ξαρτώ μ ενο σ ύ νολο όπου ο φ είλ ο υ ν να σ υνυπ άρχουν ο Ά νθρω π ος με τη Φύση και επισήμ ανε ότι η Ε λλά δ α μπορεί και πρέπει να α ν α δ ειχ θ εί σ ε Ζώ νη το υ Η λιου και να κα το χ υ ρ ω θ εί ω ς Π ολιτισμ ικό και Ο ικολογικό Απόθεμα τη ς Ευρώπης. Σ τη ν κ α τεύ θ υ ν σ η α υ τή το ΥΠΕΧΩΔΕ προω θεί προγράμματα για να α π ο κτή σ ο υ ν και πάλι οι π ερ ιφ έρ ειες, οι π όλεις και οι οικισμοί σ τη ν Ε λλά δ α τα υ τό τη τα και φ υσιογνω μ ία. Για να α π ο κ τή σ ο υ ν π αραγω γική και κοινω νική συνοχή και να β ρ ο υ ν τη χ α μ έν η π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τικ ή και πολιτισμική σ υνοχή τους". Τ έλ ο ς, η κ. Νίκη Γουλανδρή, Α ν τιπ ρ ό εδ ρ ο ς το υ Μ ο υ σ είο υ Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φ υσικής Ισ τορίας και μ έ λ ο ς τη ς Εθνική ς Τ ιμ η τικ ή ς Ε π ιτρ ο π ή ς, τό ν ισ ε ό τι "σπάνια μία συνάθροιση σ υ γκεντρ ώ νει τό σ ες π ροσδοκίες όπω ς α υτή" και α ναφ έρ θ η κ ε "σ τη γνώ ση, τη ν ευ α ισ θ η σ ία και τις γ ε ν ν α ίε ς απ οφ άσεις, που έχ ο υ ν επ ιδ είξει ο Υ π ουργός και η Υ φ υπ ουργός, σ χ ετικ ά με τα π ο λλά π ερ ιβ α λλο ντικά π ροβλήμ ατα τη ς χώ ρας". Επίσης α ν α φ έρ θ η κ ε σ το ν π λ ο ύ το, τη ν ο μ ο ρ φιά και το υ ς κινδύνους που α ν τιμ ετω π ίζει η ελ λ η ν ική φύση το ν ίζ ο ν τα ς ότι: "η π ο λ ύ π λο κ η ο ρ ιζ ό ν τια και κ α τα κ ό - ρ υ φ η γεω μ ο ρ φ ο λο γία τη ς Ε λ λ ά δ α ς ε π ιτρέπ ει τη δημ ιουργία κ ρ η σ φ ύ γετω ν, νησ ίδω ν απομόνω σης, κ α τα φ υ γ ίω ν ό που ο π λο ύ το ς τη ς μ οναδικής σ το ν κ ό σμο χ λω ρ ίδ α ς και π ανίδας τη ς δ ια φ εύ γουν, μέχρι στιγμ ής, το ν κίνδυνο ε ξ α φ άνισης. Σ το έ το ς 1995 πρέπει να α ν α ζ η τη θ ο ύ ν τρόποι π ληροφ όρησ ης, υποκ ίν η σ η ς τη ς κ ο ιν ή ς γνώ μης, τω ν επ ι σ τη μ ο ν ικ ώ ν ο ρ γ α ν ώ σ εω ν, τω ν ν έω ν και ά λ λ ω ν ομάδω ν, για θ ε τικ έ ς ε ν έ ρ γ ε ιε ς γ ια υ π ο σ τή ρ ιξη και σ χ ε δ ιασ μ ό δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν και για α νά π τυ ξη προγραμ μ άτω ν και ε ν ερ γ ειώ ν για τη δ ια τή ρηση το υ φ υ σ ικού π ερ ιβ ά λλο ντο ς". 4/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

5 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η Κατ ά σ τ α σ η του Πλανήτη είνα ι ο τ ί τ λ ο ς τ η ς ε τή σ ια ς έ κ δ ο σ η ς που κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε π ριν από μ ε ρ ι κούς μήνες από τη Νέα Ο ικ ο λ ο γ ία, το Δ ιε θ ν έ ς Ε ρευνητικό Η Κατάσταση ] του Πλανήτη Γ m Ινσ τιτο ύ το W orldwatch kc τις εκδόσ εις Τροχαλία. Η έκδοση έχ ει μεταφρασθεί σε 27 γλώσσες. Χρησιμοποιώντας μεθόδους διεπιστημονικής α νά λυσ ης και επ ισ τημονικής εκ λα ΐκ ευ - σης, η Κατάσταση το υ Π λα νήτη παρ ο υ σ ιά ζει τα π α γκό σ μ ια ο ικ ο λ ο γ ικ ά προβλήματα, επ εξερ γά ζετα ι τις τάσ εις τω ν παγκόσμιων περιβαλλοντικώ ν δ εικτώ ν και π ρ οτείνει λύσ εις για τη β ελ τίωση του περιβάλλοντος προς μία αειφορική κατεύθυνση....δεν υπάρχει ελπίδα για τη γη, αν τα παιδιά δ ε ν μ άθουν να αγαπ ούν τη φύση, να αγαπούν τη ζω ή* Να αισθάνεσαι είναι πιο σημαντικό από το να γνωρ ίζ εις. Μ ε α υτό το π νεύμα ο Joseph Cornell έγραψ ε το βιβλίο του Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά (Ε κδόσεις Παρατηρητής), για να χρησιμεύσει ως οδηγός γονέω ν και δασκάλων, που θέλουν να κατανοήσουν το ν κόσμο γύ ρω του ς και να αισθανθούν τη φύση. Τα 42 παιχνίδια που π αρουσιάζονται στο βιβλίο δείχνουν πώς η φύση μπορεί να εμπ νεύσ ει χ α ρ ο ύ μ ενες και δημιουργικές εμπειρίες σε μάς και τα παιδιά μας. Η πρώτη ομάδα παιχνιδιών εξοικειώ νει το σώμα και τα σ υνα ισ θήματα με το φυσικό περιβάλλον και ακολουθούν παιχνίδια που δημιουργούν μία ήρεμη διάθεση π ερισ υλλογής. Μ ερικά δ είχνο υ ν τις πιο σ ύ ν θ ετες λ ειτο υ ρ γ ίες τη ς φ ύ σης, για π α ρ ά δ ειγμ α τις λ ε ιτο υ ρ γ ίε ς τω ν φυσικών οικοσυστημάτω ν. Τ έλος, ορισμένα παιχνίδια είναι καθαρώς διασ κεδασ τικά και ο αυθορμητισ μός τω ν παιδιών αναπτύσσεται μέσα στα δάση ή στα καταπράσινα λιβάδια. Η Νομική Προστασία των Υγροβιότοπων στην Ελλάδα είναι ο τίτλος έκδοσ ης που κυκλοφ όρησ ε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Σάκκουλα, με συγγραφ έα τη νομικό κ. Θεοδώρα Λαζαρέτου. Η έκδοση αυτή απ οτελεί τη διδακτορική διατριβή τη ς σ υγγραφ έω ς, η οποία ε- γκρίθηκε από το Νομικό Τμήμα τη ς Σχολής Νομικών, Ο ικονομικώ ν και Π ολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ΕΚΒΥ συγχαίρει θερμά τη Δρ. Λ αζαρέτου για τη ν πολύ αξιόλογη ερ γασία τη ς που απ οτελεί πολύτιμο βοήθημα όχι μόνο για όσους ασχολούνται με τη ν έννομη προστασία τη ς φύσ ης αλλά και για κάθε έναν που νοιά ζετα ι για τη διατήρηση τω ν φυσικών μας πόρων. Η παρ ο υ σ ί α σ η τ η ς π ο λ ιτ ι κής τη ς Ε υ ρωπαϊκής Έ νωσης για το π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν όπως επίσης τα κ α θ ή κ ο ντα και τα δικ α ιώ μ α τ α τω ν ελλήνω ν πολιτώ ν που α π ο ρ ρ έ ο υ ν από αυτήν, είναι ο στόχος του εντύπου Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το περιβάλλον. Το έντυπ ο α υτό κυκλοφ όρησ ε πρόσφατα από τη ν Επιτροπή τω ν Ευρω παϊκώ ν Κ ο ινο τή τω ν- Α ν τιπ ρ ο σ ω π εία σ τη ν Ε λ λ ά δ α, με σ υ γγρ α φ έα τη ν κ. Α γ γ ελ ικ ή Κ αλλία- Αντωνίου, νομικό. Το Γ ρ α φ ε ίο Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τικ ή ς Ε νημέρω σης και Ευαισθητ ο π ο ίη σ η ς, το οπ οίο ι δρύθηκε από το Μ ο υ σ είο Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φυσικής Ισ τορίας, σε σ υ ν ερ γ α σ ία με τη Γενική Διεύθυνση XI τ η ς Ε υ ρ ω παϊκής Επιτροπής, κυκλοφ όρησε το έ ντυπ ο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Πρόκληση και Λύση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, Απολογισμός και Προοπτικές Δράσης. Κύριο θέμα του εντύπου είναι η παρουσίαση τω ν στόχων και τω ν πορισμάτων του Θερινού Πανεπιστημίου της Τουλούζης (συνάντηση που οργανώ θηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών). Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ωκεανογραφικές διεργασίες οι οποίες ελέγχουν τη διασπορά και μεταφορά των οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων στον θαλάσσιο χώρο είναι το θέμα του 1ου τεύ χους τω ν επιστημονικών εκδ ό σ εω ν το υ Ε ρ γασ τηρίου Θ α λάσσιας Γεω λογίας & Φυσικής Ω κεανογραφίας του Τμήματος Γεω λογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Εργαστήριο άρχισε τη δημοσίευση σειράς επιστημονικών θεμάτω ν σε α υτο τελή τεύχη στα πεδία της Θαλάσσιας Γεω λογίας, Φυσικής Ω κεανογραφίας, Π εριβαλλο ντικής Ω κ ε α ν ο γ ρ α φ ία ς, Γ ε ω μ ο ρ φ ο λ ο γ ία ς Ακτών και Γεωστατικής. Δ ύο ο ι κ ο λ ο γ ικ έ ς ε φ η μ ερ ίδ ες, η Εν Αιθρία (Ο ικ ο λ ο γ ικ ή Κ ίνησ η Π ά τρ α ς ) και το Τρίτο (Ομάδα Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ντο ς του 3ου Λ υ κ είο υ Π ά τ ρ α ς ), γ ιο ρ τά ζο υ ν α ν τίστοιχα το τ έ τα ρ το και το δ εύ τερ ο έ το ς κυ κλο φ ο - ρίας, συμβάλλοντας στην πληροφόρηση και την ανάπτυξη τω ν οικολογικών ιδεών στην Ελλάδα. Παράλληλα, κυκλοφ ό ρησαν ν έες π εριοδικές εκδόσ εις όπως το Αζιμούθιο (Όμιλος Φίλων Βουνού & Θάλασσας), η Περιβαλλοντική Παιδεία (Τμήμα Π εριβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και η Περιβαλλοντική Γένεση (Έ κδοσ η τω ν σ υ ντελεσ τώ ν Π ερ ιβαλλο ντικής Εκπαίδευσης της Φθιώτιδας). Ο δαίμων της... σύνταξης δεν μπορούσε να μην πλήξει και το περιοδικό μας. Στο τελευταίο τεύχος του ΑΜΦΙΒΙΟΥ (το 11ο) αναφέρεται ότι η έκδοση της επιθεώρησης Νόμος και Φύση πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Δικαίου Περιβάλλοντος. Για την τάξη των πραγμάτων, αναφέρουμε ότι η Επιθεώρηση αυτή κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ενώ η Ένωση εκδίδει το περιοδικό Δίκαιο & Περιβάλλον. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/5

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Ε Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΟ Υ Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Η Ε λ λ η ν ικ ή Έ νω ση Π ρ ο σ τα σ ία ς Θ α λά σ σ ιου Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς - ε υ ρ ύ τ ε ρ α γ ν ω σ τή ω ς H ELM EPA, οργα νισ μός μη κερδοσ κοπ ικός, ιδρύθηκε το 1982 με κοινή π ρω τοβουλία τη ς Παν ελ λ ή νια ς Ν αυτικής Ο μοσπονδίας και τη ς Έ νωσης Ε λλήνω ν Εφοπλιστώ ν, που συνυπ έγραψ αν τη Δ ιακήρυξη τη ς Ε θ ελο ντική ς το υ ς Δ έσ μευσ ης που έ χ ε ι τίτλ ο Να σώ σουμε τις θάλα σ σ ες. HELMEPA- Σκοπός τη ς H E LM E P A είναι η ενημέρω σ η και επ ιμόρφωση όλω ν όσων α σ χολούντα ι με τη ναυτιλιακή βιομηχα νία (π λοιο κτή τες, ν α ύ τες, κ.λπ.) για τη ν εξά λειψ η τη ς θαλάσσιας ρύπανσης που π ρ ο έρ χετα ι από τα πλοία. Η πραγματοποίηση το υ σκοπού α υτού γ ίν ετα ι με ειδικά ετή σ ια ε κ π α ιδευτικά σ εμινάρια που π α ρακολουθούν οι α ξιω μ α τικοί Ε μ π ορικο ύ Ν α υ τικ ο ύ τω ν π λ ο ίω ν /ε τα ιρ ε ιώ ν μ ε λ ώ ν τ η ς H ELM EPA α λλά και οι αξιω ματικοί το υ Λ ιμ ενικού Σ ώ μα τος και το υ Π ολεμικού Ν αυτικού. Το 1983, η H ELM E P A εγκα ινία σ ε τη ν ετή σ ια εν η μ ερ ω τική τη ς εκσ τρ α τεία με ήρωα το ν Γ λά ρ ο, ο οπ οίος ε μ φ α ν ίζ ε τα ι κά θε κ α λ ο καίρι σ ε α φ ίσ ες και α υ το κ ό λ λ η τα, καθώ ς και σε ειδικά τη λ εο π τικ ά δ ια φ η μ ι σ τικά που π ρ ο β ά λ λ ο υ ν από το 1983, δω ρεάν, τα κρατικά και π ροσ φάτω ς και τα ιδιω τικά δίκτυα. Μ ε τη βοήθεια το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Ε μ π ο ρ ική ς Ν α υ τιλ ία ς και ά λλω ν υπηρεσιών, το έντυπ ο εν η μ ερ ω τικό υλικό δ ια νέμ ετα ι σε ό λ ε ς τις παράκ τιες π ερ ιο χές τη ς χώ ρας. Μ ε ειδ ικά χ ρ η μ α το δ ο το ύ μ εν ο από τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊκ ή Έ νω σ η π ρ ό γ ρ α μ μ α, σ χολεία τη ς π ερ ιο χής Α θ ήνα ς και Π ειραιά α λλά και παραλιακώ ν π όλεω ν τη ς π ερ ιφ έρ εια ς επ ισ κέπ τοντα ι τις π εριβαλλ ο ν τικ ές εκθ έσ εις τη ς H ELM EPA, όπου οι μ α θ η τές σ υ νοδευ ό μ ενοι από το υ ς ε κ π αιδευτικούς, ενημερ ώ νοντα ι για τη ρύπανση και τη ν α νάγκη προσ τασίας τω ν θαλασσώ ν. Σ η μ α ντικό ς αριθμός παιδιώ ν (περίπου ) έ χ ε ι επ ισ κεφ θεί, μ ετα ξύ τω ν ετώ ν 1983 και 1994, τις εκ θ έσ εις τη ς H ELM EP A. Από τις απαν τή σ ε ις τω ν μ α θ η τώ ν σ το ειδ ικ ό ε ρ ω τ η μ α το λ ό γ ιο που σ υμπ ληρώ νουν στο τέ λ ο ς τη ς επ ίσκεψ ης, α π οδεικνύετα ι ό τι οι η λικίες 7 έω ς 13 ετώ ν είναι οι πιο ευ α ίσ θ η τες και δ ε κ τικ ές σε π ερ ιβ α λλοντικά μηνύματα που σ το χ εύ ο υ ν σ την α λλα γή τη ς συμπ εριφ οράς μας προς το π εριβάλλον. Τα παιδιά, μέσα από τις απ αντήσ εις το υ ς, ζη το ύ ν ένα κ α λ ύ τερ ο π ερ ιβ ά λλο ν, σ εβασμό τω ν α να γκώ ν το υ ς από το υ ς μ ε γ α λ ύ τε ρ ο υ ς και, πάνω απ ό λα, να το υ ς δ ο θ εί η δ υ ν α τό τη τα εν ερ γ ο ύ σ υ μ μ ετο χ ή ς σ την προστασία το υ θαλάσσιου π ερ ιβ ά λλοντο ς. Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο τη ς H ELM EPA, α να γνω ρ ίζον τα ς τη σημασία το υ σ υμπ εράσματος α υτο ύ για τις επ ό μ ε ν ε ς γ ε ν ιέ ς και σ υ μ μ ετέχ ο ν τα ς στη γ ενική προσπάθεια για ένα κα λύ τερ ο π εριβ ά λλον αποφάσισε τη ν ίδρυση τη ς Παιδικής H E LM E P A. Σκοπός τη ς είναι η ευαισθητοπ οίησ η και η σ υ μ μ ετο χή τω ν παιδιών σ την π ροσ τασία τω ν α κ τώ ν και τω ν θαλασσώ ν τη ς π α τρ ίδ α ς μας, έτσ ι ώ σ τε τα παιδιά να διαδώ σουν το μήνυμά το υ ς για τη ν π εριβ α λλοντική ευαισθητοποίησ η όλω ν μας. Σ το πρώ το έ το ς λ ειτο υ ρ γία ς τη ς έ χ ε ι π ρογραμματισ θεί η δημιουργία 350 ομάδω ν, από 10 μ α θ η τές η καθεμιά, σε 15 γ εω γ ρ α φ ικ ές π ερ ιο χ ές τη ς χώ ρας, οι ο π ο ίε ς θα π ρ έπ ε ι να ε κ τ ε λ έ σ ο υ ν 12 δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τε ς τ ο χ ρ ό ν ο που έ χ ο υ ν σ χ εδ ια σ τεί από τη H E LM E P A. Οι δρασ τη ρ ιό τη τες α υ τέ ς θα δώ σουν τη δ υνα τό τη τα σ τις ο μ ά δ ες να π α ρα μείνουν μ έ λη σ την Παιδική H E LM E P A, μ ε α π ώ τερο σ τόχο να δ ημιουρ γηθεί έν α Συμβούλιο Α ντιπ ροσ ώ π ω ν τω ν Ο μάδω ν, το ο ποίο θα α να λά β ει τη διοίκηση όλου το υ π ρογράμματος. Το πρόγραμμα α υτό θα λειτο υ ρ γή σ ει με τη ν επ ίβλεψ η τη ς H E LM E P A και το κό σ τος λ ειτο υ ρ γία ς το υ για τα πρώ τα π έ ν τε χρόνια είνα ι ε υ γ ε ν ικ ή χ ο ρ η γ ία το υ Α ντιπ ρ ο έδ ρ ο υ το υ Δ ιο ικη τικο ύ Σ υμβουλίου, κ. Βασίλη Κ. Κ ω νσ τα ντα κόπ ουλου και τη ς ετα ιρ ία ς Costam are Shiping CO. S.A. Για π ερ ισ σ ό τερ ες π λ η ρ ο φ ο ρ ίες μπ ορεί κ α ν είς να α πευθυνθεί στα γραφεία τη ς Ένωσης: Περγάμου 5, Αθήνα, τηλ , , , φ α ξ Π ρόγραμμα π ερ ιβ α λλοντικ ώ ν ερ γα σ τηρ ίω ν για παιδιά ηλικία ς 8-15 ε τώ ν εξελ ίσ σ ετα ι σ τον Ν ομό Καβάλας, από τη ν Εταιρία Π ροστασ ίας τη ς Φύσ η ς κα ι Ο ικ ο α ν ά π τ υ ξ η ς (Ε Π Ο ) σ ε σ υνεργασ ία με τη Γενική Γρα μμα τεία Ν έα ς Γενιά ς. Το πρόγραμμα θα διαρκέσ ει δ έκα μ ή ν ες (Ο κτώ βριος Α ύ γο υ σ το ς 1995) και θα π άρουν μ έ ρ ος σε α υ τό 15 ο μ ά δ ες παιδιώ ν από ΝΕΑ Α ΠΟ ΤΙΣ Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν ΤΙΚ Ε Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω ΣΕΙΣ σ χ ο λ ε ία τ η ς π ερ ιο χ ή ς, ο ρ γ α ν ώ σ εις και σ υλλόγους. Σ τις 15 & 16 Απριλίου π ρ α γμα τοπ οιήθηκε σ την ευ ρ ύ τερ η π εριοχή τη ς Κ ο ινό τη τα ς Β υρώ νειας Σερρώ ν, συνάντησ η τω ν π ερ ιβ α λλοντικώ ν οργα νώ σ εω ν τη ς β ο ρ ειο α να το λική ς Ε λλάδας. Τα δύο κύρια θ έμ α τα τη ς σ υνάντησ ης ήτα ν η προώθηση και η έγκρισ η κα τα σ τα τικ ο ύ τ η ς Ο ικ ο λ ο γ ικ ή ς Ε τα ιρ εία ς Β.Α. Ε λ λ ά δ α ς και οι επ ιπ τώ σ εις σ το π ερ ιβ ά λ λ ο ν από τη ν υλοπ οίησ η τω ν μ ε γ ά λ ω ν έ ρ γ ω ν. Μ ε τ ο π έ ρ α ς τ η ς σ υνά ντησ ης εγ κ ρ ίθ η κ ε το κα τα σ τα τικό τη ς ν έα ς ετα ιρ εία ς και διατυπ ώ θηκαν οι θ έσ εις τω ν οργα νώ σ εω ν για τα έρ γα που ε κ τελ ο ύ ν τα ι ή σ χεδ ιά ζο ντα ι να π ραγματοπ οιηθούν στη βορειο α να το λική Ελλάδα. 6/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

7 ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑ ΣΥΝ Α Ν ΤΗ ΣΕΙΣ ΣΥΝ ΕΔ ΡΙΑ ΣΥΝ Α Ν ΤΗ ΣΕ ΙΣ ΣΥΝ ΕΔ ΡΙΑ Από την 31 Μαρτίου έως την 3 Απριλίου 1995 πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη η 4η Διεθνής Συνάντηση Εργασίας με θέμα την Καταγραφή της Βλάστησης της Ευρώπης (European Vegetation Survey). Ο ργανω τής τη ς συνάντησης ήταν η Διεθνής Εταιρεία για την Καταγραφή της Βλάστησης (International Association for Vegetation Survey), με επικεφαλή τον καθηγητή κ. Sandro Pignatti. Στη συνάντηση συμμετείχαν για πρώτη φορά Έλληνες επιστήμονες (ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Γεωργιάδης, η Δρ. Εύα Παπαστεργιάδου από το ΕΚΒΥ και ο Δρ. Π. Δημόπουλος από το Πανεπιστήμιο Πατρών). Οι Έλληνες επιστήμονες παρουσίασαν το πρόγραμμα απογραφ ής τη ς βλάστησ ης τη ς Ε λλά δος, που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, με συντονισμό και μερική χρηματοδότηση από το Μ.Γ.Φ.Ι.- ΕΚΒΥ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα επιμέρους εθνικά προγράμματα των ευρωπαϊκών χωρών που αφορούν στη συλλογή, την α ξιολόγηση, την εισαγωγή δεδομένω ν για τη βλάστηση καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία τους με σκοπό, σε πρώτη φάση, την εξαγω γή συμπερασμάτων για τη βλάστηση των χωρών της Ευρώπης, τον εντοπισμό των προς μελέτη κενών καθώς και τον προγραμματισμό των μελλοντικώ ν ε ρευ νώ ν. Π α ρ ά λλη λα, σ υ ν ε χ ίζ ε τα ι η συγγραφή, από ομάδα επιστημόνων της Έ νωσης, βιβλίου για τη βλάστησ η τη ς Ευρώπης και η έκδοση χάρτη βλάστησης των ευρωπαϊκών χωρών, μέρος των οποίων παρουσιάστηκε στη συνάντηση. Διεθνής συνάντηση νέων με θέμα Π ο λιτισ μ ό ς, Κοινότητα και Περιβάλλον θα π ρ α γμα τοπ οιηθεί, για δεύτερο συνεχές έτος, στις 1-13 Αυγούστου 1995, στο Κ έντρ ο Π ερ ιβ α λ λο ντικ ή ς Ε κπ αίδευσ ης "Low Bank Ground" που βρίσκεται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Lake District της Βρετανίας. Στη συνάντηση καλούνται να σ υμμετάσχουν 28 νέοι και νέες ηλικίας ετώ ν, τέσ σ ερεις από κάθε μία από τις παρακάτω χώ ρες: Ελλάδα, Ισπανία, Ο λλα νδία, Α υστρία, Τ σ εχία, Ουγγαρία και Βρετανία. Γ ια περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής: κ. Μ αρία Κ ατσακιώ ρη, ΕΚΒΥ, τη λ Το Κ έντρ ο Ο λο κλη ρ ω μ ένη ς Α νά πτυξης Νέων Γαιών (Centre for Integrated New Lands Development - CIND) διοργανώνει διεθνές σεμινάριο για του ς υ γρ οτόπους. Το σεμινάριο θα γίνει στο Lelystad της Ολλανδίας από τις 22 Μαίου έως τις 30 Ιουνίου Τα θέματα καλύπτουν: απογραφή, ταξινόμηση, αξίες, απειλές και διαχείριση υγροτόπων. Γ ια περισσότερες πληροφορίες: CIND, P.O. Box 600, 8200 ΑΡ Lelystad, The Netherlands, τηλ To 4o Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τ εχνολογία ς διοργανώ νεται Από την περσινή συνάντηση στο Εθνικό Πάρκο Lake District φωτ. Μ. Κατσακιώρη στις 4-7 Σεπτεμβρίου 1995 στον Μόλυβο της Λέσβου, από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει: μείωση της ρύπανσης στη βιομηχανία, καθαρισμός υγρών και αέριων αποβλήτων, ποιότητα α ποδεκτών και εκτίμηση ρυπαντικών φ ορτίων, χρήση της ρευστομηχανικής στα περιβαλλοντικά προβλήματα, μέθοδοι περιβα λλοντική ς έρ ευ να ς, διαχείριση ο ικοσυστημάτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αποκατάσταση τοπίου και διαταραγμένων περιοχών, αξιολόγηση κύκλου ζωής προϊόντος, φαινόμενα πλανητικής διαταραχής και οικονομική περιβάλλοντος. Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Αικατερίνη Φίλη, κ. Θεμιστοκλής Λέκκας, Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καραντώνη 17, Μυτιλήνη, τηλ /29579, φαξ Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Ο ΙΚ Ο ΤΟ Π Ω Ν ΚΑΙ ΕΙΔ Ω Ν ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ Επιστημονική συνάντηση για την ΑΠπική Βιογεωγραφική Περιοχή Ω ς μέρος της εφαρμ ογής της Οδηγίας 92/43, γνω στής και ως Οδηγίας τω ν Οικοτύπων για τη δημιουργία του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, έγινε στη Ρώμη, στις 24-25/2/1995, επιστημονική συνάντηση για την Αλπική Βιογεωγραφική Περιοχή. Η συνάντηση αυτή οργανώ θηκε από το Ιταλικό Υπουργείο Π εριβάλλοντος και το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στη συνάντηση πήραν μέρος, ως ενεργά μέλη, εκπρόσωποι τω ν περιαλπικώ ν π εριοχώ ν Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας και Αυστρίας και ως παρατηρητές εκπρόσωποι της Ελλάδας και τη ς Σουηδίας. Από τη χώρα μας σ υμμετείχε ο καθηγητής Σπύρος Ν τάφης και η Δρ. Εύα Παπαστεργιάδου, ε π ισ τη μ ο νικο ί υ π εύ θ υ νο ι το υ ο ικ είο υ π ρ ο γρ ά μ μ α το ς, το ν σ υ ντο νισ μ ό τη ς ε κ τέ λ ε σ η ς το υ οποίου έ χ ε ι α να λά β ει το Μ.Γ.Φ.Ι.-ΕΚΒΥ. Στη συνάντηση εξετά σ θηκε η πρόοδος τω ν ερ γασιών εφ αρμογής τη ς οδηγίας από κάθε χώρα και δόθηκε ι διαίτερη έμφαση στα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της, ιδιαίτερα στην εν λόγω γεω γραφική περιοχή. Κοινή διαπίστωση ήταν οι ελλείψ εις τη ς οδηγίας σε ό,τι αφ ορά σ την σ υ γ κ εκρ ιμ ένη β ιο γεω γρ α φ ική π εριοχή, τόσ ο στους τύπ ους τω ν οικοτόπων όσο και τω ν ειδών φυτώ ν και ζώων. Επίσης, επισημάνθηκε ότι στη διάκριση τω ν βιογεωγραφικών περιοχών εφαρμόσθηκε το γεω γραφικό κριτήριο, αντί του οικολογικού - φυτοκοινω νιολογικού που είναι και το ορθότερο. Στο σημείο αυτό έγινε παρέμβαση του Σουηδού εκπροσώπου, ο οποίος τόνισε ότι στη χώρα του δεν υπάρχουν μόνο βόρειοι οικότοποι αλλά και ατλαντικοί και αλπικοί. Το ίδιο το νίσθηκε και για τη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι μεν μεσογειακή χώρα αλλά η βλάστησή τη ς δεν είναι μόνο μεσογειακή. Πέρα από τους μεσογειακούς τύπους οικοτύπων συναντώνται επίσης ηπειρωτικοί καθώς και, σε περιορισμένη έκταση, καθαρά αλπικοί τύποι. Σε παρέμβασή του ο εκπρόσωπος τη ς XI Γ ενικής Διεύθυνσης κ. Ο. Diana τόνισε ότι οι χώ ρες μέλη μπορούν να υποβάλουν διορθωτικές προτάσεις, οι οποίες θα συζητηθούν σε ειδική συνάντηση τον Νοέμβριο του ΑΜΦΙΒΙΟΝ/7

8 ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΧΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ' ΜΟΥΧΕΙΟ ΓΟΥΛΑΜΔΡΗ «ΥΙΙΚΜΙΙΠΟΡΙΑΙ Οι ε λ λ η ν ικ έ ς θ ά λ α σ σ ες είν α ι γ ε μ ά τες από μ νήμες που σ υ ν δ έο ν τα ι με τη ν π αρουσ ία και τις δ ρ α σ τη ρ ιό τη τε ς το υ ανθρώ που επ ί χ ιλ ιά δ ες χρόνια. Οι δ ρ α σ τη ρ ιό τη τε ς α υ τ έ ς ή τα ν έκ φ ρ α σ η ζω ής και επικοινω νίας. Η ελλ η ν ικ ή θά λασσα, και ιδ ια ίτερ α η θ ά λασ σ α το υ Α ι γαίου, α π ο τέ λ ε σ ε τη μ εγά λη α ρ τη ρ ία : α π έ ρ α ν τε ς α κ τέ ς, μ ικροί και μ εγ ά λ ο ι κόλποι, χ ερ σ ό ν η σ ο ι, β α θ ε ιέ ς δ ιεισ δ ύ σ εις και άπ ειρα νησιά σχημ ατίζουν γ έ φ υ ρ ες και σταθμ ούς σ τη διακίνηση τη ς ζω ής. Επί χ ιλ ιά δ ε ς χ ρ ό ν ια άνθρω ποι, ζώα, πλοία, ιδ έες, τέ χ ν ε ς δ ιεκ ιν ο ύ ν το μ έσ α και έξω από το χώ ρο το υ Α ιγ α ί ου. Ταυτόχρονα, η θ ά λασ σ α είχ ε τη δική τη ς ζωή. Ε νας π λούσιος β ιο λο γικό ς κ ό σ μ ο ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ σ ε σ τ η ν ε π ιφ ά νεια, σ τις α κ τές, σ τα βάθη, σ τα νησιά κ α ι σ τ α α ρ χ ιπ έ λ α γ ά τη ς. Σ ' α υ τ ό ν, π ρ ω τεύ ο υσ α θ έσ η κ α τε ίχ α ν τα Μ α λ ά κια. Το Αιγαίο, μία από τις τέσ σ ερ ις μ ε γ ά λ ε ς θ ά λ α σ σ ες τη ς Α ν α το λ ικ ή ς Μ ε σογείου, π αρουσιάζει ιδ ιά ζο ντα και μοναδικά χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά και σ υ μ β ά λλει σ τη γ ενικ ή ζω ή και δυναμ ική τη ς Μ ε- Κοχύλια από τις Ελληνικές Θάλασσες σ ο γ ε ίο υ." Μ ε τ α λ ό γ ια α υ τά ο κ. Α γ γ ε λ ο ς Γ ο υ λ α ν δ ρ ή ς, Π ρ ό εδ ρ ο ς το υ Δ ιοικητικού Συμβουλίου το υ Μ ουσείου Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φ υσ ικής Ισ το ρ ία ς, ξ ε κ ιν ά τη ν παρουσίαση τη ς π ρόσ φ α της έκ δ ο σης το υ Μ ουσ είου η οποία επ ιγ ρ ά φ ε τα ι Κοχύλια από τις Ε λληνικ ές Θ άλασ σ ες. Η έκδοσ η σ υ νεχίζει τη σειρά τω ν εκδόσ εω ν το υ Μ ουσείου με κύριο σ κοπό να π ρ ο σ εγγίσ ει το ελ λ η ν ικ ό κοινό σ τον π λούτο, τη ν ποικιλία και τη ν απαράμιλλη ομορφ ιά το υ κόσμου τω ν Μ α λακίω ν. Ο θαλάσ σ ιος χώ ρ ο ς τη ς Ε λλά δ α ς απ ασχόλησ ε από νω ρίς το επ ισ τημονικό εν δ ια φ έρ ο ν το υ Μ ουσ είο υ. Η ζωή τω ν α κ τώ ν, μ ε κύ ρ ιο α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο τα Μ αλάκια, α π ο τέλ ε σ ε κύριο σ τό χο τη ς έρ ευ ν ά ς του. Ο χώ ρος ή τα ν πολύ ε κ τ ε τ α μ έ ν ο ς και λ ιγ ο σ τ έ ς ή και α νύπ α ρ κ τε ς οι π α λα ιό τερ ες και οι π ρ όσ φ α τες ε ρ γ α σ ίε ς. Έ τσ ι, ά ρ χ ισ ε τ ο η συσ τηματική έρ ευ να που απ έδω σ ε μ ε γ ά λ ο ό γ κ ο υ λ ικ ο ύ και σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ε π α ρ α τη ρ ή σ εις, μ ετρ ή σ εις, σ τα τισ τικ ά σ τοιχεία. Μ ε τη ν προσωπική παρουσία κα ι κ α τε ύ θ υ ν σ η τ η ς σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς κ. Μ α ρ ιά ν ν α ς D e la m o te ε ρ ε υ ν ή θ η κ α ν π ο λ λ ές π ερ ιο χ ές το υ Αιγαίου, το υ Ιονίου και το υ Κ ρητικού Π ελά γους, με ιδια ίτε ρ η έμ φ α σ η σ τις π λ ο ύ σ ιες α κ τέ ς το υ Σαρω νικού και το υ Ευβοικού Κ όλπου, ενώ ά λ λ ε ς π ερ ιμ ένο υ ν π εραιτέρω σ υσ τηματική εξερ εύ ν η σ η. Το υλικό μ ε λ ε τ ή θ η κ ε σ το υ δ ρ ο β ιο λ ο γ ικ ό τμ ή μ α τ ο υ Μ ο υ σ ε ίο υ μ ε ε π ικ ε φ α λ ή ς τη φ υ σ ιο γνώ σ τρ ια κ. Εύη Β α ρ δα λά -Θ εοδώ ρου- δ εύ τερ η σ υ γγρ α φ έα το υ βιβλίου. Σ το βιβλίο α υ τό π α ρ ο υ σ ιά ζετα ι η μακρά ιστορία τη ς μ ε λ έ τη ς τω ν Μ αλακ ίω ν, α π ό τ ο ν κ. W illia m Τ. S te rn, σ υ ν το νισ τή έκ δ ο σ η ς τ η ς επ ισ τη μ ο ν ι κ ή ς ε π ε τ η ρ ίδ ο ς το υ Μ ο υ σ είο υ. Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν κ ε φ ά λ α ια γ ια τη σ χέσ η το υ ανθρώπου με τα κοχύλια, τη ν επίδρασή το υ ς σ τη ν αισ θητική και τη ν κ α λ λ ιτε χνική δ η μ ιο υ ρ γία το υ Έ λληνα, καθώ ς και λ επ το μ ερ είς π ερ ιγραφές και φ ω το γ ρ α φ ίες τω ν ακτώ ν, χ ά ρ τες, γραμμικές π α ρ α σ τά σ εις και σ χ έδ ια, α κ τιν ο γ ρ α φ ίες οσ τράκω ν, κ.ά. Επίσης δίνοντα ι ο δ η γ ίες για τη σ υντή ρησ η τω ν σ υ λ λ ο γώ ν, και τέ λ ο ς, π α ρα τίθετα ι κα τά λο γο ς 940 ειδώ ν Μ αλακίω ν που ευρίσ κοντα ι σ τις ελ λ η ν ικ έ ς θάλασσες. Κ εντρ ικό τμ ή μ α το υ βιβλίου α π ο τελ ο ύ ν οι 330 φ ω το γ ρ α φ ικ έ ς α π εικονίσ εις ειδώ ν που π ρ οέρ χοντα ι από τη ν έ ρευνα το υ Μ ουσείου και τα οποία επελ έγησ α ν ω ς τα π λέο ν αντιπ ροσ ω π ευτικά. Π α ράλληλα με τη ν απεικόνιση τω ν ειδώ ν, το βιβλίο π εριλα μβάνει τη ν π ε ριγραφή τω ν οσ τράκω ν και το μ έγ εθ ο ς το υ ς, σ τοιχεία για το π εριβάλλον τους, τη θέση π ρ ο έλευ σ ή ς το υ ς και τη γ εω γραφ ική το υ ς εξάπ λω σ η. Το βιβλίο α υτό έρ χ ετα ι να συμπληρώ σει έν α κενό και να σ υμβάλει θ ετικά σ την ενημέρω σ η το υ κοινού για το ν φυσ ικό π λούτο τω ν α κτώ ν μας και να επ ισ ημάνει τη ν ευθύνη μας για τη διατήρησ η το υ ω ς μονα δικού β ιολογικού θησαυρού. Για π ε ρ ισ σ ό τε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς : Μ ουσ είο Γουλα νδρή Φυσικής Ιστορίας, Λ ε β ίδ ο υ 13, Κ ηφισ ιά, τη λ Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν Τεύχος 12, Μάρτιος - Απρίλιος 1995 Διμηνιαία έκδοση του ΕΚΒΥ IS S N Ταχυδρομική διεύθυνση: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, Θέρμη, τηλ. (031) , , Φαξ: (031) Υπεύθυνη Έκδοσης: Μαρία Κατσακιώρη Συντακτική Επιτροπή: Μαρία Κατσακιώρη, Μάνος Κουτράκης, Σπύρος Ντάφης Φ ω τοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση: ΑΝ ΙΜ Α GRAPHICS Υιοί Α. Υ φ α ντή Ο.Ε., Φ ραγκίνη 9, Θ εσ σ αλονίκη Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο του περιεχομένου του ΑΜΦΙΒΙΟΝ μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1 ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1 Πρόγραμμα αξιοποίησης και λ ε ιτο υ ρ γ ία ς τη ς υπ οδομής για οκτώ προσ τα τε υ ό μ ε ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' :

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' : ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' : Η σ υ μ β α τό τη τα τω ν μεθόδων γεω ργικής παραγω γής με τις απ αιτήσεις προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ .UMtiM \i \ i: κ An i t I Trn κ \ u t m k o v κ ΐ ί ν τ τ ω [strmutijxiri t m n t u n I K l S \ ( «Ι Ι Ί Ι Ι Ϊ 17'!'. ri- T T - Γ Γ. ^.. 1 =. r it K V 'la I- ire IS ερωτήσεις ΑΥΪΟΛΙΟΙΚΜΐΗ Κ.Μ 5ε 8 βαλλθηλχ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνητοί υγρότοποι. για την απογραφή τω ν υγροτόπω ν. Υδατικοί πόροι Το πρόβλημα εντείνεται

Οι τεχνητοί υγρότοποι. για την απογραφή τω ν υγροτόπω ν. Υδατικοί πόροι Το πρόβλημα εντείνεται ΔIM H NIAIA Ε Κ ΔΟ ΣΗ TOY E ΛΛHNIKOY KENTPO Y ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟ ΤΟ Π ΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 36 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001 Οι τεχνητοί υγρότοποι ως μέσο επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Ελληνική Προεδρία και περιβάλλον Υγρότοποι Έ ν α ς εν δυνάμει παράγοντας ανάπτυξης της υπαίθρου Η δύναμη της αναδημιουργίας Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΚΒΥ ενδυναμώνεται και εργάζεται με το βλέμμα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Καταλονία καινοτομεί

Το ΕΚΒΥ ενδυναμώνεται και εργάζεται με το βλέμμα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Καταλονία καινοτομεί ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 53 ΕΥΡΩ 1,25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Από το 2 0 0 3 στο 2 0 0 4 Το ΕΚΒΥ ενδυναμώνεται και εργάζεται με το βλέμμα προς

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 94 ΕΥΡΩ 1,25 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 20 χρόνια ΕΚΒΥ Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των Υδάτων Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέστου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Β Υ. Δ ια τήρηση της φ ύ σ η ς και επ ιχειρ ή σ εις. Απογραφ ή τω ν υγροτόπω ν της Αλβανίας

Ε Κ Β Υ. Δ ια τήρηση της φ ύ σ η ς και επ ιχειρ ή σ εις. Απογραφ ή τω ν υγροτόπω ν της Αλβανίας Ε Κ Β Υ Δ ια τήρηση της φ ύ σ η ς και επ ιχειρ ή σ εις Απογραφ ή τω ν υγροτόπω ν της Αλβανίας Σ ε αυτό το τεύχος Η βελτίωση τω ν γνώσεων σχετικά με τις π ροσ τατευόμενες π εριοχές αλλά και παράλληλα η

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 50 ΕΥΡΩ 1,25 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Παγκόσμια Ημέρα για τ οπεριβαλον Ευρω παϊκό Δ ίκτυα Πληροφ όρησης για τη Β ιοποικ ιλότ ητα

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση του αειφόρου τουρισμού στηνουκρανια

Προώθηση του αειφόρου τουρισμού στηνουκρανια ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 82 ΕΥΡΩ 1,25 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 Η κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων τύπων οικοτύπων και ειδών στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο. Παρακολούθηση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. Υποβάθμιση

Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο. Παρακολούθηση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. Υποβάθμιση ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 8 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ. Αποκατάσταση υνροτοπων. Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ. Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο

ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ. Αποκατάσταση υνροτοπων. Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ. Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ Βαρέα Μέταλλα στο περιβάλλον και στο υδάτινα οικοσυστήματα Αποκατάσταση υνροτοπων Λ Q 1 Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας διανομής. Πειραιάς 19-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΠΑΠ 32398/15659

Πίνακας διανομής. Πειραιάς 19-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΠΑΠ 32398/15659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ Ο ΥΡΓΕΙΟ Υ ΓΕ ΙΑ Σ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2πς ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ Σ Π Ο ΛΙΤΙΚΩ Ν ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠ Η ΡΕΣΙΩ Ν Υ Γ Ε ΙΑ Σ & Κ Ο ΙΝ Ω

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Γ Α ΙΑ. Π ροστα τευόμενες Περιοχές. Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα. The CAFE society

Αφιέρωμα: Γ Α ΙΑ. Π ροστα τευόμενες Περιοχές. Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα. The CAFE society ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ί Κ Η * Τ Ε Υ Χ Ο Σ 38 * ΔΡΧ.4 & 0 Μ Α ΙΟ Σ -Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 1 με τη ν υ ττο ο τή ρ ιξη το υ Υ Π Ε Ψ Ω Δ Ε Γ Α ΙΑ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ & ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ 121 122-123 124 125 126 127. g gjg -POOf'tMOX SEMA ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Παλιά Πόλη Νέα Πόλη

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ & ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ 121 122-123 124 125 126 127. g gjg -POOf'tMOX SEMA ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Παλιά Πόλη Νέα Πόλη g gjg -POOf'tMOX SEMA Παλιά Πόλη Νέα Πόλη 34 36 Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε μεσαίας κατηγορίας Πολυτελείας 93 95 Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε 9 6 Βόρεια Κύπρος g Πότε να πάτε 9 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Παμπ & μπαρ Κλαμπ Παραδοσιακή μουσική

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου VW BlueMotion Σύγχρονες τεχνολογίες

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου VW BlueMotion Σύγχρονες τεχνολογίες ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 333 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υγρά ψύξεως a/c Από το CFC-12 (Freon 12) στο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου

Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 31 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000 Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.1Α 2

Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.1Α 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓ ΩΓΗ... 3 2. ΑΝΑΓ ΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 5 2.1 Γενικές πληροφο ρίες... 5 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισ μό ς της περιο χής μελέτης τ ης Δ. Ε. Θε ρμαϊκού... 5 2.1.2 Το Περιφερειακό Πλαίσι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400 L v ψ υ, Υ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ Τ V Λ ΤΑΠ Λ ΛΊ Ι~ΆΛ/>νΐ Π1/Λ VI Λ Χαρτογράφ ηση Οικοτόπων Τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ ΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Διαβάστε περισσότερα