ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν"

Transcript

1 ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 12 ΔΡΧ. 103 Η επ ιμ ό ρ φ ω σ η τω ν εκπ αιδευτικώ ν στην Π.Ε. δικαιούται και πρέπει να λ ά β ε ι τη σ η μ α σ ία, τ ο ν χρόνο και το κόσ τος που π ροϋπ οθέτει (σελ. 1). Η Τοπική Α υτοδιοίκηση δραστηριοποιείται για τη ν α να σ τρ ο φ ή τη ς π ο ρείας εξαφ άνισ ης τη ς Λίμνης Κορώνειας. Δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες και π ρ ω το β ο υ λ ίες π ερ ιβ α λ λ ο ν τικ ώ ν ο ρ γ α ν ώ σ εω ν τη ς Ε λλά δ α ς και το υ ε ξω τερικού (σελ. 3 & 6). Ε υ ρ ω π α ϊκ ό Έ το ς Π ροστασίας τη ς Φύσης Μια ενω μ ένη προσ π άθεια για σ χεδ ία σ μ ά δρασ τηριοτήτω ν και ανάπ τυξη προγραμμάτω ν και εν ερ γ ειώ ν για τη δ ια τή ρηση το υ φ υσ ικού π ερ ι β ά λλοντος (σελ. 4). Ν έ ε ς ε κ δ ό σ ε ις γ ια τη ν Π ερ ιβ α λ λο ντικ ή Ε κ π αίδευσ η, τη νο μ ο θ εσ ία και τη ν π ερ ιβ α λ λ ο ν τικ ή κα τάσ τασ η το υ π λα νήτη (σελ. 5). Σ υνάντησ η το υ προγ ρ ά μ μ α τ ο ς ο ικ ο τό π ω ν και ειδ ώ ν χ λ ω ρ ίδ α ς και π α νίδας για τη ν Α λπ ική β ιο γ εω γ ρ α φ ική π ερ ιο χή (σελ. 7). "Κ ο χ ύ λ ια από τ ις Ε λληνικές Θάλασσες" είναι ο τίτλ ο ς τη ς νέα ς έ κ δ ο σ η ς το υ Μ ο υ σ ε ίο υ Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, με κύριο σκοπό τη ν π ρ ο σ έγγισ η το υ κο ινο ύ σ τον πλούτο και τη ν απαράμιλλη ομορφιά του κόσ μ ο υ τω ν Μ α λ α κ ίω ν (σελ. 8). Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Από την εκτέλεση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Λίμνη Στυμφαλία φωτ. Ε. Σπινθάκης Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Βασική Κατάρτιση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Σ τις π ρ ώ τες δ ε κ α ε τίε ς το υ αιώ να ο Δ. Γ λ η ν ό ς έ λ ε γ ε : "Α π ό το ν δ ά σ κα λο πρέπει να α ρ χ ίσ ει η μ εταρρύθμ ιση. Α ν α λ λ ά ξ ε ις ό λ α τα ά λ λ α και δ ε ν έ χ ε ις α λ λ ά ξ ε ι το ν δ ά σ κ α λ ο είναι μ ά τα ια η π ροσπ άθειά σου. Ε ά ν α λ λ ά ξ ε ις το ν δ ά σ κ α λ ο, και τίπ ο τα ά λ λ ο να μ ην α λ λ ά ξ ε ις, η μ ετα β ο λ ή θα έ λ θ ει από μόνη της". Σ ήμερα, για τη ν υλοπ οίησ η κα ινο το μ ιώ ν σ το σ χ ο λ είο κα θορισ τικός είνα ι ο ρ ό λ ο ς τω ν εκπ α ιδ ευ τικώ ν. Η Π ερ ιβ α λλο ντική Ε κπαίδευσ η (στο ε ξ ή ς Π.Ε.) από τη ν ο ρ ιο θ έτη σ ή τη ς ω ς εκ π α ιδ ευ τική διαδικασία (σκοποί, π ερ ιεχ ό μ εν ο, μ έθ ο δ ο ι διδασ καλίας, α ξιο λόγη σ η ), δ ια φ έρ ει αισ θητά από τη σ ημερ ινή δ ιδακτική π ρ α γ μ α τικ ό τη τα το υ σ χ ο λείο υ, μ ε α π ο τέλεσ μ α να μπ ορεί να χ α ρ α κτη ρ ισ θ εί ω ς κα ινο το μ ία και, ω ς ε κ το ύ το υ να α π α ιτεί μία ν έα διδακτική π ροσ έγγισ η από το ν εκπ α ιδ ευ τικό. Π α ρ ά λλη λα, η εισ α γω γή τη ς Π.Ε. σ τα σ χ ο λεία δ ε ν φ α ίν ετα ι να έ χ ε ι π άντα τα επ ιθυμητά α π ο τελέσ μ α τα. Και α υ τό δ ιό τι η Π.Ε. δ εν επ ιδιώ κει μόνο τη ν ευαισ θητοπ οίησ η και τη μ ε τά δ ο σ η γνώ σ η ς σ το υ ς μ α θ η τές για το π ερ ιβ ά λλον και τα π ρ οβλήματά το υ, α λλά απ οβλέπ ει στη δια μόρφω σ η π ο λιτώ ν έτο ιμ ω ν να π ρ ο τείν ο υ ν λ ύ σ εις και να μ ε τέχ ο υ ν στη λήψ η και τη ν ε κ τέ λ ε σ η απ οφ άσεω ν, οι ο π ο ίες θα σ υ ν τε λ έσ ο υ ν στη βελτίω σ η και τη ν προσ τασία το υ π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς. Για να σ υμβεί α υτό, οι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί που επ ω μ ίζο ντα ι τη διδασ καλία τη ς Π.Ε. ο φ είλ ο υ ν ό χι μ όνο να δ ια θ έτο υ ν α λ λ ά να είνα ι σε θέση και να μ ετα δ ώ σ ο υ ν τη γνώ σ η, τις δ ε ξ ιό τ η τ ε ς και τα χα ρ α κτη ρ ισ τικά που α ν α μ έν ετα ι να κ α λλιερ γήσ ο υ ν σ το υ ς μ α θ η τές το υ ς. Π ρ ο κειμ ένο υ, λοιπ όν, ο εκ π α ιδ ευ τικ ό ς να είνα ι σε θέση να α ντα π οκρ ιθεί α π ο τελ εσ μ α τικ ά στη διαδικασία τη ς Π.Ε. ο φ ε ίλ ε ι να είνα ι κ α τά λ λ η λα π ρ ο ετο ιμ α σ μ ένος. Η π ρ ο ετο ιμ α σία α υτή έ χ ε ι δύο σ τάδια: 1. Το σ τάδιο τη ς βασ ικής κα τά ρ τισ η ς σ τη ν Π.Ε. σ τις λ ε γ ά μ ε ν ε ς "κ α θ η γ η τικ ές Π ανεπ ι σ τη μ ια κές Σ χ ο λ έ ς που κα λύ π τει δύο το μ ε ίς : α) τη θ εω ρ ητική κα τά ρτισ η σ το σ υ γ κ εκρ ιμ ένο γνω σ τικ ό α ν τικ είμ εν ο, και β) τη ν π αιδαγω γική κα τά ρτισ η και πρακτική άσκηση, με σ ημείο α να φ ο ρ ά ς τη σ χολική τά ξη (επ α γ γ ελ μ α τικ ή εκπ α ίδευσ η μ ε τη σ τενή έν ν ο ια το υ όρου). Σ το σ ημείο α υ τό α ξίζει να σ ημειώ σ ουμε ό τι η Π.Ε. έ χ ε ι σ υ γ κ εκρ ιμ ένο θ εω ρ η τικό και φ ιλ ο σ ο φ ι κό πλαίσιο και απ α ιτεί σ υ γ κ εκρ ιμ ένο π ρόγραμμα σπουδώ ν για να επ ιτευ χ θ ο ύ ν οι σκοποί και οι σ τό χ ο ι τη ς. Δ εν μπ ορεί να θεω ρηθ εί, για π α ρά δειγμα, απλή εφ α ρ μ ο γ ή τω ν επ ισ τη μώ ν σ ε θ έμ α τα ε ν έρ γ εια ς, ρύπανσης, εξα φ ά ν ισ η ς τω ν ειδ ώ ν κ. ά. Η κα τά ρτισ η σε βασικές έ ν ν ο ιε ς και α ρ χ έ ς τ η ς Ο ικ ο λ ο γ ία ς ή σ ε ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν α θ έμ α τα τω ν Φ υσικώ ν Ε π ισ τημώ ν Συνεχίζεται στη σελίδα 2

2 V Μ έτρ α π ροσ τασ ίας υ δ ά τιν ο υ δ υ ν α μ ικ ο ύ για τη Λ ίμ ν η Κο ρ ώ νεια Ω ς θ ε τ ικ ή ε ξ έ λ ιξ η γ ια τη δ ιά σ ω σ η τ η ς Λ ίμ ν η ς Κ ο ρ ώ ν ε ια ς κ ρ ίν ε τ α ι η N o - μ α ρ χ ια κ ή Α π ό φ α σ η π ο υ ε κ δ ό θ η κ ε σ τ ις 12 Α π ρ ιλίο υ 1995 και φ έ ρ ε ι τ η ν υ π ο γ ρ α φ ή το υ Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ο ύ Δ ιε υ θ υ ν τή Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς κ. Χ ρ ή σ το υ Γ κ ο σ λ ιό π ο υ λ ο υ. Η απόφαση α π α γορεύει τη λήψ η νερ ού απ ευ θ εία ς από τη λίμνη, μ ε εξα ίρ εσ η τα α ρ δ ευ τικά δίκτυ α Ε υ α γγελισ μ ο ύ και Βασιλουδίου, στα οποία η α ντλο ύ μ ενη π οσ ότητα θα μ ειώ νετα ι ετη σ ίω ς κα τά 20%. Επίσης, α π α γορεύει τη ν α νόρυξη υ δ ρ ο γεω τρ ή σ εω ν σε α κτίνα 300 μ έτρ ω ν από τη ν π ερ ίμ ετρ ο τη ς λίμνης. Τ έλ ο ς, α π α γορεύει τη ν κα λλιέρ γεια τω ν εκ τά σ ε ων που κα λύ π το ντα ν πριν από μερικά χρόνια από το νερ ό τη ς λ ίμ ν η ς και κα λ εί να εν τα τικο π ο ιη θ ο ύ ν οι έ λ ε γ χ ο ι τω ν β ιο τεχ νιώ ν και βιομηχανιώ ν. Η απόφαση έ χ ε ι ισχύ έω ς τις ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Συνέχεια από τη σελ. 1 σ υνισ τά α να γκα ία α λλά όχι και ικανή σ υνθήκη για τη διδασ καλία τη ς. 2. Τ ο σ τά διο τη ς επ ιμόρφω σ ης, δ εδ ο μ έ ν ο υ ό τι κατα ρ χ ή ν ο μ ε γ α λ ύ τε ρ ο ς α ριθμός τω ν σ ημερ ινώ ν διδα σ κόν τω ν, α π ο φ ο ίτη σ ε τη ν επ ο χή που η Π.Ε. α γ ν ο ο ύ ν τα ν, α λ λ ά και ότι, ακόμη και σ ήμερ α η Π.Ε. ω ς γνω σ τικό α ν τικ ε ίμ εν ο δ ε ν έ χ ε ι εισ α χθεί, μ ε λ ίγ ε ς εξα ιρ έσ εις, σ το π ρόγραμμα σπουδώ ν τω ν π ερ ισ σ ο τέρ ω ν "κα θ ηγητικώ ν" Σ χ ο λώ ν τω ν Π α νεπ ισ τημίω ν. Ε λπ ίζουμε από τα π ρ ο η γούμενα να κ α τα σ τεί σ αφ ής η α να γ κα ιό τη τα τη ς βασ ικής κα τά ρ τισ η ς και τη ς επ ιμόρφ ω σ ης τω ν εκπ α ιδ ευ τικώ ν σ τη ν Π.Ε. Τ έλ ο ς, η επ ιμόρφ ω σ η τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν σ τη δ ιά ρ κεια τη ς α π α σ χόλη σ ής το υ ς δικα ιούτα ι και π ρέπ ει να λ ά β ει τη σημασία, το ν χ ρ ό ν ο και το κό σ το ς που π ρ οϋπ οθέτει. Μ αλαματή Δίτσιου V 2/ΑΜΦΙΒΙΟΝ J Πτώση της στάθμης του νερού στη Λίμνη Κορώνεια, Φωτ.: Σ. Αβέστας / φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ Η απόφαση ο φ είλ ει π ολλά σ τον Α ναπληρω τή Νομάρχη (Π ρόεδρο τη ς Ν ομαρχιακής Επιτροπής Τ εχνικώ ν Ε ρ γω ν και Π ερ ιβ ά λλο ντο ς) κ. Λ ευ τέρ η Τζιόλα, όσο και στις προσπάθειε ς το υ Π ροέδρου τη ς Κ ο ινό τη τα ς Αγ. Βασιλείου, κ. Βασ ιλείου Σιώπη. Τ ις π ροσ π άθειες α υ τέ ς σ τή ρ ιξε το ΕΚΒΥ, μέσω το υ π ρ ο γράμματο ς Ενημέρω σ η και Ε υαισθητοπ οίηση Κοινού για τις Λ ίμ νες Βόλβη και Κ ορώ νεια, που δ ιεξά γ ετα ι σε σ υνεργα σ ία με το Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε. Δ υ σ τυ χ ώ ς παρά τις π ιέσ εις το υ κ. Σιώπη, δ εν υιοθετήθηκα ν ό λ ε ς οι π ροτάσεις, εφ ό σ ο ν τα α ρ δευτικά δίκτυα θα σ υνεχίσ ουν να α ν τλ ο ύ ν α ρ κ ετό ν ε ρό. Το ΕΚΒΥ θεω ρεί ό τι η απόφαση είναι το υ λά χ ισ το ν ένα θετικό βήμα, με τη ν προϋπόθεση βέβαια ό τι θα μπ ορέσ ει να επ ιβ λ η θ εί και να μην κ α τα σ τρ α τη γ η θ ε ί σ τη ν π ρ ά ξη. Από αυτή τη ν άποψη, οι δημόσ ιες υπ ηρεσ ίες το υ Ν ομού Θ εσ σ α λονίκη ς θα ή τα ν ευ χ ή ς έρ γ ο να α να λά βουν το μερίδιο τη ς ευθύνης το υ ς, ώ σ τε να μη χα θεί ά λλη μία ευκαιρία για τη ν α νασ τροφή τη ς π ορείας εξα φ ά νισ η ς τη ς λίμνης....2 ΕΤΗ ΑΜΦΙΒΙΟΝ Μ ε το π α ρ ό ν τε ύ χ ο ς σ υ μ π λη ρ ώ ν ο ν τα ι δ ύ ο έ τ η απ ό τη ν έ κ δ ο σ η το υ π ρ ώ το υ τε ύ χ ο υ ς το υ Α Μ Φ ΙΒ ΙΟ Υ. Τ ον Α π ρ ίλιο το υ 1993, ξ ε κ ίν η σ ε η έ κ δ ο σ η το υ π ερ ιο δ ικού, μ ε α ρ κ ε τ έ ς δ υ σ κ ο λ ίε ς και α λ λ α γ έ ς ω ς π ρ ο ς τη μ ο ρ φ ή και τη θ ε μ α το λ ο γ ία του. Σ τ η ν π ο ρ εία το υ χ ρ ό ν ο υ α π έ κ τη σ ε τη σ τα θ ε ρ ή το υ τ α υ τ ό τ η τ α και έ γ ιν ε το σ η μ α ν τικ ό τ ε ρ ο μ έσ ο επ ικ ο ιν ω ν ία ς τ ο υ Ε Κ Β Υ, φ θ ά ν ο ν τ α ς σ ή μ ερ α τ ο ν αριθμ ό τω ν α π ο δ εκ τώ ν. Π ο λ λ ο ί ή τ α ν ε κ ε ίν ο ι π ο υ σ υ ν έ β α λ α ν σ τη β ε λ τ ίω σ η τ ο υ π ερ ιο δ ικ ο ύ, μ ε τις ιδ έ ε ς και τις π α ρ α τη ρ ή σ ε ις το υ ς, τ η ν α π ο σ το λ ή κ ειμ έν ω ν και φ ω το γ ρ α φ ιώ ν και τ η ν η θ ική υ π ο σ τή ρ ιξ ή το υ ς. Η Σ υ ν τα κ τικ ή Ε π ιτροπ ή, α λ λ ά κα ι ό λ ο ι ό σ ο ι ε ρ γ ά ζ ο ν τα ι σ το ΕΚΒΥ, θ έ λ ο υ ν να ε υ χ α ρ ισ τή σ ο υ ν θ ερ μ ά ό λ ο υ ς ε σ ά ς π ου μ α ς υ π ο σ τη ρ ίξ α τε και α ν α μ έ ν ε ι π ά ν τα τα σ χ ό λ ια και τις π α ρ α τη ρ ή σ ε ις σ α ς γ ια τ η ν π ερ α ιτέρ ω β ε λ τίω σ ή του. I

3 ΓΙΑ ΤΗ Δ ΙΑ Τ Η Ρ Η Σ Η Τ Η Σ Φ Υ Σ Η Σ (IU C N ) IUCN The World Conservation Union Η Π α γκόσ μια Ενω ση για τη Δ ια τήρησ η τη ς Φ ύσης (W orld C onservation Union - IUCN) είνα ι μία δ ιεθ ν ή ς οργάνω σ η η οποία ιδρύθηκε το 1948 και είναι από τις ελ ά χ ισ τες το υ είδ ο υ ς αυτού σ την οποία συνυπάρχουν κρ α τικές οργα νώ σ εις και οργα νώ σ εις ιδιω τικού δικαίου. (Ας σ ημειω θεί ό τι η π αλαιότερη ονομασία τη ς α λλά με τα ίδια αρχικά ή τα ν: Δ ιεθνής Ένωση για τη Δ ιατήρησ η τη ς Φύσης και τω ν Φυσικών Πόρων). Μ έλη τη ς είναι 60 κράτη, 95 κρατικοί οργανισ μοί και 568 μη κρ α τικές οργανώ σ εις. Εκπροσω πούνται έτσ ι 107 χώ ρ ες από ό λον το ν κόσμο. Η IUCN α σ χολείτα ι μ ε τη ν προώθηση επ ισ τημονικά ελ εγ μ έν ω ν δράσ εω ν οι οπ οίες θα καθορίσ ουν το υ ς δ υ ν α το ύ ς τρ ό π ο υ ς σ υ νδυα σ μ ού τη ς ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς α ν ά π τυ ξη ς με τη ν προστασία το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς, με σκοπό τη βελτίω σ η τη ς π ο ιό τη τα ς ζω ής το υ ανθρώπου. Η IUCN είναι σ ύμβουλος το υ Ο ργανισμού Η νω μένω ν Εθνών (UN) και σ υ νερ γά ζετα ι με οργα νισ μούς όπως η UNESCO, ο Ο ργανισ μός Τροφ ίμω ν και Γεω ργία ς (FAO) και η UNEP α λλά και με ά λ λ ες δ ιεθ νείς οργανώ σ εις, όπως το Π αγκόσμιο Τ α μείο για τη Φύση (W W F), με το οποίο έ χ ε ι σ τεν ό τα τη σύνδεση. Σκοπός τη ς οργάνω σ ης είναι να κα θοδηγεί και να π ροάγει τη ν π αγκόσμια κινητοποίηση για το π εριβάλλον, έτσ ι ώ σ τε να διασφ αλίσει τη ν α κ ε ρ α ιό τη τα και τη ν π ο ικ ιλότη τα το υ φυσ ικού κόσμου α λλά και τη σ υ νετή χρήση τω ν φυσικώ ν πόρων από το ν Ανθρωπο. Οι δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες τη ς οργάνω σ ης είναι: π α ρακολούθησ η και εκ τίμ η σ η τη ς κα τά σ τα σ η ς τη ς φ ύ σ η ς και τω ν φυσικώ ν πόρων, καθώ ς και τω ν τρόπ ω ν διαχείρισ ής τους. ανάλυση τω ν αιτίω ν που εμπ οδίζουν τη ν α π ο τελεσ μ α τική προστασία και διαχείριση. αξιοποίηση τη ς επ ισ τήμης για τη λύση τω ν π ροβλημάτω ν που διαπισ τώ νοντα ι από τη ν α νω τέρω ανάλυση. ενίσχυση τη ς π αγκόσμιας ευαισ θητοπ οίησ ης για τις σ χέσ εις μ ετα ξύ τη ς διατήρησ ης και τη ς ανθρώ πινης ευ η μ ερ ία ς καθοδήγησ η και προώθηση κοινής π ροσ έγγισ ης μ ετα ξύ οργανισ μώ ν που α σ χολούντα ι με το π εριβάλλον. συνεργασ ία με ό λους όσ ους α γω νίζοντα ι για να μειω θούν οι κίνδυνοι που απ ειλούν το υ ς φ υσ ικούς π όρους τη ς Γης. Η IUCN διοικείτα ι από Γενική Σ υ νέλευσ η, Συμβούλιο, Γραφ είο και έ ξι Επ ιτροπές (Ο ικολογίας, Εκπαίδευσ ης και Επικοινωνίας, Π ερ ιβ α λλο ντική ς Ν ομοθεσίας, Π ερ ιβ α λλο ντική ς Σ τρ α τη γική ς και Σχεδιασ μού, Εθνικώ ν Πάρκω ν και Π ρ ο σ τα τευ ό μ ενω ν Π εριοχώ ν, Επιβίωσης Ειδών). Η IUCN εκ δ ίδ ει εκθέσ εις, κ α τα λόγους και ά λλα βιβλία σ χετικά με καίρια θ έμ α τα προστασίας το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς. Μ ερ ικές ευ ρ ύ τερ α γνω σ τές εκδόσ εις τη ς είναι: Π αγκόσμια Σ τρα τηγική για τη Δ ιατήρησ η το υ Π ερ ιβ ά λλο ντο ς (W orld C onservation Strategy) και το συπλήρω μά το υ Φ ρ ο ντίζο ντα ς για τη Γ η (Caring for the earth). Τα Κόκκινα Βιβλία για τα α π ειλούμενα είδη σπονδυλω τώ ν ζώ ω ν και φ υτώ ν. Ο Κ α τά λ ο γ ο ς τω ν Ε θνικώ ν Π άρκω ν και Π ρ ο σ τα τευ ό μ εν ω ν Π ερ ιο χώ ν. "Π ροσ τα σ ία και Δ ια χείρ ισ η Ε λ λη νικ ώ ν Υ γροτό π ω ν", σ τη ν α γ γ λ ικ ή γλώ σσα, (Π ρακτικά Συνά ντησ ης Εργασίας Απριλίου 1989 στη Θ εσ σ α λονίκη) με σ υντονισ τή έκδοσ ης το ν. κ. Π. Α. Γεράκη. Η ενημερ ω τική έκδοσ η IUCN B ulletin για τη ν ενημέρω σ η τω ν μελώ ν και υπ οστηρικτώ ν τη ς οργάνω σ ης σ χετικά με τις δράσ εις τη ς και ά λ λα διεθνή νέα. Ο κ α τά λ ο γ ο ς τω ν εκ δ ό σ εω ν τη ς ο ρ γά νω σ ης α π ο σ τέλ λ ετα ι από τα γ ρ α φ εία τη ς σε ό σ ους το ν ζη τή σ ο υ ν. Για π ερ ισ σ ό τερ ες π λη ρ ο φ ο ρ ίες: IUCN, Rue M auverney 28, C H G land, S w itzerland, τη λ , φ α ξ ΑΜΦΙΒΙΟΝ/3

4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Φ ΥΣΗΣ Στις 28 Μαρτίου 1995, έγινε η επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Ετους Προστασίας της Φύσης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργών, Βουλευτών, Πρέσβεων, εκπροσώπων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Υπουργείων, Υπηρεσιών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, κ.ά. Από την επίσημη έναρξη στο Μέγαρο Μουσικής, φωτ. αρχείο ΥΠΕΧΩΔΕ Την εκδήλω σ η ά ν ο ιξε η Υ φυπ ουργ ό ς ΠΕΧΩ ΔΕ κ. Ε λισ ά βετ Παπαζώη, η οποία τό νισ ε τα ε ξή ς : "Η παρουσία το υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς κ α ι η σ υ μ μ ε το χ ή τ ο υ Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ ω ς Π ρ ο έδ ρ ο υ τη ς Ε θ νικής Τιμ ητικής Επιτροπής, φ α νερ ώ νει τη ν εξέχ ο υ σ α σ η μ ασία που απ οδίδει η Ε λλη νική Π ο λιτεία σ τη ν π ροστασία τη ς φ ύ σ η ς και ε γ - γ υ ά τ α ι τη σ υ σ τ η μ α το π ο ίη σ η κα ι τη σ υ ν έχ εια τω ν π ροσπαθειώ ν που κ α τα β ά λλο ντα ι. Σημαίνει επίσης, α να γνώ ρ ι ση το υ γ ε γ ο ν ό το ς ότι η ελλ η ν ικ ή φ ύση α π ο τελεί μαζί με το ν πολιτισμό, το σ η μ α ντικότερ ο κεφ ά λα ιο τη ς χώ ρ α ς μας, που η σημασία το υ υπ ερβαίνει το ν ε λ - λ α δ ικ ό χ ώ ρ ο κα ι α π ο τ ε λ ε ί π ο λύτιμ η π α ρ α κ α τα θ ή κ η για τη Μ ε σ ό γ ε ιο, τη ν Ευρώπη και το ν Π λανήτη. Μ ε τη ν προστασία, τη διατή ρησ η και τη ν αξιοπ οίησή του, μ π ορεί η χώ ρ α μ ας να κ α τ α κ τή σ ει σημ αντική θέσ η σ το ν 21ο αιώ να που π λησιάζει. Η α να κήρυξη το υ 1995 σ ε Ε υ ρω π αϊκό Ε το ς Π ρ ο σ τα σ ία ς τη ς Φ ύσης, από το Συμ βούλιο τη ς Ε υρώ πης, μας δίνει τη ν ευκαιρία να ε ν τε ίν ει το Υ π ο υ ρ γ είο α λ λ ά και ό λ ο ι μ ας τις π ρ ο σ π ά θ ε ιε ς π ρ ο ς α υ τή τ η ν κ α τ ε ύ θυνση. Μ ε τη σ υνερ γα σ ία ό λω ν και μ έ σα από εκ δ ό σ εις βιβλίω ν, λευ κω μ ά τω ν κ α ι φ υ λ λ α δ ίω ν, π α ρ α γ ω γ ή τα ιν ιώ ν, διοργάνω σ η σεμ ιναρίω ν και συνεδρίω ν κ α θ ώ ς κ α ι ά λ λ ω ν δ ρ ά σ ε ω ν θ α ε π ι τευ χ θ ο ύ ν οι σ τόχοι που τέθηκαν*'. Στη σ υνέχεια, ο Υ π ουργός Π ΕΧΩ ΔΕ κ. Κ ώ σ τας Λ α λ ιώ τη ς α ν α φ έρ θ η κ ε στη σημασία τη ς α να κή ρ υ ξη ς το υ 1995 ω ς Ε υ ρ ω π α ϊκο ύ Έ το υ ς Π ρ ο σ τα σ ία ς τη ς Φύσης και σ τις π ροσ π ά θειες που κα τα β ά λλοντα ι για τη ν προστασία τη ς φύσ ης και τη σ υνετή χρήση τω ν φυσικών πόρων. Ο Υ π ουργός τό νισ ε ό τ ι: "η Γη είν α ι έ ν α κ λ ε ισ τό σ ύσ τημ α με ε ύ θ ρ α υ σ τε ς ισ ο ρ ρ ο π ίες, έ ν α α λ λ η λ ο ε - ξαρτώ μ ενο σ ύ νολο όπου ο φ είλ ο υ ν να σ υνυπ άρχουν ο Ά νθρω π ος με τη Φύση και επισήμ ανε ότι η Ε λλά δ α μπορεί και πρέπει να α ν α δ ειχ θ εί σ ε Ζώ νη το υ Η λιου και να κα το χ υ ρ ω θ εί ω ς Π ολιτισμ ικό και Ο ικολογικό Απόθεμα τη ς Ευρώπης. Σ τη ν κ α τεύ θ υ ν σ η α υ τή το ΥΠΕΧΩΔΕ προω θεί προγράμματα για να α π ο κτή σ ο υ ν και πάλι οι π ερ ιφ έρ ειες, οι π όλεις και οι οικισμοί σ τη ν Ε λλά δ α τα υ τό τη τα και φ υσιογνω μ ία. Για να α π ο κ τή σ ο υ ν π αραγω γική και κοινω νική συνοχή και να β ρ ο υ ν τη χ α μ έν η π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τικ ή και πολιτισμική σ υνοχή τους". Τ έλ ο ς, η κ. Νίκη Γουλανδρή, Α ν τιπ ρ ό εδ ρ ο ς το υ Μ ο υ σ είο υ Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φ υσικής Ισ τορίας και μ έ λ ο ς τη ς Εθνική ς Τ ιμ η τικ ή ς Ε π ιτρ ο π ή ς, τό ν ισ ε ό τι "σπάνια μία συνάθροιση σ υ γκεντρ ώ νει τό σ ες π ροσδοκίες όπω ς α υτή" και α ναφ έρ θ η κ ε "σ τη γνώ ση, τη ν ευ α ισ θ η σ ία και τις γ ε ν ν α ίε ς απ οφ άσεις, που έχ ο υ ν επ ιδ είξει ο Υ π ουργός και η Υ φ υπ ουργός, σ χ ετικ ά με τα π ο λλά π ερ ιβ α λλο ντικά π ροβλήμ ατα τη ς χώ ρας". Επίσης α ν α φ έρ θ η κ ε σ το ν π λ ο ύ το, τη ν ο μ ο ρ φιά και το υ ς κινδύνους που α ν τιμ ετω π ίζει η ελ λ η ν ική φύση το ν ίζ ο ν τα ς ότι: "η π ο λ ύ π λο κ η ο ρ ιζ ό ν τια και κ α τα κ ό - ρ υ φ η γεω μ ο ρ φ ο λο γία τη ς Ε λ λ ά δ α ς ε π ιτρέπ ει τη δημ ιουργία κ ρ η σ φ ύ γετω ν, νησ ίδω ν απομόνω σης, κ α τα φ υ γ ίω ν ό που ο π λο ύ το ς τη ς μ οναδικής σ το ν κ ό σμο χ λω ρ ίδ α ς και π ανίδας τη ς δ ια φ εύ γουν, μέχρι στιγμ ής, το ν κίνδυνο ε ξ α φ άνισης. Σ το έ το ς 1995 πρέπει να α ν α ζ η τη θ ο ύ ν τρόποι π ληροφ όρησ ης, υποκ ίν η σ η ς τη ς κ ο ιν ή ς γνώ μης, τω ν επ ι σ τη μ ο ν ικ ώ ν ο ρ γ α ν ώ σ εω ν, τω ν ν έω ν και ά λ λ ω ν ομάδω ν, για θ ε τικ έ ς ε ν έ ρ γ ε ιε ς γ ια υ π ο σ τή ρ ιξη και σ χ ε δ ιασ μ ό δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν και για α νά π τυ ξη προγραμ μ άτω ν και ε ν ερ γ ειώ ν για τη δ ια τή ρηση το υ φ υ σ ικού π ερ ιβ ά λλο ντο ς". 4/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

5 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η Κατ ά σ τ α σ η του Πλανήτη είνα ι ο τ ί τ λ ο ς τ η ς ε τή σ ια ς έ κ δ ο σ η ς που κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε π ριν από μ ε ρ ι κούς μήνες από τη Νέα Ο ικ ο λ ο γ ία, το Δ ιε θ ν έ ς Ε ρευνητικό Η Κατάσταση ] του Πλανήτη Γ m Ινσ τιτο ύ το W orldwatch kc τις εκδόσ εις Τροχαλία. Η έκδοση έχ ει μεταφρασθεί σε 27 γλώσσες. Χρησιμοποιώντας μεθόδους διεπιστημονικής α νά λυσ ης και επ ισ τημονικής εκ λα ΐκ ευ - σης, η Κατάσταση το υ Π λα νήτη παρ ο υ σ ιά ζει τα π α γκό σ μ ια ο ικ ο λ ο γ ικ ά προβλήματα, επ εξερ γά ζετα ι τις τάσ εις τω ν παγκόσμιων περιβαλλοντικώ ν δ εικτώ ν και π ρ οτείνει λύσ εις για τη β ελ τίωση του περιβάλλοντος προς μία αειφορική κατεύθυνση....δεν υπάρχει ελπίδα για τη γη, αν τα παιδιά δ ε ν μ άθουν να αγαπ ούν τη φύση, να αγαπούν τη ζω ή* Να αισθάνεσαι είναι πιο σημαντικό από το να γνωρ ίζ εις. Μ ε α υτό το π νεύμα ο Joseph Cornell έγραψ ε το βιβλίο του Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά (Ε κδόσεις Παρατηρητής), για να χρησιμεύσει ως οδηγός γονέω ν και δασκάλων, που θέλουν να κατανοήσουν το ν κόσμο γύ ρω του ς και να αισθανθούν τη φύση. Τα 42 παιχνίδια που π αρουσιάζονται στο βιβλίο δείχνουν πώς η φύση μπορεί να εμπ νεύσ ει χ α ρ ο ύ μ ενες και δημιουργικές εμπειρίες σε μάς και τα παιδιά μας. Η πρώτη ομάδα παιχνιδιών εξοικειώ νει το σώμα και τα σ υνα ισ θήματα με το φυσικό περιβάλλον και ακολουθούν παιχνίδια που δημιουργούν μία ήρεμη διάθεση π ερισ υλλογής. Μ ερικά δ είχνο υ ν τις πιο σ ύ ν θ ετες λ ειτο υ ρ γ ίες τη ς φ ύ σης, για π α ρ ά δ ειγμ α τις λ ε ιτο υ ρ γ ίε ς τω ν φυσικών οικοσυστημάτω ν. Τ έλος, ορισμένα παιχνίδια είναι καθαρώς διασ κεδασ τικά και ο αυθορμητισ μός τω ν παιδιών αναπτύσσεται μέσα στα δάση ή στα καταπράσινα λιβάδια. Η Νομική Προστασία των Υγροβιότοπων στην Ελλάδα είναι ο τίτλος έκδοσ ης που κυκλοφ όρησ ε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Σάκκουλα, με συγγραφ έα τη νομικό κ. Θεοδώρα Λαζαρέτου. Η έκδοση αυτή απ οτελεί τη διδακτορική διατριβή τη ς σ υγγραφ έω ς, η οποία ε- γκρίθηκε από το Νομικό Τμήμα τη ς Σχολής Νομικών, Ο ικονομικώ ν και Π ολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ΕΚΒΥ συγχαίρει θερμά τη Δρ. Λ αζαρέτου για τη ν πολύ αξιόλογη ερ γασία τη ς που απ οτελεί πολύτιμο βοήθημα όχι μόνο για όσους ασχολούνται με τη ν έννομη προστασία τη ς φύσ ης αλλά και για κάθε έναν που νοιά ζετα ι για τη διατήρηση τω ν φυσικών μας πόρων. Η παρ ο υ σ ί α σ η τ η ς π ο λ ιτ ι κής τη ς Ε υ ρωπαϊκής Έ νωσης για το π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν όπως επίσης τα κ α θ ή κ ο ντα και τα δικ α ιώ μ α τ α τω ν ελλήνω ν πολιτώ ν που α π ο ρ ρ έ ο υ ν από αυτήν, είναι ο στόχος του εντύπου Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το περιβάλλον. Το έντυπ ο α υτό κυκλοφ όρησ ε πρόσφατα από τη ν Επιτροπή τω ν Ευρω παϊκώ ν Κ ο ινο τή τω ν- Α ν τιπ ρ ο σ ω π εία σ τη ν Ε λ λ ά δ α, με σ υ γγρ α φ έα τη ν κ. Α γ γ ελ ικ ή Κ αλλία- Αντωνίου, νομικό. Το Γ ρ α φ ε ίο Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τικ ή ς Ε νημέρω σης και Ευαισθητ ο π ο ίη σ η ς, το οπ οίο ι δρύθηκε από το Μ ο υ σ είο Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φυσικής Ισ τορίας, σε σ υ ν ερ γ α σ ία με τη Γενική Διεύθυνση XI τ η ς Ε υ ρ ω παϊκής Επιτροπής, κυκλοφ όρησε το έ ντυπ ο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Πρόκληση και Λύση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, Απολογισμός και Προοπτικές Δράσης. Κύριο θέμα του εντύπου είναι η παρουσίαση τω ν στόχων και τω ν πορισμάτων του Θερινού Πανεπιστημίου της Τουλούζης (συνάντηση που οργανώ θηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών). Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ωκεανογραφικές διεργασίες οι οποίες ελέγχουν τη διασπορά και μεταφορά των οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων στον θαλάσσιο χώρο είναι το θέμα του 1ου τεύ χους τω ν επιστημονικών εκδ ό σ εω ν το υ Ε ρ γασ τηρίου Θ α λάσσιας Γεω λογίας & Φυσικής Ω κεανογραφίας του Τμήματος Γεω λογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Εργαστήριο άρχισε τη δημοσίευση σειράς επιστημονικών θεμάτω ν σε α υτο τελή τεύχη στα πεδία της Θαλάσσιας Γεω λογίας, Φυσικής Ω κεανογραφίας, Π εριβαλλο ντικής Ω κ ε α ν ο γ ρ α φ ία ς, Γ ε ω μ ο ρ φ ο λ ο γ ία ς Ακτών και Γεωστατικής. Δ ύο ο ι κ ο λ ο γ ικ έ ς ε φ η μ ερ ίδ ες, η Εν Αιθρία (Ο ικ ο λ ο γ ικ ή Κ ίνησ η Π ά τρ α ς ) και το Τρίτο (Ομάδα Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ντο ς του 3ου Λ υ κ είο υ Π ά τ ρ α ς ), γ ιο ρ τά ζο υ ν α ν τίστοιχα το τ έ τα ρ το και το δ εύ τερ ο έ το ς κυ κλο φ ο - ρίας, συμβάλλοντας στην πληροφόρηση και την ανάπτυξη τω ν οικολογικών ιδεών στην Ελλάδα. Παράλληλα, κυκλοφ ό ρησαν ν έες π εριοδικές εκδόσ εις όπως το Αζιμούθιο (Όμιλος Φίλων Βουνού & Θάλασσας), η Περιβαλλοντική Παιδεία (Τμήμα Π εριβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και η Περιβαλλοντική Γένεση (Έ κδοσ η τω ν σ υ ντελεσ τώ ν Π ερ ιβαλλο ντικής Εκπαίδευσης της Φθιώτιδας). Ο δαίμων της... σύνταξης δεν μπορούσε να μην πλήξει και το περιοδικό μας. Στο τελευταίο τεύχος του ΑΜΦΙΒΙΟΥ (το 11ο) αναφέρεται ότι η έκδοση της επιθεώρησης Νόμος και Φύση πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Δικαίου Περιβάλλοντος. Για την τάξη των πραγμάτων, αναφέρουμε ότι η Επιθεώρηση αυτή κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ενώ η Ένωση εκδίδει το περιοδικό Δίκαιο & Περιβάλλον. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/5

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Ε Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΟ Υ Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Η Ε λ λ η ν ικ ή Έ νω ση Π ρ ο σ τα σ ία ς Θ α λά σ σ ιου Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς - ε υ ρ ύ τ ε ρ α γ ν ω σ τή ω ς H ELM EPA, οργα νισ μός μη κερδοσ κοπ ικός, ιδρύθηκε το 1982 με κοινή π ρω τοβουλία τη ς Παν ελ λ ή νια ς Ν αυτικής Ο μοσπονδίας και τη ς Έ νωσης Ε λλήνω ν Εφοπλιστώ ν, που συνυπ έγραψ αν τη Δ ιακήρυξη τη ς Ε θ ελο ντική ς το υ ς Δ έσ μευσ ης που έ χ ε ι τίτλ ο Να σώ σουμε τις θάλα σ σ ες. HELMEPA- Σκοπός τη ς H E LM E P A είναι η ενημέρω σ η και επ ιμόρφωση όλω ν όσων α σ χολούντα ι με τη ναυτιλιακή βιομηχα νία (π λοιο κτή τες, ν α ύ τες, κ.λπ.) για τη ν εξά λειψ η τη ς θαλάσσιας ρύπανσης που π ρ ο έρ χετα ι από τα πλοία. Η πραγματοποίηση το υ σκοπού α υτού γ ίν ετα ι με ειδικά ετή σ ια ε κ π α ιδευτικά σ εμινάρια που π α ρακολουθούν οι α ξιω μ α τικοί Ε μ π ορικο ύ Ν α υ τικ ο ύ τω ν π λ ο ίω ν /ε τα ιρ ε ιώ ν μ ε λ ώ ν τ η ς H ELM EPA α λλά και οι αξιω ματικοί το υ Λ ιμ ενικού Σ ώ μα τος και το υ Π ολεμικού Ν αυτικού. Το 1983, η H ELM E P A εγκα ινία σ ε τη ν ετή σ ια εν η μ ερ ω τική τη ς εκσ τρ α τεία με ήρωα το ν Γ λά ρ ο, ο οπ οίος ε μ φ α ν ίζ ε τα ι κά θε κ α λ ο καίρι σ ε α φ ίσ ες και α υ το κ ό λ λ η τα, καθώ ς και σε ειδικά τη λ εο π τικ ά δ ια φ η μ ι σ τικά που π ρ ο β ά λ λ ο υ ν από το 1983, δω ρεάν, τα κρατικά και π ροσ φάτω ς και τα ιδιω τικά δίκτυα. Μ ε τη βοήθεια το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Ε μ π ο ρ ική ς Ν α υ τιλ ία ς και ά λλω ν υπηρεσιών, το έντυπ ο εν η μ ερ ω τικό υλικό δ ια νέμ ετα ι σε ό λ ε ς τις παράκ τιες π ερ ιο χές τη ς χώ ρας. Μ ε ειδ ικά χ ρ η μ α το δ ο το ύ μ εν ο από τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊκ ή Έ νω σ η π ρ ό γ ρ α μ μ α, σ χολεία τη ς π ερ ιο χής Α θ ήνα ς και Π ειραιά α λλά και παραλιακώ ν π όλεω ν τη ς π ερ ιφ έρ εια ς επ ισ κέπ τοντα ι τις π εριβαλλ ο ν τικ ές εκθ έσ εις τη ς H ELM EPA, όπου οι μ α θ η τές σ υ νοδευ ό μ ενοι από το υ ς ε κ π αιδευτικούς, ενημερ ώ νοντα ι για τη ρύπανση και τη ν α νάγκη προσ τασίας τω ν θαλασσώ ν. Σ η μ α ντικό ς αριθμός παιδιώ ν (περίπου ) έ χ ε ι επ ισ κεφ θεί, μ ετα ξύ τω ν ετώ ν 1983 και 1994, τις εκ θ έσ εις τη ς H ELM EP A. Από τις απαν τή σ ε ις τω ν μ α θ η τώ ν σ το ειδ ικ ό ε ρ ω τ η μ α το λ ό γ ιο που σ υμπ ληρώ νουν στο τέ λ ο ς τη ς επ ίσκεψ ης, α π οδεικνύετα ι ό τι οι η λικίες 7 έω ς 13 ετώ ν είναι οι πιο ευ α ίσ θ η τες και δ ε κ τικ ές σε π ερ ιβ α λλοντικά μηνύματα που σ το χ εύ ο υ ν σ την α λλα γή τη ς συμπ εριφ οράς μας προς το π εριβάλλον. Τα παιδιά, μέσα από τις απ αντήσ εις το υ ς, ζη το ύ ν ένα κ α λ ύ τερ ο π ερ ιβ ά λλο ν, σ εβασμό τω ν α να γκώ ν το υ ς από το υ ς μ ε γ α λ ύ τε ρ ο υ ς και, πάνω απ ό λα, να το υ ς δ ο θ εί η δ υ ν α τό τη τα εν ερ γ ο ύ σ υ μ μ ετο χ ή ς σ την προστασία το υ θαλάσσιου π ερ ιβ ά λλοντο ς. Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο τη ς H ELM EPA, α να γνω ρ ίζον τα ς τη σημασία το υ σ υμπ εράσματος α υτο ύ για τις επ ό μ ε ν ε ς γ ε ν ιέ ς και σ υ μ μ ετέχ ο ν τα ς στη γ ενική προσπάθεια για ένα κα λύ τερ ο π εριβ ά λλον αποφάσισε τη ν ίδρυση τη ς Παιδικής H E LM E P A. Σκοπός τη ς είναι η ευαισθητοπ οίησ η και η σ υ μ μ ετο χή τω ν παιδιών σ την π ροσ τασία τω ν α κ τώ ν και τω ν θαλασσώ ν τη ς π α τρ ίδ α ς μας, έτσ ι ώ σ τε τα παιδιά να διαδώ σουν το μήνυμά το υ ς για τη ν π εριβ α λλοντική ευαισθητοποίησ η όλω ν μας. Σ το πρώ το έ το ς λ ειτο υ ρ γία ς τη ς έ χ ε ι π ρογραμματισ θεί η δημιουργία 350 ομάδω ν, από 10 μ α θ η τές η καθεμιά, σε 15 γ εω γ ρ α φ ικ ές π ερ ιο χ ές τη ς χώ ρας, οι ο π ο ίε ς θα π ρ έπ ε ι να ε κ τ ε λ έ σ ο υ ν 12 δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τε ς τ ο χ ρ ό ν ο που έ χ ο υ ν σ χ εδ ια σ τεί από τη H E LM E P A. Οι δρασ τη ρ ιό τη τες α υ τέ ς θα δώ σουν τη δ υνα τό τη τα σ τις ο μ ά δ ες να π α ρα μείνουν μ έ λη σ την Παιδική H E LM E P A, μ ε α π ώ τερο σ τόχο να δ ημιουρ γηθεί έν α Συμβούλιο Α ντιπ ροσ ώ π ω ν τω ν Ο μάδω ν, το ο ποίο θα α να λά β ει τη διοίκηση όλου το υ π ρογράμματος. Το πρόγραμμα α υτό θα λειτο υ ρ γή σ ει με τη ν επ ίβλεψ η τη ς H E LM E P A και το κό σ τος λ ειτο υ ρ γία ς το υ για τα πρώ τα π έ ν τε χρόνια είνα ι ε υ γ ε ν ικ ή χ ο ρ η γ ία το υ Α ντιπ ρ ο έδ ρ ο υ το υ Δ ιο ικη τικο ύ Σ υμβουλίου, κ. Βασίλη Κ. Κ ω νσ τα ντα κόπ ουλου και τη ς ετα ιρ ία ς Costam are Shiping CO. S.A. Για π ερ ισ σ ό τερ ες π λ η ρ ο φ ο ρ ίες μπ ορεί κ α ν είς να α πευθυνθεί στα γραφεία τη ς Ένωσης: Περγάμου 5, Αθήνα, τηλ , , , φ α ξ Π ρόγραμμα π ερ ιβ α λλοντικ ώ ν ερ γα σ τηρ ίω ν για παιδιά ηλικία ς 8-15 ε τώ ν εξελ ίσ σ ετα ι σ τον Ν ομό Καβάλας, από τη ν Εταιρία Π ροστασ ίας τη ς Φύσ η ς κα ι Ο ικ ο α ν ά π τ υ ξ η ς (Ε Π Ο ) σ ε σ υνεργασ ία με τη Γενική Γρα μμα τεία Ν έα ς Γενιά ς. Το πρόγραμμα θα διαρκέσ ει δ έκα μ ή ν ες (Ο κτώ βριος Α ύ γο υ σ το ς 1995) και θα π άρουν μ έ ρ ος σε α υ τό 15 ο μ ά δ ες παιδιώ ν από ΝΕΑ Α ΠΟ ΤΙΣ Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν ΤΙΚ Ε Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω ΣΕΙΣ σ χ ο λ ε ία τ η ς π ερ ιο χ ή ς, ο ρ γ α ν ώ σ εις και σ υλλόγους. Σ τις 15 & 16 Απριλίου π ρ α γμα τοπ οιήθηκε σ την ευ ρ ύ τερ η π εριοχή τη ς Κ ο ινό τη τα ς Β υρώ νειας Σερρώ ν, συνάντησ η τω ν π ερ ιβ α λλοντικώ ν οργα νώ σ εω ν τη ς β ο ρ ειο α να το λική ς Ε λλάδας. Τα δύο κύρια θ έμ α τα τη ς σ υνάντησ ης ήτα ν η προώθηση και η έγκρισ η κα τα σ τα τικ ο ύ τ η ς Ο ικ ο λ ο γ ικ ή ς Ε τα ιρ εία ς Β.Α. Ε λ λ ά δ α ς και οι επ ιπ τώ σ εις σ το π ερ ιβ ά λ λ ο ν από τη ν υλοπ οίησ η τω ν μ ε γ ά λ ω ν έ ρ γ ω ν. Μ ε τ ο π έ ρ α ς τ η ς σ υνά ντησ ης εγ κ ρ ίθ η κ ε το κα τα σ τα τικό τη ς ν έα ς ετα ιρ εία ς και διατυπ ώ θηκαν οι θ έσ εις τω ν οργα νώ σ εω ν για τα έρ γα που ε κ τελ ο ύ ν τα ι ή σ χεδ ιά ζο ντα ι να π ραγματοπ οιηθούν στη βορειο α να το λική Ελλάδα. 6/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

7 ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑ ΣΥΝ Α Ν ΤΗ ΣΕΙΣ ΣΥΝ ΕΔ ΡΙΑ ΣΥΝ Α Ν ΤΗ ΣΕ ΙΣ ΣΥΝ ΕΔ ΡΙΑ Από την 31 Μαρτίου έως την 3 Απριλίου 1995 πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη η 4η Διεθνής Συνάντηση Εργασίας με θέμα την Καταγραφή της Βλάστησης της Ευρώπης (European Vegetation Survey). Ο ργανω τής τη ς συνάντησης ήταν η Διεθνής Εταιρεία για την Καταγραφή της Βλάστησης (International Association for Vegetation Survey), με επικεφαλή τον καθηγητή κ. Sandro Pignatti. Στη συνάντηση συμμετείχαν για πρώτη φορά Έλληνες επιστήμονες (ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Γεωργιάδης, η Δρ. Εύα Παπαστεργιάδου από το ΕΚΒΥ και ο Δρ. Π. Δημόπουλος από το Πανεπιστήμιο Πατρών). Οι Έλληνες επιστήμονες παρουσίασαν το πρόγραμμα απογραφ ής τη ς βλάστησ ης τη ς Ε λλά δος, που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, με συντονισμό και μερική χρηματοδότηση από το Μ.Γ.Φ.Ι.- ΕΚΒΥ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα επιμέρους εθνικά προγράμματα των ευρωπαϊκών χωρών που αφορούν στη συλλογή, την α ξιολόγηση, την εισαγωγή δεδομένω ν για τη βλάστηση καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία τους με σκοπό, σε πρώτη φάση, την εξαγω γή συμπερασμάτων για τη βλάστηση των χωρών της Ευρώπης, τον εντοπισμό των προς μελέτη κενών καθώς και τον προγραμματισμό των μελλοντικώ ν ε ρευ νώ ν. Π α ρ ά λλη λα, σ υ ν ε χ ίζ ε τα ι η συγγραφή, από ομάδα επιστημόνων της Έ νωσης, βιβλίου για τη βλάστησ η τη ς Ευρώπης και η έκδοση χάρτη βλάστησης των ευρωπαϊκών χωρών, μέρος των οποίων παρουσιάστηκε στη συνάντηση. Διεθνής συνάντηση νέων με θέμα Π ο λιτισ μ ό ς, Κοινότητα και Περιβάλλον θα π ρ α γμα τοπ οιηθεί, για δεύτερο συνεχές έτος, στις 1-13 Αυγούστου 1995, στο Κ έντρ ο Π ερ ιβ α λ λο ντικ ή ς Ε κπ αίδευσ ης "Low Bank Ground" που βρίσκεται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Lake District της Βρετανίας. Στη συνάντηση καλούνται να σ υμμετάσχουν 28 νέοι και νέες ηλικίας ετώ ν, τέσ σ ερεις από κάθε μία από τις παρακάτω χώ ρες: Ελλάδα, Ισπανία, Ο λλα νδία, Α υστρία, Τ σ εχία, Ουγγαρία και Βρετανία. Γ ια περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής: κ. Μ αρία Κ ατσακιώ ρη, ΕΚΒΥ, τη λ Το Κ έντρ ο Ο λο κλη ρ ω μ ένη ς Α νά πτυξης Νέων Γαιών (Centre for Integrated New Lands Development - CIND) διοργανώνει διεθνές σεμινάριο για του ς υ γρ οτόπους. Το σεμινάριο θα γίνει στο Lelystad της Ολλανδίας από τις 22 Μαίου έως τις 30 Ιουνίου Τα θέματα καλύπτουν: απογραφή, ταξινόμηση, αξίες, απειλές και διαχείριση υγροτόπων. Γ ια περισσότερες πληροφορίες: CIND, P.O. Box 600, 8200 ΑΡ Lelystad, The Netherlands, τηλ To 4o Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τ εχνολογία ς διοργανώ νεται Από την περσινή συνάντηση στο Εθνικό Πάρκο Lake District φωτ. Μ. Κατσακιώρη στις 4-7 Σεπτεμβρίου 1995 στον Μόλυβο της Λέσβου, από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει: μείωση της ρύπανσης στη βιομηχανία, καθαρισμός υγρών και αέριων αποβλήτων, ποιότητα α ποδεκτών και εκτίμηση ρυπαντικών φ ορτίων, χρήση της ρευστομηχανικής στα περιβαλλοντικά προβλήματα, μέθοδοι περιβα λλοντική ς έρ ευ να ς, διαχείριση ο ικοσυστημάτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αποκατάσταση τοπίου και διαταραγμένων περιοχών, αξιολόγηση κύκλου ζωής προϊόντος, φαινόμενα πλανητικής διαταραχής και οικονομική περιβάλλοντος. Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Αικατερίνη Φίλη, κ. Θεμιστοκλής Λέκκας, Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καραντώνη 17, Μυτιλήνη, τηλ /29579, φαξ Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Ο ΙΚ Ο ΤΟ Π Ω Ν ΚΑΙ ΕΙΔ Ω Ν ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ Επιστημονική συνάντηση για την ΑΠπική Βιογεωγραφική Περιοχή Ω ς μέρος της εφαρμ ογής της Οδηγίας 92/43, γνω στής και ως Οδηγίας τω ν Οικοτύπων για τη δημιουργία του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, έγινε στη Ρώμη, στις 24-25/2/1995, επιστημονική συνάντηση για την Αλπική Βιογεωγραφική Περιοχή. Η συνάντηση αυτή οργανώ θηκε από το Ιταλικό Υπουργείο Π εριβάλλοντος και το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στη συνάντηση πήραν μέρος, ως ενεργά μέλη, εκπρόσωποι τω ν περιαλπικώ ν π εριοχώ ν Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας και Αυστρίας και ως παρατηρητές εκπρόσωποι της Ελλάδας και τη ς Σουηδίας. Από τη χώρα μας σ υμμετείχε ο καθηγητής Σπύρος Ν τάφης και η Δρ. Εύα Παπαστεργιάδου, ε π ισ τη μ ο νικο ί υ π εύ θ υ νο ι το υ ο ικ είο υ π ρ ο γρ ά μ μ α το ς, το ν σ υ ντο νισ μ ό τη ς ε κ τέ λ ε σ η ς το υ οποίου έ χ ε ι α να λά β ει το Μ.Γ.Φ.Ι.-ΕΚΒΥ. Στη συνάντηση εξετά σ θηκε η πρόοδος τω ν ερ γασιών εφ αρμογής τη ς οδηγίας από κάθε χώρα και δόθηκε ι διαίτερη έμφαση στα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της, ιδιαίτερα στην εν λόγω γεω γραφική περιοχή. Κοινή διαπίστωση ήταν οι ελλείψ εις τη ς οδηγίας σε ό,τι αφ ορά σ την σ υ γ κ εκρ ιμ ένη β ιο γεω γρ α φ ική π εριοχή, τόσ ο στους τύπ ους τω ν οικοτόπων όσο και τω ν ειδών φυτώ ν και ζώων. Επίσης, επισημάνθηκε ότι στη διάκριση τω ν βιογεωγραφικών περιοχών εφαρμόσθηκε το γεω γραφικό κριτήριο, αντί του οικολογικού - φυτοκοινω νιολογικού που είναι και το ορθότερο. Στο σημείο αυτό έγινε παρέμβαση του Σουηδού εκπροσώπου, ο οποίος τόνισε ότι στη χώρα του δεν υπάρχουν μόνο βόρειοι οικότοποι αλλά και ατλαντικοί και αλπικοί. Το ίδιο το νίσθηκε και για τη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι μεν μεσογειακή χώρα αλλά η βλάστησή τη ς δεν είναι μόνο μεσογειακή. Πέρα από τους μεσογειακούς τύπους οικοτύπων συναντώνται επίσης ηπειρωτικοί καθώς και, σε περιορισμένη έκταση, καθαρά αλπικοί τύποι. Σε παρέμβασή του ο εκπρόσωπος τη ς XI Γ ενικής Διεύθυνσης κ. Ο. Diana τόνισε ότι οι χώ ρες μέλη μπορούν να υποβάλουν διορθωτικές προτάσεις, οι οποίες θα συζητηθούν σε ειδική συνάντηση τον Νοέμβριο του ΑΜΦΙΒΙΟΝ/7

8 ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΧΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ' ΜΟΥΧΕΙΟ ΓΟΥΛΑΜΔΡΗ «ΥΙΙΚΜΙΙΠΟΡΙΑΙ Οι ε λ λ η ν ικ έ ς θ ά λ α σ σ ες είν α ι γ ε μ ά τες από μ νήμες που σ υ ν δ έο ν τα ι με τη ν π αρουσ ία και τις δ ρ α σ τη ρ ιό τη τε ς το υ ανθρώ που επ ί χ ιλ ιά δ ες χρόνια. Οι δ ρ α σ τη ρ ιό τη τε ς α υ τ έ ς ή τα ν έκ φ ρ α σ η ζω ής και επικοινω νίας. Η ελλ η ν ικ ή θά λασσα, και ιδ ια ίτερ α η θ ά λασ σ α το υ Α ι γαίου, α π ο τέ λ ε σ ε τη μ εγά λη α ρ τη ρ ία : α π έ ρ α ν τε ς α κ τέ ς, μ ικροί και μ εγ ά λ ο ι κόλποι, χ ερ σ ό ν η σ ο ι, β α θ ε ιέ ς δ ιεισ δ ύ σ εις και άπ ειρα νησιά σχημ ατίζουν γ έ φ υ ρ ες και σταθμ ούς σ τη διακίνηση τη ς ζω ής. Επί χ ιλ ιά δ ε ς χ ρ ό ν ια άνθρω ποι, ζώα, πλοία, ιδ έες, τέ χ ν ε ς δ ιεκ ιν ο ύ ν το μ έσ α και έξω από το χώ ρο το υ Α ιγ α ί ου. Ταυτόχρονα, η θ ά λασ σ α είχ ε τη δική τη ς ζωή. Ε νας π λούσιος β ιο λο γικό ς κ ό σ μ ο ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ σ ε σ τ η ν ε π ιφ ά νεια, σ τις α κ τές, σ τα βάθη, σ τα νησιά κ α ι σ τ α α ρ χ ιπ έ λ α γ ά τη ς. Σ ' α υ τ ό ν, π ρ ω τεύ ο υσ α θ έσ η κ α τε ίχ α ν τα Μ α λ ά κια. Το Αιγαίο, μία από τις τέσ σ ερ ις μ ε γ ά λ ε ς θ ά λ α σ σ ες τη ς Α ν α το λ ικ ή ς Μ ε σογείου, π αρουσιάζει ιδ ιά ζο ντα και μοναδικά χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά και σ υ μ β ά λλει σ τη γ ενικ ή ζω ή και δυναμ ική τη ς Μ ε- Κοχύλια από τις Ελληνικές Θάλασσες σ ο γ ε ίο υ." Μ ε τ α λ ό γ ια α υ τά ο κ. Α γ γ ε λ ο ς Γ ο υ λ α ν δ ρ ή ς, Π ρ ό εδ ρ ο ς το υ Δ ιοικητικού Συμβουλίου το υ Μ ουσείου Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φ υσ ικής Ισ το ρ ία ς, ξ ε κ ιν ά τη ν παρουσίαση τη ς π ρόσ φ α της έκ δ ο σης το υ Μ ουσ είου η οποία επ ιγ ρ ά φ ε τα ι Κοχύλια από τις Ε λληνικ ές Θ άλασ σ ες. Η έκδοσ η σ υ νεχίζει τη σειρά τω ν εκδόσ εω ν το υ Μ ουσείου με κύριο σ κοπό να π ρ ο σ εγγίσ ει το ελ λ η ν ικ ό κοινό σ τον π λούτο, τη ν ποικιλία και τη ν απαράμιλλη ομορφ ιά το υ κόσμου τω ν Μ α λακίω ν. Ο θαλάσ σ ιος χώ ρ ο ς τη ς Ε λλά δ α ς απ ασχόλησ ε από νω ρίς το επ ισ τημονικό εν δ ια φ έρ ο ν το υ Μ ουσ είο υ. Η ζωή τω ν α κ τώ ν, μ ε κύ ρ ιο α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο τα Μ αλάκια, α π ο τέλ ε σ ε κύριο σ τό χο τη ς έρ ευ ν ά ς του. Ο χώ ρος ή τα ν πολύ ε κ τ ε τ α μ έ ν ο ς και λ ιγ ο σ τ έ ς ή και α νύπ α ρ κ τε ς οι π α λα ιό τερ ες και οι π ρ όσ φ α τες ε ρ γ α σ ίε ς. Έ τσ ι, ά ρ χ ισ ε τ ο η συσ τηματική έρ ευ να που απ έδω σ ε μ ε γ ά λ ο ό γ κ ο υ λ ικ ο ύ και σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ε π α ρ α τη ρ ή σ εις, μ ετρ ή σ εις, σ τα τισ τικ ά σ τοιχεία. Μ ε τη ν προσωπική παρουσία κα ι κ α τε ύ θ υ ν σ η τ η ς σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς κ. Μ α ρ ιά ν ν α ς D e la m o te ε ρ ε υ ν ή θ η κ α ν π ο λ λ ές π ερ ιο χ ές το υ Αιγαίου, το υ Ιονίου και το υ Κ ρητικού Π ελά γους, με ιδια ίτε ρ η έμ φ α σ η σ τις π λ ο ύ σ ιες α κ τέ ς το υ Σαρω νικού και το υ Ευβοικού Κ όλπου, ενώ ά λ λ ε ς π ερ ιμ ένο υ ν π εραιτέρω σ υσ τηματική εξερ εύ ν η σ η. Το υλικό μ ε λ ε τ ή θ η κ ε σ το υ δ ρ ο β ιο λ ο γ ικ ό τμ ή μ α τ ο υ Μ ο υ σ ε ίο υ μ ε ε π ικ ε φ α λ ή ς τη φ υ σ ιο γνώ σ τρ ια κ. Εύη Β α ρ δα λά -Θ εοδώ ρου- δ εύ τερ η σ υ γγρ α φ έα το υ βιβλίου. Σ το βιβλίο α υ τό π α ρ ο υ σ ιά ζετα ι η μακρά ιστορία τη ς μ ε λ έ τη ς τω ν Μ αλακ ίω ν, α π ό τ ο ν κ. W illia m Τ. S te rn, σ υ ν το νισ τή έκ δ ο σ η ς τ η ς επ ισ τη μ ο ν ι κ ή ς ε π ε τ η ρ ίδ ο ς το υ Μ ο υ σ είο υ. Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν κ ε φ ά λ α ια γ ια τη σ χέσ η το υ ανθρώπου με τα κοχύλια, τη ν επίδρασή το υ ς σ τη ν αισ θητική και τη ν κ α λ λ ιτε χνική δ η μ ιο υ ρ γία το υ Έ λληνα, καθώ ς και λ επ το μ ερ είς π ερ ιγραφές και φ ω το γ ρ α φ ίες τω ν ακτώ ν, χ ά ρ τες, γραμμικές π α ρ α σ τά σ εις και σ χ έδ ια, α κ τιν ο γ ρ α φ ίες οσ τράκω ν, κ.ά. Επίσης δίνοντα ι ο δ η γ ίες για τη σ υντή ρησ η τω ν σ υ λ λ ο γώ ν, και τέ λ ο ς, π α ρα τίθετα ι κα τά λο γο ς 940 ειδώ ν Μ αλακίω ν που ευρίσ κοντα ι σ τις ελ λ η ν ικ έ ς θάλασσες. Κ εντρ ικό τμ ή μ α το υ βιβλίου α π ο τελ ο ύ ν οι 330 φ ω το γ ρ α φ ικ έ ς α π εικονίσ εις ειδώ ν που π ρ οέρ χοντα ι από τη ν έ ρευνα το υ Μ ουσείου και τα οποία επελ έγησ α ν ω ς τα π λέο ν αντιπ ροσ ω π ευτικά. Π α ράλληλα με τη ν απεικόνιση τω ν ειδώ ν, το βιβλίο π εριλα μβάνει τη ν π ε ριγραφή τω ν οσ τράκω ν και το μ έγ εθ ο ς το υ ς, σ τοιχεία για το π εριβάλλον τους, τη θέση π ρ ο έλευ σ ή ς το υ ς και τη γ εω γραφ ική το υ ς εξάπ λω σ η. Το βιβλίο α υτό έρ χ ετα ι να συμπληρώ σει έν α κενό και να σ υμβάλει θ ετικά σ την ενημέρω σ η το υ κοινού για το ν φυσ ικό π λούτο τω ν α κτώ ν μας και να επ ισ ημάνει τη ν ευθύνη μας για τη διατήρησ η το υ ω ς μονα δικού β ιολογικού θησαυρού. Για π ε ρ ισ σ ό τε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς : Μ ουσ είο Γουλα νδρή Φυσικής Ιστορίας, Λ ε β ίδ ο υ 13, Κ ηφισ ιά, τη λ Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν Τεύχος 12, Μάρτιος - Απρίλιος 1995 Διμηνιαία έκδοση του ΕΚΒΥ IS S N Ταχυδρομική διεύθυνση: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, Θέρμη, τηλ. (031) , , Φαξ: (031) Υπεύθυνη Έκδοσης: Μαρία Κατσακιώρη Συντακτική Επιτροπή: Μαρία Κατσακιώρη, Μάνος Κουτράκης, Σπύρος Ντάφης Φ ω τοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση: ΑΝ ΙΜ Α GRAPHICS Υιοί Α. Υ φ α ντή Ο.Ε., Φ ραγκίνη 9, Θ εσ σ αλονίκη Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο του περιεχομένου του ΑΜΦΙΒΙΟΝ μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ .UMtiM \i \ i: κ An i t I Trn κ \ u t m k o v κ ΐ ί ν τ τ ω [strmutijxiri t m n t u n I K l S \ ( «Ι Ι Ί Ι Ι Ϊ 17'!'. ri- T T - Γ Γ. ^.. 1 =. r it K V 'la I- ire IS ερωτήσεις ΑΥΪΟΛΙΟΙΚΜΐΗ Κ.Μ 5ε 8 βαλλθηλχ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Συν ο π τική π εριγραφ ή Βασικές αρχές διαµ όρφ ω σης κατηγο ριώ ν καισυγκρίσεω

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η )

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) ΧΡΗ ΣΗ ΤΗ Σ ΣΥΣΚ ΕΥΗ Σ ΠΡ Ο Ω ΘΗ ΣΗ ΚΛ ΗΣΕΩ Ν / Μ Η Ν ΕΝΟΧ Λ ΕΙΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HITACHI In s p ir e t h e N e x t ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΣ RAF-25RPA / RAC-25FPA RAF-35RPA / RAC-35FPA RAF-50RPA / RAC-50FPA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Μ Ο Ν ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κων/νος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ υ κ ε Λεμπ υρ εβ νοατ Φ κε Δρ τ ρ τι τω Περ βο τ κ γωγ κ δευτ κ κ αθ τ τ μ υρι τ θε Λμερο ρ Στ κδ δ γφ Σ υ ε γ ε φ κ Πρ τ ερ β γ ο ογρ τ κ α τυξ Πρ γρομμα ερ β ν ι Ε Ε ΕΕ υ ν ε η ε Ε ν ΕΕ Ε ε Εθ κ Η ιρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φ ιλοτεχνικοσ Ο μιλοσ Μ υτιλήνησ

Φ ιλοτεχνικοσ Ο μιλοσ Μ υτιλήνησ Φ ιλοτεχνικοσ Ο μιλοσ Μ υτιλήνησ Ο Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ,, ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 1979 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ Τ Ο ΕΡΓΟ Ή κωμωδία «Ό * Αφελής» άνεβάστηκε γ ιά πρώτη φορά α τό θερινό θέατρο «Α πόλλων» Α θη νών άπό τό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών και οι υ π ηρεσίες του ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Είναι μια υπ ηρεσία του Πανεπ ιστημίου Κρήτης π ου π αρέχει ψυχολογική υπ οστήριξη και συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ÔÉÌÇ: 17,OO ISSN 1107-9886 ΝΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΝΘΕΤΑ # 09 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. Θεοχάρης Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας διανομής. Πειραιάς 19-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΠΑΠ 32398/15659

Πίνακας διανομής. Πειραιάς 19-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΠΑΠ 32398/15659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ Ο ΥΡΓΕΙΟ Υ ΓΕ ΙΑ Σ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2πς ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ Σ Π Ο ΛΙΤΙΚΩ Ν ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠ Η ΡΕΣΙΩ Ν Υ Γ Ε ΙΑ Σ & Κ Ο ΙΝ Ω

Διαβάστε περισσότερα

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r '

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' I a n a m j i f i O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' >1* ' " '". ",...... >t :?> «&'.** ).:» * -.' ; to* ', J-. Αποστολή με FAX και e-mail ΚΑΤΕΠΕίΓΟΝ ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ίας νου ω αραγ ου π ς ν θεση ης κειµέ ν. κ θούν έ υ ς ο ω ψ η λ τ τ ι η ίλ ία έχε ακο εµά Περι θοδολογ α της περ πτυξη θ οτήτων ί ά ν ε M θοδολογ ατική αν απάνω ε η

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα