ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν"

Transcript

1 ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 12 ΔΡΧ. 103 Η επ ιμ ό ρ φ ω σ η τω ν εκπ αιδευτικώ ν στην Π.Ε. δικαιούται και πρέπει να λ ά β ε ι τη σ η μ α σ ία, τ ο ν χρόνο και το κόσ τος που π ροϋπ οθέτει (σελ. 1). Η Τοπική Α υτοδιοίκηση δραστηριοποιείται για τη ν α να σ τρ ο φ ή τη ς π ο ρείας εξαφ άνισ ης τη ς Λίμνης Κορώνειας. Δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες και π ρ ω το β ο υ λ ίες π ερ ιβ α λ λ ο ν τικ ώ ν ο ρ γ α ν ώ σ εω ν τη ς Ε λλά δ α ς και το υ ε ξω τερικού (σελ. 3 & 6). Ε υ ρ ω π α ϊκ ό Έ το ς Π ροστασίας τη ς Φύσης Μια ενω μ ένη προσ π άθεια για σ χεδ ία σ μ ά δρασ τηριοτήτω ν και ανάπ τυξη προγραμμάτω ν και εν ερ γ ειώ ν για τη δ ια τή ρηση το υ φ υσ ικού π ερ ι β ά λλοντος (σελ. 4). Ν έ ε ς ε κ δ ό σ ε ις γ ια τη ν Π ερ ιβ α λ λο ντικ ή Ε κ π αίδευσ η, τη νο μ ο θ εσ ία και τη ν π ερ ιβ α λ λ ο ν τικ ή κα τάσ τασ η το υ π λα νήτη (σελ. 5). Σ υνάντησ η το υ προγ ρ ά μ μ α τ ο ς ο ικ ο τό π ω ν και ειδ ώ ν χ λ ω ρ ίδ α ς και π α νίδας για τη ν Α λπ ική β ιο γ εω γ ρ α φ ική π ερ ιο χή (σελ. 7). "Κ ο χ ύ λ ια από τ ις Ε λληνικές Θάλασσες" είναι ο τίτλ ο ς τη ς νέα ς έ κ δ ο σ η ς το υ Μ ο υ σ ε ίο υ Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, με κύριο σκοπό τη ν π ρ ο σ έγγισ η το υ κο ινο ύ σ τον πλούτο και τη ν απαράμιλλη ομορφιά του κόσ μ ο υ τω ν Μ α λ α κ ίω ν (σελ. 8). Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Από την εκτέλεση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Λίμνη Στυμφαλία φωτ. Ε. Σπινθάκης Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Βασική Κατάρτιση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Σ τις π ρ ώ τες δ ε κ α ε τίε ς το υ αιώ να ο Δ. Γ λ η ν ό ς έ λ ε γ ε : "Α π ό το ν δ ά σ κα λο πρέπει να α ρ χ ίσ ει η μ εταρρύθμ ιση. Α ν α λ λ ά ξ ε ις ό λ α τα ά λ λ α και δ ε ν έ χ ε ις α λ λ ά ξ ε ι το ν δ ά σ κ α λ ο είναι μ ά τα ια η π ροσπ άθειά σου. Ε ά ν α λ λ ά ξ ε ις το ν δ ά σ κ α λ ο, και τίπ ο τα ά λ λ ο να μ ην α λ λ ά ξ ε ις, η μ ετα β ο λ ή θα έ λ θ ει από μόνη της". Σ ήμερα, για τη ν υλοπ οίησ η κα ινο το μ ιώ ν σ το σ χ ο λ είο κα θορισ τικός είνα ι ο ρ ό λ ο ς τω ν εκπ α ιδ ευ τικώ ν. Η Π ερ ιβ α λλο ντική Ε κπαίδευσ η (στο ε ξ ή ς Π.Ε.) από τη ν ο ρ ιο θ έτη σ ή τη ς ω ς εκ π α ιδ ευ τική διαδικασία (σκοποί, π ερ ιεχ ό μ εν ο, μ έθ ο δ ο ι διδασ καλίας, α ξιο λόγη σ η ), δ ια φ έρ ει αισ θητά από τη σ ημερ ινή δ ιδακτική π ρ α γ μ α τικ ό τη τα το υ σ χ ο λείο υ, μ ε α π ο τέλεσ μ α να μπ ορεί να χ α ρ α κτη ρ ισ θ εί ω ς κα ινο το μ ία και, ω ς ε κ το ύ το υ να α π α ιτεί μία ν έα διδακτική π ροσ έγγισ η από το ν εκπ α ιδ ευ τικό. Π α ρ ά λλη λα, η εισ α γω γή τη ς Π.Ε. σ τα σ χ ο λεία δ ε ν φ α ίν ετα ι να έ χ ε ι π άντα τα επ ιθυμητά α π ο τελέσ μ α τα. Και α υ τό δ ιό τι η Π.Ε. δ εν επ ιδιώ κει μόνο τη ν ευαισ θητοπ οίησ η και τη μ ε τά δ ο σ η γνώ σ η ς σ το υ ς μ α θ η τές για το π ερ ιβ ά λλον και τα π ρ οβλήματά το υ, α λλά απ οβλέπ ει στη δια μόρφω σ η π ο λιτώ ν έτο ιμ ω ν να π ρ ο τείν ο υ ν λ ύ σ εις και να μ ε τέχ ο υ ν στη λήψ η και τη ν ε κ τέ λ ε σ η απ οφ άσεω ν, οι ο π ο ίες θα σ υ ν τε λ έσ ο υ ν στη βελτίω σ η και τη ν προσ τασία το υ π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς. Για να σ υμβεί α υτό, οι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί που επ ω μ ίζο ντα ι τη διδασ καλία τη ς Π.Ε. ο φ είλ ο υ ν ό χι μ όνο να δ ια θ έτο υ ν α λ λ ά να είνα ι σε θέση και να μ ετα δ ώ σ ο υ ν τη γνώ σ η, τις δ ε ξ ιό τ η τ ε ς και τα χα ρ α κτη ρ ισ τικά που α ν α μ έν ετα ι να κ α λλιερ γήσ ο υ ν σ το υ ς μ α θ η τές το υ ς. Π ρ ο κειμ ένο υ, λοιπ όν, ο εκ π α ιδ ευ τικ ό ς να είνα ι σε θέση να α ντα π οκρ ιθεί α π ο τελ εσ μ α τικ ά στη διαδικασία τη ς Π.Ε. ο φ ε ίλ ε ι να είνα ι κ α τά λ λ η λα π ρ ο ετο ιμ α σ μ ένος. Η π ρ ο ετο ιμ α σία α υτή έ χ ε ι δύο σ τάδια: 1. Το σ τάδιο τη ς βασ ικής κα τά ρ τισ η ς σ τη ν Π.Ε. σ τις λ ε γ ά μ ε ν ε ς "κ α θ η γ η τικ ές Π ανεπ ι σ τη μ ια κές Σ χ ο λ έ ς που κα λύ π τει δύο το μ ε ίς : α) τη θ εω ρ ητική κα τά ρτισ η σ το σ υ γ κ εκρ ιμ ένο γνω σ τικ ό α ν τικ είμ εν ο, και β) τη ν π αιδαγω γική κα τά ρτισ η και πρακτική άσκηση, με σ ημείο α να φ ο ρ ά ς τη σ χολική τά ξη (επ α γ γ ελ μ α τικ ή εκπ α ίδευσ η μ ε τη σ τενή έν ν ο ια το υ όρου). Σ το σ ημείο α υ τό α ξίζει να σ ημειώ σ ουμε ό τι η Π.Ε. έ χ ε ι σ υ γ κ εκρ ιμ ένο θ εω ρ η τικό και φ ιλ ο σ ο φ ι κό πλαίσιο και απ α ιτεί σ υ γ κ εκρ ιμ ένο π ρόγραμμα σπουδώ ν για να επ ιτευ χ θ ο ύ ν οι σκοποί και οι σ τό χ ο ι τη ς. Δ εν μπ ορεί να θεω ρηθ εί, για π α ρά δειγμα, απλή εφ α ρ μ ο γ ή τω ν επ ισ τη μώ ν σ ε θ έμ α τα ε ν έρ γ εια ς, ρύπανσης, εξα φ ά ν ισ η ς τω ν ειδ ώ ν κ. ά. Η κα τά ρτισ η σε βασικές έ ν ν ο ιε ς και α ρ χ έ ς τ η ς Ο ικ ο λ ο γ ία ς ή σ ε ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν α θ έμ α τα τω ν Φ υσικώ ν Ε π ισ τημώ ν Συνεχίζεται στη σελίδα 2

2 V Μ έτρ α π ροσ τασ ίας υ δ ά τιν ο υ δ υ ν α μ ικ ο ύ για τη Λ ίμ ν η Κο ρ ώ νεια Ω ς θ ε τ ικ ή ε ξ έ λ ιξ η γ ια τη δ ιά σ ω σ η τ η ς Λ ίμ ν η ς Κ ο ρ ώ ν ε ια ς κ ρ ίν ε τ α ι η N o - μ α ρ χ ια κ ή Α π ό φ α σ η π ο υ ε κ δ ό θ η κ ε σ τ ις 12 Α π ρ ιλίο υ 1995 και φ έ ρ ε ι τ η ν υ π ο γ ρ α φ ή το υ Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ο ύ Δ ιε υ θ υ ν τή Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς κ. Χ ρ ή σ το υ Γ κ ο σ λ ιό π ο υ λ ο υ. Η απόφαση α π α γορεύει τη λήψ η νερ ού απ ευ θ εία ς από τη λίμνη, μ ε εξα ίρ εσ η τα α ρ δ ευ τικά δίκτυ α Ε υ α γγελισ μ ο ύ και Βασιλουδίου, στα οποία η α ντλο ύ μ ενη π οσ ότητα θα μ ειώ νετα ι ετη σ ίω ς κα τά 20%. Επίσης, α π α γορεύει τη ν α νόρυξη υ δ ρ ο γεω τρ ή σ εω ν σε α κτίνα 300 μ έτρ ω ν από τη ν π ερ ίμ ετρ ο τη ς λίμνης. Τ έλ ο ς, α π α γορεύει τη ν κα λλιέρ γεια τω ν εκ τά σ ε ων που κα λύ π το ντα ν πριν από μερικά χρόνια από το νερ ό τη ς λ ίμ ν η ς και κα λ εί να εν τα τικο π ο ιη θ ο ύ ν οι έ λ ε γ χ ο ι τω ν β ιο τεχ νιώ ν και βιομηχανιώ ν. Η απόφαση έ χ ε ι ισχύ έω ς τις ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Συνέχεια από τη σελ. 1 σ υνισ τά α να γκα ία α λλά όχι και ικανή σ υνθήκη για τη διδασ καλία τη ς. 2. Τ ο σ τά διο τη ς επ ιμόρφω σ ης, δ εδ ο μ έ ν ο υ ό τι κατα ρ χ ή ν ο μ ε γ α λ ύ τε ρ ο ς α ριθμός τω ν σ ημερ ινώ ν διδα σ κόν τω ν, α π ο φ ο ίτη σ ε τη ν επ ο χή που η Π.Ε. α γ ν ο ο ύ ν τα ν, α λ λ ά και ότι, ακόμη και σ ήμερ α η Π.Ε. ω ς γνω σ τικό α ν τικ ε ίμ εν ο δ ε ν έ χ ε ι εισ α χθεί, μ ε λ ίγ ε ς εξα ιρ έσ εις, σ το π ρόγραμμα σπουδώ ν τω ν π ερ ισ σ ο τέρ ω ν "κα θ ηγητικώ ν" Σ χ ο λώ ν τω ν Π α νεπ ισ τημίω ν. Ε λπ ίζουμε από τα π ρ ο η γούμενα να κ α τα σ τεί σ αφ ής η α να γ κα ιό τη τα τη ς βασ ικής κα τά ρ τισ η ς και τη ς επ ιμόρφ ω σ ης τω ν εκπ α ιδ ευ τικώ ν σ τη ν Π.Ε. Τ έλ ο ς, η επ ιμόρφ ω σ η τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν σ τη δ ιά ρ κεια τη ς α π α σ χόλη σ ής το υ ς δικα ιούτα ι και π ρέπ ει να λ ά β ει τη σημασία, το ν χ ρ ό ν ο και το κό σ το ς που π ρ οϋπ οθέτει. Μ αλαματή Δίτσιου V 2/ΑΜΦΙΒΙΟΝ J Πτώση της στάθμης του νερού στη Λίμνη Κορώνεια, Φωτ.: Σ. Αβέστας / φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ Η απόφαση ο φ είλ ει π ολλά σ τον Α ναπληρω τή Νομάρχη (Π ρόεδρο τη ς Ν ομαρχιακής Επιτροπής Τ εχνικώ ν Ε ρ γω ν και Π ερ ιβ ά λλο ντο ς) κ. Λ ευ τέρ η Τζιόλα, όσο και στις προσπάθειε ς το υ Π ροέδρου τη ς Κ ο ινό τη τα ς Αγ. Βασιλείου, κ. Βασ ιλείου Σιώπη. Τ ις π ροσ π άθειες α υ τέ ς σ τή ρ ιξε το ΕΚΒΥ, μέσω το υ π ρ ο γράμματο ς Ενημέρω σ η και Ε υαισθητοπ οίηση Κοινού για τις Λ ίμ νες Βόλβη και Κ ορώ νεια, που δ ιεξά γ ετα ι σε σ υνεργα σ ία με το Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε. Δ υ σ τυ χ ώ ς παρά τις π ιέσ εις το υ κ. Σιώπη, δ εν υιοθετήθηκα ν ό λ ε ς οι π ροτάσεις, εφ ό σ ο ν τα α ρ δευτικά δίκτυα θα σ υνεχίσ ουν να α ν τλ ο ύ ν α ρ κ ετό ν ε ρό. Το ΕΚΒΥ θεω ρεί ό τι η απόφαση είναι το υ λά χ ισ το ν ένα θετικό βήμα, με τη ν προϋπόθεση βέβαια ό τι θα μπ ορέσ ει να επ ιβ λ η θ εί και να μην κ α τα σ τρ α τη γ η θ ε ί σ τη ν π ρ ά ξη. Από αυτή τη ν άποψη, οι δημόσ ιες υπ ηρεσ ίες το υ Ν ομού Θ εσ σ α λονίκη ς θα ή τα ν ευ χ ή ς έρ γ ο να α να λά βουν το μερίδιο τη ς ευθύνης το υ ς, ώ σ τε να μη χα θεί ά λλη μία ευκαιρία για τη ν α νασ τροφή τη ς π ορείας εξα φ ά νισ η ς τη ς λίμνης....2 ΕΤΗ ΑΜΦΙΒΙΟΝ Μ ε το π α ρ ό ν τε ύ χ ο ς σ υ μ π λη ρ ώ ν ο ν τα ι δ ύ ο έ τ η απ ό τη ν έ κ δ ο σ η το υ π ρ ώ το υ τε ύ χ ο υ ς το υ Α Μ Φ ΙΒ ΙΟ Υ. Τ ον Α π ρ ίλιο το υ 1993, ξ ε κ ίν η σ ε η έ κ δ ο σ η το υ π ερ ιο δ ικού, μ ε α ρ κ ε τ έ ς δ υ σ κ ο λ ίε ς και α λ λ α γ έ ς ω ς π ρ ο ς τη μ ο ρ φ ή και τη θ ε μ α το λ ο γ ία του. Σ τ η ν π ο ρ εία το υ χ ρ ό ν ο υ α π έ κ τη σ ε τη σ τα θ ε ρ ή το υ τ α υ τ ό τ η τ α και έ γ ιν ε το σ η μ α ν τικ ό τ ε ρ ο μ έσ ο επ ικ ο ιν ω ν ία ς τ ο υ Ε Κ Β Υ, φ θ ά ν ο ν τ α ς σ ή μ ερ α τ ο ν αριθμ ό τω ν α π ο δ εκ τώ ν. Π ο λ λ ο ί ή τ α ν ε κ ε ίν ο ι π ο υ σ υ ν έ β α λ α ν σ τη β ε λ τ ίω σ η τ ο υ π ερ ιο δ ικ ο ύ, μ ε τις ιδ έ ε ς και τις π α ρ α τη ρ ή σ ε ις το υ ς, τ η ν α π ο σ το λ ή κ ειμ έν ω ν και φ ω το γ ρ α φ ιώ ν και τ η ν η θ ική υ π ο σ τή ρ ιξ ή το υ ς. Η Σ υ ν τα κ τικ ή Ε π ιτροπ ή, α λ λ ά κα ι ό λ ο ι ό σ ο ι ε ρ γ ά ζ ο ν τα ι σ το ΕΚΒΥ, θ έ λ ο υ ν να ε υ χ α ρ ισ τή σ ο υ ν θ ερ μ ά ό λ ο υ ς ε σ ά ς π ου μ α ς υ π ο σ τη ρ ίξ α τε και α ν α μ έ ν ε ι π ά ν τα τα σ χ ό λ ια και τις π α ρ α τη ρ ή σ ε ις σ α ς γ ια τ η ν π ερ α ιτέρ ω β ε λ τίω σ ή του. I

3 ΓΙΑ ΤΗ Δ ΙΑ Τ Η Ρ Η Σ Η Τ Η Σ Φ Υ Σ Η Σ (IU C N ) IUCN The World Conservation Union Η Π α γκόσ μια Ενω ση για τη Δ ια τήρησ η τη ς Φ ύσης (W orld C onservation Union - IUCN) είνα ι μία δ ιεθ ν ή ς οργάνω σ η η οποία ιδρύθηκε το 1948 και είναι από τις ελ ά χ ισ τες το υ είδ ο υ ς αυτού σ την οποία συνυπάρχουν κρ α τικές οργα νώ σ εις και οργα νώ σ εις ιδιω τικού δικαίου. (Ας σ ημειω θεί ό τι η π αλαιότερη ονομασία τη ς α λλά με τα ίδια αρχικά ή τα ν: Δ ιεθνής Ένωση για τη Δ ιατήρησ η τη ς Φύσης και τω ν Φυσικών Πόρων). Μ έλη τη ς είναι 60 κράτη, 95 κρατικοί οργανισ μοί και 568 μη κρ α τικές οργανώ σ εις. Εκπροσω πούνται έτσ ι 107 χώ ρ ες από ό λον το ν κόσμο. Η IUCN α σ χολείτα ι μ ε τη ν προώθηση επ ισ τημονικά ελ εγ μ έν ω ν δράσ εω ν οι οπ οίες θα καθορίσ ουν το υ ς δ υ ν α το ύ ς τρ ό π ο υ ς σ υ νδυα σ μ ού τη ς ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς α ν ά π τυ ξη ς με τη ν προστασία το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς, με σκοπό τη βελτίω σ η τη ς π ο ιό τη τα ς ζω ής το υ ανθρώπου. Η IUCN είναι σ ύμβουλος το υ Ο ργανισμού Η νω μένω ν Εθνών (UN) και σ υ νερ γά ζετα ι με οργα νισ μούς όπως η UNESCO, ο Ο ργανισ μός Τροφ ίμω ν και Γεω ργία ς (FAO) και η UNEP α λλά και με ά λ λ ες δ ιεθ νείς οργανώ σ εις, όπως το Π αγκόσμιο Τ α μείο για τη Φύση (W W F), με το οποίο έ χ ε ι σ τεν ό τα τη σύνδεση. Σκοπός τη ς οργάνω σ ης είναι να κα θοδηγεί και να π ροάγει τη ν π αγκόσμια κινητοποίηση για το π εριβάλλον, έτσ ι ώ σ τε να διασφ αλίσει τη ν α κ ε ρ α ιό τη τα και τη ν π ο ικ ιλότη τα το υ φυσ ικού κόσμου α λλά και τη σ υ νετή χρήση τω ν φυσικώ ν πόρων από το ν Ανθρωπο. Οι δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες τη ς οργάνω σ ης είναι: π α ρακολούθησ η και εκ τίμ η σ η τη ς κα τά σ τα σ η ς τη ς φ ύ σ η ς και τω ν φυσικώ ν πόρων, καθώ ς και τω ν τρόπ ω ν διαχείρισ ής τους. ανάλυση τω ν αιτίω ν που εμπ οδίζουν τη ν α π ο τελεσ μ α τική προστασία και διαχείριση. αξιοποίηση τη ς επ ισ τήμης για τη λύση τω ν π ροβλημάτω ν που διαπισ τώ νοντα ι από τη ν α νω τέρω ανάλυση. ενίσχυση τη ς π αγκόσμιας ευαισ θητοπ οίησ ης για τις σ χέσ εις μ ετα ξύ τη ς διατήρησ ης και τη ς ανθρώ πινης ευ η μ ερ ία ς καθοδήγησ η και προώθηση κοινής π ροσ έγγισ ης μ ετα ξύ οργανισ μώ ν που α σ χολούντα ι με το π εριβάλλον. συνεργασ ία με ό λους όσ ους α γω νίζοντα ι για να μειω θούν οι κίνδυνοι που απ ειλούν το υ ς φ υσ ικούς π όρους τη ς Γης. Η IUCN διοικείτα ι από Γενική Σ υ νέλευσ η, Συμβούλιο, Γραφ είο και έ ξι Επ ιτροπές (Ο ικολογίας, Εκπαίδευσ ης και Επικοινωνίας, Π ερ ιβ α λλο ντική ς Ν ομοθεσίας, Π ερ ιβ α λλο ντική ς Σ τρ α τη γική ς και Σχεδιασ μού, Εθνικώ ν Πάρκω ν και Π ρ ο σ τα τευ ό μ ενω ν Π εριοχώ ν, Επιβίωσης Ειδών). Η IUCN εκ δ ίδ ει εκθέσ εις, κ α τα λόγους και ά λλα βιβλία σ χετικά με καίρια θ έμ α τα προστασίας το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς. Μ ερ ικές ευ ρ ύ τερ α γνω σ τές εκδόσ εις τη ς είναι: Π αγκόσμια Σ τρα τηγική για τη Δ ιατήρησ η το υ Π ερ ιβ ά λλο ντο ς (W orld C onservation Strategy) και το συπλήρω μά το υ Φ ρ ο ντίζο ντα ς για τη Γ η (Caring for the earth). Τα Κόκκινα Βιβλία για τα α π ειλούμενα είδη σπονδυλω τώ ν ζώ ω ν και φ υτώ ν. Ο Κ α τά λ ο γ ο ς τω ν Ε θνικώ ν Π άρκω ν και Π ρ ο σ τα τευ ό μ εν ω ν Π ερ ιο χώ ν. "Π ροσ τα σ ία και Δ ια χείρ ισ η Ε λ λη νικ ώ ν Υ γροτό π ω ν", σ τη ν α γ γ λ ικ ή γλώ σσα, (Π ρακτικά Συνά ντησ ης Εργασίας Απριλίου 1989 στη Θ εσ σ α λονίκη) με σ υντονισ τή έκδοσ ης το ν. κ. Π. Α. Γεράκη. Η ενημερ ω τική έκδοσ η IUCN B ulletin για τη ν ενημέρω σ η τω ν μελώ ν και υπ οστηρικτώ ν τη ς οργάνω σ ης σ χετικά με τις δράσ εις τη ς και ά λ λα διεθνή νέα. Ο κ α τά λ ο γ ο ς τω ν εκ δ ό σ εω ν τη ς ο ρ γά νω σ ης α π ο σ τέλ λ ετα ι από τα γ ρ α φ εία τη ς σε ό σ ους το ν ζη τή σ ο υ ν. Για π ερ ισ σ ό τερ ες π λη ρ ο φ ο ρ ίες: IUCN, Rue M auverney 28, C H G land, S w itzerland, τη λ , φ α ξ ΑΜΦΙΒΙΟΝ/3

4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Φ ΥΣΗΣ Στις 28 Μαρτίου 1995, έγινε η επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Ετους Προστασίας της Φύσης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργών, Βουλευτών, Πρέσβεων, εκπροσώπων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Υπουργείων, Υπηρεσιών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, κ.ά. Από την επίσημη έναρξη στο Μέγαρο Μουσικής, φωτ. αρχείο ΥΠΕΧΩΔΕ Την εκδήλω σ η ά ν ο ιξε η Υ φυπ ουργ ό ς ΠΕΧΩ ΔΕ κ. Ε λισ ά βετ Παπαζώη, η οποία τό νισ ε τα ε ξή ς : "Η παρουσία το υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς κ α ι η σ υ μ μ ε το χ ή τ ο υ Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ ω ς Π ρ ο έδ ρ ο υ τη ς Ε θ νικής Τιμ ητικής Επιτροπής, φ α νερ ώ νει τη ν εξέχ ο υ σ α σ η μ ασία που απ οδίδει η Ε λλη νική Π ο λιτεία σ τη ν π ροστασία τη ς φ ύ σ η ς και ε γ - γ υ ά τ α ι τη σ υ σ τ η μ α το π ο ίη σ η κα ι τη σ υ ν έχ εια τω ν π ροσπαθειώ ν που κ α τα β ά λλο ντα ι. Σημαίνει επίσης, α να γνώ ρ ι ση το υ γ ε γ ο ν ό το ς ότι η ελλ η ν ικ ή φ ύση α π ο τελεί μαζί με το ν πολιτισμό, το σ η μ α ντικότερ ο κεφ ά λα ιο τη ς χώ ρ α ς μας, που η σημασία το υ υπ ερβαίνει το ν ε λ - λ α δ ικ ό χ ώ ρ ο κα ι α π ο τ ε λ ε ί π ο λύτιμ η π α ρ α κ α τα θ ή κ η για τη Μ ε σ ό γ ε ιο, τη ν Ευρώπη και το ν Π λανήτη. Μ ε τη ν προστασία, τη διατή ρησ η και τη ν αξιοπ οίησή του, μ π ορεί η χώ ρ α μ ας να κ α τ α κ τή σ ει σημ αντική θέσ η σ το ν 21ο αιώ να που π λησιάζει. Η α να κήρυξη το υ 1995 σ ε Ε υ ρω π αϊκό Ε το ς Π ρ ο σ τα σ ία ς τη ς Φ ύσης, από το Συμ βούλιο τη ς Ε υρώ πης, μας δίνει τη ν ευκαιρία να ε ν τε ίν ει το Υ π ο υ ρ γ είο α λ λ ά και ό λ ο ι μ ας τις π ρ ο σ π ά θ ε ιε ς π ρ ο ς α υ τή τ η ν κ α τ ε ύ θυνση. Μ ε τη σ υνερ γα σ ία ό λω ν και μ έ σα από εκ δ ό σ εις βιβλίω ν, λευ κω μ ά τω ν κ α ι φ υ λ λ α δ ίω ν, π α ρ α γ ω γ ή τα ιν ιώ ν, διοργάνω σ η σεμ ιναρίω ν και συνεδρίω ν κ α θ ώ ς κ α ι ά λ λ ω ν δ ρ ά σ ε ω ν θ α ε π ι τευ χ θ ο ύ ν οι σ τόχοι που τέθηκαν*'. Στη σ υνέχεια, ο Υ π ουργός Π ΕΧΩ ΔΕ κ. Κ ώ σ τας Λ α λ ιώ τη ς α ν α φ έρ θ η κ ε στη σημασία τη ς α να κή ρ υ ξη ς το υ 1995 ω ς Ε υ ρ ω π α ϊκο ύ Έ το υ ς Π ρ ο σ τα σ ία ς τη ς Φύσης και σ τις π ροσ π ά θειες που κα τα β ά λλοντα ι για τη ν προστασία τη ς φύσ ης και τη σ υνετή χρήση τω ν φυσικών πόρων. Ο Υ π ουργός τό νισ ε ό τ ι: "η Γη είν α ι έ ν α κ λ ε ισ τό σ ύσ τημ α με ε ύ θ ρ α υ σ τε ς ισ ο ρ ρ ο π ίες, έ ν α α λ λ η λ ο ε - ξαρτώ μ ενο σ ύ νολο όπου ο φ είλ ο υ ν να σ υνυπ άρχουν ο Ά νθρω π ος με τη Φύση και επισήμ ανε ότι η Ε λλά δ α μπορεί και πρέπει να α ν α δ ειχ θ εί σ ε Ζώ νη το υ Η λιου και να κα το χ υ ρ ω θ εί ω ς Π ολιτισμ ικό και Ο ικολογικό Απόθεμα τη ς Ευρώπης. Σ τη ν κ α τεύ θ υ ν σ η α υ τή το ΥΠΕΧΩΔΕ προω θεί προγράμματα για να α π ο κτή σ ο υ ν και πάλι οι π ερ ιφ έρ ειες, οι π όλεις και οι οικισμοί σ τη ν Ε λλά δ α τα υ τό τη τα και φ υσιογνω μ ία. Για να α π ο κ τή σ ο υ ν π αραγω γική και κοινω νική συνοχή και να β ρ ο υ ν τη χ α μ έν η π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τικ ή και πολιτισμική σ υνοχή τους". Τ έλ ο ς, η κ. Νίκη Γουλανδρή, Α ν τιπ ρ ό εδ ρ ο ς το υ Μ ο υ σ είο υ Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φ υσικής Ισ τορίας και μ έ λ ο ς τη ς Εθνική ς Τ ιμ η τικ ή ς Ε π ιτρ ο π ή ς, τό ν ισ ε ό τι "σπάνια μία συνάθροιση σ υ γκεντρ ώ νει τό σ ες π ροσδοκίες όπω ς α υτή" και α ναφ έρ θ η κ ε "σ τη γνώ ση, τη ν ευ α ισ θ η σ ία και τις γ ε ν ν α ίε ς απ οφ άσεις, που έχ ο υ ν επ ιδ είξει ο Υ π ουργός και η Υ φ υπ ουργός, σ χ ετικ ά με τα π ο λλά π ερ ιβ α λλο ντικά π ροβλήμ ατα τη ς χώ ρας". Επίσης α ν α φ έρ θ η κ ε σ το ν π λ ο ύ το, τη ν ο μ ο ρ φιά και το υ ς κινδύνους που α ν τιμ ετω π ίζει η ελ λ η ν ική φύση το ν ίζ ο ν τα ς ότι: "η π ο λ ύ π λο κ η ο ρ ιζ ό ν τια και κ α τα κ ό - ρ υ φ η γεω μ ο ρ φ ο λο γία τη ς Ε λ λ ά δ α ς ε π ιτρέπ ει τη δημ ιουργία κ ρ η σ φ ύ γετω ν, νησ ίδω ν απομόνω σης, κ α τα φ υ γ ίω ν ό που ο π λο ύ το ς τη ς μ οναδικής σ το ν κ ό σμο χ λω ρ ίδ α ς και π ανίδας τη ς δ ια φ εύ γουν, μέχρι στιγμ ής, το ν κίνδυνο ε ξ α φ άνισης. Σ το έ το ς 1995 πρέπει να α ν α ζ η τη θ ο ύ ν τρόποι π ληροφ όρησ ης, υποκ ίν η σ η ς τη ς κ ο ιν ή ς γνώ μης, τω ν επ ι σ τη μ ο ν ικ ώ ν ο ρ γ α ν ώ σ εω ν, τω ν ν έω ν και ά λ λ ω ν ομάδω ν, για θ ε τικ έ ς ε ν έ ρ γ ε ιε ς γ ια υ π ο σ τή ρ ιξη και σ χ ε δ ιασ μ ό δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν και για α νά π τυ ξη προγραμ μ άτω ν και ε ν ερ γ ειώ ν για τη δ ια τή ρηση το υ φ υ σ ικού π ερ ιβ ά λλο ντο ς". 4/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

5 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η Κατ ά σ τ α σ η του Πλανήτη είνα ι ο τ ί τ λ ο ς τ η ς ε τή σ ια ς έ κ δ ο σ η ς που κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε π ριν από μ ε ρ ι κούς μήνες από τη Νέα Ο ικ ο λ ο γ ία, το Δ ιε θ ν έ ς Ε ρευνητικό Η Κατάσταση ] του Πλανήτη Γ m Ινσ τιτο ύ το W orldwatch kc τις εκδόσ εις Τροχαλία. Η έκδοση έχ ει μεταφρασθεί σε 27 γλώσσες. Χρησιμοποιώντας μεθόδους διεπιστημονικής α νά λυσ ης και επ ισ τημονικής εκ λα ΐκ ευ - σης, η Κατάσταση το υ Π λα νήτη παρ ο υ σ ιά ζει τα π α γκό σ μ ια ο ικ ο λ ο γ ικ ά προβλήματα, επ εξερ γά ζετα ι τις τάσ εις τω ν παγκόσμιων περιβαλλοντικώ ν δ εικτώ ν και π ρ οτείνει λύσ εις για τη β ελ τίωση του περιβάλλοντος προς μία αειφορική κατεύθυνση....δεν υπάρχει ελπίδα για τη γη, αν τα παιδιά δ ε ν μ άθουν να αγαπ ούν τη φύση, να αγαπούν τη ζω ή* Να αισθάνεσαι είναι πιο σημαντικό από το να γνωρ ίζ εις. Μ ε α υτό το π νεύμα ο Joseph Cornell έγραψ ε το βιβλίο του Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά (Ε κδόσεις Παρατηρητής), για να χρησιμεύσει ως οδηγός γονέω ν και δασκάλων, που θέλουν να κατανοήσουν το ν κόσμο γύ ρω του ς και να αισθανθούν τη φύση. Τα 42 παιχνίδια που π αρουσιάζονται στο βιβλίο δείχνουν πώς η φύση μπορεί να εμπ νεύσ ει χ α ρ ο ύ μ ενες και δημιουργικές εμπειρίες σε μάς και τα παιδιά μας. Η πρώτη ομάδα παιχνιδιών εξοικειώ νει το σώμα και τα σ υνα ισ θήματα με το φυσικό περιβάλλον και ακολουθούν παιχνίδια που δημιουργούν μία ήρεμη διάθεση π ερισ υλλογής. Μ ερικά δ είχνο υ ν τις πιο σ ύ ν θ ετες λ ειτο υ ρ γ ίες τη ς φ ύ σης, για π α ρ ά δ ειγμ α τις λ ε ιτο υ ρ γ ίε ς τω ν φυσικών οικοσυστημάτω ν. Τ έλος, ορισμένα παιχνίδια είναι καθαρώς διασ κεδασ τικά και ο αυθορμητισ μός τω ν παιδιών αναπτύσσεται μέσα στα δάση ή στα καταπράσινα λιβάδια. Η Νομική Προστασία των Υγροβιότοπων στην Ελλάδα είναι ο τίτλος έκδοσ ης που κυκλοφ όρησ ε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Σάκκουλα, με συγγραφ έα τη νομικό κ. Θεοδώρα Λαζαρέτου. Η έκδοση αυτή απ οτελεί τη διδακτορική διατριβή τη ς σ υγγραφ έω ς, η οποία ε- γκρίθηκε από το Νομικό Τμήμα τη ς Σχολής Νομικών, Ο ικονομικώ ν και Π ολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ΕΚΒΥ συγχαίρει θερμά τη Δρ. Λ αζαρέτου για τη ν πολύ αξιόλογη ερ γασία τη ς που απ οτελεί πολύτιμο βοήθημα όχι μόνο για όσους ασχολούνται με τη ν έννομη προστασία τη ς φύσ ης αλλά και για κάθε έναν που νοιά ζετα ι για τη διατήρηση τω ν φυσικών μας πόρων. Η παρ ο υ σ ί α σ η τ η ς π ο λ ιτ ι κής τη ς Ε υ ρωπαϊκής Έ νωσης για το π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν όπως επίσης τα κ α θ ή κ ο ντα και τα δικ α ιώ μ α τ α τω ν ελλήνω ν πολιτώ ν που α π ο ρ ρ έ ο υ ν από αυτήν, είναι ο στόχος του εντύπου Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το περιβάλλον. Το έντυπ ο α υτό κυκλοφ όρησ ε πρόσφατα από τη ν Επιτροπή τω ν Ευρω παϊκώ ν Κ ο ινο τή τω ν- Α ν τιπ ρ ο σ ω π εία σ τη ν Ε λ λ ά δ α, με σ υ γγρ α φ έα τη ν κ. Α γ γ ελ ικ ή Κ αλλία- Αντωνίου, νομικό. Το Γ ρ α φ ε ίο Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τικ ή ς Ε νημέρω σης και Ευαισθητ ο π ο ίη σ η ς, το οπ οίο ι δρύθηκε από το Μ ο υ σ είο Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φυσικής Ισ τορίας, σε σ υ ν ερ γ α σ ία με τη Γενική Διεύθυνση XI τ η ς Ε υ ρ ω παϊκής Επιτροπής, κυκλοφ όρησε το έ ντυπ ο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Πρόκληση και Λύση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, Απολογισμός και Προοπτικές Δράσης. Κύριο θέμα του εντύπου είναι η παρουσίαση τω ν στόχων και τω ν πορισμάτων του Θερινού Πανεπιστημίου της Τουλούζης (συνάντηση που οργανώ θηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών). Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ωκεανογραφικές διεργασίες οι οποίες ελέγχουν τη διασπορά και μεταφορά των οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων στον θαλάσσιο χώρο είναι το θέμα του 1ου τεύ χους τω ν επιστημονικών εκδ ό σ εω ν το υ Ε ρ γασ τηρίου Θ α λάσσιας Γεω λογίας & Φυσικής Ω κεανογραφίας του Τμήματος Γεω λογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Εργαστήριο άρχισε τη δημοσίευση σειράς επιστημονικών θεμάτω ν σε α υτο τελή τεύχη στα πεδία της Θαλάσσιας Γεω λογίας, Φυσικής Ω κεανογραφίας, Π εριβαλλο ντικής Ω κ ε α ν ο γ ρ α φ ία ς, Γ ε ω μ ο ρ φ ο λ ο γ ία ς Ακτών και Γεωστατικής. Δ ύο ο ι κ ο λ ο γ ικ έ ς ε φ η μ ερ ίδ ες, η Εν Αιθρία (Ο ικ ο λ ο γ ικ ή Κ ίνησ η Π ά τρ α ς ) και το Τρίτο (Ομάδα Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ντο ς του 3ου Λ υ κ είο υ Π ά τ ρ α ς ), γ ιο ρ τά ζο υ ν α ν τίστοιχα το τ έ τα ρ το και το δ εύ τερ ο έ το ς κυ κλο φ ο - ρίας, συμβάλλοντας στην πληροφόρηση και την ανάπτυξη τω ν οικολογικών ιδεών στην Ελλάδα. Παράλληλα, κυκλοφ ό ρησαν ν έες π εριοδικές εκδόσ εις όπως το Αζιμούθιο (Όμιλος Φίλων Βουνού & Θάλασσας), η Περιβαλλοντική Παιδεία (Τμήμα Π εριβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και η Περιβαλλοντική Γένεση (Έ κδοσ η τω ν σ υ ντελεσ τώ ν Π ερ ιβαλλο ντικής Εκπαίδευσης της Φθιώτιδας). Ο δαίμων της... σύνταξης δεν μπορούσε να μην πλήξει και το περιοδικό μας. Στο τελευταίο τεύχος του ΑΜΦΙΒΙΟΥ (το 11ο) αναφέρεται ότι η έκδοση της επιθεώρησης Νόμος και Φύση πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Δικαίου Περιβάλλοντος. Για την τάξη των πραγμάτων, αναφέρουμε ότι η Επιθεώρηση αυτή κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ενώ η Ένωση εκδίδει το περιοδικό Δίκαιο & Περιβάλλον. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/5

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Ε Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΟ Υ Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Η Ε λ λ η ν ικ ή Έ νω ση Π ρ ο σ τα σ ία ς Θ α λά σ σ ιου Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς - ε υ ρ ύ τ ε ρ α γ ν ω σ τή ω ς H ELM EPA, οργα νισ μός μη κερδοσ κοπ ικός, ιδρύθηκε το 1982 με κοινή π ρω τοβουλία τη ς Παν ελ λ ή νια ς Ν αυτικής Ο μοσπονδίας και τη ς Έ νωσης Ε λλήνω ν Εφοπλιστώ ν, που συνυπ έγραψ αν τη Δ ιακήρυξη τη ς Ε θ ελο ντική ς το υ ς Δ έσ μευσ ης που έ χ ε ι τίτλ ο Να σώ σουμε τις θάλα σ σ ες. HELMEPA- Σκοπός τη ς H E LM E P A είναι η ενημέρω σ η και επ ιμόρφωση όλω ν όσων α σ χολούντα ι με τη ναυτιλιακή βιομηχα νία (π λοιο κτή τες, ν α ύ τες, κ.λπ.) για τη ν εξά λειψ η τη ς θαλάσσιας ρύπανσης που π ρ ο έρ χετα ι από τα πλοία. Η πραγματοποίηση το υ σκοπού α υτού γ ίν ετα ι με ειδικά ετή σ ια ε κ π α ιδευτικά σ εμινάρια που π α ρακολουθούν οι α ξιω μ α τικοί Ε μ π ορικο ύ Ν α υ τικ ο ύ τω ν π λ ο ίω ν /ε τα ιρ ε ιώ ν μ ε λ ώ ν τ η ς H ELM EPA α λλά και οι αξιω ματικοί το υ Λ ιμ ενικού Σ ώ μα τος και το υ Π ολεμικού Ν αυτικού. Το 1983, η H ELM E P A εγκα ινία σ ε τη ν ετή σ ια εν η μ ερ ω τική τη ς εκσ τρ α τεία με ήρωα το ν Γ λά ρ ο, ο οπ οίος ε μ φ α ν ίζ ε τα ι κά θε κ α λ ο καίρι σ ε α φ ίσ ες και α υ το κ ό λ λ η τα, καθώ ς και σε ειδικά τη λ εο π τικ ά δ ια φ η μ ι σ τικά που π ρ ο β ά λ λ ο υ ν από το 1983, δω ρεάν, τα κρατικά και π ροσ φάτω ς και τα ιδιω τικά δίκτυα. Μ ε τη βοήθεια το υ Υ π ο υ ρ γείο υ Ε μ π ο ρ ική ς Ν α υ τιλ ία ς και ά λλω ν υπηρεσιών, το έντυπ ο εν η μ ερ ω τικό υλικό δ ια νέμ ετα ι σε ό λ ε ς τις παράκ τιες π ερ ιο χές τη ς χώ ρας. Μ ε ειδ ικά χ ρ η μ α το δ ο το ύ μ εν ο από τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊκ ή Έ νω σ η π ρ ό γ ρ α μ μ α, σ χολεία τη ς π ερ ιο χής Α θ ήνα ς και Π ειραιά α λλά και παραλιακώ ν π όλεω ν τη ς π ερ ιφ έρ εια ς επ ισ κέπ τοντα ι τις π εριβαλλ ο ν τικ ές εκθ έσ εις τη ς H ELM EPA, όπου οι μ α θ η τές σ υ νοδευ ό μ ενοι από το υ ς ε κ π αιδευτικούς, ενημερ ώ νοντα ι για τη ρύπανση και τη ν α νάγκη προσ τασίας τω ν θαλασσώ ν. Σ η μ α ντικό ς αριθμός παιδιώ ν (περίπου ) έ χ ε ι επ ισ κεφ θεί, μ ετα ξύ τω ν ετώ ν 1983 και 1994, τις εκ θ έσ εις τη ς H ELM EP A. Από τις απαν τή σ ε ις τω ν μ α θ η τώ ν σ το ειδ ικ ό ε ρ ω τ η μ α το λ ό γ ιο που σ υμπ ληρώ νουν στο τέ λ ο ς τη ς επ ίσκεψ ης, α π οδεικνύετα ι ό τι οι η λικίες 7 έω ς 13 ετώ ν είναι οι πιο ευ α ίσ θ η τες και δ ε κ τικ ές σε π ερ ιβ α λλοντικά μηνύματα που σ το χ εύ ο υ ν σ την α λλα γή τη ς συμπ εριφ οράς μας προς το π εριβάλλον. Τα παιδιά, μέσα από τις απ αντήσ εις το υ ς, ζη το ύ ν ένα κ α λ ύ τερ ο π ερ ιβ ά λλο ν, σ εβασμό τω ν α να γκώ ν το υ ς από το υ ς μ ε γ α λ ύ τε ρ ο υ ς και, πάνω απ ό λα, να το υ ς δ ο θ εί η δ υ ν α τό τη τα εν ερ γ ο ύ σ υ μ μ ετο χ ή ς σ την προστασία το υ θαλάσσιου π ερ ιβ ά λλοντο ς. Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο τη ς H ELM EPA, α να γνω ρ ίζον τα ς τη σημασία το υ σ υμπ εράσματος α υτο ύ για τις επ ό μ ε ν ε ς γ ε ν ιέ ς και σ υ μ μ ετέχ ο ν τα ς στη γ ενική προσπάθεια για ένα κα λύ τερ ο π εριβ ά λλον αποφάσισε τη ν ίδρυση τη ς Παιδικής H E LM E P A. Σκοπός τη ς είναι η ευαισθητοπ οίησ η και η σ υ μ μ ετο χή τω ν παιδιών σ την π ροσ τασία τω ν α κ τώ ν και τω ν θαλασσώ ν τη ς π α τρ ίδ α ς μας, έτσ ι ώ σ τε τα παιδιά να διαδώ σουν το μήνυμά το υ ς για τη ν π εριβ α λλοντική ευαισθητοποίησ η όλω ν μας. Σ το πρώ το έ το ς λ ειτο υ ρ γία ς τη ς έ χ ε ι π ρογραμματισ θεί η δημιουργία 350 ομάδω ν, από 10 μ α θ η τές η καθεμιά, σε 15 γ εω γ ρ α φ ικ ές π ερ ιο χ ές τη ς χώ ρας, οι ο π ο ίε ς θα π ρ έπ ε ι να ε κ τ ε λ έ σ ο υ ν 12 δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τε ς τ ο χ ρ ό ν ο που έ χ ο υ ν σ χ εδ ια σ τεί από τη H E LM E P A. Οι δρασ τη ρ ιό τη τες α υ τέ ς θα δώ σουν τη δ υνα τό τη τα σ τις ο μ ά δ ες να π α ρα μείνουν μ έ λη σ την Παιδική H E LM E P A, μ ε α π ώ τερο σ τόχο να δ ημιουρ γηθεί έν α Συμβούλιο Α ντιπ ροσ ώ π ω ν τω ν Ο μάδω ν, το ο ποίο θα α να λά β ει τη διοίκηση όλου το υ π ρογράμματος. Το πρόγραμμα α υτό θα λειτο υ ρ γή σ ει με τη ν επ ίβλεψ η τη ς H E LM E P A και το κό σ τος λ ειτο υ ρ γία ς το υ για τα πρώ τα π έ ν τε χρόνια είνα ι ε υ γ ε ν ικ ή χ ο ρ η γ ία το υ Α ντιπ ρ ο έδ ρ ο υ το υ Δ ιο ικη τικο ύ Σ υμβουλίου, κ. Βασίλη Κ. Κ ω νσ τα ντα κόπ ουλου και τη ς ετα ιρ ία ς Costam are Shiping CO. S.A. Για π ερ ισ σ ό τερ ες π λ η ρ ο φ ο ρ ίες μπ ορεί κ α ν είς να α πευθυνθεί στα γραφεία τη ς Ένωσης: Περγάμου 5, Αθήνα, τηλ , , , φ α ξ Π ρόγραμμα π ερ ιβ α λλοντικ ώ ν ερ γα σ τηρ ίω ν για παιδιά ηλικία ς 8-15 ε τώ ν εξελ ίσ σ ετα ι σ τον Ν ομό Καβάλας, από τη ν Εταιρία Π ροστασ ίας τη ς Φύσ η ς κα ι Ο ικ ο α ν ά π τ υ ξ η ς (Ε Π Ο ) σ ε σ υνεργασ ία με τη Γενική Γρα μμα τεία Ν έα ς Γενιά ς. Το πρόγραμμα θα διαρκέσ ει δ έκα μ ή ν ες (Ο κτώ βριος Α ύ γο υ σ το ς 1995) και θα π άρουν μ έ ρ ος σε α υ τό 15 ο μ ά δ ες παιδιώ ν από ΝΕΑ Α ΠΟ ΤΙΣ Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν ΤΙΚ Ε Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω ΣΕΙΣ σ χ ο λ ε ία τ η ς π ερ ιο χ ή ς, ο ρ γ α ν ώ σ εις και σ υλλόγους. Σ τις 15 & 16 Απριλίου π ρ α γμα τοπ οιήθηκε σ την ευ ρ ύ τερ η π εριοχή τη ς Κ ο ινό τη τα ς Β υρώ νειας Σερρώ ν, συνάντησ η τω ν π ερ ιβ α λλοντικώ ν οργα νώ σ εω ν τη ς β ο ρ ειο α να το λική ς Ε λλάδας. Τα δύο κύρια θ έμ α τα τη ς σ υνάντησ ης ήτα ν η προώθηση και η έγκρισ η κα τα σ τα τικ ο ύ τ η ς Ο ικ ο λ ο γ ικ ή ς Ε τα ιρ εία ς Β.Α. Ε λ λ ά δ α ς και οι επ ιπ τώ σ εις σ το π ερ ιβ ά λ λ ο ν από τη ν υλοπ οίησ η τω ν μ ε γ ά λ ω ν έ ρ γ ω ν. Μ ε τ ο π έ ρ α ς τ η ς σ υνά ντησ ης εγ κ ρ ίθ η κ ε το κα τα σ τα τικό τη ς ν έα ς ετα ιρ εία ς και διατυπ ώ θηκαν οι θ έσ εις τω ν οργα νώ σ εω ν για τα έρ γα που ε κ τελ ο ύ ν τα ι ή σ χεδ ιά ζο ντα ι να π ραγματοπ οιηθούν στη βορειο α να το λική Ελλάδα. 6/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

7 ΣΥΝ ΕΔ Ρ ΙΑ ΣΥΝ Α Ν ΤΗ ΣΕΙΣ ΣΥΝ ΕΔ ΡΙΑ ΣΥΝ Α Ν ΤΗ ΣΕ ΙΣ ΣΥΝ ΕΔ ΡΙΑ Από την 31 Μαρτίου έως την 3 Απριλίου 1995 πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη η 4η Διεθνής Συνάντηση Εργασίας με θέμα την Καταγραφή της Βλάστησης της Ευρώπης (European Vegetation Survey). Ο ργανω τής τη ς συνάντησης ήταν η Διεθνής Εταιρεία για την Καταγραφή της Βλάστησης (International Association for Vegetation Survey), με επικεφαλή τον καθηγητή κ. Sandro Pignatti. Στη συνάντηση συμμετείχαν για πρώτη φορά Έλληνες επιστήμονες (ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Γεωργιάδης, η Δρ. Εύα Παπαστεργιάδου από το ΕΚΒΥ και ο Δρ. Π. Δημόπουλος από το Πανεπιστήμιο Πατρών). Οι Έλληνες επιστήμονες παρουσίασαν το πρόγραμμα απογραφ ής τη ς βλάστησ ης τη ς Ε λλά δος, που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, με συντονισμό και μερική χρηματοδότηση από το Μ.Γ.Φ.Ι.- ΕΚΒΥ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα επιμέρους εθνικά προγράμματα των ευρωπαϊκών χωρών που αφορούν στη συλλογή, την α ξιολόγηση, την εισαγωγή δεδομένω ν για τη βλάστηση καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία τους με σκοπό, σε πρώτη φάση, την εξαγω γή συμπερασμάτων για τη βλάστηση των χωρών της Ευρώπης, τον εντοπισμό των προς μελέτη κενών καθώς και τον προγραμματισμό των μελλοντικώ ν ε ρευ νώ ν. Π α ρ ά λλη λα, σ υ ν ε χ ίζ ε τα ι η συγγραφή, από ομάδα επιστημόνων της Έ νωσης, βιβλίου για τη βλάστησ η τη ς Ευρώπης και η έκδοση χάρτη βλάστησης των ευρωπαϊκών χωρών, μέρος των οποίων παρουσιάστηκε στη συνάντηση. Διεθνής συνάντηση νέων με θέμα Π ο λιτισ μ ό ς, Κοινότητα και Περιβάλλον θα π ρ α γμα τοπ οιηθεί, για δεύτερο συνεχές έτος, στις 1-13 Αυγούστου 1995, στο Κ έντρ ο Π ερ ιβ α λ λο ντικ ή ς Ε κπ αίδευσ ης "Low Bank Ground" που βρίσκεται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Lake District της Βρετανίας. Στη συνάντηση καλούνται να σ υμμετάσχουν 28 νέοι και νέες ηλικίας ετώ ν, τέσ σ ερεις από κάθε μία από τις παρακάτω χώ ρες: Ελλάδα, Ισπανία, Ο λλα νδία, Α υστρία, Τ σ εχία, Ουγγαρία και Βρετανία. Γ ια περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής: κ. Μ αρία Κ ατσακιώ ρη, ΕΚΒΥ, τη λ Το Κ έντρ ο Ο λο κλη ρ ω μ ένη ς Α νά πτυξης Νέων Γαιών (Centre for Integrated New Lands Development - CIND) διοργανώνει διεθνές σεμινάριο για του ς υ γρ οτόπους. Το σεμινάριο θα γίνει στο Lelystad της Ολλανδίας από τις 22 Μαίου έως τις 30 Ιουνίου Τα θέματα καλύπτουν: απογραφή, ταξινόμηση, αξίες, απειλές και διαχείριση υγροτόπων. Γ ια περισσότερες πληροφορίες: CIND, P.O. Box 600, 8200 ΑΡ Lelystad, The Netherlands, τηλ To 4o Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τ εχνολογία ς διοργανώ νεται Από την περσινή συνάντηση στο Εθνικό Πάρκο Lake District φωτ. Μ. Κατσακιώρη στις 4-7 Σεπτεμβρίου 1995 στον Μόλυβο της Λέσβου, από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει: μείωση της ρύπανσης στη βιομηχανία, καθαρισμός υγρών και αέριων αποβλήτων, ποιότητα α ποδεκτών και εκτίμηση ρυπαντικών φ ορτίων, χρήση της ρευστομηχανικής στα περιβαλλοντικά προβλήματα, μέθοδοι περιβα λλοντική ς έρ ευ να ς, διαχείριση ο ικοσυστημάτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αποκατάσταση τοπίου και διαταραγμένων περιοχών, αξιολόγηση κύκλου ζωής προϊόντος, φαινόμενα πλανητικής διαταραχής και οικονομική περιβάλλοντος. Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Αικατερίνη Φίλη, κ. Θεμιστοκλής Λέκκας, Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καραντώνη 17, Μυτιλήνη, τηλ /29579, φαξ Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Ο ΙΚ Ο ΤΟ Π Ω Ν ΚΑΙ ΕΙΔ Ω Ν ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ Επιστημονική συνάντηση για την ΑΠπική Βιογεωγραφική Περιοχή Ω ς μέρος της εφαρμ ογής της Οδηγίας 92/43, γνω στής και ως Οδηγίας τω ν Οικοτύπων για τη δημιουργία του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, έγινε στη Ρώμη, στις 24-25/2/1995, επιστημονική συνάντηση για την Αλπική Βιογεωγραφική Περιοχή. Η συνάντηση αυτή οργανώ θηκε από το Ιταλικό Υπουργείο Π εριβάλλοντος και το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στη συνάντηση πήραν μέρος, ως ενεργά μέλη, εκπρόσωποι τω ν περιαλπικώ ν π εριοχώ ν Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας και Αυστρίας και ως παρατηρητές εκπρόσωποι της Ελλάδας και τη ς Σουηδίας. Από τη χώρα μας σ υμμετείχε ο καθηγητής Σπύρος Ν τάφης και η Δρ. Εύα Παπαστεργιάδου, ε π ισ τη μ ο νικο ί υ π εύ θ υ νο ι το υ ο ικ είο υ π ρ ο γρ ά μ μ α το ς, το ν σ υ ντο νισ μ ό τη ς ε κ τέ λ ε σ η ς το υ οποίου έ χ ε ι α να λά β ει το Μ.Γ.Φ.Ι.-ΕΚΒΥ. Στη συνάντηση εξετά σ θηκε η πρόοδος τω ν ερ γασιών εφ αρμογής τη ς οδηγίας από κάθε χώρα και δόθηκε ι διαίτερη έμφαση στα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της, ιδιαίτερα στην εν λόγω γεω γραφική περιοχή. Κοινή διαπίστωση ήταν οι ελλείψ εις τη ς οδηγίας σε ό,τι αφ ορά σ την σ υ γ κ εκρ ιμ ένη β ιο γεω γρ α φ ική π εριοχή, τόσ ο στους τύπ ους τω ν οικοτόπων όσο και τω ν ειδών φυτώ ν και ζώων. Επίσης, επισημάνθηκε ότι στη διάκριση τω ν βιογεωγραφικών περιοχών εφαρμόσθηκε το γεω γραφικό κριτήριο, αντί του οικολογικού - φυτοκοινω νιολογικού που είναι και το ορθότερο. Στο σημείο αυτό έγινε παρέμβαση του Σουηδού εκπροσώπου, ο οποίος τόνισε ότι στη χώρα του δεν υπάρχουν μόνο βόρειοι οικότοποι αλλά και ατλαντικοί και αλπικοί. Το ίδιο το νίσθηκε και για τη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι μεν μεσογειακή χώρα αλλά η βλάστησή τη ς δεν είναι μόνο μεσογειακή. Πέρα από τους μεσογειακούς τύπους οικοτύπων συναντώνται επίσης ηπειρωτικοί καθώς και, σε περιορισμένη έκταση, καθαρά αλπικοί τύποι. Σε παρέμβασή του ο εκπρόσωπος τη ς XI Γ ενικής Διεύθυνσης κ. Ο. Diana τόνισε ότι οι χώ ρες μέλη μπορούν να υποβάλουν διορθωτικές προτάσεις, οι οποίες θα συζητηθούν σε ειδική συνάντηση τον Νοέμβριο του ΑΜΦΙΒΙΟΝ/7

8 ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΧΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ' ΜΟΥΧΕΙΟ ΓΟΥΛΑΜΔΡΗ «ΥΙΙΚΜΙΙΠΟΡΙΑΙ Οι ε λ λ η ν ικ έ ς θ ά λ α σ σ ες είν α ι γ ε μ ά τες από μ νήμες που σ υ ν δ έο ν τα ι με τη ν π αρουσ ία και τις δ ρ α σ τη ρ ιό τη τε ς το υ ανθρώ που επ ί χ ιλ ιά δ ες χρόνια. Οι δ ρ α σ τη ρ ιό τη τε ς α υ τ έ ς ή τα ν έκ φ ρ α σ η ζω ής και επικοινω νίας. Η ελλ η ν ικ ή θά λασσα, και ιδ ια ίτερ α η θ ά λασ σ α το υ Α ι γαίου, α π ο τέ λ ε σ ε τη μ εγά λη α ρ τη ρ ία : α π έ ρ α ν τε ς α κ τέ ς, μ ικροί και μ εγ ά λ ο ι κόλποι, χ ερ σ ό ν η σ ο ι, β α θ ε ιέ ς δ ιεισ δ ύ σ εις και άπ ειρα νησιά σχημ ατίζουν γ έ φ υ ρ ες και σταθμ ούς σ τη διακίνηση τη ς ζω ής. Επί χ ιλ ιά δ ε ς χ ρ ό ν ια άνθρω ποι, ζώα, πλοία, ιδ έες, τέ χ ν ε ς δ ιεκ ιν ο ύ ν το μ έσ α και έξω από το χώ ρο το υ Α ιγ α ί ου. Ταυτόχρονα, η θ ά λασ σ α είχ ε τη δική τη ς ζωή. Ε νας π λούσιος β ιο λο γικό ς κ ό σ μ ο ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ σ ε σ τ η ν ε π ιφ ά νεια, σ τις α κ τές, σ τα βάθη, σ τα νησιά κ α ι σ τ α α ρ χ ιπ έ λ α γ ά τη ς. Σ ' α υ τ ό ν, π ρ ω τεύ ο υσ α θ έσ η κ α τε ίχ α ν τα Μ α λ ά κια. Το Αιγαίο, μία από τις τέσ σ ερ ις μ ε γ ά λ ε ς θ ά λ α σ σ ες τη ς Α ν α το λ ικ ή ς Μ ε σογείου, π αρουσιάζει ιδ ιά ζο ντα και μοναδικά χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά και σ υ μ β ά λλει σ τη γ ενικ ή ζω ή και δυναμ ική τη ς Μ ε- Κοχύλια από τις Ελληνικές Θάλασσες σ ο γ ε ίο υ." Μ ε τ α λ ό γ ια α υ τά ο κ. Α γ γ ε λ ο ς Γ ο υ λ α ν δ ρ ή ς, Π ρ ό εδ ρ ο ς το υ Δ ιοικητικού Συμβουλίου το υ Μ ουσείου Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φ υσ ικής Ισ το ρ ία ς, ξ ε κ ιν ά τη ν παρουσίαση τη ς π ρόσ φ α της έκ δ ο σης το υ Μ ουσ είου η οποία επ ιγ ρ ά φ ε τα ι Κοχύλια από τις Ε λληνικ ές Θ άλασ σ ες. Η έκδοσ η σ υ νεχίζει τη σειρά τω ν εκδόσ εω ν το υ Μ ουσείου με κύριο σ κοπό να π ρ ο σ εγγίσ ει το ελ λ η ν ικ ό κοινό σ τον π λούτο, τη ν ποικιλία και τη ν απαράμιλλη ομορφ ιά το υ κόσμου τω ν Μ α λακίω ν. Ο θαλάσ σ ιος χώ ρ ο ς τη ς Ε λλά δ α ς απ ασχόλησ ε από νω ρίς το επ ισ τημονικό εν δ ια φ έρ ο ν το υ Μ ουσ είο υ. Η ζωή τω ν α κ τώ ν, μ ε κύ ρ ιο α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο τα Μ αλάκια, α π ο τέλ ε σ ε κύριο σ τό χο τη ς έρ ευ ν ά ς του. Ο χώ ρος ή τα ν πολύ ε κ τ ε τ α μ έ ν ο ς και λ ιγ ο σ τ έ ς ή και α νύπ α ρ κ τε ς οι π α λα ιό τερ ες και οι π ρ όσ φ α τες ε ρ γ α σ ίε ς. Έ τσ ι, ά ρ χ ισ ε τ ο η συσ τηματική έρ ευ να που απ έδω σ ε μ ε γ ά λ ο ό γ κ ο υ λ ικ ο ύ και σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ε π α ρ α τη ρ ή σ εις, μ ετρ ή σ εις, σ τα τισ τικ ά σ τοιχεία. Μ ε τη ν προσωπική παρουσία κα ι κ α τε ύ θ υ ν σ η τ η ς σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς κ. Μ α ρ ιά ν ν α ς D e la m o te ε ρ ε υ ν ή θ η κ α ν π ο λ λ ές π ερ ιο χ ές το υ Αιγαίου, το υ Ιονίου και το υ Κ ρητικού Π ελά γους, με ιδια ίτε ρ η έμ φ α σ η σ τις π λ ο ύ σ ιες α κ τέ ς το υ Σαρω νικού και το υ Ευβοικού Κ όλπου, ενώ ά λ λ ε ς π ερ ιμ ένο υ ν π εραιτέρω σ υσ τηματική εξερ εύ ν η σ η. Το υλικό μ ε λ ε τ ή θ η κ ε σ το υ δ ρ ο β ιο λ ο γ ικ ό τμ ή μ α τ ο υ Μ ο υ σ ε ίο υ μ ε ε π ικ ε φ α λ ή ς τη φ υ σ ιο γνώ σ τρ ια κ. Εύη Β α ρ δα λά -Θ εοδώ ρου- δ εύ τερ η σ υ γγρ α φ έα το υ βιβλίου. Σ το βιβλίο α υ τό π α ρ ο υ σ ιά ζετα ι η μακρά ιστορία τη ς μ ε λ έ τη ς τω ν Μ αλακ ίω ν, α π ό τ ο ν κ. W illia m Τ. S te rn, σ υ ν το νισ τή έκ δ ο σ η ς τ η ς επ ισ τη μ ο ν ι κ ή ς ε π ε τ η ρ ίδ ο ς το υ Μ ο υ σ είο υ. Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν κ ε φ ά λ α ια γ ια τη σ χέσ η το υ ανθρώπου με τα κοχύλια, τη ν επίδρασή το υ ς σ τη ν αισ θητική και τη ν κ α λ λ ιτε χνική δ η μ ιο υ ρ γία το υ Έ λληνα, καθώ ς και λ επ το μ ερ είς π ερ ιγραφές και φ ω το γ ρ α φ ίες τω ν ακτώ ν, χ ά ρ τες, γραμμικές π α ρ α σ τά σ εις και σ χ έδ ια, α κ τιν ο γ ρ α φ ίες οσ τράκω ν, κ.ά. Επίσης δίνοντα ι ο δ η γ ίες για τη σ υντή ρησ η τω ν σ υ λ λ ο γώ ν, και τέ λ ο ς, π α ρα τίθετα ι κα τά λο γο ς 940 ειδώ ν Μ αλακίω ν που ευρίσ κοντα ι σ τις ελ λ η ν ικ έ ς θάλασσες. Κ εντρ ικό τμ ή μ α το υ βιβλίου α π ο τελ ο ύ ν οι 330 φ ω το γ ρ α φ ικ έ ς α π εικονίσ εις ειδώ ν που π ρ οέρ χοντα ι από τη ν έ ρευνα το υ Μ ουσείου και τα οποία επελ έγησ α ν ω ς τα π λέο ν αντιπ ροσ ω π ευτικά. Π α ράλληλα με τη ν απεικόνιση τω ν ειδώ ν, το βιβλίο π εριλα μβάνει τη ν π ε ριγραφή τω ν οσ τράκω ν και το μ έγ εθ ο ς το υ ς, σ τοιχεία για το π εριβάλλον τους, τη θέση π ρ ο έλευ σ ή ς το υ ς και τη γ εω γραφ ική το υ ς εξάπ λω σ η. Το βιβλίο α υτό έρ χ ετα ι να συμπληρώ σει έν α κενό και να σ υμβάλει θ ετικά σ την ενημέρω σ η το υ κοινού για το ν φυσ ικό π λούτο τω ν α κτώ ν μας και να επ ισ ημάνει τη ν ευθύνη μας για τη διατήρησ η το υ ω ς μονα δικού β ιολογικού θησαυρού. Για π ε ρ ισ σ ό τε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς : Μ ουσ είο Γουλα νδρή Φυσικής Ιστορίας, Λ ε β ίδ ο υ 13, Κ ηφισ ιά, τη λ Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν Τεύχος 12, Μάρτιος - Απρίλιος 1995 Διμηνιαία έκδοση του ΕΚΒΥ IS S N Ταχυδρομική διεύθυνση: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, Θέρμη, τηλ. (031) , , Φαξ: (031) Υπεύθυνη Έκδοσης: Μαρία Κατσακιώρη Συντακτική Επιτροπή: Μαρία Κατσακιώρη, Μάνος Κουτράκης, Σπύρος Ντάφης Φ ω τοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση: ΑΝ ΙΜ Α GRAPHICS Υιοί Α. Υ φ α ντή Ο.Ε., Φ ραγκίνη 9, Θ εσ σ αλονίκη Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο του περιεχομένου του ΑΜΦΙΒΙΟΝ μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠ Ο Σ Β Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΟΤΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1 ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1 Πρόγραμμα αξιοποίησης και λ ε ιτο υ ρ γ ία ς τη ς υπ οδομής για οκτώ προσ τα τε υ ό μ ε ν

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Δ ΙΑ Τ Ρ ΙΒ Η Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Σ Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Σ Η Σ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: LIFE

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: LIFE ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 2 0 ΔΡΧ. 400 ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΑΝ OI ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TOY EKBY ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ 00-62 Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν 00-622 Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ 00-6221

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΣΕΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ 1.1 Ιστορικό της ΜΕΒΓΑΛ...4 1.2 Ο νομασία-γενικά στοιχεία της Ε ταιρείας... 5 Πίνακας 1 Οι 30 μεγαλύτερες βιομηχανίες

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' :

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' : ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' : Η σ υ μ β α τό τη τα τω ν μεθόδων γεω ργικής παραγω γής με τις απ αιτήσεις προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος 7910 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π Α Ρ ΑΡΤΗ Μ Α III (ΠΕΕ 82/8.3.2016) Α π α ιτή σ ε ις π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς π ο υ σ υ νδ έο ντα ι με το ύψ ος α π ό κ τη σ η ς σ υ μ μ ετο χ ή ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ρ. Χ ρ υ σ ά νθ η Π α π α δ ο κ ο ν λ ο υ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001 .... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Εί ναι αφι ε ρω μέ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας νο σ' έναν άν θρω πο που κά ποιοι δεν γνω ρί σα με πο τέ, κά ποιοι εί χαν την

Εί ναι αφι ε ρω μέ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας νο σ' έναν άν θρω πο που κά ποιοι δεν γνω ρί σα με πο τέ, κά ποιοι εί χαν την Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 4, Απρίλιος 2004, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180 10, τηλ.: 22970-25902, 6936 206792 6945 381673

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση και χαρακτηρισμός μεταλλοπρωτεΐνών που συμμετέχουν στην ομοιόσταση του χαλκού στον άνθρωπο

Έκφραση και χαρακτηρισμός μεταλλοπρωτεΐνών που συμμετέχουν στην ομοιόσταση του χαλκού στον άνθρωπο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΤΜ Η Μ Α Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ Έκφραση και χαρακτηρισμός μεταλλοπρωτεΐνών που συμμετέχουν στην ομοιόσταση του χαλκού στον άνθρωπο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ fr Λεοντάρη

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000 Β Β1 Β2 ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΑΥΓΩΝ Μη καταχώ ρηση τ ω ν σ το ιχ είω ν που ο ρ ίζο ντα ι σ το άρθρο 6 το υ Καν,

Διαβάστε περισσότερα