Απόφαση 1122/ : Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφαση 1122/26-9-2000: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης"

Transcript

1 Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι, ΤΚ Αθήνα Τηλ.: , Fax: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Internet Site: Απόφαση 1122/ : Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης (Υπέχει και θέση αίτησης αδείας για παράταση χρόνου τήρησης δεδοµένων ή για τήρηση ευαίσθητων δεδοµένων) Οδηγίες: 1.Η ένδειξη * σηµαίνει ότι συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. 2. Όπου απαιτείται σηµειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο. 3. Η ένδειξη ** σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη πληροφορία είναι δηµόσια προσβάσιµη. Ι. Στοιχεία Πρωτοκόλλου : *100. Αριθµός : *101. Ηµεροµηνία : / / α. Κατηγορία γνωστοποίησης: 100**. Αρχική γνωστοποίηση 101**. Κατάργηση γνωστοποίησης β. Σε περίπτωση που αιτείσθε αδείας, σηµειώστε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες άδειας αιτείσθε: 102**. Λειτουργίας αρχείου µε ευαίσθητα δεδοµένα 103**. Παράτασης χρόνου τήρησης δεδοµένων. 104**. Τροποποίηση /ανανέωση παλαιότερης άδειας που έληξε ΙΙ. Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας : Προσοχή: Οι κωδικοί πρέπει να συµπληρωθούν µε κεφαλαία γράµµατα. 105**. Όνοµα-Επώνυµο: ή Επωνυµία επιχείρησης 106**. Κύρια δραστηριότητα / Επάγγελµα: 107. Στοιχεία Α.Φ.Μ Για τα νοµικά πρόσωπα συµπληρώστε ολόκληρο το Α.Φ.Μ (περίπτωση α) ενώ για τα φυσικά πρόσωπα συµπληρώστε τα επτά (7) πρώτα ψηφία του Α.Φ.Μ (περίπτωση β). Νοµικό πρόσωπο Φυσικό πρόσωπο 108**. Τηλέφωνο: 109**. Fax: 110**. Οδός: 111**. Αριθµός : 112**. Ταχ.Κώδικας: 113**. Πόλη: 114**. Ηλεκτρονική διεύθυνση: α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι: 115**. ηµόσιο 116**. Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου, OTA 117**. Οργανισµός ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα 118**. Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα 119**. Χρηµατοπιστωτικός οργανισµός 120**. Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 121**. Φυσικό πρόσωπο 122**. Ενώση Προσώπων που δεν έχει νοµική προσωπικότητα 1

2 ΙΙΙ. Εκτελών την επεξεργασία Συµπληρώνονται τα στοιχεία του φυσικού ή νοµικού προσώπου δηµόσιας αρχής ή υπηρεσίας, ή οποιουδήποτε άλλου οργανισµού ο οποίος επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό του υπεύθυνου επεξεργασίας Επωνυµία / Επώνυµο : 124. Όνοµα: 125. Αριθµός ελτίου Ταυτότητος: 126. Τηλέφωνο : 127. Fax: 128. Ηλεκτρονική διεύθυνση: IV. Τόποι επεξεργασίας 129**. Ίδια µε τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας 130**. Άλλοι 1, αναφέρατε (για τις κάµερες και για το κέντρο ελέγχου του κλειστού κυκλώµατος) V. Βασικά στοιχεία του κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης α. Σηµειώστε τις κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων που συνολικά επεξεργάζεστε: 131**. εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 2 που δεν είναι ευαίσθητα 3, δώστε συνοπτική περιγραφή: 132**. εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι ευαίσθητα, δώστε συνοπτική περιγραφή: β. Σηµειώστε τα είδη προσωπικών δεδοµένων που συνολικά επεξεργάζεστε: 133**. εδοµένα εικόνας 134. εδοµένα ήχου** γ. ** Σκοπός της επεξεργασίας : 1 Σε περίπτωση που οι τόποι επεξεργασίας είναι πολλοί, να επισυναφθεί σχετικός πίνακας. 2 εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων (συµπεριλαµβάνουν δεδοµένα εικόνας - ήχου του υποκειµένου). 3 Ευαίσθητα δεδοµένα είναι τα δεδοµένα που αφορούν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήµατα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συµµετοχή σε ένωση, σωµατείο και συνδικαλιστική οργάνωση, κοινωνική ζωή, ερωτική ζωή, καθώς επίσης και ποινικές διώξεις ή καταδίκες. Στις περιπτώσεις κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης, ευαίσθητα δεδοµένα συλλέγονται σε χώρους νοσοκοµείων, ασφαλιστικών ταµείων ή άλλων σχετικών χώρων, στους οποίους η παρουσία των υποκειµένων αποκαλύπτει αµέσως ή εµµέσως έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω τύπους δεδοµένων. 2

3 δ. Χρόνος τήρησης των δεδοµένων: 135. ** Έως 15 ηµέρες 136. ** Άνω των 15 ηµερών, αναφέρατε τους λόγους για τους οποίους απαιτείται η τήρηση των δεδοµένων άνω των 15 ηµερών 4 : ε. ** Αποδέκτες των δεδοµένων: VΙ. Τεχνικά χαρακτηριστικά του κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης α. Αριθµός καµερών: β. Σηµεία τοποθέτησης καµερών (επισυνάψτε διάγραµµα όπου να φαίνονται οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης στο/στα κτίριο/κτίρια). Αναφέρατε: γ. Τεχνικά στοιχεία καµερών Οι κάµερες(τσεκάρετε όσα από τα παρακάτω ισχύουν): 137. Είναι σταθερές 138. ιαθέτουν ευρυγώνιο φακό 139. ιαθέτουν µικρόφωνο, αναφέρατε τη µέγιστη συχνότητα απόκρισης του µικροφώνου: 140. ιαθέτουν δυνατότητα zoom, αναφέρατε το µέγιστο διαθέσιµο zoom (οπτικό/ψηφιακό): 141. Μεταδίδουν δεδοµένα µέσω ιαδικτύου (web cameras), περιγράψτε αναλυτικά τη λειτουργία: 142. Σε περίπτωση web camera, αναφέρατε τον ιαδικτυακό τόπο όπου προβάλλονται τα δεδοµένα: 4 Για τα τραπεζικά ιδρύµατα, σύµφωνα µε την 131/2001 Απόφαση της Αρχής, ο µέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος τήρησης των δεδοµένων σε κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης είναι 45 ηµέρες. 3

4 143. Η λήψη εικόνων από τις κάµερες είναι συνεχής (γίνεται καθ όλη τη διάρκεια της ηµέρας) 144. Σε περίπτωση που η λήψη εικόνων δεν είναι συνεχής, αναφέρατε το χρονικό διάστηµα της ηµέρας κατά το οποίο λαµβάνονται εικόνες από τις κάµερες: δ. Τρόπος µετάδοσης δεδοµένων από τις κάµερες προς τη µονάδα ελέγχου: Η µετάδοση γίνεται (τσεκάρετε µία από τις παρακάτω επιλογές): 145. Με απευθείας σύνδεση της κάµερας µε τη µονάδα ελέγχου 140. Μέσω δικτύου ε. Μονάδα ελέγχου κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης Το λογισµικό της µονάδας ελέγχου έχει τα εξής χαρακτηριστικά (τσεκάρετε όσα από τα παρακάτω ισχύουν): 146. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µία κάµερα και να την στρέψει προς συγκεκριµένο στόχο 147. Ο χρήστης µπορεί να κάνει zoom in / zoom out σε πραγµατικό χρόνο 148.Μετά από κάθε zoom out η κάµερα µπορεί να επανέρχεται στην αρχικά ορισµένη θέση εστίασης (εφόσον έχει γίνει η σχετική ρύθµιση από τον διαχειριστή του συστήµατος) 149. Για τη λειτουργία του κλειστού κυκλώµατος απαιτείται και άλλο υπολογιστικό σύστηµα εκτός της µονάδας ελέγχου, αναφέρατε τον τρόπο µε τον οποίο το σύστηµα αυτό διασυνδέεται µε τη µονάδα ελέγχου (φυσικό µέσο διασύνδεσης): 150. Το λογισµικό διαθέτει log files για την καταγραφή της πρόσβασης και των ενεργειών των χρηστών στη µονάδα ελέγχου 151. Η µονάδα ελέγχου διαθέτει σκληρούς δίσκους για την καταγραφή των δεδοµένων, αναφέρατε τη χωρητικότητα των δίσκων: 152. Τα δεδοµένα από κάθε συσκευή λήψης αποθηκεύονται σε ξεχωριστό αρχείο 153. Υπάρχουν άλλες µονάδες µέσα αποθήκευσης των δεδοµένων (εκτός των σκληρών δίσκων), αναφέρατε: 154. Τα δεδοµένα κρυπτογραφούνται πριν από την αποθήκευση τους 155. Αριθµός χρηστών που έχουν πρόσβαση στη µονάδα ελέγχου: 156. Αριθµός χρηστών που µπορούν να χειρίζονται ταυτόχρονα τη µονάδα ελέγχου: 4

5 157. Σε περίπτωση που η µονάδα ελέγχου και οι κάµερες είναι συνδεδεµένες σε δίκτυο, αναφέρατε τον τρόπο µε τον οποίο το δίκτυο προστατεύεται από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση: 158. Αναφέρατε τον αριθµό των οθονών παρακολούθησης του συστήµατος 159. Οι οθόνες παρακολούθησης του συστήµατος βρίσκονται όλες στον ίδιο χώρο; Αν όχι, αναφέρατε πως είναι κατανεµηµένες οι οθόνες: VΙΙ. Απόρρητο και φυσική ασφάλεια Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκπρόσωπός του διαβεβαιώνει ρητά ότι (σηµειώστε ό,τι ισχύει από τα παρακάτω): 160. Για τα προσόντα του προσωπικού, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ.2 του Ν. 2472/ Σε περίπτωση που ο εκτελών την επεξεργασία δεν είναι φυσικό πρόσωπο εργαζόµενο στην εταιρεία (π.χ. σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύµβαση µε εταιρεία security), υπάρχει γραπτή δέσµευση του εκτελούντος σχετικά µε το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας. Για τους χώρους όπου αποθηκεύονται δεδοµένα, είναι ενεργοποιηµένα τα παρακάτω µέτρα φυσικής ασφάλειας: 162. Έλεγχος φυσικής πρόσβασης 163. Προσωπικό ασφαλείας 164. Αυτόµατος έλεγχος εισόδου 165. Άλλο (καθορίστε) 166. Σύστηµα πυρόσβεσης 167. Σύστηµα συναγερµού 168. Σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 169. Τα µέσα αποθήκευσης των δεδοµένων του κλειστού κυκλώµατος φυλάσσονται σε φοριαµούς που κλειδώνουν 170. Άλλα µέτρα φυσικής ασφάλειας, αναφέρατε: 171. Χώρος αποθήκευσης (των µέσων. π.χ. ταινιών, βιντεοκασετών): i.στο ίδιο δωµάτιο ii.στον ίδιο όροφο iii.σε άλλο όροφο / κτίριο 172. Συνολικός αριθµός ατόµων που έχει πρόσβαση στο χώρο αποθήκευσης των δεδοµένων VIΙΙ. Ειδικές υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκπρόσωπός του διαβεβαιώνει ρητά ότι (σηµειώστε ό,τι ισχύει από τα παρακάτω): 173**. Τα δεδοµένα που συλλέγονται µε το κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης είναι συναφή και πρόσφορα και πάντως όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται, για να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας. 5

6 174**. Σ ε ανοιχτούς χώρους, οι κάµερες είναι τοποθετηµένες σε τέτοια σηµεία, ώστε να µην είναι δυνατή η λήψη εικόνων της εισόδου ή του εσωτερικού κατοικιών. 175**. Η αναγνώριση προσώπων ή οχηµάτων είναι δυνατή µόνο εφόσον είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού που κάθε φορά επιδιώκεται. 176**. Οι χειριστές του κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης είναι ενήµεροι για τον σκοπό της επεξεργασίας και δεν µπορούν να βιντεοσκοπούν χώρους στους οποίους δεν επιτρέπεται η επεξεργασία. 177**. Προτού άτοµο ή όχηµα εισέλθει στην εµβέλεια της κάµερας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει µε τρόπο κατανοητό ότι προχωρώντας θα βρεθεί σε χώρο που βιντεοσκοπείται Ειδικότερα: 178**. Αναρτώνται σε επαρκή αριθµό και εµφανές µέρος ευδιάκριτες πινακίδες, αναφέρατε των αριθµών των πινακίδων 179**. Στις πινακίδες αναγράφεται: α) για λογαριασµό ποιου γίνεται η βιντεοσκόπηση, β) για ποιο σκοπό και γ) το πρόσωπο µε το οποίο οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να επικοινωνήσουν για να ασκήσουν τα δικαιώµατα που ο ν.2472/1997 αναγνωρίζει στο υποκείµενο και, κυρίως το δικαίωµα πρόσβασης και αντίρρησης. 180**. Υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης και αντίρρησης από το υποκείµενο, αναφέρατε: 181. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαθέτει καθορισµένη πολιτική ασφαλείας 182. Επισυνάπτεται αντίγραφο της πολιτικής ασφαλείας Αρµόδιο φυσικό πρόσωπο έναντι της Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων για συµπληρωµατικές πληροφορίες: 183. Επώνυµο : 184. Όνοµα: 185. Τηλέφωνο: 186. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ηλώνω υπεύθυνα και µε γνώση των συνεπειών του Ν.2472/97 ότι τα παραπάνω είναι αληθή. Ηµεροµηνία. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Υπογραφή Σφραγίδα: Στοιχεία Παραλήπτη Γνωστοποίησης / Αίτησης: (Συµπληρώνεται από την υπηρεσία) *218. Επώνυµο: *219. Κωδικός: *219. Όνοµα: Ηµεροµηνία: Υπογραφή 6

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ. (ΦΕΚ 548/2011 - Οδηγία 1/2011 ΑΠ ΠΧ)

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ. (ΦΕΚ 548/2011 - Οδηγία 1/2011 ΑΠ ΠΧ) ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ (ΦΕΚ 548/2011 - Οδηγία 1/2011 ΑΠ ΠΧ) Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα»

Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» Με ενσωµάτωση των τροποποιήσεων. (ΦΕΚ 84/2000, ΦΕΚ 109 Α /2001), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 182/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όρος Audit Service Authrizatin Back-ffice Clear Text Cnfidentiality Credential Digital Certificate Frnt-Office Impact Intranet One-Time

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Σύµφωνα µε το Ν.3431/2006, προκειµένου να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει ένα ειδικό ραδιοδίκτυο, θα πρέπει ο κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 88. Πρόλογος...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 88. Πρόλογος... Περιεχόµενα Πρόλογος... 11 Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 13 Κεφάλαιο 2 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 22 Κεφάλαιο 3 Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άρθρο 5 ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 παρ. 2 ν. 2880/2001 και 11 παρ. 2 ν. 3230/2004 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σκοπός του νόµου αυτού είναι Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου α) η αναγνώριση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αθήνα, 29-4-2011 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2994/29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011 Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων 00323/07/EL WP 131 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Αριθ. Πρωτ. : 7349 Ημερομηνία : 17.5.2013. Τηλέφωνο : 210/3293192-228

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Αριθ. Πρωτ. : 7349 Ημερομηνία : 17.5.2013. Τηλέφωνο : 210/3293192-228 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 20-32483-7 FAX: 20-3223935 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Πρότασης ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Σηµειώστε Χ στο ανάλογο τετράγωνο) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ. Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

(Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ. Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ (Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ ΘΕΜΑ : Αποστολή αίτησης για την αδειοδότηση ειδικού ραδιοδικτύου Σας αποστέλλουµε συνηµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Πολιτική Ασφάλειας 3 2. Σχέδιο Ααφάλειας 5 3. Σχέδιο Ανάκαμψης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 86. Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 86. Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 11 Κεφάλαιο 2 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 20 Κεφάλαιο 3 Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 12. 2.2.1 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4-2-1999 περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα

Σελίδα 1 από 12. 2.2.1 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4-2-1999 περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα Σελίδα 1 από 12 2.2.1 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4-2-1999 περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΟ/22.03.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ 2 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΡΙΣΜΟΙ (µε αλφαβητική κατάταξη) 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το Έργο «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα