ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/.. της..31/03/.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..96/.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..31 ης /03/.. της..9ης/.. ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Σήµερα την..31η Μαρτίου.. ηµέρα.. ευτέρα.. και ώρα..19:00.. το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ αριθ / πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του.σ.» του ν. 3463/2006 (.Κ..), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή του ιαγωνισµού Μαθηµατικών & Έκθεσης για τους µαθητές της Γ Γυµνασίου των σχολείων του ήµου ιονύσου σχολικού έτους -14, στα πλαίσια της ιοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραµµάτων για µαθητές Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση δικτύου απορροής οµβρίων υδάτων στη Λ. Λ. Μαραθώνος. Κ. Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου». ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Ανάπλαση κόµβου επί των οδών Κοραή-Καΐρη- Κυδωνιών µε τη δηµιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιµότητας Κ ιονύσου». ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση παράτασης προθεσµίας, έγκριση 1ου ΠΚΝΤΜΕ, έγκριση 1ου ΑΠΕ και τροποποίηση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝ. Κ. ΑΝΟΙΞ» ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων οικισµού Ροδόπολης» της.κ. Ροδόπολης». ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους». (Αρ. πρωτ. 9448/ /νση Περιβάλλοντος). ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους». (Αρ. πρωτ.10168/ /νση Περιβάλλοντος). ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών»(Αιµοδοσία). ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής για σύναψη σύµβασης µεταξύ του ήµου και της ΕΥ ΑΠ Α.Ε. για την υδροδότηση µε δύο νέες παροχές της.κ. Άνοιξης του ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 11ο: «Μετάθεση ηµεροµηνιών παράδοσης για «Προµήθεια υπόγειων κάδων απορριµµάτων» & «Προµήθεια γερανών για υπόγειους κάδους απορριµµάτων». ΘΕΜΑ 12ο: «Απευθείας ανάθεση για τη «Προµήθεια εξοπλισµού αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών». ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Μικροβιολογικός και Χηµικός Έλεγχος Νερού». ΘΕΜΑ 14ο: «Ρυθµίσεις κυκλοφορίας στη ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου στις οδούς Υψηλάντου, Κωνσταντινουπόλεως & Πάρνηθος». ΘΕΜΑ 15ο: «Ίδρυση θέσης στάσης στάθµευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου, στη.κ. ροσιάς του ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης ο.ε. ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας για την έντυπη έκδοση των Κανονισµών: α) Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ήµου ιονύσου, β) Ύδρευσης ήµου ιονύσου»

2 ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας τροφίµων, φρούτων και ειδών ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου ήµου ιονύσου» ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο των τεσσάρων χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ)». ΘΕΜΑ 20ο: «Απευθείας ανάθεση για τη «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών»για την οµάδα ΣΤ «Αλουµίνια». ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση ιενέργειας (αναγκαιότητα) προµήθειας εξοπλισµού για την ολοκλήρωση της µετεγκατάστασης του «ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου» ήµου ιονύσου. ΘΕΜΑ 22ο: «Σύσταση επιτροπής προσδιορισµού αξίας ακινήτων των άρθρων 186 παρ 5 και 191 του Ν. 3463/2006». ΘΕΜΑ 23ο: «Εισήγηση για την ένταξη στο µειωµένο τιµολόγιο ύδρευσης απόρων και ανέργων». ΘΕΜΑ 24ο: «Εισήγηση για την επιβολή τελών και προστίµων που προβλέπονται από τον Κανονισµό Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του ήµου ιονύσου» ΘΕΜΑ 25ο: «Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΝΤΟΛΓΟΠΟΛΩΦ ΣΥΜΕΩΝ (Αποφ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 19/)». ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση σύµβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας». ΘΕΜΑ 27ο: «Επιστροφή Χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». ΘΕΜΑ 28ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΚΑΡΑΣΑΡΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 2. ΚΟΝΤΑΚ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 4. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. 5. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 7. ΠΑΛΙΓΓΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 8. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 9. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. 10. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛ ΙΩΑΝΝ. 11. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛ ΗΛΙΑΣ. 12. ΖΑΜΑΝ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 13. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 14. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 15. ΓΙΑΡΕΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 16. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ. 17. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 19. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 20. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 21. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 22. ΣΠΗΛΙΩΤ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. 23. ΙΣΣΑΡ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΙΩΤ ΗΡΑΚΛ. 2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 3. ΠΟΤΙ ΧΡΤΟΣ. 4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΤΟΣ. 7. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΑΒΡΑΑΜ. 8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 9. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 10. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 11. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ. 12. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. 13. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 14. ΡΟΪ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 15. ΚΟΥΡΙ ΑΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 16. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. 17. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 18. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση. Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος και ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος.

3 Απουσίες: Οι. Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Λίτσας Αθανάσιος, Πασιπουλαρίδης Αβραάµ, Πέππα Αγγελική, Λουκάτος Παναγής, Νικητόπουλος Ιωάννης, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρµελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και Μαγγίνα Στέλλα Σοφία απουσίαζαν καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η.Σ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 14,15,16 και 17 της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο.Σ. κ. Ζαµάνης ιονύσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 7 και 8 της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 4, 7 και 9 της Ηµερήσιας ιάταξης. Η.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 11 και 12 της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 9 και 11 της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 1, 2 και 3 της Ηµερήσιας ιάταξης. Προσελεύσεις: Οι.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος, Καρυστινός Νικόλαος, Παπαβασιλείου Χρήστος, Κοκµοτός Βασίλειος και Τσούκας Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Ο.Σ. κ. Ροΐδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 23ου θέµατος. Αποχωρήσεις: Ο.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο.Σ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο.Σ. κ. Ζαµάνης ιονύσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Η.Σ. κ. Ταουξή Χριστιανίδη Καλλιόπη αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 23ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο.Σ. κ. Γιαρένης ηµήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο.Σ. κ. Στάικος Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Οι.Σ. κ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) και Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Οι.Σ. κ. κ. Μπούσµπουρα Αθανάσιο και Τσαλτούµη Κυριακή αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 14ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Οι.Σ. κ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος και Ροΐδης Αθανάσιος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νοµίµως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Σαββοπούλου Καλλιόπη, υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών.

4 Το 23 ο θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης µε τίτλο: «Εισήγηση για την ένταξη στο µειωµένο τιµολόγιο ύδρευσης απόρων και ανέργων» προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 10 ο θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης κατόπιν αιτήµατος του αρµόδιου αντιδηµάρχου. Το 25 ο Θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης µε τίτλο: «Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΝΤΟΛΓΟΠΟΛΩΦ ΣΥΜΕΩΝ (Αποφ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 19/)» προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 13 ο της Ηµερήσιας ιάταξης δεδοµένου ότι παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και ο ενδιαφερόµενος δηµότης...αριθ. Απόφασης:..96/.. ΘΕΜΑ 28ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του..28 ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήµαρχο ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου υναµικού κ. Σακελλαρίου ιονύσιο για να προβεί στην εισήγηση. Ο Αντιδήµαρχος ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου υναµικού κ. Σακελλαρίου ιονύσιο ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθ δ) και 2 του Κ Κ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Για τη διόρθωση λανθασµένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηµατικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήµατα υπόχρεων για λανθασµένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρµόδιους υπαλλήλους του ήµου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006. Είναι επίσης δυνατή, µε όµοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, εφ όσον η εκπρόθεσµη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006). Για όλες τις περιπτώσεις αιτηµάτων ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαµβάνεται υπ όψιν ο κανονισµός ύδρευσης του ήµου και η κείµενη νοµοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία. Βάσει των ανωτέρω εισηγούµαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ιδίας αντίληψης του Τµήµατος Εσόδων, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία και την παρατιθέµενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτηµα. Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση. (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ () & ΠΡΟΣΤΙΜΑ KOK Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ ΟΦΕΙΛΕΤ Η ΣΥΝΟΛ Ο ΟΦΕΙΛΗ Σ ΙΑΓΡΑΦ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ,57 129,57 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΞΟΦΛΗ ΜΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΙΠΛΟΤΥΠΑ :1850/ ΚΑΙ 5635/ / ΑΙΘΡΑ Α.Ε ΒΗΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΡΟΝΤΖΟΥ ΚΑΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ,70 173,20 173,20 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2005/ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 7042/05 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2007/ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 17774/ ΚΟΚ ,00 80,00 ΜΗ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΙΞΗ ,79 118,79 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2002 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 5969/ ΡΙΛΙΑ ΚΟΥΖΑΜΑΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ 37,80 37,80 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ : 624/98 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΠΑΝ ΡΙΤΙΟΥ, ΕΝ ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΟΜ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΛΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ,30 105, ,30 105, ,01 137,01 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2006 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 9378 / ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2006 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 9378 / ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2006 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 83/ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,30 139,30 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 16015/ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ ΑΕΒΕ/(ΚΟΚΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ) ,01 105,01 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ 2004 / ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΧΡΤΟΣ ,77 896,77 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 176,40 176,40 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ 2003 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 12272/

6 Α/Α 14 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ ΟΦΕΙΛΕΤ Η / ΚΟΣΜΑ ΑΚ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛ ΙΩΑΝΝ ΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΙΑΜΠΟΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡ ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΥΒΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE ΡΑΠΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΕΙ ΑΚ Γ. & ΣΙΑ ΑΕ ΣΥΝΟΛ Ο ΟΦΕΙΛΗ Σ ΙΑΓΡΑΦ 110,46 110,46 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 537/ ,16 198,16 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ ,14 330,14 179,05 179,05 188,36 188,36 105,27 105,27 188,84 188,84 194,00 194,00 146,70 146, , ,48 184,25 184,25 190,24 190,24 ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΕΧΕΙ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 1999 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2002 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 7878/ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 2503/ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :17985/ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗ ΤΩΝ ΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΙΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕ Ο ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 7042/05 ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗ ΤΩΝ ΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΙΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕ Ο ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 1998 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 7381/ ΚΟΚ ,00 80,00 ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛ ΑΝΟΙΞΗ 6885/ ,57 306,57 151,36 151,36 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 25983/ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 9634 & 9635/2004 6

7 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛ ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ,82 130,82 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ 1995 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Υ ΡΕΥΣ Α/Α 1 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ 38735/ / AKZO NOBEL COATINGS Α ΑΜΑΚ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΧΡΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛ ΙΑΓΡΑΦ Β 4ΜΗΝΟ 4.388,49 769,29 Γ 4ΜΗΝΟ 4.603,64 344,88 Β 4 ΜΗΝΟ 572,25 178,01 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ. ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΝΟΙΞΗ Β 6ΜΗΝΟ 556,48 20, / ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2012 Α 4ΜΗΝΟ 746,72 446, Β 4ΜΗΝΟ 1.487,10 442,26 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΑΝΟΙΞΗ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 477,33 177, / / / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γ 4ΜΗΝΟ 431,23 197,50 ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Η Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΑΛΤ ΑΝ ΡΕΑΣ Γ 4ΜΗΝΟ 1.087, ,18 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΡΟ ΟΛΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 Α 4ΜΗΝΟ 336,31 130,78 Γ 4ΜΗΝΟ 3.236, ,54 ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Τ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΕΝ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣ,ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4 ΜΗΝΟΥ, ΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ+0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΜΑΤΑ 7

8 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΧΡΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛ ΙΑΓΡΑΦ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛ. ΜΕ 0,65 / ΚΜ / / / / / / / / ΓΚΙΖΙΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΕΛΛΗ- ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ & Α 2012 Β 4ΜΗΝΟ 328,40 120, Γ 4ΜΗΝΟ 139,46 17,76 ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ Γ' 4 ΜΗΝΟΥ 2012 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΡΟΣΙΑ Β 4ΜΗΝΟ 450,21 148,70 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 115,73 10,28 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΡΟΣΙΑ Β 4ΜΗΝΟ 421,63 120,05 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗ ΡΟΣΙΑ ΕΛΜΑΣΙΑΝ ΙΩΑΝΝ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 2.037, , ΖΗΚΙ ΙΩΑΝΝ 2009 Α 4ΜΗΝΟ 158,30 24, Β 4ΜΗΝΟ 575,70 281, ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΤΟΣ Γ 4ΜΗΝΟ 317,34 120, ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΤΟΣ Α 4ΜΗΝΟ 639,15 346,42 ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟΝ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΧΩΡΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗ-ΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΠΟΛΗ 8

9 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ 37503/ / / ΘΕΟΦΑΝΙ ΠΟΛΥ ΩΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΧΡΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛ ΙΑΓΡΑΦ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 208,16 22, ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Β 4ΜΗΝΟ 329,98 72, ΚΑΤΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ, Α, Β, Γ 4ΜΗΝΟ 148,24 148,24 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟΝ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Β 4ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2010 ΡΟΣΙΑ Β 4 ΜΗΝΟ 469,63 234, / ΚΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝ Γ 4ΜΗΝΟ 204,74 101, Α 4 ΜΗΝΟ 81,15 24,34 ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΡΟΣΙΑ 2012 Β 4 ΜΗΝΟ 205,00 61, / / / / ΚΕΜΝΙΤΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΝΘΙΑ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 99,91 29,97 Α 4ΜΗΝΟ 2.357,20 101,19 Γ 4ΜΗΝΟ 208,16 51, ΚΙΟΣΠΕΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ 4ΜΗΝΟ 110,85 17, ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε Β 4ΜΗΝΟ 661,57 272, Β 4ΜΗΝΟ 334,72 81, Β & Γ 4ΜΗΝΟ Β & Γ 4ΜΗΝΟ 303,75 265,75 351,00 313,00 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ, ΛΟΓΩ Α ΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Τ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ Η ΜΟΝΑ Α ΗΤΑΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΟΙΞΗ 9

10 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ 20454/ / / / ΛΕΙΒΑ ΙΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΡΟ ΗΜΗΤΡΗ ΕΛΕΛΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΧΡΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛ ΙΑΓΡΑΦ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.534, , ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 141,72 58,73 Α 4 ΜΗΝΟ 106,69 47,34 Β 4ΜΗΝΟ 230,31 94, Α 4ΜΗΝΟ - Γ 4ΜΗΝΟ 646,93 646,93 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣ,ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4 ΜΗΝΟΥ, ΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΟΤΙ ΤΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 30% ΑΠΟΚΛΙΣΗ, ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ Τ ΠΕΡΙΟΧ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2003 ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΜΟΝΟΥ ΑΝΝΑ Γ 4ΜΗΝΟ 141,72 93,62 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΜΠΑΗ- ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β 4ΜΗΝΟ 4.328, ,59 ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΑΝΟΙΞΗ 10

11 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ 7797/28-2-, 14525/ /3-9-, 40212/ / / /5-3- ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΧΡΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛ ΙΑΓΡΑΦ 8694 ΝΙΚΟΛΑΊ ΜΗΝΑΣ 2009 Α 6ΜΗΝΟ 7.468, , ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΠΑΝΙΤΣΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Α 4ΜΗΝΟ 442,07 203,75 Β 4ΜΗΝΟ 1.825, ,58 Γ 4ΜΗΝΟ 2.471, ,46 Γ 4ΜΗΝΟ 1.196,01 759,12 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΟΤΑΝ ΣΕ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 191,44 140,40 ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗ ΜΕΤΡ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 11

12 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ 5103/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΧΡΕΩΣ Β 6ΜΗΝΟ - Γ 4ΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛ ΙΑΓΡΑΦ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 268,28 87,54 Α 4 ΜΗΝΟ 307,83 110,84 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ 449,75 449,75 ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΟΙΞΗ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ / ΦΑΓΟΓΕΝ ΑΝ ΡΕΑΣ Β 4ΜΗΝΟ 635,39 6, Β 4ΜΗΝΟ 409,53 22,60 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α/Α 5656/ / / / / / / / ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ 4938 ΧΑΛΑΡ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β 4ΜΗΝΟ 366,14 97,63 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΜΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Β 4ΜΗΝΟ 1.104,25 566,59 Γ 4ΜΗΝΟ 629,65 107,67 ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ 2010 Β 6ΜΗΝΟ 487,25 123,95 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗ ΑΝΟΙΞΗ ΧΑΡΒΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β 4 ΜΗΝΟ 368,85 155, ΧΙΩΤΙΝ ΙΩΑΝΝ Γ 4ΜΗΝΟ 385,12 96, ΧΟΥ ΑΛΑΚ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΧΡΥΣΙΚΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤ ΣΤΑΜΑΤΑ Β 4ΜΗΝΟ 195,96 59,77 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΑΝΟΙΞΗ Β 4ΜΗΝΟ 358,00 206,06 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΧΡΕΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ / ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β 4ΜΗΝΟ / ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΕΣΠΟΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ( ΕΣΠΟΤΑΚ ΑΙΜΗΛΙΟΣ) Α 4ΜΗΝΟ Β 4ΜΗΝΟ ΡΟΣΙΑ 12

13 ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Β 6ΜΗΝΟ Β 4ΜΗΝΟ ΚΑΤΣΩΝ ΙΩΑΝΝ Β 4ΜΗΝΟ ΚΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 4ΜΗΝΟ / ΛΕΙΒΑ ΙΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Β 4ΜΗΝΟ / ΜΑΣΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β 4ΜΗΝΟ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ Β 4ΜΗΝΟ 2012 Β 6 ΜΗΝΟ 2010, Α & Β 6ΜΗΝΟ ΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Β 4ΜΗΝΟ / ΠΑΠΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Β 6ΜΗΝΟ. Α,Β,Γ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Γ 4ΜΗΝΟ Σύµφωνα µε την Υπηρεσία Ύδρευσης το 2009 έγινε µεταφορά της παροχής αλλά ο ιδιοκτήτης δεν προχώρησε στην σύνδεση µε το εσωτερικό του δίκτυο. Οι καταναλώσεις τους καλοκαιρινούς µήνες ακολουθούν οµοιόµορφη κατανοµή, χωρίς σηµαντικές αποκλίσεις. Οι ετήσιες καταναλώσεις, 2012 & ακολουθούν οµοιόµορφη κατανοµή, χωρίς σηµαντικές αποκλίσεις. Οι ετήσιες καταναλώσεις ακολουθούν οµοιόµορφη κατανοµή, χωρίς σηµαντικές αποκλίσεις. Οι ετήσιες καταναλώσεις, 2012 & ακολουθούν οµοιόµορφη κατανοµή, χωρίς σηµαντικές αποκλίσεις. ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούµαστε βάσει της περίπτωσης γ της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις , καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η.σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση ιονύσου» και δήλωσε ότι µολονότι υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες συµφωνεί ωστόσο επειδή ψηφίζεται συνολικά η εισήγηση δεν µπορεί παρά να καταψηφίσει. Με την άποψη αυτή συντάχθηκε και ο.σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδωνας. 13

14 Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Το υπ αριθ / έγγραφο της ιεύθυνσης Οικονοµικών/Τµήµατος Εσόδων. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 174 του Ν. 3463/2006 (Κ.. Κ) (ΦΕΚ 114/ , τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Τις τοποθετήσεις των ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Με ψήφους 13 Υπέρ και 2 Κατά Μειοψηφούντων των κ. κ..σ. Σώκου Ζωής και Σπηλιώτη Σπυρίδωνα για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Εγκρίνει τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις: 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ () & ΠΡΟΣΤΙΜΑ KOK Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ ΟΦΕΙΛΕΤ Η ΣΥΝΟΛ Ο ΟΦΕΙΛΗ Σ ΙΑΓΡΑΦ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ,57 129,57 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΞΟΦΛΗ ΜΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΙΠΛΟΤΥΠΑ :1850/ ΚΑΙ 5635/ / ΑΙΘΡΑ Α.Ε ΒΗΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΡΟΝΤΖΟΥ ΚΑΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ,70 173,20 173,20 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2005/ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 7042/05 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2007/ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 17774/ ΚΟΚ ,00 80,00 ΜΗ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΙΞΗ ,79 118,79 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2002 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 5969/ ΡΙΛΙΑ ΚΟΥΖΑΜΑΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ 37,80 37,80 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ : 624/98 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΠΑΝ ΡΙΤΙΟΥ, ΕΝ ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΟΜ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΛΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ,30 105, ,30 105, ,01 137,01 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2006 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 9378 / ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2006 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 9378 / ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2006 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 83/ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,30 139,30 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 16015/ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ ΑΕΒΕ/(ΚΟΚΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ) ,01 105,01 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ 2004 / ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΧΡΤΟΣ ,77 896,77 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 15

16 13 Α/Α 14 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ ΟΦΕΙΛΕΤ Η / ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΣΜΑ ΑΚ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛ ΙΩΑΝΝ ΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΙΑΜΠΟΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡ ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΥΒΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE ΡΑΠΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ,40 176,40 ΣΥΝΟΛ Ο ΟΦΕΙΛΗ Σ ΙΑΓΡΑΦ 110,46 110,46 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ 2003 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 12272/ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 537/ ,16 198,16 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ ,14 330,14 179,05 179,05 188,36 188,36 105,27 105,27 188,84 188,84 194,00 194,00 146,70 146, , ,48 184,25 184,25 190,24 190,24 ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΕΧΕΙ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 1999 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 2002 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 7878/ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 2503/ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :17985/ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗ ΤΩΝ ΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΙΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕ Ο ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 7042/05 ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗ ΤΩΝ ΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΙΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕ Ο ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ 1998 / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 7381/ ΚΟΚ ,00 80,00 ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛ ΑΝΟΙΞΗ 6885/ ,57 306,57 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 25983/

17 ΦΕΙ ΑΚ Γ. & ΣΙΑ ΑΕ ,36 151,36 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 9634 & 9635/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛ ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ,82 130,82 ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΤΟ 1995 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Υ ΡΕΥΣ Α/Α 1 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ 38735/ AKZO NOBEL COATINGS ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΧΡΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛ ΙΑΓΡΑΦ Β 4ΜΗΝΟ 4.388,49 769,29 Γ 4ΜΗΝΟ 4.603,64 344,88 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ / Α ΑΜΑΚ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Β 4 ΜΗΝΟ 572,25 178,01 ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΝΟΙΞΗ Β 6ΜΗΝΟ 556,48 20, / ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2012 Α 4ΜΗΝΟ 746,72 446, Β 4ΜΗΝΟ 1.487,10 442,26 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΑΝΟΙΞΗ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 477,33 177, / / / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γ 4ΜΗΝΟ 431,23 197,50 ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Η Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΑΛΤ ΑΝ ΡΕΑΣ Γ 4ΜΗΝΟ 1.087, ,18 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2012 Α 4ΜΗΝΟ 336,31 130,78 ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Τ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΕΝ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ 17

18 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ 36301/ / / / / / / / ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΡΟ ΟΛΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΖΙΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΕΛΛΗ- ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ & Α ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΧΡΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛ ΙΑΓΡΑΦ Γ 4ΜΗΝΟ 3.236, , Β 4ΜΗΝΟ 328,40 120, Γ 4ΜΗΝΟ 139,46 17,76 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣ,ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4 ΜΗΝΟΥ, ΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ+0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛ. ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ Γ' 4 ΜΗΝΟΥ 2012 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΡΟΣΙΑ Β 4ΜΗΝΟ 450,21 148,70 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 115,73 10,28 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΡΟΣΙΑ Β 4ΜΗΝΟ 421,63 120,05 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗ ΡΟΣΙΑ ΕΛΜΑΣΙΑΝ ΙΩΑΝΝ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 2.037, , ΖΗΚΙ ΙΩΑΝΝ 2009 Α 4ΜΗΝΟ 158,30 24, Β 4ΜΗΝΟ 575,70 281, ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΤΟΣ Γ 4ΜΗΝΟ 317,34 120, ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΤΟΣ Α 4ΜΗΝΟ 639,15 346,42 ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟΝ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΧΩΡΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗ-ΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΡΟ ΟΠΟΛΗ 18

19 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΧΡΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛ ΙΑΓΡΑΦ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ / / / ΘΕΟΦΑΝΙ ΠΟΛΥ ΩΡΟΣ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 208,16 22, ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Β 4ΜΗΝΟ 329,98 72, ΚΑΤΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ, Α, Β, Γ 4ΜΗΝΟ 148,24 148,24 ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟΝ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Β 4ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2010 ΡΟΣΙΑ Β 4 ΜΗΝΟ 469,63 234, / ΚΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝ Γ 4ΜΗΝΟ 204,74 101, Α 4 ΜΗΝΟ 81,15 24,34 ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΡΟΣΙΑ 2012 Β 4 ΜΗΝΟ 205,00 61, / / / / ΚΕΜΝΙΤΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΝΘΙΑ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 99,91 29,97 Α 4ΜΗΝΟ 2.357,20 101,19 Γ 4ΜΗΝΟ 208,16 51, ΚΙΟΣΠΕΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ 4ΜΗΝΟ 110,85 17, ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε Β 4ΜΗΝΟ 661,57 272, Β 4ΜΗΝΟ 334,72 81, Β & Γ 4ΜΗΝΟ Β & Γ 4ΜΗΝΟ 303,75 265,75 351,00 313,00 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ, ΛΟΓΩ Α ΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Τ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ Η ΜΟΝΑ Α ΗΤΑΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΟΙΞΗ 19

20 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ 20454/ / / / ΛΕΙΒΑ ΙΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΡΟ ΗΜΗΤΡΗ ΕΛΕΛΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΧΡΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛ ΙΑΓΡΑΦ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.534, , ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 141,72 58,73 Α 4 ΜΗΝΟ 106,69 47,34 Β 4ΜΗΝΟ 230,31 94, Α 4ΜΗΝΟ - Γ 4ΜΗΝΟ 646,93 646,93 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣ,ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4 ΜΗΝΟΥ, ΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΟΤΙ ΤΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 30% ΑΠΟΚΛΙΣΗ, ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ Τ ΠΕΡΙΟΧ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2003 ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΜΟΝΟΥ ΑΝΝΑ Γ 4ΜΗΝΟ 141,72 93,62 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΜΠΑΗ- ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β 4ΜΗΝΟ 4.328, ,59 ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΑΝΟΙΞΗ 20

21 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ 7797/28-2-, 14525/ /3-9-, 40212/ / / /5-3- ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΧΡΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛ ΙΑΓΡΑΦ 8694 ΝΙΚΟΛΑΊ ΜΗΝΑΣ 2009 Α 6ΜΗΝΟ 7.468, , ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΠΑΝΙΤΣΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Α 4ΜΗΝΟ 442,07 203,75 Β 4ΜΗΝΟ 1.825, ,58 Γ 4ΜΗΝΟ 2.471, ,46 Γ 4ΜΗΝΟ 1.196,01 759,12 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΟΤΑΝ ΣΕ ΑΦΑΝΗ ΙΑΡΡΟΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 191,44 140,40 ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗ ΜΕΤΡ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 21

22 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ 5103/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΧΡΕΩΣ Β 6ΜΗΝΟ - Γ 4ΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛ ΙΑΓΡΑΦ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 268,28 87,54 Α 4 ΜΗΝΟ 307,83 110,84 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ 449,75 449,75 ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΟΙΞΗ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ / ΦΑΓΟΓΕΝ ΑΝ ΡΕΑΣ Β 4ΜΗΝΟ 635,39 6, Β 4ΜΗΝΟ 409,53 22,60 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α/Α 5656/ / / / / / / / ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ 4938 ΧΑΛΑΡ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β 4ΜΗΝΟ 366,14 97,63 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΜΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Β 4ΜΗΝΟ 1.104,25 566,59 Γ 4ΜΗΝΟ 629,65 107,67 ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ 2010 Β 6ΜΗΝΟ 487,25 123,95 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗ ΑΝΟΙΞΗ ΧΑΡΒΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β 4 ΜΗΝΟ 368,85 155, ΧΙΩΤΙΝ ΙΩΑΝΝ Γ 4ΜΗΝΟ 385,12 96, ΧΟΥ ΑΛΑΚ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΧΡΥΣΙΚΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΑΦΑΝ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗ ΤΟΥ 4ΜΗΝΟΥ. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤ ΣΤΑΜΑΤΑ Β 4ΜΗΝΟ 195,96 59,77 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗ ΑΝΟΙΞΗ Β 4ΜΗΝΟ 358,00 206,06 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΧΡΕΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ / ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β 4ΜΗΝΟ / ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΕΣΠΟΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ( ΕΣΠΟΤΑΚ ΑΙΜΗΛΙΟΣ) Α 4ΜΗΝΟ Β 4ΜΗΝΟ ΡΟΣΙΑ 22

23 ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Β 6ΜΗΝΟ Β 4ΜΗΝΟ ΚΑΤΣΩΝ ΙΩΑΝΝ Β 4ΜΗΝΟ ΚΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 4ΜΗΝΟ / ΛΕΙΒΑ ΙΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Β 4ΜΗΝΟ / ΜΑΣΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β 4ΜΗΝΟ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ Β 4ΜΗΝΟ 2012 Β 6 ΜΗΝΟ 2010, Α & Β 6ΜΗΝΟ ΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Β 4ΜΗΝΟ / ΠΑΠΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Β 6ΜΗΝΟ. Α,Β,Γ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Γ 4ΜΗΝΟ Σύµφωνα µε την Υπηρεσία Ύδρευσης το 2009 έγινε µεταφορά της παροχής αλλά ο ιδιοκτήτης δεν προχώρησε στην σύνδεση µε το εσωτερικό του δίκτυο. Οι καταναλώσεις τους καλοκαιρινούς µήνες ακολουθούν οµοιόµορφη κατανοµή, χωρίς σηµαντικές αποκλίσεις. Οι ετήσιες καταναλώσεις, 2012 & ακολουθούν οµοιόµορφη κατανοµή, χωρίς σηµαντικές αποκλίσεις. Οι ετήσιες καταναλώσεις ακολουθούν οµοιόµορφη κατανοµή, χωρίς σηµαντικές αποκλίσεις. Οι ετήσιες καταναλώσεις, 2012 & ακολουθούν οµοιόµορφη κατανοµή, χωρίς σηµαντικές αποκλίσεις. ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω δεν θα καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις καθώς λόγω φόρτου εργασίας της αρµόδιας υπηρεσίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών. 23

24 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΡΑΣΑΡΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΝΤΑΚ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΧΙΩΤ ΗΡΑΚΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. ΠΑΛΙΓΓΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΤΟΣ. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛ ΙΩΑΝΝ. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. ΣΠΗΛΙΩΤ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. ΙΣΣΑΡ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ακριβές Αντίγραφο Άγιος Στέφανος 03/04/ Ο Πρόεδρος του.σ. Καρασαρλής Αναστάσιος Σχέδιο Φάκελος Αποφάσεων.Σ. Εσωτερική ιανοµή - Γραφείο ηµάρχου. - ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. - ιεύθυνση Εσόδων &Περιουσίας /Τµήµα Εσόδων. - Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας και µε την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ήµου. 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2014.. της..11/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..28/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. της..16/04/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..106/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2012.. της..14 ης /05/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..104/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2014.. της..10/11/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. της..19/05/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..95/2015.. ΘΕΜΑ 7ο:

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 27-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21539

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 27-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21539 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 27-06- ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21539 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι «Η ΕΣΤΙΑ»» ΣΧΕΤ.: 1) Το αριθ. πρωτ. 344/18-5-2015 έγγραφό σας.

Ι «Η ΕΣΤΙΑ»» ΣΧΕΤ.: 1) Το αριθ. πρωτ. 344/18-5-2015 έγγραφό σας. Ν Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αν. Στέφανος 20-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: /λβθι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νη: Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΣ: ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ι

Διαβάστε περισσότερα

έ-& ι .-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ Δήμο Διονύσου ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου 1 ζί ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Σχετ.: Υπ οριο. 12694/30-4-2013 έγγραφό σας

έ-& ι .-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ Δήμο Διονύσου ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου 1 ζί ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Σχετ.: Υπ οριο. 12694/30-4-2013 έγγραφό σας ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου.-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ έ-& ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ Α ηνα, 19/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΠΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 18019 (2013) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡζΖΣΙ-$Σ

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω93-Δ8Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω93-Δ8Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2ας-6-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01 :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30 2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13.. 2 6 8 9

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01  :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30  2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13..   2  6 8 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-7-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..196/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού για το έτος 2013», µε

αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού για το έτος 2013», µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11ης-4-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..83/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..20η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-7-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..265/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 22-3- ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8945 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

λήψη σχετικής απόφασης». ΘΕΜΑ 23: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους

λήψη σχετικής απόφασης». ΘΕΜΑ 23: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 10ης-3-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..67/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΠΜΧ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΠΜΧ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-10-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:.. 346/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 316/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Ύδρευσης ήµου Σαρωνικού Στα Καλύβια,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-10-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 139/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13167/17-7-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 139/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13167/17-7-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω2Ω93-1Ω6. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..3ης/4/2012.. της..10ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΔΑ: Β4Ω2Ω93-1Ω6. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..3ης/4/2012.. της..10ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..10η/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 3ης-4-2012 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..113/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-9-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..291/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα