Παραδοτέο Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτέο Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός"

Transcript

1 ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αλίμου» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Αλίμου ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Παραδοτέο Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή του Έργου Μεθοδολογία Υλοποίησης Σύντομο Ιστορικό Δήμου Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Μακροοικονομικά Στοιχεία Γεωγραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία Κοινωνικά και Οικονομικά στοιχεία Κοινωνική Πολιτική Πολιτική για τον Πολιτισμό, την Παιδεία και τον Αθλητισμό Χωροταξικά - Πολεοδομικά και Κυκλοφοριακά στοιχεία Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά Αναπτυξιακό Προφίλ του Δήμου Αλίμου Σχέσεις Συνεργασίες Δήμου Αλίμου με άλλους ΟΤΑ Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης - Μικροοικονομικά στοιχεία Οργανωτικά και Οικονομικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενες υπηρεσίες Τμήματα ΟΤΑ Ανθρώπινο Δυναμικό Κανονισμοί Λειτουργίας Οικονομικά Τεχνικά στοιχεία Δήμου Ανάλυση για τα Έτη Ανάλυση Απολογισμών των ετών για τον Δήμο Αλίμου Ανάλυση Απολογισμών συγκριτικά με τον Προϋπολογισμό Έσοδα Ανάλυση Απολογισμών συγκριτικά με τον Προϋπολογισμό Δαπάνες Δανειακή Κατάσταση Δήμου Αλίμου Πάγιο Ενεργητικό Δήμου Συμμετοχές Χρεόγραφα Δήμου Υλικοτεχνική υποδομή Δήμου Δημοτικές και λοιπές επιχειρήσεις Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Συμπεράσματα Κρίσιμα Ζητήματα Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Δήμου Αλίμου Προσδιορισμός Αναγκών Εξωγενείς παράγοντες Τρέχον Θεσμικό Πλαίσιο (Εθνικό) Ευρωπαϊκή Πολιτική και Χρηματοδοτήσεις από 2

3 4. Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Όραμα Δήμου Αλίμου Προσδιορισμός γενικών στρατηγικών στόχων προς υλοποίηση του οράματος Προσδιορισμός Αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για το Δήμο Σύνοψη Αναπτυξιακού Οράματος Κοινωνική Αναγκαιότητα Βιβλιογραφία από 3

4 1. Εισαγωγή Το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνει τις νέες συνθήκες λειτουργίας για τους ΟΤΑ και ειδικότερα σε ότι αφορά την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθορίζεται από : τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και τα Άρθρα αυτού, την Υπουργική απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007, όπου καθορίζεται η δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ, το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α βαθμού» όπου καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Με τον νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'), ψηφίστηκε ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (εφεξής : ΚΔΚ). Ο ανωτέρω αναφερόμενος νόμος περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές ρυθμίσεις, όσον αφορά στην οργάνωση και λειτουργία Δήμων και Κοινοτήτων και ανάμεσα στα άλλα, προβλέπεται από τα Άρθρα , η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ. Σύμφωνα με το ΥΠΕΣΔΔΑ, η υποχρέωση αυτή προβλέπεται «στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των ΟΤΑ». Ομοίως, η σύνταξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ, αποσκοπεί «στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι η διαδικασία προγραμματισμού, παρακολούθησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων του ΟΤΑ, να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία και διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις και με συγκεκριμένο ρόλο το ανθρώπινο δυναμικό του. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των ΟΤΑ συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. Δηλαδή αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών». Μέσα σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο η δημιουργία ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου, αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση και διαχείριση των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την ενδυνάμωση της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού και της δημοκρατικής συμμετοχής άλλα και για τη βελτίωση μια σειράς άλλων παραμέτρων που θα εξετάσουμε στη συνέχεια. 4 από 4

5 1.1 Συνοπτική Περιγραφή του Έργου Αντικείμενο του Έργου του Συμβούλου, είναι η σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Δήμο Αλίμου. Αναλυτικότερα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι ΟΤΑ και οι Σύνδεσμοι εκπονούν Επιχειρησιακά Προγράμματα, με βάση τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Κεφάλαιο Ζ, Άρθρα ) και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 18183/ Υ.Α. του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. Το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο Παραδοτέων - Αξόνων προτεραιότητας και αποσκοπεί περιγραφή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και στην παραμετροποίηση το, δηλαδή στην υλοποίηση του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός) του Δήμου Αλίμου. Οι Φάσεις Υλοποίησης και τα επιμέρους Στάδια υλοποίησης του Έργου, διαρθρώνονται ως εξής : ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Παραδοτέο Α : Υποστήριξη της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου. Προσδιορισμός του οράματος, των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης, της στρατηγικής του Δήμου (γενικοί στόχοι και πολιτικές δράσης) και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων (άξονες και μέτρα). Υποστήριξη των διαδικασιών διαβούλευσης. Παραδοτέο Β : Υποστήριξη της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου στον Επιχειρησιακό και Οικονομικό προγραμματισμό του Δήμου για την επόμενη τετραετία : Κατάρτιση σχεδίων δράσης για τους γενικούς στόχους τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης (εξειδίκευση των στόχων και καθορισμός δράσεων). Ιεράρχηση και τετραετής προγραμματισμός των δράσεων. Οικονομικός Προγραμματισμός εσόδων και δαπανών. Ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παραδοτέο Γ : Υποστήριξη της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου και μετά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος : 5 από 5

6 ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενδιάμεση αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και διαμόρφωση προτάσεων αναθεώρησης των στόχων του. Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τελική έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του. Συνοπτικά αναφέρεται ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, θα καθοριστούν οι Στρατηγικοί Στόχοι, οι προτεραιότητες της Τοπικής Ανάπτυξης, οι διαδικασίες οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου και των Επιχειρήσεών του, με εξειδίκευση των δράσεων έως και το έτος 2010 (τετραετής σχεδιασμός), σε συνεργασία του Συμβούλου με τις Υπηρεσίες και την Δημοτική Αρχή (Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, όπως αυτή καθορίσθηκε με απόφαση του Δημάρχου). Επιπροσθέτως, και κατά τη διάρκεια κατάρτισης του Επιχειρησιακού Οικονομικού Προγραμματισμού θα επιχειρηθεί η πρόβλεψη για την χρηματοδότηση όλων των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, και σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες και την Δημοτική Αρχή, θα επιχειρηθεί η κωδικοποίηση των δράσεων και η αναφορά σε πηγές χρηματοδότησης και δυνατότητες αξιοποίησης τους. 6 από 6

7 1.2 Μεθοδολογία Υλοποίησης Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου του Δήμου Αλίμου, που συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, συντίθεται ως εξής : 1. Παπανικολάου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος και υπεύθυνος της ομάδας έργου 2. Παπαδημητρίου Μαρία, Δντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Μούσια Ανδρομάχη, Δντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 4. Φατσιάδου Άσπα, Προϊσταμένη τμήματος εσόδων 5. Συμινή Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών Έργων και Η/Μ εφαρμογών 6. Μιχαλόπουλος Ευάγγελος, ASE Synergy A.E (Σύμβουλος Υποστήριξης), Υπεύθυνος Έργου 7. Γιάνναρος Ιωάννης, ASE Synergy A.E (Σύμβουλος Υποστήριξης), Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου 8. Πιττός Ιωάννης, Ειδικός συνεργάτης Δημάρχου Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου η οποία έχει ορισθεί και εποπτεύεται από το Δήμαρχο, αποτελεί το συνδετικό κρίκο των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων με τον Σύμβουλο και συμβάλλει αποφασιστικά στην έγκαιρη και ορθή προετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ενδεικτικά η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, συμμετέχει : 1. στην παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας απαραίτητης για την υλοποίηση των Δράσεων Π-Α.1 (περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου σε διοικητικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο). 2. στη οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση των εσωτερικών και των εξωτερικών διαδικασιών διαβούλευσης που κρίνονται απαραίτητες για τον προσδιορισμό των Στρατηγικών Στόχων, στην επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας και στην διαμόρφωση των Προγραμματικών Δράσεων. 3. στη Μελέτη και στο σχολιασμό της πρότασης του Σχεδίου Ανάπτυξης με τις προτεινόμενες γενικές στρατηγικές επιλογές (άξονες προτεραιότητας, γενικοί και ειδικοί στόχοι, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) πριν την οριστικοποίησή - κατανομή τους μέχρι το Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο τελικό του κείμενο, θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο θα εμπεριέχει τις βασικές αρχές ανάπτυξης του Δήμου, με σκοπό τη βελτίωση της αναπτυξιακής της δομής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 7 από 7

8 Η σημαντικότητα αυτού του εγχειρήματος επιβάλλει την υιοθέτηση μεθοδολογίας, η οποία θα καθοδηγεί την ανάπτυξη Παραδοτέα της Μελέτης καθώς και τη χρήση μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης στοιχείων. 8 από 8

9 2. Σύντομο Ιστορικό Δήμου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Άλιμος σημαίνει θαλάσσιος, δηλαδή αυτός που ανήκει στη θάλασσα. Και στην σύγχρονη εποχή αυτός είναι ο Άλιμος, μια πόλη δίπλα στη θάλασσα, ένας Δήμος δίπλα στη θάλασσα, συνδυάζοντας μια σύγχρονη πόλη και ένα προάστιο της νότιας Αθήνας με πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού. Η πόλη βρίσκεται τοποθετημένη πλάι στη μαγευτική ακτή του Σαρωνικού Κόλπου, με τους μικρούς και μεγάλους όρμους και τις θαυμάσιες αμμουδιές. Η απόσταση από το Κέντρο της Αθήνας δεν ξεπερνά τα οκτώ (8) χιλιόμετρα, με την Ακρόπολη να διακρίνεται στο αττικό φως από τους λόφους και τα ψηλότερα κτίρια. Η θέση της πόλης βρίσκεται στην αρχή της μεγάλης παραλιακής Λεωφόρου Ποσειδώνος, που ακολουθώντας την ακτογραμμή του Σαρωνικού, καταλήγει στη νοτιοανατολική άκρη της Αττικής, το Σούνιο. Στην παραλία του Αλίμου λειτουργεί η μεγαλύτερη μαρίνα της Ελλάδας, εντός της οποίας υπάρχει πλήθος δραστηριοτήτων αναψυχής και διασκέδασης. Στα όριά του βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά κέντρα της χώρας, απόκτημα της περιόδου των Ολυμπιακών Αγώνων του Τέλος υπάρχουν και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (κολυμβητήριο, κλπ), ενώ ετοιμάζονται και νέες κυρίως στην παραλιακή ζώνη. Ο Άλιμος είναι το σύγχρονο προάστιο, που διατηρεί ταυτόχρονα και τα γνωρίσματα των παλαιότερων εποχών. Είναι η πόλη, που αναπτύσσεται, συνδυάζοντας την επιθυμητή και οργανωμένη ανάπτυξη με τη διαρκή ικανοποίηση του μεγάλου αιτήματος της σημερινής εποχής : την προστασία και φροντίδα του περιβάλλοντος. Είναι η τοπική κοινωνία, που αποτελεί κομμάτι της μεγαλούπολης της Αθήνας, αλλά και αυτόνομο σύνολο με ενδιαφέρον και αγάπη για τον τόπο του. Βαθιά στον χρόνο φθάνουν οι ρίζες του Αλίμου (Δήμος Αλιμούντος που ανήκε στην Λεοντίδα Φυλή), αφού στη γη του, στα χρόνια της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, γεννήθηκε ο μεγάλος ιστορικός Θουκυδίδης. Τα αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι η περιοχή είχε κατοικηθεί τουλάχιστον από τον 23ο αιώνα π.χ. Τα σημαντικότερα ευρήματα έχουν ανακαλυφθεί στο εσωτερικό του Αλίμου, στη θέση Τράχωνες και γύρω από τα κατάλοιπα αρχαίου θεάτρου με μοναδική τετράγωνη ορχήστρα. Πολίτης του Δήμος Αλιμούντος ήταν και ο Θουκυδίδης, ο μεγαλύτερος ιστορικός όλων των εποχών. Γεννήθηκε στον Άλιμο το 460 π.χ και πέθανε μεταξύ του 399 και 396. Με την ιστορία του για τον Πελοποννησιακό πόλεμο ( π.χ) κληροδότησε στην παγκόσμια γραμματεία το πρότυπο της ιστορικής συγγραφής, ως αποτέλεσμα έρευνας αντικειμενικής καταγραφής και ουσιαστικής ερμηνείας των γεγονότων. Το αρχαίο όνομα της πόλης, πιστοποιεί ότι η ζωή εδώ ήταν πάντα συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Αναφέρεται μάλιστα ότι υπήρχε σημαντικό λιμάνι, που η αρχαιολογική έρευνα το τοποθετεί στο ανατολικό άκρο της παραλίας του Αλίμου, στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα μία από τις ωραιότερες φυσικές περιοχές του : το Μικρό Λιμανάκι στο οποίο έχουν το καταφύγιο τους οι ερασιτέχνες ψαράδες. 9 από 9

10 3. Στρατηγικός Σχεδιασμός Στο πρώτο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού θα αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών, και θα αξιολογηθεί συνοπτικά η υφιστάμενη κατάσταση. 3.1 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Μακροοικονομικά Στοιχεία Γεωγραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία Τμήμα του πολεοδομικού ιστού της πρωτεύουσας, αλλά με τη δική του πάντα φυσιογνωμία, ο Άλιμος αναπτύσσεται σε έκταση 7,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στα δυτικά του βρίσκονται η Λεωφόρος Ποσειδώνος και η Βουλιαγμένης, ενώ στα ανατολικά ο Υμηττός. Στην απογραφή του 1961 ο Άλιμος είχε κατοίκους. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 υπερδιπλάσιους, και σήμερα φθάνει σχεδόν τους κατοίκους. Η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού του Αλίμου τις τελευταίες δεκαετίες, με ρυθμό μάλιστα κατά πολύ μεγαλύτερο από τον μέσο όρο αύξησης συνολικά του πληθυσμού της πρωτεύουσας, αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της φυγόκεντρης τάσης των κατοίκων της σε αναζήτηση καλύτερης ποιότητας ζωής σε περιαστικές περιοχές και ειδικότερα στην νότια Αθήνα και στο παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού. Σύμφωνα με την απογραφή 2001 της ΕΣΥΕ, ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου Αλίμου ανέρχεται σε κατοίκους ( άτομα ο μόνιμος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής). Στα επόμενα διαγράμματα εμφανίζεται η ηλικιακή κατανομή δημοτών επί του πραγματικού πληθυσμού, στο Δήμο Αλίμου, στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και στο σύνολο της χώρας : ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΩΝ Δ. ΑΛΙΜΟΥ 12,4 3 15, ,7 12, ,3 24, ετών και άνω 10 από 10

11 Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή πληθυσμού της 18 ης Μαρτίου 2001 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10,6 21,4 12,1 2,7 14,2 24,6 14, ετών και άνω Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή πληθυσμού της 18 ης Μαρτίου 2001 ΗΛΙKIΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 11 19,9 13,7 3 15, ,3 22, ετών και άνω Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή πληθυσμού της 18 ης Μαρτίου από 11

12 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ 52,9 47,1 ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή πληθυσμού της 18 ης Μαρτίου 2001 Από την ανάλυση των παραπάνω διαγραμμάτων προκύπτουν τα εξής ποιοτικά συμπεράσματα: Σε σχέση με την πληθυσμιακή σύνθεση του Δήμου ανά φύλο, ο ανδρικός πληθυσμός αποτελεί το 47,1% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού, ενώ ο γυναικείος πληθυσμός, αποτελεί το 52,9% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού, Από τα δημογραφικά δεδομένα της απογραφής του 2001 ο δείκτης γήρανσης για τον Δήμο Αλίμου είναι οριακά υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο της Περιφέρειας αλλά οριακά χαμηλότερος με τον αντίστοιχο του συνόλου της χώρας. Ο δείκτης γήρανσης για τον Δήμο είναι 15,4% (65 ετών+), ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για την Περιφέρεια είναι 14,8% και περίπου 16,7% ο μέσος Εθνικός Δείκτης. Σε γενικές γραμμές δεν παρατηρείται πρόβλημα δημογραφικής γήρανσης στο Δήμο Αλίμου. Αντίθετα, η ελαφριά υπεροχή των νεότερων και των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, φανερώνει ότι η παράταση των όρων διαβίωσης του πληθυσμού εξαιτίας της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, αντισταθμίζεται από τις νεότερες ηλικίες. Ο δείκτης εξάρτησης εμφανίζεται να είναι της τάξης του 30,6% επί των ατόμων εργάσιμης ηλικίας. Αυτό μεταφράζεται ότι στα 100 άτομα εργάσιμης ηλικίας (15-64 ετών) αντιστοιχούν περίπου 30 άτομα που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα. Ο αριθμός των ατόμων αυτής της κατηγορίας εμφανίζεται να είναι χαμηλότερος για την Περιφέρεια (29%) ενώ σε εθνικό επίπεδο εμφανίζεται οριακά υψηλότερος από τον αντίστοιχο(31,9%). Οι μεγαλύτερες αριθμητικά ομάδες ηλικιών στον Δήμο είναι μεταξύ ετών και ακολούθως μεταξύ ετών, οι οποίες αποτελούν το κυρίαρχο τμήμα της παραγωγικής βάσης. Το ίδιο παρατηρείται και για την Περιφέρεια Αττικής αλλά και για το σύνολο της χώρας. 12 από 12

13 3.1.2 Κοινωνικά και Οικονομικά στοιχεία Ι. Κοινωνικά Στοιχεία Σε ότι αφορά το επίπεδο Εκπαίδευσης και τα ποσοτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του Δήμου Αλίμου, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, όπου ακολουθεί παρουσίαση του μόνιμου πληθυσμού 1 ηλικίας 6 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επίπεδο ως εξής : Εκπαιδευτικό Επίπεδο Σύνολο Ποσοστό % Άρρενες Θήλεις Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση) Δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 441 1,2% ,1% Φοιτούν στο Δημοτικό ,3% Απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης ,8% Τέλειωσαν τη Γ τάξη Γυμνασίου ,1% Πτυχιούχοι ΤΕΛ- ΤΕΣ 907 2,4% Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης ,2% Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) και Ανωτέρων Σχολών ,8% ,5% Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών ,7% Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διδακτορικού Τίτλου 747 2% ΣΥΝΟΛΟ % Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή πληθυσμού της 18 ης Μαρτίου 2001 Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης σε συσχέτιση με το φύλο, μεγαλύτερη διαφοροποίηση παρατηρείται σε αυτούς που είναι αγράμματοι καθώς και σε αυτούς που δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, όπου οι γυναίκες αποτελούν κατά μέσο όρο περίπου το 75% του συνόλου. Οι αγράμματοι αποτελούν μόνο το 1,2% του υπό μελέτη πληθυσμού, ενώ το 2,1% του πληθυσμού δεν τελείωσε το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης σε ποσοστό 32,2%, το 16,8% είναι απόφοιτοι στοιχειώδους Εκπαίδευσης, ενώ το 15,7% είναι απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών. 1 Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Αλίμου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΣΥΕ είναι κάτοικοι 13 από 13

14 ΙΙ. Οικονομικά Στοιχεία ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Στην αγορά εργασίας διευρύνεται συνεχώς η κυριαρχία του τριτογενούς τομέα της οικονομίας, του τομέα των υπηρεσιών, γεγονός με ευεργετικές επιπτώσεις στη στήριξη και ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά και στη διατήρηση της ανεργίας σε χαμηλά ποσοστά σε σχέση με γειτονικές περιοχές. Χαρακτηριστικό της πληθυσμιακής σύνθεσης του Αλίμου είναι το υψηλό ποσοστό που κατέχουν οι παραγωγικές ηλικίες. Κι αυτό αποτελεί αναμφίβολα στοιχείο δυναμισμού. Δεν απασχολούνται, βέβαια, όλοι μέσα στα όρια του Δήμου, αλλά η οικονομική ζωή στον Άλιμο έχει ήδη τη δική της αναπτυξιακή τροχιά. Η εμπορική κίνηση συγκεντρώνεται κυρίως στις μεγάλες λεωφόρους, που διατρέχουν περιφερειακά τον Άλιμο - Αμφιθέας, Ποσειδώνος, Αλίμου, Βουλιαγμένης και στις λεωφόρους και τους μεγάλους δρόμους, που τον διασχίζουν : Θουκυδίδου, Καλαμακίου, Θεομήτορος, Ιωνίας, Δωδεκανήσου. Στην παραλιακή ζώνη επίκεντρο της εμπορικής κίνησης είναι η οδός Θουκυδίδου, δεύτερη παράλληλος της Λεωφόρου Ποσειδώνος, και στο βόρειο τμήμα του Αλίμου, η αγορά του Ανω Καλαμακίου. Η ανάπλαση της οδού Θεομήτωρος συντέλεσε στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος μεγάλων καταστημάτων και την εγκατάσταση της Νομαρχίας Αθηνών (υπουργείο Μεταφορών) και με την ολοκλήρωση του έργου η περιοχή αναδεικνύεται σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά. Ανάλογο ενδιαφέρον προξενούν και τα καταστήματα επίπλων, που έχουν δημιουργήσει τη δίκη τους εξειδικευμένη αγορά. Σημαντικός αριθμός καταναλωτών και από πολλές περιοχές, επισκέπτονται το βορειοανατολικό τμήμα του Αλίμου, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί υπεραγορές. Ο Δήμος Αλίμου δραστηριοποιείται όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια σε όλο και περισσότερους τομείς, με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών του και κριτήριο τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Σε ότι αφορά την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 2001, σημειώνονται τα εξής : 2001 Μόνιμος Πληθυσμός Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός Απασχολούμενοι Πρωτογενής Τομέας Οικονομικώς ενεργοί Δευτερογενής Τριτογενής Τομέας Τομέας Δεν δήλωσαν οικονομική δραστηριότητα Άνεργοι Οικονομικώς μη ενεργός πληθυσμός Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή πληθυσμού της 18 ης Μαρτίου από 14

15 Η συνεχιζόμενη τάση «τριτογενοποίησης» των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης δεκαετίας, έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της απασχόλησης στους κλάδους του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και τη συνακόλουθη αύξηση της απασχόλησης σε κλάδους του τριτογενή τομέα (κυρίως Εμπόριο και Υπηρεσίες). Στην περιοχή του Δήμου Αλίμου, το 72,3% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής απασχολείται στον τριτογενή τομέα. Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναφερόμενων στοιχείων: Το 2001, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, έφθασε τα άτομα, περίπου στο 46,4% του μόνιμου πληθυσμού. Το ποσοστό ανεργίας, ανέρχεται περίπου στο 7,7% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, δηλαδή στα άτομα, δεδομένο το οποίο ωστόσο σήμερα παρουσιάζεται αυξημένο. Σύμφωνα με την απογραφή του 1991 ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου Αλίμου είναι το 65% στο σύνολο των ανδρών και το 22% στο σύνολο των γυναικών. Το 2001 αυξάνεται εντυπωσιακά το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και ανέρχεται στο 36% στο σύνολο των γυναικών, ενώ αντίθετα το ποσοστό των ανδρών μειώνεται στο 55% στο σύνολο των ανδρών (επί του μόνιμου πληθυσμού). Η εικόνα αυτή φαίνεται να διατηρείται μέχρι και σήμερα. Σε ότι αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες αναφέρονται τα εξής : Οι παραγωγικές δραστηριότητες στο Δήμο Αλίμου χαρακτηρίζονται από τη σαφή κυριαρχία του κλάδου του Εμπορίου, με ποσοστό απασχολούμενων 20% σε σχέση με το σύνολο των απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα, (χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή αυτοκινήτων μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης, με δεύτερο τον κλάδο των Υπηρεσιών στις Μεταφορές Αποθήκευση και Επικοινωνία, σε ποσοστό 10,6% και τρίτο το κλάδο των Υπηρεσιών σε Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες με ποσοστό 8,9%. Η σημαντικότερη εξέλιξη η οποία σημειώνεται διαχρονικά αφορά στη σημαντική αύξηση τόσο του αριθμού των επιχειρήσεων όσο και της απασχόλησης σε δύο κλάδους των Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στον κλάδο των Βοηθητικών και συναφών προς τις Μεταφορές δραστηριοτήτων (διακίνηση φορτίων, αποθήκευση, ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία μεταφορών κλπ) και στον κλάδο των άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (νομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες λογιστικής, τραπεζικές δραστηριότητες παροχής συμβουλών, δραστηριότητες μηχανικών, εκπαίδευσης, κλπ). Στον δευτερογενή τομέα παρατηρούμαι κυριαρχία των μεταποιητικών βιομηχανιών. 15 από 15

16 Σε ότι αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες (κατανομή του ενεργού πληθυσμού) του Δήμου, αναφέρονται τα εξής : 1. Η επαγγελματική δραστηριότητα των πολιτών του Δήμου επικεντρώνεται ουσιαστικά στο τριτογενή τομέα και κυρίως στον κλάδο Εμπορίου καθώς και στο κλάδο Μεταφορές Αποθήκευση και Επικοινωνία. 2. Σε σύνολο οικονομικά ενεργών δημοτών ( έχοντες εργασία και κατά δήλωση τους άνεργοι), οι είναι άνδρες και οι γυναίκες. Αναφορικά με την επαγγελματική δραστηριότητα παρατηρούνται τα εξής: δημότες απασχολούνται με το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, εκ των οποίων οι είναι εργοδότες, οι 208 αυτοαπασχολούμενοι και οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί υπάλληλοι δημότες σε μεταποιητικές βιομηχανίες, εκ των οποίων οι 390 είναι εργοδότες, οι 215 εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό και οι υπόλοιποι μισθωτοί υπάλληλοι δημότες σε μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες, εκ των οποίων οι 127 είναι εργοδότες, οι 201 αυτοαπασχολούμενοι και οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί υπάλληλοι δημότες σε Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 192 είναι εργοδότες, οι 443 αυτοαπασχολούμενοι και οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί υπάλληλοι δημότες σε Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, το σύνολο των οποίων είναι μισθωτοί υπάλληλοι δημότες σε Εκπαίδευση, εκ των οποίων οι είναι μισθωτοί υπάλληλοι δημότες σε Ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εκ των οποίων οι 31 είναι εργοδότες, οι 95 αυτοαπασχολούμενοι και οι υπόλοιποι είναι μισθωτοί υπάλληλοι. Οι υπόλοιποι δημότες από το σύνολο του ενεργά οικονομικά πληθυσμού, είτε απασχολούνται σε άλλες δραστηριότητες από τις προαναφερόμενες, είτε είναι άνεργοι. Από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία συμπεραίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών του Δήμου απασχολούνται ως μισθωτοί υπάλληλοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιες υπηρεσίες (70% περίπου). 16 από 16

17 Κοινωνική Πολιτική Ο Δήμος έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής πολιτικής το οποίο θα προσφέρει βοήθεια και στήριγμα, στις κοινωνικές δομές που είναι απαραίτητο, ώστε να εξαλειφθούν τα συμπτώματα της απομόνωσης, των διακρίσεων και των ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών. Στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν και είναι η πόλη του Αλίμου να γίνει μια πιο ανθρώπινη πόλη και συγκεκριμένα ως προς την υλοποίησης αυτού του στόχου παρατηρούνται τα εξής : Σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής που υλοποίησε ο Δήμος, είχε τις ακόλουθες δράσεις: Ι. Κοινωνική Μέριμνα - Αλληλεγγύη ΚΑΠΗ Στον Δήμο λειτουργούν ήδη δύο ΚΑΠΗ που εξυπηρετούν συνολικά περισσότερα από άτομα. Τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), είναι μοναδικές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για τους Ηλικιωμένους, και αποτελούν ιατροκοινωνικά προγράμματα στην εξυπηρέτηση του θεσμού. Σκοπός του ΚΑΠΗ είναι : η πρόληψη βιολογικών ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του Κοινωνικού Συνόλου, η ενημέρωση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά μετά προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων, η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους. Στα προστατευμένα από το Κέντρο άτομα παρέχονται : Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους. Φυσικοθεραπεία, Βοήθεια στο σπίτι για τα άτομα που ζουν μόνα τους ή γι' αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρετήσεως μέσα και έξω από το σπίτι (π.χ. ελαφρύ μαγείρεμα, μικροθελήματα και διάφορες μικροεξυπηρετήσεις). Φροντίδα και οδηγίες για παροχή υπηρεσιών υγείας. Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές με πούλμαν, κλπ) και επιμόρφωση (διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, εργασία με ομάδες κλπ). Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί καντίνα που προσφέρει ρόφημα αναψυκτικά. 17 από 17

18 Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνική Μέριμνα Ο Δήμος ευαισθητοποιημένος απέναντι στα άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας, στα άτομα με αναπηρία, στα άτομα με χρόνιες παθήσεις ή με προσωρινά προβλήματα υγείας, που είναι περισσότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν κινδύνους απομόνωσης και απομάκρυνσης από το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, καθώς και χαμηλό επίπεδο ποιότητας ζωής οι ίδιοι και το οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό τους περιβάλλον, υλοποιεί τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα». Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένας από τους τρόπους απόδειξης του κοινωνικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κοινωνικού προσώπου του Δήμου. Στόχος μας η όσο το δυνατόν προσφορότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ιδίων και των συγγενών του. Προσφέρει υπηρεσίες, κατά κανόνα κατ οίκον, που εξασφαλίζουν σωματική και ψυχική υγεία, επιβίωση, ποιότητα ζωής. Ειδικότερα: Νοσηλευτική Φροντίδα, με εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων, όπως περιποίηση πληγών, κατακλίσεων, τραυμάτων, ενεσοθεραπείες, εμβολιασμούς, τήρηση φαρμακευτικής αγωγής, ατομική υγιεινή, αγωγή υγείας, κ.α. Οικογενειακή Βοήθεια, με καθαριότητα οικίας, εξωτερικές εργασίες, προετοιμασία φαγητού, συντροφιά, συνοδεία, βοήθεια στην ατομική υγιεινή, κ.α. Ψυχολογική - Κοινωνική Στήριξη, με ψυχοσυναισθηματική στήριξη, συμβουλευτική οικογένειας και ατόμου. Ενημέρωση, Παροχή πληροφοριών και Διασυνδετική με φορείς και υπηρεσίες και διεκπεραίωση κοινωνικοπρονοιακών ζητημάτων. Δανειστικό Τμήμα Βοηθημάτων και Λοιπών Υποστηρικτικών Μέσων για τον ασθενή, τον ηλικιωμένο και το άτομο με αναπηρία (αναπηρικά αμαξίδια, στρώματα κατάκλισης, περιπατητήρες κ.α). Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Στον Δήμο λειτουργούν το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Κάτω Καλάμακίου και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Άνω Καλάμακίου) Η ιδέα για την δημιουργία των ΚΔΑΠ ξεκίνησε από τη διαπίστωση της ανάγκης για την εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου στους γονείς και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, με δραστηριότητες που αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και την κοινωνικότητα του ατόμου και οδηγούν σε μια θετική στάση απέναντι στη ζωή. Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη στήριξη της οικογένειας. Το γεγονός ότι τα ΚΔΑΠ είναι χώροι διασκέδασης 18 από 18

19 για το παιδί, δίνουν στο γονιό τη δυνατότητα να αφιερωθεί ο ίδιος σε κάτι που τον ευχαριστεί, όση ώρα το παιδί του ασχολείται δημιουργικά στα Κέντρα, χωρίς ενοχές ότι το παραμελεί. Έτσι στην οικογένεια μπαίνουν οι βάσεις για σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού του «δικαιώματος στην ευχαρίστηση». Κύριος στόχος τους είναι να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να ξεπεράσουν το πρόβλημα της πλήξης, της παθητικότητας και της μοναξιάς, προσφέροντας πλούσια ερεθίσματα που διευρύνουν τους ορίζοντες των παιδιών και συμβάλλουν στη διατήρηση της αυθεντικότητας της αισθητικής τους. Η εμπειρία που βιώνει το παιδί στα Κέντρα θα αποτελεί στο μέλλον μόνιμο σημείο αναφοράς, από το οποίο θα αντλεί προτάσεις για ζωογόνες διεξόδους τόσο στην επαγγελματική τους ζωή όσο και στον ελεύθερο χρόνο του. Τα ΚΔΑΠ είναι χώροι όπου τα παιδιά μπορούν να συναντήσουν φίλους και να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσα από την κοινή εμπειρία της δημιουργίας σε κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας χωρίς ανταγωνισμούς και σκοπιμότητες. Εκεί βιώνουν διαδικασίες που δεν στοχεύουν σε προκαθορισμένα αποτελέσματα, αλλά βασίζονται στη δυναμική της κάθε ομάδας και ευνοούν την ανάπτυξη σχέσεων ειλικρινούς επικοινωνίας μεταξύ των μελών της. Στα ΚΔΑΠ οι ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού για έκφραση και ελεύθερη εξερεύνηση του κόσμου έρχονται πρώτες σε ιεράρχηση. Στο παιδί ανήκει απόλυτα η επιλογή του αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί, του τρόπου με το οποίο θα το προσεγγίσει και του χρόνου του οποίου θα του αφιερώσει. Στόχος της εξωσχολικής απασχόλησης δεν είναι η μετάδοση γνώσεων ούτε η επιβολή αισθητικής άποψης, αλλά η προσφορά πλούτου ερεθισμάτων που θα πυροδοτήσουν τη δημιουργική διάθεση των παιδιών. Οποιοδήποτε κι αν είναι το αντικείμενο της ενασχόλησης, η διαδικασία έχει πάντα τη μορφή παιχνιδιού και όχι μαθήματος. Με άλλα λόγια αποσκοπεί στην απόλαυση, στην ψυχική συμμετοχή, στην προσωπική έκφραση και όχι στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων. Συγχρόνως όμως προσφέρει πλούτο ερεθισμάτων, τα οποία βοηθούν τα παιδιά να τελειοποιήσουν τα εκφραστικά τους μέσα. Το Κέντρο εξωσχολικής απασχόλησης μπορεί να φιλοξενεί παιδιά ηλικίας δημοτικού, τα οποία, ανάλογα με τον αριθμό, τις δυνατότητες του χώρου και τη μορφή του προγράμματος που έχει επιλεγεί, χωρίζονται σε ομάδες που καλύπτουν ένα ηλικιακό φάσμα. Οι δραστηριότητες γίνονται διαδοχικά και κάθε μία λειτουργεί ως ερέθισμα για την επόμενη με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μια ανακύκλωση ενέργειας που διατηρεί ζωηρό το 19 από 19

20 ενδιαφέρον των παιδιών. Εξάλλου, η εναλλαγή των δραστηριοτήτων έχει θετικά αποτελέσματα ως προς τη δυναμική της ομάδας. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με όλες τις μορφές τέχνης και καθένα διαλέγει αυτή την οποία προτιμά να εκφράζεται και να προβάλλει τις ικανότητές του. Έτσι σε κάθε δραστηριότητα αναδεικνύονται διαφορετικοί «πρωταγωνιστές» και επιτυγχάνεται μια ισορροπία μέσα στην ομάδα. Από την άλλη πλευρά αυτός ο συνδυασμός υποβάλλει στα παιδιά την ιδέα της σύνθεσης ενός ενιαίου κι ολοκληρωμένου αποτελέσματος από ετερόκλητα στοιχεία, ιδέα που μεταφράζεται σε ένα πνεύμα αρμονικής συνύπαρξης μέσα στην ίδια ομάδα των παιδιών, αφού ο καθένας μπορεί να διατηρεί την ατομικότητά του, ενώ όλοι μαζί αποτελούν ένα σύνολο που παράγει ένα ενιαίο έργο. Κοινωνική Υπηρεσία Δημοτικά Ιατρεία. Καλύπτονται σχεδόν όλες οι ειδικότητες και παρέχουν πρωτοβάθμια περίθαλψη και προληπτική Ιατρική, κυρίως στους ανασφάλιστους δημότες και συνταγογράφηση ΟΓΑ. Γραφείο Ανέργων. Προσφέρει υποστηρικτικές ενέργειες για την εύρεση εργασίας σε άνεργους του Δήμου. Γραφείο ΑΜΕΑ Γραφείο Νεολαίας. Αντιμετώπιση των προβλημάτων της Νεολαίας, παρακολούθηση και συνεργασία με το αιρετό Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΔΗ.ΣΥ.Ν.). ΙΙ. Εξυπηρέτηση του Πολίτη Στον Δήμο Αλίμου λειτουργούν δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Το ένα λειτουργεί στο Άνω Καλαμάκι (Δωδεκανήσου 63) και το άλλο στο Κάτω Καλαμάκι (Θουκυδίδου 43). Η δημιουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών αποτελεί μια πρωτοποριακή θεσμική και τεχνολογική παρέμβαση για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες με τρόπο φιλικό και αποτελεσματικό έτσι ώστε η ένταση των καθημερινών προβλημάτων κατά την επικοινωνία με τη Δημόσια Διοίκηση να υποχωρήσει και να αντικατασταθεί από μια σχέση ποιότητας και ικανοποίησης. Διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ : Παροχή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, Έκδοση φορολογικής ενημερότητας, Θεώρηση γνησίου υπογραφής, Επικύρωση φωτοαντιγράφων, 20 από 20

ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Πάρου 2011-2014» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ήµος Πάρου ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : A Στρατηγικός Σχεδιασµός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 1 από 104 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2 από 104 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. (Άρθρο 217 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. (Άρθρο 217 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 (Άρθρο 217 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαιρετισμός Δημάρχου 2. Έργα και μελέτες: Αστική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2014-2019 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 Συνοπτική περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης... 10 1.1.1 Η γενική εικόνα του Δήμου... 10 1.1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2011 2013 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά Έκθεση Πεπραγμένων 2011, 2012, 2013 Εισαγωγικό σημείωμα Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ 1. Το όραμά μας για το Δήμο Ποιοι είμαστε; Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δεν δημιουργήθηκε σε κενό, αλλά αποτελεί συνέχεια των καλύτερων εμπειριών και παραδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Η ερευνητική ομάδα Δημουλάς Κωνσταντίνος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) Νοέμβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα