ΘΔΜΑ: «Ανακοίνυζη μεηάηαξηρ ςπαλλήλυν ηυν κλάδυν ΠΔ,ΣΔ Μησανικών ζηο Τποςπγείο Οικονομικών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: «Ανακοίνυζη μεηάηαξηρ ςπαλλήλυν ηυν κλάδυν ΠΔ,ΣΔ Μησανικών ζηο Τποςπγείο Οικονομικών»"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-ΗΔΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ (Γ) ΣΜΖΜΑ Β Αζήλα, 7 Μαξηίνπ 04 Αξ. Πξση.:ΓΒ ΔΞ 04 Σαρ. Γ/λζε : Kαξ.εξβίαο 0 Σαρ. Κώδηθαο: 0 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : /8 FAX: ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκηών ΘΔΜΑ: «Ανακοίνυζη μεηάηαξηρ ςπαλλήλυν ηυν κλάδυν ΠΔ,ΣΔ Μησανικών ζηο Τποςπγείο Οικονομικών» Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 παξ., 73 & 74 ηνπ Ν. 358/007 (ΦΔΚ 6/Α /9--007), παξ. 5 ηνπ αξ. 35 ηνπ Ν.404/0 (ΦΔΚ 6/Α /7-0- 0), άξζ. 0 Ν.380/009 (ΦΔΚ 63 Α / ) θαη ηνπ άξζξ. 6 ηνπ Ν. 363/007, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο ηδηαίηεξα απμεκέλεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ησλ Κηεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη ησλ Κεληξηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο θαη Δζληθώλ Κιεξνδνηεκάησλ θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνάζπηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε κεηαηάμεηο ππαιιήισλ ησλ θιάδσλ α) ΠΔ Μησανικών/ ειδικόηηηαρ Αγπονόμυν- Σοπογπάθυν ή ΠΔ Μησανικών/ ειδικόηηηαρ Πολιηικών Μησανικών και β) ΣΔ Μησανικών/ ειδικόηηηαρ Σοπογπαθίαρ και ειδικόηηηαρ Πολιηικών Γομικών Έπγυν ή Δπγυν Τποδομήρ. Α. Οι ππορ κάλςτη θέζειρ είναι οι ακόλοςθερ ανά Κηημαηική Τπηπεζία: Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΘΔΔΗ ΑΘΖΝΩΝ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή ΑΝΑΣ. ΑΣΣΗΚΖ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 3 ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 4 ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 5 ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 3

2 6 ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 7 ΑΡΚΑΓΗΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 8 ΑΡΣΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 9 ΑΥΑΪΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή ΣΔ Σνπνγξαθίαο ΣΔ Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ ή Έξγσλ Τπνδνκήο 0 ΒΟΗΩΣΗΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή ΓΡΔΒΔΝΩΝ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή ΔΤΒΟΗΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 3 ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 4 ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 5 ΖΜΑΘΗΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 6 ΖΛΔΗΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 7 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή ΣΔ Σνπνγξαθίαο 8 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 9 ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 0 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 5 3 ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή

3 3 ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 4 ΚΟΕΑΝΖ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 5 ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 6 ΛΑΚΩΝΗΑ 7 ΛΑΡΗΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή TE Σνπνγξαθίαο 8 ΛΑΗΘΗΟΤ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 9 ΛΔΤΚΑΓΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 30 ΜΑΓΝΖΗΑ 3 ΜΔΖΝΗΑ 3 ΠΗΔΡΗΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 33 ΠΡΔΒΔΕΑ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 34 ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 35 ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 36 ΦΘΗΩΣΗΓΟ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 37 ΦΩΚΗΓΟ 38 ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή 39 ΥΑΝΗΩΝ 40. Κενηρική Τπηρεζία (Γενική Γ/νζη Γημόζιας Περιοσζίας και Δθνικών Κληροδοηημάηων) ΠΔ Αγξνλόκσλ- Σνπνγξάθσλ ή ΠΔ Αγρονόμων- Σοπογράθων ή Πολιηικών Μητανικών 3 3

4 ΤΝΟΛΟ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ / ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Ή ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 60 ΤΝΟΛΟ ΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ/ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ 3 ΤΝΟΛΟ ΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ/ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ή ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 94 Β. Γικαίυμα ςποβολήρ αίηηζηρ μεηάηαξηρ: α)μόληκνη ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ππάιιεινη άιισλ Τπνπξγείσλ, Ν.Π.Γ.Γ. ή άιισλ Γεκόζησλ Τπεξεζηώλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ππάιιεινη Πεξηθεξεηώλ θαη Ο.Σ.Α., νη νποίνη κεηαηάζζνληαη κε ηε δηαδηθαζία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζ. 46 Ν. 385/00 θαη άξζ 58 Ν.3979/0 αληίζηνηρα. β) Τπάιιεινη θξαηηθώλ Ν.Π.Η.Γ. θαζώο θαη ππάιιεινη ησλ ΓΔΚΟ, νη νπνίεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ζηηο νπνίεο ην δεκόζην θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνύ ηνπο θεθαιαίνπ, θαη νη νπνίνη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 363/007. Οη ππνςήθηνη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ηα απαηηνύκελα ηππηθά πξνζόληα όπσο απηά αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Γελ επηηξέπεηαη κεηάηαμε ππαιιήινπ πξηλ παξέιζνπλ πέληε (5) έηε από ην δηνξηζκό ή από πξνεγνύκελε κεηάηαμε ή έρνπλ νηνδήπνηε θώιπκα από άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε (π.ρ. κεηάηαμε ζε παξακεζόξην πεξηνρή κε ππνρξεσηηθή παξακνλή θ.η.ι.). (αξζ. 9 παξ. 5 ηνπ Ν. 380/009) Γ. Οι ςποτήθιοι καηά ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ, θα ππέπει να καηέσοςν ηα ηππηθά πξνζόληα ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθώλ/ Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ ή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη ΣΔ Μεραληθώλ / εηδηθόηεηαο Σνπνγξαθίαο, Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ ή Έξγσλ Τπνδνκήο, όπσο απηά νξίδνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 5 ηνπ Π.Γ. 50/00 (ΦΔΚ 39/Α /00), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. γλώζε Υεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, (γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. Γ. Γιαδικαζία μεηαηάξευν: Οη κεηαηάμεηο ζα δηελεξγεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 παξ.,3 θαη 5, 73 & 74 ηνπ Ν. 358/007 (ΦΔΚ 6/Α /9--007), παξ. 5 ηνπ αξ. 35 ηνπ Ν.404/0 (ΦΔΚ 6/Α /7-0-0), άξζ. 0 Ν.380/009 (ΦΔΚ 63 Α / ) θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 363/007, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, ζε θελέο νξγαληθέο ή κε κεηαθνξά ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ, κεηά από γλώκε ηνπ Α Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απόθαζεο (ππεξεζηαθό ζπκβνύιην) θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο κεηάηαμεο, ζα απνζηαιεί ζηε Γ/λζε Πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αίηεκα γηα ηελ έγθξηζε ηεο πιήξσζεο ησλ δεηνύκελσλ ζέζεσλ κε κεηάηαμε από ηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 33/06, ζύκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 400/ 0 (ΦΔΚ 80/Α /-8-0). Θα εθηηκεζεί εκπεηξία ζρεηηθή κε ηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο. 4

5 Δ. Απαιηούμενα δικαιολογηηικά: Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηηζη μεηάηαξηρ (ςπόδειγμα), θαη λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ/Πξνζσπηθνύ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο: Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα εμήο δικαιολογηηικά: αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα είλαη αιεζή Πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη εθηόο ησλ άιισλ: - ε ηπρόλ ύπαξμε πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο, - όηη ν ππάιιεινο δελ έρεη νπνηνδήπνηε θώιπκα κεηάηαμεο από άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε. (π.ρ. ππνρξέσζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ιόγσ παξακεζνξίνπ ή γηα άιινπο ιόγνπο), - ε βαζκνινγία ησλ εθζέζεσλ αμηνιόγεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ζα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα από ηελ Τπεξεζία καο, θαη εθαξκνγή ηεο ΓΗΑΓΠ/Α/7854/ ΚΤΑ), εθόζνλ δελ πξνζθνκηζηεί από ηνλ ελδηαθεξόκελν. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ, άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, θαη απνδεηθηηθώλ ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο Βεβαίσζε απνδνρώλ. Οη ππάιιεινη θξαηηθώλ Ν.Π.Η.Γ. θαη ΓΔΚΟ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πξόζζεηα, θαηά πεξίπησζε: - νη ππάιιεινη θξαηηθώλ Ν.Π.Η.Γ., βεβαίσζε ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ή αληίζηνηρα ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ην λνκηθό θαζεζηώο πνπ ην δηέπεη, ήηνη όηη αλήθεη ζην θξάηνο ή επηρνξεγείηαη ηαθηηθώο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο από θξαηηθνύο πόξνπο θαηά 5% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ, - νη ππάιιεινη Γ.Δ.Κ.Ο., βεβαίσζε από ηελ νηθεία ππεξεζία, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην θαη όηη ην Γεκόζην θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ (ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. ΓΗΠΗΓΓ/Β/8./775/νηθ.34663/--007 Δγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.) Σ. Τποβολή αιηήζευν μεηάηαξηρ: Απηνπξνζώπσο ζην γξαθείν πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Καξ. εξβίαο 8, Σ.Κ. 084 Αζήλα) Σαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γηεύζπλζε : Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ, Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, Γ/λζε Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (Γ)-Σκήκα Β, Καξ. εξβίαο 0 -Σ.Κ. 084 Αζήλα. Ε. Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζευν: 5

6 Αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο από 7/4/04 μέσπι 7/5/04 ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηεο αίηεζεο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη από ηελ εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ επί ηνπ θαθέινπ. Τποσπέυζη κοινοποίηζηρ ηηρ παπούζαρ Ανακοίνυζηρ από Γ/νζειρ Γιοικηηικού: Κάζε θνξέαο ζηνλ νπνίν απνζηέιιεηαη ε παξνύζα αλαθνίλσζε νθείιεη λα ηελ θνηλνπνηήζεη ζε όιεο ηηο επνπηεπόκελεο από απηόλ ππεξεζίεο θαη λα πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ώζηε λα λάβοςν γνώζη αςηήρ οι ςπάλληλοι πνπ ππεξεηνύλ ζε απηέο. Ζ παξνύζα απνζηέιιεηαη ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (Γ) Σκήκα Β ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ηει Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΤΡΝΑΡΑ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ: Α.ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ:. Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (όπσο αλαξηήζεη ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε ζην δηαδηθηπαθό ηνπο ηόπν).όια ηα Τπνπξγεία- Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ/πξνζσπηθνύ (όπσο θνηλνπνηεζεί άκεζα ε παξνύζα ζε όινπο ηνπο επνπηεπκέλνπο θνξείο) 3.Όιεο νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο- Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ (όπσο θνηλνπνηεζεί άκεζα ε παξνύζα ζε όινπο ηνπο επνπηεπκέλνπο θνξείο) Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο 4.ΓΛΚ, Γ/λζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, Παλεπηζηεκίνπ 37, Σ.Κ Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ:.Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο : Αζελώλ, Αλαη. Αηηηθήο, Πεηξαηά, Αλαη. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Τπόινηπνπ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Διιάδαο, Κξήηεο, Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο, Πεινπνλλήζνπ..Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο : Αζελώλ, Αλαη. Αηηηθήο, Γπη. Αηηηθήο, Πεηξαηώο, Αηησιναθαξλαλίαο, Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Άξηαο, Αραΐαο, Βνησηίαο, Γξεβελώλ, Δύβνηαο, Δπξπηαλίαο, Εαθύλζνπ, Ζιείαο, 6

7 ΑΙΣΗΗ ΔΠΩΝΤΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:... ΔΠΟΠΣΔΤΟΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΣΗΛ. ΤΠΗΡΔΙΑ:.. ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: Πόλη:... Οδόρ-απιθμόρ... ΣΚ.. Σηλ ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Καηηγοπία:... Κλάδορ:... Διδικόηηηα:... Βαθμόρ:.. Έηη Τπηπεζίαρ: Ημεπ. Γέννηζηρ:.. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Άγαμορ:. Έγγαμορ: Απιθμόρ ηέκνων: ΠΡΟ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ/ΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΜ. Β Κ. επβίαρ ΑΘΗΝΑ Κοινοποίηση: (ςπηπεζία πος ςπηπεηεί ο ςπάλληλορ) ΘΔΜΑ: «Αίηηζη μεηάηαξηρ ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηων άπθ. 7 παπ., άπθ. 73,74 ηος Ν. 358/07, άπθ.0 Ν.380/009 και άπθ. 6 Ν. 363/07» Παπακαλώ να πποβείηε ζηιρ απαιηούμενερ ενέπγειερ για ηη μεηάηαξή μος ζηο Τπ. Οικονομικών, ζύμθωνα με ηην απ. ΓΒ ΔΞ 04/ ανακοίνωζη, για ηιρ εξήρ ςπηπεζίερ καηά ζειπά πποηεπαιόηηηαρ:.κλαγο:... ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ:... ΤΠΗΡΔΙΑ:....ΚΛΑΓΟ:... ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ:... ΤΠΗΡΔΙΑ: ΚΛΑΓΟ:... ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ:... ΤΠΗΡΔΙΑ:... ΑΘΗΝΑ, / /04 Ο/Η ΑΙΣ.. (ςπογπαθή) ςνημμένα ςποβάλω ηα παπακάηω δικαιολογηηικά (ππωηόηςπα ή ζε επικςπωμένα θωηοανηίγπαθα): [7]

8 [8]

ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκτών

ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΓΑ: Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Αθήνα, 17 Μαρηίοσ /2014 Αρ. Πρωτ.:Γ2Β 1049051 ΔΞ 2014 Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Οι θέζεις οι οποίες πρόκειηαι να καλσθθούν, ζύμθωνα με ηην παρούζα ανακοίνωζη είναι οι παρακάηω :

ΠΡΟ: Οι θέζεις οι οποίες πρόκειηαι να καλσθθούν, ζύμθωνα με ηην παρούζα ανακοίνωζη είναι οι παρακάηω : ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη : Σηαδίνπ 29 Σατ. Κώδικας : 101 10 - Αζήλα TELEFAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β491ΟΚ6Γ-ΥΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.

ΑΔΑ: Β491ΟΚ6Γ-ΥΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. Πιεξνθνξίεο: Εαξθαλίηε Δπζπκία Σειέθσλν: 2644.0.22275 FAX.: 2644.0.22275

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8 / 7 / 2014 Γ30/122 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 8 / 7 / 2014 Γ30/122 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 8 / 7 / 2014 Αριθμ. Πρωτ. Γ30/122 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014 ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.:29513 ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛ. 1009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος».

ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο 30η Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζζαινλίθεο Σαρ. Κσδ. : 18346 Μνζράην Σειέθσλν : 210 4802251, 4802253 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Προκηρύξεισ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΜΗΜΑ : Β - ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΜΙΘΟΓΟΙΑ Αζήλα 2/7/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ».

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ Πληροθορίες: Α. Παπαδοπούλοσ Σηλέθωνο: 210 3803063 FAX: 210 3809340

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ Πληροθορίες: Α. Παπαδοπούλοσ Σηλέθωνο: 210 3803063 FAX: 210 3809340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Αθήνα, 13 Ιανοσαρίοσ 2012 Αρ. Πρωη: ΠΟΛ. 1016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘ/Η Δ/ΝΗ ΕΠΙΘ/Η Δ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ - ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 236/A/2014

ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ - ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 236/A/2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ - ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 236/A/2014 ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα