1. Εισαγωγή. Περίληψη. Έφη Ντίλιου 1, Μανώλης Κουτούζης 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Εισαγωγή. Περίληψη. Έφη Ντίλιου 1, Μανώλης Κουτούζης 2"

Transcript

1 Εισαγωγή και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα Ολιγοθέσια Σχολεία: Επιμόρφωση, Λήψη Αποφάσεων και Περιορισμοί στους Συλλόγους των Ολιγοθέσιων Δημοτικών του Νομού Ευβοίας Έφη Ντίλιου 1, Μανώλης Κουτούζης 2 1 Ιδιωτική Εκπαίδευση, M.Ed. Ε.Α.Π. 2 Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής-ΓΣΕΕ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περίληψη Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσιων δημοτικών του Ν. Ευβοίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, αλλά και τη φύση των παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων των Συλλόγων τους για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επεξεργασία των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την διερεύνηση της οργανωσιακής κουλτούρας των μικρών σχολείων δείχνει ότι ο συνεργατικός χαρακτήρας της διοίκησης τους και ο ρόλος του Διευθυντή ενισχύουν θετικά τη στάση των δασκάλων ως προς την επιμόρφωση, τονίζοντας, ωστόσο, τον ασύμβατο χαρακτήρα της με τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των δασκάλων να τις εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία αφορούν στην απροσδιόριστη φύση της ένταξής τους στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, τις προσωπικές επιφυλάξεις τους για τη χρησιμότητα των εφαρμογών αυτών και τη γνωστική επάρκεια των ιδίων, καθώς και την έλλειψη μονιμότητάς τους στα ολιγοθέσια. Λέξεις κλειδιά: ολιγοθέσια, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ένταξη ΤΠΕ. 1. Εισαγωγή Η βαρύτητα που αποδίδεται στην χρήση των ΤΠΕ στις μέρες μας, έχει άμεση σχέση με τη δυνατότητα που παρέχουν στα άτομα για εισροή ευρύτερων εμπειριών, επιδρώντας στην προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική τους ενσωμάτωση και με κυρίαρχες έννοιες, σε αυτή τη διεργασία, αυτές των κοινωνικών ανισοτήτων και του αποκλεισμού. Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση και η διαχείριση της παρεχόμενης γνώσης μέσω των ΤΠΕ, προσδίδει μια νέα διάσταση στο περιεχόμενο και τους σκοπούς της εκπαίδευσης (Giddens, 2002). Ωστόσο, ανάμεσα σε μηνύματα όπως «Κανένα παιδί δεν μένει πίσω» και «Σχολεία χωρίς τοίχους» (http://www.minedu.gov.gr), και σε φαινόμενα όπως το «ψηφιακό χάσμα» (Κουντζέρης, 2008), υπάρχει μια σαφής

2 διάσταση, η οποία εκφράζεται μέσα από την ανησυχία για το μέλλον της εκπαίδευσης, την ανάγκη για ισότητα ευκαιριών, ενδεχομένως έναν οραματισμό, αλλά και μια σκληρή εκπαιδευτική πραγματικότητα, που θεωρητικά μπορεί να εξομαλυνθεί, με αιχμή του δόρατος τις ΤΠΕ. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στη βάση των δύο αξόνων «Επιμόρφωση στις ΤΠΕ» - «Ένταξη των ΤΠΕ», καλείται να διαχειριστεί τα ακόλουθα μείζονα ζητήματα: Τι ισχύει στο πεδίο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεσή τους για συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες Τι ισχύει στο πεδίο της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική και ποιες αντιστάσεις αντιμετωπίζει η εφαρμογή τους Αναφορικά με τον πρώτο άξονα, πρέπει να τονιστεί ότι η εισαγωγική αλλά και η ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση (INSET training), αποτελούν βασικό μοχλό προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και αναπόσπαστο μέρος της Δια βίου φιλοσοφίας μάθησης (Νούτσος, 1986; Hargreaves & Fullan, 1993; Μαυρογιώργος, 1999; Zafeirakou, 2004), δεδομένα που επιβεβαιώνονται και στην μελέτη των Λαδιά, Μπέλλου & Γεωργόπουλου (2010). Άλλες μελέτες, ωστόσο, διαπιστώνουν ότι αποτελούν μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία οδηγεί σε ελλιπείς γνώσεις (Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2008; Μπέλλου, Λαδιάς & Μικρόπουλος, 2010) και δεν έχουν την πλήρη αποδοχή των εκπαιδευτικών (Γιαβρίμης κ.α., 2010). Σε ό,τι αφορά τον άξονα «ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» είναι απαραίτητη η αναφορά στο πεδίο της λήψης αποφάσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για ζητήματα Διδασκαλίας και Μάθησης. Ο Κουτούζης αναφέρει ότι οι συνθήκες λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων (Απόλυτης Βεβαιότητας, Κινδύνου και Αβεβαιότητας), έχουν άμεση σχέση με την εκτίμηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων από την εφαρμογή τους, την κουλτούρα του σχολείου, το κλίμα, τη λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας καθώς και με τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους (1999). Ο Μπουραντάς (2005) τονίζει την ανάγκη συνεχούς αναπροσδιορισμού των συνθηκών λήψης μιας απόφασης και προσαρμογής των ατόμων στις νέες απαιτήσεις ενός οργανισμού για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, ενώ σύμφωνα με τον Goleman, οι αποφάσεις ομάδων με εξελισσόμενη συναισθηματική πραγματικότητα, όπως οι μικροί εκπαιδευτικοί Σύλλογοι, εξαρτώνται από τη συλλογική νοημοσύνη της ομάδας και την ίδια τη φύση της διαδικασίας (1998). Σε αυτήν την προοπτική, οι αποφάσεις των δασκάλων για την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολικό πρόγραμμα εξαρτώνται από το πώς αντιλαμβάνονται τον ρόλο των νέων τεχνολογιών. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τις ΤΠΕ ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη διδακτική πράξη διότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών και το «άνοιγμα» του σχολείου (Γιαβρίμης κ.α., 2010). 133

3 Διαπιστώνεται ωστόσο, ότι η χρήση των ΤΠΕ αποτελεί τελικά μεθοδολογική επιλογή ορισμένων εκπαιδευτικών με μεράκι (Βαγγελάτος, Φώσκολος & Κομνηνός, 2010). Οι αρνητικές στάσεις που εντοπίζονται αφορούν στους περιορισμούς στη χρήση του λογισμικού (Γιαβρίμης και συν, 2010), την απαρχαιωμένη υλικοτεχνική υποδομή (Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2008), την έλλειψη χρόνου (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2009), τις επιφυλάξεις τους για την αλλαγή του χαρακτήρα της διδασκαλίας και της διατάραξης της σχέσης εκπαιδευτικών-μαθητών (Πασχαλίδης, 2009; Κυρίδης, Δρόσος & Τσακαρίδου, 2003), καθώς και τον προβληματισμό τους για τη χρήση των ΤΠΕ στον σχολικό μικρόκοσμο, που εκφράζεται μέσα από «τεχνόφοβες» ή «τεχνόφιλες» αντιλήψεις (Αναστασιάδης κ.α., 2006). 2. Ολιγοθέσια σχολεία: Τεχνικός Πυρήνας και ΤΠΕ Οι ολιγοθέσιες εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν 175 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην ελληνική επικράτεια, μέσω μιας περιφερειακής κατανομής που εκφράζει κοινωνικές, οικονομικές και γεωμορφολογικές ανάγκες (Τρίγκα κ.α., 2007). Πιο συγκεκριμένα, τα 3/θέσια και 4/θέσια δημοτικά σχολεία, είναι εκπαιδευτικά βιώσιμες μονάδες με ισχυρές κοινωνικές διασυνδέσεις και οργανωσιακή κουλτούρα που στηρίζεται σε ένα μικρόσχημο όργανο λήψης αποφάσεων (τριών έως πέντε ατόμων) και στο συνεργατικό μοντέλο διοίκησης, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις, τις ανάγκες των ατόμων, τη συλλογικότητα και την ευελιξία που διαθέτουν στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου (Ντίλιου, 2010). Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί για τα ολιγοθέσια εστιάζουν κυρίως στη διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τα πολυθέσια σχολεία (Μπρούζος, 2002; Φύκαρης, 2002). Αποτέλεσε, επομένως, άμεση ανάγκη η ανάδειξη της ιδιότυπης κουλτούρας τους, μέσω της λήψης αποφάσεων των εκπαιδευτικών, έκφραση της οποίας είναι ο Τεχνικός Πυρήνας, δηλαδή το σύνολο των διαδικασιών και διεργασιών που επιδρούν στην γνωστική και ψυχολογική υπόσταση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού των σχολείων, μέσω της διδασκαλίας και της μάθησης (Hoy & Miskel, 2008). Μέρος του άξονα Διδασκαλία-Μάθηση, είναι η εφαρμογή των ΤΠΕ, που παραπέμπει σε έναν εναλλακτικό ή συμπληρωματικό τρόπο διαχείρισης των δεδομένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και του εκπαιδευτικού χρόνου, συμβάλλοντας στην διαμόρφωση μιας φιλοσοφίας μάθησης που συχνά βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. 3. Ερευνητικά Δεδομένα Σκοπός και Μεθοδολογία της έρευνας Κατά τη χρονιά διενεργήθηκε έρευνα η οποία αφορούσε αρχικά στη διερεύνηση της λήψης συλλογικών εκπαιδευτικών αποφάσεων, εστιάζοντας, στη 134

4 συνέχεια, στο φαινόμενο της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην κουλτούρα των σχολείων. Πρόκειται για μια ερευνητική προσπάθεια μεικτών τεχνικών με βάση το παράδειγμα του πραγματισμού (Mertens, 2005) που βασίστηκε στην ολική κατανόηση και μελέτη ενός ενιαίου συστήματος με ομοιογενή χαρακτήρα (Μελέτη Περίπτωσης) (Yin, 2003). Στην επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων έγινε χρήση των τεχνικών της θεμελιωμένης θεωρίας ώστε να αναδειχθούν πληρέστερα οι θεωρητικές έννοιες (Κυριαζή, 2005). Δείγμα αποτέλεσαν τα 26 (3/θέσια και 4/θέσια) δημοτικά του Νομού, και οι 105 εκπαιδευτικοί τους. Η αντιπροσωπευτικότητα και η ομοιογένεια εξασφαλίστηκαν με δειγματοληπτική στρατηγική «χιονοστιβάδας» και κατόπιν της πλήρους συναίνεσης των δασκάλων. Οι μεθοδολογικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις «κλειστού» και «ανοικτού» τύπου στις οποίες έγινε ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία, και οι ημι-δομημένες Συνεντεύξεις, για τη διασφάλιση εσωτερικής εγκυρότητας και εγκυρότητας περιεχομένου. Επιστράφηκαν 103 ερωτηματολόγια (98,1%) και διενεργήθηκαν 15 συνεντεύξεις. 3.2 Τα ερευνητικά ερωτήματα Η Γενική Υπόθεση της έρευνας ήταν ότι η λήψη αποφάσεων στους Συλλόγους των ολιγοθέσιων σχολείων προϋποθέτει συλλογικότερες και συμμετοχικότερες διαδικασίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν την κουλτούρα συνεργασίας που διέπει το ολιγοθέσιο, και ένα πλαίσιο επικοινωνιακής δράσης που διασφαλίζεται με τη σύμπραξη Διευθυντή και εκπαιδευτικών. Οι Γενικοί Στόχοι της έρευνας περιλάμβαναν τη διερεύνηση της διαδικασίας λήψης συλλογικών αποφάσεων για τα ζητήματα της σχολικής ζωής καθώς και τη διερεύνηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών και τον ρόλο του Διευθυντή. Στις επί μέρους κατηγορίες «Λήψη Συλλογικών εκπαιδευτικών αποφάσεων» και «Επαγγελματική Συλλογικότητα» διερευνήθηκε το ζήτημα των ΤΠΕ με βάση τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: Ποιος είναι ο βαθμός ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών του ολιγοθέσιου για τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες επιμόρφωσης στις ΤΠΕ; Ποια είναι η φύση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση των εκπαιδευτικών για ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και ποιος ο βαθμός συλλογικότητας μιας τέτοιας απόφασης; 4. Παρουσίαση των ευρημάτων 4.1 Η Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσιων στις ΤΠΕ Στο πεδίο αυτό διερευνήθηκε η στάση των εκπαιδευτικών ως προς τις διαδικασίες επιμόρφωσής τους στις ΤΠΕ, το είδος των παραγόντων που επηρεάζουν τις διαδικασίες αυτές και η αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 135

5 Από τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν σχετικά με τη στάση των εκπαιδευτικών ως προς τις διαδικασίες επιμόρφωσης, προκύπτει ότι το σύνολο των ερωτηθέντων θεωρούν αρκετά (53.4%) έως πολύ θετική (21,4%) τη συμβολή της επιμόρφωσης στην αλλαγή του σχολείου και τη βελτίωση της ποιότητας του έργου τους. Ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεσή τους για τις διαδικασίες επιμόρφωσης, σημαντικό ποσοστό αφορά στην καταλληλότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης (34,7%), την υποκίνησή τους από συναδέλφους (24,2%) καθώς και την προηγούμενη εμπειρία τους σε επιμορφωτικές διαδικασίες (20%). Σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων σχολείων δηλώνουν ότι έχουν συμμετάσχει σε ποσοστό 50,5% σε διαδικασίες επιμόρφωσης στις ΤΠΕ με στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών του Ολοήμερου σχολείου σε σχέση με τους δασκάλους γενικών θέσεων (Πίν. 1). Πίνακας 1: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες επιμόρφωσης στις ΤΠΕ Διευθυντής Ν % % Στις συνεντεύξεις τονίστηκε το ζήτημα της ισότιμης συμμετοχής των ολιγοθέσιων στις διαδικασίες αυτές αλλά και της αδυναμίας υποστήριξης των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των σχολείων αυτών. Διευθυντές σημειώνουν: «Δεν έχουμε άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους, γιατί και τα σεμινάριά μας κάνουμε και συμμετέχουμε σε ό,τι έχει σχέση με υπολογιστές, το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε ειδικότητες ώστε τα παιδιά να έχουν τα Αγγλικά, την Πληροφορική τους» (Δ6) «Το θέμα επιμόρφωση στα ολιγοθέσια είναι πονεμένη ιστορία. Μιλάμε για συγκεκριμένες επιμορφώσεις που γίνονται από συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν μιλάμε για παραπέρα εξέλιξη Είναι πολύ δύσκολο να βγει κάτι στην εκπαίδευσή μας μόνο για αυτόν τον τύπο σχολείου» (Δ1). Τα οφέλη των εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους αφορούν στην εξοικείωσή τους με την τεχνολογία (30,2%) και την ικανοποίηση προσωπικών αναγκών (28,3%) με σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών (Πίν. 2). Ικανοποίηση προσωπικών αναγκών Εκπαιδευτικός Ν % % Εκ/κός Ολοήμερου Πίνακας 2: Αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης στις ΤΠΕ Σύνολο Ναι Όχι Σύνολο Άνδρας Γυναίκα Σύνολο Ν % % Ν % %

6 Εξοικείωση με την σύγχρονη τεχνολογία Επικαιροποίηση γνώσεων Βελτίωση υπηρεσιακής κατάστασης Σύνολο Η φύση των παραγόντων που επιδρούν στην απόφαση των εκπαιδευτικών για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο βαθμός συλλογικότητας των αποφάσεων αυτών Από την στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι δάσκαλοι συζητούν ζητήματα ΤΠΕ μόνο σε ποσοστό 5,9% επί του συνόλου των ζητημάτων ενώ στις αποφάσεις εμπλέκονται κυρίως οι νέοι εκπαιδευτικοί (Πίν. 3). Πίνακας 3: Η συχνότητα εμφάνισης των ζητημάτων των ΤΠΕ στη θεματολογία των εκπαιδευτικών αποφάσεων των ολιγοθέσιων σχολείων Έως 10 έτη Ν % % 11 έως 20 Ν % % 21 και άνω Σύνολο Υποδομή Αν. Πργ Δράση μαθητών Καινοτομ ΤΠΕ Σχέσεις μαθητών Σύνολο Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι ανασταλτικοί παράγοντες για την εφαρμογή των ΤΠΕ στα ολιγοθέσια είναι η ανυπαρξία δικτύου (28,3%), η έλλειψη εξοπλισμού (30,2%), αλλά και ο περιορισμένος διδακτικός χρόνος (24,5%) (Πίν. 4). Πίνακας 4: Παράγοντες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή ΤΠΕ στα ολιγοθέσια σχολεία Άνδρας Ν % % Γυναίκα Ν % % Σύνολο 137

7 Ανυπαρξία δικτύου Έλλειψη εξοπλισμού Έλλειψη ενημέρωσης Περιορισμένος χρόνος Σύνολο Σε συνέντευξή του, Διευθυντής αναφέρει: «Δίκτυο δεν υπήρχε σε εμάς, φτιάχτηκε κατόπιν αιτήσεως την επόμενη χρονιά. Αλλά το θέμα είναι και ποιος θα τις εφαρμόσει. Βλέπεις υπολογιστές να αραχνιάζουν γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να ασχοληθεί. Αν δεν έχεις την υποδομή ούτε την οργάνωση, είναι δύσκολο» (Ε1) ενώ συνάδελφός του σε άλλο σχολείο, επιβεβαιώνει τα στατιστικά δεδομένα: «Στο ολιγοθέσιο σχολείο μειώνεται δραματικά ο χρόνος που μπορούμε σαν εκπαιδευτικοί να κάνουμε κάτι. Είναι τόσο πιεσμένος, που χάνεται ίσως και αυτή η δυνατότητα» (Δ8) Σε ψυχολογικό επίπεδο, τα αίτια που επηρεάζουν τη διάθεση των εκπαιδευτικών έχουν σχέση με την έλλειψη μονιμότητάς τους. Εκπαιδευτικός με πείρα σε διάφορους τύπους σχολείων, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Για να μπεις στη διαδικασία να δεις τι μπορείς να βελτιώσεις, θα πρέπει να κάνεις μια costbenefit ανάλυση, να δεις πώς θα εκληφθούν από τους άλλους αυτά που προτείνεις. Και σε προσμονή ενός αποτελέσματος που μπορεί να μην προκύψει, σε ένα σχολείο που μπαίνεις για ένα-δυο χρόνια, πολύ συχνά δεν μιλάς, αποφεύγεις την κρίση, το αφήνεις στην άκρη» (Δ4). Στις συνεντεύξεις αναδείχθηκαν και οι παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών, όπως οι προσωπικές επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών και η απροσδιόριστη φύση της ένταξής τους στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Εκπαιδευτικοί γενικών θέσεων αλλά και Διευθυντές, τονίζουν: «Πιστεύω ότι έχουν μέλλον αλλά δεν έχουν βρει ακόμη ευρεία αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τα τεχνολογικά μέσα ακόμη και ως εποπτικά εργαλεία. Έχουν συνηθίσει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας» (Ε2) «Πριν από μερικά χρόνια τα σχολεία εξοπλίστηκαν με υπολογιστές και περάσαμε και από επιμόρφωση. Ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα, όμως, που να μου λέει πότε το σχολείο μας μπορεί να πάει στους υπολογιστές, π.χ. στην Ευέλικτη Ζώνη, δεν υπάρχει. Θα μπω στο site που με παραπέμπει το Υπουργείο; Ναι. Πόσες φορές; Κάτι πρέπει να μάθει το παιδί» (Δ7) Στους θετικούς, ωστόσο, παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση των δασκάλων για την ένταξη των ΤΠΕ στο ολιγοθέσιο σχολείο, συγκαταλέγεται η υιοθέτηση της άποψης ότι η χρήση τους επιδρά θετικά στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών (Πίν. 5). Πίνακας 5: Βαθμός προώθησης της βελτίωσης της μαθητικής επίδοσης με χρήση ΤΠΕ 138

8 Διευθυντής Ν % % Εκπαιδευτικός Ν % % Εκ/κός Ολοήμερου Τέλος, η στατιστική ανάλυση ανέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους (95,1%) θεωρούν ότι η εφαρμογή των ΤΠΕ θα πρέπει να είναι συλλογική απόφαση στο ολιγοθέσιο σχολείο, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργατικής κουλτούρας στους Συλλόγους των ολιγοθέσιων σχολείων για ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης. 5. Καταληκτικές επισημάνσεις της Έρευνας - Συζήτηση Σύνολο Λίγο Μέτριο Αρκετά Πάρα πολύ Σύνολο Η επεξεργασία των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της έρευνας οδηγεί σε μια σειρά χρήσιμων συμπερασμάτων για την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στα ολιγοθέσια σχολεία, επιβεβαιώνοντας αντίστοιχα προηγούμενων μελετών, αλλά και αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολικών αυτών μονάδων και τις ανάγκες τους, σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες. Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί η σπουδαιότητα της υιοθέτησης μιας θετικής στάσης (74,8%) των εκπαιδευτικών ως προς τις διαδικασίες Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. Η πλειονότητα των δασκάλων στα μικρά σχολεία παρακινούνται από συναδέλφους για να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιμόρφωσης. Σημαντικός, στο σημείο αυτό, είναι ο ρόλος του Διευθυντή των μονάδων, όπως έχει υποστηριχθεί και στην εργασία των Δαδαμόγια, Οικονόμου & Κρύσιλα (2009), γεγονός που αναδεικνύει το έντονο συνεργατικό υπόβαθρο των ολιγοθέσιων σχολείων και τη σημασία της υποκίνησης στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων των εκπαιδευτικών οργανισμών. Διαπιστώνεται όμως, ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει λειτουργήσει απλά ως μορφή «τεχνολογικού αλφαβητισμού» και στο σημείο αυτό μόνο έγκειται η αποτελεσματικότητά της. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η διασύνδεσή της με τη λειτουργική πραγματικότητα των σχολείων είναι χαλαρή, λόγω του γεγονότος ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η οργανωσιακή δομή των μικρών εκπαιδευτικών μονάδων και οι ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου σε αυτά. Παράγοντες που παρεμποδίζουν τη διάθεση των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες αποτελούν ο στερεότυπος χαρακτήρας και η έλλειψη συμβατότητας της επιμόρφωσης με τις ανάγκες των σχολείων τους, όπως και η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου, όπως έχουν αναδείξει και οι (Γιαβρίμης κ.α., 2010; Λιακοπούλου, 2010; Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2009). 139

9 Προκύπτει, επομένως, ανάγκη παροχής εξειδικευμένης επιμόρφωσης για την καλύτερη αξιοποίηση της ευελιξίας στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου που διαθέτουν τα ολιγοθέσια, και την ενίσχυση της λειτουργικότητας των τεχνολογικών εφαρμογών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσιων σχολείων για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτυπώνονται τόσο σε επίπεδο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, υλικοτεχνικής Υποδομής αλλά και σε Ψυχολογικό επίπεδο. Αρχικά, σε επίπεδο επίσημου σχεδιασμού, διαφαίνεται η αδυναμία του συστήματος να υποστηρίξει την εφαρμογή των ΤΠΕ με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με λογισμικό συμβατό με τις ανάγκες των μαθητών, ενώ κρίνεται ουσιώδης η αναδιάρθρωση του Αναλυτικού Προγράμματος ώστε οι δυνατότητες χρήσης να μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής, ενδεχομένως στο πεδίο της Ευέλικτης Ζώνης. Την δυσκαμψία εφαρμογής των ΤΠΕ στα σχολεία αυτά, έχουν επισημάνει και οι έρευνες των Barnett & Darling-Hammond (2006) και Δαδαμόγια, Οικονόμου & Κρύσιλα (2009). Η υλικοτεχνική υποδομή, όπως δείχνουν τα ευρήματα, αποτελεί επίσης ένα ζήτημα που έχει άμεση σχέση με την τεχνολογική βιωσιμότητα των μικρών μονάδων και δημιουργεί πλείστες δυσχέρειες στη χρήση των νέων τεχνολογιών (Barnett & Darling-Hammond, 2006; Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2008). Τέλος, από τα δεδομένα που αφορούν στους ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστηριοποίηση των δασκάλων για τις ΤΠΕ στα ολιγοθέσια σχολεία, προκύπτει ότι η έλλειψη μονιμότητας είναι ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας προς αυτή την κατεύθυνση, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός για τους δασκάλους των μικρών σχολείων που έχουν έντονη κινητικότητα στην επαγγελματική τους πορεία. Επίσης, οι προσωπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών καθώς και για τις δεξιότητες που οι ίδιοι διαθέτουν για να ανταποκριθούν επαρκώς σε πιθανή εμπλοκή τους με αυτές, αποτελούν τον δεύτερο άξονα επίδρασης στην απόφασή τους να τις εντάξουν στο σχολικό πρόγραμμα, ευρήματα, τα οποία υποστηρίζονται από πληθώρα ανάλογων ερευνών (Κάτσης κ.α., 2003; Αναστασιάδης κ.α., 2006; Δαδαμόγια, Οικονόμου & Κρύσιλα 2009; Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010). Ως προς τη δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι δάσκαλοι των ολιγοθέσιων σχολείων θεωρούν ότι η χρήση των ΤΠΕ θα προωθούσε τη βελτίωση της μαθητικής επίδοσης, θέση που έχει υποστηριχθεί και σε μελέτες των Κασιμάτη & Γιαλαμά (2001) και των Κυρίδη, Δρόσου & Τσακαρίδου, (2003) και ο βαθμός συλλογικότητας της απόφασής τους για την ένταξη των ΤΠΕ είναι υψηλός, καθώς έχει σχέση με τη υιοθέτηση ενιαίας διδακτικής κουλτούρας στα σχολεία τους. Τα δεδομένα που έρχονται στο φως για την περίπτωση των μικρών σχολείων της ελληνικής περιφέρειας δημιουργούν προβληματισμό ως προς την αποτελεσματικότητα της ένταξης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στη σχολική πραγματικότητα των μονάδων αυτών. Έρευνες διαπιστώνουν ότι τα προερχόμενα 140

10 από υψηλά κοινωνικά στρώματα άτομα επωφελούνται άμεσα των πλεονεκτημάτων των ΤΠΕ (Σιάνου-Κύργιου & Τσιπλακίδης, 2010). Κατά συνέπεια, πιθανή αδυναμία αποτελεσματικής εφαρμογής τους στη δημόσια εκπαίδευση, είναι πιθανό να εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες, στερώντας στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα τα οφέλη από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και εδραιώνοντας μια μορφή μη αναστρέψιμης κοινωνικής ανισότητας. Είναι αδιαμφισβήτητο, παρόλα αυτά, ότι τα ολιγοθέσια σχολεία συνιστούν «θερμοκοιτίδες» κοινωνικής ενσωμάτωσης για σημαντικό μέρος του μαθητικού δυναμικού, εκμηδενίζοντας τις απώλειες και τη διαρροή που προκαλούν οι κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις στα εξωαστικά περιβάλλοντα. Είναι ουσιώδες, επομένως, να δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση της ομαλής και βιώσιμης λειτουργίας τους αλλά και στην εφαρμογή συγκεκριμένων προτάσεων εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ ως κύριου παράγοντα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς τους. Βιβλιογραφία Barnett B., Darling-Hammond L. (2006). No Child Left Behind and the Highly Qualified Teacher: The promise and the Possibilities. Ανακτήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2010 από Hoy W., Miskel C. (2008). Educational Administration: Theory Research and Practice. Lane Akers Ink. New York. Mertens D. (2005). Research and Evaluation in Education and Psychology. Sage. Yin R. (2003). Case Study Research. (3 rd Ed). Sage Publications. Zafeirakou A. (2004). In-service Training and teacher professional development in Europe: exploring central issues. In: Koulaidis V. (Ed.), Quality of Education. Conference Proceedings. Αθήνα. ΚΕΕ ΥΠΕΠΘ. Αναστασιάδης Π., Γκερτσάκης Ν., Μαρινάτος Γ., Καρβούνης Λ. (2006). Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στη σχολική πράξη. Πρακτικά 5 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Θεσσαλονίκη. Στο Ανακτήθηκε: 16/9/10. Βαγγελάτος Α., Φώσκολος Φ., Κομνηνός Θ. (2010). Τα κοινωνικά δίκτυα στο σχολείο του σήμερα. Πρακτικά 7 ου Πανελλ. Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Κόρινθος. Στο Ανακτ.: 16/9/10. Γιαβρίμης Π., Παπάνης Ε., Νεοφώτιστος Β., Βαλκάνος Ε. (2010). Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Πρακτικά 7 ου Πανελλ. Συνεδρίου ΕΤΠΕ.. Στο: Ανακτ.: 16/9/10. Δαδαμόγια Θ., Οικονόμου Τ., Κρύσιλας Α. (2009). Ο ρόλος του διευθυντή και η συμβολή των ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρακτικά 2 ου Πανελλ. Συνεδρίου Ημαθίας «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση». Στο Ανακτ.: 18/9/10. Giddens, A. (2002). Κοινωνιολογία. Αθήνα: Gutenberg. Goleman, D. (1998). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 141

11 Hargreaves A., Fullan M. (1993). Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών. Αθήνα: Πατάκης. Κασιμάτη Κ., Γιαλαμάς Β. (2001). Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική διαδικασία. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, (σς ). Κάτσης Α., Μαντζάκου Π., Ποζιού Ι. (2003). Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Διοικητική Ενημέρωση, Τχ. 25, (σς ). Κουντζέρης Α. (2008). Ηλεκτρονική ένταξη και μέτρηση του ψηφιακού χάσματος. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο: Ανακτ.: 12/9/10. Κουστουράκης Γ., Παναγιωτακόπουλος Χ. (2008). Οι ΤΠΕ στην Α βάθμια εκπαίδευση: επιδράσεις και προβλήματα από την προσπάθεια της εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική πράξη. Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Πάτρα. Στο:http://www.etpe.gr.index.php. Ανακτ.: 16/9/10. Κουτούζης Μ. (1999). Γενικές αρχές Μάνατζμεντ. Πάτρα: ΕΑΠ. Κυριαζή Ν. (2005). Η Κοινωνιολογική Έρευνα. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα. Κυρίδης Α., Δρόσος Β., Τσακιρίδου Ε. (2003). Ποιος φοβάται τις νέες τεχνολογίες; Οι απόψεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Α βάθμιας εκπαίδευσης για την εισαγωγή της τεχνολογίας στο ελληνικό Δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Τυπωθήτω. Λαδιάς Τ., Μπέλλου Ι., Γεωργόπουλος Κ. Χ. (2010). Το προφίλ του καθηγητή Πληροφορικής: Μία Μελέτη Περίπτωσης. Στο: ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Σερρών (Επιμ.), Πρακτικά 4 ου Πανελλ. Συνεδρίου Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Διαθ. στο: Λιακοπούλου Ε. (2010). Η σχέση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ. Εμπόδια και προτάσεις αντιμετώπισης. Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Κόρινθος. Διαθ. στο Ανακτ.: 16/9/10. Μαυρογιώργος Γ. (2000). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στο: Γκότοβος Θ., Μαυρογιώργος Γ., Παπακωνσταντίνου Π., Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Μπέλλου Ι., Λαδιάς Α., Μικρόπουλος Τ. Α. (2010). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Χαρακτηριστικά και Προτιμήσεις. Στο: Γρηγοριάδου Μ., Γόγουλου Α., Γουλή Ε. (Επιμ.), Πρακτικά 5 ου Πανελλ. Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Αθήνα, ΕΚΠΑ. Διαθ. στο: Μπουραντάς Δ. (2005). Ηγεσία. Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. Αθήνα: Κριτική. Μπρούζος Α. (2002). Μικρά σχολεία Μεγάλες Προσδοκίες: Απόψεις για την αποτελεσματικότητα των ολιγοθέσιων σχολείων. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός. Νούτσος Χ. (1986). Ιδεολογία και Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Θεμέλιο. Ντίλιου Ε., (2010). Εκπαιδευτική Ηγεσία και λήψη αποφάσεων στα ολιγοθέσια σχολεία (3/θ και 4/θ) του Νομού Ευβοίας. Αθήνα: ΕΑΠ. Παπαδάκης Στ., Καλογιαννάκης Μ. (2009). Εμπόδια στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.. Πρακτικά 6 ου Πανελλ. Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ Σχολείο 2.0, Πειραιάς. Διαθ. στο: Ανακτ.: 16/9/

12 Πασχαλίδης Α. (2009). Η συμβολή του υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρακτικά 1 ου Εκπ. Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία», Βόλος. Διαθ. στο Ανακτ.: 16/9/10. Σιάνου-Κύργιου Ε., Τσιπλακίδης Ι. (2010). Χρήση του Διαδικτύου, κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση. Πρακτικά 7 ου Πανελλ. Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Κόρινθος. Διαθ. στο Ανακτ.: 16/9/10. Σχορετσανίτου Π., Βεκύρη Ι. (2010). Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: παράγοντες πρόβλεψης της εκπαιδευτικής χρήσης. Πρακτικά 7 ου Πανελλ. Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Κόρινθος. Διαθ. στο Ανακτ.: 18/9/10. Τρίγκα Δ., Κουτούζης Μ., Μήτρου-Παπαδάκη Ε., Στάμου Π. (2007). Η λειτουργία των Ολιγοθέσιων σχολείων στο κατώφλι του 21 ου αι: Η πραγματικότητα, τα ζητήματα, οι προοπτικές. Πανελλ. Συνέδριο «Η Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Έργου: από την Αποτύπωση του Συστήματος στο Σχεδιασμό Παρεμβάσεων». Φύκαρης Ι.Μ. (2002). Τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία στην ελληνική εκπαίδευση. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. 143

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς Βαγγελάτος Αριστείδης 1, Αγγελόπουλος Παναγιώτης 2, Μεϊντάνης Σωτήρης 2 vagelat@cti.gr, angelopoulos@minedu.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-17 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Κωνσταντινίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Τομέας/Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Δείκτης 3.1 Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μάιος 2017 Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Δρ Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Χριστίνα Σταύρου (Λειτουργός Π.Ι.) Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς ΕΚ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 10,6 Αιτωλ/νίας 2,5 Ανατ. Αττική 3,5 Ανατ. Θεσ/νίκη 6,1 Αργολίδα 1,0 Αρκαδίας 3,0

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ενότητα 8: Οι Τ.Π.Ε. και οι νέες απαιτήσεις από το ρόλο του

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή 194 ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Δ ΑΣΚΑΛΟ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ άνοιξε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2013 Η μέθοδος της χρήσης έργων τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων: μία μελέτη περίπτωσης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Παπαφλέσσα και Υψηλάντη, 262 22 ΠΑΤΡΑ ΣΕΠ ΕΑΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας Τομέας Παιδαγωγικής Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STED Π. Καριώτογλου Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Χούμκοζλης Χρήστος Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ελλάδα houm@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

* Βελτίωση της μάθησης για όλα τα παιδιά: Η πράξη στο επίπεδο του σχολείου

* Βελτίωση της μάθησης για όλα τα παιδιά: Η πράξη στο επίπεδο του σχολείου Ποιότητα και Ισότητα στην Εκπαίδευση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικές Εφαρμογές και Προοπτικές (Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials) * Βελτίωση της μάθησης για όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εκπαίδευση από απόσταση Η τηλεμάθηση Ιδρυματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ενότητα 10: Φύλο και στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ.

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ενότητα 10: Φύλο και στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ενότητα 10: Φύλο και στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις

Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Λοϊζίδου Προϊσταμένη Τομέα Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 23 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ armaos@kethea.gr Προτεραιότητες & βασικά μεγέθη εκπαίδευσης 2 Η ΔΒΜ αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα»

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» «Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» Ε. Πεσματζόγλου 1, Α. Παπαδοπούλου 2 1 Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα