1. Εισαγωγή. Περίληψη. Έφη Ντίλιου 1, Μανώλης Κουτούζης 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Εισαγωγή. Περίληψη. Έφη Ντίλιου 1, Μανώλης Κουτούζης 2"

Transcript

1 Εισαγωγή και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα Ολιγοθέσια Σχολεία: Επιμόρφωση, Λήψη Αποφάσεων και Περιορισμοί στους Συλλόγους των Ολιγοθέσιων Δημοτικών του Νομού Ευβοίας Έφη Ντίλιου 1, Μανώλης Κουτούζης 2 1 Ιδιωτική Εκπαίδευση, M.Ed. Ε.Α.Π. 2 Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής-ΓΣΕΕ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περίληψη Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσιων δημοτικών του Ν. Ευβοίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, αλλά και τη φύση των παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων των Συλλόγων τους για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επεξεργασία των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την διερεύνηση της οργανωσιακής κουλτούρας των μικρών σχολείων δείχνει ότι ο συνεργατικός χαρακτήρας της διοίκησης τους και ο ρόλος του Διευθυντή ενισχύουν θετικά τη στάση των δασκάλων ως προς την επιμόρφωση, τονίζοντας, ωστόσο, τον ασύμβατο χαρακτήρα της με τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των δασκάλων να τις εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία αφορούν στην απροσδιόριστη φύση της ένταξής τους στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, τις προσωπικές επιφυλάξεις τους για τη χρησιμότητα των εφαρμογών αυτών και τη γνωστική επάρκεια των ιδίων, καθώς και την έλλειψη μονιμότητάς τους στα ολιγοθέσια. Λέξεις κλειδιά: ολιγοθέσια, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ένταξη ΤΠΕ. 1. Εισαγωγή Η βαρύτητα που αποδίδεται στην χρήση των ΤΠΕ στις μέρες μας, έχει άμεση σχέση με τη δυνατότητα που παρέχουν στα άτομα για εισροή ευρύτερων εμπειριών, επιδρώντας στην προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική τους ενσωμάτωση και με κυρίαρχες έννοιες, σε αυτή τη διεργασία, αυτές των κοινωνικών ανισοτήτων και του αποκλεισμού. Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση και η διαχείριση της παρεχόμενης γνώσης μέσω των ΤΠΕ, προσδίδει μια νέα διάσταση στο περιεχόμενο και τους σκοπούς της εκπαίδευσης (Giddens, 2002). Ωστόσο, ανάμεσα σε μηνύματα όπως «Κανένα παιδί δεν μένει πίσω» και «Σχολεία χωρίς τοίχους» (http://www.minedu.gov.gr), και σε φαινόμενα όπως το «ψηφιακό χάσμα» (Κουντζέρης, 2008), υπάρχει μια σαφής

2 διάσταση, η οποία εκφράζεται μέσα από την ανησυχία για το μέλλον της εκπαίδευσης, την ανάγκη για ισότητα ευκαιριών, ενδεχομένως έναν οραματισμό, αλλά και μια σκληρή εκπαιδευτική πραγματικότητα, που θεωρητικά μπορεί να εξομαλυνθεί, με αιχμή του δόρατος τις ΤΠΕ. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στη βάση των δύο αξόνων «Επιμόρφωση στις ΤΠΕ» - «Ένταξη των ΤΠΕ», καλείται να διαχειριστεί τα ακόλουθα μείζονα ζητήματα: Τι ισχύει στο πεδίο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεσή τους για συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες Τι ισχύει στο πεδίο της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική και ποιες αντιστάσεις αντιμετωπίζει η εφαρμογή τους Αναφορικά με τον πρώτο άξονα, πρέπει να τονιστεί ότι η εισαγωγική αλλά και η ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση (INSET training), αποτελούν βασικό μοχλό προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και αναπόσπαστο μέρος της Δια βίου φιλοσοφίας μάθησης (Νούτσος, 1986; Hargreaves & Fullan, 1993; Μαυρογιώργος, 1999; Zafeirakou, 2004), δεδομένα που επιβεβαιώνονται και στην μελέτη των Λαδιά, Μπέλλου & Γεωργόπουλου (2010). Άλλες μελέτες, ωστόσο, διαπιστώνουν ότι αποτελούν μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία οδηγεί σε ελλιπείς γνώσεις (Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2008; Μπέλλου, Λαδιάς & Μικρόπουλος, 2010) και δεν έχουν την πλήρη αποδοχή των εκπαιδευτικών (Γιαβρίμης κ.α., 2010). Σε ό,τι αφορά τον άξονα «ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» είναι απαραίτητη η αναφορά στο πεδίο της λήψης αποφάσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για ζητήματα Διδασκαλίας και Μάθησης. Ο Κουτούζης αναφέρει ότι οι συνθήκες λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων (Απόλυτης Βεβαιότητας, Κινδύνου και Αβεβαιότητας), έχουν άμεση σχέση με την εκτίμηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων από την εφαρμογή τους, την κουλτούρα του σχολείου, το κλίμα, τη λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας καθώς και με τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους (1999). Ο Μπουραντάς (2005) τονίζει την ανάγκη συνεχούς αναπροσδιορισμού των συνθηκών λήψης μιας απόφασης και προσαρμογής των ατόμων στις νέες απαιτήσεις ενός οργανισμού για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, ενώ σύμφωνα με τον Goleman, οι αποφάσεις ομάδων με εξελισσόμενη συναισθηματική πραγματικότητα, όπως οι μικροί εκπαιδευτικοί Σύλλογοι, εξαρτώνται από τη συλλογική νοημοσύνη της ομάδας και την ίδια τη φύση της διαδικασίας (1998). Σε αυτήν την προοπτική, οι αποφάσεις των δασκάλων για την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολικό πρόγραμμα εξαρτώνται από το πώς αντιλαμβάνονται τον ρόλο των νέων τεχνολογιών. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τις ΤΠΕ ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη διδακτική πράξη διότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών και το «άνοιγμα» του σχολείου (Γιαβρίμης κ.α., 2010). 133

3 Διαπιστώνεται ωστόσο, ότι η χρήση των ΤΠΕ αποτελεί τελικά μεθοδολογική επιλογή ορισμένων εκπαιδευτικών με μεράκι (Βαγγελάτος, Φώσκολος & Κομνηνός, 2010). Οι αρνητικές στάσεις που εντοπίζονται αφορούν στους περιορισμούς στη χρήση του λογισμικού (Γιαβρίμης και συν, 2010), την απαρχαιωμένη υλικοτεχνική υποδομή (Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2008), την έλλειψη χρόνου (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2009), τις επιφυλάξεις τους για την αλλαγή του χαρακτήρα της διδασκαλίας και της διατάραξης της σχέσης εκπαιδευτικών-μαθητών (Πασχαλίδης, 2009; Κυρίδης, Δρόσος & Τσακαρίδου, 2003), καθώς και τον προβληματισμό τους για τη χρήση των ΤΠΕ στον σχολικό μικρόκοσμο, που εκφράζεται μέσα από «τεχνόφοβες» ή «τεχνόφιλες» αντιλήψεις (Αναστασιάδης κ.α., 2006). 2. Ολιγοθέσια σχολεία: Τεχνικός Πυρήνας και ΤΠΕ Οι ολιγοθέσιες εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν 175 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην ελληνική επικράτεια, μέσω μιας περιφερειακής κατανομής που εκφράζει κοινωνικές, οικονομικές και γεωμορφολογικές ανάγκες (Τρίγκα κ.α., 2007). Πιο συγκεκριμένα, τα 3/θέσια και 4/θέσια δημοτικά σχολεία, είναι εκπαιδευτικά βιώσιμες μονάδες με ισχυρές κοινωνικές διασυνδέσεις και οργανωσιακή κουλτούρα που στηρίζεται σε ένα μικρόσχημο όργανο λήψης αποφάσεων (τριών έως πέντε ατόμων) και στο συνεργατικό μοντέλο διοίκησης, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις, τις ανάγκες των ατόμων, τη συλλογικότητα και την ευελιξία που διαθέτουν στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου (Ντίλιου, 2010). Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί για τα ολιγοθέσια εστιάζουν κυρίως στη διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τα πολυθέσια σχολεία (Μπρούζος, 2002; Φύκαρης, 2002). Αποτέλεσε, επομένως, άμεση ανάγκη η ανάδειξη της ιδιότυπης κουλτούρας τους, μέσω της λήψης αποφάσεων των εκπαιδευτικών, έκφραση της οποίας είναι ο Τεχνικός Πυρήνας, δηλαδή το σύνολο των διαδικασιών και διεργασιών που επιδρούν στην γνωστική και ψυχολογική υπόσταση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού των σχολείων, μέσω της διδασκαλίας και της μάθησης (Hoy & Miskel, 2008). Μέρος του άξονα Διδασκαλία-Μάθηση, είναι η εφαρμογή των ΤΠΕ, που παραπέμπει σε έναν εναλλακτικό ή συμπληρωματικό τρόπο διαχείρισης των δεδομένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και του εκπαιδευτικού χρόνου, συμβάλλοντας στην διαμόρφωση μιας φιλοσοφίας μάθησης που συχνά βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. 3. Ερευνητικά Δεδομένα Σκοπός και Μεθοδολογία της έρευνας Κατά τη χρονιά διενεργήθηκε έρευνα η οποία αφορούσε αρχικά στη διερεύνηση της λήψης συλλογικών εκπαιδευτικών αποφάσεων, εστιάζοντας, στη 134

4 συνέχεια, στο φαινόμενο της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην κουλτούρα των σχολείων. Πρόκειται για μια ερευνητική προσπάθεια μεικτών τεχνικών με βάση το παράδειγμα του πραγματισμού (Mertens, 2005) που βασίστηκε στην ολική κατανόηση και μελέτη ενός ενιαίου συστήματος με ομοιογενή χαρακτήρα (Μελέτη Περίπτωσης) (Yin, 2003). Στην επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων έγινε χρήση των τεχνικών της θεμελιωμένης θεωρίας ώστε να αναδειχθούν πληρέστερα οι θεωρητικές έννοιες (Κυριαζή, 2005). Δείγμα αποτέλεσαν τα 26 (3/θέσια και 4/θέσια) δημοτικά του Νομού, και οι 105 εκπαιδευτικοί τους. Η αντιπροσωπευτικότητα και η ομοιογένεια εξασφαλίστηκαν με δειγματοληπτική στρατηγική «χιονοστιβάδας» και κατόπιν της πλήρους συναίνεσης των δασκάλων. Οι μεθοδολογικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις «κλειστού» και «ανοικτού» τύπου στις οποίες έγινε ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία, και οι ημι-δομημένες Συνεντεύξεις, για τη διασφάλιση εσωτερικής εγκυρότητας και εγκυρότητας περιεχομένου. Επιστράφηκαν 103 ερωτηματολόγια (98,1%) και διενεργήθηκαν 15 συνεντεύξεις. 3.2 Τα ερευνητικά ερωτήματα Η Γενική Υπόθεση της έρευνας ήταν ότι η λήψη αποφάσεων στους Συλλόγους των ολιγοθέσιων σχολείων προϋποθέτει συλλογικότερες και συμμετοχικότερες διαδικασίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν την κουλτούρα συνεργασίας που διέπει το ολιγοθέσιο, και ένα πλαίσιο επικοινωνιακής δράσης που διασφαλίζεται με τη σύμπραξη Διευθυντή και εκπαιδευτικών. Οι Γενικοί Στόχοι της έρευνας περιλάμβαναν τη διερεύνηση της διαδικασίας λήψης συλλογικών αποφάσεων για τα ζητήματα της σχολικής ζωής καθώς και τη διερεύνηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών και τον ρόλο του Διευθυντή. Στις επί μέρους κατηγορίες «Λήψη Συλλογικών εκπαιδευτικών αποφάσεων» και «Επαγγελματική Συλλογικότητα» διερευνήθηκε το ζήτημα των ΤΠΕ με βάση τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: Ποιος είναι ο βαθμός ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών του ολιγοθέσιου για τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες επιμόρφωσης στις ΤΠΕ; Ποια είναι η φύση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση των εκπαιδευτικών για ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και ποιος ο βαθμός συλλογικότητας μιας τέτοιας απόφασης; 4. Παρουσίαση των ευρημάτων 4.1 Η Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσιων στις ΤΠΕ Στο πεδίο αυτό διερευνήθηκε η στάση των εκπαιδευτικών ως προς τις διαδικασίες επιμόρφωσής τους στις ΤΠΕ, το είδος των παραγόντων που επηρεάζουν τις διαδικασίες αυτές και η αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 135

5 Από τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν σχετικά με τη στάση των εκπαιδευτικών ως προς τις διαδικασίες επιμόρφωσης, προκύπτει ότι το σύνολο των ερωτηθέντων θεωρούν αρκετά (53.4%) έως πολύ θετική (21,4%) τη συμβολή της επιμόρφωσης στην αλλαγή του σχολείου και τη βελτίωση της ποιότητας του έργου τους. Ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεσή τους για τις διαδικασίες επιμόρφωσης, σημαντικό ποσοστό αφορά στην καταλληλότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης (34,7%), την υποκίνησή τους από συναδέλφους (24,2%) καθώς και την προηγούμενη εμπειρία τους σε επιμορφωτικές διαδικασίες (20%). Σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων σχολείων δηλώνουν ότι έχουν συμμετάσχει σε ποσοστό 50,5% σε διαδικασίες επιμόρφωσης στις ΤΠΕ με στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών του Ολοήμερου σχολείου σε σχέση με τους δασκάλους γενικών θέσεων (Πίν. 1). Πίνακας 1: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες επιμόρφωσης στις ΤΠΕ Διευθυντής Ν % % Στις συνεντεύξεις τονίστηκε το ζήτημα της ισότιμης συμμετοχής των ολιγοθέσιων στις διαδικασίες αυτές αλλά και της αδυναμίας υποστήριξης των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των σχολείων αυτών. Διευθυντές σημειώνουν: «Δεν έχουμε άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους, γιατί και τα σεμινάριά μας κάνουμε και συμμετέχουμε σε ό,τι έχει σχέση με υπολογιστές, το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε ειδικότητες ώστε τα παιδιά να έχουν τα Αγγλικά, την Πληροφορική τους» (Δ6) «Το θέμα επιμόρφωση στα ολιγοθέσια είναι πονεμένη ιστορία. Μιλάμε για συγκεκριμένες επιμορφώσεις που γίνονται από συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν μιλάμε για παραπέρα εξέλιξη Είναι πολύ δύσκολο να βγει κάτι στην εκπαίδευσή μας μόνο για αυτόν τον τύπο σχολείου» (Δ1). Τα οφέλη των εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους αφορούν στην εξοικείωσή τους με την τεχνολογία (30,2%) και την ικανοποίηση προσωπικών αναγκών (28,3%) με σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών (Πίν. 2). Ικανοποίηση προσωπικών αναγκών Εκπαιδευτικός Ν % % Εκ/κός Ολοήμερου Πίνακας 2: Αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης στις ΤΠΕ Σύνολο Ναι Όχι Σύνολο Άνδρας Γυναίκα Σύνολο Ν % % Ν % %

6 Εξοικείωση με την σύγχρονη τεχνολογία Επικαιροποίηση γνώσεων Βελτίωση υπηρεσιακής κατάστασης Σύνολο Η φύση των παραγόντων που επιδρούν στην απόφαση των εκπαιδευτικών για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο βαθμός συλλογικότητας των αποφάσεων αυτών Από την στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι δάσκαλοι συζητούν ζητήματα ΤΠΕ μόνο σε ποσοστό 5,9% επί του συνόλου των ζητημάτων ενώ στις αποφάσεις εμπλέκονται κυρίως οι νέοι εκπαιδευτικοί (Πίν. 3). Πίνακας 3: Η συχνότητα εμφάνισης των ζητημάτων των ΤΠΕ στη θεματολογία των εκπαιδευτικών αποφάσεων των ολιγοθέσιων σχολείων Έως 10 έτη Ν % % 11 έως 20 Ν % % 21 και άνω Σύνολο Υποδομή Αν. Πργ Δράση μαθητών Καινοτομ ΤΠΕ Σχέσεις μαθητών Σύνολο Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι ανασταλτικοί παράγοντες για την εφαρμογή των ΤΠΕ στα ολιγοθέσια είναι η ανυπαρξία δικτύου (28,3%), η έλλειψη εξοπλισμού (30,2%), αλλά και ο περιορισμένος διδακτικός χρόνος (24,5%) (Πίν. 4). Πίνακας 4: Παράγοντες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή ΤΠΕ στα ολιγοθέσια σχολεία Άνδρας Ν % % Γυναίκα Ν % % Σύνολο 137

7 Ανυπαρξία δικτύου Έλλειψη εξοπλισμού Έλλειψη ενημέρωσης Περιορισμένος χρόνος Σύνολο Σε συνέντευξή του, Διευθυντής αναφέρει: «Δίκτυο δεν υπήρχε σε εμάς, φτιάχτηκε κατόπιν αιτήσεως την επόμενη χρονιά. Αλλά το θέμα είναι και ποιος θα τις εφαρμόσει. Βλέπεις υπολογιστές να αραχνιάζουν γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να ασχοληθεί. Αν δεν έχεις την υποδομή ούτε την οργάνωση, είναι δύσκολο» (Ε1) ενώ συνάδελφός του σε άλλο σχολείο, επιβεβαιώνει τα στατιστικά δεδομένα: «Στο ολιγοθέσιο σχολείο μειώνεται δραματικά ο χρόνος που μπορούμε σαν εκπαιδευτικοί να κάνουμε κάτι. Είναι τόσο πιεσμένος, που χάνεται ίσως και αυτή η δυνατότητα» (Δ8) Σε ψυχολογικό επίπεδο, τα αίτια που επηρεάζουν τη διάθεση των εκπαιδευτικών έχουν σχέση με την έλλειψη μονιμότητάς τους. Εκπαιδευτικός με πείρα σε διάφορους τύπους σχολείων, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Για να μπεις στη διαδικασία να δεις τι μπορείς να βελτιώσεις, θα πρέπει να κάνεις μια costbenefit ανάλυση, να δεις πώς θα εκληφθούν από τους άλλους αυτά που προτείνεις. Και σε προσμονή ενός αποτελέσματος που μπορεί να μην προκύψει, σε ένα σχολείο που μπαίνεις για ένα-δυο χρόνια, πολύ συχνά δεν μιλάς, αποφεύγεις την κρίση, το αφήνεις στην άκρη» (Δ4). Στις συνεντεύξεις αναδείχθηκαν και οι παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών, όπως οι προσωπικές επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών και η απροσδιόριστη φύση της ένταξής τους στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Εκπαιδευτικοί γενικών θέσεων αλλά και Διευθυντές, τονίζουν: «Πιστεύω ότι έχουν μέλλον αλλά δεν έχουν βρει ακόμη ευρεία αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τα τεχνολογικά μέσα ακόμη και ως εποπτικά εργαλεία. Έχουν συνηθίσει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας» (Ε2) «Πριν από μερικά χρόνια τα σχολεία εξοπλίστηκαν με υπολογιστές και περάσαμε και από επιμόρφωση. Ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα, όμως, που να μου λέει πότε το σχολείο μας μπορεί να πάει στους υπολογιστές, π.χ. στην Ευέλικτη Ζώνη, δεν υπάρχει. Θα μπω στο site που με παραπέμπει το Υπουργείο; Ναι. Πόσες φορές; Κάτι πρέπει να μάθει το παιδί» (Δ7) Στους θετικούς, ωστόσο, παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση των δασκάλων για την ένταξη των ΤΠΕ στο ολιγοθέσιο σχολείο, συγκαταλέγεται η υιοθέτηση της άποψης ότι η χρήση τους επιδρά θετικά στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών (Πίν. 5). Πίνακας 5: Βαθμός προώθησης της βελτίωσης της μαθητικής επίδοσης με χρήση ΤΠΕ 138

8 Διευθυντής Ν % % Εκπαιδευτικός Ν % % Εκ/κός Ολοήμερου Τέλος, η στατιστική ανάλυση ανέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους (95,1%) θεωρούν ότι η εφαρμογή των ΤΠΕ θα πρέπει να είναι συλλογική απόφαση στο ολιγοθέσιο σχολείο, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργατικής κουλτούρας στους Συλλόγους των ολιγοθέσιων σχολείων για ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης. 5. Καταληκτικές επισημάνσεις της Έρευνας - Συζήτηση Σύνολο Λίγο Μέτριο Αρκετά Πάρα πολύ Σύνολο Η επεξεργασία των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της έρευνας οδηγεί σε μια σειρά χρήσιμων συμπερασμάτων για την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στα ολιγοθέσια σχολεία, επιβεβαιώνοντας αντίστοιχα προηγούμενων μελετών, αλλά και αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολικών αυτών μονάδων και τις ανάγκες τους, σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες. Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί η σπουδαιότητα της υιοθέτησης μιας θετικής στάσης (74,8%) των εκπαιδευτικών ως προς τις διαδικασίες Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. Η πλειονότητα των δασκάλων στα μικρά σχολεία παρακινούνται από συναδέλφους για να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιμόρφωσης. Σημαντικός, στο σημείο αυτό, είναι ο ρόλος του Διευθυντή των μονάδων, όπως έχει υποστηριχθεί και στην εργασία των Δαδαμόγια, Οικονόμου & Κρύσιλα (2009), γεγονός που αναδεικνύει το έντονο συνεργατικό υπόβαθρο των ολιγοθέσιων σχολείων και τη σημασία της υποκίνησης στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων των εκπαιδευτικών οργανισμών. Διαπιστώνεται όμως, ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει λειτουργήσει απλά ως μορφή «τεχνολογικού αλφαβητισμού» και στο σημείο αυτό μόνο έγκειται η αποτελεσματικότητά της. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η διασύνδεσή της με τη λειτουργική πραγματικότητα των σχολείων είναι χαλαρή, λόγω του γεγονότος ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η οργανωσιακή δομή των μικρών εκπαιδευτικών μονάδων και οι ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου σε αυτά. Παράγοντες που παρεμποδίζουν τη διάθεση των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες αποτελούν ο στερεότυπος χαρακτήρας και η έλλειψη συμβατότητας της επιμόρφωσης με τις ανάγκες των σχολείων τους, όπως και η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου, όπως έχουν αναδείξει και οι (Γιαβρίμης κ.α., 2010; Λιακοπούλου, 2010; Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2009). 139

9 Προκύπτει, επομένως, ανάγκη παροχής εξειδικευμένης επιμόρφωσης για την καλύτερη αξιοποίηση της ευελιξίας στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου που διαθέτουν τα ολιγοθέσια, και την ενίσχυση της λειτουργικότητας των τεχνολογικών εφαρμογών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσιων σχολείων για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτυπώνονται τόσο σε επίπεδο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, υλικοτεχνικής Υποδομής αλλά και σε Ψυχολογικό επίπεδο. Αρχικά, σε επίπεδο επίσημου σχεδιασμού, διαφαίνεται η αδυναμία του συστήματος να υποστηρίξει την εφαρμογή των ΤΠΕ με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με λογισμικό συμβατό με τις ανάγκες των μαθητών, ενώ κρίνεται ουσιώδης η αναδιάρθρωση του Αναλυτικού Προγράμματος ώστε οι δυνατότητες χρήσης να μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής, ενδεχομένως στο πεδίο της Ευέλικτης Ζώνης. Την δυσκαμψία εφαρμογής των ΤΠΕ στα σχολεία αυτά, έχουν επισημάνει και οι έρευνες των Barnett & Darling-Hammond (2006) και Δαδαμόγια, Οικονόμου & Κρύσιλα (2009). Η υλικοτεχνική υποδομή, όπως δείχνουν τα ευρήματα, αποτελεί επίσης ένα ζήτημα που έχει άμεση σχέση με την τεχνολογική βιωσιμότητα των μικρών μονάδων και δημιουργεί πλείστες δυσχέρειες στη χρήση των νέων τεχνολογιών (Barnett & Darling-Hammond, 2006; Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2008). Τέλος, από τα δεδομένα που αφορούν στους ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστηριοποίηση των δασκάλων για τις ΤΠΕ στα ολιγοθέσια σχολεία, προκύπτει ότι η έλλειψη μονιμότητας είναι ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας προς αυτή την κατεύθυνση, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός για τους δασκάλους των μικρών σχολείων που έχουν έντονη κινητικότητα στην επαγγελματική τους πορεία. Επίσης, οι προσωπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών καθώς και για τις δεξιότητες που οι ίδιοι διαθέτουν για να ανταποκριθούν επαρκώς σε πιθανή εμπλοκή τους με αυτές, αποτελούν τον δεύτερο άξονα επίδρασης στην απόφασή τους να τις εντάξουν στο σχολικό πρόγραμμα, ευρήματα, τα οποία υποστηρίζονται από πληθώρα ανάλογων ερευνών (Κάτσης κ.α., 2003; Αναστασιάδης κ.α., 2006; Δαδαμόγια, Οικονόμου & Κρύσιλα 2009; Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010). Ως προς τη δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι δάσκαλοι των ολιγοθέσιων σχολείων θεωρούν ότι η χρήση των ΤΠΕ θα προωθούσε τη βελτίωση της μαθητικής επίδοσης, θέση που έχει υποστηριχθεί και σε μελέτες των Κασιμάτη & Γιαλαμά (2001) και των Κυρίδη, Δρόσου & Τσακαρίδου, (2003) και ο βαθμός συλλογικότητας της απόφασής τους για την ένταξη των ΤΠΕ είναι υψηλός, καθώς έχει σχέση με τη υιοθέτηση ενιαίας διδακτικής κουλτούρας στα σχολεία τους. Τα δεδομένα που έρχονται στο φως για την περίπτωση των μικρών σχολείων της ελληνικής περιφέρειας δημιουργούν προβληματισμό ως προς την αποτελεσματικότητα της ένταξης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στη σχολική πραγματικότητα των μονάδων αυτών. Έρευνες διαπιστώνουν ότι τα προερχόμενα 140

10 από υψηλά κοινωνικά στρώματα άτομα επωφελούνται άμεσα των πλεονεκτημάτων των ΤΠΕ (Σιάνου-Κύργιου & Τσιπλακίδης, 2010). Κατά συνέπεια, πιθανή αδυναμία αποτελεσματικής εφαρμογής τους στη δημόσια εκπαίδευση, είναι πιθανό να εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες, στερώντας στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα τα οφέλη από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και εδραιώνοντας μια μορφή μη αναστρέψιμης κοινωνικής ανισότητας. Είναι αδιαμφισβήτητο, παρόλα αυτά, ότι τα ολιγοθέσια σχολεία συνιστούν «θερμοκοιτίδες» κοινωνικής ενσωμάτωσης για σημαντικό μέρος του μαθητικού δυναμικού, εκμηδενίζοντας τις απώλειες και τη διαρροή που προκαλούν οι κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις στα εξωαστικά περιβάλλοντα. Είναι ουσιώδες, επομένως, να δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση της ομαλής και βιώσιμης λειτουργίας τους αλλά και στην εφαρμογή συγκεκριμένων προτάσεων εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ ως κύριου παράγοντα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς τους. Βιβλιογραφία Barnett B., Darling-Hammond L. (2006). No Child Left Behind and the Highly Qualified Teacher: The promise and the Possibilities. Ανακτήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2010 από Hoy W., Miskel C. (2008). Educational Administration: Theory Research and Practice. Lane Akers Ink. New York. Mertens D. (2005). Research and Evaluation in Education and Psychology. Sage. Yin R. (2003). Case Study Research. (3 rd Ed). Sage Publications. Zafeirakou A. (2004). In-service Training and teacher professional development in Europe: exploring central issues. In: Koulaidis V. (Ed.), Quality of Education. Conference Proceedings. Αθήνα. ΚΕΕ ΥΠΕΠΘ. Αναστασιάδης Π., Γκερτσάκης Ν., Μαρινάτος Γ., Καρβούνης Λ. (2006). Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στη σχολική πράξη. Πρακτικά 5 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Θεσσαλονίκη. Στο Ανακτήθηκε: 16/9/10. Βαγγελάτος Α., Φώσκολος Φ., Κομνηνός Θ. (2010). Τα κοινωνικά δίκτυα στο σχολείο του σήμερα. Πρακτικά 7 ου Πανελλ. Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Κόρινθος. Στο Ανακτ.: 16/9/10. Γιαβρίμης Π., Παπάνης Ε., Νεοφώτιστος Β., Βαλκάνος Ε. (2010). Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Πρακτικά 7 ου Πανελλ. Συνεδρίου ΕΤΠΕ.. Στο: Ανακτ.: 16/9/10. Δαδαμόγια Θ., Οικονόμου Τ., Κρύσιλας Α. (2009). Ο ρόλος του διευθυντή και η συμβολή των ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρακτικά 2 ου Πανελλ. Συνεδρίου Ημαθίας «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση». Στο Ανακτ.: 18/9/10. Giddens, A. (2002). Κοινωνιολογία. Αθήνα: Gutenberg. Goleman, D. (1998). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 141

11 Hargreaves A., Fullan M. (1993). Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών. Αθήνα: Πατάκης. Κασιμάτη Κ., Γιαλαμάς Β. (2001). Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική διαδικασία. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, (σς ). Κάτσης Α., Μαντζάκου Π., Ποζιού Ι. (2003). Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Διοικητική Ενημέρωση, Τχ. 25, (σς ). Κουντζέρης Α. (2008). Ηλεκτρονική ένταξη και μέτρηση του ψηφιακού χάσματος. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο: Ανακτ.: 12/9/10. Κουστουράκης Γ., Παναγιωτακόπουλος Χ. (2008). Οι ΤΠΕ στην Α βάθμια εκπαίδευση: επιδράσεις και προβλήματα από την προσπάθεια της εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική πράξη. Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Πάτρα. Στο:http://www.etpe.gr.index.php. Ανακτ.: 16/9/10. Κουτούζης Μ. (1999). Γενικές αρχές Μάνατζμεντ. Πάτρα: ΕΑΠ. Κυριαζή Ν. (2005). Η Κοινωνιολογική Έρευνα. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα. Κυρίδης Α., Δρόσος Β., Τσακιρίδου Ε. (2003). Ποιος φοβάται τις νέες τεχνολογίες; Οι απόψεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Α βάθμιας εκπαίδευσης για την εισαγωγή της τεχνολογίας στο ελληνικό Δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Τυπωθήτω. Λαδιάς Τ., Μπέλλου Ι., Γεωργόπουλος Κ. Χ. (2010). Το προφίλ του καθηγητή Πληροφορικής: Μία Μελέτη Περίπτωσης. Στο: ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Σερρών (Επιμ.), Πρακτικά 4 ου Πανελλ. Συνεδρίου Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Διαθ. στο: Λιακοπούλου Ε. (2010). Η σχέση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ. Εμπόδια και προτάσεις αντιμετώπισης. Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Κόρινθος. Διαθ. στο Ανακτ.: 16/9/10. Μαυρογιώργος Γ. (2000). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στο: Γκότοβος Θ., Μαυρογιώργος Γ., Παπακωνσταντίνου Π., Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Μπέλλου Ι., Λαδιάς Α., Μικρόπουλος Τ. Α. (2010). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Χαρακτηριστικά και Προτιμήσεις. Στο: Γρηγοριάδου Μ., Γόγουλου Α., Γουλή Ε. (Επιμ.), Πρακτικά 5 ου Πανελλ. Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Αθήνα, ΕΚΠΑ. Διαθ. στο: Μπουραντάς Δ. (2005). Ηγεσία. Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. Αθήνα: Κριτική. Μπρούζος Α. (2002). Μικρά σχολεία Μεγάλες Προσδοκίες: Απόψεις για την αποτελεσματικότητα των ολιγοθέσιων σχολείων. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός. Νούτσος Χ. (1986). Ιδεολογία και Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Θεμέλιο. Ντίλιου Ε., (2010). Εκπαιδευτική Ηγεσία και λήψη αποφάσεων στα ολιγοθέσια σχολεία (3/θ και 4/θ) του Νομού Ευβοίας. Αθήνα: ΕΑΠ. Παπαδάκης Στ., Καλογιαννάκης Μ. (2009). Εμπόδια στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.. Πρακτικά 6 ου Πανελλ. Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ Σχολείο 2.0, Πειραιάς. Διαθ. στο: Ανακτ.: 16/9/

12 Πασχαλίδης Α. (2009). Η συμβολή του υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρακτικά 1 ου Εκπ. Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία», Βόλος. Διαθ. στο Ανακτ.: 16/9/10. Σιάνου-Κύργιου Ε., Τσιπλακίδης Ι. (2010). Χρήση του Διαδικτύου, κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση. Πρακτικά 7 ου Πανελλ. Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Κόρινθος. Διαθ. στο Ανακτ.: 16/9/10. Σχορετσανίτου Π., Βεκύρη Ι. (2010). Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: παράγοντες πρόβλεψης της εκπαιδευτικής χρήσης. Πρακτικά 7 ου Πανελλ. Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Κόρινθος. Διαθ. στο Ανακτ.: 18/9/10. Τρίγκα Δ., Κουτούζης Μ., Μήτρου-Παπαδάκη Ε., Στάμου Π. (2007). Η λειτουργία των Ολιγοθέσιων σχολείων στο κατώφλι του 21 ου αι: Η πραγματικότητα, τα ζητήματα, οι προοπτικές. Πανελλ. Συνέδριο «Η Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Έργου: από την Αποτύπωση του Συστήματος στο Σχεδιασμό Παρεμβάσεων». Φύκαρης Ι.Μ. (2002). Τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία στην ελληνική εκπαίδευση. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. 143

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Περίληψη Ιωάννης Μπερδούσης berdousis@upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοίκηση Σχολείων με Πολυπολιτισμική Σύνθεση α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου Ποσοτική έρευνα Γιώτα Παπαγεωργίου (Babbie, κεφ. 1,2 Bryman, kef. 1,2 Κυριαζή, κεφ. 2,3 Κατσίλλης, κεφ. 1 Martin, κεφ. 1 Mertens, κεφ. 11 Robson, κεφ. 4 de Vaus, kef. I). Σκοπός: Η κατανόηση και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Χρήστος Χριστακούδης 1, Γεώργιος Ανδρουλάκης 2, Μπάμπης Ζαγούρας 1 christak@cti.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης: μια ποιοτική μορφή έρευνας στην εκπαίδευση

Έρευνα Δράσης: μια ποιοτική μορφή έρευνας στην εκπαίδευση Έρευνα Δράσης: μια ποιοτική μορφή έρευνας στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ The time is now, break free ad fly if you have the courage Ορίζοντας ρζ την έρευνας δράσης «Ένας πρακτικός τρόπος να εξετάσει κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα έρευνας

1. Ταυτότητα έρευνας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εμπόδια στην Επαγγελματική Εξέλιξη των Γυναικών Στελεχών Ραφαηλίδου Κ. Μυροφόρα PhD, Σύμβουλος Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ To Γραφείο Διασύνδεσης συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Α. Μαλέτσκος 1, Κ. Πενέκελης 2, Ζ. Ζίκος 3, Ε. Μπλιούμη 4, Ε. Ραρρά 5 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 387 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων ΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.» υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Μαρία Καραβελάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος INTE*LEARN Μάιος 2010 e-skills week 2010 conference Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας INTE*LEARN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα