ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ζηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε Ο.Λ.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ζηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε Ο.Λ.Π."

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ζηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε Ο.Λ.Π. (όπως εγκρίθηκε με την 180 / Απόυαση ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ και τροποποιήθηκε με την 77/ Απουάσεις ΔΣ ΟΛΠ AE) ΠΔΗΡΑΗΑ 1/4/2011

2 ΟΡΗΜΟΗ 1. Απζαίξεηε παξακνλή πινίνπ: Θεσξείηαη ε παξακνλή ηνπ πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο ζηε ιηκεληθή δψλε ηνπ Ο.Λ.Π., ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή κεηά ηε ιήμε ηνπ εγθξηζέληνο ρξφλνπ παξακνλήο. 2. Αδηαίξεηε Ζκέξα Αδηαίξεηε εκέξα ζεσξείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ψξα έσο ηελ ψξα ή θαη θιάζκα απηήο. 3. Αδηαίξεηνο Μήλαο Δλλνείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αξρίδεη απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα θαη ιήγεη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ή θιάζκα απηνχ. 4. Αλαγθαζηηθή Μεζόξκηζε: Θεσξείηαη ε ππνρξεσηηθή κεηαθίλεζε πινίνπ εληφο ηνπ ίδηνπ ιηκέλα 5. Γηπιή Υωξεηηθόηεηα: Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ κε δηπιέο δεμακελέο ή δηπιά ηνηρψκαηα. 6. Έμωζη εηέξνπ: Θεσξνχληαη ηα πινία / πισηά λαππεγήκαηα ηα νπνία παξαβάιινπλ έμσ απφ άιιν πινίν πνπ είλαη παξαβεβιεκέλν ζε θξεπίδσκα.. 7. Δγθεθξηκέλε Αθηνπινϊθή Γξακκή Δζωηεξηθνύ: Ζ αθηνπιντθή γξακκή ε νπνία εθηειείηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπο αξκφδηνπ Υπνπξγείνπ 8. Θαιάζζηα Πεξηνρή Ο.Λ.Π.: Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο νπνίαο ηελ εθκεηάιιεπζε αζθεί ν Ο.Λ.Π. ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 9. Μόληκν Αγθπξνβόιην: Οπνηνζδήπνηε ζαιάζζηνο ρψξνο πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ αζθαιή αγθπξνβνιία ησλ πινίσλ/πισηψλ λαππεγεκάησλ 10. Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε: Ζ πεξηνρή(ζαιάζζηα ή ρεξζαία) εληφο ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ζε πινία 11. Οιηθή Υωξεηηθόηεηα: Δίλαη ν ζπλνιηθφο εζσηεξηθφο φγθνο φισλ ησλ κφληκα ζθεπαζηψλ θαη θιεηζηψλ ρψξσλ ηνπ πινίνπ πνπ βξίζθνληαη είηε θάησ απφ ην αλψηαην θαηάζηξσκα είηε πάλσ απφ απηφ. 12. Πινίν: Θεσξείηαη θάζε ζθάθνο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 θφξσλ, πξννξηζκέλν λα θηλείηαη απηνδχλακα ζηε ζάιαζζα. 2

3 13. Πιωηό Ναππήγεκα: Θεσξείηαη θάζε πισηή θαηαζθεπή, αλεμαξηήηνπ ρσξεηηθφηεηαο ή επάλδξσζεο, πνπ πξννξίδεηαη φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζφηεξν ζε ζηαζεξή παξακνλή, θπξίσο εληφο ιηκέλσλ, φξκσλ, πιεζίνλ παξάιησλ εγθαηαζηάζεσλ πξνο παξνρή γεληθά βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε Ναπηηιία. 14. Πινίν / Πιωηό Ναππήγεκα «ελ ελεξγεία»: Κάζε Πινίν / Πισηφ Ναππήγεκα ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε κεηαθνξά πξνζψπσλ, ή πξαγκάησλ, ξπκνχιθεζε, επηζαιάζζηα αξσγή, αιηεία, αλαςπρή, επηζηεκνληθέο έξεπλεο ή άιιν ζθνπφ ή επηζθεπάδεηαη. 15. Παξαβνιή: Λέγεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ πινίνπ θαηά νιφθιεξε ηελ πιεπξά ηνπ ζην θξεπίδσκα, ην θνηλψο ιεγφκελν πιεχξηζκα. 16. Πξπκλνδέηεζε: Λέγεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ πινίνπ ζην θξεπίδσκα κε ην πίζσ κέξνο(πξχκλε) απηνχ. 3

4 ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν Με ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη Τηκνιφγηα ξπζκίδνληαη ζέκαηα δηάζεζεο επηζθεπαζηηθψλ ζέζεσλ ζηελ θαηά λφκν ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο» Α.Δ. (ζην εμήο αλαθεξφκελε σο Ο.Λ.Π.), ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηεί σο επηζθεπαζηηθή δψλε, ηηο επηβαιιφκελεο ρξεψζεηο θαη ινηπά ζπλαθή ζέκαηα. ΑΡΘΡΟ 2 Πεδίν Δθαξκνγήο - Γηαηππώζεηο Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο έρνπλ εθαξκνγή επί θάζε πινίνπ/πισηνχ λαππεγήκαηνο πνπ θαηαπιέεη ζηελ αλαθεξφκελε ζην πξνεγνχκελν άξζξν πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π. γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο /κεηαζθεπήο ή βξίζθεηαη ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π. θαη αηηείηαη ηε δηάζεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο. Οη πινηνθηήηεο, εθνπιηζηέο, θχξηνη ηνπ πινίνπ, λαπηηθνί πξάθηνξεο, πινίαξρνη, δηαρεηξηζηέο θ.ι.π., ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ή ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ πην θάησ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία: 1. Αλαγγειία άθημεο θάζε πινίνπ/πισηνχ λαππεγήκαηνο, σο ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Α. 2. Αίηεζε δηάζεζεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο, 24 ψξεο πξηλ ηελ αηηεζείζα εκεξνκελία δηάζεζεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο (σο ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Β ). ΑΡΘΡΟ 3 Δπηζθεπαζηηθέο Θέζεηο Οη δηαζέζηκεο επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπο: 1. Καζνξηζκόο επηζθεπαζηηθώλ ζέζεωλ Oη ζέζεηο πνπ δηαηίζεληαη πξνο επηζθεπή ή κεηαζθεπή πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηνπ Ο.Λ.Π., θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Με απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο, κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη νξηζκέλεο ζέζεηο ηνπ Κεληξηθνχ ιηκέλα σο «πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο», γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο αξηζκφο θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ ζέζεσλ επηζθεπήο είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ παξαθσιχνληαη νη εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο, νη νπνίεο, ζε θάζε πεξίπησζε, έρνπλ πξνηεξαηφηεηα. 2. Υξνληθά όξηα παξακνλήο ζε επηζθεπαζηηθή ζέζε α. Τν φξην παξακνλήο πινίσλ/πισηψλ λαππεγεκάησλ γηα επηζθεπή θαζνξίδεηαη, θαη αξρήλ, απφ ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Ωο κέγηζηνο εγθξηλφκελνο ρξφλνο, κε βάζε ηελ αξρηθή αίηεζε, νξίδεηαη απηφο ησλ 60 εκεξψλ. Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία κεηά απφ ζπλεθηίκεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ ιηκέλα, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ επηζθεπαζηηθψλ ζέζεσλ, ησλ εξγαζηψλ 4

5 πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζην πινίν κε βάζε ηα ππνβαιιφκελα ζρέδηα θαη ηηο ινηπέο ζπλζήθεο πνπ πηζαλφλ επεξεάδνπλ ηε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψλεο ή θαη ηνπ ιηκέλα γεληθφηεξα. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κε ηελ ππνβνιή λαππεγηθψλ ζρεδίσλ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ λαππεγνχ ηεο ππεξεζίαο, κπνξεί λα εγθξηζεί παξάηαζε κέρξη θαη ηε ζπκπιήξσζε νιφθιεξνπ έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ ηνπ πινίνπ/πισηνχ λαππεγήκαηνο ζηελ επηζθεπαζηηθή ζέζε. Ζ παξάηαζε παξακνλήο ησλ πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ, πνπ θαηαιακβάλνπλ πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο πέξαλ ηεο αξρηθήο έγθξηζεο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ ρξφλνπ γηα ηνλ νπνίν νη ζέζεηο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί «πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο», ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ. β. Γηα ηελ πέξαλ ηνπ έηνπο, ζπλερή παξακνλή ζε επηζθεπαζηηθνχο ρψξνπο, απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη 30 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ έηνπο θαη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο ηνπ Ο.Λ.Π.. γ. Δπάλνδνο πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο γηα εξγαζίεο επηζθεπήο λνείηαη κφλν αλ ην πινίν επαλέιζεη ζηνπο επηζθεπαζηηθνχο ρψξνπο ηνπ Ο.Λ.Π. φρη ελσξίηεξα απφ ελελήληα (90) εκέξεο κεηά ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο επηζθεπήο ηνπ, δηαθνξεηηθά ε επηζθεπή ζεσξείηαη ζπλέρηζε θαη παξάηαζε ηεο πξνεγνχκελεο επηζθεπήο. 3. Πξνηεξαηόηεηα ρνξήγεζεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο. α. Ζ πξνηεξαηφηεηα γηα ηε ρνξήγεζε ζέζεο γηα επηζθεπή θαζνξίδεηαη θαηά ζεηξά εκεξνκελίαο θαηάπινπ ηνπ λαππεγήκαηνο ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ΟΛΠ, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππ φςηλ θαη ηα ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λαππεγήκαηνο (βχζηζκα, πιάηνο, κήθνο θ.ι.π.), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ησλ θξεπηδσκάησλ θαη ην είδνο ησλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ, κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: 1. Δπηβαηεγά ηαθηηθψλ γξακκψλ (αθηνπιντθά, θξνπαδηεξφπινηα, νρεκαηαγσγά, πνξζκεία). 2. Δπηβαηεγά πινία/πισηά λαππεγήκαηα ινηπψλ θαηεγνξηψλ. 3. Φνξηεγά πινία/πισηά λαππεγήκαηα ηαθηηθψλ γξακκψλ. 4. Λνηπά πινία θαη πισηά λαππεγήκαηα. β. Σε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ε πξναλαθεξφκελε ζεηξά κπνξεί λα κεηαβιεζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ. γ. Ωο εκεξνκελία θαηάπινπ ησλ πινίσλ ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π. γηα εθηέιεζε θνξηνεθθνξησηηθψλ εξγαζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα επηζθεπαζηηθψλ, ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ εξγαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο. δ. Ωο εκεξνκελία θαηάπινπ ησλ λαππεγεκάησλ πνπ δεμακελίδνληαη ζηηο δεμακελέο ηνπ Ο.Λ.Π. γηα ηε ρνξήγεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο, ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία εηζφδνπ ζηηο δεμακελέο ηνπ. 5

6 ΑΡΘΡΟ 4 Γηάζεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο θαη δηαδηθαζία έγθξηζεο. 1. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ εμαζθάιηζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο (πινηνθηήηεο, εθνπιηζηέο, θχξηνη ηνπ πινίνπ, πινίαξρνη, λαπηηθνί πξάθηνξεο ή δηαρεηξηζηέο) ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ (ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή) ζρεηηθή αίηεζε ζηελ αξκνδία ππεξεζία, ηνπιάρηζηνλ εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο πξηλ απφ ηελ αηηεζείζα εκεξνκελία επηζθεπήο, σο ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Β. Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξίαο θαη αλαγλσξηζκέλνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. Σην ζπκθσλεηηθφ ζα θαηαγξάθνληαη νη εξγαζίεο απηέο θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο εθηέιεζήο ηνπο. Αίηεζε κε ζπλνδεπφκελε απφ ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά δελ γίλεηαη δεθηή. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο άκεζεο ππνβνιήο ηνπ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθνχ θαηαηίζεηαη ππεχζπλε δήισζε φηη ζα πξνζθνκηζηεί εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηεο εκεξνκελίαο ρνξήγεζεο ηεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο. Με ππνβνιή ηνπ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθνχ κέζα ζηε πξνζεζκία απηή ραξαθηεξίδεη ηελ παξακνλή ηνπ πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο απζαίξεηε, αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο. Απφ ηελ πην πάλσ ππνρξέσζε απαιιάζζνληαη ηα πινία, πνπ θαηαιακβάλνπλ πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο. 2. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα δηάζεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο ζε πινία πνπ έρνπλ δεμακελέο θνξηίνπ (π.ρ. δεμακελφπινηα, L.P.G, O.B.O., θ.ι.π.), ηα πινία απηά ζα πξέπεη λα είλαη θελά θνξηίνπ θαη λα θαηαηίζεηαη, πξηλ απφ ηε δηάζεζε ηεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο, Πηζηνπνηεηηθφ Απαιιαγήο Δπηθίλδπλσλ Αεξίσλ (GAS FREE εηζφδνπ). 3. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα δηάζεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο ζε πινίν ην νπνίν θέξεη θνξηίν, ζπλππνβάιινληαη επί πιένλ θαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη ν αξκφδηνο Φεκηθφο Μεραληθφο ηνπ Ο.Λ.Π. γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ή κε ηνπ θνξηίνπ: α. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ αηηνχληνο ηελ επηζθεπαζηηθή ζέζε, φηη ην θνξηίν ηνπ πινίνπ δελ αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. β. Φνξησηηθή επί εκπνξεπκάησλ δηαθηλνχκελσλ θαηά ηξφπν ζπκβαηηθφ ή cargo manifest επί εκπνξεπκάησλ δηαθηλνχκελσλ εληφο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. γ. Πηζηνπνηεηηθφ Απαιιαγήο Δπηθίλδπλσλ Αεξίσλ (GAS FREE εηζφδνπ) επί θνξηίσλ ρχδελ, πξηλ απφ ηελ είζνδν ηνπ πινίνπ ζηελ επηζθεπαζηηθή ζέζε. 4. Ζ αξκφδηα ππεξεζία πξσηνβαζκίσο, ή ν Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο δεπηεξνβαζκίσο, απνξξίπηεη ηελ αίηεζε ή παξέρεη ηελ έγθξηζε γηα ηελ επηζθεπή ηνπ λαππεγήκαηνο πξνζδηνξίδνληαο θαη ηε ζέζε επηζθεπήο. Γχλαηαη λα εγθξηζεί αίηεκα γηα δηάζεζε ειεχζεξεο πιεπξάο ζε πινία ησλ νπνίσλ εγθξίζεθε ε παξαβνιή ζε ζέζεηο επηζθεπήο πνπ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξαβνιήο «έμσζη εηέξνπ πινίνπ». Ζ έγθξηζε παξέρεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξείο (3) εκέξεο, κε ηελ ππνρξέσζε ηεο θαηαβνιήο ηεο ρξέσζεο γηα ηε ζέζε πνπ παξακέλεη θελή σο ειεχζεξε πιεπξά. 5. Ζ δηάζεζε πξνζσξηλψλ επηζθεπαζηηθψλ ζέζεσλ ζηε ιηκεληθή πεξηνρή, ζε πινία αθηνπιντθψλ γξακκψλ ή θξνπαδηεξφπινηα, είλαη δπλαηή κφλν αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο. Καηά ηε δηάζεζε απηψλ, πξνηεξαηφηεηα έρνπλ ηα πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Πεηξαηά σο θχξην ιηκέλα ζηα αθηνπιντθά ηνπο δξνκνιφγηα ή ζηηο θξνπαδηέξεο ηνπο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ δηαρείκαζεο. Ο Ο.Λ.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε / κεζφξκηζε ησλ πινίσλ απηψλ αλ πξνθχςεη αλάγθε δηάζεζεο ηεο ζέζεο. 6

7 6. Πινία ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Πεηξαηά σο θχξην ιηκέλα ζηα αθηνπιντθά ηνπο δξνκνιφγηα ή ζηηο θξνπαδηέξεο ηνπο, πξηλ απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ ζέζεσλ σο πξνζσξηλψλ επηζθεπαζηηθψλ, είλαη δπλαηφλ λα παξακέλνπλ ζε πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο, θαη επηβαξχλνληαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Άξζξν 8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ρξεψζεηο παξαβνιήο ή πξπκλνδέηεζεο πξνζαπμεκέλεο θαηά 100%. 7. Ζ επζχλε παξαθνινχζεζεο ησλ επηζθεπαδφκελσλ πινίσλ αλαηίζεηαη ζηε Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο Πινίσλ ηνπ Ο.Λ.Π., ε νπνία νθείιεη λα αλαζέζεη ηελ αξκνδηφηεηα απηή ζε ππάιιειφ ηεο Ναππεγφ - Μεραληθφ. ΑΡΘΡΟ 5 Τπνρξεώζεηο Δλδηαθεξόκελωλ 1. Με αίηεζε ζα πξέπεη λα δηνξίδεηαη απαξαίηεηα αληίθιεηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Πξσηεχνπζαο πξνο ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεηαη θάζε επίδνζε πνπ αθνξά ζην πινίν / πισηφ λαππήγεκα. Ο κε δηνξηζκφο αληηθιήηνπ επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε απφξξηςε ηεο αίηεζεο. 2. Σε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί αίηεζε γηα δηάζεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο ζε λαππήγεκα, φηαλ ππνβάιιεηαη απφ ελδηαθεξφκελν ηνπ νπνίνπ άιιν ζθάθνο παξακέλεη απζαίξεηα ζε ζέζε ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Ο.Λ.Π. ή έρεη νθεηιέο πξνο ηνλ Ο.Λ.Π. απφ νπνηαδήπνηε αηηία. 3. Δάλ θξηζεί απαξαίηεην, γηα κεγαιχηεξε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Ο.Λ.Π., δεηείηαη απφ ηνλ αηηνχληα ε θαηάζεζε Υπεχζπλεο Γήισζεο - Βεβαίσζεο πεξί ηήξεζεο ηεο πξνζεζκίαο απνκάθξπλζεο ηνπ ζθάθνπο απφ ηελ επηζθεπαζηηθή ζέζε ή ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε δαπάλε ηνπ, ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ παξαπιεχξσο επηζθεπαδφκελσλ πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ. Υπεχζπλε Γήισζε κπνξεί λα δεηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν. 4. Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο, αιιά πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηεο, ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίδεη απαξαηηήησο Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Κεληξηθνχ Ληκελαξρείνπ Πεηξαηψο / Τκήκα Νενινγίσλ, πεξί ησλ πθηζηάκελσλ ηπρφλ βαξψλ ηνπ πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο. Δάλ απφ ην πηζηνπνηεηηθφ πξνθχπηεη φηη ην λαππήγεκα βαξχλεηαη κε αλαγθαζηηθή ή ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε ή απαγφξεπζε απφπινπ ή κεζεγγχεζε θ.ιπ., ν Ο.Λ.Π. δελ ρνξεγεί επηζθεπαζηηθή ζέζε. 5. Τνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηνπ αηηεζέληνο ρξφλνπ γηα επηζθεπή, ν ελδηαθεξφκελνο -κε ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζή ηνπ, σο ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Γ- κπνξεί λα δεηήζεη παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ επηζθεπήο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 3, ε αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) κέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο έγθξηζεο. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο ηεξείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ αξρηθή, ρσξίο φκσο ηελ ππνβνιή λένπ Πηζηνπνηεηηθνχ πεξί κε χπαξμεο βαξψλ επί ηνπ ζθάθνπο. 6. Δθ φζνλ εγθξηζεί ε δηάζεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο θαη θαζνξηζζεί ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπ πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο ζ απηήλ, ν αηηήζαο ππνρξενχηαη ζηελ πξνθαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξεψζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζε νιφθιεξε ηελ εγθξηζείζα πεξίνδν (είηε αξρηθή, είηε ζπκπιεξσκαηηθή). 7. Πξηλ απφ ηελ θαηάιεςε ηεο θαζνξηζκέλεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο απφ ην πινίν/πισηφ λαππήγεκα, θαηαηίζεηαη ζηνλ Ο.Λ.Π. εθ κέξνπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ, είηε πξνθαηαβνιή, 7

8 είηε εγγπεηηθή επηζηνιή Τξαπέδεο γηα πνζφ ίζν πξνο επξψ ( ) 70,00 αλά κέηξν κήθνπο ηνπ λαππεγήκαηνο, πξνο δηαζθάιηζε ηνπ έλαληη ησλ ελδερφκελσλ αμηψζεψλ ηνπ. Ωο πξνθαηαβνιή ή εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαηίζεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε θαη θαη ειάρηζην, ην πνζφ ησλ επξψ ( ) 2.500, Οη αηηνχληεο ηε δηάζεζε πξνζσξηλψλ επηζθεπαζηηθψλ ζέζεσλ, κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ ηελ αλσηέξσ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαη λα πξνθαηαβάινπλ ηηο ρξεψζεηο γηα ηελ αξρηθά εγθξηζείζα ρξνληθή πεξίνδν, εληφο πελζεκέξνπ. Τν πελζήκεξν ππνινγίδεηαη: α. Απφ ηελ εκεξνκελία έληαμεο ησλ ζέζεσλ απηψλ ζηηο «πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο», γηα φζα πινία βξίζθνληαη ήδε ζηηο ζέζεηο απηέο. β. Απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηειεπηαίνπ θαηάπινπ ηνπ πινίνπ, εθφζνλ έπεηαη ηεο έληαμεο ηεο ζέζεο ηελ νπνία θαηαιακβάλεη ζηηο «πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο». Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πελζεκέξνπ απφ ηηο πην πάλσ πξνζεζκίεο, ρσξίο λα έρνπλ θαηαηεζεί νη πξνβιεπφκελεο (ζην παξφλ άξζξν) πξνθαηαβνιέο θαη εγγπήζεηο, ε παξακνλή ηνπ πινίνπ ζεσξείηαη απζαίξεηε θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζην Άξζξν 8 ρξεψζεηο, είηε απφ ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηεο ζέζεο ζηηο «πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο», είηε απφ ηελ επφκελε ηνπ ηειεπηαίνπ θαηάπινπ, εθφζνλ απηή έπεηαη ηεο έληαμεο ηεο ζέζεο ηελ νπνία θαηαιακβάλεη ζηηο «πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο». 9. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην πινίν / πισηφ λαππήγεκα παξακέλεη ζηε ζέζε επηζθεπήο, ε πινηνθηήηξηα, ν πινίαξρνο θαη νη πξάθηνξεο απηνχ σο θαη πάληα ηα πξφζσπα ηα νπνία εξγάδνληαη ή επηβαίλνπλ ζε απηφ ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο ή δηαηάμεηο ηνπ Ο.Λ.Π. θαη ηεο Ληκεληθήο Αξρήο. 10. Γηα φιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηα επηζθεπαζηηθά θξεπηδψκαηα, ν αηηψλ ππνρξενχηαη λα έρεη εθνδηαζκέλν ην λαππήγεκα κε ηα απαηηνχκελα κέζα γηα ηελ αζθαιή αγθπξνβνιία θαη παξακνλή ηνπ, ηα απαξαίηεηα κέζα ππξαζθαιείαο ηνπ ζε εηνηκφηεηα, λα ην έρεη απαιιαγκέλν απφ επηθίλδπλεο, εχθιεθηεο ή εθξεθηηθέο χιεο θαη λα δηαζέηεη ην απνιχησο αλαγθαίν πξνζσπηθφ θχιαμεο. Τέινο, πξνθεηκέλνπ πεξί δεμακελνπινίνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη επί πιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ππεχζπλνπ Φεκηθνχ Ναπηηιίαο, φηη εμαθνινπζεί λα είλαη απαιιαγκέλν απφ επηθίλδπλα αέξηα (GAS FREE ηχπνπ Β ). 11. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ή ηε ιήμε ηνπ εγθξηζέληνο ρξφλνπ, ηα πινία / πισηά λαππεγήκαηα νθείινπλ λα απνκαθξχλνληαη ακέζσο, απειεπζεξψλνληαο ηελ επηζθεπαζηηθή ζέζε, δηαθνξεηηθά ε παξακνλή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη σο απζαίξεηε. 12. Γηαηήξεζε ηεο παξαρσξεζείζαο ζέζεο πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο ην νπνίν απνκαθξχλεηαη πξνζσξηλά θαη πάλησο φρη πέξαλ ησλ δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ, γηα δεμακεληζκφ ή ακκνβνιή ή εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε ηδησηηθά λαππεγεία, είλαη δπλαηή κφλνλ κε ηελ θαηάζεζε έγγξαθεο δήισζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πξηλ απφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πινίνπ, φηη ζα επαλέιζεη γηα ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ηνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή ην πινίν / πισηφ λαππήγεκα δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο θαηά πεξίπησζε ρξεψζεηο γηα ην δηάζηεκα ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ. 13. Ζ κε είζνδνο πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο ζε επηζθεπαζηηθή ζέζε, ε νπνία έρεη εγθξηζεί θαη δηαηεζεί, ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο ζέζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 3 εκεξψλ, ηελ απψιεηα ηεο ζεηξάο εμππεξέηεζή ηνπ θαη ηελ παξαθξάηεζε ηεο ρξέσζεο ησλ 3 εκεξψλ πνπ δέζκεπζε ηε ζέζε. 8

9 ΑΡΘΡΟ 6 Απαγνξεύζεηο- Πεξηνξηζκνί ζηνπο Δπηζθεπαζηηθνύο Υώξνπο ηνπ Ο.Λ.Π 1. Οη εξγαζίεο απνζθσξίαζεο εμσηεξηθψλ ή εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ πινίσλ κε ςεγκαηνβνιέο δηελεξγνχληαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή Κπλφζνπξαο, κε ηελ απαξάβαηε πξνυπφζεζε φηη απφ ηνπο ππφρξενπο εξγνιήπηεο ζα ηεξνχληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο Γεκφζηεο Αξρέο κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη εξγαζίεο ςεγκαηνβνιψλ εθηεινχληαη απφ εηδηθέο γηα ην ζθνπφ απηφ επηρεηξήζεηο, κε εηδηθή γηα ην ζθνπφ απηφ άδεηα ηνπ Ο.Λ.Π., ε νπνία ρνξεγείηαη εθφζνλ έρνπλ φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ Γηνίθεζεο ηνπ Ο.Λ.Π., κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Δμππεξέηεζεο Πινίσλ. 2. Φξήζε θιφγαο απαγνξεχεηαη ξεηά ζηηο πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο ηνπ θεληξηθνχ ιηκέλα, θαζψο θαη εξγαζίεο πνπ πξνθαινχλ φριεζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (π.ρ. εξγαζίεο πνπ πξνθαινχλ ππεξβνιηθφ ζφξπβν θ.ι.π.). 3. Ζ εθηέιεζε εξγαζηψλ εμσηεξηθήο βαθήο κε κεραληθά κέζα απαγνξεχεηαη ξεηά ζε φιεο ηηο επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο ηνπ Ο.Λ.Π.. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 1-3 αλσηέξσ, θαηά παξάβαζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο, ζπλεπάγεηαη, γηα ηνπο αηηήζαληεο ηελ επηζθεπαζηηθή ζέζε πινηνθηήηεο, εθνπιηζηέο, ηνλ θχξην ηνπ πινίνπ, ηνλ πινίαξρν, ηνπο λαπηηθνχο πξάθηνξεο ή δηαρεηξηζηέο θ.ι.π., ηελ άκεζε αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο δηάζεζεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο, ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο παξακνλήο ηνπ πινίνπ σο απζαίξεηεο απφ ηελ εκεξνκελία δηάζεζεο ηεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο θαη ηελ απαγφξεπζε απφπινπ ηνπ πινίνπ κέρξη ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηεο δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ πξνμελεζείζαο δεκίαο ζε εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ή εκπνξεχκαηα, πνπ αλήθνπλ ζηνλ Ο.Λ.Π. ή ζηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο κε απηφλ, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο ιηκεληθήο δψλεο. Τα κέηξα απηά αίξνληαη εθφζνλ θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Τξαπέδεο πνπ λα θαιχπηεη ην εθηηκψκελν θφζηνο απνθαηάζηαζεο θάζε δεκίαο. 4. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο, ην πινίν ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην θξεπίδσκα θαζαξφ απφ θάζε θχζεσο ζθνππίδηα, πιηθά επηζθεπψλ, κεραλήκαηα, κπάδα θ.ι.π.. Σε αληίζεηε πεξίπησζε θαηαινγίδεηαη ην ζρεηηθφ θφζηνο θαζαξηζκνχ θαη απνθνκηδήο πνπ επηβάξπλε ηνλ Ο.Λ.Π.. 5. Καηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο θαη έγθξηζε ηεο αξκνδίαο ππεξεζίαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηδησηηθνί ρεξζαίνη απηνθίλεηνη γεξαλνί ή άιια παξφκνηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα, θαζψο θαη πισηνί γεξαλνί γηα εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπαδφκελσλ ή κεηαζθεπαδφκελσλ λαππεγεκάησλ. Ζ έγθξηζε απηή παξέρεηαη πεξηνξηζηηθά γηα πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηελ εκβέιεηα ησλ γεξαλψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Ο.Λ.Π. Ζ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην άξζξν 8, πεξηπη. ΗΗ, ρξεψζεσλ αξρίδεη γηα κελ ηνπο απηνθίλεηνπο γεξαλνχο θαη ηα ινηπά παξφκνηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα κε ηελ είζνδφ ηνπο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ο.Λ.Π., γηα δε ηνπο πισηνχο γεξαλνχο κφλν κε ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο. Οη ρξεψζεηο ησλ πισηψλ γεξαλψλ ππνινγίδνληαη κφλν γηα ηηο εκέξεο πνπ εθηειείηαη εξγαζία ελψ ησλ ινηπψλ κεραλεκάησλ φηαλ απηά ζηαζκεχνπλ ζε ρψξνπο ηνπ Ο.Λ.Π., αλεμαξηήησο εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ή φρη γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ. 6. Μεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ο.Λ.Π. κπνξεί λα επηηξαπεί ε είζνδνο ζηε ρεξζαία ιηκεληθή πεξηνρή ζε ηδησηηθά κεραλήκαηα (π.ρ. αεξνζπκπηεζηέο, 9

10 ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε ή άιια κεραλήκαηα μεξάο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ή δεμακεληζκνχ ησλ πινίσλ), γηα ηα νπνία θαηαβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 8, πεξηπη. ΗΗ ρξεψζεηο. ΑΡΘΡΟ 7 Γηαηάμεηο επί επηζθεπαδόκελωλ ζε ηδηωηηθά λαππεγεία 1. Ο Ο.Λ.Π. επηβάιιεη ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο ρξεψζεηο, πξνθεηκέλνπ γηα πινία / πισηά λαππεγήκαηα πνπ επηζθεπάδνληαη ζε ηδησηηθά λαππεγεία, γηα ηε ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ. 2. Πινία δηαιπφκελα ζε ηδησηηθά λαππεγεία επηβαξχλνληαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο ρξεψζεηο κε βάζε ην αξρηθφ ηνπο κήθνο. 3. Ζ παξακνλή αξγνχλησλ πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ ζε πεξηνρέο ηδησηηθψλ λαππεγείσλ ηεο ιηκεληθήο πεξηνρήο ηνπ Ο.Λ.Π. απαγνξεχεηαη απνιχησο, δηαθνξεηηθά ππφθεηληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 8 ρξεψζεηο. Δμαηξνχληαη ηα πισηά λαππεγήκαηα (θνξηεγίδεο θ.ι.π.) πνπ αλήθνπλ ζηα ηδησηηθά λαππεγεία θαη έρνπλ κεηαζθεπαζηεί γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε επηζθεπαδφκελα ζηα ηδησηηθά λαππεγεία πινία/πισηά λαππεγήκαηα (κεηαθνξά, αλέιθπζε / θαζέιθπζε), εθηφο απφ κεηαθνξά πιηθψλ ή βπζνθνξεκάησλ θαη επηβαξχλνληαη κε ηηο ρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηεο πεξ.ηη ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 8 Η. Καλνληθέο Υξεώζεηο 1. Πξνζόξκηζε Ζ ρξέσζε ππνινγίδεηαη γηα θάζε πινίν /πισηφ λαππήγεκα θαη γηα θάζε θαηάπινπ κε βάζε ηελ νιηθή ηνπ ρσξεηηθφηεηα (ΚΟΦ ή G.T.),σο εμήο: Καηεγνξία πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο Όιεο νη θαηεγνξίεο πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ Φξέσζε ζε / Κ.ΟΦ. ή G.T 0, Παξαβνιή Τα πινία / πισηά λαππεγήκαηα πνπ παξαβάιινπλ (πιεπξίδνπλ) ζηηο επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο ηνπ Ο.Λ.Π. ή ησλ Ηδησηηθψλ Ναππεγείσλ θαηαβάιινπλ γηα θάζε κέηξν, κε βάζε ην κέγηζην κήθνο ηνπο, θαη γηα θάζε εκέξα παξακνλήο ηεο αξρηθήο έγθξηζεο ή παξάηαζεο, ηηο αθφινπζεο ακνηβέο: Καηεγνξία πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο α. Αξρηθή έγθξηζε. Γηα επηζθεπαδφκελα, κεηαζθεπαδφκελα, ή ζε απνπεξάησζε θαηαζθεπαδφκελα πινία / πισηά λαππεγήκαηα, ζε θάζε ρψξν ηνπ Ο.Λ.Π., πιελ Κπλφζνπξαο ή ηδησηηθψλ λαππεγείσλ. Φξέσζε ζε / κέηξν / εκέξα 1,869 10

11 β. Αξρηθή έγθξηζε. Γηα επηζθεπαδφκελα, κεηαζθεπαδφκελα, ή ζε απνπεξάησζε 1,487 πινία/πισηά λαππεγήκαηα, ζηελ πεξηνρή Κπλφζνπξαο. γ. Γηα επηζθεπαδφκελα, κεηαζθεπαδφκελα, ζε απνπεξάησζε θαηαζθεπαδφκελα ή δηαιπφκελα πινία/πισηά λαππεγήκαηα ζε ηδησηηθά λαππεγεία. 0,935 δ.1. Ζ πξψηε εγθξηλφκελε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ επηζθεπήο ή κεηαζθεπήο ρξεψλεηαη κε ηε ρξέσζε ηεο αξρηθήο έγθξηζεο, πιένλ πξνζαχμεζεο. δ.2. Ζ δεχηεξε εγθξηλφκελε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ επηζθεπήο ή κεηαζθεπήο ρξεψλεηαη κε ηηο ρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξάηαζεο, πιένλ πξνζαχμεζεο. 15% 50% δ.3. Ζ ηξίηε εγθξηλφκελε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ επηζθεπήο ή κεηαζθεπήο ρξεψλεηαη κε ηηο ρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξάηαζεο, πιένλ πξνζαχμεζεο. 75% δ.4. Κάζε πεξαηηέξσ εγθξηλφκελε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ επηζθεπήο ή κεηαζθεπήο ρξεψλεηαη κε ηηο ρξεψζεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο παξάηαζεο, πιένλ πξνζαχμεζεο. 100% 3. Πξπκλνδέηεζε θαη Παξαβνιή έμωζη εηέξνπ πινίνπ Παξερφκελε ππεξεζία Φξέσζε ζε / κέηξν / εκέξα Πξπκλνδέηεζε Υπνινγίδνληαη ζην 35% ησλ αληίζηνηρσλ ρξεψζεσλ παξαβνιήο Παξαβνιή έμσζη εηέξνπ πινίνπ Υπνινγίδνληαη, νη θαηά πεξίπησζε, αληίζηνηρεο ρξεψζεηο παξαβνιήο, κεησκέλεο θαηά 50%. 4. Απζαίξεηε παξακνλή Κάζε απζαίξεηε παξακνλή, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη ζε νπνηνδήπνηε ρψξν, ρξεψλεηαη κε ηηο ηηκέο πνπ ίζρπαλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ πξνεγνπκέλσο εγθξηζέληνο ρξφλνπ, πιένλ πξνζαχμεζεο 150%. Οη ρξεψζεηο απζαίξεηεο παξακνλήο ησλ πινίσλ /πισηψλ λαππεγεκάησλ επηβάιινληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α. Δπί απζαίξεηεο θαηάιεςεο νπνηαζδήπνηε ζέζεο. β. Δπί απζαίξεηεο παξακνλήο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε. γ. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ επηζθεπήο θαη πεξαηηέξσ παξακνλή, ρσξίο πξνγελέζηεξε έγθξηζε παξάηαζεο. δ. Γηα ην κεζνιαβνχλ ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ θαζπζηεξεκέλεο ππνβνιήο αίηεζεο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ επηζθεπήο (Λ.Δ.Υ.Α.Π.) ε. Δπί κε ππνβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην άξζξν 4 δηθαηνινγεηηθψλ. ζη. Δπί παξαβίαζεο ησλ απαγνξεχζεσλ ή πεξηνξηζκψλ ηνπ άξζξνπ 6. 11

12 5. Δθπηώζεηο επί ηωλ θαλνληθώλ ρξεώζεωλ παξαβνιήο / πξπκλνδέηεζεο / έμωζη εηέξνπ Σε πινία ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο πεξαηψλνληαη εληφο 60 εκεξψλ. 30% ΗΗ. Λνηπέο Υξεώζεηο 1. Οη ηδησηηθνί ρεξζαίνη απηνθίλεηνη γεξαλνί ή άιια παξφκνηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα ρξεψλνληαη κε εκεξήζην αδηαίξεην δηθαίσκα ρξήζεο ιηκέλνο θαη εθηέιεζεο εξγαζηψλ επξψ ( ) 15, Οη πισηνί γεξαλνί ρξεψλνληαη κε εκεξήζην αδηαίξεην δηθαίσκα ρξήζεο ιηκέλνο θαη εθηέιεζεο εξγαζηψλ επξψ ( ) 70, Οη αεξνζπκπηεζηέο, ηα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε ή άιια κεραλήκαηα μεξάο ρξεψλνληαη κε εκεξήζην αδηαίξεην δηθαίσκα ρξήζεο ιηκέλνο επξψ ( ) 3, Πισηά λαππεγήκαηα (θνξηεγίδεο θ.ι.π.) ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 7 επηβαξχλνληαη γηα θάζε κήλα αδηαίξεην θαη αλάινγα κε ην κήθνο ηνπο κε ηηο αθφινπζεο ρξεψζεηο: ηα κήθνπο έσο 100 κέηξα: 2.000,00 αλά κήλα ηα κήθνπο άλσ ησλ 100 κέηξσλ: 20,00 αλά κέηξν / αλά κήλα. ΑΡΘΡΟ 9 Σξόπνο θαη βάζε ππνινγηζκνύ ηωλ ρξεώζεωλ 1. Δθ φζνλ εγθξηζεί ε δηάζεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο θαη θαζνξηζζεί ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπ πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο, ν αηηήζαο ππνρξενχηαη ζηελ πξνθαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξεψζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζε νιφθιεξε ηελ εγθξηζείζα πεξίνδν (είηε αξρηθή, είηε ζπκπιεξσκαηηθή). 2. Οη πξνβιεπφκελεο εθπηψζεηο ππνινγίδνληαη δηαδνρηθά κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ ηηκνιφγην. 3. Πινίν ζην νπνίν ρνξεγείηαη έθπησζε ιφγσ παξακνλήο κηθξφηεξεο ησλ 60 εκεξψλ, ιακβάλεη ηελ έθπησζε απηή ζε πεξίπησζε λέαο επηζθεπήο ε νπνία αξρίδεη ηνπιάρηζηνλ 90 εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο. 4. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αλαθέξεηαη ε ιέμε «εκέξα», ελλνείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ψξα έσο ηελ ψξα. Κιάζκα εκέξαο ππνινγίδεηαη σο νιφθιεξε εκέξα. 5. Γηα ηα πινία/πισηά λαππεγήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία παξαβνιέο ή πξπκλνδεηήζεηο κέζα ζε κία εκέξα, επηβαξχλνληαη κφλν γηα κία εκέξα κε ηε κεγαιχηεξε πξνβιεπφκελε ρξέσζε. 6. Οη ρξεψζεηο πξνζφξκηζεο πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ ππνινγίδνληαη γηα θάζε θαηάπινπ ζηε ιηκεληθή δψλε ηνπ Ο.Λ.Π., κε βάζε ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ/πισηνχ λαππεγήκαηνο θαη εθφζνλ ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο δελ έρνπλ πξνεγεζεί άιιεο εξγαζίεο θαη δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ρξεψζεηο πξνζφξκηζεο. 7. Δπί ησλ πινίσλ πνπ έρνπλ δηπιή ρσξεηηθφηεηα, νη ρξεψζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο κεγαιχηεξεο κε βάζε ηα πξσηφηππα πηζηνπνηεηηθά θαηακέηξεζεο ή ηα λφκηκα επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθά ηνπο. 8. Γηα ηα πινία πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δηεζλείο πιφεο, ε νιηθή ρσξεηηθφηεηά ηνπο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα κεγέζε ησλ πινίσλ ζε G.T.(GROSS TONNAGE), φπσο έρνπλ θαηακεηξεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ΓΣ 1969 (INTERNATIONAL TONNAGE 12

13 CERTIFICATE) θαη αλαγξάθνληαη ζηα επίζεκα Πηζηνπνηεηηθά Καηακέηξεζεο ησλ πινίσλ. Δμαηξνχληαη ηα πινία κέρξη 1300 G.T.γηα ηα νπνία ε ρσξεηηθφηεηα πξνθχπηεη απφ ηελ θαηακέηξεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη αλαγξάθεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθφ Καηακέηξεζεο ή άιιν επίζεκν έγγξαθν. 9. Οη ρξεψζεηο παξαβνιήο ή πξπκλνδέηεζεο πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο, ππνινγίδνληαη ζην κέγηζην κήθνο ηνπ ζε κέηξα (L.O.A.). Σε πινία / πισηά λαππεγήκαηα πνπ ε παξαβνιή ηνπο θαηαιακβάλεη κήθνο πξνβιήηα κηθξφηεξν ή ίζν κε ην ήκηζπ ηνπ κήθνπο ηνπο, ρνξεγείηαη έθπησζε 50% ζηηο ρξεψζεηο παξαβνιήο. 10. Δπί ησλ πεηξειαηνθφξσλ πινίσλ κε δεμακελέο δηαρσξηζκέλνπ έξκαηνο ελαιιαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη επί ησλ εμνκνηνπκέλσλ κε απηά (SEGREGATED BALLAST TANKS, SIDE HUSSE/DOUBLE BOTTOMS), ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΜΑRPOL 73/78, ηα δηθαηψκαηα πνπ επηβάιινληαη -κε βάζε ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο- ππνινγίδνληαη κε ηε κεησκέλε ρσξεηηθφηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζην δηεζλέο πηζηνπνηεηηθφ ρσξεηηθφηεηαο (REMACS) θαη πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ δεμακελψλ δηαρσξηζκέλνπ έξκαηνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεησκέλα θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 17% απφ ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα πνπ επηβάιινληαη ζε δεμακελφπινηα ίζεο ρσξεηηθφηεηαο ρσξίο δεμακελέο δηαρσξηζκέλνπ έξκαηνο. Δπί ησλ πινίσλ απηψλ θαη ηα ινηπά δηθαηψκαηα πνπ επηβάιινληαη κε βάζε άιια κεγέζε, πιελ ηεο ρσξεηηθφηεηαο, ππνινγίδνληαη κεησκέλα ζε πνζνζηφ 17% απφ ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα πνπ επηβάιινληαη ζε δεμακελφπινηα ίζσλ κεγεζψλ ρσξίο δεμακελέο δηαρσξηζκέλνπ έξκαηνο. 11. Τα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ρσξεηηθφηεηα θαη ζην κήθνο ησλ πινίσλ βεβαηψλνληαη είηε απφ ηα επίζεκα λαπηηιηαθά έγγξαθα πνπ θαηαζέηεη ν εθπξφζσπνο ηνπ πινίνπ είηε απφ ηνλ Γηεζλή Κψδηθα ηνπ LLOYD S (LLOYD S REGISTER OF SHIPPING). Δηδηθά γηα πινία/πισηά λαππεγήκαηα εγγεγξακκέλα ζηα Διιεληθά Νενιφγηα ηα ζηνηρεία βεβαηψλνληαη θαη απφ ηα λενιφγηα απηά. ΑΡΘΡΟ 10 Βεβαίωζε θαη είζπξαμε ρξεώζεωλ 1. Οη ρξεψζεηο γηα φια ηα πινία /πισηά λαππεγήκαηα πνπ επηζθεπάδνληαη ζε νπνηαδήπνηε επηζθεπαζηηθή ζέζε, εθηφο φζσλ επξίζθνληαη ζε ηδησηηθά λαππεγεία, πξνθαηαβάιινληαη. Ζ εθθαζάξηζε γίλεηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο. 2. Γηα ηα ινηπά δηθαηψκαηα, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΓ / Ο.Λ.Π. Α.Δ. (εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ ζηνλ ππφρξεν). ΑΡΘΡΟ 11 Τπόρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ηωλ πξνβιεπόκελωλ ρξεώζεωλ 1. Υπφρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ζηνλ Ο.Λ.Π. ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ πάζεο θχζεσο ρξεψζεσλ, πνπ βαξχλνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ην λαππήγεκα, είλαη ν πινηνθηήηεο, ν θχξηνο ηνπ πινίνπ, ν εθνπιηζηήο, ν θαηά ηνλ ρξφλν ηεο δεκηνπξγίαο ηεο απαίηεζεο λαπηηθφο πξάθηνξαο ή ν ελεξγήζαο σο λφκηκνο 13

14 αληηπξφζσπνο ηνπ λαππεγήκαηνο, επζπλφκελνη έθαζηνο «αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ». 2. Καη εμαίξεζε, νη ρξεψζεηο λαππεγεκάησλ ησλ νπνίσλ νη πινηνθηήηεο ή εθνπιηζηέο δηακέλνπλ ζηελ αιινδαπή, βεβαηψλνληαη επ νλφκαηη ησλ λαπηηθψλ πξαθηφξσλ ή ησλ λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. 3. Ζ αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εηο νιφθιεξνλ επζχλε ηνπ πξάθηνξα αηνλεί, σο πξνο απηφλ θαη κφλνλ, εάλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο επίδνζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ δελ εθπξνζσπεί απνδεδεηγκέλα ην βαξπλφκελν λαππήγεκα, αλ είρε πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. θαη είρε νξηζηεί λένο πξάθηνξαο. 4. Ο ππεξζεκαηηζηήο ζε πιεηζηεξηαζκφ λαππεγήκαηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ππφ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πξνβιεπφκελσλ θαη βαξπλφλησλ ην πινίν / πισηφ λαππήγεκα πάζεο θχζεσο ρξεψζεσλ απφ ηελ εκέξα ηεο θαηαθχξσζεο. Δηδηθά θαη κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πιεηζηεξηαζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ην Ν.Γ.356/74 Πεξί Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, νη ρξεψζεηο παξαβνιήο ή πξπκλνδέηεζεο ηνπ πιεηζηεξηαζζέληνο πινίνπ, θαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πελήληα (50) πξψησλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ππνινγίδνληαη κε βάζε ην θαλνληθφ ηηκνιφγην θαη φρη ην ηηκνιφγην ηεο απζαίξεηεο παξακνλήο. 14

15 Άξζξν 12 Αλαγθαζηηθή Μεζόξκηζε 1. Ο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηνπ Ο.Λ.Π., ζε ζπλελλφεζε κε ην Κεληξηθφ Ληκελαξρείν Πεηξαηψο κπνξεί λα δηαηάζζεη ηε κεζφξκηζε παληφο πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο πνπ παξακέλεη ρσξίο αηηία ή έγθξηζε ζε επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο αλαγθαίεο γηα άιια λαππεγήκαηα ή γηα γεληθφηεξνπο ιφγνπο θαη αλάγθεο ηνπ ιηκέλνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Δάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε κεζφξκηζε ζηελ νξηδφκελε ζέζε θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ δφζεθε, απηή εθηειείηαη αλαγθαζηηθά θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε θαη κε δαπάλε ησλ πινηνθηεηψλ. 2. Σε πεξίπησζε έιιεηςεο ζπκβνιαίνπ επηζθεπψλ, ιήμεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ επηζθεπήο ρσξίο αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ή ηέινο φπνπ πηζηνπνηείηαη ηεθκεξησκέλα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Λ.Π. φηη ζην πινίν δελ εθηεινχληαη νη επηζθεπέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζπκβφιαην ή γεληθά δελ εθηεινχληαη επηζθεπέο, ην πινίν ππφθεηηαη ζε αλαγθαζηηθή κεζφξκηζε κεηά απφ πξνεηδνπνίεζε κηαο εβδνκάδαο. 3. Γηα ηελ πξαγκάησζε νηαζδήπνηε αλαγθαζηηθήο κεζφξκηζεο, νη πινηνθηήηεο, κε ηελ ππνβαιιφκελε αίηεζε εηζφδνπ ηνπ ζθάθνπο ησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π., παξέρνπλ αλεπηθχιαθηα ζηε Γηνίθεζε απηνχ ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα ψζηε ελ νλφκαηη θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο λα ηνπο αληηπξνζσπεχεη ελψπηνλ θάζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ή άιισλ ηξίησλ πξνζψπσλ, λα αηηείηαη ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ, λα ππνβάιεη αηηήζεηο ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ γηα παξνρή αδείαο κεζφξκηζεο ηνπ πινίνπ - πισηνχ λαππεγήκαηνο, λα πξνζιακβάλεη ην αλαγθαίν πιήξσκα, λα ζπκβάιιεηαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ξπκνπιθψλ, λα ζέηεη ζε θίλεζε ηηο κεραλέο ηνπ πινίνπ, θχξηεο θαη βνεζεηηθέο, θαη γεληθά λα πξάηηεη ή λα ελεξγεί νηηδήπνηε είλαη αλαγθαίν θαη απαξαίηεην γηα ηε κεζφξκηζε. 4. Ζ θαηαβαιιφκελε πξνο ην ζθνπφ απηφ ζρεηηθή δαπάλε, βεβαηνχκελε απφ απηφλ, βαξχλεη -«αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ»- ηνπο πινηνθηήηεο, ηνπο εθνπιηζηέο, ηνπο λαπηηθνχο πξάθηνξεο θαη ηνπο παξά ησλ πινηνθηεηψλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπο ηξίηνπο θαη παξαθνινπζεί ην πινίν. 5. Σε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, πνπ απεηιείηαη ε δεκφζηα ηάμε, ε λαπζηπινΐα θ.ιπ., παξάιιεια κε ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία, εθαξκφδεηαη θαη ε ηήξεζε ζχληνκεο δηαδηθαζίαο κεζφξκηζεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν, γλσζηνπνηνχκελεο εθ ησλ πζηέξσλ, ζχκθσλα κε ηνλ 129 Καλνληζκφ Ληκέλα Πεηξαηά. εκείωζε: Βι. θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν / 81(ΦΔΚ 296 / Α / ) θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.Γ /

16 Άξζξν 13 Παξαβάζεηο - Κπξώζεηο 1 Γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, πέξαλ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπνκέλσλ ζπλεπεηψλ, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηνπ Ο.Λ.Π. λα επηβάιιεηαη θχξσζε, ίζε κε ην πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 1.γ. ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν / 1999, βεβαηνχκελε κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, θαηά ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ε άζθεζε αληηξξήζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Ο.Λ.Π. θαη Διέγρνπ απηήο. 2 Γηα θάζε δεκηά πνπ πξνμελείηαη ζηα θξεπηδψκαηα, κεραλήκαηα, κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη γεληθά εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ο.Λ.Π. θαηά ηνπο ρεηξηζκνχο γηα ηελ πξνζφξκηζε θαη παξακνλή ηνπ πινίνπ θαη γεληθά θαηά ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π., επζχλεηαη ην πινίν. Οη δεκηέο απηέο εθηηκνχληαη απφ Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη θάζε ρξφλν κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ Ο.Λ.Π. θαη απνηειείηαη απφ έλαλ πνιηηηθφ κεραληθφ, έλαλ ειεθηξνιφγν / κεραλνιφγν κεραληθφ ηνπ Ο.Λ.Π. θαη απφ έλα εθπξφζσπν ηνπ πινίνπ, ε νπνία απνθαίλεηαη κε πξαθηηθφ γηα ην χςνο ηεο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο. Με βάζε ην πξαθηηθφ απηφ εθδίδεηαη ν ζρεηηθφο ινγαξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ πινίνπ, απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία. Μέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε ην πην πάλσ πξαθηηθφ, απαγνξεχεηαη ν απφπινπο ηνπ πινίνπ, εθηφο αλ θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Τξάπεδα πνπ λα θαιχπηεη ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο. 16

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2011 Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 25

ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2011 Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 25 ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2011 Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 25 (Δλνπνηεκέλνη Καλνληζκνί) Σν ζπλεκκέλν θείκελν απνηειεί ελνπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Αξρή Ληκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 26-7-2011 Αριθμ.πρωτ.547 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα