08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑΤΑ) ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ. Ιδιότητα: Δρ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑΤΑ) ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ. Ιδιότητα: Δρ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι."

Transcript

1 Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: , ΣΑΕ: 2014ΣΕ ΕΣΠΑ Υποέργο 1 : «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Ε- παγγελματικής Εκπαίδευσης» 08/07/2015 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1 Π Τεύχος μελέτης εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των σεναρίων των εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ανά γνωστικό αντικείμενο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» * Ονοματεπώνυμο: ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑΤΑ) ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ Ιδιότητα: Δρ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. (* αν έχει γίνει περαιτέρω επιμερισμός του γνωστικού αντικειμένου ή αναφέρεται πιο συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης στο έγγραφο της ανάθεσης έργου σε εσάς, θα πρέπει να προστεθεί σε αυτό το σημείο) (Υπογραφή)

2 TEYXOΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ/ ΜΟΥΣΙΚΗ» 1. Ψηφιακό διδακτικό σενάριο ως παιδαγωγικό εργαλείο Το διδακτικό σενάριο (Δ.Σ.) ως δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία, με εστιασμένο ενδιαφέρον σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, έχει καθορισμένους εκπαιδευτικούς στόχους, στηρίζεται σε διδακτικές αρχές και εφαρμόζει συγκεκριμένες (νέες) παιδαγωγικές μεθόδους (από τον Οδηγό «Ανάπτυξης μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», Ι.Ε.Π. 2015, σελ. 9 και 48). Οι νέες αυτές παιδαγωγικές μέθοδοι, τόσο στο πλαίσιο μαθητοκεντρικής (Παπάς, 1996) όσο και ομαδο-κεντρικής διδασκαλίας, στηρίζονται στη θεωρία της δραστηριότητας (activity theory: Vygotsky, Leont ev, Luria, Nardi, Cole and Engestrom), στη θεωρία της εγκαθιδρυμένης μάθησης (situated cognition: Lave & Wenger, 2005), στη θεωρία της εποικοδομιστικής γνώσης (Papert Cooper, 1993) και στην κατανεμημένη νόηση (distributed cognition: Dillenbourg et al., 1996). Οι θεωρίες αυτές ανήκουν στην ομάδα των κοινωνικο-πολιτισμικών και κοινωνικο-γνωστικών θεωριών, και υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση. (Μπαλκίζας, 2008 β). Με δεδομένο, ότι οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχουν εισαχθεί δυναμικά και με θεαματικά αποτελέσματα τόσο στον κοινωνικό, πολιτισμικό όσο και στον εκπαιδευτικό χώρο τα τελευταία χρόνια, δημιουργήθηκαν νέοι τρόποι διδασκαλίαςμάθησης και νέες μορφές παιδαγωγικών εργαλείων, με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών. (Κόμης, Κόμης, Ράπτης & Ράπτη, Σταμουλάκης, 2015). Το Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο (Ψ.Δ.Σ.) είναι ένας σύγχρονος τρόπος διδασκαλίαςμάθησης, ο οποίος ενσωματώνει και αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε., οι οποίες λειτουργούν ως δυναμι

3 κό εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και στη διάθεση του μαθητή, και όχι ως σκοπός. Με το Ψ.Δ.Σ. προάγονται η αυτενέργεια και η συνεργατικότητα των μαθητών, η αλληλεπιδραστική και αυτο-κατευθυνόμενη διαδικασία μάθησης (Μπαλκίζας, 2008β, Σταμουλάκης, 2015), ενισχύεται η ανακαλυπτική μάθηση (Bruner, 1997) βασιζόμενη στην εποικοδομιστική γνώση (Papert, 1980), καλλιεργούνται οι μεταγνωστικές δεξιότητες: «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (Kirsh, Περακάκη, 2009), προάγεται η διαχείριση της γνώσης μέσα από την αυτο-αξιολόγηση, ενώ ενισχύεται σύμφωνα με τη θεωρία του Vigotsky- και ο ρόλος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη διαδικασία της γνωστικής ανάπτυξης. (Kuzulin et al, Μπαλκίζας, 2008 β). Η τεχνολογία, επιπλέον, μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες που παλιότερα δεν ήταν πρακτικά εφικτές, ειδικά σε τομείς που αφορούν την ολιστική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου, τη διαθεματικότητα (Hake, Lazarowitz & Hertz-Lazarowitz, Σταυρίδου, 2000), την ανάπτυξη περαιτέρω κινήτρων για τον μαθητή, τη δημιουργικότητα εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου, την τόνωση της αυτοεκτίμησης του μαθητή, την άμεση διάχυση της πληροφορίας, τον πολλαπλασιασμό του ακροατηρίου (μέσω εικονικών τάξεων), την επέκταση του μαθήματος και εκτός σχολείου, ακόμα και την εξατομίκευση του μαθήματος. (Μπαλκίζας, 2008β). Στρατηγικές, όπως η προ-οργανωτική διδασκαλία, η άμεση διδασκαλία, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διδασκαλία με ή χωρίς κατανομή ρόλων και η κατευθυνόμενη διερεύνηση μπορούν να συνδυαστούν με τις Τ.Π.Ε., έτσι ώστε να καθιστούν το μάθημα/ το σενάριο πιο ελκυστικό, μέσα από μια βιωματική - «πειραματική» (με την έννοια της δοκιμής και του λάθους, της επιβεβαίωσης και της διάψευσης), αλληλεπιδραστική (με το φυσικό και υλικό περιβάλλον, τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό), εν πολλοίς αυτοκατευθυνόμενη και ανακαλυπτική διαδικασία μάθησης. (Μπαλκίζας, 2008 β). Χάρη στην τεχνολογία, η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συνδεθεί με την καθημερινότητα και την εξωσχολική ζωή.

4 2. Προδιαγραφές για δημιουργία Ψηφιακού Διδακτικού Σεναρίου Σύμφωνα με τον Nokelainen (2006) για να είναι αποτελεσματική η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει προβλέψει κι εξασφαλίσει: α) την καταλληλότητα του υλικού και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την ηλικία των μαθητών β) τη συγκεκριμένη στοχοθεσία γ) τη σύνδεση της νέας γνώσης εμπειρίας με την προηγούμενη (εποικοδομητισμός) δ) τη δραστηριοποίηση των μαθητών ε) τη συνεργατική μάθηση στ) την ευελιξία ζ) την παροχή κινήτρων και η) την ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση του υλικού. Το προτεινόμενο πλαίσιο εκπόνησης σεναρίων για το μάθημα της Μουσικής στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο (Οδηγός Εκπαιδευτικού Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Ι.Ε.Π. 2015: 58) θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τίτλος/ Τάξη Προβλεπόμενη διάρκεια Υλικά Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής Οργάνωση της διδασκαλίας Σχέδιο Μαθήματος Μεθοδολογία της διδασκαλίας Σκοπός / Στόχοι Γνωστικοί στόχοι Ψυχοκινητικοί στόχοι Συναισθηματικοί στόχοι Αφόρμηση Ανάπτυξη Εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας Εργαλεία διαφοροποιημένης διδασκαλίας

5 Διαφοροποίηση στο περιεχόμενο Διαφοροποίηση στον τρόπο εργασίας Σύνδεση με τα σχολικά εγχειρίδια Διασύνδεση με άλλα μαθήματα Διασύνδεση με Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής Αξιολόγηση Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό Χρήσιμες ιστοσελίδες Σύμφωνα με τον Σοφό (2011), το Ψ.Δ.Σ., ως σύγχρονο, εναλλακτικό, συμπληρωματικό κι εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό εργαλείο θα πρέπει, να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να διαθέτει τίτλο και περιεχόμενο. Ο τίτλος να προσδιορίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του. Να έχει σαφείς και μετρήσιμους στόχους ως προς τις δεξιότητες, τη χρηστικότητα στην κοινωνική και τη μετέπειτα επαγγελματική ζωή των μαθητών Να είναι προσαρμοσμένο κατάλληλα για την ηλικιακή ομάδα, στην οποία απευθύνεται. Να είναι χρονικά προσδιορισμένο (π.χ. στο πλαίσιο μιας διδακτικής ώρας) και πραγματοποιήσιμο εντός του διαστήματος αυτού. Να έχει σαφή και ευδιάκριτη δομή: αρχή, μέση, τέλος. Να συνδυάζεται με την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση/ στρατηγική από τον εκπαιδευτικό (π.χ. ομαδο-κεντρική, ατομο-κεντρική, συνεργατική, κατευθυνόμενη διδασκαλία κ.ά.) Να καθοδηγεί με σαφήνεια τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή στο επόμενο βήμα, ξεκινώντας από το εύκολο προς το δύσκολο. Να αξιοποιεί κατάλληλο υλικό (εκπαιδευτικό πακέτο): πολυμέσα, εικόνες, ήχος, βίντεο κ.ά. Να διαθέτει κατάλληλη υλικο-τεχνική υποδομή (λογισμικό, επιμέρους εργαλεία) Να διαθέτει αξιολόγηση για την εκπαιδευτική διαδικασία και για τις γνώσεις των εκπαιδευομένων.

6 Στο Σχήμα 1 απεικονίζονται οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. Οι παράγοντες αυτοί, αν και αποτελούν αυτόνομες οντότητες, είναι αλληλεξαρτώμενοι και αποτελούν την «καρδιά» του εκπαιδευτικού σεναρίου. Σχήμα 1: παράγοντες του εκπαιδευτικού σεναρίου από Σοφός, Α. (2011) Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτυπώνει τον σχεδιασμό της διδακτικής διαδικασίας, συνδέοντας ταυτόχρονα το περιεχόμενο, τους στόχους, την μέθοδο τα εκπαιδευτικά μέσα και τις επιμέρους δραστηριότητες και το πλάνο εφαρμογής σε ένα πλαίσιο. 3. Το ψηφιακό διδακτικό σενάριο στη Μουσική και Καλλιτεχνική Παιδεία (και στα Μουσικά Σχολεία) Σκοπός του μαθήματος της Μουσικής στο πλαίσιο της Μουσικής Παιδείας (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Μουσικό Σχολείο) και Καλλιτεχνικής Παιδείας (Γενικά Λύκεια- κατεύθυνση Μουσική) είναι «η καλλιέργεια της μουσικότητας και των μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών με

7 σα από την ακρόαση, την εκτέλεση και τη δημιουργία μουσικής» (Νέα Α.Π.Σ., Ι.Ε.Π. 2011, σελ. 2). Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα Ψ.Δ.Σ. χρησιμοποιούνται «στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των μουσικών στόχων του Προγράμματος Σπουδών και μέσα από παιδαγωγικές προσεγγίσεις, που προάγουν την κριτική, αναλυτική και δημιουργική σκέψη, τη συνεργατική μάθηση, την αυτενέργεια, τη λήψη πρωτοβουλιών, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό». (Νέα Α.Π.Σ., Ι.Ε.Π. 2011, σελ. 10). Συνεπώς, για το μάθημα της Μουσικής τόσο στην Πρωτοβάθμια (Δημοτικό) 1 όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο) θα πρέπει να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργητικής μουσικής ακρόασης Ανάπτυξη φωνητικών δεξιοτήτων Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκτέλεση μουσικών οργάνων Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης μουσικής Απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης διαφόρων ειδών μουσικής σημειογραφίας Απόκτηση γνώσεων ως προς τις βασικές μουσικές έννοιες (ρυθμός, μελωδία, αρμονία/ υφή, μορφή, χροιά, δυναμική, ταχύτητα και άρθρωση) και τους διαφορετικούς τρόπους. με τους οποίους αυτές συνδυάζοντας στα διάφορα είδη και στυλ μουσικής Απόκτηση και ενίσχυση θετικών στάσεων και συμπεριφορών σε σχέση με τις μουσικές δραστηριότητες της ακρόασης, της εκτέλεσης και της σύνθεσης Απόκτηση συνείδησης του ρόλου της μουσικής στη διαχρονία, τη συγχρονία και στη ζωή του ανθρώπου Απόκτηση συνείδησης της θέσης και των λειτουργιών που επιτελεί η μουσική στη σύγχρονη μεταβιομηχανική και πολυπολιτισμική κοινωνία στο πλαίσιο της Εποχής της Πληροφορίας που διανύουμε σήμερα. 1 Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανήκει και η βαθμίδα του Νηπιαγωγείου. Η παρούσα μελέτη, ό- μως, βασίζεται σε δειγματικά ψηφιακά σενάρια που εκπονήθηκαν για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Γ. Λύκειο και τα Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο).

8 Οι μαθητές, έχοντας κατακτήσει τους παραπάνω στόχους, προχωρούν στη μάθηση. Η μεταγνώση είναι μια διαδικασία της μάθησης, που εμπεριέχει την καλλιέργεια δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν τον μαθητή στην κατάκτηση και τον έλεγχο της γνώσης, ανεξάρτητα από τον δάσκαλο. Η γνωστική και μεταγνωστική αξιολόγηση έρχεται ως επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βοηθώντας τους μαθητές να οργανώσουν την εμπειρία και τις γνώσεις που απέκτησαν και να τη συνδέσουν με την καθημερινή τους ζωή (Περακάκη, 2009). Στο πλαίσιο της διαχείρισης και του ελέγχου της γνώσης πραγματοποιείται η αξιολόγηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό και στο πλαίσιο του αναστοχασμού πραγματοποιείται η αυτο-αξιολόγηση από τον ίδιο τον μαθητή. Υπάρχουν τριών ειδών αξιολογήσεις, ανάλογα με το χρόνο που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διαδικασία: 1. Αρχική αξιολόγηση, κατά την οποία ελέγχονται πρότερες γνώσεις των μαθητών 2. Διαμορφωτική αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και 3. Τελική αξιολόγηση, κατά την οποία ελέγχονται οι γνώσεις που αποκτήθηκαν με το συγκεκριμένο σενάριο, μετά την ολοκλήρωσή του. (Ι.Ε.Π. 2015, σελ ). 3. Προδιαγραφές ψηφιακών δειγματικών σεναρίων. Το παράδειγμα της πλατφόρμας «Αίσωπος» Στα διδακτικά σενάρια (Δ.Σ.) δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε στάδιο/ φάση του σεναρίου, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία του μαθήματος. Τα Δ.Σ. προσφέρονται ως εργαλεία στη διάθεση του εκπαιδευτικού, γι αυτό και απευθύνονται κυρίως στον εκπαιδευτικό και δευτερευόντως στον μαθητή. Στην Ψηφιακή Πλατφόρμα «Αίσωπος» (ή A.E.S.O.P. Advanced Electronic Scenarios Operating Platform) του Ι.Ε.Π., η οποία «αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον Σχεδίασης/ Ανάπτυξης/ Αξιολόγησης Διδακτικών Σεναρίων, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνολογικές προδιαγραφές και η οποία βρίσκεται στον δικτυακό κόμβο (από το Τεύχος οδηγιών εργασίας για την εκπόνηση δειγματικών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων, Ι.Ε.Π., σελ. 5), εγκρίθηκαν και αναρτήθηκαν πληθώρα

9 Ψ.Δ.Σ. για διάφορα γνωστικά αντικείμενα (εκ των οποίων 12 για τη Μουσική Παιδεία), τα οποία έχουν την εξής μορφή: 1 ο μέρος : περιγραφή Τίτλου - Προσδιορισμός διδακτικού αντικειμένου 2 ο μέρος: περιγραφή Εκπαιδευτικού Προβλήματος 3 ο μέρος: περιγραφή Διδακτικών Στόχων ως προς το γνωστικό αντικείμενο, ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. 4 ο μέρος: Φάσεις σεναρίου (ο αριθμός ποικίλλει, ανάλογα με τη ροή και τις ανάγκες του αντικειμένου και του σεναρίου). Από την περιήγηση στα εν λόγω Ψ.Δ.Σ. διαπιστώνεται, ότι έχουν διπλό προορισμό: απευθύνονται τόσο στον εκπαιδευτικό (ως εναλλακτικό, συμπληρωματικό, εκσυγχρονισμένο κι ευέλικτο εκπαιδευτικό εργαλείο διδασκαλίας) όσο και στον μαθητή (ως διαδραστικό, αυτοκατευθυνόμενο και αυτο-αξιολογικό μέσο μάθησης). Στη γενική περιγραφή του θέματος του Ψ.Δ.Σ., στην περιγραφή του εκπαιδευτικού προβλήματος, στην αποσαφήνιση των προσδοκώμενων εκπαιδευτικών και διδακτικών στόχων, όπως και στην καθοδήγηση του σεναρίου το σενάριο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό, γι αυτό και γράφεται σε τρίτο ενικό πρόσωπο (π.χ. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στον διαδραστικό πίνακα την εικόνα ). Αντίστοιχα, στην εκφώνηση των διαδραστικών ασκήσεων, στα φύλλα εργασίας, καθώς και στις αυτοαξιολογικές και μεταγνωστικές ασκήσεις το σενάριο γράφεται σε δεύτερο ενικό πρόσωπο (π.χ. Επίλεξε από τις παρακάτω προτάσεις ποια θεωρείς ορθή...), με το οποίο επιτυγχάνεται η επιθυμητή αμεσότητα και αλληλεπίδραση, προκειμένου να δημιουργηθεί ευχάριστο κλίμα (Δαλιανούδη, Κατηρτζόγλου, 2015). Το Ψ.Δ.Σ. για το μάθημα της Μουσικής, ένεκα της ταυτότητας της Μουσικής ως Τέχνης και Επιστήμης, παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία οι εκπονητές και οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους: α) τμήματα του σεναρίου, όπως είναι οι ασκήσεις, τα φύλλα εργασίας κ.ά. μπορεί να μην απευθύνονται απαραίτητα σε τάξη, αλλά σε μεμονωμένο μαθητή. Ας λάβουμε υπόψη, ότι στα Μουσικά Σχολεία ένα μεγάλο μέρος των μαθημάτων είναι ατομικό (π.χ. διδασκαλία οργάνων). Υπό αυτή την οπτική, το σενάριο θα μπορούσε ενδεχομένως να διαφοροποιηθεί, προκειμένου να αξιοποιηθεί ως εργαλείο μελέτης του οργάνου, ως αξιολόγηση για α-

10 κουστικές ή άλλες ικανότητες, ως βοήθημα στη θεωρία, ως βοήθημα στην ιστορία της μουσικής και σε πλείστα όσα διδακτικά αντικείμενα. β) Η χρησιμοποίηση της μουσικής -και του ήχου γενικότερα- ως πρωταρχικής σημασίας συστατικού σε ένα Μουσικό Ψ.Δ.Σ. δημιουργεί την ανάγκη για την κατάλληλη υλικο-τεχνική υποδομή είτε στην τάξη, είτε στο εργαστήριο του σχολείου, είτε στο σπίτι (Η/Υ, βίντεοπροβολέας (projector), διαδραστικός πίνακας κ.ά.), για την οποία (υλικο-τεχνική υποδομή) απαιτείται προετοιμασία και σχετική επισήμανση από το Ψ.Δ.Σ. Παραδείγματος χάριν, ένα σενάριο, που ενσωματώνει ασκήσεις του τύπου «Τεστ ακουστικών ικανοτήτων», μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πληροφορικής. Δεν είναι δυνατόν, όμως, να λειτουργήσει σωστά αν δεν διατίθενται ακουστικά για κάθε ένα μαθητή. Το ίδιο αντικείμενο είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί με τον διαδραστικό πίνακα για όλους τους μαθητές ταυτόχρονα. Αντιθέτως, μαθήματα που αναφέρονται στην Ιστορία της Μουσικής ή στη Μορφολογία κ.λπ., είναι ιδανικά για παρουσίαση από ένα εποπτικό μέσο κατά την παράδοση του μαθήματος, γιατί αξιοποιούν το ηχητικό και άλλο υλικό με τον καλύτερο τρόπο. (Κατηρτζόγλου, 2015). 4. Στήσιμο και πολυμεσικό περιεχόμενο του ψηφιακού σεναρίου 4.1. Ευσύνοπτες οδηγίες Παρακάτω ακολουθούν ευσύνοπτες οδηγίες για το στήσιμο των Ψ.Σ.: Το σενάριό μας, ως δομή και περιεχόμενο, χωρίζεται σε φάσεις. Τοποθετούμε τα κείμενα στην αντίστοιχη φάση. Τα κείμενα μπορούν να τοποθετηθούν τόσο ως απλά κείμενα όσο και μέσα στις εφαρμογές της πλατφόρμας. Η πιο ενδεδειγμένη επιλογή είναι η μικτή. Δηλαδή: κείμενο κείμενο σε διαδραστικό περιβάλλον κείμενο κ.λπ. Επισήμανση: Κατά την αντιγραφή/επικόλληση αποθηκευμένου κειμένου ή απόσπασμα ιστοσελίδας, φροντίστε το κείμενο που αντιγράφετε να είναι αμορφοποίητο. Εμπλουτίζουμε με μουσική και ήχους το σενάριο, έτσι ώστε μουσικό κείμενο και ήχος να αποσαφηνίζουν και συμπληρώνουν άλληλα. Κατασκευάζουμε και προσθέτουμε τα μουσικά κείμενα που πιθανώς χρειαζόμαστε, υπό μορφή εικόνας.

11 Προσθέτουμε άλλο πολυμεσικό υλικό, όπως ήχο, βίντεο, εικόνα, σκίτσο. Ενσωματώνουμε και εμπλουτίζουμε τα κείμενα με εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας. Είναι καλό οι εφαρμογές να παρεμβάλλονται στο κείμενο, έτσι ώστε αυτό να γίνεται πιο ενδιαφέρον και να εξάπτει την περιέργεια και τη φαντασία του μαθητή για τη συνέχεια της ανάγνωσης. Επιμελούμαστε τα φυλλάδια εργασίας. Συγγράφουμε πιθανές εργασίες, ασκήσεις, κείμενα, μουσικά κείμενα ή άλλα που θεωρούμε απαραίτητα ως συμπλήρωμα στο σενάριό μας. 4.2 Λογισμικά «ανοικτού κώδικα» Στον κυβερνοχώρο διατίθενται αρκετά λογισμικά «ανοικτού κώδικα» (open source) που αφορούν την επεξεργασία ήχου, εικόνας και βίντεο και μάλιστα με ελεύθερη χρήση, ενώ πολλά από αυτά είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Εκτός από το γνωστό open office, προτείνονται: o Ήχος: Με το audacity (http://web.audacityteam.org/), έκδοση και στα ελληνικά). o Μουσικό κείμενο: Με το Musescore (https://musescore.org/), εξελληνισμένο από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. o Εικόνα: Με το Gimp (http://www.gimp.org/), έκδοση και στα ελληνικά. o Βίντεο: Με το Handbrake (Video Transcoder, https://handbrake.fr/), αγγλικά. 4.3 Προτεινόμενες πηγές άντλησης πρωτογενούς υλικού πολυμέσων (ήχος, παρτιτούρα, εικόνα, βίντεο) Στο διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε πλούσιο πολυμεσικό υλικό για να ενσωματώσουμε στο σενάριό μας. Από το υλικό αυτό ένα μέρος υπόκειται σε περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ ένα άλλο μέρος διατίθεται ελεύθερα στους χρήστες ακόμη και με δικαιώματα αλλοίωσης του αρχικού προϊόντος (π.χ. χρησιμοποίηση μέρους μόνο μιας εικόνας ή αλλαγή του αρχικού χρώματος κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση ο τελικός χρήστης θα πρέπει να σιγουρευτεί για το είδος του παρεχόμενου δικαιώματος ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ψηφιακά αρχεία που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει. Η άδεια Creative Commons είναι συνήθως η πλέον κατάλληλη για εκπαιδευτική χρήση.

12 o Βίντεο: Η ενσωμάτωση βίντεο από το Youtube, με τρόπο που να είναι ορατός ο υ- περσύνδεσμος με το λογότυπο Youtube, όπου φαίνεται ο δημιουργός του βίντεο. o Εικόνα: Εικαστικές δημιουργίες, φωτογραφίες ή σχέδια που φέρουν το χαρακτηρισμό άδειας Creative Commons, προσφέρουν εναλλακτικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτική χρήση. Όσον αφορά τις μουσικές εικόνες, μπορούμε να βρούμε όμορφα μικρά γραφικά (clip-arts) και μουσικές φωτογραφίες με την παραπάνω άδεια από: (clip-arts, φωτογραφίες) https://openclipart.org/search/?query=music (clip-arts, φωτογραφίες) https://pixabay.com/ (εύρεση «music») (κυρίως φωτογραφίες) o Μουσικά κείμενα: Στις πλέον σημαντικές πηγές συγκαταλέγονται: Petrucci Music Library. Βιβλιοθήκη με ψηφιακό υλικό σε μορφή παρτιτούρας από παλαιότερους συνθέτες, όπου δεν υφίστανται δικαιώματα και από «ορφανές» εκδόσεις που δεν ανατυπώθηκαν πρόσφατα. https://musescore.com/sheetmusic Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από μουσικά κείμενα και έργα γραμμένα από χρήστες του ελεύθερου λογισμικού musescore (κοινότητα), σχεδόν για όλη τη γκάμα των μουσικών οργάνων, τεχνοτροπιών και συνόλων. o Ήχος: Μουσική με άδεια χρήσης, ηχητικά και μουσικά αποσπάσματα Πρόκειται για έργα που οι δημιουργοί τους παρέχουν με άδεια χρήσης Creative Commons. Μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιηθούν ως μουσική επένδυση ή ως εφέ σε μια διαδραστική παρουσίαση. Ιστότοποι για μουσική και ήχους: https://www.freesound.org https://soundcloud.com Κάθε ένας από τους παραπάνω ιστότοπους ή καλλιτέχνες ορίζει τα επιτρεπόμενα δικαιώματα με τα οποία χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται.

13 5. Προτάσεις και τίτλοι ψηφιακών σεναρίων για τα Μουσικά Σχολεία Η μουσική τέχνη και επιστήμη προσφέρει μεγάλη ποικιλία θεμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ως εκπαιδευτικά ψηφιακά σενάρια. Παρακάτω παρατίθενται πέντε ενδεικτικά θέματα και τίτλοι που θα μπορούσαν να γίνουν ψηφιακά σενάρια για το μάθημα του ατομικού οργάνου επιλογής στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσιο-Λύκειο), με διαβαθμισμένη δυσκολία. (Κατηρτζόγλου, 2015) ΣΕΝΑΡΙΟ Α Τίτλος: Συνόδεψε ένα τραγούδι Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής με συνοδευτικές δυνατότητες (κιθάρα, πιάνο, ακορντεόν κ.λπ.). Επίπεδο: Αρχάριοι. Σχόλια: Προτείνονται τραγούδια για συνοδεία. Εξηγούνται τα ακόρντα και η σημειογραφία τους. Διδάσκονται τεχνικές που ξεμπλοκάρουν και ανεξαρτητοποιούν φωνή χέρια. Επισημαίνεται η γραμμή του μπάσου ως καθοριστική και ως οδηγού για την συνοδεία. Μέθοδοι εύρεσης των κατάλληλων συγχορδιών για το δοσμένο τραγούδι. Πηγές στο διαδίκτυο και λογισμικό για τη συνοδεία. Επιλογή τόνου, πώς να κάνεις τονική μεταφορά σε άλλον τόνο κ.λπ. Διαδραστικές ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. ΣΕΝΑΡΙΟ Β Τίτλος: Ακούω ένα έργο με διαφορετικές ερμηνείες. Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής. Επίπεδο: Μέσοι, προχωρημένοι. Σχόλια: Ακρόαση συγκεκριμένου έργου (ή μέρους του). Σε ειδική συνεδρία των μαθητών του οργάνου ή κατ ιδίαν στο μάθημα, παρουσιάζεται έργο ερμηνευμένο εν σειρά από 3 ή 4 διαφορετικούς σολίστ. Επισημαίνονται οι διαφορές ερμηνείας. Αναγνωρίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μίας ερμηνείας. Αναζητώνται οι λόγοι για τους οποίους ο ερμηνευτής εκφράζεται με αυτόν ή τον άλλο τρόπο. Οι μαθητές επιλέγουν την καλύτερη ερμηνεία σύμφωνα με την προσωπικότητά τους και την αισθητική τους καλλιέργεια. Προσπα-

14 θούν να μιμηθούν κάθε μία από τις ερμηνείες που άκουσαν. Διαδραστικές ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. ΣΕΝΑΡΙΟ Γ Τίτλος: Ερμηνεύω μια μετεγγραφή ή διασκευή. Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής. Επίπεδο: Προχωρημένοι. Σχόλια: Μεταγραφές έργων ή διασκευές γνωστών τραγουδιών για σόλο όργανο. Ιστορικές αναφορές επιτυχημένων μεταγραφών. Ιδιαιτερότητες της μεταγραφής. Ακρόαση του αυθεντικού, σύγκριση και συζήτηση για την επιτυχία ή όχι του εγχειρήματος. Συσχετισμός και εξήγηση της πιθανής αλλαγής τονικότητας. Διαδραστικές ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. ΣΕΝΑΡΙΟ Δ Τίτλος: Ποιός κατασκεύασε το όργανο που παίζω; Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής. Επίπεδο: Όλα τα επίπεδα Σχόλια: Κατασκευαστές οργάνων (luthier). Ονοματολογία των μερών που αποτελείται το όργανο. Ιστορία του οργάνου ως κατασκευή, διάσημοι luthier. Ιστότοποι κατασκευαστών. Υλικά κατασκευής και ιδιότητές των. Κριτήρια ποιότητας ενός μουσικού οργάνου. Τρόποι συντήρησης, αποθήκευσης και μεταφοράς του οργάνου. Διαδραστικές ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. ΣΕΝΑΡΙΟ Ε Τίτλος: Παίξ το με μια ματιά! Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής. Επίπεδο: Όλα τα επίπεδα Σχόλια: Προτάσεις για εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista). Συμβουλές και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση ανάγνωσης με την πρώτη ματιά. Ιστότοποι, σχετικές ασκήσεις και

15 βιβλιογραφία. Διαδραστικές ασκήσεις, όπου εκφωνείται μια μελωδία, την οποία ο μαθητής επαναλαμβάνει στο όργανό του (playback). Ασκήσεις με σύνολο: Διαδραστική άσκηση ό- που ακούγεται μουσικό σύνολο που έχει κατασκευαστεί με πρωτόκολλο midi, 2 από το ο- ποίο λείπει ένα όργανο. Ο μαθητής καλείται να παίξει το όργανο που λείπει, συμπληρώνοντας το έργο. Δίνεται παρτιτούρα του οργάνου που εκτελεί ο μαθητής. Άλλες ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. Εν κατακλείδι Όπως υποστηρίζει και ο Vygotsky ο μαθητής μπορεί να μάθει με τη βοήθεια του περιβάλλοντος, (φυσικού και ψηφιακού), αλλά όχι μόνος του. (Μπαλκίζας, 2008 β). Ας μην ξεχνάμε, ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά, τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια αποτελούν σημαντικά, εύχρηστα εκπαιδευτικά μέσα, τα οποία καθιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία - μάθηση) άμεση, διαθεματική, πλουραλιστική, διαδραστική, εξωστρεφική κι ευχάριστη, δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν ούτε να υποβιβάσουν τον αναντικατάστατο ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος λειτουργεί ως ζωντανό παράδειγμα έμπνευσης και δημιουργικότητας. «Ο μέτριος καθηγητής μιλάει. Ο καλός καθηγητής εξηγεί. Ο πολύ καλός καθηγητής επιδεικνύει. Ο άριστος καθηγητής εμπνέει!» (W. Ward) Δρ Ρενάτα Δαλιανούδη PhD Mουσικολογίας, Παν/μιο Αθηνών Ειδικός Επιστήμονας-Αξιολογήτρια-Συντονίστρια (Δράση Δ.2., Υποέργο 1, Ι.Ε.Π.: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα «ΜΟΥΣΙΚΗ» & «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ/ μουσική» της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ ). Λέκτορας, Παν/μιο Ιωαννίνων Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοιχτό Παν/μιο Site: 2 Η πλατφόρμα δεν διαθέτει συμβατότητα ενσωμάτωσης αρχείων midi. Εναλλακτικά τέτοιου είδους αρχεία θα μπορούσαν να μετατραπούν σε αρχεία άλλου τύπου, όπως mp3.

16 (ακολουθούν βιβλιογραφικές και διαδικτυακές αναφορές) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αδαμαντόπουλος Π. (2015), «Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης σεναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Προγράμματα Σπουδών Μουσικής για το «Νέο Σχολείο». Πεδίο: Πολιτισμός Τέχνες. Αναστασιάδης, Π., (2003), «Διαμόρφωση Πλαισίου για την Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Ελληνικού Πανεπιστημίου», Επιστημονικό Βήμα, 2, (44-54). Ανθούλιας, Τ., (1989), Η Διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό Σχολείο με τη Γλώσσα Logo. Αθήνα: Gutenberg. Bruff, D. (2009), Teaching with classroom response systems: Creating active learning environments. San Francisco: Jossey-Bass Bruner, J. (1997), Πράξεις Νοήματος. Σειρά: Ανθρώπινα συστήματα (δ έκδ.). Μετάφραση Η. Ρόκου & Γ. Καλομοίρης. Επιμ. Μ. Τσαγκαράκης & Α. Ζώτος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δαγδιλέλης, Β., & άλ., (2007), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Δαγδιλέλης, Β., & άλ., (2011), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Δέλλας, Σ., & Κέκκερης, Γ., (2008), Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες. Θεωρητική προσέγγιση μεθόδου διδασκαλίας βασισμένη στη Συνδυαστική Μάθηση (Blended Learning). Θέματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (σ ). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

17 Δημαράκη, Ε., (2004), Ανατομία Σεναρίων Μάθησης. EPICT. Δημητρακοπούλου, A., (1999), «Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Τι προσφέρουν και πώς τις αξιοποιούμε;», Επιθεώρηση Φυσικής, Περίοδος Γ, τόμος Η, Τεύχος 30, Άνοιξη Δημητρακοπούλου, A., (2003), Εκπαίδευση από Απόσταση και Εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Βασικές Θεωρήσεις. Στο: Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης (Επιμ.) Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Δημητρακοπούλου, Α., ( ), Πολυμέσα στην Εκπαίδευση. Μαθησιακές επιδράσεις και σχέσεις με τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μέσα. Εγχειρίδιο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό». Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δημητρακοπούλου, Α., (2000), «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Ίντερνετ: για μια ουσιαστικότερη μαθησιακή αξιοποίηση». Στο: Ε. Σκούρτου (Επιμ.), Διγλωσσία και μάθηση στο διαδίκτυο. Τετράδια Εργασίας Ρόδου (σ ). Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Hake, R. R. (1998), «Interactive-engagement versus traditional methods: A sixthousandstudent survey of mechanics text data for introductory physics courses». American Journal of Physics, 66(1), Καλκάνης, Γ., & άλ., (2007), Επιμορφωτικό Υλικό για το Ειδικό Μέρος του Προγράμματος Σπουδών για την Εκπαίδευση των Επιμορφωτών. Ειδικότητα ΠΕ Α Μέρος. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Καραγιάννης, Γ., (1996), Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, Το Σχολείο του Μέλλοντος, 18. Καράμηνας, Ι., (Σεπ.-Δεκ. 2001), «Διαδίκτυο και εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρητική προσέγγιση και μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίησή του στο Δημοτικό Σχολείο», Σύγχρονη Εκπαίδευση, , (76-84). Καρτσιώτης, Θ., Κέκκερης, Γ., Σακονίδης, Χ., (2005), «Η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μια πρώτη αξιολόγηση», Επιστημονικό Βήμα, 4, ( ). Κασιμάτη, Κ., & Γιαλαμάς, Β., (2001), «Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θεμάτων, 5, ( ).

18 Κασκαντάμη, Μ., (2001), Μαθαίνοντας στο Ίντερνετ: Αρχαία Νέα Ιστορία. Αθήνα: Καστανιώτης. Καστής, Κ., και Χαραμής, Π., (2001), Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στο Σχολείο με τις Νέες Τεχνολογίες. Αθήνα: Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Παρατηρητήριο Εκπαίδευσης. Κατηρτζόγλου Στ. (2015), «Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης σεναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ Κεκές, Ι., (2004), (επιμ.), Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Ζητήματα Σχεδιασμού και Ε- φαρμογών. Φιλοσοφικές-Κοινωνικές Προεκτάσεις. Αθήνα: Ατραπός. Κόμης Β., (1995), «Η Διδακτική της Πληροφορικής», Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Ηράκλειο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κόμης, Β., (1996), «Πληροφορικά περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης. Ανασκόπηση, εξέλιξη, τυπολογία και προοπτικές», Παιδαγωγικός Λόγος, 2. Κόμης, Β., (2000), Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Πάτρα. Κόμης, Β., (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Κόμης, Β., & άλ., (2007), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης. Τεύχος 2Α: Κλάδοι ΠΕ60/ΠΕ70. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Κόμης, Β., & άλ., (2010), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2Α: Κλάδοι ΠΕ60/ΠΕ70. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Κοσμίδου-Hardy, X., (1996), «Αγωγή στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Από την Παθητική Πληροφόρηση στην Κριτική Ανάγνωση της Πληροφορίας». Επιθεώρηση Συμβουλευτικής- Προσανατολισμού, (36-37). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κούρτη-Καζούλλη, B., (2001), Διά-λογος. Διγλωσσία και διδασκαλία δεύτερης γλώσσας στο διαδίκτυο. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Ρόδου.

19 Κυνηγός, Χ., (1995), «Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Η υπολογιστική τεχνολογία ως εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης στη γενική παιδεία» στο: Α. Καζαμίας και Μ. Κασσωτάκης (Επιμ.), Ελληνική Εκπαίδευση,Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού. Αθήνα: Σείριος. Κυνηγός, Χ., και Οικονόμου, Α., (1994), Βάσεις Δεδομένων για μαθητές. Tabletop Junior και Tabletop Senior. Κωστάκη, Α., (2001), Πληροφορητικός Γραμματισμός: Δημιουργώντας Αυτόνομους και Κριτικούς Διαχειριστές της Πληροφόρησης για τον 21ο αιώνα. Προσπελάστηκε: 16 Ιανουαρίου 2009, από Kozulin,Α., Gindis, Β., Agayeyev, V., Miller, S. edit. (2003), Vygotsky's Educational Theory in Cultural Context, Cambridge University Press Kirsh, D., (2004), Metacognition, Distributed Cognition and Visual Design in P.Gardinfors & P. Johansson (ed.) (2005), Cognition, Education and Communication Technology. USA: Routledge. Λουκάκη Ε. (2015), «Μελέτη εξειδικευμένων προδιαγραφών στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑ- ΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ Lazarowitz,R., & Hertz-Lazarowitz, R. (1998), «Cooperative learning in the science curriculum» in B. J. Fraser & K.G. Tobin (eds) International Handbook of science Education. Kluwer Academic publishers, pp Μακράκης, Β., (2000), Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια Κοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση. Αθήνα: Μεταίχμιο. Μακρή-Μπότσαρη, Ε., & Ψυχάρης, Σ., (2007), Επιμορφωτικό Υλικό Γενικού Μέρους του Προγράμματος Σπουδών για την Εκπαίδευση των Επιμορφωτών. ΤΠΕ και θεωρίες μάθησης - Οι ΤΠΕ ως καινοτόμος δράση. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2001). Στρατηγικές διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Μικρόπουλος, Τ., (2006), Ο Υπολογιστής ως Γνωστικό Εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μπαμπινιώτης, Γ., (3 Δεκεμβρίου 2000), Νέες Τεχνολογίες και ποιοτική παιδεία, Το Βήμα, Β14.

20 Νικολαϊδου, Σ., και Γιακουμάτου, T., (2001), Διαδίκτυο και Διδασκαλία. Αθήνα: Κέδρος. Νικολοπούλου, Κ., (1997), An Investigation into the effects of using information technology on pupils learning of science. Focusing on two aspects, data analysis skills and electricity concepts. PhD. Thesis University of London: Kings College, London. Nickerson R. S., Perkins D. N. & Smith E. E. (1985). The teaching of thinking. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Nokelainen, P. (2006). «An empirical assessment of pedagogical usability criteria for digital learning material with elementary school students, Educational Technology & Society, 9 (2), North A.C., Hargreaves D. J. & O' Neill S. A. (2000). «The importance of music to adolescents», British Journal of Educational Psychology 70, Παπάς, Γ., (1989), Η Πληροφορική στο Σχολείο. Αθήνα: Συμεών. Παπάς, Α. (1996), Μαθητοκεντρική ιδασκαλία. Τόµοι 3, (3η εκδ.) Αθήνα: Βιβλία για Όλους Περακάκη, Ε. (2008). Σχεδιάζοντας το σχολικό μάθημα Μουσικής. Αθήνα: Fagotto Περακάκη Ε. (2009). Μαθαίνω πώς να μαθαίνω: από τη Γνώση στη Μεταγνώση. Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΜΕ με θέμα: «Μουσική: παιδεύει, εκπαιδεύει, θεραπεύει», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου, σ.σ (ψηφιακή έκδοση). Πολυχρονίου, Λ., (1999), Η/Υ και Ελληνική Γλώσσα. Αθήνα: Γεωργιάδη. Papert, S. (1980). Mindstorms. Children, Computers and Powerful Ideas. New York: Basic books. Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α., (1999), Πληροφορική και Εκπαίδευση. Συνολική Προσέγγιση. Α Τόμος. Αθήνα: Α. Ράπτης. Ράπτης, Α., και Ράπτη, Α., (2007), Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Ολική Προσέγγιση. Α Τόμος. Αθήνα: Έκδοση Συγγραφέων. Ράπτης, Α., και Ράπτη, Α., (2007), Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Παιδαγωγικές Δραστηριότητες. B Τόμος. Αθήνα:. Σολομωνίδου, X., (2001), Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Υπολογιστές και Μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Σολωμονίδου, Χ., (2006), Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

21 Σοφός, Α. (2011). Εκπαιδευτικό σενάριο. Πανεπιστημιακές Ηλεκτρονικές Σημειώσεις. Πανεπιστήμιο Αιγαίου: ΠΤΔΕ. Σπαντιδάκης, Ι., (1997), Δυσκολίες γραπτής έκφρασης των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση διδακτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών της ΣΤ τάξης με και χωρίς τον υπολογιστή. Διδακτορική Διατριβή. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθήνας. Σταμουλάκης, Ι. (2015), «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ: Υποέργο 1: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ΙΕΠ. Σταυρίδου Ε., (2000), Συνεργατική µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες: Μία εφαρµογή στο δη- µοτικό σχολείο, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. Τζιμογιάννης, Α., (2002), «Προετοιμασία του Σχολείου της Κοινωνίας της Πληροφορίας: προς ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ένταξης των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Ε- πικοινωνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 122, (55-6). Tσερπέ, Μ.Γ. (2015), «Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης σεναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ Φανάρας, Β. (2015), «Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης σεναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑ- ΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ. (ακολουθούν διαδικτυακές αναφορές)

22 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κελεσίδης, Ε., (1998), Η εκπαίδευση στην εποχή των δικτύων, Virtual School, The sciences of Education Online, τόμος 1, τεύχος 1.: [πρόσβαση 5/7/2015] Κελεσίδης, Ε.,(1998), Το Internet, Virtual School, The sciences of Education Online, τόμος 1, τεύχος 2: [πρόσβαση 5/7/2015] Κολοκυθάς, Αν., Γώγουλος, Γ., & Παπαστάμος, Β., (2001), Βασικές Δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: [πρόσβαση 5/7/2015] Λαμπροπούλου, Ν., (2002), Μαθησιακά άτμητα: ο δρόμος για επαγγελματική συνεργασία στη ελληνική διαδικτυακή εκπαιδευτική κοινότητα μέσω του πανελλήνιου σχολικού δικτύου: [πρόσβαση 6/7/2015] Μπαλκίζας Νικόλαος, 2008 α: [πρόσβαση 7/7/2015] Μπαλκίζας Νικόλαος 2008 β: [πρόσβαση 7/7/2015] Μπαλκίζας, Ν. (2008 γ), [πρόσβαση 8/7/2015] Μπαλκίζας, Ν. (2008 δ), [πρόσβαση, 6/7/2015] Παπαδάκης, Σ., & Χατζηπέρης, Ν., (2001), Βασικές Δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

23 [πρόσβαση 5/7/2015] Σολομωνίδου, Χ., (2002), Εφαρμογή Σύγχρονων Περιβαλλόντων Μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: [πρόσβαση 5/7/2015] ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2002), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής (Δημοτικό): ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Πληροφορικής [πρόσβαση 5/7/2015]

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Φωλίνας. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Φωλίνας. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής ΜΟΥΣΙΚΗ & Τ.Π.Ε. Πρόσβαση στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, Skype, oovoo, msn) Download φωτογραφίες, βίντεος, audios, μουσικά παιγνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τα ζώα του τόπου μου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τα ζώα του τόπου μου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ανδρέας Ντέλλας ΚΣΕ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο «Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: Καινοτόμες Πρακτικές Προσωποποιημένης Μάθησης» Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη». Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη»

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Seminar s outline ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διαχρονική και σταθερή αξία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα φέρει ο εκπαιδευτικός. Αδιαμφισβήτητα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα