08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑΤΑ) ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ. Ιδιότητα: Δρ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑΤΑ) ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ. Ιδιότητα: Δρ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι."

Transcript

1 Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: , ΣΑΕ: 2014ΣΕ ΕΣΠΑ Υποέργο 1 : «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Ε- παγγελματικής Εκπαίδευσης» 08/07/2015 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1 Π Τεύχος μελέτης εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των σεναρίων των εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ανά γνωστικό αντικείμενο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» * Ονοματεπώνυμο: ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑΤΑ) ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ Ιδιότητα: Δρ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. (* αν έχει γίνει περαιτέρω επιμερισμός του γνωστικού αντικειμένου ή αναφέρεται πιο συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης στο έγγραφο της ανάθεσης έργου σε εσάς, θα πρέπει να προστεθεί σε αυτό το σημείο) (Υπογραφή)

2 TEYXOΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ/ ΜΟΥΣΙΚΗ» 1. Ψηφιακό διδακτικό σενάριο ως παιδαγωγικό εργαλείο Το διδακτικό σενάριο (Δ.Σ.) ως δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία, με εστιασμένο ενδιαφέρον σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, έχει καθορισμένους εκπαιδευτικούς στόχους, στηρίζεται σε διδακτικές αρχές και εφαρμόζει συγκεκριμένες (νέες) παιδαγωγικές μεθόδους (από τον Οδηγό «Ανάπτυξης μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», Ι.Ε.Π. 2015, σελ. 9 και 48). Οι νέες αυτές παιδαγωγικές μέθοδοι, τόσο στο πλαίσιο μαθητοκεντρικής (Παπάς, 1996) όσο και ομαδο-κεντρικής διδασκαλίας, στηρίζονται στη θεωρία της δραστηριότητας (activity theory: Vygotsky, Leont ev, Luria, Nardi, Cole and Engestrom), στη θεωρία της εγκαθιδρυμένης μάθησης (situated cognition: Lave & Wenger, 2005), στη θεωρία της εποικοδομιστικής γνώσης (Papert Cooper, 1993) και στην κατανεμημένη νόηση (distributed cognition: Dillenbourg et al., 1996). Οι θεωρίες αυτές ανήκουν στην ομάδα των κοινωνικο-πολιτισμικών και κοινωνικο-γνωστικών θεωριών, και υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση. (Μπαλκίζας, 2008 β). Με δεδομένο, ότι οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχουν εισαχθεί δυναμικά και με θεαματικά αποτελέσματα τόσο στον κοινωνικό, πολιτισμικό όσο και στον εκπαιδευτικό χώρο τα τελευταία χρόνια, δημιουργήθηκαν νέοι τρόποι διδασκαλίαςμάθησης και νέες μορφές παιδαγωγικών εργαλείων, με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών. (Κόμης, Κόμης, Ράπτης & Ράπτη, Σταμουλάκης, 2015). Το Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο (Ψ.Δ.Σ.) είναι ένας σύγχρονος τρόπος διδασκαλίαςμάθησης, ο οποίος ενσωματώνει και αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε., οι οποίες λειτουργούν ως δυναμι

3 κό εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και στη διάθεση του μαθητή, και όχι ως σκοπός. Με το Ψ.Δ.Σ. προάγονται η αυτενέργεια και η συνεργατικότητα των μαθητών, η αλληλεπιδραστική και αυτο-κατευθυνόμενη διαδικασία μάθησης (Μπαλκίζας, 2008β, Σταμουλάκης, 2015), ενισχύεται η ανακαλυπτική μάθηση (Bruner, 1997) βασιζόμενη στην εποικοδομιστική γνώση (Papert, 1980), καλλιεργούνται οι μεταγνωστικές δεξιότητες: «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (Kirsh, Περακάκη, 2009), προάγεται η διαχείριση της γνώσης μέσα από την αυτο-αξιολόγηση, ενώ ενισχύεται σύμφωνα με τη θεωρία του Vigotsky- και ο ρόλος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη διαδικασία της γνωστικής ανάπτυξης. (Kuzulin et al, Μπαλκίζας, 2008 β). Η τεχνολογία, επιπλέον, μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες που παλιότερα δεν ήταν πρακτικά εφικτές, ειδικά σε τομείς που αφορούν την ολιστική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου, τη διαθεματικότητα (Hake, Lazarowitz & Hertz-Lazarowitz, Σταυρίδου, 2000), την ανάπτυξη περαιτέρω κινήτρων για τον μαθητή, τη δημιουργικότητα εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου, την τόνωση της αυτοεκτίμησης του μαθητή, την άμεση διάχυση της πληροφορίας, τον πολλαπλασιασμό του ακροατηρίου (μέσω εικονικών τάξεων), την επέκταση του μαθήματος και εκτός σχολείου, ακόμα και την εξατομίκευση του μαθήματος. (Μπαλκίζας, 2008β). Στρατηγικές, όπως η προ-οργανωτική διδασκαλία, η άμεση διδασκαλία, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διδασκαλία με ή χωρίς κατανομή ρόλων και η κατευθυνόμενη διερεύνηση μπορούν να συνδυαστούν με τις Τ.Π.Ε., έτσι ώστε να καθιστούν το μάθημα/ το σενάριο πιο ελκυστικό, μέσα από μια βιωματική - «πειραματική» (με την έννοια της δοκιμής και του λάθους, της επιβεβαίωσης και της διάψευσης), αλληλεπιδραστική (με το φυσικό και υλικό περιβάλλον, τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό), εν πολλοίς αυτοκατευθυνόμενη και ανακαλυπτική διαδικασία μάθησης. (Μπαλκίζας, 2008 β). Χάρη στην τεχνολογία, η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συνδεθεί με την καθημερινότητα και την εξωσχολική ζωή.

4 2. Προδιαγραφές για δημιουργία Ψηφιακού Διδακτικού Σεναρίου Σύμφωνα με τον Nokelainen (2006) για να είναι αποτελεσματική η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει προβλέψει κι εξασφαλίσει: α) την καταλληλότητα του υλικού και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την ηλικία των μαθητών β) τη συγκεκριμένη στοχοθεσία γ) τη σύνδεση της νέας γνώσης εμπειρίας με την προηγούμενη (εποικοδομητισμός) δ) τη δραστηριοποίηση των μαθητών ε) τη συνεργατική μάθηση στ) την ευελιξία ζ) την παροχή κινήτρων και η) την ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση του υλικού. Το προτεινόμενο πλαίσιο εκπόνησης σεναρίων για το μάθημα της Μουσικής στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο (Οδηγός Εκπαιδευτικού Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Ι.Ε.Π. 2015: 58) θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τίτλος/ Τάξη Προβλεπόμενη διάρκεια Υλικά Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής Οργάνωση της διδασκαλίας Σχέδιο Μαθήματος Μεθοδολογία της διδασκαλίας Σκοπός / Στόχοι Γνωστικοί στόχοι Ψυχοκινητικοί στόχοι Συναισθηματικοί στόχοι Αφόρμηση Ανάπτυξη Εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας Εργαλεία διαφοροποιημένης διδασκαλίας

5 Διαφοροποίηση στο περιεχόμενο Διαφοροποίηση στον τρόπο εργασίας Σύνδεση με τα σχολικά εγχειρίδια Διασύνδεση με άλλα μαθήματα Διασύνδεση με Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής Αξιολόγηση Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό Χρήσιμες ιστοσελίδες Σύμφωνα με τον Σοφό (2011), το Ψ.Δ.Σ., ως σύγχρονο, εναλλακτικό, συμπληρωματικό κι εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό εργαλείο θα πρέπει, να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να διαθέτει τίτλο και περιεχόμενο. Ο τίτλος να προσδιορίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του. Να έχει σαφείς και μετρήσιμους στόχους ως προς τις δεξιότητες, τη χρηστικότητα στην κοινωνική και τη μετέπειτα επαγγελματική ζωή των μαθητών Να είναι προσαρμοσμένο κατάλληλα για την ηλικιακή ομάδα, στην οποία απευθύνεται. Να είναι χρονικά προσδιορισμένο (π.χ. στο πλαίσιο μιας διδακτικής ώρας) και πραγματοποιήσιμο εντός του διαστήματος αυτού. Να έχει σαφή και ευδιάκριτη δομή: αρχή, μέση, τέλος. Να συνδυάζεται με την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση/ στρατηγική από τον εκπαιδευτικό (π.χ. ομαδο-κεντρική, ατομο-κεντρική, συνεργατική, κατευθυνόμενη διδασκαλία κ.ά.) Να καθοδηγεί με σαφήνεια τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή στο επόμενο βήμα, ξεκινώντας από το εύκολο προς το δύσκολο. Να αξιοποιεί κατάλληλο υλικό (εκπαιδευτικό πακέτο): πολυμέσα, εικόνες, ήχος, βίντεο κ.ά. Να διαθέτει κατάλληλη υλικο-τεχνική υποδομή (λογισμικό, επιμέρους εργαλεία) Να διαθέτει αξιολόγηση για την εκπαιδευτική διαδικασία και για τις γνώσεις των εκπαιδευομένων.

6 Στο Σχήμα 1 απεικονίζονται οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. Οι παράγοντες αυτοί, αν και αποτελούν αυτόνομες οντότητες, είναι αλληλεξαρτώμενοι και αποτελούν την «καρδιά» του εκπαιδευτικού σεναρίου. Σχήμα 1: παράγοντες του εκπαιδευτικού σεναρίου από Σοφός, Α. (2011) Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτυπώνει τον σχεδιασμό της διδακτικής διαδικασίας, συνδέοντας ταυτόχρονα το περιεχόμενο, τους στόχους, την μέθοδο τα εκπαιδευτικά μέσα και τις επιμέρους δραστηριότητες και το πλάνο εφαρμογής σε ένα πλαίσιο. 3. Το ψηφιακό διδακτικό σενάριο στη Μουσική και Καλλιτεχνική Παιδεία (και στα Μουσικά Σχολεία) Σκοπός του μαθήματος της Μουσικής στο πλαίσιο της Μουσικής Παιδείας (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Μουσικό Σχολείο) και Καλλιτεχνικής Παιδείας (Γενικά Λύκεια- κατεύθυνση Μουσική) είναι «η καλλιέργεια της μουσικότητας και των μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών με

7 σα από την ακρόαση, την εκτέλεση και τη δημιουργία μουσικής» (Νέα Α.Π.Σ., Ι.Ε.Π. 2011, σελ. 2). Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα Ψ.Δ.Σ. χρησιμοποιούνται «στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των μουσικών στόχων του Προγράμματος Σπουδών και μέσα από παιδαγωγικές προσεγγίσεις, που προάγουν την κριτική, αναλυτική και δημιουργική σκέψη, τη συνεργατική μάθηση, την αυτενέργεια, τη λήψη πρωτοβουλιών, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό». (Νέα Α.Π.Σ., Ι.Ε.Π. 2011, σελ. 10). Συνεπώς, για το μάθημα της Μουσικής τόσο στην Πρωτοβάθμια (Δημοτικό) 1 όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο) θα πρέπει να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργητικής μουσικής ακρόασης Ανάπτυξη φωνητικών δεξιοτήτων Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκτέλεση μουσικών οργάνων Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης μουσικής Απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης διαφόρων ειδών μουσικής σημειογραφίας Απόκτηση γνώσεων ως προς τις βασικές μουσικές έννοιες (ρυθμός, μελωδία, αρμονία/ υφή, μορφή, χροιά, δυναμική, ταχύτητα και άρθρωση) και τους διαφορετικούς τρόπους. με τους οποίους αυτές συνδυάζοντας στα διάφορα είδη και στυλ μουσικής Απόκτηση και ενίσχυση θετικών στάσεων και συμπεριφορών σε σχέση με τις μουσικές δραστηριότητες της ακρόασης, της εκτέλεσης και της σύνθεσης Απόκτηση συνείδησης του ρόλου της μουσικής στη διαχρονία, τη συγχρονία και στη ζωή του ανθρώπου Απόκτηση συνείδησης της θέσης και των λειτουργιών που επιτελεί η μουσική στη σύγχρονη μεταβιομηχανική και πολυπολιτισμική κοινωνία στο πλαίσιο της Εποχής της Πληροφορίας που διανύουμε σήμερα. 1 Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανήκει και η βαθμίδα του Νηπιαγωγείου. Η παρούσα μελέτη, ό- μως, βασίζεται σε δειγματικά ψηφιακά σενάρια που εκπονήθηκαν για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Γ. Λύκειο και τα Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο).

8 Οι μαθητές, έχοντας κατακτήσει τους παραπάνω στόχους, προχωρούν στη μάθηση. Η μεταγνώση είναι μια διαδικασία της μάθησης, που εμπεριέχει την καλλιέργεια δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν τον μαθητή στην κατάκτηση και τον έλεγχο της γνώσης, ανεξάρτητα από τον δάσκαλο. Η γνωστική και μεταγνωστική αξιολόγηση έρχεται ως επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βοηθώντας τους μαθητές να οργανώσουν την εμπειρία και τις γνώσεις που απέκτησαν και να τη συνδέσουν με την καθημερινή τους ζωή (Περακάκη, 2009). Στο πλαίσιο της διαχείρισης και του ελέγχου της γνώσης πραγματοποιείται η αξιολόγηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό και στο πλαίσιο του αναστοχασμού πραγματοποιείται η αυτο-αξιολόγηση από τον ίδιο τον μαθητή. Υπάρχουν τριών ειδών αξιολογήσεις, ανάλογα με το χρόνο που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διαδικασία: 1. Αρχική αξιολόγηση, κατά την οποία ελέγχονται πρότερες γνώσεις των μαθητών 2. Διαμορφωτική αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και 3. Τελική αξιολόγηση, κατά την οποία ελέγχονται οι γνώσεις που αποκτήθηκαν με το συγκεκριμένο σενάριο, μετά την ολοκλήρωσή του. (Ι.Ε.Π. 2015, σελ ). 3. Προδιαγραφές ψηφιακών δειγματικών σεναρίων. Το παράδειγμα της πλατφόρμας «Αίσωπος» Στα διδακτικά σενάρια (Δ.Σ.) δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε στάδιο/ φάση του σεναρίου, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία του μαθήματος. Τα Δ.Σ. προσφέρονται ως εργαλεία στη διάθεση του εκπαιδευτικού, γι αυτό και απευθύνονται κυρίως στον εκπαιδευτικό και δευτερευόντως στον μαθητή. Στην Ψηφιακή Πλατφόρμα «Αίσωπος» (ή A.E.S.O.P. Advanced Electronic Scenarios Operating Platform) του Ι.Ε.Π., η οποία «αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον Σχεδίασης/ Ανάπτυξης/ Αξιολόγησης Διδακτικών Σεναρίων, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνολογικές προδιαγραφές και η οποία βρίσκεται στον δικτυακό κόμβο (από το Τεύχος οδηγιών εργασίας για την εκπόνηση δειγματικών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων, Ι.Ε.Π., σελ. 5), εγκρίθηκαν και αναρτήθηκαν πληθώρα

9 Ψ.Δ.Σ. για διάφορα γνωστικά αντικείμενα (εκ των οποίων 12 για τη Μουσική Παιδεία), τα οποία έχουν την εξής μορφή: 1 ο μέρος : περιγραφή Τίτλου - Προσδιορισμός διδακτικού αντικειμένου 2 ο μέρος: περιγραφή Εκπαιδευτικού Προβλήματος 3 ο μέρος: περιγραφή Διδακτικών Στόχων ως προς το γνωστικό αντικείμενο, ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. 4 ο μέρος: Φάσεις σεναρίου (ο αριθμός ποικίλλει, ανάλογα με τη ροή και τις ανάγκες του αντικειμένου και του σεναρίου). Από την περιήγηση στα εν λόγω Ψ.Δ.Σ. διαπιστώνεται, ότι έχουν διπλό προορισμό: απευθύνονται τόσο στον εκπαιδευτικό (ως εναλλακτικό, συμπληρωματικό, εκσυγχρονισμένο κι ευέλικτο εκπαιδευτικό εργαλείο διδασκαλίας) όσο και στον μαθητή (ως διαδραστικό, αυτοκατευθυνόμενο και αυτο-αξιολογικό μέσο μάθησης). Στη γενική περιγραφή του θέματος του Ψ.Δ.Σ., στην περιγραφή του εκπαιδευτικού προβλήματος, στην αποσαφήνιση των προσδοκώμενων εκπαιδευτικών και διδακτικών στόχων, όπως και στην καθοδήγηση του σεναρίου το σενάριο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό, γι αυτό και γράφεται σε τρίτο ενικό πρόσωπο (π.χ. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στον διαδραστικό πίνακα την εικόνα ). Αντίστοιχα, στην εκφώνηση των διαδραστικών ασκήσεων, στα φύλλα εργασίας, καθώς και στις αυτοαξιολογικές και μεταγνωστικές ασκήσεις το σενάριο γράφεται σε δεύτερο ενικό πρόσωπο (π.χ. Επίλεξε από τις παρακάτω προτάσεις ποια θεωρείς ορθή...), με το οποίο επιτυγχάνεται η επιθυμητή αμεσότητα και αλληλεπίδραση, προκειμένου να δημιουργηθεί ευχάριστο κλίμα (Δαλιανούδη, Κατηρτζόγλου, 2015). Το Ψ.Δ.Σ. για το μάθημα της Μουσικής, ένεκα της ταυτότητας της Μουσικής ως Τέχνης και Επιστήμης, παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία οι εκπονητές και οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους: α) τμήματα του σεναρίου, όπως είναι οι ασκήσεις, τα φύλλα εργασίας κ.ά. μπορεί να μην απευθύνονται απαραίτητα σε τάξη, αλλά σε μεμονωμένο μαθητή. Ας λάβουμε υπόψη, ότι στα Μουσικά Σχολεία ένα μεγάλο μέρος των μαθημάτων είναι ατομικό (π.χ. διδασκαλία οργάνων). Υπό αυτή την οπτική, το σενάριο θα μπορούσε ενδεχομένως να διαφοροποιηθεί, προκειμένου να αξιοποιηθεί ως εργαλείο μελέτης του οργάνου, ως αξιολόγηση για α-

10 κουστικές ή άλλες ικανότητες, ως βοήθημα στη θεωρία, ως βοήθημα στην ιστορία της μουσικής και σε πλείστα όσα διδακτικά αντικείμενα. β) Η χρησιμοποίηση της μουσικής -και του ήχου γενικότερα- ως πρωταρχικής σημασίας συστατικού σε ένα Μουσικό Ψ.Δ.Σ. δημιουργεί την ανάγκη για την κατάλληλη υλικο-τεχνική υποδομή είτε στην τάξη, είτε στο εργαστήριο του σχολείου, είτε στο σπίτι (Η/Υ, βίντεοπροβολέας (projector), διαδραστικός πίνακας κ.ά.), για την οποία (υλικο-τεχνική υποδομή) απαιτείται προετοιμασία και σχετική επισήμανση από το Ψ.Δ.Σ. Παραδείγματος χάριν, ένα σενάριο, που ενσωματώνει ασκήσεις του τύπου «Τεστ ακουστικών ικανοτήτων», μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πληροφορικής. Δεν είναι δυνατόν, όμως, να λειτουργήσει σωστά αν δεν διατίθενται ακουστικά για κάθε ένα μαθητή. Το ίδιο αντικείμενο είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί με τον διαδραστικό πίνακα για όλους τους μαθητές ταυτόχρονα. Αντιθέτως, μαθήματα που αναφέρονται στην Ιστορία της Μουσικής ή στη Μορφολογία κ.λπ., είναι ιδανικά για παρουσίαση από ένα εποπτικό μέσο κατά την παράδοση του μαθήματος, γιατί αξιοποιούν το ηχητικό και άλλο υλικό με τον καλύτερο τρόπο. (Κατηρτζόγλου, 2015). 4. Στήσιμο και πολυμεσικό περιεχόμενο του ψηφιακού σεναρίου 4.1. Ευσύνοπτες οδηγίες Παρακάτω ακολουθούν ευσύνοπτες οδηγίες για το στήσιμο των Ψ.Σ.: Το σενάριό μας, ως δομή και περιεχόμενο, χωρίζεται σε φάσεις. Τοποθετούμε τα κείμενα στην αντίστοιχη φάση. Τα κείμενα μπορούν να τοποθετηθούν τόσο ως απλά κείμενα όσο και μέσα στις εφαρμογές της πλατφόρμας. Η πιο ενδεδειγμένη επιλογή είναι η μικτή. Δηλαδή: κείμενο κείμενο σε διαδραστικό περιβάλλον κείμενο κ.λπ. Επισήμανση: Κατά την αντιγραφή/επικόλληση αποθηκευμένου κειμένου ή απόσπασμα ιστοσελίδας, φροντίστε το κείμενο που αντιγράφετε να είναι αμορφοποίητο. Εμπλουτίζουμε με μουσική και ήχους το σενάριο, έτσι ώστε μουσικό κείμενο και ήχος να αποσαφηνίζουν και συμπληρώνουν άλληλα. Κατασκευάζουμε και προσθέτουμε τα μουσικά κείμενα που πιθανώς χρειαζόμαστε, υπό μορφή εικόνας.

11 Προσθέτουμε άλλο πολυμεσικό υλικό, όπως ήχο, βίντεο, εικόνα, σκίτσο. Ενσωματώνουμε και εμπλουτίζουμε τα κείμενα με εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας. Είναι καλό οι εφαρμογές να παρεμβάλλονται στο κείμενο, έτσι ώστε αυτό να γίνεται πιο ενδιαφέρον και να εξάπτει την περιέργεια και τη φαντασία του μαθητή για τη συνέχεια της ανάγνωσης. Επιμελούμαστε τα φυλλάδια εργασίας. Συγγράφουμε πιθανές εργασίες, ασκήσεις, κείμενα, μουσικά κείμενα ή άλλα που θεωρούμε απαραίτητα ως συμπλήρωμα στο σενάριό μας. 4.2 Λογισμικά «ανοικτού κώδικα» Στον κυβερνοχώρο διατίθενται αρκετά λογισμικά «ανοικτού κώδικα» (open source) που αφορούν την επεξεργασία ήχου, εικόνας και βίντεο και μάλιστα με ελεύθερη χρήση, ενώ πολλά από αυτά είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Εκτός από το γνωστό open office, προτείνονται: o Ήχος: Με το audacity (http://web.audacityteam.org/), έκδοση και στα ελληνικά). o Μουσικό κείμενο: Με το Musescore (https://musescore.org/), εξελληνισμένο από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. o Εικόνα: Με το Gimp (http://www.gimp.org/), έκδοση και στα ελληνικά. o Βίντεο: Με το Handbrake (Video Transcoder, https://handbrake.fr/), αγγλικά. 4.3 Προτεινόμενες πηγές άντλησης πρωτογενούς υλικού πολυμέσων (ήχος, παρτιτούρα, εικόνα, βίντεο) Στο διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε πλούσιο πολυμεσικό υλικό για να ενσωματώσουμε στο σενάριό μας. Από το υλικό αυτό ένα μέρος υπόκειται σε περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ ένα άλλο μέρος διατίθεται ελεύθερα στους χρήστες ακόμη και με δικαιώματα αλλοίωσης του αρχικού προϊόντος (π.χ. χρησιμοποίηση μέρους μόνο μιας εικόνας ή αλλαγή του αρχικού χρώματος κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση ο τελικός χρήστης θα πρέπει να σιγουρευτεί για το είδος του παρεχόμενου δικαιώματος ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ψηφιακά αρχεία που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει. Η άδεια Creative Commons είναι συνήθως η πλέον κατάλληλη για εκπαιδευτική χρήση.

12 o Βίντεο: Η ενσωμάτωση βίντεο από το Youtube, με τρόπο που να είναι ορατός ο υ- περσύνδεσμος με το λογότυπο Youtube, όπου φαίνεται ο δημιουργός του βίντεο. o Εικόνα: Εικαστικές δημιουργίες, φωτογραφίες ή σχέδια που φέρουν το χαρακτηρισμό άδειας Creative Commons, προσφέρουν εναλλακτικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτική χρήση. Όσον αφορά τις μουσικές εικόνες, μπορούμε να βρούμε όμορφα μικρά γραφικά (clip-arts) και μουσικές φωτογραφίες με την παραπάνω άδεια από: (clip-arts, φωτογραφίες) https://openclipart.org/search/?query=music (clip-arts, φωτογραφίες) https://pixabay.com/ (εύρεση «music») (κυρίως φωτογραφίες) o Μουσικά κείμενα: Στις πλέον σημαντικές πηγές συγκαταλέγονται: Petrucci Music Library. Βιβλιοθήκη με ψηφιακό υλικό σε μορφή παρτιτούρας από παλαιότερους συνθέτες, όπου δεν υφίστανται δικαιώματα και από «ορφανές» εκδόσεις που δεν ανατυπώθηκαν πρόσφατα. https://musescore.com/sheetmusic Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από μουσικά κείμενα και έργα γραμμένα από χρήστες του ελεύθερου λογισμικού musescore (κοινότητα), σχεδόν για όλη τη γκάμα των μουσικών οργάνων, τεχνοτροπιών και συνόλων. o Ήχος: Μουσική με άδεια χρήσης, ηχητικά και μουσικά αποσπάσματα Πρόκειται για έργα που οι δημιουργοί τους παρέχουν με άδεια χρήσης Creative Commons. Μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιηθούν ως μουσική επένδυση ή ως εφέ σε μια διαδραστική παρουσίαση. Ιστότοποι για μουσική και ήχους: https://www.freesound.org https://soundcloud.com Κάθε ένας από τους παραπάνω ιστότοπους ή καλλιτέχνες ορίζει τα επιτρεπόμενα δικαιώματα με τα οποία χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται.

13 5. Προτάσεις και τίτλοι ψηφιακών σεναρίων για τα Μουσικά Σχολεία Η μουσική τέχνη και επιστήμη προσφέρει μεγάλη ποικιλία θεμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ως εκπαιδευτικά ψηφιακά σενάρια. Παρακάτω παρατίθενται πέντε ενδεικτικά θέματα και τίτλοι που θα μπορούσαν να γίνουν ψηφιακά σενάρια για το μάθημα του ατομικού οργάνου επιλογής στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσιο-Λύκειο), με διαβαθμισμένη δυσκολία. (Κατηρτζόγλου, 2015) ΣΕΝΑΡΙΟ Α Τίτλος: Συνόδεψε ένα τραγούδι Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής με συνοδευτικές δυνατότητες (κιθάρα, πιάνο, ακορντεόν κ.λπ.). Επίπεδο: Αρχάριοι. Σχόλια: Προτείνονται τραγούδια για συνοδεία. Εξηγούνται τα ακόρντα και η σημειογραφία τους. Διδάσκονται τεχνικές που ξεμπλοκάρουν και ανεξαρτητοποιούν φωνή χέρια. Επισημαίνεται η γραμμή του μπάσου ως καθοριστική και ως οδηγού για την συνοδεία. Μέθοδοι εύρεσης των κατάλληλων συγχορδιών για το δοσμένο τραγούδι. Πηγές στο διαδίκτυο και λογισμικό για τη συνοδεία. Επιλογή τόνου, πώς να κάνεις τονική μεταφορά σε άλλον τόνο κ.λπ. Διαδραστικές ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. ΣΕΝΑΡΙΟ Β Τίτλος: Ακούω ένα έργο με διαφορετικές ερμηνείες. Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής. Επίπεδο: Μέσοι, προχωρημένοι. Σχόλια: Ακρόαση συγκεκριμένου έργου (ή μέρους του). Σε ειδική συνεδρία των μαθητών του οργάνου ή κατ ιδίαν στο μάθημα, παρουσιάζεται έργο ερμηνευμένο εν σειρά από 3 ή 4 διαφορετικούς σολίστ. Επισημαίνονται οι διαφορές ερμηνείας. Αναγνωρίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μίας ερμηνείας. Αναζητώνται οι λόγοι για τους οποίους ο ερμηνευτής εκφράζεται με αυτόν ή τον άλλο τρόπο. Οι μαθητές επιλέγουν την καλύτερη ερμηνεία σύμφωνα με την προσωπικότητά τους και την αισθητική τους καλλιέργεια. Προσπα-

14 θούν να μιμηθούν κάθε μία από τις ερμηνείες που άκουσαν. Διαδραστικές ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. ΣΕΝΑΡΙΟ Γ Τίτλος: Ερμηνεύω μια μετεγγραφή ή διασκευή. Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής. Επίπεδο: Προχωρημένοι. Σχόλια: Μεταγραφές έργων ή διασκευές γνωστών τραγουδιών για σόλο όργανο. Ιστορικές αναφορές επιτυχημένων μεταγραφών. Ιδιαιτερότητες της μεταγραφής. Ακρόαση του αυθεντικού, σύγκριση και συζήτηση για την επιτυχία ή όχι του εγχειρήματος. Συσχετισμός και εξήγηση της πιθανής αλλαγής τονικότητας. Διαδραστικές ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. ΣΕΝΑΡΙΟ Δ Τίτλος: Ποιός κατασκεύασε το όργανο που παίζω; Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής. Επίπεδο: Όλα τα επίπεδα Σχόλια: Κατασκευαστές οργάνων (luthier). Ονοματολογία των μερών που αποτελείται το όργανο. Ιστορία του οργάνου ως κατασκευή, διάσημοι luthier. Ιστότοποι κατασκευαστών. Υλικά κατασκευής και ιδιότητές των. Κριτήρια ποιότητας ενός μουσικού οργάνου. Τρόποι συντήρησης, αποθήκευσης και μεταφοράς του οργάνου. Διαδραστικές ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. ΣΕΝΑΡΙΟ Ε Τίτλος: Παίξ το με μια ματιά! Μάθημα: Ατομικό όργανο επιλογής. Επίπεδο: Όλα τα επίπεδα Σχόλια: Προτάσεις για εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista). Συμβουλές και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση ανάγνωσης με την πρώτη ματιά. Ιστότοποι, σχετικές ασκήσεις και

15 βιβλιογραφία. Διαδραστικές ασκήσεις, όπου εκφωνείται μια μελωδία, την οποία ο μαθητής επαναλαμβάνει στο όργανό του (playback). Ασκήσεις με σύνολο: Διαδραστική άσκηση ό- που ακούγεται μουσικό σύνολο που έχει κατασκευαστεί με πρωτόκολλο midi, 2 από το ο- ποίο λείπει ένα όργανο. Ο μαθητής καλείται να παίξει το όργανο που λείπει, συμπληρώνοντας το έργο. Δίνεται παρτιτούρα του οργάνου που εκτελεί ο μαθητής. Άλλες ασκήσεις στις αποκτηθείσες γνώσεις. Άλλα αντικείμενα που θα προσθέσει ο εκπονητής του σεναρίου. Εν κατακλείδι Όπως υποστηρίζει και ο Vygotsky ο μαθητής μπορεί να μάθει με τη βοήθεια του περιβάλλοντος, (φυσικού και ψηφιακού), αλλά όχι μόνος του. (Μπαλκίζας, 2008 β). Ας μην ξεχνάμε, ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά, τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια αποτελούν σημαντικά, εύχρηστα εκπαιδευτικά μέσα, τα οποία καθιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία - μάθηση) άμεση, διαθεματική, πλουραλιστική, διαδραστική, εξωστρεφική κι ευχάριστη, δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν ούτε να υποβιβάσουν τον αναντικατάστατο ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος λειτουργεί ως ζωντανό παράδειγμα έμπνευσης και δημιουργικότητας. «Ο μέτριος καθηγητής μιλάει. Ο καλός καθηγητής εξηγεί. Ο πολύ καλός καθηγητής επιδεικνύει. Ο άριστος καθηγητής εμπνέει!» (W. Ward) Δρ Ρενάτα Δαλιανούδη PhD Mουσικολογίας, Παν/μιο Αθηνών Ειδικός Επιστήμονας-Αξιολογήτρια-Συντονίστρια (Δράση Δ.2., Υποέργο 1, Ι.Ε.Π.: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα «ΜΟΥΣΙΚΗ» & «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ/ μουσική» της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ ). Λέκτορας, Παν/μιο Ιωαννίνων Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοιχτό Παν/μιο Site: 2 Η πλατφόρμα δεν διαθέτει συμβατότητα ενσωμάτωσης αρχείων midi. Εναλλακτικά τέτοιου είδους αρχεία θα μπορούσαν να μετατραπούν σε αρχεία άλλου τύπου, όπως mp3.

16 (ακολουθούν βιβλιογραφικές και διαδικτυακές αναφορές) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αδαμαντόπουλος Π. (2015), «Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης σεναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Προγράμματα Σπουδών Μουσικής για το «Νέο Σχολείο». Πεδίο: Πολιτισμός Τέχνες. Αναστασιάδης, Π., (2003), «Διαμόρφωση Πλαισίου για την Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Ελληνικού Πανεπιστημίου», Επιστημονικό Βήμα, 2, (44-54). Ανθούλιας, Τ., (1989), Η Διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό Σχολείο με τη Γλώσσα Logo. Αθήνα: Gutenberg. Bruff, D. (2009), Teaching with classroom response systems: Creating active learning environments. San Francisco: Jossey-Bass Bruner, J. (1997), Πράξεις Νοήματος. Σειρά: Ανθρώπινα συστήματα (δ έκδ.). Μετάφραση Η. Ρόκου & Γ. Καλομοίρης. Επιμ. Μ. Τσαγκαράκης & Α. Ζώτος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δαγδιλέλης, Β., & άλ., (2007), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Δαγδιλέλης, Β., & άλ., (2011), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Δέλλας, Σ., & Κέκκερης, Γ., (2008), Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες. Θεωρητική προσέγγιση μεθόδου διδασκαλίας βασισμένη στη Συνδυαστική Μάθηση (Blended Learning). Θέματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (σ ). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

17 Δημαράκη, Ε., (2004), Ανατομία Σεναρίων Μάθησης. EPICT. Δημητρακοπούλου, A., (1999), «Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Τι προσφέρουν και πώς τις αξιοποιούμε;», Επιθεώρηση Φυσικής, Περίοδος Γ, τόμος Η, Τεύχος 30, Άνοιξη Δημητρακοπούλου, A., (2003), Εκπαίδευση από Απόσταση και Εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Βασικές Θεωρήσεις. Στο: Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης (Επιμ.) Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Δημητρακοπούλου, Α., ( ), Πολυμέσα στην Εκπαίδευση. Μαθησιακές επιδράσεις και σχέσεις με τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μέσα. Εγχειρίδιο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό». Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δημητρακοπούλου, Α., (2000), «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Ίντερνετ: για μια ουσιαστικότερη μαθησιακή αξιοποίηση». Στο: Ε. Σκούρτου (Επιμ.), Διγλωσσία και μάθηση στο διαδίκτυο. Τετράδια Εργασίας Ρόδου (σ ). Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Hake, R. R. (1998), «Interactive-engagement versus traditional methods: A sixthousandstudent survey of mechanics text data for introductory physics courses». American Journal of Physics, 66(1), Καλκάνης, Γ., & άλ., (2007), Επιμορφωτικό Υλικό για το Ειδικό Μέρος του Προγράμματος Σπουδών για την Εκπαίδευση των Επιμορφωτών. Ειδικότητα ΠΕ Α Μέρος. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Καραγιάννης, Γ., (1996), Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, Το Σχολείο του Μέλλοντος, 18. Καράμηνας, Ι., (Σεπ.-Δεκ. 2001), «Διαδίκτυο και εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρητική προσέγγιση και μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίησή του στο Δημοτικό Σχολείο», Σύγχρονη Εκπαίδευση, , (76-84). Καρτσιώτης, Θ., Κέκκερης, Γ., Σακονίδης, Χ., (2005), «Η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μια πρώτη αξιολόγηση», Επιστημονικό Βήμα, 4, ( ). Κασιμάτη, Κ., & Γιαλαμάς, Β., (2001), «Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θεμάτων, 5, ( ).

18 Κασκαντάμη, Μ., (2001), Μαθαίνοντας στο Ίντερνετ: Αρχαία Νέα Ιστορία. Αθήνα: Καστανιώτης. Καστής, Κ., και Χαραμής, Π., (2001), Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στο Σχολείο με τις Νέες Τεχνολογίες. Αθήνα: Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Παρατηρητήριο Εκπαίδευσης. Κατηρτζόγλου Στ. (2015), «Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης σεναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ Κεκές, Ι., (2004), (επιμ.), Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Ζητήματα Σχεδιασμού και Ε- φαρμογών. Φιλοσοφικές-Κοινωνικές Προεκτάσεις. Αθήνα: Ατραπός. Κόμης Β., (1995), «Η Διδακτική της Πληροφορικής», Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Ηράκλειο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κόμης, Β., (1996), «Πληροφορικά περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης. Ανασκόπηση, εξέλιξη, τυπολογία και προοπτικές», Παιδαγωγικός Λόγος, 2. Κόμης, Β., (2000), Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Πάτρα. Κόμης, Β., (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Κόμης, Β., & άλ., (2007), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης. Τεύχος 2Α: Κλάδοι ΠΕ60/ΠΕ70. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Κόμης, Β., & άλ., (2010), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2Α: Κλάδοι ΠΕ60/ΠΕ70. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Κοσμίδου-Hardy, X., (1996), «Αγωγή στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Από την Παθητική Πληροφόρηση στην Κριτική Ανάγνωση της Πληροφορίας». Επιθεώρηση Συμβουλευτικής- Προσανατολισμού, (36-37). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κούρτη-Καζούλλη, B., (2001), Διά-λογος. Διγλωσσία και διδασκαλία δεύτερης γλώσσας στο διαδίκτυο. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Ρόδου.

19 Κυνηγός, Χ., (1995), «Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Η υπολογιστική τεχνολογία ως εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης στη γενική παιδεία» στο: Α. Καζαμίας και Μ. Κασσωτάκης (Επιμ.), Ελληνική Εκπαίδευση,Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού. Αθήνα: Σείριος. Κυνηγός, Χ., και Οικονόμου, Α., (1994), Βάσεις Δεδομένων για μαθητές. Tabletop Junior και Tabletop Senior. Κωστάκη, Α., (2001), Πληροφορητικός Γραμματισμός: Δημιουργώντας Αυτόνομους και Κριτικούς Διαχειριστές της Πληροφόρησης για τον 21ο αιώνα. Προσπελάστηκε: 16 Ιανουαρίου 2009, από Kozulin,Α., Gindis, Β., Agayeyev, V., Miller, S. edit. (2003), Vygotsky's Educational Theory in Cultural Context, Cambridge University Press Kirsh, D., (2004), Metacognition, Distributed Cognition and Visual Design in P.Gardinfors & P. Johansson (ed.) (2005), Cognition, Education and Communication Technology. USA: Routledge. Λουκάκη Ε. (2015), «Μελέτη εξειδικευμένων προδιαγραφών στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑ- ΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ Lazarowitz,R., & Hertz-Lazarowitz, R. (1998), «Cooperative learning in the science curriculum» in B. J. Fraser & K.G. Tobin (eds) International Handbook of science Education. Kluwer Academic publishers, pp Μακράκης, Β., (2000), Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια Κοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση. Αθήνα: Μεταίχμιο. Μακρή-Μπότσαρη, Ε., & Ψυχάρης, Σ., (2007), Επιμορφωτικό Υλικό Γενικού Μέρους του Προγράμματος Σπουδών για την Εκπαίδευση των Επιμορφωτών. ΤΠΕ και θεωρίες μάθησης - Οι ΤΠΕ ως καινοτόμος δράση. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2001). Στρατηγικές διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Μικρόπουλος, Τ., (2006), Ο Υπολογιστής ως Γνωστικό Εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μπαμπινιώτης, Γ., (3 Δεκεμβρίου 2000), Νέες Τεχνολογίες και ποιοτική παιδεία, Το Βήμα, Β14.

20 Νικολαϊδου, Σ., και Γιακουμάτου, T., (2001), Διαδίκτυο και Διδασκαλία. Αθήνα: Κέδρος. Νικολοπούλου, Κ., (1997), An Investigation into the effects of using information technology on pupils learning of science. Focusing on two aspects, data analysis skills and electricity concepts. PhD. Thesis University of London: Kings College, London. Nickerson R. S., Perkins D. N. & Smith E. E. (1985). The teaching of thinking. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Nokelainen, P. (2006). «An empirical assessment of pedagogical usability criteria for digital learning material with elementary school students, Educational Technology & Society, 9 (2), North A.C., Hargreaves D. J. & O' Neill S. A. (2000). «The importance of music to adolescents», British Journal of Educational Psychology 70, Παπάς, Γ., (1989), Η Πληροφορική στο Σχολείο. Αθήνα: Συμεών. Παπάς, Α. (1996), Μαθητοκεντρική ιδασκαλία. Τόµοι 3, (3η εκδ.) Αθήνα: Βιβλία για Όλους Περακάκη, Ε. (2008). Σχεδιάζοντας το σχολικό μάθημα Μουσικής. Αθήνα: Fagotto Περακάκη Ε. (2009). Μαθαίνω πώς να μαθαίνω: από τη Γνώση στη Μεταγνώση. Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΜΕ με θέμα: «Μουσική: παιδεύει, εκπαιδεύει, θεραπεύει», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου, σ.σ (ψηφιακή έκδοση). Πολυχρονίου, Λ., (1999), Η/Υ και Ελληνική Γλώσσα. Αθήνα: Γεωργιάδη. Papert, S. (1980). Mindstorms. Children, Computers and Powerful Ideas. New York: Basic books. Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α., (1999), Πληροφορική και Εκπαίδευση. Συνολική Προσέγγιση. Α Τόμος. Αθήνα: Α. Ράπτης. Ράπτης, Α., και Ράπτη, Α., (2007), Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Ολική Προσέγγιση. Α Τόμος. Αθήνα: Έκδοση Συγγραφέων. Ράπτης, Α., και Ράπτη, Α., (2007), Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Παιδαγωγικές Δραστηριότητες. B Τόμος. Αθήνα:. Σολομωνίδου, X., (2001), Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Υπολογιστές και Μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Σολωμονίδου, Χ., (2006), Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

21 Σοφός, Α. (2011). Εκπαιδευτικό σενάριο. Πανεπιστημιακές Ηλεκτρονικές Σημειώσεις. Πανεπιστήμιο Αιγαίου: ΠΤΔΕ. Σπαντιδάκης, Ι., (1997), Δυσκολίες γραπτής έκφρασης των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση διδακτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών της ΣΤ τάξης με και χωρίς τον υπολογιστή. Διδακτορική Διατριβή. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθήνας. Σταμουλάκης, Ι. (2015), «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ: Υποέργο 1: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ΙΕΠ. Σταυρίδου Ε., (2000), Συνεργατική µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες: Μία εφαρµογή στο δη- µοτικό σχολείο, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. Τζιμογιάννης, Α., (2002), «Προετοιμασία του Σχολείου της Κοινωνίας της Πληροφορίας: προς ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ένταξης των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Ε- πικοινωνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 122, (55-6). Tσερπέ, Μ.Γ. (2015), «Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης σεναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ Φανάρας, Β. (2015), «Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης σεναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΥΣΙΚΗ» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μουσικά σχολεία», ΠΑ- ΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1, Πράξη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΙΕΠ. (ακολουθούν διαδικτυακές αναφορές)

22 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κελεσίδης, Ε., (1998), Η εκπαίδευση στην εποχή των δικτύων, Virtual School, The sciences of Education Online, τόμος 1, τεύχος 1.: [πρόσβαση 5/7/2015] Κελεσίδης, Ε.,(1998), Το Internet, Virtual School, The sciences of Education Online, τόμος 1, τεύχος 2: [πρόσβαση 5/7/2015] Κολοκυθάς, Αν., Γώγουλος, Γ., & Παπαστάμος, Β., (2001), Βασικές Δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: [πρόσβαση 5/7/2015] Λαμπροπούλου, Ν., (2002), Μαθησιακά άτμητα: ο δρόμος για επαγγελματική συνεργασία στη ελληνική διαδικτυακή εκπαιδευτική κοινότητα μέσω του πανελλήνιου σχολικού δικτύου: [πρόσβαση 6/7/2015] Μπαλκίζας Νικόλαος, 2008 α: [πρόσβαση 7/7/2015] Μπαλκίζας Νικόλαος 2008 β: [πρόσβαση 7/7/2015] Μπαλκίζας, Ν. (2008 γ), [πρόσβαση 8/7/2015] Μπαλκίζας, Ν. (2008 δ), [πρόσβαση, 6/7/2015] Παπαδάκης, Σ., & Χατζηπέρης, Ν., (2001), Βασικές Δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

23 [πρόσβαση 5/7/2015] Σολομωνίδου, Χ., (2002), Εφαρμογή Σύγχρονων Περιβαλλόντων Μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: [πρόσβαση 5/7/2015] ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2002), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής (Δημοτικό): ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Πληροφορικής [πρόσβαση 5/7/2015]

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής ΜΟΥΣΙΚΗ & Τ.Π.Ε. Πρόσβαση στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, Skype, oovoo, msn) Download φωτογραφίες, βίντεος, audios, μουσικά παιγνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Εκπαιδευτικοί: Δημήρης Φάσουρας, Καθηγητής Τεχνολογίας dfasouras@gmail.com Λεμονιά Γολικίδου, Καθηγήτρια Πληροφορικής lgolikidou@sch.gr Τίτλος : Εκτιμώμενη διάρκεια: Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) (www.eepek.gr) Τηλ.: 6972038117, 6932078466 Λάρισα Λάρισα, 10 Φεβρουαρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Ανοιχτή Ημερίδα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

«Μουσικές» ΤΠΕ. Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας

«Μουσικές» ΤΠΕ. Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας «Μουσικές» ΤΠΕ Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Περιγραφή και Πρόσθετη αξία των ΤΠΕ Φάση Α - Προετοιμασία Φάση Β - Εφαρμογή Φάση Γ - Αναστοχασμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου

Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, της Β τάξης του Γενικού Λυκείου, από την διδακτέα ύλη, όπως αυτή παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργός Έργων Πληροφορικής - ΤΠΕ. Άξονας Αναλυτικών Προγραμμάτων & Εξασφάλισης Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Έργα Πληροφορικής ΤΠΕ

Λειτουργός Έργων Πληροφορικής - ΤΠΕ. Άξονας Αναλυτικών Προγραμμάτων & Εξασφάλισης Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Έργα Πληροφορικής ΤΠΕ Δρ Χρίστος Ρουσιάς Λειτουργός Έργων Πληροφορικής - ΤΠΕ Άξονας Αναλυτικών Προγραμμάτων & Εξασφάλισης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Έργα Πληροφορικής ΤΠΕ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Ενημερωτική Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Θεµατική Ενότητα: Μουσική Τεχνολογία Τάξη: Β Γυµνασίου Διάρκεια: 2 περίοδοι Καθηγητής: Σκοπός Με το συγκεκριµένο µάθηµα οι µαθητές θα γνωρίσουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 387 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα