ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Συγγρού83, Αθήνα, τηλ , Fax , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Πληροφορίες: Γιαννακοπούλου Ευαγγελία «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» Αθήνα, 30/09/2015 Αριθμ.Πρωτ.:ΤΠ7/5556 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α. για την παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης και Β. για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας Για την κάλυψη των αναγκών της Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης στο Δήμο Αθηναίων Αττικής έως 31 Δεκεμβρίου 2016» Συνολική Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: ,18 άνευ αναλογούντος ΦΠΑ ήτοι συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% CPVs: / / / Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 83 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 84/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 11745, ΑΘΗΝΑ Γιαννακοπούλου Ε, Σταμκοπούλου Β Τηλ.: , Φαξ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11/ :00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11/ :00 ΤΕΤΑΡΤΗ 30/09/ /09/2015

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 84/ 2015 με αριθμ. πρωτ.: ΤΠ7 / 5556/ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: Π/Υ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης, στο Δήμο Αθηναίων Αττικής. Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας και χωρίζεται στις διακριτές ομάδες ως κάτωθι: ΟΜΑΔΑ 1. Παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης ΟΜΑΔΑ 2. Προμήθεια Φορητού Ανιχνευτή Μετάλλων Όπλων ΟΜΑΔΑ 3. Προμήθεια & Εγκατάσταση Μαγνητικής Πύλης Ανίχνευσης Μεταλλικών Αντικειμένων επί ατόμων ΟΜΑΔΑ 4. Προμήθεια & Εγκατάσταση Ηλεκτρονικής Συσκευής Ελέγχου Χειραποσκευών X-RAY με αυτόματο σύστημα εντοπισμού ύποπτων αντικειμένων και το αντίστοιχο λογισμικό Threat Image Protection (TIP) ΟΜΑΔΑ 5. Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Παρακολούθησης CCTV σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ΟΜΑΔΑ 6. Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Ηχητικών Αναγγελιών ΟΜΑΔΑ 7. Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Θυρών ACCESS CONTROL (μαγνητικοί αισθητήρες & θυροτηλέφωνα κλπ) και όπως αναλυτικά περιγράφονται, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της : Υπηρεσίες Φύλαξης : Υπηρεσίες Ασφάλειας : Εξοπλισμός Ελέγχου : Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Συνολικός προϋπολογισμός έργου ποσού : ,18 άνευ αναλογούντος Φ.Π.Α και συμπ/νων των νόμιμων κρατήσεων και τυχόν εξόδων μεταφοράς ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και συμπ/νων των νόμιμων κρατήσεων και τυχόν εξόδων μεταφοράς Τακτικός Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής Ε.Φ.: Οικονομικού έτους 2015 και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0873 για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης της Δομής Φιλοξενίας. ΚΑΕ 1725 & 1729 για την προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων ασφάλειας, ελέγχου και λοιπών συναφών συστημάτων της Δομής Φιλοξενίας. Από σχετική χρηματοδότηση που προήλθε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής βάσει της υπ αρ. ΗΟΜΕ/2012/RFXX/CA/EA/2002 σχετικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανοικτή 2

3 Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης». ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή Η διάρκεια του έργου αφορά στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2016. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παράδοση των υπό προμήθεια υπηρεσιών και ειδών θα γίνει σε κάθε περίπτωση στις εγκαταστάσεις της Ανοικτή Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης στο Αττικό Άλσος του Δήμου Αθηναίων. Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις ήτοι: Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων : 0,10%. 3% χαρτόσημο επί των κρατήσεων υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 20% επί των κρατήσεων χαρτοσήμου, υπέρ Ο.Γ.Α. Κατά την πληρωμή των σχετικών προμηθειών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994, όπως ισχύει, φόρος εισοδήματος ήτοι o 8% για παροχή υπηρεσιών (ΟΜΑΔΑ 1) και o 4% για προμήθειες (ΟΜΑΔΑ 2 7) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ενώ τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83 ΤΚ Αθήνα) Η 1 η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Διαγωνισμού η οποία ορίστηκε από την υπ αριθ. ΤΠ1/6961/ (ΑΔΑ: 78ΕΞΙ- 5ΚΜ) απόφαση Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Ημερομηνία: 16/11/2015 Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα: 09:00 π.μ. Ημερομηνία : 20/11 /2015 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 17:00 Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας: Γιαννακοπούλου Ευαγγελία στο τηλ και Σταμκοπούλου Βάγια στο τηλ

4 Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7Α /2011) «Ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις». 2. Το Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/ τ. Α /1994), άρθρο 24,«Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις». 3. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α / ), άρθρου 8, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242/τ. Α/ ) και 9 ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 329/τ. Α/ ) και όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά από την έναρξη ισχύος της παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/ Του Ν.3310/2005(ΦΕΚ 30/τ.Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005(ΦΕΚ 279/τ.Α / ). 6. Το Ν. 3469/2006, άρθρου 25, (Φ.Ε.Κ. 131/τ. Α / ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 7. Το Ν.3548/2007(Φ.Ε.Κ.68/τ. Α / ), άρθρου 1,«Καταχώρηση δημοσιεύσεων Δημοσίου Τομέα στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως έχει συμπληρωθεί και αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4208/2013 (Φ.Ε.Κ.252 /τ.α / ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» του Ν.3801/2009(ΦΕΚ 163/τ. Α / ) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 8. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α /2010) «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.(α-112)». 10. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α /2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 11. To N.2362/1995 (ΦΕΚ247/Α/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ. Α / ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α /2012) «Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 13. Το Ν.4013/2011, άρθρου 4 παρ. 3, (Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2β του άρθρου 238 του ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/τ. Α/ ) και πλέον αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 61 του ν.4146/2013 (Φ.Ε.Κ. 90/τ. Α/ ). 14. Το Ν.4013/2011, άρθρου 11, «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» του (Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/τ. Α/ ) σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/τ. Α/ ). 15. Το Ν.4024/2011, άρθρου 26,(Φ.Ε.Κ. 226/τ. Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής Το Ν.3938/2011(ΦΕΚ61/Τεύχος Α/ ) και το Π.Δ. 82/2011(ΦΕΚ 198/ΤΕΥΧΟΣ Α/ ) τα οποία μεταξύ άλλων ορίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης 4

5 Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη. 17. Το Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/τ. Α/ ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 18. Το Ν.4144/2013 (Φ.Ε.Κ. 88/τ. Α/ ) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην Αγορά εργασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 19. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 20. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α /2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 21. Το Ν.4250/2014,παρ.3 του άρθρου 3 (ΦΕΚ 74/τ.Α / ). 22. Το Π.Δ.151/1998 (ΦΕΚ 116/Α /1998) «Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου». 23. To Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) άρθρο 1 με το οποίο επικυρώνει το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 24. Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου αυτό ισχύει. 25. Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». 26. Το Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194/Α /2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 27. Το Π.Δ.102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/τ. Α/ και διόρθωση σφαλμάτων Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α/ ) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη». 28. Το υπ αρίθμ. 69/2015 Π.Δ. περί Διορισμού του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού (Φ.Ε.Κ. 113, τεύχος Α, ). 29. Το υπ αρίθμ. 73/2015 Π.Δ. περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 116, τεύχος Α, ). 30. Π. Δ. 24 / (ΦΕΚ 20 Α ) Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 31. Το Π.Δ.155/2013 (ΦΕΚ 245/τ. Α/ ) Τροποποίηση του αριθ. 151/1998 Π.Δ/τος (Α 116) Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου. 32. Τις διατάξεις της παρ. Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/τ. Α/ ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.». 33. Την υπ αριθμ /601/0026/ (ΦΕΚ 431/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες». 34. Τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17 και 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 35. Τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με Αριθμό 117/2009, σύμφωνα με την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες. 36. Την υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β /2010) Απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 37. Την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/Οικ.21526/ (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του ν. 4024/2011). 38. Tην υπ αριθμ. Π1/4748/ (ΑΔΑ: 45ΨΡΦ-0ΞΧ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου περί «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής για τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ ΕΚ και 2009/81/ ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». 5

6 39. Την υπ αριθμ. Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. 3400/τ. Β/ ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών Εθνικής Άμυνας Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων Υγείας Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ναυτιλίας και Αιγαίου. 40. Την με αριθμ. 6480/1/467κη /17/02/2012 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη περί Διορισμού του Νίκα Παναγιώτη του Ηλία στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θητεία τριών (3) ετών. 41. Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθμ. 16.1/770/ περί ανανέωσης για τρία (3) έτη της θητείας του Νίκα Παναγιώτη του Ηλία στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 42. Την υπ αριθμ. 9814/ (Φ.Ε.Κ. 1222/τ. B/ ) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό περί «Καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου, σε συνδυασμό με την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1393/τ. B/ ) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό περί «Τροποποίησης και συμπλήρωσης της υπ αριθμ. 9814/ υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ.1222/τ. Β/ ) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 43. Την Απόφαση Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής υπ αριθμ. πρωτ.:τπ1/6961/ (ΑΔΑ: 78ΕΞΙ-5ΚΜ), με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το οικ. έτος 2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 44. Την Απόφαση Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής υπ αριθμ.πρωτ.:τπ1/6959 / (ΑΔΑ: ΒΙΨΟΙ-ΣΛΕ), με την οποία εγκρίθηκε η Σύσταση -Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνισμών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για το οικονομικό έτος Τη Συμφωνία Επιχορήγησης «HOME /2012/RFXX/CA/EA/2002 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΔΟΜ (Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης) και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΥΔΕΑΠ & Υ.Π.Υ.) για την υλοποίηση δράσης με τίτλο: «Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής και επανένταξης». 46. Την τροποποίηση της προαναφερθείσας Συμφωνίας Επιχορήγησης (30-CE /01-06) «HOME /2012/RFXX/CA/EA/ Το Μνημόνιο Συνεργασίας του ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης) και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Υ.Π.Υ.) για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και εξοπλισμού για την Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής και επανένταξης. 48. Την υπ' αριθμ /ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/ Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Φ.Ε.Κ 781/ Β/ ). 49. Την με αριθμ. Πρωτ. 2/30677/ΔΠΓΚ/ /ΓΛΚ (ΑΔΑ: 7ΑΞ4Η-Θ4Ν) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το έτος Τις με αριθμό πρωτ: ΤΠ2/2326 (ΑΔΑ: 6ΑΙΩ465ΦΘΕ-1ΗΦ), ΤΠ2/2689(ΑΔΑ:Ω3ΥΩ465ΦΘΕ-29Δ)& ΤΠ2:3008 (ΑΔΑ:68ΨΣ465ΦΘΕ-9Τ7) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 51. Τα Πρωτογενή Αιτήματα Δαπάνης με ΑΔΑΜ :15REQ , 15REQ , 15REQ Την υπ' αριθμ. Απόφαση 11.1/6343/ (Φ.Ε.Κ 3295/ Β/ ) με θέμα: «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής». 53. Την με αριθμ. 3/5023/ Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Οικονομικών, περί Σύστασης Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιοχή Αττικού Άλσους του Δήμου Αθηναίων Αττικής(ΦΕΚ 1990 /Β / ). 6

7 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για > την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας και > την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων και Εξοπλισμού Ασφαλείας για την Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης, στο Δήμο Αθηναίων Αττικής συνολικού προϋπολογισμού ποσού τριακοσίων δέκα επτά οκτακοσίων ογδόντα έξι και δέκα οκτώ λεπτών ( ,18) άνευ αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων ή ποσού ευρώ. τριακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων ( ,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και των νομίμων κρατήσεων για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου Το έργο διακρίνεται σε 7 ομάδες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς ανά ομάδα ως εξής: ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΣ ΑΝΕΥ ΑΝΑΛ ΦΠΑ ( ) ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 4 ΟΜΑΔΑ 5 ΟΜΑΔΑ 6 ΟΜΑΔΑ 7 Παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας της Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης ΜΕΓΙΣΤΟ 16 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜ ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% ( ) , ,00 Φορητός ανιχνευτής μετάλλων-όπλων 2 ΤΜΧ 813, ,00 Προμήθεια & Εγκατάσταση Μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων επί ατόμων, με τα παρελκόμενά της. Προμήθεια & Εγκατάσταση Ηλεκτρονικής Συσκευής, με τα παρελκόμενά της, Ελέγχου Χειραποσκευών X-RAY με αυτόματο σύστημα εντοπισμού ύποπτων αντικειμένων και το αντίστοιχο λογισμικό Threat Image Protection (TIP) Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Παρακολούθησης CCTV εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με τα παρελκόμενά του. Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Ηχητικών Αναγγελιών, με τα παρελκόμενά του. Προμήθεια και Τοποθέτησης εξοπλισμού για Access Control (συστήματος ελέγχου θυρών Μαγνητικοί Αισθητήρες, Θυροτηλεοράσεις κλπ) 1 ΤΜΧ 8.130, ,00 1 ΤΜΧ , ,00 1 ΣΥΣΤΗΜΑ , ,00 1 ΣΥΣΤΗΜΑ 3.658, ,00 1 ΣΥΣΤΗΜΑ 2.032, ,00 Το ανωτέρω αναφερόμενο έργο και οι σχετικές απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές παρατίθενται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 2.Το υπό προκήρυξη έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής Ε.Φ.: Οικονομικού έτους 2015 και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0873 για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης της Δομής Φιλοξενίας και ΚΑΕ 1725 & 1729 για την προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων ασφάλειας, ελέγχου και λοιπών συναφών συστημάτων της Δομής Φιλοξενίας μέσω σχετικής χρηματοδότησης που προήλθε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής βάσει της υπ αρ. ΗΟΜΕ/2012/RFXX/CA/EA/2002 σχετικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 7

8 Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης». 3. α.τρόπος - Τόπος-Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί το ελάχιστο 40 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποστολής περίληψης στην εφημερίδα Ε.Ε. ΤΡΟΠΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα της προσφοράς κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83 ΤΚ Αθήνα) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 24/11/ :00 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Λ.Συγγρού 83, ΑΘΗΝΑ /11/ :00 β. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ενώ επιστρέφονται από την Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί σε φάκελο. γ. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό τιμές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες μέχρι την παράδοση όλης της συμβασιοποιημένης προμήθειας και της ολοκλήρωσης της περιόδου παροχής υπηρεσιών αντίστοιχα, από τον κάθε κατά περίπτωση προμηθευτή - ανάδοχο. δ. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. ε. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο επί του συνόλου των υπό προκήρυξη ειδών ή υπηρεσιών της κάθε Ομάδας ή περισσοτέρων Ομάδων και σύμφωνα πάντα με τους επιμέρους προϋπολογισμούς (παράδειγμα: Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλο το έργο θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά 7 τεχνικές και 7 οικονομικές προσφορές). Απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των ζητουμένων ειδών εκάστης Ομάδας. Η κατακύρωση θα γίνει ξεχωριστά για κάθε ομάδα, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά ομάδα. Ειδικότερα, για την Ομάδα 1 το κριτήριο κατακύρωσης θα αφορά στην τελική τιμή ανά μήνα χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και σωματεία που: Είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α 139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη 8

9 πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα της παρούσης προκήρυξης Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή, αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., και σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι έχουν το δικαίωμα να παρέχουν συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα απορρίπτονται για το λόγο ότι θα έπρεπε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα αναφέρουν στην προσφορά και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που θα έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης του παρόντος έργου 5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ Διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 5.1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής : Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών Οι Οικονομικοί Φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών Οι Οικονομικοί Φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) αποστέλλοντας : α. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, β. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του ΠΔ 60/07, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 9

10 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 6. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 6.1. Όσοι δεν πληρούν το ανωτέρω Δικαίωμα Συμμετοχής Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου των ανωτέρω 4 & 5 Εδαφίων Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45 της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας 6.5. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ αυτή παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: Α. Αντικείμενο Προμήθειας Παράρτημα Α Β. Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού Παράρτημα Β Γ. Περιεχόμενα Προσφοράς - Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Κατακύρωσης Παράρτημα Γ Δ. Τεχνική Προσφορά - Προδιαγραφές - Πίνακες Συμμόρφωσης Παράρτημα Δ Ε. Οικονομική Προσφορά Υποδείγματα Παράρτημα Ε Στ. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών - Σχέδιο Σύμβασης Παράρτημα Στ 8. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις > > και > 10

11 > του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων 8.1 Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. > στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Φ.Ε.Κ.), > στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, > στην εφημερίδα της Ε.Ε., > στον ημερήσιο τύπο (θα δημοσιευθεί σε δύο οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας), Οι δαπάνες δημοσιότητας της περίληψης της προκήρυξης θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, οικονομικού έτους 2015 (ΕΦ ) ΚΑΕ 0841 και θα χρεωθούν στο πρώτο τιμολόγιο του αναδόχου. OΔιευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 11

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΜΑΔΑ 2: ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΟΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΑΤΟΜΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ X-RAY ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΠΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ THREAT IMAGE PROTECTION (TIP) ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CCTV ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥ

13 27.6. ΟΜΑΔΑ 7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ACCESS CONTROL (ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΥΡΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ, ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΛΠ ΕΙΔΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ) ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: Π/Υ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης στο Δήμο Αθηναίων Αττικής. Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας και χωρίζεται στις διακριτές ομάδες ως κάτωθι: ΟΜΑΔΑ 1. Παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης ΟΜΑΔΑ 2. Προμήθεια Φορητού Ανιχνευτή Μετάλλων Όπλων ΟΜΑΔΑ 3. Προμήθεια & Εγκατάσταση Μαγνητικής Πύλης Ανίχνευσης Μεταλλικών Αντικειμένων επί ατόμων ΟΜΑΔΑ 4. Προμήθεια & Εγκατάσταση Ηλεκτρονικής Συσκευής Ελέγχου Χειραποσκευών X-RAY με αυτόματο σύστημα εντοπισμού ύποπτων αντικειμένων και το αντίστοιχο λογισμικό Threat Image Protection (TIP) ΟΜΑΔΑ 5. Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Παρακολούθησης CCTV σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ΟΜΑΔΑ 6. Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Ηχητικών Αναγγελιών ΟΜΑΔΑ 7. Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Θυρών ACCESS CONTROL (μαγνητικοί αισθητήρες & θυροτηλέφωνα κλπ) και όπως αναλυτικά περιγράφονται, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Τεχνική Προσφορά - Προδιαγραφές - Πίνακες Συμμόρφωσης της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της : Υπηρεσίες Φύλαξης : Υπηρεσίες Ασφάλειας : Εξοπλισμός Ελέγχου : Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Συνολικός προϋπολογισμός έργου ποσού : ,18 άνευ αναλογούντος Φ.Π.Α και συμπ/νων των νόμιμων κρατήσεων και τυχόν εξόδων μεταφοράς ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και συμπ/νων των νόμιμων κρατήσεων και τυχόν εξόδων μεταφοράς Τακτικός Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής Ε.Φ.: Οικονομικού έτους 2015 και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0873 για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης της Δομής Φιλοξενίας. ΚΑΕ 1725 & 1729 για την προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων ασφάλειας, ελέγχου και λοιπών συναφών συστημάτων της Δομής Φιλοξενίας Από σχετική χρηματοδότηση που προήλθε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής βάσει της υπ αρ. ΗΟΜΕ/2012/RFXX/CA/EA/2002 σχετικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης» Χαμηλότερη τιμή Η διάρκεια του έργου αφορά το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2016. Η παράδοση των υπό προμήθεια υπηρεσιών και ειδών θα γίνει σε κάθε περίπτωση στις εγκαταστάσεις της Ανοικτή Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής και 14

15 Επανένταξης στο Αττικό Άλσος του Δήμου Αθηναίων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ 1 Ειδικότερα, το έργο διακρίνεται σε 7 ομάδες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς ανά ομάδα ως εξής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας της Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 16 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΑΝΑΛ ΦΠΑ ( ) ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% ( ) , ,00 ΟΜΑΔΑ 2 Φορητός ανιχνευτής μετάλλων-όπλων 2 ΤΜΧ 813, ,00 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 4 ΟΜΑΔΑ 5 ΟΜΑΔΑ 6 ΟΜΑΔΑ 7 Προμήθεια & Εγκατάσταση Μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων επί ατόμων, με τα παρελκόμενά της. Προμήθεια & Εγκατάσταση Ηλεκτρονικής Συσκευής, με τα παρελκόμενά της, Ελέγχου Χειραποσκευών X-RAY με αυτόματο σύστημα εντοπισμού ύποπτων αντικειμένων και το αντίστοιχο λογισμικό Threat Image Protection (TIP) Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Παρακολούθησης CCTV εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με τα παρελκόμενά του. Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Ηχητικών Αναγγελιών, με τα παρελκόμενά του. Προμήθεια και Τοποθέτησης εξοπλισμού για Access Control (συστήματος ελέγχου θυρών Μαγνητικοί Αισθητήρες, Θυροτηλεοράσεις κλπ) 1 ΤΜΧ 8.130, ,00 1 ΤΜΧ , ,00 1 ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ , , , , , ,00 Το ανωτέρω αναφερόμενο έργο και οι σχετικές απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Δ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην Ελληνική γλώσσα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τονίζεται ότι προκειμένου να υποβάλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν i. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και σωματεία που: Είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α 139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη 16

17 πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα της παρούσης προκήρυξης. ii. iii. iv. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες, οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή, αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., και σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι έχουν το δικαίωμα να παρέχουν συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα απορρίπτονται για το λόγο ότι θα έπρεπε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αποκλεισμός Συμμετοχής. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό όσοι / όσα : 1. δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής. 2. έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 3. εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45 της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας 4. έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. 5. αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 6. φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 17

18 7. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. Α. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν 4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά». Εφόσον η προσφορά αφορά σε περισσότερες της μιας ΟΜΑΔΑΣ, η τεχνική προσφορά για κάθε ομάδα είδους/υπηρεσίας τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο μέσα στον κύριο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», η οικονομική προσφορά για κάθε ομάδα είδους/υπηρεσίας τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο μέσα στον κύριο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Με τον όρο «(υπο)φάκελος» εννοούμε την κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο χρήστης οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη, σε μορφή αρχείου.pdf σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Ν.4155/2013, και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω Β. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται/αποστέλλονται, όσα κατά περίπτωση απαιτούνται, από αυτόν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όσα στοιχεία και δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο (τον οικονομικό φορέα) και φέρουν ψηφιακή υπογραφή δεν απαιτείται σχετική θεώρηση και η έντυπη υποβολή τους. Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν έγγραφα που παρέχονται από τους δημόσιους φορείς της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.4155/2013, υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Η Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), η οποία περιλαμβάνει στα στοιχεία που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, άρθρο 19 της παρούσης, υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: i. Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ ii. Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του iv. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 18

19 Ο χρήστης - Οικονομικός Φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά για τα οποία προβλέπεται η έντυπη υποβολή αποστολή τους στην αναθέτουσα αρχή. Ο Οικονομικός Φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του επισυνάπτοντας, ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά). Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. Ο κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας υποβάλλει μέσω του Συστήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη διακήρυξη, τις κείμενες περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις και όσα ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 2 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Γ. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους, ανεξάρτητους, ηλεκτρονικούς (υπό)φακέλους: Γ1.(Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά-Τεχνική προσφορά» που περιέχει αφενός τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την εγγυητική συμμετοχής καθώς και τα αντίγραφα αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και αφετέρου την Τεχνική Προσφορά η οποία Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβει Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86), στην οποία δηλώνει ότι εκχωρεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κάθε δικαίωμα πλήρους και χωρίς κανένα περιορισμό εκμετάλλευσης των παραδοτέων προϊόντων (χρήσης, τροποποίησης, διάθεσης σε τρίτους κλπ). Ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά», που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να λαμβάνει αυστηρά υπόψη του τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου» και τις λοιπές γενικές και ειδικές ανά ομάδα απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσης. Γ2. (Υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» που περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του Οικονομικού Φορέα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική προσφορά» πρέπει να τηρεί τα διαλαμβανόμενα και να περιλαμβάνει συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα έντυπα, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε της παρούσας Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προθεσμία υποβολής -. Σύνταξη - Ισχύς Προσφορών Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 20 /11 /2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 17:00. 19

20 Οι προσφορές που αφορούν είτε σε ολόκληρο το έργο είτε στο σύνολο κάποιας, από τις ορισμένες στην παρούσα, ομάδας πρέπει να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα υποδείγματα των αντίστοιχων παραρτημάτων και να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του υποψήφιου αναδόχου. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι προσφορές κατατίθεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης. Οι προσφορές και τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτές, υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Οι ηλεκτρονικές προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το πρότυπο αρχείο που παράγει η εφαρμογή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές είτε αφορούν σε ολόκληρο το έργο είτε σε κάποια από τις ομάδες που ορίζονται στην παρούσα, φέρουν την ηλεκτρονική υπογραφή του διαγωνιζόμενου. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, σχετικά με την πρόθεση αποδοχής της παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Για την αποσφράγιση των προσφορών και τη διενέργεια του διαγωνισμού αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 1 η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Διαγωνισμού η οποία ορίστηκε από την υπ αριθ. ΤΠ1/6961/ (ΑΔΑ: 78ΕΞΙ- 5ΚΜ) απόφαση Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 20

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 07/ 10 /2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886145 2015-07-01

15PROC002886145 2015-07-01 Λ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285123, Fax2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες : Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα, 30/06/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002981350 2015-08-20

15PROC002981350 2015-08-20 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρυσό, 19 / 08 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: - 11801- ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003085260 2015-09-24

15PROC003085260 2015-09-24 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ (Ε.Τ.Ε.Σ.) Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003018938 2015-09-04

15PROC003018938 2015-09-04 Λ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285144, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Πληροφορίες: Κορνιλάκης Ανδρέας, E-mail: a.kornilakis@firstreception.gov.gr "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002905997 2015-07-10

15PROC002905997 2015-07-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού, Τ. 2106988521, 2106988570,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 Τμήμα Προμηθειών Α.Π. 119538 Διεύθυνση: Σόλωνος 84, Τ.Κ. 10680 Αθήνα Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 210-3664793 Φαξ: 210-3664749

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003068821 2015-09-21

15PROC003068821 2015-09-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μαυριωτίσσης 52100 Καστοριά ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού, Τ. 2106988521, 2106988570,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590510 2015-02-20

15PROC002590510 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Σ. Πολιτικού, Τ. 2106988570, e-mail:s.politikou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα προαίρεσης για δύο ετήσιες ανανεώσεις.

Χρονική διάρκεια του Έργου: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα προαίρεσης για δύο ετήσιες ανανεώσεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρ.:ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/1/19853 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : -7 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 13:31:36 EEST Reason: Location: Athens Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285129, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα 1 από 45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222 Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 610.576,42 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 751.009,00 ΜΕ Φ.Π.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 610.576,42 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 751.009,00 ΜΕ Φ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222 Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ : 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 35 η /2015 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 35 η /2015 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 7-7-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 2230 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ - ΝΠΔΔ - ΑΔΑ: Ταχ. Δ/νση. Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 5/3/2015 Αρ. Πρωτ.: 4179 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια-Αντικατάσταση Δύο (2) Αερόψυκτων Ψυκτικών Συγκροτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5 η /2015 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5 η /2015 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 11-02-2015 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 483 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - ΑΔΑ = Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7 546 30

Διαβάστε περισσότερα