Εσρωπαϊκή Ένωζη και Εσρώ. Μαζήκαηα από ην παξειζόλ, πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσρωπαϊκή Ένωζη και Εσρώ. Μαζήκαηα από ην παξειζόλ, πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ"

Transcript

1 Εσρωπαϊκή Ένωζη και Εσρώ Μαζήκαηα από ην παξειζόλ, πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ

2 ΕΕ: ζύνηομη ιζηορική αναδρομή 1945 ζηελ Δπξώπε

3 Εσρώπη ηοσ 1945 Χώρα Αρ. Θανάηων Οικονομική οπιζθοδρόμηζη Απζηξία Βέιγην Γαλία Φηλιαλδία Γαιιία Γεξκαλία Ιηαιία Οιιαλδία Ννξβεγία νπεδία 0 Αύμεζε Διβεηία 0 Αύμεζε ΗΒ Αύμεζε

4 Εσρώπη ηοσ 1945

5 Εσρώπη ηοσ 1945 Βεξνιίλν 1945

6 Εσρώπη ηοσ 1945 Λνλδίλν 1945

7 ΕΕ: ζύνηομη ιζηορική αναδρομή 1945 ζηελ Δπξώπε Πνηνο θηαίεη: 3 ππνςήθηνη- Γεξκαλία, Καπηηαιηζκόο, Δζληθηζκόο Οξγαληζκνί ζπλεξγαζίαο Γπν ζρνιέο ζθέςεηο: Φεληεξαιηζκόο, Γηαθξαηηζκόο Schumman (ππ.εμ. Γαιιίαο) 1952 EKAX Jean Monnet Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Δπξώπεο 1957 πλζήθεο Ρώκεο (Euratom, ΔΟΚ)

8 ΕΕ: ζύνηομη ιζηορική αναδρομή Οηθνλνκηθή Δλνπνίεζε (ζηόρνο εληαία αγνξά) Αξρηθή επηηπρία ηεο Σει. Έλσζεο αιιά ιίγα πξάγκαηα (δηαδνρηθέο δηεπξύλζεηο) Delors 1985 Πξόγξακκα Δληαίαο Αγνξάο (κέρξη 1992)- νπζηαζηηθή εκβάζπλζε ΔΔ- 1992

9 ΕΕ: ζύνηομη ιζηορική αναδρομή Ννκηζκαηηθή Έλσζε ηδέα από ην 1957 Breton- Woods ζηαζεξέο ηζνηηκίεο θαη αηειήο θίλεζε θεθαιαίνπ κε απαξαίηεηε ε λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε Δπηηξνπή Delors επηηξνπή Werner 1970 νη ζπλζήθεο δηαθνξεηηθέο

10 ΕΕ: ζύνηομη ιζηορική αναδρομή

11 ΕΕ: ζύνηομη ιζηορική αναδρομή Ννκηζκαηηθή Έλσζε ηδέα από ην 1957 Breton- Woods ζηαζεξέο ηζνηηκίεο θαη αηειήο θίλεζε θεθαιαίνπ κε απαξαίηεηε ε λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε Δπηηξνπή Delors επηηξνπή Werner 1970 νη ζπλζήθεο δηαθνξεηηθέο 1992 πλζήθε Μάαζηξηρη κε ηα γλσζηά θξηηήξηα 1999 αξρή ΟΝΔ ζε θπζηθή κνξθή (12 ρώξεο)

12 Η ΕΕ και ηο Εσρώ ζήμερα Θεζκνί δεκνζηνλνκηθήο ελνπνίεζεο (SGP) 2 Πξνβιήκαηα πνπ θάλεθαλ κε ηελ θξίζε 1. Με ζπληνληζκόο πνιηηηθώλ 2. Κξίζε ξεπζηόηεηαο= θξίζε αμηνπηζηίαο Δμσηεξηθόηεηεο θαη πξνβιήκαηα ζπληνληζκνύ

13 Η ΕΕ και ηο Εσρώ ζήμερα Κξίζε πξνβιεκαηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ ύκθσλν ηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο Ούηε ζηαζεξόηεηα νύηε αλάπηπμε Γεκηνπξγήζεθε ην 1997 ηόρνο ζπλέρηζε θξηηεξίσλ Μάαζηξηρη κεηά ηελ πηνζέηεζε

14 Η ΕΕ και ηο Εσρώ ζήμερα ύκθσλν ηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο Έιιεηκκα 3% -Υξένο 60% ηνπ ΑΔΠ Τπνβνιή δεκ. πξνγξάκκαηνο Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνύ Υξένπο Πξνζσξηλό/Έθηαθην (νηθ θύθινο, αλάπηπμε) vs Γνκηθό Έιεγρνο από πκβνύιην- Δπξ. Δπηηξνπή Πξνεηδνπνίεζε/Γηόξζσζε/Πνηλέο Αιιηώο πξόζηηκν(θαηάζεζε) 0.2% ηνπ ΑΔΠ+ 10%*(έιιεηκκα-3%) κέρξη 0.5% ηνπ ΑΔΠ

15 Η ΕΕ και ηο Εσρώ ζήμερα Γεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο είλαη εζληθέο Γεκνθξαηηθή βάζε Διέγρνληαη από Δπξσπατθνύο ζεζκνύο ππεξεζληθή βάζε Απνηέιεζκα ειιηπήο δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε. Πνηνο ζα ην εθαξκόζεη αλ ράλεη πνιηηηθά

16 Η ΕΕ και ηο Εσρώ ζήμερα Χώρα Χρονιά Αποηέλεζμα Πνξηνγαιία 2002 Από 4.1% ζην 2% κέζα ζην 2002 Γεξκαλία 2003 Απόδξαζε πνιηηηθά Γαιιία 2003 Απόδξαζε πνιηηηθά Οιιαλδία 2004 Μόλε ηεο κπήθε Διιάδα 2004 Βγήθε ην 2007 Chz,Cyp,Mal,Hu n,pol,slo 2004 Δηδηθέο ζπλζήθεο

17 και ήρθε η κρίζη Ιδησηηθό Υξένο, ηξάπεδεο, bailout ειιείκκαηα Απηόκαηνη ηαζεξνπνηεηέο Διιείκκαηα γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο Όινη ζην όξην ηνπ 3% πξηλ ην ζύκθσλν ζηαζεξόηεηαο απιώο δελ ππάξρεη

18 και ήρθε η κρίζη Γεληθόηεξν πξόβιεκα Μαθξννηθνλνκηθή Απόθιηζε Με ζύγθιηζε ζηηο δεκνζηνλνκηθέο, κηζζνινγηθέο πνιηηηθέο θαη δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο

19 Αζσμμεηρίες πολιηικής Δηήζηεο κεηαβνιέο ζηνπο νλνκαζηηθνύο κηζζνύο. Πεγή:De Grauwe, 2010.

20 Αζσμμεηρίες πολιηικής Μηζζνί+ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο Πεγή:De Grauwe, 2010.

21 Αζσμμεηρίες πολιηικής Αζπκκεηξίεο πνιηηηθήο αζπκκεηξηθά ζνθ Αλάγθε γηα πξνζαξκνγή θαη ησλ άιισλ κε θόζηνο ηελ πξαγκαηηθόηεηα πξόβιεκα ζπλεξγαζίαο

22 Κρίζη ρεσζηόηηηας Η επξσδώλε όπσο είλαη έρεη ελδνγελή πξόβιεκα θξίζεο ξεπζηόηεηαο Έζησ θόβνο επελδπηώλ Πώιεζε θξαηηθώλ νκνιόγσλ Αύμεζε επηηνθίσλ Πώιεζε λνκίζκαηνο (θαη ππνηίκεζε) ή θεύγεη ην λόκηζκα Κξίζε ξεπζηόηεηαο από απηνεθπιεξνύκελε πξνθεηεία (κεγαιύηεξε αύμεζε επηηνθίσλ) Μεηαθνξά πξνβιήκαηνο ζηηο άιιεο ρώξεο αλ κεγάιν πνζνζηό ηνπο ρξένπο ζε μέλνπο (εμσηεξηθόηεηεο)

23 Η πηγή ηοσ προβλήμαηος: ηο πολιηικό ηρίλλημα ηοσ Rodrik

24 3 άμεζες πολιηικές Δμσηεξηθόηεηεο θαη πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο Αλάγθε ζπληνληζκνύ θαη παξέκβαζεο 3 πνιηηηθέο 1. Δπξσνκόινγν 2. «Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ» 3. πληνληζκόο πνιηηηθώλ

25 Εσρωομόλογο Δζσηεξηθνπνίεζε εμσηεξηθνηήησλ (έιεγρνο πνζόηεηαο ρξήκαηνο-ξεπζηόηεηαο) Καηά: εζηθόο θίλδπλνο, αλαδηαλνκή Λύζε1: θόθθηλα θαη κπιε νκόινγα. Λεηηνπξγεί θαη ζα κεραληζκόο ειέγρνπ Λύζε2:δηαθνξεηηθή ππνρξέσζε αλάινγα κε ην ρξένο Δπηπιένλ θέξδνο λόκηζκα απόζεκα (-0.5% επηηόθην)

26 «Υποσργός» Οικονομικών ηης ΕΕ πληνληζκόο Σξόπνο επηβνιήο ηνπ SGP Μίγκα δεκνζηνλνκηθήο- λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο Ίζσο έιεγρνο κόλν γηα όζνπο αδπλαηνύλ λα πεηύρνπλ Veto ζε ιάζνο πνιηηηθέο- αλεμαξηεζία από ην πκβνύιην

27 Σσνηονιζμός Όρη κόλν δεκνζηνλνκηθόο Δηζνδεκαηηθή πνιηηηθή (κηζζνί ζηε Γεξκαλία?) πληνληζκόο κεηαξξπζκίζεσλ πκκεηξηθή πξνζαξκνγή (εηδηθά ηώξα)

28 Μήπως ηο Έθνος- Κράηος είναι η λύζη; Κέξδε από ην εκπόξην ηεξάζηηα

29 Μήπως ηο Έθνος- Κράηος είναι η λύζη; Κέξδε από ην εκπόξην ηεξάζηηα

30 Μήπως ηο Έθνος- Κράηος είναι η λύζη;

31 Μήπως ηο Έθνος- Κράηος είναι η λύζη; Κέξδε από ην εκπόξην ηεξάζηηα Σερλνινγία θαη νηθνλνκηθή ελνπνίεζε

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην, 17-18-19 Ηαλνπαξίνπ 2014 1 Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

3. Πνύ ππνγξάθηεθε ε ζπλζήθε πνπ δεκηνύξγεζε ηελ Επξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλόηεηα - πξνάγγειν ηεο ΕΕ; α) Βεζηθαιία β) Ρώκε γ) Βξπμέιιεο δ) Βεξζαιιίεο

3. Πνύ ππνγξάθηεθε ε ζπλζήθε πνπ δεκηνύξγεζε ηελ Επξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλόηεηα - πξνάγγειν ηεο ΕΕ; α) Βεζηθαιία β) Ρώκε γ) Βξπμέιιεο δ) Βεξζαιιίεο ΟΝΟΜΑ:... ΔΠΙΘΔΣΟ:..... Ημερ. Γέννησης:. Σμήμα:.. χολείο:....... Κινητό :...... EUROQUIZ ΒΑΘΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΓΙΟΡΘΩΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ:... ΣΗΛ. ΥΟΛΔΙΟΤ :... Καηεγνξία: Θζηνξία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 1. Σε δεθαεηία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ. Τόμος 1 - Τεύχος 6. 01-15 Απριλίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ. Τόμος 1 - Τεύχος 6. 01-15 Απριλίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 6 01-15 Απριλίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο εκεία Ηδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο πλέληεπμε Έιιελα Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 1675. Ο Ιζπαλός εσγελής Alfonso Nunez de Castro έγραθε:

Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 1675. Ο Ιζπαλός εσγελής Alfonso Nunez de Castro έγραθε: Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1675. Ο Ιζπαλός εσγελής Alfonso Nunez de Castro έγραθε: «Αθήζηε ηο Λολδίλο λα θαηαζθεσάδεη ασηά ηα σθάζκαηα προς εσταρίζηεζε ηοσ, ηελ Οιιαλδία ηα τρωκαηηζηά βακβαθερά ηες, ηε Φιωρεληία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Θεζζαινλίθε, 7 επηεκβξίνπ 2012 ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Κύξηε Πξόεδξε ηεο ΚΔΔΔ θαη Πξόεδξνη κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, θύξηε Πξόεδξε ηνπ ΔΒΔ Θεζζαινλίθεο, θύξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ τολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτρια: Κεφαλληνού Λοσκία ΤΛΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ *

Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ * Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ * Θεόδωπορ Μαπιόληρ ** 1. Ειζαγωγή Γελ είλαη δπλαηόλ λα εηπσζεί όηη δηαζέηνπκε, κέρξη ζηηγκήο, κία νινθιεξσκέλε «Γεληθή Θεσξία ηνπ Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ημερινή καηάζηαζη ζηον κλάδο. Προβλήμαηα - Προοπηικές. Προηάζεις για ανηιμεηώπιζη ηης κρίζης

ημερινή καηάζηαζη ζηον κλάδο. Προβλήμαηα - Προοπηικές. Προηάζεις για ανηιμεηώπιζη ηης κρίζης . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ημερινή καηάζηαζη ζηον κλάδο. Προβλήμαηα - Προοπηικές. Προηάζεις για ανηιμεηώπιζη ηης κρίζης Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ

ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ Μηα αθόκα ιέμε απνθηά ηδηαίηεξε καγηθή ρξνηά ζηα απηηά ησλ ηαιαηπσξεκέλσλ θαη άγξηα ιεειαηεκέλσλ Διιήλσλ εξγαδόκελσλ. Η ιέμε επελδύζεηο. Οη επελδύζεηο πνπ κε ηηο άνθλεο ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, θύξηε Πξόεδξε, θύξηνη Τπνπξγνί, ζα είκαη ζύληνκνο, δηόηη

Διαβάστε περισσότερα

Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A.

Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A. Ναςτιλία ξηπού υοπτίος: ςπάπσει υωρ στο τούνελ; Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A. Η θαηάξξεπζε ησλ λαύισλ μεξνύ θνξηίνπ, νη νπνίνη έραζαλ ην 94% ηεο αμίαο ηνπο από ηελ θνξύθσζή

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Bemisia tabaci Gennadius

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Bemisia tabaci Gennadius Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Bemisia tabaci Gennadius 1. Δπηβιαβήο νξγαληζκφο: Bemisia tabaci Gennadius 2. Φπηά, θπηηθά πξντφληα θαη άιια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκώμιο ζηο Εσρώ. Θεόδωρος Μαριόλης Τκήκα Δεκόζηαο Δηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Email: mariolis@hotmail.gr. 1. Ειζαγωγή

Εγκώμιο ζηο Εσρώ. Θεόδωρος Μαριόλης Τκήκα Δεκόζηαο Δηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Email: mariolis@hotmail.gr. 1. Ειζαγωγή Εγκώμιο ζηο Εσρώ Θεόδωρος Μαριόλης Τκήκα Δεκόζηαο Δηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Email: mariolis@hotmail.gr 1. Ειζαγωγή λ θαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρνπλ ππθλψζεη νη θξηηηθέο απέλαληη «ζην επξψ», εμαθνινπζνχλ

Διαβάστε περισσότερα

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη ηελ Διιάδα ππάξρεη σο απηνθπέο θαη θαιιηεξγνύκελν θπηό θαη είλαη γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Θεσξείηαη θισζηηθό θπηό αθνύ από απηή, ηδηαίηεξα ηελ Sativa, ιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ

«ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΔΒΔΕΑ ρνιή: ΓΗΟΗΚΖΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Σκήκα: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΤΡΡΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ι π π ο θ ε ρ α π ε ί α

Ι π π ο θ ε ρ α π ε ί α Ιζηοπικό ηηρ Iπποθεπαπείαρ Ο Ξελνθώληαο ήηαλ ν πξώηνο δηδάμαο ηελ ηππηθή ηέρλε. Οη ζεσξίεο ηνπ πεξί εθπαίδεπζεο ηνπ αιόγνπ αιιά θαη ησλ ηππέσλ ρξεζηκνπνηνύληαη κέρξη ζήκεξα. Γίδαμε ηελ επγέλεηα θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα