Ζ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖ ΝΤΥΣΑ: Μια Ζλεκτρονική Υαρτογραυική Περιήγηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖ ΝΤΥΣΑ: Μια Ζλεκτρονική Υαρτογραυική Περιήγηση"

Transcript

1 Ζ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖ ΝΤΥΣΑ: Μια Ζλεκτρονική Υαρτογραυική Περιήγηση ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ Νικόλας Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 1 ΛΑΦΑΕΑΝΖ Πέρσ Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 ΜΤΡΗΓΖ Μύρων Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 ΡΑΜΝΑΛΖ Γημήτρης Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σν πιήζνο ησλ επηινγώλ δηαζθέδαζεο ζηε Θεζζαινλίθε δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ νινθιεξσκέλε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε απηήλ. Σαπηόρξνλα, ε ζπλερώο απμαλόκελε αλάγθε γηα ειεθηξνληθνύο νδεγνύο κε ζθνπό ηελ άκεζε ρξήζε ηνπο, θπξίσο από κε εμεηδηθεπκέλα άηνκα, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα λπρηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο ηεο πόιεο. Απηό επηηεύρζεθε κε ηελ εθαξκνγή όισλ ησλ ζρεηηθώλ θαλόλσλ ραξηνγξάθεζεο θαη δηαβαίλνληαο, ζπγρξόλσο, κέζα από (ηα) ηερλνινγηθά κνλνπάηηα πνπ ζπλαξηώληαη κε ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηελ νπηηθνπνίεζε πιεξνθνξηώλ ηνπ αλζξσπνγελνύο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Ζ πξνζθεξόκελε ηερλνινγία θαη νη κέζνδνη νπηηθνπνίεζεο, παξέρνπλ αξθεηέο δπλαηόηεηεο ζηελ απεηθόληζε θαη παξνπζίαζε ραξηνγξαθηθώλ θαη άιισλ γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ. Ζ κεζνδνινγία ησλ Υαξηνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ θαη ε ηερλνινγία ησλ Πνιπκέζσλ επηηξέπεη α. ηε γξήγνξε ζπγθέληξσζε ραξηνγξαθηθώλ θαη κε πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζέκα, β. ηε γξήγνξε πξόζβαζε ζ απηέο θαη γ. ηε ζπλδπαζκέλε απόδνζε ηνπο. Μέζα από ηελ αλάπηπμε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ελδηαθεξόκελνο (ρξήζηεο) κπνξεί λα ε- λεκεξσζεί γηα ηηο ζέζεηο θαη ην είδνο ηεο δηαζθέδαζεο ζε πεξηνρέο ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη λα αλαθηήζεη εύθνια θαη γξήγνξα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε : είδνο δηαζθέδαζεο, πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο, σξάξηα ιεηηνπξγίαο, επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη άλεζεο θ.ά. Παξάιιεια, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, νη ζπκβαηηθνί ράξηεο εκπινπηίδνληαη ςεθηαθά ηόζν κε δηάθνξα επίπεδα πιεξνθνξίαο, όζν θαη κε εηθόλα θαη θίλεζε. Όιεο απηέο νη δπλαηόηεηεο έρνπλ σο ζηόρν ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ απιό ρξήζηε. 1 Σ.Θ. 439, Θεζζαινλίθε, Σει. 2310/996133, Fax 2310/ Σ.Θ. 439, Θεζζαινλίθε, Σει. 2310/996144, Fax 2310/ Σ.Θ. 439, Θεζζαινλίθε, Σει. 2310/996133, Fax 2310/ Σ.Θ. 439, Θεζζαινλίθε, Σει. 2310/996133, Fax 2310/

2 THESSALONIKI BY NIGHT: A Digital Cartographic Tour KARANIKOLAS Nikolaos LAFAZANI Peri MYRIDIS Myron RAMNALIS Dimitrios R.S.E. PhD Candidate A.U.Th. LECTURER A.U.Th. PROFESSOR A.U.Th. R.S.E. PhD Candidate A.U.Th. ABSTRACT The number of choices concerning the possibilities of entertainment in Thessaloniki does not correspond to the information provided. Moreover, the need for electronic guides which becomes more and more imperative that will be used even by non specialized persons, has led to the development of a system providing all the necessary information about the city s night clubs, cafes, bars, music halls and cabarets. This has been accomplished by applying all the necessary rules about representation and visualization in order to represent information dealing with human and physical environment. Nowadays the given technologies combined with visualization provide us even more possibilities and tools to represent cartographic and other data. The methodology of cartographic applications as well as multimedia tools together make the most effective way to capture, retrieve and visualize cartographic and descriptive data about an issue maximizing the whole output. Through the development of the specific system, anyone interested in this, can gather information about the location, the kind of entertainment, the services offered, the working hours, the level of the accommodation, the comforts etc. about the city of Thessaloniki. Furthermore, using the technology, common maps can be digitally enriched with various layers of data in order to provide thorough information and interact efficiently with the simple user. 2

3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ ζπλερήο αύμεζε ηεο δήηεζεο πιεξνθνξηώλ αθόκε θαη από κε εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο, θαη εηδηθόηεξα γηα απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δσή ησλ θαηνίθσλ κέζα ζηε πόιε, παξαθηλεί γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εμέιημε όιν θαη ζπλζεηόηεξσλ εξγαιείσλ απεηθόληζεο θαη ραξηνγξαθηθώλ κνξθώλ. Ζ δπλακηθή θαη ε ζπλερήο εμέιημε ηεο ζρεηηθήο ηερλνινγίαο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα ηελ θαιύηεξε ρξεζηκνπνίεζή ηεο κε ζηόρν θαη ζθνπό ηελ εκθάληζε ραξηνγξαθηθώλ θαη άιισλ γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ. Πξνο ηνύην, πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνύληαη νη «ελαιιαθηηθέο» θαη όρη νη ζπκβαηηθέο κέζόδνη απεηθόληζεο. Ζ κεζνδνινγία ησλ Υαξηνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ θαη ε ηερλνινγία ησλ Πνιπκέζσλ επηηξέπεη: α. ηε γξήγνξε ζπγθέληξσζε ραξηνγξαθηθώλ θαη άιισλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζέκα, β. ηε γξήγνξε πξόζβαζε ζ απηέο θαη γ. ηε ζπλδπαζκέλε απόδνζε ηνπο. Από ηελ δεθαεηία ηνπ 80 θαη έπεηηα, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πνιπκέζσλ ζηε Υαξηνγξαθία έρεη απμεζεί ηδηαίηεξα. ήκεξα, ηα πνιπκέζα έρνπλ εηζαρζεί ζε όιν ην εύξνο ησλ ραξηνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ. Με απώηεξν ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο δηαδξαζηηθόηεηαο ηνπ ράξηε κε ηνλ ρξήζηε, ε επηθνηλσληαθή ηζρύο ησλ πνιπκέζσλ έγηλε άκεζα εκθαλήο. Απηό νθείιεηαη, θπξίσο, ζηε δπλαηόηεηα εκπινπηηζκνύ ηνπ ράξηε-κέζνπ κε δηάθνξα θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα πιεξνθνξηώλ θαη βεβαίσο κε θείκελν, εηθόλα, θίλεζε θαη ήρν. ηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε πξνζέγγηζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ ελόο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο, θαηά ηελ απόδνζε ησλ γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ πθίζηαληαη ζηνλ αζηηθό ρώξν. Δπαθόινπζν ηεο παξαπάλσ ηερλνγλσζίαο (ζα) είλαη ε θαηαζθεπή ελόο νινθιεξσκέλνπ ςεθηαθνύ ράξηε-νδεγνύ δηαζθέδαζεο, πνπ (ζα) πεξηέρεη έλα κεγάιν πιήζνο ρξήζηκσλ ζεκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζεθε, ν αζηηθόο ηζηόο ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο απνδόζεθε σο έλα ζύγρξνλν ραξηνγξαθηθό πνιπκέζν κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηαδξαζηηθόηεηά ηνπ κε ηνλ απιό ρξήζηε. Ο ηειεπηαίνο κε ηε βνήζεηα απηνύ ηνπ πνιπκέζνπ ζα αλαδεηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ είηε σο θάηνηθν, είηε σο επηζθέπηε ηεο Θεζζαινλίθεο. 2. ΠΟΛΤΜΔΑ & ΥΑΡΣΖ Σα κέζα πνπ κεηαρεηξίδεηαη έλα πνιπκέζν απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνλ βαζκό πιεξνθόξεζεο ηνπ ρξήζηε θαη ηαπηόρξνλα θαζηζηνύλ εθηθηή, άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή ηε ζπζρέηηζε ησλ πιεξνθνξηώλ κε ηνλ ρώξν. εκαληηθά ζηνηρεία απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο απνηεινύλ ην πιήζνο θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξνύλ λα απεηθνληζζνύλ ζε ράξηεο πνιπκέζσλ, ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ ζε ζπκβαηηθνύο ράξηεο. Βαζηθά κέζα παξνπζίαζεο πνπ ιεηηνπξγνύλ εύθνια ζην πεξηβάιινλ ησλ πνιπκέζσλ (όπσο ν ήρνο, ε θίλεζε θαη ην video), είλαη ηερληθά α- δύλαην λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε ζπκβαηηθή ραξηνγξαθία. Αθόκε, άιια κέζα (όπσο ην θείκελν θαη ε εηθόλα) παξαηεξείηαη όηη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζηνπο ζπκβαηηθνύο ράξηεο. Σν ζεκαληηθό πιενλέθηεκα πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζηα ραξηνγξαθηθά πνιπκέζα, είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ραξηώλ ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο, κε ηε δπλαηόηεηα ηεο κεγέζπλζεο. Δίλαη ρξήζηκν, ζε θάζε ράξηε λα παξνπζηάδεηαη ε γξαθηθή θιίκαθά ηνπ αιιά θαη ε θιίκαθα ρξνληθώλ απνζηάζεσλ, έηζη ώζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα θάλεη ηηο αλαγσγέο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ γεσκεηξηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ράξηε. Ωο ράξηεο βάζεο ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ραξηώλ, πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπλνιηθόο ράξηεο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί θαη σο ράξηεο-νδεγόο. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα κπνξεί λα επηιέμεη πεξηνρέο-παξάζπξα κεγαιύηεξεο θιίκαθαο. Απηό επηηπγράλεηαη όρη απαξαίηεηα (κόλν) κε ηε ρξήζε ελόο πιέγκαηνο δηαλνκήο, αιιά (θαη) κε βάζε όξηα πεξηνρώλ ηεο πόιεο όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί από ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ. Παξάιιεια κε ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο-παξαζύξνπ εκθαλίδεηαη θαη ε νλνκαζία ηεο/ηνπ. Ωο νλνκαζία ηνπ θάζε παξαζύξνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζεκαληηθόηεξν ηνπσλύκην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ή ε νλνκαζία εθείλε πνπ ζπλεζίδεηαη λα αλαθέξεηαη (π.ρ. Λαδάδηθα, Πνζεηδώλην θ.ά.). Ζ πεξηνρή ραξηνγξάθεζεο θάζε ράξηε κεγάιεο θιίκαθαο, πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από απηή πνπ νξηνζεηεί ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, γηα λα ππάξρεη κηα επηθάιπςε κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ, ώ- 3

4 ζηε λα βνεζείηαη ηόζν ε ζύλδεζε ησλ γεηηνληθώλ ραξηώλ, όζν θαη ε νινθιεξσκέλε ραξηνγξάθεζε ησλ πεξηνρώλ πνπ βξίζθνληαη ζηα όξηα ηνπ παξαζύξνπ. Δπηπιένλ, είλαη δπλαηόλ λα κελ εκθαλίδνληαη πεξηνρέο ζηνλ ράξηε όηαλ ε πξνο ραξηνγξάθεζε πιεξνθνξία είλαη αλύπαξθηε ζ απηέο (π.ρ. θέληξα δηαζθέδαζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή). Δπίζεο, ε παξνπζίαζε επηιεγκέλσλ, κόλν, πιεξνθνξηώλ είλαη κηα ρξήζηκε επηθνηλσληαθή δπλαηόηεηα πνπ δίλεηαη θαηά ηε ρξήζε ησλ ραξηνγξαθηθώλ πνιπκέζσλ. Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηνλ ρξήζηε κε ηε κνξθή επηπέδσλ (layers) θαη απηόο ελεξγνπνηεί θάζε θνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ε- πίπεδν πνπ επηζπκεί λα ηνπ εκθαληζζεί ζηελ νζόλε 3. ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΠΟΛΤΜΔΟ ΣΖ ΓΗΑΚΔΓΑΖ 3.1 Σαστότητα και σλλογή Πληρουοριών ηελ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ γηα ηελ απόδνζε γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν θάηνηθνο ή ν επηζθέπηεο ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, α- λαθνξηθά κε ηηο επηινγέο δηαζθέδαζεο ζηελ πόιε. Πξνο ηνύην, δεκηνπξγήζεθε εξσηεκαηνιόγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνύ θαη αλνηρηνύ ηύπνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνύλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λπρηεξηλή δηαζθέδαζε. Σν εξσηεκαηνιόγην ζπκπιεξώζεθε από ηδηνθηήηεο θαη εξγαδόκελνπο ζε 350 πεξίπνπ αληίζηνηρνπο ρώξνπο. Οη ρώξνη απηνί εληνπίζζεθαλ γεσγξαθηθά επί ηνπ βαζηθνύ άμνλα ηεο πόιεο, θαηά ηε δηεύζπλζε Βνξά-Νόηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο Γήκνπο Θεζζαινλίθεο θαη Καιακαξηάο. εκεηώλεηαη όηη ν θύξηνο όγθνο ηεο λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηνρέο απηέο. Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη νη αληίζηνηρεο γεσγξαθηθέο/ρσξηθέο αλαθνξέο θαηαρσξίζζεθαλ ζε έλα ύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ). Οη θαηεγνξίεο ησλ ρώξσλ δηαζθέδαζεο πνπ επηιέρζεθαλ θαη νκαδνπνηήζεθαλ είλαη: Υώξνη γηα θαγεηό θαη πνηό (πεξηιακβάλνληαη ηα Bar-restaurants, ηα piano-bars θαη νη κππξαξίεο) Υώξνη γηα θαθέ θαη πνηό (πεξηιακβάλνληαη ηα θαθελεία, ηα café, ηα bars, ηα café-bars) Clubs (πεξηιακβάλνληαη ηα clubs, ηα summerclubs, ηα πισηά clubs θαη ηα ειιελάδηθα ) Xώξνη πνπ πξνζθέξνπλ δσληαλή κνπζηθή (πεξηιακβάλνληαη ηα ξεκπεηάδηθα, νη κνπζηθέο ζθελέο, νη κπνπάη, ηα λπρηεξηλά θέληξα, ηα musichalls) Strip shows Γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζπιιέρζεθε πιήζνο πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδεηαη κε: ην είδνο ηεο κνπζηθήο, ηηο παξνρέο ππεξεζηώλ, ηελ ηηκή εηζόδνπ, ηελ ειάρηζηε θαηαλάισζε, ην πιήζνο ηνπ πξνζσπηθνύ, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο, ηηο νκάδεο ειηθηώλ ησλ πειαηώλ. Δπίζεο, ππνινγίζηεθαλ θαη θάπνηνη δείθηεο άλεζεο θαη εμππεξέηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπζρεηίζεηο ρσξεηηθόηεηαο, εκβαδνύ θαη κεγέζνπο πξνζσπηθνύ. Όια απηά, πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα, ελ είδεη κεηαβιεηώλ απνηεινύλ ηελ πεξηγξαθηθή Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ ζπλδέεηαη κε ην ςεθηαθό Υαξηνγξαθηθό ππόβαζξν ζην δεκηνπξγνύκελν ΓΠ. Από απηό εμάγεηαη όιν ην απαξαίηεην πιηθό γηα ηε ζύλζεζε ηνπ Πνιπκέζνπ. 3.2 Σο ηλεκτρονικό περιβάλλον Σν ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ πνπ θηινμελεί ηηο επηινγέο δηαζθέδαζεο έρεη σο ζηόρν ηελ επθνιόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε επηθνηλσλία κε ηνλ απιό ρξήζηε. Γηα λα απινπζηεπζεί ε "απνθσδηθνπνίεζε" ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο, απνθαζίζηεθε ε απεηθόληζε ησλ ζεκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε παξαζηαηηθώλ ζπκβόισλ. Πνιιά από ηα ζύκβνια απηά είλαη ηόζν αληηπξνζσπεπηηθά, πνπ δελ είλαη αλαγθαία ε αλάγλσζε, θάζε θνξά, ηνπ ππνκλήκαηνο ηνπ ράξηε. Άιιεο θνξέο όκσο, ηα παξαζηαηηθά ζύκβνια, ιόγσ ηεο ζύλζεηεο κνξθήο ηνπο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ ζεκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ράξηε, είλαη αδύλαην λα ρξεζηκνπνηεζνύλ (θαη) ζε αζηηθέο θιίκαθεο ζπκβαηηθώλ ραξηώλ. 4

5 Ωο ράξηεο βάζεο ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπλνιηθόο ράξηεο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηηο θπξίαξρεο ρξήζεηο γεο. ην επάλσ ηκήκα ηνπ πνιπκέζνπ βξίζθνληαη νη επηινγέο ηνπ ρξήζηε αλαθνξηθά κε θάπνηεο θαηεγνξίεο όπσο: νη ρσξηθέο ζπγθεληξώζεηο θαη ηα είδε δηαζθέδαζεο, ηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο, ηα είδε κνπζηθήο θ.ι.π. (εηθ. 1). Από ηελ αξρηθή ζειίδα ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κηα από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο πόιεο είηε από ην αληίζηνηρν κελνύ, είηε θάλνληαο θιηθ επάλσ ζην ράξηε. ην θάησ ηκήκα βξίζθνληαη νη ε- πηινγέο πινήγεζεο θαη ηα θνπκπηά ζπκπιεξσκαηηθώλ ελεξγεηώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πνιύκεζνπ όπσο: απηό ηεο βνήζεηαο, help, απηό γηα ηελ εκθάληζε πιεξνθνξηώλ θαη απηό γηα ηελ εκθάληζε ερεηηθνύ αθνύζκαηνο. Αθόκε ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθηππώζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή νιόθιεξν ηνλ ράξηε ηεο πόιεο ή ηκήκα απηνύ (print). Δπίζεο, ε ύπαξμε θιίκαθαο ρξόλνπ εμππεξεηεί ηνλ ρξήζηε ζηελ πεξηήγεζή ηνπ θαη ζηνλ ππνινγηζκό ησλ ρξνλναπνζηάζεσλ. Δηθόλα 1: Σν ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ Οη επηινγέο πνπ έρεη ν ρξήζηεο γηα ηα πεξηγξαθηθά θαη ρσξηθά εξσηήκαηα ζπλνςίδνληαη ζηα θπιηόκελα menus πνπ ππάξρνπλ ζην επάλσ ηκήκα ηνπ πνιπκέζνπ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πινήγεζεο (εηθ. 2). 5

6 Δηθόλα 2: Σα menus ηνπ ζπζηήκαηνο 3.3 «Νσττερινή» Περιήγηση Σα λπρηεξηλά καγαδηά ηεο Θεζζαινλίθεο ζπγθεληξώλνληαη θαηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο δώλεο. Έληνλεο ζπγθεληξώζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο πόιεο, ζηα θαγεία θαη ζηε Νέα Κξήλε (ζην λόηην ηκήκα ηεο πόιεο). Σν πνιπκέζν δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δεη ηε δηαζπνξά θαη ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, αλάινγα κε ην θπξίαξρν είδνο θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπο. Γεγνλόο πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο (εηθ. 3). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζε κία από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο πόιεο είηε από ην αληίζηνηρν κελνύ, είηε θάλνληαο θιηθ επάλσ ζηνλ ράξηε. ε θάζε πεξηνρή κε ηε ρξήζε παξαζηαηηθώλ ζπκβόισλ ηαθηνπνηνύληαη νη επηινγέο δηαζθέδαζεο, ελώ ε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ησλ επηινγώλ απηώλ εκπινπηίδεη πεξαηηέξσ ηηο θαηαρσξεκέλεο πιεξνθνξίεο (εηθ. 4). Δηθόλα 3: Δλδεηθηηθέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ είδνπο ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο 6

7 Δηθόλα 4: Οη θαηεγνξίεο δηαζθέδαζεο ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο. Οη επηινγέο ησλ ζπκβόισλ ζην ραξηνγξαθηθό πνιπκέζν έγηλαλ κε θξηηήξην ηελ επηθνηλσληαθή επζηνρία ηνπ ράξηε. Από ην menu κπνξνύλ λα ιεθζνύλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θπξηαξρία ηνπ είδνπο ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο ζε θάζε Ο.Σ., θαζώο θαη γηα ηα είδε απηώλ ησλ θαηαζηεκάησλ. Αληίζηνηρα, ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα θπξίαξρα σξάξηα, γηα ην είδνο ηεο κνπζηθήο θ.ι.π. Δπίζεο είλαη δπλαηή ε ιήςε ζπλδπαδόκελσλ πιεξνθνξηώλ ζε επίπεδν Ο.Σ. όπσο π.ρ. γηα ηελ θπξηαξρία ησλ θαηαζηεκάησλ, αιιά θαη ην είδνο ηεο κνπζηθήο θ.ά. Γηα ηελ απεηθόληζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ θξίζεθε απαξαίηεηε ε ρξήζε θαη επηθαλεηαθώλ ζπκβόισλ (εηθ. 5) Ο ρξήζηεο ζε θάζε ζηάδην ηεο πινήγεζήο ηνπ κπνξεί λα επηιέμεη θάπνην από ηα θέληξα δηαζθέδαζεο, όπνπ ην θαζέλα από απηά ζπλνδεύεηαη από ηελ θαξηέια ηνπ. Έηζη, κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί ηε δηεύζπλζή ηνπ, ην έηνο ίδξπζεο, ηε ρσξεηηθόηεηα, ηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο, ηελ ειάρηζηε θαηαλάισζε θιπ. Δπίζεο, γηα θάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο έρνπλ ππνινγηζζεί: α. ν δείθηεο εμππεξέηεζεο πνπ εθθξάδεηαη σο ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ εμππεξεηεί ε θάζε κνλάδα πξνζσπηθνύ θαη β. ν δείθηεο άλεζεο πνπ εθθξάδεηαη σο ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ αλαινγνύλ ζε θάζε πειάηε (εηθ. 6). ε θάζε ζηηγκή πινήγεζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ κεηάβαζή ηνπ ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή ηεο πόιεο, όπνπ θαη πάιη κπνξεί λα ιάβεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ. Δπίζεο κπνξεί λα έρεη θαη ζπλδπαδόκελεο πιεξνθνξίεο όπσο, γηα παξάδεηγκα, λα δεη ηηο θπξίαξρεο θαηεγνξίεο σξαξίσλ γηα θάζε Ο.Σ., αιιά θαη λα δεηήζεη από ην ζύζηεκα λα δεη πνηα από ηα θαηαζηήκαηα ελδηαθέξνληνο πξνζθέξνπλ π.ρ. ιατθή κνπζηθή. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη κε ηε ινγηθή πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ραξηνγξαθηθνύ πνιπκέζνπ, είλαη δπλαηή ε άκεζε ελεκέξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ δηαζθέδαζεο, όπσο θαη θάζε άιινπ είδνπο γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ. 7

8 Δηθόλα 5: Ζ παξνρή ζπλδπαζκέλσλ πιεξνθνξηώλ από ην ραξηνγξαθηθό πνιπκέζν. Δηθόλα 6: Ζ επηινγή θέληξνπ δηαζθέδαζεο. 8

9 4. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Καξαληθόιαο Ν., Παπαδόπνπινο Κ. (2000), Η τρήζη ηης ηετνολογίας ηων πολσμέζων ζηη παροσζίαζη αζηικών πληροθοριών. Μια ταρηογραθική προζέγγιζη, Πξαθηηθά ηνπ 6 νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, Υ.Δ.Δ.Δ., Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2000, ζει Καξαληθόιαο Ν., Λαθαδάλε Π., Μπξίδεο Μ., Ράκλαιεο Γ., ηάκνπ Λ. (2002), Ένας Χαρηογραθικός Διάπλοσς ζηον Μύθο και ηην Γεωγραθία ηης Οδύζζειας, Πξαθηηθά ηνπ 7 νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, Υ.Δ.Δ.Δ., Μπηηιήλε, Οθησβξίνπ 2002, ζει Κνπζνπιάθνπ Α., αξαθίδεο Γ (1998), Γεωγραθική αναθορά ζε τάρηες Πολσμέζων: Εθαρμογή για τρήζη ζηα πλαίζια αζηικού ζτεδιαζμού, Πξαθηηθά 5 νπ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο Ννεκβξίνπ 1998, ζει Ormeling F. (1993), Ariadne s thread structure in multimedia atlases, Proceedings 16th ICA Conference, Koeln, pp αξαθίδεο Γ., Παπαδεκεηξίνπ Κ., Παξαζράθεο Η. (2003), Σύγτρονες εθαρμογές ηων Γεωγραθικών Σσζηημάηων Πληροθοριών ζε περιβάλλον Διαδικηύοσ και με τρήζη Πολσμέζων, Αθηέξσκα ζηνλ Αιέμαλδξν Σζηνύκε Από ηα Άζηρα ζηη Γη και ηον Πολιηιζμό, Δθδόζεηο Εήηε, Θεζζαινλίθε, ζει

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηνπξηζηηθόο ράξηεο ζην δηαδίθηπν. Μία πξόηαζε γηα ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο.

Ο ηνπξηζηηθόο ράξηεο ζην δηαδίθηπν. Μία πξόηαζε γηα ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο ηνπξηζηηθόο ράξηεο ζην δηαδίθηπν. Μία πξόηαζε γηα ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Γξ. Ν. Καξαληθόιαο - Υπ. Γξ. Γ. Σαξαθίδεο Πεξίιεςε Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία απνιακβάλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ηα πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Ο Αόξαηνο Ηζηόο θαη ν ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε κείσζε ηνπ: Ζ πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, WEB 2.0 ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ. Γηώξγνο Φεζάθεο ΣΔΠΑΔ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ gfesakis@rhodes.aegean.gr

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, WEB 2.0 ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ. Γηώξγνο Φεζάθεο ΣΔΠΑΔ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ gfesakis@rhodes.aegean.gr ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, WEB 2.0 ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ Γηώξγνο Φεζάθεο ΣΔΠΑΔ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ gfesakis@rhodes.aegean.gr Πεξίιεςε Μέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ιηγόηεξν από δύν δεθαεηίεο ην δηαδίθηπν έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΑΣΚΖΚΑΣΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΚΔΣΑΠΣΤΥΗΑΘΩΛ ΠΟΤΓΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΔΠΗΣΖΚΩΛ ΕΩΖ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ Τπολογιζηικό Δπγαλείο για ηην απεικόνιζη ηηρ σπονικήρ ζςζσέηιζηρ ηυν εγκεθαλικών πςθμών ηος ύπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΝΟ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ ΜΔ ΣΗΝ ΤΜΒΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΗΝ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΝΟ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ ΜΔ ΣΗΝ ΤΜΒΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΗΝ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΝΟ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ ΜΔ ΣΗΝ ΤΜΒΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΗΝ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. ΘΑΡΗΧΣΖ Γεψξγηνο 1, ΠΑΛΑΓΗΧΣΟΠΟΤΙΟ Διεπζέξηνο 2, ΘΑΡΗΧΣΟΤ Γιπθεξία 3, ΘΑΡΑΛΗΘΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Athena: A friendly computational tool for the creation and management of language exercises

Athena: A friendly computational tool for the creation and management of language exercises Athena: A friendly computational tool for the creation and management of language exercises Ntoulas A. +, Arvanitakis N. *, Iordanidou A. * + Computer Engineering and Informatics Department, ComputerTechnology

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα